Page 1

1

V**g »Ås¦IZ

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

)l àne ^ΆËÚ èÂ^ŠÖ] p‚m àne ÐvÖ^e Ü׉æ än× ä×Ö] oב ÷]‚ÛvÚ &Ãe p„Ö] ä×Ö ‚Û³v³Ö] p•^ãÖ] ofßÖ] o× ݡ‰Ÿ]æ èn×â^rÖ] àneæ ( Õ†ŽÖ]æ ‚nuç³jÖ] à³neæ ( Ù¡³–³Ö]æ p‚³ãÖ] ^ãß Èmˆm Ÿ ojÖ] èßnfÖ] èv•]çÖ] èrvÛÖ] o× äjÚ] Õ†iæ ( Ý^ÛiŸ] èm^Æ äe… èÖ^‰… Üi] p„Ö] !Ý¡‰Ÿ]æ á^ÛmŸ] à äf×Î ä×Ö] ͆‘ àÚ Ÿ]

© ÂÔ „Zeze Z@¬Ð # Ö ªÃÅzmvZ -·äTì nÆvZp°x Ó

-~Š ; уxszŠzgŠgzZX c â• Û _¬™ ¯ {à& ¸y xgŠÆ xsZz qYgzZ uÑz ãZz +ZÃ# Ö Z KZgzZÔ c Š™åzgŠ e .ê  ‚g Åg ÇŠgz6LZ ä VM6ÅzmvZ

Ð xsZzy ZZ ävZ wŠ »Tì Yx¿„zsÜÐ T Z hg6{ ZC Ù• á ×zggzZ

ˆâ ZXƒc Š¢

{Š c iÐ Vzçx ÓnÆxsZ # Ö Zg °Z: 5ßž HkCˆÆ„zg¨Eä ~

tÌ[ ZgzZXì HspÐ ðZÎggzZª fÃ] ³Å# Ö Z kZ äg °Z 7ZX • {ç Z ( Ã|  gŠg ZZ 0 E}g øŽ •Z Q (Zq Z|gŠg °ZtX •ìg} Šx •Zx »¸g ° Z Ö ZXì c # Š hg6x™z3gÆ: â ig ëgÐZžJ VŒ Ôì ;g Y @ J egzZ @ ßÃ} ŠÍ

] •Ð] )KZ g™7Ýq Zg ÖÐ} QkZJ Z  ¬Ð}çÌË

pì Å"[ Âq ZÐ x * Æ"°hZËZ "vZh~ekZ ä ~X $ Ë 0 7 * ™©q Z »VØÍx ÓÆ kZ n Æ Mg ‡sz^~ ÁxgzZ Ôì ?°»[ Âtèa

ÆxsZݬ~{Š6Æg °Z: 5ßž @ c Š™;@ !‚g ‚¿t ä ~n kZì  ðsZ# Ö ZÐ!‚gkZì eX ñ Y~Š™ ô=ÅyZ•{æ7 ] Zç„  Š'  iŽ n

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


2

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

ПÆðsZ# Ö Z {zgzZƒÝqÒ6 ÄWÁ{ngzZ {æ7 kZÃVƒ ÉggzZ+ Z ‡Æ

Æs¦IZ ä ~ˆÆh ™yÒÃ] ZçyZQX N Yƒh#6w LZÆkZ ÅWz cB‚Æ yZÃV9¨ ¤ž @ ì H7 Ì:%‚¿q Z »Wz cB‚

¾7Z c ì$ Ë YÅì‡u b§¾6s¦I ZžBJt{zgzZÔ ñ YƒÝqš  F Xì YYc Ñs§Åžo ZÜb§

gzZX ñà œÃ<ÑxE(¤gzZxsZ # Ö ZÐ!‚g kZ {zžì ¬Š ~÷ÐvZ

ŠzgŠ6ÅzmvZ -9gzZ}ÈÆkZgzZ Vƒ @ ™£ÅvZ Ì6Ø{gzZ Ì~ Z’Z~

X Vƒ&

^ ÛÓZ†Ý°Z†

| 1404>˜Z~fB14De Ã 1984~ZB11

Y

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


3

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

VH * çÅg °Z: 5ß :•t]Zç+F ë ZÆg °Z: 5ß * ¢Ðg uzyWŒ Û ÃVâ ›X 1

ÃVÍßÐ Vh§{ëe .gzZ ùZg f ZÌ~gzŠ {ŠŽñgzZ ̬ä s¦IZ

:•sf ø  j§‰Xì ÅÒÃÅä¢Ð g uzy WŒ Û

LZ ä ] Z|yZì CY ? Ø zÂÐ s§ÅvZÐ ä™' D ~ y WŒ Û ž wìt

kZÃy ¨ Z'  ~ y WŒ D Û ž• Bt gzZXì c Šg Z Œ Û Ñ~y W » °ßÃvZ °+~ wì

Xì ™f » \¬z: 4vZ |gŠ' »y WŒ D Û ž• D Y wÈtgzZXì ꊢÐÑ

LZgzZ Y 1zZ LZ ävZ c Xì bæ ÅkZ=g fÆ ] Ìz Y • ZÆvZ  c y WŒ Û žVY

ÆkZ c ÔD»] ÌmZ c bæÅvZƒ  tgzZXì yÒ»kZì Hu|ŽB‚ÆV7Š

: 4kZÆt‘KZgzZì Cƒx¥ÕÅkZÐ' kZgzZXì ' D   D ~<ÑgzZ¬

~øi LZgzZì Le à [ZŠp¿C Ù Ð ~s¦I Zèapì 4Ø»Øg Å\¬z

ÅvZÆ™'  ~ yWŒ D Û vßž 7Zg ZÍÐZ n kZ ì @ ƒ éB‚Æ ÞZ ] Ì

\¬vZž• ˜~ÙÑZe «Z[ ÂKZ ãZÄ)´çOX ,™ÝqÄcÅ] Ì :ì H~Vƒ Z0 ‰‰KZ

Å]zˆÅ kZž7aÆ yWŒ Û ì n }÷] Zg !zÈ }÷} Z " Q Q n }÷ÿ®Å ÿ®Å] Zg Z®Ôì x » M »]Š „~ yŠ n }g vX ñ Y PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


4

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

ÆkZ ?ž @ ™7Ôt Ð ?~ Âz™]zˆy WŒ Û ~ ] Zg ?Z  gzZX ƒ ¯

Z XÐ ,Š™{n Z6Ð {@xà ?pÆ kZž VYX zIB‚Æ ã ç q

á s§ÅÚðƒ Åg» nÆY 1zZ}÷~ kZgzZÔ ¼  ~÷à ?e W

6 V“ÂgzZVz¢§gui * zx3 B‚Ægj~¼  ~÷?Z  QX Ïñ Y

á s§Å 3à ?e W~uzŠ q ZgzZ X Ç Vƒ V¹~ ÂЃìg™x Zg W

~ kZ ?Z  ÂXÐz™¤ç » [ Z±Æ b§ b§Æ kZ ?gzZ Ô Ï ñ Y

.ñc Ô™c Šðc b â c xŠ Wà ?e WgzZ ðÃX ÇVƒV¹~ÂЃ Yƒsz^ èÑqX ÌgzZ „, ZgzZX Ïñ Yá s§Å§ZzÆx?Zz > Õä}ÅZ:}c

6 zZ}÷B‚ÆwŠ LZ ?žì c Š n kZ sܬ» ä™' D  à ?ä ~ 4G 5k!x © Z ;g ¹! 3E F — Z (V Œ gzZì ‰ Ü z ZuzŠ nÆ kZ Â* ™ûE X ƒ Yƒ Ü D12 ” †a]çrÖ]æ knÎ]çnÖ] än•^u †e '†ÛuŸ] km†fÓÖ]E Xì x £

ãZÄ& ½V ¹] ! {z ävZy WXì e C Ù Š„  Š'i] ! t Å ãZÄžìg ãZz

wÎgÆkZgzZ}ÈÆkZtžZ  ù Ǿ ] ! +Z \¬vZ >gzZ'ì 1 {ä Xì Š • á g Z »\¬vZ~yWŒ Û Xì s ÜÆh' yWŒ Û ‰Kwi * 6ÅzmvZ-· ( 29:m )

º †ø fFÚö Ô ø nû Öø]ô ]äö ßÖF]û ˆø Þû]ø gºjFÒô™ —!ä´jô mF]F •æû †ö e$‚$ nø Öùô Õ

 '  D ~ VìWÅkZvßž @ Åwi * 6\ Wä ëŽì [ • ' ! Zt q

X,™

:ì Š • á g ZgzZ

( 29:·)

—!^`ø Öö^ËøÎû]ø hõçû ×öÎö o×FÂø Ýû]ø áø!†û ÏöÖû] áøæû †ö e$‚øjømø ]¡ø]Êø]ø™

X •‰ 7 á@ 6 Vߊ HÔD™7VY' D  ~yWŒ Û vß{z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


5

V**g »Ås¦IZ

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

:c â• Û gzZ

( 45:t )

—‚ônû Âô æø ]Íö] ^íøm$ àûÚø áô!†û ÏöÖû^eô †û Òôù„øÊø™

Xƒ@ g eÐÏz~÷Ž , ™ÃÿkZ=g fÆyWŒ Û \W

gzZ D â • Û ]zˆÅˆy WŒ Û g0 ZÆz~ ] Zg \ Wž åg2Š »ÅzmvZ -ÑQ

ÐVz³vZ™ugk0 Æe WkZ Â@ ƒ™f »¼  ~TDg ¦  Ðe W+Z ËZ 

WkZ ÂCƒ –ŠgzZÏz Å[ Z±~ TDg ¦ e  Ðe W+Z ËZ  gzZX D â • Û ¬Š

]|~ g u 9] ! t X _â {C Ð 3gzZ D â • Û ¬Š Ð : 4vZ ™ug k0 Æ * ™]zˆÅy WŒ Û ~] Zgž•ë s¦IZ1Xì ~z%ÐÅvZègŠ&0vZ† x{z x ª »] ZgèÑqXì @ YQÐvZ òŠ W™ú~ Tr (Z q Z -7zgzZ

z$ ª ÅkZ\ Wž å c â• Û gHn kZ6ÅzmvZ -wÎg LZ ävZŽì9• Û +F :ì Š • á g Z »\¬vZçOX Ã^ Ã6x £+F xizgÆ# Ö ª

ø e%…ø Ô ø %øÃø fû $mù áû]ø oŠ5 Âø1Ñב Ô ø Ö$ è÷×øÊô ^Þø ä´eô ‚ûr$ `ø jøÊø Øônû $Ö] àø³Úô æø ™ Ô ( 79:Y ZuÑZ ) —!]•÷ çû ÛövûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø

Zi n Æ \ WŽ ³7zB‚Æ yWŒ Z Û \ W~ ] Zg ( !9} Z )gzZ

X Ç6 Šúx £Ã\ Wg ÇŠgz6»\ Wì d Œ Û Xì

zÆ\ WB‚ÆyWŒ Û ~ ] ZgÊúx £nÆVz9ä \¬vZž• â • Û g¨

» \¬vZçO X åŠ c ŠÃÅzmvZ -vZ wÎgŽ 嬪tgzZXì c Šg Z Œ Û {x»"7 :ì Š • á gZ

Ÿ Ÿ äö ßûÚô “ûÏö³Þû] æô]ø äü?Ëø’ûÞùô DNE]¡÷] nû ×ô Îø Ÿ$]ô Øønû $Ö] ÜôÎö DME ö ØÚôù ˆ$ ÛöÖû] ^ãø m%^ø³m5 ™ ½ Ÿ ( ïçE,ÅZ) —DPE ]¡÷] nû iô †û iø áø!†û ÏöÖû] Øôiôù …ø æø äô nû ×øÂø •û ‡ô æû ]ø DOE ]¡÷] nû ×ô Îø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


6

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

¼6kZ c ÁÐ kZ c JŠ WÔZ hð1( | 7z)™x ª~] Zg ! l7 ê} Z

| 7 ™IIÃy WŒ Û gzZÔ™†ŸZ

•D¢Ðˆy WŒ Û ä·kZÃVÍß ( s¦I Z ) L Ñtžìt] ! ëZVŒ

Ð kZžØâ • Û g¨:ì @ YQÐ ]Š „ÅvZ òŠ W™ú~Tìrq Ztž ÒG & 4 5 E G X σH~g»d • Û gzZ ø ™| (

X • aZЈyWŒ Û `ªzzŠ ZgzZ: ¬‰yZžì wìt »s¦I Z

( [)

6}i ñ zg ( ì q Z ºZ zŠ XZ KZ Å yZŽ ) "<Ã i ú" ž • ë {)z ã à £ZçO

Xì aZ {Š c ik g ZD Ù b Ðg »f Zx Óá ZzäYñ 7

X •D Yƒw'~`ªzzŠ ZgzZ: ¬‰™hgÈyWŒ Û vßžìt³»kZ

ÐZì @ ™‚Å kZgzZì k7yWŒ Û ¿Žž • ë Ìt s¦I Z

(`)

cì} (} (7ZX • í! zC Ù ªgzZX • iñgzg ZuZ¼Æy WŒ Û žVYX ǃ[ Z±

ZwVz³vZÐZ Ç}™ÒÃÌÏZg f Åûc ‚ÅkZ ¿ŽgzZX Y7™ðà ZÎÆ X Ç}Š

yZ6-xE}uzŠžZ  X • ëC Ù ªDgzZ<ÑÃg uzy WŒ Û s¦I Z ( Š ) ÷]†³v³e ^³ß³–³³ì :•ë ò ”h m 1ZçOX •F —gzZå{Š c iÐ yWŒ Û ~wìÆ

Y m Z6 „i‚ÆTž c Ω¨~g«, Zq ZäëX ä³³³³³×³³u^³³³³³Še ð^³³³³³nfÞŸ] ÌÎæ

4]0ZgzZX •} 9 4›E ìWªX p‚Ãe ofÞ Ÿ Ù^Î ƒ] ^É]æ äßÚ• àe] †ru ‚ϳÖ:ì HèEG

X c Š™ßÃq{Š ¤q Z7Ñ ðÈ}÷ž™Ètäd Æ

6 ÅzmvZ -Ñ~kZgzZXì ë! gzZ]Ð. Þ ‡zgŠu] ! tÅ+Š$ kZìC Ùª

gzZ6 á Zzä™& ¤ÅkZgzZ6áZzìÆ] ! kZƒÒÅvZ :Xì ðÎo PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


7

V**g »Ås¦IZ

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

X6áZzä™~zcÅkZ

} (} ( Æ~¢ Z‹gzZ ~g ks ÜÆxsZ k0 Æs¦IZ +Š$  žtžÜ

ÃVÍß=g fÆ {gzZ ^Ñ{gÃè {zžìti§ Z (q ZÐ ~ yZgzZ X • j§ X •D¢Ðˆy WŒ Û

{ i ZzgŠ »sz@ m! nÆg uzyWŒ Û mÀ ÜÅ

ÆmÀÆ<  z y WŒ Û ä VrZžì Ìt Ð ~ ] Zç+ F xÆg °Z: 5ß

+Š$ ÅTÏA g u c W+Z ðÃÐ „ÂçO X c e Š wÅ{i ZzgŠ »‚m! n ñƒ D™™f » kZvZ¶g ~iŽ 0Z)´X Vƒ Å: ] Þz@ m! Öä s¦I Z

