วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕

Page 11~1'\1

-l

ui WYl

,ij .:~1mlru

1n

1u

"

1 ~1n lJ

R

J

,1'W'J iiu~~tH! ' ru~N'<d' 1 n1Hn

lJ1t~

.

1w ljt'I\J1ti\J-n

R

M

J

I

ili1

u D1J'Yl 5

5

VOLUME S NO. S

ll'tJ

1111

6 ,,,, lUQO

,-w~

1

Ill

1llJt11

&

Jlll'H .. U\J

{~~,j

lJUO tJ'Ihd"' tll

1f1

u.

•d ~

----

d

1fll

uu ~ ~, nty \J ~ 'U •. 14

!I

'

'flu 11 l l'lltlfHl

I.

...

1'JU~'WtJ1!

,1'W'J

l I W\J

t1

~

(J.d.

, m1n ~ Yl

fl'l'i'Utll~

f 1m 1ru

~0

ni

tu 111

qii

rlmmi

t:l

fl!:

70

n~1cnt

.. 1n tt"

u ~Ill n

er nd ll crmi1 : Th Ri\hl

am

ak

1 }

u mnutda

Prom uk J rm uwutdt 0 5

'U llU 111\l\111

39

2

ltJ n\1

o a Puk

o1·arat Lekhukula

3 tllJ\111

I

hani

r ukora I ulltbhotamo

l\J

1 1

it1

~

.• ,,ru

llllJ

V

Tim

~ i1·uda Thon mlfr 8unq on A.urukondu

am ron II ung. pa

11~ llll'l 121Hl. 222 - 143

u

1hai

cnn n

I

11

1hai fhani

..

1 J ~11 1 d' n11 ~

cmi'h

k Painting.' in

1 lJlU\J" u

')

1h ~ m

.

~lJ 11 ~

tl'l

13 Prehi\1 ri R

1J

tUJJJUflfl1

n1ryvu 7illtu f

nutJ

lJ )U ilJ ;'

,lJ 'J1

11 wv::~n

H1lfllriMI I vUif jtJ,

-nu

,,

1hnu·1

111 f!J Ui11hl

'U'U 1 ; l

OJ

n]Piin 1iwTnrw

&d utJ-wty1 ,~

{J

3u::"1 u;m1m - tha1 m1n5u

tn J

1n

lm.

1m.

231 - -135

223 - 359 - 9

Executive Director

Praphai

iri abhun

Bu ine s Manager

uvaphon

iri abhun

Editor and Publi her

ri akara

allibhotama

mn

n

\C.,

B ngk k 2

I.

2-- 14

\l.


HL,\-~1'\~:;~,,LRU~t.LUL~~~:;~,, R.l6,

z rl~l fu~L~~I.' ~L'~ t\1;} 1~\ t\_t\,t.LUIJ~V~MLll~Lt.t.LUt\\1JUL~UGt\

t.~ ,,t.,ltt\~1.' G~

t\flo1 R.l61~t\fJ1::WRUiiJ~\MLlli.'L_t»t.LU

t\~MLll::~, t.~MLll

t\fJ,~\n»rtLC..~IJ ~u:;n.~, }\tt,tt.Lt\,m~pt-G~, rlt.~ugli.&U~W

I t\~L~rtt.UMLllL~U~»t\t.~t\~ 1.'(\\~Lt.::~11L'\&,Ultt.LUIJI.'~ R._t\.111.'~ ' " 1t

t-~p~rt~l.'~~rtLWlAI1

t- GR.rt~l.' »t-LlA t\\ ::nLi I.'LlAU GGI.' ~»,,~1.' ~ t\fJ, 1.'~

0

I.'G~~1t\Q ,~\ :;~ULIWGt\~llLClt\fJ, II.£U I.'G~1G~~t\(.\t'G~,k\,,ft~ I

I

1

I

..

L' rl~ 1)-lti}t\fJ 1~\ Lrtt.~Ll\t.LUIJ~rl.(t .IlL'~ t\~ 1~\ L'~.I111L'~ t\~t\fJ,

I

t\Clt\~,t-LrClt-~~~~ft\j\\ L~~l.' o~t\fJ,I.'~

"

~R nrtL'GR.rt~L'i}I.'LlAt.LUL t\rtt~ t\~ 1~\t\G~::»~MLllt\fJ1 lJ::nlll.

pt'G~,rtLt.~lAI1~~ ~\t-LrG\t,,Pt\(.\t-Gn.fu~qlrtLt.~~,~MMUI

c..~mt. 11 n~ ::~, c..~L' ~ n~ MLll

~\ t\.llL~~t-~~t- Cl?W ~

t\flo 1 L' &~ ~ ,L'Lr(l nu ~ n~,1n~n\ I

..

L~ t\~ 1~\I.' ~.1111~ t\Li Ui ~ t\fJ 1U L~ UClt\l)l)Ll rl~G~flt »L.I6~::t.l1

ULrtt-LrGt\fJ 1~\ t\.llL~~I.'Clf;1t\fJ11'\,t\ ~L~.I6t-~ fuLt.L~~lAM,rlL t\

MLllt\fJ 1L'~

1.' rl~ ,\t,,rl~1(b ~\ t\t.~::Lt.M 1 _tlt »L.I6\ll::t.l1~\ t\.ll~~Ll~UI'\I.'GR.

rllA ~ .16lA 1:;t.l1 t\\11 M~LfA 1~ 'n~rtLL' rlt.»~_tlt »L.I6~::t.l1 t\G~ 81'\rl(:1

n~,~,~~rt~ nrLf-4,11~ L t\Lf1t-LrCl1JLltLfuMt-Lnnu G~n~~

c..~ 11ft~\t\~rl.(t »L'~~t11Lrtr(lfl~LG~R MIJ~L'!:l ~,mr:1 I

,.

o

..

~11Lid~c.::r.flNe,uqrweNfl!PMW ~11~~Gt\»1LrtL!\~Ut.11L'G~1 L L~,

~t\Q 1\t,t\t.~ t\LfA:;~ \t11t\rl(: 1~ ::Lt.M 1 t\~ t\GfJ ~ 11JL1 rl~BI.' GIJ1

t\G~t\rl~1MLll lA~Ul t.U t.GL'~ 11~ WljL'GlA L~::rl~ rl~l L}L/JfliiF~

!)LIJLfiJMN!J I.'G~1 t\~I.'~I.'G~1::LM~1t.LUfuLt\L".o

9t.LHW.I1L.I61.'GR.

i

..

1

I

o

I

t-Cl~1k\,ft~~!l-111LC..~IJ~ 1)11,Cmt.L»Ut.t\\l1~t.~I.'G~111;~L I

..

I

t\Q1L' LrGrt t.U 1'\rtt_\-~, _tlt »L.I6~:;1.11t\L~t\\ 1JL1 rl~Bu~b~t\Lfl~

I

¥

I.'L,C\t.~I.'LrClt- fl\!1~U\ Ut. 11::~ t\\t\~t\~L'G~I1~t\~ t\Mrt»rtLt.

IJ ::~11

~\ G~1lt1,Lrt1JL~1JL1rl~Bltll.1t\\~~ Mrt~L'»L'GR.t.LUL

t\LfA~\ Ll\:;t\11~t\fJ1~L,t\~L~L'~L1.1 p11~ ~t.L.Ilt.Lt.t\\t\J'L'~ t\_t\L).41t\~L_\-~t\~1.LUL~::~,1 ~\t\.llrtlt.~~\ft~L'~

L t\!}t\L~~JI,L1.11

..

L'U t\~ \~\&~ftt»L.I6~:;t.l1 :;~,~~1\l Lt.l11 L'LlA t\Li Ui ~ L'~t.L!:l U

0

U,t\:;~ 11 ~~1\l L1.111- _tlt »L.I61ll::t.I1U,t\L~t.1.11L~\&11L' rl~ 1

L'Cl~1~1J1 ..~~lll~~~ t.U~~.I6 rl~l fUL!Jll~IJ:JtfL9fl.llh G~~~rt~1 fit »L.I61ll ::1.11 :;~ ,rt 1.1.1 1'\rtt_t.L'LlAt\Li U~ ~IJ ~ p~_t. ~L'~ I

...

t\L t\t.Lrl~

~11L~1rtlt.~

1

1!t\~L'Cl~ t\\rt t.t.ll t\rtt~ nL~n\ HrGnL~ ~u g L n~t.ttR u 1L'LlAJI.~::~ 1,t.L.Qott~r1L'!:l ~1mr:1 L n~!b~\~.t-~L'~k\,ft\\'Hnrt»rt~BrtLC..~IJ~\6, L u~,~_t.~L'~

t.L»t.Lt. t\\1JL1 rl~B11,Vt.rl~ 1L'~~L' G?1U g

t\Q1::~L'~'W1JL1rl~Bt.~,L' ~~,rl~l Ltt~~:;» ~~~:;n~t.~::GIJft~

~~ ~L' ~ 1611.11'\\11M~L t\.11L.I6L'LlA t\\rtt.t.U rllt{\LU »::W RU~LG1L !\~I.'G~1

rl~1

L'GR.R.I61M::WRU~:;~,~nl~1rtlt.~L'~t\~1.'(\\~:;LW1~Lrt 1JL1rl~G 0

0

t\fJ1 LrULI11U "t\ I.'GR.

.

.

I

0

!LL9fl!~hwcm,ef](t!!!.WLfl G~~Lrt~.QL'Cl~1

~rlG1 ::~L'LrG.\- ~ Gt\.111Lit1Jflt .11L.I6~:;t.l1t\G~

»M\:1MLll L !\~~Lt.1

11~t\Lf1L'LlA t\~1~ft~Clf,~ 11~rtL!loL'Clrt[b ~\nt.~M~ L u~ 1~_t.~L'~ t\Q1 L~::Lt.M1 fu~L~t\Q 11JL1rl~B~_t.~L'~L'Cl~1t\_t\1p11~ ~ t.L»t.Lt.

LnrtLL~ 0


£ UL~

ft~\L'Il&1~,t.~L'~UL~Lilfb~1fb~~~

1'\1} 1

)41'\~L'!l~1.t.t;1'\ULHilfu~ 1fb~~~

ll L,tt~ ~M7rte~t~~Lm::Lu ~t t-G~1 S ~Q

v

'

~11!:11

nlL.t.nlL'GIJ1

'

....

HL~ut ~

ll,lt » tlt »LJ6~ ::.t.f11'\G~tl.t.L' G&111 Llt~i! ::~ ,~ t 1'\»~ 1'\Lf!~L~.t..t.l'\ . ' ' G1'\» 1Lnl .t.L~ ~Lilt' !l& 11'\L,C\1'\~t!l~ 1~~t;nl L.t.l11 ~ll Ltt; l.\111'\1} 1

1'\L~1'\\ ~ L'L\6L~fu{\LG1Lf\~L'G~11'\1}1L'~ .t.ll&1~L' »11 ~»9lAM11!lL1'\ !l.t.LH.t.lt»L.L; '

L'Gil.

MIUNLfltlNU~II.t.LUnUWU1 !J..U::tnt-Ln~Uit" ,.. .~ ;· ~

~-,..

l!} llltt; lAI1!lt~L'G~1~QL.t.1

"

!l~ 1~\L'LPG\6,1'\Lfl~~11L',t.~~fjllLW

L' L,&.» !lt; 1ft~~L' .~ 1'\1}1L'~L' G?1::~\6,1'\Lf.4L' Gll.llltt; l.\11 »llLG1'\~1Ul\ ~"

::~ 11 s.~L'~ 1'\1} 11'\Lf-4 6 ·•

1'\G~Il!:l 1nl L.t.l11 L' GIJ1U L~ G\61'\Gl61'\l} 1

.J

1'\~

LmfbLU L'Gil. §U.fJ..l! L'G~1Gtz1'\Lf!L~~~G~1U~ .t.tt;ll»GM~~~

::w1'\~11,Vt!l\!1~tLJ!o11lLtt;VtLtt;X\W~::~ 1J11Ltt;tAI11'\,l'U')I L'~ll.L'Gn.

..

.

'

~\L'!l~11'\~~Ut

L'L.t.L' G~t;1Gtll1,t\.t.LU ::~ ,U~l L'LlA 1'\\~Uil~.t.LUL' G~11'\1} 1L~ 1'\fj1tfj

1'\1}1~ ::.ta1'\~ ~lA~ ::~, 1'\G~Lil1'\L!ll~ll ~lA~L1'\»L.I6.!llAM::.t.MG(}_I1l\

Gil »11'\LfAUL~IlJl.i!1'\~ 1~~1lltt;I1!G.t.::~, \!1'\~ m L.t.nlL'GIJ1

L'LpG::.t.lt1'\~L'~ tL!:llJ U,Ltl.t. 11'\~h{\L~\6, ~!lLU~1'\\L'~~;:m R U~

1'\r .. ~U~1'\fflotft~1'\~11,V!llA~L~~ .. llt;L~L'~ ft~\1'\,VI'\M

~L'~

.t.LUIJ~~1'\r~L'tLUL'll ~ lA~ L1'\»L.I6 .!ltAM::.t.MG(}_I1,t\11!::~ IliAV GIJ1 L~~~l1,t\~ ~»,t.»lll1 ~U~Il~.t.M

1'\G~f\~nl L.t.l11 L'GIJ1L'~~GlA~\1'\~~~1'\t~~1'\Lfl~

' 1'\G~ L~~::nlll.1'\~~tl!:1U~LGL.t.1

1'\Lf.4G~1llU::.t.f1U\AL'LpGUUL~IlL!lL!lM~~ nlL.t.nlL'GIJ1 L~I1M::~1'\Lf.4

11'\\

1)1'\L"ft~1'\~Wt ~

.

"

.

~

1'\Lf.4U L~ 1'\~L' ~\!~\ L~t 1~1'\~L~ ::~11 11GU ::.t.f1Mlll ::.t.L»L~G'!)1' "' '

..

1'\L~1'\\L' tf111!f\llL!lL!lM::H.t.111Llt~ .t.~L'LpG ~~~L.t.1L' Gll.lt~11llU1'\L~

'

'

I

Ullltu'-fll ::.t.(11J~~~G~1U~1'\1}1 L'Gil.

::!Uf!JA L'G&111Ltt;tAI1

.

1'\f~ 1'\\L~t;~L~t 1!l~1f1~L'G!fft~1'\Lf-4 I

..

::~ ,1'\ll.l L' ~»11 .t.LU u L~ ~ft~ G &~I L'L,Ct!!t;nl .t..t.tG8L'l\~ "t11M1'\Lf!

1'\flo1L'LpG 1'\fjltfjL' LPG"~t"U u~

~L~t 1L'~~~»~1'\t

NJLVll t-f!(!1

.

~ll~ltdm_vt!l\!11'\~ 1~~~l\~ MMLll~\ ::~l)llltt;l.\111'\t\6, 1'\Gij ::~ I

L~ful\~tLJ!o1G M::Ht;1'\Lf1~1'\Lf.4 L~L'~L'LpG1'\1}1L',t.~L~~~H ~ H~ L'L,CtLt;LdU:L'Gjt1'\l} 1L~

1lb ~t1'\t ~1'\t;

!l~ L_lllA~L~Il~ .t.UL'~

·LM~ f!t»LJ6.t.RU~::nlt;UL~ L~~,t\llJ}, ~.16~u~ · .t.~ 9.t.L~LW»Llf

~L~ M ::HWft~L' !l~11'\L,C\

L'Gil.

RIJ

,

L' G.t.11'\l} 1~Lil Glt L'1'\~L'G.t.1L'!lL'L!lG1'\I}1::.t.L»IJ~L'G.t.11'\1}1

r

r:-•

,

r•


mvnJn mw~Luu '1u~ii~'l.lu~mWL'IJtJU ~tJriuuth:::i¥1 1 fli WL~~~1~L'l.l1tl 1f1 chLnu~uu~ H t~w~ilmiutnit Luumw ·1~ty1UYl1LL i1~~1UH

.

'Yll~fl1RU1 dju~~U1'l.lu~'U

'

1u1:::wh~m1m::: 1~ .;

~it iimwunu

'

y

~~u~W1i1L~n

'

~~).]1 LLtl~nltJ ~1tlfl'U --.,~ i:iL ~u~tl1:::~'U nt::: L~U 1~11'1 ~~ tJ1;);):::Luu

wu)Ji1~1u~)Juei il1~

u~'l.IH'l.lu~'-1

~~Luut~qJ

iiRU'l.ILL1il~u)J

'

n1WL'l.ltJUR'UUL'l.I1U 1f1d

tilLUUn1WL'l.ltJURriuuth:::i¥1

~R1tl~ il~W'U1utl1:::L'Yl 1'YltJ'l.ltu::U LL :::i:JLUu~1LUU~ ' uh~ :::~uu1~L~u~~ mw --~ )J'l.lu~mp:tu1u ~tJ~u L'liu

fl1Rm ti1

n11LL

mw1..1

i1~011U11'U~1 fl

LL :::

1~1)J1LUU fl~L .. ~

th~tynil ~1unmwumw~1~iiLmu~ili:::~unil

LLtlLLRi1~1~L~Utl~

fW1n11'Yl1~ ~U'l.ltl~'I!UnuUU1:::1fl

1uL'l.lflt~~~ilu~tJ 1ULUUuth~~

4

011L1l'Un11L'WU

'

-m 1Rm

OV R


I

iJdm::nTJ lJ llln

1

. JC:

ov

I

:t/

\

'

'

~

1

.. v;n n 1JJU '

~

JJJJ7

mu1,

~f1

m iu

ehl i.1 aT: 11J u •

1

1 : : 1Jn7" ~v "

1

u"'uuvfnuzh:: ..'Jfotm. -JJJ

7fJ11

a11· 1n1 t tfJJfJ et

rn

m.J

uvi 1n '

I

.

2/if

fJL

~

~

. l 1nv1::mvn 1

~-Jl}J'lh umn117 d1

7J-12fN

n7

1f/.tru di.1 'tJ

M

'

VJ

"J . J

v

.

iNO

t;'

n

1

"c JlJfJ1 J .. tJ

\

~

i'-3LL~n . 3..101~

.t u

n '11Li1''l1 ULU'U.

LtJ'h;~::LU

Tn.J "

L'IJU'U. ,rurit~t4tl~dl 1 fli'YlHI11 n 1-3

Wltll11 . L'liU

1ULLy;-3Lt4111 tl 1t4 L'li

'1Jtl-3tl~::L

;L'IJ1

t4tlUWilL'Il1tl

tJ ~-3VI1'il ::Ltlt4~U1Ut4fl'hL~m.h::3..11tl4ff tJ

LVIUUiltlU 3Jtl\4

L'IJ[J'U. ~-3VI1'il "-3-31 LL :: 1

w. . 2521 til lnh1tl~1nlJY11-3VIt4 1VI

-3 tl

Ul11

ULLy;-3LVItJ .tl u 1t4

"

"

1~·1 £r

Ltl

' L 't~m'll1

'u11

1UV\t4tl-3 1Hl ~1-3 y;1-3

.

" ' ;~1ni11LiltlVIt4tl-3u1-3Ltltl~::~.nm 20 n 1

L3Jfl1

\

I

Y~nttY]-Jf17'lll

1

::ua::n vt'lleJ

cf JJ fl ufflmi nf? fl JJdJu d

L'IJ1~

tlflL 't4Yl1-3Ltl

\'1Jfl~-3i11L11Cl

"

'II

'IJ

. L'IJfl0-3thL11tl 1

" n f-3VI'filtl

'

"'1Jtl-311L'IJ1tl 1'J'1" LU

"

L [J

~ t-3VI~il

tlfl'H1t4 WJt)LL).iLLflY11-3111 Lfi L'li'U.

1

~

thu€1::1/ Ul1t11Ut1f1711ll

ntl th::~ 1 m~ 1[JLLy;-31 n.h::L

L'IJ1L;j[J1 ~-3W!iln1tlJ 'U.\.fl

. . . ·VL" n "'t ~r: ,v11J (} 7

1rfJ7V '7 tWVt

113..1;n -3LliL ui:Jnn '" urn L'll

1-3111 fl::~ flO L'Ji

m 7JJTJni1n.J 1u azl

1vnrh 1 Vl7flun' 1zl1:: Ylf1

nTJ'l1JJtJ"'(Per eption) fJJ..C "'t

\

u:: 1 LL

1

1uf?

Uf1etzi#uu7 v u Jj-11 u e;

-JJJ 1/JJfl 7JJi1 e; 7U'lJU 7JJet7 u w un-JVJ'J 7c m'lleJU

'

t;'

~

"' 7 ur n 11;'1, tr, tJ

~W\JtlOVI

I

UYI

tto"'eJ7 n

t1YI'l

u

J 7N

ov

I

w ')

::tru 1Yi 7f1nVtflui1'-1d 7tii ufl vrin"'v .. ""v;m n '" fl

1JJen unv1'lt7iu u 1JJ111:lmuqn' w.h:: Ylf17 1h at~~

i1JJbn' , !11::

\,

,

~

I

1

1

.

1

tm u

-11 um n t1 uu e;ufl 7JJttY!nYI7

I

'7 n 1nt 1u ov ' nav11ii.'

vdJu

'

v t;' f'J unuuu1:1outt~wu

V

'JNtn 'lJJJJI71VJ

I

1zl nc( Tan .,;u

.

~

f1ttvm v 7WUi1UH1fJf17 m fJ7 m

7117l

il U~L1

[J 1'\.l.

llL'IJ1~LtJ "

L~-3L'IJ1n'h

~-3 1LVIU1nLLnm~

Ut4 tl1m tl tlUl-33..11 n

LLtlL~tl tt1 t4L'IJ1~t4

113..1 1fli LUL~·hL ·1 n~::LU

L~tlWLUtl-3\J~L1 ~1\Jfltl-3L~ L'IJ1Ltltln 1nVI~-3 L~tl~::tl-3LLVI ' -3

tl11tl7-3 'IJ13..1

~1\J ij


11~tll~1t\fi.1t\~1~\(iULtf1G1JtUJ.!(1~ ~

L' WL',l6

"

L'Lil.t\G~t\(!tLU ::1U RU~\6, t\~t\GfJ~ 1L'LW'C

Ut,t16 t

L~u!b~\l!Lt\ll.fJL'~~f1LUG

... -

L' Gt\U.Gt\111L~ Ut\t\1G '\1tLUIJ

1.6

Lll.t1lll~1Jt16L' Lll

t,l&L'Lil

t'.\lllll ::tf1l!~IJ

1.6Ul ~Lil.t11ll~l!t~ lltJtL'\611111.6::~,

t,l6L~ t'.\llll/L'L~~ t\~ 1tLUrtG

I

t\~1~\GIJt~ '

!iULtf1(1~G~l6U1L'_!Ri\~ M.Ll/l!Lt~L'Gfl.~-\L'~ lllt~L'l!))11 llUt\1}1

l!.ij.~~t\~1L'LrG::tt.

Lllf1~t\..V~Il.~t\,»11ll Gt.~

.

t)ILtj.t\\llLll n

llll~~1~f1tt\1}1

1111,,.,_[}1t\llfJ:1tLU g~

UJ -

U~L'L.Qot\L~t\1}1 n

Lll.L'U f1 ~tG1UL~!611 L_t\~ t\L~f1U'l!»11t,l6L

9 n

t\llll.1tLU::1URU~ t\~L'Il&1tJ1 t L'GrL!At\\,.llG

tt\Lt9R nftt\1} 1HGG ~~t\~llL~~ ::1U RU~ M.Ll/t\1}1 L'_t\I':IC'Gil.Mt\Gl6rGut111l~U

G~~c-~ L ll~Ut\1}1 UGGM.Ll/Ut\,L~ Gll.C'~

Lm tL~~tLU~111lL~

t\1}1!b ~\ t\t ,» L ~ ~ l!Lt M.Ll/

::~ 11L'L.f!ot\L,~L'L~".i.::tll »1':1::1U RU~ t\\rGl!l

t\G\!1C'LJlot\G~ (~ U!M UJ p) t\}t11lL~l!LtM.Ll/

-" Jd JIU4) t\lltll~1f1Lt\\rGiltt L_t\~t'.LJI

~\G~1

L'L(lot\L~t\f}1t~t\t~MIJ:11ll!l

(at..\l S at!J

~1.6,\1M.Ll/::~11t\

Ll/C"tl1 ULI1

L ~ ::~ 11 L ~t\[1

C'l!, C'l!11~C"tiJ~\~~ ::GU.1::G~1c-L.Qot\G, n

.

l!t\,..U t\G ,!!til,!A 1.6 Lt tl U (ll! Lt !AM. Ll/ 't:x>J

Jl~tlt~t*

U,t\L~~t\f:11l~LG::~GM.!6, i-IUL~~::l[\'t\G~t\B~1~Llli'U·\~nLU ~ !:Lllll~Gitk~~..

UAtnL~Gll1t..~l'\!ltR.1::~n I'L ~l'tm~ Gll1t..~ttfl.1 H.nL(\Gll1t..~ttR.i G~ Gll1t..~ c ttfl.1nl_.~G ~G~tl~U~Lfl.1~ I'LH11.~ · I'L 1ll' Gn~BL~nMrc ~pGI'!~tlla~1t.Lillfi.1U G':1nl}1 L!l~f\LII.1lr

ttLU ll~LGrG~

t\1} 1tLUt\\ ::LI1~ 1(1~1!1:'~ 11LI':IC'~1C'Gil.M.Ll/ n

nr:

::~ 111:'16 \6- ::m R u~ n~c-~ "f1 ,.,~ 1L~ ~ " 11Gtlll!lm t HH~ttL»t\l!1tLUUL~

t\~ 1::~

Ul6t\~::l61;\6-L'LU.f1~t\~Ll'i'~1C',t\l':l n n

Wl11 0 l·B

m L11::tf1t\\!t\~UL~C' »rGt\r~1M.Ll/ mLI11tf1C"'i1 Wl11 Ot

Wl11 Ol

mLI1::tf1C'L~U !b~\

l!L t\11.1.6 Lll.l1 UJt t\~LI':IC' ~ 1t\f}1 t\1111.1M.Ll/ 11 ~LI':IC' ~ 11:' ~ ::~ ~ (c-111 t-?-1:' ~~;m Ll1 ::tf1

L~t1,Ht\L~tlll.) C'l11t* t·C:/l C: tlt C'Lil

nj\t\~t\G,VI1Ll6f1~1ll[\t\Q::~11

1:' ~f11 L(\t\\

[1~t\\!11:' GJIC' ~Lil. 1t\i111L.Qot\\!1 tLUUL~

tL~UC'~~MIJ:1M.Ll/11~11M.~f1 ~~ L_t\~t\C'~,G~1 LI':IC'~1t\\t\(111~~f1~L.Qo1~~

c-~Ul6t\(1fu~l':l, L c-G~1rG,.,~L~f1~~i;C'.Q t\LiltLll.

L[\~1.6 »Bt)#f1~11l!GC' .Q~L _tL~ f1Lil.1lr

::LtM. 1 Lll.1t\11~1.6i}L~ f1 ~ ULHG~ 1~11 M. ~

lt~1L» tLWC'~t\f:1C'L~~l6»L~::~11 HL~

M.!:LGIJL~IlL~Uf1 n

flll(l

"J'"' t 1V\ t\\rGLt\1L

C'L~C'Gt\~Gl/1L~

sc: ~ll.~1,.,L.(\rG LI.A

a

917

n

1

M.li:'!A'l6 C:l (1~

DLG

~u.,::tf1U."~

G~t\LtM.IlL t\ G~ [1~t\~C'LlA.Ll'\~t\1} 1

::~11 Ut11t\t;t\f} 1~~MIJ:1 M.Ll/11M.~b 1::U.Ll'!1~::t

ULHI.6111 n

vlv

"

n

mLI1::tf11:'»11LW11~::tt\\

UGGt\~::1.6

rG

.

,8£ .66 ~c-t11t\»1

.,Ot

::~, Gt\~1 ,lc: .~a ~d·"»,L'L~~::trGnlliJ:1 M.Ll/ 11 M.~C'i\~ 11 L~ L~ll LtlA.~ t\1':111 UL~ll G»


12Jii1LL1n iin11Lutwn..:~ ,,~'em 12JL'I.4tl

~tit~..:~L'IiuLiitnnu t~L ;

lltn \1

rn uil\1

m ~1iLuu

1unu;di 11f1

uil..:~ Luum,

'1u :Lv1tt'uti1 uit ,!1'1.4'llLU\4 1u 1u~ 111 Yi11illlli'..:J'IJ\41ilL n

\1

LL ::'IJ\41t1LYlqj UHif1 1Yi1

11ilLLUU 1!JL '1.4 (d r wing) 2Jnm~u·rd1..:1

Llf'1.4i1

m!JL\4 111'1 Liit~t~flnLLtl..:JLLUU x-r

vniit~ u1..:1if1

vnn ,'llYl~..:JLU\4111~ L ~tl..:Jth~~U lJ,f..:JL Ltl1

1!J '" 1ll

~tl..:Jt.h~~U~1LL ... L ~tl..:Jt.h~~U~~1il l!JrlU.~LU\4 \1

vvn

1t1n1 "

LL 111ilLU\4 1tlL1'1J1 mfl LUULLuu

U.. 'lf!1U.1n n'!fm::Yi1YI1..:Jn11

1 , . :1

1vnurh ..:~u..:~n1'7Yl1tl

~ ..:~J..:JYlllil~tlHLU\4n11L 'u

~n'tum1tl1::nvu~n n11 2JUHvci1..:1 1,tl U,

w 1ilLVI qltrurnv LUL '!u'lit~ ..:~1Hl!

1,tl '4

'

t.J1~·Jn

ml\41f1L m::U1tllf1tl LLil..:JYl..:Jfl1

'1u

,_r

t

m::

'1t1nHtJ 1

uHif1~iit~on1v•~

1

1t1m1 tl11n!Jv~lf1v

'1Jvti1 .....,Lnfl vrn ~ u,

n ,'llitiim111il

~12JVLU'I.4LL n , ~..:Jut1nti1..:~ttl•1nn :2Ju1n uv mnntt'uu ..:J11ilii'1 t1~tl1~nvuv~'IJH , il,1tl

n1H4::LU\4 ....,~ 'L,;1 £iYIH

'u

7


'1.41tJth D'l.4nth::Ln

mq

46

u m~W'I.41tJYi11'1.4

tl~U1'\.4LfMI2a ~~

12

tl.~~1Yi

D.~'\.4tl~u1~ ~-tll'ltJ1!1i4

~Yil.JI11YiL~- ntl'\.4th::-r.i , WIJL'IJ'ltl 1i'1LU'\.4

.n

u1 n~1tJL ~f!U~LD ty

i Th m I nth pr thet, 46, hunter, liv t II u e 2 , 12th 111 ge, ambon Thung Pho, ng hang d1 tn t. 1ha1 Tham. li e di overed the prehi tori rod. pamung on Kh Pia Ra h1ll a cidentally.

v1ew of the cliff f e where the prehi t ri paintin

8

were found .


it fltl,"ll ..1LUtl.lU ,1X'll

~yf~?1ilLU'U.UtJtJ

1m .'\.1. ( d r a\ in g) LLtJU1ttJ1tJff 111tlL'U. I u r pa intin ) U tU\JtJ -r

t~.unv1nUtl.tl..1ii(,tJ "'f11£it~. 1

n'l!ttu::

1tl

Lth nu LL ::t~.n tJ1:: nutJDQ~nv n ,·~ ,fl 1tJLtlt~.m LU'\.1.1U \1

~1LL

flu.,., '11flLL1n ,

'U.~'U.~'U.1L'IJ1~1.,.1

iiL •D..1U1tiltJ

·~~

tLD1 L'lf'U.Liltl1ntJ1Un \1

2 1\.J \1

,

n'l!t ru:: .,.1LU'U.LL1.JtJ '\- r

'U.~L ,1fi..1U1t6ltJflnut\..1,:;'..1~~1

1tf. \1 LL

t~LD1

UtlLLU nfl"hlUD'\.1.

tJ1tiltr1tJ \1

i

uiiLmn-1

·L~ 'v~ trf ntl~'llui:iu ,

::..,ftu-1

\1

'1.11..1~1tl iiu'll'1tltlu1'~n~ii n'l!tm::Lu'\.1. , L'l1un u..1v..1utl~ u.,., 1'1Jt~.i:i n'l!t .. \1

\1

,.r,

,,r,'t~qJ ~n111::u1v mv'tt~. tJ1::nutJfftJ 1tlU1.JtJ -r m ..1Lnuu

flfi'U.L'U.D~

l I

'1t~.rf1vt~ft'1t~.~\t..,

n'l!ttu::

1tl

tiHtJ 1

.f..,dLut~.L~tJ-1

LUD..,,1nn11 111;, 011

111';lLUD-1fY'U.~-1!T..1t~ 1~11tl~,::

1n11iL 11::~911~~ ni'111n11t~

uti

~

DV1..1'1 flfl1~;J1nn11 111"mmnnn 1U ,

LYl it 011L1JtJ'U. ~,:)..1111Yi 1tlL '\.1.

( d r ~ in ) nn1ttJ1tl LL\JtJ

I ur pain t-

ling LL "'UtJtJ -r y l I ~..1~ 1tlL1'1.11 mfl tJ1::nuu

,,nn11 "'..1Lnfl n'l!ttu::'IJD..1L ·'"

L'U.111Yi11i1U'U.

'U.it'l!t!1'U.'ll

LU'U.n1111fl'I.ID..1

'"1

..,,::,~'t'li

Li'ltl1 LVi11t n'l!ttu::

L 't~. 1.J1-'1U 'ut~.'I.I1..1L~il'1.11il 1.JH1U u il-1 \1 \1

1~'L~t~.·h!T..1L~ii 11~ '"~~

ilL

t1.~1n1l'n

t~.it .. 1t~.'h -1iin,.,H~n'" DH ,,,n LtJ unhiYltJ ,

1\1\4\J\4 h upper pan of th

u~\tmYl ~1~Yl\JilWH'IJIJ\4nD\4t.h::~ 1fttrl i::ihJ 'D~t\1\u ~ iH 'tl~ tlfl ~IJ1V~Intl~ ·,~L

~..1tl;Jv,Yt~.'I111Vit~.Liin..1L'U. ,

DD LmL tJfltT-1LiDtJ\1

~ htJtfl· t~.it ..1v::~h 1m

'1t~.1l'n1'111n11YlH

.. 1t~.L~tJ1n

u~nt~.~l'll'·h

1\.J~Yl 1~1,j'f111~n'"

'tt~.l11tl.nn1HD..1 tJ1::nuu (

mpo-

9


:: .3~nt1~ ~\4111v.~;ivwttl

mnm~Yl.3~1~Y~\J111Y~~'UV\4

Yn.3tlfl\4n 1.3

!.3 ,-1

1WU11'Ufl.3111Y~

The chff verh ng where 1he pa1n11n • ~ere f und (righl f I wer cn1re) man i. le dmg n o .

mv.~w\4 nD\4\h::~

1

m~q~v "lit

L\4mv.~~~\411n1111-rttl\l"\4t1l U\41::~ rivu ~'1'1

Slm1~'N~1Wl1VL\4

1«1

01111 U\J\J

utlt1JL~tlnUtl.3U\J\J

-r y lyle

111'1'1 \4'U\41fH nn1Yl1'1'1H

1V~

\4 ( 111'1'1

ra~m

)

!.311

1V~«wf1 ~1 11J'U\4\4n

\4fl011mf\4~s:lmV.11 'IJ\41fl~

na\4, tl1::nflv 1tl


Liit~

iti n)

...JLnfllflui'l

1 'ttlu

'ltiH

n '11'1 路h't~!i LU'-4UtiL'IJU\41111H 'ltJtr'-4

L~LU\41~L UutJ t11~tliin11 L'l.mnltl'ift~'-41Y'-4

'IJ\41fi'1Jtl~ltl!i~ 1U'IJ\41fi.J.JL~nu ~'t~q) .JLOfl;J~ L~'-41111 1111 11

LLfi;J1nn11

fY'-4'1Jtl.J fl '1\41~~1H ..fl1L n

'-4t

fl1L~qj

ti~1LU'-4 fl1L~n LW I ~'IJ ~11ft

LL .. fl'-4

't~i:iw1f1

t4~tru

11

\4

t~'t~'t~qj ~1t~

路 .J~1.i1 ...JLOfltlnmh.J~~.J

L O;J\4Ln'-4Ltl

'l1~~n 111L\4tltl1L1 1-iti.J ~'lilLL'IJ\4~11fltitiW!ItltJ 11lM mtiM~lftJ tl

n11L\4\4

~'lLL ~L 1 tl110lJ'WtlU'Yltl'Y\nltl ll'1\4n11L-n

U\4~1

~ ~1

LL

..

~'t-nii,.r~ Ufi.J Ufi.J 1L ~fl~Li Ufi.J,r\ltlH I

t4it1;-t1'-4Lil\tlt4ftti~U

~ij 1111L~tJ1'1Jti.JtrtJ 1111L~tliltl

LLfi.J U\4 'IJtl.J

t1 tl1~m1u1n

\4nt1\4tl1~~

1ftfli

lf.Jiii nJ1'-4

L'li'-4 011 \4'Wtlfi\4Ufi.Jflfltl[] .v

'11.Jn1~fln v

U~tl1 ..Utl~fl111L~.Je.l1~tl1L'lt\4 ~1m~ ti .Lm 1u ~~~flmtywtr LU\4~ ~.J Ufl~\4 .J~111U t1.J 'IJtl.JL tlfl~'lil<Difl

'1Jtl.J11"\

0

~'ltln11L'IJU\4 1U Ufi.J .Jtl\4111'!1\4~~~-J

.JL~ntJ

ow

~~~ n_!1'-4~'!!fi'Wt1

.t11t4L<D!l.J

ihLntl~\4ti.J~11 t.J~~flilf11 1it u ~tin ~ 1U

1 LL,_.;.J'Yl1.J111 fl~~\4tltlnL(ttJ.JL~\4t1 tl0U1~n11~~.J Ufi.J~'tiLiitJ'-4111'W L'IJ!J\4 ~1tlL U\4 W111'!1\4~ 1ULiitJ'-4 ~'Wtl L\4U1~L'Yl L'YltJ ,'lLUU\4 t4it'l:tj1'-41Y'-411 Lu\4 ,it

路~,nfi\4LLfi.J

u

::w,;.unt~\4

' tl1~~ 1 flin .J~~Llftl1 Utl'lL'lt\411L'IJ1 v

1i'1itLu\l~ 路, fl1tJ1.JL\4tJH 1,U~LiitJ'-4'1J\4~ .J~111U 1111tl.J tl

The o. h

m n with n be n II lied in with "

11 u

~

11 nn11

1111;Hm1 \4'Wtl11WiL'IJU\4 ntl\4

tl1~~ ~1-i1LLU

fli~m'IJ1tl 1i'1L~L'IiLut4L.jt1~ v nh L 1~()~tJ 1itU'-4LU'-4Li:iti.JLn1 1

'

!itl1~~~ 1111LU\4111-n1\41\4 u ~ntl\4~\41

U~il,;tl 1it~LU'-4'1t11'!1\4 1m1m,iijli"\,;.UL Utl~tl1 U111ntl\4 lf.Jij U\lUtJLU\4 \4,

. 11


r

.

1'\~t' (!U Lrt ~ \

"'

rllA.~.L; lA.1::t.f11'\1Jlt »L.L;~:;t.["\1'\G~nLJtL~I

zr

·SOJJ c puc :IS!OlJOI c :~pn(:>U! 01 Jllxldc p(OOM .<:~4 'JOO(O:> ICU 41!"' U! P:III!J -<t:~Jpu;) u:~:~q :IA1l4 s:~m8!J :IS:~4 ·~:IJ08!J (CW!Ull p:llU!lld (148p J:IMO(

U!IU!Cd JO(O:) 111'\nt\r,pMLll ~llll'\::t t.llt. nu L\*1 llL~ij::lU AU»t3~

L II'L\*~I.tAlf\lt\1}1ltLtMLll

t.LU1'\\}\JI.rll ::t.f11'\Q1:;~n~ f1~G\61'\~t'G~1 tLt.tL»n. ~~\

}lt »L.L;~:;t.["\1'\G~ ~1'\rl~1

Mll/1'\\ ~t n»bnLfAt' GR.~ ~~rl~ ~ntrG~t

~L,t.L~ f"\Lil. 1lr ~ }lt »L.L;~ ::t.(\ 1'\G~ »1'\rl(l.1 MLliUL~\611t'rl~1Gil.1'\rllJ:1b'!J~ m "' . t.V rl~ 11'\~ W,rlG_t\ULrt

L 1'\~ ~G &~ 1'\L » ~l!Lll t'LlA.n. M 1'\~ ~ 1'\rl(l.1 Mlll :;~11 '!JLilrl,lAB~~~t'l t' Gn.uttn~:;tt.L;~ t'LlA.1'\~11ttn. m_v G\t~~tttn. 1Lnl LGIJ ~~~~t'l

[11L~ ~}tt»L.L;~:;t.["\1'\G~ »M!1.1

trl(J.1Lil.1

&{l~fuLu · ~ l!fll t.lA.~' G rt~rt~ · tt

1'\Q11'\il

MLliUL~f1VL\6Ult11G£:~t'~ t;rll~l! 11'\Mrt

1'\t~l,l :;~ ~L,t.L~ f1Lil.1lr ~ MIJ:1Mllll~L~l!1'\ LRU ~ t.LUI,l~~ :;HI\~U L~ U Gn:;~ 11 ·

~W!!L1'\Ln. 1~rGrl~LG~~R nrt1'\Q1:;~

.

HG n~w~u~1'\~1'\l!P,\ft~ :;~~LG1'\_t\L,S.L~f1

.

"' t'1'\~'\t'LrlG r ,

Lll.1lrM »1'\rlll.1M.Lli~U..f";.·,. IA.~lA.t'LI1.

l~tN rP1'\~t'G!rtrlY,1~ 1'\}\rt.~lnt~l,l:;~LI\

.

1'\,1\ "'

L1'\Lil.1~~l!nl Lt.rl.lt'!:l ~11::1m L,S.L~f1Lil.1lr~

Mll.1Mllll~~~f1~ ~\Z~t L~t-t L,S.L~f"\Lil.1lr~ }lt »L.L;~ ::t.["\1'\G~ ~tUJ;:1MUJ n. M1'\!t llUIJ G)S1 C.~C. yle~Ln.1:;~,uij:;t.u n.LUrlG~UG~f"\1 ~ tL»n.~::t.f1t- Gt.!!1R .1;1 u~m~n'»::t.u u R R

L1111'\~t, ~~L!:l~~L~ 1'\~~~L~ t,V11~.(tU~ R

I

1'\~ ~ .(\ U~ _L111 1'\~1'\Qt' G&!! 1R .L; 1 ~R 1'\rt

"'

uij:;t.UH!!11'\P.1

'

t'LrGrlL~~\!l!nllt.n.lt'LlA.

fu ~L~~nL.& UJi ~n.M~~1'\JU':::Wnt1'\!!~h.t.LU

UL~:;~11 '!Jlllrl~\:!·~ 1'\,lAM,lA'G rlG~~Lil.1 ' lt L1'\Lil.1~ 1'\~~h.t.LU L~Lrt rlt; 1t.U Lf"\~ ~rt t.U

llS~ '.L;' M QnlLrt::t.f1G~1L~!iULt.[LnL&U~~


H ... -1

1.

~

2.

11'!1Ut\4~

3.

~'YliJ1

4.

5. 6. 7.

1t\ IJ

'Yl

"m~I'Utl\4

tyn .

UJOtl\4th::~

IJ tn\4 . trrM1ti01lJiliJ 1 mL'YliJ "1 •

ilt4nlo IJ . " ltJ11m

1~n1J

·hlJ

(1H\4

n

.~ulhl1fl1ou

1

.nu,..:~\~11" ,

U\J11'!1Ut\4~

IJ tn\4 I .lJ 1.

fl" , 111 11ltJ11m •1

Ill ') ~im 11~1J1f~~1'fltlniJ

111 11th::'111' m:t1,

U\J~lJ~ w~~

il~ 3 U\J~

1 010!)1

il~

30

U\J~

1

~~1

lJ 2521.

2, OHI'Y\WJ , 2520. '

lJ- ~\41J11J\4 2521.

1\t.

m\411J~, a\4nth::I'Ylfl n1q 64 t1 \J1\41ml~ 2a ~~ 12 f1.~~1~ n.~\4n~ 1~ ' ·tlniJ 1u ~~n1'\4~ 11 n-\411 lJ 2521. 11~~ . "m~l~!/\4 ~llrint4th::~ 1 mlt4f~~~ t1 1 1it", 111 mim~ltJ11m, ll~ 4 U'tJ~ 4, 01o!J1 lJ- ~t41l11lt4 2521. •1~ U~D1 rnlo~'Y\ " m~l'lll\4 UJOtl\4th::~ 1 m~ihllD\J1\41-lD " ~'Y\IJ1U~\4~1:: tJtl1cyty1m. m::l\J11(14 lJm

lJ~1~'YliJ1 IJ

tho1 iln11 .. n 1 2519.

Prehistoric Rock Paintings Uthai Thani

I

Wiyada Thongmitr& Bang-on Karakovida

r

k p inting h

hail and .

e h e

13


ughl Lh L imings in 'PI inin .

14


mwdOmvmf\~ liJn >J"'1vnu n ·,1~fl~lufh..l~f1Lilumw u~..1.,-1 L~i4D~Lt.hilumw ~liJ1J\\ljV1lm u.t\il"nljm::m'lvu.i'JttHn'h

,.

.

.

·lllWqfl ~liJfilJU..l1lfllllLt1'htl'~'l.n'ru 1lflLUUU.lJUfniJL«U (Ora" in •) LY11JJflOlJL~IJ1 L~llnl'lttnu.fi..lLLlJlJ \·ray \lyle

~ 11JJlll~lnmw~~"

utfu0L~D..lU1::~uttl~L~.;IJll~f)i'ti'D~~iiDjjfl,.tJti'DJ

~flLU'YilJi\lU~liJLUUillW

.

~J.,-1

.,-10~nljm:: 'DuiilJL~q] ilnm:::u11J 'mvlu 'llf1tl1:::nuunu liJ

U.\JlJ' ray \lyle lf1u '1..1tffl JlllLUUillW U'IJU'lfiL~nti1~..1 1li'lLiiu11~lilU1 nulJ~Hn11lllJl..lilOlJ mi\ed comp \IliOn, overlapping in place;. In the lower right hand corner i\ a man lead111g an ox tly one horn . • roup 4B, Ri ht ol centre:

i\ a large (unflnl\hcd?) f111gerle\\ human.;imian f1gurc 111 a \tiff-backed upnght stance. Group 2. 1 he \ilhoueucd outline ha\ been dra"n, U\ has \ome head ornament, but the interior has not been filled 111 wnh either' ray \lyle de" •n' or nat colour ppcr left i\ a very beautiful picture group of a man leading an ox on a rope tied round II\ neck. (,roup 4 li e i' "'carin a 'quare: wri\l ornament on each arm. 1 he O\ 1\ 'ome"hat overlarge. It \ interior.i\ filled partly wuh nat colour and rani with un \ •ray \lyle h.11d1cd paucrn . In the: lower left hand corner arc t"o \mall human fi •urc\, r up 2 They arc either dancing or p.:rlormin • 'omc ceremony, or dtlin bmh .


Three rmmitive human figure\ of different \iic' "ith head (crc\t) and "1li\t (tail) ornament, dancing. The 'mallcr figure\ are painted in "ith nat colour. Very do\e to t"o of them arc .'mall animal\ dra"n to a larger \calc:: a tonoi\e, a frog, and a long-necked plumed bird. (,roup J . I hc\c human figure\ have hand\ . Other, fainter, human and animal figure\ executed in charcoal can ju\t be made out.


1Ufl\4 ~~.,-, 1Ufl\4~w... ~,L'ii1~1.,-1 1Ufl\4LLt1::.,-1i11M1fliiiMfl!h\4 ~iiHtJ~ufl ~tl\4~1 m1 H~LLfl~J\4m~~::Lrirnrt\J1:: uumuJL~ll'IJll~fl\4nll\4tl1::~fl,ff trl u1 Jtl1 ::m1 A man with hi\ ox. The man i\ turmng toward\ the animal. The two are drawn in proper proportiOn to each other. Group 4A. Painted in red mixed with black. The man ha\ clearly articulated fingers. The red colour that ha\ been u\ed could have had \Orne 'igniticancc for prehi,toric man .


tnW11flfluuuu'IJu~~\l'~ 1tlurnw #i1u uwHluHIUUlJ11l!ltl11U'l D~tuvhciu~ 3 li11iu~rru

1ÂŁnm;Juu10uuuu ,.ray ~tylc t'miinm~u~-h~rnutu~1li1 u~~flnuti~~1tJ 1fl 1!JI'l'IJ1 tilfl~iD~fl\.h::rnutu G~t.U!iufl~ Three prehi\toric human

(~imian?)

figure in mi,cd half profile moving in a line taking \hOrt \tep,.(,roup I.

n the upper part of the wall of a rock \he Iter on I\. h. o Pia Ra, thai Thani province. The hand¡ le\s ligures are dra"'n ,.ray \t)'le i.e . in outline "'ith geometric ornament (boxes and fish bou.:) lillmg the intcnor space . I he outline of the dominant figure is filled with squares ot tiny pots. The painti~gs arc drawn with red ochre.

~ltJfill'l

1m fj(j"' "

"'

11 CWN 1i


• eJ1~1d~lJtJeJVle:l\1 "

I

IQj

~

Vl~VltJlSIU

in 'l'rl\l.Lthnt~un·H LYh , , 1tl!Jl)[J'l ,

'v.m~

'l11-1't~wtJ'l-1 2J'I.ncUi'IL~u:: v LLvi-1L '-nfu tl 1YITI~i'l ... 'ffm.h , t\4'1

m

L !J-1 4

il~!J1l'lii ,

112.1 2JYI 'l

,1 n il1u

4

n~i'l ;)tJ2J

u :::iYI'l1~i'IL {J

Y-1191 u 1 111 :::_,

n~i'\~1:::

n,1u

!fltl.

~-1LUU'I.It~uuu 1'l~tl.~t~1'l1'i'lu 'lll 1 Ltlu ~::: fl.tl ..1~u Yltl. 'l v'ii

u 'l

. fl'l_2Jn'l1 ~..1L,f1Yi~·htl.

t-1tn ,

uvi-1u2.11n::: ~m..llJ _, muv\M-1

tl~1rtl'l2J'l

~\i, uh2.11nn t~ 1YI'l11'i'l i'vth 'lit 2JLLtl uutl n t1 , n4'l1'l2J~t~liv , 'ij LYI\l.t!Dtl.LU 'Y1

v

2J'ln

fl::: 1'u n n n

\JL

vi'l-1-;)'lnLL '-1

v

11L '11tY

i'l 1!::1'l2J 112Jrl-1Yi1!::\J72J

'l.lil ..1U1J w 1 U2J1H::: miviHLL1J w 12J'l nLLfin

2JYI'l1'l'11.,-_,uuii2JYI'ltl1'l 'l LYiqj -., 3

u..1~ut~t~n

t-11:::~

' 'ltJ w 1fl'l2J

v

fl1'1.n'lm'llt~-1~m'l

·_, ,1u1

' 1'l ~fiLYiqj~f1Li'IYI'ln1'lti-1t~Q12JLLll ~ 1U n~n';l::~tl.YI\l.'lililn v'ulhl1L 2Jtl ~..1L'Iitl.

1

~D2J1

'Yl'l-1

fl::~tl.f\0

t-11::~i"

11-

LL

t~t~n

Ltlu~\i'l ... fl1'l 1m'l

,

~"

fl:::~

'

LY-11'l:::ii

"

.,-flY-1ClJ'lLn1

::~"""",

LuuJ.Y.,'I.It~-1

u-

rhunn1'l

~_, tl.Yitl.'lft

,

fln· L'liu .,-i'l 1Y-1~

'li'l,j'1'1J'l1 LL

' 'ltJ w 1

v

1'l:::LY~f1ii~"Ln'luri

t!tJ1l!J'lLUnHL'Yl

£in41U1tl.2J'ln

1u w 1 iilm,

't~tJ1ltJ'l ,

Yl1tl 'tu ~tlil 1u tJ'l 2.1u uuu~:-~ tnufi1L 'liu

~ ~"

1LYI' " tJL LL!:-1

.,-flti'YlL ,

111u ilu

m:::L~'l~'Yltl-1

UU

~..1'1.1Cl-1~flYI,1.,·tl mtlu'l;iu'tu ,Yu

'1.1Cl-1~fld

!::1YITIYI 1..1

~tl. v'... fl::~Uiltln 2JU1H u ::w1:::1:::L tlu-1

'ull w 1ri-1 w u 1i'luLllL

t~n1H:::Ltlu

LYiiit~ Lfl YI1Df\:::.,-ufln

nn~:::~tlu

U'Yltl...:;J::w "'

2J 1Y-1 • t!UH

LVI

v

L 11::: tltlfl'l2JY-11::: tl-1\JH'1.11fl

;J:::fft~-1W n~n

w

'Y1

~fl 'l2J1YI'l1~tl.Yilt'l v'

'Yli

t~

!::Yi1:::~i-11YI'l1 2JL~;J ~ti-1uUL 1 tJ ..11'ltl LUU 1Li'ltl1 rru ,!u~1tl v u :::tf,.,-"'t"ti"uci12Jull 1n;):::~u v LY-1'11ClJU1'l 'l

L Yi'l!::YitltJ tJ'l.,h L 'l ..1LOf\2J'l2J'lO

1LU

~tJnH ii

'fl::~tl.tlilnrf-1,f\l.~-1

'l

LUUYI n

'ld'flL\l.

tJ;)!::1HOlJLO mrnLi'l'1'l

n~n~:::~tl.YI

i'v

flDtl.frl'

L~tl-1~nn'l1ti..1'Smm..1

y{.y_,

v

·1

'ltJ w 1 1 cyn1'lii . L

li"~"'t"fi"t~ci'tu~"t~u v

!m~nm1i'lm -1Li'l2J'l1'YlmLvi-1 ,

Y-11!::1YI'l1~\l.Yitl.'l

iYI'l1 n2Jn~::LU\l.UH2J'l1iiu D\l.LU\l.U'l-1

'YlHii LYl\l.tl

L 'i-1fli'fl1'l

2.1ni tl ,!2.1

2JL~;)t-11!:: 2J2J'l

'm..1\.l1!::~\J~\l.Yi1!::

nm

~

m-1ii fl::.,-ufln

''ltl. n

Yi1'lLU\l.U\JUUtl n il

"~" v'ii LYI\l.tl Duiiu ' · 1 u~u v'ii fl::~ t~t~n~ tlunn

L~'l

tli'!U!:-1 ~-11U1'lt\4 'lluii 1LYI'I.I'lt-1L .'lLOf\

'ltJ w 1Ltl.i'ClJ'111'l

LD::hn-1 'l!J w 1Li12J'Iltl-1LL1J w 1Lf'l 1!::tl'l

"2.1

,

'Y1

1


¡,¡n::Y\'Yllrp.J 1itJ ,11ln!l W!1U'!!n~iimluutr1a~d5a..~~ " iu'r'i1::tt1u ala..~-r., a11 u1 Yi1fl f..1~~ um 111~ ~,u~ mauutr1~tlwp.JtJu~u

A Buddh hiri akhon awan Pro in e.

k Phrot,

ukh th i period. 13th century.

n the rever e ide of the w II ba kin the im ge and carryin the fr me

ba relief walking Buddh im ge

o belon ing to ukhoth:u period an.

Prob blythe 1r t h If of the 13th entury.

20


m-lJu

~1m !J -l~nflu~uflm-l 1il!J !J1t!u

'

'

11fi!J'1111!J ln.J~~'IJ1ll1 LU 2l!JYi1::U111!J

'

m

~~ :: 2l!JYi1::~YiYI11'111 ~'IJWIJ!JU1,U flil-l

t1::~T1!Ju~'tv.

LUff 1 .. ,~~1m::EJ1'1'11,mfl11i ~

Ju~tlu il-ln~1-lLVtqjlnn ~111tit1ullJ1 ~-l f!L~-h ~flll~~~,~~1Yi1::!J1~Lv. lln1n ..

~ VtUil~ 1u~ n 1:: llVt 1Yi11Vt lJ

~~~1ti1UiJilll t.i1UVt~-l~fl ~fiL'11!J~M.4111ll ~iEJni1

#

~

mil u~ 1 !J n11 tl

111~

1fJiivv. -l

,J,

il

~fl

it~~ll~H::LVtflLtl'Yl1-lfl il-lfl::~ .. !Juu 1 m

-lLtl11lltitl~~lh.hth

n

111v.~u1u~~u

fl-lLtlm-lJu '1UR1!J

~fiYi'YlL

"1~LVt t-i1U'!fl~'lfU~1m'l1~

n1li ~;hhi1"::~tlu

I

~~tltl~fi!J1titl

il-l ~rm-l ~

v-l~~rm-l'\'11-3'1'1 ~v.uil m!J

Vt~-3 -l;J::~11ilf1HU1n

il-lfl::~ !JU!Jil

~ilv-l'Yl1-l'Yl~Lii1~n~1-lLVt ttl ti1Htltitl~~ll .. 1thtfn~v.thrf1Yi\t'ty~~-l m~U~-l~UU~~11U~~1n~1LU~ ..1v.mn ~1!Jn1::u J,ttltl::'Yl::nu ~ti11::~v.t1~ ' ull"1v.\t'1'!f1Yi'Y1L 111li~-l'tllHull .. , 1!J .. ,1 'tifl

I

Yi1::~~1~'Ylil-l -lll1 ~UUn11U!JnL1!J-l~Vt~n

Vt1ilL1!J-l~~nililn;J1nL 1!J-lLVt qJ ~~f11iil-l~'IJ1h

i1~~EJntiull1niluR2lEJ ll~~"Yi1::EJ111llL~ 1

~Yi11::~rlil ll~~"Yi1::umum 11!11'11~ ~. ~,'"~«.:J·r·n::~~,,.,.fl~iiJ* m1111J \'.:J~.,.fl~niJ

,a

;J1n~Yi11 tull10fln~ -l~nqn!J1Lr'L~~1~

n~mli~flll il ll~~;JYi1::!J111ll if11J~1n

tin1::Lth::rJnnnnn11J'r'n::~~,, L~ilc'l-ltruvn::~ 1u a-rfl'r'11::tni'fl'l-l1J~1 1'! ~l:t nt1 n

Ltlil~~llv-ltl'Yl1~;nll ~-ln il ~1!l-l~~m~ll m -l~fi"1'1'1L ~111Ciiu~il-l Y1\J~!,'"tl1Y11::ytn 'ttl ~IJdtf,lt.J L1!J-l~ ndtlvllm !l ni1~ilv-ltl'Y11 ;J1lJ u ng di tri l, th i h ni pro in e. ~1!JOv.~n!1u 1fl il-l~n1~-lilH"::~tlu~

d]'l.l~~11~'\.lL01 ~IJ~'Ylll.:J £i~u1 -'LOfl D~l\.l\l'.:Jn1::Lth::~1'\.l~ " '1'1-lW£itl1n•\Jtl.:Jtr'l-lLU'I-ltl1~\J\J~'Y1D" he ba k of Lhe phr wih n h II of

t Phi h i Pur n ,

hong period. 13th century.

l

e tending out fr m the end of the h II. l

peci I room

ikewi e the ordm tion hall of \i

Phil nulok

I tu pet lied edging in the U he

the re r of the hall there i

hi 1

hong Lyle

m pi in I tu b rder

l

Phr

r b y ( h i: k po)

iR

ll

n M h th l,

n old religi u h II l le f und m centr I

h tl 1\d.

n be ecn running long the top of th back wall. n be found on m ny of the lotu ped of Buddh im g

tal b e

from thi period.

~ilil-l mJ'tn ilvnLtl'YlHii fl::'!UililO'IJil-3 ~

~fi"1'1'1L

n1li~1EJni1fl il-lfJ';l1llVt1il flil-l

-l~1!Jntiu;Jut:h;Juud il-l ' it~ n::~ tlu u ~lltl-l'lltl-l~1!J-l~ ~ntru~tlu ~,lu

tl::;J1lJ U-l

~n1'1Jv-lYi1::~~1~'Ylil-l ~~.; 3J'EJJuu-lD't~~,

~~llil-l~~

::

1'1-l~tlu~1!l-ltn11 tlmrlil't~ 21


Yfl::Yj'l'l ttlth::tnu\u~~17it1L 6 '~'~\.1 \'11 11J

1 • tl ~IJ~'I'llJ-ltlOUtl 11J

~7tl Y1tf7tl0\4tl 11J il~1ouu.~~"u .,_, n m::di11u<li" uflntiH~ummu.~1 ~ ,1'1l~IJ ~"~uuttlm" 1111D0\4~11\4

22


LRi1 o1mim~Ltliltlti~~uil~1au ilm~ .,_

~~1'il';ltl~ 'l\.41 ~1fl \.4 1 111~

~~::tlf~ilflnuti~\~

1'i1 i!J~1 t\4111~ f\~!J 1it 1'i1~1:: 1

"

,

il!Jtrmif;r;Juuuu 1 , ,

LUUL~il~il~ ~ntnim~\~qj tJ1~'Yliln~::t~

LU\.4~L~1\.41!J~'l::11'1!1~

\.4 1

fm~~1 19) oW'Ift\l1 n u ::~ilL (J

~~

tyL

, LL y; ~.nL'lh h·h

~t.(l

tJ ;,:: £J~LU1::!J::iU111

tl1::~tJtl~~-1!J LL ::~il~LUULiltl~ 1~ty

fi111L~!J10\.4 iltl1::~1t14~'Yl ,

L~11:: D~::ttufi~L1lR ~

~ ~ 1\.4~~1::tl1:: ti1\.4'1J\.41i1 t~ qJ.t~tJ\.4!1\.4

~L~~~1::v111~

m~vh nt tlil~~~uL UULL~

,~L1£Juun1!Jili1U~ ~L~imunu

'l!n.U , LL ::

' titJun u~lf~~il'Woffvtl1 , m111~'Ylil~!J ,

fl111'!fYi 18

. .

