Page 1

1

MUKDAHANNEWS / MAY 2012

ชาวมุกดาหารเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง

ชาวมุกดาหารร่วมปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 9

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 9

ลักลอบระเบิดหินภูเต่ากว่า 100 ไร่ ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ

ปท่ี 5 ฉบับที่ 60 ประจำ�เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

ปภ.มุกดาหาร ยกก�ำลังออกช่วยเหลือค้นหา ศพจมน�้ำห้วยบางทราย อ�ำเภอดงหลวง

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com


2

ปที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555

ปภ.มุกดาหาร ยกกำ�ลังออกช่วยเหลือ ค้นหาศพจมน�้ำห้วยบางทราย อ�ำเภอดงหลวง

ลักลอบระเบิดหินภูเต่ากว่า 100 ไร่ ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส�ำนักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร ได้รบั แจ้งมีเหตุราษฎร จมน�้ำตาย ที่ห้วยบางทราย บ้านนาหลัก ต�ำบลพังแดง อ�ำเภอดงหลวง ยังหาศพไม่พบ จึงขอความช่วยเหลือ จากส�ำนักงาน ปภ. จังหวัด นายบุ ญ ช่ ว ย น้ อ ยสั น เที ย ะ หั ว หน้ า ส�ำนักงาน ปภ. จังหวัด ได้รับรายงาน จึงได้สั่งการให้ นายพิรมย์ เทพค�ำราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติ การ น�ำเรือยางติดเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์เสื้อชูชีพ และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เคลื่อนที่เร็ว จ�ำนวน ๕ นาย ออกไปช่วยเหลืออย่างเร่ง ด่วน โดยมีนายพิรมย์ เทพค�ำราม หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และปฏิบัติการ เป็นหัวหน้าชุด ไปยังที่เกิดเหตุ ร่วม กับสิบเอกประสบชัย วงศ์ภูผานนท์ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

เทศบาลต�ำบลดงหลวง อปพร. และชาวบ้านร่วมกันค้นหา ร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าว แต่ไม่พบเนื่องจากฝนตกหนักมี น�้ำป่าไหลหลาก ยากต่อการค้นหา จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๑.๐๐ น จึง ได้พบร่างผูเ้ สียชีวติ ลอยขึน้ มาติดซากกอไผ่กลางล�ำห้วย บางทราย ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ ๕๐๐ เมตร จึง ได้น�ำเรือยางติดเครือ่ งยนต์ไปรับศพชายดังกล่าว โดย มีเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ และแพทย์ จากรพ. ดงหลวง ร่วม กันตรวจพิสูจน์ และน�ำส่งให้ญาติรับไปบ�ำเพ็ญกุศล ต่อไป ผูเ้ สียชีวติ คือนายบัน เชือ้ ค�ำฮด อายุ ๖๕ ปี อยู่ บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๔ บ้านนาหลัก ต�ำบลพังแดง อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าที่ ปภ. มุกดาหาร ได้แนะน�ำการเตรียมเอกสารหลักฐานเพือ่ ขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการแล้ว.

นรข.มุกดาหารตรวจยึ​ดไม้พะยูง มูลค่าเกือบล้านบาท

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ผู้สื่อข่าวได้ รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ที่ภูเขาบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีการนำ�รถแม็ก โคและรถสิบล้อเข้ามาทำ�การไถหน้าดินออก แล้วมีการ ขุดเจาะระเบิดหินบนภูเขาท้ายหมูบ่ า้ นและหินทีท่ �ำ การ ระเบิดได้มกี ารขนย้ายออกนอกพืน้ ที่ เพือ่ นำ�มาเก็บไว้ที่ บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 บ้านบางทราย ใหญ่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร แล้วได้นำ� ลงไปเพื่อก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำ�โขงเพื่อป้องกันตลิ่งพัง
 หลังจากมีการร้องเรียน ทางอำ�เภอเมือง มุกดาหารได้เข้าทำ�การตรวจสอบเพือ่ หาข้อเท้จจริงกรณี ทีม่ กี ารลักลอบขนดินและหินบริเวณหมูบ่ า้ นหนองหอย ว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ ทางอำ�เภอเมืองมุกดาหาร ได้ชแี้ จงข้อเท็จจริง

การตรวจสอบกรณีมีการขนดินและหินดังนี้ 1.อำ�เภอได้รว่ มกับเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมทำ�การตรวจสอบพืน้ ทีบ่ ริเวณบ้านหนองหอยหมูท่ ่ี 6,11 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร พบร่องรอยการทีม่ กี าร ขุดเปิดหน้าดินเนือ้ ทีป่ ระมาณ 100 ไร่ และพบกองแร่หนิ ทราย เพือ่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง จำ�นวน 1 กอง วางกองอยูท่ างด้าน ทิศใต้ภเู ต่า ห่างจากถนนสายโคกสูง-โพนทราย ประมาณ 1 กิโลเมตร ในขณะทีต่ รวจสอบไม่พบว่ามีผใู้ ดเป็นเจ้าของหรือ ครอบครอง คณะเจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้ท�ำ การตรวจยึด/อายัดกอง แร่หนิ ทรายไว้เป็นของกลาง เพือ่ ดำ�เนินการประกาศหาตัว เจ้าของหรือผูค้ รอบครองดำ�เนินคดีตามกฎหมาย 2.อำ�เภอได้กำ�ชับกำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่น ให้เข้มงวดกวดขันดูแลเฝ้าระวังให้มกี ารลักลอบทำ�ลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในเขตพืน้ ทีโ่ ดยเด็ดขาด.

อุบัติเหตุสี่แยกเมืองใหม่ รถฝ่าไฟแดง ชนเสาไฟหักหวิดชนบ้าน

เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 น.อ.ธีรเกียรติ ทองอร่าม ผบ.นรข.เขตนครพนม, น.ต.เฉลิมชาติ พริกบุญจันทร์ หน.สน.เรือมุกดาหาร, พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.มุกดาหาร, ร.ต.ต. พรชัย อาตยากุล จนท.ตร.กก. 3 บก.ปทส. สนธิกำ�ลังแบบบูรณาการ ร่วมกันตรวจยึดไม้ มูลค่า 800,000.-บาท สืบเนื่องจากวันที่ 20 พฤษภาคม 55 น.อ.ธีรเกียรติ ทองอร่าม ผบ.นรข.เขต นครพนม ได้รับ แจ้งจากแหล่งข่าว(ขอปิดนาม) โดยประสงค์สนิ รางวัลนำ�จับ เมื่อสิ้นสุดคดีว่า จะมีการลักลอบขนไม้พะยูงแปรรูป ข้าม แม่น�้ำ โขงไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ต่อมาเมือ่ เวลา17.30 น. ชุดลาดตระเวนเดินทางมาถึงสถานทีต่ รวจยึดฯ ได้ตรวจพบ รถยนต์ปิคอัพตรงตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ เจ้าหน้าที่ จึงได้ได้เรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ แต่คนขับได้เร่งเครื่อง หนีอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้ติดตามอย่างกระชั้นชิด เมื่อ จวนตัว คนขับได้จอดรถทิ้งไว้แล้วหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบรถดังกล่าว เป็นเป็น รถยนต์ยหี่ อ้ TOYOTA MIGHTY X สีบรอนด์ทอง หมายเลข

ทะเบียน บก 4206 มุกดาหาร ทีบ่ ริเวณท้ายรถพบไม้พะยูง จำ�นวน 13 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.99 ลูกบาตรเมตร ลักษณะเป็นไม้แปรรูป ไม่มรี ปู รอยดวงตราของพนักงานตี ทับไม้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้ท�ำ การตรวจยึดของการดังกล่าว และ สืบสวนหาตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษต่อไป. น.อ.ธีรเกียรติ ทองอร่าม ผบ.นรข.เขตนครพนม กล่าวว่า ไม้พะยูงที่ ตัดและน�ำออกไปนอกประเทศ จะน�ำ ไปท�ำ เฟอร์นิเจอร์ ปฏิมากร ท�ำให้มีราคาสูง จึงท�ำให้ไม้ พะยูงมีราคาและถูกตัดจ�ำนวนมาก สืบเนื่องจากไม้พะยูง ในประเทศไทยต่างจากประเทศลาว,เวียดนามจะไม่มกี ลิน่ หอม ส่วนไม้พะยูงไทย,พม่าจะมีกลิน่ หอม แม้ขเี้ ลือ่ ยไม้พะยูง ยังมีราคาเพราะเขาเอาไปท�ำธูปหอม น.อ.ธีรเกียรติฯ ได้ให้ ข้อมูลต่อว่า ไม้พะยูง ขนาดหน้าตักกว้าง 90 เซนติเมตร กลุม่ นายทุนให้ราคาไม่นอ้ ยกว่า 5 ล้านบาท หน่วยเรือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามล�ำนำ�้ โขง จึงได้ปฎิบตั ติ ามพระราช เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตรัสว่า ดูแลป่าไม้เพื่อให้ลูกหลานต่อไป.

เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 03.00 น.ร้อยเวร สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่สี่แยกเมือง ใหม่ เมือ่ ไปถึงทีเ่ กิดเหตุพบรถสิบล้อ ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง ทีห่ น้าร้านวีระศักดิย์ างยนต์ เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าแรงสูง หัก ท�ำให้เกิดไฟฟ้าดับภายในตัวจังหวัดนับร่วมชั่วโมง จากการสอบถามเจ้าของร้าน นายวีระศักดิ์ สุตโต ผอ.สถานีวทิ ยุชมุ ชนค�ำหอย และเป็นเจ้าของร้านทีเ่ กิดเหตุ ว่า เมื่อเวลา 03.00 น.ได้ยินเสียงดังบริเวณหน้าบ้าน จึง ได้ออกมาดู พบรถสิบล้อชนเสาไฟฟ้าหน้าร้าน โดยมีคน ขับรถสิบล้ออยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ทราบชื่อ นายศรายุทธ

www.mukdahannews.com

ฟักเมือง อยูบ่ า้ นเลขที่ 86 หมู่ 6 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นพนักงานขับรถของ บริษทั อุดรจตุรสั รถร่วม จ�ำกัด ได้ให้การว่า เมื่อตอนเวลา 03.00 น.ได้ขับรถ ขนส่งผลไม้เพือ่ จะน�ำไปส่งทีต่ ลาดเทศบาล 2 มุกดาหาร เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็น สี่แยกมีไฟสัญญาน โดย ทางของตนนั้นเป็นสัญญานไฟเขียวอยู่ ได้มีรถกระบะ ไม่ทราบทะเบียน ได้ฝ่าไฟแดงมาจากทางในตัวเมือง ถนนพิทักษ์พนมเขต ท�ำให้เกิดการเฉี่ยวชนกัน ส่งผลให้ รถเสียหลักพุง่ เข้าชนเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นผลให้ไฟฟ้าดับ เกือบทั้งเมือง โดยเบื้องตนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ.


3

MUKDAHANNEWS / MAY 2012

หนังสือพิมพ์มกุ ดาหารนิวส์ ทีท่ า่ นก�ำลังอ่านอยู่ นี้ เป็นหนังสือพิมพ์ ฉบับประจ�ำเดือน พฤษภาคม 2555 ออกมาครบปีที่ 5 ย่างเข้าสูป่ ที ี่ 6 ซึง่ ทัง้ หมดทัง้ มวล ได้ รับการอนุเคราะห์ สนับสนุนอย่างสม�ำ่ เสมอจาก บริษทั ร้านค้า ส่วนราชการ และภาคเอกชนเป็นอย่างดียงิ่ ท�ำให้ ทีมงานมีก�ำลังใจท�ำงานและพัฒนาให้ดขี นึ้ ตลอดมา ทีม งานข่าวได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลข่าวสารของจังหวัด มุกดาหาร รวมถึงสาระความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณ ตลอดถึงการน�ำเสนอ แสดงความยินดี หรือติ ชม สะท้อนผลงานของทางราชการและภาคเอกชน ตลอด ระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา ได้น�ำเสนอข่าวสารภายในจังหวัดฯ ให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลต่างๆ ทัง้ ทางหนังสือพิมพ์และ ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์มกุ ดาหารนิวส์ดอทคอม ตลอดจนทาง หนังสือพิมพ์มกุ ดาหารนิวส์ออนลายน์ สามารถดาวน์โหลด และดูได้ฟรีทวั่ โลก ตลอดเวลา ทีมงานมุกดาหารนิวส์ ขอเป็นสือ่ กลางน�ำเสนอ เรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึง่ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ไปยังผูม้ ี ส่วนรับผิดชอบ ให้รหู้ น้าที่ ไม่เอาเปรียบกันในสังคม บางส่วน ก็แก้ไขได้ แต่บางส่วนก็ก�ำลังปรับปรุง ซึง่ ทีมงานของเราก็จะ พยายามท�ำหน้าทีใ่ นฐานะสือ่ มวลชน อย่างมีจรรยาบรรณ แขนงหนึง่ ให้ดที สี่ ดุ .

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ผูส้ อื่ ข่าวได้รบั แจ้งจากชาวบ้านว่า ทีถ่ นนพิทกั ษ์ พนมเขต หน้าโรงเรียนมุกดาลัย,สามแยก ธกส.,หน้าศูนย์ การท่องเที่ยวมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร มีรถบรรทุกขนคอนกรีตผสมเสร็จวิ่งทั้งวัน ทำ�หิน-ปูน ตกหล่นเรีย่ ราดตามพืน้ ถนนสกปรกและทำ�ให้ รถที่สัญจรไปมาเป็นไปด้วยความลำ�บาก และอาจเกิด อุบัติเหตุได้ จากการตกหล่นลงมาของหิน-ปูน ต่อมาผู้ สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบพบว่ามีรถบรรทุกคอนกรีตผสม เสร็จวิง่ ไปมาพร้อมทัง้ บรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จเต็มคัน รถจนล้นออกมาทำ�ให้หนิ และปูนหกเรีย่ ราดทำ�ให้พนื้ ถนน สกปรก จนรถที่วิ่งสัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวัง กันเอาเอง จากการตรวจสอบพบว่าเป็นของนายทุนรับ เหมาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้านรายหนึ่งเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า รถ บรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จสร้างปัญหาทีเ่ กิดกับชุมชนคือ หินและปูนทีผ่ สมเสร็จได้หล่นเรีย่ ราดทำ�ความสกปรกให้ กับถนนภายในชุมชน ซึ่งชาวบ้านต้องการให้ผู้ที่รับผิด ชอบออกมากำ�กับดูแลรับผิดชอบด้วย โดยชาวบ้านผู้ ใช้รถใช้ถนนได้โทรแจ้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้น�ำ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดจากกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม มาทำ�การเก็บกวาด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ มา อำ�นวยความสะดวกในด้านการจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่ จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำ�รถน้ำ�มาฉีด ทำ�ความสะอาด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร สำ�หรับในพืน้ ที่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชาชน ได้รบั ผลกระทบจากบรรดารถบรรทุกของกลุม่ นายทุนที่ รับถมที่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บางครัง้ จะวิง่ กันทัง้ วันทัง้ คืน ไม่ปฎิบตั ติ ามระเบียบกฎหมาย ไม่หาผ้าใบปกคลุม ปล่อย ให้หนิ หล่น ปูนหล่น เรีย่ ราดตามถนน โดยไม่เกรงใจชาว บ้านในชุมชนทีต่ นเองไปรับถมที่ ซึง่ เมือ่ แจ้งผูร้ บั ผิดชอบ แล้ว ก็ไม่มกี ารดำ�เนินการอย่างใด จนชาวบ้านสุดทนกับ ปัญหา จึงร้องเรียนมากับผู้สื่อข่าวในที่สุด.

ชาวบ้านโวย รถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ หิน-ปูนตกหล่น ทำ�ถนนสกปรก

