Page 1

1

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2012

พุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร ร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

รัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่มุกดาหารผลักดัน อนุมัติงบสร้างพระใหญ่ 45 ล้านบาท.

Íҋ͹ҋµ¹‹ ͵‹ Ë͹ËÒŒ¹ÒŒ 9 8

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10

ธ.ก.ส.มุกดาหาร แถลงข่าวโครงการพักชำ�ระหนี้เกษตรกร และโครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกปี 2554 ปท่ี 5 ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

นรข.มุกดาหาร ตรวจยึด ไม้พยุง มูลค่ากว่าล้านบาท

จังหวัดมุกดาหารสนธิกำ�ลัง กอ.รมน.,อส., ตร.ทำ�ลายกัญชาสดดงหลวงกว่า 300 กิโลกรัม

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2


2

ปที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2555

จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำ�ลังหน่วยรับผิดชอบ ตัดฟันเผาทำ�ลาย กัญชาสด 300 กิโลกรัม

ต่อจากหน้า 1 กองร้อย อส.จ.มุกดาหาร ที่ 1 ร่วมกับ กองร้อย อส.อ.ดงหลวงที่ 8 และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.ดงหลวง ร่วมกันตัด ฟัน และเผาทำ�ลายกัญชา ทีม่ กี ารลักลอบปลูกในพืน้ ที่ ได้ของกลางกัญชาสดรวมกว่า 300 กิโลกรัมt เมือ่ วันที่ 17 ก.พ.55 นายบุญยืน คำ�หงษ์ รอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับนายสานิตย์ เกริก สกุล นายอำ�เภอดงหลวง และ พ.ต.ท.ชาคริต รักษา ศิลป์ รอง ผกก.สส.สภ.ดงหลวง ร่วมแถลงข่าวผลการ ตัดฟัน เผาทำ�ลายกัญชา ในพื้นที่อ.ดงกลวง จังหวัด มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า การตัดฟันเผาทำ�ลายกัญชาใน ครั้งนี้ กองร้อย อส.จ.มุกดาหาร ที่ 1 ร่วมกับกอง

ร้อย อส.อ.ดงหลวง ที่ 8 ได้สนธิกำ�ลังออกดำ�เนินการ ทำ�ลายพืน้ ทีล่ กั ลอบปลูกกัญชาในท้องที่ อ.ดงหลวง พบ ว่า ผลการดำ�เนินการเป็นทีน่าพอใจ เพราะสามารถ ทำ�ลายกัญชาสดได้กว่า 300 กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่ เผาทำ�ลายในแปลงเพาะปลูกแล้ว ด้านนายอำ�เภอดงหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ลักลอบปลูกกัญชาในพื้นที่อำ�เภอดงหลวง ส่วน ใหญ่อยู่บริเวณภูเขา 2 ลูกคือ ภูไก่เขี่ย และภูหิน โหง่น ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างตำ�บลพังแดง และ ตำ�บลหนองแคน อำ�เภอดงหลวง ซึ่งในรอบปีที่ผ่าน มา พบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชาน้อยลง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่กวาดล้างอย่างจริงจัง ประกอบกับราคาพืช เศรษฐกิจชนิดอื่นมีราคาสูงขึ้น ทำ�ให้มีการหันมาปลูก พืชเหล่านั้นทดแทน..

ศุลกากรมุกดาหาร, กอ.รมน. สนธิกำ�ลังจับกุม ชาวลาวขนยาบ้าเข้าไทยกว่า 2,000 เม็ด

เจ้าหน้าทีด่ า่ นศุลกากรสะพานมิตรภาพแห่ง ที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต สนธิก�ำ ลังตำ�รวจตรวจ คนเข้าเมืองและ กอ.รมน.มุกดาหาร จับกุมชาวลาวลักลอบนำ�ยาบ้า เข้ามาในราช อาณาจักรกว่า 2,000 เม็ด สารภาพนำ�ส่งที่จ.อุบลฯ ได้ค่าจ้าง 10,000 บาท เมือ่ วันที่ 17 ก.พ.55 นางสาวพรพิมล สัตยา ภินนั ท์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ร่วมกับ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดมุกดาหาร จับกุมยาบ้าที่ ด่านสะพาน มิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะ หวันนะเขต เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร สนธิกำ�ลัง

ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองและทหารพราน จับกุมนาย เดชา เหลาคำ� สัญชาติลาว อายุ 32 ปี บ้านคึมสว่าง เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต พร้อมยาบ้าหุม้ ด้วย กระดาษคาร์บอนแล้วห่อด้วยถุงยางอนามัย ซุกซ่อนใน ทวารหนักจำ�นวน 6 ก้อนจำ�นวน 1,199 เม็ดพร้อม เงินสดจำ�นวน 2,250 บาท,โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง จากการสอบสวนนายเดชา สารภาพว่า มีผู้ หญิงชื่อนางคำ� อายุประมาณ 40 ปี อยู่บ้านปากช่อง เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต มาว่าจ้างตนให้น�ำ ยาบ้าไปส่งให้กับผู้สั่งซื้อ ที่โรงพยาบาลมีชื่อในจังหวัด อุบลราชธานี โดยจะได้ค่าจ้าง 10,000 บาท เมื่อส่ง ยาบ้าสำ�เร็จ เจ้าหน้าทีจ่ งึ นำ�ตัวนายเดชา ส่งพนักงาน สอบสวนเพื่อดำ�เนินคดีและขยายผลต่อไป.

จังหวัดมุกดาหารแถลงข่าว การจับกุมยาเสพติดและยึดทรัพย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร,ตำ�รวจ ภูธรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยา เสพติดและยึดทรัพย์จากเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ที่ถูกจับกุมไปแล้ว ที่ตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการตำ�รวจ ภูธรจังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวการจับกุมยาเสพ ติดที่จุดตรวจ,จุดสกัดหน้าสภ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ได้จับกุม เยาวชนชาย 2 คน อายุ 14 ปีทั้งคู่พร้อมรถจักรยานยนต์ 1 คันพร้อมยาบ้า 6,400 เม็ด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจากการให้การของ เยาวชนทั้ง 2 ไปจับกุมนายเสด็จ พายัพ และนายมานู ไกรพล รถกระบะ 1 คัน ทั้งสองสารภาพว่าได้ว่าจ้าง เยาวชนทั้ง 2 นำ�ยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัด กาฬสินธุ์ แต่มาถูกจับได้เสียก่อน

ส่วนอีกรายเป็นการยึดทรัพย์สนิ ของขบวนการ ค้ายาเสพติดสืบเนื่องจากการจับกุม นางคำ�มณี แก้ววงสา กับพวก เมื่อวัน ที่ 30 พ.ค. 54 พร้อมยาบ้า 3,032 เม็ด ที่ด่าน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะ เขตแล้ว ให้ไปส่งยาบ้าดังกล่าวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น ชุดสืบสวนตำ�รวจภูธรมุกดาหาร ได้รวบรวม หลักฐานเพื่อดำ�เนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ จับกุมนายประสาทพร พิสุราช อายุ 38 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 60 หมู่ 3 บ้าน.อุปรี ตำ�บลห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ข้อหาสมคบกันกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดประเภท1(ยาบ้า)และได้ทำ�การยึดทรัพย์เป็น รถกระบะ ยี่ห้อ อีซูสุ สีบรอน ทะเบียน บธ 211 ยโสธร เงินสด 40,620 บาท เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหา สมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำ�ความผิดเกี่ยว กับยาเสพติดเพื่อดำ�เนินคดีต่อไป.

นรข.มุกดาหาร ตรวจยึึดไม้พยุง มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 18.00 น. พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวัสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด มุกดาหารๆ ด้รับแจ้งจากแหล่งข่าว(ขอปิดนาม) โดย ประสงค์สินรางวัลนำ�จับว่า มีการลักลอบขนไม้พะยูง แปรรูปข้ามแม่น้ำ�โขงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึง ได้ประสานงานกับ น.ต.เฉลิมชาติ พริกบุญจันทร์ หน.สถานีเรือมุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จว.มุกดาหาร,เจ้าหน้าที่ร้อย ทพ.2105 และเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ศนู ย์ประสานป่าไม้มกุ ดาหาร ออกลาดตระเวนโดย รถยนต์ ออกไป สกัดกั้นเพื่อจับกุม ต่อมาเวลา 20.00 น.ได้ตรวจพบไม้พะยูงจำ�นวน 29/แผ่น/เหลี่ยม/ท่อน ที่ บริเวณบ้านร้างไม่มีเลขที่ บ้านโคกสุวรรณ อ.เมือง

www.mukdahannews.com

จ.มุกดาหาร และในบริเวณที่พบไม้กองอยู่ ไม่มีบุคคล ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ โดยลักษณะไม้เป็นไม้แปรรูป ไม่มีรูปรอยดวงตราของพนักงานตีทับไม้ เจ้าหน้าที่ จึงได้ตรวจยึดของกล่างดังกล่าวไปสืบสวน เพื่อหาผู้ กระทำ�ความผิดมาดำ�เนินคดีต่อไป ทัง้ นี้ น.ต.เฉลิมชาติ พริกบุญจันทร์ หน.สถานี เรือมุกดาหาร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ไม้พะยูงดังกล่าว เป็นไม้เตรียมพร้อมส่งออกต่างประเทศ ทำ�ให้ หน่วย เรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ�แม่น้ำ�โขงร่วมกับ กอ.รมน.มุกดาหาร ทำ�งานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อ สกัดกั้นการกระทำ�ความผิด และมีความเป็นไปได้ว่า จะมีการลักลอบขนไม้พะยูงข้ามแม่น้ำ�โขงมากขึ้น.