:• D â • Û

˜^ y c åE Y* F {Š c iŽ x¯ » ( s¦I Z ) yZ~eÆyWŒ Û ‚ä ?Ý°Z†1Z "

~eÆBÃ{gÎXì 3g "‘Z ë› "x * »kZgzZXì H ¦~ Vz¢zŠ ã½ì G Tì q +F wzZtžì Š 3g n kZ[ 2 Z G î@+Ãx * »kZžì HÜÐ yZ ä kZ

ÔÇÂHg (ZÃ[Š ZÆkZä?¤ ZXì ÑÅ{ i ZzgŠ »[ æLZB‚}g väëÐ

X "Çñ Yc Š™xzøÃ?Ð`®ÆˆâÆkZ:gz

>gΞ7s %Z ðÃ~kZ »+¬žVYXì ] ! ~'  tž•ëvZ¶g'

X ¶ðƒ7wi * wzZwzZBÃ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


8

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

D™p Z¾ë :žì Å‚Å kZì CY ½}WŽ 68{ÆBà {gÎ b§ÏZ ".•

ppÆTÔì 7Ð ÅTtžn kZXì ‚~'Ìtž•ëvZ¶g'

X Cƒh ŸÃçÅ}W Â@ ƒ(Z¤ ZžVYX •D WÆä™

¹äy¢1Zžì –~eÆ — p†F‰F] ÜÒç³i^³³m á]æü :w ¸Æ\¬vZ b§ÏZ

~Ú ŠÃwdZ LZŽž ¹ä VZzgzZX Vƒ t¾~ Vƒk Ž • vß {zŠ Z%Ð kZ

tp» "ƒ ï ŠtÆ »y Z ? "gzZX Vƒ{g0 ZÆ*Š[ òZŽž ¹ä¡gzZX Vƒt¾ Xƒ D Yás§ÅmsÐ*Š7Zžì HyÒ

ñƒ D™,6¿i§ÆŠ· ä \¬vZXì ðWÆg ïZg•e WtžVƒ H~

D™Oƒ D™k  Ð yZ Z  gzZƒ ïŠtÆ Âƒ D™{7Z ?Z  žì c â• Û

6 gîÆbæñOÆg ïZ‚kZ äs¦IZyZ1( ì ˆÅx Zw6?] ! tèÑq )ƒ Xì Å

KZŽì @ ™›ÐVÍßyZvZžì HyÒp» —àne]çjÖ] g³v³mü äZ0·

( X •ï Š h Â/ª)•D™/ÂÐ/Â

ì ÅV- ‚Å ( ì @ ™{Š ¤gzZ @ ™ß~izgvZ ) —¼Šfm æ ˜fϳm ü ä~gâgzZ

žì Åt‚Å ^ßÚ• á^Ò ä×ì• à³ÚgzZXì @ ;nLZgzZì @ ™H=g f LZ {zž

èÑqXì @ YƒpôÐVÎÎzÆy -gzZ] ÑìÆÑLZ ÑZzäƒ4ZŠ~xw

~xwŽžìtx|gzZì »%Z ppì »¸Â»e WžVYì‚~ne .t {zì Å‚ŽQXì Åи‚ÅkZä] Z|y ZpX zŠ}ŠðZÐZ ñ Yƒ4ZŠ

ã-gzZ] ÑìÆÑpX •Dƒ4ZŠ~xwŽ •vß„ÄžVYX 7Ì9 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


9

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ X Tg7pôÐVÎÎz

ëÂÐß™Ì6 ÐVƒk } ( } ( ?¤ Zª) —äß áçãßi ^Ú †ñ^fÒ ]çfßjri á]™

} úŠ‡ Ê Z%Ð ] ·ž ¹ä [ Z F 1Z~‚ÅkZ ( ÕZXÐ, Š jÃVƒk à © X•

ì wŠŠ Z%ÐkZž ¹ä™~‚Å ( Ïz7 g ZŠ" Z Œ Û ) — oFe†ÏÖ] pƒ …^r³Ö]æ™

bg ZŽzY ¡ Z( • Û )ÑZz½3 Zg )LZ0ZgzZXì Ñ( ¶‚ »U) gßrÖ] …^rÖ] gzZ X•

> Z%ZpVâzŠž ¹ät Zgz–1Z~‚ÅkZ ( Hp»kZ äŠ- ) —^ãe Üâæ™

Xì s ÜÆy WŒ Û ôÜtVƒH~åH7p»kZäx?ZmŠ- X å» m+Z

ÃkZž7ëÑkZtžì ÅV-äZ0·‚Å ( 7Æt) —†³³Že ]„³³â ^³³³Ú™

X ñYc šnÆ]ÑI

•WÅVßŠÆ yZ ( ð) t'gzZ • V⃠ŠV¤• Û ( uš )°gž ¹ä ã•i

Xì²W»y Zlg ! gzZX • 6B‚ÆVzÈLZ \¬hžì ÅV-ä@‚Å —^ÃnÛq †ÓÛÖ] ä³×# ³Öæ™

yZžì Å ÃztB‚ÆyZ ävZžVYX Y™7ðÃ(ãZz {Š c iÐ kZì @ ™(

Xì w£ZB‚Æ*ŠnÆ_Š q c Xì 3 Zg~w qC Ù+ YÅvZ nÆ

¬ Z3 tž Çñ Yƒx¥ÐZ Ç}™g¨6pÆkZ¿Žž• D â • Û vZ¶g'

@tžìgŠ c 1Xì h Z[gzZ ßc Í(»vZžì {g • á Z s§Å] ! kZtžVYXì

Xì ëÑÏZ {zgzZXì g•Ðx * Æ` 'Žì „z

Xì @ ™y=g fÆ}@x}g øÃi ZgLZ Âžì –~‚Åû Õ†ÛÃÖ™ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


10

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

z °» »kZ VŒ eÎä ~Xì Åà e ÏZ [  ~g7 Vƒ H~"

ù Ÿ‰ Ü z~™Æ ] ! +Z q Z b§kZž c Ww ìtQpX VzŠ™ `gŠ ˜c Üа! ëÜì Å8 e ÏZ‚t Xì yc åE æ c ì ¬ Âc Ž ǃ G-I o! ce * ƒx¥ÐZÔƒ Le 'YÃ] Õä) Æ[ ÂkZ¿Ž Z®X •`™

X "á™·_ »[ ÂkZ {z Ôƒ Le 'Yh ' × ¿ŽgzZXì :%» kZ ¸ž G 4E 5Ò& ) ( 333mz332m+Z øG

¡»] Þz@ : 5ßw ®ÐbZzZÆ{z¤ kZtì H™f ä ~iŽ0Zx â Z¼ŽtgzZ

â»] Þz@ m! Öðƒ èÅg uzyWŒ Û Vð; Æs¦I Zë¤ Z:gzXì:%

š 6vZgzZY Z í ZÔyc B ÆnÏZƒ  ƃ  Ž ÔÐN Yƒ ¦íŠ V±Š Â,Š™ qzÑ

ãç ÇÆ yWŒ Û p¸ž ǃ Ìøit Ð 6 zZgzZ XÐ Vƒ6Ð VÂ! ðƒ ~{D

X• E -X! :E kZÆg uzyWŒ Û žì k\Z yZÉ X •Èg »J  ` Wg »zcÆ{z¤ kZ6÷ m!

?Xì [ 0 [|ZgzZ ÕàSt n Æ Vß Zz äƒ 2~ & ¤Å ] ÃZy  : 5ß E ‹{! Š .x * ÎdŠ ÁÂ{zc dŠ "p†³’ †³nŠËjÖ èÖæ^³³v³Ú ᕆ³³Ï³Ö]"[ ÂÅŠúöW § D»Vâ%d ¾zÐy Z »Âì H;@ ä ã ZŠÎ©·Šúg7ÆKg 0 ãZŠÎ~g/

Æ] Þz@ m! Åg uzy WŒ Û t ‚ÆVâ ›™ W~ŠŽzWZk  iÆg °Z: 5ߎ ǃ

X •ñƒC Ù ª~k]

: •# Ö } 7ä%‰ E ‹{! ŠúöW § ËZ e&( ÒÃÅ‚~)Å*™yWŒ Û ) ᕆÏÖ] †nŠËjÖ äm†’ÃÖ] äÖæ^v³Û³Ö]

p†³’ ܳãË³Ö èÖæ^³³v³Ú ᕆ³³Ï³Ö]"ÐZQX H-6] ,Æ<Z b ï!‚g ~^ä

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


11

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

sßñËZ etgzZXì lz»: 5ß5Åy WŒ Û ‚tX H ¦~^! ÂÐx * Æ" ᕆÏ×³Ö ËZ eçO Xì lz» Wz q Z ~ {] ZŠÆg °Z: 5ß~ p ÖZÆ©·Šúf *Z ~„Æ

:•˜~[ ÂKZ ñƒD™p°ÅkZsßñ

äsßñX ðWI„¹¨%q ZÅ!‚gò * "é¡’Ö]"Æ©Šú®òs Z= "

:ì –

GE éE 5©Ò7;zü X Ñï ~ ŠŽz }ƒŠ }ƒŠ Ð }g Ç c A ÃxŠ Wä vZ zgŠÐ ètX H Za Ð}gÇÆèÃy ¨ Z äëû vðG îÈsðy ¨ ÑZ

&Z ªXì ] ! Ô@ZÐ éE 5ÒG ÅäW~ŠŽzgzZ UYÆy¨ Zx” xŠgŠzg$ 

Ô] * Z³á Zz ~A Ð y ZgzZ Ô] * Z³á Zz½Ð yZgzZ ] * Z³x3 Ð kZ V- m gzZV c Ðy ZgzZÔgâ Yá Zzf6 m }iÐ VŠÔVMÐ yZgzZ

Ð ðÉggzZe Z@zaÆvZžJ VŒX ‰ - ‘ gâ Yá ZzCYÐ

( 52m!zÏZ )X c W~ŠŽ zû%dZ »èŠ W E ‹{! ·_ »s¦ä Tì bZ ¦giq Z »y ZŠÎ|gŠ®òsZt »ŠúöW § ËZ e

(Š {g7• {zgzZ )X •‰ƒŽ‚x ©Z ¦Ñx ÓÐ kZž àJ } úŠ kZgzZX H

ËZ eÐ Tì 0Æ i ú„z Â[ Â ÅkZXì Š VJ µ%Æ ¢ {zžVY E ‹{! NŠgzZ X • ÌÁÂgzZ¼ Å kZ {z´Æ kZXì ÅÜ]g „{gÃè ä ŠúöW §

Xì Ì~ŠgÆ"lz» ~)Åy WŒ Û ‚ "[ Âq ZÅkZžìt] ! Ô•`™ÜÌZë&gzZÔ ðWI] ! Ž Å > Õä}ÅZ[ ÂÅ©·ŠúÃsßñËZ egzZ Y² .nŸÃbÃÆyzg Z e~A çÆöZa Åx?ZmxŠ W|gŠ {z ¾zÐÅä çHG d ^zZÆnC Ù ŽÆVÍßyZ ñZÎì Š {g7¢ÃË6 tÃkZ[ ZèÑqXì ÒÃ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


12

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

•D™òúŠtgzZX •D YÖ䙂Åx¯ÆVz³vZÐ kZ™áÃw ì8 î

Æ VzJgzZ Vz• Û »¡{zèÑqXì ðƒ x¥)g fÆ {@WgzZ Ù] ! t 7Zž

X •D™ÒÃÅäÎf»] c WÅ*™y WŒ Û {z6 Tì CƒÜÅ] Ñìzg ° Z

ÅkZ Âì _ZÐ {]ZŠÆg °Z: 5ßlz» ~)Åy WŒ Û ¨z‚ž] ! t „g ¹! E ‹{! Û ?Š :•'g „sf ø  ÅŠúöW § ËZ e0ÆyWŒ E ‹{! [g~Tì Å-`q Z ~g7 ÐyZÄÆ"vZY •Z "ä öW § ŠúËZ e ( ³Z )

çOXì HÄc gŠ ä s¦I Z&ì „Šg Z Œ Û „zÄcÝ‚gzZ 9Å ã çÆ[S gzZ : •˜

( 99m )X "ì {æ7Ð ë:  ÆäƒC Ù ªzgŠu\¬vZž•ës¦I Z "

›[ Œ Û »vZ 5ß":ž•VZzŠV ZzgV- ~ðZu bæÅ„: 5ßsßñˆÆkZ

] ѻ랕 ë {zgzZ X 7Ðzz ÅÔż  c spÆ 3• T eÐzz Å

( 100m ) X •~~]óÚs§Åá Zzä¯ÆkZÐ

Æñ ZgNŠ ~({zgzZX • Dƒ] Ñqzg ZîZ ZÆs¦IZ ":ž• ˜Q

 ¤ LLCž• ë {zçOX • B ® g pgzZ ðZ• m{ KZŽ • Dƒïq 4}š! 4G 5G X • CYá s§Åg Î Zz wf gzZ spÆvZ èG ‰ž VYXì Cƒ aZÐ

~. Þ £Æg ZŠÎâ • Û b§kZgzZ X • 2~Ñd • Û gzZ°Ð¤ ‰žZ 

( 101m ) X "ì @ Yƒ[Š Z ! gzZd Œ Û {Š c i}Æ\¬vZyâ • Û *

}g ! ÆÏ0  igzZX • „ZgÆ{Zg „q Zƒ < Ø ZggzZ ÏŽgzZ °ß ":ž• ˜Q

( 101m ) X " å˜iì x * »Tì [|Z „q ZgzZ y„q ZŃ ~

kZgzZ [ Œ Û »vZÐ [|Z „q Zƒ  °ßy›gzZ K Ú ZggzZ ÏŽ ":• D â • ÛQ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


13

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

Ð Vñ* Æ kZ vßt ÃvZçO X=g f Æ ] ¤ª• T e ð‚g J  { Çg ! Å yZÃkZ:•x * + 4ÆvZgzZ û ^ãe åç•^Ê oFߊvÖ] ð^Û‰Ÿ] ä×#³ÖæüX •Dg å X "zg åÐVñ* „

t X • ë vŽ c &ì @ > Y HvŽ »nm{q Z=g fÆ ( \ e ) ] ¤gzZ "

Å]©gzZX •Æ\ e c ÄpÆTXì ¯Ð x Z> ÂÆy! i ( ]©) ~® @ ™]zˆp ÖZÆ"x Zg ~C Ù " g ! Vzg ZD Ù B‚Æq ËÏŽžìt ( \ e) Äm{q Z gzZXì x * »vZ~ y! i ]©gzZX • . Þ W! Æ"°gzÝg "• }gø p ÖZt Xì Xì Lg ñ\ ÄDq Z ÅäZŠg ZD Ù ~yŠ¤ KZ ÏŽ E ‹{! D™p°ÅxsZ ûÆ s¦I ZgzZ j§Æ s¦ŠúöW § ËZ e ˆ Æ kZ

:•˜gzZÔ•_( ÐWh ' × ñƒ

103mXì @  ƒsg ¬°ßgzZXì x * »uZgŠ Z=g fÆug Zæ—|gŠs¦"

nÆ% J e~ ‘‚Æ‚m! ÅVAßÃ] c W ãWŒ Û sßñr  ™ËZ eQ

:• D â • Û çOX •D hzŠúúÆy Z

V ¹N~gÇŠgz6 }÷} Z ":¹äVrZžì ~] uZz‰Æx?ZmŠ ƒ ZŠ "

