__MAIN_TEXT__

Page 1

1

MUKDAHANNEWS / JUNE 2012

จังหวัดมุกดาหารจัดงานรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ทีมเรือพายมุกดาหาร คว้า 4 รางวัล เรือมังกรนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศจีน

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 11

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

ตชด​.234 มุกดาหารจับกุมแรงงานต่างด้าวกัมพูชา 57 คน กำ�ลังก่​อสร้างห้าง​สรรพสินค้าชื่อดัง ปท่ี 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ศาลจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2555”

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

จ่อยิงหัวหนุ่มดับข้างป่าอ้อย บ้านบูรพา คาดหักหลังธุรกิจมืด

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com


2

ปที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555

ตชด​.234 มุกดาหาร จับกุมแรงงานต่างด้าวกัมพูชา 57 คน​

ต�ำร​วจมุกดาหาร จับกุมนักค้ายา ได้ของกลาง หมื่นกว่าเม็ด

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 25 มิ.ย.55 เวลา 16.00 น. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร นำ�กำ�ลังเข้า จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่มใี บอนุญาตทำ�งาน ภายในสถานทีก่ อ่ สร้างห้างบิก๊ ซี ตรงข้ามโรงเรียนเซนโยแซฟ ถนชยางกูร เขตเทศบาล เมืองมุกดาหาร จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม แรงงานต่างด้าว เป็นชาวกัมพูชา ชาย-หญิง ซึ่งตรวจ สอบแล้วทั้งหมด ไม่มีใบอนุญาตทำ�งานและพาสปอร์ต แบ่งเป็นชาย 34 คน และหญิง 23 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร เปิดเผยว่า การเข้าจับกุมครั้งนี้ เป็นไปตาม นโยบายการตรวจตราและกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หากพบว่ามีแรงงาน ต่างด้าวรายใด ไม่มีใบอนุญาตทำ�งานและพาสปอร์ต

อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าทีก่ จ็ ะดำ�เนินคดีในข้อหาเป็นบุคคล ต่างด้าว เดินทางเข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้ รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวทีป่ ระกอบอาชีพโดย ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จากนัน้ จึงนำ�ตัวแรงงานดังกล่าว ส่งสถานีต�ำ รวจ ภูธรเมืองมุกดาหาร เพือ่ สอบสวนขยายผล หานายจ้างและ ผูก้ ระทำ�ผิดทีเ่ กีย่ วข้องมาดำ�เนินคดีตามกฎหมาย การนำ� แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งานโดยไม่มเี อกสารประจำ�ตัว กำ�กับอย่างถูกต้อง นับว่ามีความผิดตามกฎหมาย หากผู้ ประกอบการห้าง,ร้าน หรือบริษทั ,ใดต้องการแรงงานดัง กล่าว ก็จะต้องดำ�เนินการนำ�เข้าแรงงานให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ทัง้ นีท้ า่ นสามารถติดต่อกับแรงงานจังหวัดทุก แห่ง เพื่อการนำ�เข้าแรงงานเหล่านั้นให้ถูกต้อง มิฉะนั้น ท่านจะมีความผิดในการใช้แรงงานต่างด้าวไม่ถกู กฎหมาย ท่านจะเสียมากกว่าได้.

ตำ�ร​วจภูธรมุกดาหา​ร ร่วมกับตัวแทน

ส่วน​ราชการ เป็น​สักขีพยานใน​การเผาทำ�ลา​ยกัญชา

เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2555 นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ร่ ว มกั บ พลตำ�รวจตรี สุรชัย ควรเตชะคุปต์ ผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมคนร้ายลักลอบ นำ�เข้ายาบ้า จากผลงานของจังหวัดมุกดาหารทีไ่ ด้สนธิกำ�ลัง ร่วมกันทุกฝ่าย โดยพลตำ�รวจตรี สุรชัย ควรเตชะคุปต์ ได้ รับรายงานจากสายว่ามีกลุม่ ผูค้ า้ ยาเสพติด จะนำ�ยาบ้าจาก ประเทศเพือ่ นบ้านนัดส่งของกันทีบ่ ริเวณหลังโรงพยาบาล มุกดาหารอินเตอร์ ซอยร่วมใจ 3 ชุมชนศรีบุเรือง เขต เทศบาลเมือง จึงสัง่ การให้ พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน ผกก.สภ.เมือง พ.ต.ท.กฤตนัย บัวพันธ์ รองผกก.สภ.เมือง มุกดาหาร สนธิกำ�ลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พ.ต.ต.มนตี เมฆสงค์ สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร นำ� กำ�ลังเจ้าหน้าทีด่ กั ซุม่ ในบริเวณดังกล่าว ผลการตรวจค้น ท้าวแพว ไซยเสน อายุ 20 ปี พบยาบ้า จำ�นวน 1,928 เม็ด ซุกอยู่บริเวณเป้ากางเกงชั้นใน จำ�นวน 2 ก้อน ใน พื้นรองเท้าแตะทั้ง 2 ข้าง ห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอีก จำ�นวน 10 ก้อน ในช่องทวารหนักยังพบยาบ้าห่อหุ้ม ด้วยถุงยางอนามัยอีก จำ�นวน 3 ก้อน ท้าวสวย ไซยวง 28 ปี ทั้งสองเป็นราษฎรบ้านนาพวก เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต พบบ้า จำ�นวน 1,984 เม็ด ซุกซ่อน ในพื้นรองเท้าแตะสีดำ�ทั้งสองรวม 10 ก้อน

ตรวจค้นนางน้อย ไกสง อายุ 35 ปี พบยาบ้า จำ�นวน 1,181 เม็ด ซุกซ่อนในเสื้อชั้นในทั้งสองข้างรวม 6 ก้อน นางหล่า โคดสมบัด อายุ 23 ปี หญิงทั้ง 2 เป็น ราษฎรบ้านหนองอิง๋ เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต พบยาบ้าจำ�นวน 2,000 เม็ด ซุกซ่อนในเสือ้ ชัน้ ในทัง้ ข้าง ละรวม 10 ก้อน ผลการตรวจค้นผู้ต้องหาทั้ง 4 คน พบ ยาบ้ารวม 8,093 เม็ด อีกรายเหตุเกิดที่อำ�เภอดอนตาล พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ ศิริวงศ์ถวัลย์ รอง ผกก. สภ.ดอนตาล ได้ สนธิกำ�ลังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดเฉพาะกิจจังหวัด ทำ�การ จับกุม นายทรัพย์ โพนสิม อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 13 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร นายพุธ วาปี อายุ 21 ปี เลขที่ 95 หมู่ 1 ต.มุกดาหาร อ.เมือง และ ท้าวทอน อายุ 32 ปี ราษฎรบ้านนาโปน้อย เมืองไซ พูทอง แขวงสะหวันนะเขต จับกุมได้ที่บ้านคำ�ดู่ หมู่ 2 ตำ�บลบ้านแก้ง ทั้ง 3 กำ�ลังขับขี่รถจักรยานยนต์มา ตามถนนสายดอนตาล-มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจ ค้น พบ ยาบ้าจำ�นวน 1,995 เม็ด จากการสอบสวนผู้ ต้องหาทั้ง 3 คน ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลักลอบ นำ�ยาบ้ามา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียา เสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อ จำ�หน่ายโดยผิดกฏหมาย จากนั้นได้นำ�ตัวผู้ต้องหา ส่ง พนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไป.

จ่อยิงหัวหนุ่มดับข้างป่าอ้อย บ้านบูรพา คาดหักหลังธุรกิจมืด

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ที่วัดอรุณรังษี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พ.ต.อ.ชาญชัย สมมติวงศ์ รองผู้บังคับการตำ�รวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่ ถานีต�ำ รวจภูธร ในสังกัด 13 สถานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน เป็นสักขีพยานในการเผาทำ�ลายกัญชา ซึง่ เป็นของกลาง ในคดียาเสพติด ทีศ่ าลได้พพิ ากษาคดีจนถึงทีส่ ดุ แล้ว โดย

ใช้เมรุเผาศพ ของวัดอรุณรังษี เป็นสถานทีเ่ ผาทำ�ลายของ กลาง เพื่อลดมลพิษทางควัน คนที่อาศัยอยู่ใต้ลม อาจ ได้รับควันการผากัญชาอาจเมากัญชาได้ สำ�หรับของกลางกัญชาที่นำ�มาเผาทำ�ลาย ครั้งนี้ เป็นส่วนที่ตรวจยึดได้จากสถานีตำ�รวจภูธรใน สังกัดจำ�นวน 13 แห่ง รวมทั้งสิ้น 147 คดี น้ำ�หนักรวม 1,895.380 กิโลกรัม.

