Page 1

1

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร

ศาลจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2555” ปท่ี 6 ฉบับที่ 62 ประจำ�เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 12

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานหนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์

มุกดาหารจัดท�ำยุทธศาสตร์ ลดพยาธิใบไม้ตับ ก�ำจัดมะเร็งท่อน�้ำดี เป็นวาระคนอีสาน

ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11

www.mukdahannews.com

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10


2

ปที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555

นายปรีชา มุกเกิด

รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง

นายปราโมท ศรีมุกดา

นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำ�บลเหล่าหมี พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง

นางสาวพรพิมล สัตยาภินันท์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

ททท.จัดโครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อม ท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า-บุหรี่เข้าพรรษา ปี 2555

เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 การท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย เปิดโครงการสัมมนา "เตรียมความพร้อม ท่องเทีย่ วไทย ก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครัง้ ที่ 3 ที่โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเซีย และแปซิฟิคใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมระบุ ว่า การสัมมนาในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร ภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เข้าใจ ถึงโอกาสและอุปสรรค ในการเปิดเสรีการค้าและเตรียม พร้อมสู่ AEC และนำ�ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน การส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่ วภายใต้กรอบความร่วม มือเศรษฐกิจอาเซียนซึง่ โครงการสัมมนาดังกล่าวนี้ ททท. จะจัดขึน้ ใน 5 เมืองท่องเทีย่ วหลักทีม่ พี นื้ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับ กลุ่มประเทศอาเซียน ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านก่อน หน้านี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย และสงขลา ครั้งนี้จัดที่ นครพนมเป็นครั้งที่ 3 ครั้งต่อไป จะเดินทางไปจัดที่ จ. ตราด และ จ.กาญจนบุรดี ว้ ยทัง้ นีป้ ระเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศสมาชิกอาเซียนทีก่ �ำ ลังก้าวเข้าสูก่ ารเป็นส่วน หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป็น

ประเทศผู้ประสานงานหลักในด้านการท่องเที่ยวและ การบินในภูมิภาคนี้ดังนั้น การจะทำ�ให้ผู้ประกอบ การไทยสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และประสบผลสำ�เร็จ ทางด้านความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิก รวมถึงการผลัก ดันให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแข็งแกร่ง ทางเศรษฐกิจและทางด้านการท่องเที่ยวได้นั้นภาค รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยจะต้องมี การกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินการร่วมกัน รวมถึง ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านธุรกิจท่องเทีย่ วเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้ ในการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 120 คน นายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษาเครื่อข่าย ธุรกิจการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมสัมนาพร้อม นำ�คณะที่ปรึกษาและสื่อมวลชนจากมุกดาหารเข้า ร่วม 20 กว่าคน.

เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายบุญชัย เรืองยุทธศาสตร์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์กร งดเหล้า-บุหรี่จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรีโ่ ลก โดยการเดินรณรงค์ครัง้ นีก้ ลุม่ นักเรียน โรงเรียนมุกดาลัยและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง มุกดาหารทั้ง 34 ชุมชน ต่างถือป้ายข้อความต่างๆ ที่มี เนือ้ หารณรงค์ทกุ รูปแบบ ออกเดินรณรงค์ไปตามถนนที่ อยูบ่ ริเวณโดยรอบเมือง พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรูถ้ งึ โทษและพิษภัย ของเหล้า-บุหรี่และวิธีหลีกเลิก ในช่วง เข้าพรรษานี้ โดยขบวนมุง่ หน้าเข้าสูศ่ าลาเรารักมุกดาหาร เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ ให้เลิกไปเสีย สำ�หรับวันงดสูบบุหรีโ่ ลก เริม่ มีการจัดงานครัง้ แรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนือ่ งจากองค์การ อนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของ ผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย

www.mukdahannews.com

จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่ อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลกได้ ตระหนักถึงความสำ�คัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยัง ได้ประกาศให้มกี ารรณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีท่ ใี่ ช้ชอื่ ว่า World Spidemic ซึง่ สือ่ ถึงการสูบบุหรีท่ เี่ ป็นเหมือนโรค ระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก นายบุญชัย เรืองยุทธศาสตร์ ประธานคณะ กรรมการ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรีจ่ งั หวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การเดินรณรงค์ดังกล่าวจะทำ�ให้ประชาชนที่ ดื่มเหล้าได้หันหน้าเข้าวัด-ฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้ ซึ่งคาดว่าจะทำ�ให้ปริมาณการดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ลดลง ซึ่งวันนี้เราจัดให้มีการรณรงค์ออกให้ความรู้ พร้อมทั้ง กล่าวคำ�สัตปฏิญาณ ว่าจะไม่ดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ ในช่าง เข้าพรรษานี้ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


3

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน/คณะกรรมการชุมชน/ลูกจ้าง

สำ�นักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

สวัสดีครับ...ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพทุกท่าน..พบกัน อีกเช่นเคยในหนังสือพิมพ์มกุ ดาหารนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555 ซึง่ ในเดือนนีม้ วี นั อันสำ�คัญ ยิง่ ของปวงชนชาวไทย...นัน่ ก็คอื ..วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ซึง่ ตรง กับวันศุกร์ท่ี 12 สิงหาคมฯ ทีค่ นไทยทัง้ ประเทศต่างพากัน ยกย่องให้วนั นีเ้ ป็น “วันแม่แห่งชาติ” ด้วยความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ และ ความจงรักภักดี ข้าพระพุทธเจ้าในนามของ หนังสือพิมพ์ มุกดาหารนิวส์ ขอถวายพระพรให้พระองค์ฯ ทรงมีพระชนมายุ ยิง่ ยืนนาน สถิตย์สถาพรเป็นมิง่ ขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอด ชัว่ กาลนานเทอญ ในสังคมต่าง ๆ ทัว่ โลกให้ความสำ�คัญกับ “ความเป็น แม่” และคำ�เรียกผูท้ ใ่ ี ห้ก�ำ เนิดสมาชิกใหม่ของแต่ละสังคม ส่วน ใหญ่จะเป็นคำ�แรกที่ เด็กสามารถเปล่งเสียงได้กอ่ น “แม่” ดัง นัน้ ความหมายของคำ�ว่า “แม่” ทุกภาษาและวัฒนธรรมจะมี คุณค่าอย่างมาก และหากสังเกตจะพบว่า “แม่” เป็นเสียงที่ เด็กสามารถเปล่งได้อย่างง่าย และเป็นคำ�แรกทีส่ ามารถออก เสียงนัน้ ได้อย่างมีความหมาย ในปีนเ้ ี ป็นปีมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ ิ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระชนมายุ 80 พรรษา เราพสกนิกร ชาวจังหวัดมุกดาหารทุกคนควร แสดงออกด้วยความจงรักภักดี และ ถวายพระพรให้พระองค์ฯ ทรงมีพระชนมายุยง่ิ ยืนนาน สถิตย์สถาพรเป็นมิง่ ขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไปด้วย เกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าหนังสือพิมพ์ มุกดาหารนิวส์

