Page 1


редактор editör

Д

1883 год. Американский изобретатель Джордж Истмэн впервые изготовил фотопленку (впоследствии он основал известную компанию Kodak). Bir özelliği de: WLAN sayesinde PS3 gibi aygıtlarla iletişim kurabilimesi. W995; zengin donanım ve değerli kasa özellileri ile birçok kullanıcının sevgisini kazanan W890i

ружественные, братские от­ но­ше­ния между Турцией и Турк­ме­нис­таном были уста­ нов­­ле­­ны 29 февраля 1992 го­ да – сразу после про­воз­гла­ ше­ния Туркменистаном неза­ви­си­мос­ти. С тех пор Туркменистан и Тур­ция уделяют большое внимание их под­дер­жа­нию. Обычно двусторонние отношения уста­нав­ли­ваются на основе суверенного ра­вен­ства, взаимоуважения и общих ин­ те­ре­сов. Когда же речь идет об одном на­ ро­де в разных государствах, как в слу­чае с Турцией и Туркменистаном, взаимо­ отно­ше­ния выходят на другой уровень. Дейс­тви­тельно, интересы наших стран, имею­щих общую историю, язык, ре­ли­ гию, куль­ту­ру и ценности во многом сов­ па­дают. Поэтому связи между Турцией и Туркменистаном значительно шире, чем обычные двусторонние отношения. Наша общая цель – развитие этих ком­ плекс­ных отношений и в будущем пу­тем совместных усилий. Одним из основ­ных элементов сотрудничества явля­ются пре­ иму­щества нашего общего гео­гра­фи­чес­ ко­го положения. Турция и Туркменистан рас­положены в сердце Евразии. Этот ре­ гион на протяжении всей истории че­ло­ вечества был точкой пересечения куль­ тур, цивилизаций и торговых путей. Новая динамика развития в сов­ре­­мен­­ ном ми­­ре, где гло­­ба­­ли­­за­ция сти­­ра­ет фи­­зи­­ чес­кие гра­ницы между госу­дар­ствами, не сни­зи­ла ценности та­ко­го гео­гра­фи­чес­ко­ го положения, а, нап­ротив, увеличила ее. Наша общая история и накопленный опыт сегодня еще важнее с точки зрения обес­пе­ че­ния регионального мира и ста­биль­нос­ти. А расположенные в нашем ре­гионе богатые запасы углеводородов при­обретают все большее значение с точ­ки зрения мировой энергетической безо­пасности. В рамках комплексного глобального соз­нания сотрудничество Турции и Турк­ ме­нис­тана развивается поистине мно­го­ сто­рон­не. Наше общее видение этого раз­ вития заключается в том, чтобы, с од­ной стороны, направить имеющиеся воз­мож­ ности и богатства на обеспечение без­ бед­но­го существования двух братских на­ро­дов, а с другой - внести свой вклад в уста­нов­ле­ние регионального ми­ра, спо­ кой­ствия, стабильности и процветания.

D

ost ve kardeş Türkmenis­tan ile Türkiye arasındaki iliş­ki­ ler, Türk­me­nis­tan’ın ba­ğım­ sız­lı­ğı­nı ka­zan­ma­sı­nın ar­dın­ dan 29 Şu­bat 1992 tarihinde kurulmuştur. Türkmenistan-Türkiye iliş­ki­le­ ri o tarih­ten bu yana kesintisiz olarak sür­ dü­rül­mek­tedir. Bütün ülkeler, ikili ilişkilerini egemen eşit­lik ve or­tak çıkarlara karşılıklı saygı te­ me­lin­de te­sis ederler. Türkiye ve Türkmeni­ stan gibi aynı milletin farklı devletleri söz­ konusu olduğunda ise, bu ilişkiler farklı bir boyut kazanır. Nitekim ortak tarih, dil, din, kültür ve değerlere sahip olan bu iki kardeş halk ve ülkenin menfaatleri, büyük ölçüde birbiriyle örtüşmektedir. Durum böyle ol­ unca, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki iliş­kilerin yelpazesi sıradan bir ikili münase­ bete nazaran çok daha geniş olmaktadır. Ortak hedefimiz, bu kapsamlı ilişkiler man­zu­me­si­ni gay­ret­le­ri­miz­le da­ha da ileriye taşı­mak­tır. Bu doğrultudaki işbirliğimizin da­ yan­dı­ğı temel unsurlardan biri, ortak coğ­raf­ ya­mızın getirdiği ayrıcalıklı konumumuzdur. Türkiye ve Türkmenistan’ın paylaştığı co­ ğraf­ya Avrasya’nın kalbinde yeralmaktadır. Bu bölge, tarih boyunca kültürlerin, mede­ ni­yet­lerin ve ticaret yollarının kesişme nok­ ta­sını teşkil etmiştir. Küreselleşmenin devletler arasındaki fi­zi­ki sı­nır­ları an­lam­sız hale getirdiği mo­ dern dün­ya­da ortaya çıkan yeni dinamik­ ler bu co­ğrafyanın değerini azaltmamış, bilakis arttır­mış­tır. Or­tak ta­rih ve bi­ri­ki­ mi­miz, bu­­gün ar­tık böl­ge­sel ba­rış ve isti­ kra­rı­nın te­mi­ni açı­sın­dan daha da mühim hale gel­miş­tir. Bölgemizde yeralan zengin hidro­karbon kaynakları ise, küresel enerji gü­venliği bakımından giderek artan bir önem taşımaktadır. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iliş­ ki­ler, bu kapsamlı küresel mülahazaların idra­ki içerisinde çok boyutlu olarak sür­dü­ rül­mek­tedir. Ortak vizyonumuz, bir yandan mev­cut imkanlarımız ve zenginliklerimizi iki kardeş halkın müreffeh geleceğinin tem­ inine adarken, diğer yandan bölgesel barış, huzur, istikrar ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Geleceğe dönük müşterek hedef­le­ri pay­ laş­tı­ğı­mız Türkmenistan’la ilişkilerimizin bu or­tak vizyon doğrultusunda sürdürülm­ esi baş­lıca önceliğimizdir.


содержание ГЛАВНАЯ ТЕМА DOSYA 10 Президент Турции Абдуллах Гюль Связи Турции и Туркменистана шире обычных двусторонних отношений Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye Türkmenistan ilişkileri sıradan ikili munasebetlerden daha genıştir 22 Постоянном нейтралитет: Дипломатия мира, сотрудничества и прогресса Daimi Tarafsızlık: Barış, İşbirliği ve ilerleme diplomasisi

44 Туркменистан Нейтральная страна Tarafsız ülke türkmenistan

66 От национальных интересов – к глобальной энергетической безопасности Milli Çıkarlardan Küresel Enerji Güvenliğine Doğru


içindekiler

48 Туркменистан станет туристическим раем Türkmenistan turizm cenneti olacak

86 Зеленый пояс золотых Каракумов Altın Karakumlar’ın Yeşil Kuşağı

100 Туркменистан - страна фестивалей Festivaller ülkesi Türkmenistan

124 Туркменского искусства ковроделия Türkmen Halı Sanatı

106 Туркмены играют свадьбу и в душе, и в доме Türkmeniň ýuvasında da kalbinde de toy var

56 Реформа образования во имя преумножения интеллектуального потенциала нации Entelektüel Potansiyelinin Artırılması Adına Eğitim Alanında Gerçekleştirilen Reformlar

92 Стратегия здоровья: ресурсный подход Sağlık Stratejisi: Kapsamlı Yaklaşım


Связи Турции и Туркменистана шире обычных двусторонних отношений

Türkiye Türkmenistan ilişkileri sıradan ikili münasebetlerden daha geniştir


политика

10 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА


siyaset

Президент Турции Абдуллах Гюль

Связи Турции и Туркменистана шире обычных двусторонних отношений

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

Türkiye Türkmenistan ilişkileri sıradan ikili münasebetlerden daha geniştir

Д

ружественные, братские от­ но­ше­ния между Турцией и Турк­ме­нис­таном были уста­ нов­­ле­­ны 29 февраля 1992 го­ да – сразу после про­воз­гла­ ше­ния Туркменистаном неза­ви­си­мос­ти. С тех пор Туркменистан и Тур­ция уделяют большое внимание их под­дер­жа­нию. Обычно двусторонние отношения уста­нав­ли­ваются на основе суверенного ра­вен­ства, взаимоуважения и общих ин­ те­ре­сов. Когда же речь идет об одном на­ ро­де в разных государствах, как в слу­чае с Турцией и Туркменистаном, взаимо­ отно­ше­ния выходят на другой уровень.

D

ost ve kardeş Türkmenis­tan ile Türkiye arasındaki iliş­ki­ ler, Türk­me­nis­tan’ın ba­ğım­ sız­lı­ğı­nı ka­zan­ma­sı­nın ar­dın­ dan 29 Şu­bat 1992 tarihinde kurulmuştur. Türkmenistan-Türkiye iliş­ki­le­ ri o tarih­ten bu yana kesintisiz olarak sür­ dü­rül­mek­tedir. Bütün ülkeler, ikili ilişkilerini egemen eşit­lik ve or­tak çıkarlara karşılıklı saygı te­ me­lin­de te­sis ederler. Türkiye ve Türkmenis­ tan gibi aynı milletin farklı devletleri söz­ konusu olduğunda ise, bu ilişkiler farklı bir boyut kazanır. Nitekim ortak tarih, dil, din, kültür ve değerlere sahip olan bu iki kardeş

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

11


политика

Туркменистаном и Турцией с каждым днем становятся все крепче. Возросло число взаимных контактов и визитов на высшем уровне, имеющих большое значение для развития нашего сотрудничества.

12 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

Дейс­тви­тельно, интересы наших стран, имею­щих общую историю, язык, ре­ли­ гию, куль­ту­ру и ценности во многом сов­ па­дают. Поэтому связи между Турцией и Туркменистаном значительно шире, чем обычные двусторонние отношения. Наша общая цель – развитие этих ком­ плекс­ных отношений и в будущем пу­тем совместных усилий. Одним из основ­ных элементов сотрудничества явля­ются пре­ иму­щества нашего общего гео­гра­фи­чес­ ко­го положения. Турция и Туркменистан рас­положены в сердце Евразии. Этот ре­ гион на протяжении всей истории че­ло­ вечества был точкой пересечения куль­ тур, цивилизаций и торговых путей. Новая динамика развития в сов­ре­­мен­­ ном ми­­ре, где гло­­ба­­ли­­за­ция сти­­ра­ет фи­­зи­­ чес­кие гра­ницы между госу­дар­ствами, не сни­зи­ла ценности та­ко­го гео­гра­фи­чес­ко­ го положения, а, нап­ротив, увеличила ее. Наша общая история и накопленный опыт сегодня еще важнее с точки зрения обес­пе­ че­ния регионального мира и ста­биль­нос­ти. А расположенные в нашем ре­гионе богатые запасы углеводородов при­обретают все большее значение с точ­ки зрения мировой энергетической безо­пасности. В рамках комплексного глобального соз­нания сотрудничество Турции и Турк­ ме­нис­тана развивается поистине мно­го­ сто­рон­не. Наше общее видение этого раз­ вития заключается в том, чтобы, с од­ной стороны, направить имеющиеся воз­мож­ ности и богатства на обеспечение без­ бед­но­го существования двух братских

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

halk ve ülkenin menfaatleri, büyük ölçüde birbiriyle örtüşmektedir. Durum böyle olunca, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki iliş­kilerin yelpazesi sıradan bir ikili münase­ bete nazaran çok daha geniş olmaktadır. Ortak hedefimiz, bu kapsamlı ilişkiler man­zu­me­si­ni gay­ret­le­ri­miz­le da­ha da ileriye taşı­mak­tır. Bu doğrultudaki işbirliğimizin da­ yan­dı­ğı temel unsurlardan biri, ortak coğ­raf­ ya­mızın getirdiği ayrıcalıklı konumumuzdur. Türkiye ve Türkmenistan’ın paylaştığı coğ­raf­ya Avrasya’nın kalbinde yeral­mak­ ta­dır. Bu bölge, tarih boyunca kültürlerin, mede­ni­yet­lerin ve ticaret yollarının ke­siş­ me nok­ta­sını teşkil etmiştir. Küreselleşmenin devletler arasındaki fi­­ zi­­ki sı­­nır­­la­rı an­lam­sız hale ge­tir­di­ği mo­dern dün­ya­da orta­ya çı­kan yeni dinamikler bu co­ ğraf­ya­nın de­ğe­ri­ni azalt­ma­mış, bila­kis arttır­ mış­tır. Or­tak ta­rih ve bi­ri­ki­mi­miz, bu­­gün ar­tık böl­ge­sel ba­rış ve isti­kra­rı­nın te­­mi­ni açı­sın­ dan daha da mühim hale gel­miş­­tir. Bölgemi­ zde yeralan zengin hidro­kar­bon kaynakları ise, küresel enerji gü­ven­liği bakımından gi­ derek artan bir önem taşı­mak­tadır. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iliş­ ki­ler, bu kapsamlı küresel mülahazaların idra­ki içerisinde çok boyutlu olarak sür­dü­ rül­mek­tedir. Ortak vizyonumuz, bir yandan mev­cut imkanlarımız ve zenginliklerimizi iki kardeş halkın müreffeh geleceğinin temi­ nine adarken, diğer yandan bölgesel barış, huzur, istikrar ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Geleceğe dönük müşterek hedef­le­ri pay­ laş­tı­ğı­mız Türkmenistan’la ilişkilerimizin


siyaset на­ро­дов, а с другой - внести свой вклад в уста­нов­ле­ние регионального ми­ра, спо­ кой­ствия, стабильности и процветания. По­этому нашим важнейшим приори­ те­том является развитие отношений с Туркменистаном, с которым мы раз­де­ ляем общие цели и надежды. Я с радостью отмечаю, что связи меж­ ду Турк­ме­нис­та­ном и Турцией с каж­ дым днем становятся все крепче. Воз­ рос­ло число взаимных контактов и ви­зи­тов на высшем уровне, имеющих боль­шое значение для развития на­ше­ го сот­руд­ни­чества. Начиная с то­го мо­ мен­та, когда я приступил к своим обя­ зан­ностям Президента, и по сей день, мы часто встречаемся с Пре­зи­ден­том Туркменистана Гурбангулы Бер­ды­му­ хам­ме­до­вым. В 2007 и 2008 годах по его приглашению я посещал братский Турк­ ме­нис­тан. В ноябре 2008 года в Авазе, рас­ по­ло­жен­ной на берегу Каспийского моря, прошел тройственный саммит, в ко­то­ром принял участие Президент Азер­байд­ жана Ильхам Алиев. Там мы обсу­дили возможности сотрудничества, свя­зан­ного с доставкой углеводородных ре­сурсов Каспийского бассейна на миро­вые рынки. Мой уважаемый коллега Гурбангулы Бер­ды­мухам­медов, приняв мое приг­ла­ ше­ние, в свою очередь посещал на­шу страну в 2008 и 2009 годах. Кроме того, я был очень рад приветствовать Пре­зи­ дента Туркменистана по случаю его не­ дав­него участия в Десятом сам­ми­те глав тюркоязычных государств, про­шед­шем в нынешнем сентябре в Стамбуле. В сле­ дующем месяце я еще раз побываю в братс­ком Туркменистане. Мы намерены все глубже развивать на­ ше сотрудничество, имеющее огромный по­тен­циал, в рам­ках двус­торон­них, ре­ гио­наль­ных и меж­ду­на­род­ных отно­ше­ ний. В этом кон­тексте «ло­ко­­мо­ти­вом» на­ ше­го взаимо­дей­ствия с Турк­ме­нис­та­ном, кото­рый про­во­дит актив­ную по­ли­­ти­­ку ней­тра­ли­те­та, являются эко­но­ми­чес­кие и торговые связи. Турк­мено-турец­кие отношения в этих областях ста­нов­ят­ся все теснее. Действи­тель­но, наша страна является одним из важ­ней­ших внеш­ не­тор­говых парт­не­ров Турк­ме­нис­тана. Двусторонний това­ро­обо­рот, сос­та­вив­ ший в 2008 году 1,1 млрд. долларов, в

bu or­tak vizyon doğrultusunda sürdürül­ mesi baş­lıca önceliğimizdir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki; Tür­kiye ile Türkmenistan arasındaki bağlar her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir. Bu doğrultuda, ikili ilişkilerimizin ilerletil­me­ sin­de büyük önem taşıyan karşılıklı üst dü­ zey temas ve ziyaretler giderek artmak­ta­dır. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı olarak gö­ re­ve baş­la­dı­ğım tarihten bu yana Türkme­nis­ tan Devlet Başkanı, Kadirli Doğanım Gurban­ guli Berdimuhamedov’la sık sık gö­rü­­şü­yo­ruz. Sayın Berdimuhamedov’un davetine ica­­­bet­­le, 2007 ve 2008 yıl­larında kardeş Türk­­­me­­nis­tan’ı ziyaret etmiştim. 2008 yılı Kasım ayındaki ziyaretim sıra­ sın­da Hazar Denizi kıyısında yeralan Ava­ za’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Aziz Kar­deşim İlham Aliyev’in de katılımıyla üçlü bir Zirve gerçekleştirmiş ve bu vesileyle Ha­zar Havzası hidrokarbon kaynaklarının

TARAFSIZLIGIN

15

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki bağlar her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir. Bu doğrultuda, ikili ilişkilerimizin ilerletilme­sinde büyük önem taşıyan karşılıklı üst düzey temas ve ziyaretler giderek artmaktadır.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

13


политика

Мы намерены все глубже развивать наше сотрудничество, имеющее огромный потенциал, в рамках двусторонних, региональных и международных отношений. В этом контексте «локомотивом» нашего взаимодейст вия с Турк -менистаном, который проводит активную политику нейтралитета, являются экономические и торговые связи.

14 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

2009 году, несмотря на глобальный эко­ но­мический кризис, увеличился до 1,27 млрд. долларов. По состоянию на первое полугодие 2010 года объем торговли уже достиг 835 миллионов долларов. Сегодня турецкие подрядчики осу­ ществ­ляют в Туркменистане проекты, имею­щие большое значение. С момента про­воз­гла­ше­ния независимости страны турецкие компании реализовали в ней 603 проекта, общий объем которых сос­тав­ ляет 16,6 млрд. долларов. Соглас­но этим данным, Турция сегодня явля­ется самым крупным инвестором Турк­ме­нис­тана. Запасы углеводородов, которые обес­ пе­чи­вают широкие возможности для сот­руд­ни­чества, составляют основу бла­ го­сос­тоя­ния братского туркменского на­ро­да. Поэто­му очень важно реа­ли­ зо­вать проек­ты, которые позволят бе­ зо­пас­но дос­тавлять эти запасы на по­ тре­би­тель­ские рынки. Турция, которая ре­ши­тельно настроена быть не только по­треб­ляющей и транзитной страной, но и крупным энергетическим центром, стре­мится развивать сотрудничество с Туркменистаном в этой области. Принимая во внимание историческое, гу­манитарное и научное сотрудничество двух стран, другим приоритетом наших отно­шений должно быть укрепление социо­культурных связей. В этом кон­текс­ те общим долгом является открытие и изучение исторического наследия, дос­ тав­шегося нам в дар от наших предков. При­ме­ром такого сотрудничества явля­ ются работы по реставрации мавзолея сул­­тана Санджара. Отношения такого рода необходимо поддерживать новы­ ми сов­местными проектами.

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

dünya pazarlarına ulaştırılmasına ilişkin or­ tak işbirliği imkânlarını ele almıştık. Değerli Meslektaşım Berdihuhamedov ise, davetlim olarak 2008 ve 2009 yıllarında ül­kemizi ziyaret etmişti. Ayrıca, son olarak Kadirli Doğanım Ber­di­­­ mu­­­ha­­­me­dov’u Ey­lül ayın­da İstan­bul’da dü­ zen­le­nen 10. Türk Dili Ko­nu­şan Ülke­ler Dev­let Baş­kan­la­rı Zir­­ve Top­lan­tısı mü­na­se­be­tiy­­le ül­ ke­miz­de ağır­la­mak­tan bü­yük mut­lu­luk duy­ dum. Önü­müz­de­ki ay ben de kar­­deş Türk­me­ nis­tan’ı bir kez da­ha zi­ya­ret ede­­ce­­ğim. Muazzam potansiyele haiz bulunan ikili, böl­gesel ve uluslararası platformlardaki işbir­li­ği­mi­zi daha da geliştirme azminde­ yiz. Bu bağ­lam­da, aktif tarafsızlık politikası izle­yen Türkmenistan’la ilişkilerimizin loko­ motifini her zaman olduğu gibi iktisadi ve ticari bağlarımız oluşturmaktadır. Türkmenistan ile Türkiye arasında bu alan­ da­ki ilişkiler giderek yoğunlaşan bir se­yir izle­ mek­te­dir. Nitekim, ülkemiz Türk­me­nis­tan’ın önemli dış ticaret ortaklarından biri­dir. 2008 yılında 1,1 milyar Dolar olarak ger­çekleşen ikili ticaret hacmi, küresel eko­nomik krize rağmen 2009 yılında 1,27 milyar Dolar’a yükselmiştir. 2010 yılının ilk altı ayı itibariyle ise ticaret hac­ mi, 835 milyon Dolar’ı bulmuştur. Öte yandan, Türk müteahhitlik fir­ma­la­ rı Türk­me­nis­tan’da önemli proje­le­re imza atmış­tır. Türk şirketlerinin, ba­ğım­sız­lı­ğın­ dan bu yana Türkmenistan’da üstlendikleri proje sayısı 603, bunların toplam değeri ise 16,6 milyar Dolar’dır. Bu rakamlara göre Tür­kiye, halen kardeş Türkmenistan’da en faz­la yatırıma sahip ülke konumundadır. Geniş işbirliği imkânları sunan Türk­me­ nis­tan’ın hidrokarbon kaynakları, kar­deş Türk­men hal­kının refahı için büyük bir avan­taj­dır. Bu kaynakları güvenli bir şe­kil­ de tüketici pazarlarına ulaştıracak kal­kın­ ma projelerine imza atılması çok önemlidir. Sadece tüketici ve transit bir ülke değil, aynı zamanda enerji “hub”ı olma kararlılığındaki Türkiye, bu alanda da Türkmenistan’la iş­ bir­liğini geliştirme azmindedir. Tarihi, beşeri ve bilimsel birikimleri­miz göz önünde bulun­du­rul­du­ğunda, sos­yokül­tü­rel müna­se­bet­le­ri­mi­zin güç­len­di­ril­ me­si­nin bir di­­ğer önce­li­ği­mizi teş­kil et­me­si gerek­ti­ği açıktır. Bu kapsam­da, ata­la­­rı­­mız­­ dan yadigâr kalan tarihi mirasımızın araş­ tı­rı­lıp, ortaya çıkartılması müşterek vazi­fe­ miz olmalıdır. Bu anlayışla, Sultan San­car’ın


siyaset Мы могли наблюдать, как, начиная со дня обре­­те­­ния не­за­ви­си­мос­ти, дру­жес­­ твен­­ный и брат­­ский Турк­ме­нис­тан быс­­тро идет по пути обнов­ле­ния. Сегод­няш­ний идеал Турк­ме­нис­та­на, ко­­то­­рый на­вер­сты­ вает упу­щен­ное во вре­ме­на Со­вет­ско­го Союза, ни­чем не отли­­чается от це­ли Тур­ции - поднять­ся до уровня сов­ре­мен­ных раз­ви­ тых го­су­­дарств. Мы вни­ма­тель­но сле­дим за раз­­ви­­тием Турк­­ме­­нис­­та­на и гор­димся его ус­пе­ха­ми. Турк­ме­нис­тан, бла­го­даря уме­­ ло­­му руко­вод­ству Гур­бан­гу­лы Бер­ды­­му­­ хаме­дова, как и другие страны тюркского ми­ра, переживает свой «Золотой век». И Тур­ция как братская страна стре­мится внести свой вклад в работу по рес­трук­ту­ ри­зации Туркменистана. Так, педагогическая деятельность, ко­­то­­ рая ведется самоотверженными ту­рец­­ки­­ ми учителями в Туркменистане - это «ин­ вестиции» в молодое поко­ле­ние, в тех, кто явля­ется гарантией на­ше­го будущего. Мо­ лодые побеги, выра­щи­вае­мые в этих прек­ рас­ных обра­зо­ва­тель­ных учреж­де­ниях, сыг­рают важную роль и вы­ве­дут турк­ме­ но-турец­кие отно­ше­ния на ка­чес­твен­но новый уровень. Эти оча­ги науки и знаний, воспитывающие людей, необходимых для развития и мо­дер­ни­за­ции Туркменистана - источник гордости для всех нас. В заключение я хочу поблагодарить жур­нал «ДА» и платформу «Диалог Евра­ зия», успеш­но осуществляющих свою дея­тель­ность в Туркменистане, за воз­ мож­ность поделиться этими мыслями.

türbesinin restorasyonu sırasında ser­gi­le­ nen örnek işbirliğinin, yeni ortaklık projele­ riy­le desteklenerek sürdürülmesi gerekir. Dost ve kardeş Türkmenistan’ın, bağım­ sız­­lı­­ğı­nı kazandığı tarihten bu yana hızlı bir yeni­len­me sürecinden geçtiğini müşahede edi­yoruz. Sovyetler Birliği idaresi altında kay­ bet­ti­ği zamanı süratle telafi eden Türk­me­­­ nis­­­­tan’ın mo­dern­leş­me ülkü­sü, Tür­ki­­­ye’nin mua­sır me­de­ni­yet­ler sevi­yesi­ne yük­­sel­­me he­­de­­­fin­­den fark­lı de­ğil­dir. Türk­­me­­nis­­tan’ın bu yön­deki çalış­ma­la­rı­nı ya­kın­dan takip edi­ yo­ruz. Türk âleminin di­ğer tüm ülkeleri gibi, Ka­dirli Doğanım Sa­yın Ber­di­mu­hame­dov’un di­ra­yetli li­der­­li­ği sa­ye­sin­de “Altın Asrı”nı ya­şa­ yan Türk­me­nis­tan’ın ba­şa­rı­la­rıyla gurur duyu­ yo­ruz. Tür­kiye ayrıca, kardeş bir ülke olarak Türkmenistan’ın yeniden yapılanma ça­lış­ma­ la­rına katkı sağlama gayreti içerisindedir. Bu bağlamda, Türk milletinin vefakâr evlat­la­rı tarafından Türkmenistan’da yürü­ tü­len eği­tim hizmetleri, geleceğimizin te­ mi­na­tı genç nesillere yapılan önemli bir ya­tı­rımdır. Bu mümtaz eğitim müessesele­ rin­de yetiştirilmekte olan taze fidanlar, Türk­menistan-Türkiye ilişkilerinin ikbalin­ de önem­li bir rol oynayacaktır. Faaliyet­ le­riy­le Türk­me­nis­tan’ın kalkınma ve mo­ dern­leşme ham­lesi için gerekli olan insan gü­cünü yetiştiren bu ilim ve irfan yuvaları, hepimiz için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle, Türkmenistan’da başarılı ça­ lış­ma­lar yürüten Diyalog Avrasya Dergisi ve Platformuna bu düşüncelerimi paylaşma fırsatı verdiği için bilhassa teşekkür ederim.

TARAFSIZLIGIN

15

Muazzam potansiyeli haiz bulunan ikili, bölge­sel ve uluslararası platformlardaki işbirliğimizi daha da geliştirme azmindeyiz. Bu bağlamda, aktif tarafsızlık politikası izleyen Türkmenistan’la ilişkilerimizin lokomotifini her zaman olduğu gibi iktisadi ve ticari bağlarımız oluşturmaktadır.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

15


политика

Туркменистан и Турция: общее прошлое, общее будущее Türkmenistan ve Türkiye: ortak geçmiş, ortak gelecek Генералный Секретар "ДА" Исмаил Тас побеседовал с министром иностранных дел Турецкой Республики г-ном проф. док. Ахметом Давутоглу.

16 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

"Da" Genel Sekreteri İsmail Tas Türkiye Cumhuryeti Dışişleri Bakanı sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile Türk­­me­nis­­­tan-Türkiye ilişkileri üzerine bir söyleşi.


siyaset – Уважаемый г-н министр, не мог­ли бы вы вкрат­це рассказать об исто­рии раз­ ви­­тия туркмено-турецких отношений? - После признания Турцией 16 де­ка­бря 1991-го года не­за­ви­си­мос­ти Турк­ме­нис­ та­на и уста­нов­ле­­ния 29 фев­раля 1992-го года дип­ло­ма­ти­чес­ких связей был зало­ жен фун­да­мент межгосударственных от­ но­ше­ний. Что лежит в основе взаимо­от­ но­ше­ний между нашими народами? У нас общие корни, уходящие вглубь ис­тории. Сельд­жук­ский сул­тан Альп­арс­ лан, который одержал Малазгиртскую по­беду и открыл туркам путь в Анатолию, явля­ется нашим общим предком. Нет сом­нений, что турецкий и туркменский на­роды, разделяющие общее прошлое, мо­гут иметь и общее будущее. Мы тесно сотрудничаем с Турк­ме­ нис­­та­­ном, осо­­бен­­но в сфере политики, эко­­но­­ми­­ки, тор­гов­ли, обороны, образо­ ва­­ния и культуры. В последнее время, бла­­го­даря участившимся визитам на выс­­шем уровне, наши двусторонние от­ но­­шения получили новый импульс. Внешнеполитическая концепция Тур­ ции заклю­чает­ся в установлении ши­­ро­­ ко­­го сот­руд­ни­чес­тва в регио­наль­ных и меж­­ду­­на­­род­­ных отно­ше­ниях, и осо­­бен­­ но в инте­грации в эко­но­ми­чес­кой сфе­ре. Наше двус­то­рон­нее ре­гио­наль­ное и меж­ ду­на­род­ное сот­руд­ни­чес­тво с тюрко­ языч­ными рес­пуб­ли­ка­ми, от­но­ше­ния с ко­­то­рыми явля­ются прио­ри­тет­ными для внеш­ней поли­ти­ке Турции, игра­ет важную роль в реализации этой кон­цеп­ ции. Двусторонние и многосторонние отно­шения с братскими республиками вносят важный вклад в установление атмос­феры стабильности и развития в евра­зийском поясе безопасности. Мы знаем, что, несмотря на уже сущес­ твую­щие тесные взаимоотношения с Турк­ме­нис­та­ном, потенциал сотруд­ни­ чес­тва между нашими странами огро­ мен, и у нас есть необходимое общее же­ ла­ние использовать этот потенциал. - Каков вклад общего исторического нас­ ле­дия во внешнюю политику обеих стран? - Общие корни и общие ценности явля­ ют­ся самым важным источником раз­ви­ тия наших двусторонних отношений. Объе­ди­нен­ные культуры великих сельд­ жу­ков, тюрков, персов и арабов сделали

- Türkiye – Türkmenistan dış ilişkilerinde gel­di­ği­miz noktayı geçmişten günümüze kısa­ca anlatabilir misiniz? Türkiye’nin 16 Aralık 1991 tarihinde Türk­­ me­­nis­­tan’ın bağım­­sız­­lı­ğı­nı ta­nı­­ma­sı ve 29 Şu­bat 1992 ta­ri­hin­de dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­rin te­si­si ile bir­lik­te, dev­let­ler arası iliş­ki­le­rin te­ me­li atıl­mış­tır. Halk­la­rı­mız ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ rin teme­li­ni ta­nım­la­mak için ise, çok bo­yut­lu ve de­rin­lik­li bir ba­kış açı­sı­na ihtiyaç var­dır. Köklerimiz birdir ve tarihin derinlikleri­ ne uzan­mak­tadır. Türklere Anadolu yolu­nu açan Ma­laz­girt Zaferini kazandıran Sel­çuk­ lu Sul­ta­nı Alp­ars­lan ortak atamızdır. Or­tak bir geç­mişi paylaşan Türkiye ve Türkmenis­ tan halklarının ortak bir geleceği de pay­la­ şa­caklarından kuşku duymamak gerekir. Türkmenistan ile başta siyasi, ekonomik, ti­cari, savunma, eğitim ve kültür alanları ol­mak üzere yoğun bir işbirliğimiz bulun­ mak­tadır. İkili ilişkilerimiz son dönemde da­ha da sıklaşan üst düzey ziyaretlerle yeni bir ivme kazanmıştır.

Мы тесно сотрудничаем с Турк­ме­нис­­та­­ном, осо­­бен­­но в сфере политики, эко­­но­­ми­­ки, тор­гов­ли, обороны, образо­ва­­ния и культуры. В последнее время, бла­­го­даря участившимся визитам на выс­­шем уровне, наши двусторонние от­но­­шения получили новый импульс. Türkmenistan ile başta siyasi, ekonomik, ti­cari, savunma, eğitim ve kültür alanları ol­mak üzere yoğun bir işbirliğimiz bulun­mak­tadır. İkili ilişkilerimiz son dönemde da­ha da sıklaşan üst düzey ziyaretlerle yeni bir ivme kazanmıştır.

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

17


политика В короткие сроки Туркменистан сумел образовать национальное государство и добиться успехов в экономическом развитии. А его сотрудничество с Турцией и международным сообществом расширяется на взаимовыгодной основе. Таким образом, наши взаимоотношения питаются как за счет общего прошлого, так и за счет постоянно развивающихся сегодня потенциалов обеих стран.

18 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

нас вла­дель­ца­ми общего культурного и ци­ви­ли­за­цион­ного наследия, сох­ра­няв­ ше­го свою жизнеспособность на про­тя­ же­нии мно­гих веков. Мавзолей, ко­торый собираются возвести на месте пог­ре­бе­ ния султана Альпарслана, станет сим­во­ лом этого наследия. Мы приложим все уси­лия для того, чтобы, учитывая исто­ ри­чес­кую и культурную общность, раз­ но­образить и укрепить двусторонние отно­ше­ния между нашими странами. В короткие сроки Туркменистан сумел обра­зо­вать национальное государство и до­биться успехов в экономическом раз­ ви­тии. А его сотрудничество с Турцией и международным сообществом рас­ши­ ряет­ся на взаимовыгодной основе. Та­ ким образом, наши взаимоотношения пи­таются как за счет общего прошлого, так и за счет постоянно развивающихся се­годня потенциалов обеих стран. Осознавая возможности сотруд­ни­ чес­тва, наш частный сектор придал ди­ на­мизм экономическим и торговым отно­ше­ниям. В 2008-м году наш тор­го­ вый обо­­рот уве­­ли­­чился почти на со­рок про­­цен­­тов по срав­­не­­нию с пре­ды­ду­щим го­­дом и дос­тиг одно­го мил­лиар­да дол­ла­ ров. Несмотря на мировой финансовый кри­зис, инвестиции турецких компаний в Турк­ме­нистане превысили 1,25 мил­ лиар­да дол­ла­ров. Турк­ме­нис­тан явля­ ет­ся стра­ной, в которой турецкие ком­ па­нии осуществляют больше всего

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

Türkiye, bölgesel ve uluslararası ilişki­ler­ de kap­sam­lı işbirliğini ve özellikle eko­no­ mik alan­da bü­tün­leş­meyi savunan bir viz­ yo­na sahip­tir. Türkiye’nin dış poli­ti­ka­sın­da önce­lik­li bir ko­num­da bulu­nan Türk Cum­ hu­ri­yet­leri ile ikili, böl­ge­sel ve ulus­lar­ara­sı işbir­li­ği­miz, bu vizyonumuzun ha­ya­ta ge­çi­ ril­me­sin­de önem­li bir yer tut­mak­ta­dır. Kar­ deş Türk Cumhuriyetleri ile ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin, Avrasya güvenlik kuşağında istikrar ve kalkınma ikliminin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Türkmenistan ile yoğun ilişkilerimize rağ­men iki ülke ara­sın­da­ki işbirliği potansi­ yelinin çok daha geniş olduğunu biliyoruz ve bu po­tan­siyelden istifade etmek için ge­ rek­li ortak iradeye sahibiz. - Tarihi miras zenginliklerinin iki ülke dış siyasetine katkısı nelerdir? Ortak kökenimiz ve ortak değerlerimiz, iki­li ilişkilerimizin geliştirilmesi için en güç­ lü kay­nak­tır. Bu kaynak; Büyük Selçuklu, Türk, Fars ve Arap harsını mezc ederek, biz­le­ri yüz yıllar boyu canlılığını koruyan kül­tür ve medeniyet mirasının ortakları kıl­mış­tır. Sul­tan Alp­ars­lan meza­rı­nın bu­ lun­du­ğu ye­re ya­pıl­ma­sı arzu edilen anıt me­zar, ortak mirasımızın simgesi ola­cak­tır. İkili ilişkilerimizi ortak tarihi ve kül­tü­rel mi­ ra­sı­mızı yansıtacak şekilde çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye yönelik çabalarımızı sür­ dü­re­ce­ğiz. Türkmenistan, kısa süre zarfında milli dev­le­ti­ni oluşturmada ve ekonomik kal­kın­


siyaset проек­тов - более шестисот проектов на сум­му 16,6 миллиарда долларов. – Каковы положительные и, воз­мож­ но, отри­ца­тель­ные аспекты того, что Турк­ме­нис­тан является страной с ней­ траль­ным статусом? - Регион, в котором находится Турк­ме­­­ нис­­тан, стал­­ки­­вается со мно­ги­ми проб­­ле­­ ма­­ми. По­ли­ти­ка ней­тра­ли­те­та, ко­то­рую осу­ществ­ляет Турк­ме­нис­тан, вно­сит боль­ шой вклад в уста­нов­ле­ние ста­биль­нос­ти в этом ре­гио­не, где пос­­ле рас­па­да Совет­ ско­го Сою­за уста­но­ви­лось хруп­кое рав­но­ ве­сие, но где при­хо­диться стал­ки­вается ли­цом к лицу с проб­ле­мами, свя­зан­ны­ми с си­туа­цией в Аф­га­нис­та­не. Я убеж­ден, что эту по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та не сле­дует рас­сма­три­вать как изоля­цио­нист­скую. Туркменистан сотрудничает с меж­ду­ на­род­ным со­об­щес­твом на пред­мет обес­ пе­че­ния политической ста­биль­нос­ти в регио­не и поддержки его эко­но­ми­чес­ко­го развития. Мы верим в то, что Турк­ме­нис­ тан сможет сыграть важную роль в меж­ду­ на­родных инициативах и меж­ду­на­род­ных организациях. Я по­ла­гаю, что с усилением сотрудничества Турк­менистана с меж­ду­ на­род­ным со­об­щес­твом цен­ность поли­ ти­ки нейтра­ли­те­та возрастет. - Каковы Ваши планы и проекты, связанные с Туркменистаном? - Наша первоочередная цель во взаимо­от­но­ше­ниях с Туркменистаном заклю­чается в усилении двустороннего сот­руд­ничества, рассматриваемого как часть ре­гио­наль­но­го сотрудничества со все­ми брат­ски­ми тюркскими рес­пуб­ли­ ка­ми, а также в задействовании ме­ха­ низ­мов этого сотрудничества. В этой связи большое значение име­ет про­ве­де­ние 15-16 сентября 2010-го года сам­ми­та глав тюркоязычных го­су­дарств в Стамбуле. Мы очень ра­ды, что пре­зи­ дент Туркменистана Г. Бердымухамедов также принял участие в этом сам­мите. Недавно в Анкаре прошло заседание меж­правительственной экономической ко­мис­сии «Турция-Туркменистан». В пе­ риод с 30 августа по 1 сентября 2010-го го­да в Ашхабаде состоялась вторая выс­ тав­ка-ярмарка турецких экспортных то­ва­­ров. На ноябрь 2010-го года пла­ ни­руется ви­зит на­ше­го президента Аб­ дул­лы Гюля в Турк­ме­нис­тан. Я также

ma­da büyük başarılar elde etmiştir. Tür­ki­ ye’nin bölgesinde ve uluslararası toplum­ daki etkinliği ise, karşılıklı yarar temelinde art­maktadır. Bu nedenle, ilişkilerimiz ortak geç­mişten olduğu kadar, ülkelerimizin bu­ gün sürekli gelişen potansiyellerinden de bes­lenmektedir. Bu potansiyelin farkında olarak özel sek­ törümüz, ekonomik ve ticari ilişkilerimize di­na­mizm kazandırmıştır. 2008 yılında ti­ caret hacmimiz bir önceki yıla göre yak­la­şık yüzde 40 artarak 1 milyar dolara ulaş­mış­ tır. Küresel mali krize rağmen, Türk­me­nis­ tan’daki Türk şirketlerinin yatırımı 1,25 mil­ yar doları aşmıştır. Türk firmalarının bugüne kadar 16,6 milyar dolar değerinde 600’den faz­la projeyle en fazla proje üstlendikleri ülke Türkmenistan’dır. - Türkmenistan’ın tarafsız ülke olma­ sı­nın ilişkiler açısından olumlu-olumsuz yön­leri nelerdir? Türkmenistan’ın bulunduğu bölge pek çok sınama ile karşı karşıyadır. Sovyetler Bir­ li­ği­nin dağılmasından sonra bölgede olu­şan den­ge­le­rin kırılgan yapısının ya­nı sı­ra, Afga­ nis­tan’daki durumdan kay­nak­la­nan pek çok so­run kar­şı­sın­da Türk­me­nis­tan'ın izle­ di­ği ta­raf­sız­lık poli­ti­ka­sı böl­ge­de istikrarın sağlanması­na kat­­kı­­da bu­lun­mak­ta­dır. Bu tarafsızlık politikasının izolas­yo­­­nist bir yak­­ la­şım olarak algılanmaması ge­rek­tiği kana­­ atin­­deyim. Türkmenistan, böl­ge­de si­ya­si istik­ra­rın sağ­lan­ma­sı ve eko­no­­mik kal­kın­ ma projelerinin desteklenmesi ko­nu­­sun­­da ulus­lar­ara­sı top­lum­la işbirliği yap­mak­ta­dır. Türkmenistan’ın uluslararası gi­ri­şimlerde ve ulus­lar­ara­sı kuruluşlarda önem­li bir rol üst­ le­nebileceğine inanıyoruz. Türk­menistan’ın

TARAFSIZLIGIN

15

Türkmenistan, kısa süre zarfında milli devletini oluşturmada ve ekonomik kalkınmada büyük başarılar elde etmiştir. Türkiye’nin bölgesinde ve uluslararası toplumdaki etkinliği ise, karşılıklı yarar temelinde artmaktadır. Bu nedenle, ilişkilerimiz ortak geçmişten olduğu kadar, ülkelerimizin bugün sürekli gelişen potansiyellerinden de beslenmektedir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

19


политика

Как в ходе академической деятельности, так и будучи юрюком, я всегда внимательно следил за событиями в Туркменистане. Я был счастлив, когда Туркменистан начал развиваться. Я искренне верю, что в будущем Туркменистан продолжит свое развитие, и в качестве министра иностранных дел Турецкой Республики считаю своей первоочередной задачей способствовать развитию сотрудничества между Турцией и Туркменистаном. Hem akademik çalışmalarım vesilesiyle hem de bir Yörük olarak Türkmenistan’da gelişmeleri her zaman yakından izleyegeldim. Türkmenistan’ın kalkınma hamlelerinden mutluluk duydum. Türkmenistan’ın önümüzdeki dönemde de gelişmesini sürdüreceğine samimiyetle inanıyorum ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak Türkiye-Türkmenistan işbirliğine kalıcı katkı sağlamayı öncelikli bir hedef olarak kabul etmekteyim. пла­ни­рую при первой же возможности по­се­тить Туркменистан. В настоящее время парламентарная дип­ло­ма­­тия занимает особое место в меж­ду­на­род­ных отношениях. Я верю, что укреп­ле­ние сотрудничества между на­ши­ ми пар­ла­мен­тами будет очень полезным. Мы вступаем в период, когда двус­то­ рон­­ние отношения с Туркменистаном уско­­ряются. В ходе этого процесса мы, ес­ тес­твен­но, воспользуемся тем, что бы­ло на­коп­лено за время установления от­но­­ше­­ ний между нашими странами. И глав­ное здесь - взаимоотношения меж­ду людьми, взаимоотношения между на­ро­­да­­ми на­ ших стран. Турецкие обра­зо­ва­тель­ные уч­ реж­де­ния, действующие в Турк­ме­нис­тане, и туркменские студенты, обу­чаю­щиеся в Тур­ции, представляют со­­бой потенциал,

20 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

uluslararası toplumla iş­bir­liği güç­len­dik­çe ta­raf­sız­lık politikasının de­ğe­rinin daha da fazla an­la­şı­la­ca­ğına inanı­yo­rum. - Türkmenistan’la ilgili gelecek plan­la­rı­ nız ve projeleriniz nelerdir? Türkmenistan ile ilişkilerimizdeki önce­ likli hedefimiz ikili işbirliğini güçlendirmek ve özel­likle kardeş Türk Cumhuriyetler ile bir­likte bölgesel işbirliğini ve bunun me­ka­ niz­ma­larını etkin hale getirmektedir. Bu itibarla, 15-16 Eylül 2010 tarihle­rin­de İstan­bul’da yapılan Türk Dili Ko­nu­şan Ülkel­ er Devlet Başkanları Zirvesi önem ta­şı­mak­ ta­dır. Zirveye Türkmenistan Devletbaşkanı Sa­yın Berdimuhamedov’un katılma­sın­dan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye-Türkme­ nis­tan Hükümetlerarası Ekonomik Komis­ yon top­lan­tısı Ankara’da düzenlenmiştir. 30 Ağus­tos-1 Eylül 2010 tarihlerin­de Aşka­ bat’ta 2. Türk ihraç ürünleri fuarı açılmıştır. 2010 Kasım ayında Cumhurbaşkanımız Sa­ yın Abdul­lah Gül’ün Türkmenistan’ı ziya­ reti planlanmıştır. Ben de ilk fırsatta Türk­ menistan’ı ziyaret etmeyi öngörmekteyim. Günümüzde, uluslararası ilişkilerde par­ la­men­ter dip­lo­ma­si­nin ayrı bir yeri var­dır. Par­la­men­to­la­rımız arasındaki işbir­li­ği­ni güç­ len­dir­mek­te yarar olduğuna inan­mak­ta­yım. Türkmenistan ile ikili ilişkilerimizin hız ka­zan­dı­ğı bir döneme girmekteyiz. Bu sü­ reç­te mevcut birikimlerimizden de tabiatı ile fay­da­la­nacağız. İki ülke halkları arasında be­şeri ilişkiler bu birikimin başlıca unsuru­ dur. Nitekim Türkmenistan’da faaliyet gös­ teren Türk eğitim kurumları ve Türkiye’de öğ­­re­nim gö­ren Türk­me­nis­tan­lı öğren­ci­ ler iliş­­ki­le­ri­mi­zi da­ha da ile­ri­ye ta­şı­ya­cak önem­­li bir potansiyeldir. Enerji alanındaki ikili ve çok taraflı iş­bir­ li­ği Türk­me­nis­tan ile ilişkilerimizin diğer önem­li bir bo­yu­tu­nu oluş­tur­maktadır. Türk­ me­nis­tan’ın hidrokarbon rezervle­ri, ül­ke­ miz dahil Avrupa’da enerji arz güvenliğinin sağ­lan­ma­sın­da ciddi bir fırsat sunmaktadır. Ener­ji alanında Türkmenistan ile stratejik bir yaklaşım geliştirerek tüm bölge ülkele­ri­nin de katkısıyla Nabucco projesi gibi önem­li projeleri hayata geçirmeyi arzu etmekteyiz. - Türkmenistan ile ilgili kişisel görüş­le­ ri­niz nelerdir? Hem akademik çalışmalarım vesilesiyle hem de bir Yörük olarak Türkmenistan’da ge­liş­me­leri her zaman yakından izleyegel­


siyaset ко­то­рый будет способ­ство­­вать еще боль­ шему раз­витию наших отно­шений. Двустороннее и многостороннее сот­ руд­ни­чес­тво с Туркменистаном в энер­ ге­ти­чес­кой сфере представляет собой дру­гой важ­ный ас­пект на­ших отно­ше­ ний. Турк­мен­ские запа­сы угле­во­до­ро­дов пред­ла­гают боль­­шие воз­мож­ности для обес­пе­че­ния энер­ге­ти­чес­кой ста­биль­нос­ ти в Европе и, в том числе, в на­­шей стране. Мы надеемся путем раз­ра­бот­ки общего с Турк­ме­нис­таном стра­те­ги­чес­ко­го под­ хо­да в области энергетики реа­ли­­зо­­вать важ­ные проекты, такие, как, нап­ри­мер, проект «Набукко», ко­то­рый осу­ществ­ ляется с участием всех стран региона. – Каково ваше личное мнение о Туркменистане? - Как в ходе академической деятель­нос­ ти, так и будучи юрюком, я всег­да вни­ма­ тель­но следил за собы­тия­ми в Турк­ме­нис­ тане. Я был счаст­лив, ког­да Турк­ме­нис­тан на­чал раз­ви­ваться. Я искрен­­не верю, что в бу­ду­щем Турк­ме­нис­тан про­дол­жит свое раз­ви­тие, и в ка­чес­тве ми­нис­тра инос­тран­ных дел Ту­рец­кой Республики счи­таю своей пер­во­оче­ред­ной задачей способствовать раз­ви­тию сотрудничества между Турцией и Туркменистаном.

dim. Türkmenistan’ın kalkınma hamlelerin­ den mut­lu­luk duydum. Türkmenistan’ın önü­müz­de­ki dönemde de gelişmesini sür­ dü­re­ce­ğine samimiyetle inanıyorum ve Tür­kiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak Türkiye-Türkmenistan işbirliğine kalıcı kat­ kı sağlamayı öncelikli bir hedef olarak ka­ bul etmekteyim.

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

21


анализ

Постоянном нейтралитет:

Дипломатия мира, сотрудничества и прогресса Daimi Tarafsızlık:

Barış, İşbirliği ve İlerleme Diplomasisi

П

ятнадцать лет, прошедшие со дня при­нятия Ге­не­раль­ ной Ассам­блеей ООН Ре­ золю­ции о пос­тоян­ном ней­ тра­ли­те­те Туркменистана, подт­вер­дили, что нейтральный статус турк­мен­ско­го государства позволяет ему раз­ви­вать пол­но­ценные отношения как в регионе, так и за его пределами. Это сотрудничество не обусловлено по­ли­ти­ чес­ки­ми предпосылками или же те­ку­ щей конъюнктурой, оно строго при­дер­ жи­вается международно-признанных пра­во­вых норм. Внешнеполитическая стратегия Турк­ ме­нис­та­на, осно­ван­ная на меж­ду­на­род­ но-пра­во­вом ста­ту­се постоян­но­го ней­ тра­ли­те­та, обретает качественно но­вый смысл и содержание на сов­ре­мен­ном эта­­пе, когда в стране дан старт круп­ным пре­обра­зованиям и ре­фор­мам долго­ сроч­ного и прог­рам­мно­­го ха­рак­те­ра. В этом смыс­ле пос­тоянный нейтралитет Туркменистана, в рамках которого на­ коп­лен опыт ми­рот­вор­чес­ко­го пос­ред­ ни­чес­тва и не­кон­фрон­та­цион­но­го ре­ ше­ния меж­го­су­дар­ственных вопросов,

22 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

T

ürkmenistan’ın daimi tarafsızlık BM Genel Kurul kararını kabul et­me­sin­den son­ra ge­çen on beş yıl, Türk­men dev­le­ti­nin ta­raf­sız tu­tu­mu­nun, böl­ge­de ve dı­şın­ da­ki tüm iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si­ne imkan sağ­la­dı­ğı­nı doğ­ru­la­mış­tır. Bu iş­bir­li­ği, siya­si ön şart­la­ra veya cari kon­jonk­türe bağlı de­ ğil­dir ve ulus­lar­arası tanınmış hukuk norm­ la­rı­na sıkıca uymaktadır. Türkmenistan'ın dış politika strateji­si, dai­mi ta­raf­sız­lık ulus­lar­ara­sı hu­kuk sta­tü­sü­ ne da­yan­mak­ta­dır ve bu­gün­kü aşa­ma­sın­da ülke­de uzun vade­li ve prog­ramlı reform­lar ve de­ği­şik­lik­lerin baş­la­tıl­dığı dö­nemde, ye­­ni an­lam ka­zan­mış­tır. Bu anlam­da, Türk­ me­nis­tan’ın dai­mi taraf­sız­lı­ğı çer­çe­ve­sin­ de, ülke­ler ara­sı sorun­la­rın çö­zü­mün­de ba­rış­­çıl ara­bu­lu­cu­luk ve ça­tış­ma­sız çö­züm tec­rü­be­leri bi­rik­ti­ril­miş; Türk­men dev­leti, ge­li­şim prog­­ram­­ları ile be­­lir­­li eko­­no­­mik ve sos­­yal he­def­le­re ulaş­ma fonk­si­yon­la­rını ye­rine geti­rir­ken, ulu­sal çı­karlarının dünya sahnesinde tutarlı bir şekilde savunulması, olumlu yönde uluslararası şartların oluş­ ma­sı için çalışmaktadır. Gerçek uygulamalar, Türkmenistan'ın


analiz

ра­бо­тает в ре­жи­ме пос­ле­до­ва­тель­но­го отстаи­ва­ния на­цио­наль­ных инте­ре­сов на ми­ро­вой аре­не и соз­да­ния бла­го­ прият­ных внеш­них усло­вий, обес­пе­чи­ вая конкретные экономические и со­ циаль­ные цели и программы развития Турк­менского государства. Самой практикой доказано, что ней­ тра­ли­тет Турк­ме­нис­та­на откры­вает ши­ ро­кие перс­пек­ти­вы для раз­ви­тия в регио­ не взаимо­вы­год­но­го сотруд­ни­чества, для ста­би­ли­за­ции обста­нов­ки, соз­да­ния кли­ма­та взаимо­ува­же­ния и до­ве­рия. Ба­зо­вой ха­рак­те­рис­тикой внеш­не­по­ли­ ти­чес­кой стра­те­гии Турк­ме­нис­тана на сов­ре­мен­ном этапе, реали­зуе­мой под руко­вод­ством Пре­зи­ден­та Гур­бан­гулы Берды­му­ха­ме­дова, является глу­бокий и комплексный анализ современных уни­вер­саль­ных тен­ден­ций, твор­чес­кий под­ход к даль­ней­шему раз­ви­тию фун­ да­мен­таль­ных пози­ций и дол­го­сроч­ных инте­ре­сов Турк­ме­нис­та­на в меж­ду­на­ род­ной сис­теме коорди­нат. Имен­но это и сос­тав­ляет прин­ци­пиаль­ную осно­ву для актив­ного и пол­но­масш­таб­но­го сотруд­ ни­чес­тва Турк­мен­ско­го госу­дар­ства с

Внешне- политическая стратегия Туркменистана, основанная на международно-правовом статусе постоянного нейтралитета, обретает качественно новый смысл и содержание на современном этапе, когда в стране дан старт крупным преобразованиям и реформам долгосрочного и программного характера. Türkmenistan'ın dış politika stratejisi, daimi tarafsızlık uluslararası hukuk statüsüne dayanmaktadır ve bugünkü aşamasında ülkede uzun vadeli ve programlı reformlar ve değişikliklerin başlatıldığı dönemde, yeni anlam kazanmıştır. ta­­raf­sız­lık po­li­ti­ka­sı­nın, böl­ge­de kar­şı­ lık­lı ya­rar sağ­la­yan işbir­li­ği­nin ge­liş­me­si için ge­niş imkan­lar sun­du­ğu­nu, isti­kra­rın sağ­lan­ma­sı, kar­şı­lık­lı say­gı ve gü­ven orta­ mı­nın ya­ra­tıl­ması için ge­niş pers­pek­tif­ler aç­tı­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Bu gün­kü aşa­ma­da, Baş­kan Gurbanguli Ber­di­muha­medov ön­ der­­li­ğin­de uygu­la­nan Türk­me­nis­tan dış po­li­ti­ka stra­te­ji­si­nin te­mel özel­liği, mev­cut evren­sel eği­lim­le­rin derin­den ve kap­samlı bir şe­kil­de ana­liz edil­mesi, te­mel tu­tum ve Türk­me­nis­tan’ın ulus­lar­ara­sı sis­tem­

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

23


анализ Миротворческий потенциал нейтралитета, являясь основой налаживания и развития двусторонних и равноправных отношений с другими государствами мира, находит все более активную поддержку со стороны Организации Объединенных Наций и других крупных и авторитетных международных организаций. Tarafsızlığın barış potansiyel, dünyanın di­ğer ül­ke­le­ri ile iki­li ve eşit iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si­ni te­meli ola­rak, Bir­leş­miş Mil­let­ ler­den ve di­ğer bü­yük ve saygın ulus­lar­ara­sı ku­ ru­luş­lar­dan da­ha et­kin des­tek almak­ta­dır.