สาระน่ารู้ จากคนเมืองมุก ทริกเล็กๆส�ำหรับการล้างรถ 1. ไม่ควรล้างรถเอง ในตอนเย็ น เพราะหากล้าง แล้วจอดทิง้ ไว้ อาจท�ำให้เกิด สนิ ม ในจุ ด ที่ เราเช็ดไม่แห้ง เว้นเสียแต่ว่า คุณจะมีเครื่องเป่าน�้ำให้แห้ง หรือไม่ก็ ต้องยอมเปลืองน�้ำมันเอารถออกไปขับไกล ๆ ให้ลม ช่วยท�ำให้ทุกซอกทุกมุมแห้งสนิท วิธีนี้คุณผู้ชายอาจ ใช้เป็นข้ออ้างในการออกจากบ้านตอนเย็นๆ ได้นะ ครับ ไม่ว่ากัน 2. ไม่ควรล้างรถกลางแดด เพราะนอกจากคนล้างอาจ ไม่สบายได้แล้ว แสงแดดจะท�ำให้น�้ำแห้งเร็วจนเช็ด ไม่ทัน ซึ่งอาจท�ำให้เกิดคราบน�้ำบนผิวสีรถได้ 3. ไม่ควรใช้ผา้ ชุบนำ�้ เช็ดรถแทนการล้างรถ เพราะจะ เป็นการท�ำลายสภาพสี 4. ไม่ควรใช้ไม้ขนไก่ หรือแปรงปัดฝุ่นทุกชนิด ปัดฝุ่น เพราะมันเหมือนกับการใช้กระดาษทรายเช็ดรถเลยที เดียว ในขณะที่ปัดฝุ่น ไม้ปัดฝุ่นจะลากถูฝุ่นหรือเม็ด ทรายไปตามผิวสีรถ ท�ำให้เกิดริ้วรอยได้ วิธงี า่ ยๆจัดการขน หน้าแข้งให้หายไป การมีขนหน้าแข้ง เป็นเรือ่ งธรรมดา ทีใ่ คร ๆ ก็มกี น ั ทัง้ นั้น ซึ่งการก�ำจัด ก็มีหลายวิธีการ ด้วยกันดังนี้ วิธธี รรมชาติ หรือ การถอน วิธน ี เี้ หมาะกับคนทีม่ ขี นหน้าแข้งไม่ มากเท่าไร แต่ตอ้ งใช้ความอดทนสูง เพราะ ค่อนข้างจะเจ็บมาก แต่กใ็ ห้ผลนานกว่าทีข่ น รอบใหม่จะขึ้นมา ครีมขจัดขน เลือกซือ้ ครีมขจัดขนทีด่ ี มียห ี่ อ้ ที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้ ไม่อย่างนั้นถ้าไปใช้ของ โนเนมอาจจะเกิดอาการแพ้ได้ การย้อมสี ควรเลือกสีที่เข้ากับผิวของสาว เอเชียอย่างเรา ๆ ดีกว่านะคะ เช่น สีนำ�้ ตาล อ่อน หรือสีนำ�้ ตาล เพราะถ้าหากยอมเป็นสี

เกษ​ตรกรผู้ปลู​กมันสำ�ปะหลั​ง ตำ�บลป่าไร่ 11 หมู่บ้าน ทวงถามเงินเยียวยามันสำ�ปะหลัง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ที่ ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร เวลา ประมาณ 09.30 น.ได้มเี กษตรกร จากต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภอดอนตาล 11 หมู่บ้าน จ�ำนวน กว่า 500 คน ได้มาปักหลักชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลา กลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อทวงถามเงินเยียวยาช่วย เหลือเกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลังทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย จากอุทกภัย เมือ่ เดือน กันยายน 2554 หลังจากหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้อง ในระดับอ�ำเภอได้ลงพืน้ ทีส่ �ำรวจความ เสียหาย ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการช่วยเหลือเกษตรกร ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย เมือ่ ปี 2554 ท�ำไมไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหาย หลังจากเวลาผ่านมาแล้ว เกือบ 1 ปี และจะได้รบั การช่วยเหลือค่าเสียหายหรือไม่ ในขณะทีจ่ งั หวัดข้างเคียงอย่างเช่น จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรผูป้ ลูก มันส�ำปะหลัง ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัยในปี 2554 ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว โดยตัวแทนของเกษตรกร ได้มีการตั้งเวทีปราศรัย หน้าศาลากลางจังหวัด ก่อนที่ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้

นายชัยรัตน์ ไชยโย ป้องกันจังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญตัวแทน เกษตรกร จ�ำนวน 22 คน เข้าประชุมหารือเพือ่ หาแนวทาง การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทีห่ อ้ งประชุม ชัน้ 4 ศาลากลาง จังหวัด ทัง้ นีโ้ ดยมอบหมายให้นายธงชัย ลืออดุลย์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง เกษตรจังหวัด เกษตรอ�ำเภอดอนตาล ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด เข้าร่วมประชุมกับแกนน�ำชาวบ้าน เพือ่ หาข้อยุติ ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก็ตกลงกันได้ โดยรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ความ ล่าช้าของการช่วยเหลือทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากความผิดพลาดของ การเสนอความช่วยเหลือผิดช่องทาง ดังนัน้ จึงมอบหมายให้ อ�ำเภอดอนตาล เจ้าของพืน้ ที่ ได้ไปรวบรวมผลการส�ำรวจพืน้ ที่ ปลูกมันส�ำปะหลัง ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจริง ๆ จากอุทกภัยเมือ่ เดือนกันยายน ปี 2554 ทัง้ 11 หมูบ่ า้ น ของต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภอ ดอนตาล ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความ เสียหายจากอุทกภัย ตามมติ ครม. เมือ่ ปี 2554 ขึน้ มาใหม่ ให้ จังหวัดได้พิจารณา ก่อนเสนอไปยังรัฐบาลและกระทรวงที่ เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป

www.mukdahannews.com

ทองตามทีเ่ ห็นทัว่ ไปคงจะไม่เหมาะ นอกจาก นี้ ยังสังเกตเห็นได้ง่ายว่าไปย้อมสีขนมา เลือกแบบสีที่ดูดีน่าจะเวิร์คกว่าค่ะ เคล็ดลับก่อนอาบน�ำ้ 1. หลีกเลี่ยงการอาบน�้ำอุ่นจัดหรือ การอาบบนำ�้ อุน ่ นานๆถ้าเลีย่ งไม่ได้หลังอาบนำ�้ ให้กระชับ ผิวด้วยนำ�้ เย็น หรือ น�ำ้ อุณหภูมิ ห้องเพื่ อ กระชับรู ขุมขน 2. การอาบน�ำ้ อุน ่ ก่อนนอนจะช่วยให้ คุณสาวๆหลับสบายมากขึน้ 3. ไม่ควรอาบนำ�้ หลังรับประทานอาหาร เลยทันทีเพราะจะท�ำให้ไม่สะบายท้อง 4. ก่อนอาบนำ�้ ลองจุดเทียนหอมและ อาบนำ�้ อย่างละเมียดละไม แช่นำ�้ อุน ่ ซัก 15 นาทีจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดประจ�ำ วันได้ 5. ถ้าอาบน�ำ้ ด้วยฝักบัวควรอาบน�ำ้ เย็น รดตัวเป็นครัง้ สุดท้ายคุณจะรูส้ กึ สดชืน่ ขึน้ มาทันที 6. หลังเช็ดตัวควรทาโลชัน่ ทันทีเพือ่ เก็บกักความ ชุม่ ชืน่ ของผิวเอาไว้ ทอดไข่เจียวให้น่ากิน ไข่เจียวเป็นอาหารจานด่วนที่ท�ำ ง่ายและรวดเร็ว ท�ำให้หลายบ้านมักมีเมนูไข่เจียวคู่โต๊ะ กินข้าวเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคนจะท�ำ ไข่เจียวได้อร่อย วันนี้ ‘เดลินวิ ส์ออนไลน์’ จึงมี เคล็ดลับทีใ่ ช้ท�ำอาหาร ธรรมดา ๆ อย่างไข่ เจียว ให้ฟูนุ่มน่ากินยิ่งขึ้นอีก เริ่มจาก ไข่ ต้องใช้ไข่ที่อุณหภูมิห้อง หากแช่ไว้ในตู้เย็น ต้องน�ำออกมาวางทิง้ ไว้ให้หายเย็นก่อน จะท�ำให้ทอดแล้ว ไม่กระด้าง จากนั้นตีไข่ให้ฟู ระหว่างตีควรใส่ซอสปรุงรส น�้ำปลา หรือใบโหระพาเล็กน้อยเพิ่มความหอม ใช้หม้อในการทอด โดยใส่น�้ำมันพอประมาณ กะขนาด หม้อให้สมดุลกับปริมาณไข่ เพราะการทอดด้วยหม้อจะ ท�ำให้ไข่เจียวฟูกว่าใช้กระทะ ที่ส�ำคัญคือ ต้องทอดไข่ในขณะที่น�้ำมันร้อน และต้องน�ำ ไข่ลงทอดทันทีเมื่อตีเสร็จ เพราะถ้าวางทิ้งไว้ไข่จะไม่ฟู เพียงแค่นี้ ก็จะได้ไข่เจียวอร่อย ๆ ฟูนุ่มพิเศษแล้ว.


