Page 1

1

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีถวายเครื่องสักการะและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

จังหวัดมุกดาหารแถลงข่าว มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปท่ี 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าว กีฬาฟุตบอลในกลุ่มผู้ใช้แรงงานสานสัมพันธ์

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10

13

สถานีเรือมุกดาหาร(นรข.)

ตรวจยึดข้าวเปลือกนำ�เข้าหนีภาษีเกือบ 4 ตัน

ตชด.234 มุกดาหาร รวบสาวบินเดี่ยว ลักลอบขนไม้พยุงมูลค่าเกือบสี่แสน

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 13 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 14


2

ปที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2554 ตีนแมวมุกดาหาร เหิมเกริมไม่เกรงกลัว ตำ�รวจ อาศัยช่วงเจ้าของบ้านออกไปทำ�งานในช่วงเช้า ไม่มีใครอยู่บ้านใช้ครีมตัดเหล็กตัดบานพับกุญแจหน้า บ้านเข้าไปค้นหาส่งของมีค่าที่บ้านตำ�รวจได้เงินไปคิด เป็นเงินกว่าแสนบาทและอีกรายในวันเดียวกันได้แอบ เข้าประตูหลังบ้านค้นบ้านตำ�รวจเช่นกันได้ทรัพย์สนิ ไป เป็นเงิน 7,000 บาท ก่อนหลบหนีลอยนวล เมือ่ วันที่ 11 พ.ย.54 เวลาประมาณ 11.00 น. พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ภูนาเมือง สารวัตรเวร สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งมีคนร้ายงัดบ้านเลขที่ 111/ 2 และบ้านเลข ที่ 111/12 หมู่บ้านจัดสรรร้อยวา ภายในเขตเทศบาล เมืองมุกดาหาร พร้อมกับได้นำ�ทรัพย์สินมีค่าหลาย รายการ รวมเป็นเงินกว่าแสนบาท ไปด้วย จึงได้ไป ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกับ หน่วยพิสูจน์หลักฐาน ตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้าน จัดสรร ทีซ่ อยที่ 2 หมูบ่ า้ นดังกล่าว จากปากทางเข้าไป ภายในซอยลึกประมาณ 100 เมตร ทีบ่ า้ นเลขที่ 111/2 เป็น ซึ่งเป็นบ้านของดาบดำ�รวจ นพชัย โมกไธสง ตำ�รวจจราจร สภ.เมืองมุกดาหาร ที่ประตูหลังบ้านมี ร่องการงัดแงะลูกบิดประตู เข้าไปภายในบ้าน และที่ ห้องนอนบนบ้าน พบมีรอ่ งรอยการรือ้ กระจัดกระจาย สอบถามเจ้าของบ้านทราบว่า เงินที่เก็บไว้ใต้ที่นอน กอ.ร.ม.น.มุกดาหาร ให้กวดขันรถบรรทุกอย่างเข้มงวด บนเตียงจำ�นวน 7,000 บาท หายไป ส่วนสิ่งของ มีค่าอื่นๆ ยังอยู่ครบ และที่บ้านเลขที่ 111/12 ซึ่ง ที่จะบรรทุกสินค้าข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว ขณะที่เจ้าหน้าที่กำ�ลังตรวจรถบรรทุกสินค้า อยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุหลังแรก ซึ่งเป็นบ้าน ได้มีรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลข ทะเบียน 70-0686 มุกดาหาร ตามที่สายรายงานวิ่ง เข้ามาจอดในบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 มุกดาหาร – แขวงสวันนะเขต เตรียมที่จะ ข้ามไปยังแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว เจ้าหน้าที่ จึงเข้าขอตรวจสอบเอกสาร ใบส่งออก เอกสารการ ส่งออกแจ้ง เป็นแป้งมัน จำ�นวน 700 กระสอบ เจ้า หน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบภายในรถบรรทุกพ่วง18 ล้อ พบเป็นน้�ำ ตาลทรายซุกซ่อน โดยจะใช้กระสอบแป้ง ปกคลุ มไว้ ข ้ า งบน จากการตรวจสอบพบน้�ำ ตาลทรายทีล่ กั ลอบ จำ�นวน 550 กระสอบ น้ำ�หนัก 27,500 กิโลกรัม คิด เป็นเงินประมาณกว่า 700,000 บาท และที่กระสอบ น้ำ�ตาลทรายพบอักษรเขียนว่า น้ำ�ตาลทรายขาว บริษัท น้ำ�ตาลเอราวัณ จำ�กัด และ แป้งมันจำ�นวน 128 กระสอบ น้ำ�หนัก 640 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ จึงได้ตรวจยึดน้ำ�ตาลทรายขาวและแป้งมันทั้งหมด เพื่อดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ด่านศุลกากรมุกดาหาร ยึดนำ�้ตาลทรายยัดใส้ เลี่ยงภาษี ลอบส่งขายนอก

ทีด่ า่ นสะพานข้ามแม่น�้ำ โขงแห่งที่ 2 มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ศุลกากรมุกดาหารร่วมกับ ศุลกากรภาค 2 เจ้าหน้าที่ กอ.ร.ม.น. ตรวจยึดรถ บรรทุกพ่วง ยัดไส้ลักลอบขนน้ำ�ตาลส่งออกเข้าลาว จำ�นวน 550 กระสอบคิดเป็นเงิน กว่า 700,000 บาท ขณะกำ�ลังทำ�เอกสารใบขนผ่านแดนเพื่อข้ามไป ยังประเทศลาว เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ทีด่ า่ นสะพาน ข้ามแม่น�้ำ โขงแห่งที่ 2 มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ชุดป้องกันและปราบปรามด่านศุลกากร ภาค 2 และ ชุมปราบปรามศุลกากรมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.ร.ม.น. นำ�โดย นายสมบัติ รื่นภาคธรรม นักวิชาการศุลกากรชำ�นาญการสำ�นักงานศุลกากร ภาค 2 และ นาย ภาณุพงศ์ ภัคจิรัญโรจน์ หัวหน้า งานป้องกันและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร พ.อ. ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษา ความมัน่ คงภายในจังหวัดมุกดาหาร ได้รบั แจ้งจากสาย ว่า จะมีการลักลอบขนน้ำ�ตาลทรายไปยังประเทศลาว ทางสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร – แขวงสะ หวันนะเขต จึงได้สนธิกำ�ลังวางแผ่นจับกุม จากนั้น จึงได้นำ�กำ�ลังเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและเจ้าหน้าที่

ของ ดาบตำ�รวจ นัทพล บุทธิจักร ตำ�รวจทางหลวง ประจำ�จังหวัดสกลนคร มีนางสาว เกษแก้ว บุทธิจักร พร้อมกับลูกสาวและป้าอาศัยอยู่ ทีบ่ านพับล็อคกุญแจ ประตูหน้าบ้าน ถูกตัดขาดด้วยครีมตัดเหล็ก และชิ้น ส่วนตกอยูบ่ นพืน้ ตรวจสอบภายในบ้านก็พบตูเ้ ก็บของ ตูเ้ สือ้ ผ้า และทีน่ อนบนเตียง ถูกรือ้ ค้นกระจัดกระจาย ซึ่งจากสอบถาม นางเกษแก้ว บุทธิจักร เจ้าของบ้าน และเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึง่ ภายในเขตเทศบาลเมือง มุกดาหาร ทราบว่ามีกำ�ไลข้อมือทองคำ� 1 วง สร้อย คอทองคำ� 2 เส้น รวมน้ำ�หนัก 4 บาท พร้อมพระ เหลีย่ มทอง รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และเงินอีก จำ�นวน 1,000 บาทหายไป ซึง่ จากการสอบสวนทราบ ว่า ก่อนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน เพราะส่วนใหญ่เป็น ข้าราชการและออกไปทำ�งานตามปกติ และปิดบ้าน ไว้ โดยไม่มีคนเฝ้า หรือเวรยามประจำ�หมู่บ้าน และ ไม่มีใครเห็นคนร้าย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า คนร้ายอาจมีการสอดแนมดู พฤติกรรมของผูท้ อี่ าศัยอยูบ่ า้ นแต่ละหลัง ซึง่ ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นข้าราชการ ซึ่งวันปกติก็จะออกไปทำ�งานใน ช่วงเช้า และกลับบ้านหลังเลิกงาน ประกอบกับไม่มี เวรยามประจำ�หมู่บ้าน จึงอาศัยช่วงดังกล่าวเข้าไป งัดแงะค้นหาของมีคา่ และหลบหนีไป และครัง้ นีไ้ ม่ใช่ ครั้งแรก เคยเกิดขึ้นหลายหลังในหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่ง เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามมาลงโทษตามกฎหมาย เพื่อ ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเร็วที่สุด.

