Page 1

por t f ol i o2013 ARCHI TEKTURAAURBANI SMUS ZUZANAMUDRUŇKOVÁ


ŽI VOTOPI S CURRI CULUM VI TAE Jméno Př í j mení Adr esa Př echodnébydl i št ě Dat um nar oz ení Tel ef on Emai l Vz děl ání 2010dodnes 20072010 19992007 19942007 Pr acovníaj i néz kušenost i ř í j en2012-l eden2013 duben2012-pr os i nec2012 2007-dodnes 2008-2010 2007-dodnes z ář í2011-l eden2012 l eden2007 Jaz yky angl i č t i na f r anc ouz š t i na Dal šíschopnost i pr ogr amy

ř i di č s k éopr áv nění z áj my

Zuz ana Mudr uňk ov á Pal ac k ého207,Sez emi c e53304 Pr aha6 2. 7. 1988 +420733571790 z uz i e. m@emai l . c z

magi s t er s k ýpr ogr am FAČVUTvPr az e( př edpok l ádanéuk onč ení :únor2013 bak al ář s k ýpr ogr am FAČVUTvPr az e,t i t ul Bc . Gy mnáz i um Par dubi c e,Daš i c k á1083 ZUŠPar dubi c e,oborv ý t v ar nát v or baak l av í r s pol upr ác eat el i érDv oř ák +Gogol ák +Gr as s e ( s pol upr ác epř i př í pr av ěpodk l adůpr oar c h.s out ěž ) s pol upr ác es t udi o29,Pr aha ( s amos t at nápr ác enapodk l adec hpr oj ek t ůav l as t ní c hnáv r z í c h) at el i erMudr uňk a,Par dubi c e ( pomoc népr ác e,s pol upr ác epř i náv r z í c h) at el i erHl av áč ek&par t ner ,Pr aha ( s pol upr ác enapr oj ek t ec hat v or běv i z ual i z ac í ,úč as tnaj ednání c h) pok l adníudos t i hov ý c hs áz eks pol eč nos t i Bet i no ( k omuni k ac es ez ák az ní k y ,obs l uhapoč í t ač e,z odpov ědnos t ) s t udi j nís t ážERASMUSvNant es ,Fr anc i e ( z dok onal enís ev ef r anc ouz s k ém j az y c e,ž i v ot níz k uš enos t ) hos t es k af i r myWi es nerHagernav el et r hunáby t k u ( s ez námenís esnabí dk ouf i r em nav y bav eník anc el ář í ) s t ř edněpok r oč i l ý( mat ur i t níz k ouš k a) pok r oč i l ý( mat ur i t níz k ouš k a,poby tv eFr anc i i ) už i v at el s k áz nal os t :MSOf f i c e,AdobeAc r obat pok r oč i l áz nal os t :Aut oCAD,Sk et c hUp dobr áz nal os t :Ar t l ant i s ,AdobePhot os hop,Cor el DRAW,Mov i eMak er z ák l adníz nal os t :AdobeI nDes i gn,AdobeSoundboot h,Bl ender B č et ba,umění ,s por t( pl av ání ,badmi nt on,l y ž ov ání ,. . . . . . )


Aut obus ov áz as t áv k a aměs t s k ýmobi l i ář


By t ov ýdům j ak onás t av ba bý v al ék ot el ny


KONCEPT

SI TUACE1: 5000

SI TUACE1: 500

ZELEŇ VJEZDDO GARÁŽÍA PRO ZÁSOBOVÁNÍ

HORNOMĚCHOLUPSKÁ

ULI CEJANOVSKÉHO

VSTUPDO OBCHODŮ

VODNÍ PLOCHA

PARKOVI ŠTĚ

By t ov ýdům j ak onás t av babý v al ék ot el ny ,Pr aha15

Cí l em úl ohyj ev y už í tnef unk č ník ot el nuvJ anov s k éhoul i c i naPr az e15apomoc íj ej ípř es t av bya dal š í c hpř í s t av ebv y t v oř i tdům spř ev až uj í c íoby t nouf unk c í ,k t er ýbys emohl z ár ov eňs t átor i ent ač ní m bodem vt y pi z ov anéz ás t av běs í dl i š t ě. Kot el nal ež ívbl í z k os t i f r ek v ent ov anéHor noměc hol ups k éadům odníbudeodděl enpomoc í pr ot i hl uk ov éz el enés t ěny . Konc eptř eš enív z ni k l j ak or eak c enapot ř ebudomi nant ypos t upný m př i dáv ání mv ý š k ov ý c hhr anol ů. Cel k ov éř eš enís es k l ádáz et ř íč ás t íhl av ní hmot ouj es k l eněnýhr anol ,v ek t er ém j s ou„ z av ěš eny “j ednot l i v éby t y ,nej ni ž š íj ez ak l adač ov á gar áž ,k t er ápoj meaž40aut omobi l ů.Kol em hl av ní hohr anol us eobt áč ív ěžzk v ádr ůj ednot l i v ý c hby t ů,t akc el ébudov ědodáv ál ehk os tady nami k u. Vpř í z emíapr v ní m pat ř e( t edybý v al ék ot el ně) j s ouumí s t ěnyobc hodyadal š íobč ans k áv y bav enos t .

