Page 1

1

MUKDAHANNEWS / OCTOBER 2011

กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองมุกดาหารและชุมชนฯ ปี 2554 ทอดวัดศรีมุกดาหาร ยอดเงิน 299,999 บาท.

ชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำ�บุญกฐินน้ำ�ลอยกระทงแม่น้ำ�โขงครั้งที่ 5 ปี 2554

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มอบน้ำ�ดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มูลค่ากว่า 1,800,000 บาท ปท่ี 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าว กีฬาฟุตบอลในกลุ่มผู้ใช้แรงงานสานสัมพันธ์

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10

มอดไม้พยุงเหิม ใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่ใส้ทะลัก และบาดเจ็บ 3 ราย

ตชด.มุกดาหารตรวจยึดกระเทียมหนีภาษี 3 ตัน

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 12 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com

มูลค่า 150,000 บาท

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2


2

ปที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2554

พบศพชายขึ้นอึดลอยมาติดตลิ่ง ริมฝั่งแม่นำ�้โขงหน้าวัดศรีมงคลเหนือ

ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร ผนึกกำ�ลัง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ ปฏิบัติการกวาดล้างปราบปรามขบวนการลักลอบ ตัดไม้ท�ำ ลายป่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารอย่างเข้มแข็ง ล่าสุด ยึดไม้พยุงแปรรูป 32 ท่อนเตรียมส่งนายทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนบาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ผนึก กำ�ลัง พ.อ. ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานภูผาเทิบมุกดาหาร พร้อม ชุดเฉพาะกิจกองร้อยตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหารและเจ้าหน้า อุทยานภูผาเทิบมุกดาหาร ออกปฏิบัติการกวาดล้าง

ปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ทำ�ลายป่าและยา เสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอย่างเข้มแข็ง ล่าสุด ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จำ�นวน 32 ท่อน ปริมาตร 2.30 ลูกบาศก์เมตร ประมาณมูลค่า 150,000 บาท บริเวณป่าด้านหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรดอนตาล อำ�เภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร คาดว่าน่าจะเพิง่ นำ� มาซ่อนไม่นานก่อนหน้านี้ เนือ่ งจากไม้อยูใ่ นสภาพใหม่ ยังสดและเตรียมส่งข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหารกล่าวว่า พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด มุกดาหารที่ยังคงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดยังคงมีพวกที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเข้าไปบุกรุกทำ�ลายอย่างต่อ เนือ่ ง ตนจึงให้เจ้าหน้าทีท่ กุ นาย ทำ�งานอย่างแข็งขันไม่ ต้องเกรงกลัว เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ตอ่ ไป

ศาลสั่งจำ�คุก 13 ยกฟ้อง 16

เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 19.30 น ที่ ท่าน้�ำ หน้าวัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เจ้า หน้าทีต่ �ำ รวจ สภ.เมืองมุกดาหารได้รบั แจ้งจากพลเมืองดีวา่ พบศพ ลอยมาตามน้�ำ บริเวณทางขึน้ วัด เบือ้ งต้นทราบ ว่า เป็นศพผู้ชาย สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำ�ตาล กางเกง ขายาวสีดำ� ไม่ทราบชื่อ นามสกุล และสัญชาติ ส่ง กลิ่นเหม็น คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำ�กว่า 2 วัน

จากผู้พบเห็นแจ้งว่า เมื่อเวลา 17.30 น ชาวบ้านได้รับแจ้งจากตำ�รวจน้ำ�จังหวัดมุกดาหาร ว่า พบศพลอยมาตามแม่น้ำ�โขง บริเวณ บ.นาโปใหญ่ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร ตำ�รวจน้ำ�จึงประสานไป ยังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ให้เข้ามาดู ที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิธงแดงนำ�ศพไปเก็บไว้ รพ.มุกดาหารเพือ่ พิสจู น์หลักฐานหาสาเหตุการตายต่อไป

คดีเผาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ตชด.มุกดาหารตรวจยึดกระเทียมหนีภาษี นำ�้หนัก 3 ตัน 150,000 บาท

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.54 พันตำ�รวจโทเทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ได้ สนธิกำ�ลัง กับ พันเอกยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้ อำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร,เจ้า หน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร ได้ออกลาดตะเวนเพือ่ ป้องกัน การนำ�เข้า-ออกสิง่ ผิดกฎหมายตามแนวแม่น�้ำ โขง เมือ่ มาถึงบ้านนาโปใหญ่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร พบ สิง่ ของกองอยูร่ มิ ฝัง่ เป็นจำ�นวนมาก จึงได้เข้าไปตรวจ สอบ พบเป็นกระเทียมบรรจุในกระสอบนับรวมแล้ว

จำ�นวน 150 กระสอบ น้ำ�หนักรวม 3,000 กิโลกรัม ที่ยังไม่เสียภาษีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดย ผิดกฏหมาย คิดเป็นมูลค่า 150,000 บาท จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าเป็นของผู้ ลักลอบนำ�มาไว้ที่จุดดังกล่าว เพื่อรอขนย้ายส่งให้กับ นายทุน แต่มาถูกเจ้าหน้าที่พบเสียก่อนจึงได้ทิ้งของ กลางทั้งหมดหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ ร้อย ตชด.234 มุกดาหารและเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร จึงได้นำ� ของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อสืบหาผู้กระทำ�ความผิดต่อไป

ตชด.234 มุกดาหารสนธิกำ�ลัง กอ.รมน.ป่าไม้ ยึดไม้พยุงมูลค่า 150,000.-บาท

เมือ่ เวลา 09.00 น.วันที่ 27 ต.ค. ศาลจังหวัด มุกดาหาร ได้ออกนัง่ บัลลังก์อา่ นคำ�พิพากษาทีพ่ นักงาน สอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ยืน่ ฟ้องสมาชิกกลุม่ เสือ้ แดง ฐานความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐภายในราช อาณาจักร ความผิด บุกรุกสถานที่ราชการ ร่วมกัน ทำ�ลายทรัพย์สิน และวางเพลิงเผาอาคารศาลากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2553 มีผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องรวมทั้ง สิ้น 29 คน โดยศาลใช้เวลาอ่านรายละเอียดการเบิก คำ�ให้การของพยานแวดล้อมที่อยู่ในเหตุการณ์ ก่อน มีคำ�พิพากษาตัดสินลงโทษและยกคำ�ฟ้องจำ�เลย โดย ใช้เวลาอ่านคำ�ตัดสินนานประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี กำ�ลังเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจมารักษาความสงบเรียบร้อยกว่า 500 นายพร้อมชุดตรวจหาวัตถุระเบิดจาก กก.ตชด. 23 มาดูแลอย่างเข้มงวด รายชื่อจำ�เลยมี นายจันที แสนลา พร้อม พวกรวม 29 คน นายจันที แสนลา จำ�เลยที่ 1 นายดวง คน ยืน จำ�เลยที่ 2 นายทวีศักดิ์ แข็งแรง จำ�เลยที่ 3 นายณัฐวุฒิ พิกุลศรี จำ�เลยที่ 4 นายทองสี ซาเสน จำ�เลยที่ 5 นายไมตรี พันธุ์คูณ จำ�เลยที่ 6 นายทอง มาก คนยืน จำ�เลย 7 นายเสกสรร ซาเสน จำ�เลยที่ 8 นายเอกพจน์ ศรีโยหะ จำ�เลยที่ 9 นายทองดี ชาธิ พา จำ�เลยที่ 10 นายพิสดาร คนดี จำ�เลยที่ 11 นาย สมคิด บางทราย จำ�เลยที่ 12 นายทองเพชร ศิริสุข รักษ์ จำ�เลยที่ 13 นายสมหมาย เกี้ยงเกา จำ�เลยที่ 14 นายนพชัย พิกุลศรี จำ�เลยที่ 15 นายพระนม กัน นอก จำ�เลยที่ 16 นายพรพจน์ พันธ์สุวรรณ จำ�เลย ที่ 17 นายวิชัย อุสุพันธ์ จำ�เลยที่ 18 นายสมัคร ลุ นริลา จำ�เลยที่ 19 นายสันพสิทธิ์ นาโสก จำ�เลยที่ 20 นายวินัย ปิ่นศิลปะชัย จำ�เลยที่ 21 นายวิชิต อิน ตะ จำ�เลยที่ 22 นายประครองหรือครอง ทองน้อย จำ�เลยที่ 23 นางบุญเทียน รูปสะอาด จำ�เลยที่ 24 นายณัฐพลหรือณัฐ พันธุ์คุณ จำ�เลยที่ 25 นายแก่น

www.mukdahannews.com

หนองพุดสา จำ�เลยที่ 26 นายทินวัฒน์หรืออุด้ ดี้ เมือง โคตร จำ�เลยที่ 27 นายเทพชัย ประจิตร จำ�เลยที่ 28 นายไพวัลย์วัลย์ พรเพ็ชร จำ�เลยที่ 29 ผลคำ�พิพากษา การกระทำ�ของจำ�เลยที่ 2,3,4,6,15,16,18,19,21,22,23,26 และจำ�เลยที่ 27 รวม 13 คน เป็นกรรมเดียวผิดกฏหมายหลายบท ให้ ลงโทษฐานร่วมกันวางเพลิง เผาทรัพย์อนั เป็นสาธารณ สมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เมือ่ พิเคราะห์ พฤติการณ์ของจำ�เลยแต่ละคนแล้ว เห็นสมควรลงโทษ จำ�คุกคนละ 20 ปี และ ริบของกลาง ส่วนจำ�เลยที่ 1,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,20,24,25,28 และจำ�เลย ที่ 29 รวม 16 คน ยกฟ้อง สำ�หรับคำ�พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร ให้จำ�คุก 20 ปี 13 ราย ความผิดฐานบุกรุกสถานที่ ราชการ ร่วมกันทำ�ลายทรัพย์สิน และวางเพลิงเผา อาคารศาลากลาง ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 16 ราย ศาลมีคำ�พิพากษาให้ยกฟ้องเพราะ ไม่มีหลักฐานอื่น ที่แสดงว่าโจทก์ได้ร่วมกระทำ�ความผิดอื่นตามฟ้อง หลังศาลอ่านคำ�พิพากษา เจ้าหน้าทีเ่ รือนจำ�ได้น�ำ ตัวผู้ ต้องหาลงจากบัลลังก์ นำ�กลับเข้าไปควบคุมไว้ที่ เรือน จำ�จังหวัดมุกดาหาร ส่วนผูท้ ถี่ กู ยกฟ้อง เมือ่ ออกมาจาก ห้องพิจารณาคดี ต่างร้องให้ตรงเข้ากอดกับครอบครัว ที่มาให้กำ�ลังใจอย่างหนาแน่น ทางด้านนายวิสติ สินธุไพร แกนนำ�กลุม่ นปช. ทีเ่ ดินทางมาให้ก�ำ ลังใจกับกลุม่ เสือ้ แดงมุกดาหารกล่าว ว่า เราจะยื่นขอประกันตัวทั้ง 13 คนโดยใช้เอกสิทธิ์ สส. 7 คน เงินประกันคนละ 600,000 บาทเพื่อยื่น ขอประกันทั้ง13 คนโดยเร็ว ตนขอแสดงความเสียใจ กับญาติผทู้ ถี่ กู ตัดสินจำ�คุกด้วย และจะหาแนวทางดูแล ให้ดที สี่ ดุ ก่อนทีท่ งั้ หมดจะเดินทางไปรับประทานอาหาร ที่บ้านของ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สส.จังหวัด มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ต่อไป