4

ปที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555

จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้กับ ฅ.ฅนจราจร

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.55 นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการ มอบแว่นตา ตามโครงการแว่นตาผูส้ งู วัยในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร โดย ศูนย์พฒ ั นาสังคมหน่วยที่ 42 กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ มนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ จัดกิจกรรมมอบแว่นตาแก่ผู้ที่ มีปัญหาทางสายตา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงวัยอายุ 45 ปี ขึ้นไป ที่ประสบปัญหาทางสายตา ซึ่งที่จังหวัด

มุกดาหาร ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัย ในพื้นที่ อำ�เภอคำ�ชะอี จำ�นวน 450 คน ที่มีฐานะยากจนและมี ปัญหาทางสายตา เข้าร่วมโครงการ ทัง้ นี้ ตามโครงการแว่นตาผูส้ งู วัยในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ยังมีกิจกรรมต่อ เนื่อง โดยหากพบผู้สูงวัยที่มีอาการทางสายตา และไม่ สามารถแก้ไขได้ ด้วยการตัดแว่น จะมีการประสานกับ ศูนย์พัฒนาสังคมของแต่ละจังหวัด ในการส่งต่อผู้สูงวัย เข้ารับการรักษาที่ ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ โดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย จำ�นวนปีละ 100 ดวงตา

วันแรงงานแห่งชาติ วันนัดพบแรงงาน และ วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา นาย โอภาส พิเศษสกุลวงศ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัด โครงการร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กับ ฅ.คน จราจร ซึ่งได้รับงบ ประมาณจากกองทุนเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.-กองทุนเลข สวย) เป็นการจัดแข่งขันตอบปัญหาจราจรในโรงเรียน กิจกรรมการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน อาคาร สถานที่ตั้ง บุคลากร และแผนปฏิบัติงาน ในรอบแรก จะมีการจัดการแข่งขันทั้งระดับประถม มัธยม และ อาชีวะ จำ�นวน 89 แห่ง ผูช้ นะการแข่งขันจะได้รบั ทุน การศึกษา รางวัลที่ 1 จำ�นวน 1,000 บาท, รางวัลที่ 2 จำ�นวน 500 บาท, รางวัลที่ 3 จำ�นวน 300 บาท, รางวัลที่ 4-9 รางวัลละ 200 บาท จะคัดเลือกเหลือ 50 แห่ง เพือ่ แข่งรอบ 2 โรงเรียนทีช่ นะการแข่งขัน จะ

ได้รบั ทุนเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน รางวัลที่ 1 จำ�นวน 20,000 บาท, รางวัลที่ 2 จำ�นวน 10,00 บาท, รางวัลที่ 3 จำ�นวน 5,000 บาท, รางวัลที่ 4-10 รางวัล ละ 600 บาท ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมชี้แจง คณะ กรรมการดำ�เนินงาน และผูบ้ ริหารลงนามขอรับ ทุน มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 110 คน วันนี้ได้รับ เกียรติจากนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมุกดาหาร มาเป็นประธานในพิธีลงนาม โดยกล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำ�เนินงานทุก ส่วน ตามวัตถุประสงค์ ที่ให้นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบข้อมูลด้านการใช้รถใช้ถนนจากการจัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. กิจกรรมอาสาจราจร มุมแห่งความปลอดภัย ที่ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ในสถานศึกษา. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติ วัน นัดพบแรงงาน และวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำ� ปี 2555 มีหน่วยงานภาคราชการรัฐวิสาหกิจ และ เอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก โดยในงานมีการ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาน ประกอบการ โดยการบูรณการระหว่างสำ�นักงาน สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สำ�นักงาน

ผู้สูงวัยดีใจได้รับมอบแว่นตาตามโครงการแว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จังหวัดมุกดาหาร และสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด มุกดาหาร พร้อมทั้งมีบริษัทมารับสมัครงาน นางอุไรรักษ์ ลิม้ ธรเบญจพล แรงงานจังหวัด มุกดาหารกล่าวว่า ภาครัฐจะช่วยเหลือสนับสนุนพีน่ อ้ ง ผูใ้ ช้แรงงานให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทพี่ งึ มีพงึ ได้อย่าง เต็มกำ�ลังความสามารถ และมีองค์กรผู้ใช้แรงงานที่ เข็มแข็ง สำ�หรับการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโดย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการ การทำ�งาน ร่วมกันเพื่อพิทักษ์รักษาคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการ ที่ดีมีคุณภาพ.

ธนาคารออมสินเปิดการอบรม โปรแกรมบัญชี สำ�หรับสถาบันการเงินชุมชน

เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธเี ปิดการ อบรมโปรแกรม บัญชี สำ�หรับสถาบันการเงินชุมชน(กองทุน หมู่บ้าน) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม มุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ นายเสริมเกียรติ ปัตตานี ผู้จัดการธนาคารออมสินเขต มุกดาหาร ได้มอบเงินสนับสนุน 2,000,000 บาท.ให้แก่ กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหาร จำ�นวน 80 แห่งๆ ละ 25,000 บาท เพื่อนำ�เงินไปจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโปรแกรม

www.mukdahannews.com

ระบบบัญชีในครัง้ นี้ โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น ในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 160 คน นายเสริมเกียรติ ปัตตานี กล่าวว่า การประชุม ในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเงิน ชุมชน ทั้ง 80 แห่ง ถือเป็นก้าวสำ�คัญอีกก้าวหนึ่งของ การพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน โดยคาด หวังว่าผู้เข้ารับการอบรม จะสามารถนำ�แนวทางการ บริหารไปพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มี ความเข้มแข็งต่อไป.


5

MUKDAHANNEWS / MAY 2012 เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 สมาคมอุตสาหกรรม การท่อเทีย่ วจัดประชุมครัง้ 5/2555 สมาคมอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วจัดประชุม โดยนายบัณฑิต ตัง้ ประกิจ นายก สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานในการประชุม นายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำ�นวย การ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำ�นักงานนครพนม นายอาชว์ ตัง้ ประกิจทีป่ รึกษานายกสมาคมอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสมาชิกสมาคมเข้า ร่วมการประชุม พร้อมทั้งเตรียมตัวร่วมงานการจัดงานฉลอง พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ใน โอกาสมหามงคลนี้ รัฐบาลจึงกำ�หนดให้ทุกจังหวัด จัด น�้ำโขง โดยยึดหลักการผสานประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก่อ กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชา และถวาย ให้เกิดการสนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม เป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง ๓ พระองค์ในระหว่างวันที่ ๒๙ การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี เชื่อมโยงไปสู่การ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ไทย กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วยการส่งนักเรียน และครูไปฝึก อบรมภาษาเวียดนาม ที่จังหวัดกวางตรี หลักสูตร 1 เดือน และกิจกรรมเข้าค่ายนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งกิจกรรมหลังนี้ สิ้นสุดที่ จังหวัดมุกดาหาร.

กิจกรรมแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ไทยกับประเทศลุ่มน�้ำโขง ลาว เวียดนาม

นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานในการต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทั้งจากประเทศไทย ลาว และ เวียดนาม ในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาทีจ่ งั หวัด มุกดาหาร ซึง่ เป็นกิจกรรมตามโครงการที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จัดขึ้นตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ไทย กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น�้ำโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีงบประมาณ 2555 ซึง่ เป็นกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ศักยภาพความเข้มแข็งด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม

สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจังหวัด มุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานนครพนม ได้เชิญร่วมงานประเพณี ปั่น ฝ้ายสายบุญจุลกฐิน (กฐินแล่น) ประจำ�ปี 2555 กำ�หนดจัดงาน 1.วันที่ 2-3-4 พฤศจิกายน ณ วัดมัชฌิมา วาส ( วัดกลาง ) อำ�เภอดอนตาล โดยมีเครือข่าย ธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำ�นวย การภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 7 เขต เป็นเจ้าภาพ 2.วันที่ 10-11 พฤศจิกายน ฯ ส�ำนักสงฆ์ ถ�้ำกระพุง บ้านภู อ�ำเภอหนองสูง โดยมีบริษัทอา รากอน เป็นเจ้าภาพ 3.วันที่ 17-18 พฤศจิกายน วัดโพธิศ์ รีแก้ว ตำ�บลบ้านซ่ง อำ�เภอคำ�ชะอี โดยมีชมรมธนาคาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ 4.วันที่ 23-24 พฤศจิกายน ณ วัดโพธิ์ ศรี แก้ว ตำ�บลนาโสก อำ�เภอเมือง โดยมีนายอำ�เภอ เมืองมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ การจัดการประชุมครัง้ ต่อไปจะมีขนึ้ ในวัน ที่ 27 มิถุนายน 2555

จังหวัดมุกดาหาร MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้

สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประชุมเตรียมจัด จุลกฐิน ประจำ�ปี 2555 เมือ่ วันที่ 30 พ.ค.55 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการอนุรกั ษ์ ป้องกัน และปราบปรามการ บุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ประสานงานป่า ไม้มุกดาหาร ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร กอง อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขง สถานีเรือมุกดาหาร กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด มุกดาหาร และกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร เพือ่ ร่วมกันสร้างความตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ การป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากร ป่าไม้ในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและบังเกิดผล

www.mukdahannews.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการการอนุรักษ์ การป้องกัน และปราบปราม การบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ขอให้ทกุ ฝ่ายถือ เป็นภารกิจสำ�คัญ ที่จะบูรณาการทำ�งานร่วมกัน พร้อมสร้างความตระหนักให้เกิดขึน้ แก่ประชาชน ทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ป้องกันการ ลักลอบตัดไม้ท�ำ ลายป่า รณรงค์ปลูกไม้มคี า่ ทดแทน ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวน ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการนำ�ไม้ พะยูงและไม้มีค่าหายาก คืนสู่ถิ่นอีสาน ที่กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ หนังสือพิมพ์มติชน จัดขึ้น ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่แปลงปลูกป่า วัด ป่าวิเวกวัฒนาราม หรือวัดหลวงปู่จาม อำ�เภอ คำ�ชะอี จังหวัดมุกดาหาร.