at el i érdoc .I ng.Ar c h.Mi c hal aHl av áč k a,2008/ 09( I ng.Ar c h.Ev aLi nhar t ov á,I ng.Ar c h.Pet rDv oř ák ,I ng.Ar c h.Pet rJ ob) ,FAČVUT,Pr aha


By t ov ýdům j ak onás t av babý v al ék ot el ny ,Pr aha15

at el i érdoc .I ng.Ar c h.Mi c hal aHl av áč k a,2008/ 09( I ng.Ar c h.Ev aLi nhar t ov á,I ng.Ar c h.Pet rDv oř ák ,I ng.Ar c h.Pet rJ ob) ,FAČVUT,Pr aha


Fi t nes sawel l nes sc ent r um Pr ahaHans paul k a


SI TUACE1: 2000

PŮDORYS1NP Wel l nes sj ez dr av ýž i v ot nís t y l ,k t er ýs ev y z nač uj es nahouoz l epš eníar oz v oj c el k ov é k ondi c eor gani s mu.Zapoj mem „ wel l nes s “ s es k r ý v ás v ěts my s l ov ý c hpr ož i t k ů,v ůnía bar ev ,t ěl es néaduš ev níhar moni e.Wel l nes saf i t nes sc ent r um byt edyměl onabí z et pr os t ř edív hodnéj akpr oak t i v nís por t ov ní v y ž i t í ,t akpr oodpoč i nekac el k ov our egener ac i . St av bas enac ház ívs ev er oz ápadní mc í pu poz emk uvPr az e6naHans paul c ea j ej í hl av nív s t upj ez ez ápadu.Pr ov ozj er oz děl ennadv ěč ás t i :s uc houamok r ouz ónu, k t er émaj ís pol eč név s t upnípr os t or yaš at ny . Fi t nes st v oř ív el k át ěl oc v i č naspos i l ov noua mal át ěl oc v i č napr odal š ís por t y( aer obi c , s pi nni ng,pi l at es ,j óga,c v i č enísov er bal l ,f i t bal l . . . . . )Wel l nes sč ás tj et v oř enav el k ý m pr os t or em smož nos t ír ůz ný c hz půs obůr egener ac e,př edev š í mj et os aunov áč ás tspar ní , f i ns k ouai nf r as aunou,mas áž níč ás t ,whi r pool abaz énspr ot i pr oudem asmož nos t í aquaer obi c u.

POHLEDYAŘEZY

Fi t nes sawel l nes sc ent r um,Pr ahaHans paul k a

at el i érdoc .I ng.Ar c h.Eduar daSc hl eger aaAk ad.Ar c h.Luk áš eLi es l er a,l et nís emes t r2008/ 2009,FAČVUT,Pr aha


Fi t nes sawel l nes sc ent r um,Pr ahaHans paul k a

at el i érdoc .I ng.Ar c h.Eduar daSc hl eger aaAk ad.Ar c h.Luk áš eLi es l er a,l et nís emes t r2008/ 2009,FAČVUT,Pr aha