3

MUKDAHANNEWS / OCTOBER 2011 ผิดชอบดำ�เนินการแก้ไขแล้ว วันทีต่ อบข้อร้องเรียน : 7ตุลาคม2554

จากน้�ำ ท่วมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูค้ นยังเฉยๆ นิง่ ๆ ดูเหตุการณ์ แต่เวลาผ่านไปเริม่ ท่วมจังหวัดลพบุรี ลุกลามมาถึง พระนครศรีอยุธยา ที่สำ�คัญคือการเข้าโจมตีนิคม อุตสาหกรรมทั้งหลาย จากนิคมอุตสาหกรรมสห รัตนนคร อ.นครหลวง ข้ามสู่ สวนอุตสาหกรรมโรจ นะ อ.อุทยั ไล่เลยมาถึงนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ไฮเทค อ.บางปะอิน ทีน่ �ำ้ ทะลุฝา่ แนวต้านทานมาส ร้างความเสียหายแก่โรงงานอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยาน ยนต์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทัง้ ยังมีนคิ มอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นข่ายต้องหวัน่ วิตกต่อการโจมตีของกระแสน้�ำ เร่งมือป้องกันอย่าง เต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคม อุตสาหกรรมนวนคร หรือ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมมูลค่าความเสียหายนับหมื่นนับแสนล้านบาท และแน่นอนว่า กระทบกระเทือนถึงความเชือ่ มัน่ ต่อ การจะสร้างไทยเป็นฐานการผลิตต่างๆ ในอนาคต ด้วยเหตุน้ีจังหวัดมุกดาหาร โดยนาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดศูนย์ รวมน้�ำ ใจ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ปี 2554 สามารถบริจาคได้ทส่ี �ำ นักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทีท่ �ำ การไปรษณีย์ ทุก แห่ง หรือโอนเงินบริจาคได้ท่ี บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ประเภทออมทรัพย์ ชือ่ บัญชีศนู ย์รวม น้�ำ ใจ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ปี 2554 จังหวัด มุกดาหาร เลขบัญชี 420-0-38565-1 และในวันที่ 31 ต.ค.54 แขวงสะหวันนะ เขต สปป.ลาวได้มอบน้�ำ ดืม่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ อุทกภัย มูลค่ากว่า 1,800,000 บาท เราชาวจังหวัด มุกดาหารควรช่วยเหลือตอนทีพ่ อ่ื นชาวไทยกำ�ลังยาก ลำ�บากแและ ขอขอบคุณน้�ำ ใจจาทุกคนทีไ่ ด้เล็งเห็น ความทุกข์ยากของไทย ซึง่ ทางจังหวัดมุกดาหาร จะ ได้น�ำ ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยพร้อมกับเงินและ สิง่ ของทีป่ ระชาชนชาวมุกดาหารร่วมกันบริจาคอย่าง เร่งด่วนต่อไป.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ลำ�ดับที่ : 2216 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน : กล้องวงจรปิดศาลากลางฯ เรือ่ งร้องเรียน : มีชายโรคจิตเข้าห้องน้�ำ หญิงรายละเอียด การร้องเรียน : เมือ่ วันพฤหัสที่ 22 ก.ย.54 เวลาประมาณ 16.30 น.ได้มชี ายโรคจิตแอบเข้าไปดูผหู้ ญิงเข้าห้องน้�ำ ทีช่ น้ั 3 ศาลากลางฯ และสอบถามไปที่ สนง.จ.เกีย่ ว กับกล้องวงจรปิดว่าสามารถเรียกดูได้ไหม ได้รบั คำ�ตอบ ว่าส่งซ่อมอยู่ กรุณาชีแ้ จงให้ทราบด้วยค่ะว่ากล้องทีต่ ดิ ไว้ในแต่ละชัน้ มีไว้ท�ำ ไมถ้าใช้งานไม่ได้กเ็ อาออกเถอะค่ะ ขอขอบพระคุณ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-23 09:27:29 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 113.53.153.38 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ขอชีแ้ จ้งกล้องจรปิด ศลก.จว.มห. เนือ่ งกล้อง วงจรปิด(CCTV.) เกิดการชำ�รุดเสีย ทีต่ วั อันดับเตอร์ท่ี เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครือ่ งบึก สถานีสอ่ื สาร กล่ม งานข้อมูลสารสนเทศฯ( จนท.ผ้ดแู ลระบบฯ) ได้ท�ำ การ เช็กระบบกล้องวงจรปิดเป็นประจำ�ทุกวัน แต่ปรากฎว่า เมือ่ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ระบบฯ ไม่ท�ำ งาน เครือ่ ง บันทึกไม่ท�ำ งาน จนท.ผ้รบั ผิดชอบระบบฯ ได้ทางร้าน ทีไ่ ด้ท�ำ สัญญาการติดต้งกล้องวงจรปิด มาทำ�การตรวจ เช็คดูอกี ครัง้ ปรากฎว่าสาเหตุเกิดจากอันดับเตอรืทจ่ี า่ ย ไฟเข้าเครือ่ งบันทึกเสียจริง ๆ ทางร้านฯทีร่ บั ผิดชอบ ตามสัญญาฯ ได้น�ำ อันดับเตอรืตวั ทีเ่ สียไปด้วย เพือ่ จะ นำ�เปลีย่ นตัวใหม่มาใช้ให้แทน ผ้รบั ผิดชอบไดแจ้นทาง ร้านมาโดยตลอดว่าให้แก่ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้เป็นการเร่ง ด่วนด้วย แต่ทางร้านฯ แจ้งว่ายังไม่ได้อนั ดับเตอร์ตวั ใหม่ ทีท่ างร้านได้ซอ้ื ไว้ ทาง จนท.ก็ได้แจ้งเตือนให้ทางร้านรีบ ดำ�เนินการเรือ่ งกล้องวงจรปิดทีข่ ดั ข้อง ให้จงั หวัดโดยเร่ง ด่วนอีกครัง้ เมือ่ ๑๙ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ อีกคร้ง แต่ทางร้านผ้รบั ผิดชอบเรือ่ งอุปกรณ์อนั ดับเตอร์ ก็แจ้ง ว่ายังไม่ได้อนั ดับเตอร์ทส่ี ง่ ไว้อกี และวัน้ี ๒๓ กันนาย น ๒๕๕๔ ผ้ดแู ลระบบฯก็ได้แจ้งปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้ทาง ร้านฯ รับทราบ และใหรีบมาทำ�การแก้ไขอุปกรณ์กล้อ วงจรปิด ศลก.จว.มห. โดยด่วนทีส่ ดุ แล้วอีกคร้ง ระบบ กล้องวงจรปิดของ ศลก.จว.มห. ผ้รบั ผิดชอบระบบฯจะ ทำ�การเช็ค, ตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกวันอย่แล้ว แต่สาเหตุ ทีล่ า่ ช้าก็เพราะทางร้านฯยังไม่ได้รบั อันดับเตอร์ทจ่ี ดั ซือ้ ไว้ ท้านงานสถานีสอ่ื สารฯ ผ้ดแู ลระบบฯต้องขออภัยกับใน เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ไว้ดว้ ย ทางผ้กบั ดูแลระบบฯจะรีบ ประสานการตรวจซ่อม ให้ระบบกล้องวงจรปิด ศลก. จว.มห. ให้ใช้งานได้โดยด่วนทีต่ อ่ ไป จึงเรียนชีแ้ จงมา เพือ่ ทราบ สถานีสอ่ื สาร สำ�นักงานจังหวัดมุกดาหาร วันทีต่ อบข้อร้องเรียน : ๒๓ ก.ย.๕๔