3

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2012

สถานการณ์ น้ำ � ในแม่ น้ำ �โขงที่ จั ง หวั ด มุกดาหารปีนี้ ส่อวิกฤติหนักกว่าทุกปี เนื่องจาก ขณะนี้ระดับน้ำ�ในแม่น้ำ�โขงลดระดับลงย่างรวดเร็ว มากจนปัจจุบันระดับน้ำ�ลดลงเหลือเพียง 1.55 เมตร จากระดับน้ำ�ในพื้นที่มุกดาหารอยู่ที่ 13.35 เมตร น้ำ�โขงจะคงลดลงต่อเนื่อง จนถึงในช่วง เดือน มีนาคมถึงเมษายน น้ำ�ในแม่น้ำ�โขง มีแนว โน้มประสบภัยแล้งหนักน้ำ�โขงแห้งขอด โดยขณะนี้ สันทรายได้โผล่ขึ้นเหนือน้ำ�กลางแม่น้ำ�โขงเป็นแนว ยาวไม่ต่ำ�กว่า 6 ก.ม. เริ่มเป็นอุปสรรคในการเดิน เรือ ล่าสุดที่บริเวณท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาล เมืองมุกดาหาร ระดับน้ำ�ที่ลดลงต่ำ�ทำ�ให้มองเห็น โขดหินขนาดน้อยใหญ่ กำ�ลังโผล่ขึ้นกลางแม่น้ำ� โขงเป็นอุปสรรค โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศให้พื้นที่ 5 อำ�เภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว โดยส่วน ใหญ่ขาดแคลนน้ำ�เพื่อการอุปโภค บริโภคและทำ�การ เกษตรขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะ กิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไฟ้ป่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำ�คัญไม่แพ้กัน เนื่องจากช่วงนี้อากาศแห้งและมีลมแรง ประกอบ กับชาวบ้าน บางคนท่ีหาของป่ามาขาย ในช่วงฤดู แล้งของทุกปี มักทำ�ให้เกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ� โดย เฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ทำ�ความเสียหายแก่ทรัพยากร ป่ าไม้ แ ละสั ต ว์ ป่ า เป็ น จำ � นวนมหาศาล ทำ �ให้ รั ฐ ต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำ�ลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ เข้าระงับดับ ไฟเป็นจำ�นวนมาก สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาไร่ ฟาง ข้าว ซังข้าวโพด หญ้า และวัชพืชในบริเวณที่ดิน ทำ�กินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียม พื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ในที่สุดไฟก็ไหม้ ลุกลามติดเข้าไปในป่ากลายเป็นไฟป่าขึ้น.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ลำ�ดับที่ : 2276 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวของ เรื่องร้องเรียน : น้ำ�ท่วมขังถนน รายละเอียดการร้องเรียน : ช่วยด้วยครับมีน้ำ�ท่วมขังอยู่ถนนมานาน แล้วฝนไม่ตกก็ยังท่วมไปแจ้งเทศบาลแล้วแต่ก็ยัง เงียบน้ำ�ท่วมนานเป็นปีแล้วครับตอนนี้ส่งกลิ่นเหม็น มากๆๆๆครับเดือดร้อนมากครับช่วยด้วยครับ วันที่ร้องเรียน : 2012-01-31 13:26:47 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.77.241.46 ลำ�ดับที่ : 2277 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : อู่ชางหมี ปากทางเข้าสามแยก ดาตแคน เรื่องร้องเรียน : พ่นสารชีรีโคลน ทำ�ให้ชุมชน เดือดร้อน รายละเอียดการร้องเรียน :

เนื่องจากอู่ช่างหมี รับพ่นสารชีรีโคลนใต้ ทองรถยนต์ ทำ�ให้มีกลิ่นเหม็นทั้งวัน เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ของคนในชุมชนนี้ คนที่เป็นโรคหอบหืด จะเกิดอาการแพ้กลิ่นที่เกิดจากสารนี้อย่างแรง จึง ร้องทุกข์กราบเรียนหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ ให้มา ดำ�เนินการด่วยด้วยครับ ช่วยเหลือชาวบ้านชุมชน สามแยกดาตแคนด่นด้วยครับ เพราะเคยคุยกลับ เจ้าของอู่แล้วไม่รู้เรื่อง เห็นแก่ประโยชน์ของตัว เองอย่างเดียว ไม่คำ�นึงถีงทุกข์ของชุมชนเพื่อนบ้าน วันที่ร้องเรียน : 2012-02-01 11:07:22 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.155.136 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกับสถานีตำ�รวจ ภูธรเมืองมุกดาหาร และเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ ร่ ว มกั น ออกตรวจสอบอู่ ร ถยนต์ ดั ง กล่ า วแล้ ว พบว่ า มี ก ารประกอบกิ จ การซ่ อ มรถยนต์ จ ริ ง ตาม ข้อร้องเรียน แต่ไม่พบว่ามีการพ่นซีริโคนรถยนต์ แต่อย่างใด ซึ่งทางผู้ประกอบการอุ่รถยนต์ก็แจ้ง กับเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่ดำ�เนินการรับพ่นสีซีริโคนอีก ต่อไป จะประกอบกิจการเฉพาะซ่อมรถยนต์ทั่วไป เท่านั้น จึงได้มีการทำ�บันทึกถ้อยคำ�ไว้ และให้คำ� แนะนำ�ด้านระเบียบข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ กำ�ชับให้ดูแลไม่ให้มีการกระทำ�ใดๆที่อาจกระทบต่อ ส่วนรวมได้ จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ร้องเรียนทราบ ขอ ขอบพระคุณในข้อมูลที่ท่านได้ให้มา หากมีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อ 042-611550 ที่ว่าการอำ�เภอเมือง มุกดาหาร อำ�เภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 20 กุมภาพันธ์ 2555 ลำ�ดับที่ : 2278 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : โรงเรียน จุฬาพร มุกดาหาร เรื่องร้องเรียน : เเจ้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ ทางโรงเรียน รายละเอียดการร้องเรียน : การแสดงออกทางสื่อออนไลท์ นำ�ภาพที่ไม่ เหมาtสมมาโพสลงทางอินเตอเน็ตซึ่งเป็นภาพที่ไม่ เหมาะสม เสื่อมเสียต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก และ ควรที่จะนำ�เรื่องนี้แจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กเหล่า นั้นทราบด้วยว่า ลูกหลานของท่านมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม ควรที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ วันที่ร้องเรียน : 2012-02-02 10:38:43 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.153.53 ลำ�ดับที่ : 2279 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : ชาวบ้านหนองแต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เรื่องร้องเรียน : ถนนลาดยาง รายละเอียดการร้องเรียน : ด้วยถนนสายหนองสูง-โป่งแดงได้รับการ ปรับปรุงทำ�ถนนลาดยาง ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการเกลี่ย ถนนเพื่อจะลาดยางแล้ว แต่เวลาผ่านมาได้สัปดาห์ กว่าๆ แล้วยังไม่ได้ลาดยางอีก ทำ�ให้ชาวบ้านได้รับ ความเดื อ ดร้ อ นจากฝุ่ น ที่ มี ร ถวิ่ ง สั ญ จรผ่ า นไปมา อาคารบ้านเรือนสกปรกเป็นอย่างมาก ประชาชน เป็นโรคทางเดินหายใจจำ�นวนมาก ดังนั้น จึงอยาก ให้ผู้เกี่ยวข้องรีบมาดำ�เนินการลาดยางให้โดยเร็ว หรือหากยังไม่ดำ�เนินการ ขอความกรุณามารดน้ำ� ถนนให้ทุกวันจะเป็นพระคุณอย่างสูง จึงเรียนมา เพื่อแจ้งผู้กี่ยวข้องดำ�เนินการต่อไปด้วยจะป็นพระ คุณยิ่ง วันที่ร้องเรียน : 2012-02-05 18:54:51 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.48.147.191 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน สำ�นักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ขอเรียนว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสาย มห.๓๐๐๒

แยก ทล.๒๑๒-บ้านหนองสูง ระยะทาง ๒๘.๐๑๗ กม.ลาดยางตลอดสายทาง สำ�นักงานทางหลวงชนบท จังหวัดมุกดาหารได้เข้าซ่อมบำ�รุงปกติโดยการซ่อม บดอัดงานชั้นพื้นทางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอน การทำ�ผิวลาดยางซึ่งได้ดำ�เนินการลาดยางแล้วเสร็จ บางช่วงส่วนที่ยังไม่ได้ดำ�เนินการลาดยาง สำ�นัก งานฯจะดำ�เนินการซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาด ว่าจะทำ�การ prime cost ให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในระหว่างนี้จะได้นำ�รถ น้ำ�ฉีดพ่นกันฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน

มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระ ทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือ ไม่ อย่างไร / ด้วยความหวังดีและเป็นห่วงสังคม ไทยครับ ขอบคุณครับ... (ปล.หากผลการตรวจสอบ แล้วมีมูลนะครับ) วันที่ร้องเรียน : 2012-02-08 12:57:03 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.152.179 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน เรียน ผู้ร้องเรียนลำ�ดับที่ 2283 จังหวัด มุกดาหารได้มีหนังสือ ที่ มห 0016.1/1025 ลว. 8 ก.พ.2555 แจ้งให้โรงเรียนจุฬาภรฯ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว และรูปภาพที่ปรากฏ ลำ�ดับที่ : 2281 ตาม Link เป็นรูปภาพที่เก็บอยู่เว็บไซต์ Facebook. ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ com ไม่ได้ปรากฎในเว็บไซต์จังหวัด จึงไม่สามารถ ผู้ถูกร้องเรียน : นายอำ�เภอหนองสูง ลบได้ และกระทู้ที่ร้องเรียนลำ�ดับที่ 2278 ก็ไม่มี เรื่องร้องเรียน : ถนนลาดยาง ภาพหรือ เนื้อ หาที่ไม่เ หมาะสมปรากฏบนเว็บไซต์ รายละเอียดการร้องเรียน : จังหวัด ตามทีสนง.ทางหลวงชนบทจ.มุกดาหารได้ วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 10 กุมภาพันธ์ 2555 มาทำ�การปรับปรุงทำ�ถนนลาดยาง ถนนสายหนอง สูง-โป่งแดง ซึ่งปล่อยเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลา 2 ลำ�ดับที่ : 2285 สัปดาห์แล้วที่ไม่ได้มาทำ�ถนนให้แล้วเสร็จ มีรถวิ่ง ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน สั ญ จรผ่ า นไปมาตลอดก่ อให้ เ กิ ด มลภาวะเป็ น พิ ษ ผู้ถูกร้องเรียน : แจ้งลบกระทู้ลำ�ดับที่ 2284 มีฝุนฟุ้งกระจายไปทั่ว อาคารบ้านเรือนสกปรกเป็น เรื่องร้องเรียน : เนื้อหาร้องเรียนกลุ่มบุคคลปล่อย อย่างมาก ชาวบ้านพากันเป็นโรคทางเดินหายใจ เงินกู้เก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำ�หนด และได้ความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอเรียน รายละเอียดการร้องเรียน : แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำ�เนินการให้โดย เนื่ อ งจากกระทู้ ดั ง กล่ า วมี ก ารระบุ ที่ อ ยู่ ด่วนด้วย จะเป็นพระคุณอยางสูง (ไม่มีบ้านเลขที่) และหมายเลขโทรศัพท์ ลงไปใน วันที่ร้องเรียน : 2012-02-07 19:08:36 เนื้ อ หาของการร้ อ งเรี ย น ดั ง นั้ น เพื่ อไม่ เ ป็ น การ IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.48.122.86 กลั่นแกล้งหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จังหวัดจึงได้ลบกระทู้ดังกล่าวออกจากหน้าเว็บไซต์ ลำ�ดับที่ : 2282 และได้มีหนังสือ ที่ มห 0016.1/1027 ลว. 8 ก.พ. ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน 2555 แจ้งให้อำ�เภอดงหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกร้องเรียน : เทศบาลดอนตาลผาสุก ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เรื่องร้องเรียน : ตรวจสอบสถานชำ�แหละสัตว์ วันที่ร้องเรียน : 2012-02-10 09:45:17 รายละเอียดการร้องเรียน : IP Address ของผู้ร้องเรียน : 61.19.117.218 ช่ ว ยตรวจสอบแหล่ ง ชำ � แหละหมู ที่ ว าง ขายตลาดสดดอนตาลด้ ว ยเพราะชำ � แหละกลาง ลำ�ดับที่ : 2286 ชุมชนใช่หรือไม่เพราะประมาณ ตี 2-4จะได้ยิน ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน เสียงหมูร้องและเสียงสับ ถ้าทำ�บริเวณบ้านตรวจ ผู้ถูกร้องเรียน : อำ�เภอเมืองมุกดาหาร สอบแหล่งชำ�แหละให้ด้วยว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่ เรื่องร้องเรียน : ร้านเบียร์สดเสียงดัง รู้ไหมตื่่นตี 2ตี3ได้ยินเสียงทุบ..?..มันทรมานใจนะ รายละเอียดการร้องเรียน : หากการร้องทุกข์ครั้งนี้ทำ�ให้ผู้ชำ�แหละรำ�คาญ ก็ เคยมีคนร้องเรียนเรื่องร้านเบียร์สด เล่น ต้องขอโทษด้วย เพียงแต่ขอให้ทางเทศบาลหาคำ� ดนตรีเสียงดังมาหลายครั้งแล้ว แต่อำ� เภอเมืองไม่ ตอบให้ด้วย ขอขอบคุณ เห็นจะดำ�เนินการอย่างเด็ดขาดเสียที ท่านรู้หรือ วันที่ร้องเรียน : 2012-02-07 20:59:41 ไม่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาเดือดร้อนมาก คนป่วย IP Address ของผู้ร้องเรียน : 180.180.84.128 คนแก่ นอนไม่ได้ เสียงดังจริงๆ ช่วยแก้ไขปัญหา หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ให้ด้วย เทศบาลตำ�บลดอนตาลผาสุกได้ตรวจสอบ วันที่ร้องเรียน : 2012-02-10 16:28:12 แล้ว และแจ้งให้ผู้ประกอบการเลิกกิจการดังกล่าว IP Address ของผู้ร้องเรียน : 118.174.29.166 หากฝ่าฝืนจะดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป... หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 14 กุมภาพันธ์ 2555 เรียนผู้ร้องเรียนลำ�ดับที่ 2286 อำ�เภอเมือง มุกดาหารร่วมกับสถานีตำ�รวจภูธรเมืองมุกดาหาร ลำ�ดับที่ : 2283 และสำ � นั กงานสาธารณสุ ขอำ � เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ออกตรวจสถานที่ตามที่ท่านร้องเรียนแล้ว ในวัน ผู้ถูกร้องเรียน : 1.ผู้ร้องเรียน ลำ�ดับที่ 2278 / ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาประมาณ 23.30 น. 2.ผู้ดูแลระบบ พบว่าร้านดังกล่าวมีการเปิดให้บริการจริง ซึ่งจาก เรื่องร้องเรียน : ขอให้พิจารณาถึงผลกระทบด้วย การตรวจสอบสถานที่ แ ล้ ว พบว่ า มี การปรั บ ปรุ ง ครับ...? 0 สถานที่เพื่อป้องกันเสียงดนตรีดังแล้ว รายละเอียดการร้องเรียน : จึงได้กำ�ชับให้เคร่งครัดในการใช้เสียงเพื่อ ตามที่มีผู้ร้องเรียนลำ�ดับที่ 2278 กรณี ไม่ให้รบกวนประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบ และได้ โรงเรียนจุฬาพร นั้น ขอแสดงความคิดเห็นว่าผู้ แจ้งผู้ประกอบการแล้วว่าหากมีการพบการกระทำ� ร้องเรียนน่าจะร้องเรียนไปยัง ผอ.โรงเรียนโดยตรง ผิดจะดำ�เนินการตามมาตรการทางกฏหมายอย่าง (หรือจะดำ�เนินการในทางลับก็ได้) เพราะการร้อง เข้มงวด เรียนผ่านทาง Website ของจังหวัด อย่าลืมว่า จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านทราบ และหากท่าน ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมรูปภาพตาม Link มีข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้ทราบ สามารถติดต่อได้ที่ ตามที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ ร ะบุ ไ ว้ ไ ด้ จึ ง ขอให้ พิ จ ารณา ที่ว่าการอำ�เภอเมืองมุกดาหาร โทร 042-611550 ถึ ง ผลกระทบต่ อ ทั้ ง ผู้ ร้ อ งและผู้ ถู ก ร้ อ งซึ่ ง อาจจะ ในเวลาราชการ.

www.mukdahannews.com


4

ปที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2555

มุกดาหาร ซิตี้ พ่าย ร้อยเอ็ดยูไนเต็ด คาบ้าน 0:1

เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2555 นาย ประกอบ รัตนพันธ์ ประธานกรรมาธิการการศึกษา,นาย บุญฐิน ประทุมลี,นายรณเทพ อนุวัฒน์ กรรมาธิการ พร้อมคณะทีป่ รึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา และ เจ้าหน้าที่สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราฎษร ได้ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาพร้อมเยีย่ มสถาน ศึกษาที่จัดการศึกษาที่โรงเรียนร่มเก้า และโรงเรียน

บ้านโสก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมความ พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หลังจากนั้น คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ ทนราษฎรยังได้เยีย่ มชมและศึกษาวิถชี วี ติ และ โบราณสถานของจังหวัดมุกดาหาร ทีห่ อแก้วมุกดาหาร และเดินทางไปทีว่ ดั ภูมโนรมย์ จากนัน้ ได้เดินทางไปยัง จังหวัดนครพนมต่อไป.

ชาวบ้านกว่า 2,000 คน ออกมารับบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2555 ทีส่ นามกีฬา กลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นการแข่งขันฟุตบอล เอไอ เอส ลีกภูมภิ าค โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คูท่ ่ี 25 นาคราชผยอง มุกดาหาร ซิต้ี ทีมท้ายตาราง เปิด บ้านรับการมาเยือน กระรอกขาวเจ้าสนาม ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 2 ของตาราง ซึง่ วันนี้ เจ้าบ้าน ได้ โค้ชหลิง หล่อ หลิงเพชร อดีตนักฟุตบอลทีมชาติลาว มาเป็นผูช้ ว่ ยโค้ช ครึง่ แรก มุกดาหาร ซิต้ี เป็นฝ่ายเขีย่ ลูกก่อน ขณะทีร่ อ้ ยเอ็ด ยูไนเต็ด ทำ�เกมบุกอย่างต่อเนือ่ ง สม ศักดิศ์ รีทมี อันดับ 2 ขณะทีเ่ จ้าบ้าน มุกดาหาร ซิต้ี อาศัยจังหวะตัง้ รับ เพือ่ รอสวนกลับ ผ่านไปเกือบ 30 นาที เกมยังเป็นของร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด ทีเ่ ล่นแบบพับ สนาม และหวุดหวิดทำ�ประตูขน้ึ นำ� ให้กองเชียร์ได้เฮ

หลายครัง้ แต่ในทีส่ ดุ ทัง้ สองทีมก็ยงั ไม่สามารถทำ�อะไร กันได้ หมดครึง่ แรก เสมอกัน 0:0 ครึง่ หลัง ทีมเยือนยังเป็นฝ่ายบุก จนมาถึงลูก ขึน้ นำ� เมือ่ หมายเลข 6 ไปรเวท วันนา จากร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด อาศัยจังหวะชุลมุนหน้าประตู เตะลูกตุงตาข่าย เข้าไปอย่างสวยงาม ทำ�ให้ทมี เยือนนำ�ก่อน 1:0 ขณะที่ มุกดาหาร ซิต้ี พยายามบุกเพือ่ หวังทำ�ประตูตเี สมอ แต่ ยิง่ เล่นยิง่ เสีย และเป็นโอกาสของทีมเยือนทีห่ วุดหวิด บุกเข้าทำ�ประตูหลายครัง้ แต่กท็ �ำ อะไรไม่ได้ หมดเวลา ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด บุกมาชนะ มุกดาหาร ซิต้ี ถึงบ้าน 1:0 นัดต่อไป วันอาทิตย์ท่ี 18 มีนาคม 2555 มุกดาหาร ซิต้ี จะเดินทางไปเยือน หนองบัวลำ�ภู เอฟ ซี ขณะทีร่ อ้ ยเอ็ด ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านรับการมาเยือน นครพนม เอฟซี

คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรชุด ที่ 24 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ที่จังหวัดมุกดาหาร

ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลคำ� ป่าหลายและตำ�บลใกล้เคียงในจังหวัดมุกดาหาร กว่า 2,000 คน ออกมารับบริการโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งได้ บูรณาการร่วมกับโครงการบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 16 ก.พ.55 ในการให้บริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ที่หน่วย งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มุกดาหารจัดขึ้นที่ โรงเรียนคำ�ป่าหลายสรรพวิทย์ ตำ�บลคำ�ป่าหลาย อำ�เภอเมืองมุกดาหารในวันนี้ ได้ มีชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลคำ�ป่าหลาย

และตำ�บลใกล้เคียงรวมกว่า 2,000 คน ออกมา รับบริการ โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานซึ่งการให้ บริการดังกล่าวมีทั้งการบริการและรับคำ�ปรึกษา ด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน การจัดทำ�หมันสุนัข และแมว ขณะเดียวกันยัง ได้บูรณาการร่วมกับโครงการบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีหน่วยงานใน ระดับจังหวัดและอำ�เภอ นำ�การบริการมาอำ�นวย ความสะดวกแก่ราษฎรถึงพื้นที่ พร้อมมอบพันธุ์ ปลา เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎร และเหล่า กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ยังได้นำ�แว่นตา มามอบ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย.

สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ประชุมสามัญประจำ�ปี 1/2555

เมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม มุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด มุกดาหาร นายบัณฑิต ตั้งประกิจ นายกสมาคม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร นาย อาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษาฯ และสมาชิก สมาคม ได้ประชุมใหญ่สามัญ พ.ศ. 2554 เชิญหน่วย งานราชการร่วมปรึกษาในการจัดตั้ง ซึ่งอยู่ในระหว่าง การดำ�เนินการ โดยเชิญ เกษตรอินทรีย์ สื่อมวลชน

www.mukdahannews.com

ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาคนชาวไทยเชื้อ สายเวียดนามมาร่วม ทั้งนี้ในที่ประชุมยังแจ้งให้ทราบเรื่องการ จัดคาราวานเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร เดินทางไป พบผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ณ ประเทศเวียดนาม พร้อมร่วมงานพิธีเปิดเฟสติวัลเว้น ระหว่างวันที่ 6-9 เมษยน 2555


5

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2012

ที่ว่าการอำ�เภอเมืองมุกดาหาร บริการจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 อำ�เภอ เมืองมุกดาหาร จัดทำ�โครงการจดทะเบียนสมรสใน วันแห่งความรัก (Valentine’s Day) ประจำ�ปี 2555 ณ สำ�นักงานอำ�เภอเมืองมุกดาหาร ที่ว่าการอำ�เภอ เมืองมุกดาหาร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีคู่ บ่าว-สาว มาจดทะเบียนสมรส และญาติพี่น้องมาให้ กำ�ลังใจกันเป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้ นายจิระพงษ์ แก้ว มณี นายอำ�เภอเมืองมุกดาหาร ได้จัดทำ�โครงการ ให้ ความรู้จากทีมสาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ

นามความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด ในพืน้ ที่ อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ระหว่างนายอำ�เภอ เมืองมุกดาหาร กับส่วนราชการ กำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ �ำ ท้องถิน่ ทุกแห่ง ในเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเมืองมุกดาหาร รวม จำ�นวน 600 คน ต่อหน้าพระบรมสาธิตลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หลังจากทีน่ ายอำ�เภอเมืองมุกดาหาร ได้ลงนามความร่วมมือกับ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทัง้ ผูค้ า้ ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยา เสพติด ให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลทีก่ �ำ หนด คือ ให้ ได้ไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 80 ภายในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 ซึง่ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก นายจิระพงษ์ แก้วมณี นายอำ�เภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในการดำ�เนินการเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าว อำ�เภอเมืองมุกดาหาร โดยศูนย์ปฏิบตั กิ ารพลังแผ่นดินเพือ่ เอาชนะยาเสพติด อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ได้ก�ำ หนดแผนปฏิบตั ดิ ว้ ยกลยุทธ 7 แผน 4 ปรับ 63 หลัก 6 ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 ของรัฐบาล ทีไ่ ด้ประกาศไป

เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2554 ณ ตึกทำ�เนียบรัฐบาล เป็น แนวทางทางขับเคลือ่ น ทัง้ นีโ้ ดยจะได้มกี ารติดตามประเมิน ผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ปญ ั หายาเสพติด ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเมืองมุกดาหาร ลดลงและหมดไปในทีส่ ดุ ทางด้านผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญญาต้นๆ ของประเทศทีร่ ฐั บาลได้ ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ทีจ่ ะลดจำ�นวน ผูเ้ สพ ผูค้ า้ ผูต้ ดิ ยาเสพติดให้จงได้ อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก จังหวัด มุกดาหาร เป็นประตูหน้าด่าน และติดกับประเทศเพือ่ น บ้านง่ายต่อการนำ�เข้าและลำ�เลียงยาเสพติดไปยังพืน้ ที่ ส่วนใน ถึงแม้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มกี ารเข้มงวดกวดขัน และเฝ้า ระวังอย่างต่อเนือ่ ง ก็ยงั ปรากฏว่า มีการเล็ดรอดผ่านไป ได้ ทำ�ให้ชอ่ื เสียงของจังหวัดเสียหาย ดังนัน้ จึงขอความ ร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกอบกูช้ อ่ื เสียง และศักดิศ์ รีของ จังหวัดคืน ทัง้ นีโ้ ดยการเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ และ ป้องกันมิให้มยี าเสพติดในหมูบ่ า้ น ชุมชน ซึง่ หากทำ�เช่น นีไ้ ด้เชือ่ ว่า จะทำ�ให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารดีขน้ึ สมกับเป็นเมืองท่องเทีย่ วและการค้าชายแดน.

คุมกำ�เนิด และที่พิเศษสุด กับคู่รักที่มาจดทะเบียน 55 คู่แรก 33 คู่จะได้รับห้องพักสุดพิเศษจากโรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการ ให้แก่คู่รัก นายสิปปนนท์ ทองเขียว และ นางสาว ทัศวรรณ์ อุ่นชัย คู่บ่าวสาวที่มาจดทะเบียนสมรสใน ครั้งนี้ได้กล่าวว่า ตนเองและแฟนสาว เลือกที่จะมา จดทะเบียนสมรสในวันนี้ เพราะเป็นวันแห่งความรัก และยังเป็นวันเกิดของแฟน เลยถือเป็นโอกาสทีด่ ี ทีม่ า จดทะเบียนสมรส.

อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ลงนามเพื่อเอาชนะ ยาเสพติดตั้งเป้า 6 เดือนลดได้ไม่ต่ำ�กว่า 80%

อำ�เภอเมืองมุกดาหาร โดยนายอำ�เภอ หัวหน้า ยาเสพติดในพืน้ ทีล่ ดลงไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 80 ในวัน ยาต่อ ส่วนระดับอำ�เภอ และกำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น ผูบ้ ริหาร องค์กร ต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 ปกครองส่วนท้องถิน่ ลงนามความร่วมมือ ในการป้องกัน เมือ่ วันที่ 9 ก.พ.55 นายชาญวิทย์ วสยางกูร แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล โดยตัง้ เป้าให้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นสักขีพยาน ในการลง

เพชรรัตน์รุ่งเรืองขนส่ง

ดำ�เนินงานโดย นายศักดิ์ชาย สว่างเกียรติ (โกสุ่น) มีรถบรรทุก รถพ่วง รถเทเลอร์พื้นเรียบ รับส่งทั่วราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และดำ�เนินการทางศุลกากร สำ�นักงาน 1/1 ถ.ชยางกูร ก ถ.มุกดาหาร อ.เมืองดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0-4261-1374,0-4261-4391,08-4518-7843,08-3326-7309 Email : runya001@hotmail.com

www.mukdahannews.com


6

ปที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2555

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดหน่วยบริการ เทศบาลเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 55 เวลา 17.00 น.นาย สุเทพย์ เซียสกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง มุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดหน่วย บริการเทศบาลเคลื่อน ที่วัดแจ้งแสงอรุณ ในชุมชน ศรีมงคล เหนือ ชุมชนนาโปน้อย ชุมชนนาโปกลาง ชุมชนนาโปใหญ่ และชุมชนโคกสุวรรณ เพือ่ ให้บริการ ขัน้ พืน้ ฐานไปสูป่ ระชาชนอย่างคลอบคลุมและทัว่ ถึงทัง้ ทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัย การส่งเสริมพัฒนา อาชีพ นันทนาการข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ ประชาชน และการขับเคลือ่ นกระบวนการแผนชุมชน อย่างมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดทำ�โครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำ�ปี 2555 ตามนโยบายการให้ บริการประชาชนของเทศบาล อาทิ รับเรื่องราวร้อง ทุกข์/ร้องเรียน การสำ�รวจความต้องการและความ พึงพอใจของประชาชน ให้บริการตรวจสุขภาพ การ ทำ�ดอกไม้ด้วยผ้า การรับสมัครจากสำ�นักงานจัดหา งานจังหวัดมุกดาหาร การให้บริการจากบริษัท TOT การให้ความรู้เรื่องประกันสังคมโดยสำ�นักงานประกัน สังคมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกันนีเ้ หล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหารได้มอบถุงยัง ชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ใน เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร.

