Page 1

Okul Teknoloji Planı MALATYA MERKEZ SÜMER İLKÖĞRETİM OKULU OKUL TEKNOLOJİ PLANI <!--[endif]--> Vizyon ve Politika Geliştirmek: Teknoloji kavramı okullar için uzun vadede birçok değişikliğe neden olabilecektir. Teknolojiyi etkili kullanabilen okullar daha etkili bir görüntü sergileyip, okuldaki bireylerin daha iyi gelişebilmesine yardımda bulunabilecektir. Bu amaçla, teknolojinin stratejik kullanımı, “günümüz öğrencilerinin yarının dünyasına hazırlanması için gerekli öğrenme amaçları ve standartları etrafında hazırlanmış bir okul vizyonu ile başlamalıdır.”(Saban, 2006, s:57) Hazırlanan bu okul vizyonu hayallerden uzak gerçekçi hedefler taşımalı ve gerçek bir zaman diliminde hayata geçirilmeye çalışılmalıdır. Öğrencilerin yetişmesi ve bilgiye ulaşmasında için 21.yy becerilerini ve eğitim teknolojisini en iyi şekilde kullanmasını sağlayabilme. Geleceğin bilgi toplumunun insanını yetiştirmede hem teknoloji hem de etik değerler açısından davranış kazanmasını sağlayabilme. Sınıf içinde kullanılacak öğretim materyalleri hem görsel el becerisini kapsayan hem de teknolojiyi destekleyecek ve bireysel öğrenmeyi ön plana çıkartacak bir şekilde organize edilmelidir. Vizyon; Öğrencilerimizin, çağın becerilerini(kendine güvenen, sorgulayan, evrensel değerlere duyarlı, işbirliği içinde olabilen, eleştirel düşünen, özgün, üretken ) kazanırken teknolojiden yararlanmalarını sağlamak. 2- Teknolojik İhtiyaç Analizi Yapmak: Belirlenen teknoloji vizyonu ile okulun sahip olduğu teknoloji arasındaki farkı bulmaktır. Belirlenen durum ile okulun mevcut durumu arasında ki bu farkı kapatmak ise teknoloji planlamasının asıl odak noktasını oluşturmaktadır. Kısaca; T.İ.A= Belirlenen Teknoloji Vizyonu - Okulun Mevcut Teknolojisi diyebiliriz. Malatya Merkez Sümer İlköğretim Okulu, İkili eğitim sistemi, 2300 öğrenci, 130 öğretmen mevcudu, 32 derslik, bir bilgisayar labarotuvarı, bir fen labarotuvarı, birinci kademeye 4 v4 5. sınıflara ait dershanelerde 5 projeksiyon, ikinci kademede ise 9 projeksiyon cihazı vardır. Bir adet de bilgisayar labarotuvarı projeksiyon cihazı vardır. Fatih projesi kapsamında proje içeriğine uygun olarak ilk beş yıl içinde projeksiyon cihazlarının sayısının arttırılması, BT sınıfındaki bilgisayarın sayısının artırılması ve yazıcı, tarayıcı ve kamera gibi bilişim teknolojilerini destekleyen cihazların sayısının arttırılması, hızlı internet erişiminin sağlanması, okulumuzun ihtiyaçlarıdır. 3- Öğrenci Merkezli Öğrenmeye Odaklanmak: Bu seviyede asıl amaç, belirlenmiş olan standartlar çerçevesinde öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek ve bilgi-teknoloji okur-yazarlığını da hayata geçirmek için teknoloji kullanımdaki önceliklerin planlanmasıdır. Bu aşamada göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus ise; teknoloji planlamakla yükümlü olan heyet tarafından öğrencilerin öğrenmelerine etki edebilecek tüm faktörlerin araştırılması ve bu araştırma sonuçlarından çıkan sonuçlar (güçlü ve zayıf alanlar) dahilinde süreci planlanmasıdır. Araştırmada öğrencilerin ders notları, ev ödevleri, yıl içerisinde planlamış oldukları projeler ve nitelikleri, başarı seviyesi gibi faktörlerin kullanılması ve sonuçların dikkate alınması önemlidir. Bu belirtilen faktörlere ek olarak kişilik özelliklerinin, sağlık durumlarının ve sosyal becerilerinin öğrenme süreçlerindeki performanslarına ve başarı seviyelerine olan etkisi de araştırılmalı ve planlama sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Okul OGYE ekibi içinde oluşturulan bir grup tarafından öğrencilere ‘Daha etkili ders süreçleri yaratmak adına sınıflarında hangi teknoloji araçlarının olmasını’ ‘Bu araçları derslerde nasıl kullanmak istedikleri’ yönünde sorular içeren bir anketin geliştirilerek