วันที2่ 7 กันยายน 2554 ฝนตกตัง้ แต่เช้า ด.ช.กริษษิพฒ ั น์ เมืองโคตร ไปเรียนตามปกติ ผูเ้ ป็น ป้าเป็นห่วงหลาน เลยปันจักรยานไปดู ปรากฎว่าเห็น หลานเล่นน้�ำ อยูก่ ลางสนามเลยขออนุญาตกับครูคนหนึง่ กลับแต่ไม่ใช่ครูประจำ�ชัน้ เพราะครูประชัน่ ไม่อยูใ่ นทีน่ น้ั หรืออะไรก็แล้วแต่ วันต่อมาเด็กคนนัน้ ไปโรงเรียนตาม ปกติครูคนนัน้ กลับพูดจาไม่ดกี ลับแม่ของเด็ก และพูดว่า ไม่ใช่ไม่บอกแต่บอกเด็กไม่ฟงั เราก็เข้าใจว่าลูกเรามีนสิ ยั อย่างไรแต่มาโมโหคือเขาพูดว่าเด็กหลายคนไม่ได้มแี ต่ลกู เราคนเดียวทัง้ ทีเ่ ด็กมีไม่ถงึ 20คนถ้าเปรียบเทียบกับ ร.ร อืน่ เขาบอกเราไม่ให้เราเอาลูกไป .ร.ร วันฝนตกเราก็อง้ึ เราก็เลยถามคืนว่าครูปดั ความรับผิดชอบไม่ได้เพราะถ้า สมมุตวิ า่ ลูกเราเป็นอะไรจริงครูเป็นครูกผ็ ดิ อยูด่ ี ครูคนนัน้ ยังบอกว่าเรานัน้ เก่ง เก่งจริงๆ เราได้ยนิ ครูคนนีพ้ ดู ยิง่ เสียใจมาก เพราะลูกเราพิการแต่ขาแต่เดินพอได้ หวัง จะให้ครูคอยอบรมสัง่ สอนแต่งเขาก็ปดั ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่เราเสียใจ เราหมดศรัทธา หมดความ เคารพ และหมดความหวัง ใครจะช่วยเราได้เมือ่ ยังมี่ ครูทก่ี นิ แต่เงินเดือนของประชาชนแต่ขาดดความเป็นครู วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-28 12:41:02 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 61.7.188.203 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน เรียน ผู้ร้องเรียน สำ�นักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้รับทราบข้อร้องเรียน ของท่านแล้ว และได้แจ้งประสานไปยังผูอ้ �ำ นวยการ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคมเพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จ จริงดังกล่าว พร้อมนีส้ �ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษามุกดาหารได้ตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนของท่าน ตามทีร่ อ้ งเรียนข้างต้นแล้ว ปรากฎว่า ประเด็นการร้อง เรียนยังขาดรายชือผูถ้ กู ร้องเรียน ว่าเป็นครูคนใด พูดจา ไม่ดกี บั ผูร้ อ้ งเรียนอย่างไรบ้าง(ระบุค�ำ พูด หรือประโยค ทีท่ �ำ ให้ผรู้ อ้ งได้รบั ความเสียหายอย่างไรบ้าง) ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รดั กุม ชัดเจน และเกิดความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย จึงใคร่ขอความกรุณา จากท่านได้ชว่ ยระบุขอ้ มูลดังกล่าวเพิม่ เติมต่อผูอ้ �ำ นวย การโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับ บัญชาชัน้ ต้นของผูถ้ กู ร้องเรียนด้วย ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง การดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางโรงเรียน จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ วันทีต่ อบข้อร้องเรียน : 6 ตุลาคม 2554 ลำ�ดับที่ : 2221 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน : ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร เรือ่ งร้องเรียน : สถานทีเ่ ล่นฟุตบอลบริเวณทีจ่ อดรถ รายละเอียดการร้องเรียน :

ผมทำ�งานในบริเวณศูนย์ราชการ ศาลา กลางจังหวัดมุกดาหาร และได้จอดรถยนต์ไว้บริเวณ ศาลากลางจังหวัด แต่ตอนเย็นแทบทุกวันจะมีเด็ก ลำ�ดับที่ : 2215 มาเล่นฟุตบอลกันเป็นจำ�นวนมาก และมักจะย้าย ลำ�ดับที่ : 2217 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ รถยนต์ทจ่ี อดอยูโ่ ดยไม่คดิ ว่ารถยนต์จะใส่เบรคมือ ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน :เป้ล หรือเกียร์ไว้ ทำ�ให้รถยนต์ผมเสียหาย และบางครัง้ ผูถ้ กู ร้องเรียน :ผูร้ บั ผิดชอบ เรือ่ งร้องเรียน : ถนนทางเข้าชำ�รุดมาก ก็มรี อยของลูกฟุตบอลฝากไว้ขา้ งรถ ซึง่ ต้องไปเคาะ เรือ่ งร้องเรียน : การลักลอบตัดไม้โดยมีเจ้าหน้าทีร่ ฐั รายละเอียดการร้องเรียน : พ่น สีใหม่ อยากฝากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบช่วยดู ถนนทางเข้าหมูบ่ า้ นดง ตำ�บลบ้านแก้ง อำ�เภอ สนับสนุน หน่อย เพราะยังไม่ถงึ เวลาเลิกงาน ก็มาเล่นแล้ว ดอนตาล ชำ�รุดมาก เทศบาลนำ�ดินมาถมหลายครัง้ แต่ รายละเอียดการร้องเรียน : อยากให้ปราบปรามอย่างเข้มงวดกับผูล้ กั ลอบ เข้าใจอยูว่ า่ ต้องการออกกำ�ลังกาย แต่นา่ จะเข้าใจ เวลาฝนตกลงมาก็มสี ภาพเหมือนเดิม เพราะเคยออกไป ตัดไม้ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอนิคมคำ�สร้อย เพราะมีการลักลอบ สถานทีห่ น่อยครับ จาก...ผูเ้ ดือดร้อน ทำ�งานแถวพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ บ่อยค่ะ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-28 16:35:16 ตัดไม้อยูเ่ ป็นประจำ� วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-22 16:23:49 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 122.154.26.3 วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-23 11:39:02 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 123.242.133.195 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ด้วยถนนทางเข้าบ้านดง ตำ�บลบ้านแก้ง อำ�เภอดอนตาล เป็นถนนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ สำ�นักงานทางหลวงแผ่นดินมุกดาหาร และองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารซึง่ เทศบาลตำ�บลบ้านแก้ง ได้แก้ไขปัญหาเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตตำ�บล โดยนำ�ดินไปถม และได้แจ้งหน่วยงานทีร่ บั

IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 113.53.158.32 ลำ�ดับที่ : 2220 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน : โรงเรียนนาขาวป้อม เรือ่ งร้องเรียน : การละเลยหน้าทีข่ องการเป็นครู รายละเอียดการร้องเรียน :

หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน จะดำ�เนินการกำ�หนดเวลาเล่นฟุตบอลบนลาน จอดต้งั แต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยติดป้ายให้ชดั เจน วันทีต่ อบข้อร้องเรียน : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ลำ�ดับที่ : 2222 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน :การจราจร

www.mukdahannews.com

เรือ่ งร้องเรียน : ไฟแดงเสียไม่ซอ่ ม รายละเอียดการร้องเรียน : บริเวณสีแ่ ยกโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นแยกที่ มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนใน แต่ละวัน รถจะเยอะมาก แต่ไฟสัญญาณจราจรกลับเสีย ซึง่ ไม่ได้เสียอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ นับๆมานีก่ ห็ ลาย เดือนอยู่ ทำ�ไมไม่มหี น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาดำ�เนินการ ซ่อมหน่อยครับ ชาวบ้านเดือดร้อนมาก วัดใจกันตลอด ว่าใครจะไปก่อน เมือ่ คืนนี(้ 29/9/2554) ประมาณสาม ทุม่ รถก็ชนกันดังสนัน่ เพราะเหตุคนขับประมาทหรือ สาเหตุอะไรก็แล้วแต่ ผมว่าไฟจราจรก็มสี ว่ นทีท่ �ำ ให้เกิด อุบตั เิ หตุครัง้ นีด้ ว้ ย อะไรควรทำ�ก่อนทำ�หลัง เราๆท่านๆ คงจะรูก้ นั อยู่ สิง่ ทีค่ วรรีบแก้ไขกลับปล่อยไว้ไม่รบี ช่วยกัน ปรับปรุงให้มนั กลับมาใช้ได้ปกติ มีต�ำ รวจจราจรก็มาโบก รถไม่เกินครัง้ ละ1ช.ม. เข้าใจครับว่าเป็นมนุษย์ให้ไปโบก รถทัง้ วันก็แย่กนั พอดี ในเมือ่ เค้าประดิษฐ์ไฟจราจรมาให้ เบาแรงท่านตำ�รวจทัง้ หลายแล้ว ทำ�ไมไม่ซอ่ มซะล่ะครับ ขอประทานอภัยหากกระผมพูดพาดพิงถึงใคร ผมคิด ว่าการติเพือ่ ก่อเป็นสิง่ ทีด่ คี วรกระทำ� เพราะทีผ่ มเขียน มานีไ้ ม่มอี นั ไหนทีผ่ มคิดว่าไปทำ�ให้คนอืน่ เกิดความเสีย หาย ขออภัยหากคำ�ร้องเรียนนีเ้ คยมีมาก่อนหน้านี้ เพราะ ผมไม่ได้เช็คดู หวังว่าคงมีอะไรดีๆเกิดขึน้ ในเร็ววันนีค้ รับ บริเวณอืน่ ด้วยนะครับ ไฟแดงตลาดราตรีตอนกลางวัน ไฟแดงตรงทางไปศาลาขาว ผมว่ารถก็เยอะพอสมควร นะครับ ควรจะเปิดไว้หน่อยในช่วงกลางวัน หรือหากถ้า มีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่เปิดไฟสัญญาณจราจรในแต่ละจุดก็ ขอให้อธิบายหน่อยว่าทำ�ไมถึงไม่เปิดใช้ ขอบคุณทุกท่าน ทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนนีด้ ว้ ยครับ ขอบคุณครับ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-30 09:16:22 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 113.53.152.105 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน เทศบาลเมืองมุกดาหารได้พิจารณาใช้จ่าย เงินสะสมเพือ่ ใช้จ่ายเป็นค้าซ่อมแซมคาดว่าภายในต้น ปีงบประมาณ2555 จะซ่อมแซมแล้วเสร็จ วันทีต่ อบข้อร้องเรียน : 3 พฤศจิกายน 2554 ลำ�ดับที่ : 2226 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผูถ้ กู ร้องเรียน : โรงงานมันสำ�ปะหลังบ้านสามขาทาง ไปบ้านสองห้อง เรือ่ งร้องเรียน : โรงงานมันสำ�ปะหลังส่งกลิน่ เหม็น รายละเอียดการร้องเรียน : ขอความกรุณาท่านผู้รับเรื่องร้องทุกข์ขา้ พเจ้า ขอร้องทุกข์โรงงานมันสำ�ปะหลังบ้านสามขาส่งกลิ่น เหม็นทำ�ลายสุขภาพประชาชน ขอให้เข้ามาตรวจสอบ ด้วยนะคะตั้งมาหลายปีแล้วยังส่งกลิ่นเหม็นเหมือนเดิม วันที่ร้องเรียน : 2011-10-10 10:11:57 P Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.157.152 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจสอบโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลัง เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2554 ซึ่งเป็นของบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำ�กัด พบว่า โรงงานมีการปรับปรุงและ เสริมคันดินโดยรอบบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียให้มั่นคงแข็งแรง และไม่มีการระบายน้ำ�เสียออกนอกโรงงาน มีการ ใช้ผ้าใบคลุมบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อสร้างโรงงานผลิต กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) ซึ่งคาด ว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ สนง.อุตสาหกรรมได้เก็บ ตัวอย่างน้ำ�จากบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงงานไปตรวจ วิเคราะห์ปรากกฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนี้ สนง.อุ สาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้กำ�ชับให้ทางโรงงาน หมั่นทำ�ความสะอาดพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของโรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมของเศษกากแป้งและน้ำ� จากการผลิตซึ่งมีส่วนทำ�ให้เกิดกลิ่นเหม็น วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 3 พ.ย.2554