~~il~~-\.4

tr1it~~~1~11Lrhuri£J~~iu

v11~~ ~~v

c5'uL 1 iluu rt1u uuitL

"

~11~11~~ il~L ~nrJm tluni::L tl1:: m ~

';l1nL1il\.4LLr'f1~1::~'Yl , ~\.411'11"hLUU ... tJ

1!Ji~11'YlH~ \ii LUU~.t~~1::"j'Yltr'ttl

1!!Jtl!J, !J1 LLtlLriilLlf .. n'!f19l1 'l!J£JUH

U1::ti1\.4 LL~Ui:l'~L'IIULil!J1ritJil1tJ ,

~ 1:: 1i'flu~~U1f) ... 'If till n

::LilVil~::~tJ11 1!JL~

t11'i1

0

1,!\.4

Lllil~L\.4

1!J

mtlu

~ ilq !J1L !J n tJLU\.4 1!1 ~ ~'Yl£1~

il1tJRtl~m::Ltl1::~um~n~1ri1!J 1u 6 LU\.4 , ~.t~~1::tJ1:: 1\.4 °1\.4fl1Wl1Htl1 11 iJ 1iJnun~~ il~'IJ1~fl1~

,1'1l~!J ~~il~1rlil\.4il!Jtr!J1 , 'll1~Lt1~~1luffu ~1\.41\.4U 111 .n'~L1il\.4U01 1::~'Yl , , ~\.411'11 LUU'Utl~~il~1~1 tl~rtu£J~ ~J:: ti£1~1

~Lrl1 LL ::~U1tl1~L UUU tJtJLrl1L ~1::'llil ~ ~

n1!J~ ~LlfiJ~ n31U~ili\.4111fi111Lil!J10\.4

LR1\.4HL'l!J,rl'tJ'!S1!J

'IJ1~L\.41~11~iloWoff!Jt.l1t14111~~LR1 8 L~ o!J~ ,

uuffut~n el~L'IIU~ilL

2 LLt11 u1«1L 1UtJtJ ,1'1l~!lflmtluu1n ,°~

LL ::1'i1 i!JU1 , t\4111~

!i

'!mil~ 1u1 ~1fl

~~LU\.4~1::rlil\.4

n~~ 1ilq !J1 £lL'lil\.4LLn'1!JEli1U~ ~ ~-1

UtJtJLil!J10tJ~L m~uti ~~i1~1::

1 ~~1 1fl,

tlutium ~riu ~ ~i111 \u 1lvt.l1:: ~1 tl4"j'Yl tr

fl111'1:t~

a111 1 n

tlt~L'I! rltl .,-,L U\.4'1J\.41i1 ~1flH1\.4 'llil ~il ~~'nil ~ntJil il!J trv1vt1ttl il il'llu 1i1 "' " "' ' M

1s x 30x 6

M

M

~~R1l!J~'Yl£l~~Hlil1!J

!J1

LL :: ,1'1l~!J~!J~ 1~1:: ,'Yl 1UL\.4El1fl11tl "

'IJ\.41i1L~q)~tJ1~11LL ::ilL'lilUU '1

il~\.4 LLtltJ1~~n

L1El\.4Ltn1'1!~il~tlf~u~tuL ~1 irv

LUULL tJtJ~~1!J110tJ~~1~i1

~'YlEl~~il~ .~iiu 11'11tp Ltluel1tl1:: niltJ

'1!.~ . LL ::il

1::tJtJ~L'l !J~tl

18

M

fiULL ::LLtl1 tJH'Yl~\.4 1!J11fl ilil tl~LLt11niJ

m1~il!~il~ il~UtJ1~ 1 L'llu1i

Ltlu

~n'l:t t14::oWL 'lf'Utl ~tl1 11 1l!J rltlUilqtr!J1

~~ 1 ~ ~tlL~i1UrlilL1l il~ULLtl il!JHL~ LL'Yl\.4 1~11~i1L V if!Jtl W !J1Tl tl~\.4 tJ1~ 1 L'll1 \;rh~1~~-'LL tJtJtJH~1n~1L tlu ;J:: litJ~ m ...v~unuv,~t~Luu~1L~tl~t~

t11M~~mil~mu1 ~1fl

u 1 111f. u(ILUUf\ 1u

t1Uil~

1 £J~tJu

'l!~~tl\.4L'IJ1 LLtlTl~1LL tJtJ 1t1~~\.4L UU~n'!f t\4:: oWLfl'!f'llil~ ,1'1l~!J 1ilm~~1::

::LU\.4~

L1tlUU

n M 1\.4

"1~n~~ •tj

1UtJu,iil~rltl\.4nH ,

r)'~i)~ nt1u5ut~n M

0

m:: ~~ ~

i111 n'lf

1tl!J, !J1

1!J'il'~L1El\.4Un1

El

0

[J£li1LL~ ~tl1::~tJil~ U11~ 1'i1~~1 1fl,

::~ilum 1n'lf1 wu~, Lil!J10\.4~~ "\.4

LL

~'Yl LL~

RtltJHnv~L~~UL UUel1tJ1:: nil tJ'l11!Jlf1!J m nillu ,

LL

LUUL1ilUU01UtJtJ

L'IJ1h11~~~~ilf\~!J

~tl'Ylt5~ 'Utl~

1itil~LUL'UflUi1\.4

U~'Yltl~U

::'"' tJ

,1'1l~!J

LL~1L'Ii1~1L~~~ El~'YlH L11H~tJ~1:: "\'Yl

ttl .1~v~,~~ ,il tl~ o~il ~rr ~~?m1wn::"\'Yl ttlil~mhtlu'IJEJ~

I. . . 0

ffl\.4 0

tJ1\.4

0

~L~il~'Yl\.4

23


,j'DQ'YIO~

~ll m:ltu::L'"i:JDI.4"'\4~Liio~~1!l~'YI -w o~

1'" ntti1'10\4U 1UO LL'" lJU\J\JL \011 \JL10\4U01'W1::yt'rl

tli111 ,ju

u :: 1!l v n • 111vtt1 ·, 1

he

il of

4~5'YI

'W doll'"

hong c rv d

\1

ne orn ment in lud

p 1n1ed f iled arch

11J'"mn1::

miiH

,11J

1J

'HLtl 1,t1 onf\4

ti'IJOlJ001~Lfill

.

r fr me of the

hmn rat (Buddha Jinar j) im

con quen e of cr

, the nor I band runnin

uch

ufit~· ~Lntrh

O'~Ltl1.4uuu~ if~ ~iion -w o~

uJ..h th i period Phr Phuuh

here embl n e between the two fram

24

tih'"1"'\4

\em b und ry tone at Wat Lum Om, l\lu ng di tri,t, R tch buri provmce.

fr ming the

II i comp

· ~h

11!1

b rr wmg bel"

Th ng P nod.

me kind a i f und 1

Phil anul k.

n dillerent c ntem

the b e of the em

r

n tyl

ce.

ed of qu re p nel nower (Thai: d ~ ch n) bet we n narrow p r llel band of b II b adin .

band pre erve th innuen e f Kh m ( J... hmer) an (which innuen ed

Th ng) in

r ther pure f rm.

.

11


~~f1uJu-l~nTn4n7-l 1urJfitJ1lXu Dci

.

'

,

,

'U

~1-l;J1m~v-lU;);)U\4vvntu1.h::~1 m 6 n1

~tJvrJfirJ1 ~-lifut41i!~ n •

::v-l~tin 2·3

~il t!utllti 11~ 1 ty~~fivci1-lt7 ~il~n1~~rl 'Utl-l~l'ifJfi1\4n~ ~u .. ~~VifJ-l~il~iu* m111~

u~~~-l~ilfJ1~v-lti u~rl1~~·rl~~ 'uv~ ·-l~\41 uh'llv-ltil~itJu7 m111~

.

u£ln;)1m1vuuti1 1::u1::111\4u 1 u1

tT-l~~fi al'vu11 1YIYiu-l~uut\u~1 ~~t\n -l

t~u111~ tfl't~ 'u1::'11~Y<~ u 1~ 1-l

~uu~v-l1n-l't~qJ ~~u u1~1, v-l~u-ld

.

~~ .. ~il'l1

·mv111~ UH\J1::ilu ~uu#iu

~u~'ti11~rl\41::~1H • 1'11 rJ~~ ::tiYiu-l \1

Y<~U1 ~uu~ 1'11~fiYI~1tJn11 ~ 1v-l u ..

~~ ·[J~ 2 '1.1Htl1 11,f\4

~uuflt1~rl1~~Yi ~-lti~-l ,1'11 v~~ ::~Yiv-l ~~t\ al'tJvtJ 11 v1 tll't '1u 't ~ nlR al'v v tJ r; v1 ::~1'ti~ 1 4 ~~ ·v~ ~~-l~::~;~'tuf'l1m

.

.

\1

u1::~

.

~R1~~ :rJ~utiu7in!)L~·~~u~tflt 6

4

~uu~ 1~m-l~ 12 ~M1n!Jfi~~t'l1tJ~fW111~ ~u fiu ~ 1~~ ·v~tllciv1!~tll~u,1n!J ~~ ::m1~'t'li~ 1~~ ·v~civ~~ 12 muunn • 't'liY<~fv~riu flm1 ~~;J.-i6~~ ·v~civ~~ 12 ~uum1hqJ ~-l~uu uu1dTf'11m Y<~1::~ 1U11 1YIYiu-l ~-lU11n!)~tilt'l1tJ­

~1~ 1U ::~R1 a~~ ·tJ~ n~U\4 t1~01~~1i~ R1\4~ 1\41-l~1fJ-l

u1u n~rl1nn1v 1 1rJ~ 'vu 1

.

fl"-lY<IU~til~01\JH~~~-ly{\4 11'11tJ 1 fl\4 ~uu~~ti~1~~fi ~u~Yiv-l 11mf-l~~

::

,m

.

m 11Y<~7::v1u

t1

1~11 nDum -l ,

v~lirJ1 tJ-l vm~uu~..; -l~uum 11 v-l~v-l

.

vciH~'Iiu1~11tflt 6 ~fl15771J11J\1

i'tJ

V<~U

u ::1~11

n ·,, Clriil~~::n~

41Yl

~v-lL~qj;J::~~v-l~ nnu~~ 1:tv~'I.IH~lX1

~ uu

. 1\4V<~1::Y<~Yili1u . " R1 iv.n'llHLu

ih rl1~~rl ni1i~11 ~~ uuajn1:: ~ \11::'1.11 -l

,;1v vci1-l~'liutfiV<~itJu1 m111~ u d'fl

'1u't~nl:uv-l· u~rl1rluun1• -l 1tltJ1ltJ1ti "t:' •

.

~ '"v-l~~fhl ~-ln~uu~ n'11.4m::rivum::uri\4

u 1t'11v , 'ti~ 1~~ ·v~t~clv~~u :: 1

On an U Thong Period. Hall at Uthai Thani NoNa PakNam

n

igni li

m

25


wihan h Jl a ri r i . en th ugh it t nd uite a di tan e away from the ri er it till fa it rather than ea t in a ordan with the an ient Ayodhya and e rly Ayudhya tradition for ntral hai

Phraya Ri er: Wat h ttuphon (Wat Ph ), and f rm rl Wat t Bua Khao t the end of e R ad, and

The Pr -A udh a Building h

Period


27z 'tl.t,~!}L~B~Glt~\1\L'~It fl. 1'11.\~L' ll.~L~~~'t\~ 1 ~

::&

~tL~UL'~~lA.1::t.[1'lliMLll ~UL&

[1~'11.1111» ~rilL'~

"

Y\ 't\Q1

Lfl.1lll,l~W t 1

~L'Il.~'t\Q1

'

!b 11\\U~

U~1U~

H'ti.L_cl!lli1L~l6fl.1'tl.\

Lfl.1ltLII\[1~'t\~ltl~L'~~t\Q1 . .

.1#\

LfAL !\L~ G~II\

L'B~1Ult~::tt'ti.Ljtc-llA.'tl.t,

L(tt11tLfl.::rt L~L~L' Gfi.L!''ti.JIW t 1~11 't\Q 1L'U lA.L 't\Bll.lt~\1\L'~

~L' ~lt~!lli1L~L' !ln.L~rt~~l6fl.1

't\Q1~JI\L' LlA.['\~L'~ !:" G-'1L'lAGli1L~l6fl. 1UL~ Li# .. " .

'tl.&

't\L~L'LlA.

1}llt t.LCSL'L~ »Gll1 L~ltfl.1

't\L~L' LlA.

l:L~B~GL' llfJ1!ll11L~::~ 11'ti.~M~Cili1L~

Ul6't\~ ::ttu l!IL'LlA.

h\L't\~~'t\~~L'B~ 111~ ll\~fu~L~~Ll\L~'t\Q1 I

· P.L~L~

~

I

lA.L't\B~lt~\1\L'~

1

L',tU

JI\L' BS1UGG~::l6L'LlA.[1~'ti.Lf1~ 11\~Ln.L ltlt11Ull6L't\L

LltL'~L~L~f,l Lfl.111~'t\Q1lt~1Ul6'tl.~::l6

't\L~'t\t~ Gtz'tl.t,~ l 't\Q1U!1Git~11Lt.~L'f\11

U !l!l'tl.plt'ti.L.~L' LlA.LB::t.Mll 1LF.11UGG[1~

.'t\L'~Gl:\1\ 1UL&tLBLfl.1t~ 't\Q 1

't\Q 1l:Lll B~Glt~\1\L' ~ L' Gfi.Ul6'tl.~ ::tt'ti.L~L' LlA.

~ » u;'llrL'LlA.'tl.\l6fl.111 Gn.rtlltL~

'

'

::WRU~f,l

1}lltt.LGc-L~»Gli1L~l6fl.1'tl.\ L'~\1\

u~rGL'..\,&L't~II\Lfi.1UG\_1 1f,l .

lt~\1\L'~L'Gfl.~'t\~ . ..

L'Gfi.L'L~UL'U"lt1t.l1't\Gl6L'IM1G~II\

r

-

:: .

'ti.L,ltL'LlA.Lfi.1UG~1ULH~taii\~L'~ L .

l\L~

f,l '11.,!\U GG .

..._. ::16

U~.tttr

U~1BL»

I.

t.l61t1 Ll ::~11 £l'Ol' l£ ' L£' lv 't\Q1

I.

BG~::t111

t11 :: lA.Ll\11~::t.UL~

LB::t.ML~1L~11L~lt~[1~UGG~::l6

I

4

I

- Ult 't\~ !i.tL' LlA.L' ~ Lfl. 1U G~ 1\611 LltL' ta ltLt1lA.

lt~11 L t.\1-'t\Q 1!)L ll B~Glt~ 11\L'! t' Gfl.l:HA 1:: t.[1 ~

't\1llt~Ji U\G\6 lt"rG ::ta1111l;11

\lliMLll

~'t\~lj~L~ II\ 1Gli1L~Lltt.t.l1

't\~ .:1.6 Lit Ul6 't\~ ::lt 'ti.L,ltf/: LlA.

\t11L',ltl:LllB~Glt~ 11\L'l L'

Gn.rt~I1Lt.~'tl.~ ...

H'ti.L.(\Gli1L~

11 L'L ~t' G'ti.II\Gli1L~ L'Lr\1\Lfi..L' G'ti.II\Gl11L~ 1}llt tLGL'L~»Gli1L~

lA.L 'ti.B~lt~ 11\L'!

UCiG't\~ ::It

't\L~L'LlA.LB::t.MLt 1L~ft11L'~It ~~ 't\~ . 11ltL ltLI.t

LltL'~ltL~

fJ.elt1 179 L'UL' ~ltLWf,l::~Ln.1L'&11111lt"~I1Lt.~ Wt1~

'ti.L,ljL' LlA.L~~~L'ta ltLta :;~ l:ll~ 11Lt.\A'ti.M::ta 11 I

L u~1BL»L~L~\l L'Lrll\wG'ti.II\Gli1L~

I

ljt.t.t-'1W't\lt~II\L'~l6fl.1ltlH!'t\ll\1

_0 'tl.~fu LUlt~\1\L'~ :;~ 11Ull6lt~II\L'~

1j t.t.t » W'tl.lt~ 11\L'~ l6fl.1'11.\f\~Lft.1G\tltltlfl.1U GlA.1

·•

91lt.'tl.lllGli1L~

' l6fl.1'tl.\LB::t.ML~1L ~11UCSG[1~ 'ti.Lf1tti11

• U11::»L ~11L~U B~1't\D~&J:\l:LllB~GNlfJ1t)l 'ti.Lf1

't1.Q1~ L U~1Ll\Lilt~~11 . ' Gt.\1\

11\\lt\1\ 1't\Q1

Ult't\~::lt't\L ~LlA.Lfi.1UG~ 1UL&~ II\~ULitt\t 'ti.L~

'tl.fl1

:;~ 11L' L~L' G't\II\Gli1L~l6fl.1'tl.\ lt~I1L t.~ 't\Q 1~

't\~M~Gl/1 L~ltfl.1U L~ L~ L~lt~ ~1111 [1~'11.11

'

L ~L~L' Gfi.L~1't\~1L'Ll.\::~11LB::t.ML~ 1LrL~f,l ljt.t.t»W'tl.lt~\1\L'~ ::t.MUt.Ul Gli1L~l6fl.1'tl.\ .

L~lt~11L t.~ 't\Q 1~ L' t~ 11\Lfl.1L' Gfi.U GG't\~::16

Gli1L~ Gi;t Gli1L~

0

'ti.~M~Gli1L~

L' Glt1

S lttllGWU[11.6fl.111!lfl.

I

L 't\L~ :;~ 11 lA.L 't\B~lt~\1\L'lltfl.1lt~U G!l't\~::1.6

!ll/1 L~l6fl.1'tl.\ LB::t.ML~ 1L ~L~ 111111~ t.t.l1[1~

lt&~\'t\LjtL'LlA.'t\t ,»

Ul!l'ti.L.~f/:LlA.'t\t~

lA.L'ti.B~lt~\1\L'l

~ltt.'tl.lll

Ult'tl.pi.tL'~LB::t.MLt 1

'tl.\rG~Gli1L~I,l

BlA.~L' Gn.L' LtaUl;Lll'tl.\t' l:\1\

'

lt~\1\L'~ U~1ltL'tl.fl.lt~II\L'~'ti.Q1~L~B~G

'

." (

rt~Lt~~-L ~u~~~ -

11:7

-

rtlL~f1)}',..~~ !}LQ~V\G ,.

(


0£ !t11Lrtt_li 11 rGt\~(ll1~1~ t\~t' G~ t\1} 11J.L.IL ll~G

mil~ 11'\L~(b V.t L~H:~uL~t'~tol·V.~

t' LlArlG l\Lrl.

~lf1U L.t.nl t'LU.t\Ll U~ V.~tt.L!)Lrtt'LlA.t\\!1).4~

}It »LJ.;~ :: t.f\1'\G~Il~ »

-t' CH\V.Bli1L~lerl.mtrt~n.Lt.~~t'~ f\Wt t\L.~

Lrtt\L~t'LU. t\\!1 p-len.11'\\tlt »L~ItPlf\ t\B~

t.U Lf\~ ~rt t.U\!~1U Lt.l11 t' GU ULl! \!~1U Lt.l11 Ul\

ll~Ul u.ng

LlllA.~9t.LHBB(l1LI'tB\6\611 , '

~1_t\~ 11'\11~ 1~le,!ll~ Lrtt\~11~1~ t\~ ~f\1 t\1} 1 t'~Lp~~~Ut.11ng.nt t,t.t-~Mf\1

t\)tt\1}1

n..r-'»c-~::~11

~ t'L\6f\1t\1}1t\11~1 MLll

t\fL1

t\~1f\~11G~ V. 11'\!\rGUk'\~::W fl. "9

I

Ulet\,t.::l&UlV •

Lrl.1UG~11U t

1&f1

HlJtuJ.t' G~ntMt-Bn. ' &G nn.m LW ::~ 111'\SJ.rtil.::m R u~ t-Il u pu. nn. I 1,;' )if ~ :.r_•

t'L~t'Bt\V.Bli1L~~t'G~t\trt~n.Lt.~~f\~UGG

~,t.V.t-~ \!~1ULt.l1lt-LU.t\L.&'U~V.t\L).4t\t

t~11Milt~~1111Lt~UB~Ilt~L~(l!ftt-LU.t\t,

.

.

"

'

L~ »m~ t\L~::~ 1111~G~Lrl.1t\L~~ V.~llt~L (SL,tL~f\Lrl.1t'Grl.B1,:V.1t'LU.f\~ ~ rGt-).6t\L(\~V.(l~1Ut1&f1t\1}1 .. '

rtGrV.t\1}1

L_tL~f\Lrl.1t'll

f\ 1_ ::~ ~ t\G ~ t\L~t'LU. t\\!1t' B.ft ::~ ~t\llB)'\Lrl.1 I

..

t' t.u.::~ 11(1 V.t ll~Gt' GIJ1t'.QLrt LJ!o1UL.t.UU .t.U1 t'G~t;t\L~L~LU.~~»111~1J.41.

S ~~LUll..}

11~» p-n,t.UlAt'~ t\Hrt~,t.V.t-~t'Brl.t'L~U9t\~

1

GIJ1Lrt G\tt\J.~

- 1'\V.Lrl.1U L~ Lrtt'~ ~L~ U.rt~n.Lt.U.t' L~ Urt LU.

~JI~IllA.~~LV.rtt'tt.U.::t.Ut'LU.

1Ut1.t.n fhV.tLn.1::~11 Lt.t\11'tlrl.1 t-\1_UtJV.1

U.L t\ll_e.t- G(l1lerl. 1UL~ UGGt'J.U U11 ::»~11 L~

llLt.f\::t.f\rBn~ ~ UtJ1Lrl.1(lp-Ln.1 ~ 11Gt.

::~ 11p-tn.1t\11~le,!1L~ f\ 1.t\~-~1.a LU.t.LU UL

::LM ~111~1.

t'LU.Lrl.1rt t.Lt:lt' M1~r!lt\~l1~ V.f\~~1.t'~V.t'::W

t'L~L~t 11'\\

LU.IlLt\

llLSJ.t'Gl\::~11

lA.1 :: lf\ U. t\B

"

G~Ut.11t'..,WI1f.i.t\~ '

t\G~I1 M~

..

11Gl\Lrl.1 ::~ 1111,2-t'G~Lrl.1

W

..

L~l1~::t.UL~ t.ltrt1

t\L(\t',Lrt~ t\L(\tLSJ. p-t,tL~ f\Lrl. 11'\11 }It »LJ.;

rGt-~

t\1}1U GGt\,t.::let\L).4t'LU.Lrl.1rt &rG~1. L~ t\G~1

...

I

J.4WLt:lt'~1rtLleL~t\\

f

I

t\f'o1

," '

I

LJL~f\Lrl.1L~UI1~1t\L['\tLSJ.

~1::U.

OOS 1ULrt::t.f\ll~ml1~1

t-1mLtt;(l::~11 'rt ' U Z/ l Z 1ULrt::t.f\t'L~U

- ~tt-::t.f\ t\G~ 11~ »~M(i 1MLlii1Mt.LU

t'lt' ~~t-trGt\,V1J.t\Ut'G~t\t~lj1U L.t.nl t'LU. . ' ~tt.q1::~ 11L~lft\Jjt.LU(ll1~1 t\,V L~t'GJt ~~

" ~G~1t\t~»~t.LUt'i' ..

·rt ·u 8 1ULrt::t.f\t.LilUG~1t\1}1t'1,:V.UG~1Lrl.1

'

'rt'U OZ 1ULrt::t.f\f\~Gli1L~tJtULHL~

(l

t\1} 111L~Ut'~

'

t\~1J.Llll~Gt'G(l1t\l} 1t').&Lrt

..

..

..

SI717Z . .~.; · M

L t\~U ntDlrl.~ 1.UGtif\1tlrl.

.

11U1t' L~t' gc-,n_v L M LJtG~::~ 11L t\tLSJ.Ut MiJ

"

rt~L t\rtt; t.LU ::~ 11LJI t.LUH~ U9t\.L;t\1}111L~ U

t'~

..

1J.1U t 1 .

"

~11

M~(!~ 1\

t\~Ulrtl t\L~~1. L~t-L_tU~Lrt

17 ~~LUSI._$.11~ »t-Il t\HrtrtlltMilMB I

t\~ ~(l~tIt V. 11'\1} 1 U.L t\11,2-~,t. V.t'~It fl. 11'\tt'~V.

11LIIt\1}1t' ~ t'.}UU11::»t\L(tlerl.1t\t~Gt\tH1

t' L~t' Gt\V.Gl/1 L 5!t' Brl.U let\"" ::let- LU.

1

rG11~.LG L~V.1t'LI1UtMt'L11(l ::~HGt\rL~U

...

t' ~ 1J.Lrl.11'\11~1. ULt.U Lrt V.~ 1':111 ~ 1::~ 11~lt,!1L,

L} Ul (l L/l, 7ftfl)!>tM JJLIJI.U.. ::mrtfl UJJ N.fJil. 1J.tLl! ..,. -, · , ,..

f\~n~llL(\ nc:::~ j.le »LJ.;~ ::t.f\ nB~Il~ »nt

(SV.::~11

..

Lrtlll_Qt-~ rtii.UiJ.Jlo1.(l~lerl.1t\l} 1::Lt.M1~GUk'\

~Gt',Lrtt-~LillhG ~J.;t- tU 11~ »nt ll~Gt' BIJ1

oz ~

f\1.~

'

~

\

I

t'~ 1~\!t;1U L.t.n1 t'~V.11 ::LM ~1L~t'~L~ 1MLJ!o '

t'.Q

1J.fb V.ttt;11L

.,

1

p-~nt

t\L~rtLttLrl.1U G~ 1lerl.11'\t 1

I

t'L ~t'Gt\V.Gli1L~lerl. mt L~111~G

11LII~ lll!ft'G~t;t\L(tltrl.1t\\~lll!ft\1} 11'\~ 1 ~tnL£U~V.(ll1~1 t\,VIlt).4t-..W Z .

lSOZ ' J.; ' M tLU'~V.t'::W

rttt.LI'tLJ1o1~1.t\L(\Bli1L~lerl.1t\t

~t'G~t'LU.t\L~M~t'GUUI111~1Lf'M

t.LU ~11L~I1~1L 1\1611

L,tl~ f\Lrl.1t'l\11t\f\~1.MLll~1f\1.tV,:llU(l~1.t'~

t'~t' ~t-LrGt\JJ\!lf1U L.t.nl t'LU.t\L.~U~ V.L~t;t\j#

..., ,,. f'l. U~(l ~Lrl. 11'\1} 1~t' G1L,tL~f\Lrl.11'\t~t\t

..

.

}It »LJ.;~::t.f\ t\G~

J.41.t\\!LV.LrtL~t'~ V. 11U~ V.t'~Lrt

11G1'\W11Lt\LI::lrt Lle t'~1111L~ V.llLrtULrt

Mlll »(l~1J.Llll~Gt'GIJ1 ::~1111U. ~ ~LV.rt~11~ t' GIJ1t\l}11J.L.IL ll~Gt'GIJ1~t L~ll t.J.;U.LU G1 ::t.M

LlllhG~J.;t-tUil~»

~tt- jU

\6i1t-).&Lrt(l L~~ ,_h. ::t.~t.L»U G1t'LU.t\L£ U~ V. . ' 'lf'1.

~h, t\~fu LUt'G(l1~ Ut11Gl\tlf11L~L

(L~t\,V

L~1) £ ~~LUSJ..}Il.(t»t'~t\~Lrtt\L~t'GIJ1nl}1

~~1rt»t-Grl.~LUSJ.~~

Lrl.1UGU. 11U t 1t.l1.~11f'~

1\111'\1}11J.tll 11rG1J.L~ V. 11'\~t' Brl.1'\SJ.rtb.t,:: ::~tLl'tt\!tt\1}1f'V.tt\~~ hnt 11~ »\611t'~

L~t..t.n IliA.1.tlfl~~ 1::U.UBBf\1.t'G~Uf'11L ~L

~f'I.M ~ ~t\1}1::~~::LrtV.1~tL~Ut-~1Ut1&f1

c- »~11-Vf\~11~ »rt~mt.

Lrtt'~

L~ll~~ !J~t' t.U. MLllnLSJ.LU' t.L~Lil::t.Mrt t.U

f'l.t.t.tle.L;.ILU. Mil~ »nG~ 11LG(l~1U L~1 t\MSJ.

.

t\_t\LfA 1HGn»1LrtfuJ~ L !)~::~ 11(1 V.ti1M t\. 1

~!JSI.Lt\Lt\

t'L ~t'Gt\V.Gli1L~lerl.11'\t

~~1rt »

t'~V.11~11 }1t»LJ.;~::lf\t\G~t'~V.11t-MG

.

'

~1.L~f\1.~~t\~t'LI1

f'1_t'~t\JU'~

~ 11B[11J.Lrl.1Mt\,V~lt~L~ t\I\11L nv.t-trB

'

~,VL~fJf'I.L~::t.ULl\V.~leV. 111~1

~~t\.lf::~11L(\IltJ.4f\1.1't~~Uf\t'~rttt.

Lrl.1M

rtGilf'~t'GIJ1L~ 11'\1}1t' ~ll~GLil::t.M t'~ V.::ll::t.t\t\611

~f'l.t\rt ~ ~t\1}1f'~::H~I1~111,!1t'»LI\~t\1}1

t\jl-1

Lt:lt-11~1UtM

f\1_t\~t'.Q~t\L(ttLSI.t\D~~.(t 1

~Gil~LGL(\~le~(l~t'~V. 111'\1}1 .

" Lrt~BG~111lt:11~1'tB!¥J,W~I't1.t'~ t\J}L~J.4~f'1.

" Ltu'f111::~11 tV.1 L~(l G~tL~U ~.t.nrt»

rt~G~ t\~ t\~Lrl.1U G~1t\1}1 ~ .~~l~Gt'Jtt\~1 I

L~111LrtV.!iUt\\t'~ tl~ Ut-11~1(l\t11.

BMJ.;LGrJGu.t-~V.11 }lt»LJ.;~::lf\t\B~fll:C ' .... ' t\1}11J.L~ V.1Lrl.1UG~ 1t'Grl.Lt:lt'~ 1L~ ::~11Ln.mt.l. . .. . t\1} 1

t~11~1LU.~ • tL!ioU~f\.QoW~~rt~~t-~11t'LI1!611 11G~::~1111L~ t\fL1 ~1.SI.~U~f\::LM1t.LUt\t I

1\

~Wt-~11t-tl1n~t~

~t\1}1t\D~~.(tt\tL_tL~f\Lrl.1 ~ 11Gt. t-LrV.Lrl.

1J.Llll~G~,t.V.t-~ lerl.1t\t1'\SJ.LSJ.::t.['\t-Grl.

t\SJ.rtiJ. t\1} 1t'~ V. 11 U» V.t-1 t.LU jlt »LJ.;'!.t- ::t.f\

11,Vrttt.f\~~ V.1.t' ~~»,t.» ~J.;tt,;11G~V.(b V.ttt;11

1'.\l\&h.n~fu tu ~,t.v.t-~

t.ULSJ.::t.f\t'Grl.fuJ~L!)~MS:LGt\1}1

t'LU.nt

t.LU ::LM ~1 11~1 U~ f\::LM 1.t.LU ~11 ::LrtV.1filv.t

lerl.m_v G\6 ~'!lerl. 11'\1} 1t' ~Ulet\,t.::let\L).4t'LU.

~L!ioU~f\llU::LM~111~l

Lt\f'11L~t- Grl.t\)tt\1},

..

~1.L~::~11Lt\L~


T£ UGilC!~ f\ 1\ALltlttt

n:::Q,, L'~,~lt~C!t'A

llLt:a ltt~!J ::~11t~MLI/~ t\!\ 1t\1Jt\flo1Ug~MLlJ

ltt11 ::~ 111lLUL' L 0U'\~:: t.f\L' G~1 rwfu 1.t L .. I"

h np.,

nL-Gil.fu~.tL

n

11t1\rl.~::t.f\L'C! ~1!J

ll.,l\illlL~I.tU~ 1ltLt\11.

LltL-

IlC! '4W• \ L~llLSI.IlC!~ f\tC!1ltLI.tL~!J ::~ 11 ::R t.

L'~ L'll~1ylt~t\f:1Lit t~

t\fl-1

~~t)l::~ 11t\ltL'C!Il.MLl/

ltLL' llt it::~ 11lt_Q.t\!t1t\~ 1L'.Q

L'l!1~~1lt.~t\llf.!J 1~rl.,V lt~ t\~ 1(1~L'Gitrl.GU1

IAMLll

~11~~nG~'<\ (aJ4::>0 paJ) ~IA1t\lt

I

~.tw~A::t.f\~~t~f\'LJPMLliL-C!Il.Lt\~At\G~t

ULHit ::~HGIA

L'l.t1H}::t:a11

IJVLillt ilH

'

rl.~::tf\L'C! ~l.t1JH t.LU!JL~ t\~ 1~\L'ltil11L'IlM 1

rat.LU!J::~11 t~11~1t$L'Il~1tLU!J L~9RM

~ [U~At~~t

uw\t\Ji

L'U t\~ 1.~\L'lti111L' ~ t\1} 1[U 'A\t\t oil

t\l;fJ t\~1L'~LV t~ MLI/L' lt i1111t Lil~MLllt\t 0

t\~t\C!I! mt:a ~MLll »ntrGt\~L~~Ilt_llt\1111.1

'A1'<\, L' ltil11L't\'f\r1.1A::W G::t:a11 " ... ~ r )( It ttU t~tR U1L' LIAUt:a f\ ::LM1tLUt\\ t\LL'L' t 11

.

·\ C!~ 1~(1~ G~'A::t\'ALMt\f:1C!~1,~·~~::HLC! '

lt\LfA1t\_t\1(1~t\l.tf\1ntp

ltliL'~L' Gll.tLUL t\rtt~L'~ t\~ 1~ \L'lti111~L~ 'A 1

~ t\~ ~ t\\t\~11'1. M~L~U

MLI/ ltltL' »t\L!It\\

L' t~ t\1} 1lt Ltli ::1\1 R U~ 1'1.~ ~

~\l ~~

-

.

llt)lt~t)f~rl.)l::tf\

~tm l.tLil.t. 11lL~ ltt~ t\llll.1L' IAittt.NilLrl. ::ttLU

!J::~n

::

ULitL' ~~ t\f:11tLtl.trl.~L'Ili;t1!iUtnt~

t\L~ ~t\f:1::HLC!L'~

L~~G~

i.t~JI.L'C!

llt_llt\11(:1 !b~AtltLt\11.::~11 H~U U~1ltLt\ll. Gi.t

ltL t\ll.llL~'<\Itt\llll. 1\..\MLlJt\l.tt\MUL~ ,., ,.,., .,.,

Wlt1 9 tLtMLl/L'Gil.lt»L' 'i1nC!~t

lt~Ut\trGt\11(:1

Wlt1 £

t\,Vtlllt1

mtrt::tf\t\~t\~

0

MLlJ

ntL-~~AL'~ n~.t»~n!t,~ }~t »L~~ ::tf\t\C!~

L'LIAt\~1U~!¢t\f:1J:\ ~~ttltltilC!ML'L~~~1J

t~L_t\'1\L l\ t\~1t~L'~L'~ LVt\i.tMLllt\1} 1L' Gil~

L'U L' lt i111f\~ ~t\L~t\\

UL~L' '»rGMLl/ ~~tL'<\LGitlfL'~tLULIA::t:a11

Lll t\1111.1Gij t~~fu ~ L ~It Ltltt\l\11JMLllt\\

~It~::~ nt\l.t MLllt\llt:1tLUt\\ L_t\'1\tL,VItLt

~

0

~::1\1 II. IliA~ ~lA 1::tf\

n

I

L'~::tUt~rl.~llL~ltMLllt\\t~::1URU

~G\tt.LUL'I.til11L' ~

n

~~t\ll(;1MLll L~_ll~tL~ UGM~t~nf\tilG~$1

L'lt11~t\,~11lL~L'Il~ 1t\f:11JMLll

ll.(t » t\\ t\ll(; 1MLlJ t\1} 1~L_}L~ f\Lil. 1t\rl. 1'1. M '

0

0

t\)#t\1}1

rl.U::~11

j\

~ltJ!oG t.'<\

t.~Lil.11'1!L'~ LUMMLlJ

t\Mft illtLtl.tL'ltil11

L'GillAit~U -

t3C!1t ~AC! &~Altrt C! ~

nt fu ~ L »~ ~.t~h nr;, ~

MLllt\,

"

,.

K

~

I.

-

...

Ut11t\liL~U U~ 11.tL t\11.

I

L,l\'1\

mt1t.rl.

I

I

-t

_..

L'U(l~ ~ L'Wf\~L!f1L'C!o»~~LC!L'i111~

ltC!~i.tQt\~l!ll.l!J~

..

Lll.1~'<\~MLHL'~1MrG

L'~ 111lL~ '1\rGL~ !JL' 'i1L-L!ft\C!o

..

ULrt~t t\ilLI\t\,!\~t\ll1,;1MLlJ

1 0~1'1. rC!t\lli,;1MLli!J~Ultt\~::l6UL~

Lll.11tU'.Qf\~l.tjtL' ~L'Itl t~Lt.Ugf\\ht~L(\::~11

t'A 1t\~l.tll.l t\L~t\~1L' G)#t~ 11Lil.1t\rl.L'~ f\ ~ ~G~1

L~L'C!

R

mtrt::tf\t\.QoL'illtLtli!J~

SL

UC!G t\~ ::ttt\L_l~L' LIAf\ ~t\~Lil.1t\(:L' C!J# ::LtM1

ULrl.L~L'LJ!-t\C!~HIAt\~1tLU f\~t\~L'LIAL rS~ t\Q1U t11t\C!ltt\, t\ t\llll.1MLllrl. MIAL't\'1\~t\Q 1

~

::~ 11t\liMLlJL'C!Il.L_t\'At\C!lt

~L'tp.ntrC! rl.MIAm t

0

~

fu lt L~rt Ltl.tt\,l\1tLUL' ~ t\~ 1~\L' lt il11~1t~ U

}It »L~tPtf\ t\G~ ll.(t illtl.tL'

tLUL' lti111~MLI/

_li~~L't!rl.r1.11t\ll~ 1

UtML' ~IlL It 'A::H LGL' ~

0

1

L'~

rl.~::tf\llLt:altt

":

"

~IA1::tf\1At\g

·"' r ... •

L~llLt\fJilltl

ltliLtt\

0

t\G\!1t\\m LU'\ L' C!IJ1tLiltLtL~lt~~::m i.trl.,V

~~t\fli}:1MLll~f\~~ilLUC!liJ!I~L~ 1ML!f ~f\~

L'~ 1~lt»ntp LltL'~ llC!.~IlLS!.!J~tG1U~LH:::Q11

MLllllLt:a'<\t\tt\L~Ug ~ U~1MLll

L'lt11~1lLrl.::ttLU!J~ ll.,l\» t\fl-1

.ll~nr: ,~L-t!L'~L-~ n~ ,~tL-~.til,,

L-trGnwn ::HLC!

t\llll.1MLll

0

t\flo1~1t~MLllt\f}1(U'A\ ' C!~ MLllltLilt\1Jilt.~!J t\~.t::t:a11t~H~~A::t

t\toil L',l\HL'Gil.L'L~L'tp.tlLltrl.M~IlLtf\::t.f\UG

~

ll~L' ilL'C!J#(l~HrGiU~Lil~l.tl.tn t\1} 1L'ltt\,!\

~ t\~MLli!J~t~ntL~UL'JIMLIIUL~UGt\

hL-~ ~~.t~.tht)f~

f\~ G\tt\~LRU~tLUL~L'C!)#::

~L' G ~ 1L' ~

::R um,•::t.nL'C! t.ltm ::~mHL-n

L t\ t\~1L'~'<\MLlJ UgnliL' Gll.MLli!JL' Ill;! 1~lt

llLUL' \tn~ t\liL' Gll.MLllt\1} 1::ULG1JL'~ llL~lt 0

::mRU~!J~MLlJ L~~~Lm .U.~~~UG~L'Gil~ 0

t\~ LM~\ t\il~::t:a nLR U~U,l\IJ ::t:a 111.t~'AL'l

L'~L~!Jt\l.tL' C!ll.t C!_11'\,(\L' tp. llt_llt\l.tt)#ML'

!J ::~ n[b 'A\ltL t\ll.MLI/t\1} 1L'~'AMLlJ

Lll.L'C!

t\llll.1tLU!J

.

~

"'

W

r

I

1

L'C!Il.tLillllt~t\\N1t\~1~!J~t\,!\UL~C!\t ~

t\lt1 lA ::m II. t\, L' t:a L' C!ll.MLllt\Q 1L't\'<\ ~L' LllC! :-

G~.tHrC!L'Gilt\f:1~~Lm tL~~HG

·\lt.Qol\n_ll~ll~~~~HG.nL' .QL'~

~

I

~::mn.

L~C! ~1t\f} 1::~~ LC!L'\'11 UltL' C! &lt 1!J llLUL'L~ t\1'1.

ltL»~It~ U

L' llM 1\t11t\f: 1(1~ l.t,ijot\~1_ll~t\1111.1t\ltL' C!ll.MLlJ L'lt11 illlt)lt\11(:1 ll.,l\»nr:1L'ltL'

1~~t»t\f: 1Lit L l\t~ n_li1J~ t~rl.~L'.(\

- C! NL',l\'1\ t\\~M11 llH1U GG~L_tL~ f\Lil. 1~LHL' ~1 t\1'1. N t\lll,; 1MLll L 1\::t:a 11ft Ltli 1.41'1. t\111,; 1~~~

ltL~'A::tf\

)It~ f\ 1 t\1} 1L' lt it 11 ~ t\} 1llLt:a f\1 t\1} 1 L' ,l\H L'C!Il.t\1'1. t\L_liL'LIALitt\G~rG L' ll'i! .

rIll! 1~l6}1lt!l

GIJL' C!ll.t 'A~ t\G~li 1tL UL' lt it 11t\lt MLll t\1} 1

- tLUL'~ ~L'C!~1~\ t~rl.LtLytLUt\f:1::~~LG

R

t\_.t\t\~ltC!_tM:::Q11

\!ltm Lml L'C!U~Litt\LL'IlLt

~

L'~

0

LlllA~9tLHC!

lllA~~IA1::tf\t\\rl.Millt1

~~t\ll1,;1MLlJLI.tiU1 t\\L'~'<\L'~11lt»~~\ t\

L'~LYUC!C!llUrl.,VIlL

ltC!t:11.tt11 tLUL'rl.C!t.'A

L' ,1\HL' Gll.L' Lt:a UL' C!flo ntrC!

Gt~A'i1G~ttLU\t11L'*tt\~ 1~\L'lti111 fu~Lp~tt

t\~llt_ll

t\1} 1t~L'C!Il.L~m (;~\ tLUL'~L'ltil111Jit~ Ut\t

<

L1\~ }It ilL ~I!~ :: tf\ t\C! ~ ll.(t t\1} 1L~rl. M~ ~f\ ~ t\~LM~ \

'

U t 11ft~ U

lt~U v t\1}1,li~UC!C!1JL~'<\1MLl/~::Ltli1~

::RUm~::tf\L'C!&i.t1!J::~11L'i.J.I.tLliLW

MLlJ

C!ll.L'~ ::m lt ::t:a 11

LlllAt9tLHC! LHL'~1Mt\fli,:1MLllrl.M L~L'!:\

~\L~1~~1A1::tf\1At\g L~llLt\ 1Jt\llL'C!~t\\

'9

I

LHL'ntLUL' ltilnt\:t\ ;,.· 0 :

rl.~::tf\

ht)#t\to

..

t\~ ::~ 11t\~L' L~ '<\ ::t. ~ t\~lt}lt Lt

HC!

I

t\~ 11'1. M t\L.(\tLSI.~L' o~rl.~tllp1 rtLU rl.C!

::t:a ,,


I

2J1Ufl ))'unt~t4tl1:::1'fl 1 tl{

Lijtl_,yf_,

TJJn 1hlni.-.., 1u f

ilt~~~~1tJ111Yi li'1~1n 1111Yiyf,~2Jiu.n

12JLLy;-l~1.J'IJ\41fiL~qj LLy;_,~it.:J

tl Lijtl'l

th:::2J1 L'!hii1tlll\4LL 1 <~J1YiL~1tltJ1nLL fl-l

1u11m~u1\4 "L\4L'I.If1Yl.:Jtl1:::~1\4 ,

thu

L2Jtl.mfi'ltl~1:::~1HL "\4

m12JLv;wh LU\4111'\'iLV.'YlH "tyty~n'llm

fl'l'IJ11-l ihLntl~\4tl'l'IJ1~th'l

~LLRfl-lWlln11tU1'1LL :::m1 11'12J1LU\4 i fl1L ,l'IJ[),-n\4L~·h~ii"L\4R iru ntl\4th:::1ti-

1tl'l 'l2J1L~LLnLijti.:Jmf, .:JL\4L'I.Iflihu 1'-l~\4

ff1Lijtl'lLU\41,U

~1LntlU1t4L1 LL :::L2Jtl.:JU.:J1 n'I!1.:J Lt4L'I.Ifl

L2Jm 2J ..,

~,u~'L~L'I.ItJ1 e1Lnt~ 1Hm12Jm 'll2J'Il\4 ,

ff1Rmi'-CLtl-l 1

tlmnmL~ -lnt~\4\hd'tl

1

fli~L'I.I1

tl 1'f1 02J1tl-lLL~fi-l1U11t\4 flL\4 ))'uq LL1n , 'l.ltl-lU1:::1'9i 1 mL\4L'I.Itlt-l~1'fl~"'tJ

n-'lit rrit~-'1tltJ'I.Itl~2J'Il\41m1 m iru 11111fl ~i)" ..1LL :::#\'\4~\4 tl2J1tl\Jtl~ 3 LL~-l~1tJn\4

a

yf, 12JLLy;'lULU\4tl1:::tn YitJ1

oU1\41\4 LL :::L tJLU\4

t

1

1\4~it-"'ltl'ltl1 t\41tm

.

15. 19'

L~\4[) LL~:::L . U1.:JYi 99" 54' fl:::1't4fltln 1

"

L~

1

tl2J3.1\4'1.1\41fl 850X700

't~mtl~LfltJ1 n~1.nh:::2J1m

21-22 L2Jfl1 lJLL\41thLL'r'i'l~\4 tl'li\4'1.1\41\4

,Lilt~.:Jtl~yf"

L'Yh~L~

tl'l'1.11'l

tt\4 'lU1::: 2J1 m 3 L2Jfl1

mv;t4'tli'ifl

flLiJtl 'l'YlHli'1\4

" " 91:::1'\4t~nrr"t~~'l\4 m'r'i~LL Lv;t4'tli'ifl

1

1\4

1U11 t\42J1LLfl ))'tJ'Yl1111fl L'li\4LfltJ1rl\40\J

'YlHli'1t4tl::: 1't4tltl ntt\4 t1ntl11 UL U\4 Yi\4 \41

t.:J~1'fl~\4,

~L~ mtl'-41 mtlt4Litt4lJ\4EltJ ~V.:JL~~El tl~'tli'nL Yi11:::Lu\4LL~ ,~.t"u1\4L1 tl\411~£J1

IIW4 th1JYIH!l1n1

en I ph

L~Ly;\411

~"'tJ 1UL tJLU\4\J1\4Lijtl'l'Yl~'lL1tl'l2J1LL 1

LLRfl -l L~\ y;\4 -ln11 tl~ff \JL iit~ -l'l.ltl -lfl\4 ~ lJ

32

tin 2 LLy;'l

:3

raph or Mu n B n (

L\4 :2JLL

I

1L~1Yi1:::tJ1

"

I

~\J1'1.4. ~1u l'j-lu1::~1'1.4 .-,~~ t\~ll n Kha an da tri 11

1\l

th a Th na .


££ L~G~1

l\L(\t.LJI.t'GR.tl~11lLt~llLlt

[11::~ 11LH1l\~l\Ut' G &~1R ~111 M!iUL lf1 .

nL~~~~t~n nt.~tlltlLil~~~~ueGn1 ::lt

~

·ll · u

v ~ nlLil::lf1l\l't'L~

~

' ll ' U L nl Lll::lf1Jttt-ll~1Uttn~::l&HlA

t\L!tt'llfl1~UL~Uil11Ll\t'LlAIJ ::~l)nlt H.f\ nl ~

"ntl\L(\t' Gfl1t'GR.Jttt'll~1Ultt\1::ltl\L)tt'LlArG

Lllt'llfl1LJIUL~t'L~rGc- ~ JI,Lll\11l~1~

m

t\Glt ~tlLtlA t\~L~1t' llR.l\1} 1~~t'Gt'LI19~~ 1

~1~t'~ ~t-g~~Gl/1L!SltR.1l\t Lll::l M L~1

' Lilt'~ ~ t'~~[JJ»ntt-Gn.l\!}1~~t'Gt'LI1 llL~f1

t' ~LUC' Gfl1L~11HlA::Il ::tll~1 l\l!L~ tAL M,2-

L~(t11U !1!1[1 ~ ~nt nL.(\t' Gfl1t'llR.~t nL

t'GilL~~rllL~1 9 ~~1ULJ!,:::~11nl Llf\1 Ll\::l

1

t'Gil1t.jft'GR.Gl)~ 1t\Gltt'LlArllt- ~ l\L[\t'(ILilJttt'~ 11 ::U'Gl\~ l\Lf\ ::~11 - t-Gn~LR.1t\L~

t'Lt.R.t' t'~ 11 :: l

!11)~1t'llS1U ltl\1 ::ttt-LlA

t' 'il~UL~Lrt~~l. ~R.Ilt.X\t'G~~L~ ll\tU l111JL

~

I

I

r;s

t.~11~lA1::lf11lll::nl RU~Iltl& Lnl ll~~UL~L~

t'LlAt' "»~\t11Lil~ ~~t'~U Gl1::lUt'G~~I1l!lltl

~ Ul11GI,t Ultn~::ttt\L~t'LlArGc-'il~nlt.1lf\

t' ~l&R.1nt ~nL.(\ ~t' G(!H~~~t.L~ UHG~

m~ t'JJ1~1lt,~n!}11ltt Jltt-ll~1ultn1::~.tnL!t

~l\1} 1Uilllt\1::ttl\L}It'LlAnt.~

' Gn.H~ u 9n~n!} 1~nt~ ::tf1 L1A~ n.a.ll.a.t-

t'~f1~ n,et~t-~l\L(\::~11 UG~1t\~t'Gl\~LR.1

6L -6~ H~~ ::ll1~ ::tntf1l.t'~~L~L~Il~11Ll

nr: 1~ n.a.llb.

Ill)~ 1t' ll~1U llGn~::ltnL~t' LlAil~r\Ll~~

~~llL»rtL»L~L~IJ ~1 :: tA LFJ~ :: lUL~U&Il1

~ 11Gt.renL~::t.uc-~~ttLtun,et»ntnL(t~~

t'~JJ11ML~L~11l!llLlf1~::~~'»~nwL~L

mt.1mntnlllltlLil ~.(U~tnt.,»~,,N~1tl~~

np.1t-~11t'LI1 nt L~!iULlf1::LlM1 ~t'Gfl1t'GR.

::~ 11 LJL~ f1LR. 1t' GR.~t l\L~t' LlALill\L~~ ~ ~

L~L~

t' GR.IlGU'G,tJJ!iULlf1~

t'LlA nL~ ::lf1t' fAil~I1Ll~ l\L~~ ~ ~l\,ll LM

I

1\

::uq·m...~ ::tu L~

llt.\l"llfl1LJII1l'X\tL~,

t' l~.~11t'LrllllllU U&R U1

"

"

..

u eGn1::~tnt.~tt-LlAf1l.ll~mt~ nL~

nlllltll:l ~

'

1. ::~~ nG~t-ll1 ::rtc- Gn~nt(\ttn.mt

~1::lALF~::lUL~lltll1

11~ :: l

1\

I

ll~I1Ll~t'L~UilLfArGt-,lt~t'Gij1

._

I

...

I

!U~tt-G~~L~Lti t' ~U&Il1~1\!t'~~nl Lrt::lf1

l\1} 1 \!tlLt.lAil.(t »ntt-Gfl1t\!}1L~}Iwt'Gil1

~t.JJ11Milt.~L~ 11,V Il t.t.Lil~ ~ ~1,.t'~~ nt.,

t'Gfl1t.jft'll~Jitt' llS1Ultl\1::ttnL}I

'

t.LR.Ll\t-1t' .

1\'t\JI\l

ll~~ULHil L

. ... r

~

~

nl Lll11t-,wtt.lt'llfl1t'~t'llR.Illllt'll,lUL~

.

t'GlA~

t.L,44t' llR.t' llfl1n!} 1L~Il~ 1~ Ut.MHI1\t, IJ ~ l\ll~LilL(tMilL~l\!}11l~1L~l\l!ll~1t'~LilLJ!-1t\L~

~

t.JJ11 nh.nt.~ L~ G\t~ ib~ L~~ l)ttn. "'W n~ I

,.._

t-Il~ 11l~~lAt'l\~llL-'1UGLl\L~

I

"

Ull~nl Ll111\t11L(tMM~IlL~t' llR.~l\(}1L~~ .,

.._

IlL -'lilt~ ~UG

... . .

,.,

"

"

~~tLJ!-1~t'LI1 ~ntnL(tll&~ ~1"\L. (\ L~Uill1

nl.(\t.LJI. t.~ 11t\~~ll ~ t\~ IlL~ L1-\Uth~~t11

t',il nrut~Uill\ l\Gl\i\11t'tr~t-llfl1~LJ!-1Lil

,L L~ L

t' LlAt' Gfl1~ UL~ Ull,~L ~HlAt' GR.Illl lt' G~IJ

OSv"XOSv ~m nrtll~~~f1'lt-Gfl1n(}1 UGG

nMt- n~ 111~ ~[1~ ueGn~::~tnt~::~11Jttnt~

lltll1

L~L~n!}~;~ mn.::ttllt.~ll&r~c-1

t' Gfl1t'llR.U GGl\1::ttnL)tt'LlAI1~11Ll~ntLn~

l\L~t'LlAL~~t'~ f1V#t l\L~t'LlAt' 'il~UL~~ ~ ~

'

-n.ft::lt

I

!11J~1

t' ~LUt'Gfl1

~

r

Lt\llL11 ::tll M1MLlA;:& t'

..

:"'

I

t-G~~nr:m.vnt)i~t-Lttn~1n!}1::nlRU~

llLltt' LUI.t'~l\L.(\t.U 11

~

~R.Ilt.X\t' ll~ ~ UGil [1~

l\LI1t.LJI.

~nt~::lf1t'~~nlLll11t'llfl1

t.~ 11l~ll ~f1l. G~llR.Lil~

\l ~c- ~c-t.(\ m Lm1 c- en.~l. ~n.n~1~Ut.11 ::~ nt

ll~1~ l\~1U~1\l~ t.~ 11LH1t\~t\llt'll~1 ::~11

'

.

"

~£\U~UL~UGn

'

~U.t-'1Wt\~1~t'~~l\-'11t\t

c- lliJ 1ltn.1nt11 Mil~ 1~11JJ n.v tll\!11111 11c- en.

::~11 L~Uil!1);\l\t.l\L~IJL~\t11 U»~11lt.~::~11

~t t\L~t'LlAt'lllj1l;!1.lJilG~1Lil~(b ~tt-G~~

RW..lt~.ltlAMt.Ll~tllt~»!t11t~11LI11J L~

~ ~ t.~ 11t' llfl1~t',ilLilLJ!o1L l\llL11::l~L);\~L

~GlAI1»rGnJI.rtb.flt-~ ::~11 Lilt'~ S L-v L ~

l\(}1

'

~

~ t'L~Ut-Lrll~~t.L~UG M ~l)t'llfl1

~

>-

LR.1t.~ l\LI1

L£ -9£

"trGnrrGc-1 c-G 13 1t.,lt~mc..,&11 !b~tH~u 1\

Ll\~IJt'~

t-lln.DLG~n~LV GMl)t' llfl1l&R. 1nti1M~U lt1 '

t' llll1t.Jtt' llR.." tt- LlAf1~l\L~

t'Gil1UL~H~

l)L l\L~

t-:tLUt-Gfl1~nlt1Y\

[1~

:: t»t-Gt\~l\L(\~

" UGGl\1 ::ttnL.t.'t' LlAt' Gfl1~1111~ Ut

n,!\t-~

t~ 11Gl)~ 1t'LlAf1 WLL~ Ut'~Ln. 1111l!! ,~ ~ ~ ::~

1)t'~LUC' Glj 1t\L~~ ~W11LR."::lt llt.X\L~ UGG '

~

-n1 ::~tnL )tt-LurGmnn.c- Lt- ::u Ln.,::~,, ::uLn., nn~ 1tLLLn.1u e ~ 11J ~,

lltll1 LO L 11~::l ntrGt- 'il~i.tR.i~!} 1~l{mt-~ . '

t'LlAt' "»~nt

c-~ ~ nnr: ,~n.rn,VIlG_t M ::~11t- llfl1LJ111.VX\t

Ultl\1::ltt\L)tt' Gfl1~l\!} 1~L);\~L~I1JJLfA1

Uttn~::ltnL~N!fl1~l\L~~ ~~~L ~L~ !11)~1

t'~, £ - ~ t'L.(\rll9~~1[1U»::L M ULJ!,t\!}1

nn.~it.nHtmu. ., #

,Zv .66 ~t't11t\.f1~11 .'

~t' ~n,~1t'L~~::trGt-,l6

'

HLUHHt7 II

G~~l&U1t' »Li\~ t.li11Lilt.L~U~

t.Lilt'll~~L

Lll.lt h11 &~t- t.u n,et »N1 n~ Lll nG t 1

.

"

t'lllA~ np.1 ~ !U~tnlLll11t'llfl11lLlti1M

m

l)::nlR.nt

L~L~ut~urmt.tnc-e~~!l::~~mt1t.l1

ll~UL~~n~IJ~~L~~1~£\U~L~lll1l\t

~

t' llR.DLGnl Lll ::Lf1::~L~

Lilt'~ ~ t'~ ~ll.(t

'll ' U £ t.LU'Illj1t.jft'llR.Jttt-llS1Ultn1::ltl\L}I

u~ L~L~ nt.~

~tlltlAI11111~~::nlRU~l\!}1 ~ ~ LH1t\~

l&R.1!t11Lil~~l.

f1L nr: 1nnr: 1n~1 LNJ u ~ ::tUI1 M ~ l\,t\U Gn

ret-~ 11~11t'1t'~l\L(\::~11 ~L~ltl\~1t\L(\

rllll t U\~t' GR.I11111n!} 1t' ~ tftrt 1IlL~~ 11)-lt

t'tlArllt- ~

ntLllLJ:1~t'GR.l\!} 1L~ t\~ 1X\tt'~-'111t' ~

~

llt~

~

Ll\l\L(\t',ilLill\L~Uttn~::ttt-LlA

ftl~tt-ll~~L~Gl;tt'~~llL

f1U »::LMl\L.b UI111LfAl\t ::W11l\'

~11JJn.vt.n~mp.i ~ t-L~t~n!}1n~::~11t.)J,

"

LH1l\~llt.~L~~~£\U~I1MIJ

' t.~HU ' Lll.ltllll

.(

ll.(t -'lt'~ Lll rlln~IJ ~lLUt'~ n~ 1~\t'~-»11 t'L(\t'~~ 1~t't.JI.Llll~ -'ll\~1111 11111l!;i~1LH1l\~

fb ~tt- ~nL.(\ ::~ 11c- ~ nc-en~

~

llt!tL~

l\Lr\t',il[1 ~ G1J~ 1t' llS1U Gllt\1 ::ttt-LlAf1~ n~

l\llt'll~1H~111M ren~::WL~t\QL'Il~1 1

I

'

..

t

R~m M !iuuf1c- ,pnrrGIJ ~n~1U~11lttt


v£ ' UMO) :141 JO l( UM J 3 UU! :1 41 S:IJI'CW )'C 411 U~WJIU 'C qW :l UJ 3 41JC:l :141 iiP!SII! )COW :141 JO :IU!( U3 J1 0 J q :141 8 U!M:l4 ' (C!:l!JJO 1U:lWU Cd :lQ S1JV :lU!.::J C ,(q UMCJ Q ' UM0 1 po!J3d !HlACJCA Q V ':l:lU!AOJd !Uil 4 .l !ll41 n ' 1:l!J IS!P WOJ V lJ UCMC$ 'O:l14)1 !ll4d UOqW U.L '8UC4 ;) J1 0 4)1 8 ung lJ UCOII'J JO UC(d 4 :l13 JI

t'GIJ1t' M11L~t'Gn.n\nLJt~G qtij(SllUt'~ "'i\1~\" lt»11

1.

HL~.t.Ulf\111 ~rt .c..u ~l,t\...,l_t 1~

lJlll fl~Glt~...,"~

1-4'-A'~~(A';./

~ rt .t.lGt'lplGli1L~~tn.""\~'l.Q-U~l "~"GIJ1t'_tt

-

Ntnll

tl

-, _, ..

~;

<JNOd

(\

·-. ··-

-- ~ /

'Nrn~

$,, ( l ~,.

.

~~

~

.r

'j ''.. ~~ ,

)I

:- ·i

• ..'

~r-~

r-GIJ1t~r-Gil.U1.6't\~ ::t&'t\L)tr-llA't\t;-" 11L.t.(1::t.f1

-L~ 1Lrft11rt~f\Lt.~'t\tr-GIJ1't\L,C\G;'t\'t\JI,rtJI,

HlAr- 11~ULWt ~ '14.\r-~ tLI1't\L~I1t~LrL~f,l

r-GJift\HrG!)L.!l.l1~tH~~'t\r-~lt11.1't\HI1::t.M.

~\ ~~

0017 tlt.t'GIJ1C..~UL~r-L)'\'t\L~~'t\k n

~G~Wrt1 00~

tlt.t' 1mLt~rw::t.'t\t

L11.1lrrt~U't\l} 1U G G't\~::lt't\L~HlA f\~::t.ULHltrt1

~n

~ U~1

n

Wrt1 CO\;

U~ 1~L 't\ll.r-Grt1

n1Lrt::t.f1r-WU~L~111

rt~Uf1l't\1}1r-GIJ1::nlRU~

.

~ 1::lAL

89 r-~ LL r-L~'t\::t.r-11rtlt

f\jl::t.'t\tf\ ~L(lr-L~U~Gr-~

't\{}1~ f,l

,£17 .66

UGG't\~::1.6

.

,,,....P, ,, ::~

f\Lil.::ltl1t't\L~rtlltLrtf\11~ 1'1'\~1 ::~11

Lrt LJlo1~k't\L_c\Gl/1 L~'t\L~r-~ Ult't\~ ::~.tr-LlAU L~ UL11ft\11~~k Ult't\~::lt

n

~::Lrt 't\ 1r- 11~ 't\1} 1r-GIJ1r- Gll.f\Gt.l11tlnl t 1t.f\ L~U Ulrt't\L~r-Gr;l1't\l} 1::1\l R

::Lt.M.1 rt

U

U~1ltL't\ll.r-Gr;l1't\1}1~~r-~LUr-GIJ1

'1'\.t\Lf-41'1'\t;-"r-Lf\ 't\~~ ::~11LtUtr-11~ 1 ~~G't\~1

..

.

't\~ 1ft\r1G~1~11~111L1:1 L~Ull pt"GrJ1t~UJ:\

&hm uM.'»~~'t\r-ll.tll.,

~ 11!)L.!l.I1~GI1L11't\'t\U L~::Lt.M.1 t~ 111.\::G

r- LlAf1\&h. 't\~fu LUr-GIJ1ltll.1LJlo1t~ 11[b '14.\ t~,

~

nl Lt.f\ l\611't\~1HlA

LrL~r-.Gf1\~~

r-.Qf1 k Lll.1r- Gp.rtLJlo~'t\~UL~ G\tt~,

Ut~::

f1\r-GIJ1nl t 1~ 't\L~lt~~k 't\L(\Gli1L~

n

..

.

L~~r-l!"LrG't\1}111LI.611~1L~~'t\1}1f\,t\ r-GIJ1r-~

~V k 't\L~ Gl/1 L!!r-_(lf1 k 1111,1\(b 't\ \ Lll. 1r- Gjlo

r- Gll.::nl R

U1:1H~f1l't\~ ltG~I.t

.

r-,GIJ11.tll.1'1'\\

't\tr- GIJ1't\l} 1L~ 't\Li R 1J't\~'t\Lf-lor-Lr\

r- LIAr- L~ 't\ ::t.'t\llortiJ.G &'14. 't\L~r- GfJ1't\l} 1pt" GIJ1

L~1 M. LJlor-Gil.~tt.q;t.LUUL~\t,

~lA 1::t.f1!J lr M.Lll 11f\.V \t.n 't\.V LJlo 1::~ ~t~ 11

t 11!1. 1~k ~ f\ q•lt 11. 1'1'\t~Gr-~ !)r- Grt 1 ..

't\G~ Lrt~ttt.LtlAI1.(t 11'1'\trGhLGf,l ::u ~pt'GIJ1

f1\~r-kLUr-GIJ1UL~G\6r-llA 't\~1UL't\L)l ::Lt.M.1

~r-~'t\~1H~'t\::t.~G

f\M.~L~1't\~'t\llr-G~1R~1ULUnl t.L~~111tl '

't\L~::~~

Gt\'t\1 ,0£ OS L ,

rtt.LGr-L~11Gl/1L~

to Lf(, Ufl&UC Hlft1 ~

II

~

1111r-

t~11f\Lil.::ltl1t~L~rtllt~\r-LlA

.

