Page 1

1

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2012

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จ.มุกดาหาร

28-30 ต.ค.55 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี แข่งเรือออกพรรษา ไทย-ลาว จ.มุกดาหาร

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

รมต.กระทรวงแรงงาน

ปีท ่ี 6 ฉบับที ่ 64 ประจ�าเดือน กันยายน พ.ศ. 2555

4

จังหวัดมุกดาหารจัดงาน

เปดเผย แรงงาน “ ๓ ทศวรรษจังหวัดมุกดาหาร ” ลาวเกื อ บแสน ยั ง ไ ม มี ก า ร พิสูจนสัญชาติ ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10

มุกดาหารแกรนด์โฮเทล

ยกเสาเอกสร้างห้องประชุมใหญ่่ จุ 3,000 คน ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 9

จังหวัดมุกดาหารจัดงาน 30 ปีในการตั้งเป็นจังหวัด โดยภายในงานมี การบ่งบอกถึงความเป็นมา ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งเป็นการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพในด้านต่างๆ ของจังหวัด ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

ไฟไหม้บ้านชุมชนคนไทยเชื้อสายเวียดนาม วอด 5 หลัง เสียชีวิต 1 สูญ 10 ล้านบาท

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com


2

ปที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำ�เดือน กันยายน 2555

ไฟไหม้บ้านชุมชนคนไทยเชื้อสายเวียดนาม วอด 5 หลัง เสียชีวิต 1 สูญ 10 ล้านบาท

ด่านศุลกากรมุกดาหาร จับกุมสาวใหญ่ ลักลอบน�ำเข้ายาบ้ากว่า 1,500 เม็ด

ต่อจากหน้า 1

เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2555 พ.ต.ท.ประหัส ปลายด่วน สารวัตรเวร สภ.เมือง มุกดาหาร ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ ที่ชุมชนคนไทย เชื้อสายเวียดนาม ใกล้สี่แยกตลาดหมู ถนนพิทักษ์ สันติราษฎร จึงได้น�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจพร้อมแจ้ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองมุกดาหาร น�ำโดย นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายสุเทพย์ เซียสกุล นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร อ�ำนวยการดับ เพลิงในครั้งนี้ และได้ก�ำลังเสริมจากเทศบาลต�ำบล ค�ำอาฮวน เทศบาลต�ำบลบางทรายใหญ่ เทศบาลต�ำบล มุกดาหาร เทศบาลต�ำบลหว้านใหญ่ เทศบาลต�ำบล นิคมค�ำสร้อย อบต.นาสีนวน เจ้าหน้าป้องกันอ�ำเภอ เมืองมุกดาหารและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยธงแดง วีอาท่องเที่ยว ไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่ง ปูน 2 ชั้น ที่ปลูกสร้างเรียงรายกันอยู่ในบริเวณบ้าน เลขที่ 329,330,331,332,336 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนคน ไทยเชือ้ สายเวียดนามทีพ่ กั อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก เพลิง

ก�ำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากตัวบ้านเป็นไม้เก่า จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี และเป็นห้องเก็บของพร้อม สินค้าที่น�ำไปจ�ำหน่ายที่บริเวณตลาดอินโดจีน ท�ำให้ เพลิงลุกโหมอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องช่วย กันระดมฉีดน�้ำสกัดเพลิงอยู่นานกว่า 3 ชั่วโมง เพลิง จึงสงบ พบว่าเพลิงได้เผาผลาญบ้านจ�ำนวน 5 หลังที่ สร้างติดกันจนวอด และมีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน 1 ราย คือ นายจักวัฒน์ ธนกิจเรือ่ งโรจน์ อายุประมาณ 45 ปี ซึง่ โดนไฟไหม้ดำ� ทัง้ ตัว ติดอยูบ่ นชัน้ 2 ของตัวบ้าน ส่วน ค่าเสียหายเบือ้ งต้นยังประเมินค่าไม่ได้ จากการสอบถามผูท้ พ่ี กั อาศัยอยูท่ ห่ี อ้ งแถวใกล้ ทีเ่ กิดเหตุได้ให้การว่า ได้ยนิ เสียงดังและมีเกลียวไฟกำ�ลัง ลุกไหม้ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจและเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานสาเหตุการ เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากห้องแถวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้อยู่ใน สภาพเก่า อย่างไรก็ตาม ได้ประสานเจ้าหน้าทีว่ ทิ ยาการ เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อดำ�เนินการตาม กฎหมายต่อไป.

ฆ่าเสี่ยรับเหมาก่อสร้าง ที่ บ.ค�ำเขือง​ ต.ค�ำอาฮวน คาดหักหลังธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2555 เวลา 12.30 น. พ.ต.ท. กวี แสนนอก พนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันตายที่บ้าน ค�ำเขือง ต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จึงน�ำ ก�ำลังพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยค�ำอาฮวนรุดไปตรวจ สอบทีเ่ กิดเหตุ เป็นบ้านของนายพงษ์ อุสพุ นั ธ์ เลขที่ 75 หมู่ 3 ต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็น เพื่อนกับผู้ตาย เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโย ต้าสีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน กค – 1083 นครพนม ข้างรถด้านประตูคนขับ พบศพนายธนวัฒน์(เสี่ยหมื่น) วุฒิธนา อายุ 51 ปี ราษฎรบ้านตาดแคน ซอย 4 เขต เทศบาลเมือง มุกดาหาร สภาพศพใส่กางเกงยีนต์สี

เข้มใส่เสื้อสีด�ำนอนคว�่ำหน้า ตรวจสอบสภาพศพพบ บาดแผลถูกยิงที่บริเวณสะโพก 1 นัด ที่บริเวณหน้า ท้อง 1 นัด และที่บริเวณกกหูด้านขวา 1 นัด เจ้าหน้าที่ ยังพบหัวกระสุนปืนขนาด 11 มม. และปลอกกระสุน ปืน 11 มม. ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้น พ.ต.ท.กวี เสนนอก เจ้าพนักงาน สอบสวนได้ตงั้ ประเด็นในเรือ่ งความขัดแย้งเกีย่ วกับธุรกิจ ส่วนตัวที่ท�ำอยู่เกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง หรือเหตุ ชูส้ าวซึง่ เจ้าหน้าทีเ่ ชือ่ ว่าผูต้ ายน่าจะรูต้ วั มาก่อนว่ามีคน ปองร้าย เวลาไปไหนมักจะระมัดระวังตัวตลอดเวลา ซึง่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่าง เพื่อติดตามคนร้ายมาด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ที่ด่านตรวจ คนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร สะหวันนะเขต ได้จบั กุมหญิงชาวกาฬสินธุ์ 1 คน คือนางประครอง พรมมานอก อายุ 62 ปี อาศัย อยูท่ ี่ อำ�เภอ กุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมของ กลางยาบ้ารวมกว่า 1,500 เม็ดทีซ่ กุ ซ่อนไว้ในรองเท้า ทีส่ วมมาทัง้ สองข้างถือหนังสือผ่านแดนชัว่ คราว ออก โดยประเทศไทย ถูกจับกุมในข้อหากระทำ�ผิดฐาน นำ�ยาเสพติดให้โทษประเภท 1ยาบ้าเข้ามาในราช อาณาจักรและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1ไว้เพื่อจำ�หน่ายโดยผิดกฎหมาย หลังจากผูต้ อ้ งหา เดินทางมากับรถโดยสาร ระหว่างประเทศจากแขวงสะหวันนะเขต เข้ามาใน ราชอาณาจักรไทย และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง มีอาการพิรุท เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นซึ่งก็พบมีการ ซุกซ่อนยาบ้าในพืน้ รองเท้าทัง้ สองข้าง จำ�นวน 8 ก้อน ยาบ้า จำ�นวนกว่า 1,500เม็ด สอบสวนนางประครอง พรมมานอก เบือ้ งต้น ให้การรับสารภาพว่าได้มีนายโต้ง ชายชาวไทย ได้ว่า

จ้างให้ตนไปซือ้ ยาบ้ามาให้ โดยให้เงิน 100,000 บาท เป็นค่าซือ้ ยาบ้าเมือ่ ได้ยาบ้ามาแล้วและจำ�หน่ายเสร็จ นายโต้งจึงจะจ่ายค่าจ้าง โดยนางประครองได้ติดต่อ และไปรับยาบ้าที่บ้านนางคำ�และนางหนอม หญิง ชาวลาว ที่รักใคร่สนิทสนมกันมานานแล้วเป็นคนนำ� ยาบ้ามาให้และใส่ในรองเท้าของตน เมื่อทำ�การซ่อน ยาบ้าเสร็จแล้วจึงได้เดินทางมาทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พร้อมเดินทางมาที่ จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทยเมื่อเดินทางมาถึงจุด ตรวจทีด่ า่ พรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ พบมีท่าทางพิรุธ จึงได้เข้าตรวจ สอบ และหาสิง่ เสพติดในร่างกาย พบก้อนวัตถุภายใน พื้นรองเท้าจากการตรวจสอบเป็นยาบ้า จำ�นวนกว่า 1,500 เม็ด เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่านำ�ยาเสพ ติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)เข้ามาในราชอาณาจักร และครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า ) ไว้เพื่อจำ�หน่ายโดยผิดกฎหมายจากนั้นจึงได้นำ�ตัวผู้ ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมือง มุกดาหาร เพื่อดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ตชด.234 ตรวจยึดต้นกระท่อมที่มุกดาหาร น�้ำหนักรวมกว่า 60 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. .55 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผูบ้ งั คับกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่ 234 ได้รบั แจ้งจากสายลับขอปิดนาม เพือ่ ประสงค์ รางวัลเมือ่ คดีสนิ้ สุดว่า พบเห็นต้นกระท่อมจ�ำนวน 2 ต้น จึงได้สงั่ การให้ ร.ต.ท.ภาสกร หนุดตะแสง พร้อม เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 น�ำก�ำลังเข้าไปตรวจสอบ ณ บริเวณ ที่ได้รับ แจ้งว่าเป็นบ้านของนายเรืองศักดิ์ เมืองฮาม บ้าน เลขที่ 97 ม.1 ต.ค�ำบก อ.ค�ำชะอี จ.มุกดาหาร พบ ว่าไม่มผี ใู้ ดอยูใ่ นบ้าน จึงได้เชิญ ผูใ้ หญ่บา้ นและชาว บ้านมา เพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบ เมื่อตรวจ

www.mukdahannews.com

สอบแล้ว พบต้นกระท่อมจ�ำนวน 2 ต้น พร้อมใบ กระท่อมน�้ำหนักรวม 60 กิโลกรัม ตามที่ได้รับแจ้ง บริเวณอยู่หลังบ้าน เบื้องต้นกำ�ลังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจตระเวน ชายแดนที่ 234 มุกดาหาร ได้ตรวจยึดใบกระท่อม จำ�นวนดังกล่าวไว้ โดยกล่าวหาว่า ลักลอบผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กระท่อมโดยผิดกฏ หมาย) เจ้าหน้าทีจ่ งึ นำ�ของกลางดังกล่าว ไปทำ�บันทึก ประจำ�วันแล้ว นำ�ส่งไปยัง สภ.คำ�ชะอี อ.คำ�ชะอี จ.มุกดาหาร และติดตามเจ้าของบ้านมาสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาการกระทำ�ความผิดต่อไป.