4

ปที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2554

จังหวัดมุกดาหารฯ ร่วม ททท.นครพนม

ศิษย์เก่าโรงเรียนมุกดาหารจัดงาน คืนสู่เหย้าชาวเขียวขาวปี 2554

จัดงานจุลกฐินสำ�นักสงฆ์ถำ�้กกกะพุง อ.หนองสูง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. จังหวัดมุกดาหารและอำ�เภอหนองสูง ร่วมกับการท่อง เทีย่ วแห่งประเทศไทยสำ�นักงานนครพนมและสมาคม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร จัดงาน ปั่น ฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน(กฐินแล่น) ณ สำ�นักสงฆ์ถ้ำ� กกกะพุง บ้านภู หมู่ 1 ตำ�บลบ้านเป้า อำ�เภอหนอง สูง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร ได้ มีโอกาสฟื้นฟูประเพณีการปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแล่น)ขึ้นเมื่อปี 2552 และกำ�หนดให้เป็นงาน บุญประเพณีประจำ�ปีของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็น

ประเพณีโบราณอันดีงามที่ควรได้รับการสืบสานไว้ให้ รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยงานในวันนี้มี คุณวิชุกร กุหลาบศรี ผอ.ททท.นครพนม คุณอุบล อัสนีศานติวงศ์ เจ้าของ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ คุณบัณฑิต ตัง้ ประกิจ นายก สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจังหวัดมุกดาหาร หจก. พุทธรักษ์วัสดุก่อสร้าง จังหวัดอำ�นาจเจริญ บริษัท ดราก้อน เวิลด์ 54 จำ�กัด พร้อมด้วยชาวบ้าน ร่วม กันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สรุปยอดร่วมทำ�บุญ กฐินทั้งหมดได้ 170,153.50 บาท.

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ สมัชชาปฎิรูปจังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหารได้จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาโรงเรียนมุกดาหาร ปีที่ 63 ภายใต้ concept “สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมุกดาหาร” “กินข้าวแลงแต่งผ้าฝ้าย” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18.30 น.ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร นายพรชัย ตังควานิช รองผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนมุกดาหาร ในนามตัวแทนคณะ กรรมการการจัดงาน “สืบสานแปดเผ่า ประเพณี คืน สู่เหย้า ชาวเขียวขาว 2554” ได้เปิดเผยว่า การจัด งานครัง้ นีแ้ บ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าทำ�บุญตักบาตรเลีย้ ง พระเพล มุทติ าจิตรครูบาอาจารย์ จัดนิทรรศการเชิดชู เกียรติศษิ ย์เก่าและปัจจุบนั และช่วงค่�ำ พบปะสังสรรค์ ร่วมกันรับประทานอาหารฉันท์พนี่ อ้ ง ซึง่ การจัดงานใน ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากนายบุญธรรม พิกุลศรี

นายสมาคมศิษย์เก่าฯ นายสุเทพย์ เซียสกุล นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีฯ นายวรวิทย์ สุพร ผูอ้ �ำ นวย การโรงเรียนมุกดาหาร และศิษย์เก่ามุกดาหารทุกรุ่น โดยงานในวันนีไ้ ด้เปิดรับบริจาคเงินจากศิษย์เก่าทีร่ ว่ ม งานเพื่อนำ�ไปช่วยผู้ประสบอุกภัยน้ำ�ท่วมด้วย ทัง้ นี้ ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน ได้ กล่าวว่า รูส้ กึ ดีใจอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มาเป็นประธานเปิดงาน ในครัง้ นี้ ทีจ่ ดั งานในครัง้ นี้ ก็เพือ่ สานสายใยของศิษย์ เก่า และหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารที่ทำ�การ สมาคมฯ และเชิดชูเกียรติศษิ ย์เก่า อันทำ�ให้เกิดความ สัมพันธ์รนุ่ พีร่ นุ่ น้อง เกิดความสมัคสมานสามัคคี และ สร้างความหวงแหนต่อสถาบัน ซึง่ เป็นการสร้างสังคม และตัวอย่างอันดีต่อเยาวชนรุ่นหลัง

จังหวัดมุกดาหารลงนามข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น. ห้อง 2041 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นางสุ ลักขนา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัด มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมหารือจัด ตัง้ คณะประสานงานการขับเคลือ่ นสมัชชาปฏิรปู จังหวัด มุกดาหาร(สปร.) โดยได้เชิญทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันหารือ ก่อรูปกลไกลในการขับเคลื่อนการปฏิรูประดับจังหวัด มุกดาหาร เพือ่ จัดเวทีสาธารณะ และหาประเด็นสำ�คัญ

ในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารร่วมกัน นายสุพร ชัยชาญ หนึ่งในคณะประสาน งานการขับเคลือ่ นสมัชชาจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ขอ้ มูล เพิม่ เติมว่า ขณะนี้ จังหวัดมุกดาหาร กำ�ลังกำ�เนินการ ขับเคลื่อนงานปฏิรูประดับประเทศไทย ตามแนวทาง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย โดยมี นายแพทย์ ประเวช วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นประธานคณะกรรม การฯ จังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดเวทีหารือ การขับ เคลื่อนสมัชชาปฏิรูปจังหวัดมุกดาหารขึ้น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร ฯพณฯ บุญรืน่ ศรีธเรศ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ ศึกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธลี งนามข้อ ตกลงจังหวัดมุกดาหารกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร และบรรยายพิเศษมอบนโยบาย เรื่อง “การศึกษากับความเป็นประชาคมอาเซียน” มี ผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์จากทุกสังกัดการ ศึกษา เข้าร่วมรับฟังในการบรรยายครั้งนี้จำ�นวนมาก ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ ได้กล่าวในพิธีเปิด ว่า เนือ่ งจากปัจจุบนั ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในอาเซียน จะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการ รวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นประชาคม เศรษฐกิจหรือ AEC ในปี พ.ศ.2558 ส่งผลให้มีตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน มีเสรีในการเคลื่อนย้าย

www.mukdahannews.com

สินค้า บริการและการลงทุน ดังนัน้ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องเตรียมความพร้อม คือการปรับตัวด้านการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียน ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเติบโต ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร จึงทำ�ให้ทกุ ภาคส่วน จะต้องมีการเตรียมพร้อม เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ บริหารการศึกษาทุกสังกัดจะต้องเตรียมความพร้อมที่ จะอยูร่ ว่ มกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการศึกษาโดยให้มีความร่วมมือ 3 ด้านคือ ด้าน พัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายตัวด้านการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ ศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น คนของประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้


5

MUKDAHANNEWS / OCTOBER 2011

โรงเจมุกดาหารจัด

เทศกาลกินเจจังหวัดมุกดาหาร

และเป็นสาขาที่ 804 โดยมีผู้บริหารธนาคารออมสิน นายพิเซษฐ์ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคาร ออมสิน สายงานกิจการ สาขา 4 นายมนัส พิรณ ฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 11 นายสมควร สุวรรณประภา ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขา กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้าน ค้า และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมใน พีธีเปิดครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าว แสดงความยินดีกับธนาคารออมสิน ที่ผู้บริหารมอง เห็นจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่ง เงินฝาก แหล่งสิน เชื่อ และธุรกรรมการเงินอื่น ๆ หลังจากมีสะพาน มิตรภาพไทย ลาว มุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต เป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อม ไทย ลาว เวียดนาม ตาม เส้นทางตะวันออก สู่ตะวันตก ทำ�ให้มีการค้า การ ลงทุน และการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้นตาม ลำ�ดับ และในส่วนของประชาชนผู้ใช้บริการจะทำ�ให้

ได้รับความสะดวก มีโอกาสเข้าถึงแหล่เงินทุน ทั้ง เงินฝาก และสินเชื่อ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น สำ�หรับธนาคาร ออมสินสาขาตลาดพรเพชร นับเป็นธนาคารออมสิน ลำ�ดับที่ 804 เปิดให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ ให้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิต และครอบครัว บัตรออมสินวีซ่าเดบิต และธุรกรรม ทางการเมืองอื่น ๆ โดยมีนายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ เป็นผู้จัดการธนาคาร มีผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานและ ลูกจ้างปฏิบัติงานในสาขานี้ จำ�นวน 10 คน และในโอกาสเปิดธนาคารออมสินสาขา ตลาดพรเพชร มุกดาหาร ครั้งนี้ ธนาคารได้มอบสิน เชื่อเพื่อกองทุนหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านต่าง 6 กองทุน เป็นเงิน 9 ล้านบาท มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำ�นวน 10 ราย ก่อนที่ ธนาคารจะได้มอบให้กับประชาชนที่ประสบ อุทกภัย ในส่วนที่เหลือต่อไป

ชาวชุมชนแก่​นศิลา-นาลม​โชย

ร่วมบริจาค​เงินสดและสิ่​งของช่วยผู้ประส​บอุทกภัย เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ทีโ่ รงเจมุกดาหาร (จีหมกเจตั๊ว) นายสันต์ ชัยสันติตระกูล ประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร นายอภัย พงษ์ ปกรณ์ศิริ เลขนุการ พร้อมคนไทยเชื้อสายจีน จำ�นวนมาก ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใน วันถือศีลกินเจประจำ�ปี 2554 โดยในเวลา 18.05 น.ได้ทำ�พิธีลอยกระทง (ปั้งจุ้ยเต็ง) ปัดเป่าความทุกข์ ทีบ่ ริเวณท่าน้�ำ วัดศรีมงคลเหนือ จากนัน้ เริม่ สวดมนต์