6

ปที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555

ประชุมสันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2555

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม มุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการประชุมและสัมมนาสันนิบาต เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2555 โดยมีนายสมศักดิ์ ปริสุทโธเหมธานนท์ รองอธิบดี กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานในการ เปิดงานโดยมี นายบุญยืน คำ�หงส์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ ประธาน สันนิบาตเทศบาลจังหวัด นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมือง มุกดาหาร นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรี

เมืองมุกดาหาร และนายภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒนะ รอง นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด สำ�หรับการประชุมและสัมมนาสันนิบาต เทศบาลภาคตะวันนออกเฉียงเหนือในครัง้ นีม้ ี นายก เทศมนตรี ปลัดเทศบาล จากเทศบาลในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเข้ารับการอบรม นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารเลือกประธาน สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียง เหนือหลังจากที่ประธานคนเดิมได้หมด วาระลงด้วย

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ ทำ�ความสะอาดล้างตลาดสดและถนน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.55 นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยนายธีร ศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ทำ�การล้างแผงขายอาหารและเขียงหมู ใน ตลาดสดเทศบาล 2 ตามหลักสุขาภิบาล เพือ่ ป้องกัน การแพร่ระบาดทีเ่ กิดจากการปนเปือ้ นของเชือ้ โรคสู่ อาหาร พร้อมทำ�ความสะอาดฉีดล้างถนนตัง้ แต่สาม แยก ธกส. ยาวไปจนถึงสะพานห้วยมุก นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมือง มุกดาหาร กล่าวว่า การล้างตลาดสดเทศบาล 2 ครัง้ นี้เพื่อทำ�ความสะอาดป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และสุขอนามัยที่ดีในตลาดสด พร้อมกันนี้ได้มีการ ทำ�ความสะอาดฉีดล้างถนนตัง้ แต่สามแยก ธกส. ยาว ไปจนถึงสะพานห้วยมุก เพื่อเป็นการพัฒนาความ

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกพ่นหมอกควัน กำ�จัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในสถานศึกษา

เมือ่ วันที่ 3 มิ.ย.55 นายภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารพร้อมด้วย ราชการลูกจ้าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง มุกดาหาร นำ�เจ้าหน้าทีอ่ อกพ่นหมอกควัน กำ�จัดยุงลาย ที่โรงเรียนมุกดาลัย อ.เมือง จ.มุกดาหาร หลังนักเรียน เลิกเรียนแล้วและจะทำ�การออกพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ รับผิดชอบในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมนำ�รถ ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้ความรู้ และรณรงค์ให้ ประชาชน ได้ช่วยกันกำ�จัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย นายภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรี

สะอาดและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย นายพัชรินทร์ มุสกิ ะพืช หัวหน้ารักษาความ สะอาดเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ได้น�ำเจ้า หน้าที่รักษาความสะอาด มาท�ำการล้างตลาดสด เทศบาล 2 และถนน ตามนโยบายของผูบ้ ริหารทีใ่ ห้ ท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำ ในการล้างทุกครั้งต้อง ใช้น�้ำและผงซักฟอกเพื่อก�ำจัดคราบสกปรก แล้ว ฆ่าเชือ้ ด้วยคลอรีนบริเวณบนแผง เขียง หรือพืน้ ทาง เดิน ทางระบายน�้ำเสีย แต่หากมีคราบไขมันจับจะ ใช้น�้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถูเพื่อช่วยในการขจัด คราบไขมันซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ กระจายโรค.

www.mukdahannews.com

เทศบาลเมืองมุกดาหารกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร ผู้ป่วย ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยทีก่ �ำลังศึกษา ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ไข ปัญหาและการลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงได้ท�ำงานแบบบูรณาการณ์ ระหว่างเทศบาลเมือง มุกดาหาร ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วม กับทางโรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมให้ ความรูภ้ ายในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เกีย่ วกับการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก การออกพ่น หมอกควัน ก�ำจัดยุงลายตัวแก่ การใส่ทรายอะเบทใน ภาชนะใส่นำ�้ และการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนใน 34 ชุมชน


77

MUKDAHANNEWS/ MAY / MAY2012 2012 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


8

ปที่ MUKDAHANNEWS 5 ฉบับที่ 60 ประจำ�เดือ/ นMAY พฤษภาคม 2012 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดแข่งขันแชมป์กลองยาวพื้นเมืองแบบประยุกต์ 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ก�ำหนดจัดการแข่งขันชิงแชมป์กลองยาวพื้นเมือง แบบประยุกต์เมืองมุกดาหารประจ�ำปี 2555 ชิงเงิน รางวัลกว่า 180,000 บาท นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า อบจ.มุกดาหารได้ ก�ำหนดจัดการแข่งขันชิงแชมป์กลองยาวพื้นเมือง แบบประยุกต์ จังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2555 ใน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน –18 กรกฎาคม นี้ เพื่อ ส่งเสริมการแสดงออกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างจิตส�ำนึกให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจน

ประชาชนได้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมพื้นถิ่นตนเอง ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อฉลองครบรอบ 16 ปี หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกด้วย ส�ำหรับการแข่งขันกลองยาวพื้นเมืองแบบ ประยุกต์ในครัง้ นีเ้ ปิดโอกาสให้ประชาชนชาวมุกดาหาร ทีส่ นใจร่วมส่งคณะกลองยาวเข้าแข่งขัน โดยผูแ้ สดง ต้องมีอายุระหว่าง 15-55 ปี ผู้เล่นดนตรีต้องมีไม่ ต�่ำกว่า 11 คน โดยต้องเล่น 2 เพลง คือเพลงแบบ โบราณ และเพลงประยุกต์ ซึง่ อาจใช้จงั หวะเพลงลูก ทุ่งเข้าประกอบด้วย ใช้เวลาแสดงเพลงละ 10 นาที

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ สร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ วัดรอยพระพุทธบาท

เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2555 นายธงชัย ลืออดุลย์ และนายบุญยืน ค�ำหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดหารายได้การจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่นายมลชัย บริสทุ ธิ์ ปลัดจังหวัด,นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร,นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร ส�ำนักงาน คลังจังหวัด เป็นต้น ที่ประชุมแจ้งให้ทราบ สรุปยอดเงิน บริจาค ที่ผ่านมามีดังนี้คือ รายได้จากการรับบริจาค 33,907,968.37 บาท รายได้จาค่าเช่าบูชาเหรียญฯ 5,511,865 บาท รายได้จากค่าจากเสาพระพุทธรูปฯ 5,338,851 บาท รายได้จากรับบริจาคจองมวยเกศา 1,880,000 บาท รายได้จากโครงการสารธรรมะวัดหลวงปูจ่ าม 337,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 46,975,684.37 บาท ทั้ ง นี้ หลั ง จากที่ มี ครม.สั ญ จรที่ จั ง หวั ด อุดรธานีที่ผ่านมา ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการ ด�ำเนินการจ�ำนวน 45 ล้านบาท รวมรายได้จากการรับ บริจาค และที่ ครม.สนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 91,975,684.37 บาท สรุปข้อมูลงานก่อสร้าง แผนงาน ข้อมูล สน.โยธา ธิการฯ จังหวัด -งานฐานรากถึงระดับฐานดอกบัว งบตาม สัญญา 29,950,000 บาท ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว -งานก่อสร้างเศียรพระ งบ 4,269,000 บาท ดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานระยะต่อไป -เฉพาะงานกลีบดอกบัว และเฉพาะงานสร้าง องค์พระ งบ 45 ล้านบาท