3

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2012

“สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร(ส.อบจ.)กับปากเสียงเพื่อประชาชน” รู้ ผลแล้วกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร(ส.อบจ.) หลังจากที่ คณะกรรมการ การเลือกตัง้ ประจำ�องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วน จังหวัด(ส.อบจ.)ในวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ส.อบจ. เป็นบุคคลทีเ่ ป็นปากเสียงของประชาชน ความคิดความรู้ที่สร้างขึ้นทำ�งานเพื่อประชาชน ตาม ระบอบประชาธิปไตย และการทำ�งานดังกล่าวจะเกิด ประโยชน์กบั ประชาชนได้ ก็ตอ่ เมือ่ ประเมินค่าประชาชน เป็นผูม้ พี ระคุณกับตนเองทีเ่ ลือกเข้ามาทำ�งาน และคอย พึงสำ�เนียดตัวเองว่ามีบทบาทหน้าทีอ่ ย่างไรจะสามารถ ใช้ศักยภาพความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อ ประชาชนอย่างไร บทบรรณาธิการฉบับนี้ ผู้เขียนจึง ขอเล่าบทบาทและหน้าที่ ความสำ�คัญ ของ ส.อบจ. กัน หากถามถึงการพัฒนาพืน้ ที่ จังหวัดมุกดาหาร ต้องยอมรับว่า จังหวัดมุกดาหารเราค่อนข้างได้เปรียบ ด้านลักษณะภูมิศาสตร์ของทีต่ ั้ง ซึง่ มีสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 2 เป็นแหล่งยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ยิ่งทำ�ให้อัตรา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดมุกดาหาร เราพัฒนาไปได้ไกลยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของ ส.อบจ. คือ 1.พิจารณาและออกกฎหมายของ อบจ. เรียกว่า “ข้อบัญญัติ อบจ.” เช่น การจัดเก็บภาษี น�้ำมันและยาสูบ 2.ตรวจสอบควบคุมการบริหาร อบจ. เช่น ตรวจสอบการใช้เงินในโครงการต่างๆ ให้ความเห็น ชอบแผนพัฒนาจังหวัด โดยรวบรวมจากแผนของทั้ง เทศบาล และ อบต. เช่น การสร้างถนน 3.ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีซงึ่ มาจากภาษีของประชาชน ทัง้ ภาษีทางตรง ที่ อบจ. จัดเก็บ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษี ทางอ้อม เช่น จากการซือ้ สินค้า โดยนำ�ส่วนทีเ่ ป็นภาษี กลับคืนมาพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบนั จังหวัดมุกดาหารยังมีความต้องการ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของถนน เรื่องของ น�้ำ ยังคงเป็นประเด็นหลัก ที่พี่น้องต้องการให้พัฒนา ปรับปรุง มากที่สุด เพราะยังมีถนนที่เชื่อมระหว่าง ต�ำบลอยู่อีกหลายสาย ที่ไม่ได้รับการพัฒนา มีความ คับแคบไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผทู้ สี่ ญ ั จรไป-มา เกิด ความไม่สะดวก เกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้ ส�ำหรับเรือ่ งของ น�ำ้ ทุกปีเมือ่ เข้าสูห่ น้าแล้ง จังหวัดมุกดาหารของเราจะ ขาดน�ำ้ มาก จึงส่งผลโดยตรงต่อพีน่ อ้ งทีป่ ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม เกิดความเสียหายต่อพืชผลการเกษตร ปัญหาเหล่านีส้ ามารถแก้ไขและปรับปรุงได้จาก สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารทีท่ า่ นได้เลือก เข้าไปท�ำหน้าที่ เราต้องคอยเฝ้าดูการท�ำงานของบุคคล เหล่านีว้ า่ ท�ำงานเป็นไปตามทีห่ าเสียงหรือไม่ ท�ำงานสม กับทีไ่ ด้รบั เงินของภาษีประชาชนหรือไม่ หากเราทุกๆ คนคอยเฝ้าดูและ ติดตามการท�ำงานเหล่านี้ จะสามารถ ท�ำให้มกุ ดาหารของเรา เจริญรุง่ ไปได้อย่างดีในอนาคต.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ล�ำดับที่ : 2325 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : ผู้ที่เกี่ยวข้อง,ทางหลวงชนบท เรือ่ งร้องเรียน : ถนนช�ำรุดเป็นหลุม ช่วงบ้านโพนทราย- นา ถ่อน ระยะทาง 5 กิโลเมตร รายละเอียดการร้องเรียน : ถนนบ้านโพนทราย-บ้านนาถ่อน ต�ำบลโพนทราย อ.เมือง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ช�ำรุดเป็นหลุมเยอะมาก หากไม่ท�ำการแก้ไข อาจจะท�ำให้รถจักรยานยนต์เกิด อุบัติเหตุ และถนนจะเสียหายมากกว่านี้ ซึ่งอาจจะท�ำให้ รัฐเสียงบประมาณ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล ด้วยครับ วันที่ร้องเรียน : 2012-10-12 10:32:16 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 122.155.42.106 ล�ำดับที่ 2324 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : อบต.โพนงาม เรื่องร้องเรียน : การซ่อมแซมถนน รายละเอียดการร้องเรียน : ตั้งแต่เริ่มมีระบบ อบต. มาบริหารในหมู่บ้าน ต�ำบล โพนงาม ไม่มี นายก ท่านใดเล็งเห็นว่าถนนที่ใช้ ในต�ำบล ที่มีการทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อต้องมีการ ปรับปรุง ทราบว่ามีการมอบให้อบต. รับผิดชอบแต่ เหมือนไม่เกิดการพัฒนา ทั้งที่เป็นบุคคลที่เป็นตัวแทน ของชาวบ้าน เคยมีชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง แต่ การพัฒนายังไม่เกิด บอกนายกเองก็ยังไม่เห็นว่าจะมี การซ่อมแซม จนจะครบวาระ เลือกตั้งใหม่แล้ว ถึงจะ เป็นคนใหม่มาแทน การพัฒนาไม่เกิด ชาวบ้านก็ต้อง ทนกับความเดือดร้อนต่อไป วันที่ร้องเรียน : 2012-10-04 15:01:17 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 118.174.129.140 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ขอความกรุณ าระบุ ร ายละเอีย ดเส้ น ทางที่ ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมให้ชัดเจน เพื่อจะได้แจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการต่อไป วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 5 ตุลาคม 2555