ด่านศุลกากรมุกดาหารยึดกาแฟไทยส่งออก และลักลอบนำ�เข้ามูลค่า 3 แสนบาท

ตีนแมวมุกดาหาร เหิมบุกงัดบ้าน ได้ทรัพย์สินไปกว่า แสนบาท

พ่อค้าไทยหัวใสรับซื้อกาแฟส่งออกกลับมา ขายในไทยแต่ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าทีด่ า่ นศุลกากร เจ้า หน้าที่ กอ.ร.ม.น. จับได้เป็นกาแฟชือ่ ดังของไทยคิดเป็น มูลค่า3 แสนบาท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ขณะที่ชุด ป้องกันและปราบปรามด่านศุลกากร ภาค 2 และ ชุดปราบปรามศุลกากรมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. นำ�โดย นาย สมบัติ รืน่ ภาคธรรม นักวิชาการ ศุลกากรชำ�นาญการสำ�นักงานศุลกากรภาค 2 และ นาย ภาณุพงศ์ ภัคจิรญ ั โรจน์ หัวหน้างานป้องกันและ ปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร พ.อ. ยุทธนา ม่วง พูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและ เจ้าหน้าที่ กอ.ร.ม.น.มุกดาหาร นำ�กำ�ลังลาดตระเวน ไปตามริมฝั่งแม่น้ำ�โขงในพื้นที่ชุมชนนาโปน้อยภายใน เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารได้มีเรือหางยาวบรรทุก สินค้าวิง่ มาจากฝัง่ ประเทศเพือ่ นบ้านตรงมาทีบ่ า้ นหลัง หนึ่งใกล้กับจุดที่ชุดจับกุมลาดตระเวนอยู่แต่เมื่อคน ขับเรือเห็นเจ้าหน้าที่จึงขับเรือหนีไป เจ้าหน้าที่ได้เข้า

www.mukdahannews.com

ตรวจค้น ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�โขง พบกล่องวางเป็น จำ�นวนมาก เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจสอบเป็นกาแฟสำ�เร็จรูป ยี่ห้อเนสกาแฟ สีแดง ขนาด 24 ถุง x 200 กรัม จำ�นวน 101 กล่อง กาแฟสำ�เร็จรูป ยี่ห้อเนสกาแฟ สีแดง ขนาด 24 ถุง x 100 กรัม จำ�นวน 45 กล่อง กาแฟสำ�เร็จรูป ยีห่ อ้ เนสกาแฟ สีแดง ขนาด 6 กล่อง 24ซอง x 25 กรัม จำ�นวน 46 กล่อง กาแฟสำ�เร็จรูป ยี่ห้อเนสกาแฟ สีแดง ขนาด 4 กล่อง 24 ซอง x 45 กรัม จำ�นวน 13 กล่อง รวมกาแฟที่ตรวจยึดได้ จำ�นวน 205 กล่อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 350,000 บาท กาแฟของกลางที่ตรวจยึดได้เป็นกาแฟที่ส่งออก ไปต่างประเทศที่ได้การยกเว้นภาษีหรือได้รับการช่วย เหลือทางภาษีทำ�ให้มีราคาถูกกว่าที่ประเทศไทย จึง ทำ�ให้พ่อค้าหัวใสในฝั่งไทยลักลอบนำ�กาแฟที่ส่งออก ไปแล้วกลับมาขายอย่างต่อเนื่องเพราะต้นทุนต่ำ�แต่ ได้กำ�ไรดี เพราะไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย เจ้าหน้าที่จึง นำ�ของกลางกาแฟทั้งหมดมาที่ด่านศุลกากรจังหวัด มุกดาหาร เพื่อดำ�เนินคดีและจะขยายผลหาผู้กระทำ� ความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป.


3

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 รัฐบาลได้จัดงาน เฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติและถูกต้องตาม ราชประเพณี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระราชพิธี ว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” และชื่อการจัดงานว่า “งาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ ง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ส่วนจังหวัดมุกดาหารนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้า ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ ร่ ว มกั น ถวายเครื่ อ งราชสั ก การะและถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา และถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งชาวจังหวัด มุกดาหาร ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำ�นึก ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ตลอด ระยะเวลา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปกครอง พระราชอาณาจักรสยามรัฐสีมา ด้วยทศพิศราชธรรม นำ�ความรุ่งเรืองไพบูลย์มาสู่มวลพสกนิกรอย่างเสมอ หน้า ทรงนำ�หลักธรรมทางศาสนา และหลักธรรมชาติ มาประพฤติปฏิบตั พิ ระองค์ ให้เป็นแบบอย่างแก่ราษฎร รวมไปถึงพระปรีชาสามารถแห่งใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท ทั้งในด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้าน กีฬาเทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สังคมไทยสามารถพ้นวิกฤตการณ์ที่ รุนแรงหลายครั้ง จนเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่งปวงชน ชาวไทย ไปจนถึงนานาประเทศ จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดงานในวัน ครบรอบฯ ในครั้งนีี้ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร เปิดแข่งประกวดสรภัญญะทำ�น้องพื้นบ้าน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมทำ�ความ สะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการ 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจ ถวายพระพร Big Cleaning Day หลังจาก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้รวมพลังชาวมุกดาหาร เปิด โครงการ เพือ่ ให้ชาวมุกดาหาร ได้ร่วมกันแสดงออก ถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี น้ อ มเกล้าฯ ทำ�ความดี ถวาย ในหลวง.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ลำ�ดับที่ : 2234 ประเภทการร้องเรียน : พ.จนท.ของ สนง.สสจ.มห. (มหาจุ่น) เรื่องร้องเรียน : ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เลือกปฎิบัติ เป็นการละเว้นหน้าที่ รายละเอียดการร้องเรียน : ตามทีม่ กี ารแต่งตัง้ พ.จนท.ตาม พรบ.ควบคุม เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ 2551 ซึ่งการทำ�งานก็ได้ผลพอ สมควร แต่การปฎิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีไ่ ม่เหมาะสม เนือ่ งจากในการทำ�งานก็จะตะเวนไปถ่ายรูปชาวบ้านที่ ดืม่ เหล้า แม่คา้ แผงลอย และร้านค้าต่างๆ ในงานต่าง