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ล�ำดับที่ : 2315 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : กรมทางหลวงชนบท เรื่องร้องเรียน : ขอร้องทุกข์ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ รายละเอียดการร้องเรียน : ขอร้องทุกข์ถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านหนอง แต้ หมู่ที่ 11 ต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร ทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนดินแดงเวลาฝน ตกท�ำให้ดินเหนียวและรถไม่สามารถเดินทางเข้า หมู่บ้านได้สะดวกท�ำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเดือด ร้อนมากในการเดินทางเข้า-ออก หมู่บ้านอยาก ให้กรมทางหลวงชนบทช่วยเหลือหน่วยค่ะเพราะ ผู้ใหญ่บ้านไม่ช่วยอะไรเลยมีแต่เอาดินเหนียวมา เทไส่ถนนทางเข้าหมู่บ้านท�ำให้ดินเหนียวมากขึ้น รถติดไมสามารถน�ำรถเข้าหมู่บ้านได้ช่วยด�ำเนิน การด่วนด้วยนะค่ะเดือดร้อนหนักเลยค่ะ วันที่ร้องเรียน : 2012-07-31 16:02:57 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.139.232 ล�ำดับ ล�ำดับที่ : 2314 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : ไม่ทราบหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรือ่ งร้องเรียน : แยกไฟแดงทางเข้าสะพานมิตรภาพ 2 รายละเอียดการร้องเรียน : แยกไฟแดงทางเข้าสะพานมิตรภาพ 2 ไฟเสียมา 4-5วันแล้ว ท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่จะ เกิดอุบัติเหตุอย่างมาก รายละเอียดดังนี้ 1. โดย เฉพาะรถที่ วิ่ ง มาจากในตั ว เมื อ งแล้ ว ต้ อ งการที่ จะเลี้ยวเข้าสะพาน เนื่องจากมีต้นไม้ (ต้นชาฮก

เกี่ยน) บังอยู่ท�ำให้ไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งมา จากทางตรงได้ อีกทั้งรถทางตรงส่วนมากจะใช้ ความเร็วสูงเนื่องจากเป็นถนน 4 ช่องการจราจร 2. ถนนเส้นนี้ มีรถที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านใช้ สัญจรจ�ำนวนมาก นอกจากเหตุผลทางด้านความ ปลอดภัยในด้านการจราจรแล้ว ยังส่งผลถึงหน้าตา และศักยภาพของมุกดาหารในฐานะที่เป็นเมือง หน้า ด่ า นของประเทศ 3. เนื่ อ งจากสะพานเปิ ด และปิ ด 6 โมงเช้ า -4 ทุ ่ ม ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วก็ จะมี ป ระชาชนผู ้ ใ ช้ เ ส้ น ทางนี้ ม าก แน่ น อนว่ า อุ ป สรรคของการใช้ ถ นนจะเพิ่ ม มากขึ้ น นอกจาก ไฟจะเสี ย ต้ น ไม้ บั ง มองไม่ เ ห็ น แล้ ว ยั ง มื ด อี ก 4. ไฟแดงตรงจุ ด นี้ จ ะเสี ย บ่ อ ย หากมี ป ั ญ หาเรื่ อ ง การซ่ อ มสั ญ ญาณไฟ ทางแก้ ที่ ง ่ า ยและรวดเร็ ว ที่ สุ ด ก็ คื อ การตั ด ต้ น ไม้ ใ ห้ สั้ น ลง อย่ า ให้ สู ง จน บั ง ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถที่ ต ้ อ งการเลี้ ย วเข้ า สะพานมองไม่ เห็นรถที่วิ่งมาจากทางตรงฝั่งตรงกันข้าม หวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะกรุณาแก้ไขโดยด่วน ก่อนจะมีการสูญ เสีย แน่นอนว่าผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ แล้ว แต่ถนนก็ต้องทีความพร้อมสมบูรณ์ในเรื่อง ความปลอดภัย และการแก้ไขเบื้องต้นก็สามารถ ท�ำได้ไม่ยาก แต่ผลประโยชน์ที่จะได้กลับมาช่าง มากมายนัก ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ขอขอบพระคุณล่วงหน้า วันที่ร้องเรียน : 2012-07-30 09:14:58 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 119.46.184.2 ล�ำดับที่ : 2313 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : ร้องเรียนเทศบาลต�ำบลมุก เรื่องร้องเรียน : เทศบาลต�ำบลมุกไม่ยุติธรรม รายละเอียดการร้องเรียน : เรือ่ งมีอยูว่ า่ ”หลัง ปใี หม่ ก่อนเดือนเมษายน เทศบาลประกาศให้ไปจ่ า ยภาษี ที่ ดิ น เป็ น ประจ�ำ

www.mukdahannews.com

ทุกปี และที่บ้านก้อจ่ายทุกปี ไม่เคยมีปัญหา มา ปี 2555 ฝากให้ สท. ท่ า นหนึ่ ง ไปจ่ า ยให้ ตอน เย็ น ท่ า นบอกว่ า จ่ า ยไม่ ไ ด้ รายชื่ อ ตกหล่ น ไม่ มี ข้อมูลในเทศบาล ทางเทศบาลจะมาเก็บย้อนหลัง คนที่ ยั ง ไม่ จ ่ า ย” พอมาวั น ที่ 24 ก.ค ที่ ผ ่ า นมา เทศบาลต�ำบลมุ ก มาเก็ บ ย้ อ นหลั ง ผมไปตรวจ สอบรายชื่ อ แล้ ว ก้ อ ยั ง ไม่ มี ผมก้ อ แปลกท�ำไม ไม่ มี เพราะจ่ า ยประจ�ำทุ ก ปี ดู ไ ปดู ม า บ้ า น เลขที่ ถู ก ต้ อ ง ชื่ อ ถู ก ต้ อ ง แต่ น ามสกุ ล ไม่ ถู ก ท�ำให้ ห ารายชื่ อ ไม่ เ จอ สรุ ป ได้ ว ่ า เจ้ า หน้ า ที่ เทศบาล พิ ม พ์ น ามสกุ ล ผิ ด เลยหาข้ อ มู ล ไม่ เจอ ผมเลยถู ก ปรั บ ในข้ อ หาจ่ า ยล้ า ช้ า เป็ น เงิ น 14 บาท ผมเลยเกิ ด ค�ำถามขึ้ น มาในใจ เจ้ า หน้ า ที่ พิ ม ผิ ด ต้ อ งให้ ป ระชาชนรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ ท�ำไมต้ อ งโดนปรั บ เงิ น 14 บาท ไม่ ม าก แต่ มั น ไม่ ยุ ติ ธ รรมกั บ ชาวบ้ า น ความยุ ติ ธ รรม มี ไ หมในเทศบาลต�ำบลมุ ก ชาวบ้ า นไม่ รู ้ เ รื่ อ ง ชาวบ้ า นไม่ ใ ช่ ค นพิ ม พ์ ท�ำไมต้ อ งปรั บ ชาวบ้ า น ไม่ มี ใ ครแสดงความรั บ ผิ ด ชอบออกมาเลย จะ โยนความผิ ด ให้ กั บ คนที่ ย ้ า ยไปแล้ ว ใช่ ห รื อ คน ที่ อ ยู ่ ป ั จ จุ บั น สิ ต ้ อ งแสดงความรั บ ชอบ เทศบาล มี ไ ว้ ช ่ ว ยประชาชนหรื อเอาเปรียบประชาชน ไม่ อยากให้ เ กิ ด กั บ ชาวบ้ า นคนอื่ น ๆ หวั ง ว่ า เรื่ อ งนี้ คงไม่เกิดกับคนอื่นอีก ใครก้อได้ที่มีอ�ำนาจในเทศ บาลฯ กรุณาแก้ไขด้วย ไม่ว่าเป็นท่านนายกทิพย์ ศรี วิ ชา หรื อคุ ณปลั ดเต้ย หรื อท่าน สท. ท่านรอง ทั้งหลาย ช่วยด้วย วันที่ร้องเรียน : 2012-07-27 10:43:27 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.133.248