อัญเชิญตะเกียง กระถางธูปเทวเทพ อัญเชิญเทว อาจารย์กลับสู่สวรรค์ รับทานบัวลอยแดง ทัดยอด ทับทิม เป็นอันเสร็จพิธี ถือศีลกินเจประจำ�ปี 2554 นายสันต์ ชัยสันติตระกูล ได้กล่าวอีกว่า ใน ปี พ.ศ. 2554 เทศกาลกินเจในปีนี้ถือเป็นการสืบสาน ประเพณีอันดีงานของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย การปฏิบตั ภิ าวนารักษาศีลกินเจ จะนำ�มาซึง่ จิตสะอาด บริสุทธิ์ และความสุขอันเป็นนิรันดร์

ธนาคารออมสินเปิดสาขา 804 ที่ตลาดสดพรเพชร มุกดาหาร

ชาวชุมชนแก่นศิลา-นาลมโชย ร่วมบริจาค เงินสดและสิง่ ของช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยพระสงฆ์ วัดป่าศรัทธาธรรม และชาวชุมชนแก่นศิลา-นาลมโชย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกันนำ�ปัจจัยและ สิ่งของ รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท ส่งมอบในนาม จังหวัดมุกดาหาร เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้�ำ ท่วม เมื่อวันที่ 27 ต.ค.54 พระปลัดพัฒนาอภิ วัฒโน เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรม พร้อมด้วยชาว บ้านในชุมชนแก่นศิลา-นาลมโชย เขตเทศบาลเมือง มุกดาหารได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย เป็นเงิน 29,990 บาท พร้อมด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำ�ดื่ม เสื้อผ้า และของใช้จำ�เป็น จำ�นวนหนึ่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า เมือ่ วันที่ 10 ต.ค.54 นายชาญวิทย วสยางกูร ที่ทำ�การธนาคารออมสิน สาขาตลาดพรเพชร ถนน 40,000 บาท ส่งมอบให้กบั จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดอาคาร มุกดาหาร- ดอนตาล อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มลชัย บริสุทธิ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ

เพื่อรวบรวมในนามจังหวัดมุกดาหาร ส่งไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยน้ำ�ท่วม (ศปภ.) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ต่อไปนอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการ หน่วย งานภาคเอกชน ภาคประชาชน เช่น สำ�นักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และคณะ กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร ก็ได้รวบรวม สิ่งของเพื่อนำ�ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ขณะเดียวกันสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด มุกดาหาร หอการค้ามุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มุกดาหาร ก็ได้เปิดรับบริจาคสิง่ ของเพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือ ประชาชนในเขตพื้นที่อำ�เภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยเช่นกันโดยกำ�หนด เดินทางไปมอบสิ่งของในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม นี้

ตำ�รวจน้ำ�มุกดาหาร

เพชรรัตน์รุ่งเรืองขนส่ง

ดำ�เนินงานโดย นายศักดิ์ชาย สว่างเกียรติ (โกสุ่น) มีรถบรรทุก รถพ่วง รถเทเลอร์พื้นเรียบ รับส่งทั่วราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และดำ�เนินการทางศุลกากร สำ�นักงาน 1/1 ถ.ชยางกูร ก ถ.มุกดาหาร อ.เมืองดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0-4261-1374,0-4261-4391,08-4518-7843,08-3326-7309 Email : runya001@hotmail.com

www.mukdahannews.com


6

ปที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2554

สำ�นักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เปิดประชุมสภาสมัยแรก

มาก ซึง่ ได้มกี ารส่งมอบถุงบรรจุทรายกว่า 50,000 ถุง รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เดินทางไปมอบให้กับ ให้กับ ศปภ. ไปแล้ว นอกจากนี้เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ว่าราชการ ที่ผ่านมา ยังได้นำ�เงินสดและสิ่งของที่ได้รับบริจาค จังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนในการรับมอบ.

จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการ เฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา10.00 น.นายพงษ์เทพ ปริปุญโญ ประธานสภาเทศบาล เมืองมุกดาหาร ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีนายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้แถลงถึงนโยบาย ต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นสาระสำ�คัญในการประชุมสภา เทศบาลในครั้งนี้

เรือนจำ�จังหวัดมุกดาหาร

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เรือนจำ�จังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบเงินสด และอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธารน้ำ�ใจจาก ชาวเรือนจำ�จังหวัดมุกดาหาร ให้กับจังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมือ่ วันที่ 4 พ.ย.54 นายทำ�นุ ประกิจสุวรรณ ผูบ้ ญ ั ชาการเรือนจำ�จังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบธารน้�ำ ใจ ของชาวเรือนจำ� ด้วยการรวบรวบเงินสด จำ�นวน 10,000 บาท และข้าวสาร อาหารแห้ง จำ�นวนหนึ่ง

ให้กบั จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ และ ให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ หัวหน้าสำ�นักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร นำ�ส่งไปช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหาร ได้ เปิดศูนย์รวมน้�ำ ใจ ช่วยเหลือผูส้ บอุทกภัย และมีผมู้ จี ติ ศรัทธา นำ�เงินสด และสิ่งของมาร่วมบริจาคจำ�นวน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.54 ที่บ้านเหล่าสร้างถ่อ หมู่ 2 ตำ�บลเหล่าสร้างถ่อ อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัด มุกดาหาร สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารทำ�พิธี เปิดป้ายโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด เลือด โดยมีนายชัยรัตน์ สุทธิธรรมนายอำ�เภอคำ�ชะอี เป็นประธานในพิธีเปิด นายอำ�เภอคำ�ชะอีกล่าวว่าโรคมะเร็ง โรค ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็น ปัญหาสุขภาพทีส่ �ำ คัญ ของประชาชนชาวไทย ซึง่ เกิด ขึ้นคล้ายกันทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทั้งในเขตเมืองและ เขตชนบท การดำ�เนินโครงการหมูบ่ า้ นต้นแบบเพือ่ ลด โรคดังกล่าว จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ การส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานผัก ผลไม้มากขึน้ ออกกำ�ลังกายสม่�ำ เสมอและการไม่รบั ประทานอาหารไข มันสูง เป็นเรือ่ งทีม่ ปี ระโยชน์สงู สุดของการดูแลสุขภาพ นอกจากจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ยังสามารถ ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆได้อีกมากมาย ด้านนายสมบัติ บุญรักษ์ กำ�นันตำ�บลเหล่าสร้างถ่อ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำ�ให้ประชาชนใน หมูบ่ า้ นมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ปลอดจากโรคมะเร็ง ความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด หลังจากที่ได้ เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้จดั กิจกรรมขึน้ ในชุมชนหลาย อย่าง เช่น การออกกำ�ลังกายร่วมกัน การรวมกลุม่ ปลูก

www.mukdahannews.com

ผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง ตลอดจน กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอืน่ ๆ นอกจากนีโ้ ครงการ หมูบ่ า้ นเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อต้านโรคมะเร็ง โรค ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือด ยังได้สร้างความ รักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย และยัง สอดรับกับนโยบายเมืองสวย บ้านสะอาด คนสุขภาพ ดี ของจังหวัดมุกดาหารด้วย ซึง่ ขณะนีท้ างตำ�บลกำ�ลัง จะขยายผลโครงการไปทุกหมูบ่ า้ น ใน ต.เหล่าสร้างถ่อ เพื่อให้ตำ�เหล่าสร้างถ่อ เป็นตำ�บลคนสุขภาพดี หมูบ่ า้ นเหล่าสร้างถ่อ หมู่ 2 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำ�ชะอี จ.มุกดาหาร ถือเป็นหนึ่งหมู่บ้านที่มีความ สามัคคีระหว่างคนในชุมชน สามารถดำ�เนินกิจกรรม โครงการต่างๆได้ประสบผลสำ�เร็จ และโครงการ หมูบ่ า้ นเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์: หมู่บ้านปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นอีกหนึ่ง โครงการทีป่ ระสบผลสำ�เร็จในการดำ�เนินการจนได้รบั คัดเลือกจากทางสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบของจังหวัดประจำ�ปีนี้ และเป็น ตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารเข้าแข่งขันในระดับเขต ต่อไปด้วย ซึ่งชาวบ้านถือว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากคนในชุมชนจะได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากโรค และมีสุขภาวทางจิตดีแล้ว ยังเป็นการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ ราชกุมาร ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 57 พรรษาด้วย.


7

MUKDAHANNEWS / OCTOBER 2011

www.mukdahannews.com


8

ปที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2554

23 ตุลาคม 2554 จังหวัดมุกดาหารวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

www.mukdahannews.com


9

MUKDAHANNEWS / OCTOBER 2011

มุกดาหารแรงงานต่างด้าวชาวลาว แห่กลับบ้านหนีน้ำ�ท่วม

ทีบ่ ริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พบว่าตลอดทัง้ วัน ได้มหี นุม่ สาวชาว ลาว จำ�นวนประมาณกว่า 500 คน นำ�สัมภาระต่างๆ มารวมกันที่ท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร เพื่อเตรียมจะลงเรือกลับบ้านที่สะหวันนะ เขตประเทศลาว ทั้งนี้ นางสาว หน่อย ไม่มีนามสกุล อายุ 20 ปี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว กล่าว ว่า ตนพร้อมกับเพื่อนได้พากันเดินทางไปทำ�งานที่ กรุงเทพฯ เป็นเวลากว่า 5 ปี โดยทำ�งานที่โรงงาน โดยได้ค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท จากนายจ้าง แต่ เนือ่ งจากโรงงานทีก่ รุงเทพฯ ได้เกิดน้�ำ ท่วมหนักสูงกว่า 2 เมตร และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชน ต่างเร่งขนข้าวของออกจากบ้านไปอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ลอดภัย อย่างอลหม่าน ส่วนระดับน้�ำ ในพืน้ ทีโ่ รงงานทีพ่ วกตน ได้ทำ�งาน ขณะนี้มีปริมาณสูงรถยนต์เล็กไม่สามารถ ผ่านได้ ทำ�ให้ตนเองและเพือ่ นแรงงานลาวเริม่ แห่กลับ

คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่จามฯ

นำ�สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บ้านกันมากขึ้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามแรงงานชาวลาว ส่วน ใหญ่บอกว่า ได้ไปทำ�งานอยูท่ โี่ รงงาน และร้านอาหาร ในกรุงเทพฯ บางรายก็ได้เงินเดือน 7,000-8,000 บาท ก็พอมีพอใช้พอจ่ายบ้าง และขณะนีท้ โี่ รงงานและร้าน อาหารที่ทำ�งานอยู่ น้ำ�ได้ท่วมจนปิดกิจการ พวกตน จึงได้พากันเดินทางกลับมาบ้าน ซึ่ง ก็เป็นจังหวะที่ ครอบครัวกำ�ลังจะเก็บเกีย่ วข้าว อยู่พอดี คาดว่าหาก เก็บเกีย่ วข้าวเสร็จ น้�ำ ทีก่ รุงเทพฯก็คงจะลดลงและเข้า สู่ปกติ และเมื่อนั้น พวกตนจึงจะพากันเดินทางกลับ เข้ามาทำ�งานกันใหม่ และคาดว่าในระยะนี้ คงจะมี เพื่อนๆชาวลาว จำ�นวนไม่น้อย ที่จะต้องรีบเดินทาง กลับ และอยากฝากถึงชาวลาวด้วยกันเองว่า หากจะ เดินทางกลับไปทำ�งานใหม่ขอให้ทำ�ตามระเบียบและ ขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเป็นเหยื่อของการ ค้ามนุษย์ข้ามชาติ

คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ จังหวัดมุกดาหาร รวบรวมเงินสด ข้าวสาร อาหาร แห้ง ชุดบริขารสำ�หรับพระสงฆ์ รวมมูลค่ามากกว่า 700,000 บาท ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมือ่ วันที 4 พ.ย.54 คณะศิษยานุศษิ ย์ หลวงปู่ จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัดมุกดาหาร และบริษทั ผลิตน้�ำ ดืม่ พีอี แอนด์ พีเทค จำ�กัด นำ�เงินสดจำ�นวน 100,000 บาท พร้อมด้วยข้าวสาร น้�ำ ดืม่ ชุดผ้าห่มพร้อมหมอน ชุดถุงยังชีพและชุดบริขารสำ�หรับพระสงฆ์ รวมมูลค่า ทัง้ สิน้ 720,000 บาท ส่งไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ผลก ระทบ นางกุสุมา ศรีบุรมย์ ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ กล่าวว่า จากความเมตตาของหลวงปูจ่ าม มหาปุญโญ

ที่เห็นความทุกข์ยาก เดือดร้อน ของผู้ประสบอุทกภัย จึงได้รวบรวมเงินสด ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ จำ�เป็นสำ�หรับพระสงฆ์ ส่งไปช่วยเหลือ ซึ่งจะเดิน ทางออกจากจังหวัดมุกดาหาร และขอเป็นกำ�ลังใจ ให้ผู้ประสบภัย ให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ ขณะที่ ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวขอบคุณในน้ำ�ใจของ ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ทุกภาคส่วน ทีไ่ ด้รว่ ม กันบรรเทาความทุกข์ยาก เดือดร้อนให้กับผู้ประสบ อุทกภัย ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการจะบริจาคสิ่งของเพื่อช่วย เหลือผู้ประสบภัย ยังสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ว่าการอำ�เภอทุกแห่ง และสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร.

โครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกที่ จ.มุกดาหารวันแรกยังไม่คึกคัก

ไทยเบฟ จัดคาราวานต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มให้ชาวมุกดาหาร 12,000 ผืน

โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว 12 ปี ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีช่ าวมุกดาหาร ได้รบั มอบผ้าห่มรวม 12,000 ผืน เมือ่ วันที่ 4 พ.ย.54 นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนาย สมชัย สุทธิกลุ พานิช ประธานคณะทีป่ รึกษากรรมการผู้ อำ�นวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาว จำ�นวน 1,000 ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยในเขตอำ�เภอเมือง พื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ทีห่ อประชุมโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ตามโครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว 12 ปี บน เส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุน่ ทัง้ นีจ้ ะได้ทยอยส่งมอบ ให้ครอบคลุมทุกอำ�เภอในจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้ง

สิ้น 12,000 ผืน โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว 12 ปี บนเส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุน่ ดำ�เนินการต่อเนือ่ งมา เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยปี 2554 นีจ้ ะส่งมอบผ้าห่มจำ�นวน 200,000 ผืน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ให้ประชาชน ในพืน้ ที่ 15 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ พะเยา เชียงใหม่ ลำ�พูน ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และกำ�แพงเพชร โดยคาราวานต้านภัยหนาว จะเดิน ทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวถึงมือผู้ประสบภัยตลอดทั้ง เดือนพฤศจิกายน 2554 พร้อมนำ�กิจกรรมเสริม “ให้ น้องจากใจ ไทยเบฟ” มอบอุปกรณ์กฬี า ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในพื้นที่ด้วย

โครงการเปิดรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกที่จังหวัด มุกดาหาร วันแรก เกษตรกรทยอยนำ�ข้าวเปลือกมา จำ�นำ�กับโรงสีทเี่ ข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั ไม่ คึกคัก เนือ่ งจากเป็นต้นฤดูกาล คาดว่าราวกลางเดือน พฤศจิกายน จะมีเกษตรกรนำ�ข้าวมาจำ�นำ� เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2554 ที่โรงสีเอราวัณพืช ไร่ ซึ่งเป็นจุดรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก ตามโครงการรับ จำ�นำ�ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2554/2555 ของจังหวัด มุกดาหาร วันแรกของการเปิดรับจำ�นำ�มีเกษตรกรนำ� ผลผลิตมาจำ�นำ�บางตา เนือ่ งมาจากหลายคนยังไม่เก็บ เกีย่ วผลผลิต ส่วนทีส่ ามารถนำ�มาจำ�นำ�ได้ เป็นเพราะ มีการลงมือปลูกข้าวเร็ว จึงทำ�ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ก่อน โดยคาดว่าราวกลางเดือนพฤศจิกายน เกษตรกร จะทยอยนำ�ข้าวเปลือกมาจำ�นำ�มากขึ้น นางสมผ่อง บุตทศ เกษตรกรจากตำ�บล คำ�อาฮวน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ทีไ่ ด้น�ำ ข้าวหอมมะลิ ใหม่มาจำ�นำ� ในวันแรกของการเปิดโครงการฯ บอก ว่า พอใจกับราคาทีไ่ ด้รบั โดยข้าวของตนมีความชืน้ อยู่

www.mukdahannews.com

ที่ 17 % แต่ที่ได้คือมีการรับรองว่าข้าวที่นำ�มาจำ�นำ� จะได้รับเงินแน่นอน ด้านนายสมบูรณ์ จุมพลเสถียร หัวหน้า สำ�นักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การ จำ�นำ�ข้าวเปลือก เกษตรกรจะได้รับเงินตามราคาข้าว ที่ประกาศ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นความชื้น ซึ่ง ขณะนีจ้ งั หวัดมุกดาหาร เปิดจุดรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกไว้ แล้ว 3 แห่งคือ ทีเ่ อราวัณพืชไร่ อำ�เภอเมืองมุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรดงหลวง อำ�เภอดงหลวง และทีโ่ รง สีบา้ นบาก อำ�เภอดอนตาล จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 สำ�หรับขั้นตอนการจำ�นำ�ข้าว นั้นเกษตรกรจะ ต้องนำ�ข้าวของตนเองมาที่จุดรับจำ�นำ� ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วยใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำ�เนาบัตร ประชาชน สำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาสมุดบัญชี ธ.ก.ส. หลังจากนั้นนำ�ข้าวไปชั่ง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ อ.ค.ส.หรือ อ.ต.ก. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วม ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนัน้ จะออกใบประทวน เพื่อให้เกษตรกรนำ�ไปขึ้นเงินโดยผ่านบัญชีของ ธ.ก.ส


10

ผู้ว่าาฯ มุก​ดาหาร เชิญชวนร่ว​มทอดผ้าป่า

“พระใหญ่ ศูนย์รวมใจ​ชาวมุกดาหา​ร” กองละ 9 บาท

ปที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2554 9 บาท กำ�หนดทอดถวาย ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูม มุกดาหาร” กองละ 9 บาท สามารถแจ้งความจำ�นงได้ ณ วัดทุกแห่ง ที่ว่าการอำ�เภอทุกอำ�เภอ ส่วนราชการ โนรมย์ ในวันมาฆบูชา 17 กุมภาพันธ์ 2555 ทัง้ นี้ หากผูม้ จี ติ ศรัทธา ประสงค์จะร่วมเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ศาลากลางจังหวัด เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “พระใหญ่ ศูนย์รวมใจชาว มุกดาหาร

แถลงข่าวแข่งขันฟุตบอล

“กลุ่มผู้ใช้แรงงาน สานสัมพันธ์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เชิญชวน ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอด ผ้าป่าสามัคคี “พระใหญ่ ศูนย์รวมใจชาวมุกดาหาร” จำ�นวน 350,000 กอง ๆ ละ 9 บาท สมทบ ทุนสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมือ่ วันที่ 27 ต.ค.54 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในโอกาสที่ เป็น เจ้าภาพสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม ภายในวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำ�บลนาสีนวน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ในวันนี้ ว่า ในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ ัว จังหวัดมุกดาหาร ได้จดั กิจกรรมสำ�คัญ เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนือ่ งหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ประดิษฐาน ณ วัด รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ขณะนี้มีความคืบหน้าไป มาก ทั้งการก่อสร้างฐานรากถึงระดับฐานรองดอกบัว งานหล่อแบบเศียรพระและขดพระเกศา แล้วเสร็จทัง้ 100% โดยอยู่ระหว่าง การหาผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้าง ฐานดอกบัว องค์พระ และการตกแต่งภายใน ซึง่ จังหวัด มุกดาหาร ได้มแี นวทางในการหาทุนด้วยการจัดกิจกรรม เพือ่ ให้ชาวจังหวัดมุกดาหารมีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของ ด้วย การจัดโครงการ ทอดผ้าป่าสามัคคี “พระใหญ่ ศูนย์ รวมใจชาวมุกดาหาร” จำ�นวน 350,000 กอง ๆ ละ

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง ประชุมบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993) สำ�นักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร โดยนายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการสังคมแรงงาน จังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันประชุมและแถลงข่าวการ จัดงานแข่งขัน “กีฬาฟุตบอลในกลุ่มผู้ใช้แรงงานสาน สัมพันธ์” โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ ประกอบด้วยนายสุร ชัย บุญประคอง จากโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ เนชั่นแนล นายบันจง โสมศรีและนายฉัตรชัย พนม พรรณ จากบริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จัด จำ�หน่ายโตโยต้าจำ�กัด นายสกล รักสัตย์ จากโรงงาน น้ำ�ตาลสหเรือง นายสุรชัย บุญประคอง จากโรง