เมือ่ เวลา 12.00 น. วันที่ 11 ก.ค. 55 ร.ต.อ.วิวฒั น์ แสนสุข พนักงานสอบสวน สภ.เมือง มุกดาหาร ได้รบั แจ้ง เหตุยงิ กันตายทีถ่ นนกลางไร่ออ้ ย บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ 12 ต. โพนทราย อ. เมืองมุกดาหาร จึงรายงาน พ.ต.อ. อุกกฤษฐ์ ทรงชัยสงวน ผู้กำ�กับการ สถานีตำ�รวจภูธร เมืองมุกดาหาร นำ�กำ�ลังเจ้าหน้าที่พร้อมหน่วยกู้ภัยธง แดง รุดไปที่เกิดเหตุ พบศพนายภารดร พละพันธ์ อายุ 30 ปี อยู่บ้านบริเวณหน้าร้านอาหารแสงตะวัน ใกล้ ตลาดพรเพชร เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จากการตรวจ สอบสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิด เข้าบริเวณ ใต้ค้างทะลุหัว 1 นัด เสียชีวิตคาที่อยู่บนรถ จยย. ยี่ห้อ ยามาฮ่าฟีโน่ สี ชมพู - ขาว หมายเลขทะเบียน สกพ 322 กรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนทราบว่า นาย

www.mukdahannews.com

ภารดร พละพันธ์ ผูต้ ายขับขีร่ ถจักรยานยนต์มาเพียงคน เดียว เมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นป่าอ้อยห่างจากชุมชนเล็ก น้อย มีคนร้ายไม่ทราบจำ�นวนคาดว่า ต้องรู้จักมักคุ้น กับผู้ตาย น่าจะมีการตกลงปัญหากัน แต่คงไม่สามารถ ตกลงกันได้ จึงถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนที่เตรียมมาจ่อยิง ก่อนหลบหนีไป พ.ต.อ.อุกกฤษฐ์ ทรงชัยสงวน ผู้กำ�กับ การ สถานีตำ�รวจภูธรเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า จากการ สืบสวนทราบว่า นายภารดร พละพันธ์ ผูต้ าย มีปญ ั หาขัด แย้งกับผู้อื่นหลายเรื่อง ส่วนสาเหตุที่ทำ�ให้เสียชีวิต เจ้า หน้าที่ตั้งไว้สองประเด็น คือ เรื่องชู้สาว กับการขัดแย้ง ส่วนตัว โดยคนร้ายทีก่ อ่ เหตุนา่ จะรูจ้ กั กับผูต้ ายและคงจะ มีเรื่องโกรธแค้นมาก ทั้งนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนออก สืบหาเบาะแสของคนร้ายเพื่อล่าตัวมาดำ�เนินคดีต่อไป.


3

MUKDAHANNEWS / JUNE 2012

หนังสือพิมพ์มกุ ดาหารนิวส์ ทีท่ า่ นกำ�ลังอ่านอยู่ นี้ เป็นหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555 ออกมาแล้ว เป็นฉบับที่ 61 เข้าสู่ 6 ปีเต็ม ตลอด 6 ปีทผี่ า่ นมา หนังสือพิมพ์มกุ ดาหารนิวส์ ทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางนำ�เสนอข้อมูลในจังหวัด ในแนว ข่าว “ใหม่ ใหญ่ ใกล้” ทั้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จาก ชาวบ้าน ทั้งยังเสนอผลงานของส่วนราชการในจังหวัด ซึง่ ทัง้ หมดทัง้ มวลได้รบั การอนุเคราะห์ สนับสนุน สม�ำ่ เสมอจาก ร้านค้า ส่วนราชการ และภาคเอกชนเป็น อย่างดียิ่ง ท�ำให้ทมี งานมีก�ำลังใจท�ำงานและพัฒนาให้ดี ขึน้ ทีมงานได้รว่ มกันรวบรวมข้อมูลข่าวสารของจังหวัด มุกดาหาร รวมถึงสาระความรูต้ ่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณชน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม และ เป็นการสะท้อนผลงานของทางราชการและภาคเอกชน ออกตีพมิ พ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เดือนละเล่มเป็นเวลา กว่า 6 ปี ของหนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่กับจังหวัดมุกดาหาร ในระยะเวลาดังกล่าวน�ำเสนอข่าวสารภายในจังหวัด ให้ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารได้รับทราบข้อมูล ต่างๆ กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหรือ ข่าวร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ โดยหนังสือพิมพ์มุกดา หารนิวส์นี้เป็นสื่อกลางน�ำเสนอเรื่องร้องทุกข์ ไปยังผู้ มีส่วนรับผิดชอบ ให้รู้หน้าที่ ไม่เอาเปรียบกันในสังคม ซึ่งบางส่วนก็แก้ไขได้ แต่บางส่วนก็ก�ำลังปรับปรุงซึ่ง เราก็จะพยายามท�ำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนมีจรรยา บรรณแขนงหนึ่งให้ดีที่สุด ในส่วนของทีมงาน MUKDAHANNEWS ให้ ท่านมีส่วนร่วมในการ ติ ชม แนะน�ำ แก้ไขได้ เพื่อจะ ได้ปรับปรุงส่วนต่างๆ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัย ให้ถูกต้อง ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของท่าน และส่วน รวม ทีมงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง จะเป็นประโยชน์ ต่อท่าน และขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมจัดท�ำ ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สโมสร ชมรม ร้านค้า ทุกหน่วยงาน ทุกแห่ง.ไ

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

สาระน่ารู้ จากคนเมืองมุก วิธกี ารเลือกตัง้ กระถางไม้ ไม่ควรตัง้ กระถาง ไม้ประดับในที่ที่มีลมพัดแรงๆ หรือมีไอร้อนหรือไอเย็น พัดผ่านออกมาอยู่ตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้น�้ำระเหย ออกมามากจนต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายได้ พิจารณาถึง แสงแดดหรือแสงสว่างเพราะไม้ประดับมีความต้องการ แสงทีแ่ ตกต่างกันบางชนิดทีต่ อ้ งการแสงมากก็อาจตัง้ ไว้ ใกล้กบั ประตูหน้าต่างหรือในทีท่ แี่ สงสว่างส่องมาได้มาก แต่บางชนิดทีต่ อ้ งการแสงน้อยก็ไม่ควรวางใกล้กบั ประตู หรือหน้าต่าง ไม้ประดับที่มีกิ่งก้านเป็นพุ่มและต้องการ เนือ้ ทีม่ ากไม่ควรน�ำมาตัง้ ประดับใกล้กบั ทางเดินหรือทาง เข้าออกเพราะจะท�ำให้กดี ขวาง และอาจเป็นอันตรายต่อ ต้นไม้ได้ ไม่ควรน�ำสิง่ ใดมาผูกมัดกับไม้ประดับในกระถาง การใช้ไม้ประดับเพื่อตกแต่งภายในอาคาร้ กระถางไม้ ประดับนั้นควรจะมีจานรองก้นกระถาง เพื่อป้องกันไม่ ให้น�้ำไหลออกจากรูกระถาง จนสกปรกเลอะเทอะ ไม้ ประดับที่ใช้ในอาคารนั้นควรมีความสูงไม่เกิน 6 ฟุต เพราะจะท�ำให้รก ควรระวังอย่าให้ไม้ประดับในกระถาง รกเป็นอันขาดเพราะอาจเป็นทีซ่ กุ ซ่อนของสัตว์รา้ ยเช่น งูหรือเป็นที่อยู่ของยุงและไม่ควรใช้ยาปราบศัตรูพืชกับ ไม้ประดับในอาคาร ควรรดน�้ำและใส่ปุ๋ยสม�่ำเสมอ การ รดน�้ำไม้ประดับ ควรรดแต่เฉพาะที่โคนต้น