4

ปที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555

เลี้ยงต้อนรับนายพิเชฐ เตชะค�ำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารคนใหม่

พันตำ�รวจโทจิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร

กกต.มุกดาหาร จัดประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กกต.จ.มุกดาหาร สนง.กกจ.จ.มุกดาหาร จัดประกวดสุนทรพจน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา ระดับจังหวัด ภายใต้หวั ข้อ “เลือกคนดีมีความสามารถ ฉลองราชฉลองไทย” ซึ่งได้ รับเกียรติจาก นายวิเชียร ทวีโคตร ประธานกรรมการการ เลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิด พร้อม แนะนำ�การกล่าวสุนทรพจน์แก่นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วม การประ กวดฯในครัง้ นีม้ โี รงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดรวม ทั้งหมด 5 โรงเรียนเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-5 ได้แก่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทนยา ,โรงเรียน หว้านใหญ่วิทยา,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียน ดอนตาลวินา,และโรงเรียนคำ�ชะอีวิทยาคาร การจัด ประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า พระราชกรณียกิจ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และ

สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ทีท่ รงมีพระวิรยิ ะอุตสาหะ ปฏิบตั บิ �ำ เพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยนักเรียน ทีช่ นะเลิศประกวดสุนทรพจน์ จ.มุกดาหาร ได้รบั รางวัล เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับสิทธิไป ประกวดสุนทรพจน์ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น หัวข้อ “พัฒนาประชาธิปไตย ให้กล่าวไกลองค์ราชันย์” และ ประกวดสุนทรพจน์ระดับภาค หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ ราชา ร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตย” ต่อไป ซึง่ เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสุนทรพจน์ ในครั้งนี้คือ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น 1.ด้าน เนื้อหา ได้แก่ การจัดล�ำดับข้อมูล คุณค่า การตรงเวลา ที่ก�ำหนด 40 คะแนน 2.การน�ำเสนอ การใช้ภาษา น�้ำ เสียง บุคลิกภาพ 30 คะแนน และ 3.การใช้ภาษาได้แก่ ระดับภาษาเหมาะสมกับเนือ้ หา การใช้ค�ำ ส�ำนวน โวหาร 30คะแนน โดยก�ำหนดให้นกั เรียนเข้าร่วมประกวดกล่าว สุนทรพจน์คนละ 7 นาที.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00 น. ที่ ร้านอาหารแม่โขง ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สมาคมอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร สมาคมสื่อมวลชนจังหวัด มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานการท่องเที่ยว และกีฬามุกดาหาร และผู้ประกอบการท่องเที่ยวของ จังหวัดมุกดาหาร ได้ให้การต้อนรับ และร่วมงานเลี้ยง ต้อนรับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารคนใหม่ มี นายประภาส บุญสุข ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และข้าราชการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำ�นาจเจริญ มาส่งด้วย นายพิเชษฐ เดชะคำ�ภู ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดมุกดาหารคนใหม่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่าง ยิง่ ทีไ่ ด้เข้ามาทำ�งานในจังหวัดมุกดาหาร และพร้อมทีจ่ ะ ทำ�งานร่วมกับทุกฝ่าย ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือผู้ ประกอบการ เพือ่ ให้จงั หวัดมุกดาหารได้พฒ ั นายิง่ ๆ ขึน้ ด้านนายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษา นายกสมาคมอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด มุกดาหาร กล่าวในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการและ สมาคมว่า สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดมุกดาหาร ทางสมาคม สมาชิก ตลอดผู้ประกอบการที่มาใน วันนี้ ยินดีทำ�งานร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มุกดาหารคนใหม่ในทุกๆ ด้าน.

จั ง หวั ด มุ ก ด​ าหารน� ำ อา​ห ารพระราชทาน จั ด เลี้ ย งผู ้ ต ้ อ งขั ​ง หญิ ง เรื อ นจ� ำ มุ ก ดาหาร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. นายทำ�นุ ประกิจสุวรรณ ผู้บัญชาการเรือนจำ�จังหวัด มุกดาหาร เปิดเรือนจำ�ให้คณะจังหวัดมุกดาหาร นำ�โดย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร วัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร ร้อย ตชด.234 ร่วมจัดเลี้ยงอาหาร พระราชทานแก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน เนื่องในสัปดาห์ วันแม่แห่งชาติ ปี 2555 โดยในงาน ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธาน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร กรรมการประสาน งานส่วนภูมภิ าคและนายกสมาคม/ประธานชมรมดีเด่น แห่งชาติประจำ�จังหวัด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ ไทยฯ ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิถวายสักการะ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด

www.mukdahannews.com

มุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ได้พระราชทานเลีย้ งอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณ และมิ่งมงคลที่ทุกท่านจารึกไว้ใน จิตใจ หลายท่านที่อยู่ในที่นี้เป็นสุภาพสตรีและเป็นแม่ ด้วยจะรูส้ กึ ดีวา่ ความเป็นแม่นนั้ .มีคณ ุ ค่ามหาศาล ดังค�ำ กล่าว ว่า “บิดาเปรียบเสมือนผืนฟ้ามารดาเปรียบเสมือน ผืนน�้ำ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ทีท่ กุ คนในประเทศ ล้วนให้ความ เคารพเทิดทูน พระองค์ท่านให้อภัยแก่ลูกเสมอ หลังจากทำ�พิธเี สร็จแล้ว ผูว้ า่ ราชการได้ท�ำ การ เดินตรวจดูความเป็นอยูข่ องผูต้ อ้ งขังภายในเรือนจำ�และ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่และผู้คุมพร้อมทั้งให้กำ�ลังใจในการ ทำ�งานด้วย.