24 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

миро­вым сооб­щес­твом, взято­го стра­ной курса на мно­го­пла­но­вое инте­гри­ро­ва­ ние в гло­баль­ные про­цес­сы раз­вития. Мож­но счи­тать, что символической точ­ кой отсчета качественно новой внеш­не­ по­ли­ти­чес­кой стратегии Туркменистана стало программное выступление его Пре­зидента на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в сентябре 2007 года, ключе­ вым смыслом которого стали слова: «Туркменистан сегодня открыт миру, открыт для широкого международного сотруд­ни­чества по всем направлениям. Вместе с Сообществом Наций наша стра­ на го­то­ва и дальше работать во имя утверж­дения принципов меж­ду­на­род­ но­го права, идеалов гуманизма, спра­ вед­ли­вости, толерантности, взаим­но­го ува­же­ния в качестве фак­то­ров, опре­ деляю­щих современные отношения меж­ду государствами». Миротворческий потенциал ней­тра­ ли­те­та, являясь осно­вой на­ла­жи­ва­ния и раз­ви­тия двус­то­рон­них и рав­но­прав­ных отно­ше­ний с дру­ги­ми госу­дар­ства­ми мира, нахо­дит все бо­лее ак­тив­ную под­ держ­ку со стороны Ор­га­ни­зации Объеди­ нен­ных Наций и дру­гих круп­ных и авто­ ри­тет­ных международных организаций. Столица Туркменистана, город Ашхабад, известен как миротворческий центр и мес­то проведения крупных форумов по актуаль­ным вопросам современности, преж­де всего мира и безопасности, сотруд­ни­чес­тва и развития, социального и культурного взаимодействия стран и народов. Свидетельством этому также является открытие в декабре 2007 года штаб-квартиры Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Цен­тральной Азии. Выступая в Ашхабаде на открытии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Цен­ траль­ной Азии в декабре 2007 года, Пре­ зи­дент Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­дов под­черк­нул зна­че­ние это­го собы­тия как ока­­зан­­но­го со сто­ро­ны ООН и со­се­­дей по регио­ну доверия и огромной ответ­ ствен­нос­ти. В настоящее время этот Центр про­во­ дит рабо­ту по мо­ни­то­рин­гу и ана­ли­зу ре­ гио­наль­ной проб­ле­ма­ти­ки, при­ни­мает учас­тие в раз­лич­ных меро­прия­тиях по

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

de Türk­me­nis­tan uzun va­deli çı­kar­la­rı­nın daha da ge­liş­ti­ril­mesi için ya­ra­tıcı bir yak­la­ şı­mın kul­la­nıl­ma­sı­dır. Bu stra­te­ji, Türk­men dev­le­ti­ni dün­ya top­lu­mu ile ak­tif ve tam kap­sam­lı iş­bir­li­ği­nin; glo­bal geli­şim sü­reç­ le­ri­ne çok bo­yut­lu ente­gras­yon isti­ka­me­ti­ nin pren­sip te­mel­le­ri­ni oluş­tur­mak­ta­dır. Bu bağlamda, Türkmenistan'ın dış politika stratejisinin niteliksel olarak yeni bir seviy­ eye geldiğinin sembolik ölçüm noktası, Türk­ menistan devlet başkanının Eylül 2007'de Bir­leş­miş Milletler Genel Kurulu New York toplantısında yaptığı programlı ko­nuş­ma­ sını sa­ya­biliriz. Bu konuşmanın ki­lit anlamı, aşağıdaki kelimelerle ifade edil­miş­tir: «Bugün, Türkmenistan dünyaya açıktır, tüm alanlarda geniş bir uluslararası işbir­li­ ği­ne ha­zır­dır. Ülkemiz, Milletler topluluğu ile bir­lik­te, ulus­lar­ara­sı hu­kuk ilke­lerinin da­ ha fazla benimsenmesi; hüma­nizm, ada­let, hoş­gö­rü, kar­şı­lık­lı say­gı­nın, dev­let­ler­ara­sın­ da­ki çağ­daş iliş­ki­ler­de temel prensip ola­rak benimsenmesi için çalışmaya hazır­dır.» Tarafsızlığın barış potansiyel, dünyanın di­ğer ül­ke­le­ri ile iki­li ve eşit iliş­ki­le­rin ge­ liş­ti­ril­me­si­ni te­meli ola­rak, Bir­leş­miş Mil­ let­ler­den ve di­ğer bü­yük ve saygın ulus­ lar­ara­sı ku­ru­luş­lar­dan da­ha et­kin des­tek almak­ta­dır. Türk­me­nis­tan’ın baş­kenti Aşka­ bat şeh­ri, bir ba­rış mer­kezi ve özel­likle ba­rış ve gü­ven­lik, işbirliği ve kalkınma, uluslar ve halklar arasındaki sosyal ve kültürel iş­bir­li­ği


analiz

важ­ней­шим воп­ро­сам раз­ви­тия Цен­ траль­ной Азии, в том числе на уров­не глав госу­дарств, ока­зы­вает со­дей­ствие в вы­ра­бот­ке под­хо­дов к их ре­ше­нию. Турк­ ме­нис­тан при­вет­ствует подклю­че­ние раз­лич­ных госу­дарств, международных ор­га­ни­за­ций, финансовых и эконо­ми­ чес­ких инсти­ту­тов, эксперт­но­го сооб­ щес­тва к усилиям ООН по выра­бот­ке конс­трук­тивных мо­де­лей раз­ви­тия ре­ гио­нальных процессов. Международно-правовой ста­тус пос­ тоян­но­го ней­тра­ли­те­та Турк­ме­нис­тана приз­нан мировым сообществом прежде всего потому, что он подтвержден прак­ ти­чес­кими шага­ми турк­менского госу­дар­ ства в облас­ти внеш­ней поли­ти­ки и дип­ ло­ма­тии. Это, в свою оче­редь, бе­­зус­лов­но, бла­го­твор­но влияет на реали­за­цию дол­ го­сроч­ных прог­рамм пре­об­ра­зо­ва­ния и ре­форм, про­во­ди­мых Пре­зи­ден­том стра­ны Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­до­вым. Их реали­за­ция на осно­ве про­ду­ман­ной стра­те­гии демон­стри­­рует четкий курс на осуществление со­циаль­но-эко­но­ми­чес­ ких пре­обра­зо­ва­ний, упро­че­ние основ го­су­­дар­ствен­ности и общес­­твен­­ных инс­ ти­­ту­тов, отве­чаю­щих на­цио­наль­ным ин­ те­­ре­сам турк­мен­ско­го на­ро­да. Международно-правовой ста­тус пос­ тоян­­но­­го ней­тра­ли­те­та Турк­ме­нис­та­ на был раз­ра­бо­тан и сфор­ми­ро­ван на

gibi çağdaş konularda önemli kon­fe­rans­la­ rın düzenlendiği yer olarak tanınmaktadır. Ara­lık 2007'de, Orta Asya Önleyici Diplo­ ma­si konusunda çalışan BM Bölgesel Mer­ ke­zi'nin açıl­mış olması bunun kanıtıdır. Ara­lık 2007'de, Aşkabat'ta, Orta Asya Ön­le­ yi­ci Dip­lo­ma­si BM Bölgesel Merkezin açı­lış tö­re­nin­de konuşan Devletbaşkanı Gurban­ guli Ber­di­mu­ha­medov, bu ola­yın, Türk­me­ nis­tan taraf­sız poli­ti­ka­sına BM ve böl­ge­sel kom­şu­la­rı­nın ver­di­ği önem ve bü­yük so­ rum­lu­luk ba­kı­mın­dan öneminin vur­gu­la­dı. Şu an Merkez, bölgesel problemleri iz­ le­me ve ana­liz etme, Orta Asya’nın en önem­li ko­nu­la­rı­nın ge­li­şi­mi ile ilgi­li çe­şit­li akti­vi­te­lere, Dev­let Baş­kan­ları dü­zeyinde olan­lar da­hil ka­tıl­ma; prob­lem çöz­me yön­ tem­le­rini ge­liş­ti­ril­me­sin­de des­tek sağ­la­ma ko­nu­la­rın­da ça­lış­mak­ta­dır. Bu bağlamda, Türk­me­nistan, farklı devletler, uluslararası örgütler, uzman birlikleri, mali ve ekonomik ku­rumlarının, BM’nin bölgesel süreçlerde yapıcı bir model geliştirme çabalarına ka­ tım­lını onaylıyor. Türkmenistan daimi tarafsızlık Ulus­lar­ ara­sı hukuki statüsü, uluslararası toplum ta­ ra­fın­dan, önce­likle Türkmen devletinin dış po­li­ti­ka ve diplomasi alanında atmış olduğu pra­tik adımlar nedeniyle tanınmıştır. Bu da di­ğer taraftan, Devletbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un izlediği uzun vadeli değişiklikler ve reformlar programına olumlu etki etmektedir. Bunların gelişmiş stratejiye da­yalı olarak gerçekleştirilmesi; sosyo-eko­ nomik reform­ların uygulanmasına, Türk­­men hal­kı­nın ulu­sal çıkar­la­rına hiz­met eden kamu ku­rum­ları ve dev­let te­mel­leri­nin güç­len­di­ril­ mesi yö­nün­de iler­le­di­ğini gös­ter­mek­te­dir. Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık ulus­ lar­ara­sı hukuki statüsü, bölgesel örgütlerin ge­niş katılımı ve devletler potansiyelinin kul­la­nı­mı ile Glo­bal ölçek­li sorun­la­rın gün­ cel­leştirilmesini öngören, yeni bir temel ve dünya siyasetinde büyük ölçekli eğilimler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Büyük ener­ji kay­nakları ve önemli jeopolitik ko­ numa sahip olan Türkmenistan’ın önerdiği olumlu tarafsızlık modeli, belli bir duruşu gös­termiş olmanın yan ısıra, uluslararası are­nada siyasi diyalog ve müzakerelerin yeni bir formatta başlamasını sağlamıştır. Türkmenistan'ın tarafsızlılığı köken, form ve içerik olarak her bakımdan dayanaklıdır. Form bakımından süreklidir, zaman içinde

TARAFSIZLIGIN

15

Международноправовой ста­тус пос­тоян­но­го ней­тра­ли­те­та Турк­ме­нис­ тана приз­нан - мировым сообществом прежде всего потому, что он подтвержден прак­ти­чес­ кими шага­ми турк­менского госу­дар­ства в облас­ти внеш­ ней поли­ти­ки и дип­ло­ма­тии. Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık ulus­lar­ara­sı hukuki statüsü, bölgesel örgütlerin ge­niş katılımı ve devletler potansiyelinin kul­la­nı­mı ile Glo­bal ölçek­li sorun­la­rın gün­ cel­leştirilmesini öngören, yeni bir temel ve dünya siyasetinde büyük ölçekli eğilimler dikkate alınarak tasarlanmıştır. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

25


анализ прин­ци­пиаль­но но­вой осно­ве и с уче­том круп­но­масш­таб­ных тен­денций в ми­ро­ вой политике, на будущие перс­пек­ти­вы ко­­то­рых нак­ла­ды­ва­лась актуали­за­ция гло­­баль­ных проб­лем с широ­ким вов­ле­­ че­нием в их ре­ше­ние как регио­наль­ных организаций, так и потенциала от­дель­ ных стран. Пред­ло­жен­ная мо­дель по­зи­ тив­но­го ней­тра­ли­те­та Турк­­ме­­нис­­та­­на, за­ни­маю­ще­го важ­ней­шее гео­по­ли­ти­ чес­кое местоположение и обладающего круп­ными энергетическими ресурсами, про­де­монстрировала не столько фик­са­ цию определенного статус-кво, сколько инициировала начало политического диа­лога в новом формате. Нейтралитет Туркменистана как по проис­хож­де­нию, так и по фор­ме и содер­ жа­нию все­сто­рон­не обос­но­ван. Он явля­ ется пос­тоян­ным, то есть не огра­ни­чен­ ным во вре­мени и дейс­твую­щим как в воен­ное, так и в мир­ное время. По­зи­тив­ ный ха­рак­тер турк­мен­ской мо­де­ли ней­ тра­ли­тета находит свое олицетворение в ак­тив­ной по­зиции Турк­ме­нис­тана в воп­ро­сах под­дер­жа­ния мира и ста­биль­ нос­ти, раз­ви­тия отношений дружбы и сот­руд­ни­чества между государствами, динамично растущими и получающими все большую поддержку со стороны ми­ ро­вого сообщества. Если раньше, по оценке меж­ду­на­род­ но­го экс­перт­но­го сооб­щес­тва, го­во­ри­ лось об утверж­де­нии Турк­ме­нис­та­ном

26 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

sınırlı değildir, hem savaş hem de barış za­ ma­nın­da uygu­lanır. Türkmenistan'ın ta­raf­ sızlık mo­de­li­nin olum­lu do­ğası, Türk­me­nis­ tan'ın ba­rış ve istik­rarı destekle­me, sü­rekli büyüme dinamiğine sahip devletlerarası dost­ça ilişkilerin ve işbirliğini geliştirilmesi ko­nusundaki aktif tutumunda kendini gös­ termekte ve uluslararası toplumdan daha fazla destek kazanmaktadır. Uluslararası uzmanlar topluluğunun de­ ğer­len­dir­me­sine gö­re, daha ön­ce, genç bir dev­le­tin ilk dö­ne­mi­ne özgü olan, Türk­me­ nis­tan’ın ulus­lar arası sis­tem­de­ki yeri­nin sağ­lam­laş­tı­rıl­ma­sın­dan bahse­der­ken, bu gün, dev­let poli­ti­ka­ları kon­sep­tinin gün­de­ me gel­me­siy­le bir­lik­te, ülke­nin dün­ya­da­ki rolün­den, ken­di pren­sip­leri ve dün­ya gün­ de­mi­nin en önem­li ko­nu­la­rına yak­la­şım­la­ rı­nın ko­num­landırılmasından bahsetmek­ teyiz. Artık niteliksel olarak yeni bir durum söz konusudur, etkin ve proaktif dış poli­ tika, geniş kapsamlı uluslararası işbirliği, so­rumluluk alma isteği, bölgesel ve Global sü­reçlerin gidişatına etki etme kapasitesi­ ne sahip kararları alma isteği vardır. Türkmenistan dış politikasının önceliği, Bir­leşmiş Milletler ile işbirliğidir. Birleşmiş Mil­let­le­rin stra­te­jik or­tak ola­rak seçiminin do­ğal ve ideo­lojik nedenleri vardır. Bun­la­rın te­me­lin­de, Türk­me­nis­tan uzun va­de­li he­ def­le­ri­nin, BM he­def­leri ile aynı olma­sı­dır; özel­lik­le, Orta Asya’da uyumlu ve istik­rar­ lı iki­li iliş­ki­le­rin yapı­lan­dı­rıl­ması, böl­ge­sel barış ve gü­ven­li­ği­nin korunması için güç­lü


analiz его мес­та в сис­теме меж­ду­на­род­ного взаимо­дей­ствия, что естественно для пе­риода становления молодого госу­дар­ ства, то се­годня, с при­хо­дом в кон­цеп­ цию госу­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки ре­фор­ ма­тор­ско­го на­ча­ла, речь идет о его роли в мире, пози­цио­ни­ро­ва­нии соб­ствен­ных прин­ци­пов и под­хо­дов к наи­более зна­ чи­мым воп­ро­сам ми­ро­вой по­вестки. Это уже ка­чес­твен­но но­вое сос­тоя­ние, опре­ деляю­щи­ми харак­теристиками которого являются активная и инициативная внеш­няя по­ли­ти­ка, пред­мет­ная вов­ле­ чен­ность в са­мый ши­ро­кий спектр меж­ ду­на­род­но­го взаимо­дейс­твия, го­тов­ ность брать на себя ответственность и принимать решения, способные ока­зы­ вать реаль­ное воздействие на ход и нап­ равленность региональных и глобаль­ ных процессов. Приоритетным направлением внеш­ не­по­ли­ти­чес­кого курса Туркменистана явля­ется сотрудничество с Органи­за­ цией Объеди­нен­ных Наций. Выбор ООН в ка­чес­тве стра­те­ги­чес­ко­го парт­не­ра за­ ко­но­мерен и имеет мировоззренческие при­чины. В их основе - совпадение дол­ го­сроч­ных це­лей Турк­ме­нистана с за­да­ чами ООН, преж­­де всего, в кон­тексте выс­ траи­ва­ния гар­мо­нич­ных и ста­биль­ных меж­го­су­дар­ствен­ных отношений в Цен­ траль­ной Азии, соз­дания проч­ных ме­ ха­низ­мов под­дер­жа­ния регионального мира и бе­зо­пас­ности. Именно с опо­рой на ООН, на сущес­твую­щие в ее арсе­на­ле по­ли­ти­ко-дип­ло­ма­ти­чес­кие инстру­мен­ ты, по мне­нию Турк­­менис­тана, долж­на выс­траи­ваться дея­тель­ность меж­ду­на­ родного сообщества и, в первую оче­ редь, самих государств региона, нап­рав­ лен­ная на достижение этой цели. Сердцевину внешнеполитической стра­те­гии Турк­ме­нис­та­на сос­тав­ля­ет раз­ра­бо­тан­ная Пре­зи­ден­том стра­ны кон­цеп­ция не­де­ли­мос­ти поня­тия бе­зо­ пас­нос­ти, ко­то­рая, по сути, слу­жит по­ ли­ти­чес­кой и науч­но-теоре­ти­чес­кой ос­ но­­вой все­мер­но­го содействия соз­да­нию проч­ной и дол­го­сроч­ной сис­те­мы всеоб­ щей безо­пас­нос­ти не­воен­ны­ми, по­ли­ ти­ко-дипломатическими сред­ства­­ми. Ее приори­тет­ные нап­рав­ле­ния охва­ты­вают це­­лост­ное ви­де­ние нацио­наль­ного, ре­ гио­­наль­­но­го и глобального уров­ней бе­

me­ka­niz­ma­la­rın ku­rul­ması önem­li­dir. Türk­ me­nis­tan’ın görüşüne göre, uluslararası top­lum faaliyetleri ve her şeyden önce, böl­ ge­deki devletlerin bu amaca yönelik faali­ yetlerinin, Birleşmiş Milletlere ve bu kuru­ mun sahip olduğu politik ve diplomatik araç­lara dayanarak yapılması gerekir. Türkmenistan’ın dış politikasının özü, dev­let baş­kanı tara­fın­dan gelişti­ri­len, gü­ ven­lik kavramının bölünmezliği esaslarına da­yanmaktadır; bu konsept, askeri olmay­ an, siyasi ve diplomatik yollarla küresel gü­ ven­lik ve uzun vadeli istemi inşa etmenin si­yasal, bilimsel ve kuramsal temellerini oluş­turmaktadır. Onun öncelikli yönleri, göre, ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki güvenliği kapsamaktadır; siyasi, eko­no­mik, enerji, su, gıda, çevre ve güvenlik unsur­la­ rını dikkate almaktadır. Özellikle silahsızlanma sürecinin belirli bo­yut­la­rı, önleyici diplomasisinin işlevsel ya­pıların kurulması, güvenli enerji transi­ ti ile ilgi­li uluslararası hukuk, Orta Asya ve Ha­zar Hav­zası bölgelerin su ve ener­ji ve di­ğer bir aktüel sorunların çözülme­si, kı­ ta­­lar­ara­sı boru hattı ve ulaşım-ha­ber­leş­me pro­je­lerin ha­ya­ta ge­çir­mesi ve dev­let ile halk­lar ara­sın­da kül­tü­rel ve insa­ni iliş­ki­le­ rin yo­ğun­laştırılması konusunda Türkmeni­ stan Devletbaşkanı tarafından öne sürülen büyük uluslararası girişimler ve öneriler, yeni dö­nem Türkmen tarafsızlığının farklı yönlerini ortaya koyan canlı örneklerdir. Türkmenistanın Devlet Başkanı, güveni­ lir bir gü­ven­lik sis­te­mi­nin en önem­li bi­ le­şe­ni ola­rak, hem Glo­bal, hem bölgesel dü­zey­de aktüel prob­lem­le­ri çö­zü­me ka­vuş­ tu­ra­cak etkin yak­la­şım­ların geliş­ti­ril­me­si

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

27


анализ

Инициативная и созидательная позиция Туркменистана сегодня становится все более заметным фактором международной жизни. Türkmenistan’ın inisiyatifli ve yükseliş gös­te­ren pozis­yo­nu gü­nü­ müz­de uluslar ara­sı hayat­ta da­ha da belir­gin bir faktör olmak­ ta­dır.

28 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

зо­пасности и тесную взаимо­связан­ность все­го спектра - политического, эко­но­ ми­ческого, энергетического, водного, про­довольственного, экологического и других направлений безопасности. Выдвижение Президентом Турк­ме­ нис­та­на круп­ных меж­ду­на­род­ных ини­ циа­тив и пред­ло­же­ний, в част­ности, в облас­ти кон­крет­ных ас­пек­тов про­цес­са ра­зо­ру­же­ния, соз­да­ния функ­цио­наль­ ных струк­тур превентивной дипломатии, меж­­дународно-правового обеспечения бе­зопасного транзита энергоносителей, ре­ше­ния вод­но-энергетических и ряда дру­гих актуальных проблем ре­гио­на Цен­траль­ной Азии и Кас­пий­ско­го бас­ сей­на, осу­ществле­ния транс­кон­ти­нен­ таль­ных тру­бо­про­вод­ных и транс­порт­ но-ком­му­ни­кацион­ных проек­тов, а так­­же ин­тен­си­фи­кации куль­тур­но-гу­ма­ ни­тар­ных отно­ше­ний меж­ду стра­на­ми и наро­­да­­ми являются ярки­­ми при­ме­ра­ми, рас­крываю­щи­ми раз­лич­ные грани турк­ мен­­ско­го ней­тра­ли­те­та новой эпохи. В качестве важнейших ком­по­нен­тов на­­деж­­ной сис­­те­мы бе­зо­пас­нос­ти Пре­ зи­­дент Турк­ме­нис­та­на рас­сма­три­ва­ет не­об­­хо­­ди­мость все­сто­рон­не­го сот­руд­ ни­­чес­тва по вы­ра­бот­ке эф­фек­тив­ных под­хо­дов к ре­ше­нию актуаль­ных проб­ лем как гло­баль­но­го, так и ре­гио­наль­но­ го уров­ней. Об этом он еще раз зая­вил во время встре­чи с Ге­не­раль­ным сек­ре­ та­рем ООН Пан Ги Му­ном во время его ви­зи­та в Ашха­бад в на­ча­ле апреля 2010 года. В част­нос­ти, ка­саясь жи­во­тре­пе­ щу­щих воп­ро­сов стран Цен­­траль­ной Азии, Пре­зи­дент Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ ха­ме­дов от­ме­­тил, что бу­ду­­щее регио­ на, живущих в нем людей во мно­гом за­ви­сит от ре­ше­ния та­кой ак­туаль­­­ной задачи, как уре­гу­ли­рова­ние си­туации в Афганистане, которая тре­бует активного и заинтересованного учас­тия всего ми­ ро­во­го сообщества. Ини­циа­тив­ная и сози­да­тель­ная по­зи­ ция Турк­­ме­нис­та­на сегодня ста­но­вится все более за­мет­ным фак­то­ром меж­ду­на­ род­ной жиз­ни. Пред­ло­же­ния Пре­зи­ден­ та Туркменистана в сфере разоружения, энер­го­бе­зо­пас­нос­ти, по упреж­де­нию и ней­тра­ли­за­ции кон­фликт­ных си­туа­ций в Цен­траль­ной Азии, инициирование круп­ных меж­ду­на­род­ных эко­но­ми­чес­­

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

ko­nu­sun­da ihti­yaç duyu­lan her yön­lü işbir­ li­ği­nin ge­rek­­li oldu­ğu­nu görmek­tedir. Bu­nu da bir kez da­ha 2010 yılın­da Nisan ayın ba­ şın­da BM Ge­nel Sek­re­­teri Ban Ki-moon ile Aşka­bat’ta ger­­çek­­leş­­tir­­di­ği gö­rüş­­me sıra­ sın­da vur­gu­la­dı. Bil­has­sa Orta Asya dev­let­ le­ri­nin ha­ya­­ti bir öneme sahip sorunlarına değinen Devletbaşkanı Gurbanguli Berdi­ mu­ha­medov, böl­ge­nin ve içinde yaşayan in­san­la­rın ge­le­ce­ği­nin, bü­yük ölçü­de tüm dün­ya top­lu­mu­nun aktif ve karar­lı katı­lı­mı­ nı ge­rek­ti­re­cek Afga­nistan’daki durumunun çö­zülmesi gibi aktüel bir sorunun çözüme ka­vuş­tu­rul­ma­sına bağlı olduğunu kaydetti. Türkmenistan’ın inisiyatifli ve yükseliş gös­te­ren pozis­yo­nu gü­nü­müz­de uluslar ara­sı hayat­ta da­ha da belir­gin bir faktör olmak­ta­dır. Türk­me­nis­tan Dev­let Baş­ka­nı­ nın Mer­kezi Asya’da silah­lan­ma indiri­mi­ ne gi­dil­me­si, enerji güvenliği, çatışma du­ rum­larının önlenmesi ve nötralizasyonu, bü­yük uluslar arası ekonomik projelerin des­tek­len­mesi – tüm bunlar bölgede ve sı­ nır­ları dışında mantıklı prensiplere dayalı bu­raya müşterek güçler seferber edilerek faali­yet alanlarının araştırılması, çok yönlü menfaatlerin, menfaat dengelerinin, çeşit­ li görüşlerin birbiri ile uyum sağlaması için


analiz ких про­ек­­тов - все это ока­­зы­­ва­ет по­зи­ тив­ное влия­ние на ха­рак­тер и со­дер­жа­ ние меж­го­су­дар­ствен­ных отно­ше­ний в ре­гио­­не и за его пре­­де­­ла­­ми, соз­­да­ет реаль­­ную ос­но­­ву для поис­ка сфер сов­ мест­ного при­ло­же­ния сил на ра­зум­ных прин­ци­пах - мно­го­сто­рон­ней выгоды, баланса интересов, совместимости раз­ лич­ных точек зрения. Последовательное проведение по­ли­ ти­ки «откры­тых две­рей» по­мо­га­ет соз­да­ вать бла­го­прият­ные внеш­не­по­ли­ти­чес­ кие усло­вия для осу­ществ­ле­ния реформ и преобра­зо­ваний в туркменском об­ щес­тве, для обес­пе­че­ния ди­на­мич­но­го социаль­но-эко­но­ми­чес­ко­го раз­ви­тия стра­ны. Необ­хо­ди­мо отме­тить рас­ту­щую заин­те­ре­со­ван­ность меж­ду­на­род­ных де­ ло­вых и фи­нан­со­вых кру­гов в осу­ществ­ ле­нии дол­го­сроч­ных капи­тало­вло­же­ний в Турк­ме­нис­та­не. При­ме­ром это­му явля­ ются раз­­ра­бо­тан­ный и успеш­но реали­ зуе­мый под ру­ко­вод­ством Пре­зи­ден­та Турк­ме­нис­та­на проект соз­­да­ния На­цио­ наль­ной ту­рис­ти­чес­кой зо­ны «Аваза» на турк­мен­ском по­бе­режье Кас­пия, а так­же прог­рам­мы по ре­кон­струк­ции до­рож­нотран­спорт­ной инфра­струк­ту­ры Турк­ме­ нис­та­на, перс­пек­тив­ные пред­ло­же­ния по освое­нию неф­те­га­зо­вых мес­то­рож­ де­ний на вос­то­ке и за­па­де стра­ны, ин­ вес­ти­ро­вание в сфе­ру про­мыш­лен­ности и строи­тель­ства, связи и ком­му­ни­ка­ций и дру­гих отрас­лей. Всемерное развитие плодотворных тор­го­во-эко­но­ми­чес­ких связей Турк­ме­ нис­та­на с другими государствами и его интеграция в мировую экономическую инфра­структуру составляют приори­тет­ ную основу долгосрочной геоэко­но­ми­ чес­кой стратегии. Одной из важ­ней­ших сос­тав­ляю­щих внеш­не­по­ли­ти­чес­ко­го курса Турк­ме­ нис­та­на явля­ется гу­ма­ни­тар­ное изме­ре­ ние. Бу­ду­чи при­вер­жен­цем неук­лон­но­го вы­пол­не­ния обще­при­ня­тых меж­ду­на­ род­ных норм и пра­вил в гума­ни­тар­ной сфе­ре, Турк­ме­нис­тан соз­да­ет по­ли­ти­ чес­кие, эко­но­ми­чес­кие, за­ко­но­да­тель­ ные и дру­гие га­ран­­тии для эф­фек­­тив­­но­­ го осу­ществ­ле­ния основ­ных прин­ци­пов соблю­де­ния де­мо­кра­ти­чес­ких прав и сво­бод, за­фик­си­ро­ван­ных во Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка. Турк­ме­нис­

gerçek zemin oluşturacak, bu durum da bölgedeki ve sınırları dışındaki dev­let­ler­ ara­sı ilişkilerin karakterini ve içerini pozitif ola­rak etkileyecektir. “Açık kapı” politikasının tutarlı bir şekilde uygulanması, Türkmen toplumun­ da reform ve değişikliklerin yapılması için elverişli dış po­li­tika ortamının oluşmasında temel fak­tör­­dür ve ülke­nin hızlı sosyo-eko­ no­mik kal­­­kın­­­ma­yı sağ­la­mak­tır. Bu bağ­ lamda, ulus­­lar­­ara­­sı iş ve finans çevrelerinin, Türk­me­­nis­­tan'da uzun vadeli yatırımlara artan il­gi­sini belirtmemiz gerekir. Sonuç olarak, Türkmenistan’ın verim­li ti­ ca­­ri ve ikti­sadi bağ­lan­tı­larını tüm bo­yut­lar­­ da geliş­me­si, ül­ke­nin dün­ya­nın eko­no­­­­mik alt­ya­pı­sına ente­gras­yonu, Türk­me­­nis­­tan’ın önce­­lik­li ve uzun vadeli bir jeo-eko­no­mik stratejisidir. Bir Türkmenistan dış politikasının en önem­li bi­le­şen­le­rinden biri insani boyutu­ dur. İnsani alanda uluslararası normlar ve ku­ral­ların sıkıca uygulanmasını taraftarı ola­rak, Türkmenistan, İnsan Hakları Ev­

Внешне- политическая стратегия Туркменистана, основанная на международно-правовом статусе постоянного нейтралитета, обретает качественно новый смысл и содержание на современном этапе, когда в стране дан старт крупным преобразованиям и реформам долгосрочного и программного характера. Türkmenistan'ın dış politika stratejisi, daimi tarafsızlık uluslararası hukuk statüsüne dayanmaktadır ve bugünkü aşamasında ülkede uzun vadeli ve programlı reformlar ve değişikliklerin başlatıldığı dönemde, yeni anlam kazanmıştır.

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

29


политика

30 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА


siyaset

Туркменистан открывается миру Türkmenistan, Dünyaya Açılıyor

Т

уркменистан – страна, об­ла­ даю­щая бо­га­ты­ми при­род­ны­ ми за­па­­са­ми, рас­по­ло­жен­ная меж­ду энер­го­ре­сур­са­ми Сред­ не­го Вос­то­ка и энер­го­ре­сур­са­ ми Кас­пия и Цен­траль­ной Азии, она явля­ ется круп­ной энер­ге­ти­чес­кой державой. Расположенное на западе страны Кас­ пий­ское море делает ее «воротами» Цен­­траль­ной Азии, откры­ваю­щимися на За­пад. С точ­ки зре­ния куль­туры, языка и тра­ди­ций Турк­менистан – наиболее близ­кая к Турции центральноазиатская стра­на. 12 декабря 1995 года ООН признала и под­дер­жа­ла про­воз­гла­шен­ный Турк­­ ме­нис­та­ном ста­тус пос­тоян­но­го ней­ тра­ли­те­та, и внешняя по­ли­ти­ка стра­ны опреде­ляется в рамках этого статуса. Турк­менистан, который успешно про­во­ дит в жизнь соот­вет­ствую­щую внеш­нюю по­ли­ти­ку, на­ла­жи­ва­ет от­но­ше­ния с раз­ ны­ми стра­на­ми ми­ра на ос­но­ве прин­ци­ па взаимо­вы­год­ного сот­руд­ни­чества. Заняв свой пост, новый лидер Турк­ме­ нис­та­на Гур­бан­гу­лы Бердымухамедов на­чал при­ла­гать уси­лия для укреп­ле­ния взаимо­отно­ше­ний со все­ми стра­на­ми ми­ра, вклю­чая соседние. В осу­щес­твле­ нии этой по­ли­ти­ки он зна­чи­тель­но пре­ успел. С мо­мен­та вступ­ле­ния в долж­ ность и по сей день гла­ва госу­дар­ства Гур­бан­гу­лы Бердымухамедов во время прие­мов и ви­зи­тов за гра­ни­цу пос­тоян­ но под­чер­ки­вает откры­тость Турк­ме­нис­ та­на и го­тов­ность к сот­руд­ни­честву со всеми странами мира.

12 декабря 1995 года ООН признала и поддержала провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета, и внешняя политика страны определяется в рамках этого статуса. Туркменистан, который успешно проводит в жизнь соответствующую внешнюю политику, налаживает отношения с разными странами мира на основе принципа взаимовыгодного сотрудничества. Türkmenistan 12 Aralık 1995 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “daimi” tarafsızlık statüsünü kazandı. Tarafsızlık statüsü çerçevesinde dış politikasını başarılı biçimde yürüten Türkmenistan, dünya devletler ile karşılıklı çıkara dayalı işbirliği anlayışı çerçevesinde ilişkilerini sürdürüyor.

T

ürkmenistan çok yönlü özellik­le­ re sahip bir ülkedir. Sahip ol­du­ ğu doğal kaynaklar ve Orta Do­ ğu enerji kaynakları ile Hazar ve Orta Asya Enerji kaynakları ara­ sında geçit ülkesi olması onu büyük ener­ ji ülkesi olduğunu gösteriyor. Batısındaki Hazar Denizi ülkeyi Orta Asya’nın Batıya açı­lan kapısı konumuna sokuyor. Kültürel açı­dan, konuşulan dil, sahip olunan gele­ nek­ler yönüyle, Türkiye’ye en yakın Orta Asya ülkesidir. Türkmenistan 12 Aralık 1995 yılında Bir­ leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan “daimi” ta­raf­sız­ lık sta­tü­sü­nü kazandı. Dış politikasını bu ta­raf­sızlık statüsü çerçevesinde belirledi. Ta­raf­sızlık statüsü çerçevesinde dış po­li­ti­ kasını başarılı biçimde yürüten Türkme­nis­ tan, dünya devletleriyle karşılıklı çıkara da­

TARAFSIZLIGIN

15

Джемил Йылдыз журналист.

Cemil Yıldız Gazeteci.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

31


политика Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов во время приемов и визитов за границу постоянно подчеркивает открытость Туркменистана и готовность к сотрудничеству со всеми странами мира.

Теплые взаимоотношения с близкими соседями С приходом Бердымухамедова от­но­ ше­ния с та­ки­ми стра­на­ми Цен­траль­ной Азии, как Ка­захс­тан и Узбе­кистан, зна­­ чи­тель­но ожи­ви­лись. Меж­ду Турк­ме­­ нис­та­ном и Ка­захс­та­ном сно­ва на­ча­­ли осу­щес­твляться авиа­пе­релеты по мар­­ шру­ту Аш­ха­бад-Алматы, ко­то­рый дол­ гое время не работал. Было при­ня­то решение о проведении железно­до­­рож­ ной магистрали, соединяющей эти две страны. Планируется, что в даль­­ней­шем в рам­ках соз­да­ния ком­му­ни­кационного

ya­lı işbirliği anlayışı çerçevesinde ilişkilerini sürdürüyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban­ guli Berdimuhamedov, göreve gelmesinin ardın­dan dünya ülkeleri hem de komşu ül­ ke­­ler ile ilişkileri pekiştirme çabası içe­ri­si­ne gir­di.

Yakın komşuları ile sıcak ilişkiler

Türkmen lider Berdimuhamedov döne­ minde, Orta Asya ülkelerinden Kazakistan ve Özbekistan ilişkileri daha da canlandı. Türk­­me­nistan ile Kazakistan arasında uzun sü­re dur­du­ru­lan Aşka­bat-Al­matı uçak se­ fer­le­ri tek­rar baş­la­tıl­dı. Bu iki ülkeyi birbiri­ ne bağlayacak bir demiryolu hattının çe­kil­me­si kararlaştırıldı. Bu hattın “KuzeyGüney” ulaşım koridoru çerçevesinde, iki ül­keyi gelecekte İran’a dolayısıyla Basra Kör­fezi’ne bağlaması planlanıyor. Bir diğer komşusu Özbekistan ile de aynı şe­­kil­de ilişkiler geliştirilti. Özbekistan’da yeni elçilik binası kuruldu. Açı­lı­şı­nı da Özbe­ kis­tan Devlet Başkanı İs­lam Kerimov ile bir­lik­te gerçekleştirdi. Siyasi ve ekonomik alan­daki süratle gelişen ilişkileri kültür ala­ nın­­da da geliştirme kararı alındı. Bu karar çer­çevesinde Ekim 2010 yılında Daş­oguz vi­ la­yetinde "Dostluk festivali" gerçek­leş­ti­ril­di.

Hazar’ın iki yakası bir araya geldi

Hazar Denizi’nin doğu ve batı yakasının

32 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА


siyaset

коридора «Север-Юг» эта линия соединит Туркменистан и Казахстан с Ираном, а значит, и с Пер­сид­ским заливом. Точно так же были нормализированы взаимоотношения и с другим соседом – Узбекистаном, с которым позднее на­чал развиваться дружеский диалог. В этот новый период было построено зда­ние посольства для дипломатов, ко­торые работают в Узбекистане. На откры­ тии посольства присутствовал узбек­ ский лидер Ислам Керимов. Тор­говля вернулась в нормальное русло и даже стала более интенсивной. Бы­ло ре­ше­ но, что наряду с быс­тро раз­ви­­ваю­щи­ мися от­но­ше­ниями в сфе­ре по­­ли­ти­ки и эко­но­ми­ки сле­дует раз­ви­­вать также и культурные связи. В ходе официального визита узбекского лидера Керимова в Ашхабад в октябре 2010 года было про­ведено между двумя странами Фес­ тиваля дружбы в Дашогузском ве­лая­те (области) на севере Туркменистана.

iki önem­li ülkesi olan Türkmenistan ile Azerbaycan ilişkileri yeni sürece girdi. Türk­ men lider Berdimuhamedov, Azerbaycan ile de, uzun sü­re­den beri alt düzeyde devam eden ilişkileri tekrar üst düzeye taşıdı. Li­der­ ler karşılıklı ola­rak birbirlerini ziyaret etti. Bakü’de Türkmenistan elçiliği uzun bir aradan sonra tek­rar açıldı. Hükümetler ara­ sı komisyonlar kuruldu ve görüşmeler baş­ la­tıldı. Kar­şı­lık­lı olarak ticaret hız kazandı. Hazar Denizi’nin hukuki statüsü ko­nu­ sun­da da top­lan­tı­lar de­vam ettiri­li­yor. 2009 yı­lın­da Türk­me­nis­tan’ın Baş­ken­ti Aşka­ bat’ta Hazar Denizi’nin hukuki statüsüyle il­gili konvansiyonun hazırlanmasını ön­gö­

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, göreve gelmesinin ardından dünya ülkeleri hem de komşu ülkeler ile ilişkileri pekiştirme çabası içerisine girdi.

Два берега Каспийского моря снова соединились В отношениях между двумя силь­ны­ми го­су­дар­ства­ми, рас­по­ло­жен­ными на вос­ точ­ном и за­пад­ном бе­ре­гах Кас­­пий­­ско­го моря – Турк­ме­нис­та­ном и Азер­­байд­жа­ ном, – начался новый этап. Отношения с Азербайджаном, которые долгое время существовали лишь на «низ­ших этажах», турк­мен­ский лидер Бердымухамедов вновь перевел на высший уровень. Ли­

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

33


политика

В фундаменте туркменороссийского диалога – многолетний опыт взаимодействия в торговоэкономической и гуманитарнокультурной сфере, и конечно, исторически сложившиеся узы дружбы и добрососедства, прочно связывающие наши народы.

де­ры двух стран обменялись визитами. После долгого перерыва в Баку снова открылось посольство Туркменистана. Были созданы межправительственные комиссии и начаты переговоры. Тор­гов­ля меж­ду стра­на­ми ста­ла бо­лее ин­тен­сив­ной. Продолжаются заседания, на ко­то­рых обсуж­дается пра­во­вой ста­тус Кас­пий­ ско­го моря. В 2009 году в сто­ли­це Турк­ ме­нис­та­на Ашха­ба­де прош­ло за­се­да­ние, целью ко­то­ро­го ста­ла под­го­тов­ка кон­ вен­ции от­но­си­тель­но пра­во­во­го ста­ту­са Кас­пий­ско­го моря. В за­се­да­нии при­ня­ ла учас­тие спе­циаль­ная ра­бо­чая груп­па, сос­тоя­щая из по­мощ­ни­ков ми­нис­тров инос­тран­ных дел Турк­ме­нис­та­на, России, Ира­на, Ка­захс­та­на и Азер­байд­жа­на. Под­ го­тов­ка и при­ня­тие кон­вен­ции по пра­ во­во­му ста­ту­су Кас­пий­ско­го моря – од­на из наи­более прио­ри­тет­ных облас­тей во внеш­ней по­ли­ти­ке Турк­ме­нис­та­на. В свя­ зи с этим Турк­ме­нис­тан, при­да­вая боль­ шое зна­чение установлению пра­во­во­го

34 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

ren bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Türk­ me­n­is­­tan, Rusya, İran, Kazakistan ve Azer­ bay­can Dışişleri Bakan yardımcılarından olu­şan özel çalışma grubu katıldı. Hazar’ın hu­kuki statüsü ile ilgili konvansiyonun ha­ zır­lanması ve kabul edilmesi Türkmenistan dış politikasının en önemli alanlarından bi­rini teşkil ediyor. Hazar’ın hukuki sta­tü­ sünün belirlenmesine önem veren Türk­ men­is­tan, sözleşmenin en uygun versi­yo­ nu­nun hazırlanması için çaba harcıyor.

Türkmen-Rus diyaloğu geliştiriliyor

Türkmenistan ile Rusya arasındaki diya­ lo­ğun te­me­lin­de tarihden gelen dostluk, iyi kom­şu­luk ilişkileri, ticari, ekonomik ve kül­tür alanında yılların işbirliği tec­rü­be­si ya­tı­yor. İki ülke arasındaki işbirliği iliş­ki­leri geniş yelpazede sürdürülüyor. Son yıl­lar­da enerji başta olmak üzere ticari ve eko­no­ mik ilişkiler giderek genişletiliyor. Ülke­


siyaset ста­ту­са Кас­пий­ско­го моря, прик­ла­ды­ва­ет все уси­лия для под­го­тов­ки оп­ти­маль­но­го вариан­та кон­вен­ции.

Курсом на расширение конструктивного туркмено-российского диалога В фундаменте современного туркменорос­сийского диалога – обоюдная до­брая по­ли­ти­чес­кая воля сторон, мно­го­лет­ний опыт взаимодействия в тор­го­во-эко­но­ ми­ческой и гуманитарно-куль­тур­ной сфе­ре, и конечно, исторически сло­жив­ шиеся узы дружбы и добро­со­сед­ства, проч­но связывающие наши народы. Говоря о конкретных направлениях двус­то­рон­не­го партнерства, нельзя не отме­тить, что этот перечень весьма со­ ли­ден, и в последние годы охватывает все больше точек приложения взаим­ных интересов. Помимо торгово-эко­но­ми­чес­ ко­го сек­то­ра и топливно-энер­ге­ти­чес­ко­го ком­плек­са, тра­ди­цион­но выс­ту­паю­ще­го клю­че­вой сфе­рой турк­ме­но-рос­сий­ско­ го взаимо­дей­ствия, ши­ро­­кие перс­­пек­­ ти­­вы откры­ваются в та­ких отраслях, как тран­спорт, связь и теле­ком­му­ни­ка­ции, судо - и машиностроение, строи­тельство, сельское хозяйство и т.д. Вы­сокий интерес к Туркменистану прояв­ляют деловые круги России. В нас­тоящее время на туркменском рын­ке активно работает ряд известных рос­сий­ских компаний, в числе которых - «Итера», «КАМАЗ», «Мобильные ТелеСис­те­мы» и другие. Президенты Туркменистана и России в рамках своей встречи 22 октября в го­роде Туркменбаши договорились про­вес­ти в 2011 году в Ашхабаде турк­ме­но-россий­ ский научно-инно­ва­цион­ный форум, пос­вя­щен­ный но­вей­шим технологиям и воп­росам энер­го­эф­фек­тив­нос­ти.

ler arasında ulaşım, iletişim, gemi yapımı, inşaat ve tarım sektörlerinde iş­bir­liği im­ kan­ları gelişerek devam ediyor. Rus­ya’nın önde gelen şir­ket­leri, Türkmenis­tan ile iş­ bir­liğine büyük önem veriyor. Hali­ha­zır­da, İtera, Kamaz, MTC gibi çok sayıda Rus şir­ke­ ti bu ülkede aktif faaliyet gösteriyor. Türkmenistan ile Rusya Devlet Baş­kan­la­ rı­nın 22 Ekim 2010 tarihinde Türkmenbaşı ken­tin­de yaptığı görüşmede, 2011 yılında Aş­kabat’ta inavasyon forumu yapılması ka­rar­ laş­tı­rıldı. Bu forumda yeni teknoloji­ler ve ener­ ji verimliliğine ilişkin konular görü­şü­lecek.

Avrupa ülkeleriyle yapıcı iş birliği

Türkmenistan ile Rusya arasındaki diyaloğun temelinde tarihden gelen dostluk, iyi komşuluk ilişkileri, ticari, ekonomik ve kültür alanında yılların işbirliği tecrübesi yatıyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban­ guli Berdimuhamedov, göreve geldiği 2007 yılından bu yana her yıl çok sayıda ülkeyi zi­yaret ederek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi adı­na önemli zemin oluşturuyor. Dünya devletleri ile karşılıklı çıkara dayalı iş­bir­li­ği­ ne açık olan Türk­me­nis­tan, Av­ru­pa ül­ke­le­ riy­le de ya­pı­cı iş­bir­li­ği çe­rçeve­sin­de; Fransa,

Конструктивное сотрудничество с европейскими странами Начиная с 2007-го года, когда госу­ дар­­ствен­ный ли­дер Турк­ме­нис­та­на Гур­ бан­­гу­лы Бердымухамедов прис­ту­пил к ис­пол­не­нию своих обязан­­нос­тей, и до се­ год­няш­­не­го дня, он, еже­год­но на­нося ви­

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

35


политика

Туркменистан был (дважды!) избран вицепредседателем 62-ой и 64ой сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Türkmenistan, BM Genel Kurulu’nun 62. ve 64. dönem başkan yardımcılığına seçildi.

зи­ты во мно­гие стра­ны, соз­да­ет проч­ную осно­ву для раз­ви­тия двух­сто­рон­­них от­ но­ше­ний. Турк­ме­нис­тан, ко­то­рый от­крыт для взаимо­вы­год­но­го сот­руд­ни­чес­тва со все­ми стра­на­ми мира, строит конс­трук­тив­ ный диа­лог и с евро­пей­ски­ми стра­на­ми. По­се­тив с офи­циаль­ным ви­­­зи­­том стра­ны ЕС – Францию, Италию, Гер­манию, Авс­трию и другие, президент Бердымухамедов со­ дей­ство­вал ожив­ле­нию двухсторонних отношений с ни­ми. После подписания в этих стра­нах ряда соглашений значительно воз­росло и ко­ли­чество европейских ком­ паний, заин­те­ре­сованных в капи­та­ло­вло­ же­ни­ях в Туркменистане. Туркменский лидер Бердымухамедов при­ла­га­ет зна­чи­тель­ные уси­лия к раз­ви­ тию диа­ло­га не толь­ко со стра­на­ми ЕС, но и с арабскими странами. От­но­ше­ния с такими государствами, как Саудов­ская Ара­вия, ОАЭ, Катар и Иор­да­ния бы­ли так­ же переведены на высший уровень.

Расширение отношений с Дальним Востоком и Латинской Америкой Президент Туркменистана Гур­бан­гу­лы Бердымухамедов так­же спо­соб­ство­вал уско­­ре­нию и раз­ви­тию сот­руд­ни­чес­тва с азиат­ски­ми стра­на­ми Даль­не­го Вос­то­ка. В де­ка­бре 2009 года Бердымухамедов по­се­ тил Япо­нию, пос­ле че­го раз­ви­тие взаимо­

36 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

İtal­ya, Almanya ve Avusturya gibi Avrupa Bir­liği’nin önemli ülkelerini ziyaret ederek, ikili ilişkileri daha da canlandırdı. Ber­di­mu­ ha­me­dov’un zi­ya­ret et­ti­ği ül­ke­ler­de bir di­zi işbirliği anlaşmaları imzalanırken, Türk­me­ nis­tan’da yatırım yapmaya ilgi gösteren Avru­pa şirketlerinin sayısı da bir hayli arttı. Türkmen lider Berdimuhamedov, Avru­ pa Birliği ülkeleri yanı sıra Arap ülkeleri ile de ilişkilerini geliştirme yönünde cid­di işler yapıyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi ülkeler ile de iliş­ki­ler üst düzeye çıkartıldı.

Uzak doğu ve Latin Amerika açılımı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban­ guli Berdimuhamedov, Uzak Doğu Asya ül­keleriyle de işbirliğini hızlandırdı. Aralık 2009 yılında Japonya’yı ziyaret eden Ber­ dimuhamedov, Türkmenistan ile Japon­ ya arasındaki ilişkilere yeni bir ivme ka­ zan­dır­dı. Uzak Doğu bölgesinde Güney Kore’yi ziyaret ederek, siyasi ilişkiler başta olmak üzere ekonomik ve kültürel münase­ betlerde yoğunlaştırıldı. Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Latin Ame­rika ülkeleriyle de işbirliğinin geliş­ti­ril­ mesine büyük önem veriyor. Latin Amerika ülkelerinden Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chaves, Türkmenistan’ı ziyaret eder­ ken, geçen yıl Küba, Brezilya ve Venezuella


siyaset от­но­ше­ний меж­ду Турк­ме­нис­та­ном и Япо­ нией зна­чи­тель­но уско­ри­лось. Он так­же на­нес ви­зит в Юж­ную Корею, в ре­зуль­та­те че­го по­ли­ти­чес­кие связи, а так­же куль­тур­ ные и эко­но­ми­чес­кие от­но­­ше­ния меж­ду двумя стра­на­ми стали активнее. Президент Гурбангулы Бердыму­ха­ме­ дов придает большое значение и ус­та­ нов­лению сотрудничества со стра­нами Ла­тинской Америки. Уго Ча­вес, президент Ве­несуэлы, нанес офи­циаль­ный визит в Туркменистан, а в прош­лом году Куба, Бра­зилия и Ве­не­суэ­ла назначили своих послов в Турк­менистане.

Туркменистан был дважды избран вице-председателем Генеральной Ассамблеи ООН Под умелым руководством пре­зи­ден­­ та Гур­бан­гу­лы Бердымухамедова ува­же­ ние меж­ду­на­род­но­го сооб­щес­­тва к Турк­ ме­нис­та­ну пос­тоян­но рас­тет. И лучший тому пример – то, что Туркменистан был (дважды!) из­бран вице-председателем 62-ой и 64-ой сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, который участвовал в этих сессиях, руководил ими в качестве ви­це-председателя. В последние годы все больше раз­ви­­ ваются от­но­ше­ния меж­ду Турк­ме­­нис­­та­­ ном и ООН. Ре­­гио­наль­ный центр ООН по пре­вен­­тив­­ной дип­ло­ма­тии в Цен­траль­ ной Азии был от­крыт имен­но в Турк­ ме­нис­та­не. Целью работы этого центра является помощь в дипломатическом решении имеющихся проблем или возможных кризисных ситуаций. Центр открылся в 2007 году в пред­ две­рии Дня Ней­тра­ли­те­та Турк­ме­нис­ та­на, в церемонии открытия принял

Türkmenistan’a büyükelçi atadı.

Türkmenistan, BM Genel Kurul başkan yar­dımcılığına iki dönem seçildi Devlet Başkanı Gurbanguli Ber­di­mu­ha­­­ me­dov’un dira­yet­li baş­kan­lı­ğın­da Türk­­me­­­ nis­­­tan’ın ulus­­lar­arası arenada say­gın­­lı­ğı gi­de­ rek artı­yor. Türkmenistan Bir­leş­miş Milletler Ge­nel Kurulu Başkan Yar­dım­cı­lı­ğı­na iki dö­ nem seçil­me­si de bunun en güzel ör­ne­ğidir. Türkmenistan, BM Genel Kurulu’nun 62. ve 64. dönem başkan yardımcılığına seçil­ di. Bu toplantılara katılan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, başkan yar­ dım­cısı sıfatıyla oturumu yönetti. Son yıllarda, Türkmenistan ile BM ara­­­sın­­­­ da iliş­­­ki­­­ler gi­de­rek ge­li­şi­yor. BM, Türk­me­ nis­tan’da Orta Asya böl­ge­sinde "Önleyici Dip­­lo­­ma­si Merkezi" açtı. Bu merkez, çı­ka­ bi­­le­cek kriz ya da mevcut sorunların diplo­ masi yo­luy­la çö­zül­mesine yardımcı olmak ama­cı gü­düyor. Merkez, 2007 yılında Türkmenistan’ın Ta­ raf­sızlık bayramı arifesinde Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Tacikistan Dev­­let Başkanı İmamali Rahman, Kazakis­ tan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Af­ ga­­nistan ve İran Dışişleri Bakanları, Bir­leş­ miş Milletler, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teş­kilatı, Şangay İşbirliği Örgütü temsilci­ lerin katılımıyla hizmete açılmıştı. Merkez, BM Genel Sekreteri’nin özel tem­­ sil­­ci­si ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­liyor. Merkez bu­­ gü­ne kadar Aşkabat’ta birçok bölgesel ve ulus­­lar­­arası düzeyde konferanslar dü­zen­­le­ di. Ay­rıca, merkezin yetkilisi Miraslov Yench böl­ge ülkelerini sık sık ziyaret ederek, devlet başkanları ile bölgesel konuları görüşüyor. BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon, Orta Asya ül­ke­le­ri­ni zi­ya­ret etti. Orta As­ya tu­ru­ nu Türk­me­nis­tan’dan baş­­la­yan Ban ki-Mo­

TARAFSIZLIGIN

15

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также способствовал ускорению и развитию сотрудничества с азиатскими странами Дальнего Востока и Латинской Америки. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Uzak Doğu Asya ve Latin Amerika ül­keleriyle işbirliğini hızlandırdı.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

37


политика

Статус нейтралитета Туркменистана, признанный Организацией Объединенных Наций 15 лет назад, является важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности в регионе и во всем мире. 15 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından Türkmenistan’a verilen Tarafsızlık statüsü dünyada ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli faktör.

38 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

учас­тие пре­­зи­­дент Турк­­ме­­нис­та­на Гур­ бан­гу­лы Бердымухамедов, пре­зи­дент Тад­жи­кис­та­на Эмом­али Рах­мон, ми­нис­ тры инос­тран­ных дел Ка­захс­та­на, Кыр­ гызста­на, Узбе­кис­та­на, Тад­жи­кис­та­на, Афга­нис­та­на и Ира­на, а так­же пред­ста­ ви­те­ли Орга­ни­зации по бе­зо­пас­нос­ти и сотруд­ни­честву в Евро­пе и Шанхайской организации сот­руд­ничества. Руководит центром специально наз­ на­чен­ный пред­ста­ви­тель Гене­раль­но­ го сек­ре­таря ООН. За время сущес­тво­ ва­ния Центр организовал в Ашхабаде большое количество конференций на местном и международном уровне. Кро­ ме то­го, пред­ста­ви­тель Центра Ми­рос­ лав Йенч, регуляр­но посе­щая дру­гие стра­ны регио­на, обсуж­дает с гла­вами государств региональные проб­лемы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в этом году посетил страны Цен­траль­­ ной Азии. Пан Ги Мун, на­чав­ший свой тур по Цен­траль­ной Азии с Турк­ме­нис­та­ на, отметил, что поддерживает мно­гие инициативы Туркменистана, среди ко­то­ рых установление энер­ге­ти­чес­кой безо­ пас­нос­ти, разоружение в регионе и пр.