Dům pr os oc hař k u nabř ehuLi pna


VÝVOJNÁVRHU

SI TUACE1: 2000

TEXT

KONCEPT SOUKROMÁČÁST

VEŘEJ NÁČÁST

PARCELAPRO NAVRHOVANÝOBJ EKTSENACHÁZÍ NEDALEKO LI PNANADVLTAVOUNASEVERNÍ M BŘEHUVODNÍPŘEHRADYLI PNO.CELÝPOZEMEKJ E VPOMĚRNĚPRUDKÉM SVAHUAZALESNĚNÝSMÍ ŠENÝM LESEM.OBJ EKTSETVOŘENTŘEMIHMOTAMI , RODI NNÝM DOMEM PRO MAJ I TELKU,PENZI ONEM A DVĚMAATELI ÉRY.HLAVNÍDŮRAZJ EKLADENNA HMOTUATELI ÉRŮ,KTERÁSENACHÁZÍVESTŘEDNÍ ČÁSTIAKTERÁDÁVÁTUŠENÍMAJ I TELČI NAPOVOLÁNÍ . OBAMENŠÍOBJ EKTY,J AKRODI NNÉHO DOMU,TAK PENZI ONU,REAGUJ ÍNASVAŽI TÝTERÉNAJ SOU DVOUPODLAŽNÍSNÁSTUPNÍ M DRUHÝM NADZEMNÍ M PODLAŽÍ M.VŠECHNYOBJ EKTY, DÍ KYVELKÉMUPROCENTUZASKLENÍSMĚREM NAJ I H, UMOŽNUJ ÍNERUŠENÝPOHLEDDO PŘÍ RODYANAVODNÍHLADI NU.PŘEHNANÉMUOTEPLOVÁNÍI NTERI ÉRU VLI VEM SLUNEČNÍ HO ZÁŘENÍJ EZABRÁNĚNO POUŽI TÍ M PŘESAHUJ Í CÍ CHKONZOL. HLAVNÍOBJ EKTATELI ÉRŮJ ETVOŘENDVĚMAZAKLESNUTÝMIHMOTAMI ,ZNI CHŽMENŠÍSLOUŽÍOSOBNÍ M ÚČELŮM SOCHAŘKY,ZATÍ MCO VĚTŠIJ EURČENAPRO ÚČASTNÍ KYKURZUSOCHAŘSTVÍUBYTOVANÉVPENZI ONU.OBĚ" OBRAZOVKY"ATELI ÉRŮUMOŽNUJ ÍVÝHLEDNALI PNO,PŘI ČEMŽNEŽÁDOUCÍJ I ŽNÍPŘÍ MÉSVĚTLO J E ODCLONĚNO PŘESAHEM STŘECHYATAKÉPOUŽI TÍ M REFLEXNÍ CHFOLI ÍNASKLECH.POTŘEBNÉSEVERNÍROZPTÝLENÉSVĚTLO J EZABEZPEČENO POMOCÍSVĚTLÍ KŮNASTŘEŠE. VŠECHNYSTĚNOVÉKONSTRUKCEOBJ EKTŮJ SOUBETONOVÉ,NAATELI ÉRECHJ EPOUŽI TJ AKO POVRCHOVÁ VRSTVAPOHLEDOVÝBETON,NAOSTATNÍ CHOBJ EKTECH ČERVENÉABÍ LÉDŘEVĚNÉOBKLADOVÉDESKYV HORNÍ M ASPODNÍ M HORI ZONTÁLNÍ M PÁSUADŘEVO ASKLO VESTŘEDNÍ M PÁSU.

FOTOGRAFI EZMÍ STA

Dům pr os oc hař k unabř ehuLi pna

at el i érdoc .I ng.Ar c h.Mi c hal aHl av áč k a2009/ 2010( I ng.Ar c h.Ev aLi nhat ov á,I ng.Ar c h.Pet rJ ob,I ng.Ar c h.Pet rDv oř ák )


PŮDORYSY

ŘEZY

POHLEDY

Dům pr osochař kunabř ehuLi pna

at el i érdoc .I ng.Ar c h.Mi c hal aHl av áč k a2009/ 2010( I ng.Ar c h.Ev aLi nhat ov á,I ng.Ar c h.Pet rJ ob,I ng.Ar c h.Pet rDv oř ák ) ,FAČVUT,Pr aha


Dům pr os oc hař k unabř ehuLi pna

at el i érdoc .I ng.Ar c h.Mi c hal aHl av áč k a2009/ 2010( I ng.Ar c h.Ev aLi nhat ov á,I ng.Ar c h.Pet rJ ob,I ng.Ar c h.Pet rDv oř ák ) ,FAČVUT,Pr aha


PŮDORYS

POHLEDAŘEZ

Dům pr os oc hař k unabř ehuLi pna_uk áz k azbak al ář s k épr ác e

at el i érdoc .I ng.Ar c h.Mi c hal aHl av áč k a2009/ 2010( I ng.Ar c h.Ev aLi nhat ov á,I ng.Ar c h.Pet rJ ob,I ng.Ar c h.Pet rDv oř ák ) ,FAČVUT,Pr aha


Kni hov nana Let ens k ém náměs t í


Kni hov nanaLet ens k ém náměs t í

at el i érI ng.Ar c h.Al eš eLanga( k onz ul t ac e:Lenk aHor ny c hov á) ,z i mnís emes t r2010/ 2011,FAČVUT,Pr aha