วิธรี กั ษาผมร่วงผมหงอกก่อนวัย ผมเป็น เซลล์ชนิดหนึง่ ของร่างกาย จะเสือ่ มสภาพผลิตเม็ด สีลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น สาเหตุที่ผมขาวก่อนวัย เกิดได้จาก โรคที่บริเวณศีรษะ เช่น ด่างขาว ผม ร่วงเป็นหย่อม ซึง่ จะท�ำให้เกิดผมขาวอย่างผิดปกติ เป็นหย่อมๆ หรือทั่วทั้งศีรษะ ซึ่งควรไปพบแพทย์ เพือ่ รับการรักษาอย่างถูกต้อง ไม่ทราบสาเหตุ โดย เฉพาะในรายที่ผมขาวก่อนวัย เช่น ในคนเอเชียจะ ถือว่า หากผมขาวก่อนอายุ 25 ปี ถือว่าเป็นผมขาว ก่อนวัย ซึง่ ยังไม่มคี �ำอธิบายอย่างชัดเจนว่าเกิดจาก อะไร แต่ส่วนหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์ ทั้งนี้ตามปกติ เซลล์สร้างเม็ดสีจะผลิตลดลงเรื่อยๆ ทุก 10-20 ปี ท�ำให้เกิดผมขาวขึ้น เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุที่ ชัดเจน การป้องกันจึงยังไม่มีวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ พบว่า การพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกก�ำลังกาย ไม่เครียดมาก ไม่สูบบุหรี่ อาจ จะช่วยได้ เพราะหากร่างกายเกิดความเครียด หรือ เจ็บป่วย จะท�ำให้เซลล์เม็ดสีเสื่อมสมรรถภาพมาก ขึน้ ได้ ส่วนการกินวิตามินเสริม จ�ำเป็นเฉพาะในราย ทีข่ าดวิตามินเท่านัน้ ส่วนคนทัว่ ไปจะได้รบั วิตามิน จากอาหารที่รับประทานเข้าไปอยู่แล้ว หากไม่ได้ อยู่ในภาวะขาดวิตามิน ก็ไม่มีความจ�ำเป็นต้องกิน วิตามินเสริมแต่อย่างใด ส�ำหรับเรือ่ งผมร่วงนัน้ มีขอ้ สังเกตง่ายๆ ว่ามีภาวะผมร่วงหรือไม่ ให้ดวู า่ ร่วงเกิน วันละ 100 เส้นหรือไม่ เส้นผมลีบเล็กกว่าเดิมหรือ เปล่า และหนังศีรษะมันจนต้องสระบ่อยๆ ใช่ไหม ความเครียด เป็นสาเหตุทกี่ ระตุน้ ให้ตอ่ มไขมันสร้าง นำ�้ มันมากเกินไป จนไปอุดตันรากผม ท�ำให้รากผม ตีบตันขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยง เส้นผมจึงหลุด ร่วงง่าย การแก้ไขเบื้องต้นคือ บริหารความเครียด ให้ลดลง เลือกกินวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งช่วยบ�ำรุง รากผมและเส้นผมให้แข็งแรงขึ้น เช่น ธาตุเหล็ก ไอโอดีน สังกะสี แมกนีเซียม เซเลเนียม ที่มีอยู่ ในอาหารทะเล รวมทั้งวิตามินบี และวิตามินบี 5 ที่มีในเนื้อ ตับ ถั่ว และมันฝรั่ง ส่วนไขมันก็ต้อง บริโภคบ้าง อาทิ ไข่แดง และน�้ำมันตับปลา รวม ถึงเนยธรรมชาติ ถ้ามีปัญหาหนังศีรษะมันมาก มีสะเก็ด รังแคก็ควรใช้แฮร์โทนิกควบคู่ด้วย โดยแฮร์โทนิก ควรมีคุณสมบัติในการละลายไขมันที่อุดตันราก ผม มีสารที่ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณ หนังศีรษะดีขึ้น และมีสารอาหารที่ช่วยบ�ำรุงราก ผมและหนังศีรษะ ควรเลือกใช้แชมพูที่มีสูตรอ่อน โยน สระได้ทุกวัน หลีกเลี่ยงเส้นผมจากสารเคมี ที่เข้มข้นจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีย้อมผม แชมพู มอยส์เจอไรเซอร์ ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรง ผม และเลี่ยงการใช้ความร้อนกับเส้นผม เช่น แสงแดดแรงๆ การเป่าร้อน รีดผมด้วยความร้อน การท�ำเซาน่า หากอยากบ�ำรุงเส้นผมควรเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น น�้ำมันมะพร้าว น�้ำมัน เมล็ดอัลมอนด์ ป้องกันเส้นผมจากแสงแดดด้วย หมวกหรือร่ม ท�ำความสะอาดเส้นผมทันทีหลัง ถูกคลอรีนหรือเกลือ โดยหลังจากว่ายน�้ำหรือ เล่นน�้ำในสระว่ายน�้ำหรือในทะเล ต้องรีบสระผม ให้สะอาด เพื่อชะล้างคลอรีนจากน�้ำในสระหรือ เกลือธรรมชาติความเข้มข้นสูงในน�้ำทะเล เลิก สูบบุหรี่ เนื่องจากสารพิษในบุหรี่กระทบต่อระบบ ไหลเวียนโลหิตของร่างกาย ขวางออกซิเจนและ สารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงเซลล์ ต่างๆ รวมทั้ง เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน อาทิ ชา กาแฟ ที่ส่งผลให้ เส้นเลือดหดตัว สุดท้าย เอาชนะความเครียด อัน เป็นปัจจัยที่ท�ำให้รากผมอ่อนแอและผมร่วงก่อน วัย ท�ำได้หลายรูปแบบ เช่น หันเข้าทางธรรม ฝึก สมาธิ หรือเล่นกีฬา หางานอดิเรกท�ำ.

ขอบคุณสาระน่ารู้ จาก คนเมืองมุก

ชาวบ้านโคกสูง 100 กว่าคน ยื่นหนังสือคัดค้าน การแบ่งเขตเลือกตั้งที่ยังไม่ได้เห็นชอบ

เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2555 เวลา 09.30 น.ทีล่ าน ด้านหน้า ทีว่ า่ การอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร นายวิทยา ทองมหา ผูใ้ หญ่บา้ นโคกสูง หมู่ 3 ได้น�ำชาวบ้าน จ�ำนวน 100 กว่าคน ยื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยให้เหตุผลว่าใน การแบ่งเขตจ�ำนวน 3 รูปแบบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นัน้ ชาวบ้าน บ้านโคกสูง ต่างพูดเป็นเสียง เดียวกันว่าไม่เห็นชอบด้วย เพราะเขตการเลือกตัง้ ไม่ตดิ ต่อกัน บ้านโคกสูงอยูร่ ะหว่างกลางบ้านหนองหอย,ป่าหวาย,และบ้าน บางทรายใหญ่ จะท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหลายๆ ด้านเช่น ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานมิตรภาพไทย ลาวแห่งที่ 2 ด้านคมนาคม เพราะก่อนจะเข้าไปบ้านบาง

ทรายใหญ่ตอ้ งผ่านบ้านโคกสูงซึง่ การพัฒนาถนนหนทางได้ รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อยู่แล้ว และหนังสือจากเทศบาลต�ำบลบางทรายใหญ่ก็ส่ง มาช้าเกินไป การมายื่นหนังสือของชาวบ้าน บ้านโคกสูงใน วันนี้ โดยชาวบ้านโคกสูงต้องการให้อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร มาร่วมประชาคมชี้แจงความเห็นและเสนอต่อที่ประชุม ที่ ศาลาวัดโคกสูงก่อน นายวิทยา ทองมหา ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง ตัวแทน ชาวบ้าน จึงได้ยื่นหนังสือให้ นายสมใจ ธรรมบุตร ปลัด อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นผูร้ บั หนังสือแทนนายอ�ำเภอเมือง มุกดาหาร แล้วชาวบ้านจึงได้เดินทางกลับ.

ร้องเรียน ถนนวิบาก ชาวตำ�บลบางทรายใหญ่ ทนไม่ไหวแล้ว

ชาวบ้านจากตำ�บลบางทรายใหญ่และตำ�บล บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ได้ร้องเรียน ผ่านผู้สื่อข่าวประจำ�จังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับถนน ชำ�รุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงบ้านโคกสูงไปตามถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข 3003 ช่วงศูนย์การศึกษา พิเศษ จ.มุกดาหารถึงบ้านดอน ต.บางทรายน้อย อ.หว้า นใหญ่ เกิดการพังชำ�รุดเสียหายตลอดสาย และช่วงถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข มห.5015 ไปจนถึงแก่งกะ เบาระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร นายบรรจง ศรีใส ราษฏรบ้านดอน หมู่ 3 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร กล่าวว่า ถนนเส้นดังกล่าว เกิดชำ�รุดเสียหายมาแรมปี แต่ไม่มี หน่วยงานที่รับผิดชอบมาแก้ไขปัญหาให้ ประชาชน ที่เดินทางสัญจรผ่านไป-มา ได้รับความเดือดร้อนเป็น อย่างมาก เนื่องจากมีทั้งรถสิบล้อที่บรรทุกสิ่งของ รถ ท่องเทีย่ ว และรถรับส่งนักเรียน ซึง่ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และเป็นดินลูกรังทีม่ ฝี นุ่ คลุง้ กระจายทำ�ให้เกิดอุบตั เิ หตุ

www.mukdahannews.com

บ่อย เมือ่ รถยนต์วงิ่ กันมากๆ ทำ�ให้มฝี นุ่ มาก ขณะที่ เด็ก นักเรียนเดินทางไปเรียนหนังสือต้องประสบอุบัติเหตุ เพราะถนนชำ�รุด พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว ขนผ่านถนนเส้นนีต้ อ้ งหกเรีย่ ราดไปตามพืน้ ถนน อีกทัง้ ผูท้ เี่ จ็บป่วยไปไม่ถงึ มือหมอ ทางหมอบอกว่าพามาช้าไป ชาวบ้านทนไม่ไหว จึงได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อ เป็นกระบอกเสียงผ่านไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้เร่ง ซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้ได้เหมือนกับถนนสายอืน่ ๆ สื่อมวลชนที่ลงไปทำ�ข่าว ตั้งข้อสังเกตุว่า ถนนเส้นดังกล่าวนี้ หน่วยงานใดเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ทำ�ไม ปล่อยปะละเลยถึงเพียงนี้ น่าจะลงมากำ�กับดูแล แก้ไข ปัญหาสภาพถนนให้ชาวบ้านเขาบ้าง หรือว่าถนนสาย นี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่เดินทางผ่าน จึง กลายเป็นถนนสายวิบากไป ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ในการซ่อมแซม เป็นเงินมหาศาลในการซ่อมแซมถนน ใช้งานไม่ถึงปี ก็พังเสียหาย หรืองานที่ทำ�ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน.