&(1 M.1:1 11.(t 11 pt"Gr;l1

n

1J 11~ 1::1:1 11ft Gl1.11.(t 11 't\\ r- GIJ 1'1'\1}1r- ~LU r- Gr;l 1

~\!_K R t.~1't\l} 1r- ~L 't\L~t.LUL~U Ulrt ~kL~::~

't\trGrt Gll.ljr- Lt.f1(311~ 1L~Lrt't\.VL~ 1U Gf\ L

L~UL't\LQ ::Lt.M.1 't\~~ 11'1'\\rt~r-Alr-Gil.fu~L.


~£ ULrtnt 1\L~ 1\f} 1~lti}U~::.t.U ~t:111LH1n\!1\~

" 1\f}1~Hi\ ltt.t.LtlAil.lt »nt1\t;t' Gll.ll~LGrG~

£ ~~''"",\61\\!ll~~.t.nt,~G .. .

\!t.t.LtlAil.lt»nt

rt~ '<4. 1\f}1~H i\L~ nLi H 1:n

1\1}1) \!t.t.LtlAil.lt»nt1\~,ijot~U~'-4, Hl'lt'G~1

~Wt1S{\

t'G~HU~11J '

rtn.1t:1LltLNillL.t.lA1\f\1\t~n\! ~

t'Gil.::1tHl.U~r1L.t.lA'<4.t L~

n~;c- Gn.ll~LG~ nr; ,~ n\!n-2-nt u .t.nt-J-1'1\1}, I

I

..

..

U~'<4.HUJt'G~11'\M~h..t.LU1\f}11l,t\ llt~L~

.t.ltrt1

Wrt1Jtnflt1 s~ tLil~Lnn.

1\~t'L~~Il~.t.ntpGt-~

'

rt~'<4.

1\L~Li11

.

S ~1\.2-t'U

'

~

ntnL~

£

.

n,e. 9

IJI1Mtth.~n\!1\.2-

.

'

o~·~ u~nLtU~'<4.1J('t~~llL~ltlln.2-

t'LI1~11L1\'<4.

Ulrtnt 1\L~... 1\fl1 l..i

'

IJ1\l:11lLJI,

' rt'flt

Ov WLrt~.t.['\t-11

.t.ltrt1

UGG1\~~1\Llt

'

t'Grt1~t'LlAn, ,. ~1\G~jli1\Gltt'Grt1t"Lt:1Ut'UI1GU1 .~ • r •

..

lJ~G'l1t'Gil.1\\!1\.2o~t.t.lt ~

I

11~L(\Ilt~rtla~jUf\t'G'l1W t 1S{\ nt

1\

t'Grt1

~Ian L r~.t.ilt' ll~ 1f\ ~L!f1LrL l\G~ 1U GGn~ ~lt

nL~t'LlAiltX\L~11~t' fl1 rtG~ 1~.th.G~ 1~t' il~.t.['\

t'~t'G'l1lt~.t.['\rt~~~an R

~~

17

~~ 17 t'~t'G'l1Ln-1 1\

tt~.t.f\IJ

wrt1 L-9

1\L11tLJI.)

mLrt~.t.f\ll~"n11l~.ttt- »n~.t 1\

R

t'G'l1~ji1G.t.rtG~1\\!t"MnL~ ~111jfl

~L_ij.UG~jt'~t'G'l1L~I1M

ll~UllAng

LillA~

9.t.L~LGt'Gil.t'~L~~~n~t.t.Lp.t.LUUL~

v

" W Lrt~.t.f1t"Lt:1U91\~L!11\~1 U~ 1ltLM1\l:11\f}1 ~t.t.lt~~Wt1S{\~HU~ ~

~nin\!11~~.t.

I

~1\LU i1UG~1~~

'

~

~.t.LULlA~t:111t'Grt1t'~L~~Il~UllA1\~

LillA~

'l~

LrtL!f11l~llt'G'l1nL!1M~t'GUUil~L('tMUtMt'Gil. R

llL~1\f} 1ll~j 1L~f\ ~rtLt~j~t' .Q1\~jt'LI1 nrL~U

t'~ ,e.tHLl\11~1t'~~h.llltl ULrtntnL~1\1}1 '

~

"'V L-2-t' .QoU~I1.}'<4.L~U (l~j L~~.t.L'<4.lAilL, 1\1}1L~~tLn-1t-~1\L~tLJI,

1\L~~t-~ntlllll

'

~

~ 11G.t.~Gf~IJ~Ia11UG~j1\G'l'<4.111G.t.rtG

t~11~t.t.Lp.t.LUL~UL~t'~'<4.

9.t.LHG

~

' llL~~.t.U~~~.t.U~RU~nt~GKG

LH11\lt1\~t'G~1LH1.t.LU1\1,2-tl1_t'<4.L LH11\\!t-\~t'G~f\~t:111~111\~1\f.411H~1

~ 1\\!1\l: 11J ~L.t.M 1~t'L-2-U (lljt'~L~U ll ~ 1~

1\f'-1

t'Grt1ltll.1ntllll1Ult_t.W L.t.I1111Mt' ,Qn~UL~ UGn

t'M11L~ .t.ltrt1 0~ WLrt~.t.['\t"L~U (t-~Uil.t.1

~

x o~ · £

o9 ·9

1\l:1Wt1S{\

~IJilLt:lf\G~fu~L~1\Lt

'

~

£

1

U~t~R~11JiaLltLl\~nt~1\\!

L_t\'<4.Hn.pGLr~.t.»iJ

R

~c-~~~ m Ht-L~

tL~ULrtUil~~t'~ .t.ttrt1

,

mt~n~~t''t-,\61\\!11~~.t. .t.ltrt1 ~

t'L~UltLMIJ~h.~rt~'<4.~LM

~rtL~nt~~t:ln

llG.tJ1MilLt:liJ~

..

I

~

'

111liJ 1~.t.1\1}1t ~t'll&1.t.LUIJL~IlG.t.t'G~ ltll('t'<4.t ~ll~.t.1\f}1lJ~Il~.t.1\\!t\.2-L~

rtLt~jiJ~~~c-~ t-p'<4.n~ug~n~IJUGGn~~lt nL~~LM'n1

rt~'<4.11M~~~ 1\\!~t.t.ltltil..t.LUULl~.

U~'<4.1

.t.ltl't1Jt1\JM 8 tLilUG'<4.11t

-Jt1\flt1 s· L~ tLil~L MtLt:l '<4. .t.ltl't1Jt1\flt1 ~ ~ tLilllLt:lf\nt~~,

~

U~tGH~1

t'~rt~ljUf\JI.~JI,JI._t.ULfltiJ~t:ln

U~'<4.11M rt~'-4, £ ntnL~~~Il~.t.ntL»1rt~'<4. 11M~~t-_Q::~an

.

t'lA lalltL ~»~ nL"-"t"lArt ... , .. ,. y.., ... •

ltt.t.LtlAil.ltilG~'<4.H~11'\M t" ~~~11~Mt'Gn.

ll~LG~G~1\.2-1\1}1

(.t.ltrt1Jt1\flt1 0£ WLrt~.t.f\L1\'<4.lJ

~ll~.t. U,t\Ulrt('t~ntnL~ ~lt'"U~~.t.U LH11\lt 1'\{lt'G~1R~1 .. 1\1}1)

f'\~1

11M('t~

~

1

~.t.Ltufl.ct»'<4.~G~'<4.R~111~n['\~f\~G

t'ltiln

t~111lLiaLlAUU~1\LU »W LIDl ULflt1\1}1

.t.LU t'L~t'L.Q.UGt;t-~~11 t'L~t"L!!-Ut;lt'~ L~ G~Uil~11\L~tLJI,~t'G'l1 1\Glt1t'~

v~S~ f't~jLlJHhM

nllLHrt11\G~1t'L~'<4o~.t.nt~t;W L.t.l11

G~

c-~ Ul\t~H~mM ~ ~n~n\!11~~.t.

nt,il!J

~t .t.Lt lA ll.{t ilt' Gll.t ~ t' GR. ~W H U~ 1\f} 1

~h.~t:l 11~t .t.L »f\ ~ Ln-1t-LlA 1\\!11'tt~Ln-1~~1\lt

.- n11~ UnL~UULrtnt 1\L~ 1\1}11lL.t.lAt' Gll.rt ilH

W Lrt ~.t.f\L 1\'<4,rtLtt;t'll~1f611~~~L M~~ llrtL

U,t\ ll~UllAn~ LlllA~9llHG11JJ?G'l1~'!'\!l

' rt'flt 9 XV~ X~~ tGt'Gil.ltLM

ULrtrt»r:nt:1Un!Jrtn-1WtJI,~(l Wrt1~1\flt1 8-L

OS

U,t\'<4.L~

rtn.1t-ltn~IJ ~t:111t' ~U11LH1~tgllt~

t'~n ~ U(!1\Llli1WLID111M

t'G'l1t~

.t.ltrt1 L-9 WLrt~.t.f\t'L%-UU~1~L1\11.1\l:11\1}1

ll~'n11lltlf\V~n\!t~~tnt-,\6~ ~Gn['\

·rt · flo OS t' "»

.t.lt rt 'It 1\flt, '

t'Gil.UGG1\~~ltnL~Lil.1~Gilnl1

~

ULlAilG'<4.U Gt!f\ 1~1:1 nL_Ql '<4.UL.t.IJ

1\GflLlA1

nLnL~t 11\1}1LrtrtUI1~UU L~

t'~11t'G»ug

.t.ltrt1 £ WLrt~.t.['\t-11

.t.ltrt1

L~~~f\lilGMrtLtt;~t!Jilltl LLS~ f't~jL'<l,t' 1\G~1L~~.t.f\ S ~Qt'Gil. £ ~11-C\'n l!~jWLIDl

.t.Lil.t.Lt ntt-~rtLtljlAI1 nf}1nllf,S1~~

.t.L

1JL.II.Il~llG8t',t\'<4..t.LU~LW .t..t.11t'GUL,t\'<4.tl\ ~~fuJ~lA8

ll~\!Lt:lMilLn

.t.ULf\~~rt.t.U

t' Gll.~t;W L.t.111 U,t\llltl!!~jW L.t.l11 t'LlAnJi~h.

Ullt'Lt:lUnG~

!iuL.t.f1W1('t~ 9HMUL~ntUI1.t.UU W1('t~t".G

t' Grt1L~U\!t;JI.l L~l1,t\1JL' L,ijoU Gt;t'~t' G'l1

t'G'l11jUGn f\ll il~.t.Mnf}1~~t't;L~~tLI1.1 ltll.

11~~.t. ~Gil~LGf\~Ln-11\lj~IJL~LI'tGftll.lt »nt

llLt:1'<4.Lil~.t.ML~1Lr('tnrt~nt ~ n~WL.t.l11

8-L XL£ X V~ ltLM!lt\!llt~G~t\UlilWL.t.l1liJ

UL.t.n.2-~rt'<4.n~f1Vt:ln\!t~~t,t-1t ~ ~t\.2-n\!

~~11~t.t.Lp.t.LUI1,S.~~~t'G'l1nf}1 G~j t'Grt1

~Lnn. c-~n £ pGIJ uLrt~Grt»HI1t:1UniJ ·rt ·flt

t'ltiln .t.ltl't1Jt1\flt1 OS t'~L1\'<4.rtLtljiJ L_Ql'<4.

0~ ~~1\L~t'L~U

nt~n\!1\1}1)

1

1

1\lttt3n~ .

I

.G~~ll~!\l'<4.t~nlJ1t'Gil. '

'

1

11~L(11\1_.~Gt'G'l1ntWt1~

R

I

1\

R

.t.ltrt1

.

R

.

Wrt.t.LGt'Lt , '

0~ WLrt~.t.f\t'L~U91\~

L!1n~11JnlJ1t-Gil.~Lnn.

t-~11Lt:l~nnmr:,

Gl/1L~ltll.1nt

t'_tUU11~i1Ll\L~Gf,'<4.1.tlt11ULlt

~

~

~t.t.~t~h.rt~ '<4.UL~I1 Ml.th.~!!ijW L.t.l11

t'LlA 1\Lt U~ '<4.~~ n

f-tt .lolL~IJlrt'LlArt Gl:lltt11

t'8 1\LtUj'<4.rtLltWLrt~.t.f\~HLG~ 1\\!n-2-

, ' ~HUI:lrtLlt~ll~.t. £ n~GftltJtpGil~LG

R

R

rt~ 11 L.t.~ ~ f\ ~t"t:l t' GlAt' LtU llGt; Lll.1rt G~Uttt:l 11

t'G'l'tJlntlllllt-~11 S nlll.lolWL.t.I1111M~t.t.L.

LrL~11)Jrtt.t.['\~

::tUHU~ lft~~nl~G'l1l;!iU1_.1lGt"1 t-p~~n

.t.LUUL~

~

I

lftt'll~1UGGn~~ltt'LlA

R

!LMlt'G.,t;LrLf11~11HIDf\~

~~LH1n\!t\(\t"G~1H~11'\M~LG('t~ '

GlJ'<4.1t'll~1

~

t"~

ULrtLn'<4.n\!t~n~rtUI1~JI,~JI,JI,~UL~

UGG~~t'LlAf\~Utt!i11G1J'<4.1t'LlAf\~t't:l

.Wrt1


~L' GIJ1L'~;:,\H\U~r1M~LLU \3ft~ ::~11

't\\L'LJ!orGL ~~

\*11 ~t. tLt.V.r1r111LI11't\~'t\UL' G&~,; 1R 161 ::~ 11

1~~~L'~ MV.1t.I6L'Grt1::~11

- V. 't\Cl

::;~ 11'1'\Lt'llL.t.~rt ~LLUIJ~~ft~ L~llL~Il~1L~

't\Q1L~G\lL~1MlJ!o ~t.~11lrtL'l~~rtllt ll~U1

11~1 t' ~L~r1L.t.V.ftV HM, 11111'1'\~L' GIJ1t' ~ ..

rt~U[1l't\Q1p.~rt~'t\\~Gfl11J"GIJ1 .

ut..IHU't\~~~

ll~~Mf.Lr1001L~~Gfl1

L'LV. 't\ft11L'~L' Glj1 't\flo1U ~\l~~L~UfU ~t ~L 't\11.

. .

't\& 9 t.liHLIUll

L' ~llt;1f.Ulf1~ ~rt .t.U~t.;W LLr11 L'GUL'lV.L~\*11

't\Q1 ::UJJ\*11 't\t"a"UG't\'t\g.L'~IJCllt "J'L~1

..

Lt.L''t\~ I

r

.. 1

r.~ :: GG~1L~::~11 · r.~::G~'t\Lll»'t\Q1

4

UG't\'t\~

" .t.ltrt1 OS~ L'l~U9'1'\16l~ 't\lJlllL'-G ,., ~ot•

lll::t.ML~1L~~L'G!l.G1J~1 L')'\11 £

rCl't\,VIlL~l;IJ

't\~

UlrtL'LrG~t.LLt.V.Il.(t

.

"

W lLr11 't\ll.rtll.r1,Vt.ll~1L' G~1't\tft~t ~llGJ!oJI~

Cl

.. L'L_e.UG~L'~L'GIJ1~

ll~U1

t.:1~t..t.L'LrGf1~~m~»tIll~ L~uur-~ LV~L~ ~1 U~ ~ ::L.t.M1 llt.)#'t\t.~r1~LrGL~ ::~~.t.t. . ULrt't\t. 't\L~ 't\Q 11JL' ~

llV.~16 V. 1::Lf1

't\\L' )'\ 111ll~ ~U ~W lLr11 L'GIJ1l~U.r1r1,Vt'?

..

.

LllV.t.9Ll~LGL'Cln.t'l_e.UG~L'~L'Gfl1~

1J~'t\~'t\~ .. . .. 't\trGrt Ltll tw~Ull!. L'G!l.llG.t.L'G;tfiMft~

't\~11 ::~ 11L'I}11 ::1\1 R U~

9

~~'t\~f\)#::t I

..

( tl6rt1~'t\JZ,1 OS W lrt ::t[1

L't\~

r1Mft~r1Gt!1~lt~U~::r.u ::~ 11LI11't\~

't\rL' G~1R 161

. .

't\ClfS~LltL l'\~'t\~11'1'\~'t\Q 1)

.

L'~~L'LrG ~t L'Lr!ll\11.111 ::t[1G~ 1L' ~ LLU 't\\

. .

.

L't\lt~ 1L'~»11L' WL')IL'~~L111't\~::'t\li.Lll't\Q 11J

r1M~::~11 W dbfu~L't.~r1,Vt.ll~1 rl&»ll61l»~ LV. :: r.u LlU't\Q 1::~HCl.t.~ ::Ghtr1ft~ 11~1 L'~l.IJ

l~IJ't\~L' ~~'t\_t 1't\Gp.G~ 1~ l.t.lt't\t_1

l~ ::'t\li.LliL'~LlU't\l.& R 1)'t\~t'~

&r.tnLJJ

~

t.lr.[b ~t

lllV.t.9LLIHGL' G!l.'t\~'t\g.~t..t.lt ~fi.t.LU

-"

.

..

~U 't\r1 't\Glt't\~Ull Ul~L' G't\1

::'t\li.Ll/Ulf1't\t.~

1

L't.;L'_G ::1URU~

~ ::1\1 n.'t\t

U~ 't\Q 1~ 't\flo 1

rm L1'\l; \3 UG't\~L' Grt 1 I

't\GfS~lltLl'\~'t\~'t\Q1 ..

Ul~M1~_g.)#~'t\~1~11

't\lr1ltf1.11.trtGt.; ,. f".., ,.. t4L.t.t.»W't\::~11 T '

~~~L'~l6!1.1't\\Glt 't\GltWt.1t.r1't\\

L'LJ!-UGt.;L'~L'GIJ1r1r111m ltr11L'Gfl1L'~::1URU

't\Q1L'~

~

I

- V. 't\G

M~G~l6L' ~LV.::~11~t.LL»LlU~11UL~

lll :: t.Ml~ 1L

I

't\L.&

L' M11 L U ::~ 11L' GIJ1l;L' G!1.::1U R

.. •

L'LrGL~.t.t.t.; f.Ulf1~ ~rt .t.UL'lV.~L' G~1't\Q1.t,t.1

?!'\ 11L'G»L'~L'G!l.'t\.V't\Gfl~1rtlt.t.; UG't\'t\g.

.

't\~'t\g.~ t. Lit ~fi.::~ 11L'~ L ~~ t.LL » LlU

~{\U~ ~rt ~::t.Mr1 ML~!iu l.t.[1t.~ 11~t.LL

lRU~LlUL~f1~lJ!o1 ~rG

~[1~lJ!o1JI~ft~L' _GL~ 1MLJ!o 16LULGL'LV.Ill~ Mlll

't\Lllll~G::~ 111j r.r.t.»Lt;'t\~~~L'~ttn.1::LM~1 ULrtr1M~r1r111L' GIJ1L'~::1\1 RU

't\):)1~L't\ll.rt~U[1lt-Gfl1't\Q1L'~\3 ~ Mrth.M~

L'Lr!llt U1L',..»GJ.T.L' )I~\;\ L~ 1MLJ!o1J~ 't\\ ltllG1 ::~ L'LrG 't\,V't\~'t\g.~fi.t.LU ::LM ~1 11~1

,WLLr11L'LV.~llUIJt'Glt~'\'t\~\I\'(\\LRU, ::~~LLU :::~ 11 ULrtL'LrCl't\Q 1LRU~L~~L'G }1

1Jl~r1ML~1ML!l.

" 't\Q 1U~'t\ 't\lJirG't\~'t\~\3 " ~rt~ U[1L ::~ 11r1GL rtG~ LtWIJ~W t. 1~ 't\,.'t\::~::lt.M1 ~

L'Grt1t.~r1.V't\.Vr1~U't\\L'l!l-r!l.t.ttrt1 ~

u G't\'t\lJirG't\~L' M11 LYIJ

~ L't\!l. L

Cl~U Cl't\'t\~U l~ [1 ~L'L\* Ul611't\~L' )'\ 11L' G

L' Cl!l.'t\\'t\~L' Clfl 1 t.~ W.L~\*11 ..

rt~ 't\\r1M~[1~t.~ll~1W L.t.r11 L'Gfl1L'Gn.t'Clfl1

::~11

" ::1\1 RU~ 't\\'t\L~rGL'Gij1L'M11LY't\Q1~'t\~'W rt ::~ 11 UG't\'t\l~

~ ~~ 't\l;L' Gn.rG 't\Q 1rt lt.t.;r1,Y t.ll~ 1llG.t.L' G~

't\Q 1't\~U ~ r!lr1 Cl Lr1 Cl 1 L 1'\l; ::~ 11't\~'t\~IJ L~

f1\

...

lrtL'~r111Ult11't\

"

" l ~ tnrt»r1GI_!1L'l~f1L

Wrt1~'t\l!.1

S l W Lrt::tf1L'l~U

Wrt1~'t\1!.1 0 l W Lrt ::t[1L''" .t.ltrt1i!'t\1!.1

UL[1

" 17£ L'L~U9't\16L~'t\~1~L't\11.

l111't\~::'t\li.Lll

r1MJIW't\~'t\g.::ll::.t.L'G!l.~Y't\~'t\Glt

IH

~

::ll::Lr1,V t.ll\!1'1'\fl- 1~ ~ Cl~ ~R 161::1\1 R U~\*11

~Y~IlG_\\W lrt ~[11J~lt~U~::r.u::~11~~G~~ 't\~11't\~'t\Q1

Rl61

.

.

S ~'t\~'t\~)I::L

( Wrt1~'t\JZ,1 Sl7 W Lrt ::.t.[1l't\~ llG,\\'t\t.'t\L~IJ

W Lrt t[1

't\Q1::H~11L'~ Ulrtl\ll.fll ::Lf11J?l_e.UG~L'~

rtf.Ut'LV.~Ul~L'~ ~llLll 't\.V't\flo1~L'LJ!oUGt.;L'~

~lt~U ~ ::r.u ::~ 11 l111't\~'t\UL' Cl ~~ 14'\ 161L' Gil.

Jllj\\L~~LLM1

~,g..n't\~ 1~11~

t.)i 11L'~L~~t.LL!)LUL[1

L''t\~L'~ G't\'t\n.'t\n 1 r , 11U G ... ll.Gu ~j ~ 1;

L'Clrt1't\t. • I

" ::; ~11't\~'t\~IJL',G t.~11L'l~UH1t r1GtnG1 L~~; ~Clrt ~ U[11. 't\Q 1L' ~IJ :: ~ U L~ U Cl't\l~ 't\~ 1~ \ L V. t.~11~rt~'t\,VL[\~~ L'ML'LllL'L_tU~LrtLI\.1

't\L(\t.Lli.~W t. 1~ 't\~~GL')I::Lt.M1 t'L_e.UGI;L'~ I

..

rtllt~ ~ l~1L'LrG~fi..t.LU

L'Gfl1~ 't\flo 1'1'\~"a-~t.W~fi.t.LU

'1'\!#'t\Q 1

.. .

~t.LU ::~ 11 IlL LV. 't\[1 't\t.~'t\~'t\Q1)

r1~ ::tf1L' G~t.;1't\Q 1L' ~Uft\!L't)'\r1,Y ~~1

l

l111't\~GrtL'GW1::~11

~~~L'~ ~~BMGli1L~ . 't\~1~~U~1~ ML' GIJ1~ 't\fi-1L'Lr!l ~ 11~lRU_t.t.lU\lft~ll~1

L'G~~1»~{\U~~11L'!:111L~IJ r111rt~U::1URU~

mll.lf.~~~L'~ t..(\ltL'Gfl1::~11 IJLLt.»W't\

.

f1V ~u~~ tH_tL' ~llG~ [1~t.)i 11't\l\U L~L'~ ~ . .

"

~

~ ::lA.(t~L'L~UL' Wt::l~ 1

.t.ltrt1lt't\Jz.1 S t.lll~l't\11.

~t.~::rtU~IlL~l;

::1\1 RU~L111't\~::'t\li.Lll Rl61

Wrt1~'t\Jz.1

17

~'t\lll »W Ltn1L'\611~fi.::~11 L'Gfl1L'~LI.4LLU

LV.::~11L'\*11~fi.~t.LL!)LlUL~LUlf1~16rtLU

Utt::t.Ur1.V't\f1::f1r!l

~rt ~~~ :»1L~GM 't\~L~ 1't\lll »'t\»l16't\Q 1

tM1111111~~~"J''t\.VrtG_tM ~11g1::~r-Lrar-~

V.l/1 ::t[1 Ll11't\ ~t. 11r1 M~~1J't\~ 't\~'t\~ 't\t~tt~

~fu»~Wl.t.r111J rtw1 U~L'LrG't\.V't\lL'IlLL

Ill~ MlliUL~L'GilL.IJ llt.)#t.~ 11L'\*11~fi.tlU~I1

W Lrt ::tj1L'L~ U9't\~L~'t\~1~L't\11. • 't\~1Jr1Gn.rt

~ t'L\*'t\,YrtLW\!~t.)i11't\,Yl't\16~lrt

L' GIJ1l~U ~_g.'t\~ 1~~ 11't\r1L'Gfl1L'~16lULGL'lV.

L'G1't\l\l~ 1rt~ U[11.t' Gfl1't\Q 1L~

L'Cl»ld-L' )'\ 11

't\~1~~U\;1 ~r1L~~'t\f\L'Grt1G

L'LV.~L'Clfl1

I

L't\L't\

::LM ~1'1'\

"

't\1 G 1't\Q1U.(t't\l\1U . . .. ~L'

~

L~r11 L' GIJ1

. .

1\

"

.

ll!l,\\'t\t.'t\L~ 't\Q1r1M\*11

£- l . ..

~ 't\~'t\~'t\~ :: ll::tn_vt.ll~1't\flo 1::1\1 RU~IJ .

l111't\~~~G~~RI611J

17 .~'t\g.'t\~r1JI::L

( Wrt1i!'t\1!.1 017 W lrt ::t[1L't\~ L'L(\ rG

r1,Vt.ll~1rG't\.V L~~L~ 1::LLM 1 LUL[1~~rt .t.U

..

L' 11M 1\*11'1'\~ 1 ~t't\fl-1't\Q 11JL' GIJ1L'G!l.~llG1::

~t.;W

.

L Lr11L' GU L' G!l.L' 't\~ 't\n.'t\~1~V. 4W' I ,., ... 't\lL' ~ 11

.

r

l\*1L' G~ ::r.u ::~ 11r1lU ll!l ~U Gt!f1 11JL' .Q ::~ 11


..• I

·,: '

'

-..,n, l A ~~

- ...' . .

Utl1f\U,.W U1 U

u. ,.;,~, . ~ a~ .· :; ;

...

PII , U • u,! 1 :.,1 1t' ,..

-

,

I

J .! :~

) 110 ... . un,A . l

.;·: ,fi!r., Al 0

0

U · 1 ~ ~ ll.. ~ h"lU\. i .l.l.y ~· \ : .;'! ~

"

PI n of Mu ng B n,

h kM hewing

eng, Ph yuh

m

lag

·•'

tl !;~·

metre

t

the

re tupa ite

37


::L~u"u" u11i'HL~~u\4n th:: 1111 ~~"LL :: Cl mh:: 1111 ~~"u UL \4 " fl1LL~ti"~L11 n\4tf Uu1m il"L~L~ tl" 112J ~ wb' n\4'twrn "~fl.J\4 1·arut1 'lUJ'D L1HhH.J\HL

' u\4

L\4~\4~WH~1L 1~" ~1f91!1\4uUHL

11,

2JtJYI1111ilL

L~u1nu~tt1~ 11~ 11

~'t'iu~u"

2 ~CJli'1u n\4

u11ii1"

1

1 1u

YICJcim

"

tlil 'n

"'u~u"ti1::'D1'D ~Lu ~1Yi1::YICJU " tl 1 LL ::UH1 J11UL\4111LL _,i

U\41~Li'L U\4LL ~

.

L~91duci1"LL

hn1m

t11u~1m

d LU

'

'11'lL1m~Lu

' ·uum

"

u~u"'D

i

1111

.

"''Dm\41'11'l1

ty~u ""'1L~u "1tl

1 "11 '11\4

'"

ty~u"

11~1L •

LL ::1 11L" il\.UU

1ilu't,; L 't'i1:: 'DL1L'Il 1~u"'D11

~111 il

Uthai Thar1·i in Ancient Times Srisakara Vallibl1otama

Th e

3

raphi a/ and Hi t ri a/

ttin

...I


,.

Pr hi tori Paintin

on

hao Pia Ra


The Early Hi tori a/ Period

Muang Ka Run

The Ancient Town of Ban ( ai) Khu, Thung Prachan

Muang Bun Khok

han


t \ n.

Parallel rn

akh n awan Pro vin

n ha been th r ugh! rted up n ir t b r

41


1r ular M ated

42

n

to

ur
~v nl L.t.l11 fl.(t »'t\t't\~U~ '1\L~ [11~11G»~tf.IHLU

.

UL~ :.;~,

.

ULI't't\,!\ULH~ '1\flLll't\~li.~U_e.t .t.LU

Jl L~G~ 1~ljn} L.t.l11 U,!\t' ~'t\L 't\L~t' fl~ 1'1'\1}1 ~ !J~Il '1\t'...lA\6, .. .

flt,I IH G~U tU :.:~ 11L't\ '<\ 1G '

'f\\li.~Ul61J1:Lt'f\~,fui1LGijt' G

L~tL~U'\'t\

11 Ll& ~ t~ nm L.t.l11 fl.(t ~\6" Ll1 Ltli.:.:LU 1tL!I.

t'Gil.t,l6L~ :.:.t.['\ll,tLG't\1} 1:.:U~UL~~n "

Ll1f'\~t'~l ~lj~~l&i}Lil. 1UL~I111 n't\fl~ 1U G

.t.LliG.t.'f\

't\G~~1

t-G.~1't\\'t\t~ .. !J~IJ~LU , L~G!Jf.!li.~U't\1}1X\t

U.(tL~G~G&'f\~~.t.~U_t\Ut M~~~li.~U

~ ~~LU!I._t 't\U 't\M 1:li.L.t.:.:u,;.'t\1} 1'1'\~L 't\'1\ 1G

091> l •J.;' M tL.t.

t~ nL 't\'1\ 1~G &'<\~'<\ '1'\.(\fl.(t »'t\t

"

"

" tfl~1 :.:m R U~ 't\\ G(lUU t'I.A,»G\t~t'Gil.IJ,t.U flL~ ['\ 't\,Vt' G(}t' G,&lj 1'1'\1}1:.;~ ,11 Lt' flt »~ ~ \

Jl~~li.~UI1 tt-Gil.t'l:'f\ 't\t ~'t\1} 1L~~~ :.:HLG~

~GUI1_t\~'t\JI.I'i~UUL~LI1L~'t\~tL~U

11 Lt~(l't\~flG~ 1~'1'\GfJ '<\ 1LI1 ['\ ~ ~~ :.;m R U

U~1tt:tnt-~'f\FUGGIJ't\lA:.:.t.M 't\GU (Lt:t '1\LU

L~L~1't\L't\L!~IlLl6

t~t'G~

t'f\~

t't!1:.:t.UI1~:.:t.UI1Lt~t'~llUl'f\

"

flG~1t-

L~~f\n

n)\CWnl

d;ec::: L~'t\~Ufl&1't\,!\~ljli.~U't\t,» ~~~1:!1.

..

L~U ULl1't\G~ fl.(t »'t\t11 t.U ,l\t- Gn.rtfl1:~ 't\1} 1t'~1.4 '

't\trGUl&t' ~

~ Gt'

.

'

..

11~:.:.t.['\t'G ,&~1t'JA't\l} 1:.:m RU~(l~'t\~U~ '<\ 1

t~,~'f\\~l6U1t'»ft~UL'f\t'~ 11LJit'~:.:~~'t\G~

't\~11fl1:

't\_.'t\!1. ~UI1\t'Gil.L11(1~~lj~:,;m RU~ . '

\lli.~UI1t:.:L.t.M1

- :.:.t.Ll& :.:['\U fl ~1fli.A ~) :.:t:tLU .t.Lii!i,V't\~~'1\ '1'\.(\ t'Gil.ll.t.U

nl L.t.11lli.~Ut'Gil.l1~1:.:m RU~ 't\1}1

ll.t.U_e.t .t.LU(lL~tL~ Ut' G1 fltlJ11J~l 't\~tL!I.t' Gil.

't\L't\L~I1Ll6

flt,llug.t.~GIJ1\6"t'~LI11J .. . '

~ ~ljl1 \IJ ~lltLGU fl &1_e.tL~L'f\fu .(\ 't\1} 1:.:~~~ t'G1ll.t.UL~Lij:.:~n .t.~ GIJ1\6"t'~LI1R-\ 11~1 ~t ' '

..

t'~'t\.(t

'

" 't\G~U~t'L~~f'\"

t'1:11t' »11Lt~jt'U flLI1'<\ '

ede1 edJec:;: Ltuflt.1't\'t\t' ta~'t\ll.!l..t.U ~ 't\G I

,_,

::

W

'

!1. t.U t' Gil. 't\~ 11,V ~'!11 fl ~ 1L~ U't\~t'~'f\ 't\L_ll UG't\t»

·

t''t\'1\ 't\LtatLfltfl t.1:.;m R U~ rtt-'t\'1\

r

,:r

"

)!(',;

r

't\~U gfu~ L~~l1 GU :.:.t.(1 't\t ,»IJt',ll~U L~U G't\

" G\6 .t.LU't\\t' lA t,l6 ~~:.:.t.f1~ Gt''t\L_ll

Mi

"*\11_t'f\L »:.:LI1

'<\ 1

11~'1\ ,tfl&1flL~f'\t'LfrU!I. ~UI1 tt-Gil.

11~t' G»!3'1'\~ ~IJI111 "'I'\ I}1't\_.'t\f\~t~fl~l '

.

:.;m RUI:l

..

fimtli.~U11tl111 "t'~I.A:.:~,UI:)1ll.t.U

.

11\1111,t',!Ao'J 16~ .

.

~ flL~'f\t'~'t\~f1~~t1: .

.

.

\t"t'~'t\,Vt'L\ttLfl't\~~L 't\11.

1>

~~~1:ll.:.:~,t' ta

'1'\,V .. li.~U~lj .. L~'t\~Ufl&1~ ~ ~~~(311\\l~

(e fue~)

~~~I.AJlli.~Ut~,t- ~~~"It" jU '<\\'t\t~'t\1}1

l&Lll.t' Gll.'t\~~(lU L~ (1 ~t' L\6Ul6, :.;m RU~\!X\\

.. L~'t\~ .,

tL!I.L~JI~ft~'t\,Vt' ~ Ul&t' ,ll~ ~ljn} L.t.l11 Ul\\6"

LlAt'~t-G11JL~'t\~\lli.~U~.t.LU :.;~,

~U LUI1li.~U L~ULU~ M g I.A~I1,i-JI~ Ltli.:.:LU 1

.

'

L~'t\,VUfl&1

flt_l~Ugm~t-~Ul11~

.

'

't\~~(lt'~f\~~~U.(tL.t.1 li.~Ut-~~MG(t1 .

..

~

~U~R.~,

.-n~~LLn, ,...

l(.~U ..


Ltl.tUj!J~nfh1~~~1M'..lLll'r'fU fi111'VI ~n !1\l. ~~ri1~~ri~~flfltllltUn1'1!~LYl1R mtl.R,Q ~_, i'Jm!Jtl1::111t\4 600 U~rhtftl. ff1WfU~'l,tl..l ' dttn 1u11 mflii'l!11tltl. 1flih.n!J u1 ..lfltl.~ ~tl ·h'1!11~m::'I!11L~fuuuut~ci1..lu ::in-m1ii m'l!111~1n'l!11~tltJ~~.n!J tJV1..lL1~fltl1:: 111m

n~Hflfl11'l~~ 14 tftl.ilm1H'm'l!ntl.~1 LUU~1 n11~1n1'1!L~~vitJ..l":iWLtl.Rli!J~ mnntm "21'1!tl1~tl" (Majapa hit

li!J

Otl.fJ-'1!11) ilr:htl. ntlnmt~..l'VI~~m::iitl. 1~

ih.n!J~~~1 tl.tln~1ndvnn h1attfl~iltJ~"!n '1!11 Ltl.U1tl.J1~L t1ud M..lU!J11 Hm'l!ntl.t~n ' ~1!J m'I!Ltl. 21!Jli'l!tl1~.,d21nilmnfl~~n ~1~111ilfl nu'tum'l!~ U\l.~tl.~fi!J 1 ntl.U ~:: 1 LUWtULYIYH~1~~fl11'r'lLtl.fl1 \l.1l'Jtl.fJ L'lltl. i~~ ('r'11::tl.111!Jm) mm1tm21'1!tl1~fl 1..l~1tl..l111~\l.U1::111t\4 'r'l .fl. 2000 Lfl~~

'

L~ tl11~..l'l!tl. '1!1 flDtl.~fi!J~tl'u'llt~ ii a

111l~ tl'r'I!J'r'l~;r1111tl~~utl.~1tl.1tl.111n ~~ ::~rit~il c51tl. H~~iJ..lU1 ..l~\l. ~tl.R11111tl~1 1!Jtl1 t\41 tm21'1!tl1~il ..lL~u~1~tf..,mm1tm"lY11l " ..'IJ\U1!Jn1111::fl1 ' ~ ~ 11 (Mata ram

Ltl.1::!J::~m m1 tm 11:: fl1f11iiii'Yin-'r'l tJVLtl.~m::'l!11tftl. ti1tl.u ~"m m1tmd " l~tt..l't~'ll1..l~1m'l!attn~1fl 1!Jtl1::.tu " Ltl. 'tum'l!u~:: m~ 1m~~., !Jn11 ntl. ~1~1!J

Ltl.~m::ti1" 1ntl.~utl.~1\l.1\l.111n

1i1!Ja~mw1t1 tl.1fl a"~ 'VI1tloU1..l~utl.ru

m'I!Ltl.~m::ti1..l 1~"~~qJiiu

irrJdl~iim1~4QJ\l.1,.f..,~ 'Yifluflm1t~m'l! u~::~ili1~mh..l111n uti1fi!JL'VIfl~~mtJ..l ~ ' u tl1 m1tn111:: fl1f11tl'Utltlfl1R\l. 1tl ~111~ ..l

U1'VI~

Ltl.

iHJm1qJqJ'1~111~11ULfl11'r'll!l11

J_,l~il

~1;..l~111L1lL ~~1~111n1'1!~ Utl.1tl Lfl11'r'l t~ntit~ltl uti~~tl..l~1ntl1::'1!1W ~1\l.1tl.111n ff..lilm111~~t~-l1 m1~1~111m'!!~ utl.1tl ~ 'YI'r'l

. ~~1Yi 1~tlJ~::'Il1!JL~m'l!tl.tl.U..l ~

"

..lilmm,

ll1'r'l ~~ ~:: fl'n~ H'YI ~ t1 tJ i1 L tl ~ ~:: tJ1tl. 1!J

hflii'VI1t~ hnf1!J~~ri~~utl.~~1'1lt~..lL~

~"

J\l, U'l1fl1~~'1l'r'ltl L~Utltlfl1Rtl.1DR ~111 ~..l1111J..,'Il1..,~1n'l'l!~"'~"~1ntl.t~'r'I!J'r'1Ltlt~ci

46

"

u.

01'1!U.\J\Jl1i)11

::'1!11

bb rd.

R111fl11

'

m1~1

Ltl. 21rJ21'1!tl1 t1

1 ~ Utl.1t1 Lfl11 'r'l 't tl.fl1 m

~~ Ltl.~m::

~·lH ~UR ~Utl.ru ~..ltftl.

L~tl'Utltlfl1Rtl.1tl

111U..l ..l~11U~fl11'r'l

'VI1tl~ iJfi1111'VI11l!J ~ ~!J1'1ltl ..lnUfl1Rtl.1l'Jtl.fJ

iui!vrniu en vutmn1va an ' . .., 1:/tu:: utt:: na""' lfll u ttn ~77 flfl n 7" r~ w-m1nqj '7 ~a 1.

n~"uuuTunru l~~~rim'l!~~,~

l'Jtl.~ iiJ..l'I!Ufl

m "~~ ::'1!\lfl i1

tl.tJn~1nn1'1! ::ilttn~m::'lltJ..l11!J ::~fi!Jfl

~~t1nti1..lntl.ltlt~111~t~"~ ~"t~m'l!iitl.H L~tl~fl~tl1:: ..l~iiH 1 ~~ 1 ~111n1'1!U..l ~~flnth..lntl.t~n~1!J 1fi!Jm'l!'lltl ..l'r'l1n~l1l

~1~111fli1 u 'tum'!!~~ ::

2.

uuuu?HO

ncmiian

um:JJ:mn '

n1'1!'lltJ ..lL m:: U1'VI ~ 21n 11'11\l. 1fi!J11 n11'1ltl"

~m::'l!11

'tum'I!~1!JUL1ld~Jtl. tl.

~1 ~ Utl. 1t1 Lfl11'r'I'V11tl ii n11 ~~ n:: ~

.:."! .. .1' 11'r'I'Yiwnm'l! 'YI..l•l111U

."!

~

~1~111 n1tl ~

::wntl.tl. U1..lfl1 ..l

tl.tl n~1n~1~1!JL11~ dm~.u..,~~ ~1u"

1~1!J

1 'VI::ilf11t~n~1!J

3.uumrn 111n111!J U1..lDtl.m ..lU1..lDtl.ii i1111nn..l 13 fl ilm1t1t1nu uu~n L'VI 1!J..l111ii~n~ m::


L17 U~~U'L~lH.,,~~~\

'll\ll.&U\!.t.LU~t

"G\6.2-\G~,Lrtn.mWGG::~HG~UtMJI..t.U 0

11~t¥Jl.&Urtl~~G':! ~ ,(t~ RW, ~ ~Q mn. ,,U GGt-~Jl.&UrtL~ULrt U,l\~L

}'\ .

1:-U.,,~\ L~UULrt~_tt.~tn.,t~L ..

..

nwrtn.~Ltll.t-L~~::.t.~~ ~ ~11:::1\lRU~IJU~ \',,

LtJI.t-Gfl.lll~~Jl.&Urtl~

llt~U~ ~ 1G1Jmt ..

1:" ~ ,~\ ~,V Gtit- Gti ,~ ~Q, ::~Jl. &U L~t-l~L~ 0

0

~n Gt-t-~ »i,tt-GR.Jl.&U ::LM ~,lll!lnLt:1rtt-Gil. ~G':!~,::WRU~(lptlrl.,Jl.&U ~yf'i ·s; t- Gll.L~U llG~::~ ~U~L~.t.LU ::t:1 ,W~ ~ ,\! .t.LU

Ltll.t-Gil.

Ulrtl~Utll m~,,::l:l,,tlllll.&Url.l,.ljn

::Lrt~, L~Ulj~ l t-~tlll::t:1nULrtt-L~UJI..t.U

LtJI.

Lrlllt:1(3~~t-Ln. RW,tj~ l 1:-~tlll~~t-Ln.

(l~lt~ ,lll!l rl.\(3 ::L.t.M,

Jl.&UL~U ULrtp ::.t.Ut-LU.I11_» Ut

:::1\lRU~rt nWrtt-GMl!,t-l!Jl..t.UUL~Lrtltw ..

-

1JI1n.nll.&UL~~~G~, ..

::

0

&

~Grt~,l1~t¥::1URU~ L~Utknn11

.

11~t¥nLt:11tJI.&U U~L~Urtlt-llt»~~\ U~lllt:1 l1

v

tJufi.nnn ·

1:"\',WULU(l

0

t- Lrl.nGnLt:1rtt- Gfl.Lt Utlll::~ ~l!L M 0

"lllt:11tll.&UU~rl.n.1,U,l\~L~~l!"

::mRU~IJ~~rl.1,Jl.&lJU~~UG~ 1

rtW»G

L~»LWGtlrl.,l\Jl. &U L~t- L~U LH G~ ,M.t.L~,

tlllU Ll1(3 ~thtt; t~l11 ~Q, ::~rt L~l1 ~ t~ 0

G':!t,! Lrlllt:11J;Utt,rt~U~Jl.&Un.t tlllG~~~~

lhl~ u Lf1l!~Jl,t-::U.IJI:- ~It L~~lhWt~f1l~r:, LU.[b ~t~t~

~~~~,rtl~~M.t.L~,f11U~

::~t-~~ ~ U.t.,,ll,lt»~t

~~~~,t~,,nl~Lrt

..

111~Q,L~(t~::~t-~L~UL~UG~

llttlnLt:11tJI.&U~G':!~, /.'W~Jlnn77 "L

0

Jl..t.U~\.t.LU(l~nLt:1rttLJI. nUJrcnn71 ·p t-Ln.nGGt,t ~,~~a '00

LtJI.Jl.tU

(t~ ::~ U,ltll.&UL~t-L~\6,,

Ll!rt .t.UJI. tUL~Utlllt- ~n.Ll!G ~~p ::.t.un._v

Jl.t.Ut-Gil.tlllrtlt~ ::t:1,, ::m RU~t-t:111 ,,M~f1,

~WULrt

fb~L~S~~UotHGt-_QpuL~UG~

U,l\

RU.l U~~.t.L~::.t.l1~\ .t.LUt-~rtt.t. ~ t"L\6

" L~ rl.,Vtll\t,~~,l1~t¥::1\l RU~(ltj~rl.~\

L~»LWn.~tlll!,lllrt~Lt~IJI:-~1:" JF ~~'1\!tLU, 0

·~as33J:>

ltltj ~U .t.LrtL»rtLt~

uuJJuwns

0

Gt~, f1l ~Q W~ »::U,,f11 ~Q, ::H:f~t-Ln.

llt~U ~U~t,ltlt~ ::~t:1l1J U,lt ::t:1,1G ~,f1bQ,

;~.~•

L.t~tUt \mn n11.~u

~

·r

..f.


~,,.:~n1'!1Ln!lou'llm.mnvlJ hree yak ha cree e holder for gu

to leave their cree

iluu L~~nvnnd;J::Lm::111J4b~ud:Jufiuu

mR,Yiiunfl"i:!Ld1r1'!~u 1 tluuQL«1lu L~~n~ 1tJ'I!itttL'Ii'1~1tJ tlUL~tl 1V{Lntl~1tl 011~L ~ ~nff"£lLd1r1f!~U tlu~UHULL~;J:: ~1t111J~4lu"011Llf 1t~tJ~'I!"l1uU 1t~\4L'iJtJ OL ~1JuUntJ'I!11 ~11Yi'm~n~ ~u1l't~i:Jfl mmYi't~ih~u1l'll'n ' :: . . LLflM11Yi'L1it~~n1:tm:: Lf'!1:tW1uLdm~~n fl::~UtltlOYI"~ 1tJfii:J 111JL'I!tltttl1U~1UH u ::Lriu 1L~~m.fu1J1i'ILUUU"l11r~1m~u" '"n~uf\1" 1 .r.mu~"L~u~u11mn::flm'l! ' \if\1" 1 n;J::Lntt 1fl~1tJiiu1uLUUL~~n 1V{'Iltr"~1 n~n~ .. YI i LL~"'ln ;J:: ifn "tl1:: nnu

Li:Jmiiu~"

'liHL~~n;J::Yium~n1~LLtln ,

L1tJO~U11 "~1tJ ..1' 011LOtl~1tJ .. 1\iu1u

'Ar;1U011t1L~ nlf1tJ 1wffi-4u1n;J::~n"~1

uu n;)1 n nULL~:: L~u nLtl"l LL flL ~ ~ n'I!Uflfl

.

LL'l\ ~ ~n~L ~id1i:lchu1;)1uif1Ltl "nci1 "untJ

LL ::LYiu

Ldm ~ ~n~H'Yhtl11liUU11L tlu trn 1:t m:: ' 'A Lf'! 1:t~Yi U1Utl"l11r'Utl "'1!11L u L'iJtJ Lnu ui1

1V{L~L ~ ~n~LL n1 "L ~\ttJ1 O;J:: flu"~ u 1J

'ttl u ::~~1Llft~Ltlu'ALf'!1:tLlfLLrl~1tJ~11u

;J:: Limd L~ ~n~~1 L~ffUU nuL'Il1LtJ1u

Lth~~u1JLVllf1tJ~U LLflL~u";J"l0L~R11JlH1 mufi1Jfl111li'uu 1unTl tt~"L , , ~ ~n 1V{ ~1 Lff1Ju~u'tlf ~"~11Yi'i:Jm~n~mtJ'I!itfl~~u1J

~::~1tJUU~UtlQ i:JYI::"L~~nmittJ1 L~~n

.

#lu"011Ltl~~u1l111l~UL'IJ1un

.

~1 1 nu~~1tlfn::";JULlfLUUL~~nt111Jifu" 011 LL ~:: ;J::\11'ttltluum tlu1tl11"~~u" v

.

3 'l!ittt1J1~ tl1JL'IJ1lf1tJ~U UHLLV:"11#ftl"

\i\~~n~t1n "11n1n 1111llf1u~"n ";J:: 1um'l! L"r•md1tnL1t14~LUU 1tl ..1;J::LW Ltlu uLd;J1n ::Lnt~t~11ium" LL ::Lriu '1.111WWLL11111 1u'llm::~Lum~~ni1 ,;J::i\L ~~mf11V{L tluLum'I!Ju ;J::~u"~1~U

uci1"L1nflu~1n::YitJ1tJ11l~ u11't ·

'ttli:JR~1iJflil~uff1tJ"11l1l1n 1uRiitJU1n 1

n ~i:Jqn~vnlf"'ltl

u11r1f!~U 1 ~tlUuQ1uLdum~n.r"mh1 ~~1tlfn::"LL~10t111J LLflL ~~n~Llfnu"L~

'llu"011flL~~n~1m'I!Ju~1tJ .. 1;J::L1it~~u

~"Li'IUYIHL'Ii'11l101" 1u , 'ltltllitl1 '

011

48

La"

LLflflu1l1'1f1"tlm'I!Llf~UYitJ1Tl ~R1J

UlYI~m"n m'l!lft~ Vi ••


617

t-~t-~11t-l!1Wflt1f!LI1.)l71!lftt 7

..

'

,!.17UfW~Ilt:'L.fUU11L. l)UfW

.

mt-.eulta J1.17rt BJU N4fl up st 1

L' 7fi ::tJ[i,::qwpl!u_fi::!.(lU!' st 7

a11l!UL ft~llUtqlU.J.t-i!ll 10

M11::!.Ufl(ll!,I11WJ!WI11tL UVWte1

we w yro uuafiJQ wv 11 1rr G..'"~ tUtt-l!17::o!.:.tt-t~77t-eun.:u~ ubruwest 10

lll.U1~!JI!rtl1 ftfjt-£UUI1l t-~U!_'W

rtiJU~{WWIJL!.Utf'tftii.UVW

tt IJ ::!.(lUtL !U.IWL l!L!.(llHliJ ~LY Lltrt gya 7::!UUC!IJUV It 1L 81 "fl-1 flt}l

91.t~LGL'fl~ 1}1~ U~ ~ 11,! ::U~Ul;eL'Lf'-::Lt.M 1

li.~UL~L'Lp.~::m n.nt ".l'LfA1flLf\nGtt }U~

L~~ ~t.t.ll LGIJ ~u~ ~ 1L~L' G~L' ,Qyn~L ~

flt~u ~~~nrt~t»t.LUIJL'G.it ::~ ":f\ll.~un tie

L u Lfl

1.'.(t ::t.u ~~li.LAJ1L~UULrt1JL'J~"'""'~u

unL~ ~L~t ,,.,.\!Y~ i-»,L~::H~Ul)rt~,~~.~u

u~u~ ~,let-\ vt'»t.Lunuwu L~L' G~L'.Q::~,,

I

I

L~n\!~~L~G&,:'I\nflP/11)~1 ngL'Gil.nLnL'#nt

'