SI TUACE

TROJ ÚHELNÍ KLETENSKÉHO NÁMĚSTÍJ EMÍ STEM PRO SETKÁVÁNÍ ,MÍ STO KULTURNÍ HO VYŽI TÍAODPOČI NKUPRO OBYVATELEMĚSTSKÉČÁSTI .BUDOVAKNI HOVNY CHRÁNÍŠPI ČKUTROJ ÚHELNÍ KUAUZAVÍ RÁPROSTORNÁMĚSTÍ ,PODKTERÝM J E PŘEDNÁŠKOVÝSÁLAARCHI V. NÁMĚSTÍJ EROZDĚLENO NADVĚČÁSTI : 1.PŘEDPROSTORKNI HOVNY,VOLNÝPROSTORSKAŠNOU,VELKOFORMÁTOVÁKAMENNÁDLAŽBAŠEDÉBARVY,J EDNODUCHÉKAMENNÉSEDÁKY,PŘÍ STŘEŠEKKZASTÁVCETRAMVAJ Í 2.HÁJLI STNATÝCHSTROMŮ,KLASI CKÁDLAŽBAPRAŽSKÝCHULI C,SDRUŽENÉ SEZENÍVESTÍ NUSTROMŮ DENNÍSVĚTLO DO PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLUPŘI VÁDÍSVĚTLÍ KY,KTERÉVI ZUÁLNĚPROPOJ UJ ÍNÁMĚSTÍSPŘÍ ZEMÍ M BUDOVY.VÝRAZNÝM PRVKEM NÁMĚSTÍJ EIVÝRAZNĚ TVAROVANÁZELENÁSTĚNA,KTERÁODDĚLUJ ENÁMĚSTÍODRUŠNÉULI CEVELETRŽNÍ AVESVÉDUTI NĚJ EVYUŽI TAJ AKO TRAFI KAAÚNI KOVÉSCHODI ŠTĚZPODZEMNÍ HO PODLAŽÍ .

PŮDORYS

POHLEDY

Kni hov nanaLet ens k ém náměs t í

at el i érI ng.Ar c h.Al eš eLanga( k onz ul t ac e:Lenk aHor ny c hov á) ,z i mnís emes t r2010/ 2011,FAČVUT,Pr aha


Kni hov nanaLet ens k ém náměs t í

at el i érI ng.Ar c h.Al eš eLanga( k onz ul t ac e:Lenk aHor ny c hov á) ,z i mnís emes t r2010/ 2011,FAČVUT,Pr aha


Kni hov nanaLet ens k ém náměs t í

at el i érI ng.Ar c h.Al eš eLanga( k onz ul t ac e:Lenk aHor ny c hov á) ,z i mnís emes t r2010/ 2011,FAČVUT,Pr aha


I nt er i érk ni hov ny Let ens k énáměs t í ,Pr aha7


ŘEZOPOHLEDAPŮDORYSY

ŘEZOPOHLED

TEXT

BAREVNÉSCHÉMA

ATYPI CKÉPRVKY

Kni hov nas enac ház ínaLet ens k ém náměs t ívPr az e7a měl abys l ouž i tj ak onov ábudov apr oměs t s k ouk ni hov nu t ét oč ás t i Pr ahy ,k t er ávny něj š ídoběs í dl ínedal ek o. Budov aj ev y mez enat v ar em náměs t ías v ouhmot oua dí k yz el enés t ěněvs ev er níč ás t i náměs t íc hr ánís amot noupl oc hupř edk ni hov noupř edz v uk ypr oj í ž děj í c í c haut . Fas ádak ni hov nyj eobl ož enat mav ý m pl ec hem. I nt er i érk ni hov nyr eaguj enas t r ohý ,t mav ýaodmí t av ý ex t er i ér ,k t er ýs euz av í r áv ůč i hl uč némuaus pěc hanému ok ol í ,j emněj š í mi apř í j emněj š í mi bar v ami ,k t er éz v ouk t r áv eníč as uav y t v ář íuk l i dňuj í c ípr os t orpl nýt i c ha.Zár ov eňj ei nt er i érk onc i pov ánj ak oobal pr ohl av nínápl ň k ni hov ny-k ni hy-apr ot os enes naž ínas ebeupout áv at poz or nos t ,al es pí šz ůs t áv ávpoz adí . J ednot l i v ápat r aj s ouods ebebar ev něodděl enat ak ,aby náv š t ěv ní k ov i bar ev nos tus nadni l aor i ent ac i ,c el áv ý š k a budov yj eal es j ednoc enač er v ený mj ádr em,v ek t er ém s enac ház ípr ov oz y ,k t er éj s ounut névk až dém podl až í ( hy gi eni c k éz ař í z ení ,v er t i k ál ník omuni k ac eai ns t al ač ní š ac ht y ) .Vš ec hnapat r aj s out ak év i z uál něpr opoj ena z i mníz ahr adou,k t er áz ač í náj i žv1PP aumož nuj epř ec ház etmez i podl až í mi dí k ydř ev em obl ož enémus c hodi š t i .