4

ปที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555

จังหวัดมุ​กดาหาร ซ้อมแผนรับมือ สถานการ​ณ์อุทกภัย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน ในพิธีฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร ประจำ�ปี 2555 การค้นหาช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จากอุทกภัยและโคลนถล่ม ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านแก่นเต่า ตำ�บล โพนทราย อำ�เภอเมืองมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสัน เทียะ หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร กล่าว รายงานว่าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วย เหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและโคลนถล่มในพื้นที่ บ้านแก่นเต่า หมูท่ ี่ 6 หมูท่ ี่ 14 โดยมีการอพยพผูป้ ระสบ ภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว รวม 150 คน ค้าง 1 คืน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือสถานที่ ว่าจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติ (อุทกภัย) ขนาดใหญ่ ได้หรือไม่ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและบรรเทาผลก ระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เกิด ขึ้นจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม การดำ�เนินการให้ ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟืน้ ฟูฟนื้ ทีป่ ระสบภัยให้กลับสูส่ ภาวะปกติ โดยเร็ว กำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่

เกีย่ วข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกัน และบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยและโคลน ถล่มให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการฝึกซ้อมในครั้งนี้ มีองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำ�เภอเมืองมุกดาหาร สภ. เมือง มุกดาหาร ตชด.ที่ 234 นพค.ที่ 24 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนบ้านแก่นเต่า โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพชุมชนหนองแวง, คำ�ฮี, โพนทราย, นา โสก มูลนิธกิ ารกุศลมุกดาหาร เทศบาลตำ�บลโพนทราย, ดอนตาล, คำ�ป่าหลาย, ตำ�บลมุก, บางทรายใหญ่, ดง เย็น, ดงหลวง, ผึ่งแดด, องค์การบริหารส่วนตำ�บลกุด แข้, บ้านโคก และสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 5 และเมือ่ วันพุธที่ 20 มิถนุ ายน 2555นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัด ได้มอบสิ่งของแก่พี่น้องประชาชนผู้แสดงเป็น ผูป้ ระสบภัยและมอบเกียรติบตั รแก่หน่วยงานทีร่ ว่ มฝึก ซ้อมแผนฯ พร้อมกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำ�เนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ และส่งพี่น้อง ประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวกลับยังหมู่บ้าน พร้อม กล่าวปิดการฝึกซ้อมแผนฯในที่สุด

มุกดาหารเดินหน้าสร้างอาสาพิทักษ์ป่า เปิดอบรมรุ่นที่ 1 กว่า 100 คน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ วัดศรีสะอาด บ้านสามขัว ตำ�บลดงเย็น อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำ�นวย การสำ�นักบริหรพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็น ประธานในพิธเี ปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 1/2555 จำ�นวน 100 คน เป็น ประชาชนชาวตำ�บล ดงเย็น บ้านสามขัว,โคกตะแบง และบ้านดอนสวรรค์ นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำ�นวยการ สำ�นักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า(รสทป.) เป็น กิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดทำ�ขึ้น เพื่อเป็นการสนองพระราช ปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในการทีจ่ ะปกป้องและป้องกันการบุกรุกทำ�ลายป่า และ สร้างจิตสำ�นึกและอุดมการณ์ให้กบั ราษฎร ได้เกิดความ

รัก ความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ และพร้อมใจที่จะ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่มีอยู่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้เป็น แหล่งต้นน้�ำ ลำ�ธารตามธรรมชาติ ด้วยการให้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรมได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้ และโทษภัย ความเสียหาย จากการตัดไม้ทำ�ลายป่า ตลอดจนให้ได้ รูถ้ งึ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี และนำ�ความ รู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ญาติมิตร เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ที่จะรณรงค์ความร่วมมือ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมใน โครงการต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัดทำ�ขึ้น เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาเป็นองค์กรในการพิทักษ์ป่า และเป็นแหล่งข่าว ในพืน้ ที่ เพือ่ คอยให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ ในการ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติปา่ ไม้ ด้วยการใช้ภมู ปิ ญั ญา และพลังชุมชน ในการธำ�รงรักษาผืนป่า ในท้องถิ่นของ ตนเอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป.

โครงการ อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน และ โครงการสุขภาพดีวิถีไทย จังหวัดมุกดาหาร ประจำ�ปี 2555

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ที่ห้องกระดุมเงินกระดุมทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายอำ�เภอ ผูอ้ �ำ นวยการโรง พยาบาล สาธารณสุขอำ�เภอทุกอำ�เภอ นายกเทศมนตรี และเทศบาลทุกๆเทศบาล ได้ทำ�บันทึกข้อตกลงการขับ เคลื่อนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข็มแข็งแบบ ยั่งยืน และยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในระดับ จังหวัดภายใต้นโยบายเมืองสวยบ้านสะอาด คนสุขภาพดี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบเฝ้า ระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงเตรียม ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์แบบ

www.mukdahannews.com

มีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของประชาชน สูงสุด และมุง่ สร้างวีในการดินผัก ลดหวาน มันเค็ม ออก กำ�ลังกาย ห่างไกลบุหรี่สุรา นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าการขับเคลือ่ น อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน ดำ�เนินการในทุก ระดับซึง่ ต้องมีคณะกรรมการดำ�เนินงานระดับจังหวัด ทีม่ าจากทุกภาคส่วน มีการจัดทำ�แผนร่วมกัน มีการ สือ่ สารถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางปฏิบตั จิ ดั เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกระดับ โดยนำ�มากำ�หนด เป้าหมาย วางแผนและปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ภาคีเครือข่าย ให้บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายต่อไป.


5

MUKDAHANNEWS / JUNE 2012

รอง​อธิบดีกรมกา​รปกครอง จัดท�ำแผนยุ​ทธศาสตร์พั​ฒนาอ�ำเภอ

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรมพลอย พาเลซ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมการ ปกครอง กล่าวในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด ทำ�แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำ�เภอ ที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหาร ว่า การ จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำ�เภอ เป็นส่วนหนึ่งของ การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้อำ�เภอได้เป็นหน่วยบริหารงานเชิงบูรณาการที่มี สมรรถนะ พร้อมนำ�นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ กรม และระเบียบวาระแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถดูแล แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน ซึ่งหวัง เป็นอย่างยิง่ ว่าปลัดอำ�เภอผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�แผน

ยุทธศาสตร์พฒ ั นาอำ�เภอ ทีม่ าเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะ ได้เก็บเกีย่ วความรูท้ ไี่ ด้จากวิทยากรและการแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น นำ�ไปปรับใช้เพือ่ ให้อ�ำ เภอมีการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ สนองตอบความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในการจัดทำ� แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำ�เภอ พ.ศ. 2557-2560 ที่กรม การปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีปลัดอำ�เภอผูร้ บั ผิด ชอบด้านแผนยุทธศาสตร์ จาก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อำ�นาจเจริญ อุบลราชธานี และมุกดาหาร รวม 90 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2555

เ มื่ อ วั น ที่ 7 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 5 5 เวลา 13.30 น. ที่ห้อ งประชุ ม วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มุกดาหาร นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ หัวหน้าบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มกุ ดาหารนิวส์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สือ่ ท้องถิน่ กรณีศกึ ษา หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ” ในโครงการ เพิม่ ประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้ วิชา การสือ่ สารเพือ่ พัฒนา ท้องถิน่ ให้นกั ศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ รุน่ ที่ 8 จำ�นวน 20 คนซึง่ การจัดการบรรยายในครัง้ นีเ้ พือ่ เสริมสร้าง การเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ และให้นกั ศึกษามีเข้าใจในการ ทำ�สือ่ ท้องถิน่ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ในการบรรยาย ประกอบไปด้วยขัน้ ตอนการทำ�หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ทุกขัน้ ตอน รวมทัง้ แนวความคิดการทำ�หนังสือพิมพ์ ปัญหาขอ การทำ�หนังสือพิมพ์ และวิธแี ก้ปญ ั หาเบือ้ งต้นพร้อมกับ สรุป ถึงหน้าทีห่ ลักของการทำ�หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ รวม ไปถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ในต่อการพัฒนา

ท้องถิน่ อย่างไร นางสาวดารินี บุตดีวงศ์ อาจารย์ประจำ� รายวิชา การปกครองท้องถิน่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า การบรรยายในครัง้ นีเ้ ป็นส่วนส่วนหนึง่ ของการ เรียนหลักสูตรดังกล่าว ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริมสร้างให้นกั ศึกษา ให้มคี วามรู้ ทักษะ แนวทางในทำ�หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ รู้ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ สิง่ พิมพ์ มีผลต่อการ พัฒนาท้องถิน่ อย่างไร เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในชุมชนตนเอง หรือประกอบอาชีพ ภายหลังจบการ ศึกษาไปแล้ว สำ�หรับ หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ เป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดมุกดาหาร ทำ�หน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในจังหวัด โดย รวบรวมข่าวสาร ทั้งจากภาครัฐ เอกชน หรือประชาชน ให้ทันเหตุการณ์ ซึ่งความรู้ต่างๆ ที่ได้จะเป็นประโยชน์ ต่อสาธารณชน และเป็นประโยชน์สูงสุด.