Важные инициативы Туркменистана В марте 2010 года в Туркменистане, в Дашогузском велаяте, прошел оче­ ред­ной Совет старейшин. В заседании Совета приняло участие 600 делегатов: 100 представителей от раз­ных велая­тов и Ашха­ба­да, а так­же ми­нис­тры, ру­ко­во­ ди­те­ли выс­ше­го ран­га, приг­ла­шен­ные ту­рец­кие биз­нес­ме­ны, представители дипломатических миссий и прессы. Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана и министр иностранных дел Ра­шид Ме­ре­дов, выс­ ту­пав­ший на за­­се­­да­­нии Сове­та, отме­тил, что внешняя по­ли­ти­ка Турк­ме­нис­тана явля­­ется про­­дол­­же­­нием ее вну­­трен­ней политики. Подчеркнув, что ста­тус ней­ тра­ли­тета Турк­ме­нис­та­на, приз­нан­ный Ор­га­ни­­за­­цией Объеди­нен­ных На­ций 15 лет на­зад, является важ­ным фак­то­ром в обес­­пе­­че­нии ста­биль­нос­ти и бе­зо­­пас­­ ности в ре­гио­не и во всем мире, Ме­­ре­ дов так­же заявил: «Турк­ме­нис­тан, раз­­ви­ вая взаимо­от­но­ше­ния и сот­руд­ни­­­чес­­тво

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

on, Türk­me­nis­tan’ın ileri sür­dü­ğü ener­­­ji gü­ ven­li­ği, böl­ge­de silah­­sız­lan­ma gi­bi bir­­çok gi­ri­şim­le­ri­ni desteklediklerini kaydetmişti.

Türkmenistan’dan önemli girişimler

Türkmenistan’da Mart 2010 tarihinde Daş­­­­oğuz vila­­ye­­tin­­de Yaş­­lı­­lar Mec­­li­­si (Yaş­ ulu­­lar maslahatı) ya­pıl­dı. Toplantıya; 600 de­le­ge­nin (5 eyalet ve Aşkabat’tan 100 ki­ şi) yanı sıra bakan, üst düzey yöneticiler, Ya­ ban­cı iş adamları, dip­lomatik misyon tem­ silcileri ve basın men­sup­ları katıldı. Mec­­li­­sin otu­­ru­­mun­­­da ko­nuş­­ma ya­pan Dev­­let Baş­ka­nı Yar­dım­­cı­sı ve Dış­iş­leri Ba­ ka­­nı Ra­şid Mere­dov, Türk­me­nis­tan’ın dış po­­li­ti­ka­sı­nın ül­ke­nin iç si­­ya­­se­­ti­nin de­va­mı ol­du­ğu­nu kay­det­ti. 15 yıl önce Bir­leş­miş Mil­­let­ler ta­ra­fın­dan Türk­­me­nis­tan’a ve­ri­len Ta­­raf­sız­lık sta­tü­sü­­nün dün­ya­da ve böl­ge­ de istik­rar ve gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sın­da önem­­­li fak­tör oldu­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Mere­ dov, “Türk­me­nis­­tan say­gın ulus­lar­ara­sı ör­ güt­­ler ile iliş­ki­le­ri­ni ge­liş­ti­re­rek, ulus­­­lar­arası te­­rö­rizm, uyuş­tu­­ru­cu ka­­çak­çı­lı­ğı, or­ga­ni­ze suç­­la­ra kar­şı or­­tak mü­­­ca­­­de­­­le­ye önem­li kat­­kı sağ­lı­yor. Türk­­­me­­nis­tan’ın yürüttüğü dış po­ li­ti­kası ulus­lararası işbirliğinin güç­len­di­­ril­­ me­­si­ne ve barışın sağlanmasına yönelikdir. Bakan Meredov, Türkmenistan çevre gü­­ ven­­li­ğine büyük önem verdiğini kaydede­ rek, Aral Denizinin kurtarılması, bölgedeki


siyaset с ува­жа­емы­ми меж­ду­на­род­ны­­ми ор­га­ ни­за­циями, при­дает боль­шое зна­­че­ние сов­мест­ной борьбе с меж­ду­на­­род­ным тер­ро­риз­мом, кон­тра­бан­дой нар­­ко­­ти­ ков и орга­ни­зо­ван­ной прес­туп­­ностью. Про­во­ди­мая Турк­ме­нис­та­ном внеш­няя поли­ти­ка спо­соб­ство­ва­ла укреп­­ле­нию меж­ду­на­род­но­го сот­руд­ни­­чес­­тва и уста­ нов­ле­нию мира. Мно­гие ини­­циа­ти­вы, пред­ло­жен­ные турк­мен­ским лиде­ром, бы­ли ак­тив­но под­дер­жа­ны меж­ду­на­род­ ным сооб­щес­твом. Та­кие ини­циа­тивы го­ су­­дар­ствен­но­го ли­де­ра Турк­ме­нис­тана, как уста­нов­ле­ние энер­ге­ти­чес­кой безо­ пас­нос­ти и разо­ру­же­ние в ре­гио­не, наш­ ли ши­ро­кий от­клик. По пред­ло­же­нию го­су­дар­ствен­но­го ли­де­ра в 2010 го­ду в Аш­ха­ба­де бу­дет орга­ни­зо­­ва­на Меж­ду­ на­род­ная конференция по проб­ле­мам разоружения в регионах Цен­траль­ной Азии и Каспийского бас­сей­на». Министр Мередов отметил, что Турк­ ме­­нис­­тан при­да­ет боль­шое зна­че­ние бе­ зо­пас­нос­ти в регио­не, а так­же упомя­нул о ряде инициатив: спасение Араль­ского моря, региональное сот­руд­ни­чес­тво в сфере энергетики и водо­обес­пе­чения и т.д. Он также упомянул о том, что Турк­ ме­нистан, учитывая ин­те­ресы стран Цен­ траль­ной Азии, явля­ется сторонником то­го, чтобы эти региональные проблемы были ре­шены в рамках международного за­ко­но­да­тель­ства и с участием меж­ду­на­

su ve enerji işbirliğine ilişkin bir dizi gi­ri­şim­ ler­de bulunduğunu ifade etti. Türkme­nis­ tan, bölgedeki bu problemlerin Orta Asya ülkelerinin çıkarları göz önünde bulun­ du­­rularak, dünya örgütlerinin katılımıyla ulus­­lar­arası kanunlar çerçevesinde çözül­ me­­sin­den yana olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Meredov, dünyanın bü­­ tün ülkeleri ile eşit ve karşılıklı çıkara da­ya­lı işbirliğinin Türkmenistan’ın dış po­li­ti­ka­sı­nın en önemli alanlarından birini teş­kil et­ti­ği­ni belirterek, bu yılın başından beri 43 ulus­ lararası anlaşmaya imza atıldığını söyledi.

Türkmenistan-Türkiye ilişkileri

Türkiye, Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. 1992 yılında im­ za­lan­mış olan “Türkmenistan ile Türkiye ara­­ sın­da yatırımların karşılıklı teşvik edil­me­si ve korunması” sözleşmesi ile başlayan iki ülke arasındaki ilişkiler her yıl giderek gelişiyor. Türkmenis­tan, Orta Asya’da en fazla Türk yatırımının ger­çek­leştiği ülkedir. Özellikle Türk teks­til ve inşaatcıları Türk­me­­ nis­tan eko­nomisine olumlu katkılar sağlamıştır. Ülkede inşaat alanında, Türk müteahhit­ le­rin başarılı çalışmaları mevcuttur. Türk in­ şaatçıları, özellikle Başkentin yeniden in­şa edilmesinde aktif rol üstlenmişlerdir. Hazar kıyısında bulunan Avaza’nın dev­ let tarafından turizm bölgesi ilan edilmesi

TARAFSIZLIGIN

15

По количеству турецких инвестиций, осуществляемых в стране, Туркменистан занимает первое место в Центральной Азии. Türkmenistan, Orta Asya’da en fazla Türk yatırımının gerçekleştiği ülkedir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

39


политика родных организаций. Министр иностранных дел Ме­ре­дов от­­ме­тил, что уста­нов­ле­ние сот­руд­ни­­чес­ тва со всеми странами мира на основе рав­ноправия и взаимных выгод – одна из наи­более приоритетных сфер внеш­ней по­ли­тики Туркменистана, а так­же сооб­ щил, что с начала этого года бы­ло под­пи­ сано 43 международных сог­ла­ше­ния.

Взаимоотношения между Туркменистаном и Турцией

1883 год. Американский изобретатель Джордж Истмэн впервые изготовил фотопленку (впоследствии он основал известную компанию Kodak). 1905 год. Швейцарский физик Альберт Эйнштейн опубликовал работу, в которой доказывал, что размер молекулы сахара составляет примерно 1 нанометр. 1931 год. Немецкие физики Макс Кнолл и Эрнст Руска Temeli 18 sene önce Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından atılan rüya gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kırgızistan Devlet Başkanı Roza Otunbayeva’nın katılımıyla 10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Liderler Zirvesi İstanbul’da yapıldı.

40 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

Турция стала первой страной, приз­­ нав­­шей не­за­ви­си­мость Турк­ме­нис­та­на. Взаимо­от­но­ше­ния меж­ду двумя стра­­на­­ ми, ко­­то­­рые на­ча­лись с соглашения «О двухстороннем прод­вижении и защите инвестиций меж­ду Туркменистаном и Турцией», под­пи­сан­ного в 1992 году, с каждым годом раз­виваются все больше. Начиная с 2009 года, товарооборот между Турцией и Туркменистаном дос­ тиг 2,5 миллиардов долларов. Пред­по­ ла­гается, что в 2010 году эта цифра еще возрастет. По количеству турецких ин­ вес­тиций, осуществляемых в стране, Турк­менистан занимает первое место в Центральной Азии. На сегодняшний день в Турк­ме­нис­та­ не функ­цио­ни­рует око­ло 300 ту­рец­ких пред­прия­тий. Сог­лас­но имею­щейся ста­ тис­ти­ке, турец­кие ком­па­нии сос­тав­ляют одну треть всех иностранных ком­паний в Туркменистане. Поло­жи­тель­ное влия­ ние на эко­но­ми­ку Турк­ме­нис­та­на ока­ зы­вают турец­кие пред­при­ни­ма­те­ли из текс­тиль­ной сфе­ры. Бла­го­даря открыв­ шимся пред­прия­тиям воз­рос­ло ко­ли­ чес­тво ра­бо­чих мест в сельско­хозяй­ ствен­ных ре­гионах страны. В строительной отрасли страны так­же ус­пеш­но ра­бо­тают ту­рец­кие под­ряд­чи­ки. Осо­бен­но ак­тив­ную роль турец­кие строи­ те­ли играют в пе­реустрой­стве и ре­кон­ струк­ции сто­ли­цы. Боль­шую часть строи­ тель­ства в Турк­ме­нис­тане осу­ществ­ляют турец­кие под­ряд­чи­ки: они вы­пол­ни­ли строи­тель­ные ра­бо­ты более чем на 17 мил­лиар­дов дол­ла­ров. В прош­лом году, в усло­виях гло­баль­но­го кри­зи­са, турецкие подрядчики получили в Турк­ме­нис­та­не боль­ше за­ка­зов на строи­тель­ство, чем в какой-либо дру­гой стране.


siyaset iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin inşaat ve turizm alanında daha da gelişmesine im­ kan sağladı. Avaza bölgesinde de Türk şir­ ket­lerinin yatırımları göz dolduruyor. Eğitim alanında işbirliği de oldukça ge­liş­ miştir. Türkiye’de yaklaşık 650 Türkmen öğ­ renci Büyük Öğrenci Projesi kapsamında burs­ lu, çok sayıda öğrenci de kendi im­kan­la­rı ile okuyor. Türkmenistan’da çok sayıda Türk oku­ lu vardır. Uluslararası Türkmen-Türk Üniversi­ tesi ise 1994 yılından beri eği­tim veriyor. Türkmenistan’ın Türkiye’de An­ka­ra Bü­ yü­­kel­­çiliği ve İs­tan­bul Baş­kon­so­los­lu­ğu, İz­ mir Fah­ri Kon­so­los­lu­ğu bu­lu­nur­ken, Tür­­ki­ ye Aş­ka­bat Bü­yü­kel­çi­li­ği ile tem­sil edi­li­yor.

Bir millet altı devlet Temeli 18 sene önce Cumhurbaşkanı Tur­ gut Özal tarafından atılan rüya gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkmenis­ tan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuha­ me­dov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali­yev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul­ tan Na­zar­bayev ve Kırgızistan Devlet Baş­ ka­nı Roza Otunbayeva’nın katılımıyla 10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Liderler Zirvesi İs­ tanbul’da yapıldı. Zirvede, Türk İşbirliği Kon­ seyi resmen hayata geçti. Böylece kurumsal çerçevesi olmadan, bir araya gelen Türk cumhuriyetleri bir örgüt etrafında bu­luş­tu. Konsey'in merkezi İstanbul olarak belir­ len­di. İlk genel sekreterliğe üç yıl için emek­ li Büyükelçi Halil Akıncı seçildi. Konsey, Türk Cumhuriyetlerinin 20. bağımsızlık yıl­dö­ nüm­­le­rini de birlikte kutlayacak. Türk dünyasının liderleri, işbirliği sınır­la­ rı­nı ge­niş­let­mek­te ka­rar­lı. Lider­ler, önü­müz­ de­ki dö­nem­de daha sık görüşme kara­rı aldı. Türk zirvesine ev sahipliği yapan Tür­ki­ye Cum­hur­baş­kanı Abdul­lah Gül, bu çer­çe­ve­ de liderler zirvesinin seneye Ka­za­kis­tan'da, 2012'de ise Kırgızistan'da dü­zen­le­ne­ce­ği­ni açıkladı. Türk Cumhuriyet­le­ri ara­sın­da ortak alfabe konusundaki soru­ya Cum­hur­baş­ ka­nı Gül, "Bunlar adım adım olacak şeyler." şek­lin­de cevap verdi. Beş ülkenin dışişleri ba­kan­la­rı­nın önceki günkü toplantısında Türk­çe konuştuklarına dikkat çeken Gül, Türk dünyası arasında daha yakın ortamın oluş­turulması için çalışmaların süreceğine; an­cak bunların zaman alacağına işaret etti. Konsey 20. bağımsızlık yıldönümlerini Türk Cumhuriyetleriyle birlikte kutlayacak.

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

41


политика

1883 год. Американский изобретатель Джордж Истмэн впервые изготовил фотопленку (впоследствии он основал

Объявление государством о соз­да­нии ту­рис­ти­чес­кой зоны «Аваза» на бе­регу Кас­пий­ско­го моря обес­пе­чи­ло раз­ви­тие де­ло­вых свя­зей меж­ду двумя стра­на­ми в сфе­ре строи­тель­ства и ту­риз­ма. Об­ ра­щают на себя вни­ма­ние инвестиции турецких компаний в «Авазу». Сотрудничество в сфере обра­зо­ва­­ния так­же раз­ви­вает­ся дос­та­точ­но хо­­ро­­шо. Око­ло 650 турк­мен­ских сту­ден­­тов-сти­ пен­диа­тов учатся в Турции в рам­­ках Большого студенческого проек­та, кроме того, до 1000 студентов оп­ла­­чи­­вают обу­ че­ние самостоятельно. В Турк­ме­нис­тане ра­ботает много ту­рец­ких школ. С 1994 го­ да здесь функ­ционирует Меж­­­ду­­на­род­ный турк­­ме­но-турецкий уни­­вер­ситет. В Турции имеется посольство Турк­ ме­нис­та­на в Ан­ка­ре и ге­не­раль­ное кон­ суль­ство Турк­ме­нис­та­на в Стам­бу­ле, а так­же по­чет­ное конс­уль­ство Турк­ме­нис­ та­на в Из­ми­ре, а Тур­ция пред­став­ле­на своим посольством в Ашхабаде.

Bir özelliği de: WLAN sayesinde PS3 gibi aygıtlarla iletişim kurabilimesi. W995; zengin donanım ve değerli kasa özelli-

42 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

3 Ekim tarihi de Türk Dili Konuşan Ülkeler Günü ilan edildi. Kurulduğu 1992 yılında Rusça ve İngiliz­ ce­yi çalışma dili olarak benimseyen zirvede mü­zakereler ilk defa Türkçe olarak yapıldı.

Liderlerden Gül'e teşekkür Basın toplantısına katılan liderler Cum­ hur­baş­ka­nı Gül'e ken­di­lerine gösterilen mi­ sa­fir­per­ver­lik­ten dolayı teşekkür ettikten son­ra gazetecilerin sorularını cevapladı. 10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Liderler Zirvesi’ne ilk defa katılan Türkmenistan Devlet Baş­ka­ nı Gurbanguli Berdimuhamedov, zirve­nin karşılıklı anlayış ve saygı ortamında geç­ti­ ğini kaydetti. Türk Dili Konuşan Ülkeleri sıkı bir işbirliği yapmaya davet eden Berdimu­ hamedov, Avaza turizm bölgesinde verimli işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Basın toplantısında, Avrupa'ya doğalgaz tedariki ve Nabucco projesinin hayata geçir­ ilmesinde Türkmenistan'ın po­tan­siyeliyle ilgili soru üzerine Berdi­mu­ha­me­dov, 2008 yı­lın­da İn­gil­te­re'nin ba­ğımsız Gaf­fney, Cline & Associates de­net­le­me şir­ke­ti­nin yaptığı çalışmalar sonucunda Gü­­ney Yolöten-Os­ man ve Yaşlar hidro karbon yataklarında do­ğalgaz rezervinin 18 tril­yon metreküp ol­du­ğunu ifade etti. Bu ya­ta­ğın sanayiye ka­zan­dı­rıl­ması için Çin, Gü­ney Kore ve BAE şir­ketleri ile 10 milyar do­lar­lık bir anlaşma imza­ladıklarını be­lir­ten Berdimuhamedov, uzmanların hesap­la­ma­la­rına gö­re, Türk­me­ nis­tan'ın doğalgaz re­zervinin 24,6 trilyon metreküp olduğunu bildirdi. Türkmenistan ile Azerbaycan ilişkilerine iliş­kin soruyu da cevaplayan Berdimuha­me­ dov, iki ülke arasındaki ilişkilerde hiçbir so­ run olmadığını kaydederek, yakın gele­cek­ te doğalgazı çeşitli yollarla, Nabucco pro­je­si ile Avrupa'ya ulaştırılmasına ilişkin pro­je­le­ rin hayata geçirileceğine inandığını belirtti. Berdimuhamedov, Türkmenistan-Afga­ nis­tan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz boru hattı projesine de değinerek, söz ko­ nu­su projeye katılan ülkelerin, TAPİ hattı pro­je­si­ ile Afganistan'a barış getireceğine inan­dı­ğını kaydetti.


siyaset

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

43


политика

Туркменистан Нейтральная страна Tarafsız ülke Türkmenistan Эзиз Акаев Журналисть.

Eziz Akayev Gazeteci.

44 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

10 июня 1992 года Президент Турк­ме­ нис­та­на на своем выс­туп­ле­нии в Хель­син­ ки объя­вил мис­сию стра­ны во внеш­ней поли­ти­ке. Турк­мен­ский ли­дер на засе­да­ нии ООН на дру­гом своем выс­туп­ле­нии под­черк­нул, что: «Турк­ме­нистан де­мо­ кра­ти­чес­кая стра­на, ко­то­рая во внеш­ней по­ли­ти­ке стре­мится к ми­ру и сог­ла­сию». Туркменистан 12 декабря 1995 года обра­тился для по­лу­че­ния ста­туса ней­ тра­ли­те­та. То есть это сов­па­ло с 50-ой го­дов­щи­ной обра­зо­ва­ния ООН. Турк­ ме­нис­тан со своим обра­ще­нием о «пос­ тоян­ном ней­тра­ли­те­те» под­черк­нул это важ­ное осно­ва­ние: «этот наш шаг бу­дет боль­шим вкла­дом для обес­пе­че­ния ми­

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

10 Haziran 1992 tarihinde Türkmenis­tan Dev­let Başkanı Helsinki’de yaptığı ko­nuş­ ma­da ül­ke­nin dış siyasetindeki misyo­nu­nu açıklamıştı. Türkmen lideri Birleşmiş Mil­ letler toplantısında yaptığı diğer bir ko­nuş­ ma­sında: „Türkmenistan dış siyasette huzur ve barışı amaçlayan demokratik bir devlet­ tir” şeklinde açıklama yapmıştır. Türkmenistan Birleşmiş Milletler Ör­gü­­ tü’ne ta­raf­sız­lık statüsü adaylığına baş­vu­ru yap­tı. Bu ta­rih Bir­leş­miş Millet­le­rin ku­ru­lu­şu­ nun 50. yıldönümüne denk gelmiştir. Türk­ menistan ‘tarafsızlık’ başvurularıyla ilgili ola­rak şu önemli gerekçenin altını çizmiştir: „Bi­zim bu adımımız Türkmenistan’da ve böl­ge­de barı­şın sağ­lan­ma­sına büyük bir


siyaset ра и согласия в Туркменистане и регионе. Этот вопрос для нас очень важный. По­то­ му что, Турк­ме­нис­тан находится в очень важ­ной точ­ке ми­ра, то есть она рас­по­ ло­же­на в регионе, где имеются са­мые боль­шие при­род­ные бо­гат­ства. Это по­ ло­же­ние с на­шей точ­ки зре­ния неиз­беж­ но тре­бует нейтралитета. Туркменистан, учи­ты­вая то, что она на­хо­дится с гео­гра­ фи­чес­кой точ­ки зре­ния в са­мом важ­ном по­ло­же­нии, в меж­ду­на­род­ном сотруд­ ни­чес­тве дейс­твует очень вни­ма­тельно. Турк­менистан, являясь «постоян­но ней­ траль­ной» страной впред хочет вести внешнюю и внутреннюю политику.» Как нам известно, ранее статус ней­ тра­ли­те­та полу­чи­ли Австрия и Щве­ция. Турк­ме­нис­тан пос­ле обре­те­ния не­за­ви­ си­мос­ти, опи­раясь на мир и сог­ла­сие, пред­по­чел поли­ти­ку ней­тра­ли­те­та. Еди­ но­глас­но одо­бри­ли ста­тус постоян­ного ней­тралитета 185 стран на заседании ООН 12 декабря 1995 года. Принятие та­кого решения сделал Туркменистан в ре­гио­не самой важной страной, которая стре­мится к дружбе и согласию. «Нейтральный» статус до сего дня ни в од­ной старане не смог повлият на по­ ли­­­ти­­­ку госу­дар­ства. Взгля­ды дру­гих стран и Турк­­ме­­нис­­та­­на на ней­тра­ли­тет очень сильно отличаются. Когда дру­ гие стра­­­ны ней­тра­ли­тет по­лу­чи­ли воен­ ным пу­тем, то Турк­ме­нис­тан, объя­вив о своей при­вер­жен­ности к основ­ным прин­ци­пам сог­ла­ше­ния ООН и Меж­ ду­на­род­ным Юри­ди­чес­ким По­ло­же­ ниям, он предусмотрел объективные пот­реб­нос­ти сегодняш­него дня вместе с национальной выгодой и эко­но­ми­чес­ ким развитием страны. Кроме того, от­ но­ше­ния Туркменистана с соседными стра­нами с учетом геополитического по­ло­же­ния, истории, этнических и куль­ тур­ных корней опирается на взаимное уважение и понимание. После получения статуса постоянного ней­тра­ли­тета Туркменистан в регио­не на­ чал вести активную роль. В конфликтных ситуа­циях в регионе Туркменистан стал выс­тупат в роли примеряющей сто­роны, также стал оказывать любую по­мощь странам, которые столкнулись с ин­фек­ цион­ными заболеваниями и при­род­ны­ ми катаклизмами.

kat­kı­da bulu­na­cak­tır. Bu mesele bizim için çok önem­li­dir. Çünkü Türkmenistan, dün­ ya­nın çok önem­li bir noktasında; doğal kay­nak­la­rın en zen­gin bulunduğu bölgele­ rin birinde yer almaktadır. Bu durum bizim açımızdan ‘tarafsızlık’ siyasetini kaçınılmaz ola­rak gerektirmektedir. Türkmenistan, coğra­fi olarak önemli ve hassas bir konum­ da bu­lun­du­ğunu göz önünde tuttuğu için, ulus­lararası işbirliklerinde daha dikkatli ha­ re­ket etmektedir. Bundan dolayı Türkmen­ istan bugüne kadar tarafsız bir dış politika izlemeye çalışmıştır. Türkmenistan bundan sonra ‘daimi tarafsız’ bir ülke olarak dış ve iç politikasını yürütmek istemektedir”. İsviçre ve Avusturya’nın tarafsızlık sta­tü­ sü­­ne sa­hip olduğu herkes tarafından bilin­ mek­­­te­­­dir. Türk­­me­nis­tan bağımsızlığına ka­­vuş­­tuk­­tan son­­ra, barış ve huzurdan yo­la çıka­rak, ken­­di iste­ğiyle tarafsızlık poli­ti­ka­ sı­nı tercih etmiştir. 12 Aralık 1995 tarihinde Bir­leş­miş Milletler toplantısına katılan 185 ülke tarafından tarafsızlık statüsü oy­bir­li­ğiy­ le onaylanmıştır. Alınan bu karar Türk­me­ nis­tan’ı bölgede dostluk ve huzur vadeden önemli bir ülke konumuna getirmiştir. Tarafsızlık statüsü bugüne kadar hiçbir dev­le­tin poli­ti­ka­sını bu denli etkile­ye­bi­le­ cek ka­dar detay­lı bir şekilde ele alın­ma­mış­ tır. Diğer devletlerin tarafsızlığa ba­kı­şıy­la Türk­me­nis­tan’ın bakışı arasında bü­yük fark­lı­lık­lar var­dır. Di­ğer dev­let­ler ta­raf­sız­lık

TARAFSIZLIGIN

15

«Нейтральный» статус до сего дня ни в одной старане не смог повлият на политику государства. Взгляды других стран и Туркменистана на нейтралитет очень сильно отличаются. Tarafsızlık statüsü bugüne kadar hiçbir devletin politikasını bu denli etkileyebilecek kadar detaylı bir şekilde ele alınmamıştır. Diğer devletlerin tarafsızlığa bakışıyla Türkmenistan’ın bakışı arasında büyük farklılıklar vardır. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

45


политика

Страны мира, которые одобрили при­ ня­тый на заседании ООН «Закон о ней­ тра­ли­те­те Туркменистана» обязаны не при­ни­мать против Туркменистана какиели­бо силы и угрожать или совершать про­тив него действия, которые мо­гут на­ ру­шит мир в Турк­ме­нис­тане. Кро­ме то­го, стра­ны мира не долж­ны вме­ши­ваться во вну­трен­нюю поли­ти­ку Турк­ме­нис­та­ на и под­дер­жи­вать давление по­ли­ти­ чес­ко­го характера, оказываемое про­тив Туркменистана и не принуждать Турк­ ме­нистан вступать какой-либо военный блок. Также страны мира обязаны не пус­ кать в Туркменистан иностранных воен­ ных и военного персонала и должны не до­пустить создания на территории Турк­ ме­нистана военной базы.

После получения статуса постоянного нейтралитета Туркменистан в регионе начал вести активную роль. В конфликтных ситуациях в регионе Туркменистан стал выступат в роли примеряющей стороны, также стал оказывать любую помощь странам, которые столкнулись с инфекционными заболеваниями и природными катаклизмами. Tarafsızlık statüsünü aldıktan sonra Türkmenistan bölgede aktif rol oynamaya başlamıştır. Bölgesel anlaşmazlıklarda arabulucu rölünü başarıyla gerçekleştirmekle birlikte salgın hastalıklar, doğal afetler gibi zor durumlar ile karşılaşan ülkelere de her türlü yardımı yapmaktadır.

46 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

sta­tü­sü­nü sadece askeri yönüyle ele alır­ken, Türk­menistan Uluslararası Hu­kuk Kural­ ları’na ve BM söz­leş­me­si­nin te­mel pren­ sip­le­ri­ne bag­lı­lığı­nı ilan ede­rek ‘ta­raf­­sız­­lık’ kav­ra­mı­nı aske­ri anlamıyla birlik­te yöre­sel ve küresel oluşum karakteri, sü­re­ci ve Türk­ me­nis­tan’ın ken­di ikti­sadi kalkınmasıyla bir­leş­ti­rerek milli çıkarları ile günümüzün ob­jektif ihtiyaçlarını göz önünde tut­muş­ tur. Ayrıca Türkmenistan’ın jeopolitik du­ rumu, tarihi, etnik ve kültürel gerçekle­ri göz önün­de bulundurarak kurduğu iyi kom­şu­ luk ilişkilerini karşılıklı saygı, hoşgörü ve anla­yışa dayandırmaktadır. Tarafsızlık statüsünü aldıktan sonra Türk­ me­nis­tan böl­ge­de aktif rol oynamaya baş­ la­mış­tır. Bölgesel anlaşmazlıklarda arabulu­ cu rö­lü­nü başarıyla gerçekleştirmekle bir­lik­te sal­gın hastalıklar, doğal afetler gibi zor durum­lar ile karşılaşan ülkelere de her tür­lü yardımı yapmaktadır. BM Genel Kurulu’nda ‘Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığı Hakkındaki Kanun’u onay­ la­­mış olan dünya ülkeleri, Türkmenistan’a kar­­şı herhangi bir güç kullanmamakla ve teh­­dit etmemekle veya Türkmenistan’daki ba­rı­şı bozabilecek herhangi bir faaliyet­te bu­­lun­­ma­­mak­­la yü­küm­lü­dür. Ayrıca, dün­ya ül­ke­le­ri Türkmenistan’ın iç işlerine ka­rış­ma­ mak­la ve Türk­me­nis­tan’a karşı ya­pı­lan si­ya­ si karakterli baskıları destekleme­mek­le ve Türkmenistan’ın her hangi bir aske­ri blo­ğa gir­meye zorlamamakla sorum­lu­dur. Dün­ya dev­­let­leri Türkmenistan topraklarına ya­ban­cı as­ke­ri kuv­vet­le­ri ve­ya aske­ri per­so­neli sok­ma­


siyaset Туркменистан, обретя статус «пос­тоян­ но­го ней­тра­ли­те­та» до­бился мно­го­го, кото­рый мож­но вкратце изло­жить сле­ дую­щим обра­зом. Статус «нейтралитета» обес­пе­чил Турк­менистану «безо­пас­­­ ность» и «на­­деж­­ность». Поэто­му в серь­ ез­ном смыс­ле не тре­буется воору­ жаться. Та­ким об­ра­­зом она нап­ра­­ви­­ла свои при­род­ные богат­ства на проц­ве­та­ ние стра­ны. Наряду с этим была обес­пе­ че­на прив­ле­че­ние боль­шо­го инос­тран­ но­го ка­пи­та­ла. Имеет пра­во в любое время поп­ро­сить экономическую и техническую по­мощь у стран, которые являются чле­нами ООН. Туркменский лидер Гурбангулы Бердимухамедов пер­вые дни своей ра­ бо­ты на должности Президента отметил, что Туркменистан продолжит путь соот­ вет­ствую­щий своему нейтральному ста­ ту­су. Это по­ка­зы­вает под­пи­са­ние сог­ ла­ше­ний на офи­циаль­ных ви­зи­тах во мно­гие стра­ны. Сегодня Турк­ме­нис­тан имеет дип­ло­ма­ти­чес­кие отношения со многими странами мира. Туркменистан на 62-ой и 64-ой сес­ сиях Ге­неральной Ассамблеи ООН выб­ ран пред­седа­телем. Это показывает, что турк­­мен­­­ская дипломатия и внешняя по­ ли­­тика занимат важное место в мире. Праздник нейтралитета Туркменистан каж­­дый год отме­ча­ет 12 декабря. Эта да­ та объяв­ле­на офи­циаль­ным празд­ни­ком. В этом году 15-ая го­дов­щи­на ней­тра­ли­те­ та, по тра­ди­ции за­вершается тор­жес­тво гран­­диоз­­ный фе­йер­­верк, рас­цве­тив­ший не­бо над сто­ли­цей Ашха­ба­дом ми­риа­до­ ми ярких ог­ней и соз­вез­дий.

makla ve bu top­rak­lar üze­rin­de aske­­ri üs­le­rin oluş­tu­rul­ma­sını önlemekle de yü­küm­­lüdür. Türkmenistan’ın Tarafsızlık statüsüyle elde ettiği kazanımları şu şekilde kısaca özet­leye­bi­li­riz. Ta­raf­­sız­­lık sta­tü­sü­nün Türk­ me­nis­tan’a sağ­ladı­ğı kaza­nım­ların en ba­ şın­da ‘güven­lik’ ve ‘istikrar’ gelmek­te­­dir. Do­­la­­yı­sıy­la cid­di ma­na­da bir silahlan­ma­ya ihti­yaç duymamaktadır. Böylece kay­nak­la­ rı­nı ülkenin kalkınmasına yönlendirmiştir. Bunun yanı sıra yabancı yatırımların önemli ölçüde ülkeye akması sağlanmıştır. Türkme­ nistan istediği zaman BM’ye üye ülkelerden ekonomik ve teknik yardım isteme hakkına sahip olmuştur. Tarafsızlık statüsü ülkeye ve topluma öz güven kazandırmada önem­ li bir psikolojik katkı sağlamıştır. Türkmen lideri Gurgangulu Berdimuha­ me­dov Devlet Başkanlığı görevine baş­la­dı­ ğı ilk gün­lerde Türkmenistan devletinin Ta­ raf­sızlık statüsüne uygun siyasi yolu de­vam ettire­ce­ğini belirtmiştir. Devlet Baş­ka­nı­nın bir­çok ülkeye yaptığı resmi ziya­ret­ler­de im­za­­la­nan anlaş­ma­lar bu­nu gös­ter­mek­te­ dir. Şu anda Türk­me­nis­tan bir çok yaban­ cı devletle diplomatik ilişki içersinde­dir. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un BM Genel Kurulu’nun 62. ve 64. dönem toplantılarına başkanlık yap­ması Türkmen diplomasisinin ve dış si­­ yasetinin dünyada önemli konuma gel­di­ği­ nin göstergesidir. Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlık Günü her sene 12 Aralık’ta coşkuyla kutlanmaktadır. Bu tarih resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Türkmenistanlılar, diğer milli bayramlarda olduğu gibi, Tarafsızlık Günü kutlamalarında da milli değerlerini yansıtmayı ihmal etmemektedirler. O gün, başkent Aşkabat’ta ve diğer illerde görkemli konserler, muhteşem gösteriler düzenlenmektedir. Devlet Başkanı Gurbanguli Ber­ dimuhamedov bu yıl, Türkmenistan’ın Tarafsızlığının 15. yıldönümü kutlamalarının daha da canlı yapılmasına yönelik yetkililere talimatlar vermiştir. Başkent Aşkabat’ta gözalıcı kutlamalar gerçekleştirilecektir. Bu kutlamaya yabancı ülke diplomatik misyon mensuplarından yoğun katılım beklenmektedir. Milli danslar, folklor gösterileri ve at oyunlarıyla devam edecek olan Tarafsızlık kutlamalarının, gökyüzünü süsleyen muhteşem bir ha­

TARAFSIZLIGIN

15

Праздник нейтралитета Туркменистан каждый год отмечает 12 декабря. Эта дата объявлена официальным праздником. В этом году 15ая годовщина нейтралитета, по традиции завершил торжество грандиозный фейерверк, расцветивший небо над столицей Ашхабадом мириадоми ярких огней и созвездий. Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlık Günü her sene 12 Aralık’ta coşkuyla kutlanmaktadır. Bu tarih resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Türkmenistanlılar, diğer milli bayramlarda olduğu gibi, Tarafsızlık Günü kutlamalarında da milli değerlerini yansıtmayı ihmal etmemektedirler. O gün, başkent Aşkabat’ta ve diğer illerde görkemli konserler, muhteşem gösteriler düzenlenmektedir. YILINA 12 ARALIK 2010 DA 47


туризм

Туркменистан станет туристическим раем Türkmenistan turizm cenneti olacak 48 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА


turizm Шамил Розназаров

Н Журналист.

ациональная ту­рис­ти­чес­ кая зо­на «Аваза» – быс­ тро при­бли­жает­ся к то­му, что­бы стать ту­рис­ти­чес­ ким цен­тром Цен­траль­ной Азии. Турецкие бизнесмены вкладывают ка­пи­та­лы, что­бы превратить зону «Ава­ за» в Туркменистане в такой же турис­ти­ чес­кий рай, как Анталья. Туристическая зона «Аваза» – один из грандиозный проектов президента Гурбан­гулы Бердымухамедова, в бли­ жай­­­шее время прев­ра­тит Турк­ме­нис­тан в турис­ти­чес­кий государству. Пре­зи­­дент Гур­бан­гу­лы Бердымухамедов, наз­на­чил спе­циаль­но­го коор­динатора, от­вет­­ствен­ ного за прет­во­рение проек­та в жизнь. При этом ми­ни­мум раз в месяц он сам на месте изу­ча­ет, как идут строительные работы, а так­же приг­ла­ша­ет президентов и премь­ ер-министров, приез­жаю­щих в Ашхабад, взглянуть на «Авазу» и направить свои инвестиции в этот регион. Вдоль всей Авазы создается зеленый пояс–здесь уже высажены сотни тысяч де­­ревьев. Кон­цеп­ция озеле­не­ния заклю­ чается в том, чтобы создать буфер­ную по­ло­су, обрамляющую Авазу, с на­саж­­де­­ ниями как внутри, на ули­цах, так и в пар­ ках курорта. Лес остров­ка­ми, клиньями по­се­лится меж­ду фе­ше­­не­­бель­­ными отеля­ми, вил­лами, спорт­ком­плек­сами, соз­да­вая особую ауру и микро­климат.

«Мы воспользуемся опытом Турции» При встрече с пол­но­моч­ны­ми пред­ста­­ ви­­телями Тур­ции турк­мен­ский ли­дер Гур­ бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­дов заяв­лял о же­ ла­нии вос­поль­зо­ваться опы­том Тур­ции в сфе­ре ту­риз­ма. На за­се­да­нии по во­про­сам ту­риз­ма, сос­тояв­шемся в ав­гус­­те 2009 го­да в оте­ле «Рик­сос Пре­миум Бе­­лек» в Ан­талье, в ко­то­ром вмес­те с пре­­­зи­­ден­­том Тур­­ции Абдул­­лой Гюлем учас­тво­вал и пре­зи­дент Турк­ме­нис­та­на Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­ дов, он еще раз подт­вер­дил, что Турк­ме­ нис­тан го­тов развивать сотрудничество с де­­ло­выми кругами Турции. Турк­менс­кое по­бе­режье Кас­пий­ско­го

Şamil Roznazarov Gazeteci.

D

ünyanın en zengin doğalgaz ve petrol re­zerv­le­ri­ne sa­hip olan ül­ke­ler­den Türk­me­nis­ tan’ın Avaza tu­rizm böl­ge­si, Orta Asya’nın turi­zm mer­ kezi ol­ma­ya doğ­ru hız­la iler­li­yor. Türk­me­ nis­tan’ın Avaza Bölgesini Türk iş­adam­ları Antal­ya gibi bir turizm cenneti yap­mak için yatı­rımlarını sürdürüyor. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu­ha­­ me­­dov’un viz­yon pro­je­le­rin­den biri olan Ava­­za tu­rizm böl­ge­si en kısa za­man­da Türk­­ me­­nis­­tan’ı tu­rizm ülke­si­ne dö­nüş­tü­­re­cek. Ava­­za pro­je­si­ni baş­la­tan Dev­let Baş­­­kanı Gurbanguli Ber­di­mu­hame­dov, bu pro­je­den so­rum­lu özel bir koor­di­na­­tör atar­­ken, en az ayda bir böl­ge­de­ki in­şaat ça­lış­ma­la­rını da ye­ rin­de ince­li­yor ve Aşka­bat’ta ağır­la­dı­ğı ko­nuk Dev­let Baş­­kan­ları ve Baş­­ba­kan­ları Avaza’yı gör­­me­ye ve yatırım yap­ma­ya davet ediyor. Turistik bölgenin oldukça büyük bir kıs­mı, park alanları ve yaya gezi yol­la­rı için ay­rıl­­mış, olumlu mikro ikli­min oluş­tu­rulması ama­cıy­­la ala­nın ağaç­lan­dı­rıl­masını hedefle­yen kap­ sam­lı bir program öngörülmüştü. Böl­gedeki muh­teşem güzellikteki botanik bahçelerinde, Dün­yamızın dört bir kö­şe­sin­den getirilen eg­ zo­tik bitkiler toplanacak, çok sa­yıdaki fıskiyeli parklar ise güzellikleri ve çe­şitliliğiyle misafir­ lerini kendine hayran bırakacak.

Национальная ту­рис­ти­чес­кая зо­на «Аваза» – быс­тро при­бли­ жает­ся к то­му, что­бы стать ту­рис­ти­чес­ким цен­тром Цен­ траль­ной Азии. Avaza turizm böl­gesi, Orta Asya’nın turi­zm merkezi olmaya doğru hızla ilerliyor.

‘Türkiye’nin Tecrübesinden Yararlanacağız’ Çeşitli vesilelerle bir araya geldiği Türk yet­­­ki­­li­­le­­re de Tür­ki­ye’nin turizm tec­rü­be­­­ sin­­­den ya­rar­lan­mak istediklerini söy­le­­yen

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

49


туризм

Туркменское побережье Каспийского моря с его целебными природными бо­гат­с тва­ми предоставляет большие воз­мож­нос­ти для развития туризма.

50 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

моря с его це­леб­ны­ми при­род­ны­ми бо­гат­­ ства­­ми пре­дос­тав­ляет боль­шие воз­мож­ нос­ти для раз­ви­тия туриз­ма. Этот ре­гион стра­ны обла­да­ет мяг­ким кли­ма­­том, ми­не­ раль­ны­ми и грязе­вы­ми ис­точ­­ни­­ка­ми, бе­ ре­га­ми с зо­ло­тис­тым пес­­­ком, прек­рас­ны­ ми морс­ки­ми пей­­за­­­жа­ми, уни­каль­ны­ми по своему био­ло­­ги­­чес­ко­му раз­но­обра­ зию вод­но-бо­лот­ны­ми угодьями Госу­дар­ ствен­но­го при­­род­но­го за­по­вед­ни­ка. Организованная в июне 2007 го­да прог­рам­ма озна­ком­ле­ния с на­цио­­наль­ ной ту­рис­ти­чес­кой зо­ной «Ава­за» ста­ла нас­­тоя­щим со­бы­ти­ем меж­ду­на­род­но­го уров­­ня. Эта прог­рам­ма, наряду с прив­­ле­ че­ни­ем в ту­рис­ти­чес­кую и раз­вле­­ка­­тель­­ ную ин­дус­трию инос­тран­ных ин­вес­­ти­­ций, по­ло­жи­ла на­ча­ло но­во­му под­­хо­ду в реа­ ли­за­ции при­род­но­го и эко­­но­­ми­­чес­­ко­го по­тен­циа­ла стра­­ны. Глав­­ной целью ре­ гио­на явля­­ется осу­щес­­тв­ле­­ние со­циаль­ ной по­­ли­­ти­­ки, нап­рав­лен­ной на соз­да­ние необ­­хо­­ди­мых для турк­мен­ско­го на­ро­да ус­ло­­вий жиз­ни. Ту­рис­ти­чес­кая зо­на, соот­­ вет­­ствую­щая меж­ду­на­род­ным стан­дар­ там, про­тянется вдоль по­бе­режья Кас­­пий­­ ско­­го моря при­мер­но на 16 ки­ло­­мет­­ров. Опыт раз­лич­ных стран и го­­ро­­дов по­ка­ зы­ва­ет, что сво­бод­ные эко­­но­­ми­чес­кие и турис­ти­чес­кие зоны сбли­­жают на­ро­ды, обес­пе­чи­вают по­ток инос­тран­но­го капи­ та­ла и зна­чи­тель­но сти­му­ли­руют бла­го­по­ лу­чие региона и даже страны в целом.

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

Türkmen lider Gurbanguli Ber­di­mu­­ha­­me­ dov, Ağustos 2009 tarihin­de An­­tal­­ya Be­ lek’teki Rixos Premium Otel’­de Cum­­hur­ baş­­kanı Abdullah Gül ile bir­lik­te ka­tıl­dığı ‘’Tu­rizm Bilgilendirme Top­lan­tı­sı’’nda da Türk iş çevreleri ile işbirliğini ge­liş­tir­me­ye daima hazır olduklarını dile ge­tirdi. Hazar Denizi’nin Türkmenistan kıyı­sın­ da şifa veren ve doğa güzellikli turiz­mi­nin gelişimi için çok büyük fırsatlar bu­lu­nu­yor. Ülkenin bu bölgesi yumuşak ik­li­mi, made­ ni ve çamur kaynakları, altın kum­salları, harika güzel deniz manzarası, eşsiz sulak alanları olan bir yerdir. 2007 yılının Haziran ayında gerçek­leş­ti­­­ ri­­­­len “Avaza” ulu­sal tu­rizm böl­ge­si ta­nı­tım prog­ra­mı ulus­lar­ara­sı dü­zey­de bü­­yük ses ge­ tir­di. Bu ta­­nı­tım, eğlen­ce ve tu­rizm en­düstri­ si­­ne ya­­ban­­cı ya­tı­rım­cı­la­rın bü­yük ilgisini çek­­mek­­le, ül­ke­nin çok bü­yük do­ğal ve eko­­ no­­mik po­tan­si­ye­li­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için te­­mel­­de yeni yak­la­şı­mın baş­­lan­gıç nok­­ta­sı ol­du. Ulus­­­lar­­­ara­sı stan­dart­la­ra uyan bu tu­ rizm böl­­gesi Ha­zar de­ni­zi­nin 16 ki­lo­met­re­ye ka­dar uza­nan kı­yı­sı üze­rin­de in­şa edi­le­cek. Çe­­şit­li ülke­le­rin ve şe­hir­le­rin tec­rü­be­si ser­­ best eko­no­mi ve turizm böl­ge­le­ri­nin halk­ la­­rı yak­laş­tır­dı­ğı­nı, ya­ban­cı ser­­ma­­ye akı­­­mı­­­nı sağ­la­dı­ğı­nı ve böl­­ge­nin, hat­ta ül­ke­­nin re­­fa­hı için güç­lü teş­vik sağ­la­dı­ğı­nı gös­te­­ri­­yor. Modern oteller, çocuk sağlığı evle­ri, pan­ si­yon­lar, villalar, alışveriş ve iş mer­kezlerinin onlarca inşaat projeleri ya­ban­cı şirketler


turizm Инос­тран­ные ком­па­нии и пред­прия­ тия осу­­ществ­ляют здесь десят­ки проек­ тов по строи­тель­ству сов­ре­­мен­­ных оте­ лей, дет­ских до­мов отды­ха, пан­сио­на­тов и вилл, тор­го­вых и биз­нес-цен­тров. В этой ту­рис­ти­чес­кой зо­не не толь­ко про­ек­­­ти­­ руются раз­лич­ные соору­же­ния и осу­­щес­ твляется их строитель­ство и экс­плуата­ ция – боль­шое вни­ма­ние здесь уде­­ля­ется так­же вы­пол­не­нию всех усло­вий эко­ло­ гич­нос­ти и бе­зо­пас­нос­ти. Очень важ­но, что тут есть морс­кой порт, аэро­­порт, раз­ ви­тые авто­ма­гис­тра­ли и же­­­лез­ные до­ ро­ги. Откры­тие но­во­го меж­­ду­на­род­но­го аэро­пор­та по­ро­ди­ло но­вые на­деж­ды на раз­ви­тие туриз­ма в Кас­пий­ском ре­гионе.

Через два года туристическая зона «Аваза» открыла свои двери Первый этап создания соот­вет­ствую­ щего мировым стандартам турис­ти­чес­ко­ го центра «Аваза», который начал строить­ ся в 2007 году на побережье Кас­пий­ского моря завершен! После це­ремонии откры­ тия, состоявшейся 15 июня 2009 года, объек­ты первой очереди распахнули свои двери. Международная свободная ту­рис­ тическая зона «Аваза», в которую вложено более мил­лиарда долларов, стала одним из краеугольных камней развития Турк­ ме­­нис­тана в новое время. Строительство Международной сво­ бод­­ной ту­рис­ти­чес­кой зоны «Ава­за» на­­­ча­лось два года на­зад, зна­чи­тель­ную часть инвес­ти­ций сде­ла­ли турец­кие биз­­ нес­­ме­ны. Це­ре­мо­ния за­вер­ше­­ния пер­­во­ го эта­па строи­тель­ства вклю­ча­ла в себя раз­лич­ные пред­став­ле­ния и куль­­тур­­ные меро­прия­тия. Она прош­ла с учас­тием пре­зи­ден­та Турк­ме­нис­та­на Гур­­бан­гу­лы Бердымухамедова. В це­ре­­мо­­нии так­ же при­няли учас­тие ту­рец­кий ми­нистр

ve işletmeler tarafından ger­­çekleştiriliyor. Turizm bölgesinde­ki te­sis­le­rin tasarımları ha­zır­la­nır­ken, in­şaat­ları yapılırken ve kul­la­ nı­ma verilir­ken, çevre ba­kı­mının ve gü­ven­ li­ğinin tüm şart­la­rı göz önünde bulunduru­ luyor. Deniz li­man­ları, havaalanı terminali, karayolları ve de­miryolları gibi ulaşım sek­ törlerinin böl­gedeki varlığı çok önemlidir. Yeni ulus­lararası havaalanın açıl­ması, Ha­ zar böl­ge­sindeki turizmin kal­kın­ma­sında yeni umut­ları doğurdu.

İki yıldan sonra avaza turizm bölgesi kapılarını açtı 2007 yılında Hazar Denizi kı­yı­sın­da­ ki Ava­za Böl­ge­si’nde kurulmaya baş­la­nan dün­ya stan­dart­la­rın­da­ki turi­zm mer­ke­zi­nin ilk eta­bı 15 ha­zi­ran 2009 ta­­ri­­hin­­de yapı­lan tören­le kapılarını açtı. 1 mil­yar dola­rı aşan ya­tı­rımla hayata geçiri­len Ava­za Ulus­lar­ara­ sı Serbest Turizm Böl­ge­si, Türk­me­nis­tan’ın ye­ni dönemdeki kal­kın­ma hareketinin en önem­li kilometre taş­la­rın­dan biri olacak Yapımına 2 yıl önce başlanan ve ya­tı­rım­ la­rın büyük kısmını Türk yatırımcıların oluş­ tur­duğu Avaza Uluslararası Serbest Turizm Böl­ge­si’nin ilk etabı, Türkmenistan Devlet Baş­kanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un eşli­ğinde, görsel şovlar ve çeşitli kültürel et­ kinliklerle açıldı. Açılışa Türkiye’den Kültür

TARAFSIZLIGIN

15

Hazar Denizi’nin Türkmenistan kıyı­sın­da şifa veren ve doğa güzellikli turiz­ mi­nin gelişimi için çok büyük fırsatlar bu­lu­nu­ yor. Ülkenin bu bölgesi yumuşak ik­li­mi, made­ ni ve çamur kaynakları, altın kum­salları, harika güzel deniz manzarası, eşsiz sulak alanları olan bir yerdir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

51


туризм Аваза позиционируется не только как международный туристический центр, но и как центр новых технологий с рекреационнотуристической направленностью. Яхты, лодки, катера и катамараны, водные лыжи, серфинг, дайвинг и водные парашюты - это только часть того, что может предложить курорт любителям острых ощущений.

куль­ту­ры и ту­риз­ма Эр­туг­­рул Гю­най, депутаты группы друж­­бы, председатель ТЮРСАБа (Со­юза ту­рис­ти­чес­ких агентств Турции) Ба­ша­ран Улусой, боль­шое ко­ли­ чес­тво представителей ту­рис­ти­чес­ко­го сектора, крупные бизнесмены, а так­же журналисты из Турции и соседних стран. Глава государства Гурбангулы Берды­ му­хамедов, ко­то­рый так­же при­нял учас­ тие в откры­тии четырех пятизвездочных оте­лей, построенных турецкими фир­ма­ ми на пер­вом этапе строительства ту­ рис­ти­чес­кой зоны в Туркменбаши – са­ мом красивом туркменском городе на бе­регу Каспийского моря, – отметил, что в 2011 го­ду, когда большая часть ту­рис­ ти­чес­кой зоны примет туристов, Турк­ ме­нистан превратится в одну из главных ту­ристических областей этого региона. Для привлечения в страну все боль­ ше­го количества иностранных ин­вес­ то­ров и туристов правительство Турк­ ме­нис­та­на в последние годы ускорило соз­дание инфраструктуры и возведение ка­чественных мест для проживания. С целью привлечения иностранных ин­­ вес­­то­­ров для участия в проекте пра­ ви­тель­ство Туркменистана пре­дос­та­ ви­­ло множество льгот при по­лу­че­нии виз, а также налоговые и та­мо­жен­ные послабления. После за­вер­ше­ния строи­ тель­ства первой оче­ре­ди «Авазы» сов­ ре­менные отели, оздо­ро­ви­тель­ные цен­ тры, детские центры, ин­ди­ви­дуаль­ные виллы, культурные и спортивные цен­ тры, а также бизнес-центры внесут свой вклад в экономику Туркменистана. Вместе с осуществлением этого про­ ек­та в регионе планируется раз­ви­тие и других социальных сфер, от тран­спор­ тной до коммуникационной.

Турецкие инвесторы, которые сыграли важ­ную роль в строительстве «Авазы», за­вер­шили здесь осуществление своих но­вых проектов. В апреле 2010 года был открыт построенный турецкой ком­па­ нией «Полимекс» аэропорт Турк­мен­ба­ ши, а также закончено строительство водо­очис­ти­тель­ной стан­ции, се­ми­ки­

52 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, millet­ve­ killeri, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, çok sayıda turizmci, iş dünyasının önde gelen­ leri ile Türkiye ve çevre ülkelerden de çok sayıda basın mensubu katıldı. Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki en güzel şehri olan Türkmenbaşı’nda haya­ ta geçirilen turizm bölgesinin ilk etabında; Türkiye’den birçok firmanın yaptırdığı 5 yıl­dızlı 4 otelin de açılışını gerçekleştiren Türk­menistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2011 yılında turizm böl­ ge­sinin büyük bir kısmını hizmete açarak Türk­menistan’ı bölgenin en önemli turizm bölgelerinden biri yapacaklarını söyledi. Türkmenistan hükümeti, ülkeye daha faz­­­la ya­ban­cı ya­tı­rımcı ve turist çekmek ama­­­cıy­la son yıllarda altyapı, inşaat ve ka­ li­­te­li konaklama merkezleri yapımını hız­­ lan­­dır­­mıştı. Türkmenistan Hükümeti, bu pro­je­ye yabancı yatırımcı çek­mek ama­cıy­ la vi­ze, vergi, gümrük ko­nu­la­rın­­da bir­çok kolaylıklar getirdi. Avaza’da açı­lı­şı ger­çek­ leş­ti­ri­len ilk etabın ardından önü­­müz­deki dönemde modern oteller, sağ­­lık mer­ kezleri, çocuk merkezleri, özel vil­­lalar, kül­ türel ve spor merkezleri ve iş mer­kez­leri de Türkmenistan ekonomisine ka­zan­dı­rı­lı­yor. Bölgede bu projenin hayata geçirilme­ siyle birlikte ulaşımdan iletişime kadar birçok diğer sosyal alanlarda da değişimler gerçekleştirilmeye başladı.

Avaza’nın inşasında önemli rol oynayan Türk yatırımcılar burada yeni projelerini ta­ mamladılar. Nisan 2010 tarihinde Türk Po­ li­meks şirketinin inşa ettiği Türkmenbaşı Ulus­lararası Havaalanı ve su arıtma tesisi, 7 kilometrelik suni kanal ve Lotus Enerji


turizm

ло­­мет­ро­­во­го ис­кус­ствен­ного канала и элек­­­тро­станции в Авазе, построенной ком­­панией «Лотус». Президент Гурбангулы Бердыму­ха­ ме­дов в своем выс­туп­ле­нии на от­кры­ тии аэро­пор­та в Ава­зе ска­зал: «Се­годня ми­ро­вое сооб­щес­тво, СМИ и пред­ста­ви­ тели турис­ти­чес­ко­го сек­то­ра с ин­те­ре­ сом наб­лю­дают за сол­неч­­ным и эко­ло­ ги­чес­ки чис­тым турк­мен­­ским бе­ре­гом Кас­пий­ско­го моря.