ชาวบ้านตาดแคน พลิกผืนนา ปลูกข้าวโพดสู้ภัยแล้ง สร้างรายได้

เทศบาลเมืองมุกดาหาร อบรมทบทวนสมาชิก อปพร.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเทศเมือง มุกดาหาร นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำ�ปี 2555 รุ่นที่ 2 ที่ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเทศ เมืองมุกดาหาร กล่าวว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อ

เป็นการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตามนโยบายกระทรวง มหาดไทย เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้มกี ารฝึกอบรม ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) เพือ่ พัฒนาศักยภาพ อปพร. และให้ความรูค้ วาม สามารถ เข้าใจในอำ�นาจหน้าที่ ของตนเอง ทำ�ให้เกิด ทักษะและการรู้จักป้องกัน หาแนวทางแก้ไขบรรเทา สาธารณภัย เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ จากภัยพิบัติต่างๆ

ชาวบ้านชุมชนตาดแคน อำ�เภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร มีอาชีพหลักคือการทำ�นาปลูกข้าว แต่พอ หมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวก็ว่างงาน ไม่มีอาชีพอื่นใด ทำ� ในอดีตต้องอพยพไปหางานเสริมในต่างถิ่นเหมือน ชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆ แต่ปัจจุบันชาวบ้านกว่า 10 ครัวเรือน พบทางเลือกทำ�อาชีพเสริมใหม่ด้วยการ ใช้พื้นที่ซึ่งเคยใช้ทำ�นามาปลูกข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยว ข้าวหมดสิ้นแล้วโดยเห็นว่าข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น้ำ� น้อย ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะภัยแล้ง และได้ผลผลิต เร็ว ซึ่งก็ประสบผลสำ�เร็จเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจาก ผลผลิตที่ได้ไม่ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่คอยกด ราคา เพราะชาวบ้านปลูกเองและขายเองด้วยการ ปลูกเพิงข้าถนนเลี่ยงเมือง แต่ละวันจะมีรถสัญจร ไปมาไม่ขาดสาย เพราะเป็นถนนสายหลักที่ผ่านไป ยังจังหวัดอุบลราชธานี กับ จังหวัดนครพนม นาง

บุญเรือง คำ�จันทร์ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 230 ถนน เลี่ยงเมือง ชุมชนตาดแคน อำ�เภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร เปิดเผย ตนเองมีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เศษ ได้ทำ�นาปลูกข้าว หลังจากทำ�นาได้หันมาปลูก ข้าวโพดพันธุ์สวิส 25 เป็นข้าวโพดที่เหมาะสำ�หรับ การบริโภค ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ข้าวโพดข้าว เหนียวเนื่องจากมีลักษณะ เมื่อต้มสุกแล้ว จะมีกลิ่น หอมหวาน และเมื่อเคียวทานดูจะรู้สึกว่าเนื้อเหนียว เหมือนกับการรับประทานข้าวเหนียว นั้นเอง โดย ตนจะนำ�ข้าวโพดมาวางขายริมถนนเลี่ยงเมือง ทำ�ให้ ตนเองมีรายได้วันละประมาณ 1,000 – 1,500 บาท ถ้าหากเป็นช่วงวันหยุด หรือเทศกาลก็จะขายได้เฉลี่ย วันละ 1,000 - 2,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้เสริม เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องไปหางานทำ�ที่ อื่นเหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมา.

www.mukdahannews.com


77

MUKDAHANNEWS/ FABRUARY / FEBRUARY2012 2012 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


88

ปที่ MUKDAHANNEWS 5 ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือ/ นFEBRUARY กุมภาพันธ์ 2555 2012

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมตัวจัดงานวันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้นัดประชุมการคณะปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด มุกดาหาร เนื่องจากการจัดงานวันท้องถิ่นไทย และ ได้มีมัติให้จัดงานในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ประจำ�ปี 2555 เพื่อเป็นการรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวง มหาดไทย และเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมาน สามัคคีในองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้ ได้กำ�หนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555.

ธ.ก.ส.มุกดาหาร แถลงข่าว โครงการพักชำ�ระหนี้เกษตรกร และโครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกปี 2554

อบจ.มุกดาหาร ร่วมทอดถวายผ้าป่า ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ร ่ ว มกั น ทอดถวาย ผ้ า ป่ า สามั ค คี ณ วั ด รอยพระพุ ท ธบาทภู มโนรมย์ เพื ่ อ สมทบทุ น สร้ า งพระพุ ท ธรู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว เนื ่ อ งในวโรกาส ร่ ว มพิ ธ ี ส มโภชองค์ ผ ้ า ป่ า สามั ค คี “พระใหญ่ ศู น ย์ ร วมใจชาวมุ ก ดาหาร” 350,000 กองๆ ละ

9 บาทเพื ่ อ นำ � รายได้ จ ากการทอดผ้ า ป่ า มหากุ ศ ล สมทบทุ น สร้ า งพระพุ ท ธรู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ในการทอดผ้ า ป่ าในครั ้ ง นี ้ ยอดการทอด ผ้ า ป่ า ซึ ่ ง มาจากทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ยอดรวม เงิ น ทอดผ้ า ป่ า กว่ า 2,000,000 บาท ซึ ่ ง จะนำ � ไปสมทบทุ น สร้ า งพระใหญ่ ใ นขั ้ น ก่ อ สร้ า ง ฐาน ดอกบั ว และตั ว องค์ พ ระต่ อไป.

ปภ.มุกดาหารฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2

ต่อจากหน้า 1 เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมพักชำ�ระหนี้ จะต้องไม่เป็น หนี้กับสถาบันการเงินต่างๆรวมไม่เกิน 500,000 บาท ลูกหนีท้ เี่ ข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการอบรม ฟื้นฟูอาชีพ โดยมีระยะเวลาดำ�เนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวม 3 ปี ซึ่งในระยะเวลาที่ทำ�การพักชำ�ระหนี้เกษตรกรจะ มีแนวทางให้ช่วยเหลือเกษตรกรในการบริหารจัดการ หนีใ้ ห้เหมาะสมตามศักยภาพของลูกค้าและฟืน้ ฟูอาชีพ พัฒนาความรู้ให้แก้ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใน จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ที่เข้าโครงการพักชำ�ระหนี้ ปี 2554 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 6,9255 ราย 11,517 สัญญา ได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชำ�ระหนี้ แล้ว จำ�นวน 2,84 ราย 4,826 สัญญา แสดงความ ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 100 ราย 160 สัญญา อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 4,021 ราบ 6,531 สัญญา จำ�นวนผู้ที่เข้าร่วมแล้วคิดเป็นร้อยละ 41.94 ของผู้มี สิทธิเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทางด้านโครงการรับจำ�นำ�ข้าเปลือกนาปี ปี

การผลิต 2554/2555 นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ ได้ กล่าวว่าเกษตรกรสามารถรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกแต่ละ ชนิดที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกหอม มะลิ ตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ด ยาว ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ด สั้น ตันละ 15,000 บาท โดยเกษตรกรสามารถนำ� ข้าวเปลือกมาจำ�นำ�ได้ 2 วิธี คือ 1 รับจำ�นำ�แบบ ประทวนสินค้า โดยเกษตรกรต้อนำ�ข้าวเปลือกไปส่ง ที่โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีธงฟ้าติดอยู่ และนำ�ใบ ประทวนมาติดต่อทำ�สัญญากับ ธ.ก.ส. โดยไม่จ�ำ กัดว่า ต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเอง ในปีการ ผลิต 2554/55 และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ใดๆทั้งสิ้น วิธีที่ 2 รับจำ�นวนข้าวเปลือกในยุ้ง ฉาง เกษตรกรต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรม ส่งเสริมการเกษตรและต้องมียุ้งฉางที่มั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินกู้ให้กับเกษตรกร โดยโอนเงิน เข้าบัญชีฝากออมทรัพย์แต่ละรายไป.

เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนรุน่ ที่ 2 อบรมให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรูค้ วามสามารถ เข้าใจในอำ�นาจหน้าที่ ของ ตนเอง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งบุคคลากร เข้ารับกับฝึกอบรมดังนี้ จากองค์การบริหารส่วนตำ�บล โนนยาง จำ�นวน 31 คน,องค์การบริหารส่วนตำ�บล นาสีนวน จำ�นวน 10 คน,องค์การบริหารส่วนตำ�บล กุดแข้ จำ�นวน 10 คน,องค์การบริหารส่วนตำ�บลพัง แดง จำ�นวน 6 คน,องค์การบริหารส่วนตำ�บลโพน งาน จำ�นวน 3 คน,องค์การบริหารส่วนตำ�บลโชคชัย

www.mukdahannews.com

จำ�นวน 1 คน รวมผูอ้ บรมทัง้ สิน้ 61 คน นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ปภ.มุกดาหาร กล่าวว่า จุดประสงค์ครัง้ นีเ้ กิดจากในปัจจุบนั บางท้อง ที่ มีการเปลีย่ นแปลงและการย้ายทีอ่ ยูท่ �ำ ให้จ�ำ นวน อปพร. ลดลง และไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลืองาน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทัง้ ไม่มกี าร ฝึกอบรมกับหลายท้องทีผ่ า่ นมาหลายปี ดังนัน้ เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่มี ความประสงค์จะฝึกอบรมและ เพือ่ เป็นการพัฒนา ศักยภาพ อปพร.ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดมุกดาหารจึง ได้จดั ทำ�โครงการฝึกอบรม เพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ อปพร. รุ่นที่ 2 ขึ้น.