I nt er i érk ni hov ny ,Let ens k énáměs t í ,Pr aha7

at el i érI ng.Ar c h.Al eš eLangaaLenk yHor ny c hov é,l et nís emes t r2011/ 2012,FAČVUT,Pr aha


ARCHI TEKTONI CKÝPŮDORYS3. NP

1. NP-VSTUP

TECHNI CKÝPŮDORYS3. NP,TABULKY

5. NP-KAVÁRNA

I nt er i érk ni hov ny ,Let ens k énáměs t í ,Pr aha7

at el i érI ng.Ar c h.Al eš eLangaaLenk yHor ny c hov é,l et nís emes t r2011/ 2012,FAČVUT,Pr aha


I nt er i érk ni hov ny ,Let ens k énáměs t í ,Pr aha7

at el i érI ng.Ar c h.Al eš eLangaaLenk yHor ny c hov é,l et nís emes t r2011/ 2012,FAČVUT,Pr aha


Ur bani s t i c k ýpr oj ek tUPek l a Kol í n


ŠI RŠÍVZTAHYNÁVRHU

TEXT

KONCEPTNÁVRHU

PŮVODNÍÚZEMNÍPLÁN

NOVÝÚZEMNÍPLÁN

Měs t oKol í nj eok r es níměs t osv í c ej ak30000 oby v at el i sr oz l ohou35k m2anadmoř s k ou v ý š k ou220m.n.m. ,k t er éby l oz al ož enopř ed r ok em 1261pr av děpodobněPř emy s l em Ot ak ar em I I . Řeš enéúz emímár oz l ohut éměř70haanac ház ís evj i hoz ápadníč ás t i měs t anas v až uj í c í ms e bř ehur y bní k uPek l o.Vět š íč ás túz emíj s ounez as t av ěnápol esbar i ér ouoc hr anéhopás mav y s ok ot l ak éhopl y nuv edenéhos t ř edníč ás t íúz emía menš íč ás tz abí r áz ahr ádk ář s k ák ol oni e.Vý r az noudomi nant oumí s t aj ev odár ens k áv ěžz30. l et20.s t ol et í ,pr ok t er ouj enut nénaj í tnov év y už i t í ,ar y bní kPek l ospohl edov ý m ar ek r eač ní m pot enc i ál em. Náv r hv y c ház ízl ok al i z ac emí s t anak r aj i měs t av t ěs ném s ous eds t v ísos mi podl až nípanel ov ouz ás t av bou,č t y ř podl až níz ás t av bouzobdobís or el y anov ý c hby t ov ý c hdomůr ůz ný c hdev el oper ů. Hl av nímy š l enk ouj epoz v ol nýpř ec hodměs t av k r aj i nuaj ej i c hpr opoj enívr ámc i j ednés t r uk t ur y . Cel éúz emíj er oz děl enona3hl av níč ás t i :r odi nnéby dl eníuPek l a,by t ov édomypodv odár en s k ouv ěž íaz el enýpásodděl uj í c íoběč ás t i .

Ur bani s t i c k ýpr oj ek tUPek l a,Kol í n,Zuz anaMudr uňk ov á&Nel aŠt ei ner ov á

at el i érI ng.Ar c h.J anaSedl ák a( I ng.Ar c h.I v anHní z di l ,I ng.Ar c h,Ši monVoj t í k ,I ng,Ar c h.J anZáhor a) ,l et nís emes t r2010/ 2011,FAČVUT,Pr aha


FUNKČNÍVÝKRES

U r b a n i s t i c ý p r o j e t U P e l a , K l a d n oMu ,Zu z a n a Mu dr uň k ov አ§t N l a Š t e i ner ov á U r b a ni s t i c k ýk p r o j e k t Uk P e k l a , Kk o l í n , Zu z an a d r u ň k o v á & N e l a ee i n er o v á

a t e l i é r I n g . A r c h . J a n a S e d l á k a ( I na g. AH r c h. I v a n H n í z d i l , I n g .Š Ar c h,Š i mo n V o j t í k , I n g , A r c h. J a nZ á h o r a ) , l e t n í s e me s t r 2 0 1 0 / 2 1 1, ATČ V U T a t e l i é r I n g . A r c h .J a n a S e d l á k a ( I ng . A r c h. I v n n í z d i l , I n g . A r c h , i mo n Vo j t í k , I n g , A r c h . J a n á h o r a ) , l e t n í s e me s t r 2 0 1 0/ 2 01 10 ,F A ČF VU ,P r a h a