Mеждународный туристический центр Аваза позиционируется не только как меж­­ду­на­род­ный турис­ти­чес­кий центр, но и как центр но­вых тех­но­ло­гий с рек­ реа­цион­но-турис­ти­чес­кой на­прав­лен­ ностью. Ях­ты, лод­ки, ка­те­ра и ка­та­ма­ ра­ны, вод­ные лыжи, сер­финг, дай­винг и вод­ные па­ра­шюты - это толь­ко часть того, что мо­жет пред­ло­жить ку­рорт люби­телям острых ощу­ще­ний. Ста­дио­ны, гольф-клу­ бы, тен­нис­ные кор­ты, бас­сей­ны или вер­ хо­вая езда; раз­вле­ка­тель­ные аттрак­цио­ ны и диско­клу­бы; рас­по­ло­жен­ные в море ши­кар­ные рес­то­ра­ны и по-вос­точ­ному гос­­те­приим­ные ми­ни-кафе... К услу­гам гос­тей – поз­на­ва­тель­ные и увле­ка­тель­ ные экс­кур­сии, поз­во­ляю­щие поз­на­ко­ миться с при­род­ными и исто­ри­чес­ки­ми памятниками края, традициями и на­род­ ны­ми ремеслами. Открытый для диа­ло­га и друж­бы на­ ро­дов, госте­приим­ный, жи­во­пис­ный и цве­ту­щий го­род-сад у моря, где рес­пек­ та­бель­ность и фе­ше­не­бель­ность со­сед­ ствуют с уютом, при­вет­ли­востью и сер­деч­ ным ра­ду­шием – это но­вое лицо Ава­зы.

şirketin kurduğu Avaza Devlet Elektrik sant­ralleri hizmete açıldı. Avaza’daki ilk açılışı havaalanından baş­ la­­yan Devlet Başkanı Berdimuhamedov bu­­­ ra­­­da yaptığı konuşmasında, “Hazar’ın bol güneşli, çevre bakımından temiz olan Türk­­ men kıyısı bugünkü günde dünya top­lu­­lu­ ğu, basın organları ve turizmciler ta­ra­fın­dan il­giy­le izleniyor. Günümüz tek­no­lo­­ji­­si ile do­ na­tı­lan bu havaalanı ülkemizin eko­­no­­misi ve turizmine önemli katkı sağ­la­ya­caktır" dedi.

Uluslararası turizm merkezi Geniş manada Avaza sadece uluslararası turizm merkezi olarak değil, turizm rek­reas­ yo­nu­na yönelik yeni teknoloji merkezi ola­ rak da ele alın­mak­tadır. Yatlar, botlar, de­­niz mo­tor­ları, de­niz bi­sik­let­leri, sörf, dal­gıç­lık ve su pa­ra­­şüt­­le­ri, bu ta­­til böl­gesi­nin zev­­ kin do­ru­ğu­nu ya­şa­mayı he­defleyenler için sunduğu imkanlardan sadece birkaçıdır. Sta­dyumlar, golf kulüpleri, tenis kortları, ha­vuz­lar ve at biniciliği… Eğlence parkları ve disko kulüpleri... Denizin üstünde yer­le­ şen şık restoranlar ve doğu tarzındaki mi­ sa­firperver minik lokantalar... Tüm bun­lar, tür­kuaz deniz, ünlü çöl ve egzotik dağ­la­ra kom­şu ufak kara parçasında şirin bir şe­kil­ de yer­leş­ti­rilmiştir. Bölgenin doğal ve ta­ri­hi anıt­la­rıyla, gelenekleriyle ve halk sa­nat­­la­­ rıy­­la ta­nış­ma­nızı sağlayacak eğitici ve ilginç geziler de misafirlerin hizmetinde ola­cak­tır. Şıklığın ve lüksün rahatlıkla, hüsnüniyet­ le, iç­ten gelen sevgiyle iç içe olduğu deniz kı­yısında yer­leşen misafirperver, sanatsal gü­zellikteki bin bir rengiyle iç açan diyalog ve halklar arası dost­luğa açık Bahçe Şehir Avaza’nın yeni yüzü işte budur.

TARAFSIZLIGIN

15

Geniş manada Avaza sadece uluslararası turizm merkezi olarak değil, turizm rekreasyonuna yönelik yeni teknoloji merkezi olarak da ele alınmaktadır. Yatlar, botlar, deniz motorları, deniz bisikletleri, sörf, dalgıçlık ve su paraşütleri, bu tatil bölgesinin zevkin doruğunu yaşamayı hedefleyenler için sunduğu şeylerden sadece birkaçıdır. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

53


спец

Ростислав Рыбаков Проф. Док. Академик.

Rostislav Rıbakov Prof. Dr. Akademisyen.

И, навсегда благодарный, я именно об этом и рассказал бы тем, кто спросит из чужеземного далека - а что такое Туркмения? Ömrümün sonuna kadar minnet borçlu olduğum Türkmenistan hakkında birileri bana sorarsa, bunları anlatmak isterdim.

54 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

Воспоминаия о Туркменистане Türkmenistan'ın hatırlattıkları Е B сли кто-нибудь попросит рас­ска­ зать о Туркмении - с чего начать ? О чем поведать ? Можно говорить о природе. Марево жа­ры, ве­ли­чие пус­ты­ни, жест­кая «вер­ блюжья ко­люч­ка» и та осо­бен­ная пер­ воз­­дан­ная тишина, которой почти не оста­лось в мире. А мне вспоминается прохладное под­ зем­­ное озе­ро, внезапно открывшееся нам, функ­­цио­­не­­рам ЮНЕСКО, добрав­шим­ся до Мары в процессе подготовки блис­та­тель­ но­го проекта Великий Шел­ко­вый Путь… Мож­но го­во­рить о людях - уди­ви­тель­но кра­­си­­вых и стро­гих, о жен­щи­нах, не­дос­­туп­­ ных, мол­ча­ли­вых и сдер­жан­ных, о муд­рых бе­ло­бо­ро­дых стар­цах в кос­­ма­­тых шап­ках. А мне вспоминается почти анек­до­ ти­­чес­­кая исто­рия из то­го же приез­да ин­­­тер­­­на­­­цио­­наль­­ной груп­пы, ког­да моя прия­тель­ница, из­вест­ный уче­ный из Ве­ ли­ко­бри­та­нии, на­де­лен­ная гор­­дым вос­ точ­­ным име­нем Ши­рин, на ашха­бад­ском ба­за­ре ку­пи­ла та­кую рос­кош­ную шап­ку - слиш­ком большую для ее ма­лень­­кой го­ лов­ки - и щеголяла потом в ней на зависть модницам Пикадилли и Кен­синг­тона… Можно говорить об ахалтекинцах - но у меня нет слов описать сказочный полет этих длинных и божественно стройных существ над землей ! Можно говорить об истории, можно о культуре… Но я вспомнил бы одно из первых своих впе­чат­ле­ний. Пер­вых в жиз­ни. Го­ лу­бые го­ры. Бе­лые до­ми­ки. Козы, мир­ ные ко­зы, сна­ча­ла воз­ник­шие как ми­

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

irileri benden Türkmenistan’ı an­lat­ma­ mı is­te­se, sö­ze ne­re­den baş­lar ve ne­ler an­la­ta­bi­li­rim di­ye düşü­nü­yo­rum. Tabiatından bahisler açabilir; ucu bucağı olmayan ihtişamlı çölü, beliren serapları, devedikeni bitkisini, bugün dünyada eşine az rastlanan ve yaratılıştaki o iptidai halini sürdüregelen çöl sessizliğini anlatabilirim. Mesela, Büyük İpekyolu Projesi hazırlık ça­lış­ma­ları sürecinde Merv’e ulaşan, içinde bu­lun­du­ğum UNESCO kafilesinin ansızın kar­şısında gördüğü serin yeraltı gölünü ha­ tır­lamaktayım. Olağanüstü güzel ve ciddi insanları, sa­ de­li­ği­ne erişilmez ve gayet ölçülü kadınları, tüy­lü kalpak giyen aksakallı bilge yaşlıları an­la­tabilirim. Kafilemizin ziyaretlerinin birisinde geçen la­tif bir olay zihnimde canlanmaktadır. Grup üye­le­rin­den alımlı ve doğuya has bir ismi olan, Büyük Britanyalı ünlü akademis­ yen Şirin arkadaşımız Aşkabat pazarında o gösterişli kalpaklardan – kafasına göre daha büyük – birini satın almış ve onu giyerek Pi­ ka­dilli ve Kensington moda düşkünlerini kıs­kandırırcasına caka satmıştı. Ahalteke atlarından bahsetmek isterim fa­kat, ince ve uzun yapılı, ilahi sanat eseri bu zarif varlıkların yeryüzü üzerinde sergi­ le­­dikleri masalsı uçuşlarını tasvir etmeye kelime bulamıyorum. Türkmenistan’ın tarih ve kültüründen ko­nuşabilirim. Türkmenistan’a dair ilk izlenimlerimi ak­ tarmak isterdim. Hayatımdaki ilk intibalar; uzak­tan bakınca mavi görünen dağlar, be­ yaz barakalar, başta serap gibi görünüp,


özel

раж, а потом и в реальности. Смутные, стран­ные, детские картины. Дело в том, что Туркмения, Ашхабад приютили осенью незабываемого 1941 года беженцев, эвакуированных из Мос­ квы - в их числе и меня, крохотного и нес­мышленого. Приютила, обогрела, на­ кор­мила - то есть попросту спасла. Ей я обя­зан тем, что живу и по сей день. И, навсегда благодарный, я именно об этом и рассказал бы тем, кто спросит из чужеземного далека - а что такое Турк­ мения?

yak­laştıkça gerçek hüviyetiyle beliren, hu­ zurla gezinen keçi sürüsü... hayal meyal ak­ lım­da canlanan, hoş, çocukluk hatıraları. İşin aslı şu ki, 1941 sonbaharında Aşka­ bat, yani Türkmenistan, Moskova’dan tahli­ ye edilen mültecileri – daha minicik olan beni – bağrına basmıştı. Bize barınacak yer ve sıcak yemek sağlamıştı, kısacası bizi ha­ yati tehlikeden kurtarmıştı. Bugün hayat­ taysam, bunu Türkmenistan’a borçluyum. Ömrümün sonuna kadar minnet borçlu oldu­ğum Türkmenistan hakkında birileri ba­na sorarsa, bunları anlatmak isterdim.

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

55


образования

Реформа образования во имя преумножения интеллектуального потенциала нации Entelektüel Potansiyelinin Artırılması Adına Eğitim Alanında Gerçekleştirilen Reformlar 56 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА


eğitim

Ф

акт но­вей­шей ис­то­рии Турк­ме­нис­та­на: все гран­ диоз­ные пре­обра­зо­ва­ния эпо­хи но­во­го Воз­рож­де­ния на­ча­лись с ре­фор­ми­ро­ва­ния на­цио­наль­ной сис­те­мы обра­зо­ва­ния. Бук­ валь­но на сле­дую­щий день пос­ле из­бра­ния на долж­ность Пре­зи­ден­та Гур­­бан­­гу­лы Бер­ ды­му­ха­ме­дов под­пи­сал Указ “О со­вер­шен­ ство­ва­нии сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния”. А че­рез счи­тан­ные дни - 4 мар­та 2007 го­да бы­ло при­ня­то Пос­та­нов­ле­ние, ко­то­рое по­ло­ жи­ло на­­ча­­ло ко­рен­но­му ре­фор­ми­ро­ва­нию на­цио­­наль­­ной сис­те­мы обра­зо­ва­ния. Упоминание этих фактов в начале ста­тьи о сис­те­ме обра­зо­ва­ния в Турк­ме­нис­­та­не умест­но, пос­коль­ку, вопер­вых, сви­­де­тель­ ствует о вни­ма­нии, ко­то­рое гла­­ва Турк­ мен­ско­го госу­дар­ства Гур­бан­­гулы Бер­ды­ му­ха­ме­дов уде­ляет со­вер­шен­ство­ва­нию ра­бо­ты учеб­но-вос­пи­та­тель­ных учреж­де­ ний стра­ны и вы­во­ду оте­чес­твен­но­го обра­ зо­ва­ния на уро­вень раз­ви­тых стран мира, во­вто­рых, об ог­ром­ное зна­че­нии этих доку­мен­тов для фор­ми­ро­ва­ния на­цио­ наль­ной сис­те­мы обу­че­ния и вос­пи­­та­­ния под­рас­таю­ще­го по­ко­ле­ния, под­го­тов­ки вы­ со­­ко­­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных кад­ров для всех отрас­­лей на­род­но­го хозяйства страны. В соответствии с указанными доку­мен­ та­­ми шко­лы пе­реш­ли на деся­ти­летнее обра­зова­ние. Бы­ли пе­рес­мо­тре­ны и су­­ щес­­твен­­но мо­дер­ни­зи­ро­ва­ны и усо­­вер­­ шен­­ство­­ва­­ны учеб­ные пла­ны для выс­ших и сред­них школ и даже для детс­ких до­ школь­ных учреж­де­ний. В но­вых учеб­ных прог­рам­мах для сред­них школ, ву­зов и дет­ ских са­дов был сде­­лан упор на изу­че­ние инос­тран­ных язы­­ков. Осо­бое вни­ма­ние обра­ти­ли на де­тей, про­жи­ваю­щих в отда­ лен­ной сель­ской мест­нос­ти, для ко­то­рых в ве­лая­­тах откры­ли шко­лы-интер­на­ты для про­­дол­­же­­ния обу­че­ния в стар­ших клас­сах и по­лу­­чения сов­ре­мен­ного образования. «Моя главная задача как Президента заклю­чается в том, что­бы обес­пе­чить детям счаст­ли­вую жизнь, вы­рас­тить из них нас­­тоя­­щих па­трио­тов, чест­ных и поря­доч­ных людей. Если счаст­ли­вы дети, если зву­чит их ве­се­лый смех, зна­­ чит, они жи­вут в счаст­ли­вой стра­не», – эти сло­ва ли­де­ра на­ции Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­до­ва во всей пол­но­те отра­ жают суть по­ли­ти­чес­ко­го кур­са Турк­ме­

T

ürkmenistan’ın çağdaş tarihinin reel anlamda Yeniden Kalkınma Ham­le­si tüm olağanüstü dönü­ şüm­­lerini milli eğitim sistemindeki reform­larla başlamıştır. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov göreve başladığı günün hemen ardın­dan Eğitim Sisteminin İyileştirilmesi Ka­rarnamesini imzalamıştır. Bundan birkaç gün sonrada 4 Mart 2007 tarihinde ise mil­li eğitim sisteminin köklü reformunun baş­lan­ gı­cı­nı teşkil eden Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu hususlara yazımızın hemen başında de­ğinilmesi yerinde olacaktır. Zira bu uygu­ la-malar, önce Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un Türkme­ nis­tan­da eğitim-öğretim kurumlarının çağ­ daş­laş­tı­rıl­masına ve ulusal eğitim dü­ze­­yi­ nin gelişmiş dünya ülkelerinin seviye­si­ne çıka­rıl­ma­sına verdiği önemin birer ka­nı­tı­ dır. İkinci olarak milli eğitim sistemimi­nin yeniden yapılandırılması, yeni neslin çağ­ daş öğre­nim görmesi ve ülkedeki tüm eko­ no­mik sektörel alanlarda yüksek kalifiyeli kadro­ların yetiştirilmesi için çok mühim bir önem arz etmektedir. Belirtilen bu Kararname ve Kanunla, orta öğre­tim ku­rum­ların­da on yıl­lık eği­ti­­me geçil­miş, yük­sek öğre­tim ve orta öğre­tim okul­ların ve hat­ta okul önce­si eği­tim ku­ rum­­la­­rı­­nın eği­tim ve öğre­tim prog­ram­la­rı ye­­ni­­den göz­den ge­çi­ri­le­rek önem­li dü­zey­de iyi­leş­­tir­­me­­ler yapıl­mış­tır. Yük­sek öğre­­tim, orta öğre­tim ve okul önce­si eğitim ku­rum­­ la­­rı­nın yeni eği­tim prog­ram­larında ya­ban­­ cı dil­le­rin öğre­til­me­sine ağır­lık veril­miş­­tir. Uzak ve kırsal alan­lar­da ikamet eden ço­cuk­ la­rın eğitimlerine devam edebilmeleri için

TARAFSIZLIGIN

15

Зеки ПЕКТАШ

Проректор по Научной международный туркменотурецкого университета.

Zeki PEKTAŞ

Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi rektör yardımcısı.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

57


образования «Моя главная задача как Президента заключается в том, чтобы обеспечить детям счастливую жизнь, вырастить из них настоящих патриотов, честных и порядочных людей. Если счастливы дети, если звучит их веселый смех, значит, они живут в счастливой стране», – эти слова лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова.

58 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

нис­та­на – стра­­ны, где бла­го­даря без­мер­ ной за­­бо­­те ее Пре­зи­ден­та сбы­ваются са­мые за­­вет­ные меч­ты под­рас­таю­ще­го по­­ко­­ле­ния эпо­хи но­во­го Воз­рож­де­ния и ве­ли­­ких пре­обра­зо­ваний. В эпоху нового Возрождения и ве­ли­ких пре­обра­зо­ва­ний ве­дется гран­диоз­ное по своим масш­та­бам строи­тель­ство но­вых до­ школь­ных учреж­де­ний и школ, ме­­ди­цин­ ских учреж­де­ний, эсте­ти­чес­ких и ху­­до­жес­ твен­ных цен­тров для де­тей и юно­­шес­тва, спор­тив­ных пло­ща­док и раз­­вле­­ка­­тель­ ных цен­тров, осна­щен­ных са­мым сов­ре­ мен­ным обо­ру­до­ва­нием и учеб­­но-тех­ ни­чес­ки­ми сред­ства­ми. Воз­ве­­де­­ние этих важ­ней­ших объек­тов со­циаль­но-куль­тур­ но­го наз­на­че­ния приз­ва­но спо­соб­ство­вать улуч­ше­нию уровня жиз­ни де­тей, успеш­ но­му прет­во­ре­нию ши­ро­ко­масш­таб­ной обра­зо­ва­тель­ной ре­фор­мы, важ­ней­шим прио­ри­те­том ко­­то­­рой явля­ется все­сто­рон­ няя за­бо­та о юных граж­да­нах стра­ны. Обес­пе­чить детям бла­го­по­луч­ную и дос­той­ную жизнь, соз­дать все усло­вия для мак­си­маль­ной реа­ли­за­ции ин­тел­ лек­туаль­но­го по­тен­циа­ла под­рас­таю­ще­ го по­ко­ле­ния – на это на­це­ле­ны уси­­лия Пре­зи­ден­та Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­­ха­­ме­­ до­ва, про­дик­то­ван­ные преж­де все­го вы­ со­чайшей ответственностью за судьбу Оте­чес­тва, его счастливое будущее. Здесь важ­но под­черк­нуть, что но­­вые сов­ре­мен­ные шко­лы и дет­ские са­ды стро­­ят­ся не толь­ко в сто­ли­це и ве­лаят­ ских цен­трах, но и в дру­гих го­ро­дах и се­лах стра­ны. При­чем все но­вые шко­лы в обя­за­тель­ном поряд­ ке осна­щаются

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

vilayet merkezlerinde yatılı okullar açılarak, çağdaş eğitim alabilmeleri sağlanmıştır. Türkmenistan Lideri Gurbanguli Berdi­ mu­ha­medov: “Devlet Başkanı olarak esas gö­re­vim, çocuklarımıza mutlu bir hayat sağ­ la­mak, onlardan birer gerçek vatansever, dü­rüst ve düzgün insan yetiştirmektir. Eğer çocuk­la­rımız mutlu ve her yerden on­la­rın ne­şe dolu sesleri duyuluyorsa, bu onla­rın mutlu bir ülkede yaşamakda olduk­la­rı­nın göster­gesi­dir" şeklindeki söz­le­ri, “Yeni­den Kal­kın­ma ve Bü­yük Reform­la­rın Çağı” ülke­ sin­de yetişmekte olan yeni neslin en büyük hayallerinin Devlet Başkanın yakından ilgisi sayesinde gerçeğe dönüştüğü Türk­ me­nis­tan’ın siyasi politikasının özünü tüm yön­leriyle yansıtmaktadır. “Yeniden Kalkınma ve Büyük Reformlar Çağı”nda büyüklükleri bakımından muh­te­ şem, en modern donanımları ile yeni eği­tim teknik araçlarına sahip okul önce­si eği­tim kurumlarının ve orta öğretim okul­la­rı­nın, çocuk ve gençliğe hizmet edecek me­di­kal ve sağlık kurumlarının, güzel sa­nat­lar mer­ kez­leri­nin, spor tesisleriyle spor alan­ları­nın ve eğlence mer­kez­lerinin inşaat­la­rı devam etmek­te­dir. Bu sosyal ve kül­tü­rel tesis­le­rin inşaat­ları, yeti­şen nes­lin ha­yat stan­dart­ları­ nın iyileş­tirilmesini, genç vatandaşların her tür­lü ilgi ve desteğin sağlanması konuları önce­likli olan çok kapsamlı eğitim reformu­ nun hayata geçirilmesini amaçlanmaktadır. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi­muha­ me­dov’un her şeyden önce Ata Vatanımızın ka­deri ve aydın geleceği adına so­ rumluluk bi­


eğitim са­мы­ми пе­ре­до­вы­ми тех­но­ло­гия­ми. Се­ год­ня в Турк­ме­нис­та­не даже мо­ло­дежь из сель­ской глу­бин­ки имеет дос­туп к муль­ти­ме­дий­ной и компью­тер­ной тех­ни­ ке, по­­лу­ча­ет обра­зо­ва­ние с по­мощью ин­ тер­­ак­тив­ных ме­то­дов обу­че­ния. Все это, не­сом­нен­но, поз­воляет юным турк­ме­ нис­тан­цам полу­чать обра­зо­ва­ние ми­ро­ во­го уровня, обо­га­щать свой вну­трен­ний мир, рас­ширять кру­го­зор, зна­­ко­миться с дос­ти­же­ния­ми нау­­­­ки, что, бе­зус­лов­но, спо­соб­ствует пробуждению у мо­лодых интереса к научным исследо­ва­ниям. Президент Туркменистана на сос­тояв­­ шей­ся в на­ча­ле 2010 го­да встре­че с пред­ ста­ви­телями творческой интелли­ген­ции страны сказал: «Посоветовавшись с нашими почет­ ны­­ми ста­рей­ши­на­ми, мы, в целях вос­­ста­ нов­­ле­ния бла­го­род­ных тра­ди­ций на­шей куль­ту­ры, приш­ли к ре­ше­нию открыть во всех се­лах, по­сел­ках, го­ро­дах этра­пов и этрап­ских цен­трах музы­каль­ные шко­ лы, во­зоб­но­вить дея­тель­ность сель­ских биб­­лио­тек, домов культуры, обеспечить для них доступ к Интернету и оснастить их компьютерной техникой». И это является еще од­ним яр­ким сви­­ де­тель­ством сис­те­ма­ти­чес­кой за­бо­­ты ли­­де­­ра на­ции о ду­хов­но бо­­га­­том и ин­ тел­лек­туаль­но раз­ви­том под­рас­таю­щем по­ко­ле­нии. Его гар­мо­нич­но­му вос­­пи­та­ нию спо­соб­ствует и прет­во­­ре­­ние в жизнь обра­зо­ва­тель­ной ре­фор­мы – осно­вы ос­ нов прог­рес­са го­су­дар­ства и общес­тва. Под­го­тов­ка про­фес­сио­наль­ных кад­ров для сфе­ры обра­­зо­­ва­­ния, укреп­ле­ние ма­те­риаль­но-тех­­ни­­­чес­­­кой ба­зы дет­­­ских учреж­де­ний, строи­­тель­ство сов­ре­­мен­ ных, ос­на­щен­ных пе­ре­­до­­вы­­ми тех­но­ ло­гия­ми дет­ских са­дов, школ, ву­зов, куль­тур­ных и раз­­вле­­ка­­тель­ных цен­тров – лишь часть той поис­ти­не ти­та­ни­чес­кой ра­бо­ты, ко­то­рая ве­­дется се­годня в стра­ не во имя ее бла­го­получного будущего. К при­ме­ру, за время свое­го су­щес­тво­ ва­ния оз­до­ро­ви­тель­ные цен­тры Геок­де­­­ре при­об­ре­ли зас­лу­жен­ную сла­ву цен­­­тров все­сто­рон­не­го раз­ви­тия де­тей. Дос­­та­­точ­­ но на­пом­нить, что имен­но здесь про­хо­ дил Меж­ду­на­род­ный фес­ти­­валь «Зо­ло­ тое по­ко­ле­ние Зо­ло­то­го ве­ка» с учас­тием та­лант­ли­вых де­тей из раз­ных стран ми­ра; здесь го­то­ви­лись к от­вет­ствен­­ным со­рев­

linciyle ele aldığı tüm çabaları, çocuklara mü­reffeh bir hayat sağlama ve yetişmekte olan neslin entelektüel potansiyelinin aza­ mi düzeyde gerçekleşmesi için gerekli tüm şart­ları oluşturmaya yöneliktir. Bu aşamada, yalnız başkent ve vila­yet mer­kez­leriy­le sınırlı kalmayıp, ülke­nin di­ğer şehir­lerin­de, köy­lerin­de ve kasa­ba­la­rın­da da yeni modern okul ve kreş­­le­rin inşa edil­di­ği­ ni belirtmemiz çok önemlidir. Üstelik tüm yeni okullar mutlak şekilde en gelişmiş tek­ nolojik araç gereçlerle donatılmaktadır. Yani, günümüz Türkmenistan’da kırsal böl­ge­ler­de yaşayan gençler bile çoklu ortama ve bil­gi­ sayar teknolojisine ulaşabilmekte, inter­aktif eğitim metodlar yardımıyla eği­tim gör­mek­ te­dir. Tüm bunlar şüphesiz ola­­rak genç Türk­ me­nis­tan­lıların dünya dü­ze­yin­de bir eği­tim alma­la­rına, kendi iç dün­ya­la­rı­nı geliş­tir­me­ le­ri­ne, bil­gi­le­ri­ni geniş­let­me­lerine, ilim ve bilimin ulaştığı en üst nok­taları tanımalarına im­kan sağlamakta ve gençlerin bilimsel araş­tır­ma­lara yönelik ilgilerinin yükselen trend­le artmasına yar­dım­cı olmaktadır. Türkmenistan Devlet Başkanı 2010 yılı ba­şın­da Türkmenistanlı sanat dünyası ileri ge­len­leriyle yaptığı gö­rüşmede:“Değerli ka­ na­at önderlerinin görüşleri doğrultusunda, kül­türümüzün asil geleneklerinin yeni­ den canlandırılması amacıyla tüm köy, ka­ saba, şehir ve ilçe merkezlerimizde müzik okullarının açılması, köy kütüphaneleri ile kültür ve sanat evlerinin çalışmasına hız verilmesi, buralarda Internet erişimine im­ kan sağlanması ve tümünün bilgisayarlarla donatılması kararını aldık” demiştir. Bu da Türkmen liderinin yetişmekte olan zen­gin mane­vi değerlere sahip ve ente­ lek­tüel ola­rak geliş­miş genç nes­le yöne­lik sis­te­ma­tik ilgi ve alakasının parlak örnek­ le­rin­­den biridir. Devlet ve toplu­mun kal­ kın­ması­na yöne­lik adımların en asli temeli

TARAFSIZLIGIN

15

Türkmenistan Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov: “Devlet Başkanı olarak esas görevim, çocuklarımıza mutlu bir hayat sağlamak, onlardan birer gerçek vatansever, dürüst ve düzgün insan yetiştirmektir. Eğer çocuklarımız mutlu ve her yerden onların neşe dolu sesleri duyuluyorsa, bu onların mutlu bir ülkede yaşamakda olduklarının göstergesidir"

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

59


образования Инновационная модель развития, из­бран­ная Турк­ме­нис­­ та­ном, требует бе­зус­лов­но­го профессионализма от спе­циа­ листов всех сфер и отраслей, пос­тоян­но­го нара­щи­вания научного по­тен­циа­ла, то есть – воспи­та­ния все но­­вых и новых поколений собственных интел­­лек­­туа­лов, квали­ фицированных нацио­наль­ных кадров - широко эру­ди­ро­ ван­ных, творчески мысля­щих, свободно ориен­тирую­щихся во всех достижениях науч­но-технического прогресса. Türkmenistan’ın seçmiş olduğu yenilik­çi ge­liş­me modeli, tüm alan ve branş uzman­la­rın­dan koşulsuz profesyonellik, bilim­sel potansiyelin kesintisiz olarak artı­rıl­ma­sı­nı, yani günbegün daha aydın nesil­le­rin yetiştirilmesini, yaratıcı bilimsel dü­şün­ce­ye, çabuk kavrama yeteneğine sahip, her yönüy­le bilimsel ve teknolojik ilerlemelere odak­lı kalifiyeli milli kadroların eğitilmesini gerek­tirmektedir. но­ва­ниям участ­ни­ки тре­­­тьей Меж­ду­на­ род­ной олим­пиа­ды школь­­ни­ков по ком­­ пью­тер­­ным про­ек­там; сос­тя­за­лись юные хи­ми­ки – участ­ни­ки 43-й Меж­ду­на­род­ ной Мен­де­леев­ской олим­пиа­ды. Так­же для де­тей рас­пах­ну­ли не­дав­но свои две­ ри сов­ре­мен­ные бла­­го­­устроен­­ные здрав­ ни­цы и в На­цио­­наль­­ной турис­ти­чес­кой зоне «Ава­за», в ко­­то­­рых смо­гут отды­хать не толь­ко юные турк­ме­нис­тан­цы, но и де­ ти из раз­ных стран мира. Отметим, что юные турк­ме­нис­танцы не раз дос­той­но пред­став­ля­ли на­шу стра­­ну на Мен­де­ле­ев­ских олим­пиа­дах, не­од­­но­­ крат­но ста­но­ви­лись при­зе­ра­ми Все­­мир­ ной олим­пиа­ды по хи­мии, Про­ект­­ной олим­пиа­ды, Меж­ду­на­род­ной олим­пиа­­ды школь­ни­ков по ес­тес­твен­ным, гу­­ма­­ни­тар­ ным и прик­лад­ным нау­кам и дру­гих сос­ тя­за­ний. И в этот раз, в Аш­ха­ба­де, ко­пил­ку наг­рад турк­мен­ских школь­ни­ков по­пол­ ни­ли одна зо­ло­тая ме­даль, две се­ре­бря­ ные и че­ты­ре брон­зо­вые ме­да­ли. В це­лом 2009 год при­нес 12 «олим­пий­ских» ме­да­ лей раз­но­го дос­тоин­ства, ко­то­рые уче­ни­ ки раз­­лич­­ных школ стра­ны при­вез­ли из Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Румынии. Еще одно, не менее зна­ко­вое со­бы­тие – от­кры­тие в Аш­ха­ба­де при учас­тии Пре­ зи­ден­тов Турк­ме­нис­та­на и Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции но­во­го зда­ния сов­­мест­­ной турк­ме­но-рос­сий­ской сред­ней обще­ обра­зо­ва­тель­ной шко­лы им. А.С. Пуш­ ки­на. Ведь имен­но эпоха но­во­го Воз­ рож­де­ния, ког­да осо­бое вни­ма­ние ста­­ли

60 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

olan eğitim reformunun hayata geçirilmesi de, genç neslin uyum içinde yetiştirilmesine yar­dım etmektedir. Eğitim alanında profes­ yo­nel kadroların yetiştirilmesi, çocuk eğitim ku­rum­larının maddi ve teknik imkanlarının sağ­lam­laştırılması, en yeni teknolojilerle dona­tıl­mış modern kreşlerin, orta öğretim okul­ları­nın, yüksek öğretim kurumlarının ve sosyal gelişim ve eğitim merkezlerinin inşa edilmesi, bugünlerde türkmenistanın par­lak geleceği adına gerçekleştirilmekte olan muazzam büyüklükteki çalışmaların sa­dece birkaç örnektir. Gökdere Sağlık kompleksi, kurulduğu an­ dan bu yana çocukları her yönde ge­liş­ti­ren mer­­kez­ler olma yö­nün­deki hak et­ti­ği üne ka­vuş­muş­tur. Dünyanın dört bir ya­nın­dan gelen en yetenekli çocukların katıldığı “Altın Çağın Altın Nesli” Uluslararası Fes­ti­va­­li­nin burada gerçekleştirildiğini hatır­lat­ma­mız bile yeterli olacaktır. Orta öğretim ça­ğın­da­ki öğren­ciler arasında yapılan Üçün­cü Ulus­lar­ ara­sı Bilgisayar Projeleri ya­rış­ma­sı­nın ka­tı­ lım­cı­ları, en zorlu yarışma etap­ları­na bura­da hazır­lan­mış, 43. Ulus­lar­ara­sı Mendeleyev Olim­pi­yat­larına katılan genç kim­yagerler ise me­ziyetlerini işte tam bura­da ortaya koy­muş­lar­dır. Bunların dı­şın­da Avaza Ulusal Tu­rizm Bölgesinde de ço­cuklar için tam do­ na­nım­lı sağlık ve dinlenme tesisleri açılmış olup, buralarda genç Türkmenistanlılar dı­ şın­da dünyanın dört bir yanından gelecek genç­ler de dinlenme imkânları bulacaklardır. Bu arada genç Türkmenistanlı öğren­ci­ler büyük başarıyla Mendeleyev Olimpi­yat­la­ rında defalarca Türkmenistan'ı temsil etmiş olduklarını, Dünya Kimya Olimpiyatında, Proje Olimpiyatlarında, Uluslararası Okul Çağı Çocuk Doğal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Uygulamalı Bilimler Olimpiyatlarında ve diğer yarışmalarda defalarca ödül aldık­ la­rı­nı da belirtmeliyiz. Daha yakın zaman­ da Aşkabat’ta Türkmen öğrencilerin ödül kolek­siyonlarına bir altın, iki gümüş ve dört bronz madalya katmışlardır. Genel ola­rak ele aldığımızda 2009 yılı itibarıyla fark­lı okullardaki öğrenciler Almanya, Bü­yük Bri­ tan­ya ve Romanya’dan aldık­ları çeşitli dere­ celerdeki 12 adet Olim­pi­yat ma­dal­ya­la­rını Türkmenistana getir­miş­ler­dir. Aşkabat’ta Türkmenistan ve Rusya Fede­ ras­yonu Devlet Başkanlarının katılımıyla ger­çek­le­şen A.S. Puş­kin Adın­daki Ortak Türk­men-Rus orta öğre­tim oku­lu­nun yeni


eğitim уделять ин­тел­лек­туаль­но­му раз­­ви­­тию нации, откры­ла ши­ро­кие воз­мож­ности для пло­дот­вор­ных меж­­ду­­на­­род­­ных кон­ так­тов в сфере образования. Неотъемлемая часть обра­зо­­ва­­тель­ ной ре­фор­мы – вы­пуск но­вых, ка­чес­ твен­­ных учеб­ных изда­ний. В 2009 году было из­да­но свы­ше 60 наиме­но­ва­ ний учеб­ни­ков и учеб­ных по­со­бий для школь­ни­ков, боль­шая часть учеб­ной ли­ те­ра­ту­ры вы­пу­ще­но впервые. Раз­ви­тию та­лан­тов под­­рас­­таю­­ще­­го по­ко­ле­ния спо­соб­ствует про­ве­де­ние раз­лич­ных твор­чес­ких сос­тя­за­ний как об­ще­на­цио­наль­ного, так и меж­ду­на­ род­но­го масш­та­ба, а так­же учас­тие дет­ ских и юно­шес­ких кол­лек­ти­вов Турк­ме­ нис­та­на в меж­ду­на­род­ных кон­кур­сах и фес­ти­валях. В твор­чес­ких сос­тяза­ниях, про­во­ди­мых в стра­не в рам­ках став­ших тра­ди­цион­ны­ми кон­кур­сов «Га­раш­­сыз­ лы­­гын мер­джен дяне­ля­ри», «Гор­кут оваз­­ла­ры», «Ин эй­же­жик гыз­жа­газ», «Мер­да­на не­сил» еже­год­но при­ни­мают учас­тие тыся­чи та­лант­ли­вой дет­во­ры всех пяти ве­лая­тов и горо­да Ашха­ба­да. Инновационная модель раз­ви­тия, из­ бран­ная Турк­ме­нис­та­ном, тре­бует бе­зус­ лов­но­го про­фес­сио­на­лиз­ма от спе­циа­ лис­тов всех сфер и от­рас­лей, пос­тоян­но­го на­ра­щи­ва­ния науч­но­го по­тен­циа­ла, то есть – вос­пи­та­ния все но­­вых и но­вых по­ко­ле­ний соб­ствен­ных ин­тел­лек­туа­лов, ква­ли­фи­ци­ ро­ван­ных на­цио­наль­ных ка­дров - ши­ро­ ко эру­ди­ро­ван­ных, твор­чес­ки мыс­ля­щих, сво­бод­но ориен­ти­рую­щихся во всех дос­ ти­же­ниях науч­но-тех­ни­чес­ко­го прог­рес­са. Как известно, конкретными шагами в этом направлении стали увеличение на­ бора студентов в высшие и средние спе­ циаль­ные учебные заведения, открытие в них новых факультетов для подготовки специалистов востребованного про­ филя, строительство новых современных вузов, школ и детских садов по всей стра­ не. Каждое из этих учреждений, будь оно в городе или в сельской местности, обяза­ тельно оснащается компьютерным обо­ рудованием, подключается к Интернету. В августе 2009 года всту­пил в си­лу но­­ вый За­кон Турк­ме­нис­та­на «Об обра­зо­­ва­ нии», сам факт появ­ле­ния ко­то­ро­­го – ве­ле­ ние вре­ме­ни, тех гран­диоз­ных за­дач, что пос­тав­ле­ны Пре­­зи­­ден­­том Турк­ме­нис­та­на

bina­sı­nın hiz­me­te açıl­mış olması da belir­ til­mesi ge­re­ken önem­li atılım­lar­dan biri­dir. Zira özel­lik­le ulu­sun ente­lek­tüel geli­şi­min­ de özel ilginin yönlendirilmesine, eğitim ala­nındaki uluslararası düzeydeki başarılı ve verimli işbirliği için geniş imkanlar sağ­ la­mış bulunmaktadır. Eğitim reformunun olmazsa olmaz par­ ça­­la­rın­dan biri de yeni ve kaliteli eğitim ve ders kitap­larının hazırlanmasıdır. 2009 yı­lında öğrenciler için 60’tan fazla çeşitli branş­larda ders kitabı ve eğitim literatürü basıl­mış olup, bu eğitim materyallerinin çoğu ilk defa yayımlanmıştır. Türkmenistanda hem ulusal hem de ulus­ lar­arası düzeylerde çeşitli sanat ve yetenek yarışmalarının gerçekleştiriliyor olması ve ay­rıca Türkmenistan genç ve çocuk toplu­ luk ve gruplarının uluslararası yarışma ve fes­ti­val­lere katılmaları, yetişmekte olan genç nes­lin yeteneklerinin gelişmeye de­ vam etme­si­ne katkıda bulunmaktadır. Ge­ le­nek­sel hale gelen “Garaşsızlığın Mercen Dane­leri” (Bağımsızlığın Mercan Taneleri), “Gor­kut Ovazları” (Dede Korkut Melo­di­ le­ri), “İn eyjejik Gızjagaz” (Yen Yetenekli Kız­cağız) ve “Merdana Nesil” (Cesur Nesil) sanat yarışmalarına Aşkabat şehrinden ve tüm beş vilayetimizden her yıl binlerce ye­ te­nek­li çocuk katılmaktadır. Türkmenistan’ın seçmiş olduğu yenilik­çi ge­liş­me modeli, tüm alan ve branş uzman­ la­rın­dan koşulsuz profesyonellik, bilim­sel potansiyelin kesintisiz olarak artı­rıl­ma­sı­ nı, yani günbegün daha aydın nesil­le­rin yetiştirilmesini, yaratıcı bilimsel dü­şün­ce­ ye, çabuk kavrama yeteneğine sahip, her yönüy­le bilimsel ve teknolojik ilerlemelere odak­lı kalifiyeli milli kadroların eğitilmesini

TARAFSIZLIGIN

15

Узы креп­ну­ще­ го день ото дня пло­дот­вор­но­го сот­руд­ни­чес­ тва свя­зы­вают Турк­ме­нис­тан с ЮНЕСКО – круп­ ней­шей меж­ ду­на­род­ной ор­га­ни­за­цией, приз­ван­ной со­дей­ство­вать гло­баль­но­му сот­руд­­ни­­чес­­тву в об­лас­ти обра­ зо­ва­ния, нау­­ки и куль­ту­ры. Eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki küre­sel işbir­­ li­ği­ne kat­kıda bulunmayı amaç­­la­yan en bü­yük uluslar­ ara­sı kuru­luş olan UNESCO ile Türk­me­nis­tan ara­sın­da gün geç­tik­çe daha da sağ­lam­la­şan işbir­li­ği bağ­ları mev­cut­tur.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

61


образования Пре­зи­ден­т Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­ дов: "Об­ра­зо­ ва­ние - один из тех ключевых фак­торов, что определяют будущее стра­ ны, духовный, социальный, эконо­ми­чес­кий и культурный прогресс общес­тва." Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­до­вым пе­ред об­ щес­­твом в тре­тьем тыся­че­ле­тии. В этом на­­ це­­лен­ном на перс­пек­ти­ву до­ку­мен­те чет­­ко сфор­му­ли­ро­ва­ны прин­ци­пы го­су­­дар­ствен­­ ной по­ли­ти­ки в об­лас­ти обра­зо­ва­ния, ко­ то­рые слу­жат осно­вой для ее ре­фор­ми­ ро­ва­ния и даль­ней­ше­го эффек­тив­но­го раз­ви­тия, кон­кре­ти­зи­ро­ва­ны раз­лич­ные ас­пек­ты об­ра­зо­­ва­­тель­­но­­го про­цес­са. Важнейшую задачу – под­го­тов­ку вы­со­ ко­клас­сных спе­циа­лис­тов для всех сфер и отрас­лей – приз­ва­ны ре­шать строя­ щие­ся в стра­не но­вые ву­зы. В 2009 году в Аш­ха­ба­де бы­ли от­кры­ты но­вые зда­­ния Турк­мен­ско­го го­су­дар­ствен­но­го инс­ти­­ ту­та тран­спор­та и свя­зи, Ака­де­­мии по­ ли­ции МВД Турк­ме­нис­та­на, вто­­рой оче­ ре­ди Во­ен­ной ака­де­мии. В сто­лич­ном фи­лиа­ле Рос­сийского госу­дар­­ственного университета нефти и га­за им. И.М.Губ­ки­ на началось обучение первокурсников, про­шед­ших довузовскую подготовку. С на­ча­ла нынешнего, 2010-го, года тор­жес­ твен­но сданы в эксплуатацию оче­ред­ные новые здания вузов страны: в Ма­ры – энергетического института, а в Даш­огузе – сельскохозяйственного инс­ти­тута. Отметим, что в скором времени пе­ре­ чень этих учреждений пополнит ряд но­­ вых зда­ний инс­ти­ту­тов – По­ли­тех­ни­чес­­ ко­го, Туркменского государственного ме­­ди­цинского института (который об­ ре­тет статус университета). Кроме того, в столице вырастет еще один учебный кор­пус Туркменского государственного

62 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

gerek­tirmektedir. Bilindiği gibi, yüksek ve orta mesleki eği­tim kurumlarına alınan öğrenci konten­ jan sayısının artırılması, yüksek öğrenim ku­­rum­­la­rın­da ihtiyacın en yoğun olduğu alan­larda uzman­la­rın yetiştirilmesini amaç­ la­yan yeni fakül­te­le­rin açılması, tüm ülke ge­ne­lin­de yeni ve modern üniversitele­rin, orta öğretim okullarının ve kreşlerin in­şa­at­­ la­rı, bu yönde atılan en somut adım­lar­dan olmuş­tur. Şe­hir­de veya köyde, ne­re­de olur­ lar­sa olsun, bu öğre­tim kurumla­rın­dan her biri mutlak bir şe­kil­de bilgisayarlar­la do­na­ tıl­mak­ta ve Inter­net ağına bağlan­mak­ta­dır. 2009 yılı Ağustos ayında Türkmenistan Eğitim Kanunu yürürlüğe girmiş olup, bu Ka­nu­nun doğuşu, zamanın ta kendisinin, hat­ta Türkmenistan Devlet Başkanı Gur­ banguli Berdimuhamedov tarafından ulus­ ça var­lı­ğı­mı­zın üçün­cü bin yılında top­lum önü­ne konulan o muhteşem görevle­rin ge­ re­ği­dir. Önümüzdeki gelecek hedef­le­ri­nin hayata geçirilmesini amaçlayan bu bel­ge­ de, devlet politikamızın eğitim alanındaki re­formlar ile etkili gelişmenin devamı için te­mel oluşturan reform prensipleri net ola­rak belirlenmiş, eğitim sürecinin çeşitli yön­leri netliğe kavuşturulmuştur. Türkmenistan Devlet Başkanlığı bünye­ sin­de Kamu Yönetimi Akademisi açılmıştır. Türk­men liderinin ifade ettiği gibi, reform­ la­rın ger­çek­leş­tiril­mesi hızı büyük ölçü­de kamu çalı­şan­ları­nın ve yöne­tim uzman­la­ rı­nın eğitim seviyelerine, geniş fikirlilik­le­ ri­ne, kararlılıklarına ve organizasyon yete­


eğitim уни­верситета имени Махтумкули, зда­ ние Туркменского государственного инс­­­ти­ту­та куль­ту­ры. Тор­жес­твен­ная це­ре­мо­ния чест­во­ва­­­­­ния пер­вых вы­пуск­ни­ков прош­ла в Инс­­­ти­­ту­те меж­ду­на­род­ных отно­ше­ний Ми­нис­тер­ ства инос­тран­ных дел Турк­­ме­нис­та­на. Соз­ да­ние на­цио­наль­ной шко­­лы дип­ло­ма­тии пре­до­пре­де­лил ак­тив­­ный внеш­не­по­ли­ти­ чес­кий курс турк­мен­ско­го ли­де­ра. Но­вый оте­чес­твен­ный вуз на­це­лен на вы­пол­ не­ние та­ких за­дач, как соз­да­ние еди­ной сис­те­мы про­фес­сио­наль­ной под­го­тов­ки и пе­ре­под­го­тов­ки кад­­­ров для дип­­ло­­ма­­ ти­чес­кой служ­бы Турк­­­ме­нис­та­на, а так­же на­ла­жи­ва­ние науч­­но-ис­сле­­до­ва­тель­ской дея­тель­нос­ти по фун­­да­­мен­­таль­ным проб­ ле­мам меж­­­ду­­­на­­­род­­­ных от­но­ше­ний и раз­ви­­тия сов­ре­мен­но­го мира. Се­годня в под­го­тов­ке бу­ду­щих дип­ло­ма­тов исполь­ зует­ся пе­ре­до­вой зарубежный опыт. Создана Академия государственной служ­бы при Президенте Туркменистана. Как считает туркменский лидер, тем­пы про­ве­де­ния ре­форм в не­ма­лой сте­пе­ ни за­висят от обра­зо­ван­нос­ти, ши­ро­ ты взгля­дов, энер­гич­нос­ти и ор­га­ни­за­ торских способностей государственных служащих, специалистов-управленцев. Появление новых специальностей в оте­чественных вузах – один из аспектов об­ра­зовательной реформы. Только за последние два года в высших школах стра­ны было открыто около тридцати но­ вых направлений подготовки сту­ден­тов. Этот процесс обусловлен стре­ми­тель­ ными темпами социально-эко­но­ми­чес­ ко­го раз­ви­тия на­ше­го го­су­дар­ства, гран­ диоз­ными планами по переустройству жиз­ни всех регионов страны. Туркменские студенты в оте­чес­твен­ ных и прес­тиж­ных за­ру­беж­ных ву­зах при­обре­­тают тео­ре­ти­чес­кие зна­ния и прак­­­ти­­чес­­кие на­­вы­­ки в облас­ти ин­фор­ ма­цион­ных и ин­же­нер­ных тех­­но­­ло­­гий, сель­­ско­го хозяй­ства, ме­ди­ци­ны и спор­ та, архи­тек­ту­ры и строи­тель­ства, эко­ но­ми­ки и фи­нан­сов, неф­те­га­зо­вой, хи­ ми­чес­кой и пи­ще­вой про­мыш­лен­нос­ти, до­рож­­но-тран­­спорт­­ной сфе­ры и сфе­ры ту­­риз­­ма, морс­­ко­­го су­­до­­ход­ства и ры­ бо­­лов­­ства, меж­­ду­­на­­род­­ной по­ли­­ти­­ки и жур­на­лис­ти­ки, а так­же по десят­кам дру­ гих востребованных спе­циальностей.

nek­le­rine bağlıdır. Türkmenistan’da sadece son iki yıl için­de mev­cut üni­ver­si­te­lerin bünyesinde sayı­la­rı 30’un üzerinde yeni değişik bölümler açıl­ mıştır. Bu süreç, ülkenin sosyal ve eko­no­ mik kalkınmasında yaşanan büyük bir hızın ve Türkmenistan’ın her bölgesindeki hayat stan­dartlarının yenilenmesiyle ilgili müthiş planların neticesidir. Yabancı ülkelerde eğitimlerini sürdüren Türk­men öğren­ciler, o ülke­ler­deki en say­gın üni­ver­si­te­le­rin, enfor­mas­yon ve mühen­dis­ lik tek­no­lo­jileri, tarım, tıp ve spor, mi­mar­­ lık, inşaat, ikti­sat ve maliye, pet­rol ve do­­ğal gaz, kimya ve yiye­cek sana­yi, yol, ulaş­­tır­­ma ve turizm, gemi­cilik ve balık­çı­­lık, ulus­lar­ara­ sı politika ve gazeteci­lik alan­la­rın­da, ayrı­ca ihtiyaç duyulan onlarca deği­şik alanlarda okumaktadırlar. Sağ­lam ulus­lararası alandaki bağlantıların geliş­ti­ril­mesi ve artırılması adına yabancı dil­lerin öğre­nil­me­si konularında ne­ re­dey­se hiç bir sınır bulunmamaktadır. Özellikle Türkmenistan ve Türkiye ara­ sın­­da­­ki eğitim işbirliğinin Türkmenistanın ba­ğım­sızlığın ilk yılları içerisinde tesis edil­ miş olması, iki kardeş ülkenin dostluk ve ikti­sadi bağlarının dahada pekişmesine se­bep olmuş­tur. Bu işbirliği neticesinde Tür­ki­ye’deki çeşitli eğitim kurumlarında Türk­me­nis­tanlı öğrencilerin öğrenim gör­ me­si ile iki ülkenin ticari işbirliğinin gün­ den güne artmasına vesile olmuştur. Türk­ me­­nis­­tan’da halihazırda eğitim alanında 14 adet müşterek Türkmen-Türk liseleri, bir adet Türk İlköğretim ve Anadolu lisesi, Baş­kent Eğitim kurs merkezi ve Uluslararası Türk­men-Türk Üniversitesi faaliyet göster­ mek­te­dir. Bu eği­tim kurum­ları Türk­me­

TARAFSIZLIGIN

15

Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov: “Eğitim, bir ülkenin geleceğini, top­ lu­munun ahlaki değerlerini, sos­yal, eko­no­ mik ve kültürel ilerlemesini be­ lir­leyen en temel etkenlerden biridir”.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

63


образования Обра­зо­­ва­­ тель­ная ре­ фор­ма ста­ла важ­ней­шим прио­ри­те­том госу­дар­с твен­ ной по­ли­­ти­­ки, сфе­рой ин­те­ гра­ции об­ще­­ на­­цио­­наль­­ных интересов и инте­ресов каж­до­го гражданина, глав­ным усло­ вием по­вы­ ше­ния тем­пов со­циаль­но-эко­­ но­­ми­­чес­­ко­го раз­ви­тия стра­ ны, куль­тур­но­го и ду­хов­но­го раз­ ви­тия турк­мен­ ско­го об­щес­тва эпо­хи но­во­го Воз­рож­де­ния и ве­ли­ких пре­ обра­зо­ва­ний.­

64 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

Прак­тически нет гра­ниц и для изучения инос­транных язы­ков - важнейшего фак­ тора развития и на­ра­щи­вания тесных меж­дународных контак­тов. Следует отметить, что в сфере обра­ зо­вания гуманитарное сотрудничество Турк­менистана и Турции особенно масш­ таб­но. В высших учебных заве­де­ниях Турции обучаются более полу­то­ра тысяч туркменских студентов, в Турк­ме­нис­тане функционируют четыр­над­цати туркменотурецких обще­обра­зо­ва­тель­ных школ, турецкая начальная школа, обра­зо­ва­ тель­ный центр «Башкент», Меж­ду­на­род­ ный туркмено-турецкий уни­верситет. Узы креп­ну­ще­го день ото дня пло­ дот­вор­но­го сот­руд­ни­чес­тва свя­зы­вают Турк­ме­нис­тан с ЮНЕСКО – круп­ней­шей меж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­цией, приз­ван­ ной со­дей­ство­вать гло­баль­но­му сот­руд­­ ни­­чес­­тву в об­лас­ти обра­зо­ва­ния, нау­­ки и куль­ту­ры. Как из­вест­но, в 2009 го­ду Пре­ зи­дент Турк­ме­нис­та­на Гур­­бан­гу­лы Бер­ды­ му­ха­ме­дов был удос­то­ен выс­шей наг­ра­ды Ор­га­ни­за­ции Объе­ди­нен­ных На­ций по воп­ро­сам об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры Зо­ло­той ме­да­ли «Ави­цен­на». Сим­во­лич­но, что эта наг­ра­да, ко­то­рой удос­таи­ваются ис­клю­чи­­тель­но гла­вы го­су­дар­ств, наз­ва­на в честь Ави­цен­ны - ве­ли­чай­ше­го прос­ве­ ти­теля Вос­то­ка, ге­ниаль­но­го уче­но­го-мыс­ ли­теля. При­ме­ча­тель­но, что вру­че­на она турк­мен­скому ли­де­ру - че­ло­ве­ку, со­­че­таю­ ще­му в своей го­су­дар­ствен­ной дея­тель­ нос­ти ка­чес­тва по­ли­ти­ка и уче­но­го.

