Page 1

Bingöl PorTTall Türk Telekom Bingöl Ġl Müdürlüğü Aylık E-Bülteni / Mayıs 2012/Sayı:003

İletişim ve Teknoloji Nöbetçileri (BĠNGÖL ĠL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLĠK VE KORUMA ġEFLĠĞĠ)


TÜRK TELEKOM BĠNGÖL ĠL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS AYI ÇALIġMALARIMIZ *17-18 Mayıs 2012 Tarihlerinde Doğu-I Bölge Müdürlüğümüz Mali Tetkik ekibi tarafından Finans Birimimiz Mali Tetkiği baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmıĢtır. *23 Mayıs 2012 Tarihinde Grup Firmamız Asistt Çağrı Merkezi Hiz.A.ġ tarafından 200 kiĢilik TOKI Operasyon binamıza kurulacak olan çağrı merkezine personel alım ve mülakatkları Ġl Telekom Müdürlüğü Yeni binamızda yapılmıĢtır. *11 Mayıs 2012 Tarihinde Ticari Faaliyetler Uzmanlığı ve Network Uzmanlığı müĢterek TT –VPN ve TT VMürün/hizmet tanıtım eğitimi yapılmıĢtır.Müzakereli toplantıya teknik ve idari ekiplerimizden tam katılım sağlanmıĢtır. *2 Mayıs 2012 Tarihinden itibaren 1 ay süre ile Ġlçe ve kırsal santrallerimizdeki yüksek hızlı transmisyon sistemlerimiz Huawei marka ürünlerle değiĢtirilmiĢ olup il lokal ses data trafiğimizin % 25 ‘ı yeni ve yüksek hızlı sistemlere aktarılmıĢtır.Kalan sistemler aĢamalı olarak aktarılmaya devam ediyor. * 23 Mayıs 2012 tarihine Bölge Teknik Operasyonlar’dan ESS ve NW Operasyon Yöneticileri ilimizdeki R/L ve sistem salonlarını ziyaret etmiĢlerdir.Bu ziyaret ve kontrollere Network Uzmanımız Sn.Abbas bey ve ESS Teknikeri Orhan bey refakat etmiĢtir. Bu ay Türk Telekom Akademi Tarafından Ġl Personelimize Verilen Eğitimler Personel AdıSoyadı Eğitimin Adı Bayram BULUT Faz -II Eğitimi Oktay MELĠKOĞLU Faz- II Eğitimi Muhyettin TAVLI Geçici GiriĢ Takip Sistemi Ali BOZABA Faz-II Eğitimi M.Sıddık DEMĠR MTS-Eğitimi

Eğitimin Türü Teknik Eğitim Teknik Eğitim Teknik Eğitim Teknik Eğitim T.Ġ.F Tek.Eğitim

Bingöl Valisi Sn.M.Hakan GÜVENÇER 04.06.2012 tarihinde il Telekom Müdürlüğümüze ziyarette bulunmuĢtur.Valimiz Sn.Ġl Müdürümüz M.Mustafa YĠĞTBAġ ile görüĢmüĢtür. DÜNYA TELEKOMUNĠKASYON GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN ! Sn.Genel Müdürümüzün Mesajı;


TT-DOĞU-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ TETKĠK EKĠBĠ TARAFINDAN FĠNANS SERVĠSĠMĠZ ĠÇ TETKĠMĠZ BAġARILI BĠR ġEKĠLDE TAMAMLANMIġTIR. 17-18 Mayıs 2012 tarihlerinde Doğu-I Bölge Müdürlüğü mali tetkik ekibi tarafından muhasebe servisimiz iç tetkike tabi tutulmuĢ ve baĢarılı bir Ģekilde tetkik tamamlanmıĢtır.Yapılan iç tetkiklerde kasa hesaplarımız,müĢteri hesaplarımız ,satıcı hesaplarımız ve banka hesaplarımız kontrol edilmiĢtir.Yapılan kontrollerin sonucunda muhasebe servisimizin tetkik sonuçlarının tümü baĢarılı çıkmıĢtır. ÇalıĢmalar Finans Uzman yardımcısı Cüneyt bey tarafından fotoğraflanmıĢtır.