9

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2012

สื่อมวลชนส่วนกลาง ร่วมศึกษาด้านความ สัมพันธ์และการค้าชายแดนที่ จังหวัดมุกดาหาร

คณะสือ่ มวลชนจากส่วนกลางทีเ่ ข้าอบรมใน หลักสูตรผู้บริการการสื่อสารมวลชนระดับกลาง รุ่น ที่ 3 จากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่ง ประเทศไทยร่วมศึกษาดูงานทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ในด้าน ความสัมพันธ์ ไทย-ลาวและการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.55 นายประสงค์ เลิศ รัตนวิสุทธิ์ ผู้อำ�นวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิ พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนาย ประสาร มฤคพิทักษ์ วิทยากรประจำ�หลักสูตร นำ� คณะสือ่ มวลชน นักวิชาการด้านสือ่ สารมวลชน องค์กร เอกชน และองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ จากส่วนกลาง รวม 55 คน มาศึกษาดูงาน ด้านความสัมพันธ์ ไทยลาว และการค้าระหว่างประเทศ ที่จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารการสือ่ สารมวลชน ระดับกลาง(บสก.) รุ่นที่ 3 นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหารกล่าวในโอกาสทีม่ าร่วมพบปะและบรรยาย สรุปด้านความสัมพันธ์ระหว่าง จังหวัดมุกดาหารกับ

ประเทศเพือ่ นบ้านในครัง้ นีว้ า่ จังหวัดมุกดาหาร เป็น จังหวัดชายแดนมีอาณาเขตติดกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่นำ�้ โขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระยะทาง 72 กิโลเมตร ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาได้มกี ารสถาปนา ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้านรวม 3 เมืองใหญ่ คือแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมืองกวางตรี ของ เวียดนาม และเมืองฉงจัว่ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยมีการดำ�เนินการคืบหน้าเป็นลำ�ดับทัง้ การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การค้าการลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรม ภายหลังจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัด มุกดาหารแล้ว คณะสือ่ มวลชนทีเ่ ข้ารับการอบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารการสือ่ สารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุน่ ที่ 3 จะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรภาพแขวงสะ หวันนะเขต สปป.ลาว สถานีโทรทัศน์เมืองดานัง และ หนังสือพิมพ์ประจำ�เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม โดยมี กำ�หนดศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2555

จังหวัดมุกดาหาร จัดประมูลเลขสวย กค 9999 มุกดาหาร เคาะที่ 1.5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.55 บรรยากาศของการ ประมูลหมายเลขทะเบียนสวย หมวดอักษร กค การ งานก้าวหน้า ค้าขายร่ำ�รวย ที่จังหวัดมุกดาหาร โดย สำ�นักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กรมการขนส่งทาง บก จัดประมูลขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นไปอย่างคึกคัก มี นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการ ขนส่งทางบกเป็นประธาน พร้อมด้วยนายบุญยืน คำ� หงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ นัก ธุรกิจ พ่อค้า ประชาชนทั้งในจังหวัดมุกดาหาร และ ต่างจังหวัด ร่วมงานและร่วมประมูล ซึง่ หมายเลขแรก ที่ทำ�การประมูล คือ กค 8899 มุกดาหาร มีผู้เสนอ ราคาถึง 12 ครัง้ และนักธุรกิจหญิงจากจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ให้ราคาประมูลสูงสุด เป็นเงิน 165,000 บาท สำ�หรับการประมูลในหมวดเลข 4 ตัว ตัง้ แต่ กค 1111 –9999 มีผปู้ ระมูลเสนอราคาแข่งขันกันอย่าง

คึกคัก โดยที่ หมายเลข 1111 สิ้นสุดราคาประมูล 500,000 บาท หมายเลข 2222 สิ้นสุดการประมูล อยู่ที่ราคา 310,000 บาท ส่วนหมายเลข 5555 สิ้น สุดราคาประมูล 590,000 บาท หมายเลข 7777 สิ้น สุดสุดราคาประมูล 559,000 บาท หมายเลข 8888 สิ้นสุดราคาประมูล 700,000 บาท และหมายเลข กค 9999 สิ้นสุดราคาประมูลอยู่ที่ 1,500,000 บาท ซึ่งผู้ที่ให้ราคาสูงสุดคือ นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร และ เป็นเจ้าของโรงงานน้�ำ ตาล สหเรือง จังหวัดมุกดาหาร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การ ประมูลหมายเลขทะเบียนสวย นอกจากผูป้ ระมูลจะได้ หมายเลขมงคลทีเ่ ป็นกรรมสิทธิแ์ ล้ว เลขทะเบียนทีน่ �ำ มาประมูลทั้งหมดยังผ่านการปลุกเสกจากหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร

รัฐมนตรีีฯ ลงพื้นที่มุกดาหารผลักดัน

อนุมัติงบสร้างพระใหญ่ 45 ล้านบาท

พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดศรีมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดศรี มุกดาหาร นายบุญยืน คำ�หงส์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหารเป็นประธานพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ซึ่งมีสาธุชนผู้ศรัทธาเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก โดย ศาลาการเปรียญแห่งนี้ จะเป็นสถานที่หาพระสงฆ์ และสาธุชน ทำ�พิธีทางศาสนา และเป็นสถานที่พัก พิงฉุกเฉิน กรณีประสบภัย พิธียกช่อฟ้านี้ ท่านพระครูโอภาสวีรคุณ เจ้าคณะตำ�บลมุกดาหารในเมืองเขต 1 เจ้าอาวาส รักษาการวัดศรีมุกดาหาร ประธานอำ�นวยการฝ่าย

สงฆ์ และมีนายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร เป็นประธานอำ�นวยการฝ่ายฆราวาส ร่วมกับประชาชน ชุมชนศรีมุกดาหาร ชุมชนตาด แคน ชุมชนเมืองใหม่ และชุมชนศรีพัฒนา ร่วม กันจัดงานสอดคล้องตามโบราณกาลที่กล่าวกันว่า การบูชายกช่อฟ้าเป็นการบุญอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ และถือกันมาแต่อดีตว่า ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิ การสูงส่ง จึงจะยกช่อฟ้าได้ หรือจะใช้วิธีร่วมบุญ โดยมีพุทธศาสนิกชนสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่เหล่า เพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้.

รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัด มุกดาหาร ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ที่จังหวัด มุกดาหาร ตั้งงบประมาณเสนอขอ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นางนลินี ทวี สิน รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี และนายวิรฬุ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ เดินทางมาตรวจราชการ เพือ่ ติดตามแผนงาน/โครงการ สำ�คัญ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ตัง้ งบประมาณเสนอต่อคณะ รัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัด อุดรธานี ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 โดย รัฐมนตรีทั้ง 2 คน ได้แบ่งภารกิจในการลงพื้นที่เพื่อ ติดตามโครงการที่จังหวัดตั้งงบประมาณเสนอขอ ซึ่ง รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจ ติดตามการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานที่ก่อสร้าง วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เพื่อ ให้เป็นพระพุทธรูปสำ�คัญของประชาชนชาวไทยและ ประเทศเพือ่ นบ้าน ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

www.mukdahannews.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจังหวัดได้ตั้งงบ ประมาณเสนอขอไว้ 60 ล้านบาท โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วม ให้การต้อนรับ ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง ติดตามโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ�ห้วยคันแท ใหญ่ บ้านศรีมงคล ตำ�บลคำ�ชะอี อำ�เภอคำ�ชะอี ซึ่ง เป็นการพัฒนาแหล่งน้�ำ ตามความต้องการของราษฎร แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าใน ด้านการอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรในพื้นที โดยที่ จังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งงบประมาณเสนอขอ เป็นเงิน 324 ล้านบาท ครม.สัญจร จ.อุดรธานี สนับสนุนงบ ประมาณ 45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ง เสริมการท่องเทีย่ ว สร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ตามทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร เสนอขอ พร้อมสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์แก่ง กะเบา และถนนเพือ่ การท่องเทีย่ วสายแก่งกะเบา-บ้าน บางทราย อีก 54.25 ล้านบาท รวม 99.25 ล้านบาท.


10

ปที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2555

พุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

จังหวัดมุกดาหาร มอบเครื่องช่วยฟัง เทิดพระเกียรติ 84 พรรษาฯ

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.55 จังหวัดมุกดาหาร โดย โรงพยาบาลมุกดาหาร มอบเครื่องช่วยฟังแก่ผู้ป่วย ผู้ มีปัญหาทางหู และการได้ยิน จำ�นวน 100 รายใน โครงการสุขภาพหูดี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่ง ได้ดำ�เนินการระหว่างเดือนสิงหาคม2554-ธันวาคม 2555 ด้วยการคัดกรองและตรวจรักษาผู้มีปัญหาโรค ทางหูและการได้ยินพร้อมผ่าตัดและรักษาโรคหูแก่ผู้ ป่วย ในพื้นที่ 5 อำ�เภอ ซึ่ง ณ ปัจจุบันพบผู้มีปัญหา

ทางหูทั้งสิ้น 1,152 ราย ด้านนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โรคทางหู เป็นโรคที่หลาย คนละเลยไม่ได้มกี ารตรวจรักษาอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ� จนลุกลามทำ�ให้ถึงแก่ชีวิต ซึ่งโรคทางหู เป็นโรคที่ สามารถป้องกันและฟื้นฟูได้ จึงขอให้ประชาชนได้ให้ ความสำ�คัญ ใส่ใจต่อการดูแลหูให้มีสุขภาพดี พร้อม ร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.55 ที่วัดศรีบุญเรือง อำ�เภอ เมือง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำ� พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกภาคส่วน ร่วม กันเจริญจิตภาวนา พร้อมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่ง สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และสำ�นักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันจัดขึ้นโดย มีพระรัตโนภาสวิมล เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง รักษา ราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานสงฆ์ นำ�พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมเวียน

-

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร รณรงค์ไถกลบตอซัง ปรับปรุงสภาพดิน

นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำ�นวยการสถานี พัฒนาทีด่ นิ มุกดาหารกล่าวว่า ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการ ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก เกษตรกรมักใช้ปยุ๋ เคมีเพือ่ เพิม่ ผลผลิต โดยที่ไม่ทราบว่าปุ๋ยเคมีนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทำ�ให้โครงสร้างทางกายภาพของดินเสียไปเนื่องจาก ดินขาดอินทรียวัตถุ และจากการสำ�รวจวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร มักพบว่ามีปริมาณมากและสูญเสียไป โดยเปล่าประโยชน์ ดังนัน้ สถานีพฒ ั นาทีด่ นิ มุกดาหาร จึงได้จดั งานรณรงค์การไถกลบตอซังในนาข้าวและยุติ การเผาตอซัง เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้เห็น คุณค่าของการไถกลบตอซังและยุติการเผาตอซัง ซึ่ง จะช่วยในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน เพิม่ ปริมาณอินทรียวัตถุและหมุนเวียนธาตุอาหารคืนสูด่ นิ ลดความเป็นพิษของธาตุเหล็กและแมงกานีสในดิน อีก

ทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ปริมาณของจุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์ ในดิน ลดระดับความเค็มของดิน รักษาระดับความ เป็นกรดเป็นด่าง ทำ�ให้เพิม่ ผลผลิตให้กบั พืช ลดต้นทุน การผลิตในการซือ้ ปุย๋ เคมี เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การรณรงค์ในปีนี้ ได้รับความ ร่วมมือจากส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วน ตำ�บล กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น หมอดินอาสาและประชาชน ชาวจังหวัดมุกดาหาร ที่ร่วมกันผลักดันนโยบายของ รัฐบาลให้ประสบผลสำ�เร็จ ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึน้ สามารถเพิม่ รายได้ ลดรายจ่ายทีไ่ ม่จ�ำ เป็นลงและ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ เป็นการนำ�เอาแนวทางพระราชดำ�ริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาปรับใช้กบั การดำ�รง ชีวิตในปัจจุบันด้วย.

