Page 1

1

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2012

จังหวัดมุกดาหารจัดแข่งขันวิ่ง “มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอนนานาชาติ”ครั้งที่ 5

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

คณะกรรมการประชุมติดตามผลความคืบหน้า การก่อสร้างพระพุทธรูปฯ วัดรอยพระพุทธบาทฯ

8

11

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

ชาวมุกดาหารท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2556 หน้าศาลหลักเมือง

ปท่ี 6 ฉบับที่ 67 ประจำ�เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ยอดคืนภาษีรถยนต์คันแรกจังหวัดมุกดาหาร

กว่า ๒๙๐ ล้านบาท

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 3

7

ฆาตกรรม 2 แม่ลูก ที่บ้านพรานอ้น กลางไร่มันส�ำปะหลัง

ฆาตกรรม 2 แม่ลูก ที่บ้านกลางไร่มันส�ำปะหลัง เจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจเกิดจากความ

หึงหวงของสามีที่ทะเลาะกัน ก่อนสามีขนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวไปอยู่บ้านพ่อประมาณ1สัปดาห์ และกลับมาขอคืนดี แต่ภรรยาไม่ยินยอมเกิดความโมโหใช้ไม้ตีภรรยาและลูก ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com


2

ปที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2555

จับหนุ่มคลั่งเมายา ใช้มีดไล่ฟันแม่และน้องชาย รอดตายหวุดหวิดทั้งสอง

ฆาตกรรมแม่ลูก ที่ไร่มันสำ�ปะหลัง บ้านพรานอ้น สาเหตุจากความหึงหวง

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสถานีตำ� รวจภูธรเมืองมุกดาหารได้รบั แจ้งจากชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณถนนเลีย่ งเมือง ต�ำบล มุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ว่ามีชายหนุ่ม ใช้มดี ไล่ฟนั น้องชายและแม่ ทีบ่ า้ นพักชัน้ เดียวอยูใ่ กล้กบั กองขยะเทศบาลเมืองมุกดาหารเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจึงน�ำ ก�ำลังเจ้าหน้าที่ไล่จับกุม แต่ชายหนุ่มที่ก�ำลังคลั่งยาบ้า ก็ได้วิ่งหนีพร้อมกับถืออาวุธมีดไปด้วย พอวิ่งไปจนถึง กองขยะชายหนุ่มจึงหยุดพักเพื่อสูบบุหรี่ ทางเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจได้ท�ำการพูดเกลี่ยกล่อมให้ทิ้งอาวุธมีด นานกว่า 1 ชั่วโมง แต่ชายหนุ่มไม่ยอมและท�ำท่าทางว่าจะวิ่งหนี เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจึงผนึกก�ำลังกว่า 10 นาย ได้เข้าชาร์จ และท�ำการจับตัวจนท�ำให้มเี จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหนึง่ นายได้ รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ หลังจากสอบถาม นางบุญเพ็ง รูปคม อายุ 53 ปี

มารดาของชายหนุม่ ผูค้ ลัง่ ยาบ้าได้เล่าให้ฟงั ว่า นายสุดใจ พงษ์ขยัน อายุ 27 ปี มีอาการคลั่งยาแบบนี้มานานแล้ว เนือ่ งจากเขาเสพยาบ้ามานานกว่า 8 ปี และทุกครัง้ ทีเ่ มา ยาบ้าก็จะมีอาการคุ้มคลั่งและท�ำลายข้าวของ หนักไป กว่านั้นคือท�ำร้ายคนในครอบครัวคือ แม่ น้องชาย และ ลูก 2 คน นางบุญเพ็ง รูปคม ผูเ้ ป็นแม่บอกว่าเมือ่ สัปดาห์ ทีผ่ า่ นมาตนเองก็โดนลูกชายใช้คอ้ นฟาดเป็นแผลทีห่ เู ย็บ ประมาณ 5เข็ม ท�ำให้แม่ น้องชายและลูก ของชายหนุ่ม ต้องหอบข้าวของไปอาศัยอยูท่ บี่ า้ นญาติ ทางมารดา นาย สุดใจ พงษ์ขยัน ยังบอกอีกว่าเขาเคยโดนเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ จับเพราะสาเหตุนหี้ ลายครัง้ แล้วและได้นำ� ตัวส่งเข้าศูนย์ บ�ำบัดเพือ่ รักษาแต่พอปล่อยตัวออกมา นายสุดใจ ก็เป็น เหมือนเดิมเช่นกับเหตุการณ์ในวันนี้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจได้น�ำตัวนายสุดใจ พงษ์ขยัน ไปตรวจปัสสาวะที่ โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสารเสพติดต่อไป.

ด่านศุลกากรมุกดาหารจับหญิงสาวยโสธร ข้ามไปเล่นคาสิโนชื่อดัง กลับมาพร้อมยาบ้า

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00น. ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 ต�ำรวจตรวจคนเข้า เมืองมุกดาหาร ทหารพราน 2105 ได้ท�ำการจับกุม นางสาวอัจฉรา แสงทอง อายุ 22 ปี อาศัยอยู่ที่ อ�ำเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร พร้อมยาบ้า จ�ำนวน 10 ถุง รวม 1,985 เม็ด จากการสอบถามนางสาวอัจฉรา แสงทอง ให้การรับสารภาพว่าตนได้เดินทางไปสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อไปเล่นการพนันที่บ่อนชื่อดัง พร้อมกับ ไปรับยาบ้าเพือ่ มาส่งให้กบั ผูว้ า่ จ้างซึง่ เป็นคนไทยตนเอง ไม่ทราบชือ่ และไม่เคยเห็นหน้าผูว้ า่ จ้างมาก่อนทีอ่ ำ� เภอ เลิงนกทาที่ได้ติดต่อมาก่อนหน้าที่ โดยจะได้ค่าจ้างขน ยาบ้า 15,000 บาทเมือ่ ตนเองเดินทางไปถึงบ่อนคาสิโน ตนเองก็ไปเล่นการพนันภายในบ่อนก่อนจนกระทัง่ มีเด็ก

ผู้ชาย ( ชาวลาว ) ได้มาบอกกับตนเองว่า ยาบ้าทั้งหมด ได้นำ� ไปวางไว้ในถังขยะทีอ่ ยูป่ ากทางเข้าบ่อนคาสิโนและ ให้ตนเองไปรับยาบ้าด้วย ตนเองได้เดินทางไปหาถังขยะ ตามที่เด็กผู้ชายบอกเมื่อได้รับยาบ้าทั้งหมดแล้วตนเอง ได้น�ำยาบ้าทั้งหมดมาซุกซ่อนภายในร่องกลางระหว่าง หน้าอกทั้งสองข้าง (ราวนม ) หลังจากนั้นตนเองได้เดิน ทางกลับยังฝั่งประเทศไทย พอมาถึงจุดตรวจของเจ้า หน้าที่ท�ำการตรวจค้นและถูกจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้แจ้งข้อกล่าวหา มียาเสพติดให้ โทษประเภท1 ( ยาบ้า ) เข้ามาในราชอาณาจักร และ ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า )ไว้เพื่อ จ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ส่งพนักงาน สอบสวนสถานีตำ� รวจภูธรเมืองมุกดาหารเพือ่ ด�ำเนินคดี ตามกฏหมายต่อไป.