-

ชาวจังหวัด​มุกดาหาร ร่วมพิธีเจ​ริญพระพุทธ​มนต์ เนื่องในวั​นครบรอบปีที่ 55 แห่งการผนว​ช

เมือ่ วันที่ 22 ต.ค.54 ทีบ่ ริเวณสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ในเขตเทศบาลเมือง มุกดาหาร พระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญ พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และทำ�บุญตักบาตร พระสงฆ์ จำ�นวน 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการผนวช โดยมีนางสาวสมหมาย ปรีชา ศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำ�ประชาชน ทุกภาคส่วนร่วมในพิธี พร้อมเชิญชวนประชาชนได้รว่ ม กันตัง้ จิต เจริญภาวนาขอพรให้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ จัดปัดเป่า เหตุการณ์ภัยธรรมชาติในครั้งนี้ให้ ทุเลาเบาบาง ให้ ประชาชนผ่านพันวิกฤตได้อย่างปลอดภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ผนวชเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปชั ฌาย์ ทรงได้รบั ฉายาว่า ภูมพิ โลภิกขุ หลัง จากนั้น พระองค์เสด็จฯ ไปประทับจำ�พรรษา ณ พระ ตำ�หนักปัน้ หยา วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างทีท่ รงผนวช นั้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินี เป็นผูส้ �ำ เร็จราชการ แทนพระองค์ ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

พยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่าการ จัดการแข่งขันฟุตบอลในกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานสานสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานราชการในจังหวัด มุกดาหาร กับนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ นายบันจง โสมศรี บริษัท โตโยต้า มุกดาหาร (1993) ผูจ้ ดั จำ�หน่ายโตโยต้าจำ�กัดได้ให้ราย ละเอียดเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันจะเริ่มมีขึ้นใน วันที่ 30 พ.ย. 54เวลา 14.30 น. และวันที่ 2 พ.ย. 54 16.00 น. ณ สนามกีฬากลาง ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน ข้าราชการหรือ ประชาชนทีส่ นใจสามารถ เข้ารับชมการแข่งขัน ในวันและเวลา ดังกล่าว

ภายในปั้มบริการร้านค้าสะดวกซื้อ V-SHOP เอกซเพรส เคาท์เตอร์เซอร์วิส, ซุ้มกาแฟมาตรฐานโมเดิล, ห้องพักผ่อน-ปรึกษา-ตกลง-นัดหมายพบปะธุระกิจ ใกล้สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร บริการห้องนํ้าสะอาด บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 42 หมู่ 7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 042-661098 Fax. 042-661040

ปศุสัตว์มุกดาหารเตือนเกษตรกร

ระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงปลายฝนต้นหนาว

20 ต.ค.54 ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เตือน เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโค-กระบือ ระมัดระวังโรคระบาดสัตว์ ปากเท้าเปือ่ ย และโรคคอบวม ทีจ่ ะแพร่ระบาดในช่วง ปลายฝนต้นหนาว พร้อมขอให้เกษตรกรนำ�สัตว์เลี้ยง ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้ครอบคลุม นายชูยศ เชาร์ศริ กิ ลุ ปศุสตั ว์ปศุสตั ว์จงั หวัด มุกดาหาร เปิดเผยว่า ระยะนีเ้ ป็นช่วงทีม่ อี ากาศเปลีย่ น จากฤดูฝนเข้าสูฤ่ ดูหนาว ซึง่ จะทำ�ให้สตั ว์เลีย้ งมีสขุ ภาพ อ่อนแอ เอือ้ ต่อการติดเชือ้ โรคง่าย โดยเฉพาะโรคปาก เท้าเปือ่ ย และโรคคอบวม ทีม่ กั แพร่ระบาดในโค-กระบือ จึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรระมัดระวังดูแลสุขภาพสัตว์ อย่างใกล้ชิด หากพบว่าโค-กระบือที่เลี้ยงไว้ มีอาการ

www.mukdahannews.com

ป่วยผิดปกติ มีแผลตามริมฝีปาก กลีบเท้า น้�ำ ลายไหล เซื่องซึม หรือป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำ�เภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด เข้าไปตรวจสอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเร่ง ด่วน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งจะ สร้างความเสียหายให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโค-กระบือได้ ปศุสตั ว์จงั หวัด กล่าวอีกว่า ขณะนีท้ างปศุสตั ว์ จังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีน ป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคให้กับโค-กระบือ ของเกษตรกรไป แล้ว ส่วนเกษตรกรรายใดทีย่ งั ไม่น�ำ สัตว์เลีย้ งมารับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้รบี นำ�มาฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วนด้วย


11

MUKDAHANNEWS / OCTOBER 2011

นรข.มุกดาหาร ตรวจยึดกระเทียม 123 กระสอบ มูลค่า 100,000 บาท

นรข.มุ ก ดาหาร ยึดกระเทียมหนีภ าษีได้ 123 กระสอบ ขณะที่ผู้ต้องหา อาศัยความชำ�นาญ ในพื ้ น ที ่ ห ลบหนี ไ ปได้ เมื ่ อ วั น ที ่ 7 ต.ค.54 ร.อ.เฉลิ ม ชาติ พริกบุญจันทร์ หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร หน่วย เรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ�น้ำ�โขง พร้อม ชุ ด ลาดตระเวน ออกปฏิ บ ั ต ิ ก ารรั ก ษาความสงบ เรี ย บร้ อ ยตามลำ � น้ ำ �โขง ขณะแล่นเรือถึงบริเวณ ริ ม ฝั ่ ง แม่ น ้ ำ �โขง บ้ า นบางทรายใหญ่ ตำ � บลบาง ทรายใหญ่ อำ�เภอเมืองมุกดาหาร สังเกตเห็นชาย ฉกรรจ์ ประมาณ 10 คน กำ�ลังช่วยกันขนถ่ าย สิ ่ ง ของขึ ้ น จากเรื อ และเมื่อกลุ่มชายดังกล่าว เห็นเจ้าหน้าที่

ก็ ไ ด้ อ าศั ย ความชำ � นาญในพื ้ น ที ่ ว ิ ่ ง หลบหนี ไ ปได้ ขณะที ่ เ รื อ หางยาวที ่ ข นสิ ่ ง ของต้ อ งสงสั ย ได้ ห ั น หั ว เรื อ กลั บไปทางฝั ่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย ประชาชนลาว ที่เกิดเหตุพบกระเทียมแห้ง บรรจุกระสอบ จำ�นวน 123 กระสอบ น้ำ�หนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 123,000 บาท ชุดลาดตระเวน สถานีเรือมุกดาหาร จึงได้นำ�ของ กลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำ�รวจภูธรเมือง มุ ก ดาหารเพื่ อ สื บ หาผู้ ก ระทำ � ความผิ ด มาดำ � เนิ น คดีต่อไป

www.mukdahannews.com


12

ปที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2554

ป่าไม้ร่วมกับ กอ.รมน.,ทหารพราน สนธิกำ�ลัง จับผู้ลักลอบตัดไม้ ในป่าสวนป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2

บ้านเลขที่ 44 หมู่ 6 บ้านโพนสว่าง ตำ�บลพังแดง อำ�เภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และนายเปลี่ยน วงค์กระโซ่ อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 100 หมู่ 5 บ้าน แสงสว่าง ตำ�บลดงหลวง อำ�เภอดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า จำ�นวน 128 เม็ด จากการสืบทราบผู้ต้องหามีพฤติกรรม ในการลักลอบนำ�ยาบ้ามาจำ�หน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่น ในหมู่บ้านมานาน และครั้งนี้ได้รับแจ้งจากสายว่า จะมีการนำ�ยาบ้าส่งมอบกันที่บ้านเรือนเจริญ ตำ�บล

ดงหลวง อำ�เภอดงหลวง โดยกลุ่มผู้ค้าจะใช้พาหนะ เป็นรถจักรยานยนต์ชอปเปอร์ หมายเลขทะเบียน 503 มุกดาหาร หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้รว่ มกันวางแผน เข้าจับกุม พบผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ใช้พาหนะตามที่ สายแจ้ง ขับขี่ผ่านมาตามเส้นทางที่เกิดเหตุ จึงได้เข้า จับกุม พร้อมตรวจพบยาบ้าของกลางดังกล่าว จึงนำ� ตัวผู้ต้องหามายัง กองร้อย ตชด. 234 เพื่อบันทึกการ จับกุม และนำ�ส่งพนักงานสอบสวน สถานีต�ำ รวจภูธร ดงหลวง เพื่อดำ�เนินคดีตามกฎหมาย

มอดไม้พยุงเหิม ใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่ฯ ใส้ทะลักและบาดเจ็บ 3 ราย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น.นายธวัช ปู่อาจ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำ�นาญงาน ประจำ�ศูนย์ประสานงานป่าไม้มุกดาหาร นายสถิตย์ พิสยั สวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภผู าเทิบมุกดาหาร ร่วมกับ พันเอกยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวย การความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ทหารพราน ร้อย 2105 ฉกทพ 21 กองกำ�ลังสุรศักดิ์มนตรี ได้รับ แจ้งจาก จากชาวบ้านว่า มีผู้ทำ�การลักลอบตัดไม้ ที่ บริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 บ้าน ภูวง หมู่ 5 ตำ�บลบ้านแก้ง อำ�เภอดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร จึงได้สนธิก�ำ ลังร่วมกัน โดยมีชดุ ลาดตระเวน ป่าไม้ และเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานภูผาเทิบ และทหารพราน กว่า 20 นาย เข้าทำ�การตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบ ว่ามีการตัดไม้ จำ�นวนมากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบัง อี่ แปลงที่ 2 บ้านภูวง หมู่ 5 ตำ�บลบ้านแก้ง อำ�เภอ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ขณะเข้าทำ�การตรวจสอบพบชาย 1 คน กำ�ลังตัดไม้เตรียมขนออกมาจากป่า จึงได้ควบคุมตัว ไว้ ทราบชื่อต่อมาคือ นายมนตรี นิตยาคม อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ 5 บ้านภูวง ตำ�บล บ้านแก้ง อำ�เภอ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเลื่อยนต์ 1 เครื่อง และไม้กระยาเลยท่อน จำ�นวน 22 ท่อน ปริมาตร 4.14 ลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ ที่หน้าตัดไม้ไม่พบรอยดวงตราประทับของรัฐบาลตี ประทับ และเอกสารการขออนุญาตแต่อย่างใด และ ได้ตรวจที่เกิดเหตุหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียมได้ ค่าพิกัด 4820478252 UTM 1813164 ปรากฏว่า บริเวณดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบัง อี่ แปลง 2 พื้นที่ที่ถูกบุกรุกจำ�นวน 2 ไร่ คิดค่าเสีย หายเป็นเงิน 136,448 บาท จากนั้นได้นำ�ผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอนตาล เพื่อดำ�เนินคดี ตามกฎมายต่อไป