เทียนรอบพระอุโบสถ พระรัตโนภาสวิมล รักษาราชการแทน เจ้า คณะจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เนือ่ งใน วันมาฆบูชา ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาท ปาติโมกข์ โดยมีพระสงฆ์ จำ�นวน 1,250 รูป ที่ล้วน เป็นพระอรหันต์ และพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ ต่างมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันเพ็ญเดือน มาฆะ หรือวันเพ็ญเดือน 3 จึงขอให้พุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ถือศีลภาวนา หมั่น ทำ�ความดี สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อระลึกถึงพระคุณ อันประเสริฐ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

ภายในปั้มบริการร้านค้าสะดวกซื้อ V-SHOP เอกซเพรส เคาท์เตอร์เซอร์วิส, ซุ้มกาแฟมาตรฐานโมเดิล, ห้องพักผ่อน-ปรึกษา-ตกลง-นัดหมายพบปะธุระกิจ ใกล้สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร บริการห้องนํ้าสะอาด บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 42 หมู่ 7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 042-661098 Fax. 042-661040

การค้าภายในมุกดาหาร แจ้งขยายเวลา การชำ�ระหนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง

นายสมบูรณ์ จุมพลเสถียร หัวหน้าสำ�นักงาน การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในขณะนี้ รัฐบาลได้เปิดโครงการรับจำ�นำ�มันสำ�ปะหลัง ฤดูกาล ผลิต 2554/2555 มาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ ผ่านมา โดยที่จังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดจุดรับจำ�นำ�ไว้ 3 แห่ง คือ ที่โรงแป้ง พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ซ จำ�กัด ต.คำ�ป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร สหกรณ์นคิ มดอนตาล สอง จำ�กัด ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล และ ร้านสุรันญา พืชผล ต.น้ำ�เที่ยง อ.คำ�ชะอี ซึ่งในขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ ขยายระยะเวลาการชำ�ระหนี้ของเกษตรกรผู้ปลูกมัน สำ�ปะหลัง จากเดิม คือเดือน มีนาคม 2555 เป็น เดือนมิถนุ ายน 2555 สำ�หรับการขึน้ ทะเบียนและออก

www.mukdahannews.com

หนังสือรับรอง กรณีเกษตรกรผู้มีเอกสารสิทธิ คณะ กรรมการฯ ได้ขยายเวลา การขึ้นทะเบียนและออก หนังสือรับรอง ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วน กรณีเกษตรกร ผูไ้ ม่มเี อกสารสิทธิ และเคยขึน้ ทะเบียน เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง ตั้งแต่ปี 2552/53 แต่ ไม่ได้ขนึ้ ทะเบียน ปี 2554/55 สามารถขอขึน้ ทะเบียน และออกหนังสือรับรองเกษตรกรได้ หัวหน้าสำ�นักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการขอรับเงินกู้เพื่อชะลอการขุด หัวมันสำ�ปะหลัง เกษตรกรแต่ละราย สามารถกู้เงิน จาก ธกส. ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าหัวมันสด ส่วนที่ยังไม่ได้ขุด แต่ต้องไม่กินรายละ 50,000 บาท.


11

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2012

โรงเรียนอนุบาลคำ�ชะอีิ มอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 6 ประจำ�ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนอนุบาลคำ�ชะอี อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัด มุกดาหาร จัดพิธมี อบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รุน่ ที่ 6 ประจำ�ปีการศึกษา 2554 เพือ่ ส่งเสริมและฝึกฝนความสามารถในการ แสดงออกที่เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างขวัญกำ�ลังใจให้ นักเรียน กำ�หนดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย จากการเปิดเผยของนางจุไรรัตน์ เชือ้ สาวถี ผู้ จัดการโรงเรียนอนุบาลคำ�ชะอีวา่ เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.ได้จัดกิจกรรมมอบ ประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย โดยผูป้ กครองลงทะเบียน บัณฑิตน้อย ถ่ายภาพรวมอนุบาล 3 ฉายภาพกิจกรรม ปีทผี่ า่ นมา บัณฑิตน้อยและแขกผูม้ เี กียรติเข้าสูบ่ ริเวณ พิธี ตัง้ แถวรับประธานในพิธี เวลา 09.30 น. ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย -กล่าวรายงาน ประธาน ในพิธมี อบประกาศนียบัตรแก่บณ ั ฑิตน้อย ประธานใน พิธมี อบประกาศนียบัตรนักเรียน เรียนดี มารยาทงาม เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ยอดนักสะสมเถ้าแก่นอ้ ย และยอดนัก

www.mukdahannews.com

อ่าน บัณฑิตเข้าหาผู้ปกครอง พร้อมถือพวงมาลาเพื่อ กราบคุณพ่อคุณแม่ การแสดงชุดที่ 1 การแสดงชุด รำ�บายศรีสู่ขวัญ โดยน้องอนุบาล 2/2 การแสดงชุด ที่ 2 ประกอบเพลงอนุบาลรำ�ลึก ของพี่บัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลคำ�ชะอี ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 134 หมู่ 2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 โดยนางจุไรรัตน์ เชือ้ สาวะถี เป็นผูร้ บั ใบอนุญาต และ ผู้จัดการโรงเรียน จดทะเบียน จัดตั้งในตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโดย นางดอนสี กองศรีหาจักร (ข้าราชการบำ�นาญ) รองผู้ อำ�นวยการโรงเรียน รักษาการแทนในตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวย การโรงเรียนโดย นางวิภารัตน์ บุตรดีวงศ์ ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีสถานที่ จำ�กัด เพื่อเป็นการขยายชั้นเรียนและขยายหลักสูตร การศึกษาโรงเรียนอนุบาลคำ�ชะอี จึงย้ายสถานที่ตั้ง ณ เลขที่ 77 หมู่ 12 ตำ�บลน้ำ�เที่ยง อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัดมุกดาหาร บนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา.


12

ปที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ตำ�รวจไล่ยิงยางรถยนต์ จับสาวค้ายาบ้า มีคดีเก่าจนมุม

เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2555 พ.ต.อ.วสุพล มาลี ผูก้ �ำ กับการสถานีต�ำ รวจภูธรชานุมาน อำ�เภอชานุมาน จังหวัดอำ�นาจเจริญ ได้นำ�กำ�ลังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจภูธร ชานุมาน เดินทางมาที่มุกดาหารและได้ประสานเจ้า หน้าทีต่ �ำ รวจมุกดาหาร สืบเนือ่ งจาก เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ ชานุมาน ได้ลอ่ ชือ้ ยาบ้า ชาวลาวจำ�นวน ยาบ้า จำ�นวน 6,000 เม็ดพร้อมเงินล่อซื้อกว่าเจ็ดแสนบาท หลังได้คยุ โทรศัพท์ จากชาวลาวทีน่ ำ�ยาบ้ามา ส่งว่า หลังจากทีไ่ ด้ยาบ้าเสร็จแล้ว ให้น�ำ เงินทีซ่ อื้ ยาบ้า มาส่งให้ที่ โลตัส สาขามุกดาหาร เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ชานุมานที่ปลอมเป็นสายล่อซื้อยาบ้า จึงได้ประสาน มายังตำ�รวจมุกดาหาร วางแผนจับกุม จากนั้นจึงได้ นำ�กำ�ลังเจ้าหน้าที่เข้ามาดักซุ่มที่โลตัสมุกดาหาร จน

กระทั้งถึงเวลานัดหมาย ได้มี รถฟอร์จูนเนอร์ สีดำ� ทะเบียน กข – 9990 สะหวันนะเขต ตามที่นัดหมาย ขับเข้ามาจอดที่ลานจอดรถ เจ้าหน้าที่ ที่ดักซุ่มอยู่ จึง ได้แสดงตัว แต่ นายนวนสะหวัน ไม่มีนามสกุล ได้ ไหวตัว เปิดประตูรถวิง่ หลบหนี เจ้าหน้าทีจ่ งึ ไล่ตดิ ตาม แต่ไม่ทนั เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้เข้าตรวจค้นภายในรถฟอร์จนู เนอร์ คันดังกล่าว พบนางทิพประพร จันทวงค์ อายุ 32 ปี บ้านสุมนั ยาง เมืองไกสอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ( ซึ่งเป็นภรรยา นายนวนสะหวัน ) และ นางสุพร คงไค อายุ 53 ปี บ้านสุมันยาง เมืองไก สอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จากนัน้ เจ้าหน้าที่ จึงได้ควบคุมตัวทั้งสอง ไปดำ�เนินคดีที่ สภ.ชานุมาน ตามกฏหมายต่อไป.