และจะต้องใช้ดนตรีพนื้ บ้านเท่านัน้ มีนางร�ำประกอบ ไม่ต�่ำกว่า 10 คู่ และจะต้องแสดงออกถึงลักษณะ เฉพาะของชนเผ่าทัง้ 8 เผ่าของจังหวัดมุกดาหาร การ แต่งกายหรืออื่นๆ ทั้งนี้สามารถประยุกต์การแสดง อุปกรณ์ประกอบการแสดงหรือประกอบฉากได้ด้วย ส่วนรางวัลในการแข่งขัน คณะทีไ่ ด้รบั รางวัล ชนะเลิศจะรับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติยศ รองชนะเลิศ ได้รบั เงินรางวัล 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับรางวัล 30,000 บาท รางวัลชมเชย 5,000 จำ�นวน 5 รางวัล และ รางวัลขวัญใจไทบ้านจำ�นวน 1 รางวัล ได้รับเงิน

30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ทั้งนี้ทุกคณะที่ เข้าประกวดรอบคัดเลือดจะได้รบั ค่าพาหนะใน การเดินทาง คณะละ 3,000 บาท นายกอบจ. มุกดาหาร กล่าวต่อไปว่า ผูส้ นใจสมัครได้ตงั้ แต่ บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555 ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร โดยรับเพียง 20 คณะเท่านัน้ และจะแข่งขันรอบแรกในวันที่ 11 กรกฎาคม นี้ เพื่อคัดเลือก 9 คณะไปชิงชนะเลิศในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ สถานทีจ่ ดั แข่งขัน หอ แก้วมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

โตโยต้ามุกดาหาร ฉลองเปิดสาขาใหม่ สาขาดอนตาล เลยสี่แยกหน้าโรงพยาบาล โทร 042-689-274-5

เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย โตโยต้ามุกดาหาร โดย ดร.อีดธิ นามประกาย กรรมการผู้ จัดการ บริษทั โตโยต้ามุกดาหาร (1993) จ�ำกัด ประธาน ในการเปิดโชว์รูมโตโยต้ามุกดาหาร สาขาดอนตาล โดย ให้เหตุผลในการเปิดสาขาทีต่ อนตาลว่า ตลาดรถยนต์ทงั้ ประเทศได้ขยายตัว ความต้องการรถยนต์ของจังหวัด มุกดาหารได้มีมากขึ้น โดยรถยนต์แต่ละยี่ห้อมียอดขาย ที่สูง และยังไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ได้หมด โดยเราคิดว่า โตโยต้ามุกดาหาร น่าจะมาเปิด สาขาที่ต่างอ�ำเภอบ้าง เพื่อตอบสนองและบริการลูกค้า

www.mukdahannews.com

ของโตโยต้าให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในการเปิดสาขาที่ อ.ดอนตาลนี้ ภาคเช้าได้ ท�ำบุญเลี้ยงพระที่โชว์รูมใหม่เพื่อให้เกิดศิริมงคล ส่วน ภาคค�่ำตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณสนามกีฬา อ.ดอนตาล ได้จัดกิจกรรมสนุกสนานมากมาย โดย มี กิจกรรมประกวดร้องเพลง ชิงเงินรางวัลเป็นหมื่น เล่น เกมส์สนุกๆ พร้อมของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วม งานลงทะเบียน รับสิทธิ์รับโชคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พิเศษ สุดๆ ชมฟรีคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่ง เอ็กซ์ อาร์สยาม ที่ สนาม กีฬา อ.ดอนตาล อีกด้วย.


9

MUKDAHANNEWS / MAY 2012

พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนวันวิสาขบูชาและทอดผ้าป่ามหากุศล พุทธชยันตี 2,600 ปี ที่วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)

ชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมปลูกต้นไม ถวายเป็นพระราชกุศล ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ต่อจากหน้า 1 ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร และนาย พินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป ชาวจังหวัดมุกดาหาร 1,000 กว่า คน ได้พร้อมใจกัน เดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีมงคลใต้ พระ อารามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทั้งร่วมกัน รับศีล รับพร กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พระ สงฆ์เจริญพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา ในปี แห่งการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรูข้ อง พระพุทธเจ้าที่เวียนมาครบรอบในปีนี้

คนไทยกั บ การไปทำ � บุ ญ ที่ วั ด เป็ น ประเพณีทมี่ มี าช้านานปัจจุบนั นี้ มีผคู้ นหันมาเข้า วัดกันมากขึน้ โดยมีทงั้ ทีเ่ ป็นเด็กวัยรุน่ และคนวัย ทำ�งาน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ภาครัฐ ได้ให้ความสำ�คัญ กับประเพณีที่เกี่ยวทางศาสนามากขึ้น อีกทั้งปี นีเ้ ป็นปีแห่งการตรัสรูธ้ รรมของพระสัมมาสัมมา พุทธเจ้า ครบรอบ 2,600 ปี จึงทำ�ให้เป็นกระแส ตื่นตัวต่อการทำ�บุญในปีนี้มีมาก จะพบเห็น วัย รุ่น ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ร่วม ไปถึง ประชาชนทั่วไป หันหน้าเข้าวัดกันเป็น จำ�นวนมาก.

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.55 พระพวงพิด ธมฺมธโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำ�ข้าราชการ นักเรียน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่ งในสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธ ศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่บริเวณแปลงปลูก ป่า ด้านข้างวัดป่าวิเวกวัฒนาราม หรือวัดหลวงปู่จาม อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มุกดาหาร ได้จัดขึ้น โดยหวังให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์

ของจังหวัดมุกดาหาร สำ�หรับพันธุ์ไม้ที่นำ�มาปลูก ใน วันนี้ ประกอบด้วยต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นสาละ ต้นไม้ มงคล 9 ชนิด ได้แก่ ต้นชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ ไผ่สีสุก ต้นขนุน ต้นพะยูง ต้นกันเกรา ต้นทองหลาง ต้นสัก และต้นทรงบาดาล และยังมีต้นไม้ประจำ�ถิ่น ได้แก่ ไม้ ยางนา ไม้ประดู่ เพือ่ ให้ประชาชนได้รว่ มกันปลูก ให้เป็น เสมือนต้นไม้ประจำ�ตัว ประจำ�ครอบครัว และประจำ� ตระกูล เสริมความเป็นสิริมงคล และร่วมกันดูแลรักษา ให้เจริญงอกงาม ภายหลังจากการปลูกต้นไม้แล้ว ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร ยังได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดแสดงไว้ภายใน บริเวณวัดหลวงปู่จาม.

ประชุมผู้รับใบอนุญาตกิจการร้านวีดีทัศน์

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551

นายบุญยืน คำ�หงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ซิตี้ นายบุญยืน ค�ำหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานใน การประชุม ว่าด้วยสถานการณ์ การประกอบกิจการ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์การละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งเพลง ซอฟแวร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยการ บรรยายจากวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 150 รายจากผู้ประกอบการฯ ในจังหวัดมุกดาหาร นายธนิตศักดิ์ อุน่ ตา วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

www.mukdahannews.com

กล่าวว่า ตามทีก่ ระทรวงวัฒนธรรมได้รบั โอนภารกิจการ ควบคุมกิจการเทปและโทรทัศน์ จากส�ำนักงานต�ำรวจ แห่งชาติในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ ส�ำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัด เป็นหน่วยงานการด�ำเนิน การตามภารกิจดังกล่าว และปฏิบัติงานตามกฏหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้เข้าใจในทางเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมเพื่อเสนอปัญหาที่พบ ตลอดจน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.


10

ปที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555

หอการค้ามุกดาหาร ศึกษาดูงานสภาพการค้า การลงทุนและท่องเที่ยวเมืองท่าแขกแขวงคำ�ม่วน

นายธนโชติ โชติบญุ ยศักดิ์ รองประธานหอการค้า มุกดาหารน�ำคณะกรรมการหอการค้ามุกดาหาร ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ โดยกลุม่ นักธุรกิจผูบ้ ริหารหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด ที่จังหวัดนครพนม โดยมีคณะกรรมการจาก หอการค้า 20 จังหวัดในภาคอิสาน เพือ่ หาแนวทางพัฒนา ด้านการค้าการลงทุนในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือและ ใน กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน พร้อมเตรียมรองรับการเปิด ประตูสู่อาเซียนในปี 2558 ร่วมคณะศึกษาดูงานสภาพการค้า การลงทุน และท่องเที่ยวเมืองท่าแขกแขวงคำ�ม่วน หลังการเปิดใช้ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 นครพนม – ท่าแขก ที่เชื่อม ต่อภูมภิ าคไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านสปป.ลาว เป็นแบบ

อย่างในการนำ�ไปพัฒนาการค้าการลงทุน ในพืน้ ทีแ่ ละภูมิ ภาคอืน่ ๆ ให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้ ทัง้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ที่ เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจใหญ่ในภาครวมของประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวทันโลก ร่วมกันหาข้อยุตพิ ร้อมขับเคลือ่ นการค้าการ ลงทุนในยุคเศรษฐกิจแปรปรวน ให้สอดคล้องตรง ตามนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการประกาศ ขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ 300 บาททัว่ ประเทศ ทีเ่ ป็นปัญหา หนักส�ำหรับนักธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อม อีกทั้ง ยังต้องสู้กับธุรกิจการค้าและสินค้าที่น�ำเข้าจาก ประเทศจีน ที่ปัจจุบันรุกคืบเข้าสู่ประเทศไทย อย่างรวดเร็ว.