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

nis­ta­nın Dev­let baş­kanı Sayın Gurbanguli Ber­­di­muha­medov’un “Yeniden Kalkınma ve Büyük Reformlar Çağı’ndaki kriterle­ri ye­rine getirip, iki kardeş ülkenin dost­luk­ la­rının ebedi olması için özveri ile eğitimöğre­timlerine devam etmektedirler. Eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki küre­ sel işbir­­li­ği­ne kat­kıda bulunmayı amaç­­la­yan en bü­yük uluslar­ara­sı kuru­luş olan UNESCO ile Türk­me­nis­tan ara­sın­da gün geç­tik­çe daha da sağ­lam­la­şan işbir­li­ği bağ­ları mev­ cut­tur. Bilin­di­ği üze­re, Türk­me­nis­tan Dev­ let Baş­kanı Gurbanguli Berdi­mu­ha­me­dov 2009 yılında Birleşmiş Millet­ler Örgü­tü­nün eği­tim, bilim ve kül­tür ala­nın­daki en yük­ sek ödü­lü olan İbn-i Sina Altın Madal­ya­sıy­la ödül­len­diril­miş­tir. Yalnız dev­let baş­kan­ları­ nın layık görü­le­bil­diği bu ödü­le sem­bo­lik ola­rak Doğu’nun en bü­yük aydın dehası, bilim adamı ve filozofu İbn-i Sina’nın adı ve­ ril­miş­tir. Ve bu ödülün devlet baş­kan­lığı gö­ re­vin­de siya­setçi ve bilim adamı özel­lik­leri­ ni birleştiren bir insana, Türk­men liderine verilmiş olması da çok dik­kat çekicidir. Geçtiğimiz yılın sonunda UNESCO’nun hi­ma­yesi altın­da Türk­me­nis­tan’da “En­for­ mas­yon ve İleti­şim Tekno­lo­ji­leri­nin, Bi­ li­­min ve Plan­la­ma­nın Eğitim Kali­te­si­nin Yük­sel­til­me­sin­deki Rolü” konu­lu ulus­lar­ ara­sı ılmi kon­fe­ran­sı ve forum ger­çek­leş­ti­ ril­miş­tir. Avaza Milli Turizm Bölgesinde ger­ çekleştirilen bu uluslararası foruma Av­ru­pa, Asya ve Amerika ülkelerinden en de­neyim­li eğitim uzmanları, BM örgütü ile diğer ulus­ lararası kuruluşlarının çeşitli acen­te­le­ri­nin


eğitim В конце прош­ло­го года под эги­дой ЮНЕСКО в Турк­ме­нис­та­не сос­тоя­лась Меж­ду­на­род­ная кон­фе­рен­ция экс­пер­­тов «Роль ин­фор­ма­цион­но-ком­му­ни­ка­цион­ ных тех­но­ло­гий, нау­ки и пла­ни­ро­ва­ния в по­вы­ше­нии ка­чес­тва об­ра­зо­ва­ния». В фо­ру­ме, мес­том про­ве­де­ния ко­то­ро­го ста­ла На­цио­наль­ная ту­рис­ти­чес­кая зо­на «Ава­за», при­ня­ли учас­тие ве­ду­щие спе­ циа­лис­ты сфе­ры об­ра­зо­ва­ния из стран Евро­пы, Азии и Аме­ри­ки, пред­ста­ви­те­ли раз­лич­ных агент­ств ООН и дру­гих меж­ду­ на­род­ных ор­га­ни­за­ций. Важ­но от­ме­тить, что по­доб­ная кон­фе­рен­ция, пос­вя­щен­ная ак­туаль­ней­шим ас­пек­там раз­­ви­­тия об­ра­ зо­ва­ния, про­во­ди­лась ЮНЕСКО в ре­гио­не Цен­траль­ной Азии впер­вые, и тем от­рад­ нее тот факт, что мес­том встре­чи экс­­пер­­ тов был выб­ран Турк­ме­нис­тан, ак­тив­но реа­ли­зую­щий прог­рам­му ши­ро­ко­масш­ таб­ных науч­но-об­ра­­зо­­ва­­тель­ных реформ. Итак, вполне очевидно, что прак­ти­чес­­ кая реализация широкомасштабной ре­­ фор­мы обра­зо­ва­ния, иницииро­ван­­­ной Пре­зи­ден­том Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­ довым, без пре­уве­ли­че­ния, явля­­ется те­ мой «номер один» в об­щес­твенной жизни Туркменистана. Об­ра­зо­ва­ние - один из тех ключевых фак­торов, что определяют будущее стра­ны, духовный, социальный, эконо­ми­чес­кий и культурный прогресс общес­тва, подчеркивает туркменский ли­ дер, уси­лия­ми ко­то­ро­го ны­не воз­во­дится уни­каль­ное зда­ние оте­чес­­твен­ной сис­ те­мы обра­зо­ва­ния. А обра­зо­­ва­­тель­ная ре­фор­ма ста­ла важ­ней­шим прио­ри­те­том госу­дар­ствен­ной по­ли­­ти­­ки, сфе­рой ин­те­ гра­ции об­ще­­на­­цио­­наль­­ных интересов и инте­ресов каж­до­го гражданина, глав­ным усло­вием по­вы­ше­ния тем­пов со­циаль­ но-эко­­но­­ми­­чес­­ко­го раз­ви­тия стра­ны, куль­тур­но­го и ду­хов­но­го раз­ви­тия турк­ мен­ско­го об­щес­тва эпо­хи но­во­го Воз­ рож­де­ния и ве­ли­ких пре­обра­зо­ва­ний.­ …Говорят, для человека нет большего счастья, чем жить в счастливой стране. Эта старая как мир истина самым ор­га­ нич­ным образом вписывается в общую кон­цепцию построения процветающего Турк­менистана, где каждый, от главы го­сударства и до рядового гражданина, объе­динен великим и созидающим чувс­ твом ответственности за мир, спо­кой­ ствие и благополучие в родном доме, за счастливое будущее своих детей.

tems­il­ci­leri katıl­mış­tır. Bu for­mu­la uzman­ la­rın Orta Asya’daki ilk buluşma noktası olarak geniş kapsamlı bilimsel ve eğitim re­ formlar programını aktif bir şekilde hayata geçirmekte olan Türkmenistan’ın seçilmiş olma­sı son derece mutluluk vericidir. Sonuç olarak yukarıda açıklananların ışı­ ğın­da, Devlet Başkanı Gurbanguli Ber­di­mu­ ha­me­dov tarafından başlatılan bu ka­dar kap­ sam­lı eğitim reformunun, uygu­la­ma­lı olarak hayata geçirilmesi, toplum ha­ya­tı­nın abar­tı­ sız ola­rak bir nu­maralı ko­nu­su oldu­ğu anla­şıl­ mak­ta­dır. Ülke­de eği­tim sis­te­mi­nin ben­zer­siz yapı­sı­nın inşa edil­me­si­ne vesile olan Türk­ men halkının li­de­ri Devlet Başkanı Gurban­ guli Berdimuhamedov: “Eğitim, bir ülkenin geleceğini, top­lu­munun ahlaki değerlerini, sos­yal, eko­no­mik ve kültürel ilerlemesini be­ lir­leyen en temel etkenlerden biridir”, demiş­ tir. Eği­tim alanındaki reformlar ise, devlet po­li­ti­ka­sı­nın en öncelikli konusu, ortak ulu­ sal çıkarlarla her vatandaşın çıkarlarının bir­ leş­ti­ği bir alan, ülkenin sosyal ekonomik ge­ liş­me temposunun, yeniden doğuş ve bü­yük re­form­lar ça­ğın­da­ki Türkmen toplumu­nun kül­tü­rel ve ruhsal gelişme hızlarının artı­­rıl­­ ma­sın­daki en önemli şartlardan bir olmuştur. Neticede Bir insan için mutlu bir ülkede ya­şa­maktan daha fazla mutluluk verici bir şe­yin olmadığı söylenir. Yaradılışımız kadar eski olan bu hakikat, devlet başkanından baş­layıp en sıradan vatandaşımıza kadar her kişinin, ana vatanındaki barış, huzur ve refah ile çocuklarının mutlu geleceği için duyduğu büyük ve yapıcı sorumluluk duy­gusuyla birbirine bağlandığı müreffeh Türkmenistan’ın kurulması ortak konsep­ tine en doğal şekliyle uymaktadır.

TARAFSIZLIGIN

15

Eği­tim alanındaki reformlar ise, devlet po­li­ti­ka­ sı­nın en öncelikli konusu, ortak ulu­sal çıkarlarla her vatandaşın çıkarlarının bir­ leş­ti­ği bir alan, ülkenin sosyal ekonomik ge­liş­ me temposunun, yeniden doğuş ve bü­yük re­form­lar ça­ğın­da­ki Türkmen toplumu­ nun kül­tü­rel ve ruhsal gelişme hızlarının artı­­ rıl­­ma­sın­daki en önemli şartlardan bir olmuştur.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

65


энергетика

От национальных интересов – к глобальной энергетической безопасности Milli Çıkarlardan Küresel Enerji Güvenliğine Doğru 66 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА


enerji

О

бщепризнано, что энер­ге­ ти­чес­кая бе­зо­пас­ность важ­ней­шая составляющая на­цио­наль­ной бе­зо­пас­нос­­ ти любо­­го го­су­­дар­ства. Как пра­­ви­­ло, она обес­­пе­­чи­­вается на­ли­чием раз­ви­то­го на­цио­наль­но­го топ­лив­ноэнер­ге­ти­чес­ко­го ком­плек­са. В Турк­ме­ нис­та­не зна­че­ние топ­лив­но-энер­ге­ти­ чес­кого ком­плек­са осо­бен­но ве­ли­ко. Именно TЭK является становым хреб­ том национальной экономики. Чтобы луч­ше понять роль ТЭК в современном Турк­менистане, оценить его значение в обозримой и более отдаленной перс­ пек­тиве, следует сказать несколько слов об экономике этой страны в целом и ее мес­те в мировом хозяйстве. Когда страна выбрала путь инно­ва­ци­ он­­но­го развития и встала на рельсы ры­ ноч­­ной эко­номики, были определены пер­­во­­оче­редные задачи этого процес­ са и его базовые точки роста. В переч­не кон­ку­рент­ных преимуществ Туркме­нис­­ тана - богатые сырьевые ресурсы и зна­ чи­­тель­ный транспортный, транзитный по­­тенциал. Правильное использование это­­го преимущества дало возможность стра­­не создать фундамент для устой­ чи­­во­­го развития глобально значимой на­цио­нальной экономики. Но для реа­ ли­за­ции этого преимущества бы­ла необ­хо­дима четкость в целях, яс­ность в мыс­лях, твердость в дейс­тви­ях. Ее и про­де­монстрировал Пре­зи­дент Турк­ме­ нис­­тана Гурбангулы Берды­му­ха­ме­дов, раз­­ра­ботавший новую экономическую стратегию, имеющую в большой степени ценностную природу. Это понятная, целостная и прив­ле­ка­ тель­­ная для других стран система цен­ нос­тей, из которой вытекает внеш­няя по­ли­ти­ка Туркменистана. В том чис­ле и энер­гетическая. ТЭК в этой эко­но­ми­­чес­кой стра­тегии отведена осо­бая роль – роль ло­ ко­мотива социаль­но-эко­но­ми­ческих и науч­но-техно­ло­гических пре­обра­зований. Задача, поставленная государством пе­ред комплексом на предстоящие деся­тилетия, – стать фактором рос­та экономики – потребовала основа­тель­ ного пересмотра положения дел в отрас­ ли. Была проведена большая работа по ее мо­дер­низации с учетом новых под­

Общепризнано, что энергетическая безопасность важнейшая составляющая национальной безопасности любого государства. Как правило, она обеспечивается наличием развитого национального топливноэнергетического комплекса. В Туркменистане значение топливно-энергетического комплекса особенно велико. Her devletin milli güvenliğindeki en önemli bileşenin, enerji güvenliği olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Bu güvenlik, kural olarak ülkenin gelişmiş milli enerji ve yakıt sanayisinin mevcut olmasıyla sağlanır. Türkmenistan’da ise yakıt ve enerji sanayisinin değeri özellikle büyüktür.

H

er devletin milli gü­ven­li­ğin­ de­­ki en önem­­li bi­­le­­şe­­nin, ener­­ji gü­­ven­­li­ği ol­du­ğu her­ kes­­çe ka­bul edi­len bir ger­ çek­­tir. Bu gü­ven­lik, ku­ral ola­­rak ülke­nin ge­liş­miş mil­li ener­ji ve ya­ kıt sa­­na­­yi­­si­nin mev­cut olma­sıy­la sağ­la­nır. Türk­­me­­nis­tan’da ise ya­kıt ve ener­ji sanayi­ si­­nin de­ğe­ri özel­lik­le bü­yük­tür. Zira yakıt ve enerji sanayimiz milli eko­­ no­­mi­­mi­zin bel­ke­mi­ği­nin ta kendisi­dir. Yakıt ve enerji sanayisinin günümüz Türk­­me­nis­ tan’daki rolünün daha iyi anla­şı­la­bil­mesi, yakın gelecek ile daha uzak perspektifteki öneminin daha iyi de­ğer­len­di­ri­le­bil­me­si amacıyla bu ülkenin ekonomisi ve dünya ekonomisindeki yeri hakkında bir­kaç şeyin genel olarak açıklanması gerekir. Ülkemizin yenilikçi kalkınma yolunu seç­

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

67


энергетика За последние годы Туркменистан значительно укрепил свои позиции на мировых энергетических рынках, способствуя эффективной реализации экспортных возможностей отечественного ТЭК. Эти позиции и глобальный характер энергетических проблем выдвинули энергетический фактор в число базовых элементов туркменской дипломатии.

68 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ходов. Интеграция Туркменистана с мировой системой оборота энерго­ре­ сур­сов, международное сотруд­ни­чес­ тво в области освоения и разра­бот­ки топливно-энергетических ре­сур­сов, по­ вы­­ше­­ния эффек­тив­нос­ти их исполь­зо­ ва­­ния и освоения новых энергетических рын­ков стали важнейшими направ­ле­ ния­ми энергетической политики страны. Таким образом, энергетическая по­ли­ ти­ка – органическая составляющая эко­ но­мической политики Туркменистана, она призвана создать эффективную и кон­курентоспособную экономику, а так­ же обеспечить стране достойное место в ми­ровом сообществе. Этого удалось достичь за отно­си­тель­ но ко­рот­кое время в не­ма­лой сте­­пе­ни в ре­зуль­та­те то­го, что свое­вре­­мен­­но была сфор­ми­ро­ва­на госу­дар­­ствен­­­ная дол­го­ сроч­ная энер­ге­ти­чес­кая политика. Эта политика ха­рак­те­ри­зуется социальной направ­лен­ностью, нацеленностью на по­вы­ше­ние эф­фек­тив­ности исполь­зо­ ва­ния энер­­го­­ре­сур­сов, струк­тур­ны­ми пре­обра­зо­ва­ния­ми в топ­лив­но-энер­ ге­ти­чес­ком ком­плек­се, под­дер­жа­­ни­­ем экс­порт­но­го по­тен­циа­ла ТЭК, со­вер­шен­ ство­ва­ни­ем соот­вет­ствую­щей за­ко­но­да­ тель­ной и норма­тив­но-правовой базы. Ресурсосбережение, оптимизация произ­вод­ства и потребления энергии, эко­ло­гическая чистота, рентабельность и социальная направленность ста­ли глав­ны­ми ориентирами рефор­ми­ро­ва­

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

ti­ği ve serbest piyasa koşullarını uygulama ka­ra­rı­nı aldığı sırada, bu sürecin öncelikli amaç­la­rı ve sürecin yaygınlaşmasının tem­ el nok­ta­ları belirlenmişti. Türkmenistan’ın re­ka­bet avantajları listesinde zengin ham­ madde kaynakları ile ülkenin önemli büyük­ lükteki ulaştırma ve transit potansiyeli yer al­maktadır. Bu avantajların doğru şekilde kul­lanılabilmiş olması, ülkemize küresel açı­dan büyük önem taşıyan ulusal ekono­ mimizin sürdürülebilir şekilde kalkınması için gerekli zeminin hazırlanmasına imkan sağlamıştır. Fakat bu avantajların ger­çek­ leş­tirilebilmesi için amaç netliği, zihin açık­ lığı ve adımlarda kararlılık gerekiyordu. Yapısal bütünlük doğasına sahip yeni eko­nomik kalkınma stratejisini hazırlayan Türk­menistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdımuhamedov tüm bu özellikleri bir ara­da sergilemiş bulunmaktadır. Devletimizin yakıt ve enerji sektörü için belirlediği ekonomik büyüme faktö­ rü ol­ma yönündeki onlarca yıllık bu gö­rev, sektördeki durumun ayrıntılı bir bi­çim­ de gözden geçirilmesini mecbur bı­rak­mış ve sektörün modernizasyonu için ye­ni yaklaşımlar da dikkate alınarak çok kap­ sam­lı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Türk­ me­nis­tan’ın dünya enerji kaynakları ciro sis­te­mi­ne entegre edilmesi, yakıt ve enerji kay­nak­la­rı­nın keşfedilmesi ve işletilmesi, kay­nak­ların kullanım verimliliğinin artı­ rıl­ma­­sı ve yeni enerji piyasalarına uyum sağlan­ma­sı konuları ülkemiz ener­ji po­li­ti­ ka­sı­nın en önemli yönlerini oluş­tur­muş­tur.


enerji ния национальной топливно-энер­ге­ти­ чес­кой инфраструктуры. За последние годы Туркменистан значительно укре­пил свои позиции на мировых энер­ге­ти­чес­ ких рынках, способствуя эффек­тив­ной реализации экспортных воз­мож­нос­ тей отечественного ТЭК. Эти позиции и глобальный характер энер­ге­ти­ческих проблем выдвинули энер­ге­ти­чес­кий фак­тор в число базовых эле­ментов туркменской дипломатии. Ее новым вектором стало участие Турк­ме­нис­тана как крупного поставщика энер­го­ре­ сур­сов в обеспечении международной энер­гетической безопасности. Мо­гу­щес­твен­ная энер­ге­ти­чес­кая дер­­­жа­­ва Турк­­ме­­нис­­тан воз­­ни­­кает не в ре­зуль­та­те ги­пер­тро­фии сырье­­во­го сек­тора, а в стрем­ле­нии к обла­­да­­нию вы­со­ки­ми тех­но­ло­гия­ми, к пло­дот­вор­ но­­му меж­ду­на­род­но­му сот­руд­ни­честву, важ­ным ша­гом в кото­ром ста­ла но­вая турк­мен­ская инициа­ти­ва, касаю­щаяся спра­вед­ли­во­го обес­пе­че­ния стран мира энер­гией, балан­са инте­ре­сов как странпроиз­во­ди­те­лей, так и тран­зи­те­ров и по­тре­би­телей. Имен­но такой под­ход во мно­гих смыс­лах может дать ключ к на­ше­ му буду­ще­му на Земле. Эта ини­циа­тива, озву­чен­ная Гур­бан­гулы Бер­ды­му­ха­ме­ до­­вым с вы­со­кой три­бу­ны Гене­раль­ной ассам­блеи ООН, полу­чила широ­кую под­ держ­ку миро­во­го сооб­щества. В конце 2008 года Генеральная ассам­ блея ООН приняла Резолюцию «На­ деж­ный и стабильный транзит энер­ го­но­си­те­лей и его роль в обеспечении устой­чи­вого развития и международного сот­руд­ничества», которую единогласно под­держали 192 государства-члена Ор­ га­ни­зации Объединенных Наций. То, что Туркменистан готов поставить свои бо­ га­тей­шие углеводородные ресурсы на служ­бу энергетической безопасности пла­неты, вызывает возрастающее вни­ ма­ние иностранных партнеров, так как стра­на неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства. Турк­ме­ нис­тан приглашает все новые заин­те­ре­ со­ван­ные страны и компании к диалогу на взаимовыгодной основе, стремится к выходу на новые рынки, выступая за снижение уровня рисков при транзите ресурсов потребителям.

Böylelikle, enerji politikası Türk­me­nis­ tan’ın ekonomik politikasının organik bir par­çası niteliğini kazanarak, karlı ve reka­ bet edebilir ülke ekonomisini oluşturmayı, ül­kemizin dünya toplumu içinde hak ettiği ye­rini almasını sağlamayı hedeflemektedir. Son yıllarda Türkmenistan yakıt ve ener­­ ji kay­nak­la­rı­nın üre­til­me­si ve istih­sa­li hı­zı­nı önem­li ölçü­de artır­ma­yı, ener­­ji kay­nak­la­rı­ nın ta­şın­ma­sı yol­la­rı­nı çe­şit­len­­dir­­me­­yi ba­ şar­mış­tır. Bununla birlikte Türk­­me­nis­tan’ın dünya piyasalarına ener­ji kaynaklarını te­ min et­me­de­ki rolü gün geç­­tik­çe artmak­ta ve bu artış ülke­mi­zin jeo­po­­li­­tik etki dere­ce­ si­ni önemli ölçüde belirlemektedir. Bunun bu kadar kısa sürede elde edilme­ si büyük ölçüde uzun vadeli devlet ener­ji politikasının zamanında oluşturulmuş ol­ ma­sı sayesinde mümkün olmuştur. Bu po­ li­tika sosyal yönüyle ağırlık basan, ener­ji kaynaklarının kullanım verimliliğinin ar­tı­ rıl­masına odaklanan, yakıt ve enerji sana­ yi­sindeki yapısal değişiklikleri, sektörün ih­racat potansiyelinin desteklenmesini, il­ gili yasal ve hukuki temelin iyileştirilmesini öngören bir politikadır. Kaynakların tasarrufu, enerji üretim ve

TARAFSIZLIGIN

15

Son yıllarda Türkmenistan yakıt ve enerji kaynaklarının üretilmesi ve istihsali hızını önemli ölçüde artırmayı, enerji kaynaklarının taşınması yollarını çeşitlendirmeyi başarmıştır. Bununla birlikte Türkmenistan’ın dünya piyasalarına enerji kaynaklarını temin etmedeki rolü gün geçtikçe artmakta ve bu artış ülkemizin jeopolitik etki derecesini önemli ölçüde belirlemektedir. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

69


энергетика

Так, в апреле 2010 года в Ашхабаде состоялся первый Международный газовый конгресс Туркменистана, где производители и потребители “голубого топлива” искали пути решения самых значимых вопросов энергетической безопасности на планете.

70 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

Этот документ положил начало соз­ да­нию новой архитектуры глобальной энер­го­бе­зо­пас­нос­ти. В связи с этим – опять-таки по инициативе турк­мен­ ской стороны – в 2009 году в Аш­ха­ба­де состоялась международная кон­фе­рен­ ция высокого уровня, в повестку ко­то­ рой были внесены вопросы, связан­ные с достижением безопасности тру­бо­про­ во­дов и надежной тран­спор­ти­ров­кой энергоносителей на ми­ро­вые рын­ки. Форум собрал пред­ста­ви­те­лей пра­ви­ тель­ствен­ных орга­ни­за­ций, ру­ко­во­ди­ телей ведущих компаний и фирм, банков, инвесторов и международных экс­пер­ тов, которые обсудили не только ба­зо­ вые подходы к преодолению текущих проб­лем энергетики, но и согласовали свои позиции на перспективу. Туркменская столица становится меж­ ду­на­род­ной дис­куссионной площадкой, где рассматриваются важнейшие вопро­ сы ми­ро­во­го развития глобального рын­ ка энергоресурсов, разработки и вне­ дре­ния новейших технологий, и путей раз­вития неф­­те­га­зо­во­го ком­плек­са в гло­баль­­ном масш­табе. Так, в апреле

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

tü­ke­ti­minin optimizasyonu, çevresel gü­ ven­lik, verimlilik ve sosyal boyuta odak­lan­ mış­lık ulusal yakıt ve enerji altyapısındaki re­formların başlıca hedef noktaları ol­muş­ tur. Son yıllar içerisinde Türkmenistan yerli yakıt ve enerji sana­ yi­si­nin ihra­cat olanaklarının en verimli şe­ kil­­de kullanılmasını destekleyerek dünya ener­ji pi­ya­sa­la­rın­daki konumunu önemli öl­çü­de sağ­lam­laş­tır­mış bulunmaktadır. Bu ko­num ve enerji sorunlarının küresel bo­ yu­tu enerji faktörüne Türkmen diploma­ si­sin­de­­ki en temel araçlardan biri olma niteliğini ka­­zan­­dır­mış. Türkmen dip­lo­ma­ si­sinin ye­ni vek­tö­rü Türk­me­nis­tan’ın çok büyük ener­ji te­da­­rik­­çi­­si sı­fa­tıy­la ulus­lar­ara­ sı ener­ji gü­­­ven­­li­­ği­­nin sağ­lan­ma­sın­da yer alma­sı ol­muş­tur. Türkmenistan’ın muazzam güçteki ener­ ji devleti olma özelliği hammadde sektö­ rü­nün muazzam büyüklüklere ulaşması so­nu­cunda değil, Türkmenistan’ın yüksek tek­no­lo­ji­le­re sahip olma, dünya ülkelerinin adil bir şekilde enerjiyle temin edilmesi, hem üretici ülkelerin hem de transit ülkeler­ iyle tüketicilerin çıkarlarının dengelenme­ sini amaçlayan yeni Türkmen inisiyati­fi­nin ön ayak olduğu başarılı uluslararası iş­bir­li­ ği­ni gerçekleştirme isteğinden ortaya çık­ mak­tadır. İşte bu şekildeki bakış açısının ta ken­disi birçok anlamda bizim ge­le­ce­ğimize yönelik anahtarlarımızı teşkil ede­cek­tir. Gurbanguli Berdımuhamedov ta­ra­fın­dan BM Genel Kurulunun yüksek tri­bü­nünden seslendirilen bu inisiyatif, Dünya kamuoyu­ nun geniş desteğini almıştır. 2008 yılının sonunda BM Genel Kurulu, Bir­leşmiş Milletler Örgütünün 192 üye dev­ leti tarafından oybirliğiyle desteklenen “Ener­jinin Güvenli ve İstikrarlı Transiti ve Sür­dü­rü­le­bilir Kalkınma ve Uluslararası İş­ bir­li­ğinin Sağlanmasındaki Rolü” Kararını ka­bul etti. Türkmenistan’ın çok zengin hid­ rokarbon kaynaklarını Dünyamızın enerji gü­venliği hizmetine sunmaya hazır olması, üst­lendiği yükümlülüklerini caymadan ye­ ri­ne getiren bir ülke olarak yabancı or­tak­la­ rın ilgisini gittikçe artan oranlarda çekme­ ye devam etmektedir. Türkmenistan, ener­ji kay­naklarının tüketicilere transit taşı­ma­sın­ da­ki risk seviyesinin azaltılmasını savu­na­ rak verim­li işbir­li­ğiy­le ilgi­le­nen tüm ta­raf­la­ rı ve ye­ni şir­ket­le­ri kar­şı­lık­lı ya­rar sağ­la­yan diya­lo­ga davet et­me­ye de­vam edi­yor ve


enerji 2010 года в Ашхабаде состоялся первый Меж­ду­на­род­ный газовый конгресс Турк­ ме­нис­та­на, где производители и по­тре­ би­те­ли “голубого топлива” искали пути ре­шения самых значимых вопросов энер­ге­ти­чес­кой бе­зо­пас­нос­ти на планете. Подтверждением огромного интереса к колоссальным ресурсам туркменских подземных кладовых стало подписание круп­ных контрактов с известными ком­ па­ния­ми из Китайской Народной Рес­ пуб­ли­ки, Южной Кореи и Арабских Эми­­ра­тов, по­ло­жив­ших начало про­мыш­­ лен­но­му освоению ги­гант­ско­го газо­ во­го месторождения Южный Ело­тен. Контракты общей стоимостью око­­ло 10 мил­лиар­дов дол­ла­ров США пре­­дус­­ма­ три­вают проектирование и строи­тель­ ство наземных и подземных сооружений для добычи и переработки десятков миллиардов кубометров товарного газа. Огромные перспективы связаны и с запасами месторождений Гарабиль-Гур­ рукбиль, Центрально-Каракумской груп­ пы, другими богатыми подземными за­ ле­жами. Интерес иностранных ком­па­ний вызывает разработка запасов угле­во­до­ родов в туркменском секторе Каспия. По подсчетам специалистов, энер­ге­ ти­чес­кий потенциал Туркменистана в нас­тоящее время оценивается в 45,44 мил­лиарда тонн нефтяного эквивалента. В том числе запасы газа в Туркменистане по оценке экспертов составляют уже свы­ше 24 триллионов кубометров, при­

yeni pi­ya­sa­lar­da yer al­mayı hedefli­yor. BM’nin bu Kararnamesi, küresel ener­ji güvenliğindeki yeni mimari yapının ku­rul­ ma­sı­na başlangıç oluşturmuş ve buna bağlı ola­rak, yine Türkmen tarafının inisiyatifiyle, 2009 yılında Aşkabat’ta, gündeminde boru hat­larının güvenliğin sağlanması ve enerji kay­naklarının dünya piyasalarına emniyet­ le taşınması konuları yer alan, üst düzey yö­ne­ti­ci­lerin katıldığı uluslararası bir kon­ ferans gerçekleştirilmiştir. Verimli diyalog ama­cıyla düzenlenen bu konferans, enerji­ de­ki güncel sorunların aşılmasına yönelik temel önlemleri görüşmekle kalmayıp bu konulara karşı gelecekteki tavırları ko­ nu­­sun­da anlaşmaya varan hükümet ku­ rum­la­rı­nın temsilcilerini, lider şirket ve ku­ru­luş­lar ile bankaların yöneticilerini, ya­ tı­rım­cı­ları ve uluslararası uzmanlarını bir araya getirmiştir. Türkmenistan'ın Başkent'i küresel enerji pi­ya­sasının gelişmesi, yeni teknolojilerin ge­­liş­tirilmesi ve uygulamaya konulması ile petrol ve doğal gaz sanayisinin küre­ sel bo­yutta geliştirilmesi alanındaki en önem­li ve kritik konuların görüşüldüğü ve tar­tı­şıl­dığı uluslararası diyalog alanı ha­li­ ni almaktadır. Böylece 2010 yılının Ni­san ayında Aşkabat’ta Türkmenis­tan Ulus­lar­ ara­sı Doğal Gaz Kong­resi düzenlenmiş olup, bu kongrede “mavi yakıtın” üretici­le­­ri ile tüketici­leri, dünya ener­ji güvenliği sorun­la­ rı­na çözüm yollarını aramışlardır. Çin Halk Cumhuriyetinin, Güney Kore ve Arap Emirliklerinin en ünlü şirketleriyle

TARAFSIZLIGIN

15

Böylece 2010 yılının Nisan ayında Aşkabat’ta Türkmenistan Uluslararası Doğal Gaz Kongresi düzenlenmiş olup, bu kong­ rede “mavi yakıtın” üreticileri ile tüketicileri, en önemli dünya enerji güvenliği sorunlarının çözüm yollarını aramışlardır.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

71


энергетика ТуркменистанКитай – газовая арте­рия, способная ежегодно поставлять в Ки­тай 40 миллиардов кубометров газа, бы­ла торжественно введена в строй в се­редине декабря 2009 года.

Her yıl Çin’e 40 milyar metre küplük doğal gaz taşıyabilecek kapasitedeki TürkmenistanÇin doğal gaz ana arterinin açılışı, 2009 yılının Aralık ayında büyük bir törenle gerçekleştirildi.

72 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

чем изыскания продолжаются. В стране намечено к 2030 году выйти на рубеж добычи в 250 миллиардов ку­бо­мет­ ров газа в год, при этом уже раз­ве­дан­ных запасов хватит на многие деся­тилетия вперед. Тем более что на тер­ри­то­рии Туркменистана еще не­ма­ло структур, перспективных на обна­ру­же­ние нефти и газа, еще ожидающих своего часа. Выступая за диверсификацию меж­ду­ на­род­но­го сотрудничества в сфе­ре энер­ ге­ти­ки, Туркменистан последовательно прет­воряет в жизнь принципы мно­го­ва­ риант­ных способов доставки своих энер­ го­ре­сур­сов на мировые рын­ки, стремится выйти на новые перс­пек­тив­ные рынки. В этой сфере есть значимые успехи: это и реализация “проекта века” – ввод в строй газопровода Туркменистан-Ки­ тай, и начало работы возведенной в крат­­ чай­шие сроки газотранспортной ар­­те­

рии Довлетабад-Хангеран, открыв­шей еще один путь поставок турк­мен­ского “голубого топлива” в со­сед­ний Иран. В дополнение к су­щес­твую­щим про­ра­ба­ ты­ваются вопросы строи­тель­ства еще ря­ да экспортных газопроводов. В их чис­ле такие перспективные газовые ар­те­рии, как, например, Туркменистан-Аф­га­нис­ тан-Пакистан-Индия, Прикас­пий­ский газо­ про­вод (через территорию Рес­публики Ка­захстан в Россию), Транс­кас­пийский газо­провод в западном нап­рав­ле­нии. Туркменистан-Китай – газовая арте­ рия, способная ежегодно поставлять в Ки­тай 40 миллиардов кубометров газа,

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

muaz­zam büyüklükteki Güney Yolöten do­ğal gaz oca­ğının işletilmeye baş­la­ma­ sı­na önayak olan çok büyük miktarlar­da­ki kontratların imzalanmış olması, Türk­me­ nis­tan’ın bu muazzam büyüklükteki yer al­ tı depolarına olan büyük ilginin teyididir. Top­lam bedeli 10 milyar dolara ulaşan bu kon­tratlar, onlarca milyar küp ticari doğal ga­zın istihsali ve işlenmesi için gerekli yer­ üstü ve yer altı tesislerinin projelendirilm­ esi ve inşaatını öngörmektedir. Merkez Karakum Grubu içindeki GarabilGurrukbil doğal gaz rezervleri ile diğer zen­ gin yer altı kaynaklarımız da büyük gele­cek vaat etmektedir. Hazar Denizindeki Türk­ me­­nis­tan’a ait kısımlarda bulunan hidro­ kar­­bon re­zerv­lerinin çıkarılmaya başlaması da ya­ban­cı şirketlerin büyük ilgisini çek­ mek­­te­dir. Uzman hesaplarına göre, Türk­me­nis­ tan’ın ener­ji po­tan­si­ye­li gü­nü­müz itiba­ riy­­­­­­le 45,44 mil­yar ton petro­le eşde­ğer de­­­ğer­­len­­di­rilmek­te, bu­nun­la bir­lik­te Türk­ me­­nis­tan’daki do­ğal gaz re­zerv­le­ri ise uz­ man­­la­rın de­ğer­len­dir­me­si­ne göre 24 tril­yon met­re­küp olup, yeni kay­nak­la­rın keş­fi­ne yö­ ne­­lik ça­lış­ma­lar da ha­len devam et­mek­te­dir. Ülkemiz, 2030 yılına doğru doğal gaz üre­ti­mi­ni yıllık 250 milyar metreküplük hac­me ulaştırmayı hedeflemekte olup, şu ana kadar bulunmuş olan doğal gaz rezerv­ leri bile önümüzdeki onlarca yıllık ihtiyacı kar­şı­lamaya yeterlidir. Üstelik Türkmenis­ tan sınırları içinde kendi anını bekleyen ve ge­le­cek vaat eden binlerce petrol ve doğal gaz yatağı mevcuttur. Enerji alanındaki işbirliğinin çe­şit­len­ di­ril­mesini savunan Türkmenistan, enerji kaynaklarının dünya piyasalarına çok çeşitli yöntemlerle taşınması prensiplerini hayata geçirmekte ve yeni piyasalara ulaşmayı he­ deflemektedir. Bu alanda da önemli başarılara imza atıl­­mış olup, bun­lar­dan bir ta­ne­si “asrın pro­jesi” olan Türkme­nis­tan-Çin Do­ğal Gaz Boru Hat­tı­nın dev­re­ye alın­ma­sı ve ay­­rı­ca en kısa sü­re­ler için­de inşa edi­len Dov­let­ abad-Hangeran Doğal Gaz Taşıma Hat­tı­ nın çalışmaya başlaması ile Türkmen “ma­vi yakıtının” komşu ülke İran’a ta­şın­ması için yeni bir yolun daha açılmış olmasıdır. Hâ­li­ ha­zırdaki projelere ek olarak bir dizi doğal gaz ihracat hatlarının inşaatı konuları da ele alınmış olup, Türkmenistan - Afganis­


enerji В конце 2008 года Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международ- ного сотрудничества», которую единогласно поддержали 192 государства-члена Организации Объединенных Наций. 2008 yılının sonunda BM Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Örgütünün 192 üye devleti tarafından oybirliğiyle desteklenen “Enerjinin Güvenli ve İstikrarlı Transiti ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası İşbirliğinin Sağlanmasındaki Rolü” Kararını kabul etti.

бы­ла торжественно введена в строй в се­редине декабря 2009 года. Немалую роль в реализации потенциала этого сот­ рудничества сыграли подземные кла­до­ вые правобережья Амударьи, вос­точ­ ного Туркменистана. На правобережье за последние годы создан целый комплекс предприятий, мощная инфраструктура по добыче, очистке и подготовке газа. В новый газопровод потекло и голубое топ­ливо с месторождения Малай, для чего уникальные работы были про­ве­ дены на подземном переходе газо­про­ во­да через Амударью. В январе 2010 года введен в строй газо­ про­вод Довлетабад-Серахс-Хангеран, ко­­то­­рый, с уче­том уже существующих мощ­ностей, позволяет довести объ­емы поставок природного газа из Турк­ме­ нис­та­на в Иран до 20 миллиардов ку­ бо­мет­ров ежегодно. Особый интерес пред­ставляет проект транскаспийского газо­провода, который позволил бы Турк­­менистану обеспечить новый путь своих углеводородных ресурсов на евро­­пей­ские рынки. Пересекая Каспий, стра­ны Закавказья, новый газопровод смог бы обеспечить туркменским газом пот­ребителей в Турции, Восточной Евро­ пе, других уголках Старого света. Мощная инфраструктура создается во всех значимых нефтегазоносных ре­

tan-Pakistan-Hindistan doğal gaz boru hattı, Kazakistan Cumhuriyeti sınırları için­ den Rusya’ya gidecek Hazar doğal gaz boru hattı ve batı yönünde döşenecek olan De­ niz­aşırı Hazar Transit Doğal Gaz Boru Hattı bun­lardan birkaçıdır. Her yıl Çin’e 40 milyar metre küplük do­ğal gaz ta­şı­ya­bi­le­cek ka­pa­si­te­de­ki Türk­me­nis­­ tan-Çin doğal gaz ana arterinin açılışı, 2009 yı­­lı­­nın Aralık ayında büyük bir tö­ren­le ger­ çek­leş­ti­ril­di. Bu işbir­li­ği potan­si­ye­­li­­nin ger­ çek­leş­ti­ril­me­sin­de Doğu Türk­me­nis­tan’­da­ki Cey­hun Nehrinin sağ kıyısında bu­lu­­­nan yer altı kaynaklarının rolü oldukça bü­­­yük­tür. Son yıl­lar için­de neh­rin sağ kıyı şe­ridinde do­ğal gaz üre­ti­mi için çok güç­lü altya­pı te­sis­leri ile doğal gaz rafineri fab­rikaları kurulmuştur. Yeni doğal gaz bo­ru hattına Malay doğal gaz ocağından çı­ka­rı­lan mavi yakıt da verilmekte olup, bu amaç­la doğal gaz boru hattının Ceyhun neh­riy­le ke­siş­ti­ği nok­ta­da­ki yer altı geçişinde ben­ze­ri bu­lun­

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

73


энергетика

Сотрудничество с известными международными компаниями - одна из гарантий успешного осуществления крупнейших проектов. В частности осуществляется плодотворное сотрудничество с компаниями «Petronas Carigali», «Dragon oil», «Mitro international» и «Burren RPL», а также с немецкой компанией «RWE» и российской “ИТЕРА”.

74 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

гио­­нах Туркменистана. Для того, чтобы свя­зать в единое целое месторождения стра­ны, облегчить поставку туркмен­ско­ го газа на зарубежные рынки, обес­пе­чить диверсификацию этих поставок, при­нято решение о строительстве газо­про­во­да Вос­ ток-Запад, который про­ля­жет через всю тер­риторию страны. Этот гран­диозный га­зо­про­вод, что свяжет мес­торождения за­пад­ных и восточных ре­гионов страны, поз­волит оперативно пе­ребрасывать “го­ лу­бое топливо” ту­да, где оно мо­жет быть мак­си­мально вос­тре­бо­ва­но. Рост объемов добычи обеспечивается и за счет использования самых совре­мен­ ных технологий. Таких, как применение на нефтяных промыслах винтовых на­со­ сов и газлифта высокого давления, а так­ же зарезка вторых стволов в скважинах, выполнение комплекса инновационных мер по изоляции пластовых вод, против образования парафиновых отложений в скважинах и трубопроводах, освое­ние гибких труб при капитальном ре­мон­ те скважин и многие другие тех­но­ло­ гические новшества, способные зна­чи­ тель­но увеличить отдачу недр. Вот лишь несколько примеров: ус­пеш­ но проведена сейсморазведка в фор­ма­те 3D в Восточном Туркменистане (пра­во­ бережье р.Амударья – блок «Ал­тын-Асыр»,

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

ma­yan bir dizi ça­lış­ma­lar yapıl­mış­tır. Ocak 2010’da mevcut kapasitelerle bir­ likte İran’a yıllık doğal gaz teslimat hacmi­ mi­zi 20 milyar metreküpe çıkarmamızı sağ­ la­yacak olan Devletabad-Serahs-Hageran do­ğal gaz boru hattı faaliyete geçmiştir. Türk­menistan’ın hidrokarbon kaynaklarını Av­rupa piyasalarına taşıyabilmesi için yeni bir yol sağlayacak olan Denizaşırı Hazar Do­ğal Gaz Boru Hattı projesi de dikkat çe­ kici projelerden biridir. Bu yeni hat, Hazar De­nizini, Trans Kafkasya ülkelerini geçerek Tür­kiye’deki, Doğu ve Batı Avrupa ül­ke­le­ rin­de­ki yeni tüketicilerin do­ğal gaz ih­ti­yaç­ la­rını karşılayabilir niteliktedir. Türkmenistan’ın önemli büyüklükteki pet­­­rol ve doğal gaz kaynaklarına sahip tüm böl­­ge­le­rinde çok güçlü bir altyapı siste­mi ku­rul­mak­ta­dır. Ülkedeki tüm ocakların bir bütün içinde birleştirilmesi, Türkmen do­­­ğal gazının yabancı ülke piyasalarına tes­­­li­­­ma­­ tı­nın kolaylaştırılması ve teslimat yön­tem­ leri ile yollarının çeşitlendirilmesi ama­ cıyla ülkemizin topraklarının tümün­den geçirilecek olan Doğu-Batı Doğal Gaz Bo­ru Hattının inşa edilmesi kararı alındı. Ül­ke­mi­ zin doğu ve batı bölgelerindeki ocak­la­rı­mı­ zı birbirine bağlayacak olan bu muazzam bü­yüklükteki doğal gaz bor hat­tı, “mavi ya­kıtın” en ihtiyaç duyulan yön­lere anında yön­lendirilmesine olanak sağ­la­ya­cak­tır.


enerji

Яшлар – Южный Ело­тен) и За­пад­ном Туркменистане (пло­ща­ди Ак­пат­ла­вукЧекичлер, Кор­пед­же, Го­тур­­де­пе, Эке­рем­ ский блок, Че­ле­кен и Не­бит­ли­дже – Южный Ка­мыш­лыд­жа). Все это – крупнейшие ре­ сур­сные базы страны. Исследования поз­ во­ли­ли подготовить к эксплуатации глу­ бо­ко­за­ле­гающие объек­­ты с богатейшими ресурсами угле­во­до­ро­дов. Развивается в стране и индустрия пе­ ре­ра­бот­ки газа, который служит сырьем для производства карбамида, тех­ни­ чес­ко­го углерода, нарастают объе­мы выпуска сжиженного газа, поль­зую­ ще­гося на мировом рынке неуклонно рас­ту­щим спросом как топливо и цен­ ней­шее сырье для химической про­ мыш­лен­ности. Важная статья экспорта – продукты нефтехимии и химической про­мышленности, их ассортимент пос­ тоян­но рас­ши­ряется, повышается ка­ чес­тво, в этих целях мо­дер­ни­зи­руются пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­прия­тия, вне­­­­ дря­ют­ся в произ­вод­ство но­­­вые прог­ рес­сивные тех­но­ло­гии. Бла­­го­­даря этим усилиям уже оснащен су­пер­сов­ре­мен­ ным оборудованием Туркмен­ба­шин­ский комплекс нефтеперерабатывающих за­ водов, коренная реконструкция ожи­да­ ет и Сейдинский НПЗ. Только на ТКНПЗ возведены десят­ки су­

Doğal gaz üretimindeki artış aynı zaman­ da, petrol ocaklarında PCP pompalarının ve yüksek basınçlı doğal gaz asansörleri, ku­yulara ikinci yan hatların döşenmesi, yer altı sularının yalıtımına ve kuyular ile bo­ ru hatlarının içinde parafin birikmesinin önlenmesine yönelik yenilikçi tedbirlerin alınması, kuyuların kapsamlı tamiratı sı­ rasında esnek boruların kullanılması gi­bi üretim miktarlarını artırabilecek çok çe­şit­li en ileri teknoloji ve yöntemlerin kul­la­nıl­ ma­sı sayesinde gerçekleşmektedir. Doğu Türkmenistan’da (Ceyhun Nehrinin sağ sahil kıyısındaki Altın Asır, Yaşlar-Güney Yolö­ten bloğu) ve Batı Türkmenistan’ın Akpatlavuk-Çekiçler, Körpece, Götürdepe, Ek­rem bloğu, Çeleken ve Nebitlice-Güney Ka­mışlıca bölgelerinde 3 boyutlu sismik araştırmalar başarıyla yapılmış olup, tüm bunlar ülkemizin en büyük rezerv de­po­la­ rı­dır. Bu araştırmalar, çok derindeki zengin hidrokarbon yataklarının işletmeye açılmak üzere hazırlanmasına imkan vermiştir. Ülkemizde doğal gaz rafineri sanayisi de gelişmekte olup, doğal gaz karbamit ve tek­nik amaçlı hidrokarbon üretimi için ham­mad­de niteliğini taşıyan, dünya pi­ya­ sa­la­rın­da hem yakıt hem de kimya sanayi için gerekli en değerli hammadde olarak git­tikçe artan oranlarda talep gören likit pet­rol gaz üretim hacimlerimiz artmaya de­ vam etmektedir. İhracatımızdaki en önemli ka­lemlerden biri petrokimya ve kimya sa­ nayi ürünleri olup, bu ürünlerin yelpazesi sü­rekli olarak genişlemekte ve kaliteleri de

TARAFSIZLIGIN

15

Dünyaca ünlü uluslararası şirketlerle yapılan işbirliği, ülkedeki muazzam projelerin başarıyla hayata geçirilmesindeki teminatlarından biri olup, “Petronas Carigali”, “Dragon oil”, “Mitro International” ve “Burren RPL” şirketleri ve Alman “RWE” ve Rus “ITERA” şirketleriyle de başarılı işbirlikleri gerçekleştirilmektedir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

75


энергетика Движение Туркменистана по пути развития эффективной энергетики не имеет альтернатив: с социальноэкономическими достижениями энергетических реформ связываются перспективы повышения благосостояния населения, укрепления внутренней стабильности в стране и ее роли в международном сообществе.

76 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

пер­сов­ре­мен­ных установок – ка­та­ли­ти­ чес­ко­го риформинга и мил­ли­се­кунд­но­го каталитического крекинга, по произ­вод­ ству высокооктановых бензинов, сма­ зоч­ных масел, полипропилена, уста­нов­ ки гидроочистки дизельного топлива, а также объекты инфраструктуры. Пред­ прия­тие выпускает неэтилированные авто­бензины, авиационный и техни­чес­ кий керосин, реактивное и дизельное топ­ливо, мазут, смазочные масла, поли­ про­пи­лен, печное топливо, легкий га­ зойль, нефтяной электродный кокс, сжи­ жен­ный газ, строительный и дорожный би­тумы, синтетические моющие сред­ ства – и это еще далеко не полный пе­ речень продукции. Все эти продуты нефте­химии – одна из основ экспортного по­тенциала страны. Модернизация продолжается, введе­ ны в строй новые суперсовременные и производительные установки перегонки нефти, установки по производству и очистке авиационного керосина. Ведется строительство завода по производству биоксиальной ориентированной поли­ про­пиленовой пленки мощностью 20 тысяч тонн, возводится установка деас­ фаль­тизации гудрона. Сотрудничество с известными между­на­­­­ род­­ными компаниями - одна из га­ран­­­­тий успеш­но­го осу­ществ­ле­ния круп­­ней­­ших проек­тов. В част­нос­ти осу­ществ­ляется пло­ дот­вор­ное сот­руд­­ни­чес­­тво с ком­па­ния­ми «Petro­nas Cari­gali», «Dra­gon oil», «Mit­ro in­ter­ na­tio­nal» и «Burren RPL», а так­же с не­мец­кой ком­па­нией «RWE» и рос­сий­ской “ИТЕРА”.

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

yük­selmektedir. Bu amaçlarla rafineri te­ sislerimiz modernize ediliyor ve en ileri tek­nolojiler uygulamaya konulmuştur. Bu ça­baların bir neticesi olarak Türkmenbaşı Pet­rol Rafinerisi Grup Tesisleri en mo­dern teknolojilerle donatılmış, Seydi Petrol Rafi­ neri Fabrikası da köklü rekonstrüksiyona tabi tutulacaktır. Sadece Türkmenbaşı Petrol Rafinerisi Grup Tesislerinde bile yüksek oktanlı ben­ zin, makine yağları ve polipropilen üretimi için katalitik reforming ve milisaniyelik ka­ ta­litik parçalayıcılar, dizel yakıt hidro arıt­ ma tesisleri ve ayrıca altyapı tesisleri inşa edilmiş bulunmaktadır. Bu işletmede etil edilmeyen araba benzini, hava aracı ve tek­ nik gaz yağı, reaktif motor ve dizel motor yakıtı, mazot, motor yağları, polipropilen, kazan yakıtı, hafif gazoil, petrokok elektrot, sıkıştırılmış gaz, inşaat ve yol bitümleri, sen­ tetik temizlik sıvıları üretilmekte olup, bun­ lar işletmenin imal ettiği ürünlerin sadece birkaç çeşididir. Tüm bu petrokimya ürün­ leri ülkemizin ihracat potansiyelinin temel ürünlerinden bazılarını oluşturmaktadır. Modernizasyon çalışmalarına devam edil­mek­te­dir, gün geçtikçe daha yeni sü­ per modern petrol damıtma tesisleri ile uçak gaz yağı üretim ve arıtma tesisleri iş­ let­meye alınmaktadır. 20 bin ton kapasi­teli çift eksenli polipropilen film üretim fa­bri­ ka­sı, sıvı asfalt deasfaltizasyon tesisi inşa edil­mektedir. Dünyaca ünlü uluslararası şirketlerle ya­pılan işbirliği, ülkedeki muazzam proje­ le­rin başarıyla hayata geçirilmesindeki te­ mi­nat­larından biri olup, “Petronas Carigali”, “Dragon oil”, “Mitro International” ve “Bur­ ren RPL” şirketleri ve Alman “RWE” ve Rus “ITERA” şirketleriyle de başarılı işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz sadece hidrokarbon ihracatıyla ye­tinmemekte, aynı zamanda başka ürün­ le­rin de, ör­ne­ğin elek­trik ihra­ca­tı­nı ger­­çek­­ leş­tir­mek­te­dir. Türk­men ener­ji sis­­te­mi kom­ şu ülkelerin elektrik sis­tem­­le­riy­le bağlantılı olup, en büyük elek­trik satışlarımız Türk­me­ nis­tan-İran-Tür­kiye enerji köprüsü üze­rin­ den ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Özellik­le elek­ tri­ğin ve ener­ji kaynaklarının Türkiye’ye sa­tılması ve da­ha sonra buradan Avrupa Bir­liği ülkelerine taşınmasını ele alan bu gü­zergâh gele­cek vadeden çok karlı gü­zer­ gâhlardan biridir.


enerji

Страна экспортирует не только угле­ во­­до­­ро­ды, но и продукцию, в том числе электроэнергию. Туркменская энер­го­ сис­­тема имеет связи с соседями, при­чем самые значимые поставки осу­ществ­ляют­ ся по энергомосту Туркменистан-ИранТур­ция. Поставка собственно элек­тро­ энер­­гии и энергоресурсов в Турцию, а за­тем и в страны Европейского сооб­щес­ тва – перспективный и выгодный мар­шрут. Все эти факты свидетельствуют о том, что в основе проведения долгосрочной го­сударственной энергетической по­ ли­­ти­­ки для защиты прав и законных ин­­те­­ре­­сов граж­дан, обеспечения безо­ пас­ности государства, достижения ка­ чес­твенно нового состояния энер­ге­ти­ чес­кого сектора лежит прежде все­го пос­ледовательность действий госу­дар­­ ства по реа­ли­за­ции важ­ней­ших стра­­те­­ги­­ чес­­ких ориен­ти­ров раз­ви­тия энер­ге­ти­ки. Движение Туркменистана по пути раз­ ви­тия эффективной энергетики не имеет альтернатив: с социально-эко­но­ми­чес­ки­­ ми достижениями энергетических ре­­форм связываются перспективы по­вы­­ше­ния благосостояния населения, укреп­­­ления внутренней стабильности в стра­­­не и ее роли в международном сооб­ществе.

Bütün bu gerçekler göstermektedir ki, va­tandaşlarımızın hak ve yasal menfaatleri­ nin korunmasını, ülkemizin güvenliğinin sağ­lanmasını, enerji sektörümüzün kalite ba­­kımından daha iyi duruma getirilmesi­ni amaç­layan uzun vadeli devlet enerji po­li­tikası devletimiz tarafından enerji sektö­rü­nün ge­ liş­ti­ril­mesine yönelik stratejik he­deflerin ger­ çek­leştirilmesindeki kararlı ey­lem­ler dizisi gibi net ve açık prensip­le­re dayandırılarak ger­çekleştirildiğini kanıt­la­mak­ta­dır. Türkmenistan’ın enerji verimliliğinin ge­­liş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik yü­rüt­tü­ğü bu po­li­ tika­nın baş­ka bir al­ter­na­tifi yok­tur, zira ül­ke hal­kı­nın refa­hı­nın art­ma­sı, ül­ke iç isti­kra­rın kuvvet­len­me­si ve Türk­me­nis­tan’ın uluslar­ ara­sı toplumdaki ro­lü­nün sağlamlaşması, doğ­rudan bu ener­ji reformlarının sosyaleko­nomik başa­rı­larıy­la bağdaştırılmıştır.

TARAFSIZLIGIN

15

Türkmenistan’ın enerji verimliliğinin geliştirilmesine yönelik yürüttüğü bu politikanın başka bir alternatifi yoktur, zira ülke halkının refahının artması, ülke iç istikrarının kuv­ vetlenmesi ve Türkmenistan’ın uluslararası toplumdaki rolünün sağlamlaşması, doğrudan bu enerji reformlarının sosyal-ekonomik başarılarıyla bağdaştırılmıştır.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

77


текстиль

Текстильная отрасль: уверенные шаги на мировой рынок Tekstil Sektörü: Dünya Piyasasına Doğru Emin Adımlar

78 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА


Ю

жное солнце ще­дро ода­ри­ва­ет турк­мен­ скую землю теп­лом и светом, соз­давая отличные усло­вия для выращивания хлопка – стра­те­ги­чес­кой технической культуры этой страны. А мастерство местных тка­чей, шелководов и производителей шел­ко­вых тканей, ковров славится еще с давних времен. Имея богатую сырьевую базу и крепкие традиции тка­чества, Туркменистан сделал став­ку на текс­тиль­ную отрасль, нап­ра­­вив крупные ин­вес­тиции в ее мо­­дер­­ни­­за­­цию и ин­фра­­струк­­туру. Ры­­ ноч­­ная эко­но­мика внесла в этот про­­ цесс свои коррективы – от вне­дре­ния современных технологий до под­го­тов­ ки национальных кадров но­вой фор­ мации: специалистов и управ­лен­цев, инженеров и маркетологов. Фактически текстильная про­мыш­лен­ ность Турк­ме­нис­тана была вос­соз­дана заново, и сегодня в структуру отрас­ ли, ставшей одной из базовых то­чек индустриального роста стра­ны, входят десятки предприятий, осна­щен­ных по последнему слову тех­ни­ки. Развернута сеть фирменных ма­га­­зинов и торговых домов. Один из них – маркетинговый центр “Алтын Асыр” - расположен в самом центре сто­лицы, он давно стал излюбленной торговой точкой для всех ашхабадцев и приез­жих гостей, здесь всегда многолюдно. Мно­гих прив­ле­ кают ре­гу­ляр­ные по­ка­зы про­дук­ции пред­прия­тий отрас­ли, пре­зен­тации коллекций мод­ной одеж­­ды и се­зон­ных ли­ний «прет-а-порте». Нес­коль­ко от­де­ лов от­ве­де­ны для реализации товаров – детс­кой, мужской, женской одежды для пов­се­днев­ной носки и занятий спортом. Расширяется рынок сбыта и за ру­бе­ жом. Достаточно весомое преи­му­щес­ тво Туркменистна – транспортно-ло­гис­­­ ти­­чес­­кая составляющая экспорта. Для страны крайне важно создавать про­­­дук­ ты, удобные для контейнерных пе­­ре­ возок. Это позволяет в полной ме­ре ис­ поль­­зо­вать преимущества соз­да­­вае­­мых тран­спорт­но-логистических цен­­­тров и та­ких ме­га­проек­тов, как тран­с­порт­­ные ко­ри­до­ры Восток-За­пад, Север-Юг. Еще два десятилетия назад львиную

tekstil Туркменские текстильщики уверенно осваивают мировой рынок, и продукция под маркой “Сделано в Туркменистане” пользуется спросом. Сегодня свыше 70 ее процентов экспортируется в США, Канаду, Российскую Федерацию, в страны Европы, Китай, Турцию и др. Türkmenistanlı tekstilciler dünya piyasasına emin adımlarla girmekte ve günümüzde “Türkmenistan Yapımı” markalı ürünler çeşitli piyasalarda rağbet görmektedir. Günümüz itibariyle tekstil ürünlerimizin yüzde yetmişinden fazlası ABD, Kanada, Rusya Federasyonu, Avrupa ülkeleri, Çin, Türkiye ve birçok diğer ülkeye ihraç edilmektedir.

G

üney güneşi, ülkemizde stra­­­te­­­jik tek­nik kül­tür ha­li­ ni alan pa­mu­ğun ye­tiş­ti­ril­ me­­si için en iyi şart­la­rı sağ­ la­­ya­rak Türk­men top­ra­ğı­na ısı ve ışı­ğı­nı cö­mert­çe he­di­ye et­mek­te­dir. Türk­men do­ku­ma­cı­la­rı­nın, ipek bö­ce­ği yetiştiricilerinin ustalığı, ipek ku­maş­la­rı­ nın ve ha­lı­la­rı­nın güzelliği ise ezelden be­ri bilinmektedir. Türkmenistan, bu tür zen­gin hammadde kaynağına ve sağlam do­ku­ma­ cılık geleneklerine sahipken mo­der­ni­zas­ yona ve altyapısına büyük yatırımlar yön­ lendirerek tekstil endüstrisi için muaz­zam kay­nak­lar ayır­mış­tır. Serbest piyasa ekono­ misi ise, modern teknolojilerin uygulamaya başlanması noktasından uz­man­lar, yöneti­ ciler, mühendisler ve pa­zarlamacılardan oluşan yeni formasyondaki milli kadroların hazırlanması ko­nu­larına kadar bu sürecin

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

79


текстиль Сегодня на туркменских текстильных предприятиях выпускается продукция под ведущими мировыми брендами – Calvin Klein, Sara Lee, Casual Wear, Wallmart, Ikea и другие. Günümüzde Türkmen tekstil fabri­ka­la­rın­da Calvin Klein, Sara Lee, Casual Wear, Wal­lmart, Ikea ve bunun gibi dünyaca ün­lü lider markaların ürünleri de imal edil­mektedir.

