Page 1

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ

III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU


İÇİNDEKİLER

1

SUNUM

2

4.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

3

1.BÖLÜM MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ ORGANLARI ve KOMİSYONLARI TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULLARI DENETLEME KURULU ÇALIŞMALARI SORUŞTURMA-UZLAŞTIRMA KURULU ÇALIŞMALARI

4-12

2. BÖLÜM MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR Ÿ Muğla Şube Mesleki Denetim Bilgileri

13-34

3. BÖLÜM DÖNEM ÇALIŞMALARI Ÿ Yönetim Kurulu Toplantıları Ÿ Birimler Toplantıları Ÿ Eğitimler ve Bilgilendirmeler

35-51

4. BÖLÜM ETKİNLİKLER Ÿ Mimarlık Buluşmaları III- Bodrum / 2010 Mimarlık Buluşmaları IV- Kos / 2011

52-62

Ÿ

Kayaköy'e Yaşam Aksı(n)

Ÿ

Gelenekten Çağdaşa Akyaka Mimarisi / 2010 (Nail Çakırhan) Geleneksel Mimaride Yöresel Malzeme / 2011 (Nail Çakırhan)

5. BÖLÜM DAVALAR ve İTİRAZLAR Ÿ Muğla Eski Garaj Alanı Ÿ Muğla Devlet Hastanesi Yeri Ÿ Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 Ölçekli ÇDP Ÿ Marmaris Feribot İskelesi Ÿ Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Köyü Kissebükü Koyu Ÿ Muğla Milas-Bodrum Çamseki Mevkii 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Planları Ÿ Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri Ÿ Muğla 1/25.000 Ölçekli ÇDP

İÇİNDEKİLER

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

63-110

Ÿ

6.BÖLÜM MERKEZ ORGANLARINA KATILIM Ÿ MYK Toplantıları Ÿ Danışma Kurulları Ÿ Olağanüstü Genel Kurul Ÿ Ÿ Ÿ

111-116

Kentleşme Mimarlık ve Planlama Komitesi MDUK

7. BÖLÜM RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI Ÿ Aidat Yapılandırması ile İlgili Şube Görüşü Ÿ MOP Sistemi ile İlgili Şube Görüşü Ÿ Bilirkişilik ile İlgili Şube Görüşü Ÿ Haksız Rekabet ile İlgili Şube Görüşü Ÿ Yapı Sınıfları ile İlgili Şube Görüşü Ÿ Mimarlar Odası Şartnameleri ile İlgili Şube Görüşü

117-140

8. BÖLÜM BASINDA MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ

141-176

9. BÖLÜM KISA KISA

177-187

10. BÖLÜM MALİ RAPORLAR

188-201

1


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

SUNUM

Muğla Mimarlar Odası Şubesi Değerli Üyeleri

2

Genç şubemizin 2010-2011 tarihleri arasındaki iki yıllık üçüncü dönem yönetim kurulu başkanı olarak yaptığım tespitler ve önerileri maddeler halinde Şubenin geleceğine katkı verecek şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Şubenin Yapısı: Diğer Şube başkanlarıyla yapmış olduğum görüş alışverişlerinde gördüm ki bizim Şubemizin yapısı diğerlerinden farklı. Diğerlerinde temsilcilikler ya hiç yok veya Şube yönetimlerine katkıda bulunabilecek güçte değiller. Şubemiz bünyesinde ise bulunan Temsilciliklerimizin her biri kendi nitelikleri veya nicelikleri bakımından bu katkıyı sağlayabilecek durumdadırlar. Bu nedenle Şubemiz her Genel Kurulda Temsilciliklerinin desteği ile demokratik bir şekilde yeniden oluşmaktadır. 2. Üçüncü Dönem Yönetim Kurulu: Yönetimdeki arkadaşlarımız iki yıllık süreçte ortalama yüzde doksanlık katılımla, seksen adet toplantı yapmıştır. Bu toplantı yoğunluğuna, her toplantının ortalama yedi saat sürdüğünü de eklersek yönetimin çabasını ortaya koymuş oluruz. Diğer Şubelerin bu durumumuza şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtmem gerekir. Bununla birlikte yapımız gereği her konu için enine boyuna yapılan tartışmalar demokratik bir ortam içerisinde gelişmiş ve bu durum alınan kararların daha sağlıklı olmasını sağlamıştır. 3. Şube ve Temsilcilikler: İlimizin coğrafi konumu gereği temsilciliklerin birbirinden ayrı ve farklı koşullara sahip olması sorunların tespitini ve çözüm önerilerini kendilerinin belirlemesini ve gerektiğinde şubeden yardım istemelerini kaçınılmaz kılıyor. Bu nedenle genellemelerle tepeden inme kararlar üretmek mümkün olmamaktadır. Eğer Temsilcilikler bu özel durumlarını göz ardı eder ve çözüm önerileri üretmezlerse ne kendi temsilciliklerine ne de Şubeye katkıda bulunamazlar. 4. Kentin ve Çevrenin Sorunlarıyla Yakından İlgilenmek: Toplum içindeki kamusal sorumluluğumuz gereği beldelerimizdeki planlamaları başından itibaren takip etmek zorundayız. Çünkü; plan kabul edildikten sonraki tepkilerimiz ve hukuki mücadelelerimiz etkisiz kalıyor. İki yıllık süreçte gördük ki açtığımız davalar ve etkinlikler toplumun bize bakışındaki saygınlığımızı arttırdı. Çünkü toplum planlama ile ilgili bilgi ve belgeleri biz meslek örgütleri aracılığıyla öğrenebileceğinin farkına vardı. Bu nedenle gelecekte daha fazla kent ve çevreyle ilgili toplumsal sorunlara eğilmeliyiz. 5. Uluslararası Mimarlık Etkinlikleri Yapmak Şubemizin yer aldığı bölge Ege Denizi'ne ve Akdeniz'e açılan Anadolu kıyılarıdır. Bu nedenle şubemizin ikinci dönem yönetimi on iki adalar mimarlarıyla buluşma etkinliklerine başlamış ve yönetimimiz tarafından da devam ettirilmiştir. Bu etkinlikler sayesinde mimarlık mesleğimizin uygulanışı, yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerileri arayışı açısından yeni açılımlar sağlanmaktadır. Her etkinlik sonrasında bir sonraki adım için yeni fikirler ortaya çıkıyor. Bu demektir ki bu tür etkinlikleri bilimsel ve hümanist bir yaklaşımla sürdürebildiğimiz sürece gelecekte tahmin bile edemeyeceğimiz olumlu deneyimler kazanılacaktır. 6. Örgüte Sahip Çıkmak: Üyeler faaliyetlerin içinde olduğunda, etkinlikler katılımlı ve amacına uygun oluyor. Bunun örneği, Muğla ve On iki adalar Mimarlarının ortak olarak yaptıkları Atölye Çalışmalarında net bir şekilde görüldü. Bu deneyim gösterdi ki örgütümüzün güçlenmesi için her üyenin etkinliklerde bir şekilde yer alması gerekiyor. Yönetimimiz bu tespiti yapmış ancak tam olarak uygulamaya geçirememiştir. Gelecekte bu konuya yoğunlaşma kaçınılmazdır. Örgütümüz yönetim kurulunun örgütü değildir. Bu bakış açısını özellikle vurgulamak gerekir. Çünkü 'üyeler yapılacak işleri sadece yönetim yapar' yanılgısındalar. Bu ön yargı son derece tehlikelidir. Belki de bu nedenle deneyim korkusuna kapılmadan, yönetimlerimizin sürekli yenilenmesi gerekir ki, örgüte sahip çıkma sorumluğu gelişsin. Muğla Mimarlar Odası Şubesi 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul ALADAĞ


MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

Mimarlar Odasý Muðla Þubesi Temsilciliklerine ve Tüm Üyelerine (Genel Daðýtým) Deðerli Üyemiz, Þubemizin 4. Olaðan Genel Kurulu çoðunluklu olarak 21 Ocak 2012 Cumartesi günü saat 10.30'da Muðla Ticaret Odasý Yeni Hizmet Binasý Toplantý Salonunda, seçimleri ise ikinci gün 22 Ocak 2012 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasýnda yine Muðla Ticaret Odasý Yeni Hizmet Binasý Toplantý Salonunda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde, 4. Olaðan Genel Kurulu çoðunluk aranmaksýzýn 28 Ocak 2012 Cumartesi günü saat 10.30'da Muðla Ticaret Odasý Yeni Hizmet Binasý Toplantý Salonunda, seçimleri Ýse ikinci gün 29 Ocak 2012 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasýnda yine Muðla Ticaret Odasý Yeni Hizmet Binasý Toplantý Salonunda yapýlacaktýr. Þubemizin kurumsal anlamda yapýlanmasýný geliþtirmek ve güçlenmesini saðlamak üzere aþaðýda belirtilen gündem doðrultusunda ve önerilerinizle 4. Olaðan Genel Kurulumuza tüm üyelerimizin önemle katýlmalarýný diler, saygýlarýmýzý sunarýz.

4.OLAÐAN GENEL KURUL

Muðla 05.Ocak.2012 Sayý: 12/012

Ebru SOYDAÞ ÇAKIR Sekreter Üye 4. OLAÐAN GENEL KURUL GÜNDEMÝ 1.GÜN (10.30-19.00) 1. 10.30-11.30 Yoklama 2. Açýlýþ 3. Baþkanlýk Divaný Seçimi (1 Baþkan, 1 Baþkan Yardýmcýsý, 2 Yazman) 4. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý 5. Öneri gündemin deðerlendirilmesi ve önerilerle gündemin kesinleþtirilmesi Öneri Gündem ? Genel kurul süreçleri ve örgüt yapýmýz 6. Konuk konuþmacýlar 7. Þube Yönetim Kurulu çalýþma raporunun okunmasý, görüþülmesi ve hakkýnda karar alýnmasý 8. Dilek, temenniler 9. Þube Organlarý (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Soruþturma ve Uzlaþtýrma Kurulu) ve Oda Genel Kurulu delegasyonu için asil ve yedek adaylarýn belirlenmesi ve tutanaða baðlanmasý 2.GÜN (09.00-17.00) 1. Seçimler Ÿ Þube Yönetim Kurulu (7 Asil ve 7 Yedek Üye) Ÿ Þube Denetleme Kurulu (5 Asil ve 5 Yedek Üye) Ÿ Þube Soruþturma ve Uzlaþtýrma Kurulu (5 Asil ve 5 Yedek Üye) Ÿ Oda Genel Kurul Delegeleri (24 Asil ve 24 Yedek Üye)

3


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

4

1. BÖLÜM ŞUBE ORGANLARI ve KOMİSYONLAR TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULLARI DENETLEME KURULU ÇALIŞMALARI SORUŞTURMA UZLAŞTRMA KURULU ÇALIŞMALARI


TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ

2010-2012/ III.DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU ASİL H.ERTUĞRUL ALADAĞ

Başkan

OSMAN KÖSEOĞLU

Başkan Yrd.

EBRU SOYDAŞ ÇAKIR

Sekreter Üye

K. İLHAN ERKANI

Sayman Üye

SUAT SELVİ

Üye

LEVENT UYSAL OĞUZ DEVELİ

Üye (5.2.2010 tarihine kadar) Üye (5.2.2010 tarihinden itibaren)

EROL ÜNSAL SELGÜN TÜRKÖZ

Üye (9.3.2011 tarihine kadar) Üye (9.3.2011 tarihinden itibaren)

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

YEDEK AYŞEGÜL ULUSOY C. OSMAN ALYANAK EMİN PALALI BİLGEN YILMAZ ATALAY HASDEMİR

5


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ODA ve ŞUBE ORGANLARI

2010-2012 - III. DÖNEM ŞUBE DENETLEME KURULU ASİL

YEDEK

ZEHRA ŞENALTINDAĞ

MEHMET YENİSU

NAİL ERKUT SÖYLEV

FİGEN GÜRSOY YAŞYERLİ

ALİ HAYDAR PEKDEMİR

GÜRAY KARABAĞLI

FERHAT YAŞYERLİ (3.3.2011 tarihine kadar) OĞUZ CAN (3.3.2011 tarihinden itibaren) MERAL TÜRKCAN (10.12.2011 tarihine kadar) DENİZ YILMAZ (10.12.2011 tarihinden itibaren)

2010-2012 - III. DÖNEM ŞUBE SORUŞTURMA-UZLAŞTIRMA KURULU ASİL KAYNAK CONTEPE AYTEN ARSLAN BERAY MANZAK LÜTFİ ŞENGÜL YUSUF KAZANDERE

YEDEK SİNAN AKYURTLAKLI ETEM AY ZEHRA DALGA KARASU MERAL OĞUZ BOL R. TOPRAK GÜRKAN KESOĞLU

ODA - MD-ÇED DANIŞMA KURULU BÜLENT BARDAK

ODA - MUDK T. LEVENT UYSAL

ODA - KENTLEŞME MİMARLIK VE PLANLAMA KOMİTESİ SUAT SELVİ

ODA - ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU SİNAN AKYURTLAKLI

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ MUĞLA BELEDİYESİ (KAMU) MUĞLA İL ÖZEL İDARE (KAMU)

DİNÇER EVDAŞI MELİKE ÖZER (ASİL) FAYSAL ÜZEYİROĞLU (YEDEK)

MUĞLA KORUMA KURULU (KAMU)

6

BURCU IRGAT ERGİN


RODOS KOMİSYONU

MD-ÇED KURULU

SİNAN AKYURTLAKLI K.İLHAN ERKANI EBRU SOYDAŞ ÇAKIR SEMA KUMYOL RIDPATH TANER KASAP NEŞE AKAR TAŞDÖVEN ECE GÜLEN ELİF ALTUNSOY EZGİ TALAŞ FAYSAL ÜZEYİROĞLU FİGEN G.YAŞYERLİ GAMZE AKYURTLAKLI İLKNUR ARMAN BALAK MERAL OĞUZ BOL NAİL ERKUT SÖYLEV ÖZGÜR ÇÖMEZ SELGÜN TÜRKÖZ SERMİN MADANOĞLU TAYFUN AVCILAR

OĞUZ DEVELİ BÜLENT BARDAK AHMET ÇAĞLAR ERAKALIN AHMET KİZEM ALİ İKRAM SÖKER FERHAL ÖZDEMİR HÜSEYİN KARACASULU OĞUZ CAN RAUF ALAGÜN ZÜLAL YILDIRIM

FOTOĞRAF ATÖLYESİ

KENT KİMLİĞİ KOM.

OĞUZ DEVELİ BÜLENT GÜNDEN TEVFİK SEZER AHMET ÇAĞLAR ERAKALIN ATALAY HASDEMİR BURÇ ATIL CİHAN ŞAHİN ELİF ALTUNSOY EZGİ TALAŞ KADER HARMAN MEHMET AL NAİL ERKUT SÖYLEV YAKUP DÖNMEZ

H.ERTUĞRUL ALADAĞ EBRU SOYDAŞ ÇAKIR BÜLENT MAVİOĞLU FİGEN G. YAŞYERLİ ÖZGÜR ÇÖMEZ SERMİN MADANOĞLU ULAŞ DURAL GÖKÇEN KASAPOĞLU (Bel. per.) ESİN GENÇTÜRK GÜMÜŞ (Bel. per.) DİNÇER EVDAŞI (Bel. per.)

ŞUBE KOMİSYONLARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

KAYAKÖY AKDENİZ MİMARLIK PLATFORMU H. ERTUĞRUL ALADAĞ EBRU SOYDAŞ ÇAKIR SUAT SELVİ CAHİT ENGİN SEMA KUMYOL RIDPATH AHMET KİZEN AYÇAĞ UÇAK BURÇ ATIL CİHAN ŞAHİN HATİCE AŞKAR HİLAL ALYANAK MERAL OĞUZ BOL OZAN FATİH FARALYALI TUNCEL TURAMAN UMUT ÖZDÖKÜCÜ

YAYIN KOMİSYONU OĞUZ DEVELİ BÜLENT GÜNDEN TEVFİK SEZER ENİZ ÇIRALI FAYSAL ÜZEYİROĞLU FİGEN G.YAŞYERLİ İLKNUR ARMAN BALAK SELGÜN TÜRKÖZ SERMİN MADANOĞLU ŞERİFE TÜRK DERİN TAYFUN AVCILAR TOPRAK KESOĞLU Z.HİLAL BUĞDAY

7


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BODRUM TEMSİLCİLİĞİ

TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULLARI

2009-2011 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL MAHMUT YILDIRIM A.FİGEN NARİN HAMDİ ERDOĞAN AHMET ERDEM MERMER H.CEVAT KALFA

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK ZUHAL ALTUNTAŞ YEŞİM BAŞYAZICIOĞLU AHMET TÜRKKAL SUAT TÜRKÖZ ÇETİN BOZDAĞ

2011-2013 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL H.CEVAT KALFA A.FİGEN NARİN AHMET TÜRKKAL SİNAN AKYURTLAKLI R. TOPRAK GÜRKAN KESOĞLU

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK ZUHAL ALTUNTAŞ ASLI ALYANAK ÖZGÜR ŞAHİN LAÇİN KARAÖZ BAŞAK TARCAN

DATÇA TEMSİLCİLİĞİ 2009-2011 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL HALİS ÇİMEN YILDIZ SANCAKTAR LOKMAN ÇOLAK TÜLAY ÖZBEK BÜLENT ARUTAN

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK MELİKE ÇİMEN HELİN UTKU METE EROĞLU CAN KAYA SÜLEYMAN ÇELİK

2011-2013 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL TÜLAY ÖZBEK ERSEM İLHAN LOKMAN ÇOLAK HELİN UTKU MUSTAFA ÖZTOPAL

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK ALPİN ŞAHİN MELİKE ÇİMEN ARZU B.GERÇEKASLAN HALUK LAÇİN NECATİ SAĞIR

FETHİYE TEMSİLCİLİĞİ 2009-2011 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL BÜLENT GÜNDEN ESRA GEMİCİ ÇAMCI AYSEL DEMİR GÜNAL CAHİT ENGİN SEMA KUMYOL RIDPATH

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK GÜNAY SOLAK MİNE TUNÇ MİLHAN ŞEKEROĞLU YAVUZ GÜREK AHMET MEYDANCI

2011-2013 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU

8

ASİL KADİR SOMUNCUOĞLU SEMA KUMYOL RIDPATH AYSEL DEMİR GÜNAL BÜLENT GÜNDEN ULAŞ ARIKAN

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK ÖZLEM DOĞAN SELAMİ BAŞ YAVUZ GÜREK BURCU ÇEŞMELİ


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MARMARİS TEMSİLCİLİĞİ ASİL ŞÜKRAN ER (17.8.11 tarihine kadar) SEÇİL CANBAY (24.4.11 tarihine kadar) TANER KASAP AHMERT İNOĞLU MEHMET AY

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

AHMERT İNOĞLU(22.8.11 tarihinden itibaren) MEHMET AY (22.8.11 tarihinden itibaren) TANER KASAP HATİCE GÜL KÖSE(25.4.11 tarihinden itibaren) ERCAN ÖZBAĞCI(22.8.11 tarihinden itibaren)

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK GÜNFER ERAKALIN HATİCE GÜL KÖSE ERCAN ÖZBAĞCI YUSUF CAVSEZER CİHAT YILDIRIM GÜNFER ERAKALIN YUSUF CAVSEZER CİHAT YILDIRIM

2011-2013 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL AHMERT İNOĞLU İMGE TEKİN MEHMET AY ERCAN ÖZBAĞCI HAŞİM GÜNGÖRSÜN

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK HAKAN ÖNER EBRU NALAN CEYLAN MERAL TÜRKCAN YUSUF CAVSEZER CİHAT YILDIRIM

TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULLARI

2009-2011 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU

MİLAS TEMSİLCİLİĞİ 2009-2011 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL MUSTAFA SİNEMCE TEVFİK SEZER NEŞE AKAR TAŞDÖVEN RAUF ALAGÜN ABDULLAH ALTUNAY

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK YAKUP DÖNMEZ MEHMET AL SEÇİL ATICI ALİ İKRAM SÖKER DERYA ÜLGEN

2011-2013 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL ABDULLAH ALTUNAY RAUF ALAGÜN NEŞE AKAR TAŞDÖVEN ALİ İKRAM SÖKER AHMET ÖZGÜR BODUR

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YEDEK MEHMET AL MÜJGAN BALCI NURSEN ÖREN COŞKUN

9


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ORTACA TEMSİLCİLİĞİ 2009-2011 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU

TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULLARI

ASİL

10

GÖRKEM ACAR(17.8.11 tarihine kadar) BANU AKIN KAMAC I (17.8.11 tarihine kadar) HÜMEYRA İNCE(17.8.11 tarihine kadar) MAHMUT ŞENER CEYLAN(17.8.11 tarihine kadar) AYNUR YAŞAR ÇELER(17.8.11 tarihine kadar)

YEDEK Başkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye

YURDAUĞUR KUNDAKÇI (18.3.11 tarihinden itibaren) AYŞE MİNE ONAT (18.3.11 tarihinden itibaren) ABDULLAH ERYİĞİT (18.3.11 tarihinden itibaren)

ERGÜN SABANCIOĞULLARINDAN BİHTER ORHAN SUZAN KAFADAR YÜCEL SEÇEN DİLEK KIRATLI

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye

2011-2013 TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU ASİL GÖRKEM ACAR BİHTER ORHAN MAHMUT ŞENER CEYLAN

Başkan Sekreter Üye Sayman Üye

YEDEK YUNUS ERPEK HATİCE DİLEK KIRATLI SERAY KEMAL BAYEZİT


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III.DÖNEM DENETLEMELERİ LİSTESİ Temsilcilikler

I. Etap

II. Etap

III. Etap

IV.Etap

Bodrum

12.06.2010

10.11.2010

10.06.2011

15.10.2011

Datça

12.06.2010

23.10.2010

16.06.2011

01.10.2011

Fethiye

12.05.2010

16.10.2010

02.06.2011

22.10.2011

Marmaris

12.06.2010

23.10.2010

16.06.2011

01.10.2011

Milas

11.06.2010

10.11.2010

10.06.2011

15.10.2011

Ortaca

12.05.2010

16.10.2010

02.06.2011

22.10.2011

DENETLEME KURULU

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III. DÖNEM DENETLEME KURULU ÇALIŞMALARI

DENETLEMELERE KATILIM DURUMU TOPLANTI SAYISI

24

MERAL TÜRKCAN

18

ZEHRA ŞENALTINDAĞ

14

ALİ HAYDAR PEKDEMİR

8

NAİL ERKUT SÖYLEV

4

FERHAT YAŞYERLİ

6

OĞUZ CAN

12

FERHAT YAŞYERLİ’NİN İSTİFASI NEDENİYLE OĞUZ CAN YEDEK ÜYELİKTEN ASİL ÜYELİĞE GEÇMİŞTİR.

11


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

SORUŞTURMA-UZLAŞTIRMA KURULU

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III. DÖNEM SORUŞTURMA-UZLAŞTIRMA KURULU RAPORU

Faaliyet raporumuza, geçen dönem ki raporumuzun ilk paragrafları olan “Mimarlar Odası Muğla Şubesi Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu'na seçilmiş olmanın onur ve sorumluluğu ile görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Ancak şu da bilinmelidir ki Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu olarak hiçbir üyemizi veya temsilciliğimizi yargılamak ve cezalandırmak gibi bir niyetimiz ve hatta yetkimiz yoktur. Yaptığımız yalnızca üyelerimiz ile ilgili konularda uzlaştırıcı olmak ve uzlaştıramadığımız veya kusurlu olabileceğini tahmin ettiğimiz üyemizi bir üst kurul olan Mimarlar Odası Onur Kuruluna sevki için Muğla Şubesi Yönetim Kuruluna görüş bildirmektir.” diye başlamak istiyoruz. Bu dönem de Muğla Şubesi Yönetim Kurulu tarafından Kurulumuza havale edilmiş olan 19 dosya ile ilgili çalışma yaparak raporlarımızı Muğla Şube Yönetim Kuruluna sunduk. Kurulumuza aktarılan dosyalardaki konular geçen dönemdeki konulara benzemekle beraber bu dönem üyelerimizin bazılarının inşaatın bitiminde yapı kullanma iznine imza atmadıkları, buna gerekçe olarak da ödemelerinin tam yapılmadığını sebep gösterdikleri gözlemlenmiştir. Bu konu ile ilgili Bayındırlık Bakanlığının (eski adıyla) görüşü, ilgili temsilcilik, mimar ve Belediyelere gönderilmiştir. Bu görüşe göre; Konu ile ilgili mimarın imza atmama nedeni teknik açının dışında bir neden ise İlgili idare “imzadan imtina etmiştir” notu ile yapı kullanma iznini verebilir. Kurulumuza aktarılan dosyaların incelenmesi neticesine göre, yine geçen dönemdeki uyarılarımızı üyelerimizin dikkatine sunmakta yarar görmekteyiz. Ÿ Muhakkak deneyimler neticesi oluşan yönetmeliklere uyulmalı Ÿ Proje denetimlerinde şart olsa da olmasa da mal sahipleri ile bir sözleşme muhakkak yapılmalı Ÿ Teklif istenen bir projelendirme ile ilgili bir nebze şüphe oluşuyorsa hemen konu ile ilgili Şube veya

Temsilciliği arayıp bilgi alınmalı Ÿ Üyeler arasında ki müelliflik haklarının kullanılması veya devredilmesi kanun ve yönetmeliklere

göre yapılmalı Ÿ Üyelerimizin proje sahipleri ile aralarında mali konulardaki (alacak/verecek) anlaşmazlıklarında

Odamız aracı edilmemeli, söz konusu problemlerini yasal yollarla çözüme kavuşturmalılar. Bilgilerinize arz ederiz 10 Ocak 2012 Saygılarımızla

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ 3. DÖNEM SORUŞTURMA ve UZLAŞTIRMA KURULU

12


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

2. BÖLÜM MESLEKİ DENETİM ve UYGULAMALAR Ÿ Muğla Şube Mesleki Denetim Bilgileri

13


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III. DÖNEM MESLEKİ DENETİM RAPORU Mimarlar Odası Muğla Şubesi III. Dönem Yönetim Kurulumuz 30-31.Ocak.2010 tarihinde yapılan III. Genel Kurulu’ndan s onra 05 Şubat 2010 tarihinden beri görevine devam etmektedir ve Temsilc ilikleri dahil k ayıtlı toplam 771 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerimizden 395 üye 2011 yılı için Büro Tescil Belgesini yenileyerek mesleklerini icra etmek tedir.

Şube merkez ve birimlerimiz üyelerinin 2008-2009-2010-2011 BTB sayıları ve Üye Sayısı tablodaki gibidir.

2011(Üye Sayısı)

2011(BTB)

2010(BTB)

2009(BTB)

2008(BTB)

Muğla-Merkez

81

46

90

45

43

Bodrum

340

149

147

138

157

Datça

28

16

17

17

16

Fethiye

123

69

68

64

65

Marmaris

93

43

41

34

42

Milas Ortaca

48

36

35

37

30

58 771

36 395

-398

36 371

42 379

TOPLAM

Tablolardaki veriler MOP’dan alınarak oluş turulmuştur.

14


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

Şube merkez ve bağlı birimlerimizdeki Mesleki Denetim proje, TUS ve Şantiye bilgileri.

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

15


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

16


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

17


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

18


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

19


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

20


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

22


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MUĞLA ŞUBE VE MERKEZ KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE PROJE SAYI VE M2

24

ŞUBE

KULLANIM AMACI

SAYISI

AÇIK ALAN DÜZENLEMESİ

2

HAMAM

2

PADOK

1

AĞIL

4

HASTANE

10

PANSİYON

41

AHIR

5

HAVUZ

148

PEYZAJ

1

AKARYAKIT İSTASYONU

14

HAYVAN BARINAĞI

ALIŞVERİŞ M ERKEZİ

4

ANAOKULU

1

ANIT

1

APART

28

APARTMAN

1

ARITMA TESİSİ

2

ATÖLYE

20

BEKÇİEVİ

7

BELEDIYE BINASI

3

BENZIN ISTASYONU

3

BESİ DAM I

2

BÜFE

6

6

POSTANE

1

ISI M ERKEZİ

1

RESTAURANT

12

İDARİ YAPILAR

11

SAGLIK EVI

1

İSKELE BİNASI

17

SAĞLIK TESİSİ

1

İSTİNAT DUVARI

2

SANTRAL BİNASI

2

SARNIÇ

6

1

SATIŞ OFİSİ

1

K.SPOR SALON.

1

SATIŞ VE SERGİ BİNASI

1

KAFETERYA

4

SHOWROOM

1

KAHVEHANE

2

SIĞINAK

18

KANOPİ

3

SOĞUK HAVA DEPOSU

3

KAPICI DAİRESİ

2

SOSYAL TESİS

9

SPOR MERKEZİ

2

SPOR VE BOŞ ZMN.DEĞ.

1

SU DEPOSU

2

SUNDURMA

1

SÜT İŞLETM E TESİSİ

2

TARIM YAPISI

5

TATIL SIT.

27

TEKNİK YAPILAR

16

TELEKOMİNİKASYON BİNASI

1

İŞYERİ JENARATÖR

KONFERANS SLONU BÜRO BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ÜRETİM TESİSİ

6

CAMI

1

ÇEKEK YERİ

1

ÇİFTLİK YAPILARI

2

ÇOK AMAÇLI SAL.

1

DEĞİRMEN

3

DEPO

71

DÜKKAN

1

KONUT

133

1 2786

KÖMÜRLÜK

5

KRES

1

KULÜBE

1

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

5

KÜLTÜR MERK.

2

KÜLTÜREL YAPILAR

3

LOJM AN

3

120

LOKANTA

7

ENDÜSTRİ YAPISI

1

MAĞAZA

3

ENTEGRE TESİSLERİ

1

MARİNA

2

FABRİKA

1

MARKET

7

FIRIN

7

MISAFIRHANE

7

GARAJ

15

MOTE L

2

GÜNÜBİRLİK TESİS

1

MÜŞTEMİLAT

69

GÜVENLİK BİNASI

4

OFİS

23

HALISAHA

2

OKUL

3

OTEL

61

OTOPARK

3

TİCARET

145

TRAFO

3

TURIZM TESISI

42

TUVALET

5

ÜRETİM TESİSİ

1

VİLLA

22

YAT BAKIM ATÖLYESİ

1

YEM EKHANE

3

YURT

1


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MUĞLA MERKEZ

25


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

26


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

27


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

28


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

29


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

30


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

31


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MUĞLA ŞUBE VE MERKEZ KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE PROJE SAYI VE M2 ŞUBE KULLANIM AMACI

SAYISI

AÇIK YÜZME HAVUZU

1

FABRİKA

5

MOTE L

1

AHIR AKARYAKIT İSTASYONU

4

FIRIN

6

MÜŞTEMİLAT

48

16

GARAJ

19

OFİS

27

ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ

3

GÜNÜBİRLİK TESİS

2

OKUL

5

ALIŞVERİŞ M ERKEZİ

6

HAMAM

4

OTEL

99

ANAOKULU

2

HASTANE

6

OTOPARK

5

ANIT

3

HAVUZ

26

PANSİYON

54

APART

51

HAYVAN BARINAĞI

11

PEYZAJ

4

APARTMAN

1

HOBİ SALONU

3

RESTAURANT

22 1

ARITMA TESİSİ

2

IMALATHANE

4

SAGLIK EVI

ATÖLYE

25

IS MERK.

