Page 1

4 ~ 4 ~ 4 ~  h O  Ì4 M.p • .

1


4 % ~ % ~ % ~ % ~ %

% %

M & %

%

& %

%

& %

% % % %

% M & M &

N .ø ø N.

2


4 ~

: Ì% 4 ~ < 4 ð Ü%

...............................

Ì%4´•«& †R °ö~ ¼4'´Ì›Z ¤4'´xL‘ %4´V ðW LU Ì%4´ L ^ Ü%4´V ðW L¡U

................... T V

°RU / Ì%

M

Ì % « M ö Z ”ð ˜-® Ü ´Ü V % % L ~ & ´x Ü ô ´½Ì Ì% .............. dô ì4T´ t”Mþôÿ`¸F & ´• Ü%4´VL˜--H®MÜ% ~ Ì› ´x g ô ôH d t”Mþôÿ` ì4 T® ´ù µ Ü%4´VL´• ~ &• ˜--H®MÜ% \´¤ ›x' Œ&4´‡ ´ 0GU`&4´& .0. ”X Mþô &4´t ü% ùH Ü%4´VL˜--H® ´• ~ ¼«'&• Ü% ‹´¤ $ ›x' t”Mþôÿ` µì%4´ù d ôH T® ”&4´ Mþô t è½ ùM Hü%“ ......................Ü%4´V ðW LU 8 ÜtO ~ ´¤ ¼ x% '4'´4 Ì›´•«&ð¬M .0. ¨`M L ´L

0 .¨ .

3


4 < (U 4 °~ < 4 ½ ° < 4 <

½ ° (U ´4 .¸ ..................................................... H. ............................................... À. ............................................... ¸ .¸ ............................................... Ð.H ............................................... .À ............................................... À , .¸UG.

4


4 ¡A ° 4

½ O c ° ¡Ô ´ 4 ”þ R . tþ ù U ü

& (¡

4 ¡ 4 ôÿ tþ

ˆ `

t ü

€ ü% ù

€ ½ .ˆ½.

5


4 ´

ö

¡l´°ö~ .ü „ ”M („x €bU H.ü „0 „ ü („x

V Ü%4 0 Ì À ¬ .HO.

6


4 ´

ö

¡U ´°ö~ .ü „ V Ü „4 ü ¡c| 4

/Ì%4 t û ̽

M .X Ð O .

7


4 ´

ö

¡R ´°ö~ 4 ½ ´ °ö 4 4 ½ ´ ´Z °ö 4 . X Z Œ ´Œ&4 ‡´Z ˆ½© `

Ü%4

´V

´ % Ì 4´½

UR h .è#U .

.......... Ì% ˆ?4 L M ´ (............) % Ì 4´½Ì Ü%4´V % Ì 4´½

8


4 ´

ö

¡T ´°ö~ . t”

U

ø4 (4 ´O ½ Ì% ´°ö~4 „´ ü

¡°M

M

& t ...................................

@

ø|4O ( ƒR (

Ð l ´M ü

(Ð ................................... $/M ¡Ôc U | À &/U 4(´` °M .@M . ...................................

9


4 ´

ö

¡O ´°ö~ . ”t ðäT Ü Ø`R Ü

ô dú ´½ ´"ú ½ R d Ì%4 ½ Ì%4

½ Ì% û ´°ö~4 ` 4 Ü À

°ö Ì%

´ú 8 & „4 ü `

................................... `Í Ì%4 L´ U | ôäT ¡Ô P &²cU 4(´` À R Ü%4´ùH À R ô PT8`O d4'´ì%4´ ú ¼M ................................... ¼ Ì%4´½Ìû ¼MdøB ä T ô 4ä ´T ¡Ô &c4 ´M ¼ .& M. t”Mþôÿ`ÐR ‚ì% Ð4‚´ù`H P8O

10

ô


4 ´

ö

¡M ´°ö~ .( (

t” XR “Ø < ”” PÜ V “Ð <5” ” Ü

„ ü ........................ Œ&4 ‡´Z @M `& Ì%4´½ .................................... ü ........................ Œ&4 ‡´Z õT `& Ì%4´½ .................................... T R õ .Ø Ï .