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 เวลา ประมาณ 06.30 น. พ.ต.ท.เจด็จ ปรีพูล พนักงานสอบสวน สถานี ต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งมีเหตุฆ่ากันตายที่ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 3 บ้านพรานอ้น ต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อไปที่เกิดเหตุ พบ ชาวบ้ า นก� ำ ลั ง มุ ง ดู เ ป็ น จ� ำ นวนมาก ที่ เ กิ ด เหตุ เ ป็ น บ้ า นปู น ชั้ น เดี ย วและยั ง ก่ อ สร้ า งไม่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ดี แ ต่ ส ามารถอาศั ย อยู ่ ไ ด้ ตั้ ง อยู ่ โ ดดเดี่ ย วในไร่ มั น ที่ ห ลั ง บ้ า น พบร่ า งของนางสุ ภ าพร ชาธิ พ า อายุ 28 ปี เจ้ า ของบ้ า น ใส่ ก างเกงขาสั้ น เสื้ อ ลายดอก สี น�้ ำ ตาล นอนคว�่ ำ หน้ า เสี ย ชี วิ ต บนกองเลื อ ด และ ทราบว่ า มี ด.ญ.หทัยทิพย์ อายุ 8 ปี ลูกสาวผู้ตาย ถูกตี อาการสาหัส และได้มีผู้น� ำส่งโรงพยาบาลก่อน ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปถึ ง จากการชั น สู ต รพลิ ก ศพ ที่ บ ริ เวณใบหน้ า และศี ร ษะผู ้ ต ายถู ก ตี ด ้ ว ยของแข็ ง เป็ น แผลขนาด

ใหญ่ เป็นเหตุให้เลือดไหลไม่หยุดและเสียชีวิต ไม่พบ ร่องรอยการถูกข่มขืนแต่อย่างใด ที่กระเป๋ากางเกงผู้ตายพบเงิน 1,000 บาท และจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าภายใน บ้านมีรอยเลือดอยู่บริเวณประตูด้านในของบ้านหยด เป็นทางยาว จนถึงร่างที่ผู้ตายนอนเสียชีวิต เป็นทาง ยาวประมาณ 3 เมตร ห่างจากศพผู้ตายเล็กน้อยพบไม้ หน้าสามวางอยู่ ทีห่ น้าต่างใกล้กบั ประตูหลังบ้านพบร่อง รอยการเผา ได้รับความเสียหายเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึง เก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวนผู้ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ นางล�ำ ชาธิพา อายุ 59 ปี มารดาผู้ตาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ สันนิษฐานการเกิดเหตุไว้ 2 ประเด็น คือเรื่องทะเลาะ วิวาทกับสามี เนื่องจากสามีเป็นคนอารมณ์ฉนุ เฉียว และ ชอบท�ำร้ายร่างกายภรรยาอยูป่ ระจ�ำสาเหตุจากความหึง หวงและระแวงภรรยาปันใจให้ชายอื่น

สมัชชาเกษตรกรรายย่อย อ.คำ�ชะอี ยื่นหนังสือร้องเรียน การรับซื้อข้าวของรัฐฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.55 นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม นายอ�ำเภอค�ำชะอี ได้รับหนังสือร้องเรียนความ เดือดร้อน เรื่องขอความเป็นธรรมโครงการรับ จ�ำน�ำข้าวเปลือกนาปี 2555/2556 มีเกษตรกร จ�ำนวน 250 คน ของกลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์พี่ น้องเกษตรกร หรือกุล่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อย อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ยื่นหนังสือร้อง เรียน ผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ของรัฐบาล นายรังสรร เสียงล�้ำ เลขาธิการสมัชชา เกษตรกรรายย่อย อ�ำเภอค�ำชะอี ตัวแทนกลุ่มฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาข้าวจ้าวหอมมะลิ รัฐบาล ให้กิโลกรัมละ 20 บาท. ตันละ 20,000 บาท.

www.mukdahannews.com

ข้าวเหนียว กข.6 กิโลกรัมละ 16 บาท. ตัน ละ 16,000 บาท.ในส่วนของข้าวเจ้าหอมมะลิ เกษตรกรที่เข้าไปขายส่วนมาก จะได้รับราคา กิโลกรัมละ 15 บาท.สูงสุด 17-18 บาท. ส่วนข้าว เหนียว เกษตรกรขายได้ กิโลกรัมละ 11-12-13 หรือ สูงสุดถึงกิโลกรัมละ 14 บาท.แต่มีน้อย แต่ แปลกใจ ข้าวในยุ้งฉางเดียวกันขายในตอนเช้าได้ กิโลกรัมละ 18 บาท.(ข้าวเจ้าหอมมะลิ) แต่เวลา ตอนบ่าย ขายได้กิโลกรัมละ 17 บาท. ส่วนข้าว เหนียว กข.6 ก็เหมือนกัน จึงขอความเป็นธรรมให้เกษตรกร ให้ผู้มี อ�ำนาจหรือส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทบทวนตรวจสอบ การรับซื้อข้าวเปลือก ด�ำเนินการให้ถูกต้องด้วย.


3

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2012

ร้องเรียนร้องทุกข์

ผ่าน www.mukdahannews.com สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน ปีใหม่ผ่านไป แล้ว ทุกท่านคงได้มโี อกาสพักผ่อนกับครอบครัว มีความ สุข กันทั่วหน้า พร้อมเริ่มชีวิตใหม่ที่สดใสยิ่งขึ้น คงไม่ สายเกินไปที่จะกล่าวค�ำอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 บทความฉบับนี้เข้าปีที่ 6 ฉบับที่ 67 โดยมีผู้ อ่านจ�ำนวนไม่น้อยให้การตอบรับ ท�ำให้ผู้เขียนและ คณะท�ำงาน ท�ำงานอย่างเต็มที่และสนุก คือ มีแรง กระตุ้น ผลักดัน จูงใจที่จะท�ำให้ดี การเขียนบทความ และน�ำเสนอข่าว ถ้าไม่มอี ารมณ์ หรือประเด็นทีจ่ ะเขียน ก็คงท�ำไปไม่ได้ ปีใหม่นี้ หนังสือพิมพ์มกุ ดาหารนิวส์ขอ อ�ำนวยอวย พรให้ ประชาชนชาวมุกดาหาร มีความ สุข และสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีทั้งใจและกาย มี ขวัญก�ำลังใจที่เข้มแข็ง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มองเป้าหมายให้สูงไว้ มองความรู้ให้สดเสมอ อย่าล้า สมัย และเริ่มคิดเป็น วิเคราะห์เป็น เน้นทุนทางปัญญา แทนที่จะเน้นใบปริญญา ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ปี นี้ 2556 หากท่านยังไม่เคย น่าจะเริ่มได้ เพราะเป็นสิ่ง ที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง หาความจริง ( Reality ) ของชีวิตให้ พบ ว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่วัตถุ หรือสิ่งจอมปลอม แต่ คือจิตใจ ที่สงบ และมีคุณค่าต่อสังคม ต่อตัวเอง และ ครอบครัว มองตัวเราแบบมั่นใจ อย่าท้อแท้ อย่ามี ปมด้อย เห็นคุณค่าของตัวเอง มองจุดแข็งของตัวเอง แทนที่จะมองจุดอ่อน ในปี 2556 คงจะมีเรื่องที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้น มากมาย จะต้องจัดการเรือ่ งความไม่แน่นอน และปรับ ตัวเองตลอดเวลา โดยเฉพาะให้มที ศั นคติทเี่ ป็นบวกอยู่ เสมอ ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระราชด�ำริ ถ้า อะไรไม่จ�ำเป็น ก็อย่าฟุ้งเฟ้อ แต่ถ้ามีโอกาสที่เห็นว่า ควรจะน�ำไปใช้ประโยชน์ก็ท�ำ และท�ำให้ส�ำเร็จ มี คุณธรรม จริยธรรม ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ปี 2556 นี้ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ มุกดาหารนิวส์ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกได้ ดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว คิด ปรารถนา สิง่ ใดทีเ่ ป็นสิง่ ดีงามและเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศ ชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ขอให้พบแต่ความส�ำเร็จ สมประสงค์ มีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ความสุขใจซึ่งถือว่าคือพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