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สู่เป้าหมายอาเซียนปลอดยาเสพติด

นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

หน.บก. นสพ.มุกดาหารนิวส์บรรยายพิเศษ สื่อท้องถิ่นให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เ มื่ อ วั น ที่ 1 4 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 5 นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างและขยายเครือข่าย ความร่วมมือด้านการ ประชาสัมพันธ์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม แนวชายแดนไทย-ลาว ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์สเู่ ป้าหมายอาเซียนปลอดยาเสพ ติด โดยมีสอื่ มวลชน และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านยา เสพติด ในจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อำ�นาจเจริญ และอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติครั้งนี้ จำ�นวน 60 คน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า ปัญหายา เสพติดในปัจจุบนั ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสำ�คัญระดับ

www.mukdahannews.com

ชาติ แต่ยงั เป็นปัญหาระดับอาเซียนด้วย การจะก้าว ไปสู่ประชาคมอาเซียน ทุกฝ่ายต้องร่วมแก้ปัญหานี้ เพือ่ ความมัน่ คงของอาเซียน และสือ่ มวลชนทุกแขนง ล้วนมีบทบาทสำ�คัญ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึง ขอให้ชว่ ยกันประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลทีก่ �ำ หนด ให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เน้น การรณรงค์แก้ปัญหาตามนโยบาย 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง พร้อมยึดหลัก ส.ป.ป.ส. คือการสนอง นโยบายของรัฐ การประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผย การ ป้องกันกลุม่ เสีย่ ง และการสร้างจิตสำ�นึกให้ชมุ ชนเข้า มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อเตรียมความ พร้อมประเทศไทยให้ปลอดยาเสพติด สร้างความ เข้มแข็งให้กับเสาหลักด้านความมั่นคงขออาเซียน เพื่อเป้าหมาย ปี 2558 อาเซียนปลอดยาเสพติด.


6

ปที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555

เทศบาลเมืองมุกดาหาร สนับสนุนโครงการ บ้านเทิดไท้ 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น. ที่ ชุมชนศรีพัฒนา นายพินิจ เจริญสุขนายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร ออกติดตามการสร้างบ้าน ซ่อมบ้าน แก่ผู้ยากไร้,พลเมืองดี,ด้อยโอกาส ฐานะยากจน ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับอบายมุข เป็นบ้านนางเม อาจหาญ บ้านเลขที่ 18 ซอย ประชาร่วมใจ2 ชุมชนศรีพัฒนา ซึ่งนายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้ออกมา ตรวจสอบ เร่งมือให้เจ้าหน้าที่ สร้างบ้าน ซ่อมบ้านแก่ ผู้ยากไร้ให้เสร็จโดยเร็ว เนือ่ งในปีมหามงคลทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึง่ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

ได้ส�ำ นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกรชาว ไทยในฐานะที่พระองค์ทรงดำ�รงตำ�แหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย จึงได้กำ�หนดจัดทำ�โครงการซ่อมแซม บ้านพักแก่ราษฎรผู้ยากไร้ ประจำ�ปี 2555 ขึ้น ภายใต้ ชื่อโครงการ "บ้านเทิดไท้ 80 พรรษา องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย” ขึน้ โดยสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร โดย ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายก เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้จดั ทำ�โครงการซ่อมแซม “เทิดไท้ 80 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ” โดยสนับสนุนงบประมาณซ่อมบ้านฯ ในเขตเทศบาล จำ�นวน 10 หลังๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน จำ�นวน 150,000 บาท.

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคที่มากับฤดูฝน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ ชมรมผู้ สูงอายุ วัดคำ�สายทอง นายพินิจ เจริญสุข นายก เทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร พร้ อ มด้ ว ย นาย ธีรศักดิ์ ดาวมุกดา,นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนเตรี และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกรณรงค์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองมุกดาหาร เกี่ยวกับโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝน เช่น โรคปอดบวม,โรคไข้เลือดออก,โรคเลปโตสไปโรสิส (ฉี่ หนู),โรคติดต่อทางเดินอาหาร,โรคมือเท้าปาก,โรคไข้หวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ ซึง่ จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารพบผูป้ ว่ ยแล้ว 13 ราย ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารจึงได้จัดกิจกรรม

รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนฯ ในวันนี้ขึ้น โดยมีผู้สูง อายุจากชมรมผูส้ งู อายุ วัดคำ�สายทอง ซึง่ เจ้าหน้าที่ กอง สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาลเมืองมุกดาหารได้ ให้ค�ำ แนะนำ�การป้องกันโรคทีม่ าพร้อมกับฤดูฝน ให้กบั ผู้เข้าร่วมการรณรงค์ นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองมุกดาหารกล่าวว่าในช่วงฤดูฝน ผู้สูงอายุจะ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถติดโรคต่างๆได้ง่าย และเนื่องจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร ไม่ใช่หน่วย ตรวจรับรักษาจึงไม่สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆได้ ดัง นั้นจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขต เทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี เพื่อจะได้ปลอดโรค ปลอดภัยทุกๆท่าน.

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกพ่นหมอกควัน กำ�จัดยุงลายพาหะของไข้เลือดออก

นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองมุกดาหาร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุข และสิ่ง แวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำ�เจ้าหน้าทีอ่ อก พ่นหมอกควัน กำ�จัดยุงลาย ตามสถานที่ราชการ หมูบ่ า้ น ชุมชน ทีส่ �ำ นักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และ หมู่บ้านเพชรมุกดาวิลล่า เขตเทศบาลเมือง มุกดาหาร นางจินตวีร์ จินตนะกุล หัวหน้างาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุข

www.mukdahannews.com

และสิง่ แวดล้อมเทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นายพัชรินทร์ มุสิกะพืช หัวหน้างานรักษาความ สะอาดส�ำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าว ว่า หลังจากได้ออกหน่วยเพื่อรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกตามโรงเรียน ชุมชน แล้ว จึงได้น�ำเจ้า หน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออก ไปพ่นหมอกควัน เพื่อก�ำจัดยุงพาหะไข้เลือดออก ซ�้ำอีกครั้ง ตามสถานที่ราชการหมู่บ้าน ชุมชน ใน เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร หลังจากที่ได้พ่นไป แล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนต่อไป.


77

MUKDAHANNEWS/ JUNE / JUNE2012 2012 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


8

ปทMUKDAHANNEWS ี่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดื/ อJUNE น มิถุน2012 ายน 2555

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มอบเกี ย รติ บ ั ต รเชิ ด ชู ย กย่ อ งครู ส อนดี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมมุ ก ดาหารแกรนด์ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และ นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร,นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายก เทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมงาน โดยจังหวัด มุกดาหาร ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียน รู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ได้จัดสรรโควต้าคัด เลือกครูสอนดีให้ จ�ำนวน 114 คนจะได้รบั เช็คคนละ

10,000 บาท และผู้รับทุนครูสอนดีให้ 2 ทุน จะได้ รับทุนจ�ำนวน 250,000 บาท ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการ คัดเลือกจากคณะกรรมการ ตามที่ สสค. ก�ำหนด แล้ว จากทุกอ�ำเภอในจังหวัดมุกดาหาร โดยการมอบ เกียรติบัตรในครั้งนี้มีขึ้น เพื่อยกย่องและเชิดชู ครู ตามนโยบายการปฏิรปู การศึกษาของรัฐบาลและคืน ครูดใี ห้แก่ศษิ ย์ อีกทัง้ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ครูในท้องถิน่ ได้เห็นความส�ำคัญขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหารในการด�ำเนินงานด้านส่งเสริม การศึกษาและพัฒนาคุณภาพของครู

นายละม้าย กิตติพร ในฐานะประธานคณะกรรมการ เพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อม ทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพ เยาวชน(สสค.)ได้มอบหมายให้ 5 ภาค อันประกอบ ด้วยภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชา สังคม และภาคเอกชน รวมกันเป็นคณะกรรมการ คัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล�้ำทางการ ศึกษา ซึ่งมี 2 ระดับ คือระดับจังหวัด และ ระดับ ท้องถิน่ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานและ เลขานุการของคณะ กรรมการระดับจังหวัด เพื่อประสานงานกับ สสค. กับคณะกรรมการระดับท้องถิน่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรอง พิจารณาคัดเลือกครูสอนดี โดยมีนโยบายผู้ที่จะได้ รับคัดเลือก คือ สอนเป็น หมายถึงครูทจี่ ัดการบวน การเรียนรู้ได้เป็นแบบ อย่างแก่ครูทั่วไป เห็นผล หมายถึงมีผลการสอนที่ท�ำให้ลูกศิษย์ประสบผล ส�ำเร็จ คนยกย่อง หมายถึงครูที่มีความประพฤติ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องแก่ศิษย์และ นักเรียน.