&4´

&4´ 11


4 <´

ö

¡R 4 <´°ö~ 4 <

½ ´V °ö 4

t” c. % ´Ì 4 d.% Ì 4´½Ìû e.% Ì 4´½Ìû f. Ì%4´½Ìû g.% Ì 4´½Ìû t”Mþ €X&4´t ”M

........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ÿ`R ô # ì% T R4´ù`H øNM `ôüÿ%4´ùH Ì%4´ äT T.ð . °ö~œ

12


4 <´

ö

¡M 4 <´°ö~ ”Mþ ½ 4

................

”M b. `tþ ôÿT ¬tM ¡Ô &c4´` % Ì 4´½

...............................

c.h¬M ( 9ˆR ................................ d.Ü U | WM ¡Ô `ä &S c(4´` > ............................ ............ &4 ‡´Z Ð0O `&4 &´4´ · ¸ .`Ù R.Œ

13


4 <´

ö

¡S 4 <´°ö~ 4 <

½ ´V °ö 4

´ 4 X X

²´ù

´4 ´ 4 ........................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 14 SR .Ð R 5. ........


4 < ¡< 4 <

½ 4 ´V

(U 0B 4´ X (M c.Ì% ´· 4 ........................................... d.€X &4´t”Mþôÿ` ð?< ü%4´ùH Ì%4´L½U .................... e.¸ ?M ( \R .............................. · ¸ .x2 M.

15


4 < ¡T < 4 < b.Ì % ´½ 4 û c.Ì%4´½Ìû d.Ì %4´½Ìû e.Ì %4´½Ìû f.Ì%4´½Ìû

½ 4 ´ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

RÈ • .è í ÿ.

16


4 < 4 < 4 <

½ 4 ´

............................................................................. ...................................... ............................................................................. ..................................................... ............................................................................. ..................................................... XU ˜ .à R€.

17


4 < ´4 < 4 <

½ (R ´Z 4

´

.¸ ( B d&4´ : c.Œ ´Z ð&4´ : d.Ü ˆ %4´V B e. & dR 4 ¬Ô ´c G . (U '%

(G .H) (PA.€) (P; .P) Ì%4PAM´½ .ð M. :

18


4 < ´4 < 4 <

½ ¡cM

X %4´½ .................................................................. .......... Ì% ½ÌT ( <4 ' ü%4´„ xbU ...................................................................... ................ 19 Ù R ` .èÒ R. Ì% ½ÌP O ( <4


4 < ´4 < 4 <

½ (M ´4 .ŒZ ´ ´ Ì%4´½ .......................................... Ð0.ì ¡Ô &c4´` ÐM i .............................. °Q .ì ¡Ô 8&ïN c(4´` U | Ì% ˜>4 L& ´ .................. °Q .l U | ¡Ô Ð &cW 4´`M ( Q °M.¨D R. Ì%4´½ ...................................

20


4 < ´4 < 4 < ½ (U X ´ 4 ´ .˜ Ü%4´ ................. ï .` ( ô Œ&4 ‡´Z € ÀøA ........................................................................ ................................................. 21 T° < ä .ï . ð: .( (


4 <

(Ì4 <

)

............................................................................. .................................... ............................................................................. .................................................... ............................................................................. .................................................... ”Mt

ôø `

´ .°.

¨DR &O.` ( C l .

22


4 < ´4 Z <´

.......................... .....................

À (~ < 4´? °ö< ¼ 4´4 <´L \% ’ FT À ü 4´°< 4´°ö~ ¼ 4´4 <´\L % ’ FT À Ü < 4´°ö~ ¼

´<L ’

A .Ð õ à M. i

23


4

Q ˆ M. M.Ð i

24

วัดผล  

โครงสร้างระเบียบวัดผล

วัดผล  

โครงสร้างระเบียบวัดผล