"X ÇñY0 =X YƒT ¸Ð\ WLZ'''WgzZÔ hgÃ\ WLZžäkZ ?Vƒ 0

ì ÅV- ‚ÅWÅvZÐ x?Zm .ñ~ yWŒ Û ä s¦I Z ‰~ekZ

~Š Zz?X zŠg@ Z DŽ LZ ? ) —pç› Œ‚ÏÛÖ] •]çÖ^³e ÔÞ] Ôn×³Ã³Þ Ä³×³ì^³Êü :ž

Z®~Ÿ] Z¯gzZÑc Xì ŸgzZÑŠ Z%Ð ( VÂŽ VâzŠ ) m~( ƒ~~îkl Æ å˜i c ]ñßgzZѪDŽ VâzŠ LZ y¨ ZžJ Z $ Ë ƒ 7] ‡5ÐvZ ( 104m ) X "}Š:g @ Z=g f

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


14

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ :• D â • Û gzZ•_( ÐWh ' ×r  ™ËZ eQ

HÐ [Š ZÉ X ‡â 7ËÐ vZ Âì @ ƒg F {z'''@ ™7w ZÎ °ß"

»] ! +ZÐ kZžVƒ Y¯ ™VY {Š Zg Z ðÃn LZ . Þ W! Æ {Š Zg ZÆvZ ~ :ì

( 105m ) X "H7äkZ&Vz™wZÎ

~"žì Åt‚Å —áæ‚fÃnÖ Ÿ] ‹ÞŸ]æ àrÖ] kÏ×ì ^Úæü :w ¸Æ\¬vZQ

"3T={ zžì H Za n kZsÜÃVâ ¨ ZgzZV†ä

:•˜6Ø{Æ`: 5ßkZQ

( 109m ) X "•G™Y 1zZ h' gzZŠáz[ Œ Û [ ôZÔg ZuZI Zv߸ " -! :E XE gzZì mZ e W Z H6 yZì {Š™ÉCZ »sßñËZ eŽ ä ÷ Y 5ßkZžìt9 Š[ Z

?ì HV ŒÆsßñËZ e³»„kZ E ‹{! § gZŠ%™á qHt ‚ÆVÍß Âc VZ { Ú¯‚zsz@ ňyWŒ Û äŠúöW ËZ e

ekZ ?H7ä VrZŽì û~)H{z »[ ÂÅ\¬z: 4=°Z[ggzZ ?ñƒ

:• # Ö } 7ä%PÆð‚gÅûÆsßñr  ™ËZ e~

ÐTÅÒÃÅ+ TÃ|  gŠ kZŠ • á g Zø  LZ äsßñr  ™ËZ e ( ³ Z )

yZŠpŠ ¿Z »r  ™ËZ e~ekZX Å ã â • Û * Å\¬zug nvZ ä x?ZmxŠ W™ 3

:ìtŠ • á g Zø Æ

~} {Æ x°{zgzZ 13ÃÏ0  i ä Ï0  iÐ T å|  gŠ·N{z „ o %Z Ò"

áïÐ ¼  EZŠgzZi ¸WÆ]ñ|  gŠ »±ž å }Y y-gzZ "'''"~¤ Y $ž ¹^ÑtÐ xŠ Wä V‚gx •q 4›E  gŠ ¸ îE | ZÆkZ n kZXì y´ Z »äY 0G

( 64m ) X "}™o %Z ãKÐ~çKZ {zž c ÝgzÐZgzZXì |  gŠ » »„

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


15

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

o %Z ÒÏZ Y Zjž• D™¢ Ìt {zÉ X D™7rZ6ÏZ r  ™ËZ eQ "

:•˜ {zçOX IƒnqyZgzŠÆ

¦{zžì @ ™[ æV- ÃVâzŠ yZˆyWŒ Û ˆÆh \ |  gŠž• Ù Š ëQ "

»‰‰»~?X ƒ YF Zƒ  ? ) —æ‚ ˜ÃfÖ ÜÓ³–³Ã³e ]ç³_³fâ]üì HçOX • •tpÆkZX å@ ™ ZƒÃ ( zŠ ) … [ æ~] c W4ZIÐtkZèÑq ( X ǃԊ ( 62m ) "¯:  » W‚ * 3Ð |  gŠ kZž

: •D â • Û sßñˆÆyc B~g ‚kZQ

[ Z|  gŠ {zžì ~gz¢ ItÉ X 7eI¼6 gî¬n}g ø~b)y Z "

Š ¿Zë~}g ! ÆTìnç‰q Z Ì[ Znç»öZa gzZXì Vñ q Z Ì

Ð sz@ ÅkZŽ ì „z sÜgzZXì } Y4Ã[ Â KZvZ X M È7¼ {Š c iÐ X "ì { Ç W

{z ÌZ ÌZgzZ Ô½ù ] ! ðÃB÷¢ ä \ WQ Âì (ZnçZ  žVƒ H~

Z@ zD% ; e¼Ž6[  ÅkZgzZ6vZgzZX ¶„g µ ,èÃ\ WŽ ~Š™ù‚ e

gzZé ZpÅ\ WŽØŠ7  ; ù} úŠ}g‚{z~eÆyWŒ Û ã çgzZX c ŠÈùÆ X¸¬ZñÆñZg E ! ‹{ 䙂m! ÅyWŒ Û „ŠpŠúöW § ËZ eŠŽz! ƃ  yZžì ] ! ÐXtQ

:•˜6 µñq ZçOX •DƒgzWúÐgØgzi6 VÇ·áZz

ÅyWŒ Û ™? Ø Ð Vç»Æ ] Zg „z ] ÜgzZC Ù ªÆ szw] ! t gzZ "

b§¾, ‚ÅnkZžì CegzZXì C™ãZzÃÅ * çÅ䙂m! $ t X •$ 4›E gzZ ~‚z ZÔ`g Zp&ì ¿„zîE 0G Ë ƒÈ6¶h 3ZÐ a Ã+ Š PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


16

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

h  »}uzŠ q ZgzZ% J e ~ ‘‚Æ nZ¾Z LZ È yWŒ Û º• Û ! ! X "¸Dƒg66 ä™g (ZnÆä™

:•˜h ' × sßñr  ™ËZ eQ

~gz¢x ZoZ » Tì CYá J •ñm{ q Z ~ eÆ‚…] ! t gzZ "

ËëªX xgí Ð pC Ù ªÆp ÖZgzZÔxg} a sdswÐ ]g „ì {zgzZXì 5…! zZ UC Ù ªgzZX Vƒ: v%Æ{g • á Zzx AZÆp ÖZ ã WŒ Û Šps§Å‚m! ]gß¾ éSE ( 122,123m!zÏZ )Ô"ƒC™ÔÅkZ:gzZƒCZ”Â:Ðx|~C Ù ªÆp ÖZÔ‚

ì c â• Û ¼Ž 0ÆÅ * çÅ‚m! äsßñÆr  ™ËZ ežì ] ! Ðt

I¼ Ž ._Æ zig WKZž @ Ôì 3g wÅ{i ZzgŠ » kZ n LZ ŠpŠŽz! ƃ  yZ

gzZ [ Z± ~sñOÆ — kCgzZ ÇÃ3gzZ ¼  ä sßñçO X ÃÈ•e

Åß~ ¼  žì ‹ ä ~Ð Z  gzZXì I* ß=ž c â• Û gzZXì c Šg Z Œ ÛÚ `Ž c Ãuy Ç°! ä sßñ b§ÏZ Xì Š ƒ nÁZ ÃË~÷ÔÏVƒ ,1

Xì ~ŠgZ Œ Û b‚ {ŠŽñŠ Z%Ð kZì ™f »w YŠ T~ g ugzZXì c Šg Z Œ Û `Ž â Å Z¾n Æ VÂgúb§kZXì ÷ Š s§Å *Š sÜÐçWq Zb‚tžVY

:%–»] Þz@ Åy ZtXì c Šg Z Œ Û k]»]gz¢gzZ Ÿ»»¸~»ÆvZÃk]Æ Xì }g Zzy  iZ

& ì ¿{zt • ÅÜä sßñ'! ÅTÔã ZŠÎ©Šú·Š *Z » yZ ; g ¹!

7i ú{zçO X à™Ž‚<ÑÐ 6 zZ LZ ä kZž c àJ x £ kZ ä ] Þz@ vZžVYXì ˆïK· Z~ yWŒ Û ÐZgzZXì Š VÃ¥%ÆvZ {zžVYX k7

ay Hž•y7Ð\ Wvß ) —çËÃÖ] ØÎ áçÏ˳߳m ]ƒ^³Ú ÔÞç³×³ò³Šmæ™:ì @ â• Û PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


17

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

Y * ^ ™ ‰Z wâžì t q Š 4 Æ ¿kZ È », ( w â Z Ziž ,ŠÈ\ WX ,™

Xì ~gz¢´Š™ ay ~g ‚Å~g ‚ð¾Z ZigzZX 7

ä ~X ZƒÝq ` ZzgÃ] ÑìÆ nkZŠŽ ! Æ s Z¦ z s ÑgzZ ] ÃZy ~g ‚yZ

ž ǃÀÃMg ‡gzZXì ÅWzcЊ Z• Û ZÐ ¹ÆKg 0 ~g/Š .x * Åy ZŠÎ yZgzZXì 3g™g (Z ä¥gzZ ¯gæ X Y ¯z Ô {E ‚ ZÆ ;gE- Ãg °Z m! Æ nkZ

HgzZ] ! Å}ç™| (Ð kZ :X • D™Ð ~iÎVY Ð~fZæÅ] Ñì

?ì $ Ë ƒ

~Š ! ' Å{oòsZ D 3

òsZ Z_s ™ì {z Ô • s$ gzZ • D™{ nÃq T¬ Ð ƒ  g ° Z: 5ß

ÔV•*Šzh ] ÆnC Ù ñƒ“~½ *Šg °Z: 5ßžVYÔ<  z[  {oÔ{o

Ž 7(ZŠ ÒZgzZ‘0  i Ô¬Ìðà » *ŠXì “ %y8Zg7 Zg7 »s Z ¦ z s ÑgzZ ] ÃZy  »ŠŽß Z >uz s§q ZçO Xƒ Š 0: zb q Z »}o°ß™ƒ 4ZŠ ~g °Z: 5ß

»wÖÆ] Ìc ] Z f ÅvZ~t‘s§~uzŠ ÂXì „vZ {zì ŠŽñ¼Žžì w ¸ GÒG & vZ -·}Xì 8 F Åw”gzZ ö§ Ð (}Âì òúŠ »äƒx9}Xì w ¸

» *Šx Z™Y 1zZžì @ Y ¹}ÂÔì ;g Y c Šg Z Œ Û ~˜6l²gzZK »Ý ¬}g ‚ÃÅzm

{oÉÑÌðÃ6 }i ñzgžì YY¹n¾X •D™# Ö Ó6] Ñ»gzZ D `x  z : k] »g Š q Zz] c WÃkZgzZÔƒ Š 1™: vs§Åg° Z: 5ß&@ Yc 0 7(Z

}oLZ {zžVƒ @ ™ ½ÐZ~ì Hs¦žƒ } YtŽ °ßÌðÃÉ Xƒ Š c Š ÆLZu Z´gzZX X å5gzZ• Û »yú• Û gzZXì 5gzZ• Û »+Zž}Š™" U t._Æ

{z• D™ Y7 Åñ ÇŽ À` WgzZX ¶Åtä VrZ ¶Å Y7 Å} ôä VÍßX PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


18

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

KZ {zžVƒ @ ™ ½ÐZ~ì H|Ås¦žƒ} YŽ °ßÌðÃX X X X X •• Û»

X} Š™" U ÃVÂ! yZ

U " Ðg ugzZyWŒ Û tžZ  ‰YÅ7VY" U '! tžì YÈÑZzì

Xì • Û »„Šp{z}™—~kZŽgzZXì êŠ „ ZÍÅyZðñC Ù gzZX •

LZgzZX uŠ™yjÄs¦{o{zÂ}Š™" U ÃV Â! yZ °ß¤ Zžìt [ ZŽ

} Šg Z Œ Û• Û »Ãv‚ ZgzZ V ƒ Ég} (} (LZÉ X Ç}Š ZIu‡ÃVÍg) gzZ'  »Z

º Z •Æ VAßžVYX Ç ñYƒC Ù ! Ð {] ZŠÆ s¦Šp{z6gîƳgzZ X Ç}Š

äVÍßXgzZX å} YÃ\¬vZ™| ( Ðx?Zm.ñyú• Û žì òúŠ »! ²0Z+ Š$ 

zg Å}oÖÆkZX ÌZôžVYX å Y7 ÄvZ ä VrZ ¶Å Y7 Å} ô ÆV G q Š 4 Æ¿kZÉ ( ZL Z ðSÒ‘´ ãW ùvZ \¬)X å\zgq Z » „ \¬vZÐ

Ì\zg Z] Z] }g ‚t q Š 4 Æ¿kZžVYX • D™ Y7 Å„ \¬vZ Ì~g ù É Xì y-gzZ¸• Û „zXì ÷ZzX„zXì 0 egzZ `g΄{zX •\zgÆ„vZ

̼Ž6 }i Z®Xìß•  ZgzZ è„zgzZì ZŠ7 dgzZyZ³„zXì 3gzZ¼  „z Xì z b q Z » „ \¬vZ q Š 4 Æ ! ²0Z Ì+Z X 7¼ ZÎÆ vZ {z ñYY7 ( ZL Z ðSÒ‘´fùvZ \¬)

: {og ZŠ™$ gzZg ZŠ1$ Ô{ŠƒÔ {n™| ( Ð T )Ã{oy²kZžìt] ! NŠ Ôe ¸ Å Vì¸ ( i Zg » Vzi Zg ) gZuÑZ çOa] Z|Y 5ß ( ǃ ¬Š Lä }i ñ zg E X-4$ » VŠ Zg Z X• ïŠgZŒ Û w2 ~y WÅ VzyZ Å @g ¬ gzZ x £ » •» ñƒã Ô é<G .6X' kZgzZXì {o»V\äZ6Æy * - gzZVƒ zy ÔV ð3E ÔVh0  iÔVeŠ$  tèÑq $ {z ðƒ 4ZŠ ÌðZ' 4¨GG Ž~ s¦ˆ Æ 4ZŠ ™¾~ O g @ Å}oy²ÏZ éSE 5G PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


19

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

»kZ °ßÌðÃÑZz + YÃ|Ås¦6}i ñ zg ` Wžì |+ZtgzZX ðƒ D» VÍß yZžì YÈt {Š c iÐ {Š c i {zÉ Xì YÈ Z' Ð Z: gzZ X Y™7gï Z

s ™~ y! i ! ² ãZz ] ! tèÑq X • M ™„ ÄcI ZgzZ tzf ƒ ! g Z sÜ gzZVz•gzZ ZÄgzZŽgzZXì –~Vz¢??ÐZ ä] Z|yZXì ðƒès ™ Xì Å bÑÅkZÐwVZ