I

LJ:1~li.~U

6

l.'~n_v

~

~~~ll.li.~UI;!t.Lunttfl~,~ll"l},

L~t1.Qot"'~".l'L'}I~UuflGt;L'GJf::Lt.M1

1

L ~h~

1

n~ntn.VL~li.~UntL~u~~,\!t.Lu

m~tt::~ntmnh.~L~t1np.1L'~ Lt.1fl1A~L'Gn.

..

~

n.vu!l~ni}1::~,Lt.L'IrtLttL'G~ulhLrG !L '

~

...

rtG~~LrtL'~,,

;.tt»L~fl»VL1A~~11.VU,t\t.~::G~~[t~::~~Y1J

::1U4'\Utantli.~U~;!t.LU[1~ L ~L'~~"il

L L~L'GJtU~~,I;!t.Lu

n_vrttt.

L L'L\tL'~~,1UL~

t.U~L1ULGL'~119~f\U~,llUL1U t.m nf}1G~1

t~11tl~UL'~

u~~,\!t-\~rt'»~n~

Ll)~nG\!1L'Gn.n~ntnGni\,,~L'J.t;ntnL

u~~,_Q.wrt~1li.~U "'P~t;L'G::t.Mrt,S.Ltt::rt

~L~.'(\\L'f !qwcr nL\6~'.1:) (cfu!!) !S)

jU~n~L'Gil.fllf\L~tmtn:f\LfA1~L'p~::~

n~miULUflt}lli.~UI;!t.LUIJ

'

~R~Lflrlt}l

U~ ~ miJ.t.LUf\.}~Lp~rtlflrtLL'~ UU UG~ 1 L'G)l

li.~Ul;el1,t~L~ULrtnLnL~t1.Qo\L'G)l::~

--JU4 .,J~4S!J1IU1 '1 , ~)\U~ f!UOI ~41 :>:lllO · pucpU4J. UJ:14100S 'IU'Olllld WOJ I S:>S;J~JJ U~i\;J

l)LitltJ:\flfl ,JI,~U


t.Lll

t' ,t.»l r1~ U'1\\.Q.~Urtl_~'I\C!p.t' C!.~t'

lll,;lll »'l\lt''l\\f1~,Q. ~Ur1l\~1t.lU

1\

»'1\!!o ..

'1\ltt' Gil.~ U

1\

..

[\U lHil'l\lJ ~C!lA.UltU lHrt ::'1\ll '1\\ r1J..~V ll

'1\l,;t' lr1rtU 11

'1\lt't'\611'1\~ '1\\ llll.1U~ l\\lltG,

..

0~ 1\

,!\'1\gllo~U G~\H~t'Gil.ltt::llo~;.a.l t'U lllrt~ :: ~ -

1\

I

lll,I;4~»L~'I\1}1Ult~~ML'.f

.Q.&Uill~f1t'~ '1\~

~ \ t' l pGU.lrt ::t.f1r1 » t.lU '1\1} 1G\l '1\ltt' ~ t.lU

l~~ ~ ~'1\~L~G.~'I\1} URU ::t.(1r1,Vt'~ ::lU1t'Lr1

'1\,V r1~ »ltll.lllRtGflft11tl\llt,lll!~t~ 11lll.1t' lt

fu~ll.t' Gn.'l\r,P.~\.a.~Ur1 Grt t.lU J.4~ft~'1\~ll~G

'1\\rG~

~ llG.~1f1~ ~ t'L!&Ll/t'Gf..\~'\'1\t'l~~::t.'l\\ (1~

t'G~1Uil.11.~\np.1 ~ t'L\6 »lU Gl'1\\'1\ll Lt.4 :: t.U

·\

t' l,C\~\ »lUGl 'l\\f1 ~.Q.~Ur1l\~ 1::~

.Q.~Ur1l\~ 1t.lU'I\\ Ulrtt-lpG'I\,Vl»GlJ.~ '

rtll'l\1rt t.t.!lrtt'.Q~U l~U G'l\ rt~ 11ll»'l\l}1rtt t.

t'G1lrtl~UG~1'1\lb~.Q.~U ~ ~11

~\lltC!~~.Q.~U

G~~r1P,tV_»1Qf1llU

Mlll WIJt'~t'~).mG~1

t'lll.t'G~t'U. .... ~

~tll\t11't~ 1t' 11M 1

lrtllot.UlG1~\ l~UGf\Lt.L!IIlllt

'1\,!\ft~G t~

.

lrt G~~llo &U l~~\f\G~ f1lll'I\~'I\.VIIo tll UG~ 1 !l~IJt'G.lf t'~'\'1\t'~

llo&lllllll.'l\l£.UlHG1

lG1t.~,~ t»1L~~.a.&Ul~Gt!fUGti 1f1U~\

.

1\

.

'1\1} 1l~r1l\~t' G1.a.&ur1 WPG!t11Utm ~~rtl~~ '

.

PG.\I~ft~ '1\,!\~\ r- 11~ 11lG,t\Ulrtl~IJ ::u~u\611

tG1~Hnl\~11l~l ~Wrt~1 c t-~f1~r1l\~1

1\

1'1\1} 1t' .

r1~::t.f1~'\'I\U~'I\t~ lltJ.4U~f1~LJp ~

lt' ::t.Ut'G~::t.U~\ UGil~l n_vnp.mlt-llt»H

~»~U lll~\ UU ~rt~

'

'I\G~Ilf!.»'l\\tJ#t'\611t.lllt'Gil.t'l:~ '

llG~ Mr1_J.4::t.f1~'1\£!t' lf\

I

ll~ 1

lllrtt'M11ll,;lt.!Jtl~U

'

!l

::u,f11G ~~»RU lt.(11'1\1}1L~UJ!.t' ~

1\

~~II. Ill~ ~Ult~Ul~ Ll4 ::~

HGIIotUrtl~ .Q.~U u~::~,rtl~t'~rtlt' llt»~\

.a. tU l~ ::t.f1r1_J.4::t.f1t R

' "'

t~ ~ft~ ::~t-l;~t' l,C\ 'l\]\r1f\11Ll4::~1l(l'l\

llG~IlG.~Il(l11J~'I\l,;

..

~.Q.&U~\L~t'~

t' rJ~t :: ~ \tl~ '1\.V GlJ,f\,t\~llo&U ll l~t' G~1

~ '1\GU

t'l\6

'1\)#'1\1} 1 Ll,;t' GU.

t'Gti~1t'Gl4 'l\t1 "1\~ t'l,2-IC ~lt~Lil.1 U~::t.U

..

t''l-11C!!:1r.'W11t'_tt ~

UG'I\U~\ llU G!j ~

rt~11ll~~Ut!G~Ul~

t' G1'1\ttf\.V ::lrt~1::H}IIo&U UGl! 1~~ l!::H

'

fu~ll.t' C!ll.'l\1} m_v.a.~ul\VlUillll)11l t.t.!lfJ'I\,C\

-~~rmw,::~mU lt.r\111&11)~1 '1\Gtl.Q.

' ' U~ trt '1\1} 1~.a. ~U lG 1UGt; 1::~ UJ!. ::~ 11 f1 ~t' ~ ~ r1'1\~1Gt~GU~HGt''l\~rt~1UG • v ... ,,,.

'

1\

rtllllC!~Mr1_J.4::t.f1 'l\t1 L~t'Gt.41lt.\lll~t'l~

1M1U t.U'I\1}1l~

np.1

::~UC!UrtlWt' ~(1 ~ I

.

r1l\~ 1::~u]!.t_~~f1~ ~ t~1,ll t.U'\\ .\1Wrt~1

..

ltllUlrt ~ t''l\~t'tt;'I\U.Q.tllr1'1\~1::~UG ' ,.' ~

l

t'~'l\_.m~ . .

'1\t ~'I\ I}1l~r1,t\'\'1\l~ t 1~G~ltf\ G\!1rGt)#~lt

.Q.tuf\'l\~1t.lUr11Jf\GU::t.f1 rt~1 ~ Ill~~::~

'1\.VIIo~UIJt'~lllllo~UtMl~t.t.f\ '1\]\t'~ llt~ ::lrt~ 1~ 'I\£!Ge_.l~f1~t'.Q .. '

~~\ GMft~t'.QUl~::~11

"

\!:: £.(1 t.lU 1J t' ~t' Gil.

1\

lll.1'1\l} 1~t' Gll.~llU Gf\~f\~ ::t.f1t' G.~1,;1 ::~,

lLltGt-~'l\1}111o~U~tlU

'

llotll

1t~,'I\G~UGGIIo&ll~GUt'G~ 1\

1\

::~ 'I\G~1 lrt~Uil.11'1\l,C\rt ll~1lll~IJ ~l~t 1'1\\

'1\llt'~[}~t'G!f~\ L~t'~

t'G1~.Q.&UH'I\L~'I\\

Gllo1lA.lt~1 :: lt.M1 R~1M'I\1}1t'~ll.::~ ~ llGf\ '1\l,;~G~ 1rt~.~~~.a.&Ul~ l~G~ 1t'.Qt'~ ~~ Ll\ft11 4

t'lt.t'Gt1J1

l

1

4

l!rt ~llllt l~ f1.~ \ L~::~ t.l!l L~ '1\\t' l,~ f1 ~ lG 1

'1\,C\h'~ nl lUll fiP,11)1tl t\gt-Gn.r\tU,l\::~n

1\

1\

'1\\ ltllo::~ 11\! ~lf\ ::lU1'1\\PGIJt'.Q~IIo ~U l.Q.f\

Ut\l. ))JI,ltt\\ t lUJI,lLlJ!o" GI\.Ji, ~Uf1 l\"" ltlU

!l~

llt.~Ugllo~Ut'Gil.l~1~\trtfu ~1rtltL;::~11 ,Q.l r1£!fllt

n

1\

I

lU

,ll~llllt'\'1\l~ 111Gt.t'Gil.l~1.~\ L~::~~llA.1

llGt.~~~f1~lG1t'll~1'1\£!t'lr111o&U

::~~U\ llllJ!-1~1ll~~t'..U.~lt~ '

~'1\~llllt

l~1tll~ 1::~

~

lll.1rt~'1\.ifUU (1~lG1L~ l~ '1\.Vl~

'1\_.'1\l~'I\U t

..

Mt.ll,; 1~l~ 1M lAo1(11L~t' GJit'~~ ~l}l~~~l '1\L~

.a.&U~lllof\(1~(1'h~rttt. ~ t'L\6 ..

t~,tl~ ut-~llt,liii.&Urtl,ll'l\1}1

'1\U t' G[}t' GWrt)ilrtltl,;f\,},11~ ::~t~ 11 lllof\U l ~

l~Gi111~1

' ' 1\ rt~~H tYf ~~llG~L!\::UGil.l~1'1\1}1H t~11 1\

~'1\~LV~ '1\~t'~ Glj1'1\,!\llotUt' Gll.ltU ~lllof\t.lU ' 1\ llotUlllof\ !l~ljt'G."~ HUl~\ftlJ ~ll!tl41

. .

llt~ugpGlR

.a.tun;.~L»

.

' t'G111o&U'I\\'I\~H'I\L~~u1::~

'

lRUJ.G~1::~11 l~ll,t\

t~11tl~ llt'~ ~ ~f\GU ::t.f1::~11~rtlll

rtlt' ~UUrtlltt'GJillU '1\~L~Ul~ '1\_.'1\llo&U'I\t,

..

1\

~\ lG1t'G.lft' ~~t'~'l\1} 1G~1

'1\.V

~

~ GMilGl\(t~Ulllt-r::~~~ Lt.4LrtlllMt.t.

lllt.MrtH~£.t.r\f\UUMil.2-J!.~lG1 · f\L~'I\¥~

'I\.VG~1t'.Q~p.ut~UG'I\ 'l\)#'l\1}11llltrtlW Jl-~

f\~ :: ~~lG1f\L~U~'I\t~

U,t ,.i!U~, l~Uil~1G~~l~tU.11J~~IIo&Ul~

r1~1 '1\~'1\l.~ t.l~lG l~G~1Gf;~

t'~M~

~.Q.~\Ill~rt~

lllltrtlt

!b~\lllt.IJt')}

t.lU

lllofu,C\~ M~ft11 '1\!l-1 Ut~::»rtlltUGtti~\ll 1\

I

'1\Uilt.~~llolll~~pGIJ~t'Gf..\~\~L~ . ft~\'1\~

t'rt lG1Ultf1 \.Jt~ ~~~Ill

lll,li'I\1}1L~lrt

11 n.Qr-~r-GJtr-.Qt.~,~ pn r- G1tJ#nuu.~ :: tf1

rt'l\,!\f\L~.~\L~ ::~t-~ . '

llt,IIUI!~~.a.ltf\UU

f\UU 11.2-~ '1\1} mp.1\!~~uu '1\1}1

f\UU.Q.lt

~::1\l 11.'1\\l,!t'GJ#t'.Qt'~ '

t'~ll.t'Gil.t'lU'G~\,;1 '

.

Lt.4r1J.~L~ ::lrt~ 1~f\UU '1\1} 1'1\£!l~r1~}l»1

RUU llGl,;t' Glo\llf\L~'I\rl1lt ::~ Grt1 ::~ 11

'1\llo1 •

1,; ""'

.T Jt

'

,•

~


II w ree e were worn by c urti r nd by warn r m lnd ne 1 1n n icnt ume .

L~it um '11Jt~.vHL ~it u'hh1..lY11 ..l<U'1!l~"l v YIWIJ11nLlf LLflliv..l~tl.tJ 1tJli1~L'I.l1~11f1 nnnvm:1

~1n ::tin 'nt~.~::~t~.tl 1!llf1~vvmtlt~.~

L~tln '11tl-1n17L~it\Jf)'l'I1LL 1~::hl n '11 tl..l n11 L-a' n'l'I1\JHil~ ~::'1.11~n:: 1., ml ~

~

,Yil!

,'14m (1n nh\4)

~~41 Ym:\4111Vn\~~111'!f ~~tlunl'!f~UJV'll11

~

11'!f'3flL'YIVL\4 )j'v

he d of the Ro

mdet Phr n hi lett.

m1 1m'11~1 't'lfJt~.~~::~hl~1 n~m Yi'l1::

r i th

re t.

~

tlnmtt~.~::1mnm'l1tJvn~H1ni:!nnt~. ~1n imL 1L).htl1LUL vu ,..lL 7L~fl1!JLL '1n tlvnwh.;ro 1~ L 11:: ::Jt~.m7\hm'l1 vvn~1Ht~.nn~1nn11 1 11~ ::m~u 1 ~-'~tl.v!l~1n L'lit~.'t-u'lt~.m7fiv

lh~m'l1

~

LYi!J..lL .~L~!J1~n~:: L'11~v.n'1!J avi:lnn1'11H

~tl.vvnLtl'li1-1~u1 ~·1£im'11 tl..lL ·~~::n~ , fi1'11Dtl. ~'11tltJWitl C1~~~1n ; ~ 't ~tl'l.l11 '

'1t~.~v<U'1uavm'11vm ·~~~.,1~u't~tl 1!l m'l1~'1.1t~.'l.l.1 -1\Jt~.L ,.DUD..lnt~.1~'t~ 'flv ·~u ~

LL'I.lt~.L'Ii1tl7:: ~~~1Llf

~

~tiLL 11fv-1't'i!~v

'

.. .

.

...

l1JrJUU

II 7117:: lf1NI1111Nl'iiNrl'l

h f~£1/'tJJJVU ~

.

I

<t

rli W c} I Ill/ h):: 1 7(1 VIJ 1J

iJIJI '1 Mfl'l1J7J'J71Jc17fl

"

nufu llr1 1Ji'tJiliftJ uu

fl llc1]7117fl'l1J1]11fi'lOJ

mv 1m u;wmvn1 1r1 , t'l/nl::11::1h::mw1 JtJI]IIff 7

11!rJUII

t'l.:llll 117{JIIIIf'ltJfi11Yi111111

fl;?tiii1J!m 7JirJJIIr"'IJ w I

J

<

;(Y)/IJ/11 J?i?t?Jifli 71J

m ·mm m.~ mm?JrlrJriW

1Jit utt?J 111m 711f1iJ(Jflutn i1

Yi-1 tl..l'l.l1-1L'ih'll1vnt~.1~u't'11~v.a'1u~ vn 'v

llc71mcm 7J ian1rNn iJ

fi;){J 111111 cJrJOfl cJtJ 1717 c71/

iJn.,nt~.

1/:: 1/::W/ llifN117cf1111J

riwn .. nmrm , 7cin7wtN

LLYI..l 'flv "

~

1 •\J'l7!J1[J

ott

I 111/'lO:VIflrJ(/ltl 717 7 ~'If/

...."

ciJicJM'J Mlli111111il~

'll::m 7lli1'l'tiWNrJf1VIc1ilr JTM

JJiJ 1FJli'YJ~1/cJmfM

51


uno;J1nn17Hm'!l'tum79\n u LL 1u-1ilm1

'tio7'1Jtl01n~~"~"nno;J~~11~L u1n~ u1-1 n

mnh~~17'D1fi~1Um'll ~o 1r~

;J~U'UWliltt-1~'\.4~ -1L~LYi'IJQJ9J1fl

~'111u u

LYi'IJQJ9J1fl tl-1 'U;)~'Il1Uti'U~\JLL'IJ'U~O 1m:t OHtltlnLL 1L Yi'IJQJ9J1fl;}~ Ltll~1ll1U~1 tl 'IJ'U fl1tl~ -1LU\J1L1t\4 UOcn1ULL 1LLYI-1 m'lltt-1u1o -1"ltJ

m'll';l~YI~ ,~1h 1't~

~o 1r~~fi1U~u;) L~niom'll~nm ~1 u ~tl~L~;J~onuL il~LmL~ m'II~HL~il~fltl, tJ1~ -1~L'U~1ud1~muYi1~;J~a.~'tum'IILL

u

L1 U1U11L U'U L

'ULYIUL11L~'U;J~t~oo7'11'1111a.J 1~ lf1UL Ufl~fltlLL ~ 1'1J1U

ti'Ua.J1'U1'ULL 1 ti'Ua.J1tt-1LLfl )ju

,1'll~ULL

1

'Utl0';110\4~1

n

Liltl -1Yil "'t~'L 'llu Uflf11'U Sj 011 't.U rl'ULL Vii

~ 1m'liuriu

.

'1Jil-1tll1tr'll~~\t~ n ,

LU'Utll11lU7d1~1i'r \J1-1LU'ULL ' ,

LYi11~

L~tlYh11t\41~1U t\4!:~fi'Utl-1LYIUL11~ uu \i

1

Ltl1Yi1~11'11 1 ''U'Utl -1 a.JL~;)Yi1~'U111U tU

a.J~111'11LUtl11Uflil a.JL~;JYi7~L~1~ ,u '~ 14 L'U ~'" ~ 1 ti'UU1U'U Vi. . 2229 ;)~ L~'" "lll·h m!:'t'JfiLYIU~LtJ .._,1l'uL ~it um"'iriu 'Y\Ofl'U LL ~';110 o~ n4:;~om'IJ~Yhunno Yi1~1~Yin- ,un1 (1o 1tJ1uj 11'11 u., , L'IJU'Uii'ULtllHLu 1..-1JunLL 'llil-1'1111 LL

~-1'llLU'Un-l'IJ

~~«-1;)1oJu"lw1u

"lr~m11

nL~a.~1nm 1~0 11m1Unl';J'lJtl-1tll1, 'II~~ u dnu1-1'to

~

o '11

tlYi1nLL'IJo)joo~

·u

~ -1LU'U'IJ11tl'U 1~\tL'BUYi10~~"~~\t~UL'IJ1 'U111U tUa.J~111'11Lli'1HLL~'UU -1Yi1~'1J'UaJ 'IJtl-1 aJL~ Yi1~'U111U tUaJ~111'1JLL 1 ~UO 11'11 rved w

1

Y i lnthr r m,

hon Bun .

yudh

period.

aJ~L~Yi1~tl'U'IJ1Ju ,

Ltltl-1';110YI1-1

m7L~YI11UL u nnu ~-'U11UU71aJLli'nuH 11\J

1Uvf-1~UilaJL1iil-1\J1-10tlnLL ~~~11u

u1u)joo~ u'tum-1 , 7ilUT>U1 ,

~'ULL1 "L'Unl10U!Jd \J1YI~ 52

1-10

L~flm7m , fl1'11114i


£~

~ 11UtL»

61Sl 16°M Mrt~tUL(1~~trttU 889l·L891 °16°~ 0

0

8

'.'tLP.Lttn~~I.A.Lnt'GII. l ~11'-fU II'L1.4't\~1tLUit~11lllt~lt~ '"L '

4

tULilttbMlll~lli.4M~~rttUGll1~ntt.::tMII'GII.J't\M~::tM rtlt::tMII'G~1 L't\~1!!G~~~~'t\(\'t\LI.4~~HL~~ og :>:l4:>UCMCd u•a JC'IIlO nqv .<q 1141ldcrcw su:i'l tcnsn un uv

os

J!CN:lli :>UOIC:: UOJ:IWC""l a!IJ

q JOWJ UllWJIQ:x>j,~

"'- lOOt.\

0

0 ")

,<q ll!S:lUOpUJ JO SU

llll1'o'.to~

I

R

~~!c!I.~L' Wllo~U:;~,OOJI.~U[1t~f}1

9lv(: O~ O M

(! S ~~LUllo_tfl!J»~\~\!~!1'RW

,1~1;-~to~Lt\tLUIJ.~~Ill&1

llot.Ut~,~~UL~UG~ ~~L1.4Hl.'o'.Ln::LU1tLJI, ::

::

I

--

" l1\!1to,..ttnm1tJIL'\!11llU~\::LM~1

~'o'.~w,

ll~M~Lt::tMI.4r\~11ltoLr\toUtL~Ul1::~ 'I,J'

W

•,.

11'

I

l)llf

R

llo t.u n

::~11

to~'o'.L'J~UGLt1 '

.

l1~1~M~~

Grtn,t..t~V~~ lL 'o'.~~t 11:ttn l&-"le ::l[1 :fa

I

tf\~Ji,

~Q1HUtll~1~

..

R

l1Ltlt1.4~G!u'o'.\l&-"l&::t[1~Ln

R

U~ 'o'.L~ [1t~p.1L'~

'

~~ ::

'

~~UULl1"t,r\,Vtll~1~toGf1

L

to~ LllJlQG~~totUil.(C

.

IlL~ [1 ~\f1 ~U »n 1 B::tMG ~'o'.l&~le ::tf1Lt11 toLUtll¥1L'G!I.iltLG~Q1~\llo~UUil L'~

tot;~Ji,~UG\61ll.4~~t;toG!I.U~JNLtt;~l.4

~~

IJ:l)! ol

0 .<q lU:lWdOJ:lll:lp puc UlliiJ -

Lt11l1.4~L' G!I.~GIJmQ 1to &~1.4 1::t[1BL~l1L'~ "

R

'\~Lf4 1~U ::tol&L~ ::t[1UlU.N~Q 1

~~m Ltn1 utt-"~f:1::Mi~trG::~~Grt'o'.1~

ll1.4~r\~1.4Lr\1.4r\IJLl1lJ,lo1)1~llo~U

toG!I.JI, t.U L(\ ::t~\r\GU ::tf1~\ G~'o'.~Ltoto\6,

.

~\njl-1

~HUtll~1[1it-G1~}1.4 ~8U 1 ~l&Jil.(C »~w,

~Ji, ~Un ~'o'. 1tLUIJ ::~to GHl&11Jlt1 ~G ::LU 1

t\,.,~Lf4 .. 1Ji,~Un ~'o'. 1l&,2tUG'o'.L~Uil&1

~iltLGl&i\Ui;lt;,t.'o'.~L4r\ ~\ :;~,L~'o'. 1gtoG ~1 '

#

Lf4 1to~'o'.l&1:li.U~ [1 11toL ,t[11Jl tLG~Q 1L~ ~~1

Ji,l&1~1.4UIJ~iltLG~Q1llo~UL~~~1[1~

~GIJ'o'. 1toL.(\ ~,Vllo~Un ~'o'. 1li.Ltl1ttil llH~~

.

ULI1

. 1JL~'o'.1 L t"L\6U~~.(\UL~

.

t'lllQl!Nt~

11:.~

.

llL~GIJ1L'LL4L'M

n ~';'. 1tLUJI.LtLJ!-.'(\\llolU~LI.4li.Lt::t MJI.LtL'o'.l1 ~llLtL~::tM~'I111»

L~HtL~U)IV~

L

t,%4 '

"J'

9£(:(: ~ M ~\H u ~~.(\ ::~ ,Lil.ll hG t.~to t.u 0

0

to~Ll1lJ,lo1to~

}f\11~L~tot~'o'.I.4LnL'G!I.L'LI.4~l&1

tLUlt'o'.11lll1'o'.l&~U~~.(\UL~to...L4 to GJI(t~ lll&1~n_v rG~ \ ~~

ll~1L~L411

.

.

tll\!1\d- ~Gf4to G

~[} 1U GGl&L!I.~l& l&,lt ::~ t~ 11to t11111J1 [1 ~ LJ1.1 Ji,tul&L[1L~ ~11

llt)lr\GU::t[1M.11L'tt;::~~

f1V~to1.4,llo~U.IH~::m !I.UL~toG~1

tll\!1~

llLMntUG'o'.llt)IL'L411UU~~ L GM(U'o'.\~&Lt\11. fl ::t 'o'.::Gt'o'.1::~tol.4 11 UU tL U UL~ l& \! 1\6-~ 11, 0

'

'

l&GtL'LL41J(t~~ llG,t\U~ 1\!111111~ 1111

l&Lr\to::1.4

-qt t~,~,!\ll.(C »~\L' »~JiotLUJI,LtLJ!-ft'o'. ~\ l&

ti\ ~\~_vn ~.,._ 11lt;1~llo~U~ ~.(\~~D ~\

to~n Ltun;.::H~ ~ f1 ~t~ ~li.Lllo::t[1nJ.'o'.

n~::t[1toG.~~1~Q1Ll11lL~U~Wtf~UJ:\L'Gr;p

~\U~'o'.miJ.LnLr~\R~Lil~\G~'o'.R~LilnLG

L~1UGr\L~UL~~l&1:llolltLGtoG~LUilLkf1Lt

Gl11LtnLt1.4'o'.1 "l"

~Q 1L.Qo1tol.411UU UL'o'.L' ~llo~UL~U~ 'o'. 1\!~::nl II.

~~L~~~f1~~Q1&LGto~"::m~

toGIJ1~\~L.(\tLllo1Jto~~Ll11J

••

O<;

n2Ll1::t[1

L~L~1UGr\L~ULH~'o'.~

I

r

I

,.

R

.

R

Lrt~~ L G\6

R

.

~_vu.u::~11Ji,~U~\tLUIJL~~~nLtl.4~\ L~to~

'\M.(C

~\~llo~U U!1.11UtM

-.:

fuL~Lp.HrG)I~llo~U~\~»::UU.(C L~

l£(:(:-0£(:(:

0

~OM

(:

~to...Wil\.4~

'

.

L'Gl11Ll1toLI.4 ~\!1 tLUle'o'. 11lll1'o'.l&~ ~l,t-~L~ 1)1~


The lndonesian Creese Navarat Lekhakula

the pointed tang of the blad it em to b a part of, or an tenion of, the bl de' h ulder . Th ganja i both an element o th it an blade. large, a ymmetri at, ganja prot ti e guard that the cree e, whi h i not e en a hort word cann t properly be lied

54


in " hun hang, uphan Buri f lk in cr f rm b th

Ia t

hun

55


und bi g r th n br ad-headed ibl l

in en .

\ h n th

56
,

nvn::iJun'j::JJ m tfl 1/un 1/u

iJ'\.4

'1J1fl1ihtlt4ut4L~ql1m1m LLUU

Li

mn'Yl1~thom::ueJo ,

10 ·eJ .m!Ju

~ ~1LU'\.4flt47::djfl

UeJ0'\.4~

'eJLt4th::m 't !J

~~~~~f!Uflfl1it

i1't4LU'\.4 ~~~f\'YlHil1 Lfl'Uel~th::L

'1

~ UJ17tl~

' eJiJ hqj'll 1flhq)Lfl

L'Yl!Jii~ 1!J~~~1fl~th::'111'11'1.4ii

th::L

11)Jflt4m7~ 'eJtlt4L~ql't~

~ !J~t~~,) ~U1'\.4tn~ --~L'Yl!J

L'\.4'1J

"')

1

~

L'lit4f~~~i'l

~~~

mU7 ,

71)J'li1JL o!J1n1J

2-i1

1

~ton~ 'eJut41ft4~1nfl)J10 ~~ 1L~L'Yl it ~LrieJ~ LL ::

L'Yl!J

::Lth.\ ~-1 1fiL~ !J 1 ~t4eJO;l1007,~L

LL

~7eJD1';JLOi'ILm1::L1

''"m1~ 'eJ't2.if~Viel

tl Yiqpmtt~7eJU

1~ ty1fl1'1.4 th ::1m.i1 '"\uno u'l.4m::·

.JtW'~~Viel

L'\.4L1

1L~t4nll1~ 1!J~1).) u

1).)17tlU~L~lL~1J1JU'\.4L~ql~1LU ~~~~i1Uflfl1i4Ltl fl LLfl'\.4'1Jel~U7::L 'Yl

Yi7::el~ ~

L'Yl!J).l1tT~LLfi

1.. ~01, ~ ,1'll !JLU'\.471'11 1\1

Lflm11Uflfll'\.4 Utlel 1 '\.41 ,'Yl

tT~LLfieJ'Yl

11)Jt 11).) 1).)17 "~ ·elu u

~Ltl

2.i1't

11

m,

t~qJ't1tieJ

u

711L 71::~'1Jel~'!l11

;~,f'"~LrieJ~

'eJu

t~nlu

·,

eJHL~el~ 10~fltlf!1J~Lm)J1~ ,

'mrh

·~1Lfl

2

R j.

Biru uo

7u~U ~'\.4

Uflfi1U 'Yl1~Uflfl1t4Lm ~·'h 1~m,~

eJ!J, !J1

;,::!Jnnn~ Vi)J1U7 1 Uu7 1 ).)~" flft7. ~n'"

t~qJ"~

111!J~ ~L~el

U1t4LiieJ~( 6) -;,10~ 0_!1'1.4D1~u~'Yl1~ili :: ~

1 t41el

1)JL~L'IJ1)Jl)JeJ'Yl

'!111Uflfl1i4u1~

Lt4Lm ).)).) 1!J u

LU~Utlel 1 '\.41el

L1

1~ 7·,~n

L7 17).)~171'11

'1

L~Lu

Vi ·!J

1).)( 2)

1

1)Jm::ueJm

' mm't~t\n tleJ~n'"

mL~el~n17~ 'elut4~1J1~L ' ).)D1~·h~

L'\.4

iJ!J 7::71ilitVi7::n~

11~

'eJL'\.4 ).l!JVi7::7l itn-1

LL70

'el

u1~ ' ).)D1~

~ n~

1::

11 it u~Vi7::n~ Lfl·uo 7eJ~LL ~'1.4Uflfi1U

11nvt u ( . . 2121 · Vi . . 2136)

fliltleJnt41flrJ't2.i't~~~::rJ::'t~u1'" ~ " n D1~tl~U7::~'1Jel~)J1L Llit!J L'IJ!J'\.4LU'\.4 0

tl~7'!1

~1 ~~LU

L2-iLil1'1fL 71::U LLfiO'i11L !Jriel

~t4Uflt11t4L~Lth-4oU!JLlMMm~ 1 eJ!J, !J1 (5) Ltlt4n 1~Yi1::11ilit u

Vi 'IJeJ~eJ Lfl!JL~L'IJ1).)1Lt4mtu1~07 11i!J

..

LLfi '"L'Yl!J nu~ii

L'\.4-f'll )j!J'Uel~ )JL~~Vi7::L 1U71 1'Yl

'Ylel~'\.4 t\n m ,~

'elueJ0).)1LL

iJ!J

~ )JL~;JVi7::'1.4L7 17).)~171'!1m~mu~1'116

1~fuu'\.4Vity1fi1U

U'\.4Vitu1fl1'1.4!im!J7::w'h~ 348· 400 tl , -;,:: 1).)1 7·1~U n~1!J1 0

1::wh~Yi . .2127 ·Vi . .2159 m~ vf'll

ljau

"'!J 7!: •. 77LYi'!l7

5 Yi7::L 1U71·

(Vi . . 2173 · Vi . . 2199)

!J~Yi7::71ilitYi7::eJ~

(j )

LL70 Raja

111 1).) 1~0 '1111 ';11M17

1!-1

u

ouft '1 ut4L~ql\4'1.4LOfl

u~fn'Uflfl1'\.4LOH~::L !J~U1

Lt4n17~wn 1'!111~'1.4L

· 1 u om:: ,'1.4W1fl


1~qi111t1T'ItJLthnn1m1011

1i1u~n Dfi1U~mu.r.:,J1.,~uvnu~

0

.. 11191:::

L~thtfu't~a11111 tl~::: 1ifi.,riuuu1~ qJ~iJ

~ tlWUt~.~#it>.,L'I! 11mtltl.R_,~_,~ "' IU u

L U11LI1~M11f1~UD., 11~"~mun:::L :::

Yltl.,1LLi1.,1n\Ji1\JnL~L'Ii1titl.L~ LL :::L~i'l~ tl ,

D~Lt~.Lilt>.,trflfl1itL~

'1!11Uflfl1itL~'L m '11! tiu tfu111 LL n::: Luu1u tl

u :::01::: ,u

~mD.,1tl.m~.,\~~ tl 0

ilu1~ruiiuL~i'l1inu n01::: u~Yit>t'i'Hu

LL :::RfHf11

tt 1111 tl11[J

{ 1 L~1LL~nm~itU1)

"

u

L1Un11f11 L 1 o.,1~LnU1 u

'

L11tl.,1U flfl1iiL Utl.Lili'l., \ ~ q)L ~1 ty~.,

U~_~Wf11 L~1LL~

.Y.,mJ1uthL1lmi:m .,,:rfltnitL uu ~uu tltl'IJD., u

0

~tl

11 11

-

::

i'ltl.tnnmuu~.,

:'1 ,nn lULu tl

1iutfu~uflmitii011~111 °.,1Yltl.,1LLi1.,1Dtln ut>m'llfl

L1~1~u1l1Yl'ljt1.,1tl1:::~11 1fl

L1D.,1111i.,1LLtl f.,1 1itJ01.,1 ·niu L\it).,1~1n ' ~u ue.lui'iu Luu LL ~ 11~u DDn'1 tl1u Yl::: L

'1!11Uflfl1it111n

tl1::: ~1ur1nu Lt~.f11fl~t~.i'ln~1nmtlL ~1LL~ I U

;111kL u111ti~ t>uu1~qi 11101:::-

~1nLiJi'l.,1'ltl. L01:::'1!11 L01:::R111fl11 U :::

L 1LL~n1t~.D11

01:::uDn~~~., ~i'l~ty1fl1it ~'ltl

L1DRtl.li'1L~~1~~:::111fU J1~i'ILL fl:::m~11L~i'l Li1ur11.,1Ltl~1'll1U tli'l1tl LLfl::: LULL~ 1mitv.,iii'lunu :::Yli'l., 1 ~., ' iJviD~111TlthtlYltl .,1{nLL :::i)\.ln ~1 nUflfl1it

..11nm~itu1tr~~Utl.D~'l 11r11.,1~ 1.,1Yl1.,1LoU1

'

' tl1:::LYlf1Dtl.Li1U

Uflfl'li4Luurimi'lL~qii'l~t~.1t~.~_, 13oo u(7)

viilf'htl1:::LYlfltlH

i

fli'l.,1111~n 11viu!

111m nuL ~1~mD.,umtrflmit

~.,ii011

iJ011L'liuh~LL :::ii.,11t1.

flt>ci1 fl1

~ 11~.,1 ~'lltl., '

,;_, 1 L~1LL :::~ 11~.,1f1~ii ' ~111011\JL ~1'tl~L 11tlL ~11::: tltl11L Uti.~ , LiJtl.,1Uflfl1it \J1RY1~

'

~1iJfl1mh:::1mJtl.,1 .. 111kL u~n °11 1J''\LLm ~ 111ti::: LfltJ 11tl ~ [J~ 1Jl ~ miJD., ;)tl.Ltl. U~ . fl . 2121 fl1.,10\Jf'!!

iftJ

11L~~m:::t~.L1-

n _,~:::LU\1.011 .,11tl.Yltl.,1LLi1.,1H fHuu 0

tl. H~ ty1 fl1it ~ 1 tlL R1 Ufl fl1it

01:::ui'ln~ D., ~D fl'lUM ~.,D L 'ltl.M

n1:::ui'ln~ 111 ii'l 11~1~ 1~ i'l 0

~1D11~1

1

tl1:::1'flnn~ tluuih~u.,u1 uh 0 n °1111Lritl;111ti:::L U11LI1 ,11Yli'l.,1~ i'ltlt~. 0

t111um1 m1 011L ~t) m111ff'11vru ~Yl1.,1011 . fl1111Wl11'1!LR1U11'1!R11~(~.fl . 21 21 -~.fl .

L h1tlu~1Rtl.,101:::Ui'lnUu

~1 LLfl::: ~nuu t~ qJtfunLuu~#ii'l.,011'lli'l"

2136) ~1tlU 1Ui'I!R1i'U~1:::L~U111l11'1!1

L~1LLfl~tl.tl.fntl1.,1 j

011 f1.,1Utl.~ty1fl1it

.. 11 1fi::: L.. U11111i'l~111-, :::u:::~~.,o:~um:::i.,

Utln~ 111Lritl 11Yltl.,1LL~1LY1Yltl.,1L~ .,1 ' .. 111ti:::L U11#1tl.,1LY1L~~ LL :::Utl.\J1tl.\J1.,1

~:::afH 1ua1iuLi'ltfu ~1iJtl1:::111011Rf1.,

LL"""1u nu'1!11trflfi1ULL :::utJ.,a 11111 m11

R11.,1L Yl ~ L~1'1JDL ~L YlYli'l., .,1tl1u uu1~

Uti. OJ1n'li1.,1~~ t)Utl. ~ ty1fl1it n~D o:~::: \J

«

n~uthtl. 1MDt~.1Du~uDci~mvu ~...Ju u

~1mquu111

mnf1.,1Utl.fi.,1R11.,~ ~ .,1~1 ml'D.,R11 ~.,

1Lh nLYJYlD.,11~ .,1L'Iiutiu Ltl.~ i1:11 _ ' 1ii:::L."u11111n °11tl!Jty1m11'1JDL~~ oi'luu

tl.1U'Ii1.,1~~ ~t)Utl. ~ ty1fl1itLUti.'1!11 ;)tl. nm~uu~D L u11 LL'li .. 11 1lfD~u~umn~ 1#1 111i'l~~thun:::La::: ~.,w~·i'luflfl1it tiD 111 ~11LfiU 111tiut\_,_,,u tiu~ ~ .,1'1!11U flfl1U LL fl::: 'tilL tl~uu111uuntlfl1Rtl.1tla fl111 mu

uri01111u~1

L~11d1~f.,o:~1nafHuu

flf.,1~ 1Lh;J:::Lmo91fiLUtl.Lfl~tl.,1 "'.,1L1U

L hLL~1Lt1.011Yli1 tJ.,1U.,1Ut1.01:::UDn~R111 L1 1~ 1UU~~"-;J1n~D~U~111'l1miJD.,,tl.

~_,\u~ ,i1ut~.01:::ui'ln~ 111ih h 11\j1m uu01:::uDn~ 111d "Luuuum:::ui'lm~n ~D ~1flfll ~~.,~1n~111~ tlUtl.L hu 1

u:::tt'utlu01:::ui'lnit .,RfH\u 1iua 11Lh

.. 111kL U11nL~oUi1LLtl.,1Utl. 11101:::\Ji'lnLL :::

~~.,1~'Luu191::: '1!11Uflfl1itL1Un11 .. 111ti:::

~1:::t~.L1flTI11~l11'1! ~.,m::a.,~mi'l.,111'1!

1011Yli1 i'l_,u_, -11 tfi:::L u111~Yli1 D u.,1

'1!11U1tl.~~u1un:::L :::u_,fl.,tlD11

11Ufltl~tl.1tl. 15 u LL ::: Ltl.L1mtfum.,

;111kL"'u11Luullum::: ~ 'lltl.,1fltl.Lt~. ~~u1u

tiunm~m:::1'Mtm:::D., mn (Raja Jjau) Mi'l.,1Uflfl1it uu01:::Ui'ln~fiTiiimu 400

0

LflU11

tfu

~111ti:::L U11111tl~Uflfl1itLriDu~ .fl.

2121

tltl111iin~fl1UUUD.,1R11'1Ji'l.,1~11 191:::

LflU 11~i'l ;11nm ~itu1~1i'l ;11nmriu1 111

.. . ... .,1L1tlR1Lill111 nL11tl.,1-;Jtl.L 0

.. 111fi:::LflU11111LfiU~flLt~o1'utfu

~"Luu

.

..

'

0

u1L1m~ Duu1~qi~u1un:::La:::tfu

..

fl111fl11

U-;J~Wi'l!pllYI1~fl1.,1R1UUflfl1it-u11~11R

1ii::: L u11n~uu1t1.LL fl::: L~L flnuu tltlfl1Rtl.1

v.,tl11 n!JL uu m L1m~·L fluu1 ~ "L uuLitu

1~uD11n ~\JLL fl::: 1~utl11L il nuu?lD fl1Rtl.1

#iu1iM1D~tY1~wtfu Lmi:::i\utnnm

DR fl111 ;11nm~itu1~.,1~1Bfl1itu1fl01111

tfu tlnL~·nR ;1tl~11i1 u , nn fl1UL uuD ..

~1

60

~tl 0:1:::

\unn

~tl~.,101::: ­

0

0

Yjn01:::UDn ~D~:::u.,01:::UtJnYi 111

11

1ii:::Lflu11111'hmu~U'101:::ui'lntluLL 1 °., 1~ fltl. ~i1'1!tl.1tl. Utl.L~ t) ~ 1011U., u1.,11::: Lflfl ,

~1nuum.,111~nuLm1H'lltl., .. 11 1ii:::L u11

fltl[J~1U1tl L'IJ1h111H'lltl.,1;11tfi:::L [J11

J

o:~:::u~ ni'l~Lt~.U1LL :::1~11\m~u ~

uu~~ tlitii tJ.,1Wii1 RD.,m:::uDn 0

\


I9 t'L'I\G~(b ~t'1\Q

L~ ~LWtC! &~L~Ij LWt'I\QC!~U!iJ 1UC!I1::t.U'I\Q

'1\LltLil::tM ..,

'1\,C\~~(\ nt ~t~%-~11~,~~ L~I1LtlAft~'1\:}'Cm ~ '1\t~

1

"

'

rt~ L~Ut'ttlA::tULl\~rC!t-Lt~t\(\~~(\

~~L~tdiw. '1\QC!~t-~~u C!l1 ::tuu~

t''I\~UGI1 ::turlC!rt'11.Ll6Lil::tM r . ,.;.;

L~~l411Lt.UrtLWLl\J.4~

~Lltt'GfJ'ItLUrtt.U'I\%-::lt ~16

1)Ll6t' GIJ1rGI1~

t~l1~t-t~ ~M~t' GU'I\:}'::'1\1 n.,

~Ll\Ult ~rt~C.MlA1t'tULrtLC!1::~,, HC!~~ ' ut ~ 2 ~ nuL~

rtt.U L~ll.t' ilt'C!(l'llrtl!t'lt',»L~ J.4~1)Ll6Lil::t.M

U11) '1VlC!~UC!I1::tut-'I\~'11..Ll6t'C!rt1 ... ..,t.~'l1.t.l6 ~·.... w .,. r ;,; •

::t['\[1~t'~ ~ ~ » 'l~tjt'rt '1\LU » ttl1t'%-li.Lt::t.M

( um

.

rc n~, ::~ 1 rc ti ~nun~: '1'1\J\.n ~~

~

I

L~HU~ t\(\

( 8 )L~Il.t' »t'GfJ1t.L~tL~t' M ~~'1\~t't;l'I\Q

t'C!UUil.'(\t

C.L~U'I~tf\1 L'IU tU ::t.Mt- t.lAt'~ rn

t'GIJ1t'flo'11t'_G

Lt;t'IL!1-1Lrtl'tC!Ilft~~l6Lil::W\&,

~rt~Lt;t1LrtLJt'l'l\l;UU Lti'ILJt1Lrt ~Ll6Lil::t.M

~'1\~ULil::tM

nLUt'.}ltLil::tM

tlA~Lil

::t.M»t t'GIJ1tl\t'_Gf1~LW(l»tC.L~U'I~tf11 L'IU tU ::t.Mt' tlA~~

L~ll.t' »~rC!LrtM~t'GU

UllJ.4~~l;t'rt'I\LU »ttl1t'%-li.Lt::t.Mrt t.U~~'Irt

t' W

!b~tUGI1 t'%-li.Lt::tM'I\tH1 ::t.M 'IU HLJt1

~~ Lrt '1\~JI,Ltrt ttll ~~ t.t;'I\LG 1\! M~t' C!U Ull

~Ll6l6 (\t' GtP ~(b ~t '1\Q(l L~I1Lt.lA

Lfu M'1\Q

(6) .. --- ~l6Lil::t.MC!~UGI111,llt'~U~L~X\t'I1.J'

m »ftV.G.ttt~U(\t'GIJ'Itl\ '1\:}'L~t 'tnt ::~11

LC!'I~~~~ '1'111 t ~Lltlt(\t' GIJ'It'LlAGfJ'I'I\:}'~Llt

t-~»'11~LrttL~U~~~t-gt-L~ll»UC!1UL~

t~'I1J.4~~Lltl6(\t'GIJ1~2~UL~t'~~

llLltt-~uu

(b ~t '1\QU L~ '1\Lt'U_t\ML~ 'I~ t ».}L~tLUt' G1 li.Lt::tMflt'~

-----

~Lltt'GIJ'IULHrtJ.4~t' ~

t''I\~UGI1 t'l\ £ n'il::tu

r

:

t!~ 6 11~ UG ~

S tLil 'l UGI1 t1) l L. n'il::t.U

...

11~

t'Ut'l\ 2:

r :

UC!16 Lt £ tLil(b~t'I\QilLtU~lAt~'l1

~ 'W ~LU :;n['t 1• ::t '

:; _,. rrt 'It' Grt'lrt tfurtLtt' 001U.t.l. ., ., ,.. ., , ; ; '

UG'I\,V11t.~_ll~ f1~rtLl6L~Il.t' »::~1'1t'~lAMt'Grt'l ll~lAUil (llL~1fl.) ::n~~~f1.'(\Wrt~1 L~U

Lll::t.M ~'IU ,ltLtt'GIJ'It'LlAf1~~1)~M~Ul6'11 •

"

~00[1 t-.~~::ll'I'U.!;.\t-Pf11JJ-~M~Ul6'11~l6(\

LrtG~1-----11~U M~LM»t tLUt'G1li.Lt::tM(l

J.4~t'~ \!l#tt'LlA~lA1::tf1~lrU~1

-U~ U~ti! llfl'l::rtQ ll '1\G~'IW'I\::t.Mt'U

" ::f1lt::tl1,ll~G\&t.LU~~'I

LtRJI.1::tM~~'Irt»Lt;t1nr~»'IJ.4~ 817ll JI,Lt

" ~ ~LU ::f1lt::t

::nq.ll_Q.flt'~ ftLWt'»tLU~~~lAtL~U

L~1

t' ~::ll'I\L.(\~11L'#~ '1\~ ~LU

"

t'rt'I\LU »ttl1t'%-li.Lt::t.Mrtt.U~~'Irt »»t C.L~U'I~t['\

' " 1 L'IU tu ::t.Mt' tlAJ.4~tl\rGL~'I::tM

~ IJ'Irt illALI1 ::t.M

Ul611JI,Ltrt t.t.Jt ~16 W'I\I;!Lrt

M,l-\t'GUUilLftM (62:£2: . ~ · tJ,) 817ll li.Lt.U,.

u~ii!

ll(l1::rtQG~1 JIWU(\t'GIJ1tl\l6Lrt

M~t' C!UU flLftM

"rG'I\,VI1t.t.LU(lt'_G~LftM11,V

1

M~t'C!U

L~Ltltt'G~'I\ti1LtlAt' tlA~~'1\LU »tt11t'%-li.Lt

f1~rtLltM~t'GUUil

(llL2ofu%-n.)

t~'I'IWrt »li.Lt.ll~%-Ut't;lU 'IUR 'II;!L~

rtLW!' »

11Ltf1U~1 LM~L~~GillllAM::tM~IJ'Irt »lALI1

::t.M~UL~t'~~

C.MlA 'It' tUI1,VGJtt'flo"J.4~~Ll6

I

L~tL~U

~Lltl6(\~

'

t'~ (flL~fu%-11.)

Lll.~ 'IU ltl\li.Lt::tt-~.11.(\ ~ tL~tL~t' Mnt

~~

::tMrtt.Utl\rC!L~'I::tM~~1rt»G~'I,

"

'W~LU::f1tt::t11,V11t

.

"

1)Lltlt(\t'GIJ1\!f1~ Ufl~~ Ll\~M~ft1'1'1\l} 'I

::n::~~~f1

·16(\t'LlAULHG~'I

U~1 LMhM~GilltlAM::tM

~ ~1 rt » lALI1 ::t.Mt' Gll.ll.(t »li.J. '1\ t Lrt L l\~~

..

'1\'1\C.MlA'It' tULrt1)UGI1::tu'I\QL '1\t.LU

::

11Ltf1[1~M~

(s)

t~ £ t'L%-UUGI1::tUULf1 t~ 6

(~) ~.Ll6Lrft1'1Ulf1'1U t 'I ~111lL~rt~~~'1\Q

rt~ulum~n&'

hLt-~.~~,.!.4~'1\~::'IUn.· 11~

':lJ:l4 MOJ1J IJIM 1JU14l0U puc '~:>C UJOj :141 WOJj lll~4 :141 J\Q 'i:>IJQ 01 p:IUJnl U:l:IQ SC4 41Jil;) ;)4.L M IUC.L, JO U:>~nQ ~41 ~J;)4M ~l!S J\JpUOOJ ;)4

' IUillllld ' I

t'~~rtLl6UUtt11 '1'\1}'1."~

~G~'<\lLUULU~1 U~'t\\!'t\[}1!)1Ut1~'t\~ !)L~tlfu .... "IJG!l'<\~'t\L!l

G~~LltLfu M'I\Q11,Vtll\;t'I~L '1\11.'1\Q'1\1} 'lt-G»~ UGI1::tu(b ~t'1\Q

llG}I11l~1C!t'lt'~ 'I'\I}'IJ.4W

1)Ll6LfuM'I\QC!~U.t'I1UGI1::tu(b~t'l\11 ' ~~t'rt -'1\LU »tt11t'%-lLLt::t.Mrt t.UilLtU f1~UUtti1G:'I

c-~,~~'1\t;'l\1}'1 (llL~fu%-n.) LII'IL~G~'It'~'l'\l}'lt.LU

::n::~~~f'\'1\:}'

U~l1 ::t.UrtUlt'~t'~

. UC!I"\t'Gilt'G(l'l'l\t(b~t-GlA'I\Q

::tMHlA

( 6 ) .. LI11L~G &'tt-~lbfl-'1.'(\tL'IU tU

tL~UJ.4W~

.!.4~ !b~tt-G(l'I'I\1}'1'1\:}'~Lltt'GIJ\,

L~tL~U

~

Lll.~ 1Ul6X\li.Lt::t.MI1.(\ ~ tL~tL~t' M'1\t

.. J.4~ (! ~'lt'~Gl\ ::ut~111)Ll6Lil':t.Mt'L '1\ '1\ll~'l.'(\tt-.~11,$-W'I\ 'l::t.M~GlAf1~~~»'I

UL~'I\G~'Ift~'1\%-llL~~rGC!~::U

~

G~'lt-~(b ~t

IJGl\::UM~NWUt M»tt-~11! H '1\~t'tl»t


\

t'~'f\~~)

..

nQUGI1::.t.UULf1t'ti1G.t.n.~1

tt: s·s G&'f\ ·rt.a.

S~ [lmtt-G~UL~

'rtJI, 689 ~j(!~lttlrln(.\t)l rlG_t\U~1~nGt-

.

(~)

nt'f\11t'tULHL~ (~) nt'f\,t't

'

UGI1 :: .t.Ut'CH1t'.t.L~nQIJt',l\~:;.t.MG~1L.n'f\ I

>

R

L~.t..t.Jt'G~~I11111t-~::.t.'f\11,V~i!~t~

t'L~U9

"rtJI, S" ll

<:<:

Lrm.~11Jt-t~

' rtJI, S'68

9S<:

rt~fJft1.G~1rlt!Lt'rl~1.t..t.U~tG~1~L~::uc-1'

rlU.1. .t.L 'f\U.IJ :;~ 11

R

rlt,'lrartt~nLn~

n(.\t' ~rll~ .t.L 'f\U. nQ 1t'~

.H1\.M~»G~1.t.L'f\U.

t'l\~::.t.MG~mQmt ' ' R

~

"rtJI, 9£

'rtJI, Ol

:-

Gt1JH

L~n,l\rl~»l1.t.G&m,Vtrl\!1.}11LW~t ' ~

unMt:HU.~l;L.t.1)UL~::~11

(fl.) nt'f\11t'tULHL'f\ (u) nt'f\11t't I

t'L~U

Ln'f\nQrlL1·4nL~G~'f\ (~) nt'f\11t-t

rt .t..t.HrlU.11U rtG'f\U.rll R

nr:HJfl.11.t.L'f\U.IJ ::t:m

(t-) nt'f\11t'tULHL'f\ (t;) nt'f\11t't I ·rt.a. ) nt'f\11t'tULHL~ (fl.) nt'f\11t't

R

t'L~Urln~Ltm»1rtt't'f\ , I • 't ,.. I

·rt.a, 9 t' ~t'~l rtltt; "rtJI, S£ "'

I

n~uu.raljt;tw::

1Ut1:f\ 'rtJI, S

t'G~UL~Ulf1UL~t'L~

'rtJI, 9

rt.t.U

.,u.tm_t\~::.t.MG~1, 1 L~!)L~t'l\\A :: .t.M f

I

_ ._

I

I

Gt1Urlt1rl~1U U.WL.t.ttMott-~~::.t.MG~1rl~1 R~1Lt

(n~;;r-afl.

(t;) nt'f\11

.u m::.t.M

U L~ UGGM U.L.t.ltLrlnGttn1J-1.~L.t.t:~ nM1) ~L.t. :: .t.Mt'.t.U.~1.~~t-G::.t.M.t.tl1t'~~L.t.::.t.M

vv ~1.~~C'G~UL~Ulf1

"rtJI,

R

Ln'f\t'G~UL~Ulf1~}~ (u) nt'f\11t't

R

n(;\Url11}'f\L!},':trlG~t~IJ~t'G

nt'f\11t'tt'~~rar-~'f\~

(t-)

n

z G~111L.t.urant t~ ~ /l ~ ~j lnfl.t'G~UL

ftmtn(.\IJ ::~11 G&1t.¥\~U. .t.~t'LJlot'G»rGnt 1

·rt.a. 6L l

(~) nt'f\11t'tuLHL~ (t-) nt'f\11t't

.. .

R

~1U~HU.f1.t.nQ1~G~'f\nQt'Gfl.rll.lo4

rlWf1 nt~

"rtJI, S t't~t'Gfl.t'ti1G.t.n,~1 ' rtllt £ [b 'f\t t't~t)l II

t'WU'f\Hlt ·rt.a,

II I R fu r-t::.t. .... uu.ra~t;t • ...,tn~r;s ·rt.a. 6 r-tl1a.t.

R

n~1

R

t-t::.t.'f\t'Gfl.nL~

11,VrlL~t;~rlU.1.rlL~nr:,

II

t' Gfi.L~ U1~jJt'G2oi1,V rll~t; [1.t.1Jn~t-~::.t.'f\ "'

t'Gfl.nl~

II'~

n

ll

t'L~UULf1

£

Lt

.

tlrl~Lnfl. ll.t.rll.~Ltlnrl_2.~1U.t..t.t'»t-l\~ '

Ln'f\t-G,t1UL ~ Ulf1t' W

~1Lrt; nQG~U~LH~M1G!)'f\11Ut1:f\n(.\

.t.LU~L.t.ntf11.~ t»1t.t1 111!\&t' ~ 1t' ~t~ra

nr;1r- .t.11t-1,!>11rtltt;rt &»m~ ,,.,(.\~!nt'f\11t-tfJ

::.t.MGt1 L~G~IJ~L~t'~~::.t.MG~1 n~t'::W

v r;s~...,"~ L G!:

t'tLn'4rlGLn'f\l t;t' G»rlGt-t::.t.'f\rt 'I I "" I ' ' t' fl~t~Ll,m~~L nfi.U 1!11 ::~11

n

II

UGrl::.t.UULf1M

II

t'L~Urln'.k!Lt1

'rtJI, S'li':

I

'

11m1nrn1[1ltt) •nt'f\,t-t

R

n~f1.t.IJ

f11.t~[b'f\tn(.\fll I

I

~a,::.t.n~~~rlltlntn~~~

~a,

G~'f\1ULID1!b'f\tnQnQ1!)LttlfuMn(.\

nQt-Gfl.t'~~nL~t'LU.f1UUtra nQH~Ut'.t.l&

t'LU.n'»::.t.U~.t.m 11rl&1t'G~UL~ ~&L!}rlt~

Ut11tl t' ~[1.t.nQ1G~'f\L~ M1t'Gfl.~»rlL~f111' .W

- ::.t.n~nQ1L~n~Mot

,.,~, ·rt.a. £·u tlrll~M,tJI rlu.l.rlL~ntra II

R

I

~-G~tG~'f\~1.ft1.nl\L~M1t)l

t'G~UL~UGI1::.t.UULf1

L ~ 1;.t.M~~1rt »U.LI1 ::.t.Mt'Gfl.t'~~ :: .t.MG

.0.1J1.

t1

Jltt'LU.LftM11,V11.t.f11.UrlG ~1M~,nQ1

U.Ln'f\t- ».t.'»L'f\rt!.tr\t'~~L.t.::.t.Mrt .t.U

n~

tLW Jltt; Lllt'LU.~ \!~L.t.f11.~ ~»1 .t.LU nt

... . ,..

t-n'f\UGI1 ::.t.u u a~, n»Lnu.nn nrq ,.,~,

.,

~'f\~trt'f\L~ ~.t.f1rllrt'f\

(t-) nt'f\11t't

' ' !)LttLfuMnQrll~~rllrt'f\t'G~1~,rll~

.-11

~

:;~, (t;) nt'f\11t'tt'lt'f\::.t.~GL~M1rt 0 I ,.

t'G~11JI1.t.G&1nt::~11 ~»11 11'~11 t~1 ~1

"rtJI, Hl

u

L t'L\&~rlLUt'\6111! ~1L~ ::.t.[1.t.L'f\U.

fl.

t'Lfl.t'G

t'L,.t.f1~ ::Htt;~UGI1 :: .t.UnQ -::.t.Un(.\L'f\~t'_G\6,

t'

l~

11MftWUGI1

ft'f\tG~U~~~l.~G t'f\

.a.

&

0

>Oqw,S I;)JJC8

lnnw t\1'\U (11"\ ::r.u Ulj"\

\;)~i] IIUI~

J:~p."o~::>

JO JICd PJCMJ 1

Ll\"'-~~~::r.Y.

t\mGiU I.f

\

~JnO.L

:1104

~lat..\1~k

puc 4J;l:IJ8

t\tt\ll.t.

't\L~ Liu M 'tl.IJ


he Que n

I Patt ni (Phay .:.

ni)

u:rnding n the lawn in I r m ot the

llnl\try

f

c en

building, B ngkok .

I he in" cd in .rinti n l11lcd "ith iher '"i.n' the name "l'iiat ni", and it

tUU

I the un,

¡haroe, "I . ( .tile )"

JLYi 1ttJ D.:U1JUUn1 :: UilO

nn~a

B th trunni n .nd an 1n ainti n n the harn:l r m the l lr\t Rc1 •n (Ram 1) .


he engra ed fa e f one of the trunni hewin

n her ldi li n

within n annul r ltern tin

~l::~~~tllJ ~Yi1rlil1J

)1

nr

I b nd .

~

1 he rear p ir f rin e e¡ w1th f1 ed rin

Th p wd r h mber e u n hewin rimmm

64

.


Lail of Lhe tendril

rnamenL at

Lhe fooL of

he framed • nd it gr

ef r

rin eye.

rea of the Lou h-h le fu e of I

e p wder.

'1\UhJ'IJtl-3 U

.

"' 'mtlu"H.lmo3li'm'l'l I

'\.\1-3-3DUW

h ba e proper w1th iL rimmed L 11 con nd t 1 ung horn-like lip.

65


u CL6 1 'uopuo1

·u

CL61 ·uopuo·, " Pl'l

c "1"~'H

' ' Pl 'l \;>upc(J:JU;~~' ::~uu1n•) •,uoj;o, u

( flUOPQ '\J;>(I IIJ

oas· {o .1JOJSIJI S!..JUIIl') .JI{..L

u;~<.,.

i\Jel!I !I'J

uJ;~po lv :

") ·uo\u4or

·~ L

'I 'i\;>\'1:><.l l'\ pur.

v~ t.LU L"lllltt.t.M.~nlll gl~rt~r- l l t.~~GL,lll,tiUlt\[l .•

~n :: t.M.~"M.!/ll.Lt::tM. "QLtLI,t 'OL

9U LX\""

LIW1Uitj\ll.Lt::t.M.I1,(\~Uitt.Ll6r-M.

'6

LLS ~ LIJgW LIHL UIJ~ ll L "lllt Lt~n.~g~llrtlt.l ~t.Lli~M. (ua~g nl rtll.) Lll~t.M. ' _!:\it.ll!!r1~ '8

Z

vz·u

Jll!\J;~,!un

uJ;>lW!J 'o.lo/OJil! JU.JIJUV p u o o1p u1 :

·a

'nn4c":>O · L

ZZ U II ' (OJ\ ( :l:lU;)J3j;)'ij ·g IJ '1 MS W14eJq ( ~L~G(pvzz · u II ' I ·d '9L6 1 ·uopuo 1 's;>ucr puc PICUO(JJC I~ ".(JO/SI JI .IJOI 'I' H fo mpaodOiJ.fJU'J (I tl

ii i{.L :

u:>J3J3'ij

·s

N '.L •.<ndna puc '3 ' 'ij '.<ndna ·v

'OLbl ';>n!C H 34.L 'JI04f!N \11U!IJC ~V 'IUO/Od JOlO:YIJI : ' 'I 0 'llCh"\ ' ' V 'Mfl;):l.L '£

(9) L!\""' 90S~ liJ gW L)J t.L U~~ G £ ~rt~1 £ ~IJLIJtLitt.Lli~M.rtb. :: t.[\Lt\W: Lll:: tM.rttU ' M.LII~Lll.LU'tLit · ~ 6S Lt\ ..... V IS~

v' ~rt~1 Ol ~Q tU Lf\

t,tiUt'Q!!lt\(! : ~L~li~~ ib LtL »

·L

t'Qt'lQ.t.LllUQI ...

~\~ ( C!l:l~L~~L~rt)

U.~~t\~t\.VIlt~LflLl\t' ~

r..Mv. ,c- 't.un\r(l

~GL~. ~W~11~t-LJMf.!:,~lt,,

::~ m~u ULilt' C!IJ 11,! Lfl L~ 1::~ ~ t\flLV 11 tC!.t.1

L~Jl.C' » L il::.t.M~,C!t\Q1t\LC' lllt

t'L~ u 11tl1_.t.~L~t\(;Jio\ft~~~L t\ll.(b ~t t\Q

em» me- »ft~rlLWG~rti:l.ui:l.llt~.~t~liJL~

~LMIJ~t'~f111C'L~U11t_Q.\~!b~\t\Q

ll~l LM~ L ~ ~Cl ll ~ V.M :: .t.M~~1rl~V.LI1::tM (t-C!~ C' C!~ 1)

.nrC!!JLl6t' C!IJ1t' Cl t~Uf1 t\~::1\2 ll.t\\ ::L.t.M1

llLil

(Um

-:: .t.M~~1fl»V.LI1 ::.t. Mil.(t»JI._.t.t\\

UG

Ill~ LV.I1_.t.~L~.Qo\t'~

1J.Ll6Lfu

t'C!IJ1

'

Ul1 MRo\ ::~C't;~UC!I1

::.t.Ut\(; t\_!\t'~ (b ~t ~L t\11.11 t t\.(\LV C!~11Jft~

L

C' C!fl 1t\ 1} 1tll L .t.l111l.(t » !Jll6l6 .(\t' C!IJ 1

~»1) ~l\&l6t\(;C!~t\,V~~!b~\t\(; u~1 LM~

}lt»L~~::tf1U L~I1LtV.~Lf-4 1

t\Ll6ltflt'C!IJ1

L t'L\6t'C!IJ1ni}1Uil11t'f\11Lrt.tt~ !b~\~Lt\11,

llV.~C' C!ll.t\(;C!~ ~ tllll111 11C!~ ~ ~!JLl6Lfu Mt\(;

L~ i~ Gilll V.M :: tM~ ~1ft QV.LI1 ::tMil.(t QJI._£.t\\

t\~qlC!&1L~ ::tf1C! ~~fl C!(}L~ ::tf1t\Qt\1}1,So\

(OL)!.4t\C![1

t\(; (t\~

L u~m~~1~[11

~t.Ul!Jt\~ 1 ~1J.!JLl6LI1l Mt\QUGI1::tu~

t.

~Lt\ll.t\Qt\1}1t'~~UG11::tU

C: l>

::l:lt'L!I-tULrt ::.t.f1t'C!~UL1iL~UU~1

l

c- GJI ::~ n.!\!b ~ \ t\(;11,Vt- ~t ::~~ n»::tu u"

.

~

t\~ 9

L~U

t~ l

11.VLf-41

tULt1111l.(tQt\\::L.t.M1

I

1'\.Cl~~.(\t'C!Jl.t~ g·g 11.lJLf-41C!~~ t~

1\

IlL~ L~tlll

~ VtLilt'LJ.»::~ C!M(b ~\t'C!~1t\l} 1!JLl6l6£l

Ll1 1 :: ~ 11L~U U~ 1~ t\(JU~ L~U ULfl~ t1~V~

~~~!JLl6Lfb Mt\QI1_.t.~Lp::~ 11 t'C!IJ1n,Vt'C!Q

L~UC' '»::v.::f1C' t111J::H~llll,t\~

H11~~::~n.v

'L

t'~f\11

'

'

I

I

(llL!;i)

ll~l L M ~L M ~C!IlllV.M

1

L~rlt\QC!\trtU1~U C!l1 ::tllt\(Jt\t~

t\11.::1U ll.t\\!JLl6L rULf1~f1~1lL~fl~~~

L~t-~ »,, t\Qt'Gil.lrtL~~ll

t.MV. 1C' tUUI.11lL~t\ll.~~ JI,Lll~fl ttl6t1t\::t ~ ~1 ~ Qll.(t QJI._t. t\\!JLl6l6 flt' C!IJ 1~ t\~C'L

1

::~m~u!b ~\~ nuu~

fl~1L~~~ t\~ 1::~ }16 QLI;~::.t.f1U L~

C'L~U UC!I1 ::tu ULf\

L G M~u~::ll::.t.n\c-~G~m.v •

1\

ll

L~U ~ n_clflt»LJ6~::.t.f1)

tl) gl ·s n~,!l~!b~\t'GJI::~!JUGI1::tunu

t\.Vt'L\tt\,VI1V.::tu

~

L~::ll

~.

~

nuc-~n»::tu11.V.S.\ (rt_.t.ll~l~ 6

m Lrt::tf1)

· ~ t\t~11t't11,V · ~ t\t~11C'tt'L~~::t

( ?. L 'I L)tl6fl1 00£ n1Lrt::.t.f1::!l.::.t.t\tt\Gt\i\11

'l

H~ :: ll

IlL~~ 11111 C! ttl t\\rC!t\t t\ll.l!Jt\11 t\L~C' LV.

- 11111.(' QC' C!~ UL~ ULf1C'LV.h.t.l1~(b ~t t\(;

·c

t.hllL»

' flJI, gl C'L~U ' flJI, ll t-'»Lrt»1[11 Lrt»1

ULrtt\,Vt'L\tlll611ft~~ U~C'~::Il::tm Lt

~Lt\11.\611

·v

u~t-Gt\~

- ::tllt\(; ' flJI, l'L !b~\t'L~UC'WrC!ntt\11.1

t'~.t.LUC'C!Jl.Mlll SV.~::tf1~\ L~::~t\(;U~C'C!Jl.

·g

~UU.(tLt

t\,Vt'L\6

::t-11 ::t '9

L~UU_t\~::~11t\,VL~U!u ~\n»::.t uu

C'*

1\

H~~

!JLl6l6£lt'C!fl1 'L C!~

C' C!IJ1 L t\1}1!JLl6l6fll6Jl.1

C'~

Wfl1 008l

ll,t\~

gl

~ij 1::tt\1}1L~t\~_e.tpUGI1

t-~M1t-_.t.mt1t.mti1G.t.n»1

'rtlU s6c:

Wfl1 09 1> l ttl Lfl

- :: tf1~ uv ~U tLflL»!JlJ.LltLfu M t\(;~L t\11. .

·rtlU gvl

·~ t\t~11t't

~

t'f\, (t'C!~C'C!~1) L~Jl.C' »Lil::tM::1:111flLWC'

t\(; :: ~11

llJIGLil::tM~\ t.L~U1~tf11 Ltll tU::tMC' tV.~~

c-~~~s-) t\(;t'L~um t, &11t'ti1G.t.t\_)t1

llLJ}t\ll..t.Lllt\\Ut~::»ft~ ::~t~,

~L~U!b~\LJ2::LtM1 t~ l/L v C'~ t~ 9

·rtlU geL (·u nt~,n


The Queen of Pattarii Sarnran Wangspa

raLh r Lhr aL

7


ummar

burial.

68


เนื ้ อที่ โฆษณาเดิมIL C'11-"1G(H!L~f\

t\ltllL~ 'r\

C'\611'n.lJiltflo~Ut.11t\~~b

C'

t mb um

t.l611~1 L~1

L~~fl11~ f\b L~L~C'!lii.11Lit'r\ltlt .. 11L~'r\C"~f\b L~ui ~»,::t.fl

~~1ft

flft~~»~~ t.f\lt»~Mlll »'n\PG~I1~11\G

l&LJI.lt ~GU~ ::t.c- t.lAL~ 1ll.lA.Mit~Litlt.» ::t.M

C'G~MUf\Ul&~UI.

,..b ULflUL~ 11\~::t.[llA.f\

L~ '1\1} 111Lit ULlt.n

~~~C'G~1 L~~fl11 l;!t~ L~Uil~1~tl~UC'~

· Lit It,.»:: t.M~ ~1ft» ~G.(!olt t.t.ll 1'\l \; 11t~::~ 11

~ ...,.:: t.fllAI1'\1}11\~ (L~1MlA.1UL~) LltC't:\

.b nl} 1L~C' Gpu 11t.LUf\.}~~~ t.lAC'~ L.~ 1lllA.Mit,.

C'~ lA.t1::t.MC'~'r\1\~~~1'\l t.t.tUL~C'L\6Ul611~

Lll Llt t.ll11\\ ltLW!lJF ~C'tflC'~f\b L~U

"~u~::t.~C'G?1 L~~fl11 ~;!bit» L~UI1t.1

.~f\b '1\f.p~c- G:: t.M,. L~I1LU U.U lA.lA.iJ.C' ~,

C'CUI.::n~-"flo\'3L~ItLW llllt 'r\ ( L~ltLWU L~)

n

n

»\6,

\!Lll.f\ ~~fl111\l!1ftWULll.tt~G

I

C' GR.~'» U t.11t<t.

::t.[l1\LC''I\1}1C'~

LltUGG

.

~L~ 'r\ 1~t.t.f\L~U ~f\b ULfl 'I\L!1~' '1\~ ~t » lA.f\

t.

\!U

V tpGll.~1 ¥lAb '1\~ ~G~ l&

U~::t.tltLWitRb G~tL~U P ,.,,., ,_. · ~

I

'I\UC'Ll6Ul611 .... I

'"~ IU:lJJ JJ~SlU14

:14 4JI4M

UO~ J~4 JO 08:l J3IJU UC '(dOl UJ4d : IU4J.)

II;)" SU (10lj8UOW CJ4d :JU4J.) UJIOd 'PI!4:> J~4 pu '14S!J

'11UlpUUISJ3pUOSIW U JO IJO~:lJ :l4.L

J~UCd JOOp plUJU! iJUad U WOJJ J!Ul:lp ' (UUUhCWU~) UUlljUWU~ :141 WOJI :lDO~Id3 U

L~L~ 1ll.lA Mlt,..»Lit rt..»:: t.M~ ~1ft »C" !lll.f\ U bc-!lR.

mtiU\!l;~L»LtU.M1Mf\ L~U11&1~

tt~Gn\c- !l?,_1-rtLtt;c-~ LYf\11~ m

£ ~t:lLUll..$-fl.(t

~~~~11tGil~,.,L~"'fl'"'~

t.~L41t-tU t.,._~lta.1::t.~~t~

11 &fl11tLt

L~~fl11 fuiJ.~LU~it L~U11&11ttt.C'~ l&l;L'I\G

'I\1}1U L'r\ft~flbC'GR.Lij'l\1}1fl.\ LV\ '\.'nC'\6,

'l n" nt '1\,!\\!Lll.lt~!l}t.LUC' !l ~1'1\\ ltL»C'_tA~LUtl1

::~ G t.'r\f\b C' GR.U LflU LHitU GGlA.MlA 1C' GR.

LGl n.~~L,.,r;-~mlwbrtll.~~b~~

' nGn~,,t~t ,~n .... Ly~~r;s~&bu nn~~~;m t.t.t

wn!p:>w) G~'l\!}1~bJ!o\MlA1 G~~ ~ fl4't~U

n.t:t::t.~n..vlilmt::t.~ Gl~

1\L '1\L_e.tt~!l'l\\~ t.LUlt 'r\ 1C'~ fl 1Jll t.LitL»L~

fu ~»1t.t.»~tlllA.f\~GlA.I1L~f\!'r\L

GR.(lL'I\llL~lllA.M~t;m t.t.tnt\6, t.~c-11~1

1L~U~ ~-~~U~9Rn_rt~tltG~1LitUGG

n

::~!6,

ULU/\4)

::m"'

'

~

_e.\~Liji1·G~~I1~11\~ ~ C'L\6MlA.1fu~»1t.t. ~t»~Am l611C' ~ '1\L~ 'r\ 1Rb W I

..,

~

I

'1\ 1\LlA.1U t.111\t .

Iiiii'

,.

I

I

1'ULt.r11f\b::LM~1fiULt.[l~ ~ C'L\6MlA1C'GR. . '

L~'l\~t.LU

'

::LM1:)111~1

.

~

f\,V ~ '1\~lt»tLt.C' G~11JC'.G~UL~UG'I\

~L~ 1M lAo 1fu ~»1 t.t.»~tlllA.f\C'\6,'1\,V11tfi.,ll~

!l\6~\!C"!l~m~rtLwc-~c-~n,m Lt.r1111~,n~

C' 11» 1::~ 11'1\l&C' GR.1\Lrt11\\ (i UL t.[l~ MLlllt Llt

C'LpG~~lA 1::t.[lC' G»C'L~'r\::Lit it.ll '1\ltt-"C'LlA.

LR.1C' GR.~ 1\\1\~~ LtC',VC'GV.n

_...,.

lllt.::t.~l\llGtUt""1::Lt.M1 t-lt,._lt1LitQ~L,._

N111Lit'r\

.

C''l\'r\C'Gt.1LRU .,

Li111lA ~C'!lii.LR.L»C'Lf\ltiill. '!\Itt "'f\,V~IlJl-tl1~1

t~11LitQ 000'17 -00S'C G~11'\l Lt.r11f~b ::Lt.M1

I

L.~ 1MIA 1C'~,

t.LU ~11itt; ::~,~\ n»L ~~C'!l ~11\1}1 C'~ 11~_e.