Ġl Telekom Müdürlüğümüz Servis ÇalıĢmalarına Ait Duyuru/Mesajlar; Ġl Telekom Müdürümüz Sn.M.Mustafa YĠĞĠTBAġ’ın mesajı Sıddık bey/Abbas Bey Yıl baĢında baĢlatılan Okulların Hız artırımına iliĢkin özellikle songül Hanım ve Network ekibinin baĢarılı çalıĢmaları ile 69 okulun hızını artırarak hem okulların memnuniyeti hemde Ģirket gelirleri artırılmıĢtır.Konuya gösterdiğiniz hassasiyet hızınızını upsell yaparak geriye kalan 147 okulunda hızını okullar kapanmadan artırmanız dileği ile tebrik ediyorum.


Ġl Telekom Müdürmüz Sn.M.Mustafa YĠĞĠTBAġ’ın mesajı; Nazan Hanım/Cüneyt Bey Tebrik ederim. Israrlı takip ve özenli çalıĢmanızla ilimizin yüzünü birkez daha güldürdünüz .BaĢarılarınızın devamını dilerim

Iladi

BINGOL AGRI

BaĢlangıç Kalan Tutar

Tahsilat Tutar

Agirlikli Guncel Tahsilat Tutar Kalan Tutar

Tahsilat Ağırlıklı Tahsilat Oranı (%) Oranı (%)

245.219

220.651

222.415

24.569

90,0%

90,7%

307.335

251.580

252.161

55.755

81,9%

82,0%

YENĠ IGDIR

TRANSMĠSYON XDSL HĠZMETLERĠMĠZ ĠÇĠN 201280,7% YILINDA DEĞĠġEN 83,5% ALTYAPI SĠSTEMLERĠ 172.516VE HIZLI 139.276 144.023 33.240 ÜZERĠNE ĠL TEKNĠK OPERASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ NETWORK UZMANLIĞI SERVĠS 79,6%UZMANIMIZ SN.ABBAS ERZURUM 570.001 445.909 453.854 124.092 78,2% BAġKARA ĠLE YAPTIĞIMIZ. MÜLAKAT; KARS

263.193

196.051

198.147

67.142

74,5%

75,3%

HUAWEI YENĠ SDH-DWDM YÜKSEK HIZLI TRANSMĠSYON ġEBEKESĠ HAKKINDA; 2011 yılında survey çalıĢmaları yapılan il sahamızdaki tüm kırsal ve metropol santrallerimize bu yıl itibari ile yüksek hızlı gigabyte seviyede trafik taĢıyan transmisyon batileri kurduk.Ġlk etapta öncelikli 1.derece önemli merkezlerimize kurulumlar yapıldı,daha sonra il geneli tüm sahaya gerekli kontrol ve kurulumlar yapılarak bölge SMC ile müĢterek çalıĢarak aĢamalı bir biçimde il ses ve data trafiği aktarılıyor.Bu aktarmalar neticesinde artık yüksek hızlı ve kesintisiz tüm DSL ve ses hizmetlerimizi müĢterilerimize sağlayabileceğiz.Bu aktarmalarda tüm santrallerimizde yer iĢgali önlenmiĢ oldu.Bunun yanı sıra yeni sistem transmisyon batileri enerji verimliliği sağladı.Eski transmisyon batileri birkaç frame den mevcut olduğundan aĢırı yük çektiğinden yüksek elektrikenerji masraflarımız oluyordu.Ancak yeni nesil transmsiyon sistemi ile maksimum gider optimizasyonu da yapılmıĢ oldu.Ġl trafiğinim %25 ‘ini Ģu anda yeni sistemlere aktarmıĢ bulunmaktayız.Yeni çok kısa sürede kalan tüm sistemleri komple aktaracağız. Abbas BAġKARA Network Uzmanı Elektrik-Elektronik Mühendisi


ANNELERĠMĠZĠN GÜNÜ Bu yıl Anneler gününü il müdürlüğümüzce çok duygusal ve bir o kadarda mutlu ve güzel bir ortamda kutladık.Annelik gibi kutsal bir makamın en değerlileri olan çalıĢanlarımızın yanı sıra geçen yıl geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu omiriliği zarar gören çalıĢma arakadaĢımız Zeki Bulut’un annesi Leyla hanımın da katılımı ile annelerimizin günü kutlandı.