<!--[if !supportLists]-->•


uygulanmasını sağlayacaklardır. Sonuçlar öğretmenler kurulunda değerlendirilerek planlanmaya başlanacaktır. Bu doğrultuda öğretmenler, öğrencilerin araştırmalarında ders notları, ev ödevleri, yıl içerisinde planlamış oldukları projeler ve niteliklerinin başarıya katkı sağlayabilmesi için süreç değerlendirme internet yolu vasıtasıyla sürekli olarak kontrol edilebilir. Ve bu doğrultuda sınıf içinde zaman alan çalışmalar en aza indirgenerek, eğitim-öğretim ortamında daha çok bireysel ve işbirlikli uygulamalara ağırlık verilebilir. Bireysel çalışmalara ağırlık verilerek yapılacak özel eğitim ve kaynaştırma öğrencilerinin de öğrenmesi için zaman kazanılmış olur. Dolayısıyla sınıflarda tüm öğrencilere hitap edebilmek için yavaş ve hızlı öğrenenlere de hitap edilmiş olur. Bu öğrenciler için bilişim teknolojilerinin sınıf ortamına girmesi gerekir. 4- Velilerin ve Paydaşların Katılımını Sağlamak: Okulda teknoloji planlamakla görevli olan heyet bu araştırmanın bir benzerini de veliler ve paydaşlar üzerinde yapar. Bu araştırmayla birlikte velilerin özellikleri ve sahip oldukları beceriler kısacası göz önünde sergilenen ve sergilenmeyen her türlü özellikleri ortaya konulur. Buradan yola çıkarak velilerin teknolojiye olan ilgi ve alakaları, kullanım oranları belirlenir. Okulda yeni bir teknoloji getirildiğinde bunun velilere tanıtılması gerekmektedir. Velilerden gelen ilgi ve istek doğrultusunda okullarda teknoloji verilebilir. Okulumuzda OGYE ekibi içerisinde kurulacak ekip içerisinde kurulan grup tarafından, velilere bilinçlendirme seminerleri yapılabilir ve seminerlerde hem bireysel hem de grup görüşleri alınabilir. Velilere okulumuzun bulunduğu beldenin sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olduğunu göz önünde bulundurarak ‘ Hangi teknoloji araçlarına sahip oldukları, ne sıklıkla kullandıkları ve okulumuzda bilgisayar kursu açılmasını isteyip istemediklerini’ değerlendirmek adına bir anket çalışması düzenlemesi sağlanacak ve sonuçlar öğretmenler kurulunda paylaşılıp yapılacak çalışmalar planlanacaktır. Bu ankette çocuklarının bilgisayar kullanımın amaçları, kullanım saatleri ve interneti hangi amaçla kullandıkları gibi ana sorular yer almalıdır. Velilerin teknolojiden beklentilerini ortaya koyacak şekilde açık uçlu sorular yer almalıdır. Teknolojiyle ilgisi olmayan aileler için çocuktan hareketle teknolojiyi kullanma kursları açılabilir. 5- Profesyonel Gelişimi Desteklemek : Teknolojinin okul ortamına entegre edilmesiyle öğretmenlere farklı roller de yüklenecektir. Bu noktada öğretmenler ve diğer personel için teknolojik açıdan zengin profesyonel gelişim fırsatları sunmak teknoloji planlamasının önemli boyutlarından birini oluşturur. Bu amaçla öğretmenlere şu yeterlilikleri kazandıracak profesyonel gelişim programları hazırlanır: - temel teknoloji kullanımı (teknoloji okuryazarlığı) - teknolojinin seçimi ve öğretim sürecine entegrasyonu - teknolojinin sınıf yönetimi amacıyla kullanılması - teknolojinin kişisel gelişim için kullanılması Yukarıdaki yeterlilikler göz önüne alınarak hazırlanacak profesyonel gelişim programlarıyla öğretmenlerin teknolojiye ilişkin beceri düzeylerinin artırılması amaçlanır. Okul yönetimi tarafından bir bilişim kurulu oluşturularak, bütün öğretmenlerin bir mail adresi olması, mail adreslerini kullanması ve sosyal etkileşimlerini paylaşmak için sosyal paylaşım kulübü oluşturulabilir. . E-postalar üzerinden paylaşılacak bir anket uygulamasıyla ‘öğretmenlerimizin teknoloji okur-yazarlığı, kişisel kullanımları ve


öğretim süreçlerindeki kullanımına” ait davranışlarının neler olduğu okul yönetimince değerlendirilecektir. Doğum, ölüm, yaş günü, kademe alma, yardımlaşma ve öğrencilerle ilgili bilgiler paylaşılabilir. Değerlendirmenin sonunda öğretmenlerimizin kişisel ve öğretim süreçlerinde teknolojiden yararlanma adına nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarına ait anket düzenlenecektir ve değerlendirilecektir. Anket değerlendirmelerinin sonunda okul yönetimi ve OGYE ekibi içinde kurulan grupla beraber bir planlama yapılacaktır. Öğretmenlerin kişisel gelişimlerini desteklemek için hizmetiçi seminerlere katılımları ve okul çapında bilişim teknolojisi kullanımı iyi olanlar tarafından düzenli bilgi paylaşımı seminerleri yapılabilir. Teknolojiyi bireysel olarak iyi kullanan öğretmenler mutlaka bu bilgilerini sınıf ortamına da taşımaktadırlar. Bu nedenle öğretmenlerin çok yönlü yetişmeleri önemlidir. İlerleyen süreç.de öğretmenlerimizin etkili öğrenci merkezli öğretim süreçleri oluşturmalarında teknolojiden üst düzeyde yararlanmaları amaçlanmaktadır.