วิธีการปฐม พยาบาลคนถูกงูกัดอย่างถูกต้อง

หากถูกสัตว์มีพิษหรืองูกัด ก่อนอื่นคือต้องตั้งสติ อย่า ตกใจเกินเหตุ เพราะบางรายถูกงูกดั แต่อาจไม่ได้รบั พิษ และในกรณีทไี่ ด้ รับพิษจะ ต้อง ใช้ เวลาอย่างน้อย ครึ่ ง ชั่ ว โมงจึ ง จะเริ่มมีอาการ รุนแรง จากนั้นให้ล้างแผลด้วยน�้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์ ส�ำหรับวิธสี งั เกตเบือ้ งต้นว่างูทกี่ ดั มีพษิ หรือไม่ ถ้างูไม่มี พิษ แผลจะเป็นรอยถลอก ให้ท�ำแผลแบบแผลถลอก ถ้าแผลไม่ลกุ ลาม หรือไม่มอี าการอืน่ ไม่ตอ้ งไปหาหมอ แผลจะหายเอง แต่ถ้างูมีพิษจะมีรอยเขี้ยว (คล้ายเข็ม ฉีดยา) 1 หรือ 2 จุด จากนั้นให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ จัดให้ส่วนที่ถูกงู กัดอยูร่ ะดับต�ำ่ กว่าหัวใจ อย่าเคลือ่ นไหวโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีถ่ กู กัด เพือ่ ชะลอการดูดซึม พิษงูเข้าสูท่ อ่ น�ำ้ เหลืองและเส้นเลือดด�ำทีไ่ หลเวียนเข้า หัวใจ หาไม้ดามบริเวณที่ถูกงูกัดแล้วใช้ผ้าพันให้แน่น พอประมาณเหนือแผลงูกัด 5-15 เซนติเมตร อย่า ขันชะเนาะ เพราะอาจทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นขาด เลือดไปเลี้ยง เกิดเนื้อตายได้ รีบน�ำผู้ถูกงูกัดส่งสถาน บริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุดและโดยเร็วที่สุด หาก ระหว่างการน�ำส่งแพทย์ ผู้ป่วยหยุดหายใจให้ท�ำการ ช่วยหายใจโดยการกดนวดหัวใจ หรือเป่าปาก จนกว่า จะถึงโรงพยาบาล ถ้าเป็นไปได้ควรน�ำซากงูที่กัดไปด้วย แต่ผู้ ป่วยไม่ควรพยายามตีงูเอง เพราะหลังถูกงูกัดควรอยู่ นิ่งๆ ให้คนอื่นตีงูแทน แต่ไม่ควรเสียเวลากับการตี งู ควรสังเกตสีและรูปร่างถ้ามองเห็น แล้วรีบไปโรง พยาบาล ถ้างูหนีไปแล้วก็ไม่จำ� เป็นต้องไปไล่จบั เพราะ แพทย์สามารถวินจิ ฉัยชนิดของ งูได้โดยไม่ตอ้ งเห็นงู ย�ำ้ อย่าเสียเวลากับงู ข้อห้าม นอก จากห้ามขัน ชะเนาะเพราะ จะเกิดอันตรายมากขึ้นดังกล่าว ห้ามกรีดแผล ห้าม ดูดแผล ห้ามบีบเค้นบริเวณแผล เพราะจะท�ำให้แผล ช�้ำ สกปรก และท�ำให้พิษกระจาย เร็วขึ้น ห้ามดืม่ เหล้า ยาดองเหล้า หรือยากล่อมประสาท หรือ ยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของแอสไพรินเด็ดขาด เพราะ นอกจากจะไม่ชว่ ยอะไรแต่กลับมีผลเสียคือเพิม่ การติด เชื้อ เนื้อตาย หรือไปเสริมฤทธิ์กับพิษงู ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยมีอาการเจ็บป่วยหรือ อุบัติเหตุ ควรรีบโทร.แจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ทางการแพทย์ได้ที่สายด่วน 1669 และปฏิบัติตามค�ำ แนะน�ำอย่างเคร่งครัด อย่ารีรอ เพราะทุกนาทีหมาย ถึงชีวิต ส�ำหรับการขันชะเนาะ ยังเป็นที่ถกเถียงกัน วิธปี ฏิบตั ใิ ห้ใช้ผา้ หรือเชือกรัดเหนือบริเวณทีถ่ กู งูกดั ให้ แน่นพอสอดนิว้ ได้ แล้วคลายออกทุก 15 นาที ช่วยลด ปริมาณพิษงู แผ่ซ่านได้เล็กน้อย อาจได้ประโยชน์บ้าง ในกรณีทถี่ กู งูพษิ ต่อระบบประสาทกัด และไม่สามารถ ไปพบบุคลากรทางการแพทย์ได้ในเวลาอันสั้น แต่ โดยทั่วไปไม่แนะน�ำให้ท�ำเนื่องจากมักท�ำไม่ถูกวิธี รัด แน่นและนานเกินไปท�ำให้เกิดเนื้อเยื่อตายจากการ ขาดเลือด นอกจากนี้ยังห้ามท�ำในกรณีที่เป็นงูพิษต่อ ระบบเลือด เพราะจะท�ำให้มีการบวมและเลือดออก บริเวณแผลมากขึ้น.

ข้อมูลทางพิษ วิทยาระบุว่า งู มีพษิ แบ่งได้เป็น 1.พิษต่อระบบ ประสาท อาทิ งูเห่า งูจงอาง ท�ำให้เกิดอัมพาต ลืมตาไม่ได้ และที่ส�ำคัญคือท�ำให้ หยุดหายใจจนอาจเสียชีวิตได้ 2.พิษต่อระบบเลือด อาทิ งูแมวเซา งูเขียวหางไหม้ ท�ำให้มีเลือดออกตาม ประวัติของกลองเส็ง ทีต่ า่ งๆ อาเจียนเป็นเลือด เนือ่ งจากพิษงูทำ� ให้เลือดไม่ แข็งตัว 3.พิษต่อกล้ามเนือ้ อาทิ งูทะเล ท�ำอันตรายต่อ กล้ามเนือ้ และ 4.พิษอ่อน อาทิ งูปล้องทอง งูลายสาบ คอแดง งูหัวกะโหลก มักไม่มีอาการ หรือมีเพียงแค่ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ถูกกัด

www.mukdahannews.com

“กลองเส็ ง ” คื อ กลองที่ตีประกวด กัน หรือ “เส็งกัน” เรียกอีกชือ่ ว่ากลอง กิ่ง ว่า กลองเส็ง

เป็นกลองประเพณีมมี าแต่ดกึ ด�ำบรรพ์ ใช้ตปี ระกวดหรือ แข่งขันกันในงานเทศกาลต่างๆ เช่น บุญกฐิน บุญแข่ง เรือ เทศกาลบุญผเวส (บุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ) หรือ ท�ำบุญแจกข้าว ออกพรรษา ผ้าป่า เป็นประเพณีทมี่ มี า แต่ครัง้ พ่อแม่ทเี่ ป็นผูป้ ฏิบตั นิ ำ� ลูกหลานมาจนทุกวันนี้ ทัง้ นี้ การท�ำกลองเส็ง เป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก เริม่ จากการ ไปหาไม้ ตัดไม้เป็นท่อน โดยมีแบบว่าจะก�ำหนดให้ สูงเท่าไร กว้างเท่าไร เช่น ให้สูง 95 เซนติเมตร กว้าง ประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนหน้าและส่วนท้ายกว้าง 25 เซนติเมตร เมื่อตัดไม้มาแล้วต้องไสไม้ด้านนอกให้ เป็นตัวกลอง แล้วขุดไม้ด้านในออกให้กลวง ขูดแต่ง โปงภายใน วัดให้ได้ตามแบบตามแผน จากนั้นบาก แต่งตัวกลองให้ได้รูปที่สมบูรณ์ ต่อไปเริ่มการท�ำหนังกลอง โดยหาซื้อหนัง ควายมาตาก ให้แห้ง แล้ว ตัดหนังท�ำหุม้ กลอง โดยตัด หนังให้มขี นาด ใหญ่กว่าปาก กลองประมาณ 5 เซนติ เมตร น�ำหนังไปแช่น�้ำให้นิ่ม แล้วน�ำมาสับท�ำร้อยหู ร้อยหูแล้วเอามาเข้าหน้าเปียก ทิ้งตากแดดไว้ 2-3 วัน จากนัน้ ถอดออก จากหน้ากลองมาตาก แดด อีก แห้งแล้วเอามาขูดให้หนังได้ที่พอดี แล้วเอามาหุ้ม และตีทดลองเสียงให้ได้เสียงแหลมเล็ก เสร็จสรรพเอา ไปตีเส็งกัน คือแข่งขันตีประกวดเสียงกัน ส�ำหรับราคา กลองเส็งแต่ละคู่ราคาต้นทุนประมาณคู่ละ 10,00015,000บาท เป็นค่าไม้ ค่าหนัง โดยเฉพาะค่าไม้ซึ่ง ตกหลายบาทพอดูส�ำหรับไม้ประดู่ ส่วนหนังใช้หนัง ควายอย่างดี 3 ผืน (3 ตัว) ต่อกลองคู่หนึ่ง การเตรียมกลองเพื่อเข้าแข่งขัน ต้องผ่าน พิ ธี ก รรมก่ อ นจะน� ำ กลองเข้ า สู ่ ส นาม เมื่ อ เตรี ย ม พร้อมที่จะไปเส็ง ต้องจัดส�ำรับคาว-หวาน 4 ชุด ขัน 5 เพื่อถวายแก่นางไม้องค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความ เหนียว (ให้หนังกลองเหนียวไม่ขาดง่าย) เพื่อบอกให้รู้ ให้เป็นสิริมงคล ท�ำเสียงกลองให้ดังๆ ให้แข็งแรง หนัง เหนียว เสียงกลองยั่วใจคน เสียงสูง ทางใต้ให้ดังไกล ไปถึงหลี่ผี (น�้ำตกคอนพะเพ็ง กลางล�ำน�้ำโขง ในแขวง จ�ำปาสัก ประเทศลาว) ส่วนทางเหนือให้ดังขึ้นไปถึง แถวล่าง (แถน-สวรรค์) การตีกลองเส็งต้องใช้ลลี า เริม่ ด้วยการรัวกลองก่อน โดยคนตีตอ้ งมีกำ� ลังแข็งแรง แต่ ข้อต้องอ่อน และแขนอ่อน เริ่มตีจากจังหวะอ่อนนิ่ม แล้วตีแรงขึ้นไปเรื่อยๆ ไม้ตีต้องเป็นไม้เนื้อเหนียว ไม่ หักง่ายๆ การตัดสินฟังจากเสียงกลองที่ต้องเสียงเล็ก สูง ใส การแข่งขันมี 5 ยก ทีมละ 5 คน คนละยก ยก ละ 1 นาที 5 คน 5 นาที เมื่อไปแข่งขันเสร็จกลับมาแล้ว ต้องรื้อหนัง หน้ากลองออก น�ำไป เก็บรักษาไว้อย่างดี ไม่ให้เกิด การเสียหาย หรือถูกกัดท�ำลาย ปีหน้า ต่อไปเมื่อจะ แข่ง ขั น อี ก ก็ น� ำ เอาออกมาประกอบใหม่ หุ ้ ม ต่ อ ไปเส็ ง อี ก ประเพณีตีกลองเส็งท�ำให้เกิดความสามัคคี ในหมู ่ บ ้ า น สื บ สานประเพณี ข องหมู ่ บ ้ า น รวมลู ก รวมหลาน เอาพี่ เอาน้อง ค� ำว่า กอง (กลอง) หมาย ถึ ง มารวมกั น ในวั น ในวาระในศาสนาของเรา เป็ น วั ฒนธรรมที่ จะให้ ลูกหลานสื บสานต่ อไปภายหน้ า เพราะกลองเส็ ง เป็ น ประเพณี ม าแต่ เ ดิ ม มาแต่ พ ่ อ แต่ แ ม่ แต่ ปู ่ แ ต่ ย ่ า สื บ สานโดยสื่ อ สารกั บ หมู ่ บ ้ า น นั้นหมู่บ้านนี้ให้มารวมกัน ให้ผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มคน สาวมารวมกันด้วยความสามัคคีปรองดอง พูดจาพา ที มี อ ะไรก็ เ ล่ า ให้ กั น ฟั ง ไปอย่ า งนั้ น มาอย่ า งนี้ รู ้ จั ก กั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น วั ด เป็ น บ้ า น เมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งกลอง ก็ ม ารวมกั น ถามไถ่ กั น ปรึ ก ษาหารื อ พู ด จากั น .