Bingöl PorTTall interaktif ,dinamik içerikli aylık e-bülten


12/03/2010 tarihinde geçirmiĢ olduğu trafik kazası neticesinde tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Teknik Operasyonlar Müdürlüğü EriĢim ġebekeleri Teknikeri Zeki Bulut'un bakımını o kötü kaza sonrası üstlenen kadirĢinas,vefakar,cefakar bir okadar da çocuğunun enfeksiyon rizki ile yüz yüze kalmaması için sürekli tetikte olan eli öpülesice Zeki arkadaĢımızın annesi Leyla Bulut Hanım'ı Bingöl Ġl Telekom Müdürlüğü olarak yılın annesi seçerek kendisini yeni taĢınmıĢ olduğumuz Hizmet binamıza davet ederek uzun zamandır ihmal ettiğimiz arkadaĢımızı görme imkanını yakalayıp hemde değerli annesi Leyla Hanım'ın anneler gününü Ġl Telekom Müdürlüğü olarak kutladığımız etkinlik fotoğraflarıdır. (Zübeyde Dizdaroğlu ELÇĠ)

Bingöl PorTTall interaktif ,dinamik içerikli aylık e-bülten


AYIN VERĠMLĠ PROJESĠ / AYIN PERSONELĠ Mayıs ayı içerisinde ilimiz genelinde yoğun bir kazı çalıĢması ve yeraltı /yerüstü çalıĢmalar yapılıyor.Belediyemiz tarafından baĢlatılan SUKAP projesi ve Ģehirlerarası duble yol çalıĢmaları nedeni ile adeta çift yönlü bazende 3 yönlü ses ve data trafiğimizi taĢıyan bölgesel fiber optik kablolarımız iĢ makınaları tarafından koparılmaktadır.Bu bağlamda eriĢim ekibimiz tüm mütehatit firmalarına gerekli ikazları yapmaktadır.Ancak tüm bunlara rağmen umulmayan haller ve önlenemeyen kesintiler nedeni ile eriĢim ekibimiz 7X24 çalıĢmıĢtır.Kesintiden kesintiye koĢan ve maksimum en kısa sürede çözüm sağlayan eriĢim ekibimizin değerli çalıĢanları bu ay yönetim ve kısım amirlerimiz tarafından ayın personelleri seçilmiĢlerdir.Özverili/fedakar çalıĢmaları nedeni ile kendilerine teĢekkür eder,baĢarılarının devamını dileriz.

Veysel BELTEKĠN

Ali BAYLAZ

Tekniker

Teknik Personel

Fiber Optik Sorumlusu

Analog/Multimedya Ankesör Sor.

BİZDEN HABERLER  Çetin TUMA ‘nın kardeşi evlendi.  İl Telekom Müdürlüğümüz ISO 9001 Kalite değişim Süreç Yönetimi Kapsamında Bölge Müdürlüğümüz İK Yöneticileri tarafından ziyaret edildi.  Temizlik Firması Personelimiz Hüseyin bey’in Kayınbabası Vefat Etmiştir.Kendilerine Allah’tan rahmet kalanlarada sabırlar dileriz.


BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠNE WI-FI NOKTALARI KURUYORUZ. Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ,içerisinde callpex çağrı Merkezi çalıĢanları dahil ortalama 3000 kiĢiye ücretsiz internet imkanı sağlayacak olan WI-FI noktaları kurulumu için TTNET ile görüĢmelerimiz devam ediyor.Aynı zamanda teknik ekibimiz kurulacak olan noktalara survey çalıĢmaları yapmıĢtır.TTNET WIFI projemizi onaylamıĢ ve en kısa sürede kurulum ekibini göndereceğini iletmiĢtir.


ASĠSTT ÇAĞRI MERKEZĠ MÜLAKATLARI ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILDI. Mayıs ayı içerisinde grup firmamız Asistt Çağrı Merkezi Hizmetleri A.ġ . Ġlimizde operasyon binamıza yeni kurulacak olan çağrı Merkezi için eleman alımı mülakatları il müdürlüğümüzde yapılmıĢtır.Mülakatlara asistt a.Ģ yöneticileri katılmıĢtır.Ġl etapta 100 kiĢilik istihdam sağlanmıĢtır.

Bingöl PorTTall E-Bülteni Türk Telekom Bingöl Ġl Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Uzmanlığı Ġçerik Yöneticisi;Zübeyde Dizdaroğlu ELÇĠ Moderatör :Muhyettin TAVLI Mayıs-2012

Bingol_PorTTall_Mayis_2012  

E-Bülten-Bingol PorTTall

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you