6- Okulun Teknolojik Alt Yapısını İnşaa Etmek: Bu aşamada öğrencilerin ve öğretim sürecinin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojik altyapının yeterli düzeye ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç gerçekleştirilirken; - güncellik, - güvenlik, - ağ erişimi, - öğretmenlerin ve diğer personelin teknolojik destek ihtiyacı, - çok yönlülük (öğretim, yönetim ve rehberlik işlerinde kullanılabilirlik), durumlarına dikkat edilmelidir. İnternet güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik ve donanımsal önlemler alınması için zayıf olan İnternet erişiminin güçlendirilmesi adına Türk Telekomla işbirliğine gidilmesi, Güncelliği sağlamak için web sayfasının ve bu sayfadaki bilgilerin yenilenmesi. Öğretim, yönetim ve rehberlik ile ilgili olarak velilere de bu konuda bilgilendirme seminerleri vermek ve öğrencilerin faydalanmalarını öğrencilerimizde bilişim kültürünün oluşması için çalışmalar yapılacaktır. Rehberlikle ilgili o gün okulda yaşadığı sorun sağlık problemi ya da devamsızlığı konusunda bilgilendirilebilir. Ulusal projelerden gelecek donanım temini ile yetersiz kalan teknoloji araçlarının sayısı artırılacak. İnternet güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik önlemler alınacak. Okul Bilişim Formatörü yaşanabilecek donanım ve yazılım sorunlarıyla ilgili olarak ilgili kurum/kuruluşlarla iletişime geçilmesi sürecinde okul yönetimine bilgi verecektir.

7- Uzun Vadeli Bütçe Stratejileri Geliştirmek : Okulumuzun kendine ait herhangi bir bütçesi olmadığı için yaşanabilecek bakım, onarım, güncelleme ve yeni araç alımlarında ilgili kurum/kuruluşlarla ve Okul Aile Birliğiyle iletişim içinde olunacaktır. Yeni kazandırılan araçların öğretimsel ve yönetimsel süreçlerde etkin kullanabilmesi için OGYE ekibince planlama yapılacaktır. Personel eğitimi ile ilgili olarak personel teşvik edilip desteklenecektir. Teknoloji planlama modelin hayata geçirilirken mutlaka dikkat edilmesi gereken kısım bütçe ve mali kaynakların planlanmasıdır. Burada amaç, okul teknoloji planının uygulanması, bu planının hayata geçirilebilmesi ve gelecekle ilgili yapılacak harcamaların karşılanabilmesi için uzun vadeli bütçe stratejilerini kararlaştırmaktır. Bütçe planlaması yapılırken şu harcama birimleri dikkate alınmalıdır: - Donanım - Altyapı - Bakım ve Onarım - Yazılım - Telekomünikasyon Erişimi - Personel Eğitimi 8- Süreci ve Sonuçları Değerlendirmek : Okulun mevcut donanımını kullanırken yapılan anketi sürecin sonunda güncelleyerek Teknolojinin eğitim, öğretim ve yönetimsel süreçlerde kullanımını değerlendirmek üzere öğrenci, öğretmen ve yönetici paydaşlarına yönelik düzenlenecektir. Velilerin teknolojiyi kullanma ve öğrenme istekleri doğrultusunda yapılan çalışmalara yönelik olarak da anket ve toplantıların düzenlenmesi sağlanacak


ve değerlendirilecektir. Değerlendirmeler sonucunda uygulamalara geçilecek, Okul Teknoloji Planı içeriği sürekli güncel tutulacaktır. Bu süreçte okulda oluşturulan teknolojik alt yapının işe yararlılığı, teknolojinin derslerle entegrasyonunun öğrenci başarısını ne düzeyde etkilediği ve bunun sonucunda eğitimin kalitesinde ki değişim gibi konular incelenir. Aynı zamanda bu değişimlerle ilgili öğrenci, veli ve okul personelinin görüşleri alınır. Öğrencilerin ve velilerin teknolojiyi kişisel amaç ve okulun amaçlarına ne derece uygun kullandıkları ortaya konur Bunu E-postayla GönderBlogThis!Twitter'da PaylaşFacebook'ta Paylaş

0 yorum: Yorum Gönder

teknoloji,plan,aksaray  

aksarayteknolojiplanı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you