1

SAĞLIK OCAĞI

2

BAĞEVİ

2

ISI M ERKEZİ

3

SANAYİİ TESİSİ

6

BAR

3

İDARİ YAPILAR

13

SANAYİİ YAPISI

4

BEKÇİEVİ

13

İLKÖĞRETİM YAPILARI

1

SANTRAL BİNASI

1 2

BELEDIYE BINASI

2

İSKE LE BİNASI

3

SATIŞ OFİSİ

BENZIN ISTASYONU

1

İŞ VE TİCARET M ERKEZ

5

SATIŞ VE SERGİ BİNASI

1

BESİ DAM I

2

İŞYERİ

SIĞINAK

50

BETON SANTRALİ

1

JENARATÖR

2

SOĞUK HAVA DEPOSU

2

BÜFE

2

KAFETERYA

4

SOSYAL TESİS

25

SPOR SALONU

3

SPOR VE BOŞ ZMN.DEĞ.

1

SU DEPOSU

1

SUNDURMA

3

TARIM YAPISI

1

TATIL SIT.

18

TATİL KÖYU

1

TEKNİK YAPILAR

5

BÜRO

5

KAMU HİZM ET BİNASI

2

CAFE

2

KAPICI DAİRESİ

4

CAMI

1

KAYMAKAM LIK BINASI

1

ÇEKEK YERİ

1

KOMPAK FAB.YAPISI

1

ÇİFTLİK YAPILARI

4

KONFERANS SLONU

1

ÇOK AMAÇLI SAL.

2

KONUT

3788

DEĞİRMEN

1

KÖMÜRLÜK

4

DEPO

91

KULE

1

DERNEK BİNASI

1

KULÜBE

1

DİNLENM E TESİSİ

2

KURAN KURSU

1

LİMAN TESISI

1

DÜKKAN

153

EĞİTİM YAPILARI

1

LOJM AN

3

EĞLENCE TESİSI

1

LOKANTA

4

ENDÜSTRİ YAPISI

1

MAĞAZA

2

MARİNA

1

MARKET

7

MESCIT

1

MISAFIRHANE

1

ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ ENTEGRE TESİSLERİ

32

141

1 2

TİCARET

204

TRAFO

2

TURIZM TESISI

60

TUVALET

4

ÜRETİM TESİSİ

3

VİLLA

157

YEM EKHANE

2

YÖNETİM YAPILARI

1

YURT

3


MUĞLA MERKEZ

MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

33


MESLEKİ DENETİM ve MESLEKİ UYGULAMALAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

34


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

3. BÖLÜM DÖNEM ÇALIŞMALARI Ÿ Yönetim Kurulu Toplantıları Ÿ Birimler Toplantıları Ÿ Eğitimler ve Bilgilendirmeler

35


DÖNEM ÇALIŞMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

32

36


G01 - 05.02.2010 01.01.Seçilen yeni Yönetim Kurulunun Oda Yönetmeliklerine göre görev bölümünü yapması, 02.01.3.Dönem Yönetim Kurlu görev dağılımı şu şekilde yapılmıştır: Ÿ H.Ertuğrul ALADAĞ oy birliği ile Başkanlığa Ÿ Osman KÖSEOĞLU oy birliği ile Başkan Yardımcılığına Ÿ Ebru Soydaş ÇAKIR oy birliği ile Sekreter Üyeliğe Ÿ Kamil İlhan ERKANI oy birliği ile Sayman Üyeliğe Ÿ Suat SELVİ oy birliği ile İKK Yürütücülüğüne (asil) –Üye Ÿ Oğuz DEVELİ oy birliği ile İKK Yürütücülüğüne (yedek) –Üye Ÿ Erol ÜNSAL oy birliği ile Üye seçilmişlerdir.

G03- 16.02.2010 03.13. İlhan Erkanı ve Sinan Akyurtlaklı'nın Şubat/Mart aylarında Rodos'ta protokol görüşmelerini yürütmesinin görüşülmesi, 04.13. Oniki Adalarla ilgili protokol görüşmelerini yürütmek, protokolü imzalamak, bu çerçevede MYK ile görüşmeleri yapmak üzere ve Şubat ayı içerisinde tarafların uygun bulduğu tarihte Rodos'a gitmek üzere İlhan Erkanı ve Sinan Akyurtlaklı'nın görevlendirilmesine, giderlerinin ilgili fasıldan karşılanmasına, 03.21. Genel Merkez'den gelen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği" hakkındaki yazının değerlendirmesi. 04.21. Genel Merkez'den gelen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği"nin incelenip, değerlendirilmesi için Oğuz Develi ve Levent Uysal'ın görevlendirilmesine,

G05- 02.03.2010 03.05.19-20 Mart tarihlerinde Bolu-Abant'ta gerçekleştirilmesi düşünülen Danışma Kurulu ile ilgili konunun değerlendirilmesi, 04.05.Danışma Kurulu toplantısına, Ertuğrul Aladağ, Ebru Soydaş Çakır ve Oğuz Develi'nin Şubeyi temsilen katılmasına, 13-14 Mart 2010

tarihli Birimler Toplantısında konu hakkında Şube görüşü oluşturulmasına, 03.17.Birimler Toplantısının gündeminin ve katılımcıların belirlenmesi, 04.17. Gündem konularının; Mesleki Denetimde fatura uygulaması konusu ve birimler arası uygulama farklılıkların değerlendirilmesi, Meslek Dayanışması Nasıl Olmalı, Yöntemleri Neler Olmalı? Mimarlar Odası ve Kurumlar arasındaki ilişkileri doğru eksene oturtmak, Kayaköy Komisyonu, Rodos Komisyonu, İletişim Komisyonu ve Yayın Komisyonu, Genel Kurula taşınmak üzere konuların belirlenmesi, olarak Temsilciliklere iletilmesine, Toplantıda Özlem Aydoğdu Çömez ve Funda Karadağ Dural'ın görevlendirilmesine, birim Yönetim Kurulu üyeleri, Soruşturma-Uzlaştırma Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya Şube Yedek Yönetim Kurulu üyeleri,1.Dönem Şube Başkanı Olcay Arıkan ve 2.Dönem Şube Başkanı Sinan Akyurtlaklı'nın da davet edilmesine ve giderlerinin ilgili fasıldan karşılanmasına,

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

G06- 09.03.2010 03.01.Prof. Dr. Adnan Diler'le Müh. Fak. Mimarlık Bölümü ile ilgili görüşülmesi, 04.01. Muğla Ünv. Mimarlık Bölümü Dekan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Adnan Diler'le yapılan görüşme sonrasında, Mimarlık Bölümünün oluşturulması ve geliştirilmesi ile ilgili katkı koyabilecek deneyimli meslektaşlarla uygun bir tarihte yeniden bir toplantı yapılmasına,

G08-23.03.2010 03.05. Ortaca Temsilciliğindeki uygulamayla ilgili Odamız Hukuk danışmanının görüşünün değerlendirilmesi, 04.05.Tüm temsilciliklere, havuz benzeri uygulamalarla ilgili uygulamaların yasal çerçevesinin, oda avukatının görüşüyle birlikte bildirilmesine,

G09-01.04.2010 03.01. Marmaris Limanının genişletilmesi konusunun görüşülmesi, 04.01. Konu hakkında, Oda avukatına

37


YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

danışılarak hukuki sürecin başlatılmasına, 5 günlük yasal süreç içinde, ilgili kuruma iletilmek üzere itiraz dilekçesinin hazırlanmasına, Bodrum Temsilcilik ile benzer konuda deneyimleri olduğu için görüş alışverişinde bulunmak üzere, yönetim kurulundan İlhan Erkanı, Osman Köseoğlu ve Oğuz Develi'nin görevlendirilmesine,

G12-06.05.2010 03.01.Bodrum Temsilciliğinden Mimarlık Unvanın kullanılması hakkında gelen yazıların değerlendirilmesi, 04.01.Temsilcilikten iletilen yazı ve eklerinin, Oda avukatına iletilerek cevabının acilen istenmesine, çözüm üretilememesi halinde konunun Genel Merkeze iletilmesine,

G13-13.05.2010 03.02. Bodrum Temsilciliğinin Rodos Etkinlikleri için önerilerinin değerlendirilmesi, 04.02. Bodrum temsilciliğinin Rodos etkinlikleri için getirdiği öneriler görüşülerek, ... maddelerinde ele aldıkları konuların değerlendirilmesine, --- maddelerde ele aldıkları konuların --- tarihinde imzalanmış protokol ile zaten belirlenmiş olduğundan değerlendirilmesinin mümkün olmadığına, 8. madde ile belirtilen yürütmedeki iki kişiden birinin Bodrum temsilciliğine kayıtlı Hamdi Erdoğan'ın olması talebinin, yürütmedeki iki kişinin önceden Şube adına görevlendirilerek protokole imza atmış Sinan Akyurtlaklı ile K.İlhan Erkanı olması ve bu iki kişinin de zaten Bodrum temsilciliğe kayıtlı olmaları nedeniyle mümkün olmamasıyla birlikte, Hamdi Erdoğan'ın Rodos komisyonunda yer alarak çalışmalara katkıda bulunabileceğine,

G14-20.05.2010 03.01. Kayaköy Komisyonu ile toplantı, 04.01. Kayaköy ile ilgili olarak bölgenin hala imar durumunun belirsiz olması, 5 yıl önce çıkan 1/5000lik planın ilke planı olduğu için restorasyon kararlarını içermemesi, bölgenin ÖÇK bölgesi olması nedeniyle kurumlar arası iletişim eksiklikleri gibi sıkıntılar dile getirilerek bölge için 1/1000lik planların oluşturulması gerekliliği belirtildi. ÖÇK ve Anıtlar Kuruluna, bölgenin imar durumunun son halini öğrenilmesi için yazı

38

yazılmasına ve konu için MYK ile görüşülmesine, Fethiye'deki yerel komite ile merkez komiteye kayıt olanların birleştirilerek tek bir Kayaköy komisyonu oluşturulmasına, komitenin en kısa zamanda merkez yönetimden de bir katılımla toplanmasına, yürütücü sekretaryanın oluşturulup, arşivin bir yerde toplanmasına, şube yönetiminden Suat Selvi ve Ebru Soydaş Çakır'ın komisyonda yer almasına,

G15-27.05.2010 03.05. Bodrum Temsilciliğinin TUS sicilinin tutulması, TUS m2'lerinin düşülmesi ve büro tescil belgesi yenilenmesi ile ilgili uygulamalarının görüşülmesi, 04.05. Bodrum Temsilciliğin, TUS sicilinin tutulması, TUS m2'lerinin düşülmesi ve büro tescil belgesi yenilenmesi ile ilgili uygulamalarının Genel Merkeze iletilerek görüş istenmesine,

G17-09.06.2010 03.02. NTV Yeşil Kuşak programından Cem Başar'ın Şubemizden bölgemizdeki sorunlu yapılaşma ve çevre sorunları ile ilgili haber olabilecek konuların tarafına gönderilmesi talebinin değerlendirilmesi, 04.02. NTV'de yayınlanan Yeşil Kuşak programında ele alınabilecek konuların belirlenmesi için temsilciliklere yazı yazılarak, 11 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h i n e k a d a r Ş u b e y e bildirilmesinin istenmesine,

G19-24.06.2010 03.03.Mali raporların değerlendirilmesi, 04.03.18-19 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen ve Şube adına Başkan Yardımcısı Osman Köseoğlu ile Sayman Üye İlhan Erkanı'nın katıldığı MYK toplantısında, Şube ve temsilciliklerin mali durumları göz önüne alınarak önerilen; a.Yönetim Kurulu toplantılarının 15 günde bir yapılması, ancak sekreter üye ve başkanın gerekli gördüğü hallerde haftada bir yapılması, sadece ulaşım harcamalarının Şube bütçesinden üstlenilmesi, harcırah ödenmemesi, il sınırları içindeki gecelemeyi


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

G21-19.07.2010 03.01.Genel Merkezden gelen haksız rekabet ve mesleki denetim uygulamaları ile ilgili konuların değerlendirilmesi, 04.01.Haksız rekabet vb. mesleki denetim uygulamaları ile ilgili, bölgedeki tüm uygulamaların, açıkça belirlenerek Genel Merkeze iletilmesine, bu konunun 27.07.2010 tarihinde gerçekleştirilecek Birimler Toplantısı gündemine taşınmasına,

G25-01.09.2010 0 3 . 0 5 . B o d r u m Te m s i l c i l i ğ i n d e n g e l e n Belediyelere bila bedel yapılan proje hizmetleri ile ilgili yazı ve eklerin değerlendirilmesi, 04.05.Bodrum Temsilciliğine, söz konusu işlerin fatura denetiminin tam yapılacağının ve harç bedellerinin alınacağının bildirilmesine,

G28-08.10.10 03.01.Mimarlık Buluşmaları III Bodrum (Rodos) etkinliğinin değerlendirilmesi, - Şube etkinliklerine temsilciliklerimizin katılımlarının değerlendirilmesi, 04.01.1-4 Ekim tarihlerinde Bodrum'da Oniki Odalar Teknik Odası ile gerçekleştirilen Mimarlık Buluşmaları III Bodrum etkinliği ile ilgili olarak, etkinlikten bir hafta önce 24 Eylül'de başlayan atölye çalışması da dahil olmak üzere, etkinliğin tüm sürecinin bir değerlendirmesi yapıldı. Aksayan yönlerin tespitine yönelik değerlendirmelerle gelecekte bu sorunlarla karşılaşılmaması için çalışma yapılması konusu gündeme geldi. Özellikle atölye katılımcılarının yorumlarının istenmesine, bugüne kadarki etkinlik sürecinin kitaplaştırılmasına, bir sonraki tema için çalışma yapılmasına, -Etkinliğe, Trabzon, Kayseri ve İzmir Şubeden katılımların da gerçekleşmesinin olumlu yönlerinin yanında kendi temsilcilik alanlarımızdan katılımın yetersizliği değerlendirilerek, katılım gösteren Şube ve Temsilciliklere teşekkür yazısı gönderilmesine, kendi etkinlik alanlarında yapılan bir etkinliğe katılım göstermeyen Bodrum Temsilciliğin ve katılmayan üyelerin durumlarının değerlendirilmesine, etkinliğe katkı veren YEM, Egemen Ozalit, Karia Princess Otellerine de teşekkür yazısı iletilmesine,

YÖNETİM YÖNETİM KURULU KURULU TOPLANTILARI KARARLARI

gerektiren hallerde ulaşım ve harcırah ödenmesi, il dışı görevlendirmelerde ulaşım ve harcırah ödenmesi, ulaşım harcamalarında (gidilen kilometre x 0.12 x benzinin litre fiyatı) uygulamasının özenle devam ettirilmesi, b.Zorunlu ve gerekli olmadıkça görevlendirmelere gidilmemesi, gerekliliği halinde en düşük katılımla yetinilmesi, c.Temsil faaliyetlerinin askıya alınması, tüm birimlerimizde gerekli tasarrufa uyulması şartıyla etkinlik yapılması ve etkinliklerin bütçesinin oluşturularak Şube oluruyla yapılması, d.Temsilciliklerimizde yapılan aylık Şube yönetim kurulu toplantılarının tasarruf tedbirleri kapsamında bir süreliğine askıya alınması, e.Bölge birimler toplantılarının, bir süreliğine formatının değiştirilip, konaklamasız Şube merkezinde yapılması, f.Her türlü demirbaş alımında birimlerin Şubeyle iletişime geçmesi, g.Zorunlu olmadıkça personelin fazla mesaiye bırakılmaması, h.Elektrik, telefon, kırtasiye, mutfak vb. harcamalarında ekonomik davranılması, ı.Kargo gönderimlerinin birimlere acil durumlar dışında haftada bir yapılması, konularının temsilciliklere iletilmesine,

G24-19.08.2010 03.08.MD/ÇED Kurulunun oluşturulmasının görüşülmesi, 04.08.Şube MD-ÇED kurulunun Bülent Bardak, Oğuz Develi, Ahmet Berk, Sermin Madanoğlu, Oğuz Can, Rauf Alagün, Halis Çimen, Ahmet Kizen ve Yurdauğur Kundakçı isimlerinden oluşturulmasına, kurulun 01.09.2010 tarihinde Şubede toplanmasına ve ulaşım giderlerinin şube bütçesinden karşılanmasına,

G31-10.11.2010 03.10.Şube mesai saatlerinin sabah 08:30 akşam 17:30 olarak değiştirilmesi talebinin değerlendirilmesi, 04.10.Şube çalışanlarının mesai saatlerinin, çıkış saatinin karanlığa kalması sebebiyle, 08:3017:30 olarak değiştirilmesi talebinin, Genel Merkez, diğer Şubeler, kurumlar ve üyelerle ilişkileri etkileyeceği düşüncesiyle uygun

39


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

olmadığına,

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

G32-24.11.2010

40

03.04.Muğla Şube alanına dahil olan KöyceğizOrtaca-Dalaman bölgesinde faaliyet gösteren Mimarlarımızın Temsilcilik açılması talebinin değerlendirilmesi, 04.04.Ortaca bölgesindeki üyelerimizin imzalı dilekçelerini değerlendirmek üzere, 2 Aralık 2010 tarihli Şube yönetim kurulu toplantısının Ortaca'da gerçekleştirilmesine, bu toplantıya bölge üyelerinin davet edilmesine,

kendilerince uygun bulunan mimarların isim ve özgeçmiş bilgilerinin Şubeye iletilmesi gerektiği bilgisinin verilmesine,

G37-05.01.2011 03.18.Ortaca Temsilciliğinin atama yönetimin belirlenmesi konusu, 04.18. Ortaca Temsilciliği atama yönetimi için Yurdağur KUNDAKÇI, Ayşe Mine ONAT ve Abdullah ERYİĞİT isimlerinin Genel Merkeze önerilmesine,

G40-28.01.2011 G34-08.12.2010

03.04.Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneğinden gelen dosya, 04.04.Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneğinden gelen ve Bodrum Gündoğan Beldesindeki 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar plan tadilatlarının Şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz ettikleri konuyla ilgili olarak Bodrum Temsilciliğinden bilgi istenmesine,

03.02.Milas Temsilciliğinden gelen tescilli yapılarla ilgili talebin, Genel Merkezden gelen yazıyla birlikte tekrar değerlendirilmesi, 04.02.Tüm temsilciliklere, tescilli yapılarla ilgili Şube uygulaması olan ön denetim konusunun, ihalelerde, mesleki denetimde faturanın ihale bedeli üzerinden aranırken, mesleki denetim bedellerinin en az bedel üzerinden hesaplanacağı ve restorasyon işleri için verilen hibelerde, hibelerin devletin mal sahibine yaptığı bir yardım olduğunun ve mimarın mesleki denetimde, en az bedel üzerinden işlem göreceği bilgilerinin iletilmesine 03.08.Temsilciliklere yarı zamanlı personel alınması konusunun değerlendirilmesi, 04.08.Temsilciliklerimizin yarı zamanlı mesleki denetim görevlisi taleplerinin Şube Saymanı tarafından sözlü olarak Genel Merkeze iletilmesine, olumlu bir yanıt alınması halinde, Temsilciliklerden uygun isimlerin belirlenmesine, 03.20.Muğla Şube alanına dahil olan KöyceğizOrtaca-Dalaman bölgesinde faaliyet gösteren üyelerle Ortaca'da yapılan toplantının değerlendirilmesi 04.20.Genel Merkeze, oy çokluğu ile Ortaca Temsilciliğin açılması ve atama yöntemi ile yeni yönetim belirlenmesinin önerilmesine,

03.12.Özel İdare Müdürü Mehmet Ayhan ile görüşme, 04.12.Özel İdare Müdürü Mehmet Ayhan'ın katılımı ile gerçekleşen görüşmede; Şube Yönetim Kurulu, kendilerinin ve meslektaşlarımızın Özel İdare'de yaşadıkları sorunları dile getirdiler. -Yaşanan sıkıntıların çözülmesine yönelik olarak, Özel İdare'ye bağlı bölgelere ait projelerin belirli günlerde denetiminin yapılması önerisi, -Özel İdaredeki personel eksikliği konusu ve personel alınması gerekliliği, her bölgenin kendi plan notlarının Şubeye iletilerek, bölgeye ait hususların Şube web sitesinde yayınlanması, -Özel İdarece alınan yıllık harçların yüksekliği, konuları görüşüldü.

G35-15.12.2010

G46-09.03.2011

03.07.Temsilciliklere yarı zamanlı personel alınması konusunun değerlendirilmesi, 04.07.Mimar personeli olmayan Temsilciliklere, ihtiyaçları durumunda yarı zamanlı olarak mimar personel alınabileceğinin ve bunun için

03.05.Yönetim Kurulu üyesi Erol ÜNSAL'Iın istifasının değerlendirilmesi, 04.05.Yönetim Kurulu üyesi Erol Ünsal'ın istifasının kabulüne, 1. sıradan yedek üye Selgün Türköz'ün göreve davet edilmesine,

G41-04.02.2011


03.06.15-16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili Şubemiz Delegeleriyle yapılan toplantının değerlendirilmesi, 04.06. 15-16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili Şubemiz Delegeleriyle yapılan toplantı sonucunda; 25-26 şubat 2011 tarihinde Muğla'da yapılmış olan genişletilmiş MYK toplantısında sunulan yönetmelik değişikliklerinin Olağanüstü Genel Kurulun gündemine taşınmadığı görüldüğünden, Muğla delegeleri olarak Olağanüstü Genel Kurulda görüşülmesi gereken ancak gündemde yer almayan bütün yönetmelik değişiklikleri ile ilgili eleştirilerin ve önerilerimizin genel kurul ortamıyla paylaşılmasına,

Eylül Üniversitelerinden bilgi talep edilmesine, 03.08.Akyaka Belediyesi Başkanlığından gelen bedelsiz proje talebinin değerlendirilmesi, 04.08.Akyaka Belediyesi Başkanlığından gelen bedelsiz proje talebinin, yönetmeliklerimize uygun olmaması nedeniyle reddedilmesine, 03.15.Olağanüstü Genel Kurulla ilgili süreçlerin değerlendirilmesi, 04.15.Olağanüstü Genel Kurulun ardından yapılan değerlendirmede; delege ve genel kurul yapısının, karar üretim aşamalarının sorgulanması, delege sayısının azaltılması, gerekliliği belirtildi. Mimarlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, mimarlık ortamının geliştirilmesi için Genel Kurul ortamlarını da içine alan yönetmelik değişiklik önerilerinin değerlendirileceği bir çalışma aksının oluşturulmasına,

G50-06.04.2011

G54-18.05.2011

03.05.Dalaman Yat Limanına itirazla ilgili olarak Doğuş Grubu Temsilcileri ile talepleri üzerine yapılan görüşmenin değerlendirilmesi, 04.05. Katılımcılar: Ahmet DENİZ (Dalaman Kaymakamı), Sedat YILMAZ (Dalaman Belediye Başkanı), Doğuş Grubu Yetkilisi Ali Erkan BEZİRGAN ve Temsilcileri, Dalaman Yat limanı ile ilgili planları hazırlayan Megapol Planlama LTD. adına plancı Yıldırım KARATAŞ ayrıca Muğla Şehir Plancıları İl Temsilciliği Başkanı İsmet ŞAHİN'in ile Dalaman Yat Limanına itirazla ilgili olarak yapılan görüşmede ihale süreci özetlenerek, yapılacak proje hakkında bilgi vererek, istenilen her türlü bilgiyi sağlayacaklarını bildirdiler. Konunun takibini yapan Şube MD/ÇED Kurulunun bu konudaki çalışmalarına devam etmesine, 03.03.Dalaman Yat Limanı ile ilgili 18.03.2011 tarihinde askıya çıkan 1/5000 ve 1/1000 planlara itirazımızın ve Dalaman Belediye Başkanının Mimarlar Odası ile ilgili açıklamalarının değerlendirilmesi, 04.03.Şube avukatı ile yapılan toplantıda alınan karar dahilinde Dalaman Belediye Başkanının basın açıklamasının tekzip edilmesine, Osman Köseoğlu'nun Belediye Başkanı ile görüşmek üzere görevlendirilmesine, Dalaman Yat Limanının yapılacağı alan ile ilgili olarak bilgi edinmek üzere Muğla, Pamukkale, Ege ve Dokuz

03.04.TSE tarafından hazırlanan “Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Bireyler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” standartlar tasarısının değerlendirilmesi, 04.04.”Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Bireyler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” standartları tasarısının Yönetim Kurulu üyeleri ve Temsilciliklere iletilmesine, Temsilcilik görüşlerinin 1 Temmuz'a kadar Şubede toplanmasına,

G49-30.03.2011

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

G55- 25.05.2011 03.01.Şube Denetleme Kurulu'nun Milas Temsilciliği ve Bodrum Temsilciliği 2.etap denetleme tekrarı için yazdığı tutanakların değerlendirilmesi, Fethiye Temsilciliği'nden gelen 2.etap denetleme tekrarı ile ilgili görüş yazısının değerlendirilmesi, 04.01.Şube yönetim kurulunca eksik bulunarak tekrarlanması kararı alınan 2. etap denetlemelerle ilgili olarak; -Denetleme kurulunun Bodrum ve Milas Temsilciliklerinde düzenlenmiş tutanaklar incelenmiş olup; denetleme kurulu üyelerine, kendilerinin de katıldıkları toplantıda denetlemelerin tekrarlanması kararının birlikte alındığının, tekrar yapılacak denetleme tarihlerinin kendileri tarafından belirlendiğinin hatırlatılmasına, üyesi oldukları denetleme

41


YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

kurulu ile ilgili yönetmelikleri, denetleme sırasında değil öncesinde okumuş olmaları gerektiğinin bildirilmesine, Bodrum, Milas ve Fethiye Temsilciliklerine, 2.etap denetlemelerin gerekçesi ile ilgili yazdıkları yazıya, yönetmeliğin 65.maddesinin e.fıkrası gereğince denetlemenin yapılması kararı alındığının, ancak denetleme takviminin sıkışması nedeniyle, 3.etap denetlemelerin yapılacağı bilgisinin verilmesine,

G61-27.07.2011 03.14.Dalaman Yat Limanı ile ilgili Muğla Şubenin nihai görüsünün oluşturulması, 04.14.Dalaman Yat Limanı konusunda dava açılmamasına, gerekirse mevcut davaya müdahil olunmasına,

G63-10.08.201104.11.Temsilciliklerin halen yürüttükleri/kazandıkları davalar ve yaptıkları itirazların, konularla ilgili bilgi sahibi olunması amacıyla istenmesine, 03.11.Temsilciliklerin yürüttüğü davalar, yaptıkları itirazların istenmesi konusunun değerlendirilmesi,

G64-17.08.2011 03.04.Yapı denetim firmaları ile birlikte yapılan toplantının değerlendirilmesi, 04.04.Yapı denetim firmaları ile birlikte yapılan toplantıda 01.01.2011 tarihinden beri yaşanan sıkıntılar ve onların çözüm yollarına ilişkin konular değerlendirildi. Projeler hazırlanırken denetim aşamalarında sıkıntı olmaması adına Mimar, Makine Müh., İnşaat Müh., elektrik Müh. ve diğer Mühendislerin daha koordineli çalışması gerektiği, Odaların mesleki denetim yapmalarının Yapı denetim firmaları için önemli olduğu karşılıklı kabul edildi ve bu esasın değişmemesi gerekliliği vurgulandı. Bununla birlikte bundan sonraki süreçte karşılıklı yapılan bu toplantıların belirli aralıklarla sürdürülmesine karar verildi.

G65-24.08.2011 03.01.Karialılar etkinliğinin değerlendirilmesi, 04.01.Karialılar etkinliği ile ilgili Milas Temsilciliğine alınacak hizmet alımları, sponsorluklar ile ilgili uygulanması gereken

42

yöntemlerle ilgili bilgilendirme ve hatırlatma yazısının yazılmasına,

G66-07.09.2011 03.08.Karialılar ve Kayaköy etkinlikleri ile ilgili konuların değerlendirilmesi, 04.08.Karialılar ve Kayaköy etkinliklerine katılımla ilgili olarak; -Karialılar Etkinliğine Ebru Soydaş Çakır, Oğuz Develi ve İlhan Erkanı'nın katılmalarına, -Kayaköy Etkinliğine Ertuğrul Aladağ, Selgün Türköz, Oğuz Develi ve İlhan Erkanı'ın katılmalarına, giderlerinin ilgili fasıldan karşılanmasına,

G70-19.10.2011 03.11.Muğla Müftülüğünden gelen proje yardımı talebinin değerlendirilmesi, 04.11.Muğla Müftülüğünden gelen proje yardımı talebinin; Projelerin hazırlatılması ve mesleki denetime gelmesi halinde, 02 Haziran 2005 gün ve 25833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğimizde ve Şartnamelerimizde dernek ve vakıfların mesleki denetim aşamasında fatura denetimi ve mesleki denetim onay harcı alınmaması konusunda bir madde bulunmaması nedeniyle reddine,

G73-25.11.2011 03.02.1/100.000 ölçekli Muğla-Denizli-Aydın ÇDP ile ilgili Danıştay 6. dairesinden gelen yazının değerlendirilmesi, 04.02.1/100.000 ölçekli Muğla-Denizli-Aydın ÇDP ile ilgili Danıştay 6. dairesinden gelen yazıda bilirkişilerle yapılacak olan toplantı nedeniyle, 29.11.2011 tarihinde Bodrum'da yapılacak olan ön toplantıya Mehmet Yenisu'nun katılmasına, giderlerinin ilgili fasıldan karşılanmasına; söz konusu 30.11.2011 tarihinde bilirkişilere verilecek olan brifinge Şube avukatımızla birlikte Oğuz Develi, Sinan Akyurtlaklı, Mehmet Yenisu ve Ertuğrul Aladağ'ın katılmasına, 03.05.43.Oda Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulları ile ilgili yazının değerlendirilmesi, 04.05.Şubemizin Genel Kurul tarihlerinin çoğunluklu 21-22 Ocak 2012 (Cumartesi


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

G74-07.12.2011 04.02.1/100.000 ölçekli Muğla-Denizli-Aydın ÇDP ile ilgili Fethiye Temsilciliğinin itirazı üzerinden dava açılmasına, bunun için Genel Merkez'den yetki istenmesine, bu konuda Oğuz Develi'nin bilgilendirilerek gerekli çalışmaları başlatmasının sağlanmasına, 03.02.1/100.000 ölçekli Muğla-Denizli-Aydın ÇDP ile ilgili Fethiye Temsilciliğinin itirazı üzerinden dava açılması konusunun değerlendirilmesi,

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

-Pazar), çoğunluksuz 28-29 Ocak 2012 (Cumartesi-Pazar) olarak belirlenmesine,

43


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

III. DÖNEM 1. BİRİMLER TOPLANTISI

BİRİMLER TOPLANTILARI

YER: BODRUM, Marina Vista Otel TARİH: 13-14 Mart 2010 PROGRAM 13.MART.2010 / CUMARTESİ 13.00-13.30

Açılış Konuşması Genel Bilgilendirme Temsilciliklerden kısa bilgilendirme ve öneriler

Gündemin oluşturulması ve kesinleştirilmesi. ÖNERİ GÜNDEM KONULARI: Ÿ Mesleki Denetimde fatura uygulaması

konusu ve birimler arası uygulama farklılıkların değerlendirilmesi, Ÿ Meslek Dayanışması Nasıl Olmalı,

Yöntemleri Neler Olmalı konusunun değerlendirilmesi, Ÿ Mimar, Oda, Kurumlar arasındaki

ilişkileri doğru eksene oturtmak konusunun değerlendirilmesi Ÿ Kayaköy Komisyonu, Rodos Komisyonu,

İletişim Komisyonu ve Yayın Komisyonu, Ÿ Genel Kurula taşınmak üzere konuların

belirlenmesi,

13.30-16.00

I. OTURUM

16.00-16.30

ARA

16.30-19.00

I. OTURUMUN DEVAMI

20.00-…….