หัวข้อ : นายก อบต.ป่งขาม โพสโดย : ประชาชน วันที่ : 29 ธันวาคม 2555, เวลา 12:25 IP Address : 1.1.*.* ประชาชนเดือดร้อนเรื่องไม่มี น�้ำใช้ท�ำหนังสือไปหา อบต.ๆ บอกว่า ไม่มีงบประมาณ แต่พอเมื่อคืนที่ผ่าน มาไปแจกเงินให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ท�ำกับข้าวมากินกันบ้านละ 4,000 บาท แล้วท�ำไมมีเงิน เอาเงินงบของ อบต.มา หาเสียง แทนทีจะเอางบไปช่วยชาวบ้าน ชาวบ้านเดือดร้อนมากๆ จนชาวบ้านได้ เก็บเงินซื้อท่อต่อน�้ำใช้เอง ใครมีหน้าที่ ช่วยตรวจสอบด้วย หัวข้อ : นิสัยแย่ๆ แบบนี้ก็ยังมีอยู่ โพสโดย : Noey วันที่ : 1 มกราคม 2556, เวลา 17:41 IP Address : 110.77.*.* เบือ่ พวกทีถ่ า่ ยรูปลูกหลานตามงาน แล้วอัดรูปมาเรียกเอาเงิน ไม่เคยบอกให้ ถ่าย สัง่ เด็กมันท�ำท่านั้นท่านี้ คนนึงเป็น สิบใบ เรียกเราสิบใบสามร้อย ลูกสอง คน ก็หกร้อย ไหนจะค่าแต่งหน้า-เช่าชุด ให้ลูก คนหาเช้ากินค�่ำนะคุณ ท�ำแบบนี้ ปล้นกันเลยดีกว่าไหม กล้องก็เอามาเอง แล้วยังต้องมาเสียเงินอีก ถ้าไม่เกรงใจ คนแถวนั้นจะ***ไปแล้ว ถ่ายรูปออกมา ไม่สมราคาเลย ฉันเอามือถือถ่าย ไปอัด แผ่นสามบาทที่ร้านยังสวยกว่า หัวข้อ : เกาะกลางถนน และไหล่ทาง โพสโดย : คนมุก วันที่ : 8 มกราคม 2556, เวลา 16:27 IP Address : 119.42.*.* เรียน ท่านนายก หรือ ท่าน ผอ.แขวงการทาง มุกดาหาร บริเวณ เกาะกลางถนน และไหล่ทางเข้าเมือง มุกดาหาร ทั้งสามด้านสกปรกมาก ไม่ ทราบอยูใ่ นความรับผิดชอบ ของแขวงการ ทางหรือเปล่า ช่วยท�ำความสะอาดด้วย ไปบ้านอืน่ เมืองอืน่ เขาสะอาดหูสะอาดตา แล้วเราจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเชียน ด้วย ความสบายใจหรือ ขอขอบคุณล่วงหน้า ถ้าท่านท�ำความสะอาด

ขอแสดงความยินดี นายสุเทพย์ เซียสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

สรรพสามิตรพื้นที่มุกดาหาร สรุปยอดคืน ภาษีรถยนต์คันแรกกว่า 290 ล้านบาท

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรรพสามิตรพื้นที่มุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรรพสามิตร พืน้ ทีม่ กุ ดาหาร ได้สรุปยอดรถยนต์คนั แรกตามนโยบาย ของรัฐบาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ปรากฏ ว่ามีผู้มายื่นแบบขอรับคืนเงินภาษี รวมทั้งสิ้น 4,779 คัน แยกเป็นในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร 4,358 คัน พืน้ ที่ สาขาอำ�เภอเมืองมุกดาหาร 345 คัน พืน้ ทีส่ าขาอำ�เภอ คำ�ชะอี 278 คัน โดยแบ่งเป็นรถยนต์นงั่ จำ�นวน 2,090 คัน รถยนต์กระบะ จำ�นวน 1,849 คัน รถยนต์นั่งที่ มีกระบะ จำ�นวน 1,040 คัน รวมเงินที่ขอคืนทั้งหมด

298,798,387 บาท แยกเป็น พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 21,930,000 บาท พืน้ ทีส่ าขาอำ�เภอเมือง 258,076,387 บาท พื้นที่สาขาอำ�เภอคำ�ชะอี 18,792,000 บาท สรรพสามิตรพืน้ ทีม่ กุ ดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า โครงการรถยนต์คนั แรกมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้ ประชาชนทีไ่ ม่เคยมีรถยนต์เป็นของตนเอง ได้มโี อกาส ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก และเป็นการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวก สบายขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ฐานะการคลัง ของประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่

ฟ้องด้วยภาพ

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน ตลอดจนมิให้ถนนพังเสียหาย วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ออกมากวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย.

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 สมาคมนักวิทยุ สมัครเล่นจังหวัดมุกดาหารประชุมสามัญ ครัง้ ที่ 1/2555 ณ โรงเจมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 41 สถานี และได้ท�ำการเลือกตั้งนายกสมาคมฯใหม่ ผลการเลือก

www.mukdahannews.com

ตัง้ สมาชิกสมาคมฯ ได้คดั เลือกให้ นายจิรโรจน์ เรืองกิตต์ ชัยกุล HS4YMK เป็นนายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะด�ำเนินการจัดตั้งต่อไป


4

ปที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2555

จังหวัดมุกดาหารปล่อยขบวนคาราวาน ส่งมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร สรุปผล 7 วัน อันตราย ตาย 1 เจ็บ 28

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทีบ่ ริเวณหน้าศาลา กลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายณัฏฐ์เอก เมืองไทยธัช ผู้บริหารอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด(มหาชน) ในนามกลุม่ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ร่วมกันปล่อยขบวนรถคาราวานผ้าห่มนวม ตาม โครงการ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยประธาน ธนินท์ เจียรวนนท์ เคียงข้างคนไทย ช่วยภัยหนาว มอบ ผ้าห่มนวมช่วยผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปี 2555 โดยน�ำผ้าห่มกัน หนาวจ�ำนวน 1,000 ผืน มอบให้พนี่ อ้ งผูป้ ระสบภัยพืน้ ที่ อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย 500 ผืน และอ�ำเภอค�ำชะอี 500 ผืน นายณัฏฐ์เอก เมืองไทยธัช ผู้บริหารอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด(มหาชน)กล่าวว่า

โครงการ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยประธาน ธนินท์ เจียรวนนท์ เคียงข้างคนไทย ช่วยภัยหนาว มอบ ผ้าห่มนวมช่วยผูป้ ระสบภัยหนาวภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปี 2555 เป็นหนึง่ ในโครงการจาก การให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม ที่กลุ่มบริษัท เครือซีพีได้ด�ำเนินการมาโดยตลอด ตามแนวคิด ทุก ๆ วันของ CP คือ CSR ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์ นัน่ คือ ธุรกิจทีท่ ำ� ต้องเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศ ชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อบริษัท และได้ถา่ ยทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร การตอบแทนคุณ แผ่นดิน ผ้าห่มนวมทีจ่ ดั เตรียมเพือ่ น�ำไปช่วยเหลือพีน่ อ้ ง ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ให้กลุ่มแม่บ้านจังหวัดสกลนคร เป็นผูผ้ ลิต เพือ่ สนับสนุนอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง.