ๆ เช่นงานแข่งเรือ และจะพูดข่มขู่ แต่ไม่มีการจับกุม ต่อมาก็จะคัดเลือกเอารถรูปถ่ายบางภาพเพือ่ ส่งให้สว่ น ราชการต่างๆ ในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การการดำ�เนิน คดีต่อผู้กระทำ�ความผิด เป็นการเพิ่มภาระให้หน่วย งานอื่นๆ เนื่องจากรูปถ่ายก็ไม่ทราบเป็นรูปใคร และ กระทำ�ผิด กม.จริงหรือไม่ ทั้งๆ ที่ตนเองเป็น พ.เจ้า หน้าท่ีสามารถูกจับกุมดำ�เนินคดีได้ และเป็นความผิด ซึ่งหน้า แต่ไม่กระทำ� และเวลาเขียนรายงานเอาผล งาน ก็จะรายงานว่าได้รว่ มกับ จนท.ตร. จนท.สสอ./รพ ท้องที่ เป็นการรายงานเท็จต่อ ผบ.ทัง้ ๆ ทีส่ ว่ นใหญ่ไป คนเดียว และอีกพฤติการณ์หนึ่งคือชอบเอาเวลาของ ทางราชการไปวิ่งออกกำ�ลังกาย ในช่วงเวลา 9 โมง เช้า เกือบทุกวัน วิ่งไปทางถนนสำ�ราญชายโขงเหนือ พฤติกรรมข้างต้นนี้ ถือว่ามหาจุ่น เป็น พ.เจ้าหน้าที่ฯ แต่มีการเลือกปฎิบัติ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ตาม ม. 157 และเป็นการปัดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง ไปให้บุคคลอื่น ขอให้ผู้ว่าฯ ตรวจสอบข้อเท็จ จริง และแจ้งผลให้ผมได้ทราบทางเว็บนี้ด้วยครับ วันที่ร้องเรียน : 2011-10-31 11:40:39 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 115.31.184.122 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ตามที่มีผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของนายสัญชัย ตุลาบดี เจ้าหน้าที่สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหารนั้น เนื่องจาก นายสัญชัยเป็นพนักงานเจ้า หน้าที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำ�สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในการติดตามตรวจสอบการกระทำ�ผิดตาม พ.ร.บ.ดัง กล่าว หากพบการกระทำ�เข้าข่ายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อการแก้ไข หรือดำ�เนิน การตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการดำ�เนิน การตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นนโยบายและแนวทางของ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนายสัญชัยมีหน้า ทีร่ วบรวมข้อเท็จจริงและเฝ้าระวังเกีย่ วกับการกระทำ� ผิด ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการและ คณะ อนุกรรมการเพือ่ เป็นข้อมูลในการวางแผนควบคุม ป้องกัน มิให้มกี ารกระทำ�ทีฝ่ า่ ฝืน พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ ง ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้ก�ำ ชับให้นาย สัญชัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังแล้ว วันทีต่ อบข้อร้องเรียน : ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลำ�ดับที่ : 2238 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กม.ของ ท้องถิ่น จ.มุกดาหาร เรื่องร้องเรียน : ไม่เสนอหรือทำ�เรื่องวินัยเพื่อเสนอ ต่อ ผวจ.หรือ ก.อบต. รายละเอียดการร้องเรียน : ผมได้ทำ�หนังสือร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ โดยมีชอบ ของ นายก อบต.บ้านบาก เกี่ยวกับการ ทุจริตการสอบพนักงาน / ลูกจ้างฯ และการให้ภรรยา รับเหมางานของ อบต.ฯ ไปหลายทาง ทั้ง อ.และ จ. ซึง่ สุดท้ายผูด้ �ำ เนินการคือ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จจริง ของ อ. ซึ่งได้ดำ�เนินการสอบสวนแล้วสรุป ผลการสอบสวนส่งให้ จว.เพือ่ พิจารณาดำ�เนินการตาม ที่ทางราชการกำ�หนด ตั้งแต่เดือน พ.ค.54 ปรากฎว่า จนถึงวันนี้ กระผมก็ยังไม่ทราบผล เคยสอบถามที่ อ.และ จนท.ของ จ. ก็ทราบว่าจะให้ อ.สอบเพิ่มเติม ซึ่งเวลาก็ล่วงเลยมานานกว่า 6 เดือนแล้ว อ.ก็ยังไม่ เห็นหนังสือจากท้องถิน่ จ.ให้สอบเพิม่ เติม ไม่ทราบว่า จนท.ของ ท้องถิน่ จ.นำ�เรือ่ งทิง้ ถังขยะหรือจะปล่อยให้ หมดวาระเสียก่อน หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงจากผูม้ ี ส่วนได้เสีย เรือ่ งจึงไม่คบื หน้า หรือสรุปผลการสอบสวน เป็นประการใดก็น่าจะแจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบด้วย หรือ หาก จนท.ของ ท้องถิ่นไม่ทำ�งาน หรืออยากย้ายมา

อยู่ อบต.บ้านบาก ก็ให้รีบเขียนคำ�ร้อง จว.จะได้หา คนใหม่ทำ�งาน หรือจะรอให้ครบวาระก่อนแล้วจึงจะ นำ�เรื่องขึ้นมาเสนอ ผวจ.ขอให้ท่าน ผวจ.ช่วยติดตาม เรื่องนี้ให้ผมด้วย อยากรู้ว่าเรื่องทำ�ไมถึงช้า และช้า เพราะเหตุใด และขอความเป็นธรรมให้กับคนบ้าน บาก ดอนตาลด้วย ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งทาง เว๊บนี้ให้ทราบด้วย วันที่ร้องเรียน : 2011-11-07 10:45:17 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 115.31.184.122 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ตามที่ท่านผู้ร้องท่านได้ร้องเรียนการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของ นายก อบต.บ้านบาก นั้น สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้ ให้ความสำ�คัญมาโดยตลอดมิได้ประวิงเวลาเพื่อให้ บุคคลใดได้ประโยชน์แต่อย่างใด กรณีที่ข้อร้องเรียนมี ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาตามข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกีย่ วข้องอย่างรอบคอบ สำ�หรับผลของการดำ�เนินการ ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่สำ�นักงานส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นได้ ที่ 0-42614812 ต่อ 14 วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 09 พฤศิกายน 2554

หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือว่าทำ�เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋ากัน แน่ ไม่มีความยุติธรรมเอาเสียเลย เราผิดเรายอมรับ ผิด ยอมเสียเงินค่าปรับ 100 บาท โทษที่ไม่ใส่หมวก กันน็อก แต่เลือกปฏิบัติเนี่ยสิ กฎหมายมีไว้ทำ�ไม คิด ว่าตร.มีอ�ำ นาจกฏหมายในมือจะทำ�อะไรกับประชาชน ก็ได้งั้นหรอ (ผู้รักษาสันติราษฎร์ เค้าทำ�กันแบบนี้งั้น หรอค่ะ) เลือกจะจับใครก้อได้ ตามที่ตัวเองต้องการ งั้นหรือ นี่หรือกฏหมาย ถ้าเป็นแบบนี้อย่าทำ�เลยดี กว่า ตำ�รวจคนอื่นเสียหมด แย่จิง ๆ ๆเลย แย่มาก ที่ทำ�กับประชาชนอย่างนี้ แย่ที่สุดเลย วันที่ร้องเรียน : 2011-11-14 11:12:04 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.158.191

ลำ�ดับที่ : 2250 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อยางพารา เรือ่ งร้องเรียน : ยางพาราตกต่�ำ เฉพาะทีแ่ ละเฉพาะราย รายละเอียดการร้องเรียน : ยางก้อน ยางแผ่น ที่ไหน ๆ ราคาดีหมด แต่ที่อำ�เภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ลดลงอย่าง ไม่น่าเชื่อ อยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วย ดูแล ชาวสวนยางพารา จะพากันร้องให้หมดแล้ว ลำ�ดับที่ : 2240 เห็นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจำ�กัด แต่ความทุกข์ยาก ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ลำ�บากของชาวสวนยางพารา เขตอำ�เภอดงหลวง ก็ ผู้ถูกร้องเรียน :ร้านมือถือดวงดีจริง เรื่องร้องเรียน : ขายซิมดีแทคที่หมดอายุการใช้งาน ลำ�บากไม่น้อยหน้าใคร หันหน้ามาดูแลเราบ้าง เพื่อ ความยุติธรรม ของเราชาวสวนยาง ขอบคุณอย่างยิ่ง รายละเอียดการร้องเรียน : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 น. สำ�หรับคนที่อ่านข้อความนี้ ดิฉันไปซื้อซิมดีแทคที่ร้านดวงดีจริง ด้านข้างธนาคาร วันที่ร้องเรียน : 2011-11-15 11:22:07 กรุงเทพ คนขายที่เป็นผู้ชายได้หยิบซิมดีแทคให้แบบ IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.154.117 โปรโมชั่น 15 หยก ๆ 16 หย่อน ด้านหน้าติดราคา 49 บาท แต่ขายให้ดิฉันในราคา 100 บาท ซึ่งดิฉัน ลำ�ดับที่ : 2251 ถามว่าทำ�ไม คนขายบอกว่ามีเงินในซิม 70 บาท ดิฉนั ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน จึงจ่ายเงินในราคา 100 บาท แต่พอมาเปิดใช้บริการ ผู้ถูกร้องเรียน : เทศบาลนิคมคำ�สร้อย ปรากฎว่า ยอดเงินได้หมดอายุการใช้งาน ขอให้หน่วย เรื่องร้องเรียน : นายกตัดอินเตอร์เน็ตสำ�นักงาน รายละเอียดการร้องเรียน : งานที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดคุ้มครองผู้บริโภคด้วยค่ะ นายกคนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งมาไม่เท่าไหร่ ก็ วันที่ร้องเรียน : 2011-11-09 12:03:47 แสดงอำ�นาจ สัง่ ตัดอินเตอร์เน็ต ซึง่ เป็นแหล่งสืบข้อมูล IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.152.162 ของประชาชนทัว่ ไปในพืน้ ที่ เงินค่าบริการอินเตอร์เน็ต หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ขอให้ทา่ นได้โปรดนำ�ซิมโทรศัพท์ทซี่ อื้ จากทาง ก็ไม่ใช่เงินนายกแล้วจะต้องสั่งตัดทำ�ไม ไม่มีวิสัยทัศน์ ร้านค้าดังกล่าว และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในการ สมัยหน้าอย่าหวังว่าจะได้ ซือ้ มาติดต่อสำ�นักงานจังหวัดมุกดาหาร อาคารศาลา วันที่ร้องเรียน : 2011-11-17 13:38:35 กลางจังหวัดชั้น ๔ ณ. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.152.240 ผู้บริโภคโดยด่วน เพื่อดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติ ลำ�ดับที่ : 2252 คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ ๒๕๒๒ ต่อไป ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ วันที่ตอบข้อร้องเรียน : ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกร้องเรียน : เสมียนตราจังหวัด ลำ�ดับที่ : 2249 เรื่องร้องเรียน : เงินเดือนออกช้า ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน รายละเอียดการร้องเรียน : ผู้ถูกร้องเรียน : สภ.ผึ่งแดด เงินน้อยทำ�งานมา 5ปี เงินเดือนไม่ปรับขึ้น เรื่องร้องเรียน : เลือกปฏิบัติ / สองมาตรฐาน เลย ตุลาคม 54 ก้อยังไม่ได้รับ เดือน พ.ย ก้อจะสิ้น รายละเอียดการร้องเรียน : เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 54 สภ.ผึ่งแดดตั้งด่าน เดือนแล้ว หรือให้ไปรับปี 55 เลยหรือ ตรวจ เพื่อตรวจจับผู้กระทำ�ผิดกฏหมาย แต่ด้วย วันที่ร้องเรียน : 2011-11-17 17:22:52 ความไม่ยุติธรรม เลือกปฏิบัต จับคนที่ไม่รู้จัก ปล่อย IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.152.9 คนที่รู้จัก นั้นหมายความว่าไง เรียกว่าสองมาตรฐาน