AKŞAM YEMEĞİ

14.MART.2010/ PAZAR 08.30-09.30

KAHVALTI

09.30-12.00

II. OTURUM Ÿ Genel değerlendirme,

Öneriler ve Sonuç Kararları

44

Muğla Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman KÖSEOĞLU tarafından yönetilen oturumun ilk bölümünde katılımcı olarak toplantıda bulunan Bodrum Temsilciliği, Milas Temsilciliği, Marmaris Temsilciliği, Ortaca Temsilciliği, Fethiye Temsilciliği, Datça Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kısa bilgilendirmeler yapıldı ve öneriler alındı. Marmaris Temsilciliği: Temsilcilik adına, yönetim kurulu başkanı Şükran ER, mesleki denetimin yönetim kurulu üyeleri tarafından yapıldığını belirterek, profesyonel personel alınması talebini iletti. Marmaris'te açılması planlanan maden ocağı ile ilgili olarak, TMMOB Birimleri ile hazırladıkları ortak raporu ilgili birime teslim ettiklerini belirterek, bu konudaki çalışmalar için Temsilcilik görevlendirildi. Mimarlık unvanını, haksız yere kullanan firmalara yazı yazdıklarını, gerekirse suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Milas Temsilciliği: Temsilcilik adına, yönetim kurulu başkanı Mustafa SİNEMCE, bölgelerinde geçekleşen Arasta ve Çöllüoğlu Hanı restorasyonlarından bahsetti. Mesleki denetimle ilgili olarak, tescilli yapılarda ve yardım amaçlı projelerde, mesleki denetim ücreti alınıp alınmadığı konusundaki soruları dile getirdi. Yönetmelikler çerçevesinde, bu tip yapılar konusunda nasıl davranılacağı, Şube mesleki denetim görevlisi Özlem A.ÇÖMEZ tarafından kendilerine iletildi. Bodrum Temsilciliği: Temsilcilik adına, yönetim kurulu sekreter üyesi Figen NARİN, bölgelerinde, haksız yere mimarlık unvanını kullanan 30 kadar firmaya ihtar çektiklerini belirtti. 1/25.000'lik plan için Kültür ve Turizm Bakanlığına açılan davanın olumlu sonuçlandığı bilgisini verdi. Temsilcilik bünyesindeki komisyonlarla ilgili bilgi verdi. Temsilcilik Başkanı Mahmut YILDIRIM, yaşanan Elazığ depreminden sonra, kerpiç malzemenin suçlu ilan edilmesinin yanlışlığından bahsetti. Fethiye Temsilciliği: Temsilcilik adına, yönetim kurulu başkanı Bülent GÜNDEN, temsilcilik bünyesinde kurulan, Sosyal Aktiviteler, Estetik, Kayaköy, Plan Hükümleri (Üzümlü Beldesi için) Komisyonları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölgelerinde, mesleki denetimde, bodrum katların da m2'ye dahil edilerek işlem yapıldığı bilgisini vererek, ısı yalıtım projelerinin sadece


makine mühendisleri tarafından değil, bir noktasında mimarların da dahil olacağı şekilde hazırlanması gerekliliğinden ve bu konunun Genel Kurul gündemine taşınması gerekliliğinden bahsetti. Datça Temsilciliği: Temsilcilik adına, yönetim kurulu başkanı Halis ÇİMEN, temsilciliğin daha büyük bir mekanda çalışmalarına devam edeceği bilgisini verdi. Ortaca Temsilciliği: Temsilcilik adına, yönetim kurulu başkanı Görkem ACAR, üzerine HES yapılması planlanan Yuvarlakçay konusunu İKK gündemine aktardıkları bilgisini verdi. Şube adına bu konudaki çalışmaları yürütmek üzere Temsilcilik görevlendirildi. Yönetim kurulu üyesi, Hümeyra İNCE'nin profesyonel mesleki denetim görevlisi olarak temsilcilikte çalışabilmesi için üzerindeki TUS'ları devretme süreci hakkında bilgi verdi. Oturumun ikinci bölümünde ve 2. günün devamında gündemde yer alan konular tartışıldı. Tartışılan ve üzerinde fikirbirliği sağlanan konular aşağıdaki gibidir. 1.Komisyonlar, 1.1. İletişim Komisyonu: Tüm temsilciliklerde kurularak, üyelerin genel profilini çıkartmak üzere çalışarak, üyelerin genel kurullara katılmama sebeplerini, oda ilişkilerindeki kopuklukların sebeplerini araştırarak, sonuçları Şubeye aktarmasına, 1.2. Kayaköy Komisyonu: Arşivinin, sekretaryasının başka yerde olmasının, Kayaköy konusunda işlerin ilerlemesine en büyük engel olması sebebiyle, Şubede bir komisyon kurulmasına, arşivin Şubede toplanmasına, bir eylem programı oluşturulmasına, 1.3.Yayın Komisyonu: Ana yayının ayağa kaldırılmasına, Rodos Etkinliklerinin kitap/kitapçık haline getirilmesine, imar planı notlarının derlenip kitapçık haline getirilmesine, web sayfasının güncel hale getirilmesine ve üyelerin de katılımına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine, web sitesi üzerinde ajanda oluşturulmasına, temsilcilik web sitelerindeki sıkıntıların giderilmesinde de destek sağlanmasına,

2. Mimar, Oda ve Kurumlar arasındaki ilişkileri doğru eksene oturtmak konusunun değerlendirilmesi, 2.1. Kurumlar arası iletişim sorunları belirtilerek, bu sorunları aşmak üzere, Özel İdare, Anıtlar Kurulu, Ticaret Odaları ve Belediyelerle, ilişkiler için görüşmelerin başlatılmasına, 3. Meslek Dayanışması Nasıl Olmalı, Yöntemleri Neler Olmalı konusunun değerlendirilmesi, - Temsilciliklerle işbirliğine girerek, mimarı topluma daha iyi tanıtmak için Şubenin bir çalışma yapması, - Bedelsiz işlerin, TUS'larının Oda tarafından zorunlu tutularak, üyesinin arkasında olması, - Yönetmeliklerde de yer alan mimarların ürünlerinin üzerine plaka çakılması konusunun, zorunluluk haline getirilmesi, Konuları önerildi. 4. Mesleki Denetimde fatura uygulaması konusu ve birimler arası uygulama farklılıkların değerlendirilmesi, 4.1. Marmaris: Proje +MUS. Katsayı 1. Milas: Proje. Katsayı 1. Bodrum : Proje. Katsayı 1. Fethiye: Proje +MUS. Katsayı 1. Datça: Proje. Katsayı 1. Ortaca: Proje+MUS+TUS. Katsayı 0.6. Merkez: Proje+MUS+TUS. Katsayı 0.6. Birimler arası uygulama farklılıklarını gidermek amacıyla, bir çalışma yapılarak, temsilciliklere bildirilmesine,

BİRİMLER TOPLANTILARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

1.4. Rodos Komisyonu: Rodos etkinlikleri süreci, Sinan AKYURTLAKLI tarafından özetlenerek, imzalanan protokol ve gelinen nokta hakkında bilgi verildi. Bir sonraki etkinliğin Ekim ayında Muğla'da gerçekleştirileceği belirtildi. Rodos Komisyonu çalışmalarına, birimlerin de hızlı bir şekilde katkı koyabilmeleri için, karar ve haberlerin birimlere iletilmesine,

45


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

III. DÖNEM 2. BİRİMLER TOPLANTISI

BİRİMLER TOPLANTILARI

YER: MUĞLA-MERKEZ / YÜCELEN OTEL TARİH: 27. Temmuz. 2010

PROGRAM 27.Temmuz.2010 / SALI 11.00-11.30

Açılış Konuşması Genel Bilgilendirme Temsilciliklerden kısa bilgilendirme ve öneriler

Gündemin oluşturulması ve kesinleştirilmesi. ÖNERİ GÜNDEM KONULARI: Ÿ Üye-Oda ilişkisinin geliştirilmesi, o o

Genel Kurul sürecinin değerlendirilmesi Anket çalışması

Ÿ Kayaköy, Ÿ Yapı Denetim hakkında bilgilendirme, Ÿ Haksız rekabet ve Mesleki Denetim

Uygulamaları Ÿ Mali değerlendirilme,

11.30-16.00 OTURUM

46

16.00-16.30

ARA

16.30-19.00

OTURUMUN DEVAMI


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

YER: MUĞLA-MERKEZ / EGEHAN OTEL TARİH: 29-30.Ocak.2011

PROGRAM 29.Ocak.2011/CUMARTESİ 11.00-11.30

Açılış Konuşması Genel Bilgilendirme Temsilciliklerden kısa bilgilendirme ve öneriler

Gündemin oluşturulması ve kesinleştirilmesi. ÖNERİ GÜNDEM KONULARI: Ÿ Yeni Kanun ve Yönetmelikler - Yapı Denetim - Binalarda Enerji Performansı ve EKB - Yapı Müteahhitliği ve Şantiye Şefliği Ÿ Mimarın ve Mimarlar Odası Örgütünün

Haksız Rekabet, Yapı Denetimi, EKB konularındaki rolünün değerlendirilmesi Ÿ Mesleki Denetim

- Çizim standartları - Yapı sınıfları Ÿ SMGM Ÿ Etkinlikler

11.30-16.00 OTURUM 16.00-16.30

ARA

16.30-19.00

OTURUMUN DEVAMI

20.00-…….

AKŞAM YEMEĞİ

30.Ocak.2011/ PAZAR 08.30-09.30

KAHVALTI

09.30-12.00

II. OTURUM

Ÿ Genel değerlendirme,Öneriler ve

Sonuç Kararları

KATILIMCILAR: Datça Temsilciliği, Fethiye Temsilciliği, Marmaris Temsilciliği, Milas Temsilciliği Soruşturma-Uzlaştırma Kurulu, Denetleme Kurulu Temsilcileri. 1. YENİ KANUN VE YÖNETMELİKLER; Ÿ Bu konuların daha sağlıklı ve güncel olarak değerlendirilebilmesi adına her Temsilcilikten 1 katılımcının da olacağı bir komisyon kurulabilmesi için Erol ÜNSAL'ın görevlendirilmesine, Ÿ Şube Web sitesinden yeni kanun ve yönetmeliklere erişim sağlanabilmesi ve güncellemelerin zamanının da gerçekleştirilmesi için düzenleme yapılmasına, A.Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik hakkında; 2 Ÿ M bazında yapılan yetki dağılımı konusunda itiraz edilebilmesi, 2 Ÿ 500 m altında yapılacak olan inşaatlar için Şantiye Şefi aranmaması konusunda itiraz edilebilmesi, Ve bu konuların Şubat ayındaki MYK toplantısına aktarılabilmesi için Erol ÜNSAL-Mustafa SİNEMCE-Şükran ER'in görevlendirilmesine, B.Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Hakkında; Ÿ Muğla İli içerisinde yeterlilik almış olan Yapı Denetim Şirketleri ile toplantı yapılmasına, C.Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve EKB Hakkında; Ÿ EKB eğitimi ile ilgili bu kadar eksik biliniyorken bu konuya eleştirel yaklaşılması gerektiği konun bu bağlamda yeniden tartışılması gerektiği, Ÿ Enerji Performansı ile ilgili gelişmelerin olumlu olduğu, bu anlamda yeni ve eksik taraflar olmasına karşın dünyamızın şu an karşı karşıya kaldığı enerji tüketimi ile ilgili alınması gerekli tedbirler içerisinde EKB'nin önemli bir yeri olduğunun kabul edilerek konunun tartışılmasına, Ÿ Mimarlar Odasının yeni EKB alınması ve mevcut yapıların EKB alması süreci ile ilgili olarak ayrıntılı bir çalışma ve strateji planlaması yapması için Konunun MYK ya iletilmesi, 2. MESLEKİ DENETİM; A.Çizim Standartları; Ÿ Mesleki denetimde çizim standartları ile ilgili uygulama birliği sağlanması için en kısa zamanda temsilcilik mesleki denetim görevlisi arkadaşlar ve sekreter üyelerle toplantı yapılmasına, Ÿ Mimarların Hizmet Bedelleri ile ilgili çalışma yapılması ve MYK gündemine alınmasına, B.Yapı Birim Maliyetleri; Ÿ Genel Merkeze gönderilecek olan Şube görüşünün oluşturulması için Yapı sınıfları ile ilgili temsilcilik çalışmalarının pazartesi (31.01.2011) gününe kadar Şube'ye iletilmesi, C.Ön Denetim; Ÿ ÖÇK ve Kurul projeleri ile ilgili yapılan ön denetim ile ilgili uygulamanın hibe alan ve Toki'den yardım alacak olan projelerde sakıncalar doğurduğu bu nedenle bu sorunun çözümü için ÖÇK ve Kurulla çalışma yapılmasına,

BİRİMLER TOPLANTILARI

III. DÖNEM 3. BİRİMLER TOPLANTISI

47


BİRİMLER TOPLANTILARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

48

a kurulun projelerin mesleki denetim görmeden değerlendirileceği duyumları ile ilgili Kurulla görüşülmesine, D. Tadilat Projeleri; Ÿ Soruşturma-Uzlaştırma kurulunun önüne giden dosyaların çoğunlu tadilat projelerinin fiyatlandırılması ile ilgili mimar ve mal sahibi arasında çıkan sorunlarla ilgilidir bu nedenle; MUDK'a “İlgili mimarın hazırlamış olduğu mimari projenin yapıldığı dönemde yapmış olduğu sözleşmede belirtilen bedel veya kesmiş olduğu faturadaki bedelin tadilat yapıldığı döneme uyarlanarak (enflasyon katsayısı veya yeniden değerlendirme katsayı vb.) bu bedelin en az bedel tarifesinde belirlenecek tadilat oranı (basit tadilat %25, orta tadilat %50, veya %100) ile çarpılarak belirlenir.” olarak tariflenen Soruşturma-Uzlaştırma Kurulunun önerisinin gönderilmesine ve görüş istenmesine, 3. SMGM; A.SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARININ İÇERİK OLUŞTURMA SÜRECİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA; Ÿ E-Eğitim'le ilgili 4 tane eğitim hazırlanmış durumda. SMGM'de bu sayının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında yüz yüze yapılan eğitimler devam etmekte. Her iki eğitim yöntemi ile ilgili olarak şubelerden katkı istenmektedir. Bununla ilgili Şube olarak ilk önce üyelere ulaşmak ve istekleri eğitimlerin belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapılacak. Bunun dışında web ortamında şifre alarak e-eğitim alınması için duyurulurların etkili yapılması lazım, temsilciliklerimizin de bu duyurular konusunda şubeyle ortaklaşa çalışarak var olan e-eğitimlerle ilgili üyelerimizden değerlendirmelerin alınarak yeni eeğitimlerle ilgili önerilerin SMGM'ye iletilmesine,

4. KAYAKÖY ; A. KAYAKÖY; Ÿ 09.02.2011 tarihinde saat 11:00 yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısında Kayaköy Akdeniz Mimarlık Platformu ile birlikte toplanılmasına, Ÿ Bu toplantıda Kayaköy'le ilgili yapılacak olan organizasyon (Temmuz-Ağustos) için programın belirlenmesine konunun MYK'ya taşınmasına, 5. ETKİNLİKLER; Ÿ Her ay bir etkinlik düzenlemek istiyoruz, fotoğrafçılık yarışması düzenlenecek bununla birlikte fotoğrafçılık eğitimi yapılacak. Teknik gezi ve söyleşi dönüşümlü olarak düşünülüyor bunun dışında bahar ayından itibaren belgesel gösterim yapılması, Sinan haftasında ilköğretim öğrencileri ile resim yarışması yapılması Şube düzeyinde hedeflenmektedir. Temsilciliklerimizin bu anlamda buna eklenmesine ayarlanmış olan etkinliklerin temsilcilikleri dolaşarak bunun gerçekleştirilmesine; bunun dışında temsilciliklerimizin yapacağı etkinliklerin de diğer bölgelerden katılımın sağlanması için duyurular konusunda hassa olunmasına katılımın sağlanması için çalışma yapılmasına, Ÿ Milas Temsilciliğinin Karya Sempozyum ile ilgili gelenekselleşme talebinin MYK'ya iletilmesine, Karar verildi.


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

YER: MİLAS TARİH: 02-03 Temmuz 2011 PROGRAM 02.Temmuz.2011/CUMARTESİ

11.00-11.30

Açılış Konuşması Genel Bilgilendirme Temsilciliklerden kısa bilgilendirme ve öneriler Gündemin oluşturulması ve kesinleştirilmesi. Mali Bilgilendirme,

ÖNERİ GÜNDEM KONULARI: Ÿ Olağanüstü Genel Kurul Süreçlerinin

değerlendirilmesi, Ÿ Mimarlık ortamıyla ilgili ulusal düzeyde

bir çalıştay düzenlenmesi, Ÿ Şube örgüt yapısının değerlendirilmesi, Ÿ Yapı denetim uygulamalarında yaşanan

sıkıntıların değerlendirilmesi, Ÿ Mimarlık Buluşmaları IV Kos Etkinliğinin

değerlendirilmesi, Ÿ Kayaköy Etkinliğinin değerlendirilmesi, Ÿ “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile ilgili konunun değerlendirilmesi, 11.30-16.00 OTURUM 16.00-16.30 ARA 16.30-19.00 OTURUMUN DEVAMI 20.00-……. AKŞAM YEMEĞİ

03.Temmuz.2011/ PAZAR 08.30-09.30

KAHVALTI

09.30-12.00

II. OTURUM

Ÿ Genel değerlendirme, öneriler ve

Sonuç Kararları

KATILIMCILAR : Muğla Şube Yönetim Kurulu, Bodrum Temsilciliği, Datça Temsilciliği, Fethiye Temsilciliği, Milas Temsilciliği, Ortaca Temsilciliği, Soruşturma-Uzlaştırma Kurulu, Denetleme Kurulu Temsilcileri. 1 . Ş U B E Ö R G Ü T YA P I S I N I N DEĞERLENDİRİLMESİ 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SÜREÇLERİNİN ve MİMARLIK ORTAMIYLA İLGİLİ ULUSAL DÜZEYDE BİR ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ÿ Mimarlık ortamının değerlendirmesinin yapılacağı ulusal düzeyde bir çalıştay düzenlenmesine, Temsilciliklerimize ve Şubelere bir yazı yazılarak çalıştayda değerlendirilecek konuların belirlenmesi için görüşlerinin sorulmasına, bu çalıştay gündeminde ayrıca Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurullara katılan delege yapısının sorgulanması neticesinde, doğal delegelik sisteminin tekrar gündeme alınması, tüm Şubelerin eşit şekilde temsilinin sağlanması konularının da yer almasına, 3.YAPI DENETİM UYGULAMALARINDA YA Ş A N A N S I K I N T I L A R I N DEĞERLENDİRİLMESİ, Ÿ Yapı Denetim uygulamalarında kurumlar arası yaşanan sıkıntıların yapılması planlanan çalıştayda ele alınarak daha geniş ölçekte değerlendirilmesine, 4.MİMARLIK BULUŞMALARI IV-KOS ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Kos Etkinliğinde gelinen nokta konuyla ilgili yürütücüler tarafından açıklanarak, etkinlik konularından; Ÿ Atölye ile ilgili olarak, katılımcı sayısı 15 kişiye ulaştığında kendileriyle bir toplantı yapılmasına, Ÿ Panolarla ilgili olarak, 15 adetle sınırlı katılımda, sınırın aşılması halinde yapılacak değerlendirmede, işlerin nitelikli olması halinde sınıra bağlı kalmadan tüm panoların sergilenmesine, Ÿ Kent Mobilyası yarışması konusunda TEE tarafından yapılacak bilgilendirmenin beklendiğine, bilgilendirmenin gelmesi halinde duyurularının yapılmasına, Ÿ Etkinlik katılımı ile ilgili olarak, Temsilcilik Yönetim Kurullarından kendilerinin belirleyeceği 2 yöneticinin yol ve konaklama masraflarının Temsilcilik bütçesinden karşılanmasına, Ÿ Konuşmacı olarak, Sezai Göksu, Emel Göksu, Emre Arolat, Nevzat Sayın, Tavit Köletavitoğlu isimlerinin belirlendiğine, bu isimlere ek olarak başka isimlerin de önerilebileceğine,

BİRİMLER TOPLANTILARI

III. DÖNEM 4. BİRİMLER TOPLANTISI

49


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BİRİMLER TOPLANTILARI

III. DÖNEM 5. BİRİMLER TOPLANTISI 5 . K AYA K Ö Y E T K İ N L İ Ğ İ N İ N DEĞERLENDİRİLMESİ Fethiye Temsilcilik tarafından 7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan etkinliğe dair bilgilendirme yapıldı. 6.ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” İLE İLGİLİ KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Van'da düzenlenen MYK Toplantısında da ele alınan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile ilgili konunun MYK kararları Şubeye iletildikten sonra, Temsilcilikler ile birlikte, Şube avukatına da danışılarak görüş oluşturulmasına, Karar verildi.

YER: MUĞLA TARİH: 19.Kasım. 2011 PROGRAM 19.Kasım.2011/ CUMARTESİ 11.00-11.30

Açılış Konuşması Genel Bilgilendirme Temsilciliklerden kısa bilgilendirme ve öneriler Gündemin oluşturulması ve

kesinleştirilmesi. Mali Bilgilendirme,

ÖNERİ GÜNDEM KONULARI: Ÿ Temsilcilik Seçimli Toplantıları Ÿ 17.08.2011 tarihli 648 sayılı KHK'nin

değerlendirilmesi, Ÿ Mimarlar Odası Şartnameleri

ile ilgili

konunun değerlendirilmesi, Ÿ III.Dönem Mimarlar Odası Muğla Şubesi

değerlendirilmesi,

11.30-16.00 OTURUM 16.00-16.30 ARA 16.30-19.00 OTURUMUN DEVAMI 20.00-……. AKŞAM YEMEĞİ

50


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

İZOCAM- YALITIM SEMİNERİ 14.05.2010 İZOCAM Firması, Muğla Merkez'de, yalıtım konulu bir seminer verdi.

YAPI DENETİM BİLGİLENDİRMESİ 23.10.2010 Mimar Alev AĞRI, 2011 itibarıyla tüm Türkiye'de yürürlüğe girecek Yapı Denetimi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ 05.06.2010 SMGM eğitimleri kapsamında düzenlenen Kamulaştırma Bilirkişilik eğitimine 7 kişi katıldı.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ GÜNCELLEME EĞİTİMİ 05.06.2010 SMGM eğitimleri kapsamında düzenlenen Kamulaştırma Bilirkişilik eğitimine 8 kişi katıldı.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRMESİ 18.01.2011 Muğla Makine Mühendisleri Odası Temsilciliği tarafından, 2011 yılı itibarıyla yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hakkında üyelerimize bilgilendirme yapıldı.

YAPI DENETİM BİLGİLENDİRMESİ 05.02.2011 SMGM eğitimleri kapsamında Mimar Fikret OĞUZ tarafından Yapı Denetimi konusunda bilgilendirme yapıldı.

EĞİTİMLER ve BİLGİLENDİRMELER

EĞİTİMLER ve BİLGİLENDİRMELER

FOTOĞRAFÇILIK KURSU 24.04.2011 Fotoğraf sanatçısı Erdinç ÖZAL tarafından Temel Fotoğrafçılık kursu verildi.

51


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

4. BÖLÜM ETKİNLİKLER Ÿ

52

Ÿ Ÿ

Mimarlık Buluşmaları III- Bodrum / 2010 Mimarlık Buluşmaları IV- Kos / 2011 Kayaköy'e Yaşam Aks(ın) Gelenekten Çağdaşa Akyaka Mimarisi / 2010 (Nail Çakırhan) Geleneksel Mimaride Yöresel Malzeme / 2011 (Nail Çakırhan)


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Mimarlar Odası Muğla Şubesi ile Yunanistan Oniki Adalar Mimarlar Mühendisler Teknik Odası işbirliğiyle ''Geleneğin Mimarlığa Etkisi'' konulu Mimarlık Buluşmaları III- Bodrum etkinliği 01 Ekim/04 Ekim 2010 tarihleri arasında Muğla/Bodrum'da düzenlendi. Etkinlik Rodos/Oniki Adalar Teknik Odasına üye yaklaşık 65 Yunanlı konuk, M.O.Genel Merkezi, İzmir, H a t a y, K a y s e r i , Tr a b z o n Ş u b e l e r i n i n , temsilciliklerimizin ve izleyicilerin katılımlarıyla geçekleştirildi. Etkinliğin birinci günü Bodrum/Oasis-Nurol Kültür Merkezi' de yapılan etkinlik açılış töreni, Ertuğrul ALADAĞM.O.Muğla Şube Başkanı, Iakovos GRYLLISTEE Şube Başkanı, Nurdan TOPOĞRAFM.O.Genel Merkez Genel Saymanı,Faruk Necmi Kurt- Muğla Vali Yardımcısının yaptıkları konuşmalarla başladı ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin Kale İç avlusunda verilen kokteyl ve sergi/plaket etkinlikleriyle devam etti. Üyelerimizden meslekte plaket yılları dolan arkadaşlarımıza oda plaketleri verilirken, konuklar ve ziyaretçiler iki oda mimarlarının çalışmalarından oluşan panolar sergisini ve yine iki oda üyelerinin bir hafta boyunca önceden yaptıkları mimarlık atölyesi çalışmalarını ve tasarımlarını izlediler.

İkinci gün etkinlikler Oasis-Nurol Kültür Merkezinde Muğla Şb. Sekreteri Ebru Soydaş ÇAKIR'ın açılış ve sunuş konuşması ile başlayıp,konuk konuşmacılar, Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. Nomikos MICHAIL, Yük.Mim.Ahmet İĞDIRLIGİL, Prof. Dr. Kalogirou NIKOLAOS'un 'Geleneğin Mimarlığa Etkisi' üzerine yaptıkları tematik sunuşlarla devam etti. Öğleden sonraki oturumda, atölye çalışmalarını gerçekleştiren beş atölyenin (toplam 20 mimar) üyeleri kendi atölye çalışmalarını

sunup,görüşlerini açıkladılar. Daha sonraki forumda katılımcılar ve izleyiciler konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar. Akşam da Karia Otelde müzikli bir gala yemeği düzenlendi.

ETKİNLİKLER

MİMARLIK BULUŞMALARI III- BODRUM/ 01.04.2010

Üçüncü gün etkinlik Bodrum merkezde Mindos Kapısı-Mausoleion ve Kalenin gezilmesiyle devam etti. Öğlen yemeği ve anı ağaç dikiminden sonra, Pedesa Antik Kenti kazı alanı Prof. Dr. Adnan DİLER eşliğinde gezildi.

Dördüncü son gün Milas tarihi kent merkezi ve çevresi gezileriyle başlayıp Stratonikeia antik kenti gezisiyle son buldu. Etkinliğimize katkı koyan Bodrum Belediyesine, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine, Bitez ve Tu r g u t r e i s B e l e d i y e l e r i i l e i s i m l e r i n i anamadığımız emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

53


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ETKİNLİKLER

MİMARLIK BULUŞMALARI III- BODRUM/ 01-04 EKİM 2010 Bu etkinlikte daha önce yapılmış olan Muğla ve Rodos etkinliklerinden farklı olarak Atölye Çalışmalarının başlamış olması İki Yaka Mimarlarını sıra dışı bir şekilde buluşturmuştur. Tematik sunuşlar, karşılıklı bilimsel paylaşımlar olanağı oluşturmuş olsa da, Atölye Çalışmalarındaki pratik kazanımları verememiştir. Bodrum, Atölye çalışmalarının ilk ayağı olmuştur. Her iki yaka mimarları karışık olarak gruplara ayrılmışlar ve ayrı ayrı konularda çalışmalar yapmışlardır. Atölye çalışanları bu süre içinde kaynaşmışlar, tarihsel ön yargılardan uzak bir şekilde projelerini beraberce üretmişlerdir. Atölye çalışmaları sonrasında gruplardaki mimarların, mesleki bilgi alış-verişini sürdürmeleri, her iki yaka mimarlarının bir gün ortak projeler yapacaklarını da göstermektedir.

uygulama şeklinin aynı olmadığı görüldü. Örneğin; Yunan Mimarların imar kurallarıyla ilgili yasalar karşısında hemen pes etmedikleri fark edilmiştir. Tabii ki mal sahibi çıkarına uygun mücadeleler değildi bunlar; doğrudan mimarlık bilimi ve sanatı ile ilgili mücadelelerdi. 'Geleneğin mimariye etkisi'nin sunumlarda her iki yaka mimarları tarafından farklı algılandığı da tespit edildi. Bunun nedenini anlamak elbette kolay değildi…

Pano sergileri her iki yaka mimarları hakkında da bilgiler yansıtmaktaydı. Yunan Mimarların panoları genellikle fotoğraf ağırlıklıydı. Türk mimarların panoları ise çizim ağırlıklıydı. Elbette bu tespit tartışılabilirdir. Atölye panolarında ise böyle bir ayrım fark edilmiyordu.