5

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

นายสันธาน สร้อยสำ�โรง นายอำ�เภอดอนตาล พร้อมด้วยพสกนิกรชาวอำ�เภอดอนตาล

นายดิเรก ขุนอ่อน นายอำ�เภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วยพสกนิกรชาวอำ�เภอหว้านใหญ่

นรข.มุกดาหารจัด“โครงการร่วมพลังมวลชน ต่อต้านยาเสพติดตามแนวชายแดนปี 2555”

จั ง ห​วั ด มุ ก ดาหา​ร จั ด โครงกา​ร อบรม ไวยาวั จ​ กรเฉลิ ม พระ​เ กี ย รติ ฯ

เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ที่ สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.มุกดาหาร) นาวาตรี เฉลิมชาติ พริกบุญจันทร์ หัวหน้าสถานีเรือ มุกดาหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ล�ำน�้ำโขง เป็นประธานเปิดงาน "โครงการร่วมพลัง มวลชนต่อต้านยาเสพติดตามแนวชายแดน ปี 2555" มีประชาชนจาก 4 ชุมชน ทีต่ ดิ กับแม่นำ�้ โขงเข้าร่วมคือ ชุมชนศรีสมุ งั ค์ ชุมชนศรีบญ ุ เรือง 1 ชุมชนศรีบญ ุ เรือง 2 และ ชุมชนอนุรกั ษ์บ�ำรุง โดยจัดให้มกี ารแข่งขันกีฬา เพือ่ ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด อีกทัง้ เพือ่ สร้าง ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ นาวาตรี เฉลิมชาติ พริกบุญจันทร์ หัวหน้า

สถานีเรือมุกดาหาร ได้กล่าวว่า จากระยะเวลาที่ผ่าน มา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำน�้ำ โขง(นรข.มุกดาหาร) ได้มีมาตรการป้องกันสกัดกั้น ยาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดมา ซึ่งทาง นรข.มุกดาหารเอง ได้จัดอบรม โครงการ สกัดกันยาเสพติด ให้กับประชาชนในพื้นที่ ล�ำน�้ำโขงตลอด ซึ่งสามารถท�ำให้ จับกุมผู้ค้ายาเสพ ติด ได้จ�ำนวน 11 คดี และของกลางเป็นยาบ้า 7,379 เม็ด กัญชา จ�ำนวน 217 แท่ง นรข.เองก็ได้เล็งเห็นถึง ความร่วมมือระหว่าง ประชาชนในพืน้ ทีก่ บั เจ้าหน้าที่ จึงได้จัดแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะได้น�ำเอาเยาวชนมา เล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด.

เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ วัดศรีบญุ เรือง อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร เป็น ประธานในการเปิดโครงการอบรมไวยาวัจกรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนือ่ งใน โอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ผู้ทรงมีพระราช กรณียกิจและพระอุปถัมภ์ในการทำ�นุบำ�รุงพระพุทธ ศาสนาและการคณะสงฆ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันหามิได้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ ท่าน สำ�นักพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ จัดโครงการอบรมไวยาวัจกรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

www.mukdahannews.com

พระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความรู้ ความ เข้าใจกับเจ้าอาวาส ในการบริหารจัดการไวยวัจกร โดยไวยวัจกรหมายถึง คฤหัสถ์บุคลผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่เบิก-จ่ายและมีอำ�นาจหน้าที่ดูแลจัดการ ทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย เป็น หนังสือและเพื่อให้ไวยาวัจกร มีความรู้และเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ของตน โดยมีผู้มาร่วมในการฝึก อบรม มีเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรทุกวัดในจังหวัด มุกดาหาร จำ�นวน 60 วัด ทั้ง 2 นิกาย จำ�นวนรวม 120 รูป/คน.


6

ปที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกท�ำความเข้าใจจัดระเบียบตลาดอินโดจีน

เทศบาลเมืองมุกดาหารจัดระเบียบตลาดอินโด จีน เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 นายพินจิ เจริญสุข นายก เทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้สั่งการและมอบหมายให้ นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ รักษาความสงบ นำ�เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจออกทำ�ความเข้าใจ และขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการตลาดอิน โดจีนในการตัง้ วางสินค้า เร่ขายสินค้า บริเวณตลาดอิน โดจีนตลอดแนว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีผปู้ ระกอบการ บางราย ตัง้ วางสินค้าล้�ำ ออกมาจากแนวเขตทีเ่ ทศบาล กำ�หนด รวมทัง้ มีผปู้ ระกอบการประเภทรถเข็น เร่ขาย สินค้าบนผิวถนน และจอดกีดขวางการเดินรถ การจอด รถของประชาชนและนักท่องเที่ยว

พร้อมนี้เทศบาลได้ออกประกาศเทศบาล เมืองมุกดาหาร ฉบับที่ ๑๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง ห้ามตั้งวาง เร่ขายสินค้าบนถนนส�ำราญชายโขง ช่วงระหว่างหน้า วัดศรีมงคลใต้ถงึ หน้าวัดศรีสมุ งั ค์ กรณีตงั้ วางสินค้าบน ทางเท้าห้ามมิให้ตั้งวางสินค้าล�้ำออกมาจากเขตเส้น เหลือง ห้ามมิให้มีการจอดรถเข็นหรือเร่ขายหรือเปิด ท้ายรถขายสินค้าบนถนนและซอยตั้งแต่ช่วงบริเวณ หน้าวัดศรีมงคลใต้ถึงหน้าวัดศรีสุมังค์ทั้งนี้เพื่อให้การ สัญจรไป-มา ของประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความ สะดวกสบายปลอดภัยยิ่งขึ้น ผูใ้ ดฝ่าฝืนเทศบาลจะดำ�เนินการตามเทศบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ทำ� ความสะอาดใหญ่ ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้ จัดกิจกรรมรณรงค์ท�ำความสะอาดใหญ่ เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ ใหม่ โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่องานสัตว์ แพทย์ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดค�ำสายทองสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย กิจกรรมจัดให้มีการท�ำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่เด็ก สัมผัส เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำ การสาธิต การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน การให้ความรูเ้ รือ่ งอาการของโรค การติดต่อ การเฝ้าระวังแก่ครูผู้ดูแลเด็ก การจัดมุมล้าง มือที่ถูกวิธีสนับสนุนให้มีและใช้ เจลล้างมือ ผ้าปิดปาก นายภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองมุกดาหารถวายเทียนพรรษา และร่วมกันท�ำความสะอาดวัด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เทศบาลเมือง โดยแบ่งเป็นกลุ่มออกทำ�บุญ ถวายเทียน มุกดาหาร นำ�โดยนายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรี พรรษา ตามวัดในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำ�นวน เมืองมุกดาหาร และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 20 วัด โดยมีพี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วม เมืองมุกดาหาร ได้ร่วมทำ�บุญ ถวายเทียนพรรษา ทำ�บุญในครั้งนีด้ ้วย