Æ] `gzZjÆ] z ] ! tž• D™]gmt ~ekZ s¦I Z ‰%Z Š^I s¦I ZgzZX •ëÃy†gzZ6 É0 ÔÙƒæ|gŠ ÷ žì x¥1Xì ˆ½6gî w¾6É0 gzZy†žìtw ZÎf kZX •wZj Z+F ï»wZj ZtÆyZžì òúŠ » G îG !¸Ås¦IZ&gzZÔì ˆÅyzægzZ è~ Vz¢V±Š] ! ŽQXì YƒðY

] `] ! {zì „g Y ~Š ]úŠ kZ ÃVÍß™}Šg Z Œ Û w2~y WÅ VzyZgzZ ] c ¸Z

?ì $ Ë ƒù ( ] ! Å6É0 )

Ìt 1X X X X • ˆ~Š™[™s§ÅyZ™{'! tžì @ Y ¹Ìt LL

Ë{zž Vƒ @ ™ ½Ã °ßC Ù ~ Xìzq Z » ~g » d • Û gzZ ^ÑÆ VAß|

¥gzZ m{ Ë c Xì ˆÅ[™s§ÅyZgîßtž ñC Æ™™f Ã]g „¥

ù (Z >Xì Š H[™ßÐZ s§ÅáZz™ V #ž ñC Æ™™f Ã}o "}o3 Zcz3 Zg WX • ˆ~g â É[  ~g7 ~g7 ~ŸkZžZ  Ôì Yƒ @ ™ ½Ã°ßÌË~X •‰á Z eÈ}•}WlpzVziñgzZX •‰ áZ e™

žVYXì [™6gîßw¸¥V# c Xì [™6gîß {•tžñ C{zžVƒ

Ìh'  ] ! tgzZX ¨Y0·ù»[ ^ ZßgzZ N Ñs¦Zg‚ » Zg ‚Q ÂǾ (Z {z¤ Z 4]0Z Ô•Ôò ” Ô` 'ª ~gŠ § } (} (t Æ s¦žVYXì 4›E Ô! ²0Z Ô èEG

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


20

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

Å# Ö Z kZgzZ‰ ñ•gîß~# Ö ZkZ|gŠƒ žƒ  t{)z{)zãà Ô å* vZXì Z {^Ñ6 ÅzmvZ -wÎggzZvZäVrZX •‰ G [™6gîßs§

s¥~] Ñ»Žì vZŠp{zžì øi »q ZC Ù Ð~yZXì ½] ! ë! ~+ ŠÆ

Ù Ð ~ y ZXì xÎÃkZzq C Z »] Ñ» kZ ävZžì òúŠ »q ZC Ù gzZXì @ ™

gzZì •ZzÐ ({zÉ Xì CWkzx • á z ðk0 ÆTì ï» à z {zžì &ðÃ

Æ t‘~g ‚gzZ‚» *ŠÐZgzZ Xì c ¯Ym ÑZ ?{ÃkZ ävZXì k7Ãpôbß

l²q Š 4 Æy ZÑXì x £zzgŠ »ÏZ„  Zg { Z' ˆÆÑXì c Šg Z Œ Û g fgzZ {7n

mvZ -·X 7¼ ZÎÆ] Z f ÅÅzmvZ -·6l²ªXì ~˜z à ˜6ã×g

çª Ð ƒ  ~ ] ëx ÓgzZX • ŠŽz ªÐ ƒ  ~ ] Z f x Óq Š 4 Æ yZ Åz

ÃY 1zZ}g ‚gzZ X • ¬kz s§ÅY m Z}g ‚ {zX • ~˜6l²ÆvZ „zX • 6 y •WÃkzäVrZªX Èkzk0 LZÐs§KZŠpäVrZÉ X •D™x A Z

X HwßzÐyZ6 }igzZX HáZjÆsƒ

& gzZ¬Ô^zZ¤ Ô ïGiB Ô ð§"zgŠ kZŽì ‹ {o(Z ðÃä VÍß\ WL! â ›"

yZìtgzZÔ_ Z÷ÅyZìtgzZÔ{o»VAßìtX X X X X X X ?ƒ ñƒ n ´Š" Yç ° °hZËZ " [  KZB‚Æ ,'! ~g ‚t ä ëvZhX X X X X +Š »

ÅVh0  iy Z~ ]oÆ] ! Ù gzZX • ~Š™yÒ ~ ci C Z}uzŠÆ"w Zz[ 2 Z

c Í•DƒC Ù ªV- t ‚Æ*Š Ì` W& 0  itX •~Š™Ü'g „DDÐ V1Â

VÃg @ ÃVâ ›k0 Æ yZgzZ X • ´ â Æ VƒÅVߊ Ô• [8gzZ à zÆvZ {z

»yZìtèÑqXìi§+F aZgzZ +4 »š  F nÆ äÑ~ Ýzg™wïÐ

Ð x • Æ =°Z [gÃVÍßgzZ äh — + Š » Vâ ›Ž Ôi§ » yZì t gzZ {o

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


21

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ Xì @ ™x » »ä•gzZäU

GG3O8! ]úŠ Å ï ZgzZg ¯gzZ[ D 4

~iŽ 0Z 0Æy ZX •6t{z¶6ò¾U¬Š ã Ås¦ž• Bt vߎ

ZzgЕÅÔ Zùqàí0Z0ÌØZ1Z {zX% e e © sf ø  ã ! i ÅvZ¶g :ž HyÒäVrZž•D™

~Š Z• š0ZŽ å¿q Z~ i Zèž c Cä ®  )q Z ÅDI Z=

¦k0 Æ kZ Y 5ßX å ( c) • » VAßV;z gzZ X åszcÐ x * Æ kZX @ ™ H'! 0ÆVÎÎzgzZ] ÑìáZz äg ¦ ~ wŠ {zgzZX Dƒ

gz$ä kZX åC Ù â gzZ uÑe Ô w ¥p Z ({zX Dƒ ¦òŠ WVzg ZD Ù ~IÆ

Ð ~ VzŠ¤ • á ÆkZž• D™y Ò{zX å 3g ª ~ < Ø è kZÃVÍß

'gú°ß~Š Z®~( k0 ÆkZX Š hgÃ~ç°ßKZgzZÔŠ %òŠ Wq Z

®ŠÃòŠ WkZvßZ  X ¶: ï• á ]gúgzZ ðÃZÎÆyZ~?â kZX Nƒ ¦

kZ~Š Z®~(à{ŽŠ¤ • á mZpÆkZgzZ š0Z Âñƒrg ÃÆ™Æ

kZžJ VŒ XÑ ¶Š -=g fÆVÂ! ÅVAßÃ]gúgzZX ñWyÆ

kZ ?• Ì)VŒ : ¹Ð ]gúkZ ä š0Z A X ˆƒ-=ž ¹ä

ÐZgzZ ä™xi ÑÃV:WÅÝZz §6ÑQ : ¹ä kZX • 7)7¹ä

~ :W ) ` ZâZ6Y ¯ ¾ëy W ?{Z à HÐ p g 2~ [ Z±Æ §z ôg

²zgÔÐŽÐ}uzŠq Zg Zâ ZÐ kZžVYÔ ,Š hgà ( äƒ ûÒ$i

VÂgú~ [ ZŽÆ kZ X ÏVƒ wi * Q'gzZ σ ÄgzæWÔ ÏVƒ s ™ Ð }uzŠ q Z È) ÅVÂgúgzZ VzŠ%ž Zƒt³X •e \ W¤ Z :¹ä

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


22

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

X • ¸òÂðƒðZ  gzZ•g ûÒ$igzZ ~¿½] Zg

tÈ »kZ Â?•)VŒ Hž ¹tŽ ä š0Z :• ë í~zZgƧZz kZ

åt È »[ ZŽÆ ]gúgzZX 7¬ZñÆ < Ø è }g øŽì Ì(Z ðÃVŒ H å » kZ ÂÔ, Š hgVYà ` ZâZ ëž å ¹t Ž ä š0ZX 7ŠŽñ³ #ðà Zg øž

]gúq Zq ZgzZÔÐV ÂgúFFŠ%q Zq Zª)Xce * ƒo %Z~ïzž åtÈ ÂÐŽÐ}uzŠq Zg Zâ ZÐ kZž ¹tŽgzZ ( X N Z™gzZ ,™ïzÐ VzŠ%FF

g0 ZÆ ]gúgzZŠ%~³Æ ~g »$ :)ì gâ ðZ} q Z ~ ŸC Ù žì t {o» y Z

» kZ ÂÔσÄgzæWž ¹Žt gzZ ( v! f oZX Ç ñ Y ïÐ }uzŠ q Zgâ ðZ} ŠŽñ X Çñ YW¿ZuzŠ(ÅkZÔŠ `~^ c ÔŠ  %C Ù Ø»TÐ~?žìtÈ

 ) +Z q ® Z q :Z ÅkZ=¤ ZXì§Zzxq Zq Š 4 }÷tž• ë í

+Z~xsÑZg ZŠgzZÔì§ZzxÚ Zq Š 4 }÷Âì gÓzgzŠÐ^ÑŽ Cƒ ~Š: ä G X @ ™: „y ÒÐZ~žì åE 5š4h!gŠkZ * W7»] ! gzZX ÔqYJ !z-Z²™’'! ÜkZgzZtž Zƒx¥Ìt= :ž•ë {z

{z A ÔH{n Z6 à …Æy ZgzZÔÅ ðî ÐVzhÃÆ™g ë¤  Ã{z¤ q ZÆy Z äkZZ  G 4E 5Ò& ) X ñ Wi ! ( 374m+Z øG ÐkZ Vh0  igzZVÛæL ÑÔVeŠ$ ¡~gzŠC Ù LZ {z¤  tž’ e * ™¢ »n¾

{Š6:Ð Vƒó1X å@ ™~È0 ÅC Ù ªs ™z u 0 Æ<Ñ ÂC Ù „ Ž Xì ; g·ù»

ä ~iŽ 0Zž 6X¸ ë6gîîF0Z n ÏZX å ‚ g ñÖ ‘0  igzZ [z¬

yZ ":• ë {zçO X • g Zh úŠ L ÑÆ +ŠgzZJÔ & 0  i vßtžì HÜÐ yZ

Ž •vß+ Š$ }3 tX”nÆZ} ÐäÎy»s§ÅVÍßà {Ð] mZgzZ rg Ã

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


23

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

áZz VeŠ$ g ZŠ™$ s§~uzŠgzZ • Û yzZgzZ ~h¢ªk] » VzgzŠ' × s§q Z  äÇÐ Vz& F  ßgzZ VÂgúÔ • ÈêgzZ !* Ô• à  gzZ D 3ªÔ• D™wqZ

x ©ZÆ<Ñž¶Cƒ7]Y Z` ÌÃVh0  iX • D hgx ©ZÆ<ÑgzZX • X "ñÑB‚lzgÅVzg »$ {zÂZƒg¼»s¦IZžJ VŒX ,Š hg

Æä™ `gŠ w Zj ZÆVAßÆ: â i9Z]g „ •tävZ¶gF0ZžìgŠ c

:•˜ {zçOXì èˆ

•D™yÒV c g »{ (ÅVAßF0Z 9zF~" ä <ÑÃ# Ö èÅ÷ÆXVƒ @ ™# Ö èÅVAßÐ V ðAXE

ì‡ä{ ~uZ c } e ZÆ~g ZäVrZ ":žìtzzq ZXì c Šg Z Œ Û ~gz¢

Ð Vo) Å] – ){zV˜ X • •Õ{Åy ZŠ Z%Ð kZX •Çg™

VƒÕ{ yZ {zX 3»Š: ] * k: ~K Â: •Õ{t X • Tg} 7™

W* gzZ Å  ä3gzZ X • Tg} 7g »" ¡™–  Ð lçwqZ ~

ä3Š îŠ ® KZX • D™ N ñÃy$ LZ b§ÅVzgâ YaÆäÇ

6 VÂgúgzZx ZúgzZX •D™Š OZ6  0 kgzZ ~h¢nÆä™{íÃVƒ ógzZ

g ZÆ 1g‰X • D îŠ}HÆ 8 8 g Zá Zz äƒ i Z0 Z WZ G CYð Åyî Õä¨^Ð VùgZÆ1g‰X •D îŠ}HÆ

ÃVñ&âÆ…ñSh ZŠ"gzZVÂgú™Xk]gzZ™ ¯ 'gßZtXì

t ÂVƒ 'gúV;z¤ Z • Dƒ 4ZŠ ~ yTgzZX • D™bâ s§KZ

Vz` ÃÔ V>ªvßtQX • ä  „™h —Ð VzC Ù ØÆyZ wŠ »VÂgúyZ

gzZ I gzZ ä3Ð Vß Zz h  L^ * YgzZ Væ¯Ô Vzg ZŠ•}Vz'gzZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


24

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

LZ~ V<Å q •ÃVñ&âÆ…ñSh ZŠ" • D™wJb 9zg

VÂgúbZX • q7Zg0 ZÆV0~ Ýzg Å ÓgzZ• D YáB‚

gzZXì @ ƒ * z‘y 7Zž• ïŠ ?Št nÆkZgzZX • R XÐ

ÃVzÀÆ kZ N Y¤ } ÀÆ ¿T~ ™ž• B~gz¢É w' gzZ Ô• ë ‰ Ü zÃ]úŠgzZ Ô • ë] zÙkZ vßt X B . ! ~ :W

ÏZÐ V; zƒ ˆÅ]úŠ ÅyZ~yTgzZX •ë¬Ãc ! } ÀÃVÍß

 Zz]úŠtž• ë {zX B™xi ÑÃ]úŠ ~uzŠ q Z ZžZ  •ä ‰ Ü z Xì [* ™7ZgzZÔ¬ ´g {o»VÂ! yZèÑqX ˆƒ

Å•gzZ ãZp~uì ‹Ð y Z äëXì ]Š „* Ç * Ç™ Ožg ‚žì {ot»yZ

¬ÌtèÑq Xì ]Š „Ìtžì {o» yZž VYXì Cƒ wJ ¬Š ‰ Ü zÆ æW

 XŠ Z ƒ• Û »ÐzzÅ}okZ LZ {zŒ]Š „Ãx »x ZwgzZ {z(¿ŽžVYXì X ;g „{z(c x ZwsÜx »{znÆVÍß ¹! ž

x £zzgŠÆ•Æy Z¤ Z :X •D™!ZjÆ( c) •LZÃ\ WLZs¦IZgzZ

ò * ] `gzZU ÏgÅ •kZQX YYH7nZ ‹Z6•žì @ Y¹ Âì CW] ! Å

~Vñ»szczx¥Æg ¯z[gzZ äƒÝ~ÐJŠÆwZ ¸ZáZzª Hz¬

Xì Øgžì @ Y ¹ Âì © •1Ã} &  ßz' pË •{z¤ ZXg7 : wq » äƒ_C

X‘y ä kZgzZ Ôì e ÅkZ {zì @ Y ¹ Âì @ ƒ ‰ Z~ ðËÆ ]gúbZ ˤ Z

ì @ Y¹ Âì @ ™„6VzuzŠ%Æ~qŸg Å´ â ÆkZ Z ÀgzZ ðÃ{zgzZXì 3g

6w qÆ kZÃT7(Z •ðà » Vâ ›èÑq :ž• ë F0Z Xìê »‘y 

~1 {] ZŠŽ 7(Z •ðÃVŒžVYX ÃYGtw Zj ZÆkZgzZn YZ hg PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