ขอบคุณสาระน่ารู้ จาก คนเมืองมุก


4

ปที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำ�เดือน กันยายน 2555

โตโยต้ามุกดาหาร จัดงาน ฉลองแชมป์แห่งปี ไฮลักซ์วีโก้แชมป์ แชมป์เหนือชั้น

เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2555 ที่ โชว์รูมโตโยต้ามุกดาหาร จัดงานฉลองแชมป์แห่ง ปี กับไฮลักซ์วีโก้แชมป์ แชมป์เหนือชั้นมันส์ทะลุ มิติ โดยเทคโนโลยี โฮโลแกรม สำ�หรับสัมผัสระบบ ช่วงล่างเอกสิทธิ์เฉพาะโตโยต้า เหนือชั้นด้วยสุด ยอด เทคโนโลยีไดม่อนเทค ภายในงานยังมีการ ประกวด “ก็อปปีด้ ารา” มินคิ อนเสริต์ ไหมไทย ใจ ตะวัน และ กิจกรรมวอคแรลลี่ รับสร้อยคอทองคำ�

และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแล้วยังมีอาหารพร้อมเครือ่ งดืม่ ฟรีตลอดงาน ซึ่ง ผู้ปกครองให้ความสนใจ พาบุตร หลานเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ด.ร. อิดธิ นามประกาย กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โตโยต้ามุกดาหาร 1993 จำ�กัด กล่าวว่า งาน ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ ลูกค้าโตโยต้ามุกดาหารได้ รับ ความสนุกสนานและตอบแทนลูกค้าโตโยต้า มุกดาหาร.

สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ประชุม ครั้งที่ 10/55 ณ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบอาหารให้สุนัขของกลางที่ตรวจยึด

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่บริเวณศูนย์ พักพิงด่านกักสัตว์อบุ ลราชธานี อำ�เภอเขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการ ได้นำ� อาหารสุนขั และเวชภัณฑ์มามอบให้กบั ทางศูนย์พกั พิง ด่านกักสัตว์อบุ ลราชธานี ประกอบด้วยอาหารสำ�เร็จรูป อัดเม็ดขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม จำ�นวน 203 กระสอบ และวัคซีนป้องกันโรคไข้หดั ตับอักเสบ ลำ�ไส้อกั เสบใน สุนัข จำ�นวน 900 โด๊ส โดยอาหารและวัคซีนที่นำ�มา มอบให้ในครั้งนี้ได้มีผู้ใจบุญจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน

เข้ากองทุนสงเคราะห์อาหารสัตว์จงั หวัดมุกดาหาร ซึง่ เป็นกองทุนที่อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ได้ดำ�ริให้ก่อตั้ง เพื่อให้ผู้มีจิต ศรัทธาบริจาคไม่วา่ จะเป็นวัสดุอปุ กรณ์อาหารสัตว์ตลอด จนเงินบริจาคเพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือสุนขั ทีพ่ กั พิงด่านกัก สัตว์อบุ ลราชธานี และปัจจุบนั มีเงินบริจาคเข้ากองทุน ทั้งสิ้น จำ�นวน 173,153 บาท และได้มอบหมายให้ สำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารจัดซื้ออาหารและ เวชภัณฑ์ดังกล่าวมามอบให้ทางศูนย์พักพิงด่านกัก สัตว์อุบลราชธานี

28-30 ต.ค.55 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี แข่งเรือออกพรรษา ไทย-ลาว จ.มุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล นายบัณฑิต ตั้งประกิจ นายกสมาคม อุตสาหกรรมท่องเทีย่ งจังหวัดมุกดาหาร ,สมาชิก สมาคมฯ ร่วมประชุม สมาคมอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 10/2555 สมาคมฯได้แจ้งในสมาชิกทราบดังนี้ - สมาคมได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์การ ประชุมเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์สามฝ่ายใน การอำ�นวยความสะดวกด้านการขนส่ง ไทยลาว-เวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 - ร่วมประชุมเครือข่ายท่องเทีย่ วกลุม่ จังหวัดสนุก ที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555

- ร่วมต้อนรับรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด นครราชสีมา และคณะ กรอ. ที่มาศึกษาดู งานในจังหวัดมุกดาหาร - ร่วมประชุมจัดทำ�ยุทธศาสตร์การ พัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคูแ่ ฝด (ในพืน้ ที่ จังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต ) เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2555 - ร่วมประชุมพิจารณาผลการจัดทำ� ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหารประจำ� ปีงบประมาณ 2555 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2555 - ร่วมงาน การจัดกิจกรรมสร้างความ สัมพันธ์เครือข่ายนักการตลาดเทีย่ วทัว่ ไทย เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2555

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายพินิจ เจริญสุข นายก เทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการก�ำหนด จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ไทย - ลาว (มุกดาหาร-สหวันนะเขต) ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เพือ่ ชิงถ้วย พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี และเป็นการเชือ่ มสัมพันธไมตรีระหว่าง จังหวัดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก�ำหนดจัดขึน้ ระหว่างวัน ที่ 28-30 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณท่าน�้ำเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน วัตถุประสงค์เพือ่ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม ฟืน้ ฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒ ั นธรรมท้องถิน่ โดยเฉพาะ จังหวัดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต ให้มีความ มั่นคง เป็นการพัฒนาทักษะการพายเรือ และส่งเสริม

การค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีการแข่งเรือมิตรภาพ ไทยลาว โดยมีเรือจากแขวงสะหวันนะเขต ร่วมแข่งขันเป็น ประจ�ำทุกปี ส�ำหรับในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน ทั้งสองประเทศ เดินทางไปร่วมงานประเพณีได้ โดย ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน จากแขวงสะหวันนะเขตเดินทางมาร่วมงานประเพณี แข่งเรือออกพรรษาประจ�ำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 และประชาชนจากจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปร่วมงานประเพณีที่แขวงสะหวันนะเขต ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 นายกเทศมนตรีเมือง มุกดาหาร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งโขง ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปได้มาเทีย่ วชมงาน ในวันออก พรรษา จังหวัดมุกดาหารโดยทั่วกัน .

www.mukdahannews.com


5

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2012

จังหวัดมุกดาหารต้อนรับนักศึกษา โรงเรียนนายอ�าเภอรุ่นที่ 71 ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นายบุญยืน ค�าหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตร นายอ�าเภอ รุ่นที่ 71 รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัด มุกดาหาร เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีแ่ ยกออกมาจากจังหวัดนครพนม มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 3 ล้าน ไร่ และเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัด ที่ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 7 อ�าเภอ 52 ต�าบล 526 หมู่บ้าน มีประชากร ประมาณ 3 แสน 3 หมืน่ คน ประกอบด้วยชนเผ่าพืน้ เมือง 8 เผ่า มีพื้นที่ชายแดนติดกับ แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว ตามล�าแม่น�้าโขง 3 อ�าเภอ ระยะทาง 72 กิโลเมตร จากภูมปิ ระเทศดังกล่าวท�าให้จงั หวัดมุกดาหาร เป็นเมือง การค้า การท่องเทีย่ วชายโขง ประตูตะวันออกสูอ่ นิ โดจีน ปัจจุบนั ได้รบั ความสนใจ จากนักลงทุน นักท่องเทีย่ วเดิน

ทางมาท่องเที่ยว และลงทุนเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเกษตรและต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และ โลจิสติกส์ เนือ่ งจากเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน และประเทศจีน โดยผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ตามเส้นทางระเบียงตะวัน ออกสู่ตะวันตก หรือ จากเวียดนาม สู่ประเทศพม่า โดย เฉพาะทางด้านการค้าชายแดน นับตั้งแต่เปิดใช้สะพาน อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2550 เป็นต้น มา ปริมาณการค้าชายแดน และการส่งออก น�าเข้าโดย ผ่านสะพานดังกล่าว เพิ่มขึ้นตามล�าดับ โดยปีแรกของ การเปิดใช้สะพาน มีมูลค่าการค้าผ่านชายแดนจังหวัด มุกดาหาร ไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ประมาณ 2,000 ล้าน บาท ปัจจุบนั 6 เดือนแรกของปี 2555 มีมลู ค่าการค้าทีผ่ า่ น ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท และเมื่อสิ้นปี 2555 คาดว่าไม่ต�่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาท.

จังหวัดมุกดาหารมอบโค ให้เกษตรกร ฐานะยากจน ตามโครงการพระราชด�าริฯ

เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ทีบ่ า้ นป่งเป้า ต�าบล โพนทราย อ�าเภอเมืองมุกดาหาร นายบุญยืน ค�าหงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธรี บั มอบโค จ�านวน 25 ตัว ที่ได้จากการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่า สัตว์ของกรมปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรหมู่ที่ 2 และหมู่ ที่ 15 ต�าบลโพนทราย อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จ�านวน 25 ราย ที่มีฐานะยากจนยืมเลี้ยง เพื่อใช้แรงงาน ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามโครงการ ธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริฯ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรม ปศุสัตว์ เป็นผู้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้น มา โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ตลอดจน โค กระบือ ที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราช กุศล ให้แก่กรมปศุสัตว์น�าไป เพื่อมอบให้เกษตรกร ยืมเลีย้ งตามระเบียบและหลักการของโครงการ นัน่ คือ เมื่อเกษตรกรได้รับโค กระบือไปเลี้ยงแล้วภายใน 5 ปี ลูกตัวที่ 1 ให้ส่งคืนโครงการเมื่อมีอายุครบ 18 เดือน