www.mukdahannews.com

เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า สถานการณ์โรคในประเทศเพือ่ น บ้าน จังหวัดข้างเคียง หรือแม้แต่ในจังหวัดมุกดาหาร เอง ยังมีผู้ป่วยเกิดขึ้นเรื่อยๆ และเนื่องจากเทศบาล มุกดาหาร ไม่ใช่หน่วยตรวจรับรักษา ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรค รักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง และที่ส�ำคัญคือการล้างมือที่ถูกวิธี บ่อยๆ การกินอาหารร้อน การใช้ช้อนกลาง ก็ยังเป็นวิธีที่ใช้ได้ ผลดีในการป้องกันการเกิดโรคติดต่อได้ทกุ โรคเสมอ จึง อยากขอฝากพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สอดส่องดูแล สุขภาพลูกหลานของท่าน ถ้าหากมีอาการ ไข้ สูง รับประทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ดื่มน�้ำ ไม่ได้ มีอาการขาดน�้ำ ผิวแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม กระสับกระส่าย ชัก ให้น�ำลูกหลานรีบไปพบ แพทย์โดยด่วน.


7

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

www.mukdahannews.com


8

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

นายแพทย์ จ ิ ณ ณพิ ภ ั ท ร ชู ป ั ญ ญา นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร

นาวาตรี เ ฉลิ ม ชาติ พริ ก บุ ญ จั น ทร์ หั ว หน้ า สถานี เรื อ มุ ก ดาหาร พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการ

นายแพทย์ อ ุ ด ม เพชรภู ว ดี ผู ้ อ ำ�นวยการโรงพยาบาลมุ ก ดาหาร

นายบุ ญ ช่ ว ย น้ อ ยสั น เที ย ะ หั ว หน้ า สำ�นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการฝายอาสาร่วมใจพัฒนา เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2555 เวลา 11.00 น. นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการสร้าง ฝายอาสาร่วมใจพัฒนา ตามโครงการ 80 พรรษา 80 ฝาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ล�ำห้วยบ้านเหล่าแขมทอง ต�ำบลเหล่าหมี และเป็นแห่ง แรกในพื้นที่อ�ำเภอดอนตาล หลังจากได้สร้างในพื้นที่ อ�ำเภอหนองสูงไปแล้วจ�ำนวน 9 แห่ง เกษตรกรได้รับ ผลประโยชน์มีแหล่งน�้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน�้ำเพื่อ การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ และในวันเดียวกันนี้ ที่ปรึกษานายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดใช้ถนน สาย บ้านเหล่าแขมทอง –นาทาม ตำ�บลเหล่าหมี อำ�เภอ ดอนตาล ซึง่ เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ระยะทาง 5 กิโลเมตร หลังจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จดั สรร งบประมาณ จำ�นวน 2 ล้านบาท ในการสร้างถนนสายดัง

กล่าว เพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพืน้ ที่ 3 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลเหล่าหมี ตำ�บลป่าไร่ อำ�เภอดอนตาล และตำ�บลนาอุดม อำ�เภอนิคม คำ�สร้อย จำ�นวนกว่า 10 หมูบ่ า้ น ประชากรกว่า 20,000 คน ทีใ่ ช้เส้นทางดังกล่าว ในการสัญจรไปมา รวมทัง้ ขนผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา อ้อย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ นายวิรยิ ะ ทองผา ทีป่ รึกษานายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ส�ำหรับการสร้างฝายอาสา ร่วมใจพัฒนาเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ 80 พรรษา 80 ฝาย ทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดท�ำขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและ น�้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน โดยเริ่มที่อ�ำเภอ หนองสูงเป็นแห่งแรก และจะด�ำเนินการสร้างไปเรื่อย ๆ จนครบ 80 ฝายในวงเงินงบประมาณไม่เกินฝายละ 100,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 7 อ�ำเภอของจังหวัด.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดงานฉลองครบรอบ 16 ปี หอแก้วมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 18 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30 น ณ หอแก้วมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร และฉลอง 16 ปี หอแก้วมุกดาหาร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้จดั นิทรรศการเกีย่ ว กับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงครบรอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พร้อมจัดประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ภาย ใต้หัวข้อเรื่อง “วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ” ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา,ประกวดรีวิว ประกอบเพลงเฉลิมพระเกียรติ มหากรุณาธิคุณ และ ประกวด แข่งขันกลองยาวพื้นเมืองแบบประยุกต์ชิง เงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท ซึ่งบรรยากาศเป็นไป

www.mukdahannews.com

ด้วยความสนุกสนาน นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร ในนามตัวแทนการจัดงานกล่าวว่าหอ แก้วมุกดาหารครบรอบ 16 ปี ซึ่งหอแก้วมุกดาหารได้ ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร ภาครัฐและเอกชน และประชาชน ชาวมุกดาหารในตอนนั้น ได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงิน เพื่อก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารและที่สำ�คัญ เป็นปีมหา มงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ,พระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระ ชนมายุ 80 พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดงานนี้ขึ้น.


9

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

www.mukdahannews.com


10

ปที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555

นายคณิต ปัญติโย

ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขามุกดาหาร

นายพิเชฐ เตชะคำ�ภู

นายวุฒิพงศ์ คำ�ภูแสน

ผู้อำ�นวยการแขวงการทางมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

ข้าพระพุทธเจ้า สำ�นักงานประชาสัมพันธ์มุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

มุกดาหาร เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก

มุกดาหารจัดท�ำยุทธศาสตร์ลดพยาธิใบไม้ตับ ก�ำจัดมะเร็งท่อน�้ำดี เป็นวาระคนอีสาน

ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11

โรงพยาบาลมุกดาหาร เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์ เด็กเล็ก รวมถึงสระว่ายน้ำ� ล่าสุดพบเด็กป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ แต่ความรุนแรง ค่อนข้างน้อย แพทย์หญิง พัชราวดี ศรีดาพันธ์ หัวหน้ากลุ่ม งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า ขณะ นีท้ างผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้รบั คำ�สัง่ จาก อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้มกี ารเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก ในเด็ก เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร พบ เด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก กระจายอยู่ในทุกอำ�เภอ แต่ความรุนแรงค่อนข้างน้อย เด็กส่วนใหญ่อาการไม่ หนักมาก โดยพบเด็กป่วยเฉลี่ยวันละประมาณ 1 ถึง 2 ราย และมีการรับไว้ในโรงพยาบาลประมาณ เดือน ละ 1 ถึง 2 ราย เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ได้แจ้งไปยังสถานรับ เลีย้ งเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก ให้สงั เกตอาการเด็ก หากพบ