25

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

žì @ ƒ ÌB‚ÆV- 0 a u|¸gzZXì @ Y Zg â 6B; ÆV”gzZV‰ 0 QXƒ:

YY Z hg™VY6w qÆ y Z à Y xÆ VAß:)Xì C7g â á$ Æ [ æ 1X DƒÅvZèg & œ–1Z {zÂYYZ hg6 w qÆkZ&@ ƒ (Z •ðä ZV ; ( ì

6wq}÷=ž c â• Û 7t "zŠ™ J¦= ÂVƒ Yƒ Jd~¤ Z ":žì Š • á g Z Ì»yZ çO HnZ ‹Z ä/ôÌ6\ Wb§¾ždŠÃÅzmvZ -vZ wÎgŠpQX zŠ hg

žZ  ,™VYqi úëž ¹Ð \ Wä VrZždŠÃÅvZ èg[ æ0/]| 9 % ª)Ð w™z …\ Wž ¹ä ! ô}uzŠ q Z b§ÏZ X • ~ ðZ ª q

ä ! ôq ZgzZ ?•D™w™zŠp\ WžZ  X • D™IVY ( Ðp g {izg9gŠ ìg™7(ZŠpgzZ Ô • ìg}Š ¬» ä™sp~ {/Ãx ZwZÆ e …\ Wž ¹

?•

º• Û Ð kZ6µñÆ xŠ WðªXì @ ƒ nZ ‹Z6\¬vZdŠ Xð(ÐWgzZQ

( ÕZX ÏñîŠ YŽ Çñ¯Ãt‘+Z~}i HvZ} Z ) û ÕZ ^ãnÊ Øór³i]ü :•ë

ÂH ) û ^ßÚ ð«ãËŠÖ] ØÃÊ ^Û³e ^³ß³Ó³×³ãi]ü :å¹äx?Zm.ñÐ\¬vZ b§ÏZ

( X Ç}™uh…6 ã™ÅV¯¸ç}g ø

Ô ä™lpÃV‰Z LZ ( YY H7nZ ‹Z6•ž ) ] ! t ä VAßžìg ãZz

» \¬vZž 6Xì ÅŠ XZ nÆ äèö » u|Æ kZ6Vzh %gzZ Vzg Zˆ@ gzZ

] ! ÅkZ äVrZ Â* YHÃx ¸KZäyú• Û )û åçÂ^›^Ê äÚçÎ Ìíj‰^³Êü :ìŠ • á gZ

á yTÃ\ WLZZ  {Èž•ëtŽì ÅŠ XZ äVÍß4Z] ! t„¸gzZ ( à yâ

»Y •žVYXì „ZegzZ ´Š$ zgŠ e ¸tèÑqX (7g¢ðÃÐ Z}™ÌŽ  @ YƒßgŠÏZ {] ZŠ »16kZì @ Y (J wqTsg ¬žì q )Z6] ! kZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


26

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

yZ :Xì @ Y 3gg0 ZÆ ;Ì~ŸÆ ] ú7Zž• ] ÑqÆ Y m Z‰Xì

¡vßtÔ”nÆZ} Ô”nÆZ} ÐäÎy»s§ÅVÍßà {Ð ] mZgzZ rg Ã

~uzŠgzZ Xì 3g X yzZgzZ ~h¢ªk] » VzgzŠ' × s§q Z ä VM• & 0  i X • Èê !* •Ã  D 3ªXì 3g ñ CZ ¿» VzJg ZŠ™$ gzZ §" s§ Ìä Vh0  i X • D hgx ©Z Æ <ÑgzZ X • F  äÇÐ Vz&  ßgzZ VÂgú B‚ÌlzgÅVzg »$ ÂñWs¦RZžJ VŒX ¶Å7]Y Z` ÅähgÃ<Ñ

X "ñ Ñ

ÔÅäÇgzZY 5ß

VrZ b§¾ž• D Cñƒ D™yÒ wq »¬gzZ‘0  iÆyZvZ¶gF0ZQ

~ gzZ •Ç ) >gzW¹gzZ X Å & ¸y xgŠ Æ |gzZ <Ñ~ wì LZ ä

gzZ X Hs ÏZ » ( 'Ç ) kZ U¬ ä Tì {z¤ {z ¸É X c ZIw'à ( {)z

ÃkZ yxgŠÆ]gúzŠ%gzZ äÇä VrZ b§ÏZX c Š ` ZzgÃkZ yxgŠÆ Vâ ›

Æ‘0  iz¬™ÈtgzZX c ZIw 'Ão %ZÆ]gúzŠ%gzZ äÇVrZ b§ÏZX c Š ` Zzg

tèYX ñY Å:,6yZžì ~gz¢gzZ X • ] `wZj Ztž c ZIw'ÌÃg Ö Z

X •vßw'~{@xÆg ÇŠgz6 {Çg ! ( ~w ìÆy Z ) c X •vß[zì

Z9 Z2 » <Ñz |gzZX } {x * ä VrZ ¬ Ð ƒ  ž• ë F0Z

ì H äznÆ] c gz¢Åt‘ä\¬hÃ<ÑžVYXì ] ! ~'  tèÑqX H

Ë ƒq HgzZ ZÎÆ VÎÎz ñƒK Y ØZÆ y-g0 $ ZÆ Ñ|ˆÆ kZ [ Z  Xì {Šgpd • Û gzZs ¸ç{zƒÙ|»|Ë™ƒµ ZÐ <ÑÌ¿ŽXì

uKZX •vߨtž•ë Âì @ g ™e Zzgg u ðÃt ‚ÆY 5ßy ZQ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


27

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

z{0  ikZDCZ äëžZ  ì @ ™e ZzgÐ}Š%gzZ ËŽ Ô•D™e ZzgÐ}Š% I E# ª)ì H ~] ù! Z ö-u¿ðä Z Z®X Ïñ W7]ñL&ì 1Ð •{Ò0 I E # }÷ª)X Vƒ H! gù¯ö-u~ Â( Åe Zzgg uÐ ZŠ ZŠ}÷ä \ ! }÷

ÁgzZ ñƒŠ ! ÌŠp=g fÆ ] ÃZy ' yZ n¾ ( ì He ZzgÐ g ÇŠgz6}÷ä wŠ

Xì @ Y H ay  wâ 6y ZaÆÏZžìt] ! Å]‡gzZX HŠ ! ÌÃVߊÆV° ' ay  6VÍßyZ1Xì @ ƒÂ* ™ ay  67ÅY ZzŠgzZX •ÆY SZéÂY •žVY

X * ™ ay  6 VCZzäÇgzZW* 6ì ™(Z * ™

ÅyZ=g fÆòzëLZY •žVYXì ( ´Š$ )‘0  i Z (q Z•»yZÐ Y •gzZ

à Zz äÇpXì Cg ¦ VZ¤ > »i‰ì @ g¦ VZ¤ hgzZ X • È zgÐ [gzZ „Ze

¸Xì @ ƒx¥y‚ WgŠ¾bŠ¾6 Vz•OæÅyZÃY ZÄgzZ * ™gzˆwâ 6VÂgú Xì »•Æy ZÐ g •ZI Zwq

x * » TÅg (Zq ~uzŠ q Zá$ Æ [ ZÑnÆ ä™bZiÃ=ä VrZQ

3g] zgzZ q •x * » äO äÇx ZwgzZ Ô~ gzZ yAZ Ô •Ç ªXì 3g y8gzZ > Xì x Zwn°kZ} Š™bZiÃ=] zŽèÑqXì

Åp ÖZ,ègzZg ·ÅÏ0  iÔ„  ÎÅk]ŽÇgpôÐÑÆA ¤kZÃ<ÑvZ

¼ ZÎÆähgÃ<ÑgzZ ä™ »ÃÞZx ©ZúÆ TgzZXì ìY » ~g »d • Û HgzZ?Š ãZz{Š c iÐkZ Åäƒ6 ë! ÆyZgzZ•‰ƒ¯6Vߊtn ÏZX 7 W* gzZÐ Vß ZzŠÃö›ÜX • D™›„ +ZÐ yZ „  6*Šžì $ Ë ƒ X •D™ÐVC ZzäÇ

:•ë F0ZˆÆkZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


28

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

t Ü Z ! gzZá Zz j§gîiZ Ô}_s ™ Âvßt¾t ÑZzì ðä Z

LZÐ TN CZ:i§ (Z ðÃvßt ¤ Zž ÇV¼Ð y Z~ ÂÔ• vß

?w qŽ »y ZgzZX Ïn: „ {gå ]‚zHÅyZ ÂÃéwŠ »VÍ߉

Vß Zz“  Zg0 ZÆVÂúŠ ?¤ ZgzZXì +  Gg ÅVÇ| Â{zƒìg™™f

z™{@x » ¹ÜZ x3 ÅVCZz W* gzZ ÔdŠ ðZ_ðÌÅVéiÆŠ Z• gzZ yZy WXì i§ » ~g» d • Û gzZ ÄZøi§ » yZž Ç ñ Yƒ x¥»

ÅDk0 Æ VÍßyZ¤ ZXì YY c ŠžðŠ ÂÐ „ y! i c j§gîÃVÍß

XÐ{  wŠ »Vzg Z-â b§¾ty W ƒ: Ìi§gîðÃgzZƒ: ÌðZ• 4X3 e * kZ nÆVzg »$ gzZXì x »ÂzÅÞZx ©Zž õJ/G ƒx¥t » {Š c iÐ kZgzZ X •g êµ ZÐ }Ñçž7y‚ W] ! ðÃ{Š c iÐ Å^z»g à ZzäƒgŠ ™~ÝzgÅ„Zâz%ZzZÆ<Ñž7] ! ÂðÃ

x ¸ðÙ| (Ð s¦I ZgzZ Ün Æ <Ñ|gŠ X , ™ ~È0 ™Ñ ëz » ] 2[ÃZ •Æ VÍß ( Ü ) vßtžVYX 7{Š yv

Æ + Š Ô D™[ Zy wqZÆ VÍß ( s¦IZ ) vß {zgzZ X • D™‡ à X• n g pŠ Ð G  {)z äÇ gzZ D™I à ~g Z Ô D J eÃ2Z ¸ }uzŠgzZ X¸ Ÿgzt{È ~ [ ! ÆZ •É X¸ 7,Z xèÑq X ¿§zI|~[ Z1Z

Ü~g °ZÆVߊÆy ZžìtÃ~÷ÃVǸLZ :•ë {z 43X e57s§Å] ÃZy 43X e ã77] ! É X õJ/G  ÅVAßy » »y ZgzZÔ õJ/G Å xg}I6C Ù ZôgzZXì 4Ð ~g Z ÅVAß* ƒ w'~x »Æ lç PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


29

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

j§ÆVƒz¤ VâzŠ ä ~ì aZÐ ~I ‰ Ü z ÅVzI +ŠŠ .x * I ^ Š 4$ » VÍß yZgzZ Ôì — w ¾Y é<G 4$ » VÍß yZ Ô• n â i W X-E X-E Xì ÷ w ¾Y é<G & ÒG 4 5 E G ( 374D 375m+Z ø )

ì‡'  Z'  tì HÜä ~iŽ0ZgzZì Hy Òä F0ZÃTw qÁZÎggzZ Z'  tQ

~ V-œyZžVYX ‰Vc œÅ O g @ z 6h ' × {z N WVc œŽ ˆÆ kZÉ ; g

6x * Æ xsZgzZ +ŠÐ ZgzZ Ô ðî! Zy  gzZ h — [p[p~ }iuòsZ ä s¦I Z

Ã[ ZŠ Wz t ÜZÉ ÔH7rZ6äh — Ä}ogzZ=sÜgzZX c Š½Ðg ¯ z [

X HŠ ! z{ nÌ '

3‹ÅZ " [  KZ ä Tì ã ZÄ[ ;ß Z†t çO ~g ‚ Å VAß~ "ò«Z ] é¨GE

ëgzZ Vzi ! }&  ßÔV1zìÔ V‰ 0 }g ‚gzZ Xì H ¦Ãe C Ù ŠgzZ ] ÃZy ÔV- g »$  Xì c Šg Z Œ Û vZ Y 1zZÃVß Zz ä™L$  B‚ÆVzgâ Y îW{ZgçLaÉ ÔVz¤  pÆÒ

Åu|] â £gzZ bcs§Åy ZgzZXì c Šz6~ ~±Å# Ö Z™I ZgzZ@g¬ 7ZgzZ

evZ èg +”ZgY #Q & œ–1Z Y Z’Z ÅyZ {zž ðW: xÑ Zg fÐZgzZXì ÅÚ

z'  zgÆVÍßîW} h JŠ yŠŽì @ z6 Ìÿ, Z~~±ÏZQXì @ ™ÐŽZ ½Ï0  i c Ô åå@ ™7<½Ï0  iŽì @ z6Ìÿ, ZgzZX å@ ™L$  B‚ÆS¢ ÔÉ0 (ZC Ù ''gzZ'gzZX åêŠ[»-ñƒ Tg „ ^gzZX åLg ^Ð} À

òŠ W » ¿} ngzZ t ÜZ }'ÔÝñ d Ë B{Š c i Ð T [ Z˜ Ô N Ñ

gÓ Z ~tš  I ZgzZx Z™/ôÔ+”Zg ñ #¿tà  yZ Ôǃ ¬Š: Lä + ¨ Z Ã]g Ó¿t b§kZgzZ Xì @ z6~ÐJŠ „ q ZB‚Æ Vâ ¨ Z x™ Zz sÑZ‰

o ‘B‚Æ‘0  iÃy ZZgzZB‚Æ„ZeÃe Z@ÔB‚Æ© ÂÃuÑÔB‚Æ„ • PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


30

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

4G 5Ò$+Š »yZ6VÍßXì @ !ƒ WXì @ ™ *]gßz ^Å}oÆy ZgzZXì @ ™ øE ™

ZhðÐ ~ yZ• ‘ ] ÑqŽÆ@g ¬Y 1zZ ñƒKŠ' × * LZ ä ¿g Ç{ k kZgzZ I47 :žì q~] ÑqÆ¿q Zò * øG zZ¦¿tXß| 7‚ I47 X êŠg @ ZÐ S¢ÅyZÃy Z Â8 ŠÃ{)z•ÆàËZ  ( øG z Z) { z " g ïZ •{z¤ Z [ ZX Vz™L$  B‚Æ kZ~ž @ Ôƒg} ñu » kZž HgzZ ] ! ZgzZX M ¤  ^: ÌxŠq ZgzZX D Y¥ b§ÅV~}i Â

gzZ ( Tg} ñutgzZÔ@ ™L$ x ¬u{zž ) C7ãVZ ÏqÑ~(Âf  yâ 3‹ÅZ ) "X Tg Dg ¦ m 2` ò«Z ] é¨GE  Ð V; z( ñƒ Ù Š© Zg ‚tvß ( 135