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2555

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ที่ ห้อง 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผล และรายงานข้อมูลอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยมี หัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ ส่วนต่างๆ เข้าร่วม นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ หัวหน้าส�ำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าว รายงานสรุปข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ว่า มีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 28 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า จ�ำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุสะสม เพิ่มขึ้น 6 ครั้ง คิดเป็น 26.09% จ�ำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ลดลง 2 ราย คิดเป็น 66.67% โดยพฤติกรรมเสี่ยงมาจากการ ขับรถเร็วกว่ากฎหมายก�ำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย

รวมถึงเมาแล้วขับ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวภายหลังการประชุมว่า ส�ำหรับ อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดมุกดาหาร ปีนมี้ ปี ริมาณปานกลางค่อนข้างน้อย ซึง่ จังหวัดมุกดาหาร มีล�ำดับอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตล�ำดับที่ 64 ของ ประเทศ โดยคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบและมีการบูรณาการที่ดีของส่วนราชการที่ เกีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ต�ำรวจภูธร สาธารณสุขจังหวัดฯ โรงพยาบาล มุกดาหาร ปกครองจังหวัด และ อ�ำเภอต่างๆ ร่วม สนับสนุนการท�ำงานในจุดตรวจและจุดบริการต่างๆ ด้วยความเข็มแข็ง ซึง่ ได้ผลงานออกมาเป็นทีน่ า่ พึงพอใจ อาจจะมีความไม่สบายใจทีม่ ผี เู้ สียชีวติ และผูบ้ าดเจ็บบ้าง โดยจะเอาบทเรียนการท�ำงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา น�ำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มมาตรการในช่วงเทศกาล สงกรานต์ หรือเทศกาลส�ำคัญอื่นๆ ต่อไป.

จังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดกิจกรรม พลังงาน “มีพลังงานมีความสุข”

นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 สโมสรไลออนส์ มุกดาหารร่วมกับปศุสตั วจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธไี ถ่ชวี ติ โค-กระบือ จ�ำนวน 37 ตัว ตามโครงการไถ่ชวี ติ โค-กระบือ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2555 โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ไร่ รักพ่อ บ้านกุดโง้งน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายจิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์ สมาชิกวุฒสิ ภา จังหวัดมุกดาหารและเป็นเจ้าของไร่รกั พ่อ กล่าวว่า งาน นี้สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2555 เป็นปีมหามงคลและเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯเนื่องในวันพ่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง ได้จัดท�ำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพี่อถวายเป็นพระ

ราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการ สนองพระราชด�ำริตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพีอ่ เกษตรกร ตามพระราชด�ำริในการช่วยเหลือเกษตรกรได้มี โอกาสเป็นเจ้าของโค-กระบือไว้ใช้แรงงานและเพิม่ ผลผลิต ทางการเกษตร และเพี่อส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่าง มหาศาลแก่ปวงชนขาวไทย เพี่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ ให้เกิดความ รัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งยัง เป็นการรวมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ปวงชนชาวไทยทัง้ ประเทศ เพือ่ แสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๆ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 นายธนากร สอน อาจ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ส�ำนักงาน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดนิทรรศการและ ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานโครงการต่าง ๆ ด้านพลังงาน ภายใต้แนวคิด “มีพลังงานมีความสุข” ในงานกาชาด และงานประจ�ำปีจังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับจัด ให้มีการประกวดกิจกรรมพลังงาน “มีพลังงานมีความ

www.mukdahannews.com

สุข” ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมุ่งหวังให้ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงาน รู้จักเทคโนโลยี พลังงานที่จะน�ำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และกว้างขวาง มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เป็นการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม ของอาสาสมัครพลังงานชุมชน เครือข่ายพลังงานต่าง ๆ และสื่อมวลชนท้องถิ่นของจังหวัดมุกดาหาร ให้มีส่วน ร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม ภารกิจด้านพลังงานใน จังหวัดมุกดาหารให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป.


5

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2012

สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร Mukdahan Provincial Cooperative Offififfiice 135 ถนนเมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

บทความ การจัดตั้งสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์ในอดีตที่ผ่านมา บางส่วน ไม่ประสบความส�ำเร็จ น�ำไปสู่ปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ จากข้อมูลสถิติสหกรณ์ของศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 มีจ�ำนวน สหกรณ์ทั้งหมด 7,964 แห่ง ประสบปัญหาในการด�ำเนิน ธุรกิจ จ�ำนวน 1,245 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.63 ซึ่งเป็น ตัวเลขที่สูงมาก และจ�ำนวนสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด มี จ�ำนวนมากเกินก�ำลังความสามารถที่ส�ำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแต่ละจังหวัดจ�ำด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด ความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าได้ เพราะการจัดตั้งสหกรณ์ ในอดีตเน้นปริมาณ ขาดการวิเคราะห์แนวโน้มของคุณภาพ น�ำไปสูก่ ารสูญเสียเวลาและงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ให้กับสหกรณ์ดังกล่าว ร้ายไปกว่านั้น การจัดตั้งสหกรณ์ ที่ผ่านมา บางสหกรณ์นอกจากจะไม่มีความเป็นสหกรณ์ แล้ว สหกรณ์ทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ยังกลายเป็นองค์กรทีด่ ำ� เนินธุรกิจ รองรับผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารนอกองค์กร จึงเห็นสมควร ทบทวนแนวทางในการจัดตัง้ สหกรณ์และการแก้ไขปัญหา สหกรณ์ดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อลดปัญหาการสูญเสียงบ ประมาณและเวลาไปกับสหกรณ์ที่ไม่มีความเป็นสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ มีกรอบแนวคิดเพื่อมุ่งไปสู่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก คือ สหกรณ์เป็นองค์กร ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือสมาชิกทีด่ อ้ ยโอกาสในด้านต่าง ๆ และทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนการจากด�ำเนินวิถชี วี ติ ในสังคม

ทีม่ กี ระแสระบบทุนนิยมเสรีรนุ แรง เต็มไปด้วยการเอารัด เอาเปรียบซึง่ กันและกันในสังคม สหกรณ์ตอ้ งท�ำหน้าทีผ่ ดุง ความเป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ด้อยโอกาส โดย การรวมกันให้เกิดพลังอ�ำนาจในการต่อรองด้านต่าง ๆ ถ้ามี สหกรณ์ทมี่ คี วามเป็นสหกรณ์จริง เชือ่ ได้วา่ สหกรณ์จะเป็น ที่พึ่งของสมาชิกที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม การ ศึกษา ได้อย่างแท้จริง สาเหตุการจัดตั้งสหกรณ์ไม่เป็น สหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจาก 1.การจัดตัง้ ทีม่ งุ่ เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ การจัดตั้งสหกรณ์ในอดีต มีการก�ำหนดขั้นตอนในการจัด ตั้งไว้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ว่า มีแนวโน้มจะประสบ ความส�ำเร็จและตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ ผู้ก่อตั้งมีความบริสุทธิ์ และตัง้ ใจจริงทีจ่ ะน�ำหลักการ วิธกี ารสหกรณ์มาใช้ในการ แก้ไขปัญหาของตน และซึ่งกันและกันจริงหรือไม่ และที่ ส�ำคัญสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการ ต้องเข้าใจบทบาท หน้าที่ รวมถึงทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง ถ้าผล วิเคราะห์แสดงไปในลักษณะไม่เป็นผลดี ควรยุติการจัด ตั้ง แต่การจัดตั้งที่ผ่านมา ยึดความถูกใจเป็นหลักโดย ไม่ยึดความถูกต้อง จึงท�ำให้สหกรณ์ที่จัดตั้ง ก่อให้เกิด ปัญหาและเป็นภาระในการแก้ไขมาจนถึงปัจจุบัน การ