ส่วนลูกตัวที่ 2 ตัวที่ 3 หรือตัวที่ 4 พร้อมแม่โค ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่เลี้ยงเมื่อครบสัญญา 5 ปี ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องเลี้ยงดูโคที่ได้รับไป เป็นอย่างดี ไม่นา� ไปขายหรือไปฆ่าจนกว่าวัวทีไ่ ด้รบั ไป เลี้ยงจะสิ้นอายุขัยเอง ซึ่งภายหลังจากรับมอบโค แล้ว เกษตรกรทั้ง 25 รายได้กล่าวค�าสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้า พระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าจะเลี้ยงดูโค ที่ได้รับไปอย่างดี และหากผิดค�าสัตย์ ปฏิญาณขอให้มีอันเป็นไปภายใน 3 วัน 7 วัน ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้เกษตรกรที่ได้รับมอบโค ตามโครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริฯครั้งนี้ ขอ ให้ภาคภูมิใจ เนื่องจากว่าได้รับสิ่งอันเป็นมงคลยิ่งแก่ ชีวิตและครอบครัว และหากผู้ได้รับหรือดูแลโคเป็น อย่างดี มีความขยันขันแข็ง ประพฤติดีประพฤติชอบ จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความร่มเย็นในการด�ารงชีพตลอดไป

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ โรงยิม เนเซี่ยมจงวุฒิเวศย์ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี “หมวก นิรภัย” ใส่ใจเด็กและเยาวชนผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ เพือ่ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น พ.ศ. 2555 โดยส�านักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร การจัดโครงการดัง กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และเพือ่ เป็นการช่วยเหลือในการจัดหาและส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัด มุกดาหารมีหมวกนิรภัยทีไ่ ด้มาตรฐานไว้สวมขณะขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึง่ มีเป้าหมายให้หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม เพิ่มอัตราการสวมหมวก

นิรภัยอย่างน้อยร้อยละ 20 และเพื่อกระตุ้นเตือนและ สร้างจิตส�านึกให้ผู้ขับข ี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ให้ความส�าคัญกับการสวมหมวกนิรภัย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ หัวหน้าส�านักงาน ป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศให้ ความปลอดภัยทาง ถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยประกาศเจตนารมณ์รว่ มกับ องค์การสหประชาชาติ ก�าหนดให้ปี 2554-2563 เป็น ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายจะ ลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนให้อยูอ่ ตั รา ไม่เกิน 10 คน ต่อ แสนประชากรในปี 2563 และคณะ รัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการด�าเนินโครงการ รณรงค์ส่งเสริมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ.2555-2557).

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี “หมวกนิรภัย”

www.mukdahannews.com


6

ปที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำ�เดือน กันยายน 2555

เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. นายธงชัย ลืออดุลย์ และนายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายพินิจ เจริญสุข นายก เทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายสุเทพย์ เซียสกุล นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา นายภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรี

เมืองมุกดาหาร นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และรักษาความสงบเทศบาลเมืองมุกดาหาร และกาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของ เครื่องใช้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555.

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประกวดแผงลอยจำ�หน่ายอาหาร ตลาดราตรี

เทศบาลเมืองมุกดาหารฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยขั้นต้น แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร

วั น ที่ 25 - 26 กั น ยายน 2555 นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้อนุเคราะห์สถานที่และวิทยากร เพื่อฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมอบหมายให้ นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ รักษาความสงบเทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้า หน้าที่งานป้องกันฯ ดำ�เนินการฝึกอบรม ตามโครงการ

อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับ อัคคีภัย ในโรงพยาบาลมุกดาหารประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน ณ อาคาร ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำ�นักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหารซึ่งการฝึกอบรมมีทั้งภาค ทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ พนั ก งาน/เจ้ า หน้ า ที่ ของโรง พยาบาลมุกดาหาร สามารถปฏิบัติการ ใช้เครื่อง ดับเพลิงเคมีได้เป็นอย่างดี.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้สงั่ การ ให้ นายภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเมือง มุกดาหาร จัดประกวดแผงลอยจำ�หน่ายอาหาร ที่ตลาดราตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ จำ�หน่ายอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน แผงลอย สะอาดรสชาติอร่อย พร้อมเป็นการส่งเสริมนโยบาย การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายก เทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในการ จัดประกวดแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารตลาดราตรีใน ครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนัก ท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลัก

สุขาภิบาลอาหาร เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นอาหาร และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาการ ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดจากอาหารและน�้ำ ซึ่ง จะท�ำให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำ�หรั บ รางวั ล การประกวดแผงลอย จำ�หน่ายอาหารตลาดราตรีประเภทอาหารปรุง สำ�เร็จ รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000 บาท รางวัล ที่ 2 รางวัลละ 1,500 บาท รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัลรางวัลละ 500 บาท รางวัลการประกวดแผงลอยประเภทอาหาร ประกอบปรุงภายในตลาด รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลที่ 2 รางวัลละ 1,500 บาท รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัลรางวัลละ 500 บาท.

www.mukdahannews.com


77

MUKDAHANNEWS/ SEPTEMBER / SEPTEMBER2012 2012 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


8

ปทMUKDAHANNEWS ี่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำ�เดื/ อSEPTEMBER น กันย�ยน 2555 2012

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จทรงเยี่ยม พอ.สว.และราษฎรชาวมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารจัดงาน

“๓ ทศวรรษจังหวัดมุกดาหาร” ณ สนามหน้าศาลากลาง

ต่อจากหน้า 1

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระทีน่ ง่ั ซึง่ กองทัพเรือจัดถวาย ไปยังโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ต�าบลร่มเกล้า อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ทรงเยีย่ มราษฎรและทรงเยีย่ มการด�าเนินงานหน่วย แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่ ว ยแพทย์ พ ระราชทาน สถาบั น วิ จั ย จุฬาภรณ์ ทีต่ รวจรักษาแก่ราษฎร บ้านสุรโิ ย ต�าบล ร่มเกล้า จังหวัดมุกดาหาร.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบของ ช่วยเหลือให้นักเรียนและชาวบ้านนิคมร่มเกล้า

เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พิธีเปิดงาน 3 ทศวรรษจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาย เหวียน ฮู ยุง รองประธานคณะกรรมการประชาชน จังหวัดกวางตรี , นายรัศม์ ชาลีจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต , นายเหงียน ฮิว ดิง กงสุล ใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจ�าจังหวัด ขอนแก่น,นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร,นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพีน่ อ้ งชาวจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานเป็นจ�านวน มาก งานดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องจากในวันนี้เป็นวัน ครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 อ�าเภอเมืองมุกดาหาร เดิมขึน้ อยูก่ บั จังหวัดนครพนมได้รบั การจัดตัง้ ให้เป็น จังหวัดมุกดาหาร.

อบจ.มุกดาหาร ประกวดสรภัญญะท�านองพื้นบ้าน ชิงถ้วยรางวัลและเงินสด 128,000 บาท

นางมลัยรัก ทองผา นายก อบจ. มุกดาหาร

เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร น�าโดย นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร นายวิรยิ ะ ทองผา ทีป่ รึกษานายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะนักเรียนชัน้ ม.5/7

(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) โรงเรียนมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จนท.อบจ.มุกดาหาร น�า อุปกรณ์กฬี า วัสดุการศึกษา ผ้าห่มคลายหนาว มอบ ให้โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า และชาวบ้านนิคมร่ม เกล้าหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 จ�านวน 150 ครัวเรือน.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดย การน�าของ นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ก�าหนดจัดโครงการประกวด สรภัญญะท�านองพืน้ บ้าน เนือ่ งในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�าปี 2555 ขึน้ ระหว่าง 24 – 30 ตุลาคม 2555 ณ หอเฉลิมพระเกียรติมกุ ดาหาร อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดขึน้ เพือ่ อนุรกั ษ์ ส่งเสริมให้แพร่ หลายในปัจจุบันมีรายละเอียดดั้งนี้ 1.รับสมัครวันที่ 20 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2555 2.ตรวจสอบหลักฐานจัดทีมแจ้งผู้สมัคร 27 – 28 กันยายน 2555

www.mukdahannews.com

3.พิธีเปดและแข่งขันรอบคัดเลือกรุ่น นักเรียนชัน้ ประถม/มัธยม วันที่ 24 ตุลาคม 2555 4.การแข่งขันรอบคัดเลือกรุ่นประชาชน ทั่วไป วันที่ 25 ตุลาคม 2555 5.การแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุน่ นักเรียน ชั้นประถม/มัธยม วันที่ 26 ตุลาคม 2555 6.การแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุน่ ประชาชน ทั่วไป วันที่ 29 ตุลาคม 2555 7.รอบตัดสินรุน่ นักเรียนชัน้ ประถม/มัธยม และประชาชนทั่วไป วันที่ 30 ตุลาคม 2555 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมใน งานครั้งนี้.


9

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2012

พิธียกเสาเอกห้องประชุมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล รองรับผู้เข้าประชุมกว่า 3,000 คน พร้อมอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก

หอการค้ามุกดาหารหารือเตรียมเข้าร่วมประชุม สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจ�ำปาสัก

ต่อจากหน้า 1

เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2555 เวลา 09.19 น. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร , นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมือง มุกดาหาร,พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการ ตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร,นางสุลกั ขนา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดมุกดาหาร,หัวหน้าส่วน ราชการ, หน่วยงานราชการต่างๆ และสือ่ มวลชน ร่วม พิธยี กเสาเอกอาคารห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานกรรมการ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องสร้าง

ห้องประชุมเพิ่มนั้น เนื่องจากห้องประชุมเดิมนั้น ยัง ไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และ เป็นการเตรียมการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ จึงได้สร้างห้อง ประชุมแห่งนี้ ซึ่งมีเนื้อที่พื้นที่บริเวณห้องประชุมกว่า 2 ไร่ สามารถจุคนได้ 3,000 คน ภายในห้องประชุมมี แอร์และอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวก แก่ผเู้ ข้าประชุม ครบครัน มีที่จอดรถใต้ดิน โดยห้องประชุมแห่งนี้ เมื่อ สร้างเสร็จแล้วจะมีความใหญ่สุดในภาคอีสาน และที่ 4 ระดับประเทศไทยด้วย.