54

Bodrum'da yapılmış olan bu etkinliğin Tematik sunuşlarının konusu; 'Geleneğin Mimariye Etkisi' idi. Her iki yakanın bilim adamları, kendi ülkelerindeki araştırma ve mesleki deneyimlerinden bilgiler aktardılar. İzleyicilerin de sorularıyla devam eden sunuşlarda her iki yaka mimarlarının mesleğini algılama ve


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ETKİNLİKLER

MİMARLIK BULUŞMALARI III- BODRUM/ 01.04.2010

55


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ETKİNLİKLER

MİMARLIK BULUŞMALARI IV- KOS/ 07-10 EKİM 2011

M

56

uğla Mimarları ve On İki Adalar Mimarları'nın buluştuğu Kos Etkinliğinin konusu 'krize karşı mimarlar'dı. Ertuğrul ALADAĞ açılış konuşmasında; 'Bu etkinliklere başlamak için on iki adalara ilk geldiğimizde Yunan Mimarlara bu adamlar neden geldi diye sorulmuş. İşte bu günler için gelmiştik. Tarihte her iki yakanın halklarının koşullara göre karşı tarafa sığınmak, doymak, mal değiş tokuşu yapmak ve çalışmak için geçtiklerini ispatlayan yeteri kadar belge var. Ekonomik krizler ve küresel iklim değişikliği nedenleriyle bu iki yaka geçişleri politikacılar tarafından engellenemeyecektir. Kötü günler için şimdiden ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız.' gibi sözlerle asıl amacın insanlık amaçlı girişimler olduğunu vurguladı. Her iki yakanın bilim adamları, küresel ekonomik krizin mimarlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında açıklamalar yaptılar. Ancak bu sunumlar krize karşı bir çözüm üretecek değildi. Elbette böyle bir beklenti de yoktu. Prof. Dr. Şehir Plancısı Sezai GÖKSU 'Kapitalist Küreselleşmenin Neoliberalizm İdeolojisi Karşısında Planlama' konulu sunumunda küresel sermayelerin planlamaları kontrolleri altında tuttukları ve hatta yönettiklerini söyleyip, sözlerine şöyle devam etti; Planlama denilince sermayenin orada olduğu anlaşılmalıdır. Planlama statik değil dinamik bir kavramdır. Planlama yapılan bölgedeki yerleşik halkı içermeyen planlar her zaman için tehlikelidir diyerek, krizlerin neden ortaya çıktığı konusunda önemli ipuçları vermiş oldu. Ne ilginçtir ki Prof. Dr. Tasis PAPAIOANNOU 'Kibir Gazap Getirir' başlıklı sunumunda da benzer

şeyleri söyledi. İki yakanın bilim adamları krizin nedenlerini net bir şekilde ortaya koydukları gibi çözümünü de ortaya koymuş oldular. Planlama ve Mimarlıkta sermayeye hizmet etmek amacıyla şova dönüşen mesleki çabalar bu kara günlerin gelmesinde etkilidir, gibi sözleri de ortaktı. Toplumların hizmetinden çıkarak küresel sermayeye yaklaşan mimarlık anlayışına artık terk etmek gerektiğini de vurguladılar. Atölye çalışmalarının sonuçları Bodrum'dakine göre çok daha profesyonelceydi. Sunumlar çok daha başarılı, ilişkiler çok daha oturmuş, panolar da daha fazla içerikliydi. Bu ikinci atölye çalışmasında projeler üzerindeki tartışmalara göre Türk ve Yunan Mimarlar hakkında genelleme yapmadan tespitler yapılmıştır. Örneğin; geçmişte sulak alan olan ve daha sonra üzerine yapılan sanayi tesisiyle tahrip olan ekolojik alan için bir Türk Mimar bu alana muhteşem şaheser bir mimari eser yapılması gerektiğini söylerken, bir başka Türk Mimar gruptaki Yunan Mimarlarla aynı fikirde olup bu alanın tekrar özgün haline döndürülerek insan üretimi hiçbir şey yapılmaması konusunda ısrarcı olmuştur. Bu tespit gösteriyor ki gelecekte mimarlar ırklarına göre değil dünya görüşlerine göre beraber çalışacaklardır.

Bu etkinlikte sadece Muğla Mimarları Pano sundular. Bu nedenle olsa gerek etkinlik içinde pano çalışmaları yeterli değildi. Ancak atölye çalışmalarının panoları çok başarılıydı. Ko s e t k i n l i ğ i n d e a r ke o l o j i k e s e r l e r i n restorasyonları hakkında teknik gezilerle bilgiler aktarıldı. Gelecekteki etkinlik konusu için bu tür teknik gezilerin çok daha gerekli olduğu fark edildi.


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ETKİNLİKLER

MİMARLIK BULUŞMALARI IV- KOS/ 07-10 EKİM 2011

57


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ETKİNLİKLER

MİMARLIK BULUŞMALARI IV- KOS/ 07-10 EKİM 2011

58


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Muğla Şube bünyesindeki Kayaköy Akdeniz Mimarlık Platformu ve Fethiye Temsilciliğimizin birlikte yaptığı bu etkinlik, Ulusal ve Uluslararası bilim adamlarının Kayaköy üzerine düşünce ürettikleri verimli bir çalışmaydı. Ertuğrul ALADAĞ açılış konuşmasında; "Anadolu'daki Osmanlı Ortadoks Hıristiyanlarından kalma evlerin etnografyaları hakkında bilgi eksikliği vardır. Kayaköy evleri de bunlardandır. Ayrıca buradaki evler, bölgedeki diğer toprak damlı evlerden, iç süsleme ve plan tipi olarak farklıdır. Bu evlerin restorasyonu elbette zordur. Ahşap aksamları kalmayan bu evlerin bu hale gelmesi, zorunlu göçten sonra, çevredeki köylülerin on beş yıl oduna gitmeyip, ihtiyaçlarını bu evlerden temin etmeleri ve o yıllarda yöre halkı dışındaki insanlar tarafından da bu evlerin yağmalanması sonucu Kayaköy evleri sadece taş duvar olarak kalmış olduğunu ve bu nedenle her iki yaka mimarlarının ortak bir

çalışmayla bu evlerin restorasyonlarının yapılabileceğini" söyledi. Sunum yapanlardan Prof. Despina DAMIANOU'nun Kayaköy kökenli bir aileden gelmiş olması etkinliğe ayrı bir renk katmıştı. Kayaköy evlerinin iç kullanımı hakkında etnografik bilgiler aktaran Damianou da, Kayaköy evlerinin doğru bir şekilde geleceğe aktarılması için birlikte çalışmalar yapılması gerektiğine değindi. Prof. Mimar ve Şehir Plancısı Jacques POCHOY sunumunda; Avrupa'da bu tür yerlerin nasıl korunduğunu ve yaşatıldığını anlattı. Kayaköy'de geleneksel yapı sanatlarını öğreten zanaat okullarının açılması gerektiğini söyledi. Ayrıca evlerin bir kısmının restore edilip, günümüz koşullarına göre hizmet vermesi sağlanırken, diğer kısmının olduğu gibi korunması gerektiğini de vurguladı. Arkeolog Petros MECHTIDIS konuşmasında ise; bu evlerin oldukları gibi korunması ve şapellerin ahır olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

ETKİNLİKLER

KAYAKÖY'E YAŞAM AKSI(N) / 08-10 EYLÜL 2011

59


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ETKİNLİKLER

KAYAKÖY'E YAŞAM AKSI(N) / 08-10 EYLÜL 2011

60


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Etkinlikte Yüksek Mimar-Yazar Oktay EKİNCİ, Gazeteci-Yazar-Ünal TÜRKEŞ, Yüksek MimarKüratör M.Melih GÜNEŞ, Prof.Dr. Şadan GÖKOVALI ve Yüksek Mimar-Yazar Ertuğrul ALADAĞ konuşma yapmışlardır. Konuşmacılar Nail ÇAKIRHAN'ın hayatı, şiirleri ve Akyaka mimarisine yaptığı katkılara değinmişlerdir. Oktay EKİNCİ konuşmasında; Geleneksel Mimarlığın korunması ve doğru bir şekilde geleceğe aktarılmasının 'Gelişmiş bir uygarlık davranışı olduğunu belirtti. Ertuğrul ALADAĞ ise konuşmasında; Çakırhan'ı 'Her sene hayatı ve şiirleriyle anmakla yetinmeyip, her yıl farklı konuşmacıların Anadolu Geleneksel Mimarlığı üzerine bilgiler aktardığı daha teknik etkinliklerle de desteklenmesi gerektiğini' söyledi.

ETKİNLİKLER

GELENEKTEN ÇAĞDAŞA AKYAKA MİMARİSİ / 2010

61


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ETKİNLİKLER

GELENEKSEL MİMARİDE YÖRESEL MALZEME/ 2011

62

Etkinlikte Yüksek Mimar-Yazar Oktay EKİNCİ, Yüksek Mimar Prof. Ataman DEMİR, Yüksek Mimar Beyazıt BÜYÜKYILDIRIM ve Yüksek Mimar Restoratör Ertuğrul ALADAĞ konuşma yapmışlardır. Ataman Demir; 'Anadolu'da Yerel Mimari ve Malzeme' başlıklı bir sunum yaparak Anadolu'da ki Geleneksel Mimarlığın günden güne kaybedildiğini tespitlerle ortaya koymuştur. Beyazıt Büyükyıldırım; 'Anadulu'da Gelenekten Geleceğe Kerpiç ve Mimarlık' başlıklı yapmış olduğu sunumda kerpiçin tüm dünyada da yeniden tercih edilidiğini vurgulamıştır. Ertuğrul Aladağ; 'Güney Ege'de Toprakdam'dan Kiremit Çatıya' başlıklı sunumunda, bu bölgede 19.yy'daki batılılaşma etkisiyle birlikte depremlere daha dayanıklı oldukları için 'Ahşap Karkas-Hımış-Bağdadi' yapı teknikli kiremit çatılara geçiş olduğunu vurgulamıştır.


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

5. BÖLÜM DAVALAR ve İTİRAZLAR Ÿ MuğlaEski Garaj Alanı Ÿ Muğla Devlet Hastanesi Yeri Ÿ Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 Ölçekli ÇDP Ÿ Marmaris Feribot İskelesi Ÿ Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Köyü Kissebükü Koyu Ÿ Muğla Milas-Bodrum Çamseki Mevkii 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Planları Ÿ Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri Ÿ Muğla 1/25.000 Ölçekli ÇDP

63


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MUĞLA ESKİ GARAJ ALANI Dava Dilekçesi Av. Mustafa İlker GÜRKAN – Av. Alican GÜRKAN Temel Yapı İş Merkezi Kat.2 Gümbet/BODRUM Tlf/Faks : 0252 317 17 89 Cep : 0532 277 80 61 0536 575 77 99 MUĞLA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA DOSYA NO : 2011/409 E. (408 de İhalenin iptali) Yürütmenin durdurulması istemlidir. DAVACI : Mimarlar Odası Muğla Şubesi (MO sının yetki vermesiyle) VEKİLİ : Av. Mustafa İlker GÜRKAN –Adres başlıktadırDAVALI : Muğla Belediye Başkanlığı TEBLİĞİ : 27 Ekim 2010 (Kat Karşılığı İlan Tarihi) D. KONUSU: Muğla 1. İdare Mahkemesi 2010/3775 E. Sayılı dosyasıyla ilgilidir. Muğla Belediyesinin Muğla, Merkez, Emirbeyazıt Mahallesi, 36 Pafta, 379 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı Muğla Belediyesi mülkiyetinde olan (Eski Garaj Alanı) taşınmazda Muğla Belediyesi tarafından kat karşılığı inşaat işleri yaptırılmasına dair işlemin (ihaleye çıkarma işleminin) (İhalenin iptali için ayrıca dava açılmıştır.) ve bu işlemin dayanağı olan 2004 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı ve plan hükümlerinin ve bağlı Muğla Belediye Meclisinin 02.07.2010 gün ve 104 sayılı kararının iptali ile İdari işlemlerin uygulanması halinde giderilmesi güç yada olanaksız zararların oluşması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşulları birlikte gerçekleştiğinden dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması istemidir. OLAYLAR: Muğla, Merkez, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan ve tapuda 36 Pafta, 379 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı yaklaşık 9000 m2 olup ta imar uygulamaları (kamuya terkler) sonucunda 7031.89 m2 yüzölçümlü alanı içeren taşınmaz; uzun yıllar Muğla Oto Garajı (Terminal) olarak kullanılmış, 1982 yılında onaylı Muğla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “BELEDİYE SARAYI” alanı olarak gözükmektedir. (Ek 1: 1982 yılına ait imar planı) Süreç içinde Şehircilik ve Planlama ilkeleri göz ardı edilmeden ve kamu yararı ilkeside gözetilerek bu alan ile ilgili bir çok düşünce ortaya koyulmuştur. Örneğin : Önce bir Belediye Sarayının yapılması düşünülmüş… İçinde kısmen ticaret kullanımlı ve tiyatro, sinema salonu, konferans salonları gibi kültürel fonksiyonlara sahip ve üniversite öğrencilerine yönelik fonksiyonların da yüklendiği kültürel çok amaçlı bir yapının yapılması da planlanmış… Ayrıca Muğla'nın ihtiyacı olan vasıflı bir Turizm tesisinin de yapılması tartışılmış …. Ve nihayet; bu alanın herhangi bir yapılaşmaya gitmeden sadece çevre düzenlemeleri yapılarak meydan olarak da korunması düşüncsi gelişmiştir. Daha sonra Muğla Belediyesi Eski Adliye sarayını (Konak altı Kültür alanındaki) devralarak Muğla Belediyesi Hizmet Binası olarak restore ettirmiş , ayrıca Orhaniye mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezini yapmış ve hizmete sokmuştur. Ancak Muğla Belediyesince 27 Ekim 2010 tarihinde yapılan ihale ilanıyla birlikte söz konusu 379 ada, 1 parselde; 3 bodrum kat otopark, 1 bodrum kat ortak alanlar, zemin kat ticari kullanımlı ve 1 nci - 2 nci - 3 nci, 4 ncü katlar konut kullanımlı olmak üzere toplamda 9 kat (4 bodrum+ 5 zemin üstü) olacak şekilde, yaklaşık 35.000 m2 alanlı bir yapının kat karşılığında yaptırılması öngörülmüş ve buna uygun olarak ihaleye çıkarılmıştır. İlana çıkarılan bu ihalenin; (Ek 2: İhale dosyası) (Ki; iptal isteğine konu olan bu ihaleye çıkarma işlemidir.) 2007 yılında Belediye Meclisince Belediye Başkanına verilen yetki doğrultusunda gerçekleşeceği ve yapılaşmanın 2004 yılında Belediye Meclisince onaylı “BELEDİYE KATLI OTOPARKI VE İŞHANI” olarak yapılan İmar Planı tadilatına dayalı olarak gerçekleşeceği yapılan araştırmalarla yeni öğrenilmiştir. (Ek 3: 2004 yılı belediye katlı otoparkı ve işhanı plan değişikliği)

64


Bilgi notu : Sayın Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinden bu belgedeki tadilat için yetki aldığını ifade etmektedir. Oysa sözü edilen 02.07.2007 tarih ve 104 sayılı kararda konut yapımı için bir yetki verilmemiştir. (Ek 4: İhale dosyasında (ek 2) son sayfada bulunan Meclis kararı) Belediyemiz konut yapımını ihaleye katarak plandaki yapılaşmada vasıf değişikliği de yaratmıştır. Ve yine 2009 Yerel seçimleri ile hem meclisin sayısı 20 iken 25'e çıkmıştır. Hem de Yetki 2 yıldır uygulanmamıştır. Yeni meclis üyelerinin farklı tercihleri olabileceği gözetilerek Meclisin eski kararının yeniden gözden geçirilmesi – kentsel gelişme ve değişme de gözetilerek- zorunludur. Elde edilen belgeler, İmar Planı Tadilatları ve ekleri incelenmiş, dava konusu kararın:“kamu yararı” temel ilkesine ve yanı sıra; şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğu anlaşılmıştır. Yasanın odamıza yüklediği sorumlulukla. Belirtilen İmar Planı Tadilatı işleminin ve buna dayanan ihalenin iptali amacıyla: Bu davanın açılmasına Odamız Yönetimin Kurulunca karar verilmiştir. Bu konuda dava açma yetkisini içeren Mimarlar Odası Genel Merkezi Belgesi de ekte sunulmuştur. (Ek 5: Yetki belgesi) AÇIKLAMALAR 1.

36 pafta, 379 ada, 1 parsel; dört bir çevresi yollarla ve fiziki olarak meydan konumunda kuzeybatısında mevcut Akaryakıt İstasyonu ve Yalçın Otel ve Valilik, Güneybatısında yapılaşmanın çok büyük oranda tamamlandığı 4 katlı Altı Ticaret üstü konut yapı adası, Güneydoğusunda Ana yol, Stadyum ve Kuzeydoğusunda ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma yasasına göre Cumhuriyet dönemi tescilli yapılardan olan 3 katlı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (Eski Kız Meslek Lisesi ve Eski Öğretmen Lisesi) ile çevrili, kentimiz ana merkezine ve Atatürk anıtına çok yakın, kentlinin yaya olarak çok kolayca ulaşabileceği, fiziki koşullarda “meydan” konumunda ve Kent merkezinde kalan Belediyenin en değerli ve gelecek kuşaklara aktarabileceği tek mülk konumundadır.

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Yukarıda açıklandığı gibi K.T.V.K. Kanunu göre tescilli yapılara cephe veren ve koruma alanında kalan bir parseldir. İmar Planında BELEDİYE SARAYI alanı olarak gözüken ve merkezi konumdaki bu alan (Eski Garaj Alanı) uzun yıllar sonucu kamunun ortak olarak kullandığı bir alana ve Meydana dönüşmüştür. Kentimiz kendisine bir meydan yaratmıştır. 2.

Kentimizde Yeni garajın yapılmasıyla birlikte bu alan; kamunun ortak olarak kullandığı bir alana dönüşmüş olup, yaklaşık 10 (on) yıldır bu alanda; Sosyal, Kültürel ve Sportif etkinlikleri festivaller, çeşitli konserler ve mitingler düzenlenmekte, Ticaret Odasınca düzenlenen Yapı Fuarları bu alanda organize edilmekte, çeşitli gösteriler bu alanda yapılmakta ve iftar çadırları bu alanda kurulmaktadır. Birçok ilde özenilen bir husus: Burada yapılan miting konser ve benzeri toplantılara yurttaşlar kolayca ulaşmakta ve toplantı bitiminde kolayca ve kısa sürede dağılabilmektedirler. Dikkat çekmek isterizki : Bu alan güvenlik açısından da fevkalde müsait bir alandır. Şeffaftır. Kolayca denetlenebilinecek niteliktedir. Güvenlik sorunu yalnızca kişisel yada toplumsal vakıalar bakımından değil. Doğal afetler bakımından da bu alan kolayca ve hızla ulaşılabilir özelliği ile bir güvenlik faktörüdür de. Ayrıca eğitim ve tanıtıma dayalı olarak çok çeşitli etkinlikler de bu alanda yapılmaktadır. Bu saptamanın ne önemi var? Muğla bir üniversite kenti olarak hızla gelişmektedir. Kent meydanları nufusun birbirini tanımasında ve aralarında ortak kent bilinci, sevgisi, dayanışması oluşmasında olağanüstü fonksiyoneldir. Muğlaya göç eden öğrenci, Muğlamızın yerlisi ile yanyana konser izler, kitap fuarını gezer, sirk'e gider v.s. Bu ise; kent halkının bütünleşmesine hizmet eder. Yeni bir kent bilinci, kültürü ve hafızası oluşmasını sağlar. Anıları birlikte miting yaptığını, folklar gösterisi izlediğini hatırlatır ve yeni bir etkinlikte de “meydan” hemen aklagelir. “Meydan” Bu tür kentli etkinliklerinin zihnen üretilmesi,paylaşılması ve sindirilmesinde etkin rol oynar. (Ek –6: 29 adet fotoğraf basından alınmıştır.)

65


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DAVALAR ve İTİRAZLAR

AYKIRILIKLAR: 2004 yılında yapılan İmar Planı tadilatı ve şuanki Uygulaması: 1.

Kent Merkezi ve yerleşik alanla bütünleşen bölgenin nefes alıp verdiği bu alanda hangi gerekçeler ile imar planı değişikliğinin yapıldığı belirsizdir. Şu sorular yanıtlanmalıdır: Bu değişikliğin kentsel alan bütününde getireceği olumlu, olumsuz etkileri saptanmış mıdır ? Çevredeki yapılaşma ile tutarlı olup olmadığı belirlenmiş midir? Nüfus projeksiyonuna etkisi ilave sosyal donatı alanlarının yaratılıp yaratılmadığı incelemiş midir? Somut gerçek; maalesef bu sorulara olumsuz yanıt vermeyi zorunlu kılmaktadır. Kentsel yaşamın bugünü ve yarınını düzenleyen sağlıklı bir çevrenin oluşturulması amacına aykırı durumdaki bu uygulama; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır. (Ek 3: bu hususda da delildir)

2.

Muğla; Üniversitesinin ciddi şekilde gelişmesiyle birlikte son 4-5 yılda hızla büyüyen ve hızla nüfusu artan kentimizde; Bu alanda koruma ve gelişme stratejisi oluşturulmadan, kamu adına bu alanda çıkan fırsatlar değerlendirilmeden, bölgesel yapı ve fiziksel çevrenin geliştirilerek yaşanılır ve kullanılır bir yerleşmenin olanakları araştırılmadan, sosyal gelişmeler de göz ardı edilerek yapılan bu plan değişikliği ve uygulaması; merkezi konumdaki bu bölgedeki kentsel yaşamı gelecek yıllarda olumsuz etkileyecektir.

3.

Kentsel çevre düzenleme projeleri üretilerek, “koruyarak kullanma” ilkesiyle birlikte sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği, merkezi konumuyla kentlinin yaya olarak kolayca ulaşabileceği meydan konumundaki bu alanda; yönetsel ve ticari baskılarla ve/veya amaçlarla üretilmiş bu imar planı tadilatı: ülkemizde sıkça uygulanan arsa rantına yöneliktir. Bu yolla belediyeye ekonomik kazançlar elde etmek üzere yapılmıştır. İlk bakışta “masum”, “kent rantının özel bir çıkara değil belediyeye yansıtılması gibi görünmektedir. Ancak şehircilik ve planlama ilkeleri; uzun erimli bir vizyonu zorunlu kılar. Belirtilen alan konut işleviyle kat karşılığı yapılaşmaya açılarak yap-satçılık örneği oluşturmaktadır. Böylesi bir uygulama ise : Yerel Yönetimlerin bütün yurttaşlara uygun yaşam çevreleri, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları yaratmakla yükümlü olduğuna dair ulusal ve uluslar arası mevzuatın dikkate alınmaması anlamına gelir. Şu hususa dikkat çekmek istiyoruz. Çevre haklarıda da artık AİHS kapsamındadır. Kentin adeta nefes borusu konumundaki bir alanın yapılaşmaya açılması AB değerleri bakımından hiçbir üye ülkede ve AİHM önünde kabul görmez. Odamızın karşı çıktığı dava konusu işlemin Yalnızca ulusal mevzuata değil AİHS ve BM Kent Şartı ve benzeri ulusalüstü (=supranasyonel) mevzuata da uygun olmadığını Yüce Mahkemenizin bilgilerine sunarız.

4.

Çağdaş ve kullanılır bir çevre yaratmak üzere gerekli bilimsel çalışmalar yapılmadan, sivil toplum kuruluşlarından gerekli görüşler alınmadan yapılan ve bölgedeki soysal yapılanmayı da olumsuz etkileyecek işbu plan değişikliği; “…… herhangi bir saha bulunduğu bölgenin fiziki şartlarına ve çevre koşullarına, konumuna aykırı maksatlar için kullanamaz” şeklindeki genel imar ve şehircilik ilkelerine de aykırıdır.

5.

2863 sayılı K.T.V.K. Yasası göre bu alan; kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki yapılar (Eski Kız Meslek Lisesi ve Öğretmen Okulu, Valilik binası) Cumhuriyet dönemi tescilli korunması gereken yapılarla çevrili ve bu parsellere bitişik ve cephe verir konumdadır. T.K.T.V. Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih – 664 sayılı ilke kararında; “……. Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına” karar verildi denilmektedir. (EK 7: Mezkur, Yüksek Kurul İlke Kararı )

66


Yani Koruma Amaçlı İmar Planının sınırında yer alan ve tescilli parsellere cephe veren bu alandaki planlama ve yapılaşma koşullarında Koruma Kurulunun görüşünün alınması gerekmektedir. Elde edilen bilgi ve belgelerde böyle bir görüşe rastlanılmamıştır. 6.

Bu alanın planlanmasındaki hiçbir aşamada Konut Kullanımı düşünülmemiştir. Bu uygulamayla; Muğla Kentsel Sit alanı merkezindeki (özellikle Kurşunlu cami ve çevresindeki) zaten olumsuz ve kötü durumdaki mevcut ticari faaliyetleri olumsuz etkileyecek ve bu bölgedeki ticari faaliyetlerin alt bölgelere kaymasını hızlandıracaktır ki bu durum Koruma Amaçlı İmar Planının Bölgedeki uygulamalarını olumsuz etkileyecek, kentsel sit alanındaki kaçışı hızlandıracaktır. Siz Arastayı canlandırmak istiyorsanız yakın bölgelerde güçlü bir ticari hayat olmaması gerekir. Oysa işlem buna yol açıyor. Şu anda : Cumhuriyet meydanına Güeyden yaklaşan bir kimse meydanı sezmeye başlıyor, kenti algılamaya başlıyor. Oysa bu bina bloklarının ( 4Blok) yapımı ile kent kimliğinin simgesi olan meydan bir anda tecrit oluyor. Ayrıca şu noktaya da dikkat çekelim: 1/5000 ölçekli Muğla nazım imar planında tamamı ticari kullanımlı olarak saptanmışken bu ihale ile vasıf değişikliği yapılarak konut alanına dönüştürülmektedir. Bu durum üst plan kararlarına ve plan hiyararşisine aykırıdır.

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Yine 2004 yılında yapılan imar planı tadilatında (Tescilli parseller koruma alanında kalan) KTVYK nun 05.11.199 gün ve 664 sayılı ilke kararına göre KTVK Bölge Kurulundan görüş alınması gerekmektedir. Bu husus da imar planı tadilatının hukuka aykırılığının açık bir kanıtıdır. İptal nedenidir. 7.

Kent kimliğinde fiziksel biçimlenmenin önemli verilerinin başında; Kentin ana formu, yoları, caddeleri, yeşil alanları ve meydanları gelir. Kaldı ki kentsel kimliğin temel koruyucularının başında yerel yönetimler olmalıdır. Bu çerçevede; Muğla Belediyesince yapılan bu imar planı tadilatı ve beraberindeki ihale işlemi v.s birlikte;

   

Bölgenin sosyal ve kültürel gereksinimlerini mi karşılamıştır.? Sağlıklı, yaşanılır ve güvenli bir çevrenin yaratılmasına katkımı sağlamıştır.? Eğer kentimizde var ise konut ve ticaret açığını mı karşılamıştır.? Özellikle bu imar planı tadilatı ve uygulaması kamu yararı adına çıkan bir işlemden mi kaynaklanmıştır.? Tüm bu soruların cevabı bulunmalı, yapılan işlemin gerekçesi ortaya konmalı ve hukukende sorgulanmalıdır. Bizim vardığımız sonuç yapılan işlemde hiçbir kamu yararı olmadığı gibi çok geniş, kapsamlı ve açık biçimde kamu yararına aykırı davranıldığı yönündedir. YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİ : aİşlemin hukuka açıkça aykırı olduğu yukarıda sunulan mevzuatın kuşkuya yer bırakmayacak hükümlerinden bellidir.... Özetle: Somut olaya yatay olarak bakıldığında; aceleye getirilmiş, gerekli incelemeler yapılmadan, ilgili ve yetkin kuruluşların görüşleri alınmadan tesis edilmiş…. Dikey olarak bakıldığında ise Ulusal ve uluslar arası/ulusalüstü mevzuata kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine, çevre ve kentli haklarına aykırı , tek dayanağı “Belediyeye gelir etmek temelinde” bir idari işlem kurulmuştur. İşlem hukuka açıkça aykırıdır. bBu işlemin uygulanması durumunda ileride giderilmesi olanaksız zararlar doğacağı “izahtan varestedir.” Kent merkezinde konumuyla tek olarak kalmış, fonksiyonel ve simgesel açıdan tayin edici öneme sahip, kentlinin kolayca ulaşıp bir araya gelebileceği nitelikte olduğu basit bir kuşbakışı inceleme ile dahi anlaşılabilecek, kentlerin fiziksel biçimlenmesinde

67


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

önemli öğelerinden olan bir kent meydanı olma özelliklerinin tümüne sahip bu alana yani Kentin nefes borusuna kocaman yapı blokları konulacaktır. Ek te sunulan uydu fotoğrafı gerçeği bütün açıklığıyla göstermektedir. Bu meydan Muğla için yaşamsal değeri olan bir meydan dır. Eğer kaybedersek Düğerek den yada Akçaovadan ödünç meydan alabilecek değiliz. Şu an da meydanda inşai faaliyette başlamış durumdadır. (EK 8 : Bütün dava dilekçesinin bu ekte bulunan 1/5000 lik plan ve google dan alınan hava fotoğrafı ile birlikte incelenmesini dilemekteyiz. ) SONUÇ: Sayın Mahkemece resen gözetilecek hususlar ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle Niteliği ve kapsamı ile : Genel planlama ve şehircilik ilkelerine, imar hukukuna ve kamu yararına uygun bulunmayan; pozitif hukuk bakımından ise Anayasamızın AİHS'nin, 1992 de kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel Şartı ve benzeri ulusal ve uluslar arası mevzuatın ilgili bölümlerine açıkça aykırı olan ve ileride giderilmesi olanaksız zararlara yol açacağı belli olan 1Muğla Belediyesinin Muğla, Merkez, Emirbeyazıt Mahallesi, 36 Pafta, 379 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı Muğla Belediyesi mülkiyetinde olan (Eski Garaj Alanı) taşınmazda Muğla Belediyesi tarafından kat karşılığı inşaat işleri yaptırılmasına dair işlemin ve bu işlemin dayanağı olan 2004 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı ve plan hükümlerinin ve bağlı Muğla Belediye Meclisinin 02.07.2010 gün ve 104 sayılı kararının iptali ile İdari işlemlerin uygulanması halinde giderilmesi güç yada olanaksız zararların oluşması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşulları birlikte gerçekleştiğinden dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini 2-

Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin de davalıya yüklenmesine Hüküm kurulmasını vekileden adına istem olarak takdirlerinize sunar ve dilerim. Saygılarımla. Davacı Vekili Av. Mustafa İlker GÜRKAN

Ek : 1- Yetki belgesi 2- İlan örneği 3- 2 adet uydu fotoğrafı bilgisayar çıktısı 4- 8 Adet dilekçede numaralandırılmış özel ek 5- KTVKYK ilke kararı 6- Belediye Meclis kararı 7- Bir kısım ihale evrakları örneği

68


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MUĞLA ESKİ GARAJ ALANI Yürütmeyi Durdurma Kararı

69


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

70


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MUĞLA DEVLET HASTANESİ YERİ Dava Dilekçesi

71


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

72


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

73


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

74


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

75


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

76


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Bir önceki Şube yönetimlerimizin yakından takip ettiği Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı süreçlerini Şubemiz aksatmadan devam ettirmiştir. Daha önce 29.10.2009 tarihinde konu ile ilgili açtığımız davaya ilişkin bilirkişi ile görüşmeler yapılmış ve ekte bulunan bilirkişi soruları mahkemeye sunulmuştur. Sürekli revizyon yapılarak yargı süreçlerinden bir anlamda kaçırılmaya çalışılan 1/100.000 ölçekli planın son revizyonuna Fethiye Temsilciliğimiz itiraz etmiştir. Bu itiraza istinaden Muğla Şubesi revizyon plana da dava açmıştır.