ประชุมสมาคมอุ​ตสาหกรรมฯ และ ต้อนรับ คณะ​ผู้ประกอบกา​รภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมเรือพายมุกดาหาร คว้า 4 รางวัล แข่งเรือมังกรนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต่อจากหน้า 1

เมื่ อ วั น ที่ 22-23 มิ ถุ น ายน 2555 นายสุเทพย์ เซียสกุล รองนายกเทศมนตรีเมือง มุกดาหาร นำ�คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมนักกีฬาเรือพาย จังหวัดมุกดาหาร 29คน เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมงานแข่งขันพายเรือมังกรนานาชาติ ครั้งที่ 8 ที่ นครหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คว้า 4 รางวัล กลับบ้านอย่างภาคภูมิใจ ทัง้ นีก้ ารแข่งขันดังกล่าว ทางคณะกรรมการ จัดการแข่งขันได้เรียนเชิญทางจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วม การแข่งขัน โดยนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมุกดาหาร ได้ตอบรับคำ�เชิญและมอบหมายให้ นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นผู้รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันเป็นตัวแทนในนามประเทศไทย ซึ่งนายพินิจ เจริญสุขก็ได้มอบหมายให้นายสุเทพย์ เซียสกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าคณะนำ�เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยนายสถิตพงษ์ จิตส่องแสง ประธานสภา เทศบาล, นายรณกร เดชประมวลพล สมาชิกสภา เทศบาล, นายกำ�พล ศรีมณีพนั ธ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นายนพพร แสงคำ�พระ ผูจ้ ดั การทีม, นายสมชาย แซ่เซีย หัว หน้าสตาฟโค้ชและทีมนักกีฬาเรือพายรวม 29 คน ไปร่วมแข่งขัน โดยการเดินทางใช้รถยนต์ เป็นรถบัส 30 ทีน่ งั่ เดินทางผ่านประเทศ สปป.ลาวและประเทศ เวียดนาม ใช้เวลา 2 วัน 2 คืน กว่าจะถึงนครหนาน หนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทางกว่า 1,150 กิโลเมตร.

เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2555 ทีโ่ รงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล นายบัณฑิต ตั้งประกิจ ประธานการ ประชุมสมาคมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/55 ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเรื่องที่ทาง สมาคมฯ ได้ร่วมประชุมการดำ�เนินการจัดสร้างพระ พุทรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ที่ผ่านมา และได้ร่วม งานหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทยกะเลิง ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 และเมื่อเวลา 20.20 น. นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยง อีสาน – ตะวันออก โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ คาราวานเส้นทาง EWEC กรุงเทพ-แม่สอด-มุกดาหาร จำ�นวน 160 คน และเครือ่

www.mukdahannews.com

ข่ายธุรกิจการท่องเทีย่ วจากภาคกลางของเวียดนาม 80 คน โดยมีผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจทัวร์จังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร ที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและแนะนำ�บริษัท เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วกับผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว ในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือฯ และ เครือ่ ข่ายธุรกิจการ ท่องเทีย่ วจากภาคกลางของเวียดนาม เป็นจำ�นวนมาก สำ�หรับกิจกรรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เปิดโอกาส ให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วจากสภาอุตสาหกรรม ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยและคณะผูป้ ระกอบการด้าน ท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจังหวัดสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ได้พบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจภาคอีสาน อันจะส่งผลให้เกิดการเจรจาธุรกิจแลกเปลีย่ นความคิด เห็น และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคและ ประเทศ เพื่อให้มีการเดินทางและทำ�ธุรกิจการท่อง เที่ยวเพิ่มมากขึ้น


9

MUKDAHANNEWS / JUNE 2012

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รณรงค์ รวมน�้ำใจลดน�้ำหนัก 1 ตัน : 1,000 กิโล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ที่สนามกีฬา กลางจังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในงานวัน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำ�ปี 2555 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวถึงทีม่ าของ งานในครั้งนี้ว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพือ่ น้อมรำ�ลึกใน พระมหากรุณาธิคณ ุ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว พระผู้พระราชทานกำ�เนิดลูกเสือไทย และ ถวาย ความจงรักภัคดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือ จังหวัดมุกดาหารจึงได้จดั ประกอบพิธที บทวนคำ�ปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านและ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำ�ปีขึ้น โดยในการจัดงานครั้งนี้ มีกองลูกเสือ โรงเรียนและกองลูกเสือวิทยาลัย ต่างๆ เข้าร่วมพิธจี �ำ นวน 12 แห่ง ลูกเสือ เนตรนารี จำ�นวน 1,072 คน ผู้บังคับ บัญชาลูกเสือ จำ�นวน 67 คน และลูกเสือชาวบ้าน จำ�นวน 30 คนพร้อมกันนีย้ ังมีการประดับเครือ่ งหมายวูดแบดจ์ แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้สำ�เร็จการฝึกอบรมวิชา ผู้กำ�กับลูกเสือ โดยมีผู้ว่าราชการเป็นผู้ประดับให้ด้วย.

จังหวัดมุกดาหารจัดทำ� MOU พัฒนาคุณภาพ การบริหารการจัดการภาครัฐ ปี 2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์มุกดาหารรวมน�้ำใจลดน�้ำ หนัก 1 ตัน : 1,000 กิโล ลดอ้วน ลดเสี่ยง ลดโรคภาย ใต้นโยบายเมืองสวย บ้านสะอาด คนสุขภาพดี พร้อม มอบรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขันประกวด ฮูลาฮุบ ผู้เข้า ร่วมกิจกรรมฯ ประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงาน บริษทั อสม.และแกนน�ำชุมชนจากทุกหมูบ่ า้ นทุกชุมชน ในจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 1,000 คน โดยผู้ชนะ การประกวดจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหารไปแข่ง ในระดับภาคต่อไป นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าสำ�หรับการรณรงค์ ลดน้ำ�หนัก 1 ตัน : 1,000 กิโล ลดอ้วน ลดเสี่ยง ลดโรค ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ตามนโยบายเพิ่ม การกินผัก ลดหวานมันเค็มเข้มข้น ออกกำ�ลังกายและ ห่างไกลบุหรี่สุรา โดยมีการแข่งขันฮูล่าฮูบประเภททีม ลีลาและประเภทมาราธอน การประกวดประกอบอาหาร

เมนูรสจืดยืดชีวิต ซึ่งมีการดำ�เนินกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าไปแข่งขันในระดับ ภาคในเดือนสิงหาคม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารยังกล่าวต่อไปอีกว่า สำ�นักงาน สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และดำ�เนินการ มาอย่างต่อเนื่องในปี 2555 นี้ กระทรวงสาธารณสุข มี แผนที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี ชีวิตไทยเพื่อมุ่งสร้างวิถีชีวิตพอเพียงใน 3 ด้าน คือ การ บริโภคที่เหมาะสม การออกกำ�ลังกายที่เพียงพอ การ จัดการอารมณ์ได้เหมาะสม และการลดละเลิกบุหรี่สุรา การจัดกิจกรรมวันนี้ เน้นผู้ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการดำ�เนินการ ซึ่งข้อมูลในปี 2555 พบว่าจังหวัดมุกดาหารผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปมี รอบเอวเกินมาตรฐานประมาน 50,000 คน เป็นผู้ชาย 8,892 คน(8.5%) ผู้หญิง 40,513 คน(37.0%) ถ้ากลุ่ม บุคคลนีส้ ามารถลดรอบเอวได้ จะลดความเสีย่ งจากโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคแทรกซ้อนอืน่ ๆ ได้.

จังหวัดมุกดาหารจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำ�ปี 2555

เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการ จัดทำ� MOU โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารการจัดการภาครัฐ(PMQA)จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2555 โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมาย ให้ สาธารรสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพหลักในการ ดำ�เนินการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน ภาพรวมจังหวัด โดยมีเป้าหมายขยายผลการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐไปสูส่ ว่ นราชการต่างๆ คลอบคลุม 32 ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการขยาย กรอบแนวความคิดและการบวนการนำ�เกณฑ์ PMQA มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐในส่วนราชการต่างๆ ตลอด จนเป็นการเตรียมเอกสารรองรับการประเมินรับรอง คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมของจังหวัด มุกดาหาร ซึง่ การประชุมในวันนีป้ ระกอบไปด้วยหัวหน้า

ส่วนราชการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและ คณะทำ�งานขับเคลื่อนดำ�เนินงาน PMQA ระดับจังหวัด มุกดาหาร จำ�นวน 80 คน นายจิณณพิภทั ร ชูปญั ญา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมุกดาหารในนามฝ่ายเลขาคณะกรรมการฝ่าย ดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาค รัฐ(PMQA)จังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจาก สำ�นักงาน กพร.ได้ดำ�เนินโครงการพัฒนา คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีการพัฒนาเกณฑ์ชี้ วัดคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นพร้อมทั้งเร่งรัด สนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาและประเมินผลการยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการ ให้หน่วยงานมีความรู้ทักษะที่สูงขึ้น และมีมาตรฐานการทำ�งานที่เทียบเคียงกับสากล ทั้งนี้ สำ�นักงาน กพร.ได้ก�ำ หนดเป็นตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพและ การปฏิบตั ริ าชการของจังหวัดภายใต้แผน คำ�รับรองการ ปฏิบตั ริ าชการประจำ�ปี ในมิตกิ ารพัฒนาองค์กร ในส่วน คะแนนที่ใช้ประเมิน ร้อยละ 80

หอการค้าจั​งหวัดมุกดา​หาร ประชุมจัดทำ�ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดสนุก

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ที่โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ หอการค้ามุกดาหารได้เข้าร่วมประชุมการ จัดทำ�ยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดสนุก เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC หอการค้า

www.mukdahannews.com

จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และสภาอุตสาหกรรม หน่วยงานที่ เกีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมทำ�ยุทธศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผูด้ �ำ เนิน การ