1\t,»(l ::~11 1'\l Lif\111.(' »11lA~C' !lll.ltl;C' ~1\\r!l

t~,LitQ ooo'l7 m Lrt ::t.flG~1ur:,~.tb H!lt I

u~n.1 ll::t.~t't::t.rmLn.ult~t'f\lULl

n

.

.

::~111\~~~.(\ lt\!G'I\~ ,~,ll t.LitL» '1\Lrtl UL~ n

~\!1'1\~R ~1~ .tJ1Ltt;l1t,ll'l\~ 1~11 llU

'1\~1~ L~~fl11 ~b UL~Lit f\b L~L

G~::~'r\111\~::LM1:)111~ 1 1\[~w

C'I1.»1::~11::LM 1:)111~11\~ 1~MLll

lA.Lf\lA.f\ltut-1\'r\l.4lt1:: r n~~;t;h, ttn1 .. :- r .,.. .,,. Rh ..,

" C'\6111t ~1~11.(' »'n\'1\,V ~ \ L~ 1~ 1\1}11\,t\1\~ 111

llt,liUG

,

I

L~~t\rtfl,, ,. ~

.

~~~u~ ret

~

-

~

~


'(

t\1} 1(1 ~t~ 11lt~&t\~ G!;P . ~

L'tf\t'l\-"IJ lA. t\llo

"

t'GII.9t.LHrt lf\t\1}1L~G~.~~ MfJlA.UtMt'GII. t\lt11t\ltt\l} 1t\~

Jt\l;Ll/ll\!1t\gt\1.,.t.M111l~f\~t'

UG~Urt~t.Mt\1} 1t',Llt.~11lt~1LV ll~l ~u

9t\1l;LG!la-1LGI1U 11

liW

II~G

lM::t.

lt'»~Ulrtt' t.U1ltlt~MlA 11ltlA.~bt\1}1 n

UG ,.

t\,ll ::1:211t\1Jt' ~W~'t\1}1

~U Ullt.1 l ~~LUlloJ.t'.\-1t\M~lloL.t.::.t.M tt.t.ll\!11'tltt\t lt'nt- 1lc-trG::I1ltfu~1L(\

,

ll~l ~ S.1L~.n~rt~Lt.M::W t..t.tt\1}1 9 ~11.flU

::m t.t.tt'~f\11U .t.LrtU1~Ut:21 t'.\tll~1t\[jt\1}1) ::tt.t.Ll/L'I.rt~t.l-lb) t\lllf\l't~t~ U~U 1111»~['\ (lA.G.t.Lt\~UUI1~11llA.~) lA..t.Lt\

U

lllh1nl1Jt.Lrt

Ut\Ut'.(t ~rtt:ll ~~~~ f\U U f\lll.tLU ~ll.lllo (rtltl,;lf.l-11 Ull~11ll.4~) rtllll;1

n

t.»GLttt.mt-Gn.~t.l HGt\1} 1~W j

::t.M 1:2trtt'~MlA11lti.At' G11.9U.MGt\1}1::t\lt

..

t\rtl.4

~

'

u~ t\tll~

~~~1l

t.t.LG1

t\1UtYtl.41

ltllll

.t.UkLli~1l

lloLtU.Jll

'ntLt.t..t.Cl.

G

::WL.t.f\~~119f.o\LU~l;nl .t.t.tt\tG~Jll.t.r\M~LJ-41

rt~l1

Gttl:l;t'GMlA1

11J

4

Lrt llG ?1 t ll ~1t-lrl3~11lt~t.lf\tlA.1t\l}1

ft~t' ~ ~ll.(t»t'.(::t\Ltt-1:2 rmt\O~fl1JI~L~

t'l;

tii!JLt~.t~ fR~t (u .t.11t\l;t\1}1~ .t.i\~11~

~

,.

tll~1 11t\[}1 }U~.t::t.M

llL_t::Ru.lb»Ltt.Uf\U

.

[b ~tt- ~

ZL ::llt.Ll/L~rt9MLUG~ U~lt'.\tt'»~tu~tt-~9MLU

t\1}1::~UL~UGt\~llL~lt)lt\11 £ f\U ::LM~1 n

~ t.~QMl.41f\llJ,;U

t\,Gt.LGt\llot' Gn.rt t.t.ll llt.LGL 1\~U t.111:2 ijl;fl t\1}i

(~~~m Lt.l111l.(t

' n' n t'~ 11~Ultf'~MlA. 11ltlA.t'GII.t.lt.~~mi}1Lrtt\

lllA. ~ .~,; lA. 1::t.("\ t'.\t-\ ~ Lltt\U t- G~ m~ 1rtltl;L~1

.

t\tllofu .1-1 Ltullt.1t\l.411WM r,c.r ,..._ I ~ W ' n

11~U.'!\tt.~1111L11~~11llo;t&M •

::~11rtlll.t' t.llllLHt\1}1t\1llll~~t'..,

,...t11.(\ ~u iA::m ntrttt.c- Gn.lt~, LVt\.~t\Q1n1l

~ t'~~~~t'ftlt'll81G~~L~I1l\~\'11 .

~UG ~~J.t,t\~GGf;'I. }U~::t.M

~•uLt.\1~119MlU!lJ:.I:l~~MlA.t1;;t.M!l~»\611t'1

llbf\U Ull~1,H::

.

"

U t.LrtU1~f\~t~ll~lf\Ut'1!1lLrt~

l:[j1l :: t.Mt\t»

I

~Ltfl::~119 MLU ~~m

lllt:2 ~t'.iAf\U G!:~ 1~tllt' t!t'LrG ' n • n ::1111 fu ~ 1L(\ . ~t\1} 1::~ 11 ~ »t- » ::m .t.t.t t\f,P

1:1.4111 ::.t.f\f.i.U .

..

L~GIJ;t\1l ~rt~L.t.M::m .t.t.tt\trG~f.l-Ut\1}1 G.t.~ rt~t.M::t.MULMrtllUlGllo1f1»lA.RUt'U

:

~

lllrt~ ~t.t.rt~.t.MGt.~ RUrt~t.M l"t

~11,'1~

t.t.t

t'.\~t'..VU' ~~ t\1} 1~ .t.i\rt »ll~lt\U t\1} 1L.rt

L~~f\;, f\lt~rtG~~ f\UL~ n

U~J,;l OOO' OOl t'~tlllrtltl;!Jt'~

t-~11~ »Liltf\U Gtjlll~~·»t\l;::t:m ( Wrtlt

lA.t.Lt\::~11 tR~t J.trt~l (lttt.(1) IIMt.m •

rt ~ t .~ 11?tL!1 U ~U L~ U Gt\f\U MlA. 1

::~, u.t 1~;1l }\! rt~t\t U.I1W1ltU1lA.I1t-~t11.~ lt»l; GG t.~::lllt »t;G~U

11~ U.~\ t~111llll~t.»Glt~V,I1llol:l.411 ;t&M~\

t\ltt\1} 1::~ HG~.~~Q U f\U) J.;L t\M~LUt'll t'G 000'9 Yt'tllt.~llllloL~1fuL~!1LI11~~::~11 Lt\~~\ L~tlA. 1t'f1.11f\L

n

911u. 11

~•u lllrtlt.t-G?1t'!t11~ \!~~Ltf\U GtzG~Il~1 t.Wt\1l

lllrt u Lrtt\tt\L~ t\1}1t\U L'Mt'1!1l~11¥.£11U u »t'. f;!Ljnl t.~tt\t

t\~t\t'l\~~~lttt\gt-11~1(1~ ' '

... ·-·

Lrt 1111 t. 1~U t\1} 1::mt r;It' ~t' ~~~t' GU~RU

tL~U~UtM £ f\Ut'Srttt.::~HG~L~Ut' ~f\U • n llL~~t'l\UlG::~11LlttlA. 1t'GII.t~ Ut' t.U 1 ~t\1}1

.

11o~1 guur;s,...~ ~Ril ubc-trG.~;t~::l111fu ~ 1L~ ,...

f\U

L(\rGlloti1U,l\t\1}1t' fltrt t.t..!Lf\U Ill:~ 1~ ~1~

tLU

~ g~~t.t.l1 LI~U ~~11 L~ 1L~I1l\~ljt' Gf\U 111111

rtLWt\U'\ HG~t' Ll1 f\ t.t.llolt.G &~f\Ullolt.

tt11~tl~ Ut'~rt~ U~~ .t.LU ::~ 11t\~11~t\1llt!

rt~.t.MG&~) ~11»j\U M::.t.M ~11~~::H"

t\~t\~11l~1::tMU!l~1L~t\1}1J!o\' ~ rtt~~lllrt~

L~lA.t 1l;U }\!l't~t\\t'~tL!1UIJt'~ ('!fl

t\fl.1 f\Ut\1} 1lloti1UGG ~~!Jtt11Mll/nLllo~1r;I~

t' tL~::~1it ~»1::.t.[lt\~;t&Mt'~~~t' .t.lA.~t\1}1

t,ltt\1} 1t' ~~t'UlA.t\!9 ~II.flU 'tt'.,LlRUtL.

Ill~ ~t'~MlA. 11lti.At' Gll.ll~.t.l['\tlA 1t'"~ 11 L~

rt 11 t\U u; tu.fu Jl.ll 11 c- 11 ~1w ::~ l.4f1t'.\u 111 ::tM

t\1}1UGGt'f\11 t£Dt-fJ!l.!(fl.f!_.IJf!l! 'l

LrtG~Il_Lt»t'.t (t-\~t')I\11Ml.41) 1:ij~::tMI11J~

L~Lill~r;I~ »LlA.~LUt-Gn. (l~llt\UYG&~)

::m~ujmltt-tu.~f\ll t-~llLrt~ 11~ :: t L

ll~.t.l['\tlA.1UL~ ::t\Ltt\ll~fl 1~11»j\U M::tM

f\ t.t.llolt.

»

~t'~~~tl~Urttmtt::~GM rtlll~~rt~

t\,Vtll~111Gtt'~'! B(l~ ~

t'L\'11.(\ ~~~U U»t'._.

»

~ijn) .t.~t'LI.At\Lt ~t\\t\,Vt'L\&UII11rtltl;!J ::~

~. fu~L~f\UI't~U~l::~11 f\Ut'GII.~ ~

>-

lttMfu ~ 1LC\t.~11~\!1\&11t'1LrtMlA1t\1: 1 G

t'Uillrt~ Rt.t.llolt. Gt.~ RUllolt. £'l , ,.,

t\,l\Q OOO 't> · OOS ' £ Gr;11U.t.11t\~f\U ..( .

::11o~1 ::1111t' L,t»G~1t'ti ~lllllf\U t\1} 1~.tMmu

f\U t\1}1lloti1U GG~rt »lloLt.::~ »~LlloLt.::t.

(.t.t.~,;g::t.M) ::t~::t.Mijt-G~11 f\~~~11'~\

rt__LII~ltt;&~G~IIG ~~tLWt~ll~l ::~

t-LrGt~

.t.LU llltllA.t 1l;U j\!rt~t'\&11~f\U LlH.t.l1 G

t'GII.Ijt' GrtL»t'.\t'~~'it' G~»t' »L~ 1Ml.41t\l}1H

rtlt.::t.M (Llt~t'Lt\t'GII.L~Q) Ut\llo::t.M t\fl-1

.t.LUt'.\flWt'G::.t.Mt'GII.Lt:2t 1~\t' .t.U.t',Ll~~t\

rtn ' t\!tt\1}1 WfJLtJ.;~::t.M~11 ~~U~ ::

~V~'it'G::tM tltl;t':}l;t\1} 1lttMfu ~ 1Lf1

t\,Vtll~1t-Gt\L~t'.l.J!oWil~~L~Lt'.»L~.!Ll.4Mt\t

RU MIA 11111 tll\;t1t\flo1 fU.t.tlA. 1 L~rtl t\::tM

t\1} 1llotl1 UGGt\GIIG~1 t.~t\~ »t 1::t.M t\fl.1

~~~&t\~1L~~Ml.41G~~f\UMlA.1

L~L~

L~Uil~1~11Ut'tLn.1~rGf\U

f\Ullolt.

. .

f\U rt~t.M "W't'~f\~t\~t' 1l::t\Ltt\G~ 1~~t'~

UGf\~~~tilt'~\ ::1111fu ~1LC\.'I~::Lt.M1 llt)l

tl!1U

~ t\~t\11

n

,.

~~1L~'!Lllolllt1 ~'nt-1l::t\Lt1J~f\Ut\1}1

L~~l f\HtlA1 G~~ f\UMlA.1 l ' l

11~t\1l~! tLUI,l~~ ::W t.t.['\::~ 11 9MLU ll.(t Gl;Lrtt'~ I.At 1::tMil.(t »UL~ G\&ll_Lt »t'.\

L~Uil~1 ~ llGrrt~1 Ol t\1}1UGGC'f\11~

lhnlrt

t 1l;Uj-l!rt~

llL~~t'~MlA1t-Grt:~Lltt\.(\~~

.

"

C.~C.

::»IIU ::ll.t.1

::U~U

L~f\t»

;.u~.t::tM

.

) Lt\l.tG

Gt.~»,l\YCJ »j.~t'1l ~~~9 ::tm_v ('!»~G

G~~) ::llii»~G .fR~tf\U Gtt~t-ll\\[jB ltU U » t\~ ~t~;m t.t.t t'.\ Lrtl1 ~(iu L .t.("\~ t\1} 1


m::q "\Jutlu ~1ti~\UlUitlm'll\4nthu lJin\u 1uiJ Ji~w«n u fl~11tl~'luth ltltlu~.Y~o~~,tJYrl::~~m~ 1~ m:: , 1nvl{it ~ .~fiU"'l n~~~'Yl~"'l

ntl\4 ::1d n \JI'IJ11lJD~~

nn!funm ~LCl~1\41~ fl,.a~,

1

Hll~H

1;ivul tJ~1::1'Yl11i't<tlJ~fl

~~1::1::d:iv~1'fl~1::fl'lfflu n~~~'Yl~"'l ~tl~;i

1

1 ft111lJ

fi ~~iltl


W~~~~J~ri1~1L~qj uV:J~m-...mC\4~ 11JIIli~1 J 1 ,rJ\J~I;jMDJi1tf1 utiH'~,tJ~livrio~ ~.:~,~tf11 ·tJlJL ~~::~cio~~~~ttlh utitf,'h.Jrl,vttlum·ih~ :: umrn t ·' .tJm-...d ~rl,v (~.m u1n 1) ~,«Junw ''i\ yog1 at one of th lie 1 ming on a compacted m und of wood Pe pie

h but he ha

overed the pan wh r h

11' \lith cloth.

in b who feel favour ble tOward him drop htm mall chan e.

But photographer , beware! li e wtll p1 !.. up a hon cane nd li e an be een dom thi m 1h1 pi ture dnvmg away our ph

74

a P !..

m) .


.

d)uqglJ'lrlilU 1110~ ,)~UiflD

gr ph wa

q .. 14~.3UJDm11 q~ q,;~~D~LU~!) 1\n fitJ tin 1-fnu t~.hm1111J t~nn nl1o 11J,)Ifll:t, 140£lDn,,nft1J1 ~':a ·ufiHltl ff.3 :1:: \~ qj 14 1•i•~fl 1·ho \u,;,1o ::·how1 ~1 w1ti1,), .,..i.Dll \Jfl:: 1nu U11l "111J· fl1 £l111l14 :: , 14ntl1:: q Wl'liud 40 ni1\l 1l1U 1 ff.3\ll-rmtJ·h 11' 1l11 ~ \tl\•uil~u ri hi l R j grih ( R J&lr), n rthern India . li e Jive an a tone ell l Shod r m. near


.>-

:: t. M (l ~~ Ll 1.IliA Mil~» Lllll~»:: t. M~ ~111

BL~~~IARUMIA1 ..... .

BLil ~ t.ltltlllltLt; 1n\rGHIA~Ill&t;11'\l 11.

~ )-\ n ~llnnr,pnl\f\U l.U.L n::L M L~ n~ 1~\

.

~~»n " IALLnGt;~11nLL1 ., ,. ~

::1URUt::lfJL~

9L

.

RUMIA1nG11~1

L H_t-UBLr\~!l~Hr\ l&~!\, •

::LM 1L~ BLr\~GL~fJ[t~

BLil~ t.ltt;lli.LtiA.}ll tR~tf\UULHilBL

BL~ ~~IARU MIA1L~Ltn~UtL~UGrt1 nnUtM . . .

Bltll&VL1ARJ61~::1U ~ U»m t;fJL~~~ ::L~ 1

,.1111 ::~ ,, li.LtiA,...,t.ll Rb - u LHrt BL»Gllo !: m»H~u ,

~~n\ , L~~~G::L M UBHIA::m~bu::LM ...

,.

.,

I

.....

:;~\tnBL~~~~~ ~n\ ~'»~~~~ ~~Gfl.~GBnQ1 ..

I

I

I

~,..

G~m~b~~BLil~ t.ttt;tt!i»1LtlltM np.1

l&GB~~f\UL~~f111

f\LLr1t.f1G&~ (f\Uilt.[1} RUiltn S'l

I

n

~G::.t.M.L~»,t16::~ n~LtW~~ UL»n\tB~1~11 ' n ~»~ »L~ 1::LMnQ 11;~ G::L M ~~»11::1U

::LM!lrt1 !'

R bU

Lt~n~n!lttllLtt;Gn.rttiLltt;W t;ll • 'Jt

r

. . ,);

n

..

n

t.ltt;l Bl&l ~t;t;h~~~L~t.LUfJU!iQt.tt~::t.

)#\t;LllB~mG

n\ ~ ~~l!ll ~~rtJ.Mil~~~r\L~~H~~»11

n\L~~~n~1:: ~ .Q~ j?l!t; ::~ n

HltBl&lll~t.M::t. M ~~GU L n

~li.Lt.!i Ln nQ 1~ Lf1::t ~ ::t.M~ Gfl.L~Lf.4U L~

IlL nBfl1~UL~ll Gn (U1B1AVG!1.Gl)~ 1t.Ll&

Ln» LJ6 ::~ n~ 11 ~L t.ML n»L l6n\ l&t;ll Lt

~11 !l~R~~n91ALr\1Ar\fJ ::~ lJituun::.t.M.l:.,

::t.MfJ~ L n~ftbL~rtnQR~r\l'~ t~11pLrt

n~; 1~t.t.n. L~lllotf\U L~~~ 11l&~~Lrll,H~na

~GrUBLLUr\,}~~~ .Q~f\U IALLn::LM ~~~~ ~

L~l&~ Bl&ltlt »LJ6B!iLnLiL'#Lnub

D~L,l\~r\,}B~l BL~~~l4lt~&fJ~ ~l&!>1LVX\W

H!ll.!in\ ::~, MIA ,nturt~ nw,,~ »Hr!l

._,

~~

L nl'L~::tutLun\un»rtLtl;fJ~IALLn .

h

L~LLr\ n\n~IALt~::L~1~1A~G ~1l&~1X\~B~ 11D~ ~~Lr\ llt;~ »tLn.r\»H~~::Lf1~n~IAUGn1 L~1 ,._

!""

I

f1~~~~~UL~tL(IoLl'\ . '

r -:' . . " ~RMU~l ::~11~LLt I

n\f1~tB\6o 1~Gf.4f\U IALLn::LM~Uf1 '

n

...

_..

I

~ lt »n~~ ttb u »n,!1\!t;m t.t.tL~tt u ,~ ,!lL~~

n~;1 '

~~ M

L n~tt~&fJ~~::~n n t.»GMIA 1BtiA

Hl6Q lhtt; t;Ln

'

~ nk\Lf11~L,-t»llU~)-\n

l\ll.fll ::t.f1!l~111~t.M::t.M~Iln. (t.tth»nLil) . .

~\UL~l&~1n~»iGlnQ1~ntt Ol f\U ~ll

BL~ ~~~ .

BLil~ (s~u!Jd SJJO JO pJ01) )nk\Lf11~)-\11

l&nt.ll.::t.f1L~L~ \;tnlll.::t.f111~ll

~llU11Lf1nQ1L~G~~~ ~1::1AL\61~Gl&::LUUL~

(b ~\n~;1bG ~~nL~ ~u~ n~fu ~\n~; 1bL~~f1,,

tltnl&U ,tU'Gn.L.II.I"\Mllt;1~n1;1

~nl&Lll.~~)-\n

~llm~ Jeaa

L~~m ~lllJ)~t!1G!lt,1~ltnl&Ul\nQ1 fuLLL L~ 1f\U n~; 1L~~ l& »11 ~~ t ~~ n\ ::~ 11 ::tt LLll . '

ca!a

uftltW

n

-tLJ6~Mn~B~t1nr\G11f1~L!\o1::~n~~f111~f11

u ll ::~ ::ntt » ~~ GRb ~ !ln.~n~ nGtt tL~!lt.1

""' ..

r

fu G1~.(\~l&\~LrG\611B.f~G~~ 1~G~,'\Q 1[t~~~ MIJIA~ 11 ~Lt.Mr\,V LllllLltl&~ll!lr ::Btt »Jill f\U ~ Gfl.tL t.~ G? 1 t,t~ 11nL nL»-1Jlr1'1l t.t.t '» n

nlt11n\!n\r!lL11L!f1MIJIA~ 11 ~Lt.M::~ 11 n

!#\

'

tLt.t'!l ~11::~~t;1'U Lt.r\ BIA ~n~;

1

[1~n~nQ1

BL~ ll n~ !l t.~ Llln\!L~~Il !ln. nil. ,. l&~ 1n~

~MLU\611 ~ttj::~11 f1BJ6~ fR~t l)t;~llll.

nQ 1L~G~~~ ::~ ftU IA.t.L n::LMj?:;~ LLU ::Lf1

Lllnl&L~~IlGn.nll.~~~t~::t.M~nGtt Gl)~ 1

~~11 G~BG,l\U~ 1f1V L!tG~~\ ::tt t.LllL~Il

» LVLrll~~~mlL::Lf1

rGG~~ .. L~rGB»LGn~::t.M~l&_t-nL~~~Hl

~~ ~j

L~fln\ tL~ U~~::.t.f111 Lltnl\f\U IALLn::LM '

~it~ m~ ,rt~~ ,~

.

L lt\)n~Lf11~nlt!>1LV.~\

::~11 it::t.u ::ntt»t::t[l ::~~[1

B~1ngn\ MIJIAnll.(t~n\ l&»~~~l~B~1G¥-3

HnQ1::ntt »JiGf\b ::Lt.M1 ::ntt »JiGf\U~Gn.

z·z

tLltrt~uGt.~

~tl&l&~1!f1::~tLl&Glt~l)f\Ultf1~11~U fR~t . ~

WiJLtl6~ li.LtiA,}ll (11ttLI.t1G ~~) llltt;l L~

Bt~::~n U~fJ[tV~ LBLLllfJ[t~f\UIALLn [t~

::tM::LLM1

~~L~ ~tL~U~ ~G~BLLn\!iULLf1~~p~~~!l

.

.

G~r\ ::t.::m 11 ~Lt.MU

n

....

nl\~~~mll.::t.f1L~ nrt ::t.MU Bl1

f1tt J6

HE 11)1

\b~\~.~f\b~n. ~~ ftUttf1.!111~U n~nQ1

l&l1 Lli.::L{1n~; ,~ ~b IAlln::.t.M. • !lit~ ltl~ ~::L{1 '

L~~::~n '

ntt lt~ 1

n

. . Ut.~ G:1) [1~l&G~ltnl\ np.1B»Lil~Ln. 1lrL~U .

lll&tLJ6~Mn\~t~.tM.t'!l:1r\,U~~t;~t;ltl}nGtt

'

n

B~1~~ l&!lBil l\1 ~ !l)#~~ B~n~Ln.1ll

!1\ t;Lll

Blt1nG~\ tt~&n~f1~ ::UM 1(t~ Lllr\,ti U~~ L~

l 'l

..

n1;1~~ , L~tL~UBl&l'\nnp.1rGtl\ll,V X\\ Lf1.1lr

f\ ttf1i111~UnQ1~f\,

::ntt»JiGf\b~t, ,.um~u::~L!l-L~um~.llrG

L ~L~t~U::t.ttftUil~U b

::~11 ltnt.ll.::t.f111~u

.

C.~C. Bl61ALGMIA111~U lttflMIA111~U '»tMIA1

' """ ::t.M~~ B~1 nQ1:;~11U t.11nt; ~R nrtn(; 1~n11

Blt1ng ~[1~llLifn\!1 ~ ::ntt »Ji Gf\U !l~1~~ l&GB

ll~::mLt.[l::~11 ~MLU ::1'\lll~Lt.MB_(t»n\

~::mn.n\ BL~~~~tt~&~11lt!>1LV~Wf\b

n~Ly::ntt»JiGf\U t~11f1~11L!l-G~1

np. 1 n_v t B~1~ GnL !-4 n \f\ U 11~ U~ f\ 11 t.LU

11~ 1BL~ ~:;m Lt.fl }illlJi ::~11 ::tt llllL ~ll~MLU

..

'

~

W

I

I

1At1::t.MB_(t»n\ fil11t,UUI'(W!LU

..R~t ifbll it::t.u ::~~[1 ::rnt»~[l »~~~

11~ UnQ 1~ f\ nnp. 1MIA 1Bt \All~ U~ f\ 11 t.LllfJ

llt!~U 11 »nil t\! 11)1 ~~ t.V LrG IAt.Ln::~ 11

n

.'1\t;Lll

n

11n1 B~n~Lf1.1ll ~\~ ~Bl&l B~Lil~Lf1.1llG~~1 n

n

l&GBll.ll LBLBM~ ~B~n~ Ln.1ll~ Gfl.l&l&tGilLt

nQ 1L~::Btt »Ji Gf\U ~~ tL~ UllLtt;Gfl.ll ::1'\l B

Gt; ~t.t.lh1'ULU!ll~~Ulh1'ULU L'l

~Gr\~~~f\U~mll.::t.f1::~~~L~IlL~ltG.!Y,S

~\ L!-4 llLt.::t.MX\\B~U ~Blt~L!l;,anrtuGn~

jllll)in\::LM~1Bl&l1AmLnltt»IAm\611~f\U

lllf\U ::t.MBt.~r\GU ::t.f1~mll.::t.f1::.t.M. L~

l&'»~ n~~t1'1l,Vl61AG ~~~ ML '·L!'ftllLt.::t.M

IAt1::t.M

(»~~1::t.f1.LF~~G~ugG~~) ::RU~ ~ltj

mt.Ly~n(;1::Btt»~Gf\U ::ttt.LllL~fln\ ::~11

·z

..

i!Uil»MW,Il.lin\ n)fnQ1 flttijl llt.~ rtttLt;1

.

n

n

~~ u ::t.ttn\r!l~u

U ULHI1BL»Gll.1n

[1~ ~~Bl&liAt 1::t.Mt\£11Ji~\tn

LI1U~!ll1n\

snd o ue;:>

!l~~::ntt»,!iGtLlt

L~ll B&1.~\ k!~nL.~Lt-}~G ~n\ l&'»~»\u'»lAtLl&

~f\UGtz f\LLlttl6G~~f\Ulttl6 9 ' l


LL t' (! ,&11lL~HI.l&U U»'1'\»\!~.ttU t.t.t 't\t~B1J ~

np.1tLt.

n

t'(!~11J llLJt*.':rtLt.["\n.Lt.[l,t'l't\1}1 ' S

.. ..

'1'\,l\t',t~.t 't\t

-

( t.u.iU1t.llRU1) rt't\l.~I31::U.UL~Lrttul.I!HilM U.

..,

~-

,

~

l.U 1111~ 1t.'t\U LU.(! ... '

LU. G !!'»U.ULrtt'~ltllL I

~

fill

::~ 11'1'\,2-11~'1'\~1!! t.LUt'~ tL~ U~k BIJ1

.

1Jt~~llU.l,t-Gil.U.11ft11l.J.Lf.411~111l~ 1G~1 ~

'

Ll!rt t.t.ll

'I'\ I} 1t' ~t.I!Q MU. 1'1'\1} 1L~LilL ~11J.Jtl, ( t.Ll&t

1}1\1~LB!l&1LB't\t ~ t'L\&~U.1::t.[1~111l\!1't\l!'t\\

~1"\LJI.::t.["\::t.Mt""~ 11l.'#L~U G'J~1R J;1~t.llU1

Lt.l.~'t\!}1~l,l!~l&Wf\U~Lf.4 80~ U.11ft11LJ.Lf.4

::t.M::~11}U.'t\g::t.Mt'(!ll.LI!Q't\!}1 ~ 't\~

llL11 ll B}l&»L.L;IlliL't\Lt.l.~'t\ll':1::~11 LfA 80~

1)llllt.L't\ '1'\\~(!tL t.t' (! &11J ~11 L~ 1MU.1't\!} 1'1'\_t\ .

·L't\rtLt ·S ~L["\MtB~IlLll't\'1'\\) 1)lllLll't\

LJ. 't\B ~LJI.~LR U~ t.LU ~11l\JI.Il1 ::t.[1 'I'\ I} 1.H

l.~(!~~'t\Ulmf:1 {lltttLrtW) G ~Lf\lll&t(! '

lll!1't\!!t'l!ll.~u.Mmt.L 11 c-~t11b~'t\~'t\.tt rtv~u

'I'\ I} 1~~ L~MU. 1'1'\1}1~'I'\~ 't\,!l\&11 '

111!1'1'\Gt' Gil.

n

jlt»L.L;t.llLBR£rt~t'\&11 _r:'t\1} 1t' ~~'!'\~

'1'\ll 't\1}1

t-~ ::t ~ ::t.Mt' Gil. ( ::m t.u) Lf.Lf.4rttt.l1tt.}~

f}~ .L;(i L't\1

::~11

n

U't\ t'

n

Ul(! Ll!tU.1t'~U.l11::t.[11lL~~

.

::t.M 't\t

'I'\ I} 1::~ 11 l. S. 't\(! ~L t.l.~ t' \t11 ~'I'\ I}1 . G

llLrtULrtttt.&~Jt' ~ ~11lt~1LV .'t\W't\1}1f\U [11l.L;,V

'.)ft l& t.ll:: t. M (!~ tL~ Ut' ~f\U

't\~lt.(\!&11 t'! ::M11'1'\1}1::R t.l6rt H

{ u t.11't\I;~U G~)

tL~U~I!ltBtl~llU.~t'GIJ1't\t ~ t.~.ttL~U~.n

::Ru ::t.M

::tU llLrt Lt.t' (! ~1Bl,tlll.1t' Gll.J- t\~::t.[1 't\Lt' ::~11

LJI.l\Hf\U [11'1'\~t'BJttU Lt.l"\1't\1111LilGrt~ G

L(!1t 11 ::R t.l61!,l& ::t~ ::t.MBI,tllll.1U~UU t'~

( lltLU ~L(!) ~ M LU ~LB't\1} 1L~t' Bru ll11J.~l,~

t'~ ::L~ 1::LM ~11llrt~~~ll ~lA M 11W ::'1'\L~'t\t

lll!1't\Gt'Gil.Ut.11t' (! t.1~ M LU(! t.~

"11 I!\ B~f\U 'I'\I}1L~

L~~ t L.li.1't\Lf.4t'L111J

1!,2-

n

'

n

I!~JI,L '1'\L't\t.M~'t\rt »U~ .tJ'CGr

,.

L(\'1'\\f\l,tll~ 1

t' Bf.4::~11L(\rG~'t\!}1f\U ::Lt.M1 t' ~t-LrB't\1}1

~u ~LB't\1} 1L~t' GrUil11_tJtWH

Rb 't\1} 1c-~ ::Ru~::t.M 't\U.11ll.t G~tLrt::M11tll. n

'1'\'t\l&

::

n

.

't\~11rtltt;::Lt.M 11lLl&~\tWUt'Bl$ n

n

::t. M (!~~tL»U~l\t l.!,A t' ~t'Lr(!I1(!Ji,

U~::t.M~~'t\1}1t' ~

t' (!ll.LilLJI,'t\1} 1[11,Ul& ::RU~::t. M t'Gil.t'~~ 't\

IJ~L~~f\11) lJ.IJ~LtftUIJ~~ MLUil£U't\t ::~11 .

f'~~

lJ.IJ~LtftU ::LM~1111!1 ( ll~LG~'t\!}1Ut~[1rtG~

( t.tl6g) ::tl6 ::t.M

Ull't\_t\U G'!'\(!~ ~ 1~

't\P,1 ll\!1't\!!t'Bil.Ut.11't\~~U't\!}1 . ~

::Ruu.::t. M 't\'t\::~::Lt. M1 ~ 't\GRUU11~, : r• , ... •

H!tf\UL!!t.t.l1

::~11ftt.t.ttL.L;U.l11::t.[1 ~

't\~ ~ t'L\&t.Ml,'t\ft»ULHL[1~LilLt.l.~'t\ll~1

tL»U ~ I! »~U Lrt't\L~ ~IJ ~Ll& G~'I'\ I} 11:' ~

U.t 1:: t. M }\! rt~ L't\H 't\~ lltp.~f\ t.t.lhtU LU

~U U.l/1::t.[1~~.tltn~11::Lrt~ 1~::tU RU~ t-(!1 n

H

...

(!l;t''t\~ll~U BtL~ U ::~ G t.~tU ..

~-

,.

Jll'

I

"

Lt.l111111 11

n

n

'

}U. 't\l ::t.Mt' Gll.Lilt.t.ll

'

rt 11.:: t. M(! &~ MU.1rt t.t.lLC' (!IJ.Lil t.t.ll't\1} 1~ \

I!\

~BIJ~ f\Ut'Gil.fu~t.prtLtt;t'~t-1!»11

ftU [11ll6,V ::t.Mt'Gil.Lilt.UI't\!}1,'tl.\'t\1; £ ~ tL»U n

ljt.t.t»t-Bil.t-14rt~;c-»'t\t .

't\!}1,'tl.\ {c-t!! LG tL~t'ti!Gl,t) ~ LG U~::.~11

P"~ ~ G~'t\!}1~l,[1L»HB

,

n

't\~~Rnrtu~1 ::~11

( tLil.L_r:llt~rt )1\t'~ L(\ 't\~1U(!(!'t\Gl& »n.LI!

::R t.~LJI,I"\llUIJt'.Gt~111lU.l,W~~~ ::~UL~U(!'t\

~

,.,

.....

1

,

,

"

r

L_r:llt~rt)tl.t'~'t\~U G't\ ( (!~1t',l\~llt)trt~rt~

::t.M l!')lu.u LrttL»U~rt U.BM't\n.1::RU L'-::t.M ,"'

•,..; : -

I

l,t"

"•

::tU Lt.j'\::~11~MLUilLt»'t\t G!t ljt'B L '1'\t't\l.~ "'

n

't\,"1:' 't\ U.L (!:: t.M '1'\n. 1::'1'\L ~ rt H't\n. 1 r ~~·.., 1:' GIll& # .. ,... ..... ,., U.t1::t. M il~»'t\t ~RU~::t.M

[11ll6,V ::t.M::~11

::RUU.::t.M (!!; ljt'B G t'll~1IJ~t'U~

~ 1:'~

1!1"\LJI,::t.["\LilL~~11t.tt;rt »~b::LM ~1~::HJt

tLt.t'G~1't\tliULt.[1 ~ 't\l&'t\!}1Uil11tL~U\t11

(111l~1rtLWijb) l:ft {lltrt't\!}1rtHIJ~) ~~JI,

LJI,~t' )II. 11 L} 1'1'\1} 1L~ ~ftl& t.ll:: t.Mf!~l,l1,l\t' .£1

111!1 L~

rt~f\U t~["\l't\1} 1'1'\11.1 t~t-LJ»t-~ q.'t\B~

rt)tl.t'~ 't\P,1't\~ ~

l.~.tt- Gll.1)lll.U~ fu fu»'t\1} 1::'1'\Li't\tLJI.f\~ 1,LB1

t.l!11.~ »t1'1'\1) ~LB't\!}1G ~1t',l\WJ~l&,t1t',l\~llt)t

11BW~ ~LJ!-1t'Bjf~LJI,~'t\ll &1.::~ bt- ~ l.~'t\G~

~ f\U 'I'\ I} 1JI.t 't\H (!~1 t.l!'t\» »t 1::t.M U!!LJI,

LllU.!.L;rtLtltt'~t'l!»11 tWUUo~f\Ut\11.1 tl\UL

t'L\&1111111JilLUt'\&11t.LU

C.~ C. (~i-1L~b) ::lLU.!B~~~U.~U,l\

»ml! (::UilliJb)

~Ill

('t\J\1.b )

't\~\!1"\LJI.::t.["\rt~ U't\trGI!!bt\U 't\t '1'\l.~ '1'\\ 't\)t't\1}1

t.~t. '1'\.(tL.!lt.~~ ~'!'\~~~ [11ll6,V '

n

rtlAt.t.U ~~U }Ul6 't\rt L~(!~~\!1"\LJI.::t.["\ :: t. M '1'\P, 1[1 1, t~ r (! U t. U. 11 ~ 't\ Gl& '1'\_t\ 't\.(!16

l

UC'(!IJ.(!~t'~tL~U~l, ~ C'L!t11~~::tULt.fl

rt~u ~~ (! &~ 't\a-11~'1'\~l!l t.LU(:.~l.cs::~Lt11'\'t\

l!~l.~~l,llfil!1f\l,UG(!t'L\tUl&11\!11LJI.::t.[1't\~

't\~ ~ t'L\6Uil&1B~I,H\&11 R.\11~'1'\1}1

p.1 ,

llti!LI!rt t.t.ltfu ...rtL»RU t'Up tL~ U ,-1'1 W I

· tLl&~Lf.4!1,Vt'lllj1,tiU~l,l11l~ 1~tL~ Ut'~llU.l,

fltU,2-rtftt'

fu ....rt L»RU ,,

,

't\l; 09 rttt.

n

'1'\,V llt~L »U ~IJ I;!» ::t.["\C' L't\1"\,V't\Lt't'\611 ::R U~

tLil.::[1 U.ll 1:: t.[1 ftU 'I'\I}1t\l&rt B~ [1U Ji,a_ UI!LJI.

f\U

't\G~ ll.(t »IliA Ut&'t\!!l~.t ~ ~ l,t.LU 't\t

' ·~ •

I!L(1l.~rtB_QL~ .Ctl,UBI!f\1

U.l11::t.[1U\!IJ

0~ tL»U~Uil::Ru~::t.M n

11.1Jtll~1tL.tt-G ~11Jl&UU »'t\_t1~tU t.t.t't\t

t.!!'t\» »t1'1'\1) lii1L!!tLil.::[1B &~ tlll.::[1B t.~

rt~t.M~11ftUMU.1t'~'t\!}1~!!'»t-'ilf\U't\1}1~11 •

.

't\l;

U.ll 1:: t.["\\,!1; tU t.t.t 'I'\ I}1::H~ft l,ULrt 't\~'t\1}1f\U

9U.M11LJI,~U.L»::t.[1 ~ U.!::t.["\ ~'t\1}1 'II Bt.L '1'\f\U 'I'\ I}1'1'\!l~ 1U ll&1 11u.~'1'\~.t c- ~ u.u 't\~b :: R t.~ 'I'\ I}1&-&'I'\ I!1tnllol1

~'t\\t",lt~f\Ut\11.1 tl\L~~tLJ!-1t'~!t11 ~l&W ...

::t.MI1~t0!!11111 11ftb 't\11.1 t~ 'I'\ I} 1t- ~ ·ttll n

tLIJ.::n. O.LtU ll t.1'1'\tl-1 tLil.L Hlltt•rt ~t-nt-'1'\~

rt ~ t.M ::t.Mt- 1!11. » t.B1'I'\I}1~f\U U.ll't\::t.M~11 Jtl, n

f:t't\I!LJI,~U.L»;:t.[1 g U.! ::t.[1 _r:'t\1}1 '£

,.~UttW ::t.MG\tiJLt.1~t'~t' ~~t'LrG

.i!Urt»M't\tliULt.["\~'t\Po1t'~'t\l.& 0~ t-11~1'1'\t't\l.~

ttll

(::11tt1J.~)

~Lt. 11lU.~\!~ t.~t-Lr(!_ ULrt't\,Vt\11~ 11!~rtltltrt

~UL~U(!'t\ ~ 't\~LfA ~l&W::t.Mt'Gil.SJt»L il!iL 't\1\!rt~'t\\ tU t.lbtBLUt'ltLfA::~ 11 U~ .L;U

::~~ t~111lL~~c-~jb~\t'~ftUrt~UI!!t.LU

rt11Lf.4::~11

.•

U.11ft11t'(!ll.Lf.4 G t-14

-(

¥,!11~ ::~ 11 ::tt t.Ll1L~rt 9 MLU \!~ t.l,t'Lr(!

.• 111llt1t't[1t'~RU MU.1


L,;\4 1'-4tm -:~.1'1J£l -3

:ra.Jm t1 nr~

n '11f1Jti1::l-'HI~

a.JU"'-3\JYI

u~~1£l 7~a.Jtll' uii

'IJDJq~ncl1 ~~th1n!)a.J"'na.J1[J1

~-3 ~ ~

w1 ::wq~

~-3iJUYIU1Y11\4

flh::djt1tl"'n~1

,\4~ ' ~ 11'"'iln~~~" ., v r~n!lty~::

tl Yl

::

~1£1

1 \41LU\4W1

tlftl71'Utl1"1a.JW7:: ~ 117Yi17~off1 1ifln JaJH"'nR1171iLL 1 LL

::1\41"1a.J"'[Jt14::ih-lt:~-3L

t

''J.h11n~

::1 n

~

\4 nq"

1-3 '1JD-3 W7 :: 1w • i'-3

aJ'IJ£1~111 n~

1[JDU1-l

Mq~ 4 91\4 f"'JLaJDJ

'

-3

1 1[J1fl1 ,

'"'[J~t:l\4"'

~-lJ\4

'111q,j.tl

fl[J::

LLaJLLfl

(fltl.)'IJD-lq,;t~ Lti71:: ::J\4L~D uw,:ityflU::LLHn 1L~D1t1 W7::£J'-4Yii

LL ::YI1[JLY1 Wni'Dt41

q

tti~-n:f\4

nt2J£JHtltlfl1\4tl1\4Htl\4Lnt1 "1n

(71aJLnrn~ q~£177 fl)

1tl1~ n "'[JLU\4-lv

W1rl\4Wt\4LnHttl

1fi[JL;4 1:: 1::EJ\4Yii\t\4n 1M v

11aJLut41~ty~-ln1111, ~~tin-3 D[J ~11Dn1 1 1[Jf1U::'IJD-lq,; 11~q~ ~ \4

n\4LmttlLL 1 1::djt1 D-lq

i5

ttl L-lD-31.41-ltltl 1 1 "'[J

q '"'n

m::

1'-4111t\4 tlll1

L~\4D'IJ£J-3tYI[J~H

L1

(~1

-

L'li\4 L-lD-3 "'a.JLYI11J.

LYI11• ) niJL7D-3L '111 q,;1"1 ,LYI LiiD-lLL 1L'IJ[J\4 1

H

1tlLL'Ii-lt11"1 LriD1t1

.

U1L~tyflu::iiLfl,;\4aJ1£Jn

\41-ltltlR1oUD'l a.Jil1aJ1nDn1\4~~-l":: 1 "'[J

'IJD-lq,;1\4111 m

~

\4

~

nqfl~tl11utl11a.J

1'-4111

mLflL\4ti11.4~i"'q

~U1 aJL1D..n"'1L~[J1rlUq'"' LU\4UnU1,ilflL

ti7flll111.L"'1t1vtlnfl rlUtJYI15

7

qYI~cl\4aJ~

~1t 0•

tl

thtm • ty 11Lriv1

11U"'l . DUV1U1 fn

..

~

.(4

.

iNr riiJ~tJ611::qif

.. • 1UUtltJU?r w'fU

ii1JIJ::H61i11Jiln·u"

m::tlri11Ji1H1flnrl1

iNin!nhh~ trl1f1J n

.

fiU::Yn:: q,;t~n LLfiq~1 11Dmtfi1L [JLL 1

~-l 1tlt41-3'fa.Jm1~n 1[JLUW~t4ttl~~t4tl

ar.ftnHJfU 7i'l1t111/H11.1l ll

cJM '}(Jrl r1111ti 11J

nlv::uanu woia~7f

1~itilumr~ Wc11Hii

L-ln..ruv-lq,;nm'Y!n\41 '-4hD1'1i'-4D[J

1

~7"1m::iJL1D-lL

'111

a.J"'~ "'[J \4U

7::v\4YI'hnHn 1a.J1n

nt

q~nt14<tJU1L~tyflU::

a.Jli11\41\4 t1-l 907

tl

tli'a.J 1

'-3

'"n·'"n

;)\4\4 HLfltl\4

it

L1nnn1m'LLUWaJ1\4 a.Jmtl11m::

v

'

'Y\m ' L t1-l1iL~\4UYIU1YI'IJD-lq ;1\41 n[J1 [J

DU"'~i"' \4h~-3 . · 1

H111if0J11

v

lu umw;:: 1fltllll "tm

'iNt t1 1i111fY n! nJ

tum im~~rliaqot/1

1a.J1 1 1[JflU::

6 LfiD\4 3 ~\4 q~1!n11

L1 1~"1\4LtlL [J -l1'\4L~[J1

t.l t1m1fl1Vt"Yi\41 ttl

.. tlt]l/)111

11a.J ' 'll 11,;tt \41-lLU\4m[J1vclti1[Jrl\4£JU1-liJ ., v

n

ncn

]I Jtlr1rhJUr 11

1::£J'-4Yiin '-3

'IJD1~LaJD-nf\4

n

1Ndtl1::f1Will11

~~n uttlLiJD-3 1 tlil~"'q~1 11Dfl1

[J£1~\41-ltltl 1~t1

~\4\4nL'Ihnu

'

7 ·,r~J~·~a mhy" 1

'

W7::7"1-,1LL ::71~!)1tl7:: Yiqflfl\4i'11 "'[J 'a.J"a.Jttl

'

"u1au1

rN~

n\4fl 1 u ::\41-l

v

'

'

~tlnH 't~u [J"'a.JHI"'n~ncltl

m7[J1 ii nti1[J n\4 n

LaJD£1 1 ma.J1 ~LLflLL

m~

li'-4m::nv 'lltl-lW7::7"1aJ 1fi[J\J17[J"'[JL~-l

iHr UtltJf{fltJr11::

n a.Jtl"'LU\4tvh~"'£l 1 LU\4 mttl

v

'

'll£1-lq~1 11Dm q 1 11Dmtll\4HLU\4

nnncln[Jttl \4YI t2-lm";,::a.J-,1flflnttlt~ v

LU\41l1~1U1

Yi7::£J\4Yii 'i'J-ln7-l ltlW1i[J1fi11[Jn

U"'[JL'Ii\4~ uf\~U"'!JL'Ii\4 flv::

LL :: 1"\a.J ... tlL'Ii\4~

nqe~L 'a.!~\4, 1"1aJLnFJ7~'1JD olt YI[JL 1"1L thm 1"\a.J ... fl~a.J"' ;,1n't~1.4 ~1m1ut2J 11a.JLM1~ 1::11, ~w'-41!!-,m ~ 1 D'HL1n-lq,;~- u11~

L'li\4 L-lD-31.41-ltltl 1La.Jt14n1 -3a.J1 1 1[JflU::

m::

.,

nt2-liltl11n!J1t4117m fl \4

11~q~tiD-3L [J

~t2-lLtlwl 1LhLrimt1mhnuq '"'n Lti7"1::Lrit~11fl1tl -lttln~L\4 'n-lq,;n

1"\a.J fiL=iD-lq v

flu:: q,;~a.Jt~~a.J1na.J"'[J1\4 a.!m*1 m::fi1-3 ,

DDnaJ1

'11 .

~1~ l,"'JLaJD-l~W~iJDU1\41"1aJ"'FJ

1 n11[JWtnL7[Jn1~11fl'lU

-,1flLW7"1::t2Jtn 1

vn LL

'-l\4Hc1tl

~11ilm [J v'Y~

Lrinq

LLvl-lL;l[J-31~2-lnn

qr~~1~[J

q~YI\4t2Jtfi·L m~-lLLn\4H -a1\4HLL ::\.lty

-lL1[J1\4~1i\J,1Uty

'

LLt'l:: a.Jm""'a.J r11

'llt:~-lq 4 m.L ~-3~-lm 1a.Jt:~~1\4u"'m111~1 '!Jtl 1"1a.Jti7::~WWD iJ1"1ti-3~

1 "'[Jfd'lflq,;a.J"'LU\4tl\4a.J"'n 1fi[J11fl1tl LLtl -lLU\4LLn::

1

t

I

tl1::1'id1

1~L~[J1,"1ty1\4n11 ff1[J1\4-,1[Jttlnnn1\4 q~~a.JflU::LL7-ln H\4

LL ::v 1

t

m::nv n m[J v7[11-3

uU-l

tl-3Yl\4tl-l~D 1Ul"'tl LW11::11n ~-3 D-lfl\4~tfl i1·f1[J

71-3 1::1.4rn lD~1i[J"11~un 11D 1'-4a.J"'ti\4

~2.l-lttl1t4YIH

tl"H'IJ1a.Jnuq 1'-4117 m

1tlLL'Ii-3~1£l flU::

1 L'l[Jn

~-n ~~\41~vn::v\4Yii

;4UU'IJD-lq 1"1 iint2J

1itl1"1tJtl7"1a.Jtl 1 LL ::11.4 a.Jnitl11 m::

7::1"1,~YiwH-,m ~

4 m.L

n '11n-lq,;1·nu\4~a.Jc51'-4n\41n 1 nn

Yl1mYI

m::

-lt~-lq'l=l

DYI

rl£1~1117::t1mmttl 1H~'II1::1~v 7::D\4Yii v '

'

aJ

~ 1[Jtl1::m7tn[Jn\4 111m ~ "'1.4 nqfl

iJL-l£1-31111\4 l.llliti1"':L1YI1"1

v

~1

q,;1\4-,19lnf1H , YIH',.~Yili

"'1.4 nqflt2.l

~ -lL U\41 Ylti q,; i qr~.:. ~.n n tll "~ fl"'a.J~ -31 tn"J7 ~nn 1nhnJ~ nttl'lit~t4H11.4t'h v uiit. 1"1[Ja.J

111m ii

7"1a.Jdi[J1~ 1::11,~

t4b'f-,n"'

il"'aJ'!Jtl

11a.J1\4w7::11,~W\415~[Jna.J"'

~u t1-l~tl1"1 wrrn • LU\4~DU"' tl[J FJ"' ' ,LU\4~tlq~ 4 il\4 tl D.;J"'noiltl tH\4 11 ~ ""'n~t~q D 1:: 11 ""'n;ltl ti\4:: u :: • [J"' ;nn~t~tn :: L1D-l~t2-lil~ n "1\41"1 Ltl"' a.JH"' n~191 tl"' ;,;,:: ~tl LLtl-3~\4Ltl-l~l tl


H

tl7d'i\Y'l7:: -~wt\.:~L 7

1'\.4

~u i

'UH'YHl1H::LtntlUHL1il\lq.g 4 91'\.l.'Yl

L~tl\lfl1~~L

.,.,n'\.4

~ uu ~

~1~L'Yl11\l

i''Yl 1LU~'Yl iltltlf:1 I

~'llil

11~n

"~

::'f~~U

11a.:~q'lf

I

-

LL

1 U1 il q'lfTl 1 L'YIY·mv\.:~ 'HL~tl\1 4 L~tl\1

(i!iltJ IL'YIY'l)

L~LLriL~£1\Iij LL

1~L'Yl11\l • nti1

7

q

t(1.w ~tl

1

n Ufl

u

LL ::m ~Y'l1\l um m1tJY'l7::L '1

lmi1tJ~il

;J1~L'Yl11\l

'll

~1u1uq ..

L~UtlLUUL~il\ILLtl

'U1 LL :: ..u

i'l

nqf1 LU177 rn il'U1 L'liu .

ii.:~, 1 1tiUc1ud:Jum7tlntn'IJ£l\I'YIWn1tJ I

~U

tl11tJth~

iJL '1LLflLY'ltJ\111 nU q.g

f\UiltJL~m:: 1m

il1W\Im::L~11Dnmm1'11 ' 71\IL~£l\IL7tJn11L~CJ~nu ~ ~ u ::u1.:~'Yl \1

1

Y'l7::CJu'Yli "1\IL~CJ\Itl11tJn

mMium::n\1

Y'l7::71~ ll.:~th1n!J'Ilil 11~LU71~LntJ7~ '

Y'l7::71'11~Y'lu i''llm 'Yl 1

.

un 1LL il\l~u

Uiln;Jlm1CJ.:~qo; i'1 L~£l\ILU111 L~Uil 'IJ£1\IL'YltJU '1nu\I~L~tl\1711L~tJ1ti'Uq H Y'l7::tll)~1L11.U~'Yl

1 U1LUUtl7::L1l'Yl

Y'l7::~~w~L7unnu11Y'l7 :: L

· il\171\I'IJCJ\1

'1J \I~Yl\IL~Cli'IUL~1 LUCli'\Uil'U LL ::LUtl U

'll~flfl1\l j L'liu~fl'1.:~H\u

II 1tJ 1

111111:: It] 1WI rlr11J

1'11 7~'\l'lUlltl 'U1tJ

tt.Jq'lfU17il'Yl

mw117'1t111 Htl f ptJ miJ

~1\ln1tJLLn h

~fl1\l j fl tlfi;)ULL11.n17

tl1i!Llrtltl1u11\ln1tJ1fltJL~Ltlli'l'UnLL I

11111{Jf111

,7 )lmrnhnmm

WIIUilN 1111::11

jjt1WI ~rill IV 1'1/.Jt/

ltl iJ 11t11ltltW

n17'1!~~~ q.;~~ \IL ~ q)~

I i!LULi'iCJ \IL 'YltJ

~7il;Jd1LUUn17LUiln71 q

-\l~~iln11L~

~Lli;J 7::i.:~Ln ~Y'lU '1

\1~

1L

lli!fiU~

1tl'U'Yl

1CJU~1L \1

7::'U1'Yl

'm \IY'l7::71'11

UCJn~1m.fuLUU 1

\1

'IJCJ\In1~U i ·il~m .:~1wf'llm tfu ttl q ·~ ·CJ 80 1. t.J~u ~1jfl11L uu q.;1'U71 rn ~il~m tJ\I,f\I'IJCJ\ICJULfltJLL ::tl7::L'Yl ilu i n17~ 'ilu ::;J11nm::'Yl1 "1Lh'U7'U7 tU \1 1u Y'l . . 2379

~ H1n~'f'llm ~

m rn::~ilm::L'IIfl'l"lu"'l 1~~.hi.:~~i! \1

I

1~ili::~'lf .. mttlq ~il91ULrluL'IJf1

.J

Y'l7~u11'll:wn'IIL

7'1f .. ~1~u 1YiCJ 1

;JU 'U77tJ1tJ1,tl q .. ;JU , ,

.:~n::

1

1umn11nCJ 'U1tJtt.Jq

111U 1

'lliltV1111ttt1vU

ti11tl7i!"'l 1~ ;111 n1'11111i1'1u n11m ~11

I

mn:: LuuL~il\l~nt ~\Tum hhn~ tl7::fl fL1CJ.:~qo; 4 flU il li th'Yl1171i!L~

I

f\1.:~ i 11~ 80 ttl uti ::ttl~1 \1 ' 111'\l'l ~11ntii1 q ·flu~u j ~ilil::L7 ~ilfiU 'Yi1CJ::t1 LLnLrlCJmLn· ~CJU1\IL7 "'l "'l Luu

tli!n'U~tl71nlJLU177 t\4

ldrm rW

~L#i;JY'l7:: \1

11 ~- il'IJ£1 \IL 'YltJ LUL1 il \IL ~u1nu q.;t tl1u '1\1 77

1vwu

~U111tUI

Ltl uuutl \1 i''Ylll1~1~'Utlil 'l"lI 'Yl

~1~ CJ~~ 'mtJwl,tlq'lflli!fiULU n'!f "'

'YIH

:4M~llmm::

'

nLL fl\1

11\1Li'iil\ILUI11

I

LL ::

'II'IIU1 tJ hliln '11Lu

7.HLi'iil\lil::L7

11 Lil~LUU~n'U1'11LU 1 U1 71~~tULL 1

~\l'uaCJY'l'Yl15 1 u1 u :: 1HY'l7::~~w tl7::~ ,!1UL11u~fl1\l j Luuc1u~1n 1u iiui'flu1n UYlin~L1il\1711L~tJ1 riuq •\uuL1CJ\IL~qjLL ::ttnnULLii~~ 1tJ Cl 7::'U1'Yl ~L#i;JY'l7::i.:~Ln 1L~1Cl~~1

·i'1\IL~il\l

'lll)tMM1111fu'1 lJOtiJ::

il\IL~L~U n n4::'1Jil\lq'lf1utl7::L'Yl L'YltJ

7'1\IL~tl\1

iltl'Ufltlfl' 1m 'IJtl\1 7::U1\I 1~L'Yl1 q

L'liu 7::Yhm::il1U md1L '"il "'l "'l

;Ju~.:~riu 11.:~th LLtl \IL~CJ\IL~urln fl76

m::·L~1n~.:~ :: 1~mmil\l q.;~il~~1 7~~ L'IJ 1.:~m

7::n~

u ::

mYpu

~1~tyL'IItJ ( 1~u) u 1L ty;J1~L'YITI1'11 i!1 ~7il I Y'l7~~ ilUilL'IJ1 il\ltlilil \1\1

j

3 m \1

LL

rJUt'llilt'll1'1hmr ~ till fill' 1111

rri~~'II m

NifJ

/11tNn'111 air117r7

1:: NtduntliHI1 u LLfl q'lfL~U j nLJ.lLi~U 'Yl1\1~1 Ln L'Yh

riuq'lfLfJ1UI\;Jil~U'IJCJ\IV1 ~\IY'l7 :: ~~ i L'ULU

\Yuutl LUUL'YltJL 'un1;1u u n

Lli~111~'1J'U1Uq .. i1flf1Un'UL'IJ1 1tJ Y'l7 ::Cl\l Lt1'YIUn7 7 \I'U77tJ1tJ7tlil11 \1

rJymrh ~n:: ·u

wNef r7'1il~U 1

,/~nilu~Jt dua1'1

'1/f/1'1/J'IIlltW

1u7fl ~

'Yl 111

1

'IJCJ\I~iltfu ft1Dti1.:~ 7::71'11~'\l'lub' U77tJ1tJ7tl \1

11111lJW

'

A' 1'\l'l\1

L'lh

A

1~\1

• 'IJ11

ltn::lfu -

Di uflu

1WYlil\ln '11

7


Seer and Hermit the Rishi Saksi Yaemnatda

in well.

a a, the author Mahabharata, wa of thi

mriti,

0

• •


1


in

a c

nd

th r pi

r th

futur . In th p ri d

ne dcri the f ri

82

in in the le mu


L ::u~::.t.ltt\~ glA~

L~I1L.t.lAL.t.1~t UGI1 t\LK

~qtt\1} 11)::t.ttt\itL~tL~ Ut\~t\LK U~ 't'.\&11 ~

U~ 't'.fJt\,!\ll~1t\gu Gt\lllll UL~ lj~ 1~I:' ~t\1} 1

..

'

'

::.t.ltt\)IL~G~1~g RU lA C' G11l~1t\gt\tC'GfJ1t\M C'Grl.!llA~t\1}1::.t.l61'\JIL~ t\pgRu lA\&11 UGt\llLliU L~ lj~1 ::.t.ltt\_\tL~~C'LJ} C'LrG t\.ll

ll~1t\~

~L~'t'.,tt-'.11

~M111l~1tLU

' L~~f"\111:'~ .,UCl,

L~t1::1l::tlj(l~l6LilllL~'t'.~M11fu ~1::~11 S ~ '

Lrt :: !.Lat~

L~~M~ULtULHil !ll~ A C'!! S C)I t\LiU1::1't'.

.-

'

C' !11'\.t\L!-4 1C'Ltri.C'L~UC'Lr!lt\.,V

.

C'~ 't'. t\G.~~L~t 1::ll::t. t\t t~ 11t\G~ pG!iUL.t.[l

C'~ ::.t.ttt\_\tC' Grl.fu~L~ ::tLUtL.t.C' G ~11\,t\C' ~

.

llLW\&11 C'GJlotll~1G &'t'.Lf'\U ~fl~ ::H »rtllU.

UGt\lllllllLUC'L,.t.C'LlAU GGC'lj)l11 tLUL~I1.}11Gil

Lfu ll..}fl t\1} 11:' »c- Grl.t\1} 1::.t.ltt\_\tt~ 111:' &~ t\1} 1

C'~C'lj)l11 tLUt\1}1::~11lt~&C'Grl.fu~L ~I:' ~t\1} 1

~ LttU~ 11G.t.IJ }It UL~t\1}1 ::~11lt~

llLtlJ

GU G~1::~11C'L_t»tLU ~t lt~C'Gfl.ltU t[l11~::t

R U~I:' Ll1 t\GltC'LI11lLil't'.

::~ ::.t.ttt\_\tC' Gn.::m

~~ ~fl ~ Ll\~C' LlA t\'t'.Gt: ~:: t.ltt\_\tll Lltitl'g fl

}It )}L~Il»~t\t llL(l-Lrl.1

1Jt\ll9lAt 11:' Gri.C' G,&1

llLtlJ G~.t.LU::.t.[l ~ .ru~L~~ltWGri.llll't't'.

!4U MC'LI1::1U RU~C'LI1::~11

ll.t..t.UC' ~LilL l\.t.LU ::~11t t 1ljt.t.c-LrGL,t\'t'.tL,V

l

.

t\LiU~ 't'.\&11 tll\!1~1l\!1t\gC'Grl.jltUL~~::t.[l

C'llC'LilG

::.t.ttt\l&C'Grl.t\Li U~ 't'.llG.t.C' G~IJ1JL,t\'t'. t\G~

. ~~~ tL~Lt\GUilL~C'LlAt\tC' tltll~l G;»~~ .t.LU

'

n

Ut::~ 1111 .t.t..IL t\ltt~IJ~ t\1JI1.}'t'.L)lll n::Lrt't'. 1

t¥fl~

.t.LU Gtt::Wt\_\tC'~'t'.ll,l\U g~b~G&'t'.

-~~~~ tL't'.U.llG

t\~1 11Lil't'.Urt\.~ ~L~GilLtlJC' Gri.C' G~1 '

L~~C'L~UilLil't'.llLWIJC'~ ' t\1} 1::.t.ttt\_\tL~L't'.tL~UL~'t'. 1C'LI1UtMC'LI1 t\1 n

f'Gri.U ~_trtLttJt\t

::.t.ltt\)lt\,!\1:'~ ll &1 &tLU ::~11,5J1Lt!J C'~llLil't'. '

.

R.t..t.tl6~tt»W\&11C'~t\Gt\~11C'LrG~UL.t.[l

11.}11 Gil~ t\1} 1ftV.Qt\,!\ll.(t n t\t ::t.ttt\_\tl:' Gn.

t\tpG!iUL.t.[l~llLlt ., ::.t.ltt\lt, L~L

t\G~ ll.(t UG ~'t'.li.L.t.U~lt » &~Jt\G~ ll.(t »I:'~ fl ~

t\1} 1L,~!Jt\,lj Lf'\ U~ .t.LU 11\&~ t t\UL ~L~ 1U ~ll

llLil ULll

g4'\U lAC'it .nl~t\,!\::.t.ttt\1&1:' Grl. .

Lll t\1} 111 LW ::~ 11 ljU. 1LiJ ~:: .t.[l t\t, '

.

c:C' G1t\,l\lj )}I:'» t\~ ~

ft~

IlL~ ::tu lrtLt!Jt\1}1lj\!1-l\t L~~LRLll ::.t.n.u~ . Gt't'.tRU~t_\t

n

::~11

C'~ .,!JlU Cl, G&'t'. .,!JlCl, ~MYULtUL~Lil

.,..

..

C'& .

Lllt\!ft\1}1 S ~R.t..t.tlt~lt)l~tL.t.\&111:'16

.

'

ll~1t\gt\t W:~\!11J::.t.ltt\_\t

"'

.

MlA1LP.i\ tLUC'Gri.C' Gt.1::~ 11

llLilULilM.t.LIJ1 9&L't'.gLfl!llAG

LU LIJIJt\ll9lAt 11:' Gri.C' G &111,VC' G_Q.tll\!1~~1J '

1U ttt_i.l,!ll~G~'t'.G~C'l\'t'.

.'

G~~~t\.(l~~J:\t\t .

..

IlL~ 't'.~M 111:' LrG t\.,VI1.}1l Gil~ t\1} 11:' &::tttt\_\t ' ' ~~~ ::.t.ltt\_\tL~U ll t 1

C'Grl.llLt!Jlj.,V L~ L'i\&11

HG~C'L\&Lfuli.,WU~'t'.1Jl',..lA . f!t»L~C'~IlLil't'.G&'t'.

"'

fl~t~ll~l tLULlLC'

ll~1t\gi:'Grl.fu~L~~

,

1)t\.(l~~J:\C'~ t\Hil~G~lt

..

6~ ~R.t.t.tlt~lt)l~C'~t\Lt\tLilt\~

Lt\)}L~ g)A~C'::lA t\1} 1

C'LrGilL~ 't'.llLil't'.llLt

IJ~Illt\fu.(tL»Gtt (EJlU C.L) ::.t.ltt\_\t

..- - ,,. ~~n~ ~~L,~ft~,

~U~rt~~M

,..,

,..,

~

r'O

, ~


~nt~L\4U1~1t\4YI1~fl::~tl.il£Jm .. D~~VI\4£JU ::

'YlH~ Vli4 tl'IJtl ~~'"~"[) ri£Ju''" A

I

I

,r[J t u1 1m

n1D1::~ · '1!1DLfl.iim7

I

fl£J~H~~~Vi 7VI

1[1~1

D'U~il[J

" " n '11uu·m'Yl£Jm'IJ1~~1 D

L'U'U'H1t\4 '71'U

"lu~u~~"'" d uu?i£J u'l!1 ~11 1 "

VI 1[J~~1n~~'Ut1Wl£Jth::~'Yl

"

unn~1n111 'IJtl .1Vi1nuu?m 1

Vi'U ., 1\4~1n

~~flfl'll1\4

Bh ta ntl\4

n'U~\4t17::£Jn

1t1t1LVI 1

'

~1Dn11

'

~k:hii u~ m~u~'Yl nnt1111

£J~~

21

~1t.h1n~mD mh.,L7nt~ ~~fi!1'U~U~£J~ Lu1::w:h~m1 M~ f1D~L'UVI~~t£J~ ~ ~·h~ii

1t~t1Lfl17Vi~ .~[11~ ii£J .1n'UYh n11 ~'YlH ' ~1'Ylwfi~~ ::~uu '!Jt!J ·n'lltium ~'Yl\'i~~1 1 11~~~£J'Yl·1~.r m::i ~tl~ tl£J).J1fl-1 1f111).)~ ~£J fi£J'IJ£J ~u7::'1!1'1!\4

"

"lu

111m iirn~ · 1 \41Lllfi£Jnl~-"~1n ~ni

mm1~~1'Yl ~~~uu~~irf 1::~1'YlL'U ~~

ifD

~nhiufl7::dtt~

::t\£J).J1

\41tl£JD\4~i'ID

1

'1\4'YlG

~um:: 1u7u'IJ£J~177 m t~VI7£J~).Jm

"

11::~ti1

~t1'1J£J~'YlGt!t~it~VI . n!1u~ti1 uh~~r\ ,

VI1£JU7::~11'Yl

m1Dm.rfu~ n ~'ll1111n.un::Yi~ tJL~ 'U'U'IJ£J ~

u ::

177t\4 il~~l1'1VI tl1,U'IJM«'Yl 'YlH 1 \41

ii'd£J11

Ju~ U\4 ~\t[J ~ ~~ Vi1 VI

if f17::L~ii11

~~£J~'IJ£J~£J'U~i'ID·~1.t~ut\ ,)'[J lm1 m~~ 1 '1!\4 \'i\4~).)£) ~~VI

'IJ£J~u1~VI11ii 1f11

'1d~ ~£J11~\4911:: ~ U\4~ 1' £J ~

~;£J~£J~m7L'Ii~1'Ylii

~ "l£J~71~£J~'IJ

~

'

ull

'

#

nTl'Yl£J~'U\4~1'Yl[J

Lt~'u tl~111 m t~~um::'il£J£Jm uu

id

£J

,

1m1~

"

, ~~,h~~rn~t o 1 m V11nm1

~tlWU~VI ~i'IVI1Vt1::

\Jtl n

IU'Yl\4~1

~1 e.n\un£J~L~~ -ri" ~~.n~~U\4 11).)~~£J " 'l.itl .1'1! nvn ~).Jfl~~~~tJ'ln'U t.4t17::,f~ "\44 L D

nm"l'IJ£J~~um-

~i'iu ·~.unt~'IJ\4L'U -uriDutn::~fl

.

•JJ£J.,JD'U~tiu ,,nVI n~1u l-31u~1

1•'i fltl

1,m nwm

7VI~ 1t!tm D~ 11D m11 u ::

'

::

~£J~nu~nn

'11r1-1

' '

n

t\4::W.'U·

'Yl~~~nfl;iu1V~tl

.

fl1vhn"

~'" 1V~tl \'it~ f1·~11fllu 1m1'1J£J~~ut11:: u :: " ~~£J~11'1J£J-1 'YlTiU7di~£J-1 Dn~1D 7 ri£Ju~~::e.l1utun '11a~~um:: "lu1u

,

m1'!!~ 8 9 ~uufi'u~1 t~Wm'IJ[JuVI

un~11'11tY~~~£JL [J~'YlHif1

LtlDnVii£J).Jnu 1

V~ii~1 ~~

n11tli

.,~t!J 'i£J 1"lw£J

"

m::

1

1

1

"

- ·nm7~

~~tl~~1m ~~tiD~1~U\4~'Yl ~

t~w-1rum::;nm~H'U'Ufl1 h~~

'

11

111m-

::

f'Yl 1

~tl fiD'IJtl ~'IJ1~£J -1

7\s.J

'Yl

m~~

,

'Yl1~

U1).)1VI11'1f1 u111n1 ::

g m

;i£Ji1

17\'i .• ., ty

w

ifD 1::n'YlYi>1 u

n£Jn

'

71VI~mn £Jm7~~ "~ ntf

~u~n£J £J\4~t~Dt1::~

'IJ£J~~'IJ1~~£J11 ~ t111 11 ii~m ·D~u 1VI 1D).J1n ' "1 ~ u.1n£J ~~ :: ui1tu~~£J

~um~£J-1'1Jtl~TI7 m .,~ut11:: "lu1.u

'U'I!1 1::£J~

Mr

1m1V1~m

1

·

.. lflmuVi1::

£J11 nG'!fmuu'Yl:: £J ~11n ·:: VI ~ £J

71VI~ m\u~u~flmil-1 n '11nu11~'Ut~1:: ·1'\.1,

1[1

~wu~).Jm~um::L~ ~-1~1£JV1~

ga

~Iii

t1£J 1

1n11

'IJ£), 'Yln 1 u11u£J ~"[I ~~~~., ifD 1 .,_

tl£JVI 1D

~'

~w