เด็กป่วยมีอาการเป็นไข้ ปากเป็นแผล มือ หรือเท้ามีแผล พุพอง ให้รบี แจ้งไปยังสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพใกล้บา้ น และถ้ามีเด็กป่วยเกิน 2 คน ก็ตอ้ ง หยุดห้องเรียนทันที และทำ�ความสะอาด ส่วนถ้าพบเด็ก ป่วยหนักก็จะได้แจ้งไปยังกองเวชกรรมป้องกัน เพือ่ ลงไป ควบคุมโรค ซึง่ โรคนีส้ ามารถติดต่อผ่านทางการกินอาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อที่ติดมากับมือ ซึ่งปกติเชื้อจะอยู่ในน้ำ�มูก น้ำ�ลาย และอุจระของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นนอกจากสถานรับ เลี้ยงเด็กจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อแล้ว สระว่าย น้ำ�ที่มีเด็กลงไปเล่นน้ำ�ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน ส่วนผู้ ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางมารับการรักษา ทางโรงพยาบาลมุกดาหารก็จะนำ�ผูป้ ว่ ยไปตรวจยังห้อง แยกโรคผูป้ ว่ ยนอก หากอาการไม่หนักก็จะให้ค�ำ แนะนำ� และให้กลับไปรักษาตัวอยูท่ บี่ า้ น แต่ถา้ มีอาการหนักก็จะ ส่งไปนอนรักษาตัวทีห่ อ้ งแยกโรค ซึง่ ขณะนีโ้ รงพยาบาล มุกดาดาหารได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว.

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ซติ ี้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผูต้ รวจ ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 เป็นประธานใน งานการจัดท�ำยุทธศาสตร์ลดพยาธิใบไม้ตบั ก�ำจัดมะเร็ง ท่อน�ำ้ ดี เป็นวาระคนอีสาน โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ งานว่า ขณะนี้โรคมะเร็งตับและท่อน�้ำดีของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นปัญหาที่น่าตกใจเพราะ พบว่า คนอีสาน ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและท่อน�้ำดีมาก ที่สุดในโลก โดยสถิติผ้ปู ่วยมะเร็งตับและท่อน�้ำดีทั่วโลก ในประชากร 1 แสนคน จะพบป่วยเพียง 1-2 คนเท่านั้น ในขณะที่ประเทศไทยในประชากร 1 แสนคนจะพบผู้ ป่วยเฉลี่ยทั่วประเทศ 10-20 คน แต่ถ้าเป็นภาคอีสาน จะพบมากถึง 40 คน ต่อประชากร 1 แสนคน และถ้า เป็นคนอีสานมีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะพบมากถึง 80 คน ต่อประชากร 1 แสนคน สาเหตุเกิดจากการรับประทาน

www.mukdahannews.com

ปลาน�ำ้ จืดทีม่ เี กล็ดแบบสุกๆดิบๆ เช่น ก้อยปลา ปลาร้าที่ หมักไม่นาน ปลาจ่อม ปลาส้ม ซึง่ จะมีตวั อ่อนพยาธิใบไม้ ตับอาศัยอยู่ และเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดมะเร็งตับและท่อ น�้ำดี ทั้งนี้ ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้ำดี เป็นปัญหาที่มีความส�ำคัญและความจ�ำเพาะกับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดท�ำยุทธศาสตร์ ลดพยาธิใบไม้ตับ ก�ำจัดมะเร็งท่อน�้ำดี วาระคนอีสาน ซึ่งเป็นการต่อย อดความคิ ด เชิ ง ลึ ก ในแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ลดลง เพิ่มสุข และสานต่อแนวคิดสุขภาพพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดคนเป็น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา สร้ า งสมดุ ล การพั ฒ นา ในทุกมิติ การสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งกับคนอีสาน และส่งผลต่อความเข้มแข็งของประเทศ ผ่านมุมมอง แบบบูรณาการ.


11

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

นางสุมาลี ไชยเพชร

นายวรวิทย์ สุพร ผู้อำ�นวยการโรงเรียนมุกดาหาร

ผู้อำ�นวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำ�เภอเมืองมุกดาหาร

พร้อมด้วยข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

นายภัทรยศ วิชญพงศ์

พร้อมด้วยข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จัดโครงการในวันแม่แห่งชาติ ปี 2555

รพ.มุกดาหารร่วมกับสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ทีห่ อประชุม วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินมี กุ ดาหาร นายสนอง แสนเสร็จ รองผูอ้ �ำ นวยการ วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินมี กุ ดาหาร นำ�ผูบ้ ริหาร ครู นักศึกษา ลูกจ้าง กว่า 1,000 คน ร่วมโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำ�ปีการ ศึกษา 2555 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อม รำ�ลึกในมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระราชทาน ชื่อ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2535 นายสนอง แสนเสร็ จ กล่ า วว่ า หลั ง จาก ที่ วิทยาลัยฯ ได้รับ พระราชทานชื่อ เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา โดย วิทยาลัยฯ ได้ ปฏิบัติภารกิจสนองเบื้องพระยุคลบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อย่างต่อ เนือ่ ง และเพือ่ เป็นการน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ วิทยาลัยจึงจัดโครงการดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “แม่ของ แผ่นดิน” ประกอบไปด้วยการเรียงความ กล่าวสุนทรพจน์ คำ�ขวัญ เป็นต้น

จัดโครงการสุขภาพหูดีเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษาองค์ราชินี

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 55 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรม หน่วยแพทย์คนื เสียงสูโ่ สต ตาม โครงการ สุขภาพหูดเี ฉลิม พระเกียรติฯ 80 พรรษาองค์ราชินี ซึง่ โรงพยาบาลจังหวัด มุกดาหาร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย มูลนิธิแพทย์หูคอจมูกชนบทโรงพยาบาลราชวิถี โรง พยาบาลจุฬา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์จักษุ โรง พยาบาลมุกดาหาร เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

www.mukdahannews.com

และเพื่อให้ผู้มีปัญหาโรคทางหู ได้เข้าถึงบริการรักษาที่ ถูกต้อง ทันท่วงที ซึ่งจะทำ�ให้ลดภาวะแทรกซ้อนและ ความพิการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีทางการ ได้ยินแก่ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร นายแพททย์ อุดม เพชรภูวดี ผู้อ�ำนวยการโรง พยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า การรักษาดังกล่าวประกอบ ด้วย การตรวจรักษาผู้มีภาวะหูน�้ำหนวก การผ่าตัดปะ แก้วหูในผูป้ ว่ ยแก้วหูทะลุ และการผ่าตัดรักษาหูนำ�้ หนวก เรื้อรัง โดยทีมแพทย์ พยาบาล จากสภากาชาดไทย โรง พยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยไม่เสียค่า ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.