กกต.มุกดาหาร จัดเสวนา วิถีประชาธิปไตยยุคใหม่ ต้องใส่ใจในการเลือกตั้ง

รพ.มุกดาหาร เตือนสถานการณ์ ไข้เลือดออกช่วงหน้าฝนนี้

นายแพทย์อุดม เพชรภูวดี ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

พิธีเปิดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา ส�ำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 14 ปี พร้อมทัง้ จัดเสวนา ภายใต้หวั ข้อ “วิธปี ระชาธิปไตย ยุคใหม่ตอ้ งใส่ใจการเลือกตัง้ ” แก่นกั เรียนนักศึกษา เพือ่ ให้ความรูเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมเกีย่ วกับการเมือง การปกครอง ในวิถีทางประชาธิปไตย เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2555 ที่ ห้องประชุม โรงเรียนมุกดาหาร เวลา 10.00 น.นายวิเชียร ทวี โคตร ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการวันคล้าย วันสถาปนาคณะกรรมการการลือกตั้ง โดยจัด กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ นิทรรศการและเสวนา ประชาธิปไตย โดย พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ สมาชิก

วุฒิสภาจังหวัดมุกดาหาร, นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีต�ำบลดอนตาล, นายมลชัย บริสทุ ธิ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร และนายศิริพงษ์ มุขศรี ผู้ อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียน มุกดาหาร จ�ำนวน 200 คน นักศึกษาจากส�ำนักงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 50 คน นักศึกษาจาก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จ�ำนวน 30 คน พร้อม คณะครูอาจารย์ ตลอดจนผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมประมาณ 300 คน การจัดเสวนาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ ผูเ้ ข้าร่วมเสวนา มีความรูเ้ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมเกีย่ ว กับการเมือง การปกครอง ในวิถที างประชาธิปไตย.

เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นายแพทย์อดุ ม เพชรภูวดี ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ปี 2555 ว่า จังหวัดมุกดาหาร มีผปู้ ว่ ยไข้เลือดออกแล้ว 12 รายส่วนใหญ่เป็นเด็ก สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จังหวัดมุกดาหาร ในระยะนี้ยังไม่รุนแรงนั้น เป็นเพราะ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดมุกดาหาร และโรงพยาบาลได้ เฝ้าระวังและตรียมการรับมืออย่างดี ส่งผลให้การระบาด ของโรคไข้เลือดออกไม่รุนแรงมากนัก

www.mukdahannews.com

แต่ก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ จึงขอให้ประชาชน เฝ้าระวังด้วยการส�ำรวจลูกน�้ำ ยุงลาย จะมีโรงพยาบาล มุกดาหาร และ อสม.ร่วมกันจัดเป็นสัปดาห์รณรงค์ ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายพร้อมร่วมควบคุมขณะเกิด โรค ภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังพบผู้ป่วย และ ท�ำความ สะอาด เพื่อก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย ด้วยการพ่นหมอกควัน 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย และหากพบมีอาการไข้รุนแรง ทั้ง ในเด็กและผูใ้ หญ่ ให้รบั ประทานยาพาราเซตามอน หาก ไข้ยังไม่ลดให้รีบน�ำไปพบแพทย์ทันที.


11

MUKDAHANNEWS / MAY 2012

สภากาแฟมุกดาหาร ณ หน้าศาลาเรารักมุกดาหาร สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.55 ในเวทีสภากาแฟ จังหวัดมุกดาหาร ทีส่ ภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดมุกดาหาร น�ำผู้แทน จากทุกภาคส่วนหารือร่วมกัน ในวาระมุกดาหารต่อ ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย ศ.ดร.สุจิตร บุญบงการ ประธานสภา พัฒนาการเมือง นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร นายสุรพร ชัยชาญ ตัวแทนของ เครือข่ายองค์กรชุมชนในนามของภาคประชาชน นางอีดิธ นามประกายและนายสกล รักษ์สัตย์ ผู้ แทนจากภาคเอกชน พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมแสดงความ คิดเห็นผ่านเวทีสภากาแฟอย่างหลากหลายนางอีดิธ

นามประกาย ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเอกชน มองว่า การที่จังหวัดมุกดาหาร จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะ ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกันหลายด้าน โดยเฉพาะ ตัวบุคคล เพราะเมื่อมีการเดินทางเข้ามาของกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน ความหลากหลายทั้งด้าน ภาษา วัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีมาก ขึ้น ดังนั้น คนต้องพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมรับการ เปลี่ยนแปลง โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกันนี้ผู้ร่วมในเวทีเสวนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ยัง ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ต่อการพัฒนาองค์กร ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย.

ดร.อิดิธ นามประกาย ตัวแทนภาคเอกชน

www.mukdahannews.com

นายสุรพร ชัยชาญ ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน

นายสกล รักษ์สัตย์ ตัวแทนภาคเอกชน


12

ปที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555

ตชด.234 มุกดาหารตรวจยึดข้าวสารเหนียว เตรียมส่งออก มูลค่ากว่า 50,000 บาท

เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ กองบั ง คั บ การต�ำรวจภู ธ ร จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร พ.ต.อ. ชาญชัย สมมติวงศ์ รองผู้บังคับการต�ำรวจ ภูธร จังหวัดมุกดาหาร เผา-ทุบท�ำลายของกลาง ทั้งหมด 458 คดี จากสถานีต�ำรวจภูธรต่าง ๆ ใน พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวม 15 แห่งเป็นอาวุธปืน สงคราม อาวุธปืนสัน้ -ยาว ไทยประดิษฐ์ ของกลางที่ ใช้ก่อเหตุในคดีต่าง ๆ เช่น มีด ดาบ ท่อนไม้ รวมไป

ถึงอุปกรณ์ในการเล่นการพนันพ.ต.อ. ชาญชัย สมมติ วงศ์รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรกล่าวว่า ปฏิบัติการ ท�ำลาย ของกลางในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ใช้ ก่อเหตุในคดีอาญาเป็นผลจากต�ำรวจภูธรจังหวัด มุกดาหาร ได้เข้มงวดในการปราบปราม พร้อม ระดมก�ำลังเพื่อร่วมกันป้องกันและรักษาความ สงบเรียบร้อย เป็นการสร้างความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.

ตชด.234 มุกดาหารจับกุมนักค้าสุนัขข้ามชาติ ผู้ต้องหาและรถยนต์คันเดิม พร้อมสุนัขกว่า 400 ตัว

เมือ่ วันที่ 14 พ.ค.55 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณ ประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีผู้ลักลอบขนสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร ประเภท ข้าวเหนียวจากฝั่งไทยน�ำไปฝั่ง สปป.ลาว ณ ท่าข้าม ริมฝั่งแม่น�้ำโขง บ้านหว้านน้อย ต.หว้านใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงได้สงั่ การให้ ร.ต.ท.ณธัชพงศ์ สินสิรยิ า นนท์ หน.ชุดเฉพาะกิจ ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร จึง น�ำก�ำลังไปดักซุม่ ป่าละเมาะใกล้จดุ เกิดเหตุ จนกระทัง่ เวลา 04.00 น.ได้สังเกตเห็นเรือแล่นข้ามมาจากฝั่ง สปป.ลาว เรือ โดยมีคนประมาณ 10-15 คน ช่วยกัน น�ำกระสอบปุ๋ยดังกล่าวลงเรือ เห็นดังนั้นเจ้าหน้าที่