Ur bani s t i c k ýpr oj ek tUPek l a,Kol í n,Zuz anaMudr uňk ov á&Nel aŠt ei ner ov á

at el i érI ng.Ar c h.J anaSedl ák a( I ng.Ar c h.I v anHní z di l ,I ng.Ar c h,Ši monVoj t í k ,I ng,Ar c h.J anZáhor a) ,l et nís emes t r2010/ 2011,FAČVUT,Pr aha


PROSTOROVÝVÝKRES

U r b a n i s t i c ý p r o j e t U P e l a , K l a d n oMu ,Zu z a n a Mu dr uň k ov አ§t N l a Š t e i ner ov á U r b a ni s t i c k ýk p r o j e k t Uk P e k l a , Kk o l í n , Zu z an a d r u ň k o v á & N e l a ee i n er o v á

a t e l i é r I n g . A r c h . J a n a S e d l á k a ( I na g. AH r c h. I v a n H n í z d i l , I n g .Š Ar c h,Š i mo n V o j t í k , I n g , A r c h. J a nZ á h o r a ) , l e t n í s e me s t r 2 0 1 0 / 2 1 1, ATČ V U T a t e l i é r I n g . A r c h .J a n a S e d l á k a ( I ng . A r c h. I v n n í z d i l , I n g . A r c h , i mo n Vo j t í k , I n g , A r c h . J a n á h o r a ) , l e t n í s e me s t r 2 0 1 0/ 2 01 10 ,F A ČF VU ,P r a h a


Ur bani s t i c k ýpr oj ek tUPek l a,Kol í n,Zuz anaMudr uňk ov á&Nel aŠt ei ner ov á

at el i érI ng.Ar c h.J anaSedl ák a( I ng.Ar c h.I v anHní z di l ,I ng.Ar c h,Ši monVoj t í k ,I ng,Ar c h.J anZáhor a) ,l et nís emes t r2010/ 2011,FAČVUT,Pr aha


Ur bani s t i c k ýpr oj ek tUPek l a,Kol í n,Zuz anaMudr uňk ov á&Nel aŠt ei ner ov á

at el i érI ng.Ar c h.J anaSedl ák a( I ng.Ar c h.I v anHní z di l ,I ng.Ar c h,Ši monVoj t í k ,I ng,Ar c h.J anZáhor a) ,l et nís emes t r2010/ 2011,FAČVUT,Pr aha


Ur bani s t i c k ýpr oj ek tv Sai ntSébas t i ens urLoi r e


SI TUACE

ŠI RŠÍVZTAHY

SCHÉMAPRI NCI PŮ

ŘEZY

Ur bani s t i c k ýpr oj ek tvSai ntSébas t i ens urLoi r e at el i érYv esDes s y ,z i mnís emes t r2011/ 2012,ENSANant es ,Fr anc e

TYPI CKÝPŮDORYS


CELKOVÝPOHLED

MÍ STO „SKOPCI “UŘEKY

ÚZEMÍ„MEZIVLNAMI “URČENÉPRO DĚTI

Ur bani s t i c k ýpr oj ek tvSai ntSébas t i ens urLoi r e at el i érYv esDes s y ,z i mnís emes t r2011/ 2012,ENSANant es ,Fr anc e


I nt er i érk av ár nyFEL


i nt er i érk av ár nyFEL,Zuz anaMudr uňk ov á&J anaMar k ov á s t udent s k ás out ěž