สภ.เมืองมุกดาหาร จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมยาบ้าจำ�นวน 305 เม็ด และ 50 เม็ด

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ สภ.อ.เมือง มุกดาหาร ภายใต้การอำ�นวยการสัง่ การของ พ.ต.ต.มนตรี เมฆสงค์ สว.สส.สป เมืองมุกดาหาร และ ร.ต.อ.พล ไชย ภูจอมจิตร รอง.สว.สส.สป เมืองมุกดาหาร พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเมืองมุกดาหาร ร่วมกันตรวจค้น อย่างเข็มงวดเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาบ้า ตามนโยบายรัฐบาลที่เร่งแก้ปัญหายาเสพติด จากการเข้มงวดในการตรวจค้นสิง่ ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.อ.เมืองมุกดาหาร พบรถต้อง สงสัยที่ ถ.มุกดาหาร-คำ�ชะอี เป็นรถเก๋ง ทะเบียน กข 1245 นครพนม สีบอลเงิน จึงได้เรียกตรวจค้น

แต่รถดังกล่าวกลับเร่งความเร็วหนี เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้ขบั ไล่ตาม แล้วยิงปืนใส่ที่ยางรถ ทำ�ให้รถดังกล่าวหยุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเข้าค้นในรถ พบหญิง สาว ชื่อนางสาวฟ้ารุ่ง พุทธเจริญ อายุ 32 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 16 ซ.ศรีมุกดาหาร ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หลังจากการตรวจค้า พบยาบ้า จำ�นวน 61 เม็ด ซุกซ่อนในกล่อง เจ้าหน้าที่จึงได้นำ� ตัวไปสอบสวน ที่ สภ.อ.เมืองมุกดาหาร และดำ�เนิน คดี หลังจากสอบสวนทราบว่า นางสาวฟ้ารุ่ง พุทธ เจริญ อยู่ระหว่างการยื่นอุธรณ์ ในคดียาบ้า แต่มา ถูกจับในคดีย้าบ้าอีก.

ตำ�รวจมุกดาหารร่วมกับตำ�รวจชานุมาน จับกุมแก๊งค์ค้ายาบ้าข้ามชาติ

เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.กฤตนัย บัว พันธ์ รองผกก.ป.สภ.เมืองมุกดาหารและพ.ต.ท.ณัฐฐ์ อภิณัฐธนสมบัติ สวป.พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.เมืองมุกดาหารจับกุม นายชาญวิทย์ มุกดาธนโชติ (ต้น)อายุ 25 ปี ทีอ่ ยู่ 34/21 ถ.วงค์ค�ำ ภา ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร พร้อมของกลางยาบ้าจำ�นวน 305 เม็ด ทีบ่ ริเวณร้านซ่อมเลขที่ 116/2 ถ.พิทกั ษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.ณัฐฐ์ อภิณัฐธนสมบัติ สวป.สภ.เมือง มุกดาหารกล่าวว่า ได้รบั แจ้งจากสายลับว่า นายชาญวิทย์ มุกดาธนโชติ (ต้น) ได้นำ�ยาบ้าออกจำ�หน่ายให้กับวัย รุ่นในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่จึงทำ�การ ตรวจสอบ พบนายชาญวิทย์ อยู่บริเวณร้านซ่อมดัง กล่าวเจ้าหน้าที่ตำ�รวจแสดงตัวขอทำ�การตรวจค้นพบ ยาเสพติด(ยาบ้า)จำ�นวน 5 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติก ชนิดกดปิด-เปิดซุกซ่อนในกระเป้ากางเกงด้านหน้าข้าง ขวาและลูกกุญแจห้องพักหมายเลข 208 ในกระเป้า คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เจ้าหน้าที่จึงทำ�การตรวจสอบ

เป็นลูกกุญแจหอพักจิตอาภาและได้เข้าทำ�การตรวจ ค้นห้องดังกล่าวพบยาบ้าจำ�นวน 300 เม็ด โดยแยก เป็นยาบ้าสีสม้ ชนิดกลมแบนปรากฎอักษร wy จำ�นวน 296 เม็ด ยาบ้าสีเขียวจำ�นวน 4 เม็ด รวมยาบ้า ทั้งหมด 305 เม็ด และในวันเดียวกันพ.ต.ต.มนตรี เมฆสงค์ สว.สส.ส.เมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ ทำ�การจับกุม นางน้อย วังไช อายุ 21 ปี บ้านตาล เปี่ยว เมืองศรีโคตรบอง แขวงกำ�แพงนครหลวงเวียง จันทร์พร้อมยาบ้าจำ�นวน 50 เม็ด พร้อมอุปกรณ์ในการ เสพยาบ้าและปืนไทยประดิษฐ จำ�นวน 2 กระบอก ที่ บ้านเลขที่ 55 ม.4 ต.โพธิไ์ ทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ส่วนนายทองคำ� โคชขึง ซึงเป็นสามีของนางน้อยได้วงิ่ หลบหนีขณะจับกุม เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้แจงข้อกล่าวหาว่ามีความ ผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ใน ครอบครองเพือ่ จำ�หน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อมนำ�ตัวผู้ ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง มุกดาหารเพื่อดำ�เนินคดีต่อไป.

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2012

ผู้แท​นพระองค์ ตรวจเยี่ยม​และติดตาม ผ​ลการดำ�เนิน​งานของสถานี​อนามัย

เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรด กระหม่อมให้ผแ้ ู ทนพระองค์ คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรนิ พุ งค์ และคณะตรวจเยีย่ มและติดตามผล การดำ�เนินงานของ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินนี าถ โสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร คุณหญิงอุไรวรรณ กล่าวว่า สถานีอนามัยเฉ ลมพระเกียรติฯ เป็นพระราชดำ�ริของสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีม่ คี วามห่วงใยต่อพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในถิน่ ทุรกันดาร พระองค์ทรงอยาก

ให้บริการด้านสารธารณสุขเข้าถึงประชาชน เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง จึงก่อเกิดเป็น โครงการพระราชดำ�ริ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ แห่งทั่วประเทศ และในจังหวัดมุกดาหารได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาโสกซึ่งได้รับการ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ส่วนการเดินทางมาในครัง้ นีค้ ณ ุ หญิงอุไรวรรณ กล่าวว่า เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานของโครงการ และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคการดำ�เนินงาน ใน การที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไป.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ​โรงแรม เซนทารา อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุริยะ ประสาท บัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ�การท่องเที่ยว 17 จังหวัด ภาคเหนือ หลังจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่าน ได้มีการประชุมแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เหงียน ฮู หยุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกวางตรี ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่านนางบุญมี ขันติ วงศ์ หัวหน้าแผนการท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คุณติน ติน เมี๊ ยะ ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ จังหวัดตาก เป็นประตูเชื่อมต่อกับสหภาพ เมียนมาร์ ที่สำ�คัญในอนาคต จะมีการก่อสร้างเส้น ทางคมนาคม ไปบรรจบกับทางหลวงของ สหภาพ เมียนมาร์ ลงสูอ่ า่ วเมาะตะมะอีกด้วย และไปเชือ่ มต่อ กับเส้นทาง HIGH WAY ที่ผ่านมาจากมณฑลยูนาน ของจีน สูอ่ ่าวเมาะตะมะอีกด้วย นอกจากจังหวัดตาก แล้วจังหวัดอืน่ ๆ ในภาคเหนือยังสามารถไปมาหาสูก่ บั สหภาพเมียนมาร์ ผ่านทางแม่ฮองสอน เชียงใหม่ และ เชียงราย หรือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ก็สามารถผ่านได้ดว้ ย และทีส่ �ำ คัญจังหวัดตาก จาก การที่จังหวัดตากได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับ จังหวัดมุกดาหาร ผ่านไปยังแขวงสะหวันนะเขต และ แขวงใกล้เคียงใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว ไปบรรจบกับกวางตรี จังหวัดเทียนเว้ จังหวัด ดานัง และจังหวัดใกล้เคียง ในสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ซึ่งอยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวัน ออก-ตะวันตก และทุกประเทศที่กล่าวมา ก็ยังเป็น สมาชิกของ ASEAN อีกด้วย ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ แสงพุฒ ประธานสภา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก เปิดเผยเพิ่ม เติมว่า ในปี 2558 กลุ่มประเทศ ASEAN กำ�ลังจะ รวมตัวกันเป็นประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ นับ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ เพราะจะมีการเคลื่อน ย้ายอย่างเสรี ระหว่างในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ถึง 5 ด้าน คือการผลิตสินค้า การบริการ การลงทุน แรงงาน และเงินทุน ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่ง ของการบริการ จะต้องมีการประสานความร่มมือกัน พัฒนาในลักษณะ WIN:WIN เพื่อให้เกิดประโยชน์ทุก ภาคส่วนของทุกประเทศในกลุ่ม.

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร จัดงาน “ผู้ว่าพบสื่อมวลชน”

การประชุมสุดยอด ผู้นำ�การท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 18.30 น.ทีห่ อ้ งประชุม สองฝัง่ โขงศาลาเรารักมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานผู้ว่าพบ สื่อมวลชน เพื่อขอบคุณแก่สื่อมวลชน ที่นำ�เสนอข่าว ของจังหวัดมุกดาหาร เช่น องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยใน งานมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมงาน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงาน วันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง ตรงกับ วันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

www.mukdahannews.com

(สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ใน ปัจจุบัน) ความสำ�คัญของนักข่าว ปัจจุบันข่าวสาร ข้อมูลกำ�ลังกลายเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับชีวิต แต่ความ จำ�เป็นดังกล่าว ไม่ใช่เพียงเนื้อหาของข่าวแต่เพียง อย่างเดียวเท่านั้น คนหนังสือพิมพ์หรือนักข่าว ก็มี ความสำ�คัญ ในฐานะคนกลาง ที่ทำ�หน้าที่ส่งผ่าน ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนไปยังผู้อ่าน ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบคนทำ�ข่าว เฉกเช่น กระจกสะท้อนสังคมก็คงไม่ผิดอะไรนัก เพี ย งแต่ ค วรจะสะท้ อ นทุ ก ด้ า นอย่ า สะท้ อ นเพี ย ง ด้านเดียวเท่านั้น.


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

Profile for mukdahannews

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์ทุกดาหารหารนิวส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 57

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์ทุกดาหารหารนิวส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 57

Advertisement