จึงแสดงตัวเข้าจับกุม โดยคนกลุ่มดังกล่าวได้ไหวตัว วิ่งหนีไปได้ ตรวจสอบกระสอบปุ๋ยดังกล่าวเป็นข้าว สาร(เหนียว) จ�ำนวน 25 กระสอบ มูลค่า 50,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงท�ำการตรวจยึดของกลางดัง กล่าวไว้ตามความผิด พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และ พ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้อง เรื่องการน�ำพาสิ่งของ(ข้าวสาร เหนียว) ที่ยังมิได้เสียภาษีศุลกากรหรือของที่ยังไม่ ได้ผ่านกรรมวิธีศุลกากรโดยถูกต้อง ออกนอกราช อาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่จะน�ำของ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ กลางดังกล่าวส่ง สภ.เมือง เพื่อด�ำเนินคดีตามกฏ สุวรรณประทัง ผูบ้ งั คับกองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ได้ หมายต่อไป. รับแจ้งจากสายลับว่า มีการลักลอบขนสุนขั ข้ามแม่นำ�้ โขง ไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ที่ บ.ทรายทอง ต.บางทราย ใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงได้ น�ำก�ำลังออกลาดตระเวน ไปยังจุดทีไ่ ด้รบั แจ้งดังกล่าว พร้อมกับประสานไปยังเจ้า หน้าทีด่ า่ นกักกันสัตว์ระหว่างประเทศมุกดาหาร และเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งเวลาประมาณ 02.30 น. เจ้าหน้าทีไ่ ด้สงั เกตเห็นรถบรรทุกจ�ำนวน 4 คัน ลักษณะ บรรทุกสิ่งของมาเต็มคันรถ ทั้ง 4 คัน วิ่งเข้ามาบริเวณ ท่าทรายริมฝั่งแม่น�้ำโขงดังกล่าว และมีคนประมาณ 15 – 20 คน ก�ำลังล�ำเลียงสุนัข ที่อยู่ในกรง เมื่อเห็นเช่นนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าเพื่อท�ำการตรวจสอบ กลุ่ม บุคคลดังกล่าวที่ก�ำลังล�ำเลียงสุนัขลงเรือเกิดตกใจ ทิ้ง กรงสุนัขและใช้ความช�ำนาญในพื้นที่หลบหนีไป ขณะ เดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนได้เดินทางมาถึงและได้ ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าทีพ่ บรถยนต์บรรทุก ยีห่ อ้ นิสสัน รุน่ นาวาร่า สีด�ำ หมายเลขทะเบียน บน 488 มหาสารคาม,รถยนต์บรรทุก ยีห่ อ้ โตโยต้า รุน่ วีโก้ สีบรอนต์ ทอง หมายเลขทะเบียน บษ 5150 ขอนแก่น,รถยนต์ บรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็ค (ตอนเดียว) สีน�้ำเงิน

ตำ�รวจภูธรมุกดาหาร เผา-ทำ�ลาย ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว

หมายเลขทะเบียน บบ 4412 สกลนคร,รถยนต์บรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนด์เทา หมายเลขทะเบียน บนย 3026 มหาสารคาม พร้อมกรงสุนัขคละเพศ 5 กรง จ�ำนวน 47 ตัว ผู้ต้องหาทราบชื่อนายพนม ปะเพระตา อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่ จึงได้ควบคุมตัวนายพนมฯ พร้อมตรวจยึด รถทั้ง 4 คัน และสุนัขทั้งหมด ไว้เป็นของกลางและน�ำ ตัวผู้ต้องหาดังกล่าวมายังที่ท�ำการ ร้อย ตชด.234 เพื่อ จัดท�ำบันทึกการจับกุม ส่งพนักงานสอบสวน.สภ.เมือง มุกดาหารต่อไป นายชาญวิทย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มาร่วมแถลงข่าวและตัง้ ข้อสังเกตว่า ผูต้ อ้ งหาดังกล่าว พร้อมของกลาง รถยนต์บางส่วนได้เคยถูกจับกุมมา แล้ววันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านแต่มาถูกจับอีก ครั้งน่าจะมีบทลงโทษแก่ผู้ที่กระท�ำผิดซ�้ำซ้อนให้หนัก ที่สุดเพราะถือว่าไม่ยอมกลับใจ ส�ำหรับสุนัขทั้งหมด เจ้าหน้าที่ชดุ จับกุม ได้น�ำส่งด่านกักกันสัตว์ อ.เขมราช น�ำไปดูแลพืน้ ฟูสภาพพร้อมทัง้ หาเจ้าของรับกลับไปดูแล เนือ่ งจากด่านกักกันสัตว์จงั หวัดนครพนม ไม่พร้อมทีจ่ ะ ดูแลสุนัขจ�ำนวนดังกล่าว อีกทั้งยังมีสุนัขจ�ำนวนมาก ที่ยังดูแลอยู่ พื้นที่ควบคุมก็ไม่พอเพียงที่จะให้สุนัขได้ พักพิง จึงต้องน�ำสุนขั ทัง้ หมดส่งไปฟืน้ ฟูและดูแลต่อไป.

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / MAY 2012

จังหวัดมุกดาหารอบรมบุคลากรฝ่ายปกครอง เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะในระบบบริหารงานจังหวัด

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.55 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพร้อมบรรยาย พิเศษ ตามโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบบริหารงาน จังหวัดด้านอ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ประจ�ำ ปี 2555 ที่ท�ำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น โดย มีนายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ และบุคลากรฝ่ายปกครองจาก ทุกอ�ำเภอในจังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 100 คน มาเข้า รับการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้มีความ พร้อมในการ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎกระทรวงก�ำหนด การ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 นางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร และ นายอุทัย ทวีโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานในโครงการประสาน งานความร่วมมือด้านการยุตธิ รรมฯ โดยนางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วม อภิปรายในหัวข้อ "แนวทางในการปฏิบัติราชการร่วม กันให้เกิดประโยชน์สงู สุด" พร้อมทัง้ หารือขัดข้องในการ ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุตธิ รรม และร่วมก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา อีกทัง้ การประชุมใน ครัง้ นี้ ยังเป็นการเริม่ ต้นในการประสานงานความสัมพันธ์ ในหน่วยงานยุติธรรม ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นายอุทัย ทวีโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงจุด ประสงค์ของงานในวันนี้ว่า ด้วยแผนยุทธศาสตร์ศาล ยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 ได้ก�ำหนดให้มีการประสาน ความร่วมมือด้านการยุตธิ รรมทัง้ ในและระหว่างประเทศ ทั้งนี้การด�ำเนินการต่างๆ ของศาลยุติธรรมจ�ำเป็นต้อง ได้รับการความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วย งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อขับ เคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงได้มีการจัดงานส่งเสริมการประสานงานความร่วม มือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานการในกระบวนการ ยุติธรรม ในวันนี้ขึ้น.

สนง.เกษตรมุกดาหารเพิ่มศักยภาพ อกม. ขับเคลื่อน การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สอบสวนความผิดอาญาทีเ่ ป็นธรรม แก่ประชาชน พร้อม ทั้งสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การ อบรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการฟื้นฟู ทบทวน และเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจในการสอบสวนคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานทุกท่าน แล้ว สิ่งที่จะเน้นคือ ให้ผู้เข้าอบรม ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ แก่ประชาชนในการ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติ ตนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน สถานบริการ และ กฎหมายว่าด้วยการพนัน.

ศาลจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานงาน ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม”

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ประจ�ำปี 2555 เพือ่ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร หมูบ่ า้ น ในทุกชุมชนของจังหวัดมุกดาหารเพือ่ ขับเคลือ่ น การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมือ่ วันที่ 24 พ.ค.55 ณ ห้องประชุม โรงแรม ริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด มุกดาหาร น�ำโดยนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัด มุกดาหาร จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น ตามโครงการอาสาพัฒนาเกษตร ปี ๒๕๕๕ โดยได้ รับเกียรติจากนายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทัง้ มีนายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหารเป็นผูก้ ล่าวต้อนรับ การจัดอบรมในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555 มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครเกษตร หมูบ่ า้ นให้สามารถปฏิบตั งิ านเพือ่ สนับสนุนนโยบายของ

www.mukdahannews.com

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจากทุกชุมชนในเขต จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมรับการอบรมจ�ำนวน 656 คน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เดินทางไปศึกษา ดูงานการปลูกพืชเศรษฐกิจพลิกชีวิตเกษตรกร และ การท�ำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทีจ่ งั หวัด สกลนคร ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ สนับสนุนให้เกษตรกรร่วมกันขับเคลือ่ นการเกษตรตาม แนวเศรษฐกิจกิจพอเพียง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน คืออาสา สมัครเกษตรหรือผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านที่ ได้รับการคัดเลือกหมู่บ้านละ 1 คน เพื่อท�ำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานด้านการเกษตรของหมูบ่ า้ น ถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาการเกษตรของ หมูบ่ า้ นพร้อมทัง้ ติดตามสถานการณ์การเกษตรใน หมูบ่ า้ นและรายงานเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่อต่อหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

Advertisement