ละเว้นหลักการเมือ่ ไหร่ ปัญหาจะตามมาทุกครัง้ บทเรียน นี้ ยังมีค่าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรพิจารณา 2.จัดตั้งตามเจตนารมณ์ของผู้มีอิทธิพลใน ท้องถิ่นซึ่งมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เพื่อผลประโยชน์ ของตนเองในอนาคต การขอจัดตัง้ สหกรณ์ บางครัง้ ผูม้ อี ทิ ธิพลในท้อง ถิน่ บีบบังคับให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ตัง้ สหกรณ์ตามเจตนารมณ์ของ ตนเองถ้าไม่ด�ำเนินการอาจใช้อ�ำนาจทางการเมืองกลั่น แกล้ง โดยการโยกย้ายออกนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่มีทาง หลีกเลีย่ ง จึงด�ำเนินการจัดตัง้ ตามเจตนารมณ์ของผูร้ อ้ งขอ วัตถุประสงค์แอบแฝงของผู้ขอจัดตั้ง คือ จะใช้สหกรณ์ เป็นแหล่งรองรับงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณสิ่ง ก่อสร้างทีร่ ฐั บาลจะจัดสรรให้ หรือวัตถุประสงค์อนื่ ทีเ่ ห็น ว่าสหกรณ์น่าจะสร้างการแสวงประโยชน์ให้ผู้ขอจัดตั้งได้ ซึง่ ในความเป็นจริง สหกรณ์ได้ถกู วางระบบการตรวจสอบ ที่มาของรายได้ รายจ่ายไว้เป็นอย่างดี การจะน�ำเงินหรือ ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ไปใช้ประโยชน์สว่ นตัวต้องถูกตรวจสอบ อย่างแน่นอน ท�ำให้ยากต่อการแสวงประโยชน์ เมื่อการ จัดตัง้ สหกรณ์ไม่เป็นผลดีตอ่ ตนเอง ก็จะปล่อยให้สหกรณ์ หยุดด�ำเนินธุรกิจและเป็นปัญหาในการช�ำระบัญชีของเจ้า หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต่อไปในอนาคต สุดท้ายปัญหาตก อยู่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เอง 3.การจัดตัง้ สหกรณ์ทขี่ าดการเตรียมพร้อมของ

นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สมาชิกและคณะกรรมการด�ำเนินการการจัดตั้งสหกรณ์ที่ ขาดการเตรียมพร้อมของสมาชิกสหกรณ์และคณะกรรมการ ด�ำเนินการ การไม่รจู้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ไม่มคี วาม เสียสละ และไม่มีจิตส�ำนึกในความเป็นเจ้าของ จะส่งผล ให้ระบบการตรวจสอบการด�ำเนินงานสหกรณ์ออ่ นแอ น�ำ ไปสู่การเปิดช่องว่างให้ผู้ไม่หวังดีเข้าแสวงประโยชน์ ซึ่ง จะเห็นชัดในยุคปัจจุบันมากมาย คณะกรรมการด�ำเนิน การสหกรณ์ภาคเกษตร ส่วนใหญ่มักมาจากนักการเมือง ท้องถิ่น ที่มุ่งหวังเข้ามาแสวงประโยชน์ในสหกรณ์ แม้ กระทั่งสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่ง ซึ่งมีอุดมการณ์ มี การศึกษาดี คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ยงั มีการซือ้ สิทธิข์ ายเสียงกันแพร่หลาย เพือ่ หวังเข้ามาบริหารสหกรณ์ และแสวงประโยชน์ จนกลายเป็นวัฒนธรรมในปัจจุบัน สหกรณ์จะด�ำเนินธุรกิจประสบความส�ำเร็จได้อยู่ที่ใจของ ผู้เกี่ยวข้อง ต้องเป็นความต้องการที่ระเบิดจากภายใน ไม่ใช่การยัดเยียด ต้องเกิดจากพลังศรัทธาอย่างแรงกล้า ของสมาชิก ต้องสร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ สมาชิกสหกรณ์ เพือ่ ใช้พลังเหล่านีข้ บั เคลือ่ นสหกรณ์ให้กา้ ว ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ถ้าวันใดพลังศรัทธาสมาชิกเสื่อม ถอย สหกรณ์ก็จะเริ่มเกิดปัญหาทันที ดูได้จากอาการที่ แสดงออกของสหกรณ์ เช่น การขาดสภาพคล่อง หนี้ ค้างช�ำระมากขึ้น ปริมาณธุรกิจลดลง ประสิทธิภาพเจ้า หน้าที่เสื่อมถอย เป็นต้น.

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารก�ำหนดแผนออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ประจ�ำเดือนมกราคม 2556 นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ก�ำหนดแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจ�ำ เดือนมกราคม 2556 ตามแผนการออกหน่วย รับบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 ณ โรงเรียน มุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 ณ หอประชุมอ�ำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ณ หอประชุมอ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

www.mukdahannews.com

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ขอ เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร และ ใกล้เคียง ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่โดยร่วมกัน บริจาคโลหิตกับส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหาร ตาม ก�ำหนดการระหว่างเวลา 08.00 – 14.00 น. ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือแสดง ความจ�ำนง บริจาคได้โดยตรงที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อเก็บส�ำรองเลือด ไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือได้รับ อุบัติเหตุ ต่อไป.


6

ปที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2555

เทศบาลเมืองมุกดาหารมอบรางวัล ประกวดแผงลอยจำ�หน่ายอาหารตลาดราตรี ปี 2555

เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. ที่ ตลาดราตรี เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิํธีมอบ รางวัลการประกวดแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารตลาดราตรี สืบเนือ่ งจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จดั โครงการอบรม สุขาภิบาลร้านอาหารแผงลอย ปีงบประมาณ 2555 โดยมี วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริมผูป้ ระกอบการจ�ำหน่าย อาหารตลาดราตรีมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาล ตามเกณฑ์มาตรฐาน "แผงลอยสะอาด อาหารปลอดภัย"

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมด�ำเนินโครงการ คือ ผู้ประกอบ การจ�ำหน่ายอาหารในตลาดราตรี เทศบาลเมือง มุกดาหาร จ�ำนวน 120 ราย ซึ่งการประกวดแผงลอย จ�ำหน่ายอาหารตลาดราตรีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทปรุงอาหารส�ำเร็จรูป และประเภทอาหาร ประกอบปรุงภายในตลาด โดยได้รับความร่วมมือจาก ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ,โรงพยาบาล เมืองมุกดาหาร ,และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเมือง มุกดาหาร ที่ร่วมด�ำเนินโครงการ

เทศบาลเมืองมุกดาหารเตรียมพร้อม ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศเมืองมุกดาหาร สั่งการให้นายอดุลย์ ศิริมันต์ นักบริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษา ความสงบ จัดเจ้าหน้าทีง่ านเทศกิจ ด�ำเนินการปรับปรุง สีจราจร ท�ำทางม้าลายคนข้ามถนน ด้านหน้าโรงเรียน มุกดาหาร ด้านหน้าโรงเรียนมุกดาลัย ด้านข้างโรง

พยาบาลมุกดาหาร และทางไปตลาดอินโดจีน ในเขต เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพือ่ ให้การใช้รถใช้ถนน มีความ ปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ โดยได้รบั การร่วมจาก พ.ต.ท.วิทยา หินโยธา สว.จราจร สภ.เมืองมุกดาหาร นักเรียนโรงเรียน มุกดาหาร นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร ร่วม ในการทาสีจราจรในครั้งนี้

เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมอบอุปกรณ์ผู้พิการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ ส�ำนักงาน เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายพินิจ เจริญสุข นายก เทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการมอบ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอวยพรผู้สูงอายุในโอกาสปี ใหม่และมอบอุปกรณ์ผู้พิการ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ มอบเงินสนับสนุนชมรมเต้นแอร์โรบิค ใน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และการมอบเกียรติ บัตร เชิดชูเกียรติ บ้านตัวอย่าง ด้านท�ำความสะอาด สิ่งแวดล้อมดีของชุมชนแก้วกินรี ปี 2555 นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร กล่าวถึงทีม่ าของการจัดกิจกรรมใน วันนี้ว่า สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้มีเบี้ย

www.mukdahannews.com

ยังชีพรายเดือนให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันใด เพื่อ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผู้ ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท ผู้ที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท ขณะที่ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะ ได้รับ 1,000 บาท ต่อเดือน ส�ำหรับผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองมุกดาหารที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมี จ�ำนวนกว่า 2,500 ราย นอกจากนี้ยังมีการมอบ ผ้าห่มเพิ่มเติมอีกด้วยเนื่องจากได้รับร้องขอจากผู้ สูงอายุที่มาในงานว่าต้องการอยากได้ผ้าห่ม ทาง นายกเทศมนตรีฯ จึงได้แจกให้โดยทันทีเพราะช่วง นี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว.