TEXT

UKÁZKADENNÍPROMĚNY:RÁNO -DOPOLEDNE

Zadání m by l opř et v oř i ts t udov nuf ak ul t yel ek t r ot ec hni c k é ČVUTt ak ,abydobř es l ouž i l as t udent ům,k t eř íhl edaj ík l i d nauč ení ,al ez ár ov eňmohl as l ouž i tj ak omí s t os et k áv ání aodpoč i nk uapř i r ůz ný c hpř í l ež i t os t ec ht ak éj ak ov ý s t av nípr os t ornebopr omí t ac ís ál . Pr ot oj s menav r hl yf l ex i bi l nípr os t or ,k t er ýmůž ebý t s nadnoar y c hl epr oměněnpr or ůz név ar i ant yv y už i t í . St ej nět aki použ i t ýnáby t eknabí z ív el k émnož s t v ímož nos t ípouž i t íat akpr os t ornabí z ípř í j emnémí s t okt r áv ení v ol néhoč as upr ok až dého. Cent r um c el éhopr os t or ut v oř íbark av ár ny ,k t er ýj es k r z pr ůhl edv i di t el nýzc hodbyal ák át akk ol emj douc ík e v s t upu.Pr os t orj ef unk č něr oz č l eněnna4č ás t i ,vz adní m pr os t or uj et ot i c hás t udov naumož ňuj í c ípr ác i upoč í t ač e nebopos ez enísk ní ž k ouvpohodl ný c h„ k oj í c h“ ,Lev áč ás t j epr i már něur č enak ek r át k odobémupoby t uj ak ok av ár na,al ev eš k er ýnáby t eks ez dedás k l i di tk es t r aněa v z ni k nev ol nýpr os t or .pr av áč ás tj ev y bav enav el k ý mi poŮ V O DNÍÚZEMNÍPLÁN j í z dný mi s k l ádac í mi s t ol y ,k t eř ímohouvok amž i k uP v y k l i d i t pr os t orv ý s t av ěnebopř ednáš c eav s t upnípr os t orj e ur č enkdl ouhodoběj š í mv ý s t av ám např í k l adohi s t or i i š k ol y . Cel ýnáv r hby l měl c onej l épev y hov ov atpož adav k ům z adav at el eaz ár ov eňpos k y t ov atpř í j emnýpr os t ork es t udi u i r el ex ac i s t udent ůf ak ul t yel ek t r ot ec hni c k é. UKÁZKADENNÍPROMĚNY:DOPOLEDNE-VEČER

KONCEPT

i nt er i érk av ár nyFEL,Zuz anaMudr uňk ov á&J anaMar k ov á s t udent s k ás out ěž


i nt er i érk av ár nyFEL,Zuz anaMudr uňk ov á&J anaMar k ov á s t udent s k ás out ěž


pr ov áděc ípr oj ek ti nt er i ér uZUŠ Benát k ynadJ i z er ou


OBČERSTVENÍ

Pr ov áděc ípr oj ek ti nt er i ér uZUŠaz áz emís pol eč ens k éhos ál u,Benát k ynadJ i z er ou Pav el Mudr uňk a&Zuz anaMudr uňk ov á


TECHNI CKÝPŮDORYS

Pr ov áděc ípr oj ek ti nt er i ér uZUŠaz áz emís pol eč ens k éhos ál u,Benát k ynadJ i z er ou Pav el Mudr uňk a&Zuz anaMudr uňk ov á


POHLEDYNASTĚNYMÍ STNOSTÍ-HALA,ŠATNAAOBČERTVENÍ

Pr ov áděc ípr oj ek ti nt er i ér uZUŠaz áz emís pol eč ens k éhos ál u,Benát k ynadJ i z er ou Pav el Mudr uňk a&Zuz anaMudr uňk ov á


VÝKRESATYPI CKÉHO PRVKU-BAROVÝPULT

VÝKRESATYPI CKÉHO PRVKU-BUFETOVÝSTŮL

VÝKRESATYPI CKÉHO PRVKU-ZAKRYTÍRADI ÁTORŮ

Pr ov áděc ípr oj ek ti nt er i ér uZUŠaz áz emís pol eč ens k éhos ál u,Benát k ynadJ i z er ou Pav el Mudr uňk a&Zuz anaMudr uňk ov á