ได้เขื่อนถนนพัง

ถนน บ.นาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้วย

www.mukdahannews.com


4

ปที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2554

ชาวนามุกดาหาร ลงแขกเกี่ยวข้าว

แก้แรงงานขาด

นายบุ ญ มา นามทองภู กล่ า วต่ อ ว่ า ขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวนายังประสบปัญหาค่า จ้างแรงงานเกี่ยวข้าวในพื้นที่ได้ผลผลิตมาก มีค่า จ้างสูงถึงวันละ 300 - 350 บาทต่อคนต่อวัน ดัง นั้น จึงได้รวบรวมชาวนาที่เป็นเครือญาติ ในหมู่บ้าน ประมาณ 15 คน รวมกลุ่มกันลงแขกเกี่ยวข้าว สาเหตุ ค่าแรงในการจ้างเกี่ยวข้าวสูงเกินไป จึงได้หัน

มาใช้แบบโบราญ และเป็น การกระตุ้นให้เกษตรกร หันมาฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวให้กลับมาเป็น ที่นิยม เพราะการลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยแก้ปัญหา การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม รวมทั้งลด พฤติกรรมการใช้เครื่องมือกลที่สร้างภาระค่าใช้จ่าย ให้ชาวนา และการลงแขกเกี่ยวข้าวยังสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะด้วย.

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระครูวิมล ธรรมรังษี (หลวงปู่แถว)

เกษตรกรชาวนาเมืองมุกดาหาร เร่งเก็บ เกี่ยวผลผลิตในนาข้าว หลังเมล็ดข้าวโตได้ที่และมีลม กระโชกแรงจากลมหนาว พร้อมฟืน้ ฟูประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าวแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานเกษตรกรรม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาบ้านเหล่าคราม อำ�เภอเมืองมุกดาหาร กำ�ลังเร่งเก็บเกี่ยวข้าวในท้อง นา เพราะเม็ดข้าวเริ่มโตเต็มที่และสภาพอากาศมี การเปลี่ยนแปลง โดยมีลมกระโชกแรงจากลมหนาว จะทำ�ให้ตน้ ข้าวเสียหายหากไม่รบี เก็บเกีย่ วได้ทนั เวลา นาย บุญมา นามทองภู อายุ 49 ปี 54

หมู่ 9 บ้านเหล่าคราม ตำ�บล คำ�อาฮวน จังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว ของตน ยังใช้วิธีการแบบเดิมคือ ใช้แรงคนเก็บ เกี่ยวข้าวในนา แล้วนำ�ต้นข้าวมาฟาด เพื่อเก็บเม็ด พันธุ์ข้าวแทนการใช้รถเกี่ยวข้าว เพราะเม็ดข้าวจะ สมบูรณ์ไม่แตกหักเสียหาย และหลังการเก็บเกี่ยว ข้าวในพื้นที่กว่า 5 ไร่ ก็ยังไม่นำ�ข้าวออกขายทันที เมื ่ อ วั นที ่ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ โดยจะเก็บข้าวไว้ให้แห้งสนิท พร้อมรอเวลาเมื่อราคา น.ที ่ บ ริ เ วณวั ด บ้ า นคำ�เม็ก ต.คำ�อาฮวน อ.เมือง ข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น จึงนำ�ข้าวเปลือกที่เหลือกิน จ.มุกดาหารนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ ออกขายให้กับโรงสีข้าว จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ได้เ ป็นประธานในพิธีพระราข

ทานเพลิ ง ศพหลวงปู ่ แ ถว หรื อ พระครู ว ิ ม ล ธร รมรังษี อดีตเจ้า อาวาสวัดอรุณ รังษี จ.มุกดาหาร ซึ ่ ง มี ป ระชาชน ที ่ ศ รั ท ธาหลวงปู ่ ร่ ว มงานเป็ น จำ�นวนมาก.

คนพิการน้อมใจเดินทางไกล เทิดพระเกียรติในหลวงฯ 116 วัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 นายก สมาคมสมาพันธ์คนพิการในประเทศไทย พร้อม ด้วยคณะ นักสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าสวัสดิการ สังคม ร.พ. มุกดาหาร นางพิชญา บำ�รุงศิริ และ โรงเรียนโสตศึกษา ได้มาต้อนรับ นายสายแจ้ง รื่น กลิ่น ได้กล่าวว่า เนื่องในวาระปีมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำ�นึกใน พระมหากรุณาธิคุณ สมาคมฯจึงได้จัดโครงการคน พิการน้อมใจเดินทางไกลเทิดพระเกียรติ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เพื่อร่วมฉลองปีมหามงคล โดยจะ ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 สิงหาคม

www.mukdahannews.com

2554 ผ่าน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลับถึงกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ระยะทางกว่า 2,500 กิโลเมตร รวมระยะเวลาเดิน ทาง 116 วัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า การ ดำ�เนินโครงการคนพิการน้อมใจเดินทางไกลเทิดพระ เกียรติ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อในวันนี้ ทุกคน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีความมุ่ง มั่นที่จะกระทำ�ความดี ด้วยความซาบซึ้งถึงต่อพระ มหากรุ ณ าธิ คุ ณ และพระบารมี พ่ อ หลวงของปวง ประชาชนไทยเรา.


5

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

รฟท.เปิดเวที รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน พัฒนารถไฟสายใหม่

สายบัวใหญ่ ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม

ผลกระทบจากการดำ�เนินงานโครงการน้อยทีส่ ดุ รฟท. จึงได้ก�ำ หนดให้มมี าตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านเสียงและ ความสั่นสะเทือน โดยติดตั้งกำ�แพงกั้นเสียงบริเวณ พื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการ โยกย้ายเวนคืน โดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ต่างๆ ของโครงการและขั้นตอนการชดเชยทรัพย์สิน ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำ�รวจรายละเอียด ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งชดเชยอย่างละเอียด เป็นต้น นอกจาก การสัมมนาครั้งนี้แล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย ยัง จัดให้มีสัมมนาในภาคอีสานอีก 4 จังหวัดด้วยกัน คือวันที่ 9 พ.ย. 54 โรงแรมนครพนม ริเวอร์ วิว จ.นครพนม ที่ผ่านมา และจะจัดขึ้นอีกในวันที่ 15 พ.ย. 54 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด, วัน ที่ 16 พ.ย. 54 โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม, วัน ที่ 17 พ.ย. 54 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น รวมทั้งใน กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พ.ย. 54 โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะจากประชาชน รวมทั้งผู้กำ�หนดนโยบายใน ส่วนกลาง ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นแนวเส้นทาง ของโครงการฯ และจะนำ�ความคิดเห็นและข้อเสนอ แนะที่ได้ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน รวมทัง้ กับนโยบายของประเทศให้มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้เมือ่ เส้นทางรถไฟสายใหม่ บ้านไผ่-มหาสารคามร้อยเอ็ด- มุกดาหาร-นครพนม ก่อสร้างแล้วเสร็จจะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางและการขนส่ง สินค้าจากภาคอีสานไปยังภูมิภาคอื่นๆ และประเทศ เพือ่ นบ้านทีม่ คี วามสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง รวม ทั้งเป็นการสนับสนุนให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคของ ประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ นานาประเทศได้เป็นอย่างดี.