Dava Dilekçesi

Av. Mustafa İlker GÜRKAN Av. Alican GÜRKAN Temel Yapı İş Mrk. K. 2 Gümbet/BODRUM Gümbet/BODRUM (0252) 317 17 89 GSM:0532 277 80 61 (T.C Kimlik no: 22916475512 )

Te m e l

Ya p ı

İş

Mrk.

K.

2

(0252) 317 17 89 GSM:0536 575 77 99 (T.C. Kimlik no: 22904475968)

DAVALAR ve İTİRAZLAR

AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP

DANIŞTAY ( ) DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Sunulmak üzere FETHİYE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma Taleplidir. DAVACI : TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı (na izafeten) Muğla Şubesi (Fethiye temsilciliği) VEKİLİ : Av. Mustafa İlker GÜRKAN –Adres başlıktadır.DAVALI : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara KONU : Çevre ve Orman Bakanlığınca onanan; Hukuka aykırı Aydın-Muğla –Denizli bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planına, İTİRAZLARIMIZIN ZIMNİ REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemidir. ZIMNİ RED TARİHİ: 17.10.2011 DAVA NEDENLERİ - AÇIKLAMALAR Dava konusu işlem (plan) aşağıda sunulu nedenler dolayısıyla sakat bir işlemdir. Açıkça kanuna aykırıdır. Uygulanması durumunda ileride giderilmesi olanaksız zararlara yol açacak niteliktedir. Şöyle ki : 1-21.04.2011 gün ve 63 sayılı yazımızla mezkur plana itiraz ettik. Bir çok itirazla birlikte planda bazı değişiklikler yapılarak plan yeniden askıya çıkarıldı. 2- Daha sonra 18.08.2011 günlü yazımızla ve gerekçesiyle askıdan indirilen mezkur plana yeniden itirazlarımızı sunduk. Geçen 60 günlük süre içinde itirazlarımıza bir yanıt verilmedi. Biz iyiniyetle dava süresi içinde dahi bekledik. Ancak Mimarlar Odası gibi konu ile doğrudan ilgili bir Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşunun görüşleri ve itirazlarının herhangi birisi hakkında hiçbir değerlendirme yapılmamış ve yanıt verilmemiştir. Ve sonuçta; hakkın ifası ve icrası amacıyla bu davayı açmak için Yüce Mahkemenize başvurmak gerekmiştir. 3- Mezkur Plana itiraz ve İptal istemi gerekçelerimiz İdareye sunmuş bulunduğumuz 21.04.2011 gün ve 63 sayılı yazımız ekindeki itiraz dilekçemizde ifade edilmiştir. 4- Bu itirazlarımızın temelinde mezkur planın bütününde aşağıda sunulan ve hukuka aykırı olan hususlar yer almaktadır. İtirazlarımız salt başlarına haklı olduğu gibi, kapsamı ve dayanağı oluşturan mezkur planın hükümleri bütün halinde de hukuka aykırıdır. Nitekim bu konularda açtığımız (Muğla Şubemizce açılan ) dava Danıştay Altıncı Dairesinde 2009/14036E. da kayıtlıdır ve derdesttir.

77


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Şöyle ki

DAVALAR ve İTİRAZLAR

A- AMAÇ VE YETKİ KULLANIMI: 1-) Üç ilin idari sınırlarını kapsayan planlama bölgesi 3.316.000 HEKTAR gibi büyük ve önemli bir alandır. Ülke genelinde yürütülmekte olan planlama hamlesinin bir parçasıdır. Burada amaçlanan, öncelikle çevre bilinci ve koruma kullanma dengesi yaratacak stratejik planlama dır. 2-) Çevre ve Orman Bakanlığı'na çevre düzeni planı yapma görevi veren, 4856 sayılı yasanın 2 (H) ve 10 ( C ) maddesi, Aynı yasanın AMAÇ başlıklı 1. Maddesi Sözkonusu 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı uygulama hükümlerinin “AMAÇ” başlıklı 1. maddesi Çevre ve Orman Bakanlığı'na çevre düzeni planı yapma yetkisi veren, 5491 sayılı kanun ile değişik, 2872 sayılı Çevre Kanunun 9. maddesi b. Bendi Çevre düzeni planlarına dair yönetmeliğin (11.11.2008 RG27051) AMAÇ: başlıklı 1.maddesi,… Hükümleri karşısında Görülmektedir ki : ASKIYA ÇIKARILMIŞ OLAN BU PLAN; 5491 sayılı kanun ile değişik, 2872 sayılı çevre kanununun 9. maddesi “b” bendinde TARİF EDİLEN PLAN DEĞİLDİR. İdareye verilen Yetkilendirme; “.... nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere...” biçiminde olduğu halde; bu plan, sanki bizzat kendisi nazım ve uygulama imar planıymış gibi kararlar içermektedir. Örneğin : Emsal, yükseklik, yaklaşma sınırı, minimum ifraz şartı gibi ancak 1/1000 uygulama imar planlarında görülebilecek kararlar içermektedir. Bu durum, planın, aynı zamanda bir ölçek problemi taşıdığını da göstermektedir. B- PLANLAMA İLKELERİ VE HİYERARŞİK BÜTÜNSELLİK: 1-) Plan Hükümlerinin 8.34 Maddesi ile başlayan bölümler gibi bir çok yerde, görülen ve ancak 1/5000 ve 1/1000 nazım ve uygulama imar planlarında görülebilecek hükümler getirilmektedir. Bu tip kararlar, yerinde araştırma, inceleme ve detay çalışması gerektiren kararlardır. İlçe sınırları ve il sınırları gibi çok geniş bir alanda, alt ölçeğin detaylarını ve ihtiyaçlarını göremeyecek bir üst ölçekten yapılması Planların Hiyerarşik Bütünlüğü ilkesine aykırıdır. Bu tip kararlar gerçekçi, sağlıklı ve yerel sorunlara çözüm getirecek, yerinde incelemeye dayanan alt ölçekli planların kapsamında değerlendirilmelidir. 2-) Planlama bölgesi sınırları; Aydın, Muğla ve Denizli illerinin diğer komşu illerle arasındaki İdari sınırlardan oluşmaktadır. Oysaki planlama bölgelerinin sınırlarını, doğal, kültürel, tarihsel, sosyal, stratejik, ekonomik ve bilimsel veriler oluşturmalıdır. C- STRATEJİK PLANLAMA VE PLAN BÜTÜNLÜĞÜ: 1-) Plan Hükümlerinden 7.26 maddesi karşısında denilmelidir ki: Çevre Düzeni Planları; alınacak yatırım kararlarının SONRADAN işleneceği bir belge değil, bu yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli her türlü araştırmanın yapılacağı ve bu araştırmalar doğrultusunda kararların en azından ana hatları ile ÖNCEDEN ortaya konacağı veya önerileceği belgeler olmalıdır. Planda yer almamasına rağmen; böyle bir yatırım kararı için zorunluluk oluşması durumunda; planın oluşmasına kaynak olan girdilerde de kapsamlı bir değişiklik olur. Bu tip yeni yatırım kararlarının gerçekleşmesinin; sadece hedeflenen yatırıma ilişkin yatırım kararının plana “sonradan işlenmesi” şeklinde değil; hedeflenen yeni yatırım kararlarının yaratacağı etkileri plan bütününde değerlendirip çözümleyen “bir plan revizyonu” ile olabileceği ise bilinen hususlardandır. Sorun böyle ortaya çıkınca: Bu plan notu ile; böyle bir revizyon çalışmasının ve revizyon sonrasındaki askı ve denetim süreçlerinin de önü kesilmiş olmaktadır. 2-) Yine Plan Hükümleri'nin 7.41 Maddesi hükmü de genel planlama ilkelerine, Çevre Düzeni Planlarının ruhuna, amacına ve stratejik planlama anlayışına aykırı bir düzenlemedir. 3-) Ayrıca; 8.2.1.8 Numaralı plan hükmü sanayi bölgelerinin TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi kesinleşmesi durumunda, Organize Sanayi Bölgesine plan değişikliği gerekmeksizin dönüştürülebileceğini öngörüyor. Özel alt yapı koşulları gerektiren Organize Sanayi Bölgelerinin bu plan kapsamında belirlenememiş olması ve plan değişikliği gerektirmeden değişikliğin yapılabilmesi, genel planlama ilkelerine, Çevre Düzeni Planlarının ruhuna ve amacına ve stratejik planlama anlayışına aykırı bir düzenlemedir.

78


4-) Kentsel yerleşim alanları dışında nüfus yoğunluğu: Plan hükümlerinin 7.43 numaralı maddesiyle Toplu Konut İdaresi'ne Kentsel Yerleşim Alanları dışında üreteceği Toplu Konut Alanları için Çevre Düzeni Planı içinde tanımlanmamış kullanım kararı yetkisi verilmektedir. 7.43 de yer alan “Bu Planın Koruma, Gelişme ve Nüfus Kabulleri Çerçevesinde İlgili İdaresince Değerlendirilir.” tanımlaması ise son derece belirsiz bir çerçeve çizmektedir. Bu alanlar kaynak kullanımı ve alt yapı açısından yeni plan kararları ve revizyonu gerektirebilecek nitelikte plan girdilerinde değişiklik yaratabilecek nitelikte olmasına rağmen, ancak sadece “Sayısal Ortamda Veri Tabanına İşlenmek Üzere Bakanlığa İletilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu ise : Bütüncül ve stratejik bir plan kurgusu ve planın amacı olan “çevresel kirliliğin önlenmesi” ilkesi ile çelişmektedir. Benzer bir durum; Özelleştirme İdaresi tarafından yürütülen alan kullanımı taleplerinde de tanımsızca yaratılmaktadır. 5-) Tercihli kullanım alanları: 8.4.6.1 numaralı plan hükmü ile tercihli kullanım alanları önerilmektedir. Bu kullanım kararı temel itibarıyla planlama ilkelerine aykırıdır. Farklı kullanımların oluşması durumunda plan kabullerini değiştirecek sonuçlar yaratacaktır. Özellikle Muğla ilindeki Turizm alan ve merkezlerinin uygulama imar planlarında önceden uygulanmış olan bu tercihli alan kullanımlarının olumsuz sonuçları ortadayken, bu planda aynı kullanım kararları getirmek doğru değildir. 6-) Temiz su yönetimi: Askıya çıkan Çevre Düzen Planı, bu planın yapımına temel oluşturan “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” in (11/11/2008 - RG 27051) “Amaç” maddesinde belirtilen temel ilkeler doğrultusunda hazırlanmak durumundadır. Bu ilkelerin başında gelişmenin doğal ve kültürel kaynakları zedelemeden gerçekleştirmesine hizmet etmek bulunmaktadır. ilişkindir. Çevre Düzeni Planlarının yapımında planlama bölgesinin tespitinde Havza kavramının öne çıkmasının da temel nedeni baskın yaşamsal önem taşıyan doğal kaynak olan suyun yönetimidir .

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Plan açıklama raporunda “Yasal ve Doğal Eşikler” (madde 3.2) başlığı altında sadece “planlamada rol oynadığı” belirtilmekle kalmıştır. Bölgenin temiz su kaynaklarının miktarı, türü ve dağılımı hakkında hiçbir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Sadece Açıklama Raporu'nun en sonunda “Madde 7. Genel Değerlendirme ve Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri” başlığı altında, su tüketimi konusunda birkaç satırdan oluşan bir hesaplama vardır. Burada illere ilişkin bir “Su Bilançosu” değeri verilmektedir. Bu değerin elde edilme yöntemi sorgulanmakla birlikte; Suyun stratejik yönetiminin bölgeye ve yerele ilişkin tespitler yapılmadan tüm ilin toplam rakamı üzerinden bir değerlendirmenin bilimsel olduğu ve bunun bir stratejik planlama olduğundan söz etmek mümkün değildir. Zaten plan yapıcılar da Açıklama Raporunun aynı maddesinin 5. ve 6. paragrafında, yapılan bu planın yetersizliğini açık bir dille ortaya koymuşlardır: Burada “ Bu planın çevresel etkiler konusunda en hassas olduğu nokta, plan kararları ile planın hedef yılı olan 2025 yılında bölgeye gelecek nüfus ve bu nüfusa bağlı olarak oluşabilecek çevresel sorunlardır. Bunlardan ilki su ihtiyacına bağlı olarak oluşabilecek su potansiyellerinin yeterliliği sorunu olabilecektir. “ denilmektedir. Görüldüğü gibi plan yapıcıların kendileri ön gördükleri nüfus 2025 yılında gerçekleşirse su kaynaklarının yetip yetmeyeceğine ilişkin bilimsel dayanaklı bir açıklama getirememektedirler. Devam eden paragraflarda her üç il için kişi başına günlük su tüketiminden yola çıkarak yıl bazına dönüştürülen ve buradan da “İlin Toplam Su Bilançosu” olarak verilen rakamdan küçük olduğu ve bu sebeple su tüketimi konusunda yeterlilik olduğu söylenen bir hesap bulunmaktadır; 1. Toplam Su Bilançosu böyle bir hesaba konu edilemez. Bu rakam kullanılabilir suyun tanımı değildir. Yaklaşım kesinlikle bilimsel değildir. 2. Suyun yönetimi, kaynağın coğrafi konumu, yerindeki miktarı, debisi gibi birçok veri grubunun hesaplanmasını ve değerlendirilmesini gerektiren, bir ilin tamamı üzerinden değil suyun bir kaynak olarak bulunduğu havza kapsamında, kullanım olanağı içinde planlanması anlayışı ile mümkün olabilecektir. Çevre Düzeni Planının yapım amacı ve ruhu bunu gerektirmektedir. 3. Kişi başına 200 lt/gün, literatürde evsel su tüketimi olarak tanımlanmaktadır. Çevre Düzeni Planı Sanayi, Tarım, Turizm vb. bir çok farklı kullanımı içermektedir, sadece evsel kullanım planlamanın girdisi olamaz. Çevre Düzeni Planı gibi bir planın Su Yönetimini sadece bu rakam üzerinden yapmak, ne planlama ilkelerine ne de bilime dayalı rasyonel akıl ile açıklanamaz.

79


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

4. Bu durum planda önerilen arazi kullanımlarının, su kaynaklarının bilimsel tespiti ile ilişkilendirilmeden yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu da; planın ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere olduğu gibi, planın yasal dayanağını oluşturan “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” in (11/11/2008 - RG 27051) ilgili maddelerine de ters düştüğünü göstermektedir. 7-) Nüfus kabulleri ve vizyon: Nüfusa ilişkin istatistiki verilerin araştırılmadığı, sosyolojik çözümlemelerin yapılmadığı veya planla çelişeceği düşüncesiyle ortaya konulmadığı bir çalışma ile karşılaşılmaktadır. Planın temel aldığı tek sayısal veri nüfus projeksiyonu olmuştur. Bu projeksiyonun da nasıl ortaya konulduğu, 2025 yılında ulaşılacağı düşünülen ve plana temel oluşturan bu nüfus sayısının nasıl elde edildiği açıklanmamaktadır. Sadece bu projeksiyona göre planın kullanım kararlarının alındığı, yani yapılaşma lekelerinin oluşturulduğu, belirtilmiştir. Plan Açıklama Raporunun 3.3 “Planlama Vizyonu” maddesi iddialarımızı açıkça doğrular niteliktedir ve Nasıl elde edildiği belirtilmeyen 2025 nüfusu için “Nüfus Projeksiyonu” terimi bile kullanılamamış, “beklenen nüfus” terimi tercih edilmiştir. Somut örnek : Bu nüfus projeksiyonuna göre; planın onandığı 2009 yılı Muğla ili nüfusu 715.328 olarak görülmekte ve 2025 yılında 1.924.495 olarak ön görülmektedir. Bu da % 269'luk bir nüfus artışına işaret etmektedir. Böyle bir nüfus artışının istatistiksel temelleri, Türkiye'nin genel nüfus artışı ile olan bilimsel ilişkisi (doğal nüfus artışı, iç ve dış nüfus hareketleri vb.) ortaya konmamıştır. Planın en temel girdisi üzerine yeterli ve bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. Görüldüğü gibi bu anlayış: “çevre kirliğini önlemek amacıyla hazırlanan bir Çevre Düzeni Planı” niteliğine tamamıyla zıttır. Böyle abartılı bir nüfus ön kabulü, “bu nüfusu bölgeye çekmenin planı yaratılmaya çalışılıyor” kaygısına yol açmaktadır. 8-) Doğal kaynaklar ve vizyon: Bölgenin yer altı ve yer üstü kaynakları, Turizm potansiyeli, alternatif sektörel gelişme alanları yeterince değerlendirilmemiş; bu konuda geleceğe ilişkin senaryolar ve kararlar üretilmemiştir. Örneğin plan açıklama raporunda MARMARİS gibi önemli bir turizm merkezi sadece birkaç paragrafla Yer almakta ve sadece Turizm sektörünün gelişeceği öngörülmektedir. Oysa ki, arıcılık, balıkçılık, tarım ve ticaret gibi sektörler de halen canlıdır ve turizm sektörüyle paralel olarak korunmalı ve gözetilmelidir. Beklentiler bu yönde olmakla birlikte; beraberinde getirdiği sorunlar da göz ardı edilmemelidir. Turizm sektörünü geliştirmek kadar, Bu sektörü değerli kılan başta orman ve deniz olmak üzere, çevrenin de çeşitli baskılardan korunması yönünde kararlar üretilmelidir. Örneğin; Ormanlık alanlarda ve turizm bölgelerinde, yeraltı kaynakları ve rezervler olması halinde hangi sektör öncelikli olacaktır? Planın bu yönde bir senaryosu yoktur. Planlama bölgesinde ormanlık alanlarda ve turizm bölgelerinde maden arama ve işletme taleplerinin gündemde olduğu bilinmektedir. Plan hükümleri 8.6 ve alt başlıklarında, madencilikle ilgili mevcut mevzuata değinildiği ve işletmenin nasıl yapılacağı anlatıldığı halde; plan bütününde, madencilik gibi, çevre kirliliği yaratma riski çok yüksek bir sektör ile; planda 2025 yılına kadar gelişeceği öngörülen turizm sektörünün bölgesel ve ulusal çıkarlar doğrultusunda nasıl birlikte olabileceğine ilişkin hiçbir öngörüde bulunulmadığı gibi; başta turizm olmak üzere diğer hassas sektörlerin ve çevrenin bu riskten nasıl korunacağına ilişkin bir hüküm de getirilmemiştir. Buna karşılık plan hükümleri 8.2.1.10 maddesinde, maden sahalarında ihtiyaç duyulacak tesislerin nasıl yer alabileceği düzenlenmiştir. Oysaki bu ölçekteki bir çevre düzeni planından beklenenler; parsel bazında yapılaşma şartlarına kadar inen hükümler değil; bu tip risklere karşı öngörüyle hazırlanmış stratejik plan kararları olmalıdır. D- ÖZEL KANUNA TABİ ALANLAR: Planlama Alanı içinde, Muğla İli özelinde 23 adet Özel Kanuna Tabi Alan bulunmaktadır. Açıklama Raporunda (Madde 4.1.3) : 1. Paragrafında bu alanlar “planlamada bütünlük açısından diğer yerleşmeler gibi araştırmalara dahil edilmiştir” denilmektedir. Ancak plan paftaları incelendiğinde, bu araştırmaya dair herhangi tespite

80


rastlanmamaktadır. Bu alanlar içinde bulunan ve stratejik planlamanın temel girdisi olarak belirlenmesi gereken, orman alanları, ören yerleri, su kaynakları ve mikro havzalar, vb. karar gerektirmeyen, ancak planın amacı gereği tespit edilerek korunması gerekli alanlar, yok sayılmaktan kurtarılacak şekilde bir gösterime dönüşmemiştir. 2. paragrafında “... yetkili kurumlarca bu alanlarda oluşturulacak planlama kararlarının, bu planın ilke ve stratejileri doğrultusunda hazırlanması önerilmektedir.” denmektedir. Ancak bunun nasıl sağlanacağına ilişkin herhangi bir koşul konulmamakta, stratejik yaklaşım bu bölgelerin başlıklar halinde irdelendiği rapor bölümlerinde yer alan genel karakteristik özellikleri ile yüzeysel olarak geçilmektedir. Bu kapsamı ile Özel Kanuna Tabi Alanlar içinde yer alabilecek ve bu plan tarafından tanımlanmayan alanlar, planın genel bütünsel yaklaşımını tamamıyla zedeleyecek yeni girdiler yaratabilecektir. Ayrıca diğer alanlardaki alt ölçekli planların bu plana ve hükümlerine uygun olmaları şartı aranırken; özel kanuna tabi alanlar muaf tutulmuş ve bu alanlara ilişkin hiçbir üst ölçek kararı getirilmemiştir. Bu alanlar planda birer “rölöve leke” olmaktan öte gidememiştir. Bu durum da hem planlama ilkeleri, hem de stratejik değerlendirme açısından önemli bir eksikliktir. Buna en güzel örnek, datça yarımadasıdır. Datça yarımadası gibi; muğla ili kıyı köyleri de , çoğunlukla sit alanıdır. Sit alanı ilanından buyana planlamada geç kalınmıştır. Hem yöre insanının zaman içinde artan ihtiyacı, hem de turizm yatırım talepleri sonucu yerel ve merkezi idarelere baskılar artmıştır.

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Elbette, plan yapmak; her araziyi yapılaşmaya açmak demek değildir. Ancak zaman içinde görülmüştür ki, sadece yasaklamak, korumaya yetmemiştir. Bir çok kıyı köyümüzdeki plansız, altyapısız ve kaçak yapılaşma; nbu bölgelerin koruma altına alınmasını sağlayan doğal güzelliklerin ve değerlerin yok olmasına neden olabilecektir. Koruyarak kullanma dengesi içinde; sadece yasaklayan değil; çözüm üretip yol gösteren bir çalışmaya gerek vardır. Bu bölgelerin yeniden, yerinde ve daha detaylı bir planlamaya ihtiyacı vardır. Her biri bu plana göre alt ölçek sayılan; özel kanunlarla ve özel kurumlarca ( ö.ç.k. - k.t.v.k.k. ) yapılmış 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları içeriğine girildiğinde ortaya çıkan arakesitler, yetki çatışmaları vb olumsuzluklar için; hiç değilse muğla yöresinde bir koordinasyon mekanizması mutlaka önerilmeliydi plan bu eksiklikle de sakattır. Dilekçemizin bir çok yerinde plandaki eksikliklere işaret edilmektedir Bu plan, özellikle ö.ç.k. bölgeleri ile; turizm alan ve merkezleri açısından sadece rölöve niteliğindedir. Bölgelerin stratejik planlamalarına ilişkin hiçbir öneri içermemektedir. oysa bu bölgelerin tümünün 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları zaten mevcuttur. Bu bölgelerin rölöveye değil; vizyon sahibi stratejik planlamaya gereksinimleri vardır. Madem ki bu plan üst ölçekli bir plandır; o halde turizm alan ve merkezleri ile ö.ç.k. bölgeleri için de bağlayıcı stratejik kararlar üretebilmelidir. E- ORMAN ALANLARININ KORUNMASI: Plan Hükümlerinin Genel Hükümleri içinde bulunan 7.39 numaralı maddesindeki olumlu hükme karşı: Uygulama Hükümleri bölümünün Orman Alanlarında uygulamaları tanımlayan 8.10.4 numaralı maddesi… Plan hükümleri 8.11.1 maddesi hükmüyle orman içinde yer alan mesire yerlerinde gecelemeye bile izin veren yapı yapılmasını olanaklı kılan hükümler getirilmiştir: 8.11.1 maddesi ise; şu an için orman içinde tespit ve tescil edilmiş mesire alanlarını yapılaşmaya açmanın yanında, ileride de orman içinden yer ayrılması ve yapılaşmaya açılmasını da mümkün kılmaktadır. En üst norm olarak Anayasamızın 169. maddesine “ Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. “ denilmektedir!... Plan hükümlerinin yukarıda ayrıca değinilmiş olan 7.26, 7.41, 7.43 ve 8.2.1.8 maddeleri gibi; 8.10.4 ve 8.11.1 maddeleri de; planda öngörülmediği halde; plan değişikliğine gerek kalmaksızın sonradan gerçekleşmesi mümkün kılınan hususları içermektedir. Oysaki bu maddelerin içerdiği konular;

81


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

-Ulaşımdan enerjiye, madenlerden ulaşım ağlarına kadar her türlü devlet yatırımları,

DAVALAR ve İTİRAZLAR

-Organize sanayi alanları, -Özelleştirme idaresi ve toplu konut idaresi uygulamaları, -Ormanlar ve mesire alanları başta olmak üzere kamu arazisi kullanımları ve -(Turizm, sanayi,madencilik vs konulu)tahsislere ilişkin ciddi konulardır. Bu nedenle, 1-Planın bu kararları öngörmemiş olması, önemli bir eksikliktir. 2- Bu kararların, plan değişikliği gerektirmeden sonradan plana işlenebilecek olması ise planlama ilkelerine aykırıdır. 3- Bu kararların plan girdilerine ve hedeflerine etkisi çok önemlidir. 4- Bu kararlar da ancak, plan bütününde değerlendirildikten sonra ve mutlaka ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda bir revizyon yapılması ile plana dahil edilmelidir. 5- Tüm bu kararlar da, plan bütünü ve revizyonlar gibi, inceleme, onama, ve askı süreçlerinden geçmelidir. F- Doğal afetler riski ve depremsellik: Açıklama raporunda ve plan hükümlerinde, bu konudaki var olan mevzuata yüzeysel olarak değiniliyorsa da; Planın bizzat kendisinde bu gösterimlere yer verilmemiştir. Bölgenin depremselliği bilinmektedir. Varlığı tartışılmaz olan aktif fay hatları, taşkına maruz alanlar ve zemin yapısı nedeniyle riskli alanlar plan gösterimlerinde yer almamıştır. G- DİĞER HUSUSLAR: Ayrıca, planın çeşitli nedenlerle defalarca değişikliğe uğradığı bilinen bir gerçektir. 17.07.2007 tarihinde planın ilk defa onanmasından itibaren, bugünkü askı aşamasına kadar geçen süre boyunca bir çok değişiklik olmuş ve bugüne gelinmiştir. Bu değişiklikler plan notlarında olduğu kadar; bizzat planın kendisinde; tanımlama ve taramalarında da olmuştur. Hatta parsel sınırlarıyla birebir örtüşen gösterimler bile mevcuttur. Bazı değişiklikler açıklanabilir teknik gerekliliklerden olabilecekse de, bir çok örnekte olduğu gibi bazı değişiklikleri anlamak mümkün değildir. BÜTÜN BU HUSUSLAR MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBEMİZİN AÇTIĞI DANIŞTAY 6. DAİRESİNİN 2009/14036 E. DERDEST DOSYASINDA DAHA AYRINTILI OLARAK ANLATILMIŞ VE AÇIKLANMIŞTIR. BU DOSYA DELİLLERİMİZ ARASINDADIR VE O DOSYADA ŞUBEMİZİN BEYANLARININ BU DAVADA DA AYNEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BİZİMDE BEYANLARIMIZ OLARAK KABULÜNÜ DİLEMEKTEYİZ. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ Açıkça hukuka aykırı mezkur idarî işlemin uygulanması durumunda giderilmesi güç yada imkansız zararların doğması kaçınılmazdır. Bu nedenle İYUK.27.maddesi uyarınca her iki koşul birlikte gerçekleşmiş bulunduğundan yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemekteyiz. HUKUKSAL NEDENLER : İlgili mevzuat. DELİLLER : 21.04.2011 gün ve 63 sayılı yazımız, 18.08.2011 günlü yazımız,Danıştay 6. dairesinin 2009/14036 e. derdest dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi v.s. deliller SONUÇ VE İSTEM : Sayın Mahkemece resen gözetilecek hususlar ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız sunulu nedenlerle : 1- Hukuka aykırı Çevre ve Orman Bakanlığınca onanan Aydın-Muğla –Denizli bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planına dayanan 18.08.2011 günlü itirazlarımızın reddine ilişkin işlemin kamu yararına, planlama ilkelerine ve hukuka aykırı olması nedeniyle iptaline 2- Dava sonuna kadar mezkur işlemin yürütmesinin durdurulmasına 3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretininde davalıya yüklenmesine hüküm kurulmasını istem olarak takdirlerinize sunar ve dilerim. Saygılarımla. Davacı Vekili Av. Mustafa İlker GÜRKAN

82


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

83


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

84


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MARMARİS FERİBOT İSKELESİ

85


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

86


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

87


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

88


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Bodrum Temsilciliğimizin Şube kuruluş sürecinden önce takip etmeye başladığı Kissebükü konusunu Şubemiz yakından takip etmiş ilgili olduğunu düşündüğü tüm kurumlardan bilgi talep etmiştir.İmkan ve şartlarını zorlayıp Muğla Anıtlar Kurulu arşivlerinden tüm belge ve projeleri incelemiş ve kronolojik olarak düzenlediği tüm belgeleri Şube Görüşü ile birlikte onama mercii olan İl Genel Meclisi, kamuoyu,konu ile davacı durumda olan odalar ve üyeleri ile paylaşmıştır. Açılmış olan davanın bilirkişilerine konu ile ilgili birikimlerini aktarmıştır. Muğla Barosu konu ile ilgili açmış olduğu davayı kazanmış ve davalı bakanlığın temyiz talepleri reddedilmiştir.

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MUĞLA İLI, BODRUM İLÇESI, MAZI KÖYÜ KISSEBÜKÜ KOYU

89


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

90


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

91


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

92


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

07.01.2011 tarihinde itirazını Muğla İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne yapmıştır.Bu itiraz sonrasında 07.03.2011 tarihinde plan notlarında kısmi değişiklikler yapılarak onaylanmıştır.