ตชด.234 มุกดาหารร่วม กอ.รมน. จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า

ตชด.234 มุกดาหารผนึกกำ�ลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าเกือบ 200 เม็ด หลังตรวจสอบพฤติการณ์ พบขณะกำ�ลังนำ�ยาบ้าไป จำ�หน่ายให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้าน ในเขตอำ�เภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ

15.00 น. ร.ต.ท.ภาสกร หนุดตะแสง หัวหน้าชุด เฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำ�รวจตระ เวณชายแดนที่ 234 มุกดาหาร พร้อม พ.อ. ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดมุกดาหาร นำ�กำ�ลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน จับกุม และนำ�ตัวนายอัมพล เชื้อคำ�ฮด อายุ 44 ปี

ต่อจากหน้า 1 เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2554 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานจำ�นวน 6 คน เดินเท้าลาดตระเวนเพื่อป้องกันการกระทำ�ผิด กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตามที่ผู้บังคับ บัญชามอบหมาย เมือ่ มาถึงบริเวณภูหมากเบ็นพืน้ ทีอ่ �ำ เภอหนอง สูง ได้พบกลุม่ ชายฉกรรจ์จ�ำ นวน 5 คนกำ�ลังร่วมกันใช้ เลือ่ ยโซ่ยนต์แปรรูปไม้พยุงหลังโค่นลงมา เจ้าหน้าทีจ่ งึ แสดงตัวเพือ่ ทีจ่ ะเข้าทำ�การจับกุม กลุม่ ผูล้ กั ลอบตัดไม้ ต่างอาศัยความมืดวิ่งหนีไปได้ 4 คน แต่มีอีกคนหนึ่ง ไม่ยอมหนี กลับชักมีดมีดพกประจำ�ตัวออกมาต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่ โดยจ้วงแทงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทั้ง 6 นายเกิด การต่อสู้กันชุลมุนก่อนวิ่งหลบหนีไป ท่ามกลางความ มืด เป็นเหตุท�ำ ให้เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานได้รบั บาดเจ็บรวม 3 ราย ประกอบด้วย นายสีเทียม จ้องสละ นายเอกชัย ไชยบัน ทั้ง 2 ถูกมีดฟันตามลำ�ตัวได้รับบาดเจ็บหลาย แห่ง และนายธวัชชัย เครือเทียม ถูกแทงเข้าที่ช่อง

ท้องจนลำ�ไส้ทะลัก เจ้าหน้าทีผ่ อู้ ยูใ่ นเหตุการณ์ตอ้ งเร่ง นำ�ตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร อย่างทุลกั ทุเลด้วยการ เดินเท้ากลางป่าทีเ่ ส้นทางเต็มไปด้วยพงหญ้าและกิง่ ไม้ หนาแน่น กว่าจะถึงจุดจอดรถยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ทำ�ให้ผู้บาดเจ็บทั้ง 3 รายมีอาการอ่อนแรง เนื่องจาก เสียเลือดมาก แพทย์ตอ้ งนำ�ตัวเข้าห้องผ่าตัดด่วนและ เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชดิ ล่าสุด ผูบ้ าดเจ็บทัง้ 3 รายพ้น ขีดอันตรายแล้ว หลังรายงานเหตุที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ ชั้นผู้ใหญ่ประกอบด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ รอง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็น ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, ปลัดกระทรวง, อธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ นำ�กระเช้าของขวัญเข้าเยี่ยมปลอบขวัญผู้ บาดเจ็บทั้ง 3 คน และได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้น เกิดเหตุเพื่อหาทางกำ�จัดเหล่ามอดไม้ให้หมดไป จาก พื้นที่ พร้อมกับร้องขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา แทนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีกทางหนึ่ง

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / OCTOBER 2011

โครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากถวายพระพรแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสดุดีองค์สมเด็จย่าฯ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.54 นายเหงียน ฮิว ดิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำ� จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยือน ชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามทีอ่ าศัยในจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร ในวาระเข้ารับตำ�แหน่งใหม่ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีรว่ ม กันทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การ กีฬาและด้านอื่นๆ

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำ�จังหวัดขอนแก่น ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร ติดตามการให้สัญชาติแก่ชาวเวียดนาม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีอยู่กว่า 100 คน ซึง่ ขณะนีท้ ราบว่าได้สง่ เรือ่ งให้กบั กระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันทัง้ 2 ฝ่ายยังได้แสดงความ ห่วงใย และเห็นใจประชาชนทั้งในเวียดนามและไทย ที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม โดยที่สมาคมชาวไทยเชื้อสาย เวียดนามจังหวัดมุกดาหาร ได้รว่ มบริจาคเงิน จำ�นวน 50,000 บาท ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อ ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมด้วย

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมองค์กรสตรีเพื่อเสริมประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข ร่วมกับสำ�นักงาน สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม รณรงค์ ลูก รักฟันดี เริม่ ที่ ซีแ่ รกในโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่อง ปาก ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ สดุดอี งค์สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย เนือ่ งในวันทันตสาธารณสุข ประจำ�ปี 2554 งานในวัน นีม้ ี นายจิระ แก้วมณี นายอำ�เภอเมืองมุกดาหาร นาย อรรคสิทธ์ สุวรรณศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล คำ�อาฮวน นายพรหมมินทร สำ�แดงเดช สาธารณสุข อำ�เภอเมืองมุกดาหาร เข้ารวมในงาน พร้อมผูป้ กครอง และเด็ก จะมีทนั ตแพทย์ ตรวจสุขภาพฟันของเด็กและ สอนวิธีแปรงฟันและดูแลรักษาที่ถูกต้อง นายจิระพงษ์ แก้วมณี นายอำ�เภอเมือง

มุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้กล่าว ในพิธีเปิดว่า เกี่ยวกับปัญหาโรคในช่องต่างๆนั้น โรค และสภาวะช่องปาก จำ�เป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ ง สม่�ำ เสมอ เพราะหากแปรงฟันไม่สะอาดไม่ถกู วิธี และ ไม่ต่อเนื่องนั้น จะเกิดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคฟันผุได้ ตลอดเวลา อีกทัง้ เด็กกับน้�ำ อัดลมและขนมนัน้ เป็นสิง่ ที่ คูก่ นั เสมอการทีจ่ ะเสริมความรูค้ วามเข้าใจ จำ�เป็นต้อง กำ�กับดูแลทั้งนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและโรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักในการติดตามดูและและแก้ไข ทั้งนี้ นายอรรคสิทธ์ สุวรรณศรี นายก เทศมนตรีต�ำ บลคำ�อาฮวน ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า โรคฟันผุ นัน้ เป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญของประเทศไทยมา นาน เนื่องเป็นเพราะฟันเป็นอวัยวะสำ�คัญของเราทุก คน เพราะเป็นด่านแรกที่จะทำ�หน้าที่บดเคี้ยวอาหาร.

กงสุลใหญ่เวียดนาม

เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

7 ตุลาคม 2554 นายกานต์ ธงศรี พัฒนาการ จังหวัดมุกดาหาร,นายอภิชาต อภิชาตบุตร พัฒนา สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดมุกดาหาร และ นางศรีรัตน์ เซียสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนา สตรีจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมองค์กรสตรีจังหวัด มุกดาหาร ทั้ง 7 อำ�เภอ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การดำ�เนินงานพัฒนาสตรีในระดับต่างๆ ทีห่ อ้ งประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจากทุกอำ�เภอ และเจ้าหน้าทีพ่ ฒ ั นาชุมชน ดังนี้ อำ�เภอเมืองมุกดาหาร นางอุษณี กิง่ คำ�วงค์ ประธานกรรมการ,อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย นางกัลยา เสถียร ประธานกรรมการ,อำ�เภอคำ�ชะอี นาง อธิตา เดือนเพ็ญศรี ประธานกรรมการ,อำ�เภอดอนตาล นางพรรนิภา คนไว ประธานกรรมการ,อำ�เภอดงหลวง นางสุธาสินี เหง้าโอสา ประธานกรรมการ,อำ�เภอหนอง สูง นางรัตนาพร ไวสู้ศึก ประธานกรรมการ,อำ�เภอ หว้านใหญ่ นางจันธะจร พาลึก ประธานกรรมการ

www.mukdahannews.com

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา พร้อมคณะกรรมการและ สมาชิกจากทุกอำ�เภอ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรสตรีเป็นกลไกการขับเคลือ่ น การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านและสังคม นางศรีรตั น์ เซียสกุล ประธานคณะกรรมการ พัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้ส่งเสริมการ จัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในทุกระดับตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอและจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรี เด็ก เยาวชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสตรีในชุมชนให้ ดีขนึ้ สามารถใช้ศกั ยภาพเพือ่ พัฒนาตนเองครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ ต้องการให้องค์กร สตรีในทุกระดับได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ให้มีบทบาทและส่วนร่วม เป็นกลไกสำ�คัญในการขับ เคลื่อนการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ให้ เกิดความรักความสามัคคีและสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติต่อไป.


จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ททท.นครพนม

จัดงานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ.คำ�ชะอี ต.คำ�ชะอี อ.คำ�ชะอี จ.มุกดาหาร

ชาวไทย-ลาว ร่วมทอดกฐินสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ ยอดรวมเกือบ 2 ล้านบาท

www.mukdahannews.com

Profile for mukdahannews

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิสว์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 53  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิสว์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 53

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิสว์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 53  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิสว์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 53

Advertisement