I47 ðÃÌˆÆ kZ H å @ ™• w+Zz' zgÆ VÍß øG z Z¦ » kZ b§¾ždŠ

ÌtgzZXìz »+ ŠÆVâ ›s¦u 0 * tžì YaÎt òŠ WÑZzp gú1úÎ

‰ ñâ • Û _¬ÅzmvZ -·}Zz~Š ; 9Æݬg ÇŠgz6B‚ÆTžì q „z I47 g~íÑÅx Z™/ôÆÅzmvZ -wÎgÃVÍßÆlãkZgzZ øG p zZHgzZX¸ ì YƒgzZ¼ ZÎÆuÃZz & 0  i ÑZz ÑZz ¶Šg Z Œ Û ŠC Ù Zg » 5 Zg „q Zà  y ZgzZ Ô ÑZz Xƒ 3g VZ { ڻ䙊 ! ' ÃZ •ÆVâ ›gzZäJ eÃxsZ+Š äT 4Ó G ¨“žnÆÑkZ äã ZÄgzZ ÅÒÃÅäCtÃVÍßVƒ:g ZËÐ’KZ èG

gzZ• D™]Š „ÅvZ {z._ÆTì Cƒ<Ñm{Åy Z nÆvZY 1zZžì

ÏZXƒ: VY „ L$ B‚Æ VÉ¢zq Z » kZì e X • D™Ýq [ Œ Û » kZ

t• Û ÆÅ 0 * z Å 0 gzZ „ZegzZe Z@Æ™g¨gzZÐYžì @ ™ÒÿðÃÌZ a G & 4E 5Ò6kZ vßt Έ ä kZX ká à ã ZÄÏZçO X • ïŠ w Z e {¡ »k  zH z øG PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


31

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

V˜X ¶Å,6 g ¯z[á Zzäƒ~k²Æ~z$ ¦äTì H™f »òŠ W, Zq Z 3…àÌ` W yxgŠÆ V ÂgúgzZ VzŠ%gzZ X • Dƒ ¦y ¨ Z VÅÑg0 ZÆ ( ^) éŒE

áÅä{ ~&  gX •CƒV c g »x Zw~V2ZggzZVzKÉ Xì @ ƒo %Z Z(„¹

@ Y Hw'Ãx ZwC Ù gzZX • !* B‚q Z~K Ö 'gú°ßgzZŠ% °ßgzZ• D Y 3‹ÅZ "[ ÂKZ äã ZÄ0ÆÏZXì kZ ä òŠ Wq Zžì HyÒt~ "ò«Z] é¨GE

:žì q ãZÄX 1á b§¾gzZX 1áy ZZ » kZ ä \¬vZ ÂÅ,6g ¯ z [

~¦ä kZy WXƒƒ qs§ÅxsZ + Š~T X: ¹! (Z Ìw ! Z »¿kZQ " q

Y ¹ä kZX I: ] ! +Z {g ! zŠ ?žìt oÑ c â• Û ä VrZX ÅŠ c Û ÐÅvZ èg£Z •

~' q H ~g øÃ ?Y7 Ð kZQX H:ZzÐ Z k]»y ZZÆ kZ ä VrZ A X V;

¹äÅvZ èg£Z ~¦~[ ZŽ X wŽ é»VÂgúgzZ VzŠ% ¹ä kZ ?ì Cƒx¥

}÷c â• Û QX 7s ÜÆ( x Z •Z ) # Ö wt ÅkZpXì Cƒ Ì~ s Zî Â] ! t Xì @ ™/ÂhZgzZì @ ™/Âgz¢{zì @ ™{ k ÌðÃŽ~k²}÷!nÅ] ³Å[g

ÉР~ yZ ÔVƒ @ ™w¸NŠ ÅVŠÅVzg«gzZ Vzgâ YÆ k~ Z  gzZ

"gzZ b ¬=Ð «™Åá ZzäW~k²}÷\¬vZ H ÂVƒ ‚ gpôÐ ‰

( 162m 1` ò«Z] 4)X ÇÇg'

ì 3g™e ZzgŽÃ„ZegzZª  ˜gzZ¬gzZ º0  iƒ  yZ~[ ÂKZ ä ã ZÄgzZ

kZŽ ~z$ ¦žì c Z h Z^Ñt 0LZŠpä ¿kZžVYX 7] ! ÅÀ¼t Â

kZžtgzZX åmïB;CZÐGaÆä™xsÐkZì [™wÙZ¬k'  Îg eÐ

Ïz²‘  n Æ ãZÄÃbzZiq ZÐ ~ V-zZiÆKKZ ä ~z$ ¦ñƒ}%

¦ã ZÄZ  gzZXƒŠB‚Æ~çKZ~} #kZ ãZÄž @ Hg »6gîÆ} #Æ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


32

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

HgzZ å@ U{Š6 Zƒ3g6 zZÆG™òÐGKZ ~z$  ¦ Â@ ™k  Š~î~k²Æ~z$  /J4˜7 :ì q{zX õG ]g „Å ãZÄŠp• WX 7c W~Š™k  Š ä[ ; ß Z†X å

~zÙ·v! sg ¬•}÷žìtzzÅ䃢q}÷w ‚C Ù ~k²Æ~z$ £Z "

ÅÅvZ èg£Z ~¦g0 ZÆGä VrZ • q ZÐ ~ yÈ Z yÆ yZŽÅvZ èg

GpÑB; »yZçOX Há ZjÆy Z=ÐB; LZgzZX 1ÇÐíÆ™ cgs§ 7Z \ WgzZXce ãƒ6yZzÂÅ\ W !g—¹ä ~zÙgzZX 1ñB; Z÷gzZX •Ð

X OgÃk  i LZ

"! V;ž ‹y â • Û t»£Z ~¦ÐGä~„B‚ÆkZgzZ

:žì HgzZì k( ÐWh ' × ã ZÄQ

9 ¹ õ0 Âc Z™Ág ¶~g Z.Ž ÃèE.°W Z†x ZÒà ~ç KZ ä ~ Z "

= gzZ Ôñ Ñ p=£Z ~¦ˆ Æ kZ X Š 7d Œ Û Æ kZgzZ ;g »g J 

kZì µZz N ! áZz äƒ 4ZŠ˜ÍŽ »GgzZX ¶~B‚ ~çgzZX 1B‚

~Š ]úŠ ÅkZÃVzŠ%gzZ Vz0  igzZX c å {Ön }÷gzZX c w _6zZÆ "Ô Zƒx »{ z] ZgkZçOX z™bZi]g •ÅkZVŒž c â• Û gzZ

Y 1zZ ‰V; zgzZX eƒ:¢q6{gH‰ Ü zg0 ZÆk²~| 948 ~ ":žì –Q

ž¸ ëgzZ¸ D L {Š6»Gizg kZÅvZ èg£Z ~¦ž c C= ä VrZ ¸ŠŽñ G 4E 5Ò& )X "7c ( 162D 161m 1`+Z øG WX ~Š™k  Š ä[ ;ß Z†

6xŠîÆ 7Z a Æ V â ›žì @ Y ;e 0Æ Xä%} ' •t n¾

yZ ë¤ ZgzZ X 'gßÅw YggzZ iñgÆ kZ •t gzZ X {n Ç» s¦ì t gzZ X á vZ Ôvh%ZXÐN YòC Ù ! Ð ~zg: x~!‚g¿kZ Â,Š™ q zÑ SÃVÂgß

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


33

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

$ }g7~"èߊÖ]æ h^jÓÖ] ðç• oÊ oÊç’Ö] †ÓËÖ]"[ ÂKZÃkZÐ =ÂÅ ÉÐ ûiE

Xce * ™·_»ÏZ nÆkZ Z®Xì c Š

òsZ {zžì [£] ! tÐ ÏZgzZXì•z½6 ÏZgzZì Ð s§„vZ=ÂgzZ

‡Ãà ` •gzZ ¿Ô}oÆ Vâ ›ä T}Š™u 0 Ð y¤uÖkZÃ{Ñç Xì 3g™

XƒxszŠzgŠ6 Ù ¤z¦ZŠ Æ5 ZgÆqzm C ³vZ~íZgzZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


34

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

h^e] ]†‰æ•

?ñYÅcb§¾Ðs¦IZ Ð VÂ! yZ Ì¿Ž [ Z X • `™™f » VY * çÅg ° Z: 5ßë~ [ ! Ô

ÒÃÅ äh 3Z a Å |  gŠ ÖkZ Ð ` •òsZžì ~gz¢6kZ ñ Yƒ •Zz

gzZ X ñY ~Š : h' ‹úŠ s§Å \¬z: 4vZ J Z  Yƒ 7x »t pX }™

x ¬uÃs¦]Ð. Þ ‡kZá ZzäÖ Ã‘0  iz¬ÆnC Ù ~} Š6ÆÏ À 0 ze Z@

ä™x ¬gzZ ä;ÐZ {zñYƒx¥hÿTžì ~gz¢n kZX ñYH: ZÎg

 gŠÆkZ {zñYƒD»ÑkZÿTžì ~gz¢Ìtb§ÏZgzZX }™ÒÃÅ | X}™ÒÃÅäh 3ZÐa Ã

5…! gzZ ÿG Z Ôd f » ZÔ] c ¬ÅkZgzZÔ… Y7Ã|Ås¦D¨  ¤9èa gzZ

7[ ZŽ +4 ñƒ D™c Ð VAßn kZ n g 7/ZzÐ s Z ¦ z s Ñ z[ ÂŽì 8 ŠÃòŠ W, Z Z  °ßžVYX • D 0 ™ ú ‡6h7Z:gzZX D 0 }Š

Zg øžì c â• Û ¸A ®Z •žŽ ä ¡žì H» ƒ b‡ » ÑÅ?ŠgzZ < 

X Y™7ÌÃj§Æ{z¤ kZ {zŒ:Ã<  z[ ÂŽgzZXì È0 »<  z[ Âi§

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


35

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

ðà » {z¤ kZ~ wŠ}÷žì c â• Û ÌtgzZXì ¹{z ä V#gzZXì ¹t ä V#gzZ :@• á zŠÐ <  z[  nÆkZ~žJ Z  @ ™7yÒ Ð Z~ Â@ ƒ,¦ YN

X Vƒ Y0

X •C Ù â Æ+ Š vßtžì &D¨  ¤ ÑZz + Y: •Zg ÅVAß™Í'! tgzZ

z[ Â{zžJ Z  s17J ‰ Ü zkZ] ! ðÞ•^ Ã6 x £,ZÆmÜZzqgzgzZ

X • g »zcÆ <  z [ Â~ wdZz w Z ¸Z LZ vßtžì &{zXƒ: ¬ZñÆ < 

LZ vßt Qžì Íb 7 t LL%ZXì @ Yƒ [ ZŽ Ñ ˜ÀgzZ xŠ * {g œ n kZ

Ô• D™Qw8  î ^zZŽ • H[zìtgzZ ?• VY !* ~ VEKZgzZ Vβ Ât''7''žì H °ßuÎ{z ~ [ ZŽ Æ kZ1X • D ` ˜gzZ

] ! tèÑqXì „gzZ¼ ÂsßX • 7°ßÇX • x Zúñƒ}g â Æ ê

Xì Lgƒg  {zgzZÔì @ Y^6D¨  ¤[ ZŽ »nkZpXì Cƒ^Ñ6gî~¡

X ¸7ÌØ gzZÔì Lg @ ™x » CZ~ŸÆ# Ö ZkZs¦žì @ ƒt³

Ž ~ y ZgzZX ÃNŠ Á Ås¦ž M7‰ Ü z Ú ZÃV9¨ ¤Ð ¹èa gzZ

h • Ù Š Á ‰Z  žì @ ƒ Ì(Z LgzZX Ùx¥|ÅkZì¼ G 4E 5Ò&+Z~ kZžVYX @ žì Cƒ^z5gzZ øG 0 ƒ 7¡Ð ë! gzZì @ Y {g {æ7

¬~ V/ñƒ|gzZXì 8 Š w¸9q ZU/ UÆ w¸Æ !%q Z ÑZz"7 kZì CƒkC¦YÕÐ Tì 8 Š (Zw ¸åa q Z Âì @ g¦  Ð w¸q ZáZz ;gg¦ Ð 5 ZgÐ yÃ{zž @ 0 ™7t gzZ X @ 0 NŠ 7|gzZ Ôì @ Y Z (¥ {z n Xì

àe »ƒIB‚Æs¦v‚ ZgzZ äeÃV…´gzZ ~Š ã Æs¦ën kZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


36

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

/J4É Æ ä2 ~‰q Z ¤ Z ÑZz ä™c ~ Ýzg Å kZ X • ìg ÉžÜ ‚¿t õG Åžo ZÜ7Zžì Yƒ ÌtgzZX Çá™lñ{gzZ[¦ÃyZ Ì{zÂZƒ ÌD¨ ¤

X} Š}Š Ìe Z@

:•t°Z ¸

ä s¦I Zž VY Xì g«q Z » V7n s¦žce 'Yt ¬ Ð ƒ 

gzZE Z Œ Û gzZÔÑ0  iz¬Æb§C Ù á ZzäYñ0 ~V•Æy* -gzZyZk  ZÔy *zy

ÅVâ -gzZÃVŠ}g ‚ÆVß YŠÔÃ] ÃZy ~g‚ÅVAZy  Ôîz(x ÓÆV¸• Û m!

ÙgzZ wßZzxEÆkZgzZ Ô} ] ZŠÆs¦Ãƒ  yZgzZXì 1™ ‰ Zà "kz" ~g ‚

¶Šg Z Œ Û Z} ÐÊŽñC Ù ™áÐ ÚÅ ðZ} s§Åt‘Xì 1wJ e~‘‚Æ ñYïgz¢~ s¦»{zì $ Ë ™g¦» {ot¬T6}i ñzg=~g vJ  ( ZL ZE´fùvZ à ¬)X Ç

Æ \ Wë Ôñ YWuãZz » s¦~ ‚fÆ \ WaÆ ÑkZ !Ǹ òsZ

‚¿„ ¹ q Z » t• Û ~Š ã Æ xsZ +ŠgzZ s¦+ŠgzZ Ô»Z •Æ VAßt ‚

X •D™7žÜ

:t• Û ~Š ã yxgŠÆs¦gzZxsZ :wzZ

-! -! :E :E XE XE ì {zgzZXì {e~q~Š ã ð•Zq ZÐ ÷ gzZ 5 ZgÆs¦3 ZggzZ ÷ »xsZ GG & V1sÜÃ~ â ÆZ •xsZX ~ â ÆÄc´Š~eÆx ©ZgzZZ •ª" ö§Ò "

 z [  sÜk0 < }g ø n ÆÑkZgzZ Xì êŠg Z Œ Û g¸~ kz ÅVz9gzZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


37

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

{z c Xì CWk0 Æ Y 1zZŽ ì kz à ì {z ~ â »Z •~ s¦+Š s Ü' Æ kZ

gzZ VÍß ñƒ }%Æ V!z Ô c • [ Zp c Xì @ ƒ Ýq 7Z Ž ì Ù)ú' × ãqzg vßt ÎÐ V†gzZ 9 Š ~ pôbßÉ Xì {)z ] ‡5Ð x?Zmå Xì ï• á ~„  zkZÌ* ™Ýq¼•ë

pÔì kª z q )Z gzZ <  z [ ~ â » x ©Z ¦Ñq Š 4 Æ xsZ I Z b§ÏZ

„ vß}g ‚t Xì ì‡6{)z VzcgzZ VzŠ%gzZ V†gzZåÔV1Zp<ÑÅVAß

Åt‘ž• ë {zÉ X • Š¼gzZ ZjÑgzZ j§Æs¦f ÏZX • qg • á

CZ » •C Ù f kZX • D Ys§ÅvZƒ  ƃ  gzZ• 5 Zg ._ÆŠ Z®Å÷‚

gzZ • ] ÃmºÔì g » f Zz™f mºCZ » kZXì wßZ q Z CZ »š  F gzZi§q Z

gzZ }ogzZ +Š g Ñ" É ÔVÅÑÉ Vzg ZD Ù Æ s¦n ÏZ X • 'Š „mº Xì ï• á x * »s¦Ãƒ  gzZX •jÑ