จังหวัดมุกดาหารจัดเสวนา อนาคตมุกดาหาร กับอาเซียน + 3 ( จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ )

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการเสวนา เรือ่ งเชือ่ มตะวันตกสูต่ ะวัน ออก : อนาคตมุกดาหารกับอาเซียน + 3 ( จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ) โดยได้รับเกียรติ จากนายรัศม์ ชาลีจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต , นายวิทัต วัชโรบล ผู้อำ�นวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ , นายมนูญ วงศ์นารี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร มาเป็นวิทยากร ในการเสวนา การจัดเสวนาครัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากในวันนีเ้ ป็น วันครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2525 อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ซึง่ เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดนครพนม ได้รับการจัดตั้งให้เป็น จังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสนี้ จังหวัดมุกดาหารจึงจัด

ให้มกี ารเฉลิมฉลอง ภายใต้ชอื่ งาน “3 ทศวรรษจังหวัด มุกดาหาร” โดยมี Theme ของการจัดงานว่า “อดีต ปัจจุบัน อนาคต” เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพว่าในอดีต และปัจจุบนั มุกดาหารมีพฒ ั นาการมาอย่างไร และเรา มีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์อย่างไรในอนาคต นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่าการจัดเสวนาในวันนี้ เป็นหนึ่งใน หลายๆ กิจกรรมงานใน Theme ของ “อนาคต” โดยหวังว่า ผู้รับฟังการเสวนาจะได้รับแนวคิด ความ เห็น และข้อเสนอแนะ จากวิทยากร ซึ่งมีความรู้และ ประสบการณ์ตรง ในการดำ�เนินงานด้านการต่าง ประเทศ ทัง้ ใน มติดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเจราจาการค้าการขายกับต่างประเทศ ทีส่ ามารถ นำ�มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ประโยชน์ของ จังหวัดมุกดาหารต่อไป.

เมือ่ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 คณะอนุกรรมการ การเศรษฐกิจเพือ่ นบ้าน ไทย-ลาว สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย นำ�โดย คุณภมร เชาว์ศริ กิ ลุ ประธาน หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมสำ�รวจพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่ เมืองท่าแขก-สะหวันนะเขต-ปากเซ(แขวงจำ�ปา สัก) เข้าปรึกษาหารือกับคุณกี๋ ดาวเฮือง ประธาน

สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสะหวันนะเขต และ ประธานบริษัทดาวเฮือง โดยคุณกี๋ยังเป็นผู้ ก่อตัง้ โครงการตลาดใหม่และอสังหาริมทรัพย์เมือง ปากเซ มีเนือ้ หาในการประชุมหารือครัง้ นีค้ อื เรือ่ ง การเตรียมตัว เพือ่ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับ สภา การค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำ�ปาสัก (ลาวตอน ใต้) ในช่วงเดือนธันวาคม.

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมอนุกรรมการ ติดตามก�ำกับดูแล การรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นายสมบูรณ์ จุมพลเสถียร การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผย ว่า รัฐบาลมีนโยบายสานต่อโครงการรับจำ�นำ�ข้าว เพื่อ เพิม่ รายได้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว โดยขณะนีท้ างจังหวัด มุกดาหารได้ประสานไปยังโรงสีในจังหวัดและต่างจังหวัด ที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ยังไม่มีโรงสีสมัครเข้าร่วม โครงการ ส่วนโครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกนาปรังผ่านมา ก็ประสบกับปัญหาเดียวกัน คือโรงสีในจังหวัดให้การตอบ รับช้าและในทีส่ ดุ ก็ไม่เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้การเปิด รับจำ�นำ�ข้าวในจังหวัดมุกดาหารเป็นไปด้วยความล่าช้า คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจึงมีมติให้เกษตรกรของ จังหวัดสามารถนำ�ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังไปจำ�นำ�กับ จังหวัดทีต่ ดิ กับจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ นครพนม สกลนคร อำ�นาจเจริญ ยโสธร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และสำ�นักงาน การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารได้ดำ�เนินการแจ้งกรม การค้าภายในจังหวัดข้างเคียง และได้ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรในจังหวัดทราบ ขณะที่การประชุมในวันนี้เพื่อชี้แจงโครงการ การรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกนาปี หลังจากที่จังหวัดได้ออก คำ�สั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนเกษตรกรประจำ� จุดรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกไปแล้ว และในปีนี้กำ�หนดเริ่ม โครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน

www.mukdahannews.com

2556 โดยเกณฑ์รับจำ�นำ� ข้าวเปลือกต้องมีความชื้นไม่ เกินร้อยละ 15 ข้าวหอมมะลิราคารับจำ�นำ� ตันละ 20,000 บาท ข้าวกข.6 เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท และข้า วกข.6 เมล็ดสั้นตันละ 15,000 บาท ปรับเพิ่ม-ลด ไม่ เกิน 200 บาท เกษตรกรทีม่ สี ทิ ธิเ์ ข้าร่วมโครงการจะต้อง มีหนังสือรับรองการเป็นเกษตรกร เป็นลูกค้าธกส. และ ข้าวต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรปลูกเอง เกษตรกร แต่ละรายสามารถเข้าร่วมโครงการได้ปลี ะไม่เกิน 2 ครัง้ วงเงินรับจำ�นำ�ข้าวไม่เกิน 500,000 บาท หากเกินกว่านี้ ต้องเข้ารับการตรวจสอบว่าผลผลิตนัน้ เป็นของเกษตรกร ที่แท้จริง เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ปลูก ข้าวรวม 527,624 ไร่ ผลผลิตรวม 251,899 ตัน ซึ่ง คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน�้ำไม่ มากหรือน้อยเกินไป ส่วนการป้องกันการสวมสิทธิ์นั้น จังหวัดได้วางแผนโดยการจัดก�ำลังเจ้าหน้าที่ประจ�ำ ณ จุดรับจ�ำน�ำข้าวทุกจุด พร้อมแต่งตัง้ คณะท�ำงานประจ�ำ แต่ละจุด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เน้น ย�้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็ม ก�ำลัง พร้อมจัดให้มกี ารออกตรวจจุดรับจ�ำน�ำถีข่ นึ้ เพือ่ ควบคุมการท�ำงานของเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ต้องประจ�ำจุดตัง้ แต่ เวลา 08.00-18.00น.


10

ปที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำ�เดือน กันยายน 2555

สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารร่วม

ประชุมเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวฯ ครั้งที่ 4/2555 ณ​จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา นายศักดา พิรยิ ะกิจไพบูลย์ ประธานเครือข่ายธุรกิจท่องเทีย่ วภาคตะวันออกเฉียง เหนือ นายอาชว์ ตัง้ ประกิจ ประธานทีป่ รึกษาเครือ ข่ายฯ นายพิเชฐ เดชะคำ�ภู ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด มุกดาหาร,คุณปรียนันท์ ศรีกลุ วงศ์ เลขาธิการเครือ ข่ายฯ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม เครือข่ายธุรกิจท่องเทีย่ วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2555 โดย สนง.ททท.จังหวัดขอนแก่น โดยขอเชิญเครือข่ายร่วมงานดังนี้ วันที่ 26-31 ตุลาคม 2555 งานประเพณี ออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน ณ สวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร จังหวัด ขอนแก่น วันที่ 2-3-4 พฤศจิกายน 2555 งานปัน่ ฝ้าย สายบุญจุลกฐิน ณ วัดมัชฌิมาวาส(วัดกลาง) อำ�เภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเครือ ข่ายธุรกิจท่องเทีย่ วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ อำ�นวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 7 เขต เป็นเจ้าภาพ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555 งาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ ณ. บริเวณศาล

เจ้าพ่อหลักเมือง ลานธรรมเชิงเขาภูสงิ ห์ อำ�เภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 งาน ประเพณี ปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน (กฐินแล่น) ณ ส�ำนักสงฆ์ถ�้ำกระพุง บ้านภู อ�ำเภอหนองสูง โดยมีบริษัทอารากอน เป็นเจ้าภาพ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 งาน ประเพณี ปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน (กฐินแล่น) ณ วัดป่าคัมภีร์โรอนุสรณ์ ตำ�บลบ้านซ่ง อำ�เภอ คำ�ชะอี โดยมีชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2555 งาน ประเพณี ปัน่ ฝ้ายสายบุญจุลกฐิน (กฐินแล่น) ณ วัดโพธิ์ ศรีแก้ว ตำ�บลนาโสก อำ�เภอเมือง โดยมี นายอำ�เภอเมืองมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ ก่ อ นจบการประชุ ม นายอาชว์ ตัง้ ประกิจ ประธานทีป่ รึกษาเครือข่ายฯได้เสนอให้ มีมติตกลงจดทะเบียนเครือข่ายธุรกิจท่องเทีย่ วภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นนิตบิ คุ คล โดยให้มกี าร จดทะเบียนที่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อต้องการให้ ถูกต้องตามกฎหมายและมีศกั ยภาพในการดำ�เนิน งานร่วมกัน.

พิธีชุมนุมสวนสนามอำ�ลาตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร สำ�นักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธชี มุ นุม สวนสนามอำ�ลา นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร ตำ�แหน่งผูอ้ ำ�นวยการศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร โดยมี รองผู้ อำ�นวยการศูนย์ อปพร.จังหวัด ผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธร จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน การจัดสวน สนามดังกล่าว จัดขึน้ เนือ่ งจาก นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร และเป็นผูอ้ ำ�นวยการศูนย์

22-23 พ.ย.55 จังหวัดมุกดาหารกำ�หนดจัดงาน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชน กำ�หนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี พระใหญ่ ศูนย์ รวมใจชาวมุกดาหาร สมทบทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ทรง เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำ�บลนาสีนวน อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำ�หรับกำ�หนดการ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ หอแก้วมุกดาหาร ให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ได้

ร่วมบริจาคปัจจัยไทยธรรม สมทบองค์กฐิน หลังจากนัน้ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 จะเป็นการถวายผ้าพระ กฐิน โดยเคลื่อนกองกฐินสามัคคี จากหอแก้วมุกดาหาร ไปยังวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ทำ�พิธีทอดกฐิน สามัคคีพระใหญ่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ประชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคปัจจัย สร้างกุศลอันยิง่ ใหญ่ สมทบองค์กฐินสามัคคี ให้เป็นศูนย์ รวมใจชาวมุกดาหาร และร่วมพิธถี วายผ้ากฐิน ในพิธที อด กฐินสามัคคีพระใหญ่ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำ�บลนาสีนวน อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร.