10

ปที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555

ศาลจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2555”

ด้วยศาลจังหวัดมุกดาหารได้จดั โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลีย่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหา ราชินี ประจำ�ปี 2555” ในระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณศาลจังหวัดมุกดาหาร โดยนำ�คดีกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เข้าสู่ระบบการ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งยังค้างชำ�ระเงินดัง กล่าว ได้มีโอกาสมาเจราต่อรองหรือขอชำ�ระกับ

กองทุนฯ ทำ�ให้ไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปในการ ชำ�ระหนี้ อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไปทีถ่ กู ดำ�เนินคดีในศาล รวมทัง้ ยัง ทำ�ให้คู่ความหรือผู้มีอรรถคดีในศาล ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมาศาล สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัดมุกดาหาร โทร. 04261-1313- ต่อ 110 โทรสาร 0-4261-1411

อธิบดีการค้าภายใน เปิดศูนย์จำ�หน่าย สินค้าการเกษตรชุมชน บ้านกุดโง้งน้อย

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์จำ�หน่ายสินค้าเกษตรชุมชน บ้านกุดโง้งน้อย นางวัชรี วิมกุ ตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานในพิธี เปิดเปิดศูนย์จ�ำ หน่ายสินค้าเกษตรชุมชน บ้านกุดโง้งน้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญยืน คำ�หงส์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร มาต้อนรับซึ่งสำ�นักงานการ ค้าภายในโดยนายสมบูรณ์ จุมพลเสถียร การค้าภายใน จังหวัดมุกดาหารได้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่สำ�นักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สำ�นักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร แขวงการทางมุกดาหาร โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา และสมาชิก วุฒสิ ภา พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ ดำ�เนินการ จัดตัง้ ศูนย์จ�ำ หน่ายสินค้าเกษตรชุมชน บ้านกุดโง้งน้อย

จังหวัดมุกดาหาร ณ ตลาดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ริม ถนนมุกดาหาร-คำ�ชะอี โดยได้กอ่ สร้างเป็นอาคารถาวร ยาวประมาณ 100 เมตร ภายในแบ่งเป็นคูหาจำ�นวน 40 คูหา เพือ่ เป็นสถานทีจ่ �ำ หน่วยสินค้าการเกษตรและ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ จุมพลเสถียร กล่าว เพิ่มเติมว่า ศูนย์จำ�หน่ายสินค้าเกษตรชุมชนดัง กล่าว จะเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง ของเกษตรกรในการนำ�สินการเกษตรไปวางขาย ให้แก่ผู้บริโภค โดยมีสินค้าเป้าหมายคือผักปลอด สารพิษ และผลไม้ตามฤดูการ รวมทั้งเนื้อสัตว์ใน ท้องถิ่นซึ่งจะทำ�ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรที่มี คุณภาพจากธรรมชาติ.

วิทยาลัยการอาชีพฯมุกดาหารเปิดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30 น. ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวนคาราวาน โครงการศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินมี กุ ดาหาร รับผิดชอบการดำ�เนินโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) จำ�นวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ซ่อมสร้างประจำ�ตำ�บลหนองแคน อำ�เภอดงหลวง 2.ศูนย์ซอ่ มสร้างประจำ�ตำ�บลบางทราย น้อย อำ�เภอหว้านใหญ่ 3.ศูนย์ซ่อมสร้างประจำ�ตำ�บล ผึ่งแดด อำ�เภอเมือง 4.ศูนย์ซ่อมสร้างประจำ�ตำ�บลคำ� บก อำ�เภอคำ�ชะอี 5.ศูนย์ซ่อมสร้างประจำ�ตำ�บลคำ�ป่า หลาย อำ�เภอเมือง โดยการปล่อยคาราวาน โครงการซ่อมสร้าง

www.mukdahannews.com

เพื่อชุมชนในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการซ่อมเครื่อง มือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ให้คำ�แนะนำ� ถ่ายทอดความรู้ การซ่อมบำ�รุงให้แก่ประชาชนในชุมชน ทัง้ นีย้ งั เป็นการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน สร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนส่งเสริม มาตรฐานการรับรองคุณภาพในลักษณะเครือข่าย ระหว่าง สถานศึกษากับชุมชนและรัฐวิสาหกิจชุมชน นายมนูญ แก้วแสนเมือง ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัย การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารยังได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน โดยมอบหมายให้สถาบันอาชีวศึกษา เป็นผู้ให้ คำ�แนะนำ�ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้รู้จัก วิธี ดูแลรักษา ซ่อมบำ�รุง พัฒนาทักษะช่างชุมชน ตลอด จนสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ ชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น.


11

MUKDAHANNEWS / JUNE 2012

มุกดาหารเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00น. ทีส่ วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนอง นาบึง) อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธเี ปิด งานกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษามหา ราชินี” ประจำ�ปี 2555 สานต่อพระราชปณิธาน หยุด ยัง้ ยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน มีขา้ ราชการ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ และพลังมวลชนทุกภาค ส่วนทัว่ จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและทุกภาคส่วนของ สังคมได้เกิดความตระหนักในปัญหายาเสพติดที่เกิดขึน้ พร้อมผนึกกำ�ลังร่วมกันต้านภัยยาเสพติด สร้างกระแส

รณรงค์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในโทษและพิษภัย ส่ง เสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั นักเรียน นักศึกษาผ่านกระบวนการต่างๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำ�ผู้มาร่วม งาน กล่าวคำ�ปฏิญาณตนว่าจะไม่เกีย่ วข้องกับยาเสพติด สาบาน และจะไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด พร้อมรับชมการ แสดงบนเวที การจัดนิทรรศการ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร ได้ฝากให้ทุกภาคส่วนสนองพระราช ดำ�รัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และร่วม สานต่อพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคม เกิด ความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง.

www.mukdahannews.com

ต่อจากหน้า 1


12

ปที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555

ต�ำรวจ ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดกระเทียมแห้งที่ริมฝั่งแม่น�้ำโขง กว่า 1 ตัน

เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2555 ที่ ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.23(ร้อย ตชด.234) ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีผู้ลักลอบขนสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร ประเภท กระเทียมแห้งจากฝั่งไทยน�ำไปฝั่ง สปป.ลาวโดยกลุ่มผู้ ค้าเป็นราษฎรไม่ทราบชือ่ นามสกุล ผูค้ า้ จะใช้เรือหางยาว บรรทุกกระเทียมแห้ง จากฝัง่ สปป.ลาว แล่นข้ามมาขึน้ ฝั่งไทย ที่บริเวณท่าน�้ำริมฝั่งแม่น�้ำโขง บ้านนาโปใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยจะใช้คนประมาณ 10-20 คน ขนล�ำเลียงไปให้กับนายทุนไม่ทราบชื่อ โดยจะลักลอบ ขนในเวลาประมาณ 18.00 – 24.00 น. จึงได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หัวหน้าหน่วย ชุด ชปข.ฯ ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร น�ำก�ำลังไปดักซุ่มใกล้จุดเกิดเหตุ จนกระทั่งเวลา 19.30 น.ได้สังเกตุเห็นเรือแล่นข้ามมา

จากฝั่ง สปป.ลาว โดยในเรือมีคนประมาณ 10-15 คน ช่วยกันน�ำกระสอบซึง่ มีของบรรจุมาเต็มกระสอบขึน้ มา ฝั่งไทย จึงส่งสัญญาณให้ทีมชุดจับกุมเข้าขอตรวจค้น ทันใดนัน้ กลุม่ บุคคลดังกล่าวเมือ่ เห็นเจ้าหน้าที่ จึงได้วงิ่ หนีไป เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ กระสอบ บรรจุกระเทียมแห้งจ�ำนวน 54 กระสอบ นำ�้ หนัก 1,080 กิโลกรม มูลค่ากว่า 35,000 บาท เจ้าหน้าทีจ่ งึ ทำ�การตรวจยึดของกลางดังกล่าวไว้ ตามความผิด พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และ พ.ร.บ.อืน่ ที่เกี่ยวข้อง นำ�พาสิ่งของ(กระเทียมแห้ง) ที่ยังมิได้เสีย ภาษีศุลกากรหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีศุลกากร โดยถูกต้อง เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เจ้า หน้าทีท่ �ำ บันทึกการตรวจยึดและนำ�ของกลางดังกล่าวส่ง สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำ�เนินคดีตามกฏหมายต่อไป.