náv r hl ož ni c e


CELKOVÝPOHLED

MÍ STO „SKOPCI “UŘEKY

ÚZEMÍ„MEZIVLNAMI “URČENÉPRO DĚTI

náv r hl ož ni c e s ouk r omápr ác e


Par dubi c e,„ St ar éLabe“ k ul t ur níc ent r um


ŠI RŠÍVZTAHY

URBANI STI CKÝKONCEPT

SI TUACE

Par dubi c e,„ St ar éLabe“-k ul t ur níc ent r um

Řeš enál ok al i t as enác ház ínedal ek oc ent r aPar dubi cv t ěs ném s ous eds t v íz ámk uaok ol ní c hs adů.Vs ouč as nos t i s ez denac ház ínov ěz r ek ont r uov anýz i mnís t adi onpr oas i 8000di v ák ů,l et nís t adi on,r oz es t av ěnét or z ok ul t ur něs por t ov ní hoc ent r azk onc e80.l et ,budov as pr áv ys oc i ál ní hoz abez peč enías ouk r omáv i l a. Podl epl at néhoúz emní hopl ánubys i c et at opl oc haměl a nadál es l ouž i tpř edev š í mj ak os por t ov níok r s ek ,al ez ár ov eň měs t ohl edádal š ímož nos t i v y už i t íúz emí .Dl eGener el u s por t uvPar dubi c í c hj eumí s t ěníl et ní hos t adi onuvt omt o mí s t ěnev hodnéapoč í t ás esj ehov y mí s t ění m dook r aj ov é č ás t i Par dubi c . Zi mnís t adi on,v i l ai budov as pr áv ys oc i ál ní hoz abez peč ení budouz ac hov ányvs ouč as népodobě,os t at nís t av bybudou z demol ov ány . Vl as t nínáv r hv y c ház ízpot ř ebynav y t v oř enínov éhos pol eč ens k éhoc ent r aměs t a,nav r huj enov oupěš íos us poj uj í c í s í dl i š t ěPol abi nyauni v er z i t usc ent r um Par dubi caož i v uj e nábř ež íř ek yLabe. Směr em kTř í děMí r u,hl av níobc hodnít ř í děPar dubi c ,j enav r ž enanov ás por t ov níhal apr oas i 1000di v ák ůapar k ov ac í dům,k t er ýj ez ak l es nutvhmot ěz i mní hos t adi onut ak ,aby j ehov ý š k anebr áni l av ev ý hl edunadomi nant uz ámk u.Tí m j euz av ř enbl oks por t ov ní c hs t av ebpř í s t upný c hz es pol eč néhopř edpr os t or u. Os as poj uj í c íobabř ehyLabej el emov ánas t av bami k omer č ní hov y už i t íaús t ínanáměs t ípř edk ul t ur ní mc ent r em. Dí k yv y už i t ít er énuj e Nanábř ež íj s ouumí s t ěnydv oupodl až níobj ek t ysk omer č ní mi pr os t or yvpř í z emíaby dl ení mv 1NP. Úz emíuz ámec k ý c hs adůj eř eš enoj ak opoz v ol nýpř ec hod pomoc íní z k ý c hpav i l onůgal er i j ní hoav z děl áv ac í hoc har ak t er u.Budov yj s ouj edno-aždv oupodl až ní ,umož ňuj í c ípr ůhl edyi pr ůc hodyodk ul t ur ní hoc ent r as měr em kz ámk u.V opač ném s měr uj s ouohr az enyv ý r az ný mi v y s ok ý mi z dmi s mož nos t íoz dobenír ůz ný mi uměl c i ( např í k l adgr af f i t i nebo t r oj r oz měr ný mi obr az y ) Cel éúz emíj ec hápánoj ak oi nv es t i č níz áměrj ednohoi nv es t or a.

at el i érI ng.ar c h.J anaSedl ák a,FAČVUT,Pr aha,z i mnís emes t r2012/ 2013,di pl omnípr oj ek t


SI TUACE

SI TUACE

Par dubi c e,„ St ar éLabe“-k ul t ur níc ent r um

at el i érI ng.ar c h.J anaSedl ák a,FAČVUT,Pr aha,z i mnís emes t r2012/ 2013,di pl omnípr oj ek t


PŮDORYS1NP

Par dubi c e,„ St ar éLabe“-k ul t ur níc ent r um

at el i érI ng.ar c h.J anaSedl ák a,FAČVUT,Pr aha,z i mnís emes t r2012/ 2013,di pl omnípr oj ek t


ŘEZY

Par dubi c e,„ St ar éLabe“-k ul t ur níc ent r um

at el i érI ng.ar c h.J anaSedl ák a,FAČVUT,Pr aha,z i mnís emes t r2012/ 2013,di pl omnípr oj ek t


CELKOVÝPOHLED

MÍ STO „SKOPCI “UŘEKY

ÚZEMÍ„MEZIVLNAMI “URČENÉPRO DĚTI

Par dubi c e,„ St ar éLabe“-k ul t ur níc ent r um

at el i érI ng.ar c h.J anaSedl ák a,FAČVUT,Pr aha,z i mnís emes t r2012/ 2013,di pl omnípr oj ek t


CELKOVÝPOHLED

MÍ STO „SKOPCI “UŘEKY

ÚZEMÍ„MEZIVLNAMI “URČENÉPRO DĚTI


I nt er i éruk áz k ov éhoby t u


I nt er i éruk áz k ov éhoby t u s ouk r omápr ác e


I nt er i éruk áz k ov éhoby t u s ouk r omápr ác e


I nt er i éruk áz k ov éhoby t u s ouk r omápr ác e


I nt er i éruk áz k ov éhoby t u s ouk r omápr ác e


por t f ol i o2012 ARCHI TEKTURAAURBANI SMUS ZUZANAMUDRUŇKOVÁ

Interiéry, architektura a urbanismus 2013  

Portfolio prací_Zuzana Mudruňková

Interiéry, architektura a urbanismus 2013  

Portfolio prací_Zuzana Mudruňková

Advertisement