“สตรีมุกดาหารรวมนำ�้ใจสู้ภัยนำ�้ท่วม” ยอดบริจาคเกือบ 4 แสนบาท.

10 พ.ย.54 รฟท.เปิดเวที รับฟังความคิดเห็น ประชาชนทุกภาคส่วน พัฒนารถไฟสายใหม่ สายบัวใหญ่ ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง แก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดประชุมสัมมนา งานบริการทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาทบทวนผลการศึกษาความ เหมาะสมของโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบัว ใหญ่ (ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม เพือ่ นำ�เสนอข้อมูล รายละเอียด และแนวเส้นทางทีเ่ หมาะสมของโครงการฯ พร้อมทัง้ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูม้ ี ส่วนได้สว่ นเสียในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ โดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วย งานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการ ศึกษา ผูน้ �ำ ทางศาสนา และประชาชนทัว่ ไป สนใจเข้า ร่วมสัมมนาประมาณ 180 คนโครงการก่อสร้างรถไฟ สายใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตอน บน ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปีปัจจุบันปี 2554 ดำ�เนินการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม ให้ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั เนือ่ งด้วยสภาวะแวดล้อม ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป จากช่วงเวลาที่ศึกษาไว้เดิม รฟท. จึงได้ว่าจ้างกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด บริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำ�กัด ดำ�เนินการทบทวน การศึกษา โดยมีการพิจารณาแนวเส้นทางต่างๆ ไว้

4 เส้นทาง ประกอบด้วย แนวเส้นทางเลือกที่ 1 บัวใหญ่-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 380 กิโลเมตร แนวเส้นทางเลือกที่ 2 ขอนแก่น-เชียงยืนยางตลาด-โพนทอง-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 314 กิโลเมตร แนวทางเลือกที่ 3 อุดรธานี-สกลนครนครพนม ระยะทาง 247 กิโลเมตร และแนวทางเลือกที่ 4 บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 336 กิโลเมตร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้วเลือกเส้นทางทีม่ คี วาม เหมาะสมมากที่สุดเพียงเส้นทางเดียวจากการศึกษา เปรียบเทียบโดยละเอียดพบว่า แนวเส้นทางเลือกที่ 4 บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม มี ความเหมาะสมสูงสุด โดยมีลักษณะโดดเด่นทางด้าน วิศวกรรมและจราจร ที่สามารถเชื่อมต่อกับแนวเส้น ทางรถไฟปัจจุบันได้ง่าย สภาพเส้นทางและระยะทาง มีความเหมาะสม สามารถวางระบบปฏิบตั กิ ารเดินรถ และระบบอาณัติสัญญาณได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็น เส้นทางทีม่ ปี ริมาณสินค้าและผูโ้ ดยสารมาก ส่วนด้าน เศรษฐกิจและการลงทุนให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูงกว่าแนวเส้นทางอื่นๆ มีศักยภาพในการ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดี รวมทั้งส่งผลกระ ทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยกว่าแนวเส้น ทางเลือกอื่นๆ โดยแนวเส้นทางนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 14 อำ�เภอ มีจดุ เริม่ ต้นจากสถานีบา้ นไผ่ ผ่าน อ.กุดรัง อ.บรบือ อ.เมืองมหาสารคาม อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อ.โพนทอง อ.หนองพอก อ.นิคมคำ�สร้อย อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร และ อ.เมืองนครพนม รวมระยะทางประมาณ 336 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับ

สตรีมกุ ดาหาร รวมใจสูภ้ ยั น้�ำ ท่วม สำ�นักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำ�องค์กรสตรีจาก ทุกอำ�เภอ รวบรวมเงินและสิ่งของ มอบผ่านจังหวัด มุกดาหาร และกรมการพัฒนาชุมชน ส่งไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม เมือ่ วันที่ 16 พ.ย.54 สำ�นักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ�ำ เภอทัง้ 7 อำ�เภอ ผนึกกำ�ลังสตรีเพือ่ ขับเคลือ่ นงานพัฒนาองค์กร สตรี โดยจัดทำ�โครงการ “สตรีมุกดาหาร รวมใจสู้ภัย น้ำ�ท่วม” ด้วยการรวบรวมเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ได้มอบเงินสด จำ�นวน 100,000 บาท พร้อมสิ่งของมูลค่า 227,852 บาท ผ่านจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชา ศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ

และมอบเงินสด จำ�นวน 50,000 บาท ผ่านกรมการ พัฒนาชุมชน โดยมีนายกานต์ ธงศรี พัฒนาการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบนางศรีรัตน์ เซียสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า ได้ผนึกกำ�ลังสตรีจงั หวัดมุกดาหาร ทุก ระดับ ทั้ง 7 อำ�เภอ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร สตรี โดยได้จดั โครงการ “สตรีมกุ ดาหารรวมน้�ำ ใจสูภ้ ยั น้ำ�ท่วม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแกนกลาง การประสานงาน รวบรวมเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ ประสบอุทกภัย ซึง่ ได้ด�ำ เนินโครงการตัง้ แต่วนั ที่ 1-15 พฤศจิกายน 2554 โดยสรุปยอดการบริจาค ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการสตรีจี งั หวัดมุกดาหาร 7 อำ�เภอ จัดโครงการ “สตรีมกุ ดาหารรวมน้�ำ ใจสูภ้ ยั น้�ำ ท่วม” คิด เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 391,212 บาท.

เพชรรัตน์รุ่งเรืองขนส่ง

ดำ�เนินงานโดย นายศักดิ์ชาย สว่างเกียรติ (โกสุ่น) มีรถบรรทุก รถพ่วง รถเทเลอร์พื้นเรียบ รับส่งทั่วราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และดำ�เนินการทางศุลกากร สำ�นักงาน 1/1 ถ.ชยางกูร ก ถ.มุกดาหาร อ.เมืองดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0-4261-1374,0-4261-4391,08-4518-7843,08-3326-7309 Email : runya001@hotmail.com

www.mukdahannews.com


6

ปที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2554

ตำ�รวจทางหลวงมุกดาหารร่วม กอ.รมน. ยึดยาบ้าได้ของกลาง เกือบ 4,000 เม็ด

ตำ�รวจทางหลวงมุกดาหารร่วมกับ กอ.รมน. มุกดาหาร ตรวจยึดยาบ้าจากผูค้ า้ รายย่อย ได้ของกลาง ยาบ้า เกือบ 4,000 เม็ด หลังจากไล่ติดตามรถต้อง สงสัยที่กระทำ�ผิดกฎหมาย จนกระทั่งเข้าไปจนมุมที่ ถนนกลางป่าไร่อ้อย ในท้องที่ตำ�บ้านโคก อำ�เภอเมือง มุกดาหาร ก่อนหลบหนีเข้าไปในป่าอ้อย เช้ามืดของวันที่ 30 พ.ย.54 เวลา 5.00 น. ตำ�รวจทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจยึดของ กลางยาบ้า สีส้ม จำ�นวน 3,912 เม็ด จากผู้ค้าราย ย่อย ภายในรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บจ 2912 มุกดาหาร กลางไร่อ้อย ตำ�บลบ้านโคก อำ�เภอ เมืองมุกดาหาร หลังจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจทางหลวง มุกดาหาร นำ�โดย ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ทาทอง รอง สารวัตรตำ�รวจทางหลวง สถานีตำ�รวจทางหลวง 5 กองกับการ 6 กองบังคับการตำ�รวจทางหลวง ร่วม กับพ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผูอ้ �ำ นวยการรักษา ความมัน่ คงภายในจังหวัดมุกดาหาร พร้อม เจ้าหน้าที่ ตำ�รวจทางหลวง และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพ ติด และสิง่ ผิดกฎหมาย ตามคำ�สัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา ที่ ถนนหลวงหมายเลข 12 ระหว่าง กม.777-778 ตำ�บล โพนทราย อำ�เภอเมืองมุกดาหารได้พบรถยนต์ปคิ อัพโตโย ต้า สีบรอน หมายเลข ทะเบียน บจ 2912 มุกดาหาร วิ่งผ่านมา จึงได้ให้สัญญาณเพื่อหยุดตรวจ แต่คนขับ