80 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

долю в структуре туркменского экс­пор­ та сос­тав­ля­ло сырье, теперь же Турк­ме­ нистан обре­та­ет репутацию кон­ку­рен­ то­спо­соб­но­го производителя го­товой про­дук­ции. Появление собс­твен­ной тор­ го­вой мар­ки, вы­ход на ко­неч­но­го пот­ре­ би­теля ста­ли ре­ши­тель­ны­ми шагами в раз­витии отрасли и по­вышении ее рен­ та­бельности. В пользу конкурентных преимуществ сыг­рало не только техническое пере­во­ ору­же­ние предприятий, но и за­мы­ка­ние тех­но­ло­ги­чес­кой цепочки «сы­рье – го­ то­вая про­дук­ция» в рамках нес­­коль­ких круп­ных промышленных струк­­тур фор­ ми­рую­ще­гося текстиль­но­­го клас­те­ра. За ко­рот­кое время текс­­тильная про­мыш­ лен­ность Турк­ме­нис­тана сде­ла­ла огром­ ный рывок впе­ред. Что отнести к плюсам этого стре­ми­тель­ного движения? Прежде всего, целостность и управ­ ляе­­­мость сис­те­мы, собственное сырье, воз­­­мож­­­ность произ­­во­­дить про­дук­цию на своих пред­­прия­­тиях, где кон­тро­ли­­ руют­ся и качество, и объем, воз­­мож­ность выс­траи­вать и каналы рас­пре­де­ле­ния. В последние годы в стране построены и введены в эксплуатацию десятки фаб­рик, комбинатов, производств по вы­ра­бот­ке хлоп­ча­то­бу­маж­ной пряжи, три­ко­­­­таж­­но­­го полотна, джин­совой тка­ни са­мых лучших образцов, ко­то­рые на­ча­ли экспор­ти­ро­ ваться во мно­гие страны мира, в том числе в вы­­со­ко­развитые го­су­даp­ства. Туркменские текстильщики уве­рен­­ но ос­ваи­­вают ми­ро­вой рынок, и про­

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

tümüne kendi dü­zenlemelerini getirmiştir. Türkmenistan’ın tekstil endüstrisi, keli­ me­nin tam anlamıyla baştan yaratılmış olup, günümüz itibariyle ülkemizin sanayi kal­kın­masının temel noktalarından biri ha­line gelen bu sektörün arasına en son tek­nolojik yeniliklerle donatılmış onlarca iş­letme katılmıştır. Tekstil ürünlerinin sa­ tı­şını gerçekleştiren özel mağazalar ve alış veriş merkezleri zinciri kurulmuştur. Bun­lar­dan bir tanesi olan Altın Asır Pa­ zarlama ve Satış Merkezi, başkentin tam merkezinde yerleşmiş olup, tüm Aşka­bat­ lı­la­rın ve dışarıdan gelen misafirlerin en sevdikleri yerlerden biri olmuş ve bu ne­ denle de çok kalabalıktır. Düzenli olarak gerçekleştirilen sektör işletmelerinin ürün­ lerinin sergilendiği organizasyonlar, mo­ da koleksiyonlarının ve Pret-a-Porte se­zon tanıtım ve gösterileri, binlerce ki­şinin ilgi­si­ ni çekmektedir. Merkezin bir­kaç bölümü de çocuk, bayan ve erkek gün­lük giysi ve spor kıyafetlerinin satışı için ayrılmıştır. Yabancı ülke piyasalarında da satış hac­ mi­miz gün geçtikçe artmaktadır. Türk­me­ nis­tan’ın bu yöndeki en güçlü avan­taj­la­ rın­dan biri, ihracatın ulaştırma ve lo­jis­tik avantajıdır. Konteynır taşımaları için uygun ürünlerin üretilmesi ülkemiz için çok önem­ lidir. Bunun gerçekleşmesi, Do­ğu-Batı ve Kuzey-Güney Ulaştırma Ko­ri­dor­ları gibi yeni kurulmakta olan muazzam büyüklük­ teki projelerin ve ulaştırma lo­jistiği merke­ zlerinin tam kapasiteyle kul­lanılmasına im­ kan sağlayacaktır. Daha yirmi yıl öncesine kadar Türk­me­


tekstil дук­ция под мар­кой “Сделано в Турк­ме­ нис­та­не” пользуется спросом. Се­годня свыше 70 ее процентов экс­пор­ти­руется в США, Ка­на­ду, Рос­сий­скую Фе­де­ра­цию, в страны Европы, Ки­тай, Тур­цию и др. Благодаря вы­со­­ко­­тех­­но­­ло­­гич­­ным про­ цес­сам произ­вод­ства, турк­мен­­ский текс­ тиль сос­та­вил дос­­той­­ную кон­ку­рен­цию по це­не и ка­­чес­­тву ана­ло­гич­ной про­дук­ ции дру­гих стран. Большим спросом пользуется и про­ дук­ция нового крупного пред­прия­тия по производству панбархата. Не сни­ жается так­же по­пул­яр­ность произ­во­ди­ мой в стране на­циональной шелковой ткани «ке­те­ни», из которой в старину ши­­ лась тра­­ди­­цион­­ная турк­­­мен­­­ская одеж­­ да, а се­годня она ши­ро­ко вос­тре­бо­вана в модной индустрии. Исклю­чи­тель­но из туркменского шел­ка сшиты все зеленые стяги страны, что реют над учреж­дениями, зданиями в каждом го­роде и селе. Среди стратегических направлений раз­вития швейной и текстильной про­ мыш­лен­ности вы­де­ляются два ос­нов­ ных: это производство продукции для массового потребления и произ­вод­ство в сегменте fast fashion с ис­поль­зо­ва­ нием всемирно известных брэндов, с обнов­ле­нием оборудования и модер­ ни­зацией производства, с внедрением инновационных технологий. Се­год­ня на турк­мен­ских текс­тильных пред­прия­тиях вы­пус­кается про­дук­ ция под ве­ду­щими ми­ро­вы­ми брен­да­ ми – Calvin Klein, Sara Lee, Casual Wear, Wal­lmart, Ikea и другие. Вместе с этим

nis­tan’ın ihracat hacmindeki aslan payını ham­madde ihracatı alıyordu, şimdilerde ise Türkmenistan rekabet gücüne sahip ha­ zır ürün üreticisi imajına kavuşmuş bu­lun­ maktadır. Kendi ticari markasının ortaya çıkması, nihai tüketiciye doğrudan ula­­şım gibi adımlar, sektörün gelişmesi ve kar­ lılığının artmasına yönelik en ka­rar­lı adım­ lar olmuştur. İşletmelerin teknik bakımdan yeniden do­na­tıl­masının yanı sıra “hammadde-ha­zır ürün” zincirinin oluşturulmakta olan teks­til grubu içindeki birkaç büyük sanayi yapısı çerçevesinde birleştirilmesi re­ka­bet edi­le­ bi­lirlik avantajların lehine ol­muş­tur. Türkmenistan’ın tekstil endüstrisi, ge­le­ ce­ğe yönelik büyük atılımları çok kısa za­ man içinde gerçekleştirmiştir. Bu hızlı atı­ lımın artılarına neleri dâhil edebiliriz? Öncelikle, bunlar sistemin bütünlüğü ve yönetilebilirliği, öz hammadde ve ni­hai ürünün hem kalitesinin hem de mik­tar­­ larının kontrol edilebildiği kendi iş­let­me­ lerimizde üretilebilirliği ve dağıtım ka­nal­la­ rının düzenlenebilirliğidir. Son yıllar içinde ülkemizde pamuk ip­li­ ğinin, trikotaj kumaşının ve kot ku­ma­şının en iyi örneklerinin üretildiği ve ürün­leri en gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ih­raç edilmeye başlayan onlarca fabrika, kom­bina ve im­ alat tesisi kurulmuş ve faali­ye­te başlamıştır. Türkmenistanlı tekstilciler dünya pi­ ya­sa­sı­na emin adımlarla girmekte ve gü­ nü­müzde “Türkmenistan Yapımı” markalı ürün­ler çeşitli piyasalarda rağbet gör­mek­­ tedir. Günümüz itibariyle tekstil ürün­le­ri­ mi­zin yüzde yetmişinden fazlası ABD, Ka­ na­da, Rusya Federasyonu, Avrupa ül­keleri, Çin, Türkiye ve birçok diğer ülkeye ihraç edilmektedir. Türkmen tekstili, yük­sek tek­ no­lojik imalat süreçleri sayesin­de ve fiyat ve kalitesi bakımından da diğer ülkelerin ben­zer ürünleri karşısında kendine yakışan rekabet gücünü elde etmiştir.

TARAFSIZLIGIN

15

Очень важным коммуникативным биз­­­ нес-инс­тру­мен­ том, даю­щим воз­мож­­­ность озна­ко­миться с су­щес­твую­ щим уров­нем и инно­ва­цион­ной перс­пек­­­ти­вой дан­но­го эко­ но­­ми­­чес­кого сек­­то­ра, понять специфику и пот­реб­­ность рын­ка, ста­ли еже­год­ные меж­ду­на­род­ ные текс­­тиль­­ ные выс­тав­ки и фо­ру­мы. Her yıl düzenlenen uluslararası teks­til fuarları ve forumlar, söz konusu bu eko­ no­mi sektörünün mevcut durumunu ve ge­le­cek­teki perspektiflerini tanıma, pi­ya­ sa özelliklerini ve ihtiyaçlarını anla­ma fırsatını sunan çok önemli iletişim ve ticaret araçlarından sadece ikisidir. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

81


текстиль Среди недавно введенных масш­таб­ных объектов – фабрика по произ­вод­ству ме­ди­цин­ской ваты и кос­ ме­ти­чес­ких ватных средств в Ашхабаде, ряд хлоп­ко­ прядильных фабрик, две из них – в Дашогузском и Ахалском велаятах. С вводом в строй этих предприятий доля хлоп­каволокна, пере­ ра­ба­ты­ваемого не­­­по­­сред­­ственно в Туркменис­та­не, дос­тигла 60%. В обозримом будущем пе­ред туркменскими текстильщиками встанет задача полностью пере­ ра­ба­ты­вать весь произво- димый в стране хлопок.

82 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

в новых дизайнерских ли­ниях одеж­ ды воплощаются богатейшие тра­­ди­ции туркменской культуры, ко­ло­­рит­­ные фоль­клор­ные мотивы. Кол­лек­­ции турк­ менских художников-мо­­дель­­еров зас­лу­ жили высокую оцен­­ку про­фес­сио­на­­лов мира моды на прес­­тиж­ных меж­ду­на­род­ ных показах. Среди недавно введенных масш­таб­ ных объектов – фабрика по произ­вод­ ству ме­ди­цин­ской ваты и кос­ме­ти­чес­ ких ватных средств в Ашхабаде, ряд хлоп­ко­прядильных фабрик, две из них – в Дашогузском и Ахалском велаятах. С вводом в строй этих предприятий доля хлоп­ка-волокна, пере­ра­ба­ты­ваемого не­­­по­­сред­­ственно в Туркменис­та­не, дос­ тигла 60%. В обозримом будущем пе­ред туркменскими текстильщиками встанет задача полностью пере­ра­ба­ты­вать весь производимый в стране хлопок. Все предприятия, которые вво­дят­ ся в строй, в обяза­тель­ном поряд­ке про­хо­дят меж­ду­на­род­ную сер­ти­фи­ка­ цию. Ряд текстильных предприятий в Туркменистане, таких, как “Турк­мен­ баши текстиль комплекси”, “Турк­мен­ба­ ши джинс ком­плеси”, хлоп­ко­пря­диль­ная фабрика в “Сердар” в поселке Каах­ка уже обладают необходимым для успешной

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

Yeni açılan Panne Kadife İmalat Fabri­ ka­sının ürünleri de büyük talep görmekte. Eski zamanlarda bile Türkmen geleneksel el­bi­selerinin dikimi için kullanılan milli ipek kumaşı Keteni’nin de popülarite­si hiç azalmamakta ve bu kumaş şu an mo­ da endüstrisinden de çok büyük rağ­bet görmeye devam etmektedir. Her şe­hir ve köylerimizdeki kurumlarımız ve bi­na­ larımızın önünde gururla dalgalanan ye­şil bayrağımız da kesinlikle Türkmen ipe­ğin­ den dikilmektedir. Trikotaj ve tekstil sanayinin gelişmesine yö­nelik stratejik yönelimlerin arasında iki te­mel yön belirginlik kazanmıştır. Bunlar, teç­hizatların yenilenmesi ve işletmelerin mo­dernizasyonu ve yeni teknolojilerin be­nimsenmesi ile birlikte dünyaca ünlü ti­cari markaların kullanılması ve toplu tü­ ke­tim ürünleri ile fast fashion segmanı içe­ risindeki ürünlerin üretilmesidir. Günümüzde Türkmen tekstil fabri­ka­la­ rın­da Calvin Klein, Sara Lee, Casual Wear, Wal­lmart, Ikea ve bunun gibi dünyaca ün­ lü lider markaların ürünleri de imal edil­ mektedir. Bununla birlikte yeni tasarım giyim se­ri­ le­rinde Türkmen kültürünün zengin ge­le­ nekleri ve çok etkileyici folklorik motif­le­ri hayat bulmaktadır. Türkmen moda ta­sa­


tekstil

работы на мировом рын­ке пакетом международных сер­ти­фи­ка­тов системы ISО и WRAP. Эти сер­ти­фикаты –гарантия для потребителей в любом уголке пла­ не­ты, что товары из Туркменистана отве­ чают всем тре­бо­ваниям качества. Соответствие предприятий строгим эко­ло­ги­чес­ким нормам, в частности, сис­теме управления окружающей сре­ дой ISО-14001, – одно из важнейших усло­вий. Потребителей во всем мире все больше заботит экологическая бе­ зо­пасность продукции, что прямо отра­ жается на рыночной конъюнктуре. В конечном счете, следование меж­ду­на­ родным природоохранным стан­дар­там - это забота о здоровье персонала, на­ селения, покупателей. И еще один важный момент. Обыч­но модернизация производства при­во­дит к сокращению рабочих мест. Вы­со­кие тех­­но­­ло­­гии ведут к выс­во­бож­де­нию людей для дру­гой необ­хо­ди­мой ра­бо­ ты, причем более привлекательной. И в этом – высокое социальное зна­че­ние текстильного комплекса, ди­на­мич­ное развитие которого влечет за со­бой соз­ дание тысяч новых ра­бо­чих мест не только в самой отрас­ли, но и в сельском хозяйстве, тран­спор­те, торговле, инфра­

rımcılarının giyim koleksiyonları, say­gın ve iti­bar­lı ulus­lar­arası moda defi­le­leri sıra­ sında dün­yaca ünlü moda profesyoneller­ inin yüksek notuna layık görül­müş­­tür. Aşkabat’taki Medikal Pamuk ve Koz­ metik Pamuk İmalat Fabrikasıyla, ikisi Daş­oğuz ve Ahal velayetlerinde bulunan bir dizi Pamuk İpliği fabrikası yeni açılan bü­yük kapasiteli tesisler içinde yerlerini al­mış bulunmaktadır. Bu işletmelerin fa­ ali­yete başlamasıyla birlikte bizzat Türk­me­ nistan’da işlenen pamuk lifinin payı yüz­de altmışlara kadar çıkmıştır. Türkmen teks­til sektörünün hedefinde en yakın ge­lecekte ülkede üretilen tüm pamuk mik­tarının ülkemizde işlenmesi görevi bu­lun­maktadır. İşletmeye alınan tüm yeni fa­bri­ka­la­ rı­­mız zo­run­lu uluslararası sertifikas­yo­na ta­bi tu­tul­maktadır. Türkmenis­tan Tek­s­til Kom­plek­si, Türk­menistan Jeans Kom­plek­ si, Ka­ka ka­sa­ba­sın­daki Ser­dar Pa­muk İpli­ ği İmalat Fabrikası gi­bi Türk­me­nis­tan’daki birçok tekstil işletmesi, dünya pi­ya­sa­la­rın­ da başarıyla çalışabilmeleri için gerekli olan ISO ve WRAP uluslararası sertifika paket­ lerini almış bulunmaktadır. Bu sertifikalar, dünyamızın her köşesindeki tüketicileri­miz için Türkmenistan menşeli malların tüm ka­ lite standartlarına uygun olduğuna dair bi­ rer garantidir. Fabrikalarımızın başta ISO-14001 Çev­re

TARAFSIZLIGIN

15

Aşkabat’taki Medikal Pamuk ve Kozmetik Pamuk İmalat Fabrikasıyla, ikisi Daş­oğuz ve Ahal velayetlerinde bulunan bir dizi Pamuk İpliği fabrikası yeni açılan bü­ yük kapasiteli tesisler içinde yerlerini al­mış bulunmaktadır. Bu işletmelerin fa­ali­yete başlamasıyla birlikte bizzat Türk­me­nistan’da işlenen pamuk lifinin payı yüz­de altmışlara kadar çıkmıştır. Türkmen teks­til sektörünün hedefinde en yakın ge­lecekte ülkede üretilen tüm pamuk mik­ tarının ülkemizde işlenmesi görevi bu­lun­maktadır. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

83


текстиль

Соответствие предприятий строгим эко­ло­ги­ чес­ким нормам, в частности, сис­ теме управления окружающей сре­дой ISО14001, – одно из важнейших усло­вий. Fabrikalarımızın başta ISO-14001 Çev­re Yönetimi Kalite Sistemi sertifikası olmak üzere çok ciddi ekoloji normlarına uy­­gun olması mutlak ve zorunlu bir şart­tır.

84 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

струк­туре и сфе­ре обслуживания, где пос­тоянно тре­буются работники. Очень важным коммуникативным биз­­­нес-инс­тру­мен­том, даю­щим воз­мож­­­ ность озна­ко­миться с су­щес­твую­щим уров­нем и инно­ва­цион­ной перс­пек­­­ти­вой дан­но­го эко­но­­ми­­чес­кого сек­­то­ра, понять специфику и пот­реб­­ность рын­ка, ста­ли еже­год­ные меж­ду­на­род­ные текс­­тиль­­ные выс­тав­ки и фо­ру­мы. Свои экспо­зи­ции на них пред­ставляют все текс­тиль­ные пред­ прия­тия страны, а также за­ру­беж­ные компании - и проверенные вре­менем партнеры, и фирмы, только со­би­раю­ щиеся прид­ти на туркменский рынок. У правительства Туркменистана есть чет­кое представление о дальнейших путях развития текстильной отрасли в ре­ гио­не и набор мер для активной ра­бо­ты в этом направлении. Сегодня на по­вестке дня туркменской текстильной от­расли – ме­ро­прия­тия по дальнейшей мо­дер­ни­ зации производства. Высокие тех­но­ло­гии и есть тот козырь, имея ко­то­­рый на руках Туркменистан сможет дос­тойно кон­ку­ри­ ро­вать с ведущими текс­тиль­ными дер­жа­ ва­ми и даже потеснить их позиции.

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

Yönetimi Kalite Sistemi sertifikası olmak üzere çok ciddi ekoloji normlarına uy­­gun olması mutlak ve zorunlu bir şart­tır. Ürün­ lerin ekolojik güvenliği hususu, dün­yadaki tüm tüketicileri gün geçtik­çe da­ha fazla oranda ilgilendirmeye baş­la­mış olup, bu ilgi piyasa koşullarını doğ­ru­­dan etkilemek­ te­dir. En nihayetinde, ulus­­lar­­arası çevre ko­ruma standartlarına uy­­mak, işletme ça­lı­ şan­larına, halk ve alı­cı­ların sağlığına önem vermek anla­mı­na gel­mektedir. Altı çizilmesi gereken bir diğer nokta, eğer işletmelerin modernizasyonu diğer ül­­ke­ler­de işçi sayısının azaltılmasına yol açı­­yorsa dahi Türkmenistan’da bu konuya baş­ka bir yönden yaklaşılmıştır. Ve bu yak­­­ la­şım, önce­likle yüksek teknolojilerin in­­ san­­ların daha fazla ihtiyaç duyulan, üs­te­lik de daha cazip işlere yönelmek için ser­­best kal­ma­ları anla­mın­da ele alın­mış­tır. İşte teks­til sa­na­yi­si­nin sosyal ba­kım­dan yük­ sek öne­mi bu­nun­la ifade edil­mek­te, dina­ mik ge­lişme sadece teks­til sek­tö­rün­de de­ ğil aynı zamanda de­vam­lı olarak ele­man ihti­yacı du­yu­lan tarım, ulaştırma, ti­caret ve hiz­­met alt­ya­pısı ve sektöründe bin­lerce yeni istih­­­dam olanağının ortaya çık­masına yol aç­­mak­ta­dır. Her yıl düzenlenen uluslararası teks­til fuarları ve forumlar, söz konusu bu eko­ no­­mi sek­tö­rü­nün mevcut durumunu ve ge­­le­­cek­teki perspektiflerini tanıma, pi­ya­­ sa özel­lik­le­rini ve ihtiyaçlarını anla­ma fır­ sa­tını sunan çok önemli iletişim ve ticaret araçlarından sadece ikisidir. Bu fuarlarda, kendi stantlarını ülkemizin tüm tekstil iş­ let­meleriyle yıllarca süren iş­bir­li­ğiyle de­ nen­­miş yabancı ortaklarımız ve Türk­men pi­­ya­sasına daha yeni girmeye ha­zırlanan tüm şirketler açmaktadır. Türkmenistan Hükümetinin bölgedeki teks­til sek­tö­rü­nün ge­liş­me­ye de­vam etme­ si yö­nün­de­ki net görü­şü ve bu yön­de et­ki­ li ça­lış­ma­nın ya­pıl­ma­sı için ge­rek­li önem­­li ted­bir­ler pake­ti bulun­mak­ta­dır. Gü­nü­müz­ de­ki Türk­men teks­til sektö­rü­nün gün­de­ min­de, ima­la­tın moder­ni­ze etme­ye yö­ne­ lik et­kin­lik­lerin de­vam et­ti­­ril­­mesi gö­revi dur­mak­ta­dır. Yük­sek tek­no­lo­ji­ler, Türk­me­ nis­tan’ın kendi­ne yaraşır şe­kil­de lider kon­ umdaki tekstil devletleriyle rekabette ve hatta pozisyonlarından kay­dırma yönünde kullanmak için elinde bu­lun­du­ra­ca­ğı en önemli kozun ta kendisidir.


экология

Зеленый пояс золотых Каракумов Altın Karakumlar’ın Yeşil Kuşağı Изначально создание зеленого коль­ца за­ду­мы­ва­лось с целью улуч­шить эко­ло­гию столицы. Ведь лес – Превосходный био­ло­ ги­ческий фильтр, улавливающий заг­ряз­няю­щие атмосферу примеси, вы­ра­ба­ты­ваю­щий кис­ ло­род и ока­зы­ваю­щий су­щес­ твен­ное влия­ние на мете­оро­ ло­ги­чес­кие факторы, соз­да­вая свою, специфическую среду.

86 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

“Yeşil kuşağın” oluşturulması hedefi, ilk baş­larda Başkentin ekolojik durumunun iyi­leş­ tirilmesi amacıyla düşünülmüştü. Zi­ra or­man­lar, atmosferik havayı kirleten mad­deleri yakalayabilen, oksijen üreten ve ken­dine özgü bir çevre oluşturarak meteorolojik faktörleri önemli ölçüde etkile­yen muh­teşem bir biyolojik filtrelerdir.


Н

ередко люди, знающие о Турк­ме­нис­та­не по­нас­лыш­ ке, представляют природу этой страны как бескрайние бар­ханы Каракумов, как зной­ное солн­це, вы­жи­гаю­щее до­бе­ла рав­ни­ны с и без того скуд­ной рас­ти­тель­ ностью. Но этот сте­рео­тип, во мно­гом сфор­ми­ро­ван­ный еще черно-бе­лы­ми филь­ма­ми и рас­ска­за­ми о пер­вых по­ко­ ри­телях пустыни, давно и безвозвратно разрушен новой реальностью страны. В последние годы Туркменистан стре­ ми­тель­но превращается в страну, удив­ ляю­щую гостей настоящими молодыми ле­сами, цветущими буквально круглый год парками, водяными садами из фон­ та­нов, обширными зелеными масси­ва­ми, раскинувшимися тут и там, сжи­маю­щи­ми в своих свежих объятиях города и села. На многих тысячах гектаров в разных угол­ках страны, особенно в живописных предгорьях в окрестностях туркменской столицы цветут сегодня эти рукотворные оазисы. Здесь, на когда-то голых холмах и склонах, сегодня шумят сосновые бо­ ры, счет деревьев в них уже идет на десят­ки миллионов. А ведь с десяток лет назад ничего это­ го не было, и грандиозный проект озе­ле­ не­ния огромных пустынных площадей этой аридной зоны казался поначалу по меньшей мере амбициозной идеей. Но она воплотилась. Рукотворные ле­са не толь­ко рас­тут, но их пло­щадь еже­год­но уве­ли­чи­вается. Они – жи­вой памят­ник под­виж­ни­чес­ко­го тру­да на­ро­да. Кроме того, ведутся работы по по­сад­ке при­до­ рож­ных полос для за­щи­ты от песчаных за­но­сов основных транспортных ма­гис­­ тра­­лей и про­­мыш­­лен­­ных объек­тов: се­ годня в их строительстве зак­лад­ка зе­­ ле­­ных зон уже не столько укра­ше­ние ланд­шафта, сколько стандарт эко­ло­гич­ нос­­ти. Расширяются и ветрозащитные ле­со­по­сад­ки вблизи сельхозугодий – этот

ekoloji

T

ürkmenistan’ı sadece kulak dol­ gun­lu­ğuy­la ta­nı­yan insan­lar bu ül­ke­nin tabiatı, sık­lık­­la Ka­ra­ kum­çölünün uç­suz bu­cak­sız ku­ mul­la­rıy­la, bit­ki kıt­lı­ğı yaşa­nan ova­ları bembe­yaz ola­­na ka­dar yakıp yok eden yakıcı gü­neş­le öz­deş­leşir. Fakat bu, çoğunlukla çö­lün ilk keşifçileri hakkında çekilen siyah beyaz filmlerle ve öykülerle oluş­tu­rul­muş olan basmakalıp düşünce, ülkenin ye­ni gerçeğiyle uzun zaman önce ve dö­nü­şüm­süz bir biçimde yıkılmıştır. Son yıllarda Türkmenistan kendi misa­ fir­lerini olağanüstü bir hızla gelişen ger­ çek genç ormanlarıyla, neredeyse tüm se­ne boyunca çiçek açan parklarıyla, fıs­ki­ ye­ler­den oluşan kocaman su bahçeleriy­le ve her yerde genişçe serpilen taptaze ne­ fes­leriyle şehir ve kasabaları kucaklayan çok geniş yeşil alanlarıyla şaşırtan bir ülke­ ye dönüşmektedir. Bugün insan eliyle yapılmış bu vaha­lar, ül­ke­nin her kö­şe­sin­de­ki bin­ler­ce hek­­tar­­lık alan­lar üze­rin­de, özel­lik­le Türk­­me­­­nis­­tan baş­ken­ti­nin çev­re­sin­de­ki bü­­yü­le­yi­ci gü­ zel­li­ğe sa­hip dağ etek­le­rin­­de bü­tün muh­ te­­şem­lik­le­riy­le boy göster­mek­te­dir. Bir za­­­man­­­­lar tam­ta­kır olan bu tepe­ler­de ve ya­­maç­­lar­da bugün çam koru­luk­la­rın­dan ge­len rüzgârla oynaşan yaprakların ses­leri du­yulmakta, koruluklardaki ağaç sa­yıları ise onlarca milyonlara ulaşmıştır. İnanılmaz, ama on yıl öncesine kadar bi­le bunlardan hiçbir eser yoktu ve bu ço­rak bölgenin kocaman çöl alanlarının ağaç­lan­dı­rıl­ma­sı­nı hedefleyen büyük pro­ je ilk baş­lar­da en hafif değimle çok id­dialı bir fikir olarak algılanmıştı. Ama ina­nıl­ maz hayal gerçeğe dönüştü. İnsan eliyle di­kilen bu ormanlar, sadece büyümekle kal­mayıp, alanları da her yıl yapılan toplu kam­panyalar sayesinde genişlemektedir. Bu ormanlar, halkın örnek teşkil eden bit­ mez tükenmez azminin adeta yaşayan abi­ de­sidir. Bunun dışında yol kenarlarında ana ulaşım arterlerinin ve ayrıca sanayi tesislerin kayan kumların altında kalmasını en­gelleyecek ağaç şeritlerinin dikilmesi­ ne yönelik çalışmalar da yürütülmektedir. Üstelik bu tür tesislerin inşaat proje­le­rinde yeşil alanların oluşturulmasının ön­gö­rül­ mesi, çevrenin güzelliğinden çok çev­re standardı halini almıştır. Tarım alan­larının yakınlarındaki rüzgârdan ko­ru­ma amaç­lı

TARAFSIZLIGIN

15

В последние годы Туркменистан стре­ми­тель­но превращается в страну, удив­ ляю­щую гостей настоящими молодыми ле­ сами, цветущими буквально круглый год парками, водяными садами из фон­та­ нов, обширными зелеными масси­ва­ми, раскинувшимися тут и там, сжи­ маю­щи­ми в своих свежих объятиях города и села. Son yıllarda Türkmenistan kendi misa­fir­ lerini olağanüstü bir hızla gelişen ger­çek genç ormanlarıyla, neredeyse tüm se­ne boyunca çiçek açan parklarıyla, fıs­ki­ye­ler­den oluşan kocaman su bahçeleriy­le ve her yerde genişçe serpilen taptaze ne­fes­leriyle şehir ve kasabaları kucaklayan çok geniş yeşil alanlarıyla şaşırtan bir ülkeye dönüşmektedir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

87


экология

Превратить родной край в цветущий сад – исконная мечта туркменского на­ро­да. Doğup büyüdüğü bölgeyi çiçekli bah­çe­ye dönüştürmek Türkmen halkının her bi­re­yinin en temel hayalidir.

88 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

зе­ле­ный щит укрывает поля от сухо­ве­ев. Только в столице за последние годы вы­са­же­ны миллионы декоративных хвой­ных и лиственных деревьев, эти по­ сад­ки создали в границах города мно­го­ уров­не­вые зеленые пояса, достигающие десят­ков тысяч гектаров. Редкая столи­ ца мира может похвастаться таким ден­ дро­ло­ги­чес­ким ресурсом и тем, как раз­ рас­тается лес вокруг города! Изначально создание зеленого коль­ца за­ду­мы­ва­лось с целью улуч­шить эко­ло­ гию столицы. Ведь лес – Превосходный био­ло­ги­ческий фильтр, улавливающий заг­ряз­няю­щие атмосферу примеси, вы­ ра­ба­ты­ваю­щий кис­ло­род и ока­зы­ваю­ щий су­щес­твен­ное влия­ние на мете­оро­ ло­ги­чес­кие факторы, соз­да­вая свою, специфическую среду. Многие ашха­бад­ цы уже замечают, что столичная погода и в самом деле изменяется, смягчается. Ле­со­посадки – это и любимое место отдыха горожан.

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

ağaç korulukları da ge­niş­le­mek­te­dir, bu tür “yeşil kalkanlar” aynı şekilde tarlalarımızı da kurutucu rüzgârlara karşı korumaktadır. Son yıllar içinde bir tek başkentte bile mil­yon­larca dekoratif çam ve yapraklı ağaç­­lar dikilmiş; bu türdeki ağaçlandırma alan­ları, şehir sınırları içinde alanları onbin­ ler­ce hektarlara ulaşan çok katlı “yeşil ku­ şak­ları” oluşturmuşlardır. Dünyadaki çok az Başkent bu türdeki muazzam ağaç kay­ nak­larıyla ve şehirlerin etrafında ge­li­şen ormanlarıyla övünebilir. “Yeşil kuşağın” oluşturulması hedefi, ilk baş­larda başkentin ekolojik durumunun iyi­leş­tirilmesi amacıyla düşünülmüştü. Zi­ ra or­man­lar, atmosferik havayı kirleten mad­­de­leri yaka­laya­bilen, oksijen üreten ve ken­dine özgü bir çevre oluşturarak me­ teorolojik faktörleri önemli ölçüde etkile­ yen muh­teşem bir biyolojik filtrelerdir. Bu ne­den­le Aşkabat sakinlerinin büyük ço­­ğun­luğu, başkent havasının gerçekten de­ğiş­ti­ğini, yumu­şamaya başladığını şim­­ diden bile fark etmeye başlamıştır. Ağaç korulukları - şehir sakinlerinin en çok sev­ dik­le­ri dinlenme alanlarıdır aynı za­­man­da. Devlet Başkanımız ilk ağacı kendi el­le­­­ riy­­le dike­rek ağaç­lan­dır­ma kam­pan­ya­la­­rı­nı biz­zat baş­lat­mak­ta­dır. Ba­kan­lar Ku­­ru­­lu­nun üye­leri, ku­rum yö­ne­tici­le­ri, ya­­ban­cı mis­ yon temsilcileri, saygıdeğer Yaş­lı­lar Mec­li­si üye­leri ve ülkemizin tüm va­tan­daş­la­rı, hem gençleri­miz hem de yaş­lı­­la­­rı­mız Dev­let Başkanımızın bu dav­ra­nı­şı­nı örnek al­mak­ ta­dır. Hiç kimse katıl­maz­lık et­me­mek­­te, mil­li mantalitemizin özel­likleri bu­ra­da da ken­dini göstermektedir. Doğup büyüdüğü bölgeyi çiçekli bah­ çe­ye dönüştürmek Türkmen halkının her bi­re­yinin en temel hayalidir. Geç­miş­ten beri insanlarımız bu hayalini ger­çek­leş­ tirmek için çalışıyor, sulama sistemle­ri inşa ediyor, meyve bahçesi ve üzüm bah­çe­lerini ekiyorlardı. Günümüzde ise bu ça­lışmalar ilerlemenin insanlara verdiği ye­ni imkan­ larla daha kaliteli ve yeni bir se­viyede gerçekleştirilmektedir. Yeni fidan alımlarının sağlanması gö­ re­viy­le birlikte fidan ağaçlıklarının ba­kı­ mı­nın kontrol sorumluluğu Türkme­nistan Doğa ve Çevre Koruma Bakanlığına ve­ril­ miştir. Ağaçlandırmanın ana malzeme fo­nu olan çam ve yapraklı ağaç fidanları 15 özel işletme tarafından yetiştirilmektedir. Bu


ekoloji Глава государства лично дает старт озе­ле­ни­тель­ным кам­па­ниям, вы­са­жи­вая пер­вое де­рев­це. Его при­ме­ру сле­дуют члены Кабинета министров, ру­ко­во­ди­ те­ли ведомств, иностранные дип­ло­ма­ ты, ува­жае­мые яшули, мно­го­чис­лен­ные граж­дане стра­ны – стар и млад. Никто не оста­ется в сторо­не - и в этом ска­зы­вают­ся особенность национального мен­та­ли­те­та. Превратить родной край в цветущий сад – исконная мечта туркменского на­ро­ да. С глубокой древности люди работали над тем, чтобы претворить ее в жизнь – создавали ирригационные системы, раз­бивали сады и виноградники. Се­год­ ня с новыми возможностями, что да­рит людям прогресс, эта работа осу­щес­тв­ля­ ется на качественно новом уровне. Среди наиболее распространенных "жи­телей" парковых зон – сосна эльдар­ ская. Имен­но она наи­более прис­по­соб­ ле­на к местному засушливому кли­ма­ ту. Находят применение и дру­гие виды хвойных, например – туя, мож­же­вель­ ник, кипарис. Среди лиственных – шел­ ко­вица, ивы, тополь и другие виды. Деревья мало посадить, за вес­ной сле­ ду­ет жаркое лето и без полива молодым по­садкам грозит гибель. А обычные ме­ то­ды тут не всегда пригодны – многие участ­ки зеленого пояса расположены на

veya şu türdeki bir ağacın belirli bölgenin keskin karasal iklimine ve doğal çev­reye ne kadar dayanıklı ve uyumlu ola­cağı ise, bir dizi test ve deneme sayesinde saptanmıştır. Park alanlarımızın en sık rastlanan “sa­ kin­le­rin­den” biri Eldar Çamıdır. Çam fa­mil­ ya­sı­nın bu türü yerel kuru iklime en çok uyum sağlayabilen bir türdür. Sedir ağa­ cı, Ardıç ağacı, Selvi ağacı gibi diğer çam türleri de kullanılmakta, yapraklı ağaç­lar arasından Dut ağacı, Söğüt ağa­cı, Kavak ağacı ve diğer türler de iklim şart­la­rımıza uyum sağlamaktadır. Ağaçlar ekilmekle yetinmezler, ilkbahar­ dan sonra sıcak yaz gelir ve sulama ya­pıl­­­ maz­­sa di­­ki­­len fidan­la­rı ölüm bek­ler. Alı­şı­ lagel­miş sula­ma yön­tem­leri ise her za­­man uygun olmaz, zira yeşil ku­şa­ğın bir­­­çok kısmı tepe­ler üzerinde yerleşmiş ve bu­ra­­ lara su kanal­larının geçirilmesi müm­­­kün de­ği­ldir sıklıkla. Bundan dolayı Türk­­me­nis­

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

89


экология

Особое внимание в массовой озе­ле­ни­тель­ ной кампании уделяется вы­ ра­щи­ва­нию и возвращению в природу осо­ бо ценных и редких местных пород де­ревьев и кустарников, а также де­ко­ра­тив­ ных интродуцированных ви­дов рас­­те­­ний.

90 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

возвышенностях, туда арыки с водой не проведешь. Поэтому в Туркменистане вне­дряется капельное орошение. Та­ кая система, состоящая из гибких шлан­гов, снабженных специальными ка­пель­ни­ца­ми, от­меряю­щи­ми ко­ли­чес­ тво вла­ги каж­до­му де­рев­цу, ра­бо­та­ет автоматически. Особенно этот ме­тод удобен для использования на пре­се­чен­ ной местности предгорий, где есть участ­ ки посадок на высоте свыше тысячи мет­ров над уровнем моря. Капельное оро­шение сегодня все шире применятся и в аграрном секторе, на обширных сель­ хоз­угодьях в окрестностях Ашхабада. На некоторых участках применяются еще более совершенные – сплинктерные системы орошения. В этом случае сис­те­ ма подводящих шлангов спрятана под землей, как и многочисленные фор­сун­ ки-сплинктеры. Когда необходим по­ лив, они появляются на поверхности – и словно дождь идет среди деревьев! Эта технология давно используется для полива ашхабадских парков, во мно­гих из которых садовник с лопатой нап­рав­ ляю­щий воду к деревьям – давно ушед­ ший в прошлое анахронизм. Особое внимание в массовой озе­ле­ ни­тель­ной кампании уделяется вы­ра­щи­ ва­нию и возвращению в природу осо­бо ценных и редких местных пород де­ревьев и кустарников, а также де­ко­ра­тив­ных интродуцированных ви­дов рас­­те­­ний. Так,

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

tan’da ağaçların sulandırılması ama­cıyla yağ­mur­lama sistemi uygu­lan­mak­tadır. Her bir ağaca verilen su mik­tarını ölçebilen özel damlatma me­ka­niz­ma­sıy­la donatılan es­ nek hortum­lar­dan oluşan bu sistem, oto­ ma­tik bi­çim­de ça­lışır. Söz konusu bu sis­ tem, özel­lik­le de­­niz se­vi­ye­sin­den binlerce metre yük­sek­lik­te yerleşen ağaç­lık­la­rın bu­­lun­­duğu dağ eteklerindeki inişli çıkışlı böl­geler­de kullanılmak için çok uygundur. Yağ­­mur­­lan­dır­ma sistemi günümüz iti­ba­ riyle ta­rım sektöründe de, Aşkabat’ın etra­ fın­daki geniş tarlalarda da çok yaygın şekil­ de kul­lanılmaktadır. Bazı ağaçlık bölgelerde daha faz­la ge­liş­ miş seviyedeki özel dağıtıcı yağ­mur­la­ma sistemleri kullanılmaktadır. Bu sis­tem­de tüm besleme hortumları, çok sa­yı­daki yağ­ murlama enjektörleri gibi yer al­tı­na giz­len­ miş­tir. Sulama yapılmasının ge­rektiği du­ rumlarda yağmurlama enjektörleri toprak yüzeyine çıkar ve ağaçların ara­sında aniden yağmur başlamış hissi uya­nır. Bu teknoloji, birçoğu için suyu kü­reğiyle ağaçlara yön­ lendiren bahçıvan gö­rün­tüsünün uzun za­ man önce geçmiş­te kalan bir anakronik ha­ lini almış Aş­ka­bat parklarında da çoktandır kullanıl­mak­tadır. Toplu ağaçlandırma kampanyalarının dü­­­zen­len­di­ği sı­ra­da çok de­ğerli ve nadir bu­­lu­nan ye­rel ağaç ve çalılık türleriyle bir­­ lik­te yeni tür dekoratif bitki tür­le­ri­nin ye­ tiş­ti­ril­me­si­ne ve doğaya dön­dü­rül­me­­si­­ne bü­yük önem verilmek­tedir. İşte bu ne­den­


ekoloji сейчас к югу от Ашха­ба­да на специально отведенных пред­гор­ных участках на "постоянное мес­то жи­тель­ства" высажены ценные плодовые рас­тения – миндаль метельчатый, лох круп­но­плодный, китайская фисташка, инжир, гра­нат. Они, как и саженцы фисташки нас­тоящей и арчи туркменской, пред­ва­ри­тель­но вы­ ра­щи­ваются по спе­циаль­ной кон­тей­ нер­ной технологии, обес­пе­чи­ваю­щей максимальную приживаемость са­женцев. Благотворно влияют рукотворные ле­ са и на биоразнообразие, они ста­нов­ят­ся домом для многих видов животных, ко­ то­рые осваивают новые места обитания. Дело по превращению Туркменистана в цветущий сад продолжается. «Стра­те­ гия зе­ле­ного развития» заложена пра­ ви­тель­ством Туркменистана в ка­чес­тве од­но­го из механизмов нового эко­но­ ми­ческого роста страны. Эта стра­те­гия призывает Туркменистан стать пе­ре­до­ вой страной будущего, концентрирует уси­лия на развитии в соответствии с мировой тенденцией «снижения вы­бро­ сов углекислого газа и развития эко­ло­ гически чистых технологий». В стране, где расположена одна из ве­ли­чай­ших пустынь мира, где па­лит солн­це, уже по­жи­нают пло­ды мно­го­лет­ ней ра­бо­ты, опи­раю­щейся на пе­ре­до­вой опыт, сов­ре­мен­ные тех­но­ло­гии и мно­ го­вековые традиции. Здесь разгорается самая мирная – экологическая «зеленая» революция, цель которой – повышение качества жизни людей, оздоровление окружающей среды и процветание стра­ ны в прямом и переносном смысле.

le Aşkabat’ın güneyinde özellik­le tahsis edil­miş olan dağ eteklerinde­ki de­ne­tim­li alanlarda her şeyden ön­ce fi­dan­­la­rın aza­ mi şekilde kuvvet­len­me­­si­ni sağlayan özel taşıma teknolojisiyle kıymetli meyve ağaç­ la­rı olan Badem ağaçları, büyük meyveli iğde ağacı, Çin fıstığı, İncir ağaçları, Nar ağaç­ları ye­tiş­ti­ril­mektedir. Bunlar da aynen Fıs­tık fidan­ları, Türkmen ardıcı gibi Türkme­ nistan top­raklarında yetişeceklerdir. İnsan eliyle yetiştirilen ormanlarımız, bi­ yo­­lo­jik çeşitliğe de olumlu etki yapmakta, koruluklarımız yeni yaşama or­tam­larını be­ nimseyen birçok hayvan türleri için de birer ev olmaya başlamıştır. Türkmenistan’ı çiçek açan bahçeye dö­nüş­ türme yönündeki bu tür çalışmalar tam güç devam etmektedir. “Yeşil Gelişme Stra­te­jisi” Türkmenistan hükümeti tara­fın­dan yü­rür­ lüğe konulan ülkenin ye­ni eko­no­mik kalkın­ ma prog­ra­mı­nın me­ka­niz­ma­la­rın­dan biri ola­rak ele alın­mış­tır. Bu stra­teji, “kar­bon atılı­ mı­nın azaltılması ve eko­lo­jik yönden te­miz tek­nolojilerin ge­liş­ti­rilmesi” şeklinde ifade edi­len dün­ya trendlerine tam uyumla gelişme üze­­rine yoğunlaşarak ülkemizi geleceğin en önder ülkesi olmaya çağırmaktadır. Dünyanın en büyük çöllerinden biri­ne sa­­hip en sıcak güneşin ülkesinde, en iyi uy­ gu­lamalara, modern teknolojiye ve asır­lar­ dan beri gelen geleneklere dayalı yıl­lar­ca sürdürülen bu çalışmanın meyveleri alın­ ma­ya başlamıştır. Ülkemizde, netice olarak insan yaşam kalitesinin yükseltilmesini, çev­­renin iyileştirilmesini ve kelimenin hem ger­çek hem de mecazi anlamıyla ülkenin re­faha kavuşmasını hedefleyen en barışçıl çev­reci “yeşil bir ihtilal” alevlenmektedir.

TARAFSIZLIGIN

15

Toplu ağaçlandırma kampanyalarının dü­zenlendiği sırada çok değerli ve nadir bu­lunan yerel ağaç ve çalılık türleriyle bir­likte yeni tür dekoratif bitki tür­le­ri­nin ye­ tiştirilmesine ve doğaya dön­dü­ rül­me­­si­­ne büyük önem verilmek­ tedir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

91


sağlık

Стратегия здоровья: ресурсный подход Sağlık Stratejisi: Kapsamlı Yaklaşım

П

рофилактика и здоровый об­раз жизни – вот, пожалуй, глав­ные направления, ко­ то­рые можно выделить в по­­ли­­ти­ке Туркменистана, нап­рав­лен­ной на сохранение гено­фон­­да и ох­ра­ну здо­ровья нации. Эко­но­мис­ты, ма­те­ма­ти­чес­ки дока­зав "рен­та­бель­ность" перехода здравоохранения от ле­че­ния к про­фи­лак­ти­чес­ким методам, наш­ли ог­ ром­ную выгоду этого движения для об­ щес­тва и большую экономию сред­ств. Ноделонетольковэкономииденежных сред­ств: ответы на поставленные воп­ ро­сы выш­ли за пределы экономики и кос­ну­лись характера общества, его цен­нос­тей и существующей струк­ту­ ры, его жизнеспособности. Здо­ро­вье как од­но из важ­ней­ших прав че­ло­ве­ ка, справедливость в вопросах ох­ра­ны здоровья и от­вет­ствен­ное от­но­ше­ние к не­му со сто­ро­ны как отдель­но­го че­ло­ ве­ка, так и об­щес­тва в целом – вот три осно­во­по­лагающие ценности, этическая ос­нова политики Туркменского государ­

Профилактика и здоровый образ жизни – вот, пожалуй, главные направления, которые можно выделить в политике Туркменистана, направленной на сохранение генофонда и охрану здоровья нации. Önleyici tedbirler ve sağlıklı yaşam biçimi Türkmenistan’ın, ulusun genetik fonunun korunması ve halk sağlığının korunmasına yönelik politikasının esas yönleri olarak belirtebileceğimiz unsurlarıdır.

Ö

nleyi­ci ted­bir­ler ve sağ­lık­ lı ya­şam bi­çi­mi Türk­me­nis­ tan’ın, ulu­sun ge­ne­tik fo­ nu­­nun ko­run­ma­sı ve halk sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı­na yö­ ne­lik po­li­ti­ka­sı­nın esas yön­leri ola­rak be­lir­ te­bi­le­ce­ği­miz unsur­ları­dır. Ekonomi uzmanlarımız, halk sağlığı yö­ ne­ti­min­de tedaviden hastalık önlemeye ge­çiş­teki “karlılığı” matematik yöntemler­le hesaplayarak bu yönelimin toplum için ve kaynakların tasarruflu kullanılması açı­sın­dan ne kadar yararlı olacağını tespit et­miş­ler­dir. Fakat iş sadece kaynakların tasarrufuyla sı­nırlanmamakta; Türkmen kamu sağlığı yö­netimindeki yeni yönelimler ölüm ka­ lım meselesi halini almıştır. Halk sağlığı ko­nuları, ekonominin dışına çıkmış ve ülke top­lumunun özelliklerini, değerlerini ve mev­cut yapısını, hayatta kalma kabiliyeti ko­nularını ilgilendirmeye başlamıştır. Temel insan haklarının en önemli un­sur­ la­rın­dan biri olarak Sağlık, halk sağlığının ko­runması alanındaki adaletli yaklaşım ve hem birey bazında hem de genel olarak

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

93


здоровья

Одно из первых мест в национальной про­фи­лак­ти­чес­ кой ра­бо­те за­ни­ мают воп­ро­­сы охра­­ны здо­ро­вья ма­те­ри и ре­бен­­ ка. В результате в стране рас­тет рож­дае­мость, с каждым годом уве­ли­чи­ваются естественный прирост чис­лен­ нос­ти населения и средняя продол­ жи­тель­ность жизни.

94 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ства в сфере здравоохранения. Выделенные государством на эти це­ли многомиллионные инвестиции нап­рав­ ляются на строительство и осна­ще­ние но­ вых ме­ди­цин­ских учреж­де­ний и спор­тив­ ных ком­плек­сов. Ашха­бад в пос­лед­ние го­ды становится круп­ным ме­ди­цин­ским центром, где концентрируются про­ филь­ные клиники, оснащенные са­мым сов­ре­мен­ным обо­ру­до­ва­нием, но­­вые диаг­­нос­тические гос­пи­та­ли и боль­­ни­­цы обус­­траи­­­ваются и в ре­гио­нах стра­ны. Одно из первых мест в национальной про­фи­лак­ти­чес­кой ра­бо­те за­ни­мают воп­ро­­сы охра­­ны здо­ро­вья ма­те­ри и ре­бен­­ка. В результате в стране рас­тет рож­дае­мость, с каждым годом уве­ли­чи­ ваются естественный прирост чис­лен­ нос­ти населения и средняя продол­жи­ тель­ность жизни. В Туркменистане совершенствуется сис­те­ма льгот, в том числе для сти­му­ли­ ро­ва­ния жен­щин на рождение троих, чет­верых, пятерых и более детей, бес­ плат­ное медицинское обслуживание па­

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

top­lum bazında sorumluluk bilinci Türk­ men devletinin halk sağlığı po­li­ti­kasının temel değerlerini ve ahlaki te­mel­le­rini oluşturan üç vazgeçilmez unsurdur. Devletimiz tarafından bu amaçlar için tah­sis edi­len milyonlarla ifade edilen ya­tı­ rım­lar, ye­ni sağ­lık ku­ru­luş­larıyla spor te­sis­ le­ri­nin inşaatı ve donatılmasına yön­len­di­ ril­miş­tir. Aşkabat şehrimiz, son yıllar içinde en modern teknolojik araçlarla donatılmış ih­tisas hastanelerin, yeni tanı ve tedavi mer­kezlerinin yoğunlaştığı önemli sağlık mer­kezi halini almakta, ülkenin diğer böl­ ge­le­rinde de hastaneler yapılmaktadır. Ulusal hastalık önleme çalışmalarındaki ilk sıraların birini anne ve çocuk sağlığı ko­ nu­ları almaktadır. Bunun neticesinde ül­ ke­miz­de çocuk doğum oranı artmakta, yıl geç­tikçe doğal nüfus artışı yaşanmakta ve Türk­me­nis­tan’daki ortalama ömür uzun­lu­ ğu da artmaya devam etmektedir. Ülkemizde kadınların üç, dört, beş ve da­ ha fazla çocuk doğurmalarına yönelik teş­ vik­ler, çocukların sağlık hizmetlerinden on beş yaşına kadar ücretsiz yararlanmaları, ço­cuk yardım parası miktarının artırılması da dâhil olmak üzere bir dizi imtiyazlar sis­ tmi de yerleştirilmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, Dünya Sağ­lık Örgütü ve İyot Yetersizliğinden Kay­ nak­la­nan Has­ta­lık­la­rın Kontro­lü Ulus­lar­ ara­sı Ko­mi­tesi tarafından Türkmenistan’a, Türk­menistan’ın genel kabul görmüş ulus­ lar­arası standartlara uygun olarak üniversal tuz iyotlaştırmasını sağlayan BDT ülkeleri arasında birinci ve Dünya ülkeleri arasında dördüncü devlet olduğunu teyit eden ulus­ lar­arası sertifika takdim edilmiştir. Aşkabat’ın güneyinde kocaman bir sağ­lık


sağlık циен­тов в возрасте до пятнадцати лет, уве­ли­че­ние размеров детских пособий. Турк­менистану присужден меж­ду­ на­род­ный сертификат Детс­ко­го фон­да ООН, Все­мир­ной ор­га­ни­за­ции здра­во­ ох­ра­не­ния и Меж­ду­на­род­но­го совета по контролю за йододефицитными за­бо­ле­ ва­ния­ми, подт­верж­даю­щий, что Турк­ме­ нис­тан стал первым в СНГ и четвертым в мире государством, обеспечившим уни­ вер­сальную йодизацию соли в соот­вет­ ствии с общепринятыми между­на­род­ ны­ми стандартами. Целый медицинский городок воз­ве­ ден в южной части Ашхабада, в его состав входят Международный медицинский центр кардиологии и кардиохирургии, Диаг­нос­ти­чес­кий центр, Центр вну­трен­ них болезней, Центр по охране здоровья ма­тери и ребенка, Центр онкологии и Центр по лечению заболеваний органов го­ловы и шеи, ведется строительство Меж­ду­на­род­ного медицинского центра ле­чения глазных болезней, а в планах строи­тельство Международного меди­ цин­ского центра травматологии. Тем временем в другой части города – на севере туркменской столицы строит­ся новый комплекс медицинских учреж­де­ ний, включающий Лечебно-про­фи­лак­ти­ чес­кий центр инфекционных бо­лезней, Центр профилактики СПИДа, Цен­тра­ли­зо­ ван­ная лаборатория и Центр крови и дру­ гие медицинские учреждения. Целям совершенствования инфра­ струк­ту­ры здо­ровья служит и развитие са­на­тор­но-курортной сферы, индустрии оздо­ро­ви­тельного отдыха, туризма и раз­вле­че­ний. Своеобразными воротами стра­ны для туристов и курортников ста­ ла создаваемая на побережье Кас­пия На­ цио­наль­ная туристическая зона "Аваза", кон­цеп­ция которой предусматривает

sitesi kurulmuş olup, bünyesinde Ulus­lar­ ara­sı Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Tıp Mer­ ke­zi, Hastalık Tanı Merkezi, İç Has­ta­lık­ları Tedavi Merkezi, Anne ve Çocuk Sağ­lığının Korunması Merkezi, Onkoloji Mer­ke­zi ile Baş ve Boyun Hastalıkları Tedavi Mer­kezi faaliyet göstermekte, Uluslararası Göz Hastalıkları Tıp Merkezinin inşaatı ya­pıl­makta, gelecekte ise Uluslararası Travmatoloji Tıp Merkezinin inşa edilmesi plan­lan­mıştır. Bunun yanı sıra şehrin başka bir böl­ ge­­sin­de, Türkmenistan başkentinin ku­ze­ yin­de, bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları Te­davi ve Önleme Merkezini, AİDS Önle­ me Merkezini, Merkezi Laboratuar ve Kan Merkeziyle diğer sağlık kuruluşlarını ba­rın­ dı­racak bir hastaneler ve tıbbi kuruluşlar grup tesisi inşa edilmektedir. Ayrıca, sağlık ve tatil sektörünün, sağlık ve rehabilitasyon tatili turizm endüstrisinin geliştirilmesi de sağlık altyapısının iyi­leş­ti­ril­ mesine yönelik çalışmalardan biridir. Sağ­lık turizmi için onlarca tatil tesislerinin, ço­cuk

TARAFSIZLIGIN

15

Ulusal hastalık önleme çalışmalarındaki ilk sıraların birini anne ve çocuk sağlığı konuları almaktadır. Bunun neticesinde ülkemizde çocuk doğum oranı artmakta, yıl geçtikçe doğal nüfus artışı yaşanmakta ve Türkmenistan’daki ortalama ömür uzunluğu da artmaya devam etmektedir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

95


здоровья

О многих секретах фитотерапии рассказывает, в частности, фундаментальный научный труд Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана», первый том которого вышел в свет в 2009 году, став достоянием широкого круга читателей.