] ZŠ „X •³Z •ÆTì +Š (Zq ZxsZX t• Û ~Š ã »s¦gzZxsZìt

”ÅZ •:~Tì +Š (Zq Zs¦s Ü' ÆkZX • ³x ©ZgzZX •³ X ì t• Û + F xyxgŠÆs¦gzZxsZtX Åx ©ZgzZ ùZÑ:ì

oè-Æ}o°ß:xzŠ

~}g ! ÆvZX Z

ËKZvZ ªXì »wÖ{oq ZX • }oZÆs¦I Z~}g ! ÆvZ

X 7Z] t‘Û{ªXì »ŠŽß Z >uz{oq ZX å{o» ` 'tXì @ WFZ~t‘

t · Z »s¦I Zx Ó6ÏZ~íZgzZX ;g òZgJ : â i {ŠŽñ™áÐ ~œ~Š{ot PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


38

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z V**g »Ås¦IZ G 4›E 4]0Z Ô! ²0Z ~ ] Z|Æ Ka Æ }okZ Xì Š Ô•*ÆZ†Ôã éh.Ð&Ô èEG ƒ X •Èg »6 ÏZ ÌŠ Z• Û Zx ¬Æs¦t§h ] gzZX •å* DZ†

:~}g ! ÆÅzmvZ-vZwÎgX [

ì w ì »‰X • }oZÆ VAßÌ~}g ! ÆÅzmvZ -vZ wÎg

Ð xEÆ s¦I Z \ WgzZX¸n V7Ãx £zû%Æ y Z ÅzmvZ -wÎgž

Zë ) " ä×u^Še ð^nfÞŸ] ÌÎæ] †ve ^ß–ì":žì ¹äò ”h q m! ž 6X¸•Zz*

}uzŠ ‰s Ü' Æ kZ ( • } 9Y m Z 6i‚Æ T‰ V~M Åg«, Z

6l²Ž • vZ {z „ \ WgzZ Ô•K » ] Ñ» kZ ÅzmvZ -·žì {o» VAß

\ WXì ˆÅ Za ÐgâÆ\ W] Ñ» ~g ‚gzZ Ï™z l²gzZ}izy• WgzZXì ~˜

áZz äWˆ Æ kZgzZ ! ²0Zt X • ~˜6l²ÆvZ „ \ WgzZ X • ŠŽñª Xì {o»VAß

~}g! ÆY 1zZ :`

ë aZÐ ÑÃà z Y 5߉X • }oZÆ VAßÌ~}g ! Æ Y 1zZ

Za „à z~w ìÆyZçOX •… â ' Z' ÆvZ~] Ìx ÓÃà zY 5ßx ¬gzZX • Š 4 q ÆY 5ßXì @ ™s¥~] Ñ»gzZXì @ g â gzZÔ@ ™{0  iÔì êŠ ~izgÔì @ ™

Úg eXì @ `¬6qC Ù Å] Ñ»Žì @ ƒ_¨q ZçO• Ì}g Z LÆe Ñz wZ$  Z ] ‚X • ñƒóåäÃVzg eÆ ] Ñ» ._Æ ¬Æ _ ¨Ž • Dƒ

6WZ'q Z ËÐ ~ V„Z'] ‚ÇZ ø  Æ _¨q ZC Ù Ð ~ X• Dƒ

@ ƒ Áq »àq Z ÎC Ù X • D™# Ö Ó6àsÜŽ • DƒY ø¼ Xì @ ™# Ö Ó PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


39

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

~Tì y Z-Zq Z »yZQXì @ ™# Ö Ó6 t‘x Âò Z ¸ÑZ Ît »Y 1zZ b§kZXì

ÅY 1zZžt¿'''• s Z eÃ6k  ¼gzZX • Dƒ ¦g0 ZÆ Y Zwg ¸ ] ZgC Ù {z

Xì *Š Å] ÃZy  å*Š G G ~g7 ÅvZÔÔ™¿Ô~ ðW©$Ô ~g ZgŠŠ ã ÅTì s ÜÆe Ñz òsZ6gî8tgzZ

{z<Yp Ô @ ƒ 7A ç ËLZ Šp à z VŒ Xì 6“  ` ZzM» ÏZgzZ ÏÈ ~g7 س³³³Î":ì @ â• Û ÐÅzmvZ-wÎg LZ \¬vZçOXƒ´ â »] 5çÆVzuzŠ

Z@:X Vƒ´ â »y vË}g v:~žzŠÈ ? ) " ]‚•… Ÿæ ]†• Ô×Ú] Ÿ] o³Þ] e

~}g ! Æ3gzZ¼  :Š

ÍgzZ ÚZ (¹ * ™Ôü  žì {o»Y 5ßx Ó Âì m»¼ J V ˜

@ ™Ô¼  Ž X }™ÔÐZgzZ Ôƒ V• á ÃfƼ  {zž7^ YaÆà zXì

Ð(ÔN Yƒ +~vZ {zžì ÅkZsÜÉggzZÔV ŒÆyZXì ³* {zì

Xì ¼  à ìÅVA߸X X X X X ,™s¥~] Ñ»gzZN Yƒ•Zz

y• á y c á Æï» °ßk • ¸Ð kZžì {o»VAß Âì m»3J V˜gzZ

õzgz¾ÂäVA߉gzZXì ËÅVñÝ7ÅVzŠ Zi W* g eÐkZžVYX 7 ä ò ”h m 1Zž 6X ÏñYU3Â} Š uð63{z¤ ZžÑZ eÈJ VŒ™ W~ ÐVƒ 4ZŠ~3vߎžì {o»yZ • n g {o»ŠŽß Z >uzY 5ßQXì ¹

¼É Ôσ: Áb§ËÐÚż  žÏƒ ~½Ú+ZgzZ,è+Z3nÆy Z

Xì {ogzZ< Ø è»! ²0ZtX σ „{Š c i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


40

V**g »Ås¦IZ

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

yú• Û gzZ+Z :b

~© ÂgzZ X å{È +F ï» {zžì {o» VAßx ¬ Âìnç »+Z J V ˜

kZX H7{>ÃgzZ ËZÎÆvZX w– Æ y ZX ä kZžVYX åaZÐ t‘~g ‚

yZ Ìyú• Û b§ÏZX c Š™4ZŠ~¼  Ð ZgzZXØŠ j{ k }g ‚ÆkZ ävZ f

kZ ( Vƒg ÇŠgz6dZÐ ƒ  Zg v~) " dÑZÚg * Z ":èYX åuñ+F aZq Š 4 Æ á yZZ~ w ìÆ yZ {zQì „vZ {zì ŠŽñ¼ŽžVYX ¶à yT|ä

X Zƒ4ZŠ~¼  gzZX c W

<Ñ°ß

:]ZŠ „

\ WLZ] Z|°ßX •'Š „Åx Zúƒ  t> 2i e Ô{ izgÔi úžì {o»VAß /J4É ÏZX •ë mÓZm{ c X •Ånm{Ì'Š „~g ‚ÅyZ õG mZpà ԙf mºB‚ƈ mº}Xì ð¯ <Ñmºq Z KZ ä {z¤  Ù ÆyZQ C

X •gzZk]mºgzZä3mºÔ]ï

» ] ZŠ „~ s¦1Xì Ï À 0 Å}ÑçgzZÉ H»ÑÑ » ] ZŠ „òsZQ

kZgzZXƒÝq ;„  Zg { Z'Ð vZž @ ñY c Š|0 ! B‚ÆvZÃwŠžìt Ñ X N Yƒ éB‚ÆvZgzZXƒÝqŠæ 5 ZgÆ (Ð wÎggzZX N Yƒ +~

gzZ Xƒ i6g Zu ZÆ t‘{z 2 X ñ Yƒ {z  ( Yƒ) Á¾ Ãq Ë °ßž J VŒ XAŠÃ]”}g ‚

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


41

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

îWÆ <ÑòsZgzZ ~·Ô <ÑÅVAßž7ÌZ ðÃÅkZ~ s¦gzZ

i »VÂgúVzŠ%~VòÆ™fgzZVβgzZ Á [ ZÑgzZ •Çª>çOXƒs Ü

Ð \¬vZ „  Zg { Z' {z& ì <ÑKZ Å à zC Ù ž VYX ‚ g 7ÌZ ðà * ƒ ûÒ$

<Ñðƒ ðÑÅÅzmvZ -vZ wÎg {zž7ÌZ ðÃÅkZ f kZXì @ ™Ýq

Æx Zú<ÑÅÅzmvZ -·gzZXì <ÑKZ Åq ZC Ù žVYX 7c ì ¬ZñÆ Xì fÆmZp<ÑÅ °ßgzZcgzZXì f

x Zwzw'

Æ y Z • b‡ÆŠŽß Z >uz vߎ ~ VAßçO Xì Ì»x Zwz w'wq ¸

Ž ñƒ, Z, Z g0 ZÆ y Z n ÏZ Xì „ q Z ŠŽñC Ù ž VY X 7x ZwðÃq Š 4

Ì{z~ „ yZQX¸ D™L$ } h JŠ yŠ îÁB‚Æ VÉ¢ c ¸ ïß c &0  i q {z fÆyZgzZX •ØŠ™Ž‚x © Z}g ‚Ð kZ ävZž¸ n g {otŽ¸

X ¶x Zw6VzuzŠŽì ~Š™w '

 (gzZžz# „ Ö Ó

¨£ » ðZ'  žì ; gti§ »VAß Âì m»„  (gzZ žz # Ö ÓJ V ˜

wqTävZ~ wìÆyZèYX 7^ Y* ™ÒÃÅä™[¦ÃVƒ • á Š ! gzZ * ™ Xì Hì‡~w qÏZÃVzÈ; eÃ

 F š

VÍß{zžVYX š  F i§»yZì {zì u* çЃ  qŽ~<Ñ°ß„¸

xŠ/xŠ{zfÆkZgzZX • s Z e ¯ gZ Ð ZgzZ•D Yƒ™ b§~g7 6=Å

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


42

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

6r â Š z wŠÆ kZQX • D™kâ â ÃòŠ W{z¬ çO X • D CZi§ » ä™x » & 4E 5ÒÃG ~d • Û gzZ øG òŠ WˆÆkZX • D )ö » Š܃gzZÔÑÅVAßgzZ s¦ °ßÐZˆ Æ kZ X • D Y È r Z hðZ hðÐ ~ s¦xE6kZQ X • s Z e

X •ï Š™È5 Zg}g ‚Æå gzZX •ï Š0 ! B‚Æ& §

i ¸W`»cаß:xÎ

Ð ] c ½Å kZgzZ s¦gzZì ›Ð + Š Îð¸ y ›q])Ð ¹

6VÂ! ÅOŠ ZOŠ ZgzZ ¦z• Û {zèY• ï Š™ qzÑc6gîßÐ VAß{zì ]Ð

'* ™ì‡Š ~À* ok²'´gx * °ß'È$ Åy Z~g » f Zz™f‰X •” ä™c

DƒC Ù ª{z~X\zggzZC Ù bêµ Z}uzŠÆb§ÏZ c '<~g £ '* å \

X•

~g ‚tM ŠŽz! gzZXì ß6gî}g7 * ™i ¸W »cÐ V Â! yZžìg ãZzp

'! Ž Ås¦p 'ì Š H4ZŠ™{~+Š 7ZgzZ '•<Ñs ÜgzZ® $ '! Å qz• Û '! tžì t Ñ Z÷X • u * çgzZ ~zš {Š c i }Ð yZ {z • {Š6: Ìtžì 9tX 7„  gŠ * ™i ¸W»cÐ VÂ! y Z™hgÃwßZ Z®'•B gw

] c ¬+F Ž '$ {Ž ''! u ܃Žg0 ZÆs¦p '•<Ñs ÜgzZ•ìZ`  kZX • ˆgzZ à ©¹ '! Ñ! {gÃè~. Þ £ÆyZ•D Yñ0 œ£} nŽgzZ

~Š ã gzZ à ßZ ñOÆ VÂ! ©gzZ ¦z• Û {z}™cÐ °ß¿Žžì ~gz¢a

X }™Y Z’ZÐV Â!

cž ǃ Š W~™»ˆÆh | 7 s %Z ~C Ù Ž ÝZ »s¦gzZxsZ „¸gzZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


43

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

V¹+Šžce * ƒ0Æ+Š ~ â w ZΪЃ  ªXce ã™ÐV ¹Y Z’Z Å

ÝqÆ]Š „z {ogzZ +Š ªX ñY Å" U Ð q ¾]Š „z {ogzZ ñY 1Ð ] mZ »}oÌËì @ ™g¸~<  z[ ÂsÜÃ~ â kZxsZ ?ƒ H~ â »ä™

ÆkZ c  z[ Â] mZ »<ÑÌËgzZ 7^ < Y%ÆŠ • á g ZÆwÎg c ùÅy WŒ Û

ÆwÎg <  gzZvZ [ ÂgzZ ÌßgzZì @ ƒ Ì9Š ¿ZgzZ 7^ Y%ÆŠ ¿Z ¬Zñ X 7x9ðÃ{z´

ÝqÐ \¬vZ „  Zg {Z'ÆôZz Ë%Ã+Š {zžì wì » s¦ Y x1

\ Wž• ë vßt X • D™ÝqÐ ÅzmvZ -wÎg „  Zg {Z' gzZ • D™

V¤• Û +Š CZ {z b§ÏZX • D Ñp=~] ⠣ƙfÆy ZgzZ V<ÅyZå

Ýq ÙgzZ • ë ã qzg Ε D™ÝqÐ V†gzZ X • D™ÝqÐ z}i {zgzZ • CYÁ'! Å(6wŠÆ à zžì wì »yZ 0Æ T• D™

DÆ à z : Xì 8 Š Ã] uZz }g ‚Æ {ÒWgzZ ¸*gzZ ÃVzq ~g ‚ Å y •W

X 7C Ù ! Ì{g fq Z »}igzZVâ •W'''w–ÆyZ''Ð

CZ ª?•D ÑÐ V¹]o»+Švß\ Wžce * ™tw ZΪаßakZ

ž¼Ð kZ • D™ÝqÐ <  z[ ž¾ {z¤ Z ?• D™ÝqÐ V¹{o

»\¬vZçOX • 5g »zcÆkZgzZ {zgzZì • Û »+Zžìt „ZÍÅ<  z[Â

:ì Š • á gZ

æø Ðùô vøÖû] ‚øÂû æø Üû Òö‚øÂø æø ² ø ] á$ ]ô †ö Úû Ÿø ]û oø–ôÎö ^Û$ Öø àö_6 ³nû Ž$ Ö] Ùø^³Îø æø ™ áû]ø Ÿ?]$]ô àõ_6 ×û‰ö àûÚôù Üû³Óö³nû ×ø³Âø oû³Öô áø^³Òø ^³Úø æø ½ ÜûÓöjöËû×øìû^ø³Êø Üû³Óö³i%‚û³Âø æø ^Þø]ø «Úø ½ÜûÓöŠøËöÞû]ø •çû Úö çû Öö æø oûÞôçû Úö çû ×ö³iø ]¡ø] Êø t oûÖô Üûjöfûrøjø‰û^Êø ÜûÓö³iöçû ³Âø •ø PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