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MUĞLA MİLAS-BODRUM ÇAMSEKİ MEVKİİ 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLARI

93


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

94


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

95


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

96


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

97


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

98


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

99


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DAVALAR ve İTİRAZLAR

DALAMAN YAT LİMANI ve DENİZ OTOBÜSÜ YANAŞMA YERİ

100

Halk katılım toplantılarına katılım ile başlayan konuya müdahiliyetimiz, üniversitelerden aldığımız bilimsel görüşler ve araştırmalarımız neticesinde açtığımız dava ile devam etmiştir. Konu ile ilgili son olarak tüm basın ve kamuoyuna basın bildirisi sunulmuştur.


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

101


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Av. Mustafa İlker GÜRKAN (T.C. 229 164 755 12) Cep Tlf : 0532 277 80 61 Adres :Temel Yapı İşmerkezi Kat.2 Büro:3 Gümbet-BODRUM

Av. Alican GÜRKAN (T.C. 229 044 759 68 ) Cep Tlf: 0536 575 77 99

MUĞLA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Sunulmak üzere BODRUM NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA DAVACI

:

TMMOB Mimarlar Odası ( Muğla Şubesi)

VEKİLİ

:

Av. Mustafa İlker GÜRKAN - Av.Alican GÜRKAN

DAVALI

:

DAVA KONUSU

:

Tebliğ tarihi

1-

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı bu bakanlığa devredilmiş olmakla) ANKARA

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi gereğince onaylanarak Özel Çevre Koruma Kurumu'nun 24.01.2011 tarih ve 160/527 sayılı yazı ile dağıtımı yapılan Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının (08.09.2011 de askıdan indirilen değişik yeni plan olmakla) iptaline hüküm kurulması ve dava sonuna kadar karar verilmesi istemidir. : Nazım İmar planının askıdan indirildiği tarih 08.09.2011

DAVA NEDENLERİ Süre sorunu: Dava konusu nazım imar planı [değişikliğe uğrayan yeni haliyle]

08.09.2011 günü askıdan indirilmiştir. 2- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.maddesi gereğince onaylanarak Özel Çevre Koruma Kurumu'nun 24.01.2011 tarih ve 160/527 sayılı yazı ile dağıtımı yapılan Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarına Belediye Başkanlığı tarafından askıya çıkarıldığı ve ilanı yapıldığı için Mart-2011 de Dalaman Belediye Başkanlığına itirazen başvurmuştuk. Başvuru şöyledir. }} “07.02.2011 tarihinde onaylanarak askıya çıkarılan “DALAMAN YAT LİMANI VE DENİZ OTOBÜSÜ YANAŞMA YERİ 1/25.000-1/5.000-1/1000 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI”na yasal süresi içinde itirazımızdır. “ Mimarlar Odası Tüm Örgütlülüğü ile özellikle ülkemizin kıyı bölgesinde alternatif turizm kaynaklarının kullanılmasını zorunluluk olarak görmekte olup, bu konudaki ortak çalışma platformlarına katkı koymayı bir ilke olarak kabul etmiştir. Turizmin ülke ekonomisine, ülkemiz tanıtımına katkısı ve koruma-kullanma dengesinde ki rolü tartışılmadığı gibi bu hususlar tek başına değerlendirilip uygulamaya yönelik kararlar alınması

102


son derece sakıncalı durumlar oluşturabilmektedir. Bu anlamda, söz konusu plan birçok açıdan değerlenmelidir. Bu planlama kararı coğrafi etki açısından Muğla kıyı kullanımını hatta Akdeniz kıyı havzasının büyük bir bölümünü ilgilendirmektedir. Plana esas bölgenin sulak alan niteliğinde ve Caretta-Caretta Kaplumbağalarının etkileşim alanında olma olasılığı ayrıca bu planı hassas ve önemli kılmaktadır. Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri ile ilgili 1/25.000-1/5000-1/1000 “Koruma Amaçlı Plan Raporu”, Odamızın ilgili kurullarının gözlem-tespit ve araştırmaları, Meslek odaları ile yaptığımız ortak toplantılar neticesinde konuya esas planlama hakkında çekincelerimizi oluşturmuştur. Aşağıda belirttiğimiz hususların bu plan içeriğinde dikkate alınmasını, plan-plan kararlarının tekrar değerlendirmesini talep etmekteyiz. Güllük körfezi ve Akdeniz Havzasının tamamının kıyı planlaması yapılmadan özellikle bu projeye konu olan hassas bölgelerin geri dönüşü olmayacak tahribatlara sebep olabileceğinden dolayı kamusal yararı yeterince irdelenmemiş sayılmalıdır. Bu durum bu yatırımı gerçekçi olmaktan uzak bir noktaya taşımaktadır.

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Zaman içerisinde üniversitelerin raporları, Koruma Kurullarının kararları, hukuk kararları, bütün olarak değerlendirilip Özel Çevre Koruma kurumunca Hassas Zon ve yapılaşma yasağı olan bölgede böyle bir projeye izin verilmesi uygun gözükmemektedir. Bu durum planın “Koruma Amaçlı Plan” olma özelliği ile örtüşmemek ile birlikte plan içeriğinde koruma içerikli bir yaklaşım tespit edilmemiştir. Planlama ilkeleri açısından üst ölçekli planlar ile alt ölçekli planların aynı anda gerçekleşmesi uygun değildir. Bölge sulak alan niteliğinde olup Yargı kararları ile 1.Derece doğal sit kararı iptal edilmiş bile olsa komşu 1.Derece Doğal Sit Alanlarının etkileşimi altındadır. Planı yapılmak istenen bölgenin 27684 sayı-26.Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte tarif edilen “Tampon Bölge” statüsünde olması gerekmektedir. Aynı Yönetmeliğin EK-1 bölümünde Tampon Bölgede Yapılması Yasak Olan Faaliyetler başlığının 9.10.1 bendinde Yat Limanlarının yapılamayacağı beyan edilmiştir. 27684 sayı-26.Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede Madde-6 bölümünde “Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaktır. Bu yolla arazi kazanılamaz denilmektedir.” İlgili Yönetmelik maddelerinin kamu yararı gözetilerek oluşturulan kararları ve yaptırımı hangi tarihte onanmış olsa da müktesep haklardan üstünlüğü tartışılamaz durumdadır. Anılan alanın Bilirkişi ve yargı kararları ile sulak alan niteliği tescili zorunluluktur. Çevre Orman Bakanlığının web sayfasında dahi bölge “Dalaman Sulak alanı” olarak belirtilmektedir. Dalyan bölgesi ve koruma altında bulunan Caretta-Caretta kaplumbağalarının bu yapılaşmadan etkileşimi anlık ve fiziksel değil tüm ekosistemin zaman içerisindeki etkileşimi değerlendirilmelidir. Hiçbir negatif etkileşimin olmayacağı yaklaşımı gerçekçi değildir. Alanın planlama çalışması yapılan hâlihazır haritalar mevzi koordinat sistemine göre yapılmış ve İller Bankası Genel Müdürlüğünce 25.02.1987 tarihinde onaylanmış olan hâlihazır haritalar

103


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

üzerine çizilmiştir. Güncel bir hâlihazır harita çalışması yapılmamıştır. Oysa Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 4.cü maddesinde Koruma amaçlı imar planı: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlar olarak tanımlanmaktadır. Aynı yönetmeliğin 6.ncı maddesi d) bendinde ise; Koruma amaçlı imar planları, kadastral durum işlenmiş güncel onaylı hali hazır haritalar ü z e r i n e ç i z i l i r. D e n i l m e k t e d i r. e) bendinde ise; ”Koruma amaçlı imar planlarının varsa etkileşim geçiş sahaları da göz önünde bulundurularak ve sit alanının bütününü kapsayacak şekilde içinde bulunduğu yerleşme ile ilişkileri kurularak hazırlanması esastır” Hükmü yer almaktadır. Oysa hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı güncel olmayan eski halihazır haritalar üzerine çizilmiştir. Ayrıca sit alanının bütününü kapsayacak şekilde içinde bulunduğu yerleşme ile ilişkileri kurulmamış ve soyutlanmıştır. Dalaman ve yöresine yapacağı etkileşimle ilgili bir çalışma ve sonuç önerileri bulunmamaktadır. Kıyı kenar çizgisinin ilgili kurumca onaylandığı bir harita üzerine plan çizimi yapılmamıştır. Bu yönüyle Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığının genelgelerine uygun bir kıyı kenar çizgisi aktarımı ve onayı yapılmayan halihazır haritalar üzerine plan çizilmiştir. 16.12.2010 tarih ve 6711 sayılı Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında önceki kararda istenen hususlara ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir. Özel Çevre Koruma Kurumu başkanlığı yıllarca Hassas Zon Alanı ve Sulak Alan olması nedeniyle uygun görmediği projeyi son birkaç ay içinde hangi gerekçe, neden ve bilimsel çalışmalar sonucunda uygun görmüştür. Bu konuda ciddi ve detaylı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Alan için yapılan bilimsel çalışmalar ve Mahkeme kararına esas teşkil eden birçok rapordaki çelişkiler içermektedir. Deniz Otobüsü yanaşma içerikli yaklaşımın senaryosu anlaşılamamıştır.

104

Hem duyarlı bölge olması ( özel çevre koruma bölgesi, doğal sit alanı, kıyı alanı ve sulak alan vb.) hem de nitelik ve kapasitesi ve kullanımı bakımından bu projenin ÇED den muaf olma durumu kabul edilir bir gerçeği ifade etmemektedir. Yakın zamanda “ÇED muafiyetine” karşı oluşturulmuş yargı kararlarının bu süreç için işletilmesini beklemekteyiz. Ayrıca plan üzerinde minimum yat kapasitesi verilmiş olup, maksimum ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakta ve planın bu yönüyle tesisin kullanım kapasitesinde bir sonsuzluk bulunması yönlerine itiraz etmekteyiz.


Bölgenin sit derecelerindeki zaman içerisindeki değişimi takip edilebilmektedir. Bu anlamda bu planın onaylanmasından önce yeni bir sit irdelemenin yapılması kaçınılmazdır. Bu tesisin doğal sit alanına, Hassas Zon Bölgesine ve Sulak alana getireceği baskılar göz ardı edilerek bir plan onaması yapılmıştır. Bu tesis sit alanı içerisinde bu haliyle zorunlu bir altyapı tesisinden ziyade, ciddi bir yatırım ve planlama kararı getiren ve yatırımcıya sonsuz rant imkanı sağlayan kamu yararının olmadığı bir planlama haline gelmiştir. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız teknik, ekonomik, sosyal ve hukuki gerekçelerden dolayı son derece önemli ve hassas bir alan için getirilen çok büyük bir kullanım kararına ilişkin imar planının iptal edilmesi, yerine kamu ve toplum yararını gözeten, alanın çevresel, doğal ve endemik tür ve canlılarının yaşam alanlarını etkilemeyen ölçekte ve boyutta bir çalışmanın yapılmasını, bu koşullar çerçevesinde yeni bir plan hazırlanmasını zorunlu görüyor ve talep ediyoruz.

Bilgilerinize sunar, gereğini arz ederiz.” }}

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Gelişen süreçde yapılan birçok değişiklikler sonucu en son Dalaman İncebel mevkii Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği askıya çıkarıldı. Gördük ki itiraz ve önerilerimiz dikkate alınmamıştır. Ve Şehir plancıları odası daha önce aynı gerekçelerle dava açmıştır. Mezkur plan ; İtirazlarımız dikkate alınmamakla: Hem kendi başına, hem de Hukuka aykırı olan Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine dayanmış olduğu ve hukuka aykırı biçimde 1/1000 ölçekli plana yol açacağı için; kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine, ulusal ve uluslar arası/ulusalüstü mevzuata aykırıdır. İptali gerekir. Dava nedenleri hakkında açıklamalar: 1- Bu davada üzerinde durduğumuz temel konu: teknik itirazlardan çok buranın yat limanı yapılarak doğal çevrenin/habitatın/Flora fauna nın telafisi olması mümkün olmayacak biçimde zarar göreceği noktasındadır. Labaratuvar işlevi gören bir yer, geri dönülemez biçimde yok olacaktır. Bunun doğal sonucu bütün eko sistemin olumsuz etkilenmesidir. ]Ayrıca belirtmek gerekir ki Şehir plancıları odasının sunduğu teknik itirazlar ve yukarıdaki ititraz dilekçesinde sunduğumuz teknik itirazları bu davada da aynen ileri sürüyoruz. ] 2- Şöyle ki : Birincisi burası sulak alan niteliğindedir. Dava konusu idari, işlem ise Sulak alan yönetmeliğine ve ÇED yönetmeliğine tümüyle aykırı bir planlama ve projelendirmedir. 3- Hatırlanacağı gibi bu alanlar çok önceleri ÇED den muaf duruma getirildi. Bu kararın alındığı zaman ile şimdiki zaman çok farklıdır. O günkü anlayışla bu günkü çevre veekoloji ilkeleri bağdaşmaz niteliktedir. Bu nedenle de bu yerin ÇED den muafiyetinin kaldırılması gerekmektedir. Bütün Üniversitelerden alına raporlar: Bu yerin hassas olduğu sulak alan niteliği taşıdığı ve bu nedenle bu yerde ÇED'in zorunlu olduğu konusunda hemfikirdirler. Muğla Üniversitesine yapılan müracaata verilen cevapta; burada 12 ay boyunca inceleme yapılması gerektiği , her ay için 7 günlük bir arazi çalışması yapılması gereği ve toplam maliyetin 105


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

141.040TL olacağı…. Bu ödeme yapıldığında incelemeye başlayabileceklerini ifade etmişlerdir. Neden? Böylesi kapsamlı bir inceleme ve yüksek masraf istemişlerdir. .. Çünkü bu alan çevre ve ekoloji bakımından çok önemlidir…. Bu önemine göre böylesi kapsamlı ve pahalı bir inceleme zorunludur. İdarenin kamu yararı bakımından böyle bir inceleme yapması “işlemin tabiatı gereği” izahtan varestedir. Ama yapılmamıştır. Öyleyse : En azından idarenin kendisi, böyle bir araştırma yapmadan eksik inceleme ile işlem tesis etmişdir. İşlem eksik incelemeye dayanmaktadır . Sakattır. 4- Nesli tükenmekte olan iki canlı türü bu alanda yaşam bulmaktadır.(Carette ve Nil kaplumbağası.Ki Bu alan Caretta Caretta ların yaşam alanının bir parçasıdır ve diğer yandan Nil Kaplumbağası popülasyonu yoğundur ve önemlidir.) Bu türlerin Akdeniz ve Çevresi havzasındaki en büyük popülasyonu bu yerdedir. Tek başına bu nedenle bile, bu alana el sürülmemesi gerekmektedir. Milyon yıllık doğal yapılanmanın/habitatın bozulmasının, hangi yüksek/yaşamsal insan menfaatini gerektirdiği açıklanmalıdır. 5- Bölgede kıyı planlaması yoktur. Bundan dolayıda Lokal kıyı yapılanması, marinalar ve başkaca yapılanmalar, yerleşmeleri n (Konaklamalar dahil) bir genel planlamaya bağlı olarak çözülmesi gerekir. Arızi, lokal hemen günü birlik kar ve ihtiyaç esasları ile yapılaşmaya gidilemez. Yanıbaşında Göcek de bir çok yat limanı varken…. Çevre ve eko sistem bakımından bu kadar değerli ve önemli bir yerin gözden çıkarılıyor olması … Koruma ve kalkınma optimizasyonunun Yat limanı lehine yapılması… Doğru bir değerlendirme ve işlem değildir. Ayrıca şunu da ifade etmek gerekir ki “Marina “ her durumda ve zamanda “kamu yararına” bir yatırım değildir. Ama bu emsalsiz çevrenin korunmasın da her durumda ve her zamanda kamu yararı vardır.. “Menfaatlerin telahuku meselesinde” açıktır ki kamu yararı, çevrenin korunmasını göstermektedir. 6- 9 Eylül Üniversitesi buranın sulak alan olduğunu açıkça ifade etmektedir. Önceden de (kadimden beri) buranın sulak alan olduğu mahalli unsurlarca ifade edilmiştir. 7- Pamukkale üniversitesi dava konusu Koy'un bir bütün halinde değerlendirmesi gerektiğini.. Caretta yuvalanmasının burada azalmasının daha önce yapılan dalgakıran yani insan müdahelesi nedeniyle olduğunu söylemektedir. 8- Önemli bir husus daha: Araştırıldığında –Ki araştırılmalıdır- görülecektir: Akdenizde oluşabilecek bir tusunami bakımından Muğla Kıyılarındaki iki risk altındaki alandan biri bu yerdir. Buraya yat limanı yapılması güvenlik etkeni nedeniyle de doğru değildir. Kamu yararına dayanmayan , dayanmak istediğinde ise aleyhine daha yüksek bir kamu yararı ile etkisiz kalan bu işlem hukuka aykırıdır ve iptali gerekir.

106

HUKUKSAL NEDENLER : İlgili mevzuat DELİLLER : 1Davalı İdare tarafından verilen dava konusu kararlar, plan çizimleri, plan notları ve her türlü belgeyi ihtiva eden işlem dosyaları, itiraz yazıları keşif ve bilirkişi incelemesi, daha önce alınmış yargı kararları, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 ve 2008 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji


Bölümüne hazırlattırılan bilimsel raporlar. 208.09.2011 de Dalaman Belediyesince askıdan indirilen Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının askı ve askıdan indirilme yazısı (Dalaman Belediyesinden istenecektir.) 3Şehir Plancıları Odası (İzmir Şubesi) tarafından Danıştay 6. Dairesine 30.06.2011 tarihinde açılmış bulunan [Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarına öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi ] istemli dava dosyası 4Ve diğer sunulması olanaklı her türlü yasal ve takdiri delil. SONUÇ ve İSTEM: Sayın Mahkemenizce resen gözetilecek hususlar ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle : 1-Esasen : Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi gereğince onaylanarak Özel Çevre Koruma Kurumu'nun 24.01.2011 tarih ve 160/527 sayılı yazı ile dağıtımı yapılan e en son hali 08.09.2011 de askıdan indirilen Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; Hem kendi başına, Hem de Hukuka aykırı olan Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine dayanmış olduğu… Ve hukuka aykırı biçimde 1/1000 ölçekli plana yol açacağı için;… Kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine, ulusal ve uluslar arası/ulusalüstü mevzuata aykırı olduğundan iptaline hüküm kurulmasını.

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

2- Tedbiren : Açıkça kanuna ve mevzuata aykırı olduğu yukarıdaki açıklamalarımızla ortaya konulmuş bulunan ve Mezkur alana müdahale edildiği ve imalata geçildiği takdirde giderilmesi-geri dönülmesi olanaksız zararlara yol açacağı anlaşılan dava konusu işlem de İYUY nın aradığı her iki koşul birlikte gerçekleşmiş bulunduğundan yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini… Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesini vekileden adına istem olarak takdirlerinize sunar ve dilerim. Saygılarımla. Davacı Vekili Av. Mustafa İlker GÜRKAN – Av. Alican GÜRKAN Eki : Bir klasör evrak.

107


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DAVALAR ve İTİRAZLAR

MUĞLA 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

108

Muğla İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 26.10.2009 tarihinde yaptığı ihaleyi kazanan Semra Kutluay Planlama şirketi 08.04.2010 tarihinde sözleşmesini imzalayarak çalışmalarına başlamıştır. 23.10.2011 tarihinde İl Özel İdare toplantı salonunda yapılan sunum ile analiz çalışmaları kamuoyuna duyurulmuştur.Temsilcilik yönetimlerimiz ve Şube yönetim kurulunun takip ettiği toplantı neticesinde özellikle “özel statülü” alanlar ile ilgili bakanlıklardan alınamayan görüşlerden dolayı planlama ihalesinin askıya alındığı İl Özel İdare Kentsel İyileştirme Müdürlüğü yetkilileri tarafından duyurulmuştur. Ekte sunum paftaları mevcuttur.Şubemiz Muğla 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın süreçlerini takip etmektedir.


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

109


DAVALAR ve İTİRAZLAR

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

110


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

6. BÖLÜM MERKEZ ORGANLARINA KATILIM Ÿ MYK Toplantıları Ÿ Danışma Kurulları Ÿ Olağanüstü Genel Kurul Ÿ Kentleşme, Mimarlık ve Planlama Komitesi Ÿ MDUK

111


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

42. DÖNEM MYK TOPLANTILARI

MERKEZ ORGANLARINA KATILIM

42. DÖNEM 9. MYK TOPLANTISI ESKİŞEHİR / 30-31 TEMMUZ 2010 Bu toplantıya üyelerimizden Suat SELVİ ve Oğuz DEVELİ katıldılar. Ana gündem maddesi haksız rekabet ve yapı denetim yasasının bütün ülkede uygulamaya konması aşamasında odamızın yürüteceği çalışmalardı. Şubemizi ilgilendiren diğer bir gündem maddesi de Ortaca Temsilciliğimizin kapatılma kararının açıklanmasıydı. Haksız rekabet ve yapı denetimi konusunda yönetim kurulu üyelerinin şube görüşünü aktardıkları gibi Ortaca konusunda Suat SELVİ kişisel görüşlerini “Yasal olmakla, Meşru olmak farklı şeylerdir. Şu andaki yasalara göre Ortaca'daki durum yasal olmayabilir belki ama son derece meşrudur. Bölgedeki mimarlık ortamının silkeleyen, ayağa kaldıran önemli ve olumlu bir gelişmedir. Kaldı ki tarihe bakarsanız toplumsal kazanım elde edilen hiçbir hareket, yasal olmayıp ama sonuna kadar meşrudur, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Küba Devrimi, Fransız İhtilali gibi…” şeklinde aktarmış, salondan olumlu tepkiler almıştır.

42. DÖNEM 11. MYK TOPLANTISI ve KENT, KÜLTÜR ve DEMOKRASİ FORUMU SİNOP / 1-2 EKİM 2010

112

Şubemizi temsilen yönetim kurulu üyemiz Suat SELVİ katıldı. Forum öncesi MYK. Toplantısında öncelikle sahte mimarlar konusu görüşüldü, konunun boyutları aktarıldı, hatta “ İstanbul Kartalda bir mimarın 11 projesinin denetimi esnasında, diplomanın sahteliği anlaşılıp, durum kendisine bildirilmiş, üye bir iki gün direndikten sonra bütün projeler başka bir mimarın imzasıyla denetime getirilmiş olduğu bilgilendirmesi yapılınca, yönetim kurulu üyemiz Suat SELVİ “ burada sahte mimarla, sahte diplomalı mimar birbirine karıştırılıyor. Projelere sonrada imza atan meslektaşımız her ne kadar diploması gerçek olsa bile, asıl sahte mimar odur demiş ve örgütümüzün o üye hakkında hangi işlemleri başlattığını sorması salonda olumlu tepkiler oluşturmuştur. Daha sonra başlayan forumda, konuşmacılar önce Sinop' un kent kültürü hakkında, daha sonra bölgesel ve ülke düzeyinde sunumlar yapıldı.

42. DÖNEM 15. MYK TOPLANTISI ve KENT, KÜLTÜR ve DEMOKRASİ FORUMU - HATAY / 16-17 ARALIK 2010 Şubemiz adına Oğuz DEVELI ve Osman KÖSEOĞLU'nun katıldığı toplantıda Muğla Merkezde bulunan Muğla Belediyesine ait eski garaj alanı ile ilgili yapılmış olan ihale ve bu alana ait düşünülen yeni düzenleme ile ilgili olarak dava açmak üzere Şubemizin yetkilendirilmesi kararı alınmıştır.

42. DÖNEM 16. MYK TOPLANTISI ANKARA / 06 OCAK 2011 Toplantıda, Muğla İl Özel İdaresinde askıya çıkmış olan Muğla/Milas/Bodrum Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Çamseki mevkii imar planına itiraz edilmek üzere Muğla Şubesinin yetkilendirilmesi kararı alınmıştır. 42. DÖNEM 18. MYK TOPLANTISI MUĞLA / 25-26 ŞUBAT 2011 Muğla'da gerçekleştirilen toplantıda, Şubemizin Ortaca'da Temsilcilik açılmasını isteyen 30.12.2010 gün ve 10/677 sayılı yazısı ve olumlu görüşü doğrultusunda, Ortaca'da Mimarlar Odası Temsilciliği kurulmasına; kuruluş çalışmalarını yürütmek ve Oda Ana Yönetmeliğine uygun olarak ilk seçim toplantısını yapmak üzere Abdullah ERYİĞİT (8629), Ayşe Mine ONAT (21242) ve Yurdauğur KUNDAKÇI'nın (24322) Ortaca Temsilciliği Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanmaları kararı alınmıştır. Ayrıca Dalaman Bel. Başkanlığınca 07.02.2011 tarihinde onaylanarak askıya çıkarılan Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/25.000, 1/5.000, 1/1000 koruma amaçlı imar planına itiraz etmek üzere Şubemiz yetkilendirilmiştir. 42. DÖNEM 21. MYK TOPLANTISI ANKARA / 14 MAYIS 2011 Toplantıda, Muğla Merkezde bulunan Devlet Hastanesinin başka bir yere taşınması için Muğla Belediyesinin 02.03.2011 tarih ve 42 Numaralı “Plan Değişikliği” konulu Belediye Meclis kararının/işleminin itiraz edilmesine rağmen cevap alınamaması nedeni ile alınan 42 no.lu kararın/işlemin yürütmenin durdurulması ve iptalin için Muğla Şubesini yetkilendirilmiştir.


41. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU BOLU - ABANT /19-20 MART 2010

42. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU DENİZLİ-PAMUKKALE / 29-30 EKİM 2011

Şube yönetiminden Ertuğrul ALADAĞ, Osman KÖSEOĞLU, Ebru S. ÇAKIR, Oğuz DEVELİ'nin katıldığı toplantıda, örgütlenme ve araştırma çalışmaları ile ilgili gündem maddeleri konuşuldu. Ertuğrul ALADAĞ söz alarak Şube görüşünü bildirdi.

Yönetim kurulumuzun tam kadro katıldığı bu toplantıda öncelikle Van depremi, sonuçları ve bu süreçte Mimarlar odası örgütünün aldığı sorumluluklar aktarıldı. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL NEVŞEHİR-KAPADOKYA / 15-17 NİSAN 2011 Bu toplantıya delegelerimizle birlikte yönetim kurulumuzdan Osman KÖSEOĞLU, Oğuz DEVELİ, Selgün TÜRKÖZ ve Suat SELVİ katılmışlardır. Ana gündem maddesi “Haksız rekabet" ve "Yarışmalar Yönetmeliği" olan toplantıda, Şube görüşünü aktarmak üzere Suat SELVİ söz almak üzere ismini yazdırmasına karşın, önceden delegasyon oylarıyla kabul edilmesine rağmen, komisyonun aldığı "bu maddenin görüşülmemesi" kararı dolayısıyla görüş aktarılamamış ve bu toplantı da hiçbir olumlu adım atılmadan bitirilmiştir.

42. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU BURSA -ULUDAĞ / 6-7 KASIM 2010 Yönetim kurulumuzdan Ertuğrul ALADAĞ, Osman KÖSEOĞLU, Oğuz DEVELİ, Ebru SOYDAŞ ÇAKIR, Suat SELVİ, MDUK temsilcimiz Levent UYSAL'ın katıldığı ve haksız rekabetin ana gündem maddesi olan toplantıda şube görüşünü Suat SELVİ aktardı. Bölgemizde haksız rekabetin boyutlarını ortaya koyarak mesleki denetimin, özellikle hiç yapılmayan “Mesleki Uygulama Sorumluluğu“ denetiminin önemini vurgulayıp, diğer bir haksız rekabet ortamı olan Yapı organizasyonunda mimar ve diğer mühendislik alanlarındaki mimarın aleyhinde oluşmuş rekabete dikkat çekti.

KENTLEŞME,MİMARLIK VE PLANLAMA KOMİTESİ

MERKEZ ORGANLARINA KATILIM

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

1. tanışma toplantısı 17.06.2010 tarihinde Ankara merkezde yapıldı. Komite üyesi ve yönetim kurulu üyemiz Suat SELVİ, yaptığı bilgilendirmede ilk toplantının konusunun "KENTSEL İYİLEŞTİRME" yasa tasarısı olduğunu, komitenin acilen bir rapor hazırlayıp MYK'ya sunmasını ve bu raporun TBMM'ne iletilerek konuya müdahil olunması gerektiği kararlaştırıldığını aktardı. 2. toplantı 30.11.2010 tarihinde İstanbul Büyükkent Şube binasında yapıldı. Toplantıya katılan komite ve şube yönetim kurulu üyemiz Suat SELVİ gündem konusunun "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA "yasa tasarısı olduğunu, önceden gönderilen tasarıya çalışan komisyon üyelerimizin ortak görüşünün bu tasarının asıl amacının biyolojik çeşitliliği, sulak alanları, ormanları, tabiat varlıklarını korumak değil "KORUMA KULLANMA" maskesi altında küresel sermaye gruplarına peşkeş çekmek olduğunu ve diğer meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile güç birliği yaparak bu tasarı karşısında bir cephe oluşturulması kararı alındığını aktardı.