77

MUKDAHANNEWS/ DECEMBER / DECEMBER2012 2012 MUKDAHANNEWS

จังหวัดมุกดาหารทำ�บุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 เวลา 07.30 น. ณ หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีท�ำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริ มงคล เนื่องในวันขึ้นพุทธศักราชใหม่ พ.ศ. 2556 โดย มีนายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วม ท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อเป็นสิริมงคลและท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กับเจ้ากรรมนายเวรในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร ได้กล่าวอวยพรให้ประชาชนชาวมุกดาหาร จง มีความสุขความเจริญตลอดปี2556และตลอดไป.

www.mukdahannews.com


8

ปทMUKDAHANNEWS ี่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำ�เดื/ อDECEMBER น ธันวาคม 2555 2012

จังหวัดมุกดาหาร จัดแข่งขันมุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอน ครั้งที่ 5

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 05.30 น. ที่สนามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดการแข่งขันมุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอน นานาชาติ ครัง้ ที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯและเงินรางวัล มีนักวิ่งจากทั่วสารทิศ ทั้งไทย ลาว ญี่ปุ่น มาเลเซีย เคนยา ฝรัง่ เศส แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย รวมกว่า 3,000 คน เดินทางมาร่วมแข่งขัน

การจัดการแข่งขัน“มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอน นานาชาติ”เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5ธันวาคม 2555 พร้อม เฉลิมฉลองครบ รอบเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวัน นะเขต ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวใน ภูมภิ าคนี้ จึงได้กำ� หนดแข่งขันวิง่ มาราธอนขึน้ เป็นครัง้ ที่ 5 โดย แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง คือ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรันหรือ

วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร ทัง้ นีน้ างมลัย รักทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จดั การประกวด เดิน-วิง่ แฟนซี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นเป็นปี2 ก็ได้รบั ความสนใจจากนักวิง่ จัดชุดแฟนซีมาร่วม เดิน-วิง่ ทั้งในประเภททีมและประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งก็ท�ำให้ บรรยากาศของการแข่งขันมุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 5 นี้ มีสีสันและได้รับความ สนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก.

www.mukdahannews.com


9

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2012

จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการมหกรรมสุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปี 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร

นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ ลานสุขภาพคนเมือง ศูนย์สุขภาพและ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมุกดาหาร นายสกล สฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด โครงการมหกรรมสุขภาพคน เมือง โครงการคลินิกโรคจากการท�ำงานและโครง การบูรณาการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค เขต เทศบาลเมืองมุกดาหาร ปี 2555 โครงการดังกล่าว จัดขึน้ เนือ่ งจากกระทรวงสาธารารณสุขได้ดำ� เนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยมีเป้าหมายให้ประชากร ทุกกลุม่ วัย มีความรูด้ า้ นสุขภาพ และมีทกั ษะในการ ดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง นายศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรง พยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่าโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้กำ� เนินการแบบบูรณาการโดยมีกจิ กรรม ดังต่อไปนี้ 1. โครงการมหกรรมสุขภาพ คนเมือง เพือ่ ให้ประชาชนทุกกลุม่ วัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่าง

ต่อเนื่อง เช่นการประกวดแข่งขันออกก�ำลังกาย ดนตรี และร้องเพลง 2. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหนึ่งโดย ไม่พึ่งยาเสพติด 3. โครงการคลินกิ โรคจากการท�ำงาน เพือ่ ให้ลกู จ้างมีชอ่ งทางเข้าถึงการวินจิ ฉัยโรคดูแลรักษา หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 4. โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ ริโภค (The Best Restaurant) เพือ่ กระตุน้ ให้รา้ นอาหาร ในเขตเทศบาลมีการพัฒนาเรื่องความสะอาดและ ปรับปรุงยกระดับให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจาก ส�ำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงเรียนสถานประกอบการ ชมรมร้านอาหาร ซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฯได้มอบป้าย The Best Restaurant แก่ร้านอาหาร และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯด้วย.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ที่ บริเวจุดชม วิวศาลาแปดเหลี่ยมวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน พร้อมทั้งถ่ายภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดชม วิว โดยมีสื่อมวลชนต่างๆทุกแขนงในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพบปะสังสรรค์ไร้แอลกอฮอล์อย่างพร้อมเพรียงกัน นายวิรยิ ะ ทองผา ทีป่ รึกษากิตติมศักดิอ์ งค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าส�ำหรับงานทีจ่ ดั ขึน้ ในครัง้ นีเ้ พือ่ ขอบคุณสือ่ มวลชนทีไ่ ด้ให้การสนับสนุน และ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานการท�ำงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ กิจกรรมมากมายทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดขึ้น จึงได้จัดให้มีงานเลี้ยงขึ้นเพื่อตอบแทนในการ ท�ำงานของสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับเลี้ยง ฉลองในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้.

ประมงจังหวัดมุกดาหาร แนะน�ำเกษตรกร ป้องกันโรคสัตว์น�้ำจากอากาศหนาวเย็น

นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดมุกดาหาร

นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากอุณหภูมิของอากาศที่ลดลง ในช่วง นี้ ท�ำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส่งผลให้สัตว์น�้ำมี โอกาสเป็นโรคได้ง่าย และกินอาหารน้อยลง ดังนั้นเพื่อ ลดความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสัตว์นำ�้ ส�ำนักงานประมง จังหวัดมุกดาหาร จึงแนะน�ำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำใน การเตรียมป้องกันและปฏิบัติดังนี้ ควรลดปริมาณอาหารที่ให้ เพื่อป้องกันการ เน่าเสียของอาหารในบ่อ ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้ปลาเกิด ความเครียด ควรถ่ายน�้ำปริมาณมาก ความแตกต่าง ของอุ ณ หภู มิ น�้ ำ ใหม่ กั บ น�้ ำ เก่ า จะมี ผ ลให้ ป ลาเกิ ด ความเครียดได้ งดเคลื่อนย้ายสัตว์น�้ำโดยไม่จ�ำเป็น ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้ใช้เกลือปริมาณ 0.1 % เติมลงในน�้ำที่ใช้ขนส่งปลา หากเลี้ยงในบ่อ หลังการเคลื่อนย้ายเสร็จควรเติมเกลือลงในบ่ออัตรา 0.1 – 0.3 % กรณีบ่อเลี้ยงหรือกระชังมีปริมาณปลา

www.mukdahannews.com

หนาแน่นมาก ควรแยกปลาไปอยู่บ่ออื่นบ้าง หรือควร จับสัตว์น�้ำบางส่วนที่ได้ขนาดตามความต้องการของ ตลาดออกจ�ำหน่าย เพื่อลดความหนาแน่นในบ่อ และ ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ หากปลาที่พบมี การตายผิดปกติ ให้ท�ำลายโดยการฝังหรือเผาทันที หากพบปลาป่วยในแหล่งน�้ำธรรมชาติ ให้ปิดทางน�้ำ ที่เข้ามาในฟาร์ม และงดการน�ำน�้ำจากภายนอกเข้า มาในบ่อโดยเด็ดขาด ประมงจังหวัดมุกดาหาร ยังกล่าวด้วยว่า โรค ปลาน�้ำจืดที่พบในฤดูหนาว คือโรคอียูเอส ซึ่งมีสาเหตุ จากเชื้อรา หากปลาติดเชื้อดังกล่าว จะมีแผลเน่าเปลื่อย มีเลือดซึมออกตามซอกเกล็ด ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มยี ารักษา ดังนั้น หากพบสัตว์น�้ำตายจ�ำนวนมากทั้งในแหล่งน�้ำ สาธารณะ บ่อเลี้ยง และกระชังของเกษตรกร ให้แจ้ง ส�ำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ส�ำนักงานประมง อ�ำเภอทันที โทร.042611604 โทรสาร 042615424