96 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

строи­тель­ство десятков санаториев и ле­ чеб­но-оздо­ро­ви­тель­ных цен­тров для де­ тей и взро­с­лых, до­мов отды­ха и оте­лей. Издавна известен такой туркменский ку­рорт, как Моллакара, что находится в нес­коль­ких часах езды от "Авазы". Исто­ рия этой природной лечебницы нас­чи­ты­ вает более ста лет. По свидетельству уче­ ных, аналогов соленому туркменскому озе­ру Моллакара с его лечебной грязь нет, даже знаменитое Мертвое озеро в Из­раиле не может конкурировать с ним. Сей­час этот курорт тоже обустраивается на современный лад: предусмотрено не толь­ко новое техническое оснащение, но и повышение уровня сервиса и ком­фор­та. Не менее знамениты санатории Арч­ ман и Бай­рам­али, которые сегодня также модернизированы и ре­кон­струи­ро­ва­ны. Каждый имеет свою специфику, за­вися­ щую от природных факторов. Баль­не­ оло­ги­чес­кий курорт Арчман рас­по­ло­жен в предгорьях Копетдага, в 130 км от Аш­ ха­бада. Его целебная ми­не­раль­ная вода привлекает сюда не только турк­мен­ских пациентов, но и граждан дру­гих стран. Байрамалийский почечный сана­то­ рий находится на юго-востоке Турк­ме­ нис­та­на, в Ма­рыйс­ком велаяте. Говорят, что здесь лечит сам климат, поэтому в ассор­ти­мен­те медицинских услуг ши­ро­ ко прак­ти­куются климатотерапия и дие­ ты на осно­ве местных даров при­ро­ды.

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

ve erişkinler için sağlık ve rehabilitasyon merkezlerinin, tatil sitelerinin ve otel­lerin inşaatını öngören Hazar Denizinin kı­yısında oluşturulmakta olan Avaza Ulusal Turizm Bölgesi de turistler ve tatilciler için ülkemize bir nevi giriş kapısı niteliğini ka­zan­mıştır. Avaza’dan sadece birkaç saatlik mesa­ fe­de bulunan Mollakara gibi diğer birçok Türk­men kaplıcalarının ünü de çoktandır bi­linir. Bu doğal kaplıcanın geçmişi yüz­yıl öncesine dayanmaktadır. Bilim ada­mla­rı­ nın tespitlerine göre Dünya’nın başka bir yerinde Türkmenistan’ın Mollakara tuz gö­ lü­nün tedavi çamurunun bir benzeri bulun­ mamakta, hatta Ölüdeniz bile bu konuda ülkemizle rekabet edememektedir. Günümüzde bu kaplıca merkezimiz mo­der­ ni­ze edilmektedir, modernizasyon ça­lış­ma­la­rı sadece teknik donanımların ye­ni­len­me­siy­le sınırlı olmayıp, servis ve konfor se­vi­ye­lerinin yükseltilmesini de öngörmektedir. Günümüz itibariyle yeniden yapı­lan­dı­ rı­la­rak modernize edilmiş olan Arçman ve Bay­ramali Resort otellerimiz de yeterince ün­lü sağlık turizmi merkezlerimizdendir. Bun­lardan her birinin kendine has ve doğal fak­tör­lerden kaynaklanan özelliği var. Arç­ man Banyo terapi Kaplıcası Aşkabat’tan 130 km mesafede Kopetdağ eteklerinde yer al­ maktadır. Bu kaplıcanın en önemli tedavi un­sur­larından biri, tedavi etme özellikleri sa­yesinde buraya sadece Türkmenistanlı has­taları çekmekle kalmayıp, diğer ülke va­


sağlık Вообще, местные лекарственные тра­ вы давно и прочно вошли в сос­тав пре­ па­ра­тов, выпускаемых туркменскими фар­ма­цев­ти­чес­ки­ми пред­прия­тиями. Ис­­по­кон ве­ков секреты известных зна­ ха­рей и лекарей передавались из по­ко­ ления в поколение, составляя неотъ­ем­ле­ мую часть куль­тур­но­го нас­ле­дия нации. О мно­гих сек­ре­тах фи­то­те­ра­пии рас­ска­ зы­вает, в частности, фундаментальный науч­ный труд Гур­бангулы Берды­му­ха­ме­ до­ва «Лекарственные растения Турк­ме­ нис­тана», первый том которого вышел в свет в 2009 году, став достоянием ши­ро­ кого круга читателей. Важнейший аспект развития всей сис­ те­мы туркменского здравоохранения – ут­верж­дение в обществе здорового об­ра­за жизни, развитие физкультурнооздо­ро­ви­тель­ного движения и спорта выс­ших достижений, формирование в стра­не современной инфраструктуры здо­ровья, которая, помимо чисто ме­ди­ цин­ских, санаторно-курортных учреж­ де­ний, включает также спортивную сфе­ ру, ин­дус­трию туризма и отдыха. Кста­ти, до­ка­за­но, что физ­куль­турные соору­же­ ния обхо­дятся гораздо дешевле, чем строи­тель­ство новых больниц. И Турк­ ме­нис­тан демонстрирует здесь весьма здо­ро­вую логику. Основной целью раз­ ра­бот­ки стратегии, развивающей спорт и ут­верж­дающей в обществе здоровый об­раз жизни, в Туркменистане стало соз­ да­ние условий для того, чтобы спортом и физкультурой в стране занималось как можно больше граждан, особенно детей. С прошлого года Всемирный день здо­

tan­daşlarını da getiren şifalı maden suyudur. Bayramali Böbrek Ilıcası Türkmenistan’ın gü­ney­doğusundaki Marı vilayetindedir. Buranın havasının bile tedavi ettiği söyle­ nir, o nedenle Bayramali’de sunulan sağlık ve tedavi hizmetlerinin geniş yelpazesi arasında iklim terapisi ile yerel doğal ürün­ lere dayalı diyet tedavisi uygulanmaktadır. Türkmenistan’da yetişen şifalı otlar ve mey­ve­ler, Türk­me­nis­tan­lı ecza­cı­lık iş­let­ me­le­ri ta­ra­fın­dan üre­ti­len ilaç­la­rın içe­ri­ ğin­de uzun zamandan beri ve sağlam bir şe­kil­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ünlü he­kim ve şi­fa­cı­la­rı­mı­zın tedavi sırları, ulusumuzun kül­türel mirası olarak yüzyıllar öncesinden be­ri nesilden nesle aktarılıyordu. Bitkisel te­ra­pinin birçok sırrı, sayısız okurun ilgi­si­ ni çe­ken ve bizzat Türkmenistanın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ta­ ra­fından yapılan köklü bilimsel ça­lış­manın sonucu iki ciltlik “Türkmenistan’ın Şifalı Ot­ la­rı” kitabında açıklanmaktadır. Türkmenistan genel sağlık yönetim siste­ mi­nin geliştirilmesinin en önemli unsuru, top­lum içinde sağlıklı hayat biçiminin be­ nimsenmesi, bedensel sağlık aktivitesinin ve yüksek spor branşlarının geliştirilmesi, ül­kemizde tıbbi, tedavi ve rehabilitasyon ku­ru­luşları dışında spor sektörünü, turizm ve tatil endüstrisini de kapsayan modern sağ­lık altyapısının oluşturulmasıdır. Sözü gel­miş­ken belirtmek gerekir ki, spor tesis­ lerinin inşaatı yeni hastanelerin inşaatından çok daha az maliyet gerektirmektedir. Türk­ menistan diğer konularda olduğu gi­bi bu konuda da çok mantıklı hareket et­me­ye devam ediyor. Türkmenistan’da sporun ge­­ liş­­tirilmesi ve toplumda sağlıklı yaşam bi­

TARAFSIZLIGIN

15

Bitkisel terapinin birçok sırrı, sayısız okurun ilgisini çeken ve bizzat Türkmenistanın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından yapılan köklü bilimsel çalışmanın sonucu iki ciltlik “Türkmenistan’ın Şifalı Otları” kitabında açıklanmaktadır. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

97


здоровья

Турк­менистану присужден меж­ду­на­род­ ный сертификат Детс­ко­го фон­да ООН, Все­мир­ной ор­га­ни­за­ции здра­во­ох­ра­не­ ния и Меж­ду­на­ род­но­го совета по контролю за йододефицитными за­бо­ле­ ва­ния­ми, подт­ верж­даю­щий, что Турк­ме­нис­тан стал первым в СНГ и четвертым в мире государством, обеспечившим уни­вер­сальную йодизацию соли в соот­вет­ствии с общеприня- тыми между­на­род­ны­ ми стандартами.

98 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ровья по инициативе туркменского ли­ де­ра внесен в реестр государственных празд­ников, и теперь широко отмечается в стра­не массовыми спортивными празд­ни­ка­ми, состязаниями и т.д. Ширится участие туркменских спортс­ ме­нов во всемирном спортивном дви­ же­­нии, в стране проводятся крупные меж­­ду­­на­род­ные соревнования -такие, как авто­рал­ли «Шелковый путь-2009», про­хо­див­шее по территории Турк­ме­нис­ та­на, России и Казахстана. А наглядным сви­детельством спортивного движения ста­ло развернутое в столице и во всех ре­гио­нах стра­ны строительство сов­ре­ мен­ных спортивных сооружений. Так, в 2009 го­ду в Ахалском, Марыйском, Ле­ бап­ском и Балканском велаятах были сда­ны в эксплуатацию спортивные го­ род­ки со ста­дио­на­ми на 10 тысяч мест и пла­ва­тель­ны­ми бассейнами, где мож­но про­во­дить соревнования по раз­лич­ным

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

çi­minin benimsenmesine yönelik strateji­ nin oluşturulmasının ana hedefi, daha faz­la sayıdaki vatandaşımızın ve özellikle de ço­ cuk­la­rı­mızın spor ve beden aktivite­si yap­ma­ la­rı için gerekli tüm şartların sağ­lan­ma­sıdır. Türkmen Liderinin teklifi üzerine Ulus­lar­ ara­sı Sağ­lık Gü­nü ge­çen yıl­dan beri res­mi bay­ram­lar si­ci­li­ne dâ­hil edil­miş ve bu bay­ ram, gü­nü­müz iti­ba­riy­le top­lu spor­tif et­kin­ lik­ler, mü­sa­ba­ka­lar ve ya­rış­ma­lar da dü­zen­le­ ne­rek ge­niş orga­ni­zas­yon­la kut­lan­­maktadır. Türkmen sporcularının Dünya spor akti­ vi­te­le­ri­ne ka­tı­lı­mı da git­tik­çe yay­gın­laş­ mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de, gü­zer­gâhı Türkme­ nis­tan, Rus­ya ve Kazakistan toprakları üze­rin­den ge­çen İpek Yolu 2009 Oto Ral­lisi gibi bü­yük ulus­lar­ara­sı yarışlar ya­pıl­mak­ta­ dır. Başkentte ve ülkenin diğer bölgelerin­ de başlatılan modern spor tesislerinin in­şa­atı ise sportif hareketteki artışın açık ka­nı­tıdır. Böylelikle 2009 yılında ülkemizin Ahal, Marı, Lebap ve Balkan vilayetlerinde


sağlık ви­дам спор­та любого уров­ня, в том числе - международные, а так­же осна­щен­ные тре­­на­­же­рами физкультурно-оздо­ро­­ви­­ тель­­ные ком­плексы и спортивные школы. В ближайшем будущем турк­ме­нис­ тан­цев ожи­дает мно­жес­тво по­доб­ных премь­ер - в Ашха­ба­де поя­вится уни­каль­ ный, круп­ней­ший в ре­гио­не Олим­пий­ ский го­ро­док, а в велая­тах - иппо­дро­мы, авто­дро­мы и дру­гие спор­тив­ные объек­ ты. Хо­ро­шим сти­му­лом для мо­ло­де­жи на пути к здо­ровью, фи­зи­чес­ко­му и ду­хов­ но­му само­со­вер­шен­ство­ва­нию приз­ва­ ны стать Обще­на­цио­наль­ные пер­вен­ ства, ко­­то­рые отны­не бу­дут еже­год­но про­­во­дить­ся по раз­лич­ным ви­дам спор­­ та сре­­ди школь­ных, ву­зов­­ских, отрас­­ле­­ вых и ре­гио­наль­ных ко­манд. Эти со­рев­ но­ва­ния, вов­ле­каю­щие в свою орби­ту тысячи турк­ме­нис­тан­цев – как спорт­сме­ нов, так и прос­то люби­те­­лей актив­но­го отды­ха, проходят под девизом «Турк­ ме­нис­тан – стра­на вы­со­­кого духа и здо­ ровья». Сегодня этот ло­зунг становится общенациональной идеей страны и ее народа.

ulus­lararası müsabakalar da dâhil olmak üze­re her türlü düzeydeki çeşitli spor faali­ yetleri müsabakalarının yapılabileceği yüz­ me havuzları ile 10 bin kişi kapasiteli sta­d­ yum­ları bulunan “sportif şehirler” ile spor alet­leriyle tam donanımlı spor ve sağlık te­­sisleri ile spor okulları faaliyete girmiştir. Yakın gelecekte Türkmenistanlıları bu­ nun gi­bi bir­çok açı­lış bek­le­mek­te; Aşka­ bat’ta ben­zer­siz ve böl­ge­de­ki en bü­yük Olim­pi­yat sitesi açılacak, vilayetlerde ise - hi­podromlar, otodromlar ve diğer spor te­ sisleri inşa edilecek. Okulların, üniversitele­ rin, sektörsel ve bölgesel spor takımları ara­sında her yıl çeşitli spor dallarında ya­pı­ lacak olan Ulusal Birincilik Liglerinin ya­pıl­ ması da ülke gençliğimizin sağlıklı ha­yatı, bedensel ve ruhsal gelişimine yö­ne­lik en iyi teşviklerden olacaktır. Hem spor­cular hem de aktif tatili seven binlerce Türk­me­ nis­tanlıyı kendi çevresinde toplayan bu tür mü­sa­bakalar, “Yüksek Ruhun ve Sağlıklı Hayatın Ülkesi Türkmenistan” sloganı altın­ da yapılmaktadır. Bu slogan, günümüz iti­ bariyle ülkemizin ve halkımızın ortak ulu­ sal ideolojisi olmaya başlamıştır.

TARAFSIZLIGIN

15

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, Dünya Sağlık Örgütü ve İyot Yetersizliğinden Kaynaklanan Hastalıkların Kontrolü Uluslararası Komitesi tarafından Türkmenistan’a, Türkmenistan’ın genel kabul görmüş uluslararası standartlara uygun olarak üniversal tuz iyotlaştırmasını sağlayan BDT ülkeleri arasında birinci ve Dünya ülkeleri arasında dördüncü devlet olduğunu teyit eden uluslararası sertifika takdim edilmiştir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

99


культура

Туркменистан страна фестивалей Festivaller ülkesi Türkmenistan В Туркменистане, который бла­го­ даря пре­зи­ден­ту страны Гурбангулы Бер­­ды­му­ха­медов про­во­дится ряд фес­ти­ва­лей, конференций и выс­­ тавок меж­ду­на­род­но­го уровня. В пос­лед­ние годы Турк­ме­нис­тан успешно про­вел на международном уров­не фольк­лор­ные, музыкальные и детс­кие фес­ти­ва­ли.

Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile dünyaya açılan Türkmenistan'da uluslararası düzeyde bir dizi festivaller, konferanslar ve sergiler yapılıyor. Türkmenistan son yıllarda uluslararası alanda folklor, müzik, çocuk ve Dünya Türkmenleri yayla festivallerini başarılı organize etti.

уркменистан – это страна, ко­ торая помнит о своей культуре и нас­ледии. В 1991 году, после объяв­­ления независимости стра­­ны, здесь был проведен ряд культурных и творческих ме­ро­прия­ тий. В первую очередь в Ашхабаде, сто­ ли­це государства, а также в других пяти велаятах появились современные зда­ния театров и Дворцов конгрессов и искусств «Рухиет» (в переводе – «ду­хов­ность»). Для того чтобы сохранить свою древнюю куль­туру, туркмены ежегодно организуют различные культурные меро­прия­тия. В Туркменистане, который бла­го­даря пре­зи­ден­ту страны Гурбангулы Бер­­ды­

ürkmenler kültür ve miraslarına sa­hip çıkan bir millet. 1991 yı­lın­ da bağımsızlığını kazandıktan son­ra ülkede kültür ve sanat ala­ nın­da bir çok gelişmeler ya­şan­ dı. Başkent Aşkabat olmak üzere di­ğer 5 vi­ layette modern tiyatro binaları ve Ru­hi­yet Köşkleri yükseldi. Türkmenler çok eskilere dayanan kültürle­ri­ni ya­şat­mak ama­cıy­la her yıl düzenli olarak çe­şit­li kül­tü­rel organi­ zas­­yonlar düzenliyorlar. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi­mu­ha­ me­dov ile dünyaya açılan Türkmenistan'da uluslararası düzeyde her yıl festivaller, kon­ feranslar ve sergiler yapılıyor. Türkme­nis­ tan özellikle son yıllarda uluslararası alanda

Т

100 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

T


kültür

му­ха­медов про­во­дится ряд фес­ти­ва­лей, конференций и выс­­тавок меж­ду­на­род­но­ го уровня. В пос­лед­ние годы Турк­ме­нис­ тан успешно про­вел на международном уров­не фольк­лор­ные, музыкальные и детс­кие фес­ти­ва­ли, а также фестиваль турк­мен все­го мира «Турк­мен­ский край – край преобра­зо­ва­ний».

Традиционный фестиваль туркмен всего мира С целью объединения туркмен, про­ жи­ваю­щих в разных странах мира, Турк­­ ме­­нис­­тан еже­год­но организует фес­ти­ валь турк­­мен всего мира. В этом году тре­­тий Меж­­ду­­на­­род­­ный фес­ти­валь турк­­ мен всего мира «Турк­мен­ский край – край пре­­об­ра­­зо­­ва­ний» про­шел как боль­шое празд­нич­ное тор­жес­тво. В фес­­ти­­ва­ле, про­ве­ден­ном на яйле (лет­нем пастбище) Ахал­ско­го ве­лая­та, кроме Туркменистана при­ня­ли учас­тие туркмены из Турции, Аф­га­нис­тана, Таджикистана, России, Гер­ ма­нии, Уз­бе­кис­тана и Ирана. Фестиваль, организованный сов­мест­

folklor, müzik, çocuk ve Dünya Türkmenleri yay­la festivallerini başarıyla organize etti.

Türkmenlerin Geleneksel Yayla Festivali Türkmenistan, dünyanın çeşitli ülkele­rin­ de bulunan Türkmenleri bir araya getirmek ama­cıy­la her yıl yayla festivali düzenliyor. Bu yıl üçün­cü­sü düzenlenen Uluslararası Dün­ya Türkmenleri Yayla Festivali, büyük bir şenlikle geçti. Ahal vilayeti yaylasında ya­pı­lan festivale, ev sahibi Türkmenistan'ın ya­nı sıra Türkiye, Afganistan, Tacikistan, Rus­­ya, Alman­ya, Özbekistan ve İran'dan ge­len Türkmenler de iştirak etti. Türkmenistan Kültür Bakanlığı ile mer­ ke­­zi Türk­me­nis­tan'da bu­lu­nan Dün­ya Türk­men­ler Bir­li­ği'nin dü­zen­le­di­ği fes­ti­val do­layı­sıy­la ya­zı­lı me­saj ya­yın­la­yan Türk­me­ nis­tan Dev­let Baş­kanı Gurbanguli Berdi­ mu­ha­me­dov, etkin­li­ğin dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rinde ya­şa­yan Türk­men­le­rin kül­tür ve me­de­niye­ti­nin ser­gi­len­me­sine önemli kat­kı sağ­la­dı­ğı ve ka­tı­lım­la­rın gide­rek arta­ ca­ğı­nı belirtti.

TARAFSIZLIGIN

15

С целью объединения туркмен, проживающих в разных странах мира, Туркменистан ежегодно организует фестиваль туркмен всего мира. Türkmenistan, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Türkmenleri bir araya getirmek amacıyla her yıl yayla festivali düzenliyor. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

101


культура

но с Министерством культуры Турк­ме­ нис­та­на и Ассоциацией туркмен ми­ра, центр которой находится в Турк­ме­нис­ та­не, прошел на яйле в Ахалском ве­лая­ те в двадцати километрах от Аш­ха­бада. Президент Гурбангулы Бердымухамедов по случаю фестиваля передал пись­мен­ ное обращение, где отметил, что это ме­ ро­прия­тие вносит значительный вклад в экспонирование культуры и ци­ви­ли­зации туркмен, живущих в разных стра­нах мира.

«Это очень красивый фестиваль» Халиль Эр из Бурдура, участник фес­ти­ валя 2010 года, представлявший Турцию, ска­зал: «Это очень красивый фестиваль. Мы счастливы, что туркмены всего мира со­би­раются вместе, передают друг другу обы­чаи и традиции, и что мы приехали се­годня на землю, куда наши отцы и де­ ды переселились сотни лет назад. Мы пережили здесь очень волнующие мо­ мен­ты. Мы постараемся показать здесь обы­чаи и традиции туркменов-теке (те­ кин­цев), проживающих в Турции». Действительно, даже по прошествии мно­­гих лет обычаи и традиции не ис­ че­зают. Туркмены – это народ, который

102 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

"Çok güzel bir festival" Bu yılki festivale Türkiye'den katılan Burdurlu Türkmenler, "Çok güzel bir festi­ val oldu. Dün­ya Türkmenlerinin bir araya gelmesi, gelenek ve göreneklerini birbirler­ ine aktarması, 100 yıllar önce atalarımızın göç ettiği top­rak­la­rına gelmek bizi çok mutlu ediyor. Çok duy­gu­lu anlar yaşadık. Türkiye'deki Teke Türk­men­lerinin ge­ lenek ve göreneklerini bu­ra­da yansıtmaya


kültür про­дол­жа­ет жить, оставаясь верен своим обычаям и традициям. Такого ро­да культурные ме­ро­прия­тия вносят неоце­ни­мый вклад в то, что­бы живущие в раз­ных странах мира турк­мены могли из­ба­виться от тоски по ро­ди­не, а также в то, что­бы не утратить, а сох­ра­нить общие с со­оте­чес­твен­никами из Турк­ме­нис­тана язык, религию, обычаи и традиции.

Праздник искусства, мира и дружбы в Туркменистане Ор­га­ни­зуя в стране различные фес­­ ти­­­ва­­­ли, Туркменистан, который вов­­ле­­ чен в обмен культурными деле­га­ция­ми, объединяет фольклорные и му­зы­каль­­ ные коллективы из разных стран. Наи­луч­ шим тому примером явля­ется еже­год­но проводимый в стране Меж­ду­на­­род­­ный фестиваль музыки и фольк­ло­ра. В этом году столица Туркменистана Аш­ха­бад приняла у себя два важных меж­ ду­на­род­ных культурных мероприятия, ко­то­рые объединяют представителей раз­ных государств. В Ашхабаде прош­ ла Меж­ду­на­родная выставка искусств и Фес­ти­валь фольклора. В этих куль­тур­ных мероприятиях приняли участие ху­дож­ ни­ки, деятели искусства и фольклорные ан­самбли более чем из десяти стран.

Стали проводиться и кинофестивали После того как президент страны Гур­

çalıştık. Yıllar geçse de, aynı gelenek ve görenekler yaşanıyor." dedi. Bundan dolayı böy­le kül­tü­rel organizasyonların, dünyanın çe­şit­li ülke­ lerinde bulunan Türkmenlerin, Türk­me­ nis­tan'daki vatandaşları ile birlikte has­ret gidermesine, aynı dili, dini, gelenek ve gö­ re­neği kaybetmeden muhafaza etmesine önem­li katkı sağlıyor.

Türkmenistan'da sanat, barış ve dostluk bayramı Dünyanın çeşitli ülkeleri ile kül­tü­rel heyet mübadelesinde bulunan Türk­me­nis­ tan, ülkesinde de çeşitli festival­ler dü­zen­ le­ye­rek, dünya ülkelerinin folklor ve mü­zik gruplarını bir araya getiriyor. Ül­ke­de her yıl düzenlenen Uluslararası Mü­zik ve Folklor Festivali bunun en güzel ör­ne­ği­dir. Türkmenistan'ın Başkent'i Aşkabat'ta bu yıl dünyadaki değişik ülke temsilcilerini bir

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

103


культура

Туркменистан стал местом проведения Международного детского фестиваля, который объединяет одаренных детей со всего мира. Türkmenistan yetenekli çocukları bir araya getiren uluslararası çocuk festivaline de ev sahipliği yapıyor.

104 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

бан­гу­лы Бердымухамедов от­ме­нил зап­ рет на опе­­ру, кино и цирк, на­ло­жен­ный когда-то по причине их яко­бы не­сов­ мес­ти­мости с туркменской куль­ту­рой, в стра­не началось серьезное раз­ви­тие этих облас­тей. Кинотеатры сно­ва от­ кры­ли двери зрителям, начали про­ во­диться ки­но­фес­ти­ва­ли. В столице стра­ны Ашха­баде дважды прошел фес­ ти­валь турецких фильмов, кроме этого, в туркменских кинотеатрах начали демон­ стри­роваться фильмы, снятые в СНГ. В рам­ках фес­ти­валя де­мон­стри­­ро­­­ва­­ лись филь­мы, по­лу­чив­шие наг­ра­ды на прес­тиж­ных меж­ду­на­род­ных фес­ти­ва­ лях в Каннах, Монпелье, Сеуле, Пуне, Хьюс­тоне, Са­ло­никах и Сан-Се­бастьяне. Кроме этого, в Ашхабаде впервые про­­шел фестиваль фильмов СНГ.

Дети всего мира встречаются в Туркменистане Туркменистан стал местом про­ве­де­ ния Меж­­ду­на­род­но­го детс­ко­го фес­ти­ валя, ко­­то­рый объединяет одаренных де­тей со все­го мира. В Туркменистане прош­ли тор­жес­тва, подобные тем, что про­во­дятся в Тур­ции 23 апреля, объе­ди­ няю­щие детей из раз­ных стран мира. Этот фес­ти­валь, обыч­но продолжающийся не­делю, укреп­ляет дружеские и брат­ ские узы меж­ду детьми. Кроме того, фес­ти­валь вно­сит значительный вклад в зна­комство де­тей из других стран с турк­ менской куль­ту­рой, искусством, исто­ рией, обычаями и традициями. В фестивале приняли участие де­ти из Тур­ции, США, Аф­га­нис­та­на, Гер­ма­ нии, Азер­байджана, Беларуси, Ки­тая,

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

araya getiren iki önemli uluslararası kül­tür organizasyonu düzenlendi. Uluslararası Güzel Sanatlar Sergisi ve Folklor Festivali'ne 10'dan fazla ülkeden sanatçı, res­sam ve folklor ekipleri katıldı.

Film festivalleri Devlet Başkanı Gurbanguli Ber­di­mu­ha­ me­dov'un teşvikleriyle opera, sine­ma ve sirk alanın­da da ciddi gelişmeler yaşandı. Son yıllarda Türkmenistan çok sayıda film fes­ti­val­lerine ev sahipligi yaptı. Aşkabat'ta "Türkiye'den Film Var" slo­­ga­­nıyla Türk film festivali düzenlendi. Türk sinemasının seçkin filmleri Türkmen si­ne­ma severlerin gösterimine sunuldu. Festival kap­sa­mın­da, Cannes, Montpellier, Seul, Pu­ne, Houston, Selanik ve San Sebestian gi­bi uluslararası film festivallerinde ödül ka­za­nan Türk film­


kültür

Ар­ме­нии, Южной Кореи, Ирана, Ка­захс­ та­на, Кыр­гызс­тана, Узбекистана, Па­ кис­тана, Польши, России, Румынии, Сау­дов­ской Аравии, Украины, которые про­де­мон­стри­ро­вали свое мастерство в различных областях – в рисовании, музыке, танцах, пении и др. В 2010 году этот фестиваль, уже третий по счету, прошел в туристической зоне «Ава­­за», расположенной на побережье Кас­пий­ского моря. На фестиваль были приг­ла­шены дети из разных стран мира, но са­мы­ми главными его гостями стали де­ти с Гаити. Дети, которые во время зем­ле­тря­се­ния на Гаити потеряли свои семьи и до­ма, получили возможность от­дох­нуть в Турк­ме­нис­тане. Дети с Гаити в те­чение целого месяца отдыхали в оз­ до­ро­вительном цен­тре на берегу Кас­ пийского моря.

leri Türkmen sinema severle­rin beğenisini kazandı. Aşkabat'ta ayrıca, ilk defa Bağımsız Dev­ letler Topluluğu (BDT) ülkeleri film festivali de organize edildi.

Dünya çocukları Türkmenistan'da buluşuyor Türkmenistan ayrıca yetenekli çocukları bir ara­ya getiren uluslararası çocuk festivali­ ne de ev sa­hip­li­ği yapıyor. Türkiye'deki 23 Ni­san kutlamalarına benzer bir şekilde dün­ya­­nın çeşitli ülkelerinden gelen çocuk­ lar, Türk­­me­nis­tan'da bir araya geliyorlar. Genellikle bir haf­ta süren festival, çocuklar ara­sın­­da­ki dostluk ve kardeşlik bağlarını pe­kiş­tiriyor. Ayrıca, Türkmen kültürü, sanatı, ta­rihi, örf ve adetlerinin tanıtımına önemli öl­çüde kat­kı sağlıyor. Festivale, Türkiye baş­ta olmak üzere ABD, Afgani­ stan, Almanya, Azer­bay­can, Belarus, Çin, Ermenistan, Gü­ney Ko­re, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Öz­be­kis­­tan, Pakistan, Polonya, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Ukrayna gibi çok sayıda ül­keden gelen çocuklar res­ im, müzik, dans ve şarkı gibi pek çok dalda yeteneklerini ser­gi­li­yorlar. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, Türk­me­nis­tan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Ava­za turizm bölgesinde yapıldı. Bu festi­ valin en önemli konukları da Haitili çocuk­ lar oldu. Haiti'deki deprem fe­la­ketinde ailelerini ve evlerini kaybeden çocuk­ lara Türkmenistan'da tatil yapma im­kanı tanındı. Haitili çocuklar bir ay boyunca Hazar'ın kıyısında inşa edilen yeni çocuk sağ­lık merkezinde doyasıya tatil yaptılar. Türkmenistan Devlet Başkanı Gur­ banguli Berdimuhamedov'un Türkmen

TARAFSIZLIGIN

15

Кинотеатры снова открыли двери зрителям, начали проводиться кинофестивали. В столице страны Ашхабаде дважды прошел фестиваль турецких фильмов. Son yıllarda Türkmenistan çok sayıda film festivallerine ev sahipligi yaptı. Aşkabat'ta "Türkiye'den Film Var" sloganıyla Türk film festivali düzenlendi. YILINA 12 ARALIK 2010 DA

105


gelenek

Туркмены играют свадьбу и в душе, и в доме Türkmenin yuvasında da kalbinde de düğün var «А, кто их не любит?». Подчеркивая, что нашего народа с самого рождения ребенка до его совершеннолетия становятся свидетелями целого ряда свадебь, постараемся объяснить его причины.

“Düğünü bayramı sevmeyen millet olur mu? diyenleriniz olabilir. Bizim milletimizde çocuk doğduğu günden başlayarak ta evlenene kadar çok fazla toya, düğüne, şenliğe şahit olduğunun sebeplerini anlatmaya çalışacağım.

редставитель любого на­ро­­ да бу­дет говорить о своей Родине, о своих со­оте­чес­ твен­ни­ках с гор­достью. Ис­ходя из того, что по­доб­ ные явления характерны для каждого гражданина, я тоже ре­шил выразить своё восхищение по по­воду национальных особенностей турк­менского народа. Для то­го, чтобы уз­нать больше о каком-ли­бо на­ро­де или стране, не достаточно пого­ стить нес­­кол­ко дней. У туркмен есть кры­латое вы­ражение, которое гласит: «Гость ма­ло будет сидеть, но многое уви­ дит». Но, сколько бы он не сидел и не ви­ дел, он сможет найти дорогу, ведущую во вну­тренний мир народа. Для этого не­об­­хо­димо держать постоянную связь, и «пить воду из одного колодца» с пред­ ста­вителем того народа. Если я скажу о том, что туркмены та­ кой народ, который с большим ува­же­­ нием относится к празднествам, то, най­­ дутся такие, которые спросят: «А, кто их не любит?». Подчеркивая, что на­­ше­го н­аро­да с са­мо­го рож­дения ре­бен­ка до его совершеннолетия ста­но­­вятся сви­

angi milletin mensubu olur­­sa ol­sun, ken­di ül­kesi hakkında, hemşerileri hak­kın­­da gururla söz eder. Bu du­­rum vatanını seven her in­sa­na mahsus ol­ du­ğu için ben de Türk­men milletinin milli fark­lı­lık­la­rı­nı gu­­rur­­la anlatmak istiyorum. Çün­kü her ül­­ke­yi ya da milleti yakından ta­ nı­mak için ora­­da bir­­kaç gün mi­sa­fir­lik­te ol­­ mak yet­­­mez. Türk­­men­­­ler­­de “Mi­sa­fir az otu­­­­ rur, çok göz­­­lem­­­ler” di­ye ve­­ciz bir söz var. Ama çok otu­­­rup çok göz­lem­ler­se de yi­ne de mi­­sa­fir o mil­le­tin men­su­bu olan insan­ lar­la uzun zaman beraber yaşamadan, ay­nı kay­nak­tan su içmeden onları tam ma­na­sıy­ la öğrenemez. Ben şimdi Türkmen mil­le­ti­ nin düğün derneğe, bayrama önem ve­ren mil­let olduğunu söy­lersem “Dü­ğünü bay­ ramı sevmeyen mil­let olur mu? diyenle­ri­niz olabilir. Bizim mil­le­ti­mizde çocuk doğ­du­ğu günden başlayarak ta evlenene ka­dar çok fazla toya, düğüne, şenliğe şahit ol­du­ğu­ nun sebeplerini anlatmaya ça­lı­şa­ca­ğım. İlk olarak çocuğun dünyaya gelmesi aile­ ye şenlik getirir. Çocuğun ilk dişinin çık­ ma­sı, bir ya­şını dol­dur­ması ve bu vesile ile saçı­nın ilk defa kesilmesi, sünnet olması

П

H

TARAFSIZLIGIN

15

Сахысалых Байрамов, журналист.

Sahisalih Bayramov, Gazeteci.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

107


традиция

27-ое октября 1991-го года празднуется как день обретения национальной Независимости, а 12-ое декабря 1995-го года – как присвоение Туркменистану Генеральной Ассамблеей ООН статуса нейтралитета. 27 Ekim 1991 yılında milli ıstiklalimizi kazandığımız günün yıldönümü, 12 aralık 1995 yılında ise Türkmenistan’a BM Genel Kurulu tarafından Tarafsızlık statüsü verildiği günün yıldönümü bayram olarak kutlanıyor.

108 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

де­телями целого ряда сва­­дебь, пос­та­ раемся объяснить его причины. Прежде всего, само рож­де­ние ребенка большое со­бы­тие в семье и повод сыграть свадь­ бу. За­тем, десятки отмечаемых зна­ме­ на­тель­ных событий, вроде прорезки пер­во­го зуба, дней рож­дения, первой стриж­ки, обрезания и т.д. всё это до­ пол­няется же­нить­бой сы­на, выданьем до­чери за­муж. Кро­ме их замужества и справ­ле­ния свадь­бы по поводу отде­ ле­ния их семьи, в пос­лед­ние годы ста­ но­вится тра­ди­цией празд­­новать день на­ча­ла обу­че­ния де­­тей в школе. Надо за­ ме­тить, что тор­­жес­твен­ные проводы де­ тей в шко­лу напрямую связаны с тем, что в пос­лед­ние годы науке и образованию уде­ляется все больше внимания. Это­ му свидетельствует и тот факт, что 12-го июня каждого года день нау­ки тор­жес­ твенно отмечается на го­су­дар­ст­вен­ном уровне. А, 1-ое сентября объяв­лено Днем Образования и Юно­шес­тва. Если кто-то побывал в Туркменистане, то он, на­вер­ное, воочию убедился в том, что сло­во «свадьба» упот­реб­ляет­ся в повседневной жизни очень час­то. Про­ во­жаю­щий гостя обя­за­тель­но ска­жет: «Уви­димся на свадь­бе», кем-то удов­лет­ ворен­ный чем-то скажет: «Да, воздастся те­бе на свадь­бе» . Если, тому кто наденет но­вый ха­лат говорят: «Пусть порвется на свадь­бе», то, как доброе пожелание го­­во­рится: «Пусть, то, что заработал по­ т­ра­тится на свадьбу». Подобные фра­зы, как: «Свадебный челпек», «Сва­де­бный

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

gi­bi bir çok sebeple şenlikler yapılır. Bu şen­lik­le­rin zirvesi evlilik düğünüdür. Yeni evlenen gençlerin ye­ni eve taşın­ma­ları ile “ev düğünü” ve son za­man­lar­da çocuğun okula başlamasını da şen­lik şeklinde kut­ lamak moda halini alma­ya başladı. Bilim dünyasına ilk adımını atan ço­cuğun törenle bilim yuvasına gönderil­me­si ül­­ke­­miz­de son yıllarda ilime, bilime çok önem verilmesi ile ilgili olduğunu söy­le­ye­bi­lirim. Her sene 12 Haziran’ın “İlim­­ler gü­nü” ola­rak dev­let se­ vi­ye­sinde kut­­lan­­ma­sı bu de­dik­le­ri­me de­ lil olabilir. 1 Eylül ise “Bilimler ve gençler günü” ola­­rak kut­la­nıyor. Kim Türkmenistan’da bu­­lun­muş ise in­ san­la­rın günlük hayatta “dü­ğün” anlamına ge­len “toy” kelimesini çok kullandığına şahit ol­muş­tur. Misafir uğur­layan kişi ‘Toyda bu­lu­şalım’, birisi bir isteğini yerine getirdiği za­man ‘toyunda kendine geri dönsün’ de­nir. Ye­ni kıya­fet alana hep güzel günler­de güzel yerlere giy anlamına ‘Toyda yıpransın’, birisine iyi dilekler iletilirken ‘Kazandığın malı dü­­ğüne harcamak nasip etsin’ gibi sözler söy­lenir. ‘Toy çelpeği*’, ‘toy pişmesi*’ ‘toy ye­­meği’ gibi sözlerden başka da toy ile ilgili atalar sözü ecdadımızdan bize kadar ulaş­mıştır. ‘Aşını esirgeyen aşa, kıyafetini esir­ge­yen düğüne ulaşır’, Düğüne gider­sen tok git, düğün kıyafetini giyerek git’, ‘El­le gelen düğün bayram’, ‘Yaşlı oynarsa fır­tı­na ko­par, genç oynarsa düğün olur’ gi­bi onlarca atalar sözünün olması da bu gü­neşli Diyarımızda düğün derneğe ne kadar önem verildiğini anlamamıza yar­ dım­cı olur. İkinci Dünya savaşı yıl­larında


gelenek пиш­ме», «досвадебный свадебный са­ да­ка» и большое ко­ли­чес­тво по­­го­во­рок передавались нас­­ле­­дием от отца к сыну. Десятки по­го­во­рок как: «Берегущий хлеб дотянется до свадь­­бы», «На свадьбу явись сытым, на­дев свадебный халат», «То, что ка­сает­ся всех, то не беда», «Если старик бу­­дет иг­рать-бу­дет не пе­ре­по­лох, ес­ли мо­лодежь будет играть-бу­дет свадь­ ба» сви­­де­­тель­­ствуют тому, что в этой сол­ неч­ной стране свадьбам и торжествам при­дают осо­бен­но большое значение. В годы Вели­кой Отечественной войны на­­ши храб­рые предки свое вступление в жес­то­кую схватку обозначали выра­ же­­нием «Идем на свадьбу». Таким об­ ра­зом, этот единственный пример по­ ка­зывает то, что туркменские джигиты употребляли слово «той» не только в счастливые для себя дни, но и когда во имя свободы своей Родины, смотрели смерти в лицо. С тех пор, когда Туркменистан как не­­за­­ви­си­мое госу­дар­ство встал на са­ мо­с­то­ятель­ный путь развития, в стра­не ко­ли­чес­тво праздников отме­чае­­мых на го­су­дар­ствен­ном уров­не рез­­­ко воз­­рос­ ло. В эпо­ху нового Воз­рож­­де­­ния и ве­ ли­ких пе­ре­мен, уси­­лия­­ми ува­жае­мо­го Пре­зи­ден­та они бы­ли до­пол­не­ны празд­ ни­ка­ми меж­­­ду­­на­­род­ного зна­че­ния, так же бы­ли обра­зо­ва­ны все но­вые празд­­ нес­­тва и про­фес­сио­наль­ные дни от­рас­­­ ле­­вых ра­бот­ников. Тор­жес­тва, празд­­

kah­ra­man ecdadımız çetin savaşa giderken bile ‘dü­ğüne gidiyoruz’ diyerek coşkuyla gi­ de­bil­miş­ler­dir. İşte bu tek misal bile sadece sevinç­li günü değil Vatan için ölümle karşı kar­şıya geldiği anda bi­le ‘düğün’ kelimesi­ nin zikredildiğini gös­te­ri­yor. Türkmenistan ayrı bir dev­let ola­rak gelişmişliğin yeni yo­ lu­na adım at­ması ile bu ülkede devlet sevi­ ye­sin­de kut­­la­nan bayramlaryn sayısı her ge­çen se­­ne arttı. Yeni Kalkınma döneminde sa­­yın Devlet Başkanımızın bayramlara ulus­­­ lar­­ara­sı se­vi­ye­de kut­la­nan bay­ram­lar da ek­­len­­di. Yeni kut­la­ma günleri, değışik sek­ tör­ler­de ça­lı­şan­la­rın günleri kutlanma­ya baş­lan­dı. Devlet seviyesınde kutlanan bay­­ ram­­la­­rın hepsinin ayrı bir ehemmiyeti var. Türkmenistan’ın bağımsızlğına ka­vuş­­ ma­­­sı ile ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rı­lan, ec­­da­­­ dı­­­mız­­­dan ge­len mil­li bay­­ram­la­r ge­­le­nek­­ler de ye­ni­den kut­lan­ma­ya baş­lan­dı. Bun­­lar­­la be­ra­ber ön­ce­le­ri mil­le­tin ka­fa­sın­dan yok edil­­me­­ye çalışılan di­ni bayramları da kut­la­ ma imka­­nı­­na ka­vuş­tuk. Bu­nun ne­­ti­­je­­sin­­de in­san­­la­­rın is­tek­­le­ri doğ­­rul­­tu­sun­­­da Kur­­ban ve Ra­­ma­­zan bayramını her se­ne kut­la­dı­ğı­ mızı söy­le­meliyiz. Dün­ya­nın de­ği­­şik dev­let­le­rin­­de de­ği­şik mil­let­­le­­rin­­de kay­na­ğını milli kök­le­rin­den alan bay­ram­lar ve ge­le­nek­ler var­dır. Dev­le­ tin sim­ge­le­rin­den bi­ri­si olan mil­li arma­mız ve devlet bay­ra­ğımız mil­li de­ğer­le­ri­mizi ta­ şı­yor. Bu nedenle ar­ma­mız­da ‘Yanardağ’ adlı Türkmen atının res­mi var. Nisanın son pa­zarı ‘Türkmen atının gü­nü olarak kut­la­nı­yor. 19 Şubatta Bay­rak bay­ramını kutlayan mil­

TARAFSIZLIGIN

15

Таким образом, этот единственный пример показывает то, что туркменские джигиты употребляли слово «той» не только в счастливые для себя дни, но и когда во имя свободы своей Родины, смотрели смерти в лицо. İşte bu tek misal bile sadece sevinçli günü değil Vatan için ölümle karşı karşıya geldiği anda bile ‘düğün’ kelimesinin zikredildiğini gösteriyor.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

109


традиция

Если кто-то побывал в Туркменистане, то он, наверное, воочию убедился в том, что слово «свадьба» употребляется в повседневной жизни очень часто. Kim Türkmenistan’da bulunmuş ise insanların günlük hayatta “düğün” anlamına gelen “toy” kelimesini çok kullandığına şahit olmuştur.

110 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

нуе­мые на госу­дар­ствен­­ном уров­­не про­водятся в за­ви­си­мос­­ти от зна­­че­­ния того или иного со­бы­­тия. С обретением независимости Турк­ ме­­нис­тана возродились и праздники и тра­­диции которые переходили от отца к сы­ну, от поколения к поколению. В том чис­ле возродились и некоторые ре­­ли­гиоз­ные праздники, которых пы­ та­­лись сте­реть с памяти народа. В ре­ зуль­­та­те этого мы обязаны под­черк­нуть, что бла­го­даря желаниям на­ро­да бы­ли восстановлены, и из года в год от­ме­ чаются такие религиозные празд­ники как Ораза байрам и Кур­бан байрам. В разных странах, у раз­ных народов много празд­ни­ков и тра­­ди­ций ко­то­­ рые бе­рут свое на­ча­ло из своих на­цио­ наль­ных осо­бен­ностей. Естес­твен­но, что на­цио­наль­ный герб, на­цио­наль­ный гимн и государственный флаг сов­ме­ щают в себе национальные цен­ности. В результате этого на гербе изо­бражен туркменский скакун – Янар­даг. А, пос­ лед­нее воскресенье апреля объяв­лено празд­ником туркменского ска­ку­на. 19-го фев­раля, отмечаясь на Го­су­дар­­ствен­ном уров­не, День го­су­дар­ствен­ного флага обра­зовал гар­мо­нию на­цио­нальных цен­нос­тей и гор­достей. 21-го и 22-го Марта отмечается На­­цио­ наль­ный праздник весны. В результате это­­го каж­дый год от­­ме­чае­мый почти во всех тюрских на­ро­­дах Нов­руз бай­рам в на­шей ст­ра­не прев­ратился в двух­днев­

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

letimiz Yur­dun her ta­ra­fında şenlik havası estiriyor ve milli de­ğer­le­rimizin ve kutsal kabul ettiğimiz de­ğer­le­ri­mi­zin senfonisini oluş­turuyor. Bu nedenle Türki halk­ların hemen hep­ sin­­de kut­la­nan ‘Nev­­ruz’ bay­ra­mı bi­zim ül­ke­­ miz­de iki gün şen­­lik­­ler ile kut­la­nı­yor. Res­­mi ola­rak ise Mil­li Ba­­har bay­ra­mı de­ni­yor. Kalkınma Birlik ve Mahtumkuli'nin şiir gü­nü 18 Mayıs­ta kut­la­nıyor. Bu se­­ne ay­ nı zamanda Ana­yasa günü olarakta kut­ lanmaktadır. Bü­yük şairin Türkmen hal­ kının özgür ha­yat­ta yaşamak arzu­su Türkmenistan’ın Ana­ya­sa­sı­na yan­sı­dığı için Bağımsızlık yıl­larında 18 Mayıs çif­te bayram olarak kutlanmaktadır. Yılın sonlarına doğru büyük bayramlar Türk­me­nis­tan’ın bağımsızlık bayramı ve Türk­me­nis­tan’ın ta­raf­sız­lık gü­nü kut­la­ nı­yor. 27 Ekim 1991 yı­lın­da mil­li istiklal­ imizi kazandığımız gü­nün yıl­dö­nü­mü, 12 aralık 1995 yılında ise Türk­me­nis­tan’a BM Genel Kurulu ta­ra­fın­dan Tarafsızlık statüsü verildiği gü­­nün yıl­dö­nü­mü bayram olarak kut­la­nıyor. Çok sa­yıda mil­li yan­sı­ma­la­rı olan bay­ram­la­rın ara­sın­da Ulus­lar­ara­sı yaş­ lı­lar gününü zik­ret­­mek isti­yo­rum. Türk­me­­ nis­­tan’ın Devlet Baş­kanı Gurbanguli Ber­ di­muhamedov’un insi­ya­tifi ile Uluslararası yaş­lı­lar günü ulusal bayram takvimimize alındı. Bu gün 1 Ekim­de kut­lanı­yor. Aynı za­­man­­da bu tarih­te Türk­menis­tan’da Yaş­­ lı­lar Mec­li­si’nin top­lan­ma­sı, bu kurul­tay­­ da ül­keyi ilgilendiren meselelerin on­la­­ra da­nı­­şıl­­ması ülkemizde yaşlılara ne ka­­dar


gelenek ный празд­­ник. Офи­­циаль­но он назы­ва­ ет­ся На­цио­наль­ным праздником весны. 18-го мая празднуется День Воз­рож­ де­ния, Солидарности и поэзии Мах­тум­ ку­­ли-Фраги. Эта дата у нас отмечается как день поэзии Махтумкули «День конс­­ти­ту­ции». Так как, мечта великого турк­­мен­ского поэта о независимости, сво­­боде и счаст­ли­вой жизни нашли свое отра­же­ние в Главном законе, то есть в Кон­с­ти­ту­ции Туркменистана, то, день при­ня­тия главного закона. Большие праздники в конце года свя­­ за­ны с Днем независимости Турк­ме­­нис­­ та­на (27-28-е октября) и На­цио­наль­­ным празд­­ни­­ком Турк­ме­нис­тана – Днем Ней­ тра­ли­те­та (12-ое де­кабря). 27-ое октября 1991-го года празд­нуется как день обре­ те­ния на­цио­нальной Неза­ви­си­мос­ти, а 12-ое де­кабря 1995-го года – как прис­ вое­ние Турк­ме­нис­тану Генеральной Ас­ сам­­­бле­ей ООН ста­ту­­са ней­­тра­­ли­те­та. Среди множества всевозможных празд­­­ни­­ков хо­­­тим осо­­бен­­но под­чер­к­­ нуть меж­­ду­­на­­род­­ный день ста­рей­­шин. В пос­­лед­ние годы под на­ча­­лом Президента Турк­менис­та­на Гур­­бан­гу­лы Бер­ды­му­ ха­ме­до­ва среди меж­дународных дат вклю­чен­ных в на­цио­наль­ный ка­лен­ дарь день Ста­­рей­­шин занимает особое мес­то. Этот празд­ник отмечается 1-го де­­кабря. Кроме этого, тот факт, что Турк­ ме­нис­тане проводится Совет Ста­рейшин и в нем обсуж­даются воп­ро­сы го­су­дар­ ствен­­ной важности, яв­ля­ет­ся ярким сви­ де­тель­ством почета и уважения ко­то­рый оказывается старшему по­ко­ле­нию. Мы считаем так же уместным го­во­ рить о празд­но­ва­нии в Туркменистане и про­фес­сио­наль­ных праздников. Это знак того, что в стра­не с боль­шим ува­­же­ ни­ем отно­сятся к трудящимся. Мы надеемся, что в наши дни и в душе, и в доме туркмен играют свадь­­ бу. То, что наш солнечный край дейс­тви­ тель­но является краем сва­деб, мож­но объяс­нить и тем, что здесь лю­ди пос­ тоян­но повторяют фра­­зу «Пусть свадь­ ба продолжается дол­­го». В ста­рин­ном национальном дос­­­то­янии турк­мен­ско­го на­ро­да, в дес­­тане «Го­рог­лы» есть кры­­­ ла­­­тое вы­­ра­­же­­ние, гла­­сящее «Сыг­рай­те свадьбу на удивление всем». Когда зна­ ко­мишь­ся до­шед­шими до нас че­рез мно­

Мы надеемся, что в наши дни и в душе, и в доме туркмен играют свадьбу. То, что наш солнечный край действительно является краем свадеб, можно объяснить и тем, что здесь люди постоянно повторяют фразу «Пусть свадьба продолжается долго».

önem veril­di­ği­ni anlatması açı­sın­­dan çok manidardır. Türkmenistan’da meslek günlerinden de bah­set­mek istiyorum. Bu özel günle­rin ol­ ma­sı yur­du­muz­da çalı­şan­la­ra ne ka­dar de­ ğer veril­di­ği­ni gös­te­riyor. Bu yazılar bugünlerde Türkmen mille­ ti­nin yu­va­sın­da da kalbinde de düğün ya­ pıl­dı­ğı­nı gösteriyor. Türkmen‘in güneşli Di­ya­rı’nın tam anlamıyla bayramlar diyarı ol­du­ğu­nu, burada insanların ‘Toylarınız toy­la­ra ulaş­sın’ (Düğünleriniz peşi peşine gel­sin), cümlesinin çokca kullanıldığı mi­ salin­de gösterebiliriz. Türkmen milletinin kadim kültürel mi­ra­ sı olan ‘Köroğlu’ destanında ‘Bir toy ku­run

TARAFSIZLIGIN

15

Türkmen‘in güneşli Diyarı’nın tam anlamıyla bayramlar diyarı olduğunu, burada insanların ‘Toylarınız toylara ulaşsın’ (Düğünleriniz peşi peşine gelsin), cümlesinin çokca kullanıldığı misalinde gösterbiliriz.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

111


традиция

Значить, не трудно понять, что здесь желают о том, чтобы вы размножились, чтобы всегда у вас играли свадьбу, и чтобы вы были свидетелями всего этого. Sonra ‘Dal budaklarınız genişlesin, her zaman yuvanızda düğün olsun, siz de o düğünlerin şahidi olun’ amlamını çıkartmak zor olmasa gerek.

112 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

го­чис­лен­ные письменные и устные пам­ ятники сведениями, то мож­но встре­тить большое количество фак­тов, свя­зан­ных со свадьбой. Конечно, надо за­ме­тить, что все это является од­ним из отли­чи­ тель­ных черт нашего нацио­наль­но­го наследия. Хочу отметить услышанное мною от се­­довласой старухи пару строк. В нем го­ворится: Гапынгда газан гайнасын (Пусть на пороге кипит казан) Торунде оглан ойнасын (А в центре дома играет малыш). Конечно, понятно то, что здесь не го­ во­рится о том, чтобы «Каждый день у вас в доме го­то­ви­ли еду!». Кипящий на по­ро­ге казан – знак свадьбы, торжеств. Ма­лыш, который у тебя на груди – озна­ ча­ет то, что жизнь продолжается че­рез по­том­ство. Значить, не трудно понять, что здесь же­лают о том, чтобы вы раз­ мно­жи­лись, чтобы всегда у вас играли свадьбу, и чтобы вы были свидетелями всего этого. Обычно, в конце туркменских на­род­ ных сказок главный герой добивается своей цели и играет большую свадьбу. Тогда сказитель сказав: «На той свадьбе я тоже был. И когда возвращался от­ту­­

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

alem kalsın hayrane’ sözü var. Mil­letimizin yazılı edebiyatında da sözlü ede­biyatımızda da var olan ve günümüze ka­dar ulaşan malumatları ve mirasımızı öğ­renirken ‘toy’ ile ilgili terimlere, duala­ra, gazellere nin­ nilere ve diğer edebi tür­lere rastlıyoruz. Tabi ki bu durumun kültürel mirasımızın güzel örneği ol­du­ğunu söylemeliyiz. Yaşı ilerlemiş, beyaz saçlı bir ananın dilinden duyduğum bir çift mısrayı aktarmak istiyorum. Kapında kazan kaynasın Yuvanda oğlan oynasın Tabi ki burada ‘her gün evinizde yemek piş­sin’ an­la­mı­nı çıkartamayız. Evinde ka­za­ nın kay­na­ması düğün derneğin, bay­ramın be­lir­ti­sidir. Evin­de çocuğun oynaması ise in­san­lı­­ğın deva­mı­nın nesil ile olduğunu be­ lirtiyor. Sonra ‘Dal budaklarınız geniş­le­­sin, her zaman yuvanızda düğün olsun, siz de o düğünlerin şahidi olun’ amlamını çı­kart­ mak zor olmasa gerek. Türkmen halk masallarının sonu ge­nel­ de baş kahraman muradına eriyor bü­yük dü­ğün dernek kuruluyor. Sonra an­la­tıcı ‘O düğüne ben de katıldım. Oradan bir par­ça kemik aldım. Gelirken yolda elim­den kö­ pek kaptı’ demekle büyük dü­ğüne şahit oldu­ğu­nu ifade ediyor. Son­ra da Yahşi er­ sin muradına, yaman (kö­tü, kötü niyetli)


gelenek

да с большим куском мяса, то на до­ро­­ге алабай отнял его у меня» - хо­чет ска­зать что он был свидетелем той свадь­бы. За­ тем, сло­вами: «Пусть хо­ро­ший дос­тиг­ нет своей цели, а пло­хо­­му будет стыд­но. Да, чего уж там, пусть он тоже дос­тиг­нет своей цели» - за­вер­ша­ет свое повес­тво­ ва­ние. Все это свидетельствует о том, что наш народ всегда живет благими на­ мерениями. Благая цель считается по­ ловиной ус­пеха. На примере таких фраз как «Сва­деб­ное уго­ще­ние», «Сва­деб­ное пла­тье», «Сва­ деб­ный плов», ко­то­рые прев­­ра­­ти­лись в неот­де­ли­мую часть пов­се­днев­ной жизни туркменского народа, и на при­мере имен, происходящих от слов «свадь­ба» и «праздник», можно убе­диться в том, что наш народ всег­да живет бла­ги­ми наме­ ре­ниями и це­ля­ми. Нашего деда тоже наз­вали Бай­ра­мом, в надежде на то, что он будет свидетелем свадеб и торжеств. На са­мом деле праздником является уже то, что в семье родился ребенок. Если день его рождения совпадает с каким-то праздником, то он превращается в двой­ ной праздник. Фраза «Пусть свадь­ба про­­дол­­жается долго и ваша ру­ка будет в мас­ле» употребляется как продолжение по­­же­ла­ния «Пусть ваша свадьба будет двойным».

utan­sın, o da utanıp kal­masın o da ersin mu­ra­dına’ diyerek sözünü tamamlıyor. Bu iyi di­lek­ler hal­kı­mızın her zaman iyi niyet­te olduğunun delilidir. ‘İyi niyet yarım dev­let’ olarak kabul ediliyor. Devletli yu­va­­larda ise düğünler birbirini izliyor. Bay­ram­lara şahit olunuyor. Türkmen milletinin günlük hayatının ay­­ rıl­maz parçası haline gelmiş olan ‘Toy kı­ya­ fe­ti’ (Düğün kıyafeti) ‘Düğün payı’, ‘Dü­ğün pi­la­vı’ sözlerde de toy ve bay­ram ke­li­me­le­ ri­­nin insan ismi olarak kul­la­nıl­ması da Türk­ men mil­le­ti­nin iyi niye­­ti her za­man dost ola­rak kabul et­ti­ği­ni anlıyoruz. Bizim de­de­ mize de dü­ğün bay­ram­ların şahidi olması arzusu ile Bayram isminin verildiğini çocuk yaş­la­rı­mızda söylemişlerdi. Zaten ailede ço­­cu­ğun doğması başlı başına bir bayram ka­­bul ediliyor. Eğer onun doğduğu gün her­­han­gi bir bayrama denk gelirse o çifte bay­ram oluyor. ‘Toyunuz toya ulaş­sın, eliniz ya­ğa bulaşsın’ sözünde de ‘Toy­la­rınız çif­te gelsin’ sözünün devamı diyebiliriz. *: Düğün ve şenliklerde yapılan gözlem­ eye benzer bir tür ince ekmek.