www.mukdahannews.com

รถคันดังกล่าว เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่แทนที่จะหยุดรถให้ ตรวจ กลับเพิ่มความเร็วของรถ หลบหนีไปตามถนน สายอำ�เภอเมืองมุกดาหาร – คำ�ชะอี เจ้าหน้าที่ จึง ได้ขบั รถไล่ตดิ ตาม และประสานตำ�รวจภูธร สภ.เมือง ร่วมสกัดจับ เมื่อคนขับรถคันดังกล่าว เห็นจวนตัว หลบหนีไปตามถนนหลวงไม่ทัน จึงขับรถไปตามถนน ในหมู่บ้าน และไปตามถนนในไร่อ้อยบ้านโคก ตำ�บล บ้านโคก อำ�เภอเมืองมุกดาหาร และไปจอดแน่นิ่งที่ ถนนกลางป่าอ้อย หลบหนีไป หลังจากยางรถยนต์ดา้ น ขวาข้างหน้าของรถเกิดระเบิดขับต่อไปไม่ได้ จากการตรวจค้นภายในรถพบห่อวัสดุสนี �้ำ ตาล มัดเป็นก้อนๆ จำ�นวน 5 มัด เมือ่ แกะออกดูพบมีซองสี ฟ้าบรรจุยาบ้า จำ�นวน 20 ถุง รวมยาบ้าสีสม้ จำ�นวน 3,975 เม็ด นอกจากนี้พบเอกสาร เป็นหนังสือปล่อย ตัวผู้ต้องหา ที่ได้รับการลดโทษ เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 จากเรือน จำ�จังหวัดมุกดาหารจำ�นวน 1 ฉบับ ทราบชื่อนายสม จิตร ผาสุก อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ 6 ตำ�บลบ้านโคก อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมี โทษจำ�คุกเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด กัญชา 5 ปี ลด โทษเหลือจำ�คุก 4 ปื และจะพ้นโทษวันที่ 5 ธันวาคม นี้ ตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้ ตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำ�ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ติดตาม ผู้มีชื่อในเอกสารที่ตกหล่นมาสอบสวนขยายผลและ ดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป.


7

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

www.mukdahannews.com


8

ปที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2554

www.mukdahannews.com


9

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมและทำ�พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

รวมพลังเทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมหัวใจถวายพระพร ทำ�ความสะอาด Big Cleaning Day ให้เป็นเมือง 3 สวย

อบจ.มุกดาหาร จัดประกวดสรภัญญะทำ�นองพื้นบ้าน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2554

www.mukdahannews.com

ปศุสัตว์มุกดาหาร จัดงานร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 98 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงฯ


10

ปที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2554

www.mukdahannews.com


11

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

www.mukdahannews.com


12

ปที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2554

ผลการประกวดสรภัญญะทำ�นองพื้นบ้าน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2554

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดแข่งประกวดสรภัญญะทำ�น้อง พืน้ บ้านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูฯ่ มี นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป เข้ารวมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 แประเภท รวมทั้งหมด 39 ทีม ซึ่ง การขับร้องสรภัญญะทำ�นองพื้นบ้านภาคอีสานเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้เตือนสังคมในท้องถิ่น หรือ การสรรเสริญครูบาอาจารย์ คุณพระอริยสงฆ์ หรือสอน ให้รู้จักพิษภัยของยาเสพติด เนื่องในปี 2554 – 2555 เป็นปีแห่งการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ วั ฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา พสก นิกรชาวไทย ควรแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผลการประกวดสรภัญญะทำ�นองพื้นบ้าน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาประจำ�ปี 2554 ประเภทนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี มีผลดังนี้ ชนะเลิศ คือ ทีม เสียงศิลป์หนองแวงวิทยา จากตำ�บลหนองสูงใต้ อ.หนองสูง รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม น้ำ�เต้าน้อย จากตำ�บลนาโสก อ.เมือง รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม โรงเรียน มุกดาหาร จากโรงเรียนมุกดาหาร อ.เมือง ได้รับรางวัลชมเชย จำ�นวน 5 คณะ ดังนี้ 1)ทีมต้นกล้าคุณธรรม จากตำ�บลหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ 2)ทีมมุจลินทร์เสียงใส จากตำ�บลโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล 3)ทีมเสียงธรรมจากนาดอกไม้ จากตำ�บล โพนงาม อ.คำ�ชะอี

4)ทีมน้องใหม่เสียงทอง จากตำ�บลหนองแวง อ.นิคมคำ�สร้อย 5)ทีมศิลามณีคตศิลป์ จากตำ�บลหนองแวง อ.นิคมคำ�สร้อย คณะที่ได้รับรางวัลปลอบใจเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 3 คณะ กังนี้ 1)ทีมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จาก โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อ.หนองสูง 2)ทีมผูไ้ ทยคำ�บก จากโรงเรียนคำ�บกวิทยาคาร อ.คำ�ชะอี 3)ทีมดอกบัวตูม จากตำ�บลชะโนดน้อย อ.ดงหลวง ประเภท ประชาชนทั่วไป อายุ 26 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดประกวดระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2554 มี ผลดังนี้ ชนะเลิศ คือ ทีม คณะบูรพาสรภัญ จาก ตำ�บลนาโสก รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คณะน้ำ�โตนภู จากตำ�บลนาสะเม็ง รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คณะฆังทอง จาก ตำ�บลดงเย็น ได้รับรางวัลชมเชย จำ�นวน 5 คณะ ดังนี้ 1)คณะน้องใหม่ดาวกระจาย จากตำ�บลโพนงาม 2)คณะน้ำ�เต้าทอง จกตำ�บลนาโสก 3)คณะดอกบัวตูม จากตำ�บลนาสะเม็ง 4)คณะน้องใหม่เวฬุวัน จากตำ�บลผึ่งแดด 5)คณะเสียงสวรรค์ จากตำ�บลคำ�อาฮวน คณะที่ได้รับรางวัลปลอบใจเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 2 คณะ ดังนี้ 1)คณะบารมีโพธิ์ทองก้องกังวาน จากตำ�บล นาสะเม็ง 2)คณะโนนแดงเสียงทอง จากตำ�บลนาสะเม็ง

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

อบต.นาสีนวน ถวายพระพรชัยมงคล

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลนาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหารถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.54 ที่บริเวณหน้าสำ�นักงาน องค์การบริหารส่วนตำ�บลนาสีนวล อำ�เภอเมืองมุกดาหาร นายทองมี โคตรสขึง นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล นาสีนวน ได้นำ�ผู้บริหาร สมาชิก อบต ผู้นำ�ชุมชน ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน ตำ�บลนาสีนวลทั้ง 10 หมู่บ้าน ประมาณ 400 คน ร่วมกันประกอบพิธี ถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร การ

กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และปฏิญาณ ตนที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราช กรณียกิจ นานัปการเพื่อประเทศชาติและประโยชน์ สุขของพสกนิกรทุกหมูเ่ หล่า และตัง้ จิตอธิษฐานทำ�บุญ ตักบาตร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว เพือ่ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

แถลงข่าว มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ตชด.มุกดาหาร รวบสาวบุกเดี่ยว ลอบขนไม้พยุงเถื่อน

ต่อจากหน้า 1

ต่อจากหน้า 1 ชุดเฉพาะกิจ ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจ ยึดไม้พะยุงแปรรูป จำ�นวน 16 เหลี่ยม/ท่อน คิด เป็นมูลค่ากว่า 320,000 บาท พร้อมผู้ต้องหาที่เป็น หญิงสาว ขณะกำ�ลังจะนำ�ส่งลูกค้าประเทศเพือ่ นบ้าน เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.54 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณ ประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร พ.อ. ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสายว่า จะ มีการลักลอบขนไม้พะยูงแปรรูป จากภูสีฐาน เขต อำ�เภอหนองสูง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อ นำ�ไปส่งให้กบั ลูกค้าประเทศเพือ่ นบ้าน จนกระทัง่ เวลา เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ จึงพบรถต้องสงสัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น สปอตร์ไรเดอร์ หมายเลขทะเบียน กท 8174 อุบลราชธานี ทีบ่ ริเวณซอยลูกเสือ 5 ถนนดำ�รง มุกดาหาร อำ�เภอเมืองมุกดาหาร จึงได้สกัดให้หยุดรถ