113


MERKEZ ORGANLARINA KATILIM

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

114

MDUK KOMİTESİ Mimarlar Odası Muğla Şubesi III. Dönem Yönetim Kurulunun görev süresi içinde gerek mesleki denetimin kendi içerisinde muğlak olan konulara açıklık getirilmesi; gerekse üyelerden ve Temsilciliklerden gelen talepler üzerine; İlgili konuları Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesine (MUDK) iletilmiştir. Cevaplanmış konuların özeti aşağıdaki gibidir: -Rölöve-Restorasyon Projeleri ve kamu yararına yapılması düşünülen bazı projelerin faturasız ve bedelsiz denetim talepleri ile ilgili; 42/1-2-a.T.C. Muğla Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün 20.05.2010 tarih ve 3629 sayılı yazısında Bozüyük Belediye Başkanlığınca alınan kararlar çerçevesinde yapılacak olan kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırması kapsamında yapılacak olan rölove ve restorasyon projelerinin belediye bütçesinin yetersiz olduğundan bedelsiz olarak yapıldığına istinaden Muğla Şubesinden mesleki denetim bedellerinin alınmamasını istemektedir. 22.12.2006 Tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilen TMMOB Mimarlar Odası Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının RölöveRestitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesinin 9 – 3. maddesinde “Halkın ve gönüllü kuruluşların katılımı ve Mimarlar Odasının desteği ile uygulanacak tarihsel çevrenin korunması ve restorasyon uygulamalarında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri için mimarlık hizmetleri en az bedel tarifesinde Şube Yönetim Kurullarının kararıyla indirimli özel hizmet bedeli tarifi yapılır.” denmektedir. T.C. Muğla Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün 20.05.2010 tarih ve 3629 sayılı yazısında belirttiği talebini, mesleki denetim bedelinin tam olarak alınması fatura denetimine ilişkin yukarıda anılan madde gereği Şube yönetim kurulu kararı ile uygulama yapabileceklerinin Muğla Şubesine bildirilmesine; 42/1-2-b. Milas Temsilciliği'nin 22.04.2010 tarih ve 2010-13 sayılı Mimarlar Odası Muğla Şubesi'ne yazmış olduğu, kamu yararına yapılacak eğitim yapılarının mesleki denetim bedelleri hakkındaki yazısında TMMOB' ye bağlı diğer meslek odalarında bu bedellerin alınmadığı ve bu konuda odamıza iletilen şikayetlerden dolayı bu uygulamanın şube nezdinde yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğimizde ve Şartnamelerimizde; dernek ve vakıflara ait projelerde mesleki denetim aşamasında fatura denetimi ve mesleki denetim onayı bedeli alınmaması konusunda bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle; vakıf, dernek ve çeşitli kurumlardan gelen projelerde yukarıda anılan yönetmeliğimiz ve şartnamelerimiz gereği, proje mesleki denetime geldiğinde fatura aranması ve mesleki denetim onayı bedeli alınması gerektiğinin Muğla Şubesi'ne bildirilmesine, -TUS m2 lerinin düşülmesinde uygulanması gereken prosedüre dair; 42/1-3.Muğla Şube'nin 28.05.2010 tarih ve 10/263 sayılı yazısı ekinde, mimarın üzerinde bulunan TUS'un düşülmesi hakkındaki Bodrum Temsilciliği'nin 14 Mayıs 2010 tarihli kararı ile beş yıllık yapı ruhsat süresi dolarak, hükümsüz kalan ve yapı kullanma izni almamış yapılar için, mimarı tarafından bir dilekçe ile odaya başvurması halinde (ekinde mimar tarafından aslı gibi olduğuna dair kaşe ve imzalı yapı ruhsat fotokopisi konulmuş dilekçe ile) evrak kaydı alınarak yapı ruhsatına ait TUS m2 sicilinin düşülüp, ilgili belediyesine de yazı ile düşüldüğüne dair bilgi verileceği şeklinde bir uygulama yapıldığı ifade edilmektedir. Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği'nin Fenni mesul mimarın üzerinde bulunan TUS M2'lerinin düşülmesine yönelik yapmış olduğu uygulamaya ilişkin yazı komitemizde görüşülmüş; ruhsat süresi dolmuş ve yapı kullanma izni alınmamış yapılarda mimarın üzerindeki TUS M2'sinin düşülebilmesi için; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün 16 Eylül 2005 tarih ve 9595 sayılı yazısı ve 04.06 2009 tarih 04/1563 sayılı şubelere gönderilen “Mimari Fenni Mesuliyet Sorumluluğuna İlişkin Mesleki Denetim Uygulaması Esasları Yönergesi”nin 14.maddesi çerçevesinde uygulama yapılması gerektiğinindiğer meslek odalarında bu bedellerin alınmadığı ve bu konuda odamıza iletilen şikayetlerden dolayı bu uygulamanın şube nezdinde yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğimizde veŞartnamelerimizde; dernek ve vakıflara ait projelerde mesleki denetim aşamasında fatura


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

-TUS m2 lerinin düşülmesinde uygulanması gereken prosedüre dair; 42/1-3.Muğla Şube'nin 28.05.2010 tarih ve 10/263 sayılı yazısı ekinde, mimarın üzerinde bulunan TUS'un düşülmesi hakkındaki Bodrum Temsilciliği'nin 14 Mayıs 2010 tarihli kararı ile beş yıllık yapı ruhsat süresi dolarak, hükümsüz kalan ve yapı kullanma izni almamış yapılar için, mimarı tarafından bir dilekçe ile odaya başvurması halinde (ekinde mimar tarafından aslı gibi olduğuna dair kaşe ve imzalı yapı ruhsat fotokopisi konulmuş dilekçe ile) evrak kaydı alınarak yapı ruhsatına ait TUS m2 sicilinin düşülüp, ilgili belediyesine de yazı ile düşüldüğüne dair bilgi verileceği şeklinde bir uygulama yapıldığı ifade edilmektedir. Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği'nin Fenni mesul mimarın üzerinde bulunan TUS M2'lerinin düşülmesine yönelik yapmış olduğu uygulamaya ilişkin yazı komitemizde görüşülmüş; ruhsat süresi dolmuş ve yapı kullanma izni alınmamış yapılarda mimarın üzerindeki TUS M2'sinin düşülebilmesi için; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün 16 Eylül 2005 tarih ve 9595 sayılı yazısı ve 04.06 2009 tarih 04/1563 sayılı şubelere gönderilen “Mimari Fenni Mesuliyet Sorumluluğuna İlişkin Mesleki Denetim Uygulaması Esasları Yönergesi”nin 14.maddesi çerçevesinde uygulama yapılması gerektiğinin Muğla Şubesine iletilmesine, Yapı sınıflarına yönelik farklı uygulamalarla ilgili görüş istenmesi; 42/1-4.Muğla Şube'nin 28.05.2010 tarih ve 10/266 sayılı yazısı eki olan, Milas Temsilciliği'nin 27.05.2010 tarih 2010/26 sayılı yapı gruplarında farklı uygulamalara yönelik yazısında; Ÿ 150

m2'yi aşan dubleks konut ve konutlarda fiyatlandırma yapılırken hangi yapı sınıfının esas alınacağı,

Zeytinyağı imalathane ve fabrikalarının fiyatlandırılmasında hangi yapı sınıfının esas alınacağı, Ÿ 4B yapı sınıfındaki özellikli müstakil evler tanımlamasındaki özelliği belirleyen niteliklerinin neler olduğu ve hangi niteliklere göre ne şekilde sınıflandırma yapılacağı, Ÿ Yüzme havuzlarının niteliklerine göre sınıflandırmasının ne şekilde yapılacağı, Konularında bilgi istenmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca her yıl yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”e ilişkin Milas Temsilciliği'nin de yazısında belirttiği sıkıntılarla ilgili Bakanlığa Mimarlar Odası görüşü iletilmiş ve Bakanlık tarafından ilettiğimiz görüşlerin bir kısmı bu tebliğde düzeltilmiştir. Ancak ilgi yazıda belirtildiği gibi;150 m2'nin üstündeki yapıların tebliğde “özellikli müstakil konutlar “ın belirtildiği 4B grubunda değerlendirilmesi gerektiği bakanlığın belirttiği sınıflar dışında bir uygulamanın yapılmasının doğru olmadığı, Zeytinyağı imalathane ve fabrikalarının fiyatlandırılmasında hangi yapı sınıfının esas alınabileceğine ilişkin ise; konunun projeye bağlı olarak sınıflarının değişebileceğinden dolayı proje ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine, Yüzme havuzlarına ilişkin uygulamalar için ise Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün 14.05.2009 tarih ve 3604-735 sayılı yazısı çerçevesinde uygulanmasının Muğla Şubesi'ne iletilmesine, Ÿ

MERKEZ ORGANLARINA KATILIM

denetimi ve mesleki denetim onayı bedeli alınmaması konusunda bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle; vakıf, dernek ve çeşitli kurumlardan gelen projelerde yukarıda anılan yönetmeliğimiz ve şartnamelerimiz gereği, proje mesleki denetime geldiğinde fatura aranması ve mesleki denetim onayı bedeli alınması gerektiğinin Muğla Şubesi'ne bildirilmesine,

-Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri ile ilgili; 42/2-5.Muğla Şube'nin 24.06.2010 tarih ve 10/321 sayılı yazısında;25912 sicil numaralı üyemiz Meral OĞUZ BOL' un Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerine İlişkin dilekçelerinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. 5912 sicil numaralı üyemiz Meral OĞUZ BOL' un dilekçelerinin yeniden düzenlenecek olan şartnameler kapsamında değerlendirileceğinin Muğla Şube'ye bildirilmesine, -Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri ile ilgili; 42/4-6.Milas temsilciliği üyesi Seda Şahin'in, fatura denetimi hakkında görüş isteğini belirten, 03.09.2010 tarih ve 02/5261 sayılı yazısı okundu ve üyenin dilekçesinde; Muğla ili sınırlarında taşınmaz kültür varlıklarına

115


MERKEZ ORGANLARINA KATILIM

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

116

ilişkin projelendirme çalışmalarında, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca; yapılan rölöve, restorasyon ve restitüsyon v.b. projelerin kurula evrak kaydı yaptırabilmesi için öncelikle ilgili Mimarlar Odası ve Belediye tarafından onaylanmasının istendiği; Ancak Mimarlar Odası tarafından ön denetim olarak aldıkları onay için, Mimarlar Odası Milas Temsilciliği'nce alınan yönetim kurulu kararına istinaden, Mimarlar Odası asgari ücret bedeli tutarında fatura kesmeksizin projelerin onaylanmadığı; ancak ihale ile alınmış veya Kültür Bakanlığı'ndan yardım fonlarından yararlanan projeler v.b. için projelerin kuruldan geçmeden hak edişlerini yapamadıklarını ve fatura düzenleyemediklerini; Mimarlar Odası Milas Temsilciliğinin kararı karşısında mağdur kaldıklarını belirterek, Koruma kurulunca onaylanmadan, hak edişi belirlenemeyen ve ödemesi yapılmayan söz konusu özel durumlu projeler için gerekli kurum ve kuruluşlarca mimarlar arasında yapılan sözleşmelerin esas alınarak fatura denetiminin kurul onayından sonra gerçekleşmesi konusunda ulusal ölçekte bir değerlendirme yapılarak konunun çözüme kavuşturulması talep edilmektedir. Konuya ilişkin olarak Mimarlar Odası Mesleki Uygulama Denetim Komitesinin; 27-28/6/1998 tarihli ve 36/1-5 sayılı kararı “resmi kurumlardan alınmış olan proje işlerinde Bayındırlık Bakanlığı şartları altında SMHU ve MD Yönetmeliği ile resmi kurum arasında yapılan sözleşme esas olup, mesleki denetimin bu sözleşme esaslarına göre yapılmasına…”; 18-19/12/1999 tarihli ve 36/14-7 sayılı kararı ile 15/8/2003 tarih ve 38/10-13 sayılı kararı; “Kültür B a k a n l ı ğ ı 2 5 . 11 . 1 9 9 9 t a r i h v e B . 16.0.KTV.065.00.02/721 sayılı yazısında belirttiği ihale yolu ile alınan projelerde Mesleki Denetim ücretinin oda asgari ücreti üzerinden alındığını bunun Bakanlık tarafından belirlenen ihale bedeli üzerinden alınması gerektiğini belirtmektedir. Konu komitemizde görüşülmüş ; Mimarlar Odası tarafından yapılan denetimin amacının yapının amacını uygun olup olmadığı denetlemek, proje müellifinin mimarlık yetkisinin olup olmadığının denetlenmesi ve ayrıca teknik anlamda asgari çizim standartlarına uygunluğunun denetlenmesi amacı ile mesleki denetim yapılmaktadır. Bu denetim her proje için aynıdır. Bundan dolayı; proje ihale yolu ile alınmış olsa bile yapılacak denetim aynı olduğundan mesleki denetim ücreti oda asgari ücreti üzerinden alınmalı fakat fatura kurum ile mimar arasında yapılan sözleşme bedeli üzerinden kesilmelidir.Konunun Kültür Bakanlığı Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne iletilmesine…” şeklindedir. Komitemizin daha önceki yıllarda almış olduğu kararlar doğrultusunda; kamu kurumlarına karşı ihale ile alınarak yapılmış olan mimarlık hizmetlerinin mesleki denetiminde, mesleki denetim işlemlerinin yönetmelik ve şartnameler doğrultusunda yapılırken, mesleki denetim bedelinin Mimarlar Odası tarafından yayımlanmış olan maktu denetim bedeli tablosu üzerinden hesaplanarak alınmasına, ancak fatura denetiminin, mimar ile kurum arasında yapılmış olan sözleşme koşullarına uygun olarak yapılmasına; Bu kararların ilgili üye ve mimarlar odası birimine bildirilmesine; -Mimari müelliflik hakları ve muvafakat name ile ilgili gelen taleplerde; 42/9-11.Muğla Şubesi'nin 05.05.2011 tarih ve 11/297 sayılı yazısı ve eki Milas Temsilciliğinin 28.04.2011 tarih 2011/44 sayılı yazısı ve ekleri olan müelliflik hakları ve muvafakat name konusundaki yazılar incelendiğinde, İlk mimardan (29681 sicil no.lu üyemiz Seçil ATICI KOÇ) proje istenerek, yeni proje ile karşılaştırılması farklı ise projeler arasında benzerlik olmadığına dair yazı ile ilk mimardan görüş istenmesi; İlk mimar görüş vermeyi kabul etmediği taktirde; konunun Şube Soruşturma Uzlaştırma Kuruluna yönlendirilmesi, şeklinde bir yöntem izlenerek işlem yapılması konusunun şubesine iletilmesine, -Şantiye şefliği'ne ilişkin aylık asgari bedelle ilgili görüş istenmesi; 42/9-12.Muğla Şubesi'nin 05.05.2011 tarih ve 11/298-01 sayılı yazısı ile şantiye şefliği sözleşmelerinde yazılacak olan aylık bir asgari bedel olup olmadığı konusu sorulmaktadır. Oda uygulamamızda “Şantiye Şefliği”ne ilişkin belirlenmiş bir bedel bulunmamaktadır. Konunun “Şantiye Şefliği Şartnamesi” çalışmaları içerisinde değerlendirileceğinin şubesine bildirilmesine,


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. BÖLÜM RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI Ÿ Aidat Yapılandırması ile İlgili Şube Görüşü Ÿ MOP Sistemi ile İlgili Şube Görüşü Ÿ Bilirkişilik ile İlgili Şube Görüşü Ÿ Haksız Rekabet ile İlgili Şube Görüşü Ÿ Yapı Sınıfları ile İlgili Şube Görüşü Ÿ Mimarlar Odası Şartnameleri ile İlgili Şube Görüşü

117


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

AİDAT YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ ŞUBE GÖRÜŞÜ

118


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MOP SİSTEMİ İLE İLGİLİ ŞUBE GÖRÜŞÜ

119


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

120


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

121


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ ŞUBE GÖRÜŞÜ

122


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

HAKSIZ REKABET İLE İLGİLİ ŞUBE GÖRÜŞÜ

123


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

124


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

125


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

126


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

YAPI SINIFLARI İLE İLGİLİ ŞUBE GÖRÜŞÜ

127


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

128


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

129


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

130


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI ŞARTNAMELERİ İLE İLGİLİ ŞUBE GÖRÜŞÜ

131


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

132


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

133


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MUĞLA ESKİ GARAJ ALANI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

134

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASIDIR Yazılı ve Görsel basınımızın değerli mensupları, Kamuoyunun gözü kulağı sesi olmak gibi onurlu görevi, bir çok risk altında, yerine getirmeye çalışan, fedakar medya emekçileri Mimarlar Odası Muğla Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Basın toplantısına hoş geldiniz. Bu toplantının konusu : Eski Garaj alanı üzerinde gerçekleştirilmek istenen yapılaşma ile ilgilidir. Muğla, Merkez, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan ve tapuda 36 Pafta, 379 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı yaklaşık 9000 m2 olup ta imar uygulamaları (kamuya terkler) sonucunda 7031.89 m2 yüzölçümlü alanı içeren taşınmaz; uzun yıllar Muğla Oto Garajı (Terminal) olarak kullanılmıştır. 1982 yılında onaylı Muğla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise “BELEDİYE SARAYI” alanı olarak gözükmektedir. Süreç içinde Şehircilik ve Planlama ilkeleri göz ardı edilmeden ve kamu yararı ilkeside gözetilerek bu alan ile ilgili bir çok düşünce ortaya koyulmuştur. Örneğin : Önce bir Belediye Sarayının yapılması düşünülmüş… İçinde kısmen ticaret kullanımlı ve tiyatro, sinema salonu, konferans salonları gibi kültürel fonksiyonlara sahip ve üniversite öğrencilerine yönelik fonksiyonların da yüklendiği kültürel çok amaçlı bir yapının yapılması da planlanmış… Ayrıca Muğla'nın ihtiyacı olan vasıflı bir Turizm tesisinin de yapılması tartışılmış …. Ve nihayet; bu alanın herhangi bir yapılaşmaya gitmeden sadece çevre düzenlemeleri yapılarak meydan olarak da korunması düşüncesi gelişmiştir. Daha sonra Muğla Belediyesi Eski Adliye sarayını (Konak altı Kültür alanındaki) devralarak Muğla Belediyesi Hizmet Binası olarak restore ettirmiş , ayrıca Orhaniye mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezini yapmış ve hizmete sokmuştur. Ancak Muğla Belediyesince 27 Ekim 2010 tarihinde yapılan ihale ilanıyla birlikte söz konusu 379 ada, 1 parselde; 3 bodrum kat otopark, 1 bodrum kat ortak alanlar, zemin kat ticari kullanımlı ve 1 nci - 2 nci - 3 nci, 4 ncü katlar konut kullanımlı olmak üzere toplamda

9 kat (4 bodrum+ 5 zemin üstü) olacak şekilde, yaklaşık 35.000 m2 alanlı bir yapının kat karşılığında yaptırılması öngörülmüş ve buna uygun olarak ihaleye çıkarılmıştır. Belediyemiz bu işlemi : 2007 yılında Belediye Meclisince Belediye Başkanına verilen yetki doğrultusunda gerçekleştirmiş. Bu yapılaşmanın 2004 yılında Belediye Meclisince onaylı “BELEDİYE KATLI OTOPARKI VE İŞHANI” olarak yapılan İmar Planı tadilatına dayalı olarak gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Sayın Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinden bu belgedeki tadilat için yetki aldığını ifade etmektedir. Oysa sözü edilen 02.07.2007 tarih ve 104 sayılı kararda konut yapımı için bir yetki verilmemiştir. İhale dosyasında bulunan Meclis kararında bu durum açıkça görülmektedir. 1/5000 ölçekli Muğla nazım imar planında tamamı ticari kullanımlı olarak saptanmışken Belediyemiz konut yapımını ihaleye katarak plandaki yapılaşmada vasıf değişikliği de yaratmıştır. Taşınmaz konut alanına dönüştürülmektedir. Bu durum üst plan kararlarına ve plan hiyerarşisine aykırıdır Ve yine 2009 Yerel seçimleri ile hem meclisin sayısı 20 iken 25'e çıkmıştır. Hem de Yetki 2 yıldır uygulanmamıştır. Yeni meclis üyelerinin farklı tercihleri olabileceği gözetilerek Meclisin eski kararının yeniden gözden geçirilmesi – kentsel gelişme ve değişme de gözetilerek- zorunludur. Elde edilen belgeler, İmar Planı Tadilatları ve ekleri incelenmiş, dava konusu kararın:“kamu yararı” temel ilkesine ve yanı sıra; şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğu anlaşılmıştır. Yasanın odamıza yüklediği sorumlulukla. Belirtilen İmar Planı Tadilatı işleminin ve buna dayanan ihalenin iptali amacıyla: Bu davanın açılmasına Odamız Yönetimin Kurulunca karar verilmiştir. 1. 36 pafta, 379 ada, 1 parsel; dört bir çevresi yollarla ve fiziki olarak meydan konumunda kuzeybatısında mevcut Akaryakıt İstasyonu ve Yalçın Otel ve Valilik, Güneybatısında yapılaşmanın çok büyük oranda tamamlandığı 4 katlı Altı Ticaret üstü konut yapı adası, Güneydoğusunda Ana yol,


Stadyum ve Kuzeydoğusunda ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma yasasına göre Cumhuriyet dönemi tescilli yapılardan olan 3 katlı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (Eski Kız Meslek Lisesi ve Eski Öğretmen Lisesi) ile çevrili, kentimiz ana merkezine ve Atatürk anıtına çok yakın, kentlinin yaya olarak çok kolayca ulaşabileceği, fiziki koşullarda “meydan” konumunda ve Kent merkezinde kalan Belediyenin en değerli ve gelecek kuşaklara aktarabileceği tek mülk konumundadır. Yukarıda açıklandığı gibi K.T.V.K. Kanunu göre tescilli yapılara cephe veren ve koruma alanında kalan bir parseldir. İmar Planında BELEDİYE SARAYI alanı olarak gözüken ve merkezi konumdaki bu alan (Eski Garaj Alanı) uzun yıllar sonucu kamunun ortak olarak kullandığı bir alana ve Meydana dönüşmüştür. Kentimiz kendisine bir meydan yaratmıştır. 2. Kentimizde Yeni garajın yapılmasıyla birlikte bu alan; kamunun ortak olarak kullandığı bir alana dönüşmüş olup, yaklaşık 10 (on) yıldır bu alanda; Sosyal, Kültürel ve Sportif etkinlikleri festivaller, çeşitli konserler ve mitingler düzenlenmekte, Ticaret Odasınca düzenlenen Yapı Fuarları bu alanda organize edilmekte, çeşitli gösteriler bu alanda yapılmakta ve iftar çadırları bu alanda kurulmaktadır. Birçok ilde özenilen bir husus: Burada yapılan miting konser ve benzeri toplantılara yurttaşlar kolayca ulaşmakta ve toplantı bitiminde kolayca ve kısa sürede dağılabilmektedirler. Dikkat çekmek isterizki : Bu alan güvenlik açısından da fevkalde müsait bir alandır. Şeffaftır. Kolayca denetlenebilinecek niteliktedir. Güvenlik sorunu yalnızca kişisel yada toplumsal vakıalar bakımından değil. Deprem v.b. Doğal afetler bakımından da bu alan kolayca ve hızla ulaşılabilir özelliği ile bir güvenlik faktörüdür . Ayrıca eğitim ve tanıtıma dayalı olarak çok çeşitli etkinlikler de bu alanda yapılmaktadır. Bu saptamanın ne önemi var? Muğla bir üniversite kenti olarak hızla gelişmektedir. Kent meydanları nufusun birbirini tanımasında ve aralarında ortak kent bilinci,

sevgisi, dayanışması oluşmasında olağanüstü fonksiyoneldir. Muğlaya göç eden öğrenci, Muğlamızın yerlisi ile yanyana konser izler, kitap fuarını gezer, sirk'e gider v.s. Bu ise; kent halkının bütünleşmesine hizmet eder. Yeni bir kent bilinci, kültürü ve hafızası oluşmasını sağlar. Anıları birlikte miting yaptığını, folklar gösterisi izlediğini hatırlatır ve yeni bir etkinlikte de “meydan” hemen aklagelir. “Meydan” Bu tür kentli etkinliklerinin zihnen üretilmesi,paylaşılması ve sindirilmesinde etkin rol oynar. Sunduğumuz şu fotoğraflara bakınız. Biz Muğlalılar bu alanda hep birlikte neler yapmışız? Şimdi bizi birbirimize bağlayan anılarımızın, “yaşayan tanığı” kent meydanımızı betonlarla kapatacağız “ tanığımızı öldüreceğiz” Buna razımısınız? Sizlere teknik bakımdan yapılan işlemin ve dayanaklarının hukuka neden aykırı olduğunu da anlatmak istiyoruz. 2004 yılında yapılan İmar Planı tadilatı ve şuanki Uygulaması: 1. Kent Merkezi ve yerleşik alanla bütünleşen bölgenin nefes alıp verdiği bu alanda hangi gerekçeler ile imar planı değişikliğinin yapıldığı belirsizdir. Şu sorular yanıtlanmalıdır: Bu değişikliğin kentsel alan bütününde getireceği olumlu, olumsuz etkileri saptanmış mıdır ? Çevredeki yapılaşma ile tutarlı olup olmadığı belirlenmiş midir? Nüfus projeksiyonuna etkisi ilave sosyal donatı alanlarının yaratılıp yaratılmadığı incelemiş midir? Somut gerçek; maalesef bu sorulara olumsuz yanıt vermeyi zorunlu kılmaktadır. Kentsel yaşamın bugünü ve yarınını düzenleyen sağlıklı bir çevrenin oluşturulması amacına aykırı durumdaki bu uygulama; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır.

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

2. Muğla; Üniversitesinin ciddi şekilde gelişmesiyle birlikte son 4-5 yılda hızla büyüyen ve hızla nüfusu artan kentimizde; Bu alanda koruma ve gelişme stratejisi oluşturulmadan, kamu adına bu alanda çıkan fırsatlar değerlendirilmeden, bölgesel yapı ve fiziksel çevrenin geliştirilerek yaşanılır ve kullanılır bir yerleşmenin olanakları araştırılmadan, sosyal gelişmeler de göz ardı edilerek yapılan bu plan değişikliği ve uygulaması; merkezi konumdaki bu bölgedeki kentsel yaşamı gelecek yıllarda

135


RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

136

olumsuz etkileyecektir. 3. Kentsel çevre düzenleme projeleri üretilerek, “koruyarak kullanma” ilkesiyle birlikte sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği, merkezi konumuyla kentlinin yaya olarak kolayca ulaşabileceği meydan konumundaki bu alanda; yönetsel ve ticari baskılarla ve/veya amaçlarla üretilmiş bu imar planı tadilatı: ülkemizde sıkça uygulanan arsa rantına yöneliktir. Bu yolla belediyeye ekonomik kazançlar elde etmek üzere yapılmıştır. İlk bakışta “masum”, “kent rantının özel bir çıkara değil belediyeye yansıtılması gibi görünmektedir. Ancak şehircilik ve planlama ilkeleri; uzun erimli bir vizyonu zorunlu kılar. Belirtilen alan konut işleviyle kat karşılığı yapılaşmaya açılarak yap-satçılık örneği oluşturmaktadır. Böylesi bir uygulama ise : Yerel Yönetimlerin bütün yurttaşlara uygun yaşam çevreleri, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları yaratmakla yükümlü olduğuna dair ulusal ve uluslar arası mevzuatın dikkate alınmaması anlamına gelir. Şu hususa dikkat çekmek istiyoruz. Çevre haklarıda da artık AİHS kapsamındadır. Kentin adeta nefes borusu konumundaki bir alanın yapılaşmaya açılması AB değerleri bakımından hiçbir üye ülkede ve AİHM önünde kabul görmez. Odamızın karşı çıktığı dava konusu işlemin Yalnızca ulusal mevzuata değil AİHS ve BM Kent Şartı ve benzeri ulusalüstü (=supranasyonel) mevzuata da uygun olmadığını Yüce Mahkemenizin bilgilerine sunarız. 4. Çağdaş ve kullanılır bir çevre yaratmak üzere gerekli bilimsel çalışmalar yapılmadan, sivil toplum kuruluşlarından gerekli görüşler alınmadan yapılan ve bölgedeki soysal yapılanmayı da olumsuz etkileyecek işbu plan değişikliği; “…… herhangi bir saha bulunduğu bölgenin fiziki şartlarına ve çevre koşullarına, konumuna aykırı maksatlar için kullanamaz” şeklindeki genel imar ve şehircilik ilkelerine de aykırıdır. 5. 2863 sayılı K.T.V.K. Yasası göre bu alan; kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki yapılar (Eski Kız Meslek Lisesi ve Öğretmen Okulu, Valilik binası) Cumhuriyet dönemi tescilli korunması gereken yapılarla çevrili ve bu parsellere bitişik ve cephe verir konumdadır. T.K.T.V. Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih – 664 sayılı ilke kararında;

“……. Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına” karar verildi denilmektedir. Yani Koruma Amaçlı İmar Planının sınırında yer alan ve tescilli parsellere cephe veren bu alandaki planlama ve yapılaşma koşullarında Koruma Kurulunun görüşünün alınması gerekmektedir. Elde edilen bilgi ve belgelerde böyle bir görüşe rastlanılmamıştır. 6. Bu uygulamayla; Muğla Kentsel Sit alanı merkezindeki (özellikle Kurşunlu cami ve çevresindeki) zaten olumsuz ve kötü durumdaki mevcut ticari faaliyetleri olumsuz etkileyecek ve bu bölgedeki ticari faaliyetlerin alt bölgelere kaymasını hızlandıracaktır ki bu durum Koruma Amaçlı İmar Planının Bölgedeki uygulamalarını olumsuz etkileyecek, kentsel sit alanındaki kaçışı hızlandıracaktır. Siz Arastayı canlandırmak istiyorsanız, yakın bölgelerde güçlü bir ticari hayat olmaması gerekir. Oysa Eski garajdaki yapılaşma buna yol açıyor. Şu anda : Cumhuriyet meydanına Güneyden yaklaşan bir kimse meydanı sezmeye başlıyor, kenti algılamaya başlıyor. Oysa bu bina bloklarının ( 4 Blok) yapımı ile kent kimliğinin simgesi olan cumhuriyet meydanı bir anda tecrit oluyor. Anlamsızlaşıyor. 7. Kent kimliğinde fiziksel biçimlenmenin önemli verilerinin başında; Kentin ana formu, yoları, caddeleri, yeşil alanları ve meydanları gelir. Kaldı ki kentsel kimliğin temel koruyucularının başında yerel yönetimler olmalıdır. Bu çerçevede; Muğla Belediyesince yapılan bu imar planı tadilatı ve beraberindeki ihale işlemi v.s birlikte;  Bölgenin sosyal ve kültürel


gereksinimlerini mi karşılamıştır.?  Sağlıklı, yaşanılır ve güvenli bir çevrenin yaratılmasına katkımı sağlamıştır.?  Eğer kentimizde var ise konut ve ticaret açığını mı karşılamıştır.?  Özellikle bu imar planı tadilatı ve uygulaması kamu yararı adına çıkan bir işlemden mi kaynaklanmıştır? Tüm bu soruların cevabı bulunmalı, yapılan işlemin gerekçesi ortaya konmalı ve hukukende sorgulanmalıdır. Bizim vardığımız sonuç yapılan işlemde hiçbir kamu yararı olmadığı gibi çok geniş, kapsamlı ve açık biçimde kamu yararına aykırı davranıldığı yönündedir. DAVA AÇTIK VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİNDE BULUNDUK: İşte gerekçelerimiz a- İşlemin hukuka açıkça aykırı olduğu yukarıda sunulan mevzuatın kuşkuya yer bırakmayacak hükümlerinden bellidir.... Özetle: Somut olaya yatay olarak bakıldığında; aceleye getirilmiş, gerekli incelemeler yapılmadan, ilgili ve yetkin kuruluşların görüşleri alınmadan tesis edilmiş…. Dikey olarak bakıldığında ise Ulusal ve uluslar arası/ulusalüstü mevzuata kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine, çevre ve kentli haklarına aykırı , tek dayanağı “Belediyeye gelir etmek temelinde” bir idari işlem kurulmuştur. İşlem hukuka açıkça aykırıdır. b- Bu işlemin uygulanması durumunda ileride giderilmesi olanaksız zararlar doğacağı “izahtan varestedir.” Kent merkezinde konumuyla tek olarak kalmış, fonksiyonel ve simgesel açıdan tayin edici öneme sahip, kentlinin kolayca ulaşıp bir araya gelebileceği nitelikte olduğu basit bir kuşbakışı inceleme ile dahi anlaşılabilecek, kentlerin fiziksel biçimlenmesinde önemli öğelerinden olan bir kent meydanı olma özelliklerinin tümüne sahip bu alana yani Kentin nefes borusuna kocaman yapı blokları konulacaktır. Ek te sunulan uydu fotoğrafı gerçeği bütün açıklığıyla göstermektedir. Bu meydan Muğla için yaşamsal değeri olan bir meydan dır. Eğer kaybedersek Düğerek den yada Akçaovadan ödünç meydan alabilecek değiliz.

vrupa Kentsel Şartı ve benzeri uluslar arası mevzuatın ilgili bölümlerine açıkça aykırı olan ve ileride giderilmesi olanaksız zararlara yol açacağı belli olan Muğla Belediyesinin Muğla, Merkez, Emirbeyazıt Mahallesi, 36 Pafta, 379 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı Muğla Belediyesi mülkiyetinde olan (Eski Garaj Alanı) taşınmazda yapılan İmar Planı Tadilatı ve Plan Hükümlerinin ve buna dayanan Mezkur ihale işlemin İptali ile Mezkur ihale işleminin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini istedik. Bizle her türlü diyalog ortamını kapayan, bizi derinden üzen davranış biçimleri ile görüşlerimizi sunmamıza olanak vermeyen Sayın Belediye Yönetiminin bu tutumuna karşı Muğla Halkına “hakkın teslimi” için hukuk yoluna başvurmak zorunda kaldık. Haksız mıyız?. Değerli hemşerilerimizin ve Medyamızın dikkatine saygıyla sunarız.