44

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

àûÚô áôçû ÛöjöÒû†ø •û]ø «Ûøeô lö†û ËøÒø oûÞùô ]ô ½o$ ìô†ô’ûÛöeô ÜûjöÞû]ø «Úø æø Üû Óöìô†ô’ûÛö³eô ( •Z' Z ) —ܺnû Öô]ø h º ]„øÂø Üû`ö Öø àønû Ûô×ô ¿# Ö] á$ ]ô ½ØöfûÎø

h' Ð ?ä vZž Ǿ y - Â Ç ñ Y c Š™ê » ] 5çZ  gzZ L L þ

7å Âg (Z ðÃ6?=gzZ Å °Ü{°z ÂH{°zÐ ?ä ~gzZ å H{°z

Ã\ WLZÉ z™: # Ö 5= Z®à y â ] ! ~÷ä ?gzZ c š à ?ä ~%Z

¬ ä ?Xƒ M ™Š c Û ~÷ ?: gzZ X Vƒ Y™Š c • Û ~g v~: X z™# • Ö 5 $ X Vƒ @ 4¨GG 5G ™¬B‚ÆkZ~ c ZIq Ñ= [ Z±u * ŠgŠaÆV>ª éSE ó Xó ì

7Š c Û ~÷ ? " gzZ Xì +Z Š Z%Ð y - VŒ žì q )Z » x+ ¬x Ó •

Xì ~3{zžìtÈ »kZgzZX M 7XgzZ Zr=?È » "M ™

?ì {o¸ Ì»VÍß\ W~}g ! Æ+Z HžìtwZÎ !Aß} Z[ Z Â

+ â Æ kZgzZ +Zžì {o¸ ÌZg ø ! V; ž¾ t °ß~ [ ZŽ Æ kZ¤ Z

75Ã+Z ë™}Š [ ZŽt ¤ ZgzZì ;g w1 ^ÑÐ ?{zžÅgŠ c • 5áZz 6''Š ƒuñzðñgzZ 1™/ÂÐ kZ åH¼Ž ä kZžì {oZg øÉ '… â

Š q Z 'vZ[ Âä?èYX ‰ƒ• g Û » ?[ Zž¼ÐkZ ÂXì I » ` 'Š *ZÆyZž

gzZ • Û »+Zžì " U Ð VÉg f ƒ  yZža kZ X Å¿#Å# Ö Z q )ZgzZ wÎg

Xì 5

ì Myú• Û gzZì M+Zžìê » ! ²0Zº Z •}g vž¼Ìt Ð °ß

gzZ Z§»kZ+Zžì I » ` 'WZŠ *Z}g vgzZ ( ì –~"ÇZ m8"ž 6)

ë H ?~}g ! kZž ƒ C[ Z ( ì –~52 m "¯Zî"ž 6)ìc»kZyú• Û

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


45

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

c ì” »|gzZu–  {zžß™Â}Š™g ïZÐ + â ÃVÂ! yZ {z¤ Z~[ ZŽ ?ƒ -dyZ~3Z®X ZIð¸»yú• »V ðžE Û gzZ+ZgzZX Zƒ• Û »Ì{z¤ ZgzZì •Zz* gzZIY

Xì °»aÆkZB‚ ÒG & 4 5 E G wqÐ Z ä VrZXì Ð ~ ] `] ! ÅyZž¾ gzZá x »Ð ø {z¤ ZgzZ

~ V1 ðƒ èÂ] ! t Xƒ s1 ^Ñ ?¼Ð kZ Â å ¹‰ Ü zÆjÆhgzZ

:ì H q zÑV-Ã "m8"[ ÂKZä! ²0ZgzZì ŠŽñ

h^jÓÖ] ]„â oÞ^_Â]æ ÐŽÚ• è‰æ†vÚ oÊ é†ŽfÚ oÊ ä×Ö] Ù牅 km]… o³Þ] !Œ^ßÖ] o× äe t†ì] oÖ Ù^Îæ

gzZ ¬Š~ [ Zpq ZÃÅzmvZ -vZ wÎgg0 ZÆ wŠ•zøä ~"

X "z™ 0 ' t ‚ÆVÍßÐZ c â• Û gzZX ~Š[ Ât=ä\ W

] •gzZX¸n gÄcÅvZyú• Û gzZ+Zžì HyÒä! ²0Z~[ ÂÏZgzZ

Y7 Åq ÌËä TgzZX åÝqD»vZ {Š c iÐ x?Zm .ñÃyú• Û gzZXÐN 0 tXì 3gÉg0 ZÆ[ ÂÃ] c ¬~g ‚KZ Ìä` 'b§ÏZX Å Y7 Å„vZkZÅ Š^I X •D™ ¹vßž 6å7„»wq c ÷ 7ë&ì Å] ! ~ y! i + Zq Z ä VÍßyZž¾t °ß¤ Z~ [ ZŽÆkZ

ÅyZ ä VzŠ¤ • á ÆyZgzZì è~ y! i ! ²] ! KZ ä VÍßyZž¼ÃkZ Â… Y Xì Hy Ò~V/uIzŠÃVÂ! {gÃègzZì Å bÑ

ÐZgzZì m{B‚Æs¦IZŽ ì y ! i +Zž¾t °ß~ [ ZŽÆkZ¤ Z

ä VrZÃTì Ây! i „ ! ²y! it Åy Zž¼t Ð kZ ÂX … Y 7vß}uzŠ

kZÃ ` 'äxsZY f6Š ã ÏZgzZì H7m{B‚LZgzZì Hx ¬yxgŠÆVÍß PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


46

V**g »Ås¦IZ

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

Y f b§ÏZ X ˆ~Š ´M 6> Þ ÆŠ Z• ~| 309 ÐZgzZ c Šg Z Œ Û• Û »:  Æ VÂ! Å

Xì Hê»äƒ& 0  i• Û »ÌÆ! ²0ZäxsZ

7|• C Ù ªY f {zèY @ ™7tÃŸÆ <ÑY f~ž¾ °ß¤ Z

ƒs ÜÆ"C Ù ª"kZ "|"ŽgzZXì <  z [  Â" C Ù ª"tž¼Ð kZ ÂX … Y

{z¤ Z ?ƒ D™òúŠvß ?»Tì H|: 5ß{zžg7 ÌtÐ kZQXì ë! {z c Š™ ZgDWÃi Zg kZ ä VÍß ?7Yž¼Ð kZ ÂD e7ëÃTì i Zgq Ztž¾

Xì q„q Z3z¼  Xì vZŠŽñC Ù ~wì}g vžìti Zg {zgzZXì c Š ;gzZ

¹äº Z •x â Z}g vž 6Xì vZ „ t‘gzZì t‘„vZX • „q Z·gzZ+Z Ì×ÓÛÖ] àÚ p†Ã• knÖ^m Ì×Óm oÞ] h] k×Î á]æ

‚³³þ fþ  h†³³þ ³þ Öþ ]æ h… ‚f³³þ Ãþ Ö]

h… Õ]„Ê ‚³fþ  k׳Îþ á]

¹¤ Z ?ì yÕQž @ W7~™Xì {È [ggzZì [g {È"

Yƒù •Q ÂX [gžñ Y¹¤ ZgzZXì [g „zÂ''{Èžñ Y X "ì

{z• Û » 67Z Â}™~zcÅVh0  iyZŠŽz! ÆkZ 'á™g Z Œ Û Z »kZ °ß¤ Z[ Z

Vß ZzìÆkZ~%ZX 7D»kZ=Xì ] ! Htž } Y7~ž¾ gzZX Zƒ Ì ØðÃ~kZXì x¯! ²ãZztž¼Ð kZ ÂVƒ ‚ g¢ »e ÑzgzZ Å 0 gzZyZZ Å

{o»Vh0  igzZ Vƒ zytgzZXì êŠØ »ŠŽß Z >uzª}oszcq ZtgzZ 7

)Y » g Š q Z ~tgzZ ] c W ãWŒ Û ÐZgzZXì 1™vs§ÅxsZ ä VÍß ?& ì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì c Šz


47

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

èYÐ ,Š™Š ! à ?{z:gzz™: q ø~ y• ' á ÅY 1zZž¾t °ß¤ ZˆÆ kZ

~} ™#ŠÐ à z}÷ðÃŽžì Š • á g Z »\¬vZž•D â • Û ÅzmvZ-vZwÎg

&0  iÉ •7Y 1zZvßtž¼?~[ ZŽÆkZ ÂX Vƒ @ ™y ´Z »k  s ÜÆkZ

Vƒ Z} }g vgzZB‚}g v~gzZì 3gw Z e {Š6»xsZÐ6zZ ä VM• +Š$ z X Vƒ; g™¬B‚Æ

ô²] o×øÂø kö×ûÒ$ çø iø oûÞôù]ô DQQEáôæû †ö ¿ô³ßû³iö ]Ÿø] Ü$ $ö ^Ã÷ nû Ûôqø oûÞôæû ‚önû Óô³Êø™ Ý ½ F ø o×Âø oû³eôù…ø á$ ]ô ^`ø jô nø ‘ô^³ß³eô „ºìô]F çø aö Ÿ$]ô èõ e$••ø àûÚô ^³Úø ½ Üû Óöeôù…ø æø oû³eôù…ø ( Šð) —Ünû Ïô jøŠûÚ% ½õ]†ø ‘ô

6vZ ä ~ X zŠ: ú= Q ƒ ` V ƒ ZŠ s Ü}÷™ïƒ  ?Z®"

vZì ÑZz½ ÌŽ 6}i ñzgXì gÇŠgz6Zg vgzZ Z÷Ž ì 3g™•z½

X "ì 6 žo ZÜg ÇŠgz6 Z÷—" Xì ¿gñ KaÅkZä

èY B™tÃ] ÑqÆ yZ ~ hÆ VAßëžì ~gz¢ž¾ t °ß¤ ZQ

ZXƒ s 1^Ñ?ž¼Ð kZ ÂXì * ¤ àÃí! Æ+ŠgzZì ¬ŠÃë›ä VrZ ‘0  iz¬yxgŠÆ Vâ ›gzZ X }™¿#Å<  z [ Â=g fÆ ] ! KZ ¿ðÃ

:ì Š • á g Z »\¬vZçOX 7^ Yxgg  6kZ Âñ ;

^Úø ‚ôÃû eø ÝàûÚô p]‚F]`ö Öû] æø kôßFnùô fø Öû] àøÚô ^ßøÖûˆø Þû]ø «Úø áøçû ÛöjöÓû³mø àø³mû„ô³Ö$] á$ ]ô™ ø òô ³Ö5 æ]ö Ÿ gô³jFÓôÖû] o³Êô Œô^³³ß$³×³Öô äö ³³ß#³n$eø Üö`ö ßö³Ãø ³×û³mø æø ² ö ] Üö³`ö ßö³Ãø ³×û³mø Ô ø òô Ö5 æ^öÊø ]çû ßön$eø æø ]çû vö×ø‘û]ø æø ]çû eö^iø àømû„ôÖ$] Ÿ$]ô DMQUŸE áøçû ßöÃô ×#Ö] höçû iö]ø Ô t ( >ÂZ) —DMRLEÜönû uô†$ Ö] hö]ç$ j$ Ö] ^Þø]ø æø Üû`ônû ×øÂø

$" 4G ¨G 랈ÆkZ•D Ö Ãe Z@gzZVæŠ ðƒ Åwi * ~g øvߎ éSE 5G PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


48

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

ÒgzZì @ ™ÒvZVÍß, Z •`™yÒ ~[ ÂaÆVÍßÐZ gzZ,™ b & ZgzZ,™/ÂŽÆVÍßy Z ñZÎX •D™ÒáZzä™

y! $ÑZzä™wJ/Â~gzZ Vƒ @ ™wJ/ÂÅVÍß, Z~ Â,™yÒ

X "Vƒ

Å xsZ êL ¬ä VÍß ?èYX 7^ Y xgg  6‘0  igzZ] c ½gzZë! }g vakZ

c g W`{:z¸ »VÍß ?J  ` WXì 3g™[ Zy Ì~äâ i {ŠŽñgzZ Ì~gzŠÔÃ

™wïЩ ÂXƒ D Yá s§Å]Š „Å Y x™wïÐ ]Š „ÅvZÃVÍßžì

[ ÂgzZXƒ D Yá s§Å® $ ™wïÐ<  Xƒ D Yá s§Å46GgzZuÑ

z ] ¬$ Ð Vß Zz ä™òúŠ »Ú Š ÃV†gzZ wÎg 'º• Û 'vZ™w ïÐ DÆ < z

gzZg ÇŠæÆV ¸• Û m! ½Ï0  i ?Xƒ D Yá s§Åä™Ýqd • Û ^ÑgzZ] ÃZy 

gzZ 'ì 3g ;uÑgzZ „ZeŽ ä VÍß ?ž7^ Y ‡a kZXìgxŠ {Æ` Z%‚ 4‘$ ]Š „à Zz à @ gzZ¥ÜVÃægzZg » f Z: G é5G LZ™ • Ð g ugzZ *™y WŒ Û ÃVÍß X ñ YÅg (ZÙñ{6kZƒD Yá s§Å

ì Z 7Ð ¿, Zq Z Ñ0 »kZž ÇñY™{zX ÇñYƒ lñ{ ˜i Ñ°ß6 ³%kZ

{z c Ç} Š e Z@ÅxsZ 9ÃkZ \¬vZ Âc ˆÆ kZì DZg7 Zg7 »ë! ÆkZÃT

z¬ c '}Š™ ZÎg yŠ ËÐ Z \ ¬vZžJ V Œ X ÇÇg ñ Ö ÃnçgzZ}oLZ X ñ YW]ñÅkZ6hïG L ©EÅ#z® $ gzZ º0  i

~g ø \ W• ~Š™y ÒB‚Æ ,Ð w Z ¸ZgzZ V1 Åy Z '! ~g ‚t ä ë

Ã\ WÐ= Âz£ÅvZ ÂÐz™·_» " èߊÖ]æ h^jÓÖ] ðç• oÊ oÊç’Ö] †Ó˳Ö]"[ Â

X ÇñYïB‚Æ,ƒ t

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


49

îÈZÛÓZ†y ×°Z†#Z

V**g »Ås¦IZ

mvZ -vZwÎg<  gzZvZ[ Â] ³~g ‚gzZXì aÆvZ£~g ‚y WzwzZgzZ

Xì fÆÝñá Zz½6 žo ZÜgzZ 'á Zzä™~zcÅyZgzZ 'ì aÆÅz X =°Z[gv:Zz

yÎ 0 ùz6 ðe e-gz› email: muwahideen@yahoo.com website: http://www.muwahideen.vze.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ur_the_fact_of_sufism  

7 0  $ Ë X ~ ä Zk e ~ h Z v a è t  [ »° ? ì ÔZzg x Á ~^ zs ‡ g M Æ n Zk Æ Ó x Í Ø V » Z q© ™*   ì Zk n ~ ä t ¿ ‚ g ‚ ! @  ; ™ Š c  @ ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you