ตำ�ร​วจภูธรมุกดาหา​ร แถลงข่าว ผ​ลการระดม กวา​ดล้างอาชญา​กรรมและยาเส​พติด

เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 ที่ เวลา 05.05 น. ทีส่ ถานีต�ำ รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานปล่อยแถว ระดมกำ�ลังกวาดล้างยาเสพติด เนือ่ งในวันยาเสพติดโลก โดยมี พล.ต.ต. สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการตำ�รวจ ภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล รองผู้ บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและพ.ต.อ.ชาญชัย สมมติวงศ์ รองผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและ ยาเสพติดในครั้งนี้ ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร แถลงข่าวการจับกุม ผูต้ อ้ งหา พร้อมของกลางหลังจากทีม่ กี ารระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ซึง่ มีเป้าหมายการตรวจค้น ทั้งจังหวัด 47 เป้าหมาย ผลปรากฎว่า มี ประมาณ 30 เป้าหมายสามารถตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาพร้อม

ของกลาง โดยได้ผู้ต้องหาจำ�นวน 9 ราย พร้อมของ กลางมีอาวุธปืน 5 กระบอก ยาบ้า 316 เม็ด เงินสด 27,000 บาท,อาวุธปืน 5 กระบอก,รถจักรยายนต์ 9 คัน โทรทัศน์ยี่ห้อ TCL ขนาด 21 นิ้ว 1 เครื่อง,เครื่อง เล่น DVD ยี่ห้อ JVC 1เครื่อง,ลำ�โพง 5 ตัวและกบไฟฟ้า ยี่ห้อ มากีต้า 1 เครื่อง พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล รองผู้บังคับการ ตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ตำ�รวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร ได้ท�ำ ตามคำ�สัง่ ที่ ตำ�รวจภูธรภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มีการระดม กวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด โดยเน้นหนัก เป้าหมายคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ คดียาเสพ ติด คดีอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และคดี อาญาอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมันให้แก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่.

ตำ�รวจภูธรหนองสูง จับอดีตตำ�รวจนอกแถว พร้อมพวก 3 คน ยาบ้าเกือบพันเม็ด

เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ทีก่ องบังคับการ ตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ทำ�การแถลงข่าวการ จับกุมผู้ค้ายาบ้า โดย พล.ต.ต.สุรชัย ควรเตชะคุปต์ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พร้อมด้วยชุดปราบปรามยาเสพ ติดตำ�รวจภูธรหนองสูง จากการตั้งจุดตรวจเข้มแข็ง (ตู้ ยามจามจุรี) หน้า สภ.หนองสูง โดยเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 14.30 น.ได้ร่วมจับกุม นายหรือ จ.ส.ต.รัชชัย ชาภูวงษ์ อดีตตำ�รวจ สภ.หนองหิน จังหวัดเลย, นายศักนรินทร์ หรือ ศัก พุทธเสน อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ 5 บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น , น.ส.กิ่งมณี หรือ กิ่ง หรือ อึ่ง จันทะบาล อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 8 บ้านนาแก้ว ต.มหาดไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยจากการตรวจค้นภายใน รถพบว่ามียาบ้า จำ�นวน 995 เม็ด อาวุธปืน 9 มม. ยี่ห้อบราวนิ่ง ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน จำ�นวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 10 นัด โทรศัพท์ 2 เครื่อง และ

รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้ สีบอรน์เงิน ทะเบียน ถษ 2605 กรุงเทพมหานคร นายหรือ จ.ส.ต.รัชชัย ชาภูวงษ์ ได้ให้การ รับสารภาพว่า ตนเองเคยเป็นตำ�รวจที่ สภ.หนอง หิน จังหวัดเลย มาก่อน แต่ถูกไล่ให้ออกจากราชการ เนือ่ งจากถูกดำ�เนินคดียาเสพติดจากการล่อซือ้ ได้ของ กลางยาบ้า 40 เม็ด ถูกยึดทรัพย์สิน 2 แสนบาท ขณะ นี้อยู่ระหว่างหนีประกัน ไม่มีงานหลักแหล่ง จึงร่วมกับ พวกมาค้ายาบ้า โดยสารภาพว่ามีคนให้ไปรับยาบ้าที่ วางใว้ที่หลักกิโลเมตรที่ 25 ก่อนเข้า อำ�เภอสมเด็จ ได้ รับค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาท ตนเองนั้นเป็นคนไปรับ เองสำ�หรับผู้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลสืบต่อไป เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมี ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า ) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำ�หน่ายโดยผิดกฏหมาย ก่อนควบคุมตัวพร้อม ของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองสูงดำ�เนิน คดีตามกฎหมายต่อไป.

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / JUNE 2012 เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2555 พิธเี ปิด การแข่งขัน กีฬาเปตอง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเปตองสู่ ความเป็นเลิศ เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่ง และต่อยอดนักกีฬา เปตองจังหวัดมุกดาหารไปในระดับชาติ มีนายบุญยืน คำ� หงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานใน พิธีเปิดครั้งนี้ การแข่งขันในครั้งมีทีมเข้าแข่งขันจำ�นวน 8 ทีม ได้แก่ (1.)ทีมอำ�เภอเมือง ทีม 1, (2.)ทีมอำ�เภอ เมือง ทีม , (3.) ทีมอำ�เภอคำ�ชะอี,(4.)ทีมอำ�เภอคำ�ชะอี, (5.)ทีมโรงเรียน ทีโอเอวิทยา(6.)ทีมโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร(7.)ทีมตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ (8.)ทีมแม่ทองสุข ปริปุญโญ 85 มีการจำ�นวน 15 นัด พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เป็นแบบพบกันหมดเป็นการจัดการแข่งขันในรูปแบบ “เปตองลีก” ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “มุกดาหารเปตองลีก เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.49สินค้าส่งออกที่สำ�คัญและมาก ที่สุด ได้แก่ สินค้าอิเลคทรอนิกส์ (ฮาร์ดดิสก์ หน่วย ประมวลผลข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ หน่วยเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลอัตโนมัติ) น้ำ�มันเชื้อ เพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค ผลไม้สด รถยนต์ส�ำ เร็จรูป และ ผ้าถักผ้าทอ สินค้านำ�เข้า มีมูลค่า 2,881.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (เมษายน 2555) ซึ่งมีมูลค่า 2,686.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194.70 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.25 สินค้านำ�เข้าที่สำ�คัญและมากที่สุด ได้แก่ แร่ทองแดง สินค้าอิเลคทรอนิกส์ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ หน่วยประมวลผลข้อมูลใน ฮาร์ดดิสค์ หน่วยบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ส่วน ประกอบกล้องดิจิตตอล) เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ฐานรอง มอเตอร์ทำ�ด้วยอลูมิเนียม และ สถานีบันทึกเครื่อง รับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคม

สรุปการค้าชายแดน สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤษภาคม

สรุปการค้าชายแดน – สปป.ลาว ด้านจังหวัด มุกดาหาร ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555 มีดังนี้ ภาวะการค้าชายแดน โดยรวมระหว่างไทย และสปป.ลาว ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 มีมลู ค่า รวมทั้งสิ้น 8,482.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2554 มูลค่า การค้ารวมเพิม่ ขึน้ 340.52 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิด เป็นร้อยละ 4.18 ส่งผลให้การค้าชายแดนของจังหวัดรอบ ระยะเวลา 5 เดือนของปี 2555 (เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2555) มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 41,847.24 ล้าน บาท เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 31,024.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,823.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.89 สินค้าส่งออก มีมูลค่า 5,600.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (เมษายน 2555) ซึ่งมีมูลค่า 4,499.11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,101.67 ล้านบาท หรือ

ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2555” และทีมใดที่มีคะแนนสูงสุด จะเป็นผู้ชนะเลิศ นายสิงห์ส�ำ อาง เบ้าช้างเผือกผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ได้ ดำ�เนินโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเปตองสูค่ วามเป็น เลิศ ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกเอานักกีฬาตัวแทนจาก อำ�เภอต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหารมาชิงชัยกันเพือ่ หาผูม้ ี ฝีมือดีที่สุด การเล่นกีฬาเปตองและผลักดันนักกีฬาเข้า สู่การแข่งขันในระดับชาติต่อไป การแข่งขันครัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนเงินรางวัล พร้อมถ้วยจาก ดร.อีดิธ นามประกาย สนับสนุนรางวัล ชนะเลิศจำ�นวน 30,000 บาท องค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหารอนุเคราะห์สถานที่.

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร บริจาคเงิน จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารผู้ป่วยหนัก รพ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารแข่งขันเปตอง พัฒนาศักยภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ที่ห้องผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร เวลา 11.00 น. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร บริจาคเงิน จำ�นวน 150,000 บาท ให้โรงพยาบาลมุกดาหาร โดย นายแพทย์อุดม เพชรภูวดี ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล มุกดาหารเป็นผูร้ บั มอบ เพือ่ นำ�ไปสมทบเป็นงบประมาณ ในการจัดซือ้ ครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์ ห้องพิเศษ ภายใน อาคารผูป้ ว่ ยหนักและหอผูป้ ว่ ย 10 ชัน้ โดยมีก�ำ หนดการ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2555 เมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร และใกล้เคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด

www.mukdahannews.com

ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า ขณะนี้ มีผมู้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคค่าอุปกรณ์ใน ห้องพิเศษแล้ว แต่ยงั ขาดครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ เครื่องช่วยหายใจเด็ก เครื่อง กระตุกหัวใจ เครื่องติดตามการทำ�งานของหัวใจ เตียง ผู้ป่วยหนัก เตียงผู้ป่วยสามัญ เครื่องอุ่นเลือด เครื่อง ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ� โดยผู้มี จิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อบริจาคได้ที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล มุกดาหาร หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่บัญชี 420 – 1- 20370- 0 ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ โรงพยาบาลมุกดาหาร”


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

Profile for mukdahannews

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มิถุนายน 2555

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มิถุนายน 2555

Advertisement