ภายในรถคันดังกล่าวพบคนขับ ทราบชื่อคือนางสาว พิกุล คำ�ปาน หรือ พิกุล บุญไชย อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 139/120 หมู่ 7 ตำ�บลเชียงราก น้อย อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังตรวจพบไม้พะยูง ปริมาตร 0.791 ลูกบาศก์เมตร จำ�นวน 16 เหลี่ยม/ท่อน ซุกซ่อน มาด้านหลังรถ ที่ได้มีการดัดแปลงถอดเบาะหลัง ออกเพื่ อให้ ส ามารถวางไม้ ไ ด้ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า กว่ า 320,000 บาท จากการสอบสวนผู้ต้องหาบอกเพียงว่าได้ค่า จ้างขนไม้ 10,000 บาท โดยไม่ยอมให้การใดๆ อีก เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะทำ�มาแล้วหลายครั้ง เพราะ ผู้ต้องหาไม่มีท่าทีตกใจหรือมีพิรุธอื่น จึงได้ยึดไม้ พะยูงของกลาง ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อสอบสวนหา ผู้ร่วมขบวนการมาดำ�เนินคดีตามกฎหมาย.

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.54 ดร.สมหมาย ปรีชา ศิลป์รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานแถลง ข่าวการแข่งขันมุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 4 โดยมีนางมลัยรัก ทองผา นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายสิงห์ส�ำ อาง เบ้าช้างเผือก ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำ�นวย การโรงเรียนมุกดาวิทยานุกลู และนายวิชกุ ร กุหลาบศรี ผูอ้ �ำ นวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน นครพนมร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว และนับเป็นพระ มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขัน ประเภทมาราธอน โดยกำ�หนดให้มีพิธีอัญเชิญถ้วย พระราชทานในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 อีกทั้งปีนี้ ในการแข่งขันแต่ละประเภท ทั้งในประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะทาง

www.mukdahannews.com

10 กิโลเมตร ฟันรัน 5 กิโลเมตร วีไอพีและวิ่งแฟนซี จะได้วิ่งข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะ หวันนะเขตโดยเฉพาะประเภทมาราธอน กำ�หนดจุด กลับตัวจุดแรกที่วงเวียนไดโนเสาร์แขวงสะหวันนะ เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วย ซึ่งจุดปล่อยตัวและเส้นชัย อยู่ที่โรงเรียนมุกดาวิทยา นุกูล เชื่อว่าวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็น วันแข่งขันจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วม แข่งขันไม่น้อยกว่า 12 ประเทศ สอบถามรายละเอี ย ดการแข่ ง ขั น ได้ ที่ ศู น ย์ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร สมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ ทำ � การปกครอง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร สำ � นั ก งานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหาร ยัง ได้จัดโต๊ะลงทะเบียนสมัครแข่งขันให้สำ�หรับนักวิ่งที่ เพิ่งเดินทางมาถึงในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 13.00-20.00 น.และในวันแข่งขัน 18 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 02.00-03.00 น. ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล.


14

ปที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2554

ปภ.จังหวัดมุกดาหาร สรุปยอด บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

8 ธ.ค.54 เรือนจำ�จังหวัดมุกดาหาร ทำ�พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ จำ�นวน 111 คน รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 นายบุญช่วย น้อยสันเทียะหัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารได้ให้ข้อมูลว่า จังหวัด มุกดาหารร่วมกับ สำ�นักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาได้เปิดศูนย์รวมน้ำ�ใจช่วย เหลือผู้ประสพอุทกภัยน้ำ�ท่วม ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 โดยเปิดรับบริจาคทั้งเงิน และสิ่งของ การรับบริจาค รวมทั้งหมดได้ 2,900,000 บาท เป็นเงินสด 470,000 บาท จำ�นวนเงินส่วน

-

นรข.สน.เรือมุกดาหาร

ได้ตรวจยึดข้าวเปลือกหนีภาษีนำ�เข้าเกือบ 4 ตัน

หนึ่ ง ไดนำ � ไปจั ด ทำ � ส้ ว มลอยน้ำ � เป็ น จำ � นวนเงิ น ประมาณ 150,000 บาท และส่งไปช่วยเหลือผู้ ประสพอุกทกภัยแล้ว ส่วนสิ่งของเราได้รับริจาค เป็น ถุงบรรจุทราย 50,000 ใบโดย คุณณัฐดนัย โภคสวัสดิ์ จากบริษัทสหเรือง ข้าวสารจำ�นวน 2 คันรถสิบล้อ ราคา 800,000 บาท น้ำ�ดื่ม 6 คัน รถสิบล้อ จากสปป.ลาวราคา 4 ล้านบาทและของ ที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะทยอยส่งประช่วยเหลือผู้ ประสพอุทกภัย

ภายในปั้มบริการร้านค้าสะดวกซื้อ V-SHOP เอกซเพรส เคาท์เตอร์เซอร์วิส, ซุ้มกาแฟมาตรฐานโมเดิล, ห้องพักผ่อน-ปรึกษา-ตกลง-นัดหมายพบปะธุระกิจ ใกล้สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร บริการห้องนํ้าสะอาด บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 42 หมู่ 7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 042-661098 Fax. 042-661040

เห็นเรือหางยาว แล่นออกจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งหน้ามายังบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�โขง บ้านหว้านน้อย อำ�เภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นบริเวณที่ ดักซุ่ม และเรือแล่นเข้าจอดเทียบฝั่ง พร้อมเห็นกลุ่ม คนประมาณ 7-8 คน กำ�ลังขนถ่ายสิ่งของลักษณะ คล้ายกระสอบลงจากเรือ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้า ตรวจค้น ปรากฏว่ากลุ่มคนดังกล่าว จึงได้หันหัวเรือ แล่นกลับเข้าไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบ พบข้าวเปลือกบรรจุ ในกระสอบ จำ�นวน 105 กระสอบ น้ำ�หนักประมาณ 3,150 กิโลกรัม หรือเกือบ 4 ตัน จึงได้ยึดไว้เป็นของ

กลาง นำ�ส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร น.อ.ธีรเกียรติ ท่องอร่า ม ผบ.นรข.เขต นครพนม กล่าวว่า ช่ว งนี้เ ป็นช่ว งที่รัฐ บาลเปิด โครงการรั บ จำ � นำ � ข้ า วเปลื อ ก จึ ง เกรงว่ า จะมี มิ จ ฉาชี พ หรื อ ผู ้ ล ั ก ลอบนำ � เข้ า เปลื อ กซึ ่ ง ไม่ ผ ่ า น พิธีการทางศุลกากร มาสวมสิทธิ์เข้าโครงการ จึง สั่งการให้ สถานีเรือทุกหน่วยเข้มงวด พร้อมลาด ตระเวนไปตามพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการลักลอบนำ�ข้าว เปลื อ กผ่ า นเข้ า มาจำ � หน่ า ย อี ก ทั ้ ง เป็ น การสร้ า ง ความมั ่ นใจและรั ก ษา สร้ า งความสงบเรี ย บร้ อ ย ให้กับประชาชนในพื้นที่

จังหวัดมุกดาหาร ส่งกำ�ลัง อส.และสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ต่อจากหน้า 1 นรข.สถานีเรือมุกดาหาร ตรวจยึดข้าวเปลือก ทีล่ กั ลอบนำ�เข้ามาในราชอาณาจักโดยไม่ผา่ นพิธกี ารทาง ศุลกากร ได้เกือบ 4 ตัน ขณะที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ เมือ่ วันที่ 26 พ.ย.54 เวลา 16.00 น.ทีห่ น่วย เรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ�แม่น้ำ�โขง สถานี เรือมุกดาหาร น.อ.ธีรเกียรติ ท่องอร่าม ผบ.นรข.เขต นครพนม และ น.ต.เฉลิมชาติ พริกบุญจันทร์ หัวหน้า สถานีเรือมุกดาหาร ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึด

ข้าวเปลือก ที่นำ�เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ผ่าน พิธีการทางศุลกากร ทั้งนี้ หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่าจะมี กลุ่มผู้กระทำ�ความผิด ลักลอบนำ�สินค้า ซึ่งเป็นข้าว เปลือกเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่หน่วยเรือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ�แม่น้ำ�โขง สถานีเรือ มุกดาหาร จึงได้จัดกำ�ลังชุดเรือลาดตระเวน และชุด ดักซุม่ ทีค่ าดว่าจะมีสนิ ค้าลำ�เลียงผ่าน จนกระทัง่ สังเกตุ

จังหวัดมุกดาหาร ส่งกำ�ลัง อส. ลงพื้นที่เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครเพื่อบูรณะฟื้นฟูพื้นที่หลัง น้ำ�ลด ขณะที่ คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารนำ�เครื่อง อุปโภค บริโภคมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทบรรเทา ความเดือดร้อนให้กบั พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย เมื่ อ วั น ที่ 30 พ.ย.54 นายชาญวิ ท ย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน ในการส่งกำ�ลังพลจาก กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดมุกดาหาร (อส.) จำ�นวน 90 นาย เพื่อเดิน ทางไปสมทบกับกำ�ลัง อส. 50 นาย ซึ่งได้เดินทางไป อำ�นวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กบั

www.mukdahannews.com

ประชาชนทีป่ ระสบภัยน้�ำ ท่วมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยภารกิจที่ ลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการไปร่วมบูรณะฟื้นฟูพื้นที่เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครหลังจากปริมาณน้ำ�ได้ ลดระดับลง มีกำ�หนดปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 54 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2554 ด้านคณะ สงฆ์จังหวัดมุกดาหาร โดยพระราชมุกดาหารคณี เจ้า คณะจังหวัดมุกดาหาร ได้น�ำ เครือ่ งอุปโภค บริโภค ทีม่ ี มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท จัดส่งไปสมทบกับคณะ สงฆ์จังหวัดต่างๆ ที่วัดสระเกศกรุงเทพมหานคร เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กบั พระภิกษุ สามเณร และ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย.


15

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

www.mukdahannews.com


16

ปที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2554 เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ รถ 6 ล้อ ขณะเจ้าของ กำ�ลังตัดอ้อยเพือ่ ลำ�เลียงไปส่งให้หมูบ่ า้ นข้างเคียง ทำ�ให้ ไฟลุกลามไหม้ไร่อ้อยกว่า 10 ไร่ อย่างรวดเร็วหวิด ย่างสด 2 พ่อลูก ที่บริเวณไร่อ้อย บ้านเหล่าคราม ตำ�บล คำ�อาฮวน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร เกิดเหตุไฟไหม้ไร่ อ้อย กินพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ โดยเปลวไฟได้ลุกลาม อย่างรวดเร็ว เนื่องจากลมแรง หน่วยดับเพลิงจาก เทศบาลตำ�บล คำ�อาฮวน เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเทศบาลตำ�บลดงเย็น เร่งระงับเหตุ ใช้เวลานาน กว่า 2 ชัว่ โมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมือ่ เข้าไป ตรวจสอบภายในไร่อ้อย พบรถ 6 ล้อ ทะเบียน 804821 มุกดาหาร ซึ่งเจ้าของนำ�มาบรรทุกอ้อย เสีย หายทั้งคัน ทราบชื่อเจ้าของรถคือ นายมานะ ชิน

นนท์พนา ชาวอำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ที่ อยูใ่ นอาการตืน่ ตระหนกกับเหตุการณ์ทพี่ งึ่ เกิดขึน้ โดย กล่าวว่า ตนพร้อมบุตรชาย มารับจ้างกำ�ลังตัดอ้อยใน ไร่ เพื่อขนไปส่งให้หมู่บ้านใกล้กัน เพิ่งจะเริ่มงานได้ เพียง 2 วันและขณะที่กำ�ลังมัดอ้อยพบว่าที่รถของ ตนมีเปลวไฟกำ�ลังลุกไหม้บริเวณใต้ท้องรถ แล้วลาม ไหม้ต้นอ้อยอย่างรวดเร็ว ส่วนตนและบุตรชายต้อง วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดัง กล่าวถือเป็นอุทาหรณ์ ซึ่งเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้ขอความร่วมมือ เกษตรกรที่ปลูกอ้อย ให้งดเผา อ้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ ทั้งด้านความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนใกล้เคียง ที่อาจ เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม สร้างความเสียหาย รวมถึงยัง เป็นการทำ�ลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ตำ�รวจภูธรมุกดาหาร จับกุมคนขับรถ

บรรทุก 6 ล้อแบบตู้ทึบบรรทุกไม้เถื่อนมูลค่าเป็นล้าน

ไฟไหม้รถ 6 ล้อบรรทุกอ้อย หวิดย่างสด 2 พ่อลูก

ตำ�รวจชุดเฉพาะกิจจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำ�ลัง เข้าตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป รวม 65 ท่อนและรถยนต์ บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน ทีบ่ ริเวณ ถนนบ้านโคกสูง ตำ�บล บางทรายใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 15 พ.ย.54 พ.ต.อ.พลศักดิ์ บรรจง ศิริ รองผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.ภณกช หรรษา ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษา ความมั่นคงภาในจังหวัดมุกดาหาร ได้รับรายงานจาก สายว่า จะมีการลักลอบขนลำ�เลียงไม้พยุง จึงสั่งการ ให้ ร.ต.ท.เจษฎากร ไชยศรีหา รองสว.กก.สืบสวน ภ. จว. มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดเฉพาะ กิจจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. มุกดาหาร ออกไปดักซุ่มที่ถนน สาย มุกดาหาร – อำ�นาจเจริญ จนกระทั้งมีรถบรรทุก 6 ล้อ แบบตู้

ทึบ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 71-2713 สมุทรปราการ ตามที่สายแจ้งมา วิ่งมาด้วยความเร็ว จากเขต อำ�เภอเลิงนกทา เจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถไล่ ติดตามไปจนถึง ถนนชยางกูร มุ่งหน้าไป อำ�เภอ ธาตุพนม ผ่านแยกทางเข้าสะพานมิตรภาพ 2 จึง สามารถหยุดรถคันดังกล่าวได้เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจ ค้น พบไม้พะยุงและได้ทำ�การ ตรวจยึดไม้พะยูง แปรรูปจำ�นวน 65 ท่อน ปริมาตร 2.94 ลูกบาศก์ เมตร ประมาณมูลค่า ล้านบาท ราคาในประเทศไทย ทราบชื่อผู้ต้องหา นายแก้ว อารีสนั่น อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 223/3 หมู่ 10 ตำ�บลเกากลอย อำ�เภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู จึงได้ตั้งข้อกล่าวหา ว่า มีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในความครอบครองเกิน กว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต จาก นั้น จึงได้นำ�ตัวผู้ต้องส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง มุกดาหาร ดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


17

MUKDAHANNEWS / NOVEMBER 2011

คณะสงฆ์ สามเณร แขวงสะหวันนะเขต มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวพรภิมล สัตยาภินันท์

นายด่านศุลกากรมุุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

คณะสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนชาว แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มอบสิง่ ของ ผ่านจังหวัด มุกดาหาร ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่ อ วั น ที่ 11 พ.ย.54 หลวงพ่ อ คำ � สี รองเจ้าคณะจังหวัดองค์ที่ 1 เจ้าอาวาสวัดรัตนรังสี เหนือ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นำ�คณะสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ชาวแขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยปัจจัยและสิ่งของ มามอบให้กับจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.สมหมาย

www.mukdahannews.com

ปรีชาศิลป์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผูแ้ ทนรับ มอบ เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ หลวงพ่อคำ�สี ยังได้กล่าวให้กำ�ลังใจพี่น้องชาวไทย ทีป่ ระสบอุทกภัยในขณะนีว้ า่ ชาวแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ต่างมีความเป็นห่วง ในความทุกข์ยากเดือด ร้อน อีกทัง้ ไม่วา่ จะเป็นชาวไทยหรือชาวลาว ต่างก็เป็น เสมือนพีน่ อ้ งกัน ดังนัน้ เมือ่ ชาวไทยเมือ่ เดือดร้อน จึง ได้รว่ มกันส่งมอบน้�ำ ใจ นำ�สิง่ ของดังกล่าวมาช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้


www.mukdahannews.com

Profile for mukdahannews

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำเดือนพฤศจิกายน ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2555

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำเดือนพฤศจิกายน ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2555