~~~'IJD\4 111m. "

1n

n'U1'1!

vh

11VI~m 'ii~£JL U-1~

e.Jd~uu "

,fiYh

VIii~

til'~~,;, ~ni~ut17::H).J1n1

~'U\4~1~n t11

ilumh~wnu, Vl1 mmt1nt11

u1::~t1 1 'fl·1~

4

m1~nt~'IJ ~~ ::~~1 nd~~7£J~'IJ£J-1 1

~.,£J~11'1J£J~Vi7::~u ~ 1

m

ri

u1~~ 11;~um::

-n.,

V~7m1u~nt11~~'Yl'U1,U

L~

~~ ~_,VI~il71~£JVL\4VI).J1il~ " 5

i1LU'IJ£J~

11,\.Jilu a~~ n,

~1'1J£JLV~qj~n11

~m[J1~1 1~\'iilfl~ "

tl'U'Yli

nu71'1!tlj ... u~ lm1m

u"l

~\4~ 1f11~~£J'IJ~il 11~off1i1[1 71).)Yl~n1"l 1u~.h.-911, ·1[1~1'Ylii).J ~~~~uu•h~, ~'llu

8

L~~U'UVI«n 1\4 1VIf'Un17 .. nt!t11~

Juii

"

~~utl~ci£JD

"

1 m tlfl).J1

ihh ~itft ~1 n ~u~t~m£J ~ ~ U\4'1J£J ~'Viu~ii£J ~ ~~~~ ~iJLorlfuu uumh ~~1 ~1 n'l!1fl~\4 Ju

1[1 n\4 L\4 VI tJ'I!\4 \'i\4

( n fi)

am I )

[11).)1 1

~~ ::u1~£J~nu11'!!tij

~~11~\4fl7::d

"

£Jnmu

il~\4t11::d

'l! ... il'IJtl-1111 t\4

~~'U'U'IJtl~ 'Ylll 1 u1~ntiln '11r1.1~1'U ., ty

'U1~11D\4~t~D

~~t\DmhD1U~'UfiLVID'Yl~Vi 'Yl1~

u~ii

1Vi71VI~ m~~ 1

t11~1[1\41).) 1::~uu~~1~~ ::~'Yl

~~w~~Vi1~'Yl~\'i rn~ 1 u1'1J£J~flu1~nu ~~'Utl

18 £J.10VI"l£JL ·~

u1::~ mt\1-1, "lu 'Ylfiif m::~uum~~~1n

R-[JU7::'Wl 1 m~um:: ff~m~~'Yl~ mJ"lu f'Yl

m"

1n m t~5u, 'Ylnfh1VI1£JU17 .~u£JVI1~mn

0

!LVI nu11'!!tlj 1nu ~ 11~~~ 11 ~u

~'1!11~\4~i'ID ::n'n3 il7. . H . ran he " L'UVIU~H£J'IJ£J~~'IJ1~£J':h nti uiti r r lndi n ib t L~Viilfi~VItlU1\4~£J':h " " ' 'U\4~~'1J11 ~ ~.r~tl~Ln ~~im ~ 'IJ£J~mhf., u~ ~mnmJu'I!11U1\4~~£J

f111~~~u~~tlnth~~uu tl~D

ILV1~71'Yl"l1'U11~ m::L m1n .. 1u~n"~ ~1LuV~tl u ,)'[J~'ULV~tl 1't1t1~ ., '1[1 " '

Li:J

18 £J~nVI1£J'U

am hu bh a ndr

R ur

1-.uta,

ndr h . a, Jn n , Pr dgita

alita ,

ir -

atula ,

a,

ire a ,

1ukh bim

iddha

m11 'If~ 1 6 VI

ija a

t11m1EJ'I!£J D

,

nta na ,

r e

~

'

-1 • £J 111 m ti ti'u t11::

V~ii.,J'IJ£J.,JYhuii~n11

"

D1~11~

'il'fum1unci£J,11~uu ~Iii n~

D,..

'Yl 'u ::

~~ 1V~ 1D~1n " ~nidtil'U11D1Dfi.,J ' nn~t\1", \~u1'1J£J.,Jn'Um1'U1" 11~ 'U'I!1~ ~il1n1 VI1£JL'Yl\'i [11).):: ~ iJ ~'Yl "


I:'Lrll~ ~i:'[l ~~M1Lll.n tLU ::~11Mtl!j1[11La.l\

::W'I\JI,W.rt~ll

1:' .LJ~I:' GIJ1M.(\

ft11LH Lll'l\fl 11:'ll.9R nrtl:' Gil.

1:' 1!»11 tLU 1:' lAG MLtU G'1\~ 1'1\~'l\rt11Ltl:' GllU 11 t • t

lll.4~ lllH\ '1\lAUtMI:'GII.fu~u~~Htrt

LRLl/!&11!},

rutu llMhm~~l:'~

L~::tu tLU ::~11~\IJHLl.4UGG

-

I

I

I

1!!:, u; ::~,

Lll.n tLUI1,ll f1~~11W rll'I\,V'!(\~ f111\!1'1\~'l\\

tl~ UL~U L~ Lrt'I\Lt Ults;l I!~~~ M gugl1_t_II~T\

'1\~ LLjtUI!~~ !!LU llL,~lti:'Lf1'1\tLrtG(t11L~1

I:'Jli:'G1Lfuli.J.f1U~~ .,Ll!C:!i-\llft11, L~~

1:' 1!1

u...~UtM~fu~ L~rt ttu ~ ~ nr,pl:' ~

.~u»em[l ~La.ntLU'I\.l\I:'J ..

1:' 1!1'1\

llt.~f1~~11t

L~rt~tMI:'fu~Lll.nllUrt('t~L~ ~rt~~1~ mrt R

ll~t)

01 1:'

(ut"'!:L~ 1:: tMI:' L .

tLt;1[11Lll.n tLUUL~Lrt'I\~::WnJI 111.4~1:' Gil. f1~t~lll!l L~G!)1Gt~rtltltl!,llL~L

llt_II::W'I\)111,VI:'GJ:t11H1 '1\t ~I:' Ll1:: tL»L~Gt}11Jrtllr~t~11\! U~lll.4

Ltl:'l1nut~ 0

..

1!1~R tlrtl:' llll.l!~rtLWUL~Lrtl!!:1LV

,..

'1\t ~IJ!}tltrt

R

fl '1\j\ '1\\j 1:' GII.G\l I!~ 1rt LtlH lll.4j.~'l\tr Grt

.

.

o

R

lll~~l:'~l!»I:'»L}1Ml.41

U~l'I\\I:'LrGu

'

ij

u L~ Lrt "'.l\ "~I:' LrGL~u uLrtll! gMl.411l'll1l"

:: W\\,11 ::~ 11\!U )!1.4~

L~LII.11:' llii.L'I\))L~I:' Ll.4Lfu li.Jf1 ::~11~\L_l!.1rtltlt

fu 'i1 ::~ llLU 1:' Lot::~ 111~ t IJ ~ t\\1:' llrt ~t.(t ~I:''

Ll! tlrtl:' Gil.'/ lt[j ULHrt l!l! 1l!rt ~I:' ttt~~

f1 ~IlL~

~::tJJ'I\,111! u~ g u~ ll'l.~l!'l\9 tLII.

I:'.~UUI:'GII.l!!:1Ll/'l\)t'l\fl11:'[l ~~M11l&~Ll!llrt

11~~(1~ ::~ Mtlt; 1M l.4 1Lll.l1 tLU L~ '1\,ll I!~ 1 . . R R

::~,t~rtLw 0

rn ~~ 1rtLWIJ~tlja.1 rn r..n::~ ,.

R

1

\!Lll.rt ttllll!)~1

L fu~Lt31:'Lf1

llLU !:I:' llii.G!t G& 1rtLW'I\t\\t ~I:' Ll1

»

9'1\fl 1j\t !1 ~ 111 ~ 1'1\,llrt L»Lilt U/ llLa.b~u m_v~Lrt~wm t.~

- ..

-

n

IJU ... ~I:'L t.»Hl!'l\tltl.ll.\\'1\1:' ., :: I!

... ll~l!rt»::~ ,

I:'~U~l 'l\lJ~I:'C!II.\\fl1 i:'[l~~M,IJI:'C!Jt~lllll.

l!Q:~ Ut

~LG\\fl1::W\\)#11LU,\ 1

~\\Cltlll.~it~1 '1\,V ::~11'1\,VI:' ~11J::tf11:' G~1!1

tUrt~tMtL»I:'nl ~Lll.l1tLU

0

t~,,

~~ ~ u~ ll 1:'ll ::~ ,, I!» !+!U ~

4

:;~, ~ Lt\L

H 'I\L91JI:' ~ MtL~j1Ml.41'1\f}1rtLWI:' llll.rtU

r: '.~tl!rtrt »

~ '1\fl, '1\LI:' 1:' !&11.~~ftVll~i:' [l ~hL~Ill1 ;:~ ,, •

.

L~1(111::WI:'~Ilut~~~i:'~f!l~~M1 L~[1~t. ,. 111!1 'l\,llll~1rtLWIJI:']LII.1 I

v

U\AM tllj 1 I

I

Ml.4 1'1\fl 11:' fu ~~L. ~ 1Ml.4 1Lll.n M tLt; 11:' l!ru 11

.

.

1:'& (! l'I US ) ~tU~/!l.4,tl

::LM~111l!Ftl~

1:' Gl!t'JI:' GL~ 1\\f}1::tMI!\ll1,l\1:' ~~U.V ll lA

"'!!-' Lrn~L~~nGrllLU!:!!l.4~1lt_III1Gu::t 11 lllt1'1\g'l\ttt \211}1 rt ~L tMI! ~~~'1\gm»Ut~ltt

R

'1\\~lA 1Lrt 1!(111 ::tMLII.I1 M tL~j 1:;~ UL~ UI! 'I\

lllt 11 ~l.4UtMI:' 1!11.1:''1\~tLU ::tn

,. .

U \!I:'~~ rt LW ::~"

r

~·:-

'.

llt~ Ug:: tlt '1\16

M11JG~1 \\~1Ctt"G)#,\C!.Hl ~~IJI:'G.~LriJ

'1\ll ~ 1:' Gil. '1\fl 11:'Lr!1 UU

j.tt rt

fu rt L » Ll!rt ttllrt LIJ 1) IJL»~,.~tH'I\L~

'1\\ Lll.n ~ ~11 GU::tf1 tLUI:' ~ 11'1\L ll:: tf1 '1\fl 1

..

1\

rt t.»1GM 1Lrtl!ll1\\l:'nl ~Ml.41

lllli.11Ml.411:' Gil.

'1\\

'1\,ll '1\GIJ ~ 1ft~~L '1\~ L~ I!\&~ t Lll.1rt Lt

IJ ~('t ~ \ ,\~ '1\lji:' Gll.rt ll!:rtltlt ::~ 11

ULHrtl:'lll\11}1:'~ ,. ,. "ll

.

l!~rtLt

L I:'L!&f1~::1URU

111111[11Lt\rtt~tLUIJ_II~Il\!1'1\g'l\t L fu!JL

11JrtGil~t\fl1 I:'L~Il\!1'1\g'l\\fu ~Ltl ~L

!b~ti:'~Ml.41G~~ Ml.41LM'I\fl1L~1.ll.nGU,I1,l\

'1\ \ Lrt '1\~1!!: 1L ,\J IJ:: tlt'l\16 L~ f1 ~ t¥ 111!1 \\U

Gil G~ 1rt Lt!J'I\t~l.4, Lrt G It LIJ ~ t.~, I!'

ll.(t » \& 11 1:'~11,.!\t~ 11 Lrt '1\L '1\L~ t 1'1\fl, 11~1'1\G

rtlt"

UL~Uil'l\ L~~'l\~1::tf1UL~Lrt~U»J!l.4S11:'1lll.

Ill~ U .~w::W'I\,11::~11

lttll.

'1\tLrt\!~tt~g tMI:'GII.~~1rt'l\fl1Hl.4::~

Lltl!G~IJ~ rt~LtML\\))L.I~I:' Gll.fu ~L !}nt ,»"-[}1

tlli.I:'GII.G~1rtLW\\ti!U» rGt-t;.~\l:'tf11:'~

Ln»L~ 0~ ~Rtttlt~IJ))~!jfl.(t»t-~n~

~ ·r:· --Lillll.'l\fl1~ (~1.41) l:'fu~HMl.411:'l111Lrt~~ y

R

~~l.4 '':fl11:']I:' L'1\::tMI:'~~ 'l\\t1 ::tf1U C! t~ 11

LljtU t!LU

"'!1-""iii:'L!&rtl'l\::t~

L I:'L!&I:'Lf1

0

tLUI1J..n :;~ t\~tt~g ::tML~_r:t,l:'~ IJLt

i:'tf11:'~lllrt ~I:' ('t ~I:' o~l:' ~ ~ tti11.LU o»f1~ Ll\

tl.41::lM ;: 1Lt1::t~Gt.~tt~G::tMI:'C!II.~~1rt

"

..

,

"

.

..

.

1)UL~G\&

t.~11}~rt~G&~\tl;1'1l tttll~l:'l\~

~

r\

I:'GII.I111,f1t'l\t::W'I\)#I:'~tl~UUL~C'~~ 11!1-~ 111\tmg'\t

'1\1} 11\.(\~~f\~H!rt~

::~:: llt"-16111111rt Ltt'l\tt ~~(! ::~ 11fu ~ 1L(\

l:'~~rt~1l!»~UL~I:'I1~1G¥-S~::W'I\JIG~C',l\~

l!G~IJ L'I\»L~I:'Ll.4'1\\fu]La.l\tLUI:'~IlLrt~I:'G"

tLU

'1\~1:'14::W'I\)II:'~~ lt.r\G~ 111Lrt~l:'~l!~IJ ....

0

tL U1:'~ '1\j\ ll.(t i1 '1\ \

~\\ 9 L'1\ » L ~

,.,.

l:'l!ll.fu~L~~tti\G~1/ ,.

lllrleLrtC! ~~(1111:'Gr;!1L~Uilp

C 1:'~

I

\\~l;11UL~~U C(11U)I q !l( US I:'GII.nll:'~l1 '1\1}, 1:' &:; tit "-16 t\! rt~ ~U L~ UG\\

:: tlt '1\_lt

I

~tLHGLI1L\j

~

ll~mg"'tft~t Ln»L

auy 1:' G~11:' Gll.fu ~L~ ::tL»~ tt.r\1:' !1}11~1!1.1!11

UG'I\IllllllLU'I\Lrtll.4lLU::~11~\I:'Ll.4fu~1L(\

""," ,.

Lrt'l\)#'1\1} 1l.4t 1::t

~ l.4~ 1:' Gll.l111 11 f1 t '1\\:: tlt\\,111:' ~ tL~ U

' G~l!\\f!tlll.l:' GII.G~1rtLWLlll.4,S.~'I\t ~l.4 1LrtG

"'~ ·""

I

r

.n ::~

1\

1.4~11 Ul:' Gll.tll~ 1~::tlt'l\)1'1\t ~

tt~g::tMill}~1!\l ~tl:' ~rtLW::~,H t\L~IJ~

.

61:'G,'I\,l\

.

~

:;~ 1/l!rt~l:'!41:' & /!Lrt )1'1\fl 1~\ lt~U!;lLUI:'~ ...

l!»~u LrtH \\L~t! ::~ ,(b ~\1:' ~~~l.4 1 11 11~1'1\gt~ '1\~l\/! l.4~ ot.M,11111 ::~11

"

~

tR~::t.f1,n~u~ gu~ »trtG~ 1~1:'U11Lrt~

..

1:'!1. (Cllj U$) LIJU~UtMLtrtL'I\rtl.4C!t.~~'l\

L~I:'Ll.4Lfuli.J.f1 ~LUU~'I\\

..

M1::~, G~~M1L~UfU~\1:'~1:'~

~,~M1n~l:' J

Lrt G\&

..

l:',tl~ll.(t»'l\t::ttt'l\1t~l.4~'1\t~'\tttlli.I:'C!II.

~LL; 1lLU ::~ 11 (::~;Ill) ::11 ::ttfu ~ 1L(\ tLU

.

Gll llSo1rtLWLlll.4J~I:' GII.\\LJt::tf1\\1}1!:\MUl;1

.


'

06

!lMGl:Ufl&1 C'ti1C'~IJL,tt,Q.C' ~I1L11 t\M~~ V\

C' Gn.fu ~ L »U 1:1 V\ Wl M 1HV.'IU , . 1t\.l; .. # rt .t.LrtLU

L~t\.VG~1t\&LHrtLtUtM

'tlll.rt t,tjrt Llt rri(lt\~1:' LrGu UL1.4 ::.t.u .t.LU

t\f} 11:' tV.t\~tti;~::tMC' Gfl.I!U~t\1} 1btv.1

L~U g 11 ~ G\tt\!J G~ 11:'.Q~ t\&L~ LrtltUtM:;t:l 11

n

,.

I

..

I

e8'CA!l00 L~~ I

C'~ tLU::tl1 S C' &~rtLWt\tG~1C'~::tl.&t\~

t\U~LrtltllLHtflL~~U~Git,I1~UtM~UU

(b V\tl:' ~::1:111fu~L~~LMrtt.t.U g~t\[}1L~t\)JGU

t}UtML~LV\tL~U11~t~t\J.; t}.t.U~MLUg~L

IJ~::tMGML~ 1ftn ::.t.M~ U~~t L~::~ ~~'»~

rt~UtM\tn Urtlt:l~L~G t:1M1»1UtMt\f}1

tLU G~ 1L\,ULUt\f}1L~ n_v Gl: 1Lfl.1~rt ttU g~

L~G~Lf1.1 ULrtrGLnlli.J.I1HV.~~rtlt~tt\11

.

~

.

t} s c-~~~!W~I1tLUI1_vfltJ111~ . ~

.

'

'

GUI1,t\UtM C'G1~~~rtLWtt\11fltJ1

C'LV.U~lNLt~~~1~tt\tll.t\t!Jt~

C'G1t\,t\1!U~C' Gfl.Mtl~1

!Jt~rJ~::tMGMC' ~fjlt »t\f}1bMV.1::t:1111!U~

fltJ1rt&1C'~ tLU::tl1 S C'&~rtLWfltJI~U...-

Uj.rtLW ~ljt rt LtJ.;C'~ n'IU ~L t\'IU ttM.t.LU

r;!C'G~::~UtL»Jj S !:'~ rt G~V\ IN tRU~

' n ' 11.t.L_t\V\G\tt\U rt 111 GU ::tl1.t.LU !Jt Jllll~C'

Lt:1 1:1 !Jt JIL }IJL~::t:l 111Jt\rt ~t »V.m G!.ULU

.. ..

n

'

'

Lll.l1~~qULUt\t •

c 1)Ht»H,t»tLUC'Gfl.

n

n

I.&V\1t\)tt\f}1::1:111~1.&~rtt~rG.t.LU

I!U...-

.I;M1rtt~tLUC'~IJLrtV\

C'Gn.t\_vrttttLU G\Z

(twn4l!ell\l) tUtrt1 G~V\ :::Mrt~ ·s

»rtLI.t lLMLI!i:'G" ::~ .IAtGM . . ~ 1 C't\V\C'LIJGMLII r r• "" fril' W'

1

::tl.&t\~1:' Gf1.111111rtlltl! U~Lll.f\ .t.LU L~rGfl ~t\&L~Lrtlt!JL_ij.t!JL~iV.~UtMC'Gfl.l1~t~fl~l

.

'

~~rtltlj flt,lltL»C'~ V\C'Gf1.9tUrtV\tMLII.f1

C'Gn.(b V\tC' ~~i!U~Lrt G ::.t.Mfu &»1U»Lll.l1

rt~ 1G~ 1fu~L~rtLWfl \!L»tl!!oi:' Qn~~rt1

C' Gn.rt~ t\t\t ::LM ~1fl~l RJ61~HI1 t\tt\I.&UtM

t\G,trtLt

~~1 9 R nrt~t~tl.&~t\t t\LC'C'~M

tLUrtc-nLn.1t\UL~UGt\::t:1n L!jtU::t:111 t,tLU .. J; :

Lt\U .t.L tl1rt Lt

eJpnw)

GtV\~ Ml tlfl.G

n

::tv.fc ·v

G~1t\~L~t\&LHrtltUtM ~ Lll.l1tU~GtV\

n ' ~Gt!JGIJR t\rt

'

,

.t.U~.M.LU L~t\)JU!l&1C'~~~~ ~'»~fu~L~~ ::tltt\~ H!rt~ntrG(i uL.t. 11 ~nLK u~V\rtllt

(e,\ Slel!\1) ::rJ»lt,lt G~V\ Lfl»,lt '"£

Lt\»L.I;C'LV.~~'IU

~.tt.&~Wt\1} 1L~C' ~G\ZJjlt:111C'Gn.GlJ1 I

I

1

Lt:111

.t.ttt\f} 1L~G~I1_t\Ln.1UtMC'~

..

~tlt~

::1:111

w~ 11 n&LHrtLtutu~l1~g~

IJH1~a1ft~

MLII '» ::1:111 IJH1~a 1C'LrGg~L~~Ltfl.IJL~C'LV.

~lllV\C'Gjt~UtL» ~ ~»~~lt»G1:1C'~!JlrtV\

UtMt\f} 1t\~IJL_ij>IJL~G~V\ t\&LHrtLtUtMt\t ,»

IJLUC' L~Gn.C'~M11_Q.::.t.U lltp.~fu~L~C' ~G\;tt\Lt ' ' ::LtM1 Lrt1C'Gfl.C'G~L~V\ m_vrt »Hfl~l~lt»G~1

-

.

'

.,._tLl! »::L.t.M1 r· ::~V.C' .. .,»G~~Lt:l .,FJ' , V\ 11:' .. I

I

..

HrG g ~11 GU ::tl1tLU fltJI c-[1 V\MV. 1Lll.f1

0

(e suew) ::»Hrt G~V\ ::»c-,Lt ·~ ~,t\V\L~rtlt~C' Gf1.~~1G[l t\f} 1::t:111L,£..1;1U .1;1 rtlt~IJLI:l~

..

11 ~ t~fl~l ~V.1G~V\MV. 1t\f} 1~::'IU RU~ t\t ' '

\611C'IJ~ 11JLI:1 V\C'~MV.1Lll.f1 i!UI1fl~wc-G::tM

..

n n

C' Gfl.LIJL.ll.::t:l nL~ 1t\f}1::tMLII.I1~Git,l1_t\t\t.L~

I

~I:'.~~~ »rJ~m G\!1fllrtlrt1~t t\Ltrt~C'GJt::~ Lrt1C'Gfl.C'G~C'Gt.~1Lt:1V\ 1M»1GtV\rt~

UtL»

\"'

uu (e,t;pew) ::11.11.~ G~V\ ::w~ 'L

- L'IU t\U~UtM

11~L~rtll.& ( S!8Jewewe n n

Gt.V\ t\&lHrtlt ) Gfj!JL~LV.Lli.I1~G~V\ IJL_ij>

IJL~iV.~UtMI1_v (S!8J'CW'CU!4S')('CO G.t.V\ n n

GU l1,t\UIJ11C'[l nJ~~~LI.&U~UtM t\t:1111LIJV\

ltt~LRU,S.::~ t\~~Lli.IJR nrtc- Gfl.\!t\~rt.Lt

IJL~iV.~UtML~G~flfUV4.\UtM ~ t\f}11!U~

rt.t..t.UI~ 9rt.t.t\~ltt.&~tL~::t:1n 9Rnrt

t\t.LH'IUt\U~ ) GfjLtfl.C'LV.Lli.I1~GtV\ Ltn.

G~t\C'~C'LrG S !iUrtLI.&L~C'GJt::~tL~UC'~

111111rtLI.&rt t.t.U lL~C' Gfl.::'IU R U~

t\LC'Nl M ltlll.rt t.UC'Gfl.t\LC'NlMt\Lj ::t11

rt~UC'LI1 t\~C'Gn.~t L!l-1rtlt~l1_vc- W~::Wt\)1

S H~ t\f} 1rt Ltt; L~ t\.!J U fJ &1rtt t t\~L~ V\ 1

tLH t\GC'Gfl.C'G~1t\f}1::Wt\Jt L~~L~V\1C'LI1

t\f}1~~rtV\C'~C'~

(eA l'C:> U'Cd) .t.LU::tl1

~IJG1::1:1


L'nyjL 11yj1'\'j

lu *

'n 'f1'n

fl1l!qj~

~m:: n1~11J~\4'n111J IJfld'ueen

tJ 1!1JtJ1 ::'IJD~5\4L

lfm<flff ff"",

91


~1:: 1~

fl1

L'Yl~L 11~ 1~~D..!¥1'Yl!UJ~1tJ1\4~UT1:: deity im ge of the H indu

92

ntra . P Ia

tJ"

tJt~::1''4£lon 11m~Yl1r lfm~~ ~flfl1 1

the

al utt

u eum.


£6

::t.~.t'I\Jif1mmt~.t~;tu~Lll.nf1~ S~IJ ~Gur-m

ugu.~'l\\ m:~::W'I\)IU!o1 W'tll6~U~Gl;!,f1_t\G t~

\t,

'1\~rcb.::t.[l[l~LJ!o1llLJU' [l ~UtL»Ilt ~rc .~1~!l

::l\1 Ut'1\Q 1t- ~t.lA.~ ::m Ut '1\lj ::~ 11t'l,lJ ~~

'1\~fl\!1'1\gt- Gt.lj RU ur- 9-G~1t-~ ~llll/Lrc G\6

LG1 ~ t'L\&'1\ijt- L\&tJI n lA.!J.~~IJ ~ll~ LtlA. 1'1\\

' Ullt- Gl6(l~ ::t.»giJ ::~ll~1'1\grtljt' ,tlt- Gll.~~L~

rc t.UI::l ~llLI::l L~~L~CWfCL~ ~ ~'1\Q 1L~ '1\~ 1

.

S~!..~,'(\\ fCL~

UU flij1'1\!lo H\GIJ ~ 1L'1\QL~t'LlA.

"

n

~.

"