10

ปที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2555

ชาวเอไอเอส ผนึกกำ�ลัง มุ่งมั่นเตรียม ส่งมอบ 3G ที่ดีที่สุด เพื่อคนไทย

ผู้บริหารและพนักงานเอไอเอสทั่วประเทศ กว่า 9,000 ชีวิต น�ำโดย คุณสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ และ คุณวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผนึกก�ำลังมุ่งมั่นพร้อมให้ บริการ 3G ใหม่บนคลื่น 2.1 GHz ที่ดีที่สุดในทุกด้าน

ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากการให้บริการ กว่า 22 ปีของบุคลากรเอไอเอส เพือ่ ส่งมอบบริการ 3G ใหม่อย่างมีคุณภาพ และพร้อมเป็นพลังผลักดันให้คน ไทยก้าวไปไกลยิ่งกว่าเดิม ทั้งนี้จะพร้อมเปิดให้บริการ ภายในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมคารวะ เจ้าแขวงสะหวันนะเขต วันขึ้นปีใหม่ 2556

เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2555 นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร พร้อมด้วย นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายก เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัด พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้ บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วน ราชการอื่น ๆ อีก 9 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุพัน แก้วมีไซ เจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต ณ ห้องว่าการ

www.mukdahannews.com

แขวงสะหวันนะเขต ในโอกาส ย้ายมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารใหม่ มอบของขวัญ และ อวยพร เนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่ 2556 ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และประสานความร่วมมือ ในการ ท�ำงานร่วมกัน ในฐานะเมืองคูแ่ ฝดให้แนบแน่นยิง่ ขึน้ โดยเจ้าแขวงสะหวันนะเขตได้แสดงความยินดีกบั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ทีไ่ ด้ยา้ ยมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และจะได้ทำ� งานร่วมกัน อย่างใกล้ชิด ในฐานะเมืองคู่แฝด


11

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2012

หอการค้ามุกฯ ชี้เปิดด่านเร่งเปิดมหาวิทยาลัย,ภาษา,การค้า สนามบิน747 และรถไฟลาวจ่อประตูบ้านไทย รับAEC

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นายสันติชัย วรวิรยิ ะประเสริฐ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายการค้าชายแดน เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารเมือง ชายแดนติดแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นประตู และศูนย์กลางน�ำเข้าและส่งออกสู่อินโดจีนด้านทิศ ตะวันออกของประเทศไทย ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 ใน สปป.ลาว, เวียดนาม, สู่ประเทศจีนตอนใต้มณฑล กว่างซีจ้วง เป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางสายตะวันออก สู่ตะวันตก (ewec) มีการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าผ่าน แดนในปี 2555 คาดว่าจะพุ่งเฉียด 1 แสนล้านบาท ดัง นั้นการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จึงมีการเคลื่อนไหวและเพิ่มมูลค่าขึ้นตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปิดประตูอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาประชาชนตามแนวชายแดน อย่างเร่งด่วน ทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลหรือภาษาที่

เกี่ยวข้องกับเมืองชายแดนของเรา โดยเฉพาะการก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหารทีย่ งั คาราคาซังอยูใ่ นขณะนี้ ทุกภาค ส่วนควรเร่งโครงการมหาวิทยาลัยให้ส�ำเร็จโดยเร็ว, เตรียมด้านการค้าการลงทุนของนักธุรกิจผู้ประกอบ การไทย คาดว่าจะมีกลุม่ ทุนยักษ์ใหญ่เข้ามาขยายเครือ ข่ายครองพื้นที่ภูมิภาคตามหัวเมืองใหญ่น้อยของไทย มากขึ้น มุกดาหารมีสินค้าผ่านแดนจ�ำนวนมาก จึงควร ขยายเวลาเปิด - ปิดบริการของด่านชายแดน จากเดิม เปิด-ปิดเวลา 06.00 น.ถึง 22.00 น. ให้ขยายเวลาปิด ถึง 24.00 น. เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับนักท่อง เที่ยว นักธุรกิจผู้ประกอบการที่ใช้เส้นทางหมายเลข 9 ตามแนวเส้นทาง ewec จากแขวงสะหวันนะเขตเข้าสู่ ประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้ รองรับการขยายตัว ด้านการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

จังหวัดมุกดาหารประชุมติดตามผลการดำ�เนินงาน การสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุม ติดตามผลการด�ำเนินการสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระ เกียรติฯ โดยมี ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร, ผู้รับเหมา, คุณพ่อเฉิดศักดิ์ แสนวิเศษและ

www.mukdahannews.com

นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช คณะกรรมการก่อสร้างพระพุทธ รูปเฉลิมพระเกียรติ,และผู้สื่อข่าวมุกดาหารนิวส์ เข้า ร่วม ซึ่งวันนี้เป็นการติดตามการก่อสร้าง ปัจจุบันผล การด�ำเนินงาน อยูใ่ นระยะที่ 2 ใกล้จะแล้วเสร็จ ก�ำลัง เข้าระยะที่ 3 โดยมีผู้รับเหมามาเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ ประชุมได้เสนอให้มกี ารประสานงานระหว่างผูร้ บั เหมา และผู้ออกแบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของงาน.


12

ปที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2555

งานวัน​คริสต์มาส ประจ�ำปี 2555 เทศกาลเฉลิมฉล​องและส่งควา​มสุข ความรัก

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 การแข่งขันกีฬา ฟุตบอลรายการราชนาวี คัพ ครัง้ ที่ 1 ประจ�ำปี 2555 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Smail Soccer จ.มุกดาหาร ซึง่ การแข่งขันฟุตบอลในรายการนีไ้ ด้เริม่ ท�ำการแข่งขัน มาตัง้ แต่เดือนกันยายน 2555 โดยมีทมี ฟุตบอลชัน้ น�ำใน จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวน 20 ทีม ซึ่ง แต่ละทีมก็โชว์ผลงานกันอย่างเต็มที่ ส่วนวันนี้เป็นการ แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยคู่ชิงอันดับที่ 3 เป็นการ พบกันระหว่างห้องเย็นมหาชัย พบกับทีม บ้านน้องขวัญ ซึง่ จบการแข่งขันผลปรากฏว่าทีมห้องเย็นมหาชัย ท�ำผล งานได้ดีกว่าถล่มเอาชนะทีมบ้านน้องขวัญ ไป 5 ประตู ต่อ 0 คว้าอันดับ 3 ไปครอง ส่วนคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง

ทีมนครสวรรน์ ก็อปปี้ พบกับทีม บีย่า สปอต ซึ่งผล การแข่งขันทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างสู่สีจบครึ่งแรก ท�ำอะไรกันไม่ได้เสมอ 0-0 กลับมาเล่นกันต่อในครึ่ง หลังทั้งสองทีมต่างบุกอย่างหนักหวังท�ำประตู กลาย เป็นทีมนครสวรรน์ ก็อปปี้ ที่ขึ้นน�ำไปก่อน 1-0 ช่วง ท้ายเกมทีมบีย่า สปอต ผู้เล่นโดนไล่ออกไป 1 คน แต่เวลาที่เหลือทั้งสองทีมท�ำอะไรกันไม่ได้ จบเกมทีม นครสวรรค์ ก๊อปปี้ เฉือนชนะทีม บียา่ สปอต 1 ประตู ต่อ 0 คว้าแชมป์ไปครองได้สำ� เร็จ ท่ามกลางแฟนบอล ทีม่ าให้กำ� ลังใจถึงขอบสนาม โดยได้รบั เกียรติจาก นาย วิริยะ ทองผา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานมอบถ้วยพร้อมเงินรางวัล ให้ กับทีมที่ได้รับรางวัลต่าง.