12

ปที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555

พระ-แม่ผ่านพิ ภพโพ้น ผดุงไทย ยิ่งแล แม่-ขจัดปัดพาลภัย ลูกสิ้น ของ-ชนชาติชั้นไฉน บ่เท่า แผ่นดิน-ชาติปราศไรริ้น แม่ใช้พระเมตตา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารจำ�กัด

หอการค้ า มุ ก ดาหารชี ้ 3 แนวทางอาเซี ย นใหม่ ศาลจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย รั บ การเปิ ด AEC ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ประจำ�ปี 2555”

นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ รองประธาน หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาสำ�รวจ เส้นทางคมนาคมพร้อมหาข้อมูลกับหอการค้าจังหวัด มุกดาหาร ในเรื่องระบบโลจิสติกส์การขนส่ง และการ ส่งออกในปัจจุบัน ซึ่งหอการค้าจังหวัดมุกดาหารได้ชี้ ให้เห็นถึงความสำ�คัญในการก่อสร้างทางด่วนสายพิเศษ มุกดาหาร-นครราชสีมา ต่อยอดเส้นทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา เป็นการเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ สู่ประตูอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากจังหวัด มุกดาหารมีเส้นทางยุทธศาสตร์ทสี่ �ำ คัญสาย EWEC เป็น แนวเส้นทางเชื่อมโยงสู่อาเซียนผ่านลาว เวียดนาม ไป ยังประเทศจีนตอนใต้ การเสนอเปิดเส้นทางมุกดาหารนครราชสีมา เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งจะเริ่มโครงการก่อสร้างในปี 2558 จะรองรับการใช้งานของประชาชนในภาคอิสาน ได้มากกว่าครึ่งของพื้นที่ และหากเปิด AEC ในปี2558

จะเพิ่มจำ�นวนผู้ใช้ในภูมิภาคอาเซียนอีก 300 ล้านคน เส้นทางด่วนพิเศษสายมุกดาหาร-นครราชสีมา จะอำ�นวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมอิสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร อำ�นาจเจริญ ยโสธร กาฬสินธุ์ สุรินทร์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ประชากรกว่า 10 จังหวัดครึง่ หนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จะใช้เส้นทางนี้เพื่อเดินทางไปสู่เมืองหลวง ระยะ ทางรวมกับโครงการกรุงเทพ-นครราชสีมาประมาณ 530 กม. ลดลงจากเส้นทางเดิมได้ถึง 140 กม. ทำ�ให้การ เดินทางในภูมิภาคนี้ไหลลื่นได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม ประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิงได้มหาศาล เทียบจากรถยนต์ทั่วไปกินน้ำ�มันประมาณกิโลละ 3 บาท ทางด่วนมุกฯ-กทม. จะประหยัดได้ถึง 420 บาท ต่อเทีย่ ว ซึง่ รถทัวร์โดยสารหรือรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าคันละ 1,500 บาท ทั้ง ยังทำ�เวลาได้เร็วขึ้น

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ศาลจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร จัดให้มโี ครงการ “ร่วมใจ ไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” โดย มีนางสาววัจนาถ วังตาล ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธาน ซึง่ เป็นโครงการเสริมสร้างการ มีส่วนร่วมของคู่ความ การยุติข้อพิพาทในศาล ซึ่งคาด ว่าน่าจะมีประชาชน (คู่ความ) ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่ เกลี่ยในคดีต่างๆ กว่า 200 คนร่วมโครงการ นางสาววัจนาถ วังตาล ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาล จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ

www.mukdahannews.com

สนองนโยบายของสำ�นักงานศาลยุตธิ รรมในการส่งเสริม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจา ยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ เป็นธรรม ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่งานด้านไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป และใน โอกาสที่ ปี พ.ศ.2555 เป็นปีมหามงคลของพสกนิกร ชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ซึ่งเป็นการ จัด การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง อาทิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา เป็นต้น.


13

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

สภากาชาดไทยให้บริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมมอบคอมพิวเตอร์และจักรยานให้นักเรียนผู้ยากไร้ เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. พลโทนายแพทย์อำ�นาจ บาลี ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธมี อบคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 30 เครื่อง ตามโครงการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้รับการ สนับสนุนสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานา มันพิทักษ์ สภากาชาดไทย ,โครงการจักรยาน เพื่อการศึกษาจำ�นวน 20 คัน และแว่นสายตา เพื่อเด็กนักเรียน จำ�นวน 3,000 อัน โดยทำ�การ มอบให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนที่ยากไร้ ด้อย

โอกาส ทีป่ ระสบความตกทุกข์ยากเดือดร้อน ทัง้ 7 อำ�เภอในจังหวัดมุกดาหาร โครงการดังกล่าว สภากาชาดไทย ร่วมกับสำ�นักงานเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ 80 พรรษา พลโทนายแพทย์อำ�นาจ บาลี กล่าว แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับมอบสิ่งของ และ ขอให้ นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนา ศักยภาพความรู้ ความสามารถของตนเอง และ ขอให้เป็นกำ�ลังใจให้รกั เรียนทุกๆคน ศึกษาอย่าง ขยันหมั่นเพียร ต่อไป.

www.mukdahannews.com


14

ปที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2555

ตร.ทางหลวงเสี ย หลั ั ก แหกโค้ ง ตาย 2 ศพ เหตุ เ พราะฝนตกหนั ก ถนนลื ่ น

เมือ่ เวลา 24.10 น. วันที่ 3 ส.ค.55 พ.ต.ต.ภูรทิ ตั ศักขินาดี ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับ แจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถต�ำรวจทางหลวงมุกดาหารพลิก คว�่ำ ที่ถนนชยางกูร มุกดาหาร-นิคมค�ำสร้อย โค้ง สะพานบ้านเหมืองบ่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อยูร่ ะหว่างบ้านเหมืองบ่ากับชลประทานมุกดาหาร จึง รุดไปทีเ่ กิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธกิ ภู้ ยั ธงแดง และชุดกู้ภัยของเทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน เมือ่ ไปถึงทีเ่ กิดเหตุ พบรถเก๋ง ต�ำรวจทางหลวง

มุกดาหาร ทะเบียน วภ 5062 กรุงเทพมหานคร หมายเลขข้างรถ เบอร์ 6504 สภาพพังยับเยินเสีย หายทัง้ คัน ตกอยูข่ า้ งคลองนำ�้ ติดก�ำแพงบ้านทีเ่ กิดเหตุ ห่างจากตัวรถประมาณ 10 เมตร พบศพ ด.ต.ประยุกต์ โชติมงคล อีกศพอยู่ข้างคลองน�้ำคือ ส.ต.ท.ชาญศักดิ์ มนต์ทอง ซึงบุคคลทั้ง 2 นาย เป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ทางหลวง ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล .ปฏิบัติหน้าที่ที่ จังหวัดมุกดาหารเสียชีวิตทั้งคู่ ยังไม่ทราบสาเหตุที่ เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้.

ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูง 77 ท่อน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 พ.ต.ท. เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ได้สงั่ การให้ ร.ต.ท.สังค​ม ศรีเลา หน.ชุดเฉพาะกิจร้อย ตชด.234 นำ�กำ�ลังเจ้าหน้าที่ ตชด. 234 มุกดาหาร หาข่าวและตรวจสอบ การลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่ ป่า สงวนเทือกเขาภูพานน้อย บ้านพังแดง ตำ�บลพังแดง อำ�เภอดงหลวง หลังจากได้รับแจ้งได้มีขบวนการค้า ไม้พะยูง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ลักลอบตัดไม้พะยูง

ส่งขายให้นายทุน จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบไม้พะยูง ที่มีผู้นำ�มาซุกซ่อนไว้ที่บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านพังแดง อำ�เภอดงหลวง จำ�นวน 6 จุด รวมไม้พะยูง 77 ท่อน คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่พบเจ้าของ และ ไม่มรี อยดวงตาประทับของเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ จึงได้ยดึ ไม้ ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดงหลวง เพื่อสืบหา ผู้กระทำ�ความผิดมาดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

รถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์ทหารพราน ตาย 1 ศพ บาดเจ็บสาหัส 1 ราย เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 29 กรกฏาคม 2555 ร.ต.อ.กิตติวัฒน์ คนหาญ ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถ จักรยานยนต์ ที่ถนนสายมุกดาหาร-ดอนตาล บ้านบุ่ง อุทัย ตำ�บลนาสีนวน อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จึง รุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยธงแดง และชุดกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำ�บลนาสีนวน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง โตโยต้าซูลูน่า สีเขียว ทะเบียน กง.2410 ร้อยเอ็ด สภาพด้านหน้ารถ พังยับเยินและมีรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีแดง ขาว ทะเบียน ฆ 2605 มุกดาหาร ติดอัดก๊อปปี้อยู่ด้านหน้า ซ้ายมือของคนขับ จอดอยู่กลางถนน ไม่พบเจ้าของรถ เก๋งคันดังกล่าว ห่างจากสถานที่เกิดเหตุประมาณ 200 เมตร พบศพนางเกษมศรี ป้องศิริ อยู่บ้านเลขที่ 129 ม.

6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บได้ มีเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยธงแดงนำ�ส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร ทราบชื่อ อส.ทพ.ธงศักดิ์ ป้องศิริ ซึ่งเป็นทหารพราน มาประจำ�การอยู่ที่กองร้อย 2105 จ.มุกดาหาร สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ได้ยิน เสียงดังบริเวณถนนหน้าบ้านจึงออกมาดูพบว่า มีรถ เก๋งชนจักรยานยนต์และลากไปเป็นทางยาวตามถนน ประมาณ 200 เมตร พบศพผู้เสียชีวิต 1 คน และมี ผู้บาดเจ็บอีก 1 คน ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ภรรยามี อาชีพขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่เดินทางมาจากเมือง เลย และได้เดินทางเข้ามาขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลใน ตัวเมืองมุกดาหาร ก่อนเกิดเหตุสามีที่เป็นทหารพราน ได้เดินทางเข้ามารับภรรยา ขณะเดินทางกลับที่พักได้ เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว.

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


15

MUKDAHANNEWS / JULY 2012

พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง

ผู้บังคับกองร้อยตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร พร้อมข้าราชการ

กกต.มุกดาหาร จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการ เรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ที่ ธารจินดารีสอร์ท นายวิเชียร ทวีโคตร ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ� จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการค่าย เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง นายศิรพิ งษ์ มุขศรี ผูอ้ �ำ นวยการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัด มุกดาหาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้การศึกษารวมทัง้ การปลูกฝังให้เกิดเจตคติทด่ี ตี อ่ การนำ�หลักประชาธิปไตยมาปรับใช้ในการดำ�เนินชีวติ ให้ ได้ผลอย่างยัง้ ยืน ควรได้รบั การปลูกฝังวัฒนธรรมตัง้ แต่ อายุนอ้ ยๆ และต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่

จะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ใี นอนาคต หากได้รบั บ่มเพาะใน เรื่องของประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่ถูกต้อง นั่น คือกระบวนการให้ความเข้าใจ การสร้างทัศนคติ ค่า นิยม และวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยสามารถนำ� ไปปรับใช้ในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันในสังคมได้อย่าง เหมาะสม นั้นเอง ในการจัดโครงการในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ผู้ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในโครงการนี้เป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาและสังกัดอาชีวศึกษา.

บก.มุกดาหารนิวส์พร้อมคณะร่วมกันไถ่ชีวิตโคแม่ลูก ก่อนถูกฆ่านำ�ไปขึ้นเขียงชำ�แหละ

เมื่ อ วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2555 ด.ต.สุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ได้ร่วมกับคณะผู้มี จิตใจบุญร่วมกันช่วยบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค แม่และลูกที่กำ�ลังจะถูกนำ�ไปชำ�แหละ โดยได้

นพ.Twan Driessen จิตแพทย์เนเธอแลนด์ มอบของช่วยเหลือโรงเรียนคำ�แฮดประชาสรรค์

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นายแพทย์ Twan Driessen จิตแพทย์ ชาวดัตซ์ ประเทศเนเธอแลนด์ ผู้อำ�นวยการมูลนิธิเซนตรัม’45 ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วย เหลือผู้ที่มีภาวะทางจิตจากสงคราม และเป็นผู้ที่ ชื่นชมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รักคนไทย และ รักเมืองไทย นำ�โดยคุณสธิตา เเนตรวงษ์ ได้เข้าเยีย่ ม ชมกิจกรรมของโรงเรียนคำ�แฮดประชาสรรค์ บ้าน

คำ�แฮด ตำ�บลกกแดง อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย จังหวัด มุกดาหาร โดยการต้อนรับของนายประดิษฐ์ อุคำ� ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและคณะได้นำ�นายแพทย์ชาว ดัตซ์ เข้าเยีย่ มชมกิจกรรม ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนถึง ระดับมัธยม โดยเล่าถึงการเรียนการสอน กิจกรรม และกิจกรรมเด่นของโรงเรียน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดออนไลน์.

www.mukdahannews.com

นำ�โคแม่ลูกคู่นี้ไปถวายที่วัดเทพนิมิตร บ้านโคก ตะแบง ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึง่ บริเวณ วัดมีพนื้ ทีห่ ลายร้อยไร่ ภายในวัดมีหมูปา่ โค และ กระบือที่มีคนนำ�มาถวายแก่วัดมากมาย บริเวณ โดยรอบวัดสงบและห่างไกลจากหมูบ่ า้ นอีกด้วย.


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

Profile for mukdahannews

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

Advertisement