t-fu ~'1\Q 1t-~~lll~UU L~ijL,~

'1\,VL~L

Grc

ll~1'1\g'l\\rG'I\~W~fl1.LUIJt',tl'I\G~Il~ n

'1\ \ ~;: 1.1.6 '1\16 t- Gll.t '1\ 11 rc Llt i;t U~ Lll.f1 G ~ 1

4

n

L~f11.LU'I\V·\ '1\~Li\~GI}

~~~ ~»m~'I\Q 1

i;::LM ~1 ll~1 U GG'I\,ptt ll~1'1\g'l\\

n n 'l\(!1t-~ m~;tu~t-Gil.tllU~ 1'1\\![UL~mrc'I\~LM

'1\t.L~LfCLtUtMt- Gll.t.U ~ .M. LUfC t.t.U

Mt.Lij 1["\lLl\~G\t'I\,VfC LU '1\U fC1M~1 t.LU L~

~ tJi nf"\LG [llf1:: t.L{IoL }'\f1LG[l ~'1\,V LM ::~

SC lCJj\ '

t'GJI ::~ UbtL~t- [l ~t.lf 11 g ~~ ~»1UL~t-~ ~

~ t- i~l;t~~'I\Q1G11L~~~::t.[l~MtL»t-[l~

~g ~IJ ::Hil.1'1\,l\Lll.f11.LUt- Gll.lll,~~Q'I\_t. '1\Q 1 ' " n n t-~ 6 ~'1\_t-'1\\ '1\_t. 6 t-~'1\,VLII.f"\ 'W"Qfl1. n

" ~::t.[l[l UJotllU~ 1'1\\!flt~'l\fl~Lt 1(111 1o

~ '1\~ '1\lj UtL

f\

'

LIHlA.L~ 1(111 ::t.Mt-Gil.tllU~ 1'1\\!

11t~UG

t-_tA~LULfufu'»t-~11LfC~~gU.8\!U~~ ..

1

I

,

,

l6~~t-Gil.~!J.1Llj'l\)1::~11

1

Ltt.U~t-G11..~11~11t-~11Lrc~Mrc1M»1llUt\t,

'

~Gt- -;l'\G &~ '1\~,[l ~ '1\~::~ ~ LUH

'1\:: t.M '1\Q 1

,.

rG'I\Lt R \!::1.[1~ LUG~~ ~

~

Lij 1.lA.(l11L~ 1t-Gil.'l\gfltJl~ll~LtlA.1'1\\'1\,VfCM~

\

!L

Li\L~f1Lil~t-Gil.'I\Q1!'-\1Jt'~'l\~t-~

9R nrc~.t~~t- Gll.~GI1~~L '1\ll t.Lt.[lfCLtij~[l~ L}'\ S

'I\Q1::~n1::1~UfunL~t.LU'I\Q1 t- '»t-Gil.'I\Q1t-~ US t-l-4g~'l\,l\t'~ ..

t)#t-_tAilG~ fl 1L~ fl 1Mll/ Q'l\\t'~~t- ~,'I\ f..\11M 1

~

L~~;trcrc »UU t- ~t- ~~ '1\ij ¥lA. ~ ~f1tL »t- ~ ~

~L~f11.LU

n

"

1

riUL1.fliJ~L\Mt 1.1.lf1f1n'I\Q1~ 'l\~f1f1 11::W'I\)I '

111::1 1~\t-LrG\t,~l1~1t-_t

t-GH\'1\

::

::~ ll~1 lllli.UtL»~,'I\l6t- Gll.~L~rc ~t.M~~G

L~Uil1.1

" UU'I\Lf1tLJU'~~~~'I\_t. n

Lll.n t.L U L I,A. '1\f..\ 11rc G~ LfC ::~

L~f1[l~LJ!o1~1lL~ ~t'l-4UtL»t~111l~ LtlA.1t\1k~

'1\Li R

"

f\

- ::t.M[lt.LG 1Lil.1 '1\~ Ill~ ~l61f'l ~\'1\,V LlA.Lil.1

1Jfl~1 '1\~rc .~1g~

llt~L~~'I\[l[lllM "!l-1t-LrG imgtLJLft~ '1\\ '

fl~ '1\.l,ILM::~Ill~ ~t-~UtL» G\t~'l\tLHfCLt

t-G1'1\~9R MM~Ilt~L~1'1\Q1

n

L~f11.LU'I\t,»

'

'l\\!'l\~t-~11LfC~ 'l\,l\~M1 tLJ!oG&~~L.IltLJ!o ~.. "' ~~ rc1 L~t-~ 11Lrc~~'l\ijt'Gil.DLGG\tt'G ~ij1

'1\Q 1t- ~LI::l fl G~ 1'1\t ~ 'I\Q1 1.61 f1~;t1fu ~ ~ » G1:1 t~ ~ ~

- ::t.ML~i\ !LML~t.LUt-~lllfC~t-~

~LU LGt- Gll.'l\lA 11tJ1

~~111LUH,t.~\L!A '1\,V'I\!l-1

V Gll.'l\lA. 11t~'I\Q 1'1\,l\L~~ .. 1

::Lt.M1 ~\';\9~t3ftLtijfJG&~U1::1fl11t-G~1!lo~rcw

(CUCllPC

..

L~ H\Q1::t.MI1Ltll LJi ~ 1r'C\!S~L~::H~'I\,l\C' ~

11t1t- ,tl.t.l6~~Mt-G~1'1\Q1::Lt.M1 L~1'1\Q1::t.M

LU G1 L~t- G,l t ::H~Ilt~ll91L '1\llt.Lt.[lfCLt

~VGU'I\\fl~LJ!o1~11~rc »1 L~,H~Lll.f1L~t 1

f1,V rct~::H~U U LfC'I\~'1\ijt- [l ~f1,V ~M 1rct ,1.

'l\,lt'I\Q1 rGilt('\f1~1 "!l-1 '1\LfCt.lA.fjoUwtLtlj(l

t-G1tJit'Gil.Lilt.W

-CI\CC:: ) "::'1\Lllij_t.Q,. L~Uil~1t-~~s~uG;:~11 n

'

~::l\1 11.'1\\ll.~fCLtijG~1L~~g ~ ::'1\Lilll»~ '

'

'

n

n

.

n

'1\t.LHfCLtUtL»\t,

~R nrc DL1.1.6'1\~ L!AlfC~ \!1~ DLM~D~G ~~

t .~ ,'1\\!t'~~~!J.ll.~~'I\)It' Gll.U G\! fl 1U L~Lrc

UtLQ W\flfJ1t~~UGt;!1(l~~M1fCt,t.llUfCfl!J.~

~fl ~ L}'\~lt ~ 1~ ret-~ otrc ~t- ~ ::'1\~t 1~t

·L~i\ t.L U G\t fu ~ Lfl rc Ltlj ~rc »1

t'JI~~Ut.U~.M.LU G~~L~f11.U~ ~~t-Gil.lllll.

::~ n '1\ljt- G Q'I\Ut'L~~ ::1.'1\,V 1.1.6~'1\Q mLt n

n

"

' fCijf1tlj t.LU,lnrGLfC

. .

n

fCijt',tl'l\\t' ~~'I\Q1rcLt

'1\~ U ~L~ ~ 1G\tfC »1

Lrc 1'1\\l

11t~L~ 1'1\Q 1::t.Mf1,V

1.LULG(l~'l\ijt'Lf1t-[l~UtL» L~fl yl6,!1G~1

LtUilt1lA.f1f1n Gijf1f1n 1: UG I .., :-

rc~t-G ~1'1\,l\lA.t 1::t.MI1,Lt .11'1\\

llL~'I\tlltpL~IlL,t.L~UGG rG(l~i;t»fCltLfC1~

t.LU::t.["\9 f1~g~t-\!fllfC~t-~ (Cll;IJC)jlCS)

'1\\~t'LrG'I\Q 1'1\,V U~ 1~ 'I\Q~LfC1t-Gil.lA.l/1::t.[l

Ill~

t.LU LU.::t.U t.LU '1\Q 11ll,~~~ g ~t-~ '1\~

[11.'1\\ Ul1~1'1\,l\11~ Q'l\\LfC1t-Gil. ML~::t.[l(l~

t-}11H~U'I\\'1\,VL_t\~G\tt-[l ~llLJI,~~M mt~

t-GJ!oti1~1\!Pt.[l'Jt-~ (cwos) rc»l LJi~1 t-Gil.

::~ 11 U ~ ~f1,V ~i'o U '1\!l-1L~:: t.U t.LU t- G1'1\,t\

.

t-,tlf1,ll1.LU ::'1\llfCJI » L}'\t.LU ::l\1 t.LU~t lll~L~t.LU

-••••9-

fCLUl61.t

"'

H

'

t- ~»W~f1ilo1.LU ::'1\1.6

::l\1 .t.ll llt.\tf1GU::t.[l'l\~

fu Jj L~ ~Lll.n g ~IJt'_G::t.l.t't\)1 ::~ 11i;t U~G\lf1,t\

~~'1\StL~ t~n e8e..<!lOO L~Uil~1~i;tU..' ' n !llA.~ '1\\ M1.Lij1 MIA. 1L~f11.LU U L~ U G'l\

..

'

L»tLJ!o · L~ ~ 1t\\!UL~fC~11l~1

.

::W'I\)It-Gil.

'

n

n

..

rcL'I\UU~UU

1

9R nrc ~,'I\~~\!1L~rc U.llt-Gil.'I\Q 1~L~ ~ 1t-

.

.

'

fCLUM~11.LU ylti1G~1'1\\!1.LU rc~t.LUIJ~t'G1

~'1\_t.U lA. '1\Hrcm Lt.f111l~ »~t11t,lf,rGIJ~t' Gil.

t-trcG,~ft-,1\Lrc ::~ '1\ijU tAt~111lLrc~~l\~t-~ GM

11~1'1\gtLII.t- Gll.fl ~t~11~1 rc~t-,tlt-LU.!iUrcLtt

U1::1 ~fCLlt !L~L~fC~1t,~f11 'I\,VL~LJ!o1Ll\~'l\i\

'

'

'

n

'

::~u'I\~LHfCLtUtM ugur-Lr~~~U~f"\11~

'1\\ llll/ tJI UU'1\,V qt ij ~t- ~ ~llLJI,~ L~ '1\,V Gil

UtL » ~IJ'I\G~1'1\\tt' L~ U L~ t 1'1\\f1~ g ~L~

'1\~~;tLfu G~~(lnG~G&~t'Gl\~'I\Q1~~1JfCLt

'1\t '1\L~ llLII.t-[l ~llll::l ~t-tl;t U~(l,L} 1t- Gil.

G~~ llLJI,U~f1,V(l11 lll~~f1l/tL»t-G_t\'I\Q1

u~1W\IJ!lW!l~\~Gil.!l-\'lU~U~L~nG~1L

~ '1\Lil »~[l ~ 'l\\!1rc~ Urctt.'1\l/ LM ::~ '1\l/ Lf..\ 1

us~ ~»~uLrc~~ufuh~~r-~ tL~u~f"\~G~

'I\Q1\t, t.~::GI1L~I191M1f1LI1~t-Gil.!l-\IJG1.~

"It t-Il~ 1LI::1t mv~~t-~ ,~\t-~ 11r- ~11t-H

t~ 11 L~rc LXot.LUt- LlA. ~'1\JJ~ ~ £l "

'

I

'

4

~\fCG_tMfCGil'l\~fCLtijflt~~M mt,t.[l~

Ll1.1

n

'1\,VLMt- GJI ~ '1\_l\~t'l-4 llL~'I\Q 1t-~~flLI! ::~ 11 . '

.

1o

1

I

Ll1.1~ ~ t'L\tt'Gil.L~rG::LM~11l~1 G~1rcLt

IJ

' '1\,V 'l\p.1U g

.

.(

lJ;: 1.1.6'1\Jif1f111rc Ll61.U ~ .M. LU

f1~glA.~L~~Ut

I

'

I

\&111J U~ 1

fl., 1~ g ~L¥4fC LXolllfC ~(i UU GGt-~rc Lt- ~'1\9-

t- G1'1\l6t- Gll.Lilt.t.l/ t- ~~ 1t- r'I\G_£.~G~1rclt

::1.1.6'1\)1 g ~ '1\~ 1~~ ~LU G11J(l~t-~ Lt. 1.'1\jJ~~fl

[llf11lt~[l ~rc~~1t- .Q'I\ijlA.


>-

~Ul '11.1} H· U~ U fla.1 GH~ LlliJ lr'tl.\-1~ lA. 1::.t.[1

n

::ttt~G ~lo\::Wt\!l~'tl.gt'~ C.L!:1UU~L'~ '<\

::~, n(\~

Hft

,.

.

'11.1} 1rtLWL1.lt~Ult~t 1.L p~ }16 »L~'t\1} 1L',Q

L'ti.JI.J-[1 G!Z ~)} ~fu ~ L prt LC.t;IJ ~ 'ti.Lfll lo\rt

U tlrt l »~tt'»~\!~1!(\~ [11.LU i~'tl.l} 1::~, ' ' ' flt. )It' [llo\ ::~, flLJI.L' Gll.i!LJI.rt 1.1..11 G!:'<\ 1L' .~

'11.~'11.1}1 !/itfll1.JI.~Lt.Lltt'L'tl. !Hio\

ytt»gMl ::tM'tl.l}1rtLt.t;::~,~}1L

n

n

LJI,rl.Mt.Lt;1t'G'flUilllU~,1.t.t;t' »L'GII.

'11.1} 1L'[llo\bL~G'!\t"

~'tl.~rtJI.'tl.~rtLWUL~

Lrt~\! 1~~ 1111~'-\U lt~G!ZL'[llo\bL~~ \ L.ijo111~'-\ L'G~1fio\ft~'tl.:r::ta'tl.,lt L'G1'tl.?~lo\M9RM

!b '<\\'11.1}1

flt~

Llllt

,.

L~Ufl&1~L'[llo\bML41G'!rl.,tU'.(l

'ti.,Vrtt1.1.LUG!Z

rtt1.Ut'•Urt1::~,

I> L ~IJL'G::rtlllll~Lit

~ L'L\t

fll 1.C.,41ot' ~ U L~ lJ'o\G ~lo\L' ~ ::~ 1.LUL'U fllrt '<\

..

l&LJI.rt 1.1.ll G!:'<\1rGL~ 1'11.1}1

q.flL,1.1.LU

L'GII.,I~~ ,rtGfltLUL'~ fllrt '<\

L' ~ ylt~ g Ml ::t.MG!Z~»L' »M1.Lt;1ML41Glt,

-:: 1.M G\t ~,V L~ 'ti.~U 1.Lrt L »rt Ltt; ~~IJ ~ 'tl.t;

::~ ,rt L't\:: 1.Mfij.~ lo\L'L[1fll~ lo\fllrt ULrt rGIJ

::»L'.(tG &lo\ylt

[1~~11'-\~\~\ ::~,flLUL'L~flL~L~tLU

..

.

L'~flLrtlo\Lfl».(tG~Io\L~[1

.

t'G1'ti.,!\Lf.4 19RM

L' Gil. '11. \ flLlllA.L»:: 1.[1'11.} 1'11.\rGL'~i\ 11n.~ '<\

G\t fu ~ L » U.Ln.U.n. 1J fll~ lo\~M "JI~ ::ttt'tl.,lt

'

'

n

9 Rnrt~\'ti.LU.::t[1LrtUlt~'

1J tU»L'GII.»llJI.GlL'GII.G!Znr::WL' G~lo\L~ '<\1

L'GII.L'LrGn.n. 11n.J.rtGfl1.LU fl~l 11~1 ;:,tH\U~

..

.

"'

I

I

!!" ~ fl~1L'_tli\~fu~L~U~ lo\IJ ::~ ::ttt'tl.,ltL'"

[1~G\tL'ti.»L~L'GII.~GtrGL't;

'tl.tJ1ttJ'ti.~U G'tl.fllll'}l n.u~ fu fu»t- fl~ 1'11.1} 1~

R 1.1.C.lt~C.L 1.\t"L'~fl\!1'11.\!'tl.\Lrt lt\!1L' ~'ti.LflLM - .~tu.M llu.

.

,.

rtLt.t; G~ 1~ng n._v rt »11L,Qo 1L'~JIV ~L~ fl~l

~Gtt~L'.Q~U.litt,~lll t.G)-16~$~1 ::t.~ n~rt~i;.

n.(\~~(\IJL'Giti'\1!L'GII.II.ll::t.[l

v6

,.

L't[1L'~flLL'rtt'L~n.1Hrtlt.t; ::~ "lttJL'~ lo\rtlt.t;

~U.1::.t.f1~"fl\!1'ti.\!L'GII. ~ L'yt'tl.t.~'tl.\f1~1lL~Io\

'11.\t ttn.1g np.1

flt.~ ~

L'~ tl!:l U)I~ U~t~, ~'tl.g L'ti.»L~rl.JJL' G!ftfl~ 1~

ULHrt UGG'tl.k\1.&~ lo\L'G1t,l6L M 9 R nrt~\ L

- ~ M "JI~ C.~, ::tlt'tl.,lt~'tl.g UL~~ Mg lA.\!rl._t)l~

~U LH ~ lo\LrtG~t fl.(t »'11.\ ::ttt'tl.,lt.lllA.M

::ttt'tl.,lt

~u.~ n\t-[llo\bMu.1 t-Gm~~ngn.m1rtUt~'»~

(b '<\ \ '11.1} 1L'~ !o\bMu. 1G'!rl.,!\1.LU G!Z~p.'ti.JI-1 ::1\H\Ut;

rl.CW ::tf1!1L' G't\1} 1L!Jo1L~ 1::q~n.,V'! U~L' Gil.

Un. \:1 U L~ .11 MlA. 1'11.[1 ::[1 [1 ~ ::ttt'tl.,lt~'tl.£1

rtLWL' t;M~L'ti.L9rt~»1L'G~1'tl.l}1 fll~

M lllA.Grl.J.JI~'ti.LflL'o\rt .lllA.ML 'ti.»L~G~1\t, L'ti.»L~'tl.\ G~1rtLC.t;rl.GU ::t[1M1.Lt;1ML41::'ti.LK '11.\

,.

. ,.

-Gt}1

~flLU?,) '11.\ lllA.Mt.LJI.rt ~1\t,L' ~'ti.LflL'o\rt.lllA.M ~ U.~ '11.\ ~ \!'ti.»L~I!(l.~ f11.LU ::~ ,'ti.G »L'.fL

~L· ~G!ZL'[llo\h

'tl.ltt' GII.L 'ti.»L~U~ lo\rl.,Vrt »11[1 ~ ::ttt'tl.,lt~'tl.g

L' G1't\_t\Lf.4 1i ~'11.1} 1GML'~lt!z~L' ~'11.1} 1G~Io\

'ti.Jt

fug~~Lft'ti.Jt't1.1}1JI.L1.U~tt»~t;t'GII. ~

::ta~nLBLWtll.lAML'GII."~flltt

.

rGL'~U t.LrtL»ft~ L'ti.»L~ .lllA.M ::tt!'tl.,ltG 1.'-\

ni}'L~ n,ll G\lltf11!tlllo

Gt)""'n~mglitA,::t.[l

Lll Lliflt.U L' Gr;p~~GI'\~ ::t.[llll~ GIJ,lLU B.Vt)""L' ~ '

,.

i!U~

\!U,V gu.~'ti.JI-1

~ ftlo\\flLU!)~lA.~L'GII.

[11'11.\ LrtU GGL't\ltt ~llUIJ~L'G~ 1~'ti.SL'ti.»L~ rl.,V'ti.,Vtfl\!1::1\l 11.'11.\ [1~'tl.ltt'Gn.rt~1::1URU

rt~1

.

,.

~ ~U '11.1} 1~ \ GMrt LC.t;L~G'!~i lA.~ Gl!rl.l\~~

'11.1} 1~uc.M::~,

t-LrGu IAL~::tu tLu flJl' ::Lfl1

n. GJI. ~b't\1} 1::~, C.,lt ~ ,'11.~ 1ft Ltt; U L~ ~\! 1 R nrtt-Gn.t'LrGUU'}l1.LUi!U ML~G~1~bt-~ ' ' '11.1}1 t~,L' ~~~,Gt}1fl~li!U~G~Io\::ttt'tl.,lt

9

.

.

L'G~ 1'11.1}1 fll _tt~Urtl~L' .~'t1.1}1lt-Lio\tL!:lULII.1

rt Lt; » \!

LU Lt;flt'tl.rtlA.t 1H1.LU!t" rG'tl.~ Urt lo\fllt'rtt'

flLU!)rl.,V'ti..Qot'(lo, 'ti.Lflllo\rt 'ti.JI-1 ~ L'L\tflLU!)

.lllA.~ Glt,rl.,t\Mllt;1~h\t, LJI,~'ti.L ~~_t~1::~,

fl»1fugJt~L'ti.»L~.!llA.M

.lllA.~ '11.1} 1U GGU

'ti.Lfl'tl.'=' G!Z

.

fl, Ult, 1.L U ::t;,

,.

::~,

~'tl.£l'ti.J1,1 'ti.GL'ti.»L~L'GII.'t\Lt.UULU

'r

I

ULHrtt;l1'ti.I}1L' ~ L'~rt 1.L41 rtG~1rt .~1fl\t1'tl.\!

).-

'11.\L'ti.»L~.IllA.M~fl.(t» .(! OOSL nllrt::1.[1JI~ t~ "L't!:lJI.LW~.lllA.M~ »GIJ1L~ 'ti.,VC.L!:1 u . [1~G!t

,..r

fll~ lo\L'~ 't\,t;~gu.~ '11.1} 1f'o\IJL'~ ::ta'tl.,lt . '

1}1 rtlo\L1.M::1U 1.1.t '11.\'tl.t;UtMrl.,V'ti.,V

~ Lf.41::'t\LU»::~,gU.~IJ

JI~LJI.ni~'tl.\rtt~L.ijo1l11.LrtL» rtlfl'-\~~'-\1

'

L~

.. ::ta'tl.,lt.lllA.M,

n

'ti.,VUflt.1lA.L'ti.»L~.IlU.M::tM'tl.' flGrtU.::ta'tl.,lt

\t•,..:-

~fl~1L' _tllUrl._tJttrtW ~LI.Atnl ~UC.M'tl.p.1~ ttc.

m Llrl.lL'::· 1.t;tt,Lrtrtl~

UG'tl.'tl.t;UtMrt,

,..


ll1Vi'IJ!H!J101'UJ1

1~::~LUUfl't £lU~

m"J~Lnv1"'ulfum::lu

L\Jfl

\l'nu1'11~hvlfl1un,v '!i::L£l1 'IJ11'YI1'\.\\l'1~1nLUUL UU£lU

"J1~yf~fl1~LL'IJUyf~ tl.rli1~

1!J

ll1Vid ~1!JflL'I'11 muLL~~"'d~luLilcH 1Lnfl DUL .. !J

a•vne pri Lat one of the devalaya temple at ket ( udh), lndi . li e h h rizonL I wh1Le tripe n hi fvreh ad nd up nd d wn hi arm .

95


.

t\\ ~j'g~ULrtllLI:1~otM.11L'Il~1G~::t:1,fu~Lp~

llt.~rt U.!l. U~ ~f1,VI1 »11LI1\'l rt~LtM.

::tltt\,ltt\LilL~rt .!1. V.M.L' Gl\.lltlr~ V.~ ~ljttf1

' n Lt\»LkU V.M.L' GI\.[U t\1} 1~ \L'I:1 [1 11 lj~l\.UJ11

flljl

Ut M.L' lli\.V.t 1M.ttU LG )-\!ll~L' Gl\.::tL» ::1:1,

~t\grtttU~~LG1r1,pLlM.1 - u

'

llLU1:gV.~Illt t\Lil~lllt Gl~t\LilWt\11

jl6 »L~Ll~ljlt»L~LlLijL'Ill\.tLllll ~1~ tm

V.MilLU1:L~UUI:1[111::mRU~IJt\t\LilWM

::LM. 'll1flljl~LlLI.6 ::lloltllolllLt\L~lLU ::1:111

L 1\~::tltt\,lt

e 111 \!11\g t\ \r GU,l\L 1--\Lil L' Gfl1 tLU n

~\!Jog V.~ L' lll\.j\!11~

llL1:1 'o\L'.tAtLijL'tlj::t:1 11

,.

'o\::LW1M.t\tL~M.V.1 #

,.

1AL!I.rtll.!l.f1tttllU1V.M.M1 ~

~

rr

M.V.11ll1 f1 tu'.Qt\LilLtU~ 1:1 LUg V.~L' lli\.U tL

[j ULlf\L'.Qt\Lilll6t\11L'LV.LU Ll,m.(\~~J:i \!~ n

n

LL' ~~L'~I\.L~!iuu 11

~

L~ ll » t .. tLU ::t[\U UijL' » ::t[\L' ~ t\~

11 Ltl.;t\LV.::t[\~t\1} 1

L~L t\11..}[\L~rtL t\IJ ~

LlL1.6 L!j g M.V. 1Lllon ::1:111 LtU~ 1:1 LU L~ ::LM. 'll1 IlL"'l ~L~ 1M.v.1Lllonllllf1l\tJo.!I.V.\:1L'GI\.fu ltL 0

::ll»rtlj1

t\~L'lA L lj\Ult~t\\t\.ctlja.rt\ ~\1.6~ ..

0

L' Ill\.~\ GM.rt Ltl.;I1L1.6ft ~ \ 1j~I1Ltl.;f1f1 1111 Llt t\Lil~ ~»llLU1:L' lll\.lLU U~ ~ t\ll»~\L'L t\::tM.

ltlr LV. ng9~~UL'Ill\.tL»L'Ilt\t\1}1!)oML'[l 'o\

..

.

6lL . ~·~.; Ullfl1 ~v.1::tLUt\IJRU~ flljl t\~ L'~!)ollLU1: 1

,.

ULI1~\ t\»L~::t:111Ut:1[111~1lLU1:

,._

nn1

1..: "

I

t\Lil~'o\»

"

Lt::LM.'Il1G!l.I1L't\~llLU

'f ..

r

Ull ::tltt\~t\LilL ~11 .!1. V.ML' lll\.llllrllLU

,.

IJ~ML'Ill\.~t\9Lt\»L~ •

t\Lil~ ~» li.V.t:1ULHI1L1W 1'-\t\JlV.

t\LilLlU~.MLU ll~~ t\LilLtU~t:1LU L~ll~IJ

t-~~HrGu ~ ::wn~ Jlv. ML' Gl\.llGru v.

f1,V 11 » 111l ~~.2LG 1L t\~\

\f1 \~ t\L Ill !I."' .!1. v. M )-\! 11~

ll\l,f1l\f1-'-11 GilL'.QL' ll 1~t\9 Ut M.

0

~j'g~ t\\f1\llL~::t:1,

::1:1, UtL»t\1}1~~11~j~1::~ J?C.~t\~ 1ft\L'Grt~ •

n

0

96 [1Lf1::tLJ}oL~LilllUil~~ ll~LGL'~1t\LV.L

fuh.LlAL~1t\1}1::tM.Ilt1L'»Lllol1llUIJL'Il!tt\f}1L ft\ lj\L~ 11\f}1::tM.L!I.I\1:1 ~U fuh.L~ltltft\

L~j.[l \t¥ t\l.;:~\ft ~\ Lt\»L~U~ ~~LU ::t[\ L'Lt\::LM.

..

Jl V. 1:1

n

L'L v.11.v ~ ~1.6 r1 1g L' Ill\. ::11 Lt:1:: tM.ft ~ "\r ll

!JoUL~Uilt\ llLI:1~L'.tA9RM~11~\Lm 'ww~.trt1 ,. ,.

~Lt\L~t\~llll~\llLWWllf1~L'.(\L'LV.t\\ ll&'o\ ~~ n

::WL'ltL'IlrllL'LV.t\\ \!~ltll LRU~LV.t\\ULrt L' 1:11\.lltjLGLll Llt L lA ~ t\Lillltt\11 llLU 1:1l\l,f1l\

~::rtLI:1 uc. M.ltm g "\ 0

.. ,

"'-t\LilUtML' llMl.;LilLU Llt ll t.~ltMV.t 11ll~ jl6 »

L' ~ 11.}~\ ::1:1 11W~Il!t::t\lloll,2-~\ UtL»~\ lltp. n

rtll~1L'~f1.}111lllllll!fft\L'~M !)ot\flo1ULI1L'Lrll

f1~ U~ ~H t\L~ lM.GI\.i#t\11 ~jt »t\f\L' ll!A ::~ 0

n

I

n

t\,t\~~flljl Lllof1M.lLtj1~1l\61:111~\::~ II L'L\6 ,.

\t11l:11!Jolj 'g~jfJ:L'~ fu ~~ 11\Lill!l.~~ V.~ ~ll.ct » ,.

.

,

llLlU L~ULI1~1_.11\IlL,W~lr

,.

0

::Utt\)lrttw~~::t:111.!1.V.M1:Lilll::wfu t.»1tt

..

t\l.;L'GI\.U~Lp

fu

.(tL»UL~f1\UilGL't:111,~

ljt»tLU S~ ::~.;fll L'lli\.L' ll ~1L'lAIJI.6f11.!1.LRLll

0

.

tL~ 1:'lll g V.~~U~~ Lt\L9L~ t\,VIl~111Ltl.;'l

t\llLU1:L'Ili\.UtL»

tLilllLUtt\~t\,VL' ll Q'#t\.QfW 1L't:1 rtl.;LilLU L

tLU U~ 'o\lj~rtLtltL~ 11\f},llU ::LLM.1t\Lt\ftW\ fl!jmlln\rllfu

~~ 11~a v.~

L' Gm~Lt1L'Ill\.

llLUL'L 0l::t:111~\ ll~t\,.t\L~ 1t\f}1::LM. ng~L~ 11\1}1 ..

• 0

::tM.~'o\ \mtu f1 \L' G1t~LM. n» ::tu u G»1 ::tu

I

'

..

,.

~Rlltl6~

V.Rtttlt~lt»t.ltL'Ill\. 0

L'Lt:1 Ut\lllt ll.ct »t\\ ~j'g~ULrtllLI:1 'o\~M. 11fu l~ 1

t\l t\~L' ll~ft\L'~ Ll11\,.t\L'~ Ullt\llLllrlllt

,.

0

,.

L~ 11\f} 1::tM.Il ~~ll~Lil~ t\1} 11\~L' G1Ll1t,lt

ll

....

n

'

llLUL'L~llof1 ::1:1,1l~1 ~Lrt »t\1}1~\~\rtl.;f"\tl.;Lrt

t\~ ~L!:l ~ 11lLL'rtL'Lt:11\.1n 11Ltl.;UL~Il~1U~1

,., nv.11f11ll6~1:1111l 1.~1:1 ~ufuh.

ttl; 114'1. nrt ,

.-TM,

,.

liP

n

0

0

L L~rttt.!l.tll!)o~1t\~ll~~

o L!AL'~~ltittik~lt~gM.l Lllon~~L'LV.Lrt

t\~ l:\ULHrtL

LL'L~tL~1t\Q1::tM.u~» 11 1nu 11 1L~~ol1

L

..

1 ~j'»~ULI11jL'Il::tM. 0

L'lli\.UtL»t\\ ll~::tM.Il M.~lf\1 L~ 1::tM.~\ L~ n

~L' ~t\1} 1L~ t\,V lle: 1LI\. 1!)oL!I.f1~L' ~ I

I

I

1

I

t\,VU L~

I

ULLM.Ijt:) M.~\ U~~L' o~U ll11tLU ll~~t\,Vlt~& rlLI:1 L~ t\~LfULU ll~rt Ltlt~\!U ~ \ U~ 'o\IJL' ~

UU::t.[\9 mLLV.IlL~~l~lWi~ L~Uil&1L'~, '

n

!)o.!l. V.M.1:Lil.!l. ::tM.Lllof111 ttU .. L'lli\.UtL»

~ ~L~::~ t\Liltllo~

.!I.V.M1:Lil.!l.~i.til~M.l ll~~llLU1:

t\\ ~j'» ~U Lrt fu ~ L p~M.t.Ll.;1 M.V. 1 Lrt~llt:1lt

L'llt.1L'~fu~~1::1:1, £ ~Rlltl6~lt»~l.;ll~1

..

~~\mw::uuu»UUL~::WL't:ltX\L'~lll~'o\lljJ

::t\Hl t \ ::tM.U LHrt ~V.~ L' lll\.lLU U~ ~f1~

tv,:~j~1!)ogV.~

~LllorttUG!)o~ 1~~L t\L~::1:111

..

1}1\~UU

t\~ t\fL~ 1:1Lf1t\1

ll\!11\gL'GI\.

. . L

,.

0

L L'L\6t\lj11t\~t\\f1\t\LilUtt\11 gv.~ ~M.1111111

..

'

..

t\1} 11:1 [111 ~\!Jo~ V.~L' lll\.)-llll~U ~

ll!)o'o\11\llltL'LV.rllL',lbL' ~f1 1g ::1:1111:1Lf\t\1.&'kt\\

L'G&1L':tfu~1f1\L'Jl t!i11rl\!1t\gt~f1\rlLI:1~~11 ::~UL~UGt\1\.!I.V.t:l

11Ltl.;IJ!)ot\Lillllo~~V.~

\lo\ft\ L' ll 11\_t\rllt\,VIl t lLrt Ut:1l t\\ ljll 'o\L'lA

..

L'~ t\~ [1 \ liGI:11.6t\~ ~ ::1:111 ll\!11\g t\\ llLllL'lA •

L' lli\.L'L 01.1\\llLll ::LtM.1 ~j'g~\!t\1} 1L'Il1t~L' Ill\.

L'~t\ll~1G~~L'Lllot\tll

U t.L~~\gM.ll.;Lt\::tM. ,

t\Htt:1'o\f1,VIl.ct»rttoWhrtt~

V.MtLtrlll6~1Jbt:1~;~.;~ t\1} 1L~ t\,VG~1L' ~ ll.;L t\~11~\!Jog V.~ ~jGV.IlL~ tJobt\L!ALilll\6

,

U l 111\l.;t\f}1llLU 1:t\Lilll6t\11L'~G~ .r:t\f} 1L'~ f1-'-~\~~\mtuL~~onLrt~M~\Ilc.p.::~~ L lj\ .. t\h.tLltLt\lllL~Lil "' fllj1t\llt\' L't\~L'~11fllj~ 1 ! V.~~U ~rtLtl.; ll ~'o\~L t\L~'Jft\!JoL!:l ~11\fl[\l , , .... . , "'" ~ .... " r . ,

L'a-

t\L~~gv.~u~~f1~LLU ljltt»t\f1L~1J1V.M

0

L' lllf ::~~lj\t\~t\1}1L~I1Ltl.;1Jft\ L~U ~tL!:lUL',ij

L~ t\,V G~1L' ~t\h.tLl.;L t\UL~LI11j1:1L~L~tL!:l U 1.6111 gt-Li). t\L.&' U~ ~11Ll61l\l,~llLU1: t\Hrti:1U\Uilllt\,pl6t\\

t\Lil~~»tLUU~~::1:111

f1\L'IlV.t\t1L'Ilt!f11t\~

1;\!l.lll ::tf1L!:lf111lljl

Lt:1t11l~1~\6,L'"'

L lj\

0

LU Ll.;~ltt\11V.t 1 lL 'o\ 1:l;!llL' ll ~ 11\,t\11\ll »L'

Lt:11\.1nrtLtl.;t\f} 1~L!:l ~1UilllL' ~»11 tLU::LtM.1

0

~ llLU1:1lLI:1'o\

1;\!l.lll ::t[l~Jft\ ::tL»t\ llLL'rtL'L'LrGt\,VG~1

..

.

f

Ll.; U \:1 ~ ::tL »IJ ~ ::t.ltt\~t\LrlL'o\11 .!1. V.Mil

!)o~V.~ g 1 t\Liltllo~~V.~ L~Url&1~j'»~fu~L!} ..

t\~~V.1::tf1t\\L'ltt\~L'LrGt\L.&'

1.6f1U t\f'-1

-4'1. ~::t[\[1\fu ~ 1::1:11111\!11\gt\\nr;lj~1!JolllA

L 11Gr llLU1:~v.~nr;,uGG

L'f\, tLU Lt\rtt ~IJ~\~::tltt\,lt J1 V.ML t\»L~


t'

L Nllt\~t\11 ::~11t\1lt' ~ll»LGrtG~ ll~~ ::~ 111U ~I:' Gt\l.~U Lrt~Gt\11t'GJloC.Il~lrtLC.tjiJf:'~ ::Wt\]~r\,Vi4U,

Glt\_t\::t~tn~ ~rt~ G~i!U .

»llLUlJ.t'.\rt~ Ut'Lr\UC.L~f:' Gr.Lt\~L~I:'LlArt r.tU g ~

't(\Qf\tLUt'.\»\~fu ~ l.~ j.\!rt~ ::t~tt\)IULUrtL .... '

Gt}liJ!4U~IlLU1j L~ t\LlU~ ~Ln. . l50L

~t\~11:'~ rt\!1t'~n..(\1lGit~H£rt

Lf1nliJn\itngn»LW1 1U

HLAUj.n~l~t\.(\~'

I

·~·tj

...

'9

Q Grtl

l.~~ L~Lrtlllf\!l't~

Cll L\\"" ll:l dQ 'll(:>Scg 6·9 ~At.tc.tt~tt~~fltt~"'\~"'lll.:l

.L

:>d

.. ::wn,~~::c.~ .. L~Uil&lrtC.tt} \r.wcsv 9L 1:'!4::tlt~l:lj1Uttc. ·g ..

1

liJ 'dQ 'llCI\UJ~Cl() UCJUl(\llU!l(:) '5

' ' 1!\J:li\!Un Clln:>Jil:) '(UOIICJ\UCJ.,L l(\JJSUi]) 'iJ.Ifl/Q.Jil/11 IIQif)llf/0 .f.JO/Si ff ,. 'll!UJ~lUit\\

i0Jd ~

-:p 0(61 '(Al!\J:l\!Un Clln:>IC.)} 'fOIJUiJflfO 1/II:J O.ltftJl{liS' o.(U0/10:)

't

/SOd 'J\08 ' ~'</ ·~

rtllt~ OL ~Att.C.lt

llJ;t _.,::ll::'IJI:'

.a-u tll ~I:' C.II.L tt\\f1VJ ""M»~11L~1DLGIJ ::un. 1~ ta ~L~ttptf1L~':t111:'~

Ull=~ llG'!r\_t\tLUIJttn., ~ L~C.L~ Uf:'t :J.::tltt\~ltljll.V tLUI:' Gr.q RU !Art~'-~!',

nrt~U_t\G(;,c._~~C.. I:' ~tc.tj!)~ ,.. AUlA t\j\t'~ ...

.

U!J ll81t'Glll\!1t'.gt\Cl~ ::w~

~~nrt Ull Mt~~ 11Lt\~L~f:' LIA~ .... ~ 1.4\!N~n.n. 11~t\l}lt\,l\ll~1t\g !)t\LilL~

ttn. 1

lA~ lllAMt\\L~ 1t\1}1 ::tMI:'Gr.fuJil.~Llt~ MIAlt\1}11:' ~ Ltllti:'L t\LIIoi\rtr.tU g~IJI:' ~ t\LilL .... rt IIIAM\!ljr\}Lrtltr\1~ 11-LtU~lt ~~~"'\ ll\!1t\gUL'f\~llL~ .....tM111:' ~ t\LilL ....MlAML t\~L~G\tr\,t\t\,l\ltr\1 ~ L~n.LtlALtl::L tM 1 Lrtt\1lt' ~-~~~ t\~~llltlt\Lf-4Lt1~ ta ijLI~~::tf11:'LlAC.Lti:'G~1::~nG&1rtLC.ltr\11 ULrtf:'L~Gt\11 lt.!j.!)t\LlU~ .... ·c .. . ~ . . ..

'

1

...

'P!QI

~ t'L\' tL""lJ.'lC!IlC.~f1~rt~~1~Lt['\rt,S.('\Illll1j ::~119tlt.ftUI:' Gr.~L\\""

Ll 1t\1}1::tMI:' Gr.!:' G?1~~11lt1j1l.Vt'~C.L~U tLU

ibhn~ll~t\LU ~r\.VC.Il~1 ~

t'L\61:' ~r\!JC.Il\;!1~C.Lti:'G~1rtLC.ltGijo

1:'~['\~rt~tjt'.Q~::wn~ 'l

'llJC.\CJ~Ill(') UCJCl(ClUil() -: 'J'

'U6 1 'Ulln:liC.) 'ljlll\ncJ !4lUncJ "'iJ.I/1/0.JiJ/If pun 11011/lfiJ.I .1/iJI(/110 SiJif)lllf.}. $0.1/IIOJ..,.

Ill L\\ .... 6961 'CllnJJC.) ';UntJn') JO Jlnl!l\U I 'U0!\~! 1'</ CUl(~!J'ICWC~ Jl(..L '.IIIOt'dyiJ~ ill{J.. '1 1 iJLilii/Oi! 'Otpllf/0 iJIJOJI.IiJif /O.Ifll/11:) ill{J.. '!4JliC8 ') cJ 'l

.

ttGt'A.1

li t.~t'~~t' ~t\1} 1t\Lilt.ltt\lll~t'll~ 1\t,U ~_t . . R

~t\,t. uUL)-4 111LUtt\~ Lllt\li.Lllo::t.f1 ==~ 11ltlll.

R

tlll.~ t L!l1 li~ 1t' ll~ 1~t Lll ltt\f!t' lifl.Lii111;

1\

rcLtt;fJilltl t\t31tt3llltl lil,ll1~ttnatL~::~L

::Lt.M1

'

t~,ltl1~11!1!,! 111~1[1~ ::t.ttt\}lltt\

::~\A t\U., ltt\

~L n»Ljj .ll U.M '\trlit't1"" ~::t.ttt\}1 U~l t¥

t\~ Ln»LJ.;~U.Mt\tLill.Q-1 ~ t'L\tt'~fl.~t\11

r!lfJ ~ t\ltt' lin.~ 11 ~Lt.M ~ U.~ t\wt'Lrlit- Gf1 L~f'\ ~t\~ 111~ U li\ll1~»t11 li!;!'Lflt\i\~tt\~1

ltl'\1~ ll\:llll~t_,t. llt~t}llllltlt'1~1trtlltfu ~1

t' Lrliltll ~f'\~11~1 ::W R U~ ll ~1L n»LjjJl U.M

::Lt.M1 ll~L~::tlt~\.~~~U.Miitl11~f1~::~ t~,

::wt\.~~U.Miil}.11l'f1~1ill~ ~L!l')l}1 n[\~

t\1}11ll~ UL~.n tl~U~t\Liltltt\11

lit.~ Jl.tf'\~t\ltUtMJ:-Iifl.llUU~ ~~lJLG1 ::Utt\)1

t' Gn.fu .\.H.~ Lmlljj g U.~ t\1} 1t\Lilt.ltt\111111,

t\~ t\flo1 ~U~U!llit\.Pltt\lt,t\~ ~Lf'\t\1

,

I} 1t' ~t\li.Lllo::t.f1

!!t\jlo111~1

~t L_tJ.;1LI\

lllJLiiU.t 1Mt.t.ll L!l::~ ,11 t.t.U fu .Q t.LUL~i111_,t. I

rc~;r-..»~:- lin.t.Lut- li.~rc Ltt;rc Lttll~l t\ll.IIV ~

ID , 11 ~Lt.Mt' li~ M..,ll U.liU, , M,lllillln»LbU l.\

ttl)1qmtt, lll!mgnt t.t:t 11 ll»11llt1 ::w R u

t'!l ?1t\t~tlt~~ltt\9tlll.~tL!l1 t.LUt'!l~::Lt.M1

" G1t.JIIllill::~, ')1 ll~Lt.Mt'lifl.lt~ Lli.' lt fllltr~t'

~u~1 uL~f'\~fuYillJ1ftWLn~~~CJu.M~t"

mw

~ t' L\H.~ 1t\l}1::t.M::~ ,t-tt.»t-tl111 t.t.Ufu.Q

Lt\»L~JlU.Mt' (lfl.~""fl11t'~~11,Vt'~ ~t\.llli t.~

~ t'L\tt\lt,t\~t\l,.ll~tt'li ~1t' :UU ~1::~,~~1[1~

fu YL n»L~~u.M ~

I

R

..

~ d\rc»llltl~ rc~Lt.Mnt

R

R

I

ll~lt\t; UID ...

f'\~ L~ 1t' !11t,\tfU »11 li~1L t\»L~ ~ U.M t'~ Lll~

ID

tm.v <! U.Mt' li1~t' ~ ~

11 ~Lt.ML t\»L~ Ull Lt\»L~ Jl U.M

1\

~Lilt' t.,llL_tt'Lrli::t\llL~Illtt;L

R

'\_t\t\flo1[1~t\1}1llU U ~ ~~(j~ 1L~L~ U1~l:llLU1J.

1

-

li~, L~rliiJ"~~!lf!ot' ~llltt; t'li1t\~lllrl~f1

.

I

\\tL~~fu~L!3i.~1t\)tt\1}1 lit; Lt\»LJ.;llU.M

lll~tt'»::t.Lttt'»~ t\tt\~ ~U~~t\,ll~,ll))L!l t'

.~t' ~~ ll~Lt.Mil»~

'Jlll~Lt.MntrGrcu ~ u~mliu::t.f1t\t,

"'

I

"'

~

t\Lfl t.ltt\11 L~U ll&1}1tt\llt' li)At.LUUL~~ltU1 ~('t ~ t t\Lilt\1} 11ll~ U~Ln.~~11lltl t\Lill~I'CUL~

LllU!l!lUil,t\lti.;LU::t.f1~V~p.gu.~ Ol ~

R t.t.ttt Jj ~ U.MtL t.ntLll lilt t\LilL ~rc ~ U.M nt

~ R

t' » ::t.['\rt LWfl ~t.LU\t, Ut. ,t\littt\t ltt\

t' ~~ t\t ;~ml} 1t' lJ Ut., t\!lltt\ ttJ'IlLU lJ. ll ~ 1


'11,r\4·h\\4~fi1::LU\4~111nlil..:J

9. o

.,~1

·,t\,, 'IJ£1..:1

..:Jfi

."~, ~ w~111J'IJ£l..:J011 t1..1~

~ ::«l4m::u..:J~ tl-ln11~tl..:J~omJ1::Lil'YI

::o11n1 101 oto111

o11~1Lilf1~ ::n11\J-,j1~1::LU\4Lt1 ~1 ·,~DQW 111 ~ ::I1'..:11111D-l1 o\\4f.tl~uufiH, 11111il4fl1..1, 1J\\~6,f~1o~cy" .\4vo~H '1Ju..:J11..:Jn101J\\ V m::"G"1111 1 ·, tl\4 tl1 1mlt11L~Cljll11\41 011~1UClj\\4'n1..:Jfl1 \41 W~ 1tl1LmJU\4~ 0.,: 'YI, ~\f'\\4011~1 ~ w11~ tl-l~lJlJtl1..1, 'IJD..:J

o

'1JD..:Jo11tlo .,\~Li)l4ff111

LU\4~

(Upendra Th J..ur, " /lldt ir John

10.

Jatmsm and BuddhiSm in Mtthtta" he

odroffe, akti and akta,

1 1. o '11rr\4·h

~1oU'uaD VI LlJ..:JOtl

tn

tl"o~~~1~

ay and Addre ,

ne. h

ho kh mb

mp ny,

10\'4~~tl..:Jtl1::-,j1-,j\4'YI1..:JD\4L.-tOfl::~tltlnLU\4L1

1\41\4111~

1Jtl11L UV

(Bhatt h ry , lntro

valon, Jntro Tantr

: Their Philo oph and

~\l'u ~1::~ ~~1a\4111tJmi1LU\4L'YI~L 11~

12. \'4n 1L.-to1rr\4-,j11 \4

·" ,.,

ffi e,

~

1 29

dra , I 75

tl£1111~~1~

1

114~ilo1o 1ilmo \l'u Dfl"o ~m::LU\4~ o 1 cy ~ ::~1oilo1ofl1..:~, 01 ~fl'!ILSioi trn 11 tlHtJaui'Uil'utltl Yl o~,f, ~ \4

l1

n krit eri

'IJD..:J 1

100

10LU\4~ftorr\4f1 \\4~~-,j\4,f\4ff ..:J'IJD..:JD\4L~O • •

\4111\4f,l~Lof1~ ::~~1~ 10tlQ'tl4LjjD,~

1

))'m1ff

cult ecret ~

~\l'u?mi1 ~1::\41..:1

o

llLtl\4

o~'lla-l~1::tl-l

'1\4

oha..:~~1::m~11

L'YI~L 11~a..1 ~<t..:J\l4ft1JPfnla..:J~10~11~11m~ a ~1::\41..:1 ,'fff1 -,j101'1Ja..:J~1::a..:J Ltl..:J 13 . ~ OJ1l41J1..:JL '110 '11i111.~ 4 (M.) J\4~~tli1 ll'YI ::(Mudra) ~\'li~1110D..:J L11~ ofi11 1f1~1a-if111~f1~\,j· 1Wfu~11l ~tl~1110tl..:J

011'11011 10

~ ::~«OJ1l4J\4o ' 1i1 11. ~ 3 tJ\'!i))'fl o:: ~1£l))' 01 4..:~~1J10D..:JLUtltl 1 ~tlLU\4 Wfl11 (M ntr ) 4..:~~1110tl..:J011 1 010W~U'n\t1 un~it, L~od..:~Li'1\~Lof1 1111L"i1i'tll4'YI1..:Ja1111mL~fl 1111~'1..l,f, 5 ili::m11 o 1,tl,l1lt1~ 1 ..:JL;11~ 10 "11" ,f.., 5 ..lit ine ~"ltl dya, meat Ldtl fl~ ~1() Man , 1 h tl 1~1tl M l y ~1tlWfl11 n11Yltl..:JlJ'YI 1 Mudr L11 -fi11 1 ~1tln11110i1tT101\4d-l 11ufRO'Y11..:JL~fl ~ :: e u I 1Yl1'YI1-ltr\4lf1o1\4

L11t)\40111111L~fl ,f,~11

union W1tl M ilhun 14.

jj-ifa~\41

tva

..:JLOfl P n

~1110tl-l

a-ladHflaltlm

~1tl

1111"..:1 5

tl1::o11dLf10L~~1::

ir

Yl m1m\L1ooi1

~10

dL;'11 1oao 1 11 w1a M .. ..:11111Liooi1 Panja M k r

rilu 1

11

~10~

L~

))' o::

~18~111on..:J ~111::m11 ~l

1 ll

~1a

11 ,f.., 5

1111~1110~fl0tl1..1\\4«1Ltl..l 11 da1

~moM

11uf

tlV1..1~1nLU\4L~ 1~Lt\'

3 tlVH

1111L'~h\

ll4L1a.)'l)iHW w

~ .~

,.,

~'« ( ir John

oodro fe,

p. cit)

LU\4tl1fl11tiHfli'1otiH~if,a..:~~1::\41..lt\11111L~ 'lla-l~1::Dfl11 ~1::\4HLU\4L'YI~L 11~~-,j11LU..:Joa 0\4L ofl::1'l4tltlnL 11~\J-,j11110~ , ll hlL'Y\11 11101110t\~ \~rruLt1~~a..:~ftd \\4LYI11 tJL~ '1Jl4i'ftt1Lt1~,]m J~n1t\'1tJ~\4L~ilo1 ~\4 ~1£l1 ~::tl1:: ~!1l4tlQ f.tl~l4~n1t\'1tJ.\4L~ilv1 L~an1Yl ~1~«1 110 ::\l1ltl~da\4 ..:~\\4~~1fl111ti1::L~ cil~n1rr\4111tT..:~~tl ))'o1U'n m L1am1~1Lilf1'1la..:JLn~ 1o..:~M llti110DOQ'tl4~1l4il4ilo1o

15. mt\

011 J\4

t111t111~ ::111 (14 .-tm..:~ 1 \4111\4 11n~ 1o'1.h"~ 10~1::\4111

d111~0 1~\ L'10nL'YI~Lfm~-,j1tJ\\4

16. "nf101\4

1 \41Y1'YI 11Wltl1\4

L'YI~Lfm~L'IJ1L'100i1 ""l;n"

'1\4('YI~~~tij~1tl\41..:Jfl11m\4~DL ~1::~

~iatl-f-,jClj1U11~f11 Y1'YI «l4m::~ulJ1'-,j101\4dLntlJimtl..:J1110\\4~ ~LlJ..:JOa D\4L Ofl::~aao\\4 irv11-,j1..:J~tl1 w~ ., fl111~~ 12-13 Ljja~1oa 1~1 10Y1'YI fl1 \41 , 1'-,j101\4~L a1111mu..:~oa 111L cyL~o~~1't~,]\4aoti-,::Ln 1~ a..:~ 1

11. Yl

ili::o11'1Ja~n"G"~m::ilmo"nnoll4dili::oauli1tl 1\4~ D oT1lial41al4'1la ~n1n~. 11 011114:: 011 1u 11\~~lJflo 1m~. ' ' ,lJoil-l, ~YIL1fl\4:: 011~0 · ,~foaao11rr\4, 111114:: n11tn~\41\4 11fl10 ~ ::q 'Y\1\4:: 011n1 1tl1\4L,]L~ a~~~m1o

ll11m114~::

6

(P . . B g hi,

18.

\4::Lu\4\~qJ fla111l\4111 D\4LflO L'lil4 tnL1114'fJ~ll1 o ::L

"G"LUfl ~ ::ti1::Lnflfi1..:J, ll41Jilll1 t~::1'\4aaolo

L\4tl1

011

tl-fW1

lJ1..1~

OJ1l40

p

'11D..1~1Lil

lf11111f1tj11tiU.4i01

it ~~1 267) 'IJa..:J 'YI

1

0 111J'!Ja..:Jilo10dt L'YI

\41LrlflL~OLU\4m-l~101 0~1::L111

l4Y1'YI Lt14..:JL'YI

\41~

o

n~\\41'-,j1 -

1~ ~l4n::

t11::m

n

wmo1l4~n1

o

1\l'o 11'14 ll1n11 .. 0~111~111..1~!)11~'YI01

tli'llry?mntJ?IJ,

cf. :- P . . Ba hi, Th

ulwral II rita

of India,

olume I , the Reli ions,

,

o~-lL'YI~"l. 2511 ~~1 247)

he Ramakri. hna

1 _i

n In lllute f

ultu re,

1 Ull , 1

LU~ L LUl4ti1::Ln ~llili::~fl1 fli~ w tw1J'1111vhn tlJi ..:JL'1tl..:J~vl..:~~it,\l41JD1l1 Lm'Bo\11 ~..:JaQ'YIHflD\4L~ilo'llD..:JD\4L.-to \J ,wd 11\41JLlJflL~tl~1'..:J1:: au a..:~ \4~ \4'1Ju..:Jti1::L'YI dHLU\4L •tl..:Jtl£l1thl~1\41 11~..:J\~qj'lla..:~fl\4\\41J5:ill1 LtlL~o\11~ ::Lm'Bofl::1'l4aao -,j11 LlJfl 19.

La

-fal4a~IJ~~il/limom11,n11\4'1Jil..l

1J1~1\l'Oilfl'tl40\4Lf10 011\41\4D..:J 4

1 0

9

111 1\l'oaq\\4D\4L 0

11qtlfr11fnm,.,.jtn

))'v .T..:~~'

))'o~ 3 ~ m::~UlJWfl101\4~10

13-11 Ltl\4

::

ll10~ ..:1~1::.,-,1 fl~L 111J1111t~~ ::lJ1'1,aQ\'4ila1Ma am~ o\\4il\4L o\11 fla111aH11V\41 11'1!'4L tiLD m,~1::!f1111 o w~

l~fua1tL~o 10~1::1'-,j1 .,~ .. "' (L

Wfi101Wh~

\4L

o~1ollil1q110tl1::111m

~11a..1

1L

tfl\~m::o..:~fn.h::"U 500 tlna\4

fln1

111::

. :1

~o a..:~

4..:~LU\4tl1::1(1"la..:J1HlJflLa u..:~lfa..:J ::~..:111-,j\l ..:J~~\lhJ'n1..:J01'1Lt'Ja..:J

~~Ljja..:JlJ1111

1

f111'1~fi

\o

•1L~

10 110

\4fl1~

1..:1

\\4Y)O~d

LlJflllili::

., fl111

~

10 -13 LU\4

))'vY\

II

2

1 flitrl4 fl111

.

~ 11 111wn..:~\J•'w . -,j11 Luml'uuafl1 l41Y1'YI n 11~11J1\44..:JI~0~~1t'l.l•1oo\4L o \'4fla\4~ . " \l'uaa~n ~ 11~11J1\4\\4 LlJ~rnlDL vnd1 'YIIf 111:: {L m i m) 'YI 111::d\l'uaa~1:: 1~ fl~LU\4L'YI~L 11~ . :1 f1 ~ ::11'..:1\l'u ilLY\~

::m flflf1111 'YI

t

.

'


q~tyA,n\hu ·D~~ 1~~"l\41~D~Yfl:: 1~

fl~ 'ltl

D\4Hfl111WlDU'f11\4::tf~~ 1tl n~

11 1~::u\4 111'lll~\Jfl\fii1U\JClm\Jt4tt~n m6~1::u. ::L\]\4 1~'1JD~b ~ Ufle:ln \e:l~~n?ln \\4~ ~nnwun~~'YllfWfl1tJ1\4~1niln11 "m:t1L'l'YlW~ 1m01 ~~ tJ\4~U. ::~~n \\4~1

~1::~~1WJ::1~1f fl~~D~\.1\4~\41 ntil~tJ'l \41 "n u ::w 1 ,'ll'Y\n.fl\~q~ 11~'{1111 'Yl 1~::'1'\'Yll!mm::\\4 ~umf\4utl~tlmmnm\Jt4\lmu 1 ty, 5 \ln1u n ymgm p \ln1u\ttr~l u ~1::D\4~ u~-9n11 \J'Yl~1 ~IJ'l:: ..a~~ \4'Yl1~~1~f.ltJU.Yt'if'l1ft\41\\4 ~ufl\\4 J ~~~~D~m flf'lfl'l1Ht~ 5 umu ytn mapa dMn 1~ty\41~11 'Yl ~~'ln ufl~ n~\tl\4 1'ln\\4umud ::\ ·~~'ln,;H'lt4nntl1::nnu~ \J'!f1~U\4~u ~fl1~tfmn•~n'IJtU'IJD~~'lnfl\4 \lmudMm u~u. ::u.~'i~ 1umn~ \t4~1hl1'l " " ~""'&:: ' " n\Jfl \lmu~ 2 D a~yap 'YlJruV:~;.\4~\4 ~m 'YlJrdiJ .'<46n Hnmf.luu~'in~~~fl a- kya l\4~llil~ ang m~fl::~\4fln'IJD~ ~\Jfl \ln1u~ 3 t'm argyua \lmud.r~~~ fl'l11 ~ 11 1 um::m~A~uflii.gu11 mtl1 ~ nnnu. ~\tu~1nnn1~"'m1~'{11'Ml~nwd D ~tinw~'Yl ~m:: u.uu~'!l1tl1\4-i~u.~1itl 1no\4~ ui\4~0~ \ln1u~ 4 n Kadnmpa 4~t~1 u u untl'f11ty1 1n~ ~n1~ 1'l\4D\4~~u fl;fl"'1tl ~10 lukpa ..a~u.~'i~ 1tl~1n,; \\41)~\JflU.'llmrru 'Yl ~~'lnu ~ ~10 ytngm p ~nn.r~ti'Yl ~~,m~"n~ il on ~hap 111161::wh~ fl m111 1348 · 1419 'Yl dOon.gn~ii~11 elu~ ..S~~tl\4~'Yllf 1ft\41~ 1 tyu ::0~1\41 ~1n~ft,fl'l\4 ~ufltT~u.tl iftl1U11n4~1 'Y\n~\4d ~ 1'ln'!Jil~ 'Yl d '\t(~mn ~"' D~\\4n n"l~ m1~'{111~W~ ~~n u ~ty~n'IJtU'IJil~fl\4 n:: 1 tyWlmunwnm~nntl~~ 1 \40 ~ ~\\4 m'\o\~'lm"' n~m 1n'1'Yl ~~1tJ1\4~m::u.uwmuwmu1\4i\4~D~ ~.go\\4~~n~ ,m1 un'Ylw~\'hm ~\\4m~n 11'1 n~u~ ~m::~\4'\o\101 ·~tl11u ::nfl1J tlilf'l1~~ 1~::u1.Jn :~ ~tl!J~IY\4u~'tt4'Y\n~\4d

.

.

(Rio-chen Lhn-mn,

cf:-

~

t Tibetan ,

ele

er i e

o Ltd . ,

nd n, 1926)

nn 111 u ::tl1:: unn tU'IJD.Jq~w\4LD.J

T·h e Tantra Promsak Jermsawatdi


compa e the p rnographi . It therefore a proper ubject for eri u tudy. The debat d. he a ik

or attaining r

100

many theorie

conIt i with


101


102


0

~tl:~~nlt-ff-l

2·3 ~

0

~~

mm

1m~1

\.4 nqfl

ntJ"r''1niTn~~~tJt.4tl1111 11n

'!m utl

'

~i1~~,H\~t.4v~ 2 1 f'lv "1 m.J, " ~,

i1~11t.4::~ ~tiDu "r''1n~~-:~£Jttl1,-:~t~ qJ1"

~1vYIYi~'!l'1n "r''~.:Jil~

H'nugu rdi n u:: 1 "v 1 " ~1\inu

~~~1tl11 ~1n 11~~~flfl101 tulLUt-4 fl1

ti'n~~t1£lnt.4i1~1LLtlut.4~~U n vtil~U\.4

0

1'l1 m n. t r

'

1\.4 ThiTn~ iT-lLli~

0

~~\.4 1~,\i~r~uuriuv::11 ~

tJ

1u 1 nu

~Yiuun\.4tlitll Wl vir n~tli~L\.4 ~t.4~tlim1u

1\.4YI1-lLYIUttWf"iilLtlU 1i1 "un~" n~'l.nh

0

nt.4~,Yt.4YI ~~ w"r''1n~Llf~vi1iTn~iiYI1-lLYIU

5M 1u 1

~w iTn~

£l 1Wl£l£l '

1 11n~

"

n~limrn ~.:J 4 1dLint.4UilU UtlflUJ 1 ' t.4 nqfl~~~~~ ~il£lt.4 ;J::~wnuflnth-:~nt-4ttl v 1~1vv 1u-:~a-:~un~~\.4 -:~i\.4~ u :: ' " " nui1~Ut.4"r'' 1mm~, ( v~numihnu~m~1) ~~t10i:J"r''1n~\.4~1 ~ -:~nvi1~ ut-4 m nu~ Y11fl1 " fl~::fl1.:Jriu~n °11~1'111-:JtJ\.4 ~~tlv 1nttl " ' tlt-4 1 nuti'n~ ~"r'' 11::~tJt-4m111'1lu.:J '11 m11~1£l 11L1RR'!tu~.:J~Ut.41 nu1 tl1::~1 ' ' il L~iltl1JU"l111Lt1~un "~:lJrrn,;. 11n~ *n.:J1qJqJ1 tuWlm~,~~ ·,ui1 1 ttl fl1~~nunt.4i1£1 3 "r'' 1n "r'' 1n~~-:~Lilt.4"r''1n

'

"

'llu.:J~YI1fl1 un"r'11n~~.:J£11tl1H~U1tnti1 " Ln Ufl vilm~u1LtlLtW.1 1n 1-:1 Wl1£ltJLtl -:~ ovuL\.4~~-:~ .,.., vunt-4~ ~D-:~~'llt-4~~ :: " " n\.4 11~ 11~i111n~ it-4 -:~1n~~'IJ1Ltl " ~U\.4~ ·, .,.., 1011n~ ll1u L~thrlm11~nn " 11n~ " ~11~n1i'ttlLt.4YIHL1l~

0

1\.4

n~/f mrnt!\.4~1111-:JL tl ~ U\.4u O"r''1n~~.:J~ U\.4 '

'

tl1111'1lil.:J '1111 '11 ~n~v~~ Yl1fl1~1u ~il~ '

n~limrn1 nu1 ~ tfi u ::~D,~,t-u~~YI\.4

'

"' t x. 1!f t !I ..1 un r ~ ilU un~~ut.4uO"r''1n~t.4.:JUflililn ;J::~tJt-4 111~vULt-4 "r'' 1n~n o11~1u 1,;-:~ "

I

I

mnu1 u

..

I

-:~

uti

·, .ty'llil.:J

11i£l-:~~tJt.4 "irn~· ~1m1uni1

"ti'n~ " 1li~1UnvciH~t.4 ~an '11vn

uu~~-:~~i1~~l.hrn-:~L'Ill~htl1:: fl~~1uni1 " "

"m11u1 " fiv.:JLUt.4un~~ ~il i1t1.:JY1l.:J

1YIU ~ 1lt.4il n';11 n nvi1ffn ~~ u\.4 tJ1111'1lil-:~ '11m11 Wl ilrl11~ 1

R'!tuL~

1

ffn~fl£l.:J

' ' Sitili1-:~ ,-:~t~ql1fl ~t.41mu u::u fl-:~mnn

fl~t.4£l~;U1.:Jiln 1-:~-:~ 'l!iltJn\.4 t.4nt.4 fl~ £1 ' qr~. L~1::~~\.4Lflt.4il101 Llf 1U .:J~~tl -:~li1 ~tlt.4D::hn1ll ~'IJ,.,..,~~,ti 1i1 o.' ti'n~"

~~~ ~.:JYIHD\.4~~u1tJ11tu~nn °1111~ n\.41tlnu5J :1~~ "'11nM ~ -:~nvi1£lu'1t-4it.4iio

nmt.4tt\.4~ "r''11::1li, in::: Lif 1v::t1~-:~~:: " ~~~1:: ~ Ut1£l~m1tl1H~U1fl1 .tt.4~Ut.4 " ' 1 tlJ ~~ ::~~tt·,~~ut.4~{dl1~1v~,;'n~ i'n 1 tn\.4~ 1 tlJ~·1u L'll·, n m::

1f'IU~Ut.4tl1111'1lil.:J '11L1

~1uni1 ° \YI"r'11fn~ "

o

"

" 1'tu~.:JLU\.4

' ;Jv~iTn~1~um-:~ ~~tlu1-:1 111n~~L'Il1Lt.4

"r'' 1n~~nni1 "tl n " tl HLU\.4"r'' 1n~

0

ilUHLYIU

i1t1.:J~U.:J il"r''.:J 11m1 \.4 ..:LLtl ~u\.4 1r~u~H 1i1 "ti'n~ " 111nfl~~£lvt.4~:::£J

"

1 7


m,1D'n~

n·m\J, thY1n fmnn

lllH!11.!tHr, r

~0.!

D'n~ UliJ''l1 ,mlO.l

108

n\J,

hin e Myth I gy

.0. Re1 hauer

1

r dition


n

n

IlL~ ~rlL.~~LitLt\~f\U.Q~Lii(:

~Lt\~!3 Ltf1\G(3~111\!1\Q1L)(41(3 U(,HS ~LRoCI.

~~U GGtll~1Uil11~ _$.t' t nn.:::ta ,rtH(lt.U ~~ ~

' 1\(;LII.1ll~ ' " .Qf1~L.ij-1HlA.Lt11~1\Q1 " 1\Q11\~ nta

t.~lltli1.V11t.~~ rtL~rtUl!l\l!l!Jn~ ~!Jit

Ull~1::~G ~~ L~~~11L~ 1~G~ ~li.Lt.:::t.M~lt~

q .. L~ 1~ Lrtrt ~1\tU::: t.ML~I1Lt.lA.G~1 ::t:a 11

L~G\l n~ n\;LII.1lr ~~~.\t1~ G~~ ll&1U~1L~

[1L~.it1~G~ ~ll9f1U~1 l!t3L~LI!tlA.1t.L~lA.1\Q1

~~ Ultn~::ltl6~HlA.rllU~l UiHUII.1li1\Q1

...

1\GIJ~1HUCI.!j ULrtt~ UL"~Lta ~:::t.[1Utaf111

n

r\MLrtrtgntU

~~

:::t.M ~~. 1t,1lt1\Q1~f\U.QI1MUL~!l\6

9R~fi.Q1~~ · ~~1t»L~GF:t'16~~rtgntu:::t.M

unt.,~ .w~t-LrGnQ1t~ijullrtwt~:::G9RMG

ll~1ng[1~~~rt~ll :::t.Mt'GII.

LltL,t\~ n~t~11~~U)J1'\Q1L~LG1 J:ll'i UOLU L~

..

n

Jt1~ Gflt' ll&1U~1~t3L~\611

S~l~ ·~ · M ~L~~:::t. ~~u.v~Lt1::t.M»t.Gl

1\U9ftMI1tllG~~Ll6(:1\Q1taU~f1liJ~~f1L

L~Uil~1::H~~f1t.U~I1.V

,

6~l~ "J6"M ~U

1\,!\L!.\ 1n,!\[1h GII.LIA 1Gil. ~·

4

~ll\Z11\!!fl~~G~1~t\1.!11~111l~1

[11l

nQm.v~n~n~[11

J11~!lfl~ llllf1U~1

n_vrtt

~ Lrtrtgntu:::t.ML~J~u.Qtt~}+n~

L~L~1

t.~:::Gt.Lrt~U.QH~(:HI3~L~1ML.~

lllt-J~ !J~~~

I

.

.<liOJ04J,( ~'J ;)~:lU!4:) ~B~1Ul

9R MBB ~....

t-U.Q

~ Ltn.

t.L~LG1\Q11\\!rtgntU :::t.Mrtt

f\ U.QH~(:

( nLG~ llPJ~ GIJ1G&U t.11~ Jla.Lt.) ~ t.H:lnli.L t.t' Gil.

.. ,

L~Lli»-~L~1ML,(Io

L~rt t.t.ll~t3rlLJ~ttlfb ~~

.

::Hrt Lll. 1~ t.tt~ !Jr\:: t.U GU GIJ!l n

n

LrULHrt~~t1l~tt~1\~1, . n

rtGntu:::t.MLUn~~~111\ll.1 ~~111llt:a~llG r .. ,-u.Q .. L~Lli!3J!~Il~m~ ~un~M~Llltnt:al. W

I

I

1

I

1

!J~~,!\~U!J!J:::t:a11 t:aUnLmRt.t.G !J&rtLt~

.

.. .

llL1\lA.~M~!JG~_l6\1ID Utnll~11ll1\ 1\\!llLn

G~ lllA.~1\Q1t~lloVG?1ta[111b 1\tl!~m.t.t.t

1

nt~~G~r\G~ ~~~1~nli.Lt.ll,Ct~n~twnQ1

J:nsuow L~Jf~U.QG&~~U.QH16(:1\Q1

~G~1~\611b n_vnGrt~1U~tLJ6~M~G

t\J Ol

JOlU :>A p\t' lA.ll1::t.f11lL~1\1\Q1~~ ~¥~G,qt

(J·t.~ L nll~9Rnrt~GIJ1Lrt~taL~nnL~tu.1 n

Lt. 1~ n~t.L~tL~t' Mr\_l,l tll\!111~::t. 1\Q 1~~

11~11\!J

L~ 1\~ 1~ ~ t' LrGt161\Q 1J!Lit L~ 1~

n~nGIJ~1rtll,r.'~GilnQ111,t\~~G~, l ug~u~,\

LIJ(l :::~ntLRLll\6,~ U.Q(l Wn~ t.L~tL~~ M

U.liL•t.f1n~rtll~1~GilnQ1L~ uyrtL

L~!J~~ Ull~1Lrtt:a[111~1\~rlL1\G&~ Url~1

n

LR.1ltl!f1~l1Al[11~

£~11 Cl~l:' cm:::t.UL!J1LrtL.flo1~ t.tt

LuM~~tt w~ (Jrt:: w.!J~~u.Qillt:~ LJ:1Htt.nna

1\Q1:::~nGIJ~1ttLID t.L~~ ttll~U1L"t'L,t.[1t.

~~~~ ~nugl)Lllli.Lt.nQ m~~ ng1uta~ GIJ111~

I

.. f\U.Q ..

1\\(t~~rt ll~1~!Jil1\Q 1L~ n_vrt_t\~ ~ t~llo~

~rtLlt ~ t.V LrG ~~

.

mt.u.rt~~t.~nr!J

L~Uil&11llA.~nQH~f111~ nt~Oil~t'G~111,V

[1Um !Jll. t.t 16 g::: t.M~ Lr C!~ ~ U~Lit\! t.rlU 1rt Lt.

.

(,{JO JS (UJOl UU· J;xln S ) flt~L~Il~~lA.l/1::t.f1

f1~~~rt»~ ~ ::t.M~GII.~~~n~ 9R~1\Q 1~~~

n

~

. ..

~ !JII.t.tt W~::t.MU t ~ 1111j.~L ~nll&11\Q 1!J

~HU1~~~1::t.M~~n~~L.plL~~;~IDLt.l11 U,t\

V LrGu ll t.1

....

1\,!\L~ ~ GII.~UJLMU.1nQ 1L~~IllA.

Ln~L~JllA.MHU.¥lA.!:~U~~nLU ~1\1}11\~

L~ L t11n~~~14 ~

"

G~1ttl!b~~rtLW

tt:l UL"Lltl.\\~

LJiU~nrt1~~~Gfl1~L9~n~f1~ ~nLU~Lti1 Hn~1 ::tan~U.QL~u 11 ~,::~GMt~ UL~l!b ~~ L~n~1_~~~L!A; U~~n~[11rtLltL~

.

..

1\,!\L!.\1f\U,&.LMU.1nQ111~LfA1~L,t\~

fl::ta 11tj UL"~ll~U 1L"ttlfb ~ ~~::m RU

um~WJ!G.Ilot~n~

~ G? 1~\6,tJi11 n~::t.f1Ul\1\Q1Lrt llLt:lU Utt

::m ft Uta rt L~t' ~ f1 V ftlt Lit~ t.~ ::G 1\Q 1:::~

(Sl~l·£V0l 'l6'M) .. n~~ll.1t , GS. t~llo~

L~~ ~yltJlU rl~1~111Lftlli1\Q~~\611~1\~ Gt~ ~.ti1G~~l\~n~,n~;,~~

( AJO l S (U:> !J Ol S!H) t.L~tLJ6~Mt'GII.~Gt.1

MlllA.G(l:::~~~ ~G1Uil&1Lrtm t.t.tnll~11ll1\

llLrlt:t n~ Gll.rt ll~1~Gil~ !J &11\Q 1L~~ Gru ll

llL~Il!Jl G~ft~W~ Gll!lt~,n!lm-,t)~~rtGntU '

(J

n

n~ G&lj~t~lloV G~1 t~llo~~G~1Gt.ttll~1~Gt.1

9R nrt~GIJ1rGLrt~~

nt,~~m t.t.t~LlA.~ ~ .. y.r.a.~ .. L~n~LRLll

::t.M . ttll~U1L"Lttl.\\~~L,t.f1t.1J~~ rt~~G.~

L11.1f1~t'ta~lt\!1:::Ut:at1

..

0

4

I

f

0


Vn

~LfhVn::1111.,.·3n'~~tJn~~ 11'1111111~ L~ij~ ~1nL1tH

110

hane e Myth logy


~.Jm 'Du~1 'YI111\J1

'Yl1-3LVlYi1::1111.,..J01.J\J0~-3 '

~-301Lflu\l1 U ::~.J01il\4UJ~

d)u~.Jn1

s

L~\J

,,n

uu LW'r'i1::1111.,.-3n~-3\Jnr;-3

111


1-

11Llt ::u,;. ~1L~ 1GR.t'~l)~ 'n\ ~ .

l)Ht-~~t-G&1t.~ ...

..

I

llG~UC!C!'n,ptt~1::V.'n\,~G~

L t'L\6.::LU1

( C,._t~,

'l\'t\:lM.t..t.I1L~U~Il11»'n, lC..IJt'Gt1 , , ... , r t''l\'ol.t'C!t1~C! r r. ·~

~~L~ 'ol.::tf1::~U C!Gl~ 1LR.1~floU _GC! ~'ol. 1UC!

'l\t,I1,V t' G~t.ll~, ~.t.Ut' £t ::lM ~1 ll~1

1U C! 0 Ull~1~lR.1t.~,ll1l~1~

'

0

t.~JI.VC!?1'n\. ., f\U.Q ,

Ill!

L~L

zr r 11~1'1\1} 1t.,l&~lt»IJ (~~11(!~1~ ~t' ~.t.'I\'I\[}1L~ ::~) t'L'ol. 17 t'L'ol.(l C!!}1'1\f},llLUt'L~ '1\lj'l\1}1

L t'L\&IJ'nlMI1~yltj)L~U ll ~, ::Ht.ljt' ~ylt » !l'n~t' L~'I\C!~ U11 llt tl1 1»:: tMlR. 1~

"LU"J(t~~G tV.'1\ t»G m ~ lC!'I\[}1ll1~t.\A1LRUJ. n

1

1}~~'1\.Ut.l.t.~t.t' .t.V.

tiUt-11'1\~ tiA '1\&11 G::tM~ ~111

UJ.l M \A1L~Uil~1L.t.1~11,Vt' .t.lt l~t.V.1'1\f} 1L~ '1\,V

'!\,!\~ '1\LU ilt' ,GLI1l!t1::~~ ,..

Ill! 'ol. 1t' GUIll~ ll ll1

I

I

'1\.t.JI,M1::~ ,t'C!V.t'GW1t' .t.V.I1Lt'

r

t' C!G ::~~t. '1\ '1\t.t' » '1\C!t' .L»f1~t'l '1\

n

~LJ..j(!!;1'!l1Ut.M~ ~11~fl(!lj ~ '1\lU »Lti1~ll\'ol.

.

fll)[11

..

t-C!I1'oi.IJftWl WlGt- .t.V.I1lt'

'1\,!\.t. ~:: G~ l .t.I1L ~ G~LU ::1.11\, l~

.

'

#

I

#

I

C! t'ol.t' ~ll.l.t.::.t.M\.~jt'i 'ol. 'I\[}1::H~~\.lJ!-1~\. L~

(t~~~U_tlMV. 111-\ft~l~ '1\~lf-4 1flo U_tlMV. 1

n~c- ~uU.c- ~11Lt-~~.t.L

1J!

flo.t.1.'ol.ll~b fu LtL~~G~ '!\[} 1

'1\~~L(\-1'1\11~Gl,~.41t'G

L~U ll ~1~t' l~C!'I\1} 1::W AU»!&" '1\,V'I\G~ 'ol. 1

ll'n~l~L"~»nG~ 1~~LI1 l~ 1~ ~~t.~ U'1\

t'G~~j1 UGt't.ll~11Jt.iUli\lltl,t\'oi.G\t f\U.(l

'1\t.~ 11L.t.V.(tk.L~::Gl~Uil~1::~~t'lV.t'~U,G

l(\o 1'1\~lt.R.lR.t' ~ 11.t.U,!\'!\[} 1 ::~ UC! GC..Jit'\t"

~ ., f\U,!l, l~Uil~1l,t1Ml,llo~~t'G~111llt

t' ~C!IJ t' ~ 'ol.t'L~f1~ '1\C!jjt.lll~ll(!'ol. 11lL2tLR.

t.~ Ul 1\llt l,t\'ol. ::~ "tt1!b 'ol.\,t' l~[111J ~IJ~..jlG

f1 ~Ill 'ol.~, ::u11~ ll~,

'

t'lll1~1nl .t.tM~H.t.lti1 M V.1

t' Gf1~ \11 »11 ~C!'I\M.t.l

Ullt1L.t.1~t'L~G'I\[}1::~'1\~1 gv.~\!U~~'I\LU

'1\~t' C!g 1 ::.t.U l!j t' ~ 'ol.t' GR.t' ~'ol. '1\t. ~ '!\[}

C! ~'ol.~ '1\lU illti1~'1\f} 1l~G~~Ut.M '!\[} 1::~,

t' jdot'~U t'LV.Lf-4

n n }(t~~ .t.~ ::Gf11.1J'n~t' Gg 1::tu'l\1}, ~Lijt' ~ 'ol.

~ \, qA::~ ~C!M!b 'ol. \, t'L~[111Jt'ljt'.Q~ flo U.(l\6"

..

l,t\'ol.yltiliJ Gtz '1\,V 'nGIJ 'ol. 11J ~ '!\~ '1\lHR. ,[i ~

0

L~ lti1~~'1\~[11'1\~1 t'~,lll~ 'ol.f\U,Gl~~ f1" 0

t'~ lU C!O L~L~R-\,lR.1L~I1M~V~!1G8t'l\'ol.

L t'L\tnl l 1.111'! lll.t' GR..t.Ut' ~ t' G~1'1\!lf,;11Jij1

nn

~UL~UG'I\

R-\. '!\~ 1'1\~tl~t.l.~..jt' M~\. l~t.~ ,ll1t.L~ Ukt~

11t..t.L~ ::~n Al~::.t.Ul,t\'ol.l1~1ll~'ol.::~'l\~1

.

.

lR.11J ::M n'I\C!!l'ol. 1yltj)IJ t.~L,V1M'I\[}1C..~IJ

I

n

Uli1~C!IJ .t.~t'l~G .

C"C!~11J\t"

" '1\iltlt '· " \f.l\A ill~..jfJl/G~t',tW~o '1\1;- ~11t..t.ll1 ::~,,

'

~LI7~ . ~..j ' M 11RU11l\A~C!~t',!\'oi.'I\\,,Hf1t

..

'n\.!t"ugn'ol. ~~'!\~ 'ftV .(ll~U ~,t~u~~Lf-4,

l~ 1 Ml~) !b 'ol.\ 11~ 1C!~t' ,!\'ol. '!\[} 1::~~ llt.~LR.1

• L t'L\t~.t..t.I1L~U~nll.t.l11'!lll.t'C!R..t.Ut'.(tLG1

llC!,t\U~ 1U g1114111 ~ 1f\ U.(lt' C! ~ 1L~ 1C!R.

~ L G~t'll~1.t.Ut'~t'G~1'!\Ilr:1::H~ ~~l~~ t'G~1U UI1C!~1.t.Ut'.(tiJ'n~ 1::~ t'Gt1UU~G~lt

.

'I\HI1t'~ UIJ1~jV G ~ 1\6nt',l&M .t.l~t.l~..jt' M

t' G ~ 1'1\L fl '1\LfAlAl '!\~ 1

Ull1~ '1\~t'LIA!U t' ~t' GR.t' G ~1 .t.U t' .(t t'Ut.l~U

[11

L 'l\~'l\ltC!~'ol.l~t.~1Mlllf1111,V~t: ~»~

(L8liHL6l ' ~..j' M) t'~'ol.1~t't.li.L~»'n\

t'~U~1t.1&~\,~l1'ol.t'~ (1U C! O ) fi.U,Gf1l»ll~1 c..~u ~,c- G fit- llarw~,

.t.LM 'oi.111U~1t.V.1,ilt'~t.L~ ., tt

t-v.n~::.t.M11,V~~111l~1 llL~'ol.t'~l~v.,~,~

li1U~1 C!~'ol.1!b 'ol.\,'l\[}1t'~lf1t'Gflt'llar1u~1t'Gil. !!.

\IC!~'I\[}1~Gil'l\a-

n

n

'l\a-l,V11Jlll.1l/ t' i111lt.lj11,V

L Lf.41U~'I\\!'n\.f1V~U~I1~lll.1'1\1,! Lt1F~f1~ ~t' nn~ '1\~lll.1lr 'l\,!\t-~::ttl1 G'l\1} 1\6,'1\t.~

..

fi.U_tlMV. ,t'L~G

. .

' ' " f\ J!'n~ 'l\l;Lil.1l/ ~~G~I1 llt ~ t ~ ::GG.t.'oi.L~t.V. 1

~ tlj\,IJ(t~ ~ l~'n\!t' ~ 11 ~ ~ f1 v~ Ultt' BU '1\

llt.~

~~ '!\~ '1\l; lll. 1l/t'~ f1 ~11 l~::~

flU ,G'nC!IJ'ol.1::W AUiiJ11L1.1AftW .t.~ ::C!C..JIIJL~

9 l\&111Mll1 l~f1l'ol.t.ll~1t'Gf.4~1::V.

' '1\\j' LR. 1"l/ l~1t' lV.L t1 1~'1\f} " 1 '1\GIJ 'o\.1'1\1} 1 '!\~

t.~nf1~1lG~~~'ol. ::lU1 ~ ::lU1~\,L~ f1~lG1 11~~C..JI

t' ll~ 11J ~t.l~ U::~ lll11'ol.~~ ~t' C!?1'1\t.~

ll~!jl '1\dU M'I\~11Ul~ll1t''l\'ol.'l\lt

r

n

fi.U.(liJt'.Q

~

~n~c-~ :: .t.IJG~j~\.t.l& ~ ug

~G~1;-~::lU1~~\.t'~'ol.t.1&

t.1t £

~11-V

::~::lU1

!b 'ol.\, l\6111-V%- ~ ~'!U ~'1\,!\l~ 'ol. ,::lU1lG1.t.lU ~~

.

. .

ll1 'ol., ~ 1::v.l1~l~t.V. 1t'

r-

~

.

Ut-~ lt1t' Gilt' flll·1Ut'1 ~., I~-

1\

L H~ '1\GIJ'ol. ,~~t' ~tl11 »::tMLR.111,VLf.41C!I! '!\~ ::l.t.M1~1lt.~l~1LI1L !\~

ULI1Ug1Jt-

_QM'nl;

"

LR.1l/t' GR.t' G~1 ~11 'ol.lllltll~ 1t' C!1'1\,V lrt'~ t.~,

16''

llt.~lllltt'C!Jf~'l\~jt'G»UgllLlt~\,M

M

t'(\o,'l\t.~llt.H'I\[}1~~1LI1~V.'I\~U'I\t'l'ol.

j\\. ::~ ,, ~1 c- JI., nh. C!1 '!\[}, ~u, ll1 tv. '1\G u n

Ut.M~\, L~ !b 'ol.\'l\~'l\!1,'1\li.LI1t'l~ljt'~~j11JC!

£ 11t..t.

J11t' Gfit' llar1U~1~ V.I1L.t.U f1 ~11 ~~\. Ultl~t.V. 1

t.~j\\,ll~1 t.inLI1L~ ,~t'~V.~t'~l~ ,::.t.MC!,..

!t"l)l~ 'ol. 1::lU1L'ol.t.ll~ 1[1~G~1t'GUt' ~'1\!lBLG

C..Jit'L~ U~\, l[l '1\C..~!! 'ol. '!\[} 1~~ ,LI19 ~\A '1\~U'I\

'l\~l~'oi.1: LU1li1G\6 ..

11M(t~Gtz ~).1L~(t~

llltt [t~ G~ ::tt11 G '!\[} 1 ~ '1\~~V\j\. L~ to~,~

. .

'!\[} 1l)L f\(t,

'

'

n

t-L'ol.t.t.,c-~.t.~n~~L~n11,V~~111l~,

~~[t~ •

PGilG~~U'I\'1\Il.!t"~"'I\Gf!~ll~::~DLl'ft"

. .

11G.t.l1 G~ Lr(t"IJ'n~ 'l\~lll.1lr

(~n~fu {\l'o\.11

11,Ylf.41) llt.~'l\~t'Gil.lll» 17 LJ'ft"'l\~'1\1}1

.

::~n t'G~'ol. 1L~nG~'ol.'ol.1t't.lll::.~,'l\lf'l\[}1 '

'

n

L~Gi! n~ n~ '1\\jLR.,ll

~c-~c..l~na-nuu n~

::t.Mt' Gll.lt!l »to~~'!\[} 1t' ~ll\!1'1\~t' Gll.tl11» ::.t.MLI1.1'1\f} 1L~11,Vlf.41111l~f1 1lll.1'1\~

Ill~ 'ol.

0

t'Gil.~G~ '!\[} 1::l.t. M1~»~fu~ L~L~I1,t\'l\~ '!\~

Jf1t'Gflt'llar1U~1 L~IJt'~llt.~t'G~1~ll~t.L~..jt' M

Ol~lll'l\1} 1~.t.M ~nrt»t- GR.~~1~'1\D 1~l~ 'o1.1

t'~L~t.V. 1 ::~,~ LI1U~1 l~ 1~1t' Gflt' llar1U~1

fu fliJ~C!~ 'ol. 11lt.~C!~ ,~~1ll1t'~ ~V. '1\~U'I\~\,

~ \, .t.L Ut' GJI ~ljt' Gill~ 'o1.," 1t' C! fiiJ fllj 1 ::'1\rtt~

::LU 1'1\\,

~11,V ~ G[t~~ 1 ::u 'l\\.f1 ~t'l~~jt' %-lj 1

n\.)

J~1t'C!fit-llarw~'R-\.11.t L t-L~tunr:s

lR., o

~..j~

Lll.1lr!6"

17

L~::.t.f1~Glll.1lr

17

IJ~I1'ol.t'~


1i-:~nn\4L'IJ1 1LL\4mu\4 5 vnn "'~"

~U1\4tl1::'J~ 1.,-qj~tl11 1LiiiL_L~\4

1i-:~n1~1 ih~u1~ ""mH'm:t1tl11R1'Yl'llu-:J L'Y11il1 Ru-:Jli-:Jn1L~1 iiv.u1~U-:J U 11 LL :: r.J\4 ~-:1\JH 111'Y11L~'Lnil,11Yi111 (~'Ylnlfu) R111il-:~m;)\4 iiv.\41~'fm:t1LL,ni1 LL ::~u-:J'Yl::Lfl ' 11-:~mL~')'Yl YiU LL ::v.1 11'-:~mn fl1li 1i-:~m~1 uYiqp1i-:~m~L~1 ~1JL'Il1 \4 \4LL ::~L'Y11i'11il~tl\4, 1i-:1n1

'Ylu-:JL v. flu -:~nfl111v. tlJi11.4L U\4 V.\4111' -:~m LLfl::

nU\4nm::;,um'Yl 9i1V.\4-:Jil1tJ L'lu-:J\1

iiV:1-:J'Ylu-:JLV. u-:Jfli'IH " 1v.fu~-:~tli'ILU~

UtJ n~L V. iJu\4n\4nU~Yi -:Jfl11i'I11'1Jil -:IL11

tl1::flv ifnv.111tJL~LU\4'Yl111U1 V.1u~L~1 v

11L\4f'llm Yi1::~i-:~ '1tl1Rt1u11'1\4'Yl{~-:~

tl1::fluu-:~fi'\411fltiu 1 uri1\4Yi1m'Y1Yi1fn~ v v '!i

LU\4 Yi1:: L~1 U~\4;)\4 il "~R i'l tf1 tJ 1\4 RlitJ

Lv.ilu\4n\4

uq1w1 (Vi . . 2301 2310)

L~1 "uYiqj1il-:~m

'llu-:J;J\4unuth-:~v.~-:~ '!ntl11'11tYr-lf-:~'YlH

't~tt1LD1 "Lflli1v.~-:~riu1.4nn1:: ~u m'Y1 li1v.~-:~L'Il1111t111mtl1.4 tn1 tu1m1L\4u Yi.fl.

w-:~L'YltJ L1u-:~~Lfl-:J~uuv. ~u'ttJ~.hYi ty11i-:~m

nijff1R fliiifl111 m tl1:: 1'ilff1 fliii fl111 v

2308

LYi11::n11v.~1Yi111L~mli!u-:~riu-:~Liini1n u 1i-:~n1Yi1nd 1i-:~n1;)\4nu11u~L\4,!1LL :: 'Yl:: L i1Lt.J 1i-:JmL~1'YlfYiU£i 5 u-:1~ fl'H fi'UIIL' ii1'-:~un'1utlv v IJ1 ,.,-nl,t-:J~1'1Ju-:J;J\4 •.,

V.1u'Y11-'Ltn1 m ilnfl111 11Lilu-:~ruLtl1.4Lilu-:~

L~tl1rlU'Yl1H\4tf\4u-:JiiL1u-:~· -:JLfl '!lutm uti \4un;,1nYi1::Vi'Ylli 1 \4H\4il'-:~ UUtlu~'YlliLthun LL ::uu utl\4, n\4Ltl nUYi'Ylli 1 \41 '1'11-:I~'Ylli Lfi1V.1ilYi'Yl

1

1

1tl , fi'ULU\4 qj1\41

«-:~Lfl L1tlnuth

' LU\4L uu\4 ( i n) LL ::utlHL'YltJnLtl\411'11 ~ Lu\4Yiuutlu

~'t~ii't uu\4 WlUL'lun1~L'Il1hn\4~1tJ, iii1 ... "Lfl LLflL v.fl'tu \4 ... ~ Lfl~-'L u\4 ~uu t1u I

'llu-:J;J\4 LL ::L\4L1u-:JYi-:Jff11i11H\4nn '11

L\4Lilu-:~U1i'l1 ~-:~ L\41'-:~tf\4L~11Ltl~1tJ 11v.1 't~ L-rl\4L\4L-lu-:~'t L~n~L1, 11fl\4Yi-:J 11i11H\4 ii11L\4 R1itJYi1:: L~1~ -:~~ri u -:JL9i'ii11'!1 .. ~ 11uflii '111v.1 1 J-:~~1u-:~~n\4L'Il~n ( -:~Lfl) 111L~tl1u~fl111L'l1.41L\4Lilu-:~ (n~mli LL 1utlu~ (un1tnv. uuLv. u-:~) LU\4mwn LU\4~.all1L'Il11n~-:~iiLLR-:JLU\4Ltl 1-l-:~ln~ . ;J\4J\4~-:J, ~uutl n, t\1~, V.fl1tJuuu u~L\4,1, 't'll~nittlu11LU\4m-:~m~flli LL :: 't~fiuu;,:: -:J1utJ0\4 Yi1::L~1~-:~~it L'll1h m:d1LU\4'1Ju-:ILL'Yl\411V.1 11Umril-:Jtn11n~mli 1,;,::m -:~oUYi1::L '1v.'1-:~~ 2154·2054 nu\4 ..1 .. .. Yi'Yl "'m1'!1 ~-:~n '11111u 1'1i1-:~li1.4) 11 ~ \lv.1.4,m'-:~v.1Yi ty1il-:Jn1\4;)::1\u-:~Lv.1::w V

I

I

I

-;nn ·,LtlL~1L~mldu-:~riu-:~Lfl f-:~~~-''Y\ntl

1i-:~n1n fl'lli u~~LU\4il-:J~riu-:~L · ~"~ ;)::LllL~\4L\4Yi-:J 11il1H\4UutJ, ~~11~tlJ ;):: 'tllLU\4 ri u-:~ Lfl 1in;,:: L~ \4 Lu\411'-:~ m v. 1 u11

~n~ tu::utl1-:~L~utl1-:~v.~-:~L u\411'-:~m 1i-:~n1 n mlidii 5 L u fiHriu1i-:~n1D\4, ~-:~ii 4 L U L1 1riu-:JLflUtl-:lil-:I~'Yl1-:IL 1u-:~~

fl111~L~D1\4Yi uL\4v.tl'-:~ ur.Jf-:~~1l'u11LU\4 th::ifl 1«m 11.4 ilm1'111-' .t-:~o'\4 Yi1::L~, ij-:~~ (Vi .. 601 · 619~L'1, 11UUt1uYi1::"'t'Yllf i R\41 Lu1 ii1.411111Yi1::L~1'!1H~L~fu 11'!1R11~ (Vi. . 619-630) £iLL~""Yi~Un~1n '1 11111t1 \4V.~-:J~ilU\4;)11 't~~hfln -:~m111Llii1\4Ui'I\4L~uu n't tl;)\4 u-:~'1'1:: Lfl 1tl

..1

'

..