ต่อจากหน้า 1 แรงงานลาวเพิ ่ ม มาก นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดระบบดูแลแรงงาน ต่างด้าวว่า หลังจากวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะ ครบกำ�หนดการขยายเวลาพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ แรงงาน ต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ประกอบด้วย พม่า ลาว และ กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ จำ�นวน 1.7 ล้านคน และได้รับการพิสูจน์สัญชาติ แล้วกว่า 1.3 ล้านคน ทำ�ให้เหลือแรงงานที่ยังไม่ ได้รับการพิสูจน์สัญชาติอีก จำ�นวน 400,000 คน

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานลาวที่มี อยู่กว่า 9.9 หมื่นคน ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ารัฐบาล ลาวมีนโยบาย ไม่สนับสนุนให้ชาวลาว ไปทำ�งานนอก ประเทศ เนื่องจากขณะนี้ประเทศลาว ขาดแคลน แรงงานอย่างหนัก ทั้งนี้ หากพ้นกำ�หนดการพิสูจน์ สัญชาติแล้ว กระทรวงแรงงานจะร่วมกับหน่วยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งผลั ก ดั น แรงงานต่ า งด้ า วกลั บ ประเทศ ต้นทาง ถ้าจะกลับเข้ามาใหม่ ต้องเป็นไปอย่างถูก ต้ อ งตามกฎหมายโดยผ่ า นระบบรั ฐ ต่ อ รั ฐ (จี ทู จี . )

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 ทีจ่ ะถึงนี้ ศูนย์ อปพร.จังหวัดมุกดาหาร นำ�โดย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ หัวหน้าสำ�นักงานป้องกัน และบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ศูนย์ อปพร.ในสังกัด รวม 54 แห่ง พร้อมใจกันจัดให้ มีพิธีสวนสนามเพื่ออำ�ลาตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร มี อปพร.ส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวม 750 คนเข้าร่วมอย่าง พร้อมเพรียง.

www.mukdahannews.com


11

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2012

พลังงานจังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริมการใช้น�้ำมันแก๊ซโซฮอล์ E85 ในรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่ บริษัท เอ็ม อาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (ปั๊มน�้ำมันสี่ แยกเมืองใหม่) อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พลังงาน จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ บริษัท เอ็ม อาร์เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด และบริษัท จิระเท็ค จัดโครงการส่งเสริม การใช้น�้ำมันแก๊ซโซฮอล์ E85 ในรถจักรยานยนต์ของ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นักศึกษาจากวิทยาลัยการ อาชีพนิคมค�ำสร้อย เข้าร่วมโครงการ นายไตรรัตน์ โคสาแสง วิศกรปฏิบตั กิ ารพลังงาน จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ สร้างกระแสให้ผู้ขับขี่รถสามล้อเครื่องสกายแลป และ ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ทวั่ ไป หันมาใช้นำ�้ มันแก๊สโซฮอลล์ E 85 โครงการดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2555 ณ สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท

เอ็ม อาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (บริเวณสีแ่ ยกเมืองใหม่) นายจตุพร พิมพะสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จิระเท็ค กล่าวว่าส�ำหรับน�้ำมันแก๊สโซ ฮอล์ E85 เป็น น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผสมเอทานอล แปลงสภาพ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดา เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม เนื่องจากมลพิษที่ปล่อยจากไอเสียน้อย มากเมือ่ เทียบกับเบนซิน นิยมแพร่หลายใช้ในบราซิล สวีเดน และอเมริกา เอทานอลเป็นพลังงานชีวภาพ ที่ได้จาก อ้อย มันส�ำปะหลัง ปาล์ม มีการเผาไหม้ สะอาด ออกเทนสูง โดยปกติไม่นิยมใช้เติมรถยนต์ โดยตรงแต่จะผสมกับเบนซิน ข้อดีของการผสมเอ ทานอลคือ ท�ำให้ราคาเชื้อเพลิงถูกลง ออกเทนสูง ขึ้น และช่วยลดมลพิษ.

คนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดมุกดาหาร ทำ�พิธีไหว้พระจันทร์ ที่โรงเจ “จีหมกเจตั๊ว” จังหวัดมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่ โรงเจมุกดาหาร “จีหมกเจตัว๊ ” นายสันต์ ชัยสันติตระกูล ประธานกรรมการ บริหาร มูลนิธกิ ารกุศลมุกดาหาร พร้อมด้วย คนไทยเชือ้ สายจีนจังหวัดมุกดาหาร น�ำขนมมาเซ่นไหว้พระจันทร์ เช่น ผลไม้ ขนมเปี๊ยะ แป้งหอม น�้ำอบ พร้อมชุดเทพเจ้า (เพ้า) มาท�ำพิธีไหว้พระจันทร์กันในวันนี้ โดยในวันนี้ ฟ้าเปิดพระจันทร์เต็มดวงท�ำให้ ประชาชนต่างพากันไหว้พระจันทร์ด้วยความปลื้มปิติ เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำเดือน 10 ของเดือนกันยายนของไทยเรา และเป็นเทศกาลที่ มีความส�ำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวจีน เป็นวันซึ่งอยู่ใน ช่วงกลางฤดูใบไม้รว่ งพอดี จึงอาจจะเรียกได้วา่ เทศกาล “จงชิว” ตามอักษรจีน จง แปลว่ากลาง ชิว แปลว่าฤดู ใบไม้ร่วง จงชิวจึงแปลว่า กลางฤดูใบไม้ร่วง เทศกาล ไหว้พระจันทร์มีต�ำนานเล่าขานมานานกว่า 2,000 ปี

www.mukdahannews.com

แล้ว ในสมัยก่อนฮ่องเต้ จัดให้มีการบรรเลงดนตรี พิธี เซ่นไหว้ดวงจันทร์ในคืนขึ้น 15 ค�่ำเดือน 8 เพื่ออธิษฐาน ให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข ต่อมา พิธดี งั กล่าวได้แพร่ไปสูป่ ระชาชนในท้อง ถิน่ และแพร่หลายไปทัว่ ประเทศ จนกลายเป็นประเพณี ของชาวจีนสืบต่อมา จวบจนปัจจุบนั นี้ นอกจากจะมีพธิ ี เซ่นไหว้พระจันทร์แล้ว ยังมีการรับประทานขนมไหว้ พระจันทร์เพือ่ เป็นสิรมิ งคล และนัง่ ชมความงามของดวง จันทร์ อีกทัง้ ยังเชือ่ ว่า ดวงจันทร์ซงึ่ มีลกั ษณะกลมนัน้ เป็น สิง่ ทีด่ เี ป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม และเป็นสือ่ กลาง ของการคิดถึงซึ่งกันและกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวไม่ สามารถหวนกลับมาได้ ก็แหงนมองดวงจันทร์ส่งความ รู้สึกที่ดี ส่งความคิดถึงไปสู่ครอบครัว และคนที่รัก ดัง นั้น ชาวจีนส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบค�่ำคืนที่ดวงจันทร์ เต็มดวงอันหมายถึงการกลับสู่ครอบครัว.


12

ปที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำ�เดือน กันยายน 2555

นรข.มุกดาหารสนธิก�ำลังฯ จับพ่อค้าสุนัข เตรียมข้ามโขง 270 ตัว และไม้พะยูง 32 ท่อน

“สหกรณ์ กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อให้พี่น้องชาวสหกรณ์ เตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ AEC นายสรศักดิ์ เปีย่ มสง่า สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร ได้กล่าวกับ “มุกดาหารนิวส์” ว่า ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด มุกดาหาร เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ แนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใน พืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร จึงขอพูดถึง “สหกรณ์ กับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า AEC เพือ่ ให้พนี่ อ้ ง ชาวสหกรณ์เตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ AECในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มักจะได้ยินค�ำว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มากขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงอะไร จะ มีบทบาทอย่างไร และเมือ่ มีผลบังคับใช้แล้วจะส่งผลกระ ทบต่อสหกรณ์อย่างไรบ้าง เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่าง ยิ่ง ซึ่งก่อนจะไปวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าว เราลองมา ท�ำความรู้จักกับ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” กันก่อน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันนออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations : ASEAN)หรือ “อาเซียน” เป็นองค์การทางภูมริ ฐั ศาสตร์และองค์การความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศ สมาชิกทัง้ หมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซียฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนามและ พม่า อาเซียนมีพื้นที่ราว ๔,๔๓๕,๕๗๐ ตารางกิโลเมตร มี ประชากรราว ๕๙๐ ล้านคน ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ์ มวลรวม (GDP) ของชาติสมาชิกรวมกัน คิดเป็นมูลค่า ราว ๑.๘ ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อยู่ในล�ำดับที่ ๙

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 23.30 น. พล.ร.ต.รังสรรค์ โตอรุณ ผบ.นรข.,น.อ.วุฒพิ รรษ ภูมสิ วัสดิ์ รอง ผบ.นรข.,น.อ.มรุเดช บุญนิตย์ เสธ. นรข.,น.อ.สุรศักดิ์ สุวรรณเกศา ผบ.นรข.เขตนครพนม,น.ต.กรภัทร ศรี พิพัฒน์ หน.สถานีเรือมุกดาหาร,ร.อ.อภิชาติ พงษ์ นะเรศ,ร.ท.สุมติ ร สุขประเสริฐ ได้รบั แจ้งจากชาวบ้าน ว่าจะมีการลักลอบขนสุนขั ข้ามชาติโดยผิดกฏหมาย ที่ ริมฝั่งแม่น�้ำโขง บ้านบางทรายใหญ่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ และได้สั่งการให้ น.ต.กรภัทร ศรีพิพัฒน์ หน.สน.เรือ มุกดาหาร วางแผน กั้นและจับกุมผู้กระท�ำความผิด เมือ่ เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าทีล่ าดตระเวนไป ถึงทีเ่ กิดเหตุได้สงั เกตเห็นรถบรรทุกขนาดเล็ก จ�ำนวน 3 คัน มุ่งหน้าลงไปยังบริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขง บ้านบาง ทรายใหญ่ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้แสดงตัวเจ้าขอตรวจค้น พบ ชาย 3 คน ท่าทางมีพิรุจและชาย 2 คน ได้วิ่งหลบหนี ไป สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คน คือนายบุญเพิ่ม อุทุม อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 187 ม.6 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จากการตรวจค้นในรถยนต์กระบะทั้ง 3