Затем, словами: «Пусть хороший достигнет своей цели, а плохому будет стыдно. Да, чего уж там, пусть он тоже достигнет своей цели» завершает свое повествование. Sonra da Yahşi ersin muradına, yaman (kötü, kötü niyetli) utansın, o da utanıp kalmasın o da ersin muradına’ diyerek sözünü tamamlıyor.

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

113


dosya

Райские кони туркмен Asil Türkmen Atları Президент Туркменистана ГУРБАНГУЛЫ БЕРДИМУХАМЕДОВ: В эпоху Возрождения в стране наших отцов и дедов мы и дальше будем продолжать, а также развивать древние традиции по расширению коневодства, ещё выше возведём славу туркменских скакунов.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli BERDİMUHAMMEDOV: - Büyük Kalkınma Çağında biz atalarımızın ülkemizde at yetiştiriciliğini geliştirmek ile ilgili eski geleneklerini ileride de devam edeceğiz ve geliştireceğiz, Türkmen atlarının şan ve şöhretini daha da yükselteceğiz.

еизвестным арабским поэ­ том, жив­­шим в седь­мом ве­­­ке до на­­шей эры, на­пи­­ са­­­но: "Конь – са­­мое уди­­ви­ тель­­ное пос­ле чело­ве­ка су­ щес­тво". Это сущес­тво не утра­ти­ло своей цен­­нос­­ти и в двад­­цать пер­­вом сто­­ле­тии, отме­­чен­­ном не­бы­­ва­­лым всплес­­ком по­ ра­­жаю­­ще­­го вооб­­ра­­же­­ние тех­­ни­­чес­­ко­­го прог­­рес­­са. И в древ­­нос­­ти, и сегодня чис­ то­­кров­­ные ска­­ку­­ны про­­да­­ва­­лись и по­ку­ па­лись по очень вы­со­­кой це­не. Та­­кая вот давняя и та­кая ис­крен­няя любовь, и сер­ деч­ная прив­­язан­ность че­­ло­­­ве­ка к коню... Тот, кто хотя бы раз в жизни видел ахал­­те­­кин­­ско­­го ска­ку­на, уже ни­ког­да не за­бу­дет его. Не за­бу­дет гор­дой по­сад­ ки го­­ло­вы на длин­ной шее, тре­пет­ных ушей, тон­ких и длин­ных ног, при ви­де ко­­то­рых не­воль­но за­ду­мы­ваешься: как же он но­сит на этих но­гах свое тяже­­лое туло­ви­ще? Чут­кость коня, его кра­­си­­вые чув­­ствен­­ные гла­­за при­­тя­ги­­вают к себе.

Ö VII asır meçhul bir Arap şairi “İnsandan sonra ya­ ra­tı­lan en ihti­şam­lı var­lık attır” de­miş. At, hay­ret­ve­ ri­ci tek­no­lo­jik ge­liş­me­le­ rin yayıl­dı­ğı yir­mi bi­rinci yüz­yıl­da da de­ğe­ ri­ni koruyagelmektedir. Kadim zamanlarda olduğu gibi günümüzde de safkan atlar hep yüksek fiyatlar ödenerek alınmakta ve sa­tıl­makta. İnsanoğlunun at sevgisi o kadar tarihi ve bir o kadar da içtendir... Ahalteke atlarını bir defaya mahsus gö­­ ren ki­şi on­ları asla unu­ta­ma­mak­ta­dır: müf­ te­hi­ra­ne dik boyun, hüşyar kulaklar, kuv­ vet­le dolu gövdeyi taşıyan ince ve uzun ba­caklar, beden güzelliği nazarları kendi­ne celbetmektedir. Bu atların bakımıyla uğ­ra­ şan ki­şi kısa zaman içerisinde onunla dost­ luk bağları kurar. Klasik Türkmen edebiyatı bü­yük şairi Mahdumkulu insan karakterin­ den bahsettiği yerde “Tayın çevikliği ced­ di­­ne çeker” demiş. İnsan at veya at insan ben­zet­meleri Türkmen halkında yaygın kul­

Н

M

TARAFSIZLIGIN

15

Хыдыр Амангельды Ильяс Амангельды Писатель.

Hıdır Amangeldi İlyas Amangeldi Yazar.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

115


досье

Первой игрушкой туркменского ребенка становится конь, и первым словом, которое он произносит, становится слово "ат"– "конь". Старики относятся к коню как к святыне, это им принадлежит выражение: "Там, где валялся конь, будет той (праздник)". Классик туркменской поэзии девятнадцатого века Мятаджи назвал ахалтекинских скакунов "райскими конями".

116 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

Стоит че­ло­ве­ку хоть нем­но­го поуха­жи­ вать за ко­нем, и он уже отно­сится к не­му как к свое­му дру­гу. Говоря о ха­рак­те­ре че­ло­века, ве­ли­кий клас­сик турк­мен­ской поэ­зии Мах­тум­ку­ли отме­чал: "В нем при­сут­­ствуют и стре­ми­тель­ность, и ле­ ность в то же время", при­водя в при­мер чер­­ты ха­­рак­­те­­ра коня. Для турк­­мен нет ни­­че­­го уди­­ви­­тель­­но­­го в том, что коня срав­­ни­вают с че­ло­­ве­­ком, а че­ло­­ве­ка с ко­нем. На­­при­­мер, про здо­­ро­­во­­го муж­ чи­ну креп­­ко­­го тело­­сло­­же­­ния турк­ме­ны го­ворят: этот па­рень как конь. А еще у турк­мен есть по­го­­вор­­ка: "Встав поу­тру, отца про­ве­дай, а пос­ле своего коня", она луч­ше всего характеризует отношение турк­мена к коню. Нет ничего необычного в том, что лю­бой впер­вые приез­жаю­щий в Турк­ ме­­нис­­тан гость изъяв­ляет же­ла­ние уви­ деть ахал­те­кин­ских ска­ку­нов. Но ког­да они по­се­щают иппо­дром, что­бы при­сут­ ство­вать на скач­ках, их боль­ше все­го тро­га­ет любовь турк­ме­на к сво­ему коню. Наблю­дая за тем, с ка­ким азар­том и вос­ тор­жен­ны­ми воз­гла­са­ми следят зри­те­ли за скач­ка­ми, гос­ти не скры­вают сво­его

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

la­nı­ma sahiptir. Mesela, sağlıklı ve kuvvetli birisinden bahsedilirken “at gibi yiğit” de­ nir. “Sabah kalkınca babanı, sonra atını gör” sözü Türkmen halkının atları herşeyden üs­ tün gördüğünün bir yansımasıdır. İlk defa Türkmenistan’ı ziyaret eden ya­ ban­cı misa­fir­ler genellikle eşsiz Ahal Te­ke atlarını görmek isterler. At yarışlarını sey­ ret­mek için hipodroma gelen misafirler ora­ da Türkmenistanlıların ata karşı sevgi­si­ni gö­rün­ce hayrete düşerler. Misafirler, ya­rış esnasında seyircilerden yükselen coş­kun te­za­hürat­lara tanık olurlar. Yediden yet­mi­ şe herkes duygu seline kapılmıştır. Atlar kal­kış­tan finişe gelene kadar bu hararet ek­ silmeden devam eder.Tribünlerden dalga dalga yükselen coşkunluk ve heyecan Dün­ ya futbol şampiyonalarını hatırlatmaktadır. Türkmenistan’da bebekler “at” “ata”, ke­ li­me­le­ri­ni telaf­f uz ede­rek konuş­ma­ya baş­ lar­lar. Onla­ra mutlaka oyuncak at hediye edi­lir. Yaşlılar “atın ağnadığı yerde düğün olur” derler. Onlar ata bir nevi kutsallık at­ federler. On dokuzuncu asır Türkmen şairi Ma­taci Ahal Teke atlarını “cenneti atlar” ola­ rak tasvir eder. Sabah kalkınca babasından sonra atıy­la


dosya удив­ле­ния. Та­кой всплеск эмо­ций, та­ кой на­кал страс­тей чем-то на­по­ми­нает атмос­фе­ру на чем­пио­на­тах ми­ра по фут­ бо­лу. Неистовствуют все – от семилетних детей до семидесятилетних стариков. И что самое удивительное, возбуждение не ути­хает от начала старта и до самого кон­ца соревнований. Первой игрушкой туркменского ре­ бен­­ка ста­но­вится конь, и первым словом, ко­торое он произносит, становится сло­ во "ат"–"конь". Старики относятся к коню как к святыне, это им принадлежит вы­ ра­­же­­ние: "Там, где валялся конь, будет той (праздник)". Классик туркменской поэ­зии девятнадцатого века Мятаджи наз­вал ахалтекинских скакунов "райс­ки­ ми конями". С первых же дней после обретения не­­за­ви­си­мости любовь к сво­ему коню турк­­мен­­ско­­­го на­­ро­­да, ко­­то­­ро­­му пред­­пи­­ сы­­ва­­­лось "пос­ле отца коня про­ве­дать", бы­ла приз­на­на и на госу­дар­ствен­ном уров­не. Появ­ле­ние си­луэ­­та коня на Гер­ бе Турк­ме­нис­та­на не слу­чай­ность, и тем более не для кра­со­ты это сде­ла­но. В Турк­ ме­нис­та­не еже­год­но на го­су­дар­ствен­ном уров­не отме­чается празд­ник турк­мен­ ско­го ска­ку­на. В этот день любя­щим свое де­ло луч­шим тре­не­рам и жо­кеям Ука­ зом Пре­зи­ден­та прис­ваивается звание "Заслуженного коневода Туркменис­та­на". А теперь попробуем проследить при­ чи­ны, по которым туркмены так страстно

görü­şen Türk­men­le­rin at sev­gisi, bağım­ sız­lığı ka­zan­dı­ğı ilk gün­ler­den baş­la­ya­rak Türk­me­nis­tan devleti tarafından destek gör­müştür. At resmi­nin Türk­me­nis­tan Dev­ let Ar­ma­sı’nın mer­ke­zinde yer alı­yor olma­sı tesa­düfi veya este­tik kay­gı­dan do­layı değil­ dir. Türk­me­nis­tan’da her sene At bayramı devletçe kutlanmaktadır. Bu bayram gü­nü, işini başarıyla yürüten usta seyis ve jokey­ ler Türkmenis­tan Devlet Başkanı’nın özel Ka­ra­rıy­la “Kıymetli at yetiştiricisi” ünva­nıy­ la taltif edilmektedirler. Türkmenistanlıların içten at sev­gi­le­rinin kökleri nerelerden gel­mektedir? Ata “ovada yaratılmış” denir. Be­sin kay­ nak­la­rına zen­gin düz ara­zi­ler atla­rın ya­şa­ mı açı­sın­dan en elveriş­li alan­lar­dır. İnsan­ oğlu, ara­zi­ler­de özgür­ce dola­şan at­la­rın boy­nu­na ilk defa bu­ra­larda ke­ment at­mış ve peşinden yürütmüş olabi­lir. Köpet­ dağı’nın serin dağ boğazlarını, Dün­ya’da az rastlanan ve korumaya alınan ilaç­lık ot­ la­rın kapladığı yamaçlarını, do­ğu­da ucu Guşgi’ye dayanan Kesearkaç ovasını ve ba­tıda Maşadı Misserian düzlüklerini gör­ dük­­ten son­ra, Karakum çölünden esmekte olan sıcak rüzgar sebebiyle yüz deri­si­nin karardığını farkeden birisi bu memle­ke­ tin sakin, ciddi, sebatkâr, yorulmak ne­dir bilmeyen çalışkan Türkmen halkını ya­kın­ dan tanıdıktan sonra eşsiz güzelliğe sahip Ahal Teke atlarının neden bu memlekette neşet ettiğini daha iyi anlar. Kapı önünde, bahçede beslenen ehli bir

TARAFSIZLIGIN

15

Türkmenistan’da bebekler “ata”, “at” kelimelerini telaffuz ederek konuşmaya başlarlar. Onlara mutlaka oyuncak at hediye edilir. Yaşlılar “atın ağnadığı yerde düğün olur” derler. Onlar ata bir nevi kutsallık atfederler. On dokuzuncu asır Türkmen şairi Mataci Ahal Teke atlarını “cenneti atlar” olarak tasvir eder.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

117


досье

Самые ранние источники сведений об ахал­те­кин­ских конях отно­сятся к IV-V ве­кам до на­шей эры. Од­ним из та­ ких источ­ни­ков стал ка­мен­ ный сар­ко­фаг с за­хо­ро­не­нием скиф­ско­го вождя, най­ден­ ный на Алтае (вос­ток Рос­сии). При про­ве­де­ нии рас­ко­пок в этих мес­тах бы­ли обна­ру­же­ ны зары­тые в веч­ной мерз­ло­ те и пото­му не пре­тер­пев­шие ни­ка­ких изме­ не­ний тру­­пы лоша­дей.

118 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

любят своих питомцев и дружат с ними. Про коней говорят, что эти животные рож­де­ны на рав­ни­не. Де­ло в том, что рав­­ни­­ны бо­га­ты кор­мо­вы­ми тра­ва­ми и имеют са­­мые бла­­го­­прият­­ные усло­вия для оби­та­ния ло­ша­дей. Ско­рее все­го, имен­но в степи че­ло­век впер­вые заар­ка­ нил это сво­бо­долю­би­вое жи­вот­ное и по­ вел его за со­бой. Че­ло­век, по­бы­вав­ший в прох­лад­ных ущельях Ко­пет­да­га, под­ ни­мав­шийся на гор­ные скло­ны, гус­то по­рос­шие за­не­сен­ны­ми в Крас­ную кни­гу ле­кар­ствен­ны­ми тра­ва­ми, объехав­ший стра­ну, на­чи­ная от ее са­мой южной точ­ ки Куш­ки и кон­чая рав­ни­­на­ми Ке­сеар­ка­ ча и Ма­ша­ди-Мис­се­риа­на, под­став­ляв­ ший ли­цо горя­чим вет­рам Ка­ра­ку­мов, луч­ше уз­нав спо­кой­ных, сдер­жан­ных, нас­той­чи­вых, неуто­ми­мо тру­долю­би­вых турк­мен, по­ни­мал, что та­кие прек­рас­ ные ко­ни мог­ли рож­даться и жить лишь на этой земле. Только туркмены относились к коню не прос­то как к до­маш­не­му животному, а как к члену семьи, держали его на своем под­ворье, холили и лелеяли. Никогда турк­мены не выгоняли коней табунами в степь. Яйца и топленое масло, которыми пи­та­лись са­ми, поров­ну де­ли­ли со своим любим­цем. Они хо­те­ли, что­бы их кони бы­ли силь­ны­ми, вы­нос­ли­вы­ми и рез­ вы­ми, это было необ­хо­ди­мо для того, что­бы турк­ме­ны как на­ция не исчез­ли с лица земли. На своих конях туркмены

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

hay­van olmaktan ziyade atı aileden bir bi­ rey olarak görmek sadece Türkmen hal­kı­na has bir şeydir. Hiç bir zaman atlar sü­rüy­le ara­zi­ye salın­ma­mıştır. Yumurta ve yağ gibi gıdalarını atlarıyla paylaşan Türk­men hal­ kı­nın tarih sahnesinden sili­nip gitmemes­ inde kuvvetli ve çevik Ahal Teke atlarının ro­lü bü­yük olmuştur. Türkmen­ler bu atlar­ la uzak yerlere göç etmiş, düş­man üze­ri­ne akın­lar düzen­lemiş ve düşmanlardan kur­ tul­muşlar. Türkmenler atını nefsinden önde tut­muş, safkan atların nesiller boyu cin­si­nin iyi­leş­tiril­mesi yönünde ça­balar sar­fet­miş­ ler. Tohumluk cins atlar ve kıs­rak­lar daima elde tutul­muş. Bu atların yaş­la­na­rak öldük­ ten sonra kefenlenerek me­za­ra kon­ma geleneği çok eski zamanlara da­yan­mak­ta­ dır. Arkeologlar kazı çalışmalarında mezkur şekildeki at mezarlarına rastlamışlardır. Siyah yele ve kuyruk, Karakum çölü kum­ la­rıy­la aynı renkte olan kula tüy rengi beden sade­ce Ahal Teke atlarına mahsustur. His­si­ lik, sahibine vefalılık ve güçlü sezgi kabi­ li­­ye­ti, araziye sürüyle salınmadan elden bes­len­me neticesi insanların bu atların ka­ rak­te­rine tesir etmesi sonucu gelişmiştir. Yu­murta katılan yem ve ekmekle beslen­ me Ahal Teke atlarını “şımartma”nın aksi­ ne onların daha dayanıklı ve daha çevik olmasını sağlamıştır. Bütün bunların aslın­ da at yetiştiriciliğin ince sırllarına vakıf Türk­men seyis­ci­lik geleneği yatmaktadır. Roma hükümdarları bir günde yüz elli kilo­ metrelik mesafeyi aşabilen bu atlardan sa­


dosya совершали дальние переезды, верхом на конях они догоняли врага и на конях бе­жали от врага. Для туркмена конь был частью его жизни, он дорожил своим ко­ нем больше жизни своей и заботился о чис­то­те породы, об ее улучшении от по­ ко­ле­ния к по­ко­ле­нию. Турк­ме­ны ни­ког­ да не рас­ста­ва­лись с конями-произ­во­ди­ теля­ми и поро­дис­ты­ми ко­бы­ла­ми, они ис­поль­зо­ва­ли их в се­лек­цион­но-пле­ мен­­ной ра­бо­те. И если та­кое жи­вот­ное умирало от старости, на голову ему на­ де­ва­ли саван и хоронили как человека. О древности этой традиции сви­де­ тель­ствуют сде­лан­ные архео­ло­гами рас­ коп­ки кон­ских могильников. Черные хвост и гри­ва, буланая масть цвета ка­ра­ кум­ских пес­­ков присущи только коням ахал­­те­кин­ской по­ро­ды. И то, что ко­ней па­сут не та­бу­на­ми, а кормят с рук, так­ же ска­за­лось на ха­рак­те­ре этих чу­дес­ ных жи­вот­ных. Осо­бым ухо­дом мож­но объяс­нить необы­чай­ную отзыв­чи­вость ахал­те­кин­ских ска­ку­нов, их пре­дан­ ность сво­ему хозяи­ну. Выкар­мли­вае­ мые смесью све­жих ле­пе­шек с яйца­ми, кони не ста­но­ви­лись изба­ло­ван­ны­ми, нап­ро­тив, они вы­рас­та­ли силь­ны­ми и рез­вы­ми. Ко­неч­но, мно­гое за­ви­се­ло и от искус­ства турк­мен­ских ко­не­во­дов, вла­дев­ших осо­бы­ми сек­ре­та­ми вы­ха­ жи­ва­ния и тре­ни­ро­вок коня. В свое время рим­ский импе­ра­тор Проб за­вел себе имен­но та­ких коней, способных за день проходить до 150 километров. Самые ранние источники сведений об ахал­те­кин­ ских конях отно­сятся к IV-V ве­кам до на­шей эры. Од­ним из та­ких источ­ни­ ков стал ка­мен­ный сар­ко­ фаг с за­хо­ро­не­нием скиф­ ско­го вождя, най­ден­ный на Алтае (вос­ток Рос­сии). При про­ве­де­нии рас­ко­пок в этих мес­тах бы­ли обна­ру­же­ ны зары­тые в веч­ной мерз­ло­те и пото­му не пре­тер­пев­шие ни­ка­ких изме­не­ний тру­­пы лоша­дей. Кра­нио­ло­ги­чес­ки­ми иссле­до­ваниями установлено, что скиф­ ские кони имеют большое сходство с ахал­те­кин­скими конями. Обширные зоны распространения древ­них турк­мен­ских ко­ней – с за­па­да

tın almıştır. Ahal Teke atlarına dair en eski kaynak­lar MÖ V-IV asırlara da­yan­maktadır. Altay’da (Rus­ya’nın doğusu) yürütülen kazı çalış­ ma­ların­da ortaya çıkarılan bir İskit hü­küm­ da­rı­na ait lahitin bulunduğu tepede üzeri buz­la örtülü olduğundan hiçbir değişikliğe uğramadan mahfuz kalan at cesetlerine rast­lan­mıştır. Kranolojik çalışmalar ceset­le­­ ri bu­lunan o atların günümüz Ahal Te­ke at­ la­­rı­­nın tarihi ceddi olduğunu isbat etmiştir. Kadim Türkmen atlarının doğudan batıya uza­nan coğrafik alanlara kadar yayılmış ol­ ma­sı bu atların eskiden de meşhur ve yay­ gın kullanıma sahip olduğunu göstermek­ te. Tarihin ilgili kesitinde sözkonusu atlar bel­ki kazanılan bir savaş sonrası ganimet veya herhangi bir sulh anlaşmasında iyini­ yet göstergesi olarak takdim edilen bir he­ di­ye hükmünde Skif hükümdarlarının eline geçmiş olabilir. Belki bu atlar tarih­te nice at ticaretiyle uğraşanlara servet kazan­dır­mış­tır. Türkmen atlarının ünü Bağ­dat hali­fe­liği devrinde her ta­ra­fa yayılmış. VII-X asırlarda halifeliğin Türkmen süvari birliği seçkin Ahal Teke atla­rını kullanmıştır. Orta asırlarda Türk­men­ le­rin is­kan ettiği coğraf­ya­yı do­la­şan Avru­pa­lı seyyah­lar not­ların­da Ahal Teke atla­ rın­dan si­ta­yişle bah­set­

TARAFSIZLIGIN

15

Ahal Teke atlarına dair en eski kaynaklar MÖ V-IV asırlara dayanmaktadır. Altay’da (Rusya’nın doğusu) yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bir İskit hükümdarına ait lahitin bulunduğu tepede üzeri buzla örtülü olduğundan hiçbir değişikliğe uğramadan mahfuz kalan at cesetlerine rastlanmıştır.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

119


досье Среди учтенных современной наукой 250 пород лошадей в мире ахалтекинская порода считается одной из самых древних. А несколько ученых без тени сомнения заявляют о том, что ахалтекинская – самая древняя порода лошадей, использовавшихся в культурном коннозаводстве. Çağdaş bilim çevrelerine göre tesbit edilip, kayda geçirilen iki yüz elli at cinsi arasında en eskilerinden birisi Ahal Teke cinsidir. Bazı bilimadamlarının tereddütsüz olarak kaydetmelerine göre, yetiştiriciliği yapılan at cinsleri arasında en eski cins Ahal Teke cinsidir.

120 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

и до се­вер­ных тер­ри­то­рий сви­де­тель­ ствуют о том, что и в те вре­ме­на это бы­ла прос­лав­лен­ная и широ­ко рас­прос­тра­ нен­ная по­ро­да ло­ша­дей. Впол­не ве­роят­ но, скиф­ским вож­дям эти кони дос­та­лись в ви­де тро­феев, а мо­жет, они были по­да­ ре­ны в знак примирения, но может быть и такое, что эти кони принесли огромное сос­тояние какому-то предприимчивому тор­говцу лошадьми. Большую известность туркменские ко­ ни получили уже во времена Багдадского халифата. В VIII-X веках конные войска Багдадского халифата состояли сплошь из туркменских джигитов, оседлавших ахал­текинских коней. Существуют заметки, оставленные сред­не­ве­ко­вы­ми евро­пей­ски­ми пу­те­ шес­твен­ни­ками, по­бы­вав­ши­ми на турк­ мен­ской зем­ле, в ко­то­рых они с удив­ле­ нием пи­шут об ахал­те­кин­ских конях. Вот что пи­сал Мар­ко Поло: "В этом краю есть вы­со­кие, строй­ные и кра­си­вые кони. Цена каж­до­го из них до­хо­дит до 200 див­ ров". В за­пис­ках Мар­ко Поло есть и еще один ин­те­рес­ный факт, он сообщает, что турк­мен­ских скакунов продают Индии. Ахалтекинские кони в течение долгих лет были самым дорогим товаром в за­ ру­беж­ных торгах. Среди учтенных современной нау­кой 250 по­род ло­ша­дей в ми­ре ахал­те­кин­ ская по­ро­да счи­та­ется од­ной из са­мых древ­них. А нес­коль­ко уче­ных без те­ни сом­не­ния заяв­ляют о том, что ахал­те­кин­ ская – са­мая древняя по­ро­да лошадей,

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

met­miş­ler. Marco Polo “Bu mem­­le­ket­­te yük­ sek boylu, mev­zun en­dam­­lı ve güzel atlar bu­lun­mak­ta. Atların fi­ya­tı iki yüz divre ka­ dar ulaşmakta.” demiş. Sözkonusu not­larda Türkmen atlarının Hin­dis­tan’a da satıl­makta olduğunu görmekteyiz. Ahal Teke atları uzun zamandır Türkmenle­rin ihraç malları arasında en yüksek değer ola­rak yer almış. Çağdaş bilim çevrelerine göre tesbit edi­ lip, kayda geçirilen iki yüz elli at cinsi ara­ sın­da en eskilerinden birisi Ahal Teke cin­ sidir. Bazı bilimadamlarının tereddütsüz olarak kay­detmelerine göre, yetiştiriciliği yapılan at cinsleri arasında en eski cins Ahal Teke cin­si­dir. Ünlü profesör Witt, Türkmen cins atla­rın­dan övgüyle bahsederken “Koşu atla­rı­nı meydana getiren safkan kaynağının son damlalarını Ahal Teke atları kendinde ba­rın­dır­maktadır” der. Eski zamanlarda Türk­men­ler arasında atların yazılı şeceresi tu­tul­ma­mış­tır. Göçebe hayatı yaşayan halk çeşitli şiir, destan ve menkıbeleri ezber­ le­miş, söz­lü gelenek üzere nesilden nesi­ le akta­ra­rak hepsini günümüze kadar ulaş­tır­mış. Edebi eserlerde olduğu gibi, atla­rın şece­re­­le­ri sözlü olarak takip edil­


dosya ис­поль­зо­вав­шихся в куль­тур­ном кон­но­ за­вод­стве. Зна­ме­ни­тый про­фес­сор Витт заяв­ляет: "Ахал­те­кин­ские кони хранят в се­бе са­мые пос­лед­ние кап­ли чис­той кро­ ви ска­ко­вых ло­ша­дей в мире", тем са­мым высо­ко оце­ни­вая по­ро­ду турк­мен­ских ска­ку­нов. В преж­ние вре­ме­на ник­то из турк­мен не вел пись­мен­ной ро­дос­лов­ ной ко­ней. Как из­вест­но, на­род, боль­шей частью заня­тый ско­то­вод­ством, произ­ ве­де­ния поэ­тов и даже объем­ные эпо­сы и дес­та­ны заучи­вал и пе­ре­да­вал из уст в уста, и та­ким обра­зом до­нес до на­ших дней. Точ­но так же, по памяти, турк­ме­ ны прос­ле­жи­ва­ли путь по­том­ства турк­ мен­ских ко­ней. Они уме­ли про­во­дить се­лекцию ко­ней по тем же пра­ви­лам, ко­то­рые дейс­твуют в сов­ре­мен­ной пле­ мен­ной рабо­те. Мас­тер­ство турк­мен­ско­ го кон­но­за­вод­чика, то, как он по­ни­мал коня, за­ви­се­ло от его спо­соб­нос­ти пом­ нить и умения проследить родословную коня. Человек, хорошо разбирающийся в племенной работе, умел вырастить и хорошего коня. Эту научную работу абсолютно безграмотные люди вели, по­лагаясь лишь на свою внимательную память и способности, и в итоге вывели по­роду лошадей, которыми во все вре­ ме­на восхищался весь мир. Для научной селекции лошадей ахал­ те­кин­ской по­ро­ды, с тем что­бы она не сме­ши­ва­лась с дру­ги­ми по­ро­да­ми и для пол­но­го сох­ра­не­ния и умно­же­ния прек­рас­но­го нас­ле­дия пред­ков, в Турк­ ме­нис­та­не в са­мые пер­вые дни пос­ле обре­те­ния не­за­ви­си­мос­ти бы­ло соз­да­но Го­су­дар­ствен­ное объеди­не­ние "Турк­мен атла­ры". В нас­тоя­щее время все имею­ ще­еся в стра­не по­го­ло­вье ахал­те­кин­ ских ска­ку­нов за­не­се­но в спе­циаль­ную Пле­мен­ную кни­гу, и эту ра­бо­ту успеш­но про­дол­жают турк­мен­ские уче­ные. Спе­ циа­лис­ты объе­ди­не­ния следят не толь­ ко за турк­мен­ски­ми ахал­те­кин­ца­ми, но и жи­во ин­те­ресу­ются судь­бой всех имею­ щих­ся в ми­ре ска­ку­нов этой по­ро­ды. В Турк­ме­нис­та­не прак­ти­чес­ки еже­год­но про­водятся меж­ду­на­род­ные науч­ные кон­фе­рен­ции, посвя­щен­ные ахал­те­кин­ ским ска­кунам. Туркменские коннозаводчики при­ни­ мают учас­тие и в меж­ду­на­род­ных со­рев­ но­ва­ниях. Боль­шо­го успе­ха до­би­лись

miş, hat­ta modern ilim çerçevesinde ria­ yet edilen usul ve kaidelerde olduğu gibi atlarla ilgili tohum ıslah işlerini başa­rıy­la gerçekleştirebilmişlerdir. Atların şece­re­le­ri­ ni iyi bilmek at yetiştiricisinin ustalığını gös­ te­rir bir ölçü olarak kabul edilmiş. Tohum ıslah işlerini başarıyla yürüten kişi iyi cins at yetiştirmiştir. İlmi ve teknik bir alt­ya­pı ta­lep eden hay­van ve tohum ıslah işle­rini halk sadece zihni ve algı kabiliyeti­ne dayanarak yapmış, neticede bütün dün­ya­yı hayran bırakan at cinsini meydana getir­miş­tir. Safkan Ahal Teke cins atları tohumunun korunması, atalarımızdan bizlere mi­ras bu atla­rın çoğaltılması ve tohum ıslah çalış­ma­ larını ilmi esasta yürütmek amacıyla Türk­ menistan’da bağımsızlığın ilk günle­rin­de Türkmen Atları Devlet Kurumu oluş­tu­rul­ muştur. Günümüzde ülkedeki bütün Ahal Teke atları özel Tohum Islah defterine kay­de­

Появ­ле­ние си­луэ­­та коня на Гер­бе Турк­ме­нис­та­на не слу­чай­ность, и тем более не для кра­со­ты это сде­ла­но. В Турк­ме­нис­та­не еже­год­но на го­су­дар­ствен­ном уров­не отме­чается празд­ник турк­мен­ско­го ска­ку­на. В этот день любя­щим свое де­ло луч­шим тре­не­рам и жо­кеям Ука­ зом Пре­зи­ден­та прис­ваивается звание "Заслуженного коневода Туркменис­та­на". At resminin Türkmenistan Devlet Arması’nın merkezinde yer alıyor olması tesadüfi veya estetik kaygıdan dolayı değildir. Türkmenistan’da her sene At bayramı devletçe kutlanmaktadır. Bu bayram günü, işini başarıyla yürüten usta seyis ve jokeyler Türkmenistan Devlet Başkanı’nın özel Kararıyla “Kıymetli at yetiştiricisi” ünvanıyla taltif edilmektedirler.

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

121


досье Да, вот такая славная история у ахал­те­кин­ских ска­ку­нов, и так они жи­вут се­ годня. И мож­но не сом­не­ваться, что и бу­ду­щее у этих прек­рас­ ных жи­вот­ных бу­дет за­ме­ча­ тель­ным. Ahal Teke atlarının şanlı geçmişi ve şim­di­ki zama­ nı sözkonusu; başarılarla dolu yarı­nı­nın da olacağına inancımız tam­dır.

они на та­ком сорев­но­ва­нии в Узбе­кис­ та­не. В кон­кур­се под наз­ва­нием "Звез­да Тур­кес­та­на" при­няли учас­тие дер­жа­те­ли ахал­те­кин­ских ска­ку­нов из Гер­ма­нии, Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, Узбе­кис­та­на, Ка­захс­та­на и Кыр­гызс­та­на. Здесь про­ шел и боль­шой смотр-кон­курс ко­ней, в ко­то­ром учи­­ты­ва­лись не толь­ко рез­ вость ска­ку­нов, но и их кра­со­та и гра­ция. Рав­ных ска­ку­нам из Турк­ме­нис­та­на не наш­лось. Взра­щен­ные на турк­мен­ской зем­ле кони ста­ли по­бе­ди­телями и в ма­ ра­фон­ском забе­ге. Та­ко­го же успе­ха до­ би­лись они и в бе­гах, про­ве­ден­ных в Рос­сий­ской Федерации. Открыв такие способности ахал­те­кин­ ских ска­ку­нов, как вы­нос­ли­вость при бе­ге на даль­ние рас­стоя­ния, в Турк­ме­ нис­та­не ста­ли вес­ти боль­шую ра­бо­ту по по­пуляри­за­ции ко­ней дан­ной по­ро­ды, да­бы еще боль­ше прос­ла­вить их. Ре­ше­ нием Пре­зи­ден­та Турк­ме­нис­та­на ува­жае­мо­го Гур­бан­гу­лы Бер­ды­ му­ха­ме­до­ва десять спе­циа­ лис­тов объеди­не­ния "Турк­ мен атла­ры" были

dilmiş olup, çalışmalar ilmi bazda ba­şa­rıyla sürdürülmektedir. Devlet Kuru­mu çalı­şan­ larının yakın ilgi hedefinde ülke mev­cu­duna ilaveten Dünya mevcu­du Ahal Te­ke atları da bulunmaktadır. Türk­me­nis­tan’da sürekli olarak her yıl Ahal Teke atları ko­nusunda ilmi konferanslar düzen­len­mek­­te­dir. Türkmenistan at yetiştiricileri uluslar­ara­ sı yarışmalara katılmakta ve yakın geçmişte Özbekistan’da düzenlenen yarışmada bü­ yük bir ba­şarı sergileyerek ülkelerine dön­ dü­ler. Türküstan Yıldızı adlı yarışmaya Al­ manya, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Ka­za­kistan ve Kırgızistan’da Ahal Teke cins atları yetiştiriciliği yapan çiftlikler katıl­mış­­ lardı. Hız ve çevikliğin yanısıra güzel­lik ve ze­ra­fetin de değerlendirildiği yarış­ma­da Türkmenistan’dan getirilen atlar galip çık­tı­ lar. Uzak mesafe koşusunda Türk­me­nis­tanlı atlar rakip tanımadılar. İşbu atlar Rus­ya’da düzenlenen koşuda da başarılı olmuş­lardı. Uzak aralığa yorulmadan koşabilme ye­te­ neği keş­fedi­len Ahal Teke atlarının tanı­tımı çalış­maları sürdürülmektedir. Türk­me­nis­ tan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi­mu­ha­ medov’un kararıyla Türkmen Atla­rı Dev­let Kurumu uzmanlarından onusu ABD’ye eğiti­me gönderilerek dünyada at yetiş­ti­ ri­ciliği ve tohum ıslahı alanında geli­nen çağdaş düzey ve anlayışı görmeleri sağ­landı. Ahal Teke atlarının şanlı geç­ mi­şi ve şim­di­ki zama­nı sözkonu­ su; başarılarla dolu yarı­nı­nın da olacağına inancımız tam­dır. Çün­kü, hiçbir çağdaş teknoloji Türk­men hal­ kın­daki at sevgisinin yerini ala­maz. Ger­çi, bugün Türkmenistan devle­ti ulus­lar­ara­sı ral­liler düzenlemekte ve diğer spor dallarını ge­liştirme çalışmaları


dosya

нап­рав­лены на учебу в Соеди­нен­ные Штаты Амери­ки. Там они основательно знакомились с ми­ро­­выми достижениями современного кон­но­за­водства. Да, вот такая славная история у ахал­ те­кин­ских ска­ку­нов, и так они жи­вут се­ годня. И мож­но не сом­не­ваться, что и бу­ду­щее у этих прек­рас­ных жи­вот­ных бу­ дет за­ме­ча­тель­ным. По­тому что ни­ка­кая сов­ре­мен­ная техника не в сос­тоя­нии за­ ме­нить любовь турк­ме­на к сво­ему коню. Прав­да, в нас­тоя­щее время в Турк­ме­нис­ та­не на госу­дар­ствен­ном уровне при­ни­ маются меры по организации меж­ду­на­ род­но­го авто­рал­ли и раз­ви­тию раз­ных ви­дов спор­та. В раз­ви­тие спорта го­су­дар­ ство инвестирует огромные средства. В стране строятся современные стадионы, а в Ашхабаде построен даже Ледовый дворец для проведения соревнований по фигурному катанию и другим видам спорта на льду. И все же особое место в душе туркмена занимает конь. Об этом знают только очевидцы, то есть те, кто собственными глазами видел от­но­ше­ ние туркмена к коню. Конечно, в рамках одной статьи не­ воз­мож­но во всей пол­но­те рас­крыть образ ахал­те­кин­ского скакуна, которого нес­проста называют алмазом мирового кон­нозаводства. Тем не менее, мы на­де­ емся, что наш скромный труд по­мо­жет читателям хотя бы составить пред­став­ ле­ние о "райских конях" туркмен.

Туркменские коннозаводчики при­ни­мают учас­тие и в меж­ду­на­род­ных со­рев­но­ва­ниях. Боль­шо­го успе­ха до­би­ лись они на та­ком сорев­но­ва­нии в Узбе­кис­та­не. В кон­кур­ се под наз­ва­нием "Звез­да Тур­кес­та­на" при­няли учас­тие дер­жа­те­ли ахал­те­кин­ских ска­ку­нов из Гер­ма­нии, Рос­сий­ ской Фе­де­ра­ции, Узбе­кис­та­на, Ка­захс­та­на и Кыр­гызс­та­на. Здесь про­шел и боль­шой смотр-кон­курс ко­ней, в ко­то­ром учи­­ты­ва­лись не толь­ко рез­вость ска­ку­нов, но и их кра­со­та и гра­ция. Рав­ных ска­ку­нам из Турк­ме­нис­та­на не наш­лось. Türkmenistan at yetiştiricileri uluslar­ara­sı yarışmalara katılmakta ve yakın geçmişte Özbekistan’da düzenlenen yarışmada bü­yük bir ba­şarı sergileyerek ülkelerine dön­dü­ler. Türküstan Yıldızı adlı yarışmaya Almanya, Rusya, Türkmenis­ tan, Özbekistan, Ka­za­kistan ve Kırgızistan’da Ahal Teke cins atları yetiştiriciliği yapan çiftlikler katıl­mış­­lardı. Hız ve çevikliğin yanısıra güzel­lik ve ze­ra­fetin de değerlendirildiği yarış­ma­da Türkmenistan’dan getirilen atlar galip çık­tı­lar. yürütmekte, bunlara bü­yük mali kaynak­ lar ayırmakta, modern sta­dyumlar ve buz üzerinde yapılan spor kompleksleri inşa et­ mekte olsa da Türkmen halkının gönlünde at sevgisi ayrıcalıklıdır. Bu durumu ancak görenler anlayabilir. Dünya at yetiştiriciliğinin parlak elması ola­rak görülen Ahal Teke atlarını dar makale çer­çevesinde hakkıyla tanıtabilmek müm­kün olmamaktadır. En azından Cen­ neti Atlar hakkında okurlara kısa bir bilgi aktara­bil­diy­sek ne mutlu bize.

TARAFSIZLIGIN

15

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

123


искусство

Туркменского искусства ковроделия Türkmen Halı Sanatı Существует несколько разновид­нос­тей турк­ мен­ских ков­ров руч­ной ра­бо­ты. Это ков­ры, наз­ван­ные по пле­мен­ной при­над­леж­ности их испол­ни­те­лей, - текин­ские, ёмуд­ские, бе­ шир­ские, эрса­ры, чов­дур­ские и т.п. Узоры этих ков­ров ручной ра­бо­ты отли­чаются само­бытностью, они сим­во­ли­зи­руют те или иные пред­ме­ты тог­даш­не­го быта турк­мен.

124 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

Türkmen halı çeşitlerine teke, yomut, be­şir, ersa­rı, çov­dur kabi­le­ri­nin halı­la­rı­nı ör­nek vere­bi­li­riz. Her kabi­le­nin halı mo­ tiflerinin ken­di­ne has anla­mı var­dır. Bu mo­tif­ler her ka­bi­le­nin ya­şam bi­çi­mi­ni ve ta­ri­hi­ni anlat­mak­ta­dır. Onun her birin­de tabiat ve Türk­men halkının günlük hayatı an­la­tıl­mak­ta­dır.


Р

учное ковроткачество при­ су­ще турк­мен­скому наро­ду с древ­нос­ти. История этого вида ремесла насчитывает пять тысяч лет. В селе Пархай, раскинувшемся в до­ли­ не ре­ки Сум­бар (Турк­ме­нис­тан), архео­ ло­гами были раскопаны захоронения поздне­брон­зо­во­го века, в кото­ром уче­ ные обна­ру­жи­ли обрыв­ки ни­тей и дру­ гих пред­ме­тов, исполь­зо­вав­шихся в ков­ ро­вом произ­водстве. Находки помогли полу­чить представление о жизни наро­ дов, на­селявших эти места. Настоящей сенсацией стал турк­мен­ ский ко­вер, рас­ко­пан­ный археологами в древнем могильнике алтайского кур­ га­на Пазы­рык в 1947 году. При по­мо­щи радио­угле­род­но­го мето­да иссле­до­ва­ния был уста­нов­лен воз­раст ков­ра – свыше 2400 лет. Но са­мым уди­ви­тель­ным было то, что вор­сис­тый ко­вер, про­ле­жав­ший в зем­ле почти две с поло­ви­ной тысяч лет, прак­ти­чески не подвергся тлену и находился в хорошем состоянии. Крас­ ный фон и гео­метри­чес­ки точное рас­ по­ло­же­ние орна­­мен­та ков­ра соответ­ ство­ва­ли сов­ре­мен­ным турк­мен­ским ков­рам. Раз­ме­ры ков­ра сос­та­ви­ли 183х200 см, плот­ность – 3600 узлов на 1 ква­драт­ный деци­метр. В настоящее время ко­вер хранится в запас­ни­ках Эрми­та­жа в Санкт-Петербурге. Упоминания о коврах встречаются в за­мет­ках вене­циан­ца Мар­ко Поло, жив­ ше­го в XIII веке. Этот пу­те­шес­твен­ник, посе­тив­ший мно­гие стра­ны и пови­дав­ ший нема­ло уди­ви­тель­но­го, о турк­ мен­ских ков­рах оста­вил са­мые вос­ тор­женные отзывы: "Здесь ткут самые изыс­канные и великолепные ковры". Перу французского путешественника XIX ве­ка Моде­ры при­над­ле­жат сле­дую­ щие слова: "Туркменская женщина – нас­ тоя­щий художник, она ткет самые кра­си­ вые и самые прочные ковры". В 1863 году венгерский лингвист Ар­ ми­ний Вам­бери, обла­чив­шись в одеж­ ды дер­ви­ша, пу­те­шес­тво­вал по Сред­ней Азии. Он зна­ко­мился с исто­рией, ремес­ лами, бы­том и нра­ва­ми або­ри­ге­нов, населяв­ших огром­ные тер­ри­то­рии от пус­тын­ных бере­гов Хазара до про­цве­ таю­щих ханств Хивы и Бухары. Давая

sanat

H

alı dokumacılığı – Türkmen hal­kı­nın çok eskiye daya­nan el sa­na­tı­dır. Bu sa­na­tın te­­ mel­­le­­ri­­nin beş bin yıl önce­ si­ne dayandığını arkeolojik ça­lış­ma­lar so­nu­cu bulunan eski çağlara ait Türk­men halıları kanıtlamaktadır. Türkmenistan’ın Sumbar vadisinde yapı­ lan arkeo­lo­jik ka­zı­lar­da, bronz çağına ait me­zar­lık­ta, halı dokumacılığında kullanılan mal­zemeler bulundu. Bu aletler Türkmen halı­sının tarihi ile ilgili birçok bilgilere ula­ şıl­­masını sağladı. 1947 yılında Altay dağının Pazırık te­pe­­ sin­de­ki eski me­zar­lık­ta ya­pı­lan kazı ça­lış­ ma­la­rın­da Türk­men ha­lı­sı­nın il­ginç bir örne­ ği bu­lun­muş­tur. Radyo­kar­bon yöntemi ile bu halı­nın 2400 yıl önce dokunmuş ol­du­ğu tes­pit edil­di. Halı­nın bun­ca sene yer­al­tın­da kal­ma­sı­na rağ­men çok faz­la za­rar gör­me­ miş ol­ma­sı, ha­lı­nın kır­mızı ren­gi ve mo­tif­ le­ri­nin gü­nü­müz Türk­men ha­lı­la­rı­na ben­ zer­lik gös­ter­me­si hay­ret veri­ci­dir. Öl­çü­le­ri 183x200 cm olan bu halı şu an­da St.Pe­ters­ burg Her­mi­taj mü­ze­sin­de bulun­mak­ta­dır. ХIII asırda yaşamış Avrupalı seyyah Mar­ ko Polo: “Burada dünyanın en güzel ve il­ ginç halıları dokunmaktadır” diye, Türkmen ha­lı­larıyla ilgili izlenimini aktarmaktadır. ХIХ asırda yaşamış Fransalı seyyah Modera “Türkmen kadınları gerçek ressamdırlar. On­ lar en güzel ve uzun ömürlü halılar do­ku­yor­ lar” diye halılarla ilgili görüşünü be­lirt­miş­tir. 1863 yılında dilbilimci Armini Vamberi Orta Asya’yı, Hazarın kıyısından başlayarak Hi­ve ve Buhara hanlıklarının olduğu bölge­ leri gezdiği zaman, o bölgenin tarihi, ya­şam

TARAFSIZLIGIN

15

Акмурат Пирджиков Аспирант.

Akmurat Pircikov Akademisyen.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

125


искусство К туркменским коврам относятся не только те, что использовались для покрытия полов и украшения стен жилищ, но и всевозможные торба – сумки, мешочки для хранения соли, мелких вещей, чепраки, наколенники, налобники, также вытканные вручную. Türkmen halısının değeri onun sık dokunması, motiflerinin güzel ve ince olmasından anlaşılır. Türkmen halıları yere sermek için kullanılmasının yanı sıra ondan at heybesi, at eyeri deve dizliği gibi çeşitli kullanım amaçlı eşyalar da yapılmıştır. са­мую вы­со­кую оцен­ку турк­мен­ским ков­рам, путешественник пишет: "Кро­ме уди­ви­тель­ной чис­то­ты цве­тов и проч­нос­ ти тканья, эти жен­щи­ны суме­ли дос­тичь изыс­кан­но точ­ной сим­мет­рии узо­ров". В Европе ранних веков туркменские ков­ры счи­та­лись недос­ти­жи­мой рос­ кошью. Узо­ры турк­мен­ских ков­ров мож­ но встре­тить в ри­сун­ках итальянских ху­ дож­ни­ков эпохи Возрождения - в картине Липпо Мемми "Мадонна" (относится к 1350 году, хранится в галерее Берлина), по­лотне Николо ди Буoнaккорсо "Ko­ po­нo­вa­ние Марии" (отно­сится к 1380 году, хра­нится в Национальной галерее Лондона), росписи стены храма в Пистое кисти художника Лоренсо ди Креди (отно­сится к 1475 году). Сегодня древние образцы турк­мен­ ских ков­ров хра­нятся в музеях, выс­та­воч­ ных залах и галереях Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Авс­трии, Швей­царии, Соединенных Шта­тов Америки, Ирана, Турции, Египта. В ху­до­жес­твен­ных галереях других стран также экспонируются прекрасные образ­цы туркменских ковров. Существует несколько разновид­нос­тей турк­мен­ских ков­ров руч­ной ра­бо­ты. Это ков­ры, наз­ван­ные по пле­мен­ной при­над­ леж­ности их испол­ни­те­лей, - текин­ские, ёмуд­ские, бе­шир­ские, эрса­ры, чов­дур­ ские и т.п. Узоры этих ков­ров ручной ра­ бо­ты отли­чаются само­бытностью, они сим­во­ли­зи­руют те или иные пред­ме­ты тог­даш­не­го быта турк­мен. К турк­мен­ ским ков­рам относятся не только те, что использовались для пок­ры­тия по­лов и укра­ше­ния стен жи­лищ, но и все­воз­мож­ ные торба – сум­ки, ме­шоч­ки для хра­не­ ния соли, мел­ких ве­щей, чеп­ра­ки, нако­

126 ДА 2010 12 ДЕКАБР 15

ЛЕТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА

tar­zı ve adaplarını öğrenmiş ve Türkmen ha­lı­la­rı­nın çok ilgi çekici olduğuna şahit ol­ muş­tur. Sey­yah: “Renklerin berraklığından, halıların dayanıklılığından ziyade, motif­ler­ de­ki sime­trik yapı beni şaşırttı.” diye Türk­men halılarıyla ilgili tespitlerde bulun­muş­tur. Eski çağlarda Avrupa’da çok değerli eş­ ya ola­rak görülen Türkmen halılarındaki de­sen­le­re İtalya’nın gelişme dönemindeki ünlü res­samların resimlerinde de görmekte­ yiz. Lippo Memmi’nin “Madonna” resmini (1350 tarihine ait, Berlin Resim müzesinde yer almakta), Nikolo di Buonakkorso’nun “Ma­riya’ya nikah kıyılması” resmini (1380 ta­rihine ait, Londra Resim müzesinde yer al­mak­ta), Lorenso di Kredi’nin Pistoye iba­ dethanesinin duvarına yaptığı resmini (1475 ta­rihine ait) örnek olarak verebiliriz. Günümüzde İngiltere, Almanya, Fransa, İtal­ya, İs­pan­­­ya, Avus­tur­ya, İsviçre, ABD, İran, Tür­­ki­ye, Mı­sır ve di­­ğer bir­çok ül­ke­nin mü­­­ze­­­ le­­­rin­de Türk­men ha­lı­la­rı sergilenmek­te­dir. Türkmen halı çeşitlerine teke, yomut, be­şir, ersa­rı, çov­dur kabi­le­ri­nin halı­la­rı­nı ör­nek vere­bi­li­riz. Her kabi­le­nin halı mo­ tiflerinin ken­di­ne has anla­mı var­dır. Bu mo­tif­ler her ka­bi­le­nin ya­şam bi­çi­mi­ni ve ta­ri­hi­ni anlat­mak­ta­dır. Onun her birin­de tabiat ve Türk­men halkının günlük hayatı


sanat

лен­ники, налоб­ни­ки, так­же вытканные вруч­ную. Турк­мен­скими пала­са­ми – глад­ ки­ми без­вор­со­выми ков­ра­ми усти­ла­ ли полы в до­мах, общес­твен­ных за­ве­де­ ни­ях, их исполь­зо­вали для укра­ше­ния ин­терь­еров. Сле­дует от­ме­тить, что тра­ ди­­ции турк­мен­ско­го руч­но­го ковро­тка­ чес­тва пе­ре­да­ва­лись от по­ко­ления к по­ колению, каждое поколение на свой вкус усовершенствовало орнаменты и па­лит­ру ковров, они становились богаче и изящ­нее. В Национальном музее туркменского ков­ра хранятся редкие образцы этого уни­каль­ного декоративно-прикладного искусства. Чего стоит первый ковер-ги­ гант "Душа туркмена", вытканный в 19411942 гг., общая площадь которого равна 193 квадратным метрам! Следующий гро­мад­ный ко­вер, наз­ван­ный "Сим­фо­ния Воз­рож­де­ния", был сот­кан в 2009 году, его пло­щадь сос­та­вила уже 353 ква­драт­ных мет­ра. На сегод­няш­ний день в мире нет дру­гого ковра, который бы пре­вос­хо­дил его по размерам и самобытной красоте. Признание и заслуженные почести по­ лу­чи­ли турк­мен­ские ков­ров­щи­цы в эпо­ ху но­во­го Воз­рож­де­ния бла­го­даря забо­ те и вни­ма­нию ува­жае­мо­го Пре­зи­ден­та Турк­ме­нис­тана Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ ха­­ме­­до­ва, по дос­тоин­ству оце­нив­шего не­прос­той труд искус­ных руко­дель­ниц страны. В честь туркменских ковроделов Ука­зом Пре­зи­дента Туркменистана и был учреж­ден еже­год­ный Праздник турк­мен­ского ковра.

an­la­tıl­mak­ta­dır. Halıcılar dokudukları ha­ lı­la­ra arzu, is­tek, neşe ve ümit­le­rini yan­sıt­ mış­lar­dır. Türkmen halısının değeri onun sık do­kun­ması, motiflerinin güzel ve ince olma­sından anlaşılır. Türkmen halıları yere sermek için kullanılmasının yanı sıra ondan at heybesi, at eyeri deve dizliği gibi çeşitli kul­lanım amaçlı eşyalar da yapılmıştır. Türk­men ha­lı­ları günümüzde ev ve ofislerin ze­minlerini süs­lemektedir. Türkmenistan’ın Milli Halı Müzesinde çe­ şit­li halı eşyaları bulunmaktadır. Yüz ölçümü re­kor derecesinde olan “Apet Halı” adı veri­ len büyük halılar da orada bulunmaktadır. Bu büyük halıların ilki 1941-1942 senesin­ de dokunmuştur. “Türkmen kalbi” atlı bu ha­lı­nın ebatı 193 m² dir. Sonuncusu ise 2009 yı­lında dokunan «Kalkınma Avazı» ha­lı­nın yüzölçümü 353 m² olup, dünyada eşi ben­zeri olmayan büyük bir halıdır. Türkmenistan’ın Bagımsızlığa kavuş­ma­ sıy­la el eme­ği göz nu­ru, Türk­men halı sana­tı­ na ve­ri­len önem da­ha da artmış­tır. Türkmen halı sana­tı­nın geliş­ti­ril­me­si ve bü­tün dün­ya­ ya tanı­tıl­ması için çaba sarfedilmektedir. Her sene Türkmen halı bayramının Devlet Baş­kanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un ön­derliğinde büyük coşku ile kutlanması, Türk­men liderinin ve halkının Türkmen ha­ lı­sına verdiği önemin göstergesidir. Kutla­ ma­larda sergilenen milli dans ve folklor gös­terileri halı bayramına ayrı bir güzellik kat­maktadır. Buradan yola çıkarak, dünya­ da halı bayramını kutlayan ülkenin sadece Türk­menistan olduğu söylenebilir.

TARAFSIZLIGIN

15

Сегодня древние образцы туркменских ковров хранятся в музеях, выставочных залах и галереях Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, Ирана, Турции, Египта. В художественных галереях других стран также экспонируются прекрасные образцы туркменских ковров. Günümüzde İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, İsviçre, ABD, İran, Türkiye, Mısır ve diğer birçok ülkenin müzelerinde Türkmen halıları sergilenmektedir.

YILINA 12 ARALIK 2010 DA

127


Da Dergisi Türkmenistan Özel Sayısı  

Da Dergisi Türkmenistan Özel Sayısı