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Mimarlar Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Adına , Başkan Y. Mim. Ertuğrul ALADAĞ

Niteliği ve kapsamı ile : Genel planlama ve şehircilik ilkelerine, imar hukukuna ve kamu yararına uygun bulunmayan; pozitif hukuk bakımından ise Anayasamızın AİHS'nin, 1992 de kabul ve ilan edilen

137


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

DALAMAN YAT LİMANI İLE İLGİLİ TEKZİP

138

Basına ve kamuoyuna açıklama Değerli basın mensupları Likya İsimli yerel gazetemizin 13 Nisan 2011 tarihli sayısında Dalaman Belediye Başkanı Sayın Sedat YILMAZ'IN Dalaman Yat Limanı ve ilgili hukuksal süreç hakkında açıklamaları çıkmıştır. Bu açıklamalar içinde Mimarlar Odası Muğla Şubesi'ne ilişkin beyanlarda bulunduğundan Kamuoyumuzun tarafımızdan bilgilendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Elbette, yerel yönetimin başında bulunan Sayın yöneticinin kendi bakış açısından bizden farklı düşünceleri olabilir ve biz de buna saygı duyarız. Ancak yerel yönetimin seçilmiş yöneticilerine karşı duyduğumuz saygı, mesleğimizin bize yüklediği sorumlulukları, yani ulusal ve evrensel değerleri gerçekleştirmek, korumak ve geliştirmek yönündeki sorumluluklarımızı yerine getirmemize engel olmamalıdır. Bilinmektedir ki; yanlış, genellikle “eksik doğru” olarak kendini gösterir. Sayın Başkanın beyanları da “eksik doğrular” dan oluştuğundan yanlıştır. Şöyle ki ; 1. Sayın Başkan ve beraberindeki yöneticilerimizle toplantı yaptığımız doğrudur; ancak bu toplantıda bizim ikna olduğumuz yanlıştır. 2. Biz toplantıya gelenlerin içinde yönetici olarak yalnızca Sayın Başkandan haberdar idik, Sayın Kaymakam'ın da gelen heyet içinde olduğunu tanışma aşamasında öğrendik. Bizim Sayın yöneticilerimizi ayağımıza getirmek gibi bir kompleksimiz yoktur ve böyle bir düşüncenin bize yakıştırılmasını bize yapılmış bir haksızlık olarak nitelendiriyoruz. 3. Yapmış olduğumuz itiraz “Oda'da görevden uzaklaştırılan bir arkadaşımızın kendinden bahsettirmesi” olarak gerekçelendirilmiştir. İtiraz edildiği doğrudur… Ancak bunun bir arkadaşımızın kişisel sorunu olarak gösterilmesi yanlıştır. Böyle bir arkadaş yoktur ve hiç olmamıştır. İtiraz kurumsal olarak yapılmıştır. 4. Ayrıca, bilinmesini istediğimiz bir diğer konu da, yayınlanmış olan haber kaynaklarının hiçbirinin, taraf olarak gösterilmiş olmamıza rağmen, bizden konuya yönelik herhangi bir bilgi talep etmedikleridir.

Mimarlar Odası Muğla Şubesi, İnsanlığın geleceğinin, doğal ve kültürel çevrenin korunmasının ülkemiz ve ulusumuz açısından yaşamsal önemde olduğu inancındadır. Yaptığımız inceleme ve araştırmalar, bu projenin -bu haliyle- yöre halkının uzun erimli çıkarlarına da kesinlikle aykırı olduğunu göstermektedir. Bu gün dünyanın her yerinde “Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme” ilkesi öncelikle yerel yönetimlerce savunuluyor. Bir süre için sağlanacak kazanç uğruna yerel zenginliklerin geri dönülemez biçimde tahrip edilmesi kabul edilemez. Dalaman'da yaşayan insanlar biliyorlar ki; Dalaman onlara çocuklarının emanetidir. Şubemiz, Dünyanın bu emsalsiz bölgesinin doğal ve kültürel yapısını koruyarak yapılacak hiçbir yatırıma karşı değildir. Elbette, yatırım-gelişme bazı sakıncalar da taşıyabilir. Ancak yöneticilerimize düşen; vizyon sahibi kimseler olarak, “günü kurtarmak” değil, “günü de geleceği de” planlamaktır. Çok bilinen bir deyimle “ altın yumurtlayan tavuk” kesilmez. Mimarlar Odası, yönetmeliklerinde, en üst ölçekten en alt ölçeğe kadar tüm yönetimlerine kamu yararını gözetmek ve bunun için çalışmalar yapma görevi vermiştir. Mimarlar Odası Muğla Şubesi Dalaman Belediyesi'nin kurumumuza tebliğ ettiği konuya ilişkin yapılması zorunlu Halk Katılım Toplantısına, ilgili kurulu ile katılım sağlamıştır. İlk defa karşılaştığı plan ve plan notları konusunda ilk değerlendirmelerini yapmış, yanlış bir süreç olmaması için toplantı esnasında planın hazırlanmasına yönelik derlenmiş bilgi, belge ve araştırmaları talep etmiştir. Toplantı esnasında sözlü olarak bilgi iletileceği teyidini almakla birlikte akabinde Dalaman Belediyesi'nden kurumsal yazışmalar ile bu talep tekrarlanmıştır. Mimarlar Odası'nın konuya ilişkin çalışmaları yürütürken bilgi talebi birkaç defa yenilenmiştir. İstenilen belgeler 68 gün sonra sadece plan paftaları ve plan raporu ile birlikte kurumumuza gelmiş, içeriğinde hiçbir araştırma ve bilimsel veri kaynaklarına rastlanılamamıştır. Mimarlar Odası Muğla Şubesi çalışmalarını kendi imkanları ve Muğla İKK bünyesindeki meslek odaları ile birlikte yürütmüş ve askı süresi içerisinde itirazını ilgili belediyeye


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DALAMAN YAT LİMANI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi

Basına ve kamuoyuna açıklama DALAMAN SULAK ALANI, CARETTA CARETTA'LAR VE NİL KAPLUMBAĞALARI EL BİRLİĞİ İLE YOK EDİLMEK İSTENİYOR. Daha önce itiraz etmiş olduğumuz Muğla İli Dalaman İlçesi'nde plan onamaları yapılan DALAMAN YAT LİMANI VE DENİZ OTOBÜSÜ YANAŞMA YERİ 1/25.000-1/5.000-1/1000 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI”na yürütmeyi durdurma genel talebi ile dava açmış durumdayız. Görüyor ve takip ediyoruz ki, kurumlar ve yatırımcılar tüm itiraz ve uyarılarımızı dikkate almak ve değerlendirmek yerine kamuoyunu bilinçli olarak yanıltıyor ve rant uğruna özvarlıklarımızı yok etmeye çalışıyor. Mimarlar Odası, yönetmeliklerinde, en üst ölçekten en alt ölçeğe kadar tüm yönetimlerine kamu yararını gözetmek ve bunun için çalışmalar yapma görevi vermiştir. Mimarlar Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu olarak, bize verilmiş sorumluluk ve görevleri kamu yararını koruyacak şekilde yerine getirmek durumundayız. Geçmiş ve günümüz şartlarını, güncel ihtiyaçlarımızı düşünürken Anayasanın 135. maddesi ile Anayasal nitelik taşıyan ve temel amacı kamu yararı-kamu hizmeti olan Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu olarak korumak ile görevli olduğumuz doğal zenginliklerimizi göz ardı etmemiz mümkün değildir. Yapılması uzun zamandır gündemde olan “Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri” konusundaki hassasiyetimiz tamamıyla doğal zenginliklerimize ve tüm dünyaya karşı sorumluluğumuzun bir çabası olarak görülmelidir. Şubemiz, Dünya'nın bu emsalsiz bölgesinin doğal ve kültürel yapısını koruyarak bir planlama içerisinde yapılacak hiçbir yatırıma karşı değildir.

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

iletmiştir. Şube Yönetim Kurulumuzdan Doğuş Grubu yetkililerinin görüşme talep etmesi ile tüm örgütlülük anlamında tamamen şeffaflık ilkesinde olan Yönetim Kurulumuz “bilgilendirme” çerçevesinde görüşmeyi kabul etmiştir. Toplantıya katılımlarından haberdar olmadığımız halde Dalaman Kaymakamı, Dalaman Belediye Başkanı, Plan Müellifi, Doğuş Grubu Yöneticileri katılmıştır. Toplantı içeriğine yönelik Dalaman Belediye Başkanı'nın “sözde” demecinin gerçekliğini toplantıya katılan kurum temsilcilerinden ayrıca beklemekteyiz. Mimarlar Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu olarak, bize verilmiş sorumluluk ve görevleri kamu yararını koruyacak şekilde yerine getirmek durumundayız. Geçmiş ve günümüz şartlarını, güncel ihtiyaçlarımızı düşünürken Türkiye Cumhuriyeti olarak korumak ile görevli olduğumuz doğal zenginliklerimizi göz ardı etmemiz mümkün değildir. Yapılması uzun zamandır gündemde olan Dalaman Yat Limanı konusundaki hassasiyetimiz tamamıyla doğal zenginliklerimize ve tüm dünyaya karşı sorumluluğumuzun bir çabası olarak görülmelidir. Bu doğrultuda bildiğimiz ve öngördüğümüz tüm doğrular için, yargı yolu dahil olmak üzere, tüm süreçleri “kamu yararı adına” zorlayacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Tüm kamuoyunun yapmış olduğumuz itirazları bilmesi ve ilgili kurumların itirazlarımıza gerekçeli açıklama yapmasını bu vesile ile ayrıca beklemekteyiz. Bu haberle Kurumumuz hakkında yapılmış asılsız itham ve yanlış aktarımları tekzip ediyor ve ilgililerinden daha önce medyada yayınlanmış haberlerle ilgili bir açıklama bekliyoruz. 27.04.2011

Mimarlar Odası Muğla Şubesi, İnsanlığın geleceğinin, doğal ve kültürel çevrenin korunmasının ülkemiz ve ulusumuz açısından yaşamsal önemde olduğu inancındadır. Yaptığımız inceleme ve araştırmalar, bu projenin

139


MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III .DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

RAPORLAR ve BASIN AÇIKLAMALARI

MUĞLA MİMAR SİNAN HEYKELİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI -bu haliyle- telafisi olmayan eşsiz ortakdoğamızın tahribatına sebep olmak ile birlikte yöre halkının uzun erimli çıkarlarına da kesinlikle aykırı olduğunu göstermektedir. Konu ile ilgili üniversitelerimizden aldığımız görüşler ışığında açtığımız dava dilekçemizi sizler ile paylaşıyor, duyarlı kamuoyunun davamıza desteğini bekliyoruz. 30.12.2011 Kamuoyuna saygıyla duyururuz. TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi EK: Dava Dilekçesi

SAYIN BASIN MENSUPLARI 1990 Eylül'ünde yerine konan Mimar Sinan Heykeli, Sayın Oktay EKİNCİ'nin isteği ile Muğla'ya getirtilmiş, o dönemdeki Mimarlar Odası Muğla Temsilciliği Yönetim Kurulu kararı ile Saburhane Meydanına yerleştirilmiştir. Mimar Sinan Heykeli'nin Saburhane'ye konulmasının nedeni, geleneksel mimarimizi b i z l e r e k a z a n d ı r a n Ya p ı U s t a l a r ı n ı n unutulmaması ve bu ustaların bu meydan çevresinde yaşamış olmasındandır. Bu güzel mimariyi yaratan yapı ustalarının başlarında diplomalı mimar veya ellerinde detaylı çizilmiş ruhsatlı projeler yoktu. Tamamen geleneksel usta-çırak eğitim geleneğiyle yetişen bu mimari yapı ustaları bir sanatçıda olması gereken estetik görsel ve el becerisine sahiptiler. Çünkü ahşap ve taş gibi elle işlenebilen malzemelerle çalışıyorlardı. Bir anlamda onlar mimarlığın heykeltıraşları ve ressamlarıydılar. Bu yetenekleriyle beraber bir mühendis gibi de inşaat sistem bilgisine sahiptiler. Geleneksel mimarimizi inşa eden yapı ustalarının içinden sadece en ünlülerinden biri olan 'Kostantinoğlu Mimari Ustayı biliyoruz. Bunun dışında 1922 Eylül'ünde Muğla'yı terk ederlerken arkalarında bir iz bırakmadıklarından diğer onlarca yapı ustasının, marangozunun, demircisinin, kireççisinin, çamurcusunun kimler olduğunu, isimlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. 21 yıldır bu meydanda duran Sinan heykeli yıllar geçtikçe ilk konuluş nedeni unutulmuş olduğu için bir yazıyla heykelin anlamını belirtmek istedik. Bu yazı 'KENTİMİZ GELENEKSEL MİMARİSİNE EMEĞİ GEÇEN İSİMSİZ YAPI USTALARINI BÜYÜK USTA MİMAR SİNAN'IN ŞAHSINDA SAYGIYLA ANARIZ.'şeklindedir. Muğla'da Mimar Sinan'ın bir eserinin olup olmadığını hala bilmiyoruz ama onun eserlerini inşa eden yetenekli Mimari Ustalarca yetiştirilen çırakların bir zamanlar Muğla'da olmuş olması ve burada eserler yapmış olmaları bizler için yeterlidir. TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi

140


MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

8. BÖLÜM BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

141


MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

142


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

143


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

144


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

145


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

146


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

147


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

148


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

149


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

150


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

151


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

152


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

153


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

154


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

155


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

156


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

157


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

158


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

159


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

160


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

161


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

162


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

163


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

164


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

165


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

166


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

167


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

168


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

169


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

170


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

171


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

172


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

173


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

174


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

175


BASINDA MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

176


MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

9. BÖLÜM KISA KISA

177


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

23 Þubat 2010: Þube Yönetim Kurulu, 4. Toplantýsýný Datça Temsilciliðinin ev sahipliðinde Temsilcilik Yönetim Kurulu ile gerçekleþtirdi.

17 Mart 2010: Muðla Valisi Ahmet ALTIPARMAK makamýnda Þube Yönetimi tarafýndan ziyaret edildi.

10 Mart 2010: Muðla Belediye Baþkaný Osman GÜRÜN Þube Yönetim Kurulunca makamýnda ziyaret edilerek... 24 Mart 2010: 2008 yýlýnda Rodos'a teknik gezi ile baþlayan, 2009 Haziran'ýnda Muðla'da sergi, panel ve sunumlarla ve arkasýndan Eylül'de ayný þekilde sergi, sunum ve teknik gezilerle devam eden süreç, Muðla Þube ile Oniki Adalar Teknik Odasý ile protokol imzalanmasý ile resmi bir boyut kazandý. Bu protokol ile her yýl suyun bir yakasýnda tekrarlanmak üzere etkinlik programý oluþturuldu. 2010 yýlýnda Bodrum'da, Geleneðin Mimariye Etkisi temasýnda gerçekleþmesi kararlaþtýrýlan etkinlik çerçevesinde, etkinliðin kendine ait bir logosu olmasý için yarýþma düzenlenmesine, karþýlýklý meslektaþlarýn bir araya geleceði atölye çalýþmasýna, temaya uygun sergi panolarýnýn hazýrlanmasýna ve akademik sunumlarýn yapýlmasýna karar verildi. 13-14 Mart 2010: III. Dönem 1. Birimler Toplantýsý Bodrum Temsilciliðimiz ev sahipliðinde Bodrum Marina Vista Otel'de gerçekleþti.

178


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

10 Mart 2010: Kuzugöbeði ve diðer mantar türlerinin tanýtýmýna, bölgedeki zenginliðine, ekonomik deðerine, toplanmasýna ve bilinçli tüketilmesine dikkat çekmek ve ekolojik turizmin geliþmesine katkýda bulunmak amacýyla planlanan festivalin 2-4 Nisan 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþen bu seneki ayaðýnda, Yeþil Üzümlü'nün bu güne kadar fazla zarar görmeden ulaþmýþ özgün mimari dokusunun korunmasý amacýyla Mimarlar Odasý da sunumlarýyla, yer aldý. Fethiye Temsilciliðimizin desteklediði etkinlikte, temsilcilik yönetim kurulundan Cahit ENGÝN ve Sema KUMYOL RÝDPATH ile birlikte Þube Baþkaný Ertuðrul ALADAÐ ve Sekreter Üye Ebru S.ÇAKIR da korumacýlýk ile ilgili sunumlarýyla katýldý

27 Nisan 2010: Þubede Kent Konseyi ile toplantý yapýldý.

9 Nisan 2010: Þube toplantý salonunda, merkez üyelerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Mimar Sinan'ý Anma Etkinliðinde, Þube yönetim kurulu Baþkaný Ertuðrul Aladað da bulundu. Etkinlikte, Þube sekreter üyesi Ebru Soydaþ Çakýr'ýn Sinan'ýn eserleriyle ilgili sunumu ve üyemiz Selgün Türköz'ün Sinan'la ilgili efsaneler hakkýndaki sunumu yer aldý.

13-14 Mart 2010: 41. Dönem 3. Merkez Danýþma Kurulu Þube ve Temsilciliklerimizin katýlým ve sunumlarý ile Bolu-Abant'ta gerçekleþtirildi.

1 Mayýs 2010: Muðla Þube, TMMOB Birimleriyle birlikte 2010 1 Mayýs'ýnda yer aldý.

179


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

1 Mayýs 2010: Manisalý meslektaþlarýmýz Þube Binamýzý ziyaret ettiler.

5 Mayýs 2010: Merkez üyeler ve Þube Yönetim Kurulu bir araya geldi.

14 Mayýs 2010: ÝZOCAM firmasýnýn yalýtým ile ilgili seminerinden sonra verilen kokteylde çeþitli disiplinlerden meslektaþlar bir araya geldi.

15 Mayýs 2010: Muðla Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneðinin talebi üzerine, Þube Baþkaný Ertuðrul Aladað, Muðla'nýn tarihi dokusu ve mimarisi hakkýnda, yaþadýklarý çevreye karþý farkýndalýklarýný artýrmak üzere Muðla Üniversitesi öðrencilerine bir sunum gerçekleþtirdi.

13 Mayýs 2010: Rodos Komisyonu Bodrum'da gerçekleþecek Mimarlýk Buluþmalarý III ile ilgili çalýþmalarý baþlattý. 17 Mayýs 2010: Þube Yönetim Kurulu Sekreteri Ebru S.ÇAKIR katýldýðý Gençler Muðla'yý Tartýþýyor konulu Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda, Muðla'nýn geleceðinde genç mimarlarýn yeri ve çalýþmalarý ile ilgili bir sunum yaptý.

180


9 Haziran 2010: Fethiye Temsilcilik yönetimi Þube Yönetim Kurulu Toplantýsýna katýlarak Hizmet Binalarýnýn inþaatý ile ilgili konularý aktardý.

KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

20 Mayýs 2010: Þube Yönetim Kurulu bir t o p l a n t ý s ý n ý F e t h i y e Te m s i l c i l i ð i m i z d e gerçekleþtirdi. Temsilcilik Hizmet Binasýnýn inþaatý da yerinde görüldü.

12 Haziran 2010: Mimarlýk Vakfý 15. Kurucular Kurulu toplantýsýna Þube adýna Oðuz DEVELÝ katýldý.

27 Mayýs 2010: Þube Yönetim Kurulu bir toplantýsýný, Rodos Komisyonu Toplantýsý ile birlikte, Milas Temsilciliðimizde gerçekleþtirdi.

29 Mayýs 2010: Fethiye'de gerçekleþtirilen ve yerli-yabancý birçok akademisyenin sunumlarýyla katýldýklarý Endemik Bitkiler Sempozyumuna, Þube Baþkaný Ertuðrul ALADAÐ, "toprak damlý" yapýlar hakkýndaki sunumuyla katýldý.

23 Haziran 2010: Þube bünyesinde, kente dair tüm konularýn görüþülüp, gerekli kurumlarla iletiþime geçerek sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmak üzere kurulan Kent Kimliði Komisyonu, çalýþmalarýndan Muðla Belediye Baþkaný Osman GÜRÜN'ün de haberdar olmasýyla, Baþkanýn talebi üzerine, Belediyeden ilgili personelin Dinçer EVDAÞI, Gökçen KASAPOÐLU, Esin G. GÜMÜÞ- katýlýmýyla kente dair çalýþmalarýna devam etti. Ýlk etapta, Merkezin ve Karabaðlar Yaylasýnýn koruma amaçlý imar planýndaki eksiklikler üzerine yoðunlaþan Komisyon, bu konudaki önerilerini rapor haline getirerek Belediyeye sunmak üzere çalýþmalar yaptý.

181


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

16 Haziran 2010: Rodos Komisyonu, Þube'de toplanarak, etkinliðin atölye çalýþmasýnda kullanýlabilecek alanlarla ilgili deðerlendirmeleri yaptýlar.

27 Temmuz 2010: III. Dönem 2. Birimler Toplantýsý Muðla Merkez'de Yücelen Otel'in toplantý salonunda gerçekleþtirildi.

30-31 Temmuz 2010: 42. Dönem MYK 9. Toplantýsý Eskiþehir›de Þubemizin de katýlýmýyla gerçekleþti.

24 Haziran 2010: Muðla Belediye Baþkaný Osman GÜRÜN, Þube Yönetimini ziyaret etti.

4 Aðustos 2010: Sokak Çocuklarý Atölyesi Resim Sergisi - Ressam Ayten TAÞPINAR Yürütücülüðünde “sokak sokak resÝm atölyesÝ 2010” sergisi Þube desteði ile gerçekleþtirildi.

15 Temmuz 2010: MYK Üyeleri Necip MUTLU, Nurdan TOPOGRAF, Zafer OKUDUCU önce Fethiye Temsilcilik hizmet binasý inþaatýný incelediler, daha sonra Þube'de yapýlan toplantýda, Birimlerin ve Merkezin mali durumlarý tartýþýldý, alýnacak tedbirlere dair kararlar verildi.

182

1-4 Ekim 2010 Mimarlýk Buluþmalarý IIIBodrum: 29 Eylül'de ilk defa gerçekleþtirilen atölye çalýþmalarý ile baþlayan etkinlik, akademik sunumlar, sergi, etkinlik logosu yarýþmasý ile devam etti.


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

12 Kasým 2010: Muðla KTVKK Bölge Müdürlüðü üyeleri, Þube Yönetim Kurulunu ziyaret ederek karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. 9 Ekim 2010: Aðahan ödüllü usta Nail ÇAKIRHAN'ýn anýldýðý, Þubemizin de desteðiyle gerçekleþen etkinlikte Oktay EKÝNCÝ gibi isimler de yer aldý.

17-18 Aralýk 2010: Hatay Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu ve MYK Toplantýsý Þube ve Birimlerimizin de katýlýmýyla gerçekleþti.

23 Ekim 2010: Ýzmir Þube Yönetim Kurulu üyesi Alev AÐRI 2011 itibarýyla Muðla'da da baþlayacak Yapý Denetim Uygulamalarý ile üyelerimizi bilgilendirerek, sorularýný cevapladý.

6-7 Kasým 2010: Bursa Uludað'da gerçekleþen 42. Dönem 1. Merkez Danýþma Kurulu toplantýsýnda, Þube adýna Osman KÖSEOÐLU ve Suat SELVÝ söz aldýlar.

24 Aralýk 2010: Muðla Þube, Eski Garaj alanýnda Belediye'nin ihale ettiði konut ve ticaret alanlarý ile ilgili itiraz ve dava sürecini baþlatarak bir basýn toplantýsý düzenledi.

29 Aralýk 2010: Muðla Þubenin açmýþ olduðu Eski Garaj davasý ile ilgili olarak Muðla Yeþiller Platformu ile toplantý yapýldý.

183


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

5 Ocak 2011: Þubede Soruþturma-Uzlaþtýrma Kurulu ile toplantý yapýldý.

5 Þubat 2011: SMGM eðitimleri kapsamýnda Mimar Fikret OÐUZ tarafýndan Yapý Denetimi ile ilgili bilgilendirme yapýldý.

18 Ocak 2011: Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði ile ilgili Makine Mühendisleri Odasý tarafýndan meslektaþlarýmýza bilgilendirme yapýldý.

8 Þubat 2011: Muðla Devlet Hastanesinin yeri konusunda, hastane yöneticileri ile Þubede toplantý yapýldý.

29 Ocak 2011: III. Dönem 3. Birimler Toplantýsý, Muðla Egehan Otelde Birimlerimizin de katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

25-26 Þubat 2011: MYK, 18. toplantýsýný Muðla'da gerçekleþtirdi.

4 Þubat 2011: Merkez üyelerimizle yaylada Yeni yýl yemeðinde bir araya geldik.

184


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

2 Nisan 2011: Fotoðraf sanatçýsý Erdinç ÖZAL tarafýndan Þubede temel fotoðrafçýlýk eðitimi verildi. 3 Mart 2011: Temsilciliklerimizin yönetim kurulu üyelerinin de katýlýmýyla oluþturulmuþ komisyon, 1/100.000'lik ÇDP ile ilgili çalýþmalarýný sürdürdü.

4 Nisan 2011: Muðla Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürü Mehmet AYHAN ile Þubede toplantý yapýlarak, karþýlýklý sorunlar dile getirildi.

29-30 Nisan 2011: 2. Ulusal Mimari Koruma Projeleri ve Uygulamalarý Sempozyumuna, Þube binamýzýn restorasyon uygulamasý sunumuyla sekreter üye Ebru S. ÇAKIR katýldý.

6 Nisan 2011: Dalaman Yat Limaný ile ilgili olarak talepleri üzerine Dalaman Kaymakamý, Belediye Baþkaný ve yüklenici firma temsilcileri Þubede toplantý yapýldý.

30 Nisan 2011: TMMOB Demokrasi KurultayýMuðla Yerel Kurultayý, Þubemizin de katýlýmý ve sunumlarýyla gerçekleþti.

185


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

11 Mayýs 2011: Saburhane'de yer alan Sinan Heykeline, Belediye ile birlikte, eski ustalarýn anýsýna plaket çakýldý.

2 Temmuz 2011: III. Dönem 4. Birimler Toplantýsý Milas Temsilciliðimiz ev sahipliðinde Ören'de yapýldý.

3 Aðustos 2011: 1/100.000'lik ÇDP ile ilgili çalýþmalar Þube komisyonu tarafýndan devam ettirildi. 18 Mayýs 2011: Þube Yönetim Kurulu, bir toplantýsýný Ortaca'da, Temsilcilik üyeleri ile birlikte gerçekleþtirdi.

9-10 Eylül 2011: Karia, Karialýlar ve Mylasa Sempozyumu Milas Temsilciliðimiz tarafýndan Milas'ta gerçekleþtirildi.

28 Mayýs 2011: TMMOB Kadýn Kurultayý-Muðla Yerel Kadýn Kurultayý, Makine Mühendisleri Muðla Temsilciliðinde gerçekleþti. Genel Kurultaya kadýn-erkek ayrýmý yapýlmamasý gerektiðinin bildirilmesine karar verildi.

186


KISA KISA

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

19 Eylül 2011: TMMOB Dayanýþma Gününde tüm TMMOB birimleri, Ýnþaat Mühendisleri Odasýnda bir araya geldi.

19 Kasým 2011: III. Dönem 5. Birimler Toplantýsý, Birimlerimizin katýlýmýyla Muðla Tuna Otel›de yapýldý.

21 Eylül 2011: 1/100.000'lik ÇDP planý komisyonu Þubede çalýþmalarýna devam etti. 25 Kasým 2011: Merkez üyelerle geçen dönemi deðerlendirmek ve gelecek döneme dair önerilerini almak üzere Þube'de toplantý yapýldý.

1-4 Ekim 2011: Mimarlýk Buluþmalarý IV-Kos etkinliði atölye, sergi, sunum ve teknik gezilerle Kos'ta gerçekleþti.

20 Ekim 2011: Mimarlýk Haftasý, meslekte 3050.yýllarýný dolduran üyelere plaket verilmesi ve Kos etkinliðine katkýda bulunanlara teþekkür hediyeleri verilmesiyle Þubede kutlandý.

26 Aralýk 2011: Ýl Özel Ýdare Müdürü ile toplantý yapýlarak, karþýlýklý sorunlarýn çözümü için öneriler dile getirildi.

187


MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

188

10. BÖLÜM MALÝ RAPORLAR


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

189


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

190


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

191


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

192


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

193


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

194


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

195


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

196


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

197


MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

198

2011 yýlý gelir ve giderleri için 30.11.2011 tarihi baz alýnmýþtýr.


MALÝ RAPORLAR

2010 YILI GÝDERLERÝNE MUÐLA ÝNÞAAT TOPLAM GÝDERÝ OLAN 224.333,72 TL MÝLAS ÝNÞAAT TOPLAM GÝDERÝ OLAN 260.099,51 TL DAHÝL EDÝLMÝÞTÝR.

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

199


200

1.FETHÝYE ÝNÞAATI ÝÇÝN 2010 VE 2011 YILINDA TOPLAM 111.853,98 TL HARCANMIÞ OLUP, HARCAMALAROLDUÐUNDAN GÝDERLERE YANSITILMAMIÞTIR. HALA GEÇÝSÝ HESAPLARDA TAKÝP EDÝLMEKTE 2. 2011 YILI GELÝR VE GÝDERLERÝ ÝÇÝN 30.11.2011TARÝHÝ BAZ ALINMIÞTIR.

MALÝ RAPORLAR

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU


MALÝ RAPORLAR

30.11.2011 ÝTÝBARÝYLE GENEL MERKEZ %20 MERKEZ PAYI BORCUMUZ: 584305,48 TL

MÝMARLAR ODASI MUÐLA ÞUBESÝ III .DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU

201

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ  

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ  

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Advertisement