คันพบเป็นสุนขั ทีบ่ รรจุอยูใ่ นกรงพลาสติก จ�ำนวน 90 กรง รวมสุนขั ทัง้ หมด 270 ตัว พร้อมตรวจยึดรถยนต์โต โยต้า วีโก้ สีบรอนเงิน ทะเบียน บบ 5627 บุรีรัมย์,รถ เซฟโรเล็ต สีด�ำ ทะเบียน ถฮ 2131 กทม. ,รถนิสสัน สีน�้ำตาล ทะเบียน บต 9707 ศรีสะเกษ และวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ นรข.มุกดาหาร ได้จับกุมตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จำ�นวน 32 ท่อน/ เหลีย่ ม ทีบ่ า้ นภูลอ้ ม ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร หลังจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำ� ไม้พะยูงออกนอกราชอาณาจักรที่บริเวณหมู่บ้านดัง กล่าวจึงได้ตรวจสอบตามที่สายรายงานตามเส้นทาง ที่คาดว่ากลุ่มผู้ลักลอบขนไม้พะยูงผ่าน ที่บ้านภูล้อม ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร จากการเข้า ตรวจค้นทีบ่ า้ นตามทีส่ ายรายงาน พบไม้พะยูงแปรรูป จำ�นวน 32 ท่อน/เหลี่ยม ที่ถูกซุกซ่อน วางซ้อนกันอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหาเจ้าของ แต่ไม่มีบุคคลใด แสดงตนเป็นเจ้าของไม้ จึงทำ�การตรวจยึดและนำ�ของ กลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอนตาล เพื่อ ดำ�เนินการตามกฏหมายต่อไป.

รองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก และยกระดับความเป็น อยูข่ องประชาชนในอาเซียนโดยรวม จึงเป็นความท้าทาย และโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะส่งผลให้เกิดความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงโดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจทีจ่ ะมีการพัฒนาห่วงโซ่มลู ค่าเพิม่ ในภูมภิ าค (Regional Value Chain) การเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน การเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรอง และการขยาย ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า ๕๙๐ ล้านคน การก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี ๒๕๕๘ จะ ส่งผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย และประเทศไทยจะยืนอยู่ ตรงไหนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ หลักทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นความร่วมมือระหว่างอาเซียน ภาย หลังการลงนามจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจ จะมีองค์ประกอบส�ำคัญ คือ การเป็นตลาดและเป็นฐานการ ผลิตร่วมกัน และเงินลงทุนทีเ่ สรีมากขึน้ มีความสามารถในการ แข่งขันสูง มุง่ สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุม่ อาเซียนเข้ากับ ประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนทีใ่ หญ่ขนึ้ มีอำ� นาจซือ้ สูงขึน้ ความสามารถในการแข่งขันกับภูมภิ าคอืน่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทย เป็นอย่างไรบ้าง และสมาชิกสหกรณ์คณะกรรมการด�ำเนิน การของสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ จะสามารถปรับตัวต่อการ เปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวตั น์นไี้ ด้อย่างไร ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจโดยเฉพาะองค์ประกอบส�ำคัญภายใต้แผนด�ำเนินงาน จัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ว่าจะส่ง ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศไทยทัง้ สหกรณ์ในภาคการเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร อย่างไร และสหกรณ์จะต้องปรับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ เตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านใดบ้างแนะน�ำให้ ท�ำความรูจ้ กั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC พอสมควร ในโอกาสต่อไปจะน�ำเสนอผลกระทบภายหลัง AEC มีผลบังคับ ใช้แล้ว ว่าจะส่งผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อธุรกิจสหกรณ์ อย่างไรบ้าง.

นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ของโลกเมื่อเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวม สมาชิก จ�ำนวน ๑๐ ประเทศ ดังกล่าว ได้รวมตัวเป็น“ประชาคมอาเซียน” อันประกอบด้วย ๓ ประชาคมย่อย ซึ่งเปรียบเสมือน ๓ เสาหลัก (Pillars) คือ (๑) ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง อาเซียน(ASEAN Political-Security Community : ASC) (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN EconomicCommunity : AEC) และ (๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEANSocio-Cultural Community : ASCC) ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN EconomicCommunity : AEC) มีเป้าหมาย ของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐานการผลิต เดียว (Single Marketand Production Base)” โดยให้ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน ฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุน ที่เสรีมากขึ้น ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนจึงเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยในการขยายการ ส่งออกและโอกาสทางการค้า และการบริการในสาขาที่ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น การท่อง เที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยัง จะช่วยเสริมสร้างโอกาส ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรง จากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอ�ำนาจการต่อ

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2012

จังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านบะ ต�ำบลกกแดง อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2555 ทีโ่ รงเรียนบ้านบะ ตำ�บลกกแดง อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ ่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในโครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่ ในพระ ราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม มงกุฎราชกุมาร และการออกหน่วยจังหวัดเคลือ่ นที่ ตาม โครงการ บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ค�ำแนะน�ำและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรที่เกิด ขึ้น ให้กับเกษตรกร ณ จุดเดียว โดยเน้นปัญหาเร่งด่วน ที่เกิดในพื้นที่และตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่ง มีการให้บริการด้านคลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิก

สหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.) คลินิกหม่อนไหม และยางพาราและจังหวัดได้จัดหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน กว่า 30 หน่วยงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน ไม่ตอ้ งเดินทางไปขอรับบริการถึงตัวจังหวัด และอ�ำเภอ ซึง่ ปรากฎว่ามีประชาชนต�ำบลกกแดงและ ต�ำบลใกล้เคียงมาขอรับบริการ จากโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และโครงการ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้ง นี้ ไม่ต�่ำกว่า 1,200 คน ในขณะที่เหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนแก่ประชาชนด้วย.

เอไอเอส สานต่อโครงการ “ถังน�้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทย ไม่ขาดน�้ำ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร อบรมอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2555 นายเอกคม ด้วงชะเอม อัยการจังหวัดมุกดาหาร ,นายวิทูรย์ ราชชมพู รักษา ราชการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด มุกดาหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม เพือ่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน กระทรวง ยุติธรรม ณ ธารจินดารีสอร์ท อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายวิทูรย์ ราชชมพู รักษาราชการผู้อำ�นวย การสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สืบเนือ่ งมาจากกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายสนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับภาครัฐในการอำ�นวย ความยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความสงบ สุขในสังคมร่วมกัน ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการ ดำ�เนินการจัดการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนใน พื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดมุกดาหาร โดยในพื้นที่อำ�เภอ

เมืองมุกดาหาร ได้แก่ ตำ�บลคำ�ป่าหลาย ตำ�บลผึง่ แดด และตำ�บลคำ�อาฮวน พื้นที่อำ�เภอคำ�ชะอี ได้แก่ตำ�บล คำ�ชะอี พืน้ ทีอ่ ำ�เภอหนองสูง ได้แก่ตำ�บลโนนยาง และ ตำ�บลบ้านเป้า พื้นที่อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย ซึ่งได้มีการ จัดอบรมรวมทุกตำ�บล ปัจจุบันมีเครือข่ายยุติธรรม ชุมชน กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสิ้น 563 คน และ ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกแกนนำ�ซึ่งส่วน ใหญ่เป็นผู้นำ�ชุมชน อาทิ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน ปราชญ์ชาวบ้านและผูม้ คี วามสนใจในบทบาทภารกิจ ของกระทรวงยุตธิ รรม จำ�นวน 50 คน ซึง่ ภายหลังจาก ผ่านการอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุม ประพฤติกระทรวงยุตธิ รรม โดยจะมีบทบาทภารกิจใน การดูแลสอดส่องผู้กระทำ�ความผิดตามภารกิจต่างๆ ของสำ�นักงานคุมประพฤติ.

เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2555 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ ต�ำบล หนองแวง อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานรับมอบ ถังน�้ำ ตามโครงการ “ถังน�้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน�้ ำ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 จาก บริษัท แอดวานซ์ อิโฟร์เซอร์วิส จ�ำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส จ�ำนวน 5 ถัง สามารถเก็บน�้ำได้ ขนาด 44,400 ลิตร ท�ำจากวัสดุเอลิเซอร์ ที่มี ความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัยไม่เป็นสนิม เพื่อ ใช้ อุปโภค บริโภค ของเด็กนักเรียน และชาวบ้าน ในหมู่บ้าน ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง นายอุดมศักดิ์ โสมค�ำ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ�ำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ส�ำหรับปี 2555 นี้ เอไอเอส

ได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “ถังน�้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน�้ำ” เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยมุ่งหวังว่าโครงการ ดั ง กล่ า ว จะช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของ ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลน น�้ำ หวังว่าถังน�้ำดังกล่าวจะสามารถ ใช้อุปโภค บริโภค ได้มากที่สุด โดยเอไอเอสได้จัดท�ำถังเก็บ น�้ำขนาด 44,000 ลิตร พร้อมกับสร้างฐานวาง ถังเก็บน�้ำ เพื่อน�ำไปส่งมอบและติดตั้งไว้ที่ส่วน กลางของชุมชน ที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลน ถังเก็บน�้ำ ทั่วประเทศ นับแต่เริ่มโครงการจนถึง ขณะนี้ เอไอเอส ได้ทยอยติดตั้งและส่งมอบถัง เก็บน�้ำให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้วทั่วประเทศ จ�ำนวนกว่า 10,000 ถัง แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน กว่า 4,000 ถัง ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้รับบริจาคแล้วรวมวัน นี้ จ�ำนวน 160 ถัง.

www.mukdahannews.com


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อ�าไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจ�ากองบรรณาธิการ ส�านักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  
หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน กันยายน 2555

Advertisement