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร แข่งขันกีฬาสาธารณสุขเกมส์ 2012 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 19.30 น. ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร (หนองนาบึง) นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันคริสต์มาส ประจ�ำปี 2555 ซึ่งงานดังกล่าว ชาวคริสเตียนจังหวัดมุกดาหารจัดขึน้ เพือ่ เป็นการเฉลิม ฉลองเทศกาลคริสต์มาสของพี่น้องชาวคริสต์ในจังหวัด มุกดาหาร รวมถึงเป็นการอวยพรส่งความสุข ความรัก ความปรารถนาดีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวมุกดาหาร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการขับ ร้องประสานเสียงเพลงสุขสันต์วันคริสต์มาส การให้

ความรูแ้ ละความหมายของวันคริสต์มาส การเล่นเกมส์ แจกของรางวัลและการเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ทัว่ บริเวณการจัดงาน เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการ เฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และเป็นการฉลอง ความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ พระเยซู ลงมาเกิดเป็น มนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจาก การท�ำชัว่ นัน่ เอง ดังนัน้ ในวันนีถ้ อื เป็นวันทีม่ คี วามหมาย ส�ำคัญชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่งบัตรอวยพร ให้ ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่ง บ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม.

แข่งขันฟุตบอล ราชนาวีคัพ รอบชิงชนะเลิศ ณ สนาม Smile Soccer

นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พิธเี ปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเกมส์ 2012 ครัง้ ที่ 15 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ทุกคนทุกระดับ ทุกกลุม่ วัยได้เล่นกีฬาเพือ่ สร้างสุขภาพปลูกฝังความมี น�้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบ วินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมูค่ ณะ การจัดการ แข่งขันโดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบ ด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก ส�ำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดมุกดาหาร,โรงพยาบาลมุกดาหาร,โรงพยาบาล ชุมชน,ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทุกแห่ง นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดการ แข่งประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ รวม 5 ชนิดกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล,บาสเกตบอล,วอลเลย์บอล, ตะกร้อและเปตอง ด�ำเนินมาด้วยความเรียบร้อยพร้อม ทีจ่ ะท�ำการแข่งขันเพราะได้รบั ความร่วมมือจากคณะ กรรมการทุกฝ่าย.

80

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2012

ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ล่อซื้อยาบ้า 4,110 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา 1 คน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่กองบังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ที่ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุม ที่จุดตรวจ,จุดสกัดหน้า สภ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดยจับกุม นาย พรณรงค์ พิมมรินทร์ อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (เป็นคนขนยาบ้า) นายสุดสาคร โคตรค�ำตา อายุ 47 ปี อาศัยอยู่ ต.ค�ำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร (เป็นคนน�ำทาง) พร้อมด้วยยาบ้า จ�ำนวน 23,533 เม็ด พร้อมของกลาง มูลค่าประมาณ 9,413,200 บาท ต่อมาชุดสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมตัว

นายหวันตา อุ่นหล้า อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (เป็นผู้ควบคุมการส่งยาบ้าและรับงานจาก นางลิดฯ ชาวลาว) นางสุพรรณี แสนภักดี อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ อ.โกสุมพิสัย จ.สารคาม (ผู้มารับยาบ้าในเขต อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์) และนายวินัย แดงแสงสี อายุ 50 ปี (สามีของนางสุพรรณีฯ) และได้มีการยึดทรัพย์สินของขบวนการค้า ยาเสพติดมีรถยนต์กระบะ 3 คัน และโทรศัพท์จ�ำนวน 7 เครื่อง เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาสมคบตั้งแต่สองคนขึ้น ไปเพื่อกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหลังจาก แถลงข่าว เจ้าหน้าที่ได้น�ำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองสูง ด�ำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป.

ต�ำรวจภูธรผึ่งแดด ไล่ติดตามจับกุม ขบวนการค้าไม้พะยูง หลังขับรถแหกด่านตรวจ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผู้บังคับกอง ร้อย ตชด.234 ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีราษฎรลาว ต้องการจ�ำหน่ายยาบ้าให้กับสายลับจ�ำนวน 3 มัด ใน ราคา 30,000 บาท โดยตกลงส่งทีบ่ ริเวณวัดบ้านนาตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร จึงมอบหมายให้ ร.ต.ท.ภาสกร หนุดตะแสง หัวหน้าทีม พร้อมทีมชุดจับกุม วางแผนและ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจับกุม จนต่อมาเมื่อ เวลาประมาณ 13.00 น. ตามเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่ อ�ำพรางพร้อมด้วยสายลับได้เดินทางไปที่จุดนัดหมาย เพื่อท�ำการเจรจาล่อซื้อ เมื่อท�ำการล่อซื้อส�ำเร็จ จึงได้

แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฯ เข้าจับกุม จากการสืบสวนทราบว่า ผูต้ อ้ งหาดังกล่าวชือ่ ท้าวแสง แก้วดวงมาลา อายุ 20 ปี ราษฎรบ้านเหล่า หมากกูด เมืองไชยพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว รับสารภาพว่า รับจ้างมาส่งยาบ้าดังกล่าว โดยมีนายเต้ย เป็นคนติดต่อ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับ ท้าว แสง แก้วดวงมาลา ว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึง ได้ทำ� บันทึกจับกุม จากนัน้ จึงได้นำ� ตัวผูต้ อ้ งหาพร้อมส่ง ของกลางส่งพนักงานสอบสวนของ สภ.ดอนตาล เพื่อ ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า กว่า 23,533 เม็ด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 08.00 น. พบรถเก๋งยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว หมายเลข ทะเบียน กธ-6765 ขอนแก่น ฝ่าจุดตรวจ ร้อยต�ำรวจโท พรเกษ วรนาม รองสาราวัตรปราบปราม สถานีต�ำรวจ ภูธรผึง่ แดดหัวหน้าชุดจุดตรวจจึงได้นำ� ก�ำลังเจ้าทีพ่ ร้อม รถยนต์ตราโล่ ไล่ตดิ ตามจนมาถึงหน้าปัม๊ ปตท. บ้านศูนย์ ไหม ต�ำบลมุกดาหาร โดยประสานชุดสายตรวจสถานี ต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร จนสามารถสกัดกั้น รถคัน ดังกล่าวได้ ซึ่งห่างจากจุดตรวจ ประมาณ 15 กิโลเมตร จากการตรวจค้นภายในรถพบ นายไกรวุฒิ ค�ำจันทร์ อายุ 30 ปี และนายพันธุ์ศักดิ์ พรรหลา อายุ 26 ปี และพบไม้พะยูง จ�ำนวน 19 ท่อน วางไว้อยู่ที่นั่ง หลังคนขับ จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพว่า ได้ตระเวนรับซื้อไม้พะยูงจากชาวบ้าน

www.mukdahannews.com

ในพืน้ ทีอ่ �ำเภอค�ำชะอีในราคากิโลกรัมละ 30 บาท เพือ่ ที่จะน�ำมาส่งขายให้กับนายทุนริมฝั่งแม่น�้ำโขงในราคา กิโลกรัมละ 300 บาท โดยไม้ทั้งหมดมีน�้ำหนักรวมกว่า 400 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 120,000 บาท โดยทีท่ ำ� การลักลอบขนย้ายไม้ในวันนี้ ก็เนือ่ งจาก เห็นว่าเจ้าหน้าทีท่ ำ� การตัง้ จุดตรวจมาแล้ว 7 วัน ในช่วง ปีใหม่ วันนี้เจ้าหน้าที่คงจะไม่ตั้งจุดตรวจ จึงใช้โอกาส ดังกล่าวลักลอบขนไม้พะยูง แต่มาถูกจับได้เสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า กระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา48 ฐานมีไม้หวงห้าม แปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาตรเมตร โดย ไม่ได้รบั อนุญาต แล้วน�ำของกลางดังกล่าว ไปท�ำบันทึก ประจ�ำวันแล้วน�ำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ผึง่ แดด เพือ่ ด�ำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน ธันวาคม 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you