I

I

'

\41tJ~1U\4~-:~nqtt

~u u::~-:~n::~it ( u apt in P v ne )

I

I

I

1 \41tltl11 -:JLflLU\4L"1u-:~v.111tJtl-:~Yi1:: Yi'YlliL~1 I

LL ::ntJnYi1::\4111Yi1::Yi'Yl I ,

L~1

11 " 1nu -:~~" utl 11 "«-:~~uV:-:~fl1ntJ:: m:: Qfl" mttH\4;)::L'ltJn11u::L1L~m1u LLtlL\4 V.U-:JHur.lf-:~lin;,:: L'1 tJ n~m ~1U~\4;)\4 'YlHLL t11U1\4 '1'1:: L m 1tJfl:: 1'1.4flm U\4111tt1 \4 nqmt~\4 Lil1.4Lhilu-:~fJ1f111 " 111tu 1

L'YlYi" LLtl 11 '\'YlYiL

1uV:-:~'Y1u-:~"

L~1Li:lu-:~n111'!11{11 "v.1~tttl::"

u ::

utl 11

"i'lunL11L 'Y11m" L'IJ1L~n tJ n~uuciH~\4 u::dLu-' tiH::Li'l1iiLLtl 1H\4't u~ut\~u ..... -:~~" LLti't~i'11LU\4u::L1 f\4111Li1L~\4 v

-:~~1\'1;)1 -:JLii1fl111~'Y11-:JLtlu{ LfdtJR -:1111 t111tl ii -:1;)::111 "ilu v

-:~~v.1uR-:~ lt1"

LU\4

u u-:~u-:~~w~m ·uiimYiumtl\411'-:~m 5 L u

fl1111 V.1u;J::11tl\4LLil\4~LU\411-:J Lm tiLL ::

uU1-:JdLu-:l LLtlH -:1~1\1;,1 _,,t_, 2 li1tf\4L~\4

L 11u il-:~m~mrmnittlu'tll11LU\4L'Y1Yi1'fn '

v1\4'Yl::L m1ulntlJ-:~v.11ilii11't~

~L11'Lliiilliflu~'11.4Lilu-:~ru\41\4 (L v.ilu\4L'YltJ

J-:~tf\4

11'-:~m~ 1LU\41tl.t-:~H "1v.i'uL~1 v RC11\4~£iv, 1tlLLV:-:J ~i'J~UL tl-:1111nn~

L~u't~ tl\4LLi'I\4Ln 't.l1::L'YlflLtlu-f Llilmih'ttl U\4 ;,11 't~ '-:~~-rl1u~u m\4U-:J LU1.4YJflLtlLtlu{LtdtJ L\4u Yi .fl. 630 Ltlu{ Ltdu't~ t111tltn1 m1m1

-:~ Lflfl1tl

't~utiv.1!-:~11n1.4n 1tJLU\4Lilu-:~

\4 111'11 111) ~\4tiu111;J::Ltl\4un~i'uuu 't~m1u

-:~;,::\tntl-:~L uu\4V.1u -:~Lfl v.1u

LLtl nuV1-""~" u 't uu\4V.'lu -:~1flli1v.~-:~

1n::L'IJtl\41,tlHu~1nL~'Y111U -riHLiJtJ\4

V.::'Ylu-:ILLi'l-:1~ 11il~n)

L'IJ1111 t111tJYi1:: L~1'!1H~ uu11L U\4 tffl~

L~\411il\4L~ 1uiiL ufiuufi111v.'li\4L'lhYiw

1v.qj1fltY-:~HYi""nHfn~,Yi1::11'111'-:~ ~

LLU nt.J1::v. 1il~;J\4L~L~\4LLfl::nun11

uci1-:~ru

v.u11i-:~mLtl1.41,tln 11, iiv.111tJt1-:~'t'll~n

"'1tl1" fiu111t1-rl''llmflYi1::L~1tJ1~ (Yi .fl .

LiJtJ\41v tl't uu\4 v.1 uH-:~ Lfl~-:~ t1u11L U\4fffl~

~\4LU\4L 1u-:~V.111tJ LU\4nfYili \4Yi1::11v.1 n~mlii1-:~n '11111LL ,1'1J1-:JW

630-648) ~-:~'tllftn1'!1R11Ufltlu111 11'11YJfl

~11Yi1\4fi ii1 'n1.4n 1il 1tJL'IJ1Ltl nfl1tl

'tll 1tn1 tu1n11LU\4L uu\4V.'luH-:~ LflL'Il1111

LU\4uU1-:J~L1tJn11 "11'11«~" 'Yln1'\4d utl

'

Yi1::nn1' -:~m -:~unn-:~ m -:~m-:~L'Il1i:'ntlil-:~m I

1~1tJU1ilW~

V

(1

,

1\4u-:JLiltJ1fi'UL'YltJL11 '111-:JL'IJtl\4

I

11 3


1ti1Lu'"

~-3~111VMLm'iJvm L'\.4Ufl tli'lLtl,-,'"tl'"Liiv 1 't~6-3'1l'"'",-3~~qj '"~<t-3~{) \;J-31~'

tl1-31111LU'\.4

~1tl '\,-,o'l.4~tl" ~n "D-3•Jh1tl" LU'\.4

·hi -31fl'lltl-3;}'\.4~1t111'11R~'Iltl-3L YlVLo~ii'"

uti ?1LU'I.4Rfl1-31 tl1::iiu~1VLLYi1 LU'\.4

~1otl!itl'IJtl-3'1h-3LiiV'I.4 f1 tlmWD1-3UO::

;1 1

a~o'111-3~

er1011 1LU'\.4LO

1

L~\tl'I.4~0'Iftu::mlH

tl'll1-3tl'\.4

~L11L~'\.4n'\.4 LYi11::yf-3L!itl-3~U ::L!itl-3LY1V f~Hn't~!i fl~~L1vo11 " 't tlt~'"" Ltl'" lf1t~ci1-3n -3 1 ntmn'l.4t~ci1-3d1'" .,~~mrm~ L~!it~'" n'"

L~ii£l'"'IJ'"ti,iJL~ii£l'"n'" ~LU'\.4;1

~ -3L; 1111'1.4tY-3utidH1

1 tY-3

100 s:lo tl-3L~qj ~ltJL~qj "J "J flL V-3~-3

i'"~~'"'t~1 L1fi1L:a~s:l ii'"'ttl -3tY-3 3 - 4 t\[l

11 f1111Yi -3fl11~11 wtY-3LLtiL~ tl-3't fiLl\ o

9\1-3

m :: tJ1'\.4£ifi'\.4Utl-3L tlOHL0-3

"

'\.4tl£lL11fl£l 1 n'"

'tt!Y1HL~'"!i'l111;)'1.4

.,1LL~U-3~1~Ul'li''\.4Yl

LU'\.4;)'\.41j

11 ,11

Y1~11~ 1V~~LU'\.40tl-3L1£l~-3LU'\.4L1tl L~qj o11 100 1 tlll0111Yll-3Yl :: L tti~ 10 f-3 f-3~ t~-3L'\.4u Yi .fl. 19so 'tii111'1111 ~

u ::LYlo~uu'1.4Ltl~11~LYi11::UliJn-31 tit~

(m

fl) 1Tl'ii (ty1'1.4) u "'L 011 tl

tl 0111

o 'tll mh1 ~-311'11

~

;)10 ... -31fl01Hfl-3n!ii -31f1LL :: -31f1L~~ 1 ,

fl1 -3ntJLL~'\.4i'l'\.4 11L~ ;)Yi1::'\.4fl1tl'\.4 Yl11 11'11

( 111 '!fH'\.4f1111tl'\.4~ UtJ;J:: L1 vo tlDl-3 't 1

'11!

L~qj1f1L~!itl'l.4n'\.4 LLtlL~L.rh -31fl01H~-3

i'lfm

•m1u) LU'\.4fi1::-3LL10 L'\.4LL~'\.4~'\.4Yi1::L t1~-3~

R-31flL~qj111'YjOU~ lOU u 10 lVLU'\.4

Yi .fl . 1960 Lli'111L!itl-3~ J~ (L!itl-3tltli1j'lf

~ -3Lihh11~LU'\.4Utl-3Liltl-3~~L1 Vo11Yi1:: Lt1 ~1-3~ ~ -3tmn'"11L u'"tl ...f111-3fl~~<t-3'1Jtl-3 ;}'\.4 ntl'\.4 Yi1:: Lt1~1-3~~'"Ltl {It) n'\.4 11 !itl 0

fi'\.4LY1VL:a~a-31flcitl11 1 ,-,'"\'"~ .~nL o'ttl '"i'"t~~ -3L~L VL~'" -31flt~qJ ~-3L o

'1Jtl-3tlW'Sl'\.4~1t!Ltltl{ L'iJV} L!itl-3tlltl'\.4 ( ll

LU111 50-60 U111U 1

~ 1-3'1JD-31 111 L'\.4tl1~1n1) Lii£1-3\!11 1

3 tl-3~

11~-3« -31.,~ tltln'I.411L u'"t--~ Lll, m'"~

tlm::Ltl~U ~1£l t!OtiR m::L~l

::Yi1::Lt1LV'\.4~

L'lf'\.4"\-3 LL

yf-3 3

£l-3~dL~£i

"

1~tytlH 1 YlHL!itlH'\.4 -3s:'J1110 \to

i111L~11LoU111tY-3UtlR~V11'111-3 't1 '\.4

~ 6 L'\.4R~v 1D~

f-3~

01

s L'\.4U

LtlL~'\.4) LiJtl-31;JQ'J1 ( m!it~-3111nli'l'J}; L!itl-3 ( m!iD-3tl1111 L'\.4tl1~1 01) LiiD -3'1111U ::

L!itl-3~

U110!]11L!itl-3L~

·,d

Lli'11tltJ fl~tl1::~ li'l 1111tl11VtJtl-3Ltl

tl

( {) 1

fl}

1

H

tln11'11UU'\.4tl'\.4LU'\.4LLtlU1:: 111 mn'\.4

;'110 J

1tl11C\4

"1LUWttltY-3LtJ'\.4~ 1 fl111 YlHL 'IJ1~~-3Yi1::flYi~1tl tr1,.a'[JY11-3li'1'\.4 Ltl ,

L!itl-3tltl{ 1j'lfLllL«\ tltl'\.4 L... tlf111 , LL :: 111

ittt!L'1.4R~V11'111-3 on;v (Yi . . 1132- 1 161)

flll01HL'IJ1LU'\.4LO 01 djtl-3111o1~'11L~

LL ::L'\.4 ~011'111-3~~-3 (Yi.fl. 1161 - 1450)

o1~ .. flt)))',f!,onu't tlll'" Liltl-3U1111 t~ ~!OWOO'l::';lllnLYl

mh1~-3''" ~VYi1::Lt1~1-3~ u 1,-,,otf'"n s:lmh1tl1::tl11VWm::i-3111iio~ t:nvi £loti

tltl11LU'\.4~Lll1 tll'\.4~ tlD1-3~L1V011LY1Yil'lOH 1 ~L 1L~tl-3 -31fl~-31 1'1J1-3W LU'\.4 1i'VLL~'\.4~'\.4tY-3tf'\.4 LWl'lfnl Yi1:: Ltl i1~ (Yi .fl. 631 -647) LL ::Lli'111Yl1-3tJ0~-3tl110!J

• ~-3111YitJ11'11 ~~1[) -31flti1,1-3imt'" ~v

I A 1.}' "" o't 11 01'\.40 -3 LL1Ir1 Yi1 tl-3 '\.4 ~'\.4-3'1Jtl-3u'\.4 ;)11

Yl1-3L tltliL'iJV L~111 ntJOtl-3~Yi ;'1'\.4 Yll-3\.JO ''"

u~'"~'"tY-3tl'\.4twf'lfm Yi1::Lt1'111-3~ (Vi . . L~;)lnLtltliL'iJV111tl11VYi1::Ltltf1~ 2 trf-3 t'"u Yi.fl. 631 fl'f-3~,1-3 nu Yi .fl . 644 iio 619) u 1;)10tt'l.4111n -3;)::UtJtltln'I.411LU'\.4 ... J ... 1 i'-3~'\.4-31111rl-3'1.4nn1::,.,tlmYlflli'1o u :: f1~11-3fl~ LLtl~UtJtltln'\.4U L~'\.4L~V-3L1

1i'otY-3tf'I.4LL 1 ;J'\.40L~111Yll-30tl-3~Yi L1tl ;'11 n Ltlt~i L'iJv u :: m~1 m t'"a 11'v11'111-3

R -31f1~1£l L fltlll'\.4tt'\.4 -;,:: ii~1fltl~ 111L ~[J -3t~

't~LLtiuo1,~uutltl -3lf1111LLtia 21v11'111-3

..

I

I

I

it~-3~-3Yi1::L t,~1-3flon -3L u'" u.,111-3M\~'"-3

't~ s:lft m1'11LL u'" tl'" L~ !i [)'"

rr'"

Lu'" LLt1

tl1::111m't~~-3tl£lo,.,::rmn'"1,to L o-3~R~ , fltlYi1::Lt1~1-3~YlH11'11V1::~1H 2154 ...

.:

f

tl-3 2054 O£l'I.4Y1Yl1l" ... 011'11 (~UtJYl~-3L'Iltl'\.4

~tnv~uu't~t

011'11L~!it~'"n'") utin

I

Ltl1LU'\.4 'h "11'11 ~" ~1tl "

-31fl"

iJ

't~m1u 'lltlO 11L V11111Lli'Lo~s:lR-31flL'\.4 1

LYlfl m m'lf , ,.,'"~ -3tltl11L U'\.4 ut ~ ~'lltl-3~'\.4

(Yi.f)'. 568-764)

LU'\.41,Ui-3ii'ln.4 tlV11

1

't~m1u LLflnm,.,;J::n 1luutlt~'"' -31fln'\.4111 1

Liitl-3LtlL~'\.4L~~;J 1~1fltl011~ LL ::111!11

"

"

,

L!i£l-3'1111LL ::L!itl-3

nt1\~ti1ii Lt!1~-3,'"'t~t1,ti1t~::'t1 fl~tl1::~ 1~~LU'\.4tl11 C141011L~ ~ ,a

'\.4tl o ,.,, o't fltltl'\.4 tJHDci1-3tt'tJ11 1 f'f ty.i -3;'1 :: o

1

11t\t~'ttl

DD'"tt'"~

1

1'1.4L

DR-31fl

~-3

L~il-3tl0 LLtlL1 w:Hn'\.4-1111 1,400 U ~-3 tY-3tY'I.4 1u'I.4~-3~Lli'~ 1111LL 1 1

~1tl111UtJtltl

fltlft -31f1111''"nt~~LL ::L'IJ1U1'"h'"n nt~11

tY-3LLtlR~Vtt'I.4LL~1nLli' Y\it;J::L 1~-3R-31fl

LlllL'\.4 11'011'111-3 ( L~il-3itL~ ~1tl1H::

LU'\.4R111-3 fl 'IJlYiL lL vD~U-3fftlO 11a-3

~1DLflllll'\.4;}1-31

UtJtltl

1

U1::ifl'lltl-3n11L '1.4 R -31flf11,'If ';l'\.4 11L o~ii'\.4 1

Lritl L~

Lli'tll'\.4111~

LLih~U-3Rtltt'\.4nL~L~~L

't~'t~

'1.4tlo,.,,o

\lr1

1

vli'1VL VL 1tl::L1

1i'vLrlmu'I.4L~m vL~'"

« -3lflo1H~-3~1L~ qj1110 ~Ulf11U1 o tt1

114

1

,10YlHL1tl U ::L1fl10 1-3111'l111 1,400 1

lVRtJUU 1 11L •v

tlO LLtlLU'\.4 ... -31fl~Lli'111

..

I

~

L1 D-3111111'111-3fl o

t

U

mv ;}'\.4t--~1'1.4111~ fllV I

udit~-3n'I.411111LU'\.4LY1YilfoH

u 1

111Lii'\.4WL'\.4 21V11'111-3HL~il-3 LYi11::tl110!J 1

1111'111-3 'd -3L 111fl UL'\.4Yll-31'

1111

(Yi .fl . 1946-1968) m-3 '\.4Yi1::~v

WtJ1l"1111LitV11U1::LYiti1tl~1110 L'II'\.4L ~il-3 uti-3ti1tlD1-3~U110!)L'\.411fiH 1 Lo~ii'"

tl1:: LYlflYlHYl:: Lfl \ti~ -3L1 vo11 "'"1'\.4VH "

Lu'\.4fl'f-3LL10 ''"11'111-3HL ~ il-3d (L ;'I-31~L U'\.4

11'111-3HWn-311'111-3 \~ii-3L'I.4i''l1m Yi1::Lt1 V-3~


I

nm · ~ flH~ltl ~U\4 'HJ~

1\4U'Ifl01

tn; i\4

u ::~1\4£\4 ,


~ttu tlil'l.lil ~'1!11~u m n ~'l.lnnL~il ~'trw Lriu 572 U ~1Llfh u 1'1!11~U L~ 'fH fl1

'\~"'1!1 1

"'ll ·1hJn~" f11~~il

ni·

\1

~L vn11 "'1!1 hJ" ~v-n~1~L1vnriu11 "'111ltJn~" L v 1Luu~n't~q)..:1'il~ qwn~ n1~L01 LL ::~1'flrl V1tui:JmnHL'Yl~'J '

'

thr;JWilL ~iluu ;J::ff~~1 numl~1uuci1~'t1 '

\1

\1

'B1~~ti~1UL .. v~1uLni'l~ 1::~vm~tJ11 1'Yl ~ ~'Yl1VL 'Yl~.,.f~~ 1U;J::~Ti1~'1!~\L~~~·il ~ ' ' rlU~~i'l 'l.lil~L~V~ 1 ru~ i'ln il nYlil

~~.aL~11::L~·~L;JVL~nu'l!~vi nUL~ 1-n~6

~~

\1

'tlinu

LL

LL~1LUUil~fl:: ~1UL. V~~iJL1il~L 1il~1u

n

\1

~

6,ooo U;J::

'

'

nflf~~if~ LUU~

L'"u ihUU'l.lil~;-JULL~ jj~ 1tl'I!Uil L'liULfiil L "i~ L il 1V~1i'ln flU L ili'l11

.'..~1~L'Yl1il1 tlH

j

~1~\J

L~~ ;JV~ 1V i'~ LLtlnLL~Li~L;JVLU'Yln 1::~ '

\1

0

::nUV1'1.1il~~1~~L'Ii1LtJ~~~q'Yl 'Lil'I!LLO 1mn~.M4 ~1V~u~'ttJm11 u1 ~Li1;J

~~ 11il11'1UL~il~L'Ifri1i1'1VL~~ilUtlU LLtl ~ilL V~il::L1tl1~ j ~ilrlU~1n ~LLfltUL~il~ ~41Lil11LUUtJULiiV1rlU 'l.lilL 1Vil j 11

u "'L1vn " u 1~'Yl.11L 'Yl111'1!~1~~~~ til~"

L~nL'dV~Dil~L~iJ 1U'I!~vi\1 3

~1il "u1~~il~LuLilmuv"

0

't11m1u)

ilm~~1::~h

A -

~u~~

1,200 i'IU

~

I

'!!~~

1U

1U

~

~

3,ooo u , n 1 ~

~1::Lonmnv~u~u~i'IL~1 ( il 1::"i'Yl L 1)

~1~\J ~~~UL~~L~VL41

.

L

L~il~LUL'Ilcl1

1L1;J

'

'1LL11~L1Vn "'d1'~~"

J\.4

::'!!~'fin ~;)::

LL

\1

nfi~;J::Lu\.4 \1

LUtlH

L11flilV t1\1 n LLtl tfn:: fULill'Yll~LRV 1 fli

~if~ 1 1L~iiu~ ~if~ 1LHLUUL'dvu 1U~Ril~il 1,200 ~u ~ '!!~ 6,ooo u n f~~if~ 1 1Liliiui1L~1::L~tiu1V~1n ' ' L11LLO R1U~ 1~iJ 1, 200 ~U ~ 'I!~W 9 ,ooo u n -r~~if~ 1 1L~iiumvvuL,)1

'l.ltl~W.r~LLtlL1o~d1~LM ih~u;J::~u~n

~1LL ::ilu L~m'dv~ Dil~L~~'dLYivu't~L'dv

L'YlVnLLU nu'ttJ i'ILLtl';l::L~U111n L v~

m~~L;JV~Luu~~~1U;JU) LUU~Ll:hfn~1

i 1tJ~u1~L'll1hnu'Yl1~L'YlV~1v ilVH~'l.I1~L~·1L VUiln tuL'Ifil L~"i U'

Lfiil~1Vfl~U

°1U

'1 '1

11~UUtlil\tU

~il j rlUR~Lfl LLtl~L~il~'YlHL

t1~

Vfll

~1nn11R ~ Lt1~1n L~V1'l.lil~.,.r~'YlHL 'Yl1i'l1 LL~::w~u~~1VilV1~W1wunu'\tJ~~L,.~ilu '

a~m'l.l1 U~i)~n °11~1LL "

fiU~diJLffil~1LUUW ,

'

il~11L'l.l1

10ilU

, '

U9

'

°11

"'

~1 L~1U1::fl \1

\1

'

(

'

..

L~~L~VLLilUnU~ 'l!~'fi~~ 1~R1U';IUL~flil \1

'l.lil~L~nL'BV~Dil~L~LUUL '"m'Yl~1'fn '~~

UilVLUlUl~LtJ 1'u if~iJL'Yl~Hl11~qj il~ ~if~ci ~1uL'lfri1L1V n "u1~Y111L m11'1! il~1~~~~ru~ " u .. l.i~u~~1u't'lfri1 L~i:JilUrlUL1Vn "u1 f·u~LtlLUVL~V " ;J::

LL1n~mh1a~

iJ~1UL ~ V~1~ru LoUUJLYI1i'l1.,.f~~~i'I~1'1!W~

LLR ~ 11~

~~UU11LUUL'Yl~Tfn 'Ll:l111L'l.l1 \1

fiU~U~~;JUt1il11LUUL'l.l1~1:: , , ,L~1~ ,

tlfl

t~ut~n;nma.i~uunLtlu

L

tJ1::Lil'YlLffilL"i~ L'"il 1V~1i'ln ilU L~il ~ltlfl~U '1 '1 ilV1~L'YlVL1Vn 'Yll~LRVfl1

ff~LLU~ililnLUULffil'l.l11ilV1~~if~

nUL

m il~1

ilVH~if~ LL~::?m11'Yl1~-nfffl::1'UflnL UU

""'

1~\.4H~1L~i'li)~

\1

'

t1::1'ut1n

'

' LULnU'I!tJ~~1L. v~ lii:: .,.;

U~Ll11 ilL~~L;JV L~11::L~· ~L;JVnU \1

L11

'!!~'fiLL 1LUUilU~~U U1~~1LnUL~R1\.4~ .J

\1

~u~ 3 m::1-D'1

0

1\.4'Yl il~ 2 m::Li1

°1\.4

1U

1~iJLLtl~ ilu (V~L11 ,n) il~~ULi'IV1

2· 3 ~

L~11::L~~L;JVLLiltJnUL V~~i'l 1u

-nfl'!.ltl~L '"u LL ::Lffil'l.I11LUU11'1!1LLV:~ fl~

.,.r~tJ1~ ~~m;J1nllL'1.11fiU U'Yl1~-n

~

\1

'

'tuqtJ'tu'tm1~L ~i)

Yi il~ULY{~L~V f1n::LnULUt111VL~·1LL3.i

L'Yl1il1~1ilL~1~UUtlilnU !iu~ ~if~ ~il11 'd1~~ tlilnU11LUUL~1LL)nJil~ 111 \1

'

L

\1

nl1L;V~L'Yl1il1U1d1U.,.f~~~il L~~L;JV 0

1Ufl11~

~~HL uuL~ ili'111 ~-r ~ilV'YlllL'1.11~V nm~ \1 \1

L~Uil'l.lil~1JL'll1

LUnUL~ 1'"'~u

,u ,u

tn~tJnilil~LU ~ 1

LL 1L

VLUiiUV1LU~1Ltl1

i LUUI11~1 1~ 1~UH 111l:f1 . nmnvu 111~1n1Hf1~ 111~1LLth1 '1 '1 '

'

U1~L11L~iluunu

LL ::LrimLtJ LUUI11

'

'

(V1'l.lilU) ~1LL 1 L'Yl1i'l1~i ilL

Dnil~~~~if~ ~il

l~L UU ~UU tlil'l.lil~ ;"~U

hL'I!U tlilriU11LUUL 1

LLV:~'Yli'~u ~llii ~~i)~;)1n;,u,.h111nu1 tJ

\1

n'li11LUUil1~11~ n'l.lil~'I!11;JU

L'liUDil~LtiiJ~ LL1nU1 (m~nU~1 .. 11'1!~ ';l1i'1~1::U~~ LL1nU1'1.11'ty'llt~L'YlV) 2J1LLtl

~ni11u11~ m~u ~Ui1Liimnn!i~i1u LtJu't"iu1tJ n'l.l11mLLtlLL1m,"~ L 1viilL;JL'I!U ~~LUU~ U il'l.lil~'I!11L"i'll11U1~1n LL :: LUU ~ U tlil'l.lil ~tJ1:: '1!1'1!U ~ Lilu ~,.f1L tJ 0 il1V -IJ1~L~1L VL 1L~il~11L'l.l1 U U~~ 'YlH ;JUL U1 vUL ~ ~ilUL'IJ1~1 :: L~1 Luu ~ ' ' tlfl'l.lil~L 'Yl1i'l1~1 m ~1fl'n~~'Yl ~ ~1 n 11~ .,.f~jj fl~~~~1U~1U"i1~LLU ntJ1::~ 1il tlH j ~1V 1u~\l'~ il~~ 11il11'1UL~il~ "Yiu~ u" n °11a~m'll1 \.4~uci~'tu~ --~ u •

\1

'

LilvLdv~1L~h~m'dv ~nil ~Lli~ il ~L ~ il ~'l!~w

tt'uL1vn " u~ wll'1" ~ 1VLLV:~

~1V L'Yl1i'llL~h~

~'!l~'l.lil~q ..

t1::1'ut1n Luum~Ril1~~mHn~1~1~1n 1u'\,j11 n 't~~ Luu R ~u't ~1V1illq1' u::

11 6

'

\1

.1... ~U~1Ylil~L~il

~ ·1~1tl

~1V L~m'dv~Dil~Lil

'

\1

LUUL'Yl~Ril1ti1tJ"i1~~i'! .n~uci1 \1 \1

111

u~i't4wl~~ 1\.4.. i'l 1~~i)~ lu-

' 1'\tJ

mLLf1Ltmtuiin~1tn1~ 'li11LUU'l.lil~·· 1 ty

'l.li)~(:.l

"

1

i

Luu ,ju

H~~LL ::'l.IUV111~ ~ IL tlY\1~ .'Yl Lti1tltl

'

~

LUUL~11:: 1~f1LL ::f11~tt'~RtlililnL v~ \1

\1

m~11L'I!tyi1'1L'1.11ti1V~1ilLU 1

11L'i~L~v'\11ti~ilLili'UL tlJ ~~L~1::LtJ~ ~1UL ~ V ,V~L11iJL'Yl11 oilV ~1 nu Ly; ~~ ;JV il U

0

~L1unt1Hnu1tJ

Luu \1 m1u (Pea h

\1

'

'

~1L

Loiivu '

'

'

'

l:f '1 '1

LUU

t1::L1th~ j

1 ty u~\t~ il~'Yl1JL'll1 . ~~'11'1~1t1


L££ UL~UGt\t\,!\t\~t'LlA ~ft'cl.t'~f1lA11 L ,...~,...~

~ L t'L.~UUGGUfl11::H.Qt\~t'Gfl.tL.t.t'G~1

t-n~ufl~(lt-.Q~ tli,,

~~~LH~::.t.f1t-Lu.

ntz t-tu. l nr:,.n urm '

t'Lf1U GL~ 1::~LI\~t' G~11Jt'~

ULrtL~rt .t..t.JI. t\t;

e

...

L . ~m~tu.,nr:mtt.f1l\~ 1

G &'tl.t'tl:l 'cl. t\~LR Lllf1,llt'L\tt'L~G::I:l t\t;U fl ~1 ti.~.t.L~tLHt'Mt'G~1t\t LRLl/::L.t.M 1 f1L.t.lA('t~

~~rnfl'c\.,,~t'fl\!1,, t~n~t-.l''cl.t..l&M(!:,Lrt

t'~11RL~::.t.ULG1rtflU~tlll. Gl,?.f1_t\~t\!}1~~ I

n

n

t~ 11flll&GIJ1 R ~1U:mGIJ'cl. 1t\[}1fl'cl.11~t' fl~1

lt'L'cl.t\[}H' L'cl.(l ~.t.11t\[}1~t'~L~1 .t.Ut'.(t

.

~

t'

t-p'c\. t\t;U g tt~t'tli.L.t.fl.(t ~ flll:l f"\U ~rtl

t\G~ 6LS QGIJ1 t~t\!}1ft'ti.Wt'tli.L.t.t'A6~1t'G~

RH1t.Ht\fll?!1~U(lt\~t'G.~t'G~mt t\~9M,tlA

t\[}1t\~ q~G~1(!:t\ll.1~~ \!t\tUL~,t\[}1~Ufl ' '

- ~[Ia.,. L~Ufl&1yltjl~fl'c\.11~t'fl\!1 li.L.t.U~ltlAM

L t'L\t~LI:l'cl.::.t.[\U~f111ylt~~

~t\t\,VGl,?.f1_t\~G~1Ut M

t\!}1L.t\'cl. rtL.t.t;tflf,:1~~tjU1t\!}1t~ ., t'fl~1

.t.~ ::GL~~llt\1} 1Gl:~IJt' GL~ 1 ULrt G\tULrtf1.t.

L ~ t\,ll Gtl nt }It

.

n

fl'c\.11~t'fl~11ltp.Lrt

Y. 11 L~ 1t\[} 1j\ t t' G~U flf1J.~~ t .t:1 11 flllt Grt 1

tL~u::~) L t'L\t~rtLlt,H~Q

L!A1~'»~ULrtt\,VG!lf1l\~:;1:111 .. L~1 .. t\!}1t\~

t\1} 1t~ mrt G~U GG~ t\11. 1~ ~ ( L:l;\'cl.t'L~f1~ G\t

flt\~1~f1M~

t-p'cl.t\t;fl'c1.11~t'fl\!1

rtL.t.~t' ~LlAfl'c\.11~t'flU11ltp.Lrt.n t'~'ci.M~U

t'~'c1.,...~,...~~.,~~

::t\'ci.LM t\1} 1L~G ~ 1~ t' G~ t~tL~ 1:; .t. Mf1,lJ

fl.(t ~t\t Gt\tUf1.Vt\!lrtt ,r. 6LS . H ' M t\G~

t~ ~nli.L.t.ntrnt-cs~t'~t'& . '

GlZ t\t; £

.. qwt-n_ ~ft~

C.~l!.~t'G?1UL~

t\1} 1~~ :: t\ll.fl~(l

t\~'ci.G ~'cl.t' Lll.}4t'tli.L .t.

t'Gfl.fll~~'»~t-G. ~1t'G~t\[},t'~ t'G~t~G~'cl. t-cs~(.\Gt,~ . n

t-.t-tL.~ 1::.t.Mt' Gfl.M~(111t\[} 1~~ ,. Lfl~ 1t' fl\!1,, n

'

Uflt.1t\HLlAt'~ ,. fl'c\.11~t'fl\!1, , Gl,t~!;t\l:lt\

'

M 11iALII.1lr~lM~M »Ln M llll~~1'\!tLR U}

?~..fWrtL»~N.fi.Ll?~.flUrtl[l 9~L~1::lM


~

rr

GNt'

!1~\nl Lfbfu~t~, U~f1~G\6tllm\!t'GJIG~p

t\~ 1t' ~ .t.LtL Ql.t~L~IJW rt ll,V G::.t.Mt' G?1tl\

I LtMI.1 IJ~ Ct\\'f · 4 Ud L~t\fl}:1t':W

cn:-t

nl Libfu~t\t~ L~1m Lfufu~t\lA,f1~L_rp::~~

t\G~UrtLltl.tL~ ~::.t.f1~lt j111M.l!~ ~1::lAt\\ L~

l.~lt11t'~,lll~ ~11Mfl~j1fllA~ G~t'_t\~t\\ · IJ~

f1~tn~ 1t' G~~W!;! t\f} 1G~1UL~ UGG ::~~L~1

\

"\"l\'.11~

l.~G~'"\PGf1 ~ L.Qo, ::~ ut\Ot' Gll.nl Lib fu c:

f1~l.ll.1t\ljt\\!L11 GtJ1 ~ t'L\t~V~::Gl.l-4 h.lllAGrUU;r1t\!11::nl~UtHtG.t.~nlLibfut

.

"

~~ t\rt t\ \PGt't:111f\ G~ ~j 1!l.lAiHlLU

ltllt!~11.tf1,~t\.(l

~

.

.. Gt\Grt~1Ltt'LI1 ... '

~.t.V LPG\611 UIJ10V\G~nL~t~ .t.u.n~::L.t.l¥'.1 '

Lit .. em~1,, l~L~LG1::~1/.t.lAt'.Q

r;I::t:! 11

t'.~,t'Gil.

I:'Lft~t\LMrt~~lt,!]I:'LpGtlf}1~L~~.t.lA

••

"

" L.Ctt'.GIJ~1 rtt_lt ::llPJ1 6-9 nlLrt::.t.[1t'Q

..

"

t' L,.t.f1.t.ltL~ ~::.t.f1~lt...,).liJ t' ~rtt\)o[U ~ \ t\

1:' G?1t'.~.t.LI.ttL.l;t't.'.t\\ (nt.~_nJJ.L.t.U».~\Lll.1

L~G~.~\RU::.t.M

DLMrt~ It\!m~t'(11l. ~11 ~L~I:'~ tL~ u~ u~m~

::nlRU~t'UL~ .. .t.Ut',ttLJ} , L~Uil&1f1~ L G!t t\Gltt\~lt11 ,..t.Ut',ttQ1)LJ} ,

Glt) JI.L.t.U~JI.lAMt\G~ SSvS GIJ1U.t.11t',.

t'.~lllA~t'Gil.~U

.. Lltl.t_t\~,~Q_t. »tlM.t.tLUt' ~

~ ~}ftJI ::.t\~LML_f}

.n L~ 1

l~t' lt»11~tLI.tG~1t' _t\'oit' .t.lA.~\~tlt,» (t'~ ~lA

.t.Qitl »ful fui!ll,Vt\,1¥'.::~

~lAU IJG~~H nl.1i1Jilltl G~1GI}.I1_t\t.LUIJ

.t.Ut',tt~1JL~L~G~.'(\\

11,V ~~1111\1 1 t~11~.t..t.l1l.~U~\611LrtG»1Gtl~1

L\61 ::~,llt(loll!}lllt\.QL~I1,VL~1 llt~t\~~~G

,. .t.Ut'.(tL,tt, L~~f1m\,l\tl\t'& .. em~1,, L~

flo\!1~~ .t.Ut' .(tt'.GIJ~ 1L~ t'L.'!ot' GQUQIJI.t~ U1

11L.t.lA(1~(1~ Gt.~

Ult1U~ ULHrtLG 1fL\!1W" n

L

)ltJltlf} Hl tJ1 tlMlU1LYil»~HlAt\\ t\,Vt\Grt~ 1t:!UI1GJI.

" G~11:' l\~t' G.t.~jX\\t'\611 Lrt1V l~Gl~1(:s::_U G t.~l.!A~ Lrtnl L.t.l11\6,tl.ll t\f} 1~ ~ »11 .t.LU Gt.~t\!}f1tMIJ;1f1tt\f}1::~

t\G.t.lt\11.(1~It Lt.\ t\~ t\Ltll.LG11:' U

t\L~IJt' G::U.'.Il.(Ultl\~l.t\!1

f.

ttM::H!t1t' G 1)

... ·"

n

.

t'.f} 1t\~.t.U t' .(tiJ 1.t \! 1L~ ~!} "t..\L ~ 1::.t.

~ I

J

'

lllAUrtL~1f\b ::.t.

I

L.t.I11Ul\~

L

L~~U::.t.M .~~Lrt11~f1~ WL»lt~~, ltMUGm~

.

u~lt¥~LJJ.uU.n11 LnGIJ~1

llt~rGt'G_Q.tll\!1LrtL_Q.1 ~ t'Lft~lA~\!U~t'. n~tL ML~tn MlA 111 ::~ U.(tt\,!\~ .t..t.l1 qtu !,t~..t h

t\Lf1 t\1} 1~ ~ 1Jt\f} 1\t~ U1til.~1t\f}1tll~1,

'

L\61 ::~ ,llt(loll!}l~tl_Qf1.t.1J tLI.tG ~ 11:'l\~t'J

. ttt..\L~1::.t.Mt.'.Lllt\111}:1t\~ " .t.U.t.lt~

t' .t.lA

n~~tmrt~~

"'

~~

t'.llll.1U GGt'.L~G ~t'_t\~t,l6tlf} 1.t.~U~t,l6MIJ:1

.t.LUIJ~V~Ii~L.t.1\\l.t!t'~9~L~1~.t.M

.t.~;:Gt-G~1::~11 G~1t'G~1 L!t1t'G~1

.t.Ut',tt

t' G?1t\flo1 t.~11t'Gf!.tll~1LrtL_Q.1 f~t»L.l;ll»~IJ~

.

"

.,t'L~ Lrtgt..\L~ 1::.t.M~t11rt,&1t' ~llLil1Jl.fflt\\ft11

Lrtt\."t\1} 1JI.L.t.U~I.tt\~LVrt ,&11:' ~ .. t\~t' G.~ ..

" G~ 11Jt' ~t'.~~G ~~t'LJI.~t'tJI.L.t.::~ 11 t'.\~Gt'

, nl Lfut'LU.I:'L~::.t.Ut'~111}.t..t.JW_t\::.t.

(U.t.11

n~~t'tJJ.L.t.~..thL.Qo1t'~LrtGftt~11

H L tL~'

t\1} 1L~G\llf9&1t~UL1\Lthl1119 t.ltRUrtL»~..th

t\,V .t.~rt Q.t.Ut',ttLJ}L~J~

( L .t.1t' Gll.G ~~ 1.t.LI.ttL.l;t' M1111 11) llLil1Jl.t h

G~ tlGIJ~1tl,tt ::~'t~IJU~ t\::W

JI.L .t.U~nl Lit ::.t.f1~ft11 t\Gt\?\11JI.L.t.U»IJ!1~

t:1t.f1 111:' LfL(111tlGIJ~ 1::~ G!ttl';!tit

L~~L,\9 1L,Uo 1) G~t' _t\~t_ltt\f} 1.~ \ .t.R Ul!t_lt

~ n~G!ttl,ttG~I:'L!l-ULtlt\Gfl'~11:'L~

t':f~jt\1}1 .t.RU~t,l6U ~L~ ~t'.f} 1L!61t' Glt::.t.u

rt»::.t.f1Ul~1\\t'.G»t'J4

L t'L!61tllt\1rt.t..t.

n nn.::~ 111\~ ::~ 11 L~ tl\t' Gf;1}9~ 1-\rt

X\\t'.G

."

'

~t't~L~ 1::.t.Mt'~~t.~11 9&1t~UrtL»l.fht\f} 1

L~~,ttG~~I.t,V.t.~::GUGG(l~U~

" t\11~Gt'1J'~I1.(\ ~ G~t' l\~IJ 1'1J'~t,l6L\61fl.M

q~~U

LJllAU llt~l.tl!:t'.Litlnl Lful:'~ 11:'~

Lft1t' ~ ~

L.t.l.~t'.f}1L~rtLW[1.t.QI.tt\L~LrtLG1

.

"

UGI1WUll.t~t\W}

.~~~ l. r(l,t' ~It &Lil. 1ll~f1 ~t'1J'~ t\~jt' Lt'.t\ll.GI

" 1::.t.M tl\!tlf:111tl\ U.t.11t'J.! tl,V tlGIJ~ 1!H~t..\L~ . f

t'.t.U.::.t.M

.•

L~~b::.t.M t',t:'.f'LUX\\L~1Lrt~~ ~~!1~

tWtlGIJ~1

S

~.;ht\1}1

ljt'G

v U~9~£lUtlJitlf}1

.

}f:l fit »L.l;~::.t.f1t'LlA

,.,»tlUilGl~.tl~LI\1::.t.Mt'Gil.fll'! .., ..., ,., r· ;r "J.. »t'Ut'~ ., ,

t'.t» ,

t' GilL~ ~Lrtlt1t' G;tJG &~9 ~.£\UIJL~tL~U ::~11 U~1lfVG?1 G\t U~lt-q.».t.LUft11rtt.1Lil.1

1Jl.~~L~LV~U~IlLU

t\~l.l-4\t~ g ~L.~ 1:: .t.ML~ t\,ll Gl}.}fllt(loll!}l

L

t'G l UGLitGftJI1t'G;tJ1Jt)i11 U!i~t\1}19 "t..\

"

L~1::.t.MLG111l U,ttLI1.1t'

~

t'.f} 111M~~ L~L\611:'.~ tL~ Ut' G?11JU~1~j~t' G 1

.t.Ut',ttt~~ .t.Ut',ttLJ;tn,V11.t..~~I1~LIIo1 WL»~.t'

t\~t' Gil.~ lA~ \!U~~lti)t\1} 1 L\61

t'.\

·'

nl.t.l.LtULf10L t\t' L~t'L~GtlGIJ~ 1t'L~

U\t~G~jt' G~LtU G~11lG}11}~l.~t'L~U

l.lt'..Q

r- .t.~t tiJ nt(loll!}l nL~rt n~ ~ 1~tf1 11 [11fu n.t.~ 1 t\f}1l.!AU.(t L

t'.,Vt'GQL~

Ult1~::~,L t'L!tlll.t.ltt\~ll.V

t\HLI.ttL.l;t'Mt' Gl1 G»t',!\~UtMU ll

::~ ~11t\t\t\HLI.ttl.l;t' M

::

&1Lrtl.t.1~ t\flo1

t\,VG\ll1_t\Lil.1

. ;tt»L~~::.t.{111Lltt'.1J1L~~LI1.1~1U_t\C"f1J'~

,.

~tit »L.l;ll»VllA11,Vtll~1f1 ~ UGGilLilll.ft11

t\t' ~L ?'\L~t\1} 1~1lLUI1 ~\611 llL_t.t.Ut',tttlGIJ~ 1L_t\~L~I1MG

. .

t'L!6~"l.H"Ill}:1rtll1J!!lA~\!U .

l.lt'..Qt\1} 1 .. llt(loll!}l ,

t'LlA.t.LI.ttLi;t'Mt'LlAI1U ... ~ 1:' .t.ltL~Gt\1lt11LG1

....

L~ t'.ll~1 ~~llG~(l~

L~

11l Lll. 1t'!f:l tit »L~It~:: .t.[1U,!\t' ~t' p.~t- LlA


lI c-~~<~.npcw ~ib ~H. !2L~ n.v at]. a~'}fa 8'

l ~ 1:: tMt' !.l 11.1'\Ltl11t tl11~ 1'\f} 1t' !HPCJU U

"

t' ~L.Qo1LrtUli1Cl ~ m.v.~1.r. n~, 1~1:1 ur.a~~o~tl

t \t' Cl~~l.L\::anllhRfu fil (\~il~

n_vtrl\!11:' Cl1'\L~U Lrt rlt}n\ltLf"U~t'L 1'\ n

nn~1us-1n nr:1~j1!1LrtLt:tl1atJ1G ~""

c- aJtL!1-1Lrt

'\ft\l,; 1'\l; 9£

fut;L)l1'\l,;flo~ftl.\611 ug~t't; ~

HtL!:lUf\1,.

Lt:111Cl~1L~ 1'\~.t.Lljtl-"t' Mrtllt

fu l'o\l~U

uijllltUrtGil f' 1'\~ Cllll. 1L' Gll.LJlltt\!1:' GIJ 1

l~1::tM 1'\'J:~.Q.Cli.D.1G~1 j\~lttlllft'kt.~m,

c- ~\~<~. nlt llt~u at! 1~t~r..t~l.

lb~kM~C'ClUUilj\\ Hl~ ::.t.Mt'.t.IA.~C'G\lt

~ ~'l1'\LI1'\f} 11:' .QC.~ 11rt Lt' ljt' t' l t-11trt UL~ UCl1'\ n

Ill}~<~. ''lm m n

CJil.»,ttt ::b! 11Lti llrtl.r;nt~ tit' nrm~ 10 lll.1t111.

rt Lt' t' QJ!;i.U a~ 1It~.~ ~I:'~ lA \t'11 l~ 1::.t.Mtta

f\_t\rt1'\).lljt'G\lt'!l~ 1::tMl~'lttll.1 tU~Wn

ll1'\111.1'lr.t'l1'\

f;111.lrtt'L1'\1'\f}1111,.ll1.11'\~

00

~ ttlt' 111t-~ ~ t.lUt' Gitt' G~t'!l~ 1::t.M 1'1,!\

UGL~\'f\.1'\f\pCl

n lt:1I1Cl ~11'\1} 11'\~ 1ljl~rt~t'L 1'\

'!I! )lrtLtt ar;;t mr: 111~11'\ltLr't~l.!} .. !11t' a,

rt LC' ~I:' t'L;t-111tL »Uij 1J aLll. ll~bl iA.t-L1'\1\li.rt L L'l!6!blll.~t'Grt1t

IJ1.Wt'~~t'L1'\1'\~Ul~ UaMptm~UtUil.l.l\111.

Ill1'\ll, Lrtt ~1. H M~ 1c- 11\ln~;.attw a ~t~

n!}~<~. ''lnt'l m~I3~Xo~t' [1 ~~~. "'[} 1lrtuaalj~

l(tt ljt'a £L ltrt'o\t'trtt.t.t'1)ljt'tll.l.t.aa.1

1jtf11

rtLt' ljf:'m ttMrtnt rt ~111 "t1J~~t.U:111.1}1161

~~~~.t'~tt~n~t:111~mmm~~<~.~t'Lnm

n

1'\ll~1U8-"1,

n

1'\1}1t~t'16~ lt~t' ~11\1'\l,l:tJtL!1. , .,.

..

I

"

" Lr.pal11,..t.lUII.ltUGaU1

t' Clrt,

Cl 111:: tArt lt~ t' )'\ 11 It a 111'\1} 11'\GIII.ll.1,.1\ t' l 1'\l~

t' l 1'\t' 1'\ Ill. 1'\

tlU::t:tn ~uu ~ t~l11,.1'\~t'Yt]tllmlll::lA

Hot

I

,.

r

I

.

,.ll~1t'l1'\ae:lllU.I.CIJ

I

H

~ (\ 1\Q 11:' ~~~ 1'\j,t.t'l 1'\ t\t ~

:"

N.li.L LL' lt ltll1Lrt ::~fun "

4

n

'

H IU ~::~nG,III.~C'tli.Ul~UBnLrtLUI1G» 1

I

Jt }It' tJI.LL.1'\~C'~'o\C'..

HIJ(\U llh1L' ~

n

1'\~'o\tjtlU1'\f} 1l~atUJlr. t'l/lll.

Cl~l It~ MlA 11:' ~t' t:1Ul1'\lll}:1t' Cl .~ tlH~ 1::.t.

111,.rlLIII.fu"

"

ttt¥:t'L~ R ~1~ tt"'rt»-~ 11111. 11~t' lll!1 L~ 11G )11

I

1'\Nt' l~G t.'o\1:' G~C.~L~ 1::.t.Mll1LUII.j.11.~ 1'\11111. Cl t'o\C'li1.~,L' tli.L Lllit ~ 1'\!3t' ClXol:' Cl?11'\~

t~ ' 11LIH~ 1

Lmltt (u~.!w.M.nnu 6LS ·wM) unn1 •

-

1,:'

" 1::1. r-tli.L t.l'lfl~l11~~1tf\U l'lrJ1~1,.1' G\lGl~

1'\U Ul~ rt.t.t ll twkltGlAill~ tLU1'\f} 1p.~1 11~11'\,Vt' tltlrtCl~,C'l\tlll~t'L\tt.lU1'\f}1

1'\,ll

~ nart~<~. 1GS.,rtlWI;l'!lll.llL~ lll.\1-~j~\1-9U.~l:llt o

0

I

l~U ll~1

lll~t' LIA[b i;i.L tlU ll1.fu~_b1'\f} 1ll~ 11~1:' llll 1

tjlt:J 'fl. ::ti1Ut:111 111:' G?11'\f}111,!\ J 10 :\\;lJ o"'

t- ~ll.~t-t.li.Lt n~n£1. t\1}, ::n11.n~~l.nu Cl~G

t' Cl \lt'! l! 1:: .t.Milttm_vr. t!b Ill.~ U~ 1'\fl 1

'l

!b i;i. ~!ir.u lt\!1~ ~t~ ~,.,~

lt!:l 11llt:1 11\.t',t~a~t',!\Ill. 1'\~ 1'\Lfi~l. L~ 1MLL'-

~

0

11\.~I:'~L' G\lt'!l~1::tM ~1,.WUlrtGfl.j\\

tti:'Ul

"

nta~r.

t'~ lA\t'!J l~1::.t.M 1'\~1\!'1111:'

4

U(ol.[b Ill. t~ tllllt Ill.11Jt'!JLt:ti1G ~11:' G 1

'

~, ;.tt ~l.l;~_t.::tl11'\f}1

ljrt~<~.rt~~ t1,.t' tpa111. ::~c- a~,

,_

L 111.41,.1'\f,P.~~'\tnL~tm

tlta~1 " f-liRltrtlll»~rt~Cl~t'tW. t\fio1

Mr.r. ,,.,[} 1MI}:1n~.c- a11.nr:,

~ t' L\& rt ttll1'\f} 1(11,.~(11,.~1:' ~ 1'\~~U M:: tl1

C\6, c- a f11'\ll~ w s-11\ a~)

'

~~ 11 ~·~~..a ~It»

lrtt'~rtlt-111C'~III.l'o\ltl

f\IAlrt ~ U1'\lll.t1,.::a1Jl~

a~t' ~"" 1\t.tn n nil.l~~t' a~, c.~ t\Lrtl!:l, 14

~ apt-llt-1o111't~t-~!}~,\~n_t1.t-~ n_vna~;_t~<~.1

tlll~t~c-a?""fl'~ nll~HISo,r. c-a?""ll'

0

f.

1'\1111.1L.~ 1Mtf!o~::t:111t'1111Jl.C' Cl~m~ .t.llttl-"t' I

npannt,J, m~~::t:1n Mt:1c-,t~~c-~ I

.. nn~1UBo11\.. L~l3~~.,~na13111.1~ .fliRLUtLil

~rt~CJ~t-_t\~<~.n~t-111

~tt!tlltp.l~H·U.f!.Xo~'F tllltU~~\!IDU 1'\,t\l

fl 09

f\j.i;i.L~ lllA1,.1'\1}1t:1I111LI1.11'\t1'\t;t'~'o\1:' a ~1 ~n~tLtttll!lt-

ll 1\.lloi:'L 1'\\-6111:' ~ G~ 11:' G~t'! l~ 1:: tM . 1'\l\

1'\(!111.11.1,.f\t'L1'\t'Clll.tLU'I3?1 ~ 11Cl?1111,.Mt'"

t' -"C. a~""" Cl\lG~

.

.

L[llrt '<1.1\1} 1lllt:l U1'\l,; G~Ill. 1'\lt1'\f}1

Olt:l Ul[lltt 11\.Gli

P1'\,llt.ll~ll:' G1'\L~L[llrt Ill.

t' a? 'IJ ~ c--:-tf':'t' LlA Gtt »m!,! lrt11.ltl:'tt:a a,

..

'

11'ktl~t'at ~;i.e:! &i;i.ltl\i;i.lllll.1'\fl 1t~t'~l1 111:' GJ#

c-~ uooo· ~ c-~~l.rnhla~Jr.~,,.,lt,.,~.n t.tt nu . au ...~Lrt~<~.l~ n.v aa.,. ntttt~¥:t- 11~.. m ....

u a~ r:- tLrt 111. nr: 11'\,!\tt ~ ~u lrtn_v as-, ~It,,

t' Cl~ t~l~ 1::t.Mrtn»:: tM1'\f} 1111,.l.~ 1L~ I1G )11

n ~a M.!tn n.v na'l 111., lj-" pa 111.rt 11 lj16t' alt

C'tt:1 G~ Lrttl»L' QJ 11\.Cl ~'o\rt~'o\llLII.1'\f} 11:'1111111

::~11 C'~'o\rt~t'G\lt'!l~1::tMXo~L~~ t~n

La1~t'HU1t'11ll1::tM U £ l)oUUHlt1'\i;i.LU

ll » 1.t.!i R Lt::~ 111:' L1'\ nfl.tt ~lJ:tl~<~.:: tl1~ ~

rt tjl t' LpClrt 1'\ »:: tM 1'\f} 11'\GIII.ll.1,. "f\C' L1'\t16

L!:l Ill.,.,~ M1:11'\~l1l.r1 G11 ~ H"'.li.L' l 1'\ llLrtU lrt

tL.V1'\lll ::tAClll1 ::1.4~ 1'\GIII.ll.1,.1\ t' L1'\fl 1.!:1&111:'16

n

4

n

n

nf!~<~.ll.1.nn n

ur.f;n!!

L llG~t~, upt:a~<~.lllli.CJ&~<~.t'[l~<~..'(t~

...

lj-"PCJ~ll.tr.l1l.rt f1lj16t-

ClJI

H~UG~i;i.\_!~l1'\~UlHlllll.

\,!1'\Jl.t'l1'\lllU

n

lll. 1~ 1'\~L'Lt:l Ult:1 t 1 1'\t Ut· U~ "pGU,t\1:' G~tlt

-::tl1 t'HU1t'Jt L~ 1::tM1'\f}1'!.(lrt»li.Ltr.j.,~1,.

n~pnr:- ~ 111. l.f!o 1t~, tt~a-n~t' l n~ ~ L~l11.

rtn» ::.t.M ~n~~o::tM "'~"1L' aft a~m~w M,

I

...

I

I

t

~1,.1'\lt1'\f}11:'t:ll111gtAU~lA~tJL~Cl~.~ ~ L'L\& ' Ill tl·~~l6...~1'\t,t'LlA J:>8!l:>J:li\\ l~~~k1'\ nQ11lL~ uWtPJG ~pu 11&11:'~!" ~Lt:1rtt'un

L' ~ 11\L fl. 1::~ 1'\ll Cl N1U UlA 1'\ltL' Gll.m tfu fu t

H~UflL~ U~~t\tYI'Un\ U~lJ!-1L'l1'\.~~ lt~~l.

uSl .~~t'lnhtan~

l~ m

L~1::!.MBU:l Ll-4'<1.~ lrtl:' t"~Ltt'~i;i.C' ~L~I1Cltl1

(t'MUlt'JlL~ 1::.t.Mal;!) lALnllAII.j.Cl ~~<~.atlA\_Lit' 13

u 111.,~t'tpant.mf}11llt:a u ::~ lll-1t16~11LJt a~1

GM ~W\t']L~::~~L'llAt'Gfloliii.BG~t'a~t'!

t' ~ lA1,.1:' !J L~ 1::.t.M t'l1'\U,tt"~ 11\.rt f1~LJ1.11:' L1'\1'\~'

l.~ 1:: tMilltlll11,. ::Hrt \! 1'\,ll.l:' l 1'\LM tll11. 11'\~ 1

. -"' M) ~1'\ll.::tM1'\ 4

tal ::tMCl~lA\ (£6ll

rtn~::tMt\Q1t'L~~<~.::tn~ n

Lt:1 t, 1"\G'o\11.1,.r11'\Q lt'L "'·~~1:'1 ::t:t 111:' ~ lA lt'11

1'\~ \\~1:' Grt,t'ltllt

t' L1'\t' )ILIUl'o\lA1'\tf\ ::tu I

f11,.1!Gt:1~l'I.VCl'.!~G~1rtlt~ .,L'IJ»Cl~l,, l~

~

un.l!'nlrt n.v CJt,?,fllA 1.c- llA 13rt ~,a~,

L~V IliA

v tpo.t.t'M

u ~11 ~ Cl\t[t!;i. ~It~ 1~l l;i.


OZI t'\611 ttL ~Ult11111LttjfJ llt~t\ljt\1} 1t'G~::~

.t.L'f\U t\1}1L)t1.t.lj.(t ~t'lt&t\~ 11~M~t'GU11,V

t\\ ~QU LU L,t\'1\ ttl} 1G ~ 1L,t\'A[11ttl} 1L~L11

t'~M1t'G} t'~1&1ttt~t\~1 ~~t\G~Ut'~tj1

fUL'f\L~Ut'LrGfl..t.UGG~~ t't~'f\M~t'GUt\\

Utll'f\o~\-t·L'f\Ut\~t'GX\fl,lt~t\\

U~UGGL~t1

::'f\~1 LG1tfl\!1~nll.t.l11 fl,(Ut\\

Lllt'~t\,V

t\~~~fl.U'~L~t\~M~t'GUt\:f"'L~'f\::.t.

1;llll1~1 tt!J~\LJ1.1~LrG::GU1::G~1"t1L'At'[l If\ G~If\ 1;llll 1~1!'-\ft~,tlL.t.l1111.(t ~t\~1;llll1 ~1)

( t\LG11~) t't~ 'At' GIJ1f1W\t'LUt\~1L~t\t1UGG

G~'f\111.t.L~t'~G~1.t.L'f\U

t'GIJ 1~ tt_t\::ll::.t. t\L

~[1, t\_t\t'GIJ1~rGL~111.}'<\Ltl\!ljli.1 ::L.t.M1

t'G~mG~'f\ 1flU~t\1}1X\\t\tt\Ltl~\,JJ11L~1MLJ1.

LF.1111~\1Gt'~'f\t'GIJ1 ~ U~1t'Gfl1t\1}1n~U~

U~ ~1 t'G~ ::H~t't~'f\t' GIJ1~rGf1~11L_QL~

J-V ~L.t.lllfl ~~11 ~G~t',t\'1\ t\\t'~ M~ 1U~1f\

ttJtllLil.t.L'f\U t't~'f\t'GIJ1f1~t\,VLM~t'G~t'~

t\\rG~t'G~111L~t'~ tt,ttt~11L11(! 09 G~1

t'lt&t\~ G~

G\6 ~I;! ~U_t fltllot' G~ mG~t' GA't~t'tli.L.t.fl.(t ~ ..

I

..

..

~\~~

0

11 Lfl.t.L'f\U t\,Vt\Lt't'\611~ \ ::~ ~t'L t\1\L fl.Gll.

tQl tt''A1t'G~1n~1 G~1t\1}1L~Lfll~l1.}~~

t'GUt\t11!(\11~9MJ.Uflft~ ~ULfi'G1t\lt~UGI1

L~~f111t'~ Ll\'At'M1t~1tt''A1t'G~1 llo~t'M1

1J t' G~ft ~ L~ U Gfl.t' 11~ 1ft11

fl..t.L 'f\t'~G~1::~, Ulttt,pttrUL~t'~G~1

::1\t~ 11 ~11'1\t'~~ \

L~~f111t'~ U(\t'M1t,.Q1tt''A111,V

\l'At'Ut'flt;!'<\1

I

~

~[1nL~m~::~11

LJ1 L~ll Lll.t.L '1\UU Gfl.Lilt' ~t' 11~ 1ft11 11 Gilt\~

U.(tttt.t'G~mL UG1.t.L'f\U UL11Ht\L~(lguu '

r;! g U ~~U~L~Nl Gll~~lt)lt\1} 1G~1 •

.

.t.LU ~~ ::H~111~ 1.t.~ ::G 11~ 1t_l6 ~I;! .t. ~ ::G

t'L" 11~11"Jt11Lil.t.L'f\UI1,V t\Lt't'\611t'L "~ L

'

G¥~'<\t'Ltt1;llll1~1(!

~

t'll\!111frl11

t'J.tj IlL~ 'At' 11\! 1&t' 1111 ~

L!'ft11~tt,V11.t.~~

,.llUU_t,

G~fu~L~t\tj

M~11 ,.U_tfltllo, L~G~X\\f1U~t\1}1~[111LI1L.t.1 ::~11 t'ltt\t ~U~'IltlloG.t.'f\ r . "' ... " t'ltU~' r .\., Ull.t.1UM .., !' ,.. .t.L~tLHt'Mt'G~111,VHlt~t\Gl& rGil~UtM

::U::[1f1GtjfU~L~t\ljM~ft111J (L~ 1t'~U11&1

t'~~t~t'G~t'GIJ1G~'A) t\LGI1~t'GIJ1~ft'A\ n ' UtJLli.LU'~LI1t'~~'f\[1~11~U~l!tUUt'¥~11llt'G2>

0

".V

L l\ ::tt11 ~ 11n\ t' LJtU Gl111~:: .t.U f1 ~t'L t\U 11&1

~L tjLl/ Lll

L F-1111LJ:::~I1LI1LI1M::~ 11 rGt'Ltll.t' fl\!1g.t'fl11

t' 11~ 1ft11

fl.Gll.llll.ll~nt,tLli.~G~1"1}1

t~G ~1"1} 1t'~

U,lti ~~1 ::.t.f1\!Llt ::ll.tL~G~ 1t\l}1

L~ 1 ::.t.M ~ .t.G 1 "Jtn tj Lllt'LU

L l\ft11 ~Hilt'~ ~11 '1\t'~G~'f\ 1tjLl/t\tlt'Gij 1 ~~\!

n n L~fU~::.t.f1}Y L 1t::ll.t't~U11LI1t~,UL~Ult

M~ft11fl~t\~t\Gfl'<\ 1~~G~1t\1}111~ '1\t\Gt\

~

L ~t 1t'~1t&t\~t'Gil.t'G~1

Lfl::.t.ML~ 1~~111 ~

L~t1tt,t.ttG"'1(!~G~L ~YilU~t'LrG

(t,lt B

~

~~11~G~.t.LI1L~M~,!J ~Lt\L~!Jil~Ut

t'lll;!1ft11LMt'Lt\ t\,1\lt::

t' fl\!1g.t'fl11L l\ft11t'~t' fl~1rG~t',l6~ 11~Lflll.ll~

G~t~11

fu L'1\ L ~ Ull LW flt~fl~ 1G~ 1t'LUI1.t.M~~~ft~

"~"rmll.lt~"\" a~,,.,l:,"~'f\"G~wg

L~UI1&1) ~~1L~t1::~11 \_t. t\G"'1(!ttllt:1~L

~.t.f11)t1t' G/1 G~1M~ft11t'1t&t\~t' G~fl_e.fu Lll.

-OL9 ~ • ~·M) t'G~L~UI1 ~1wlL~f1t\G lt t' G~

t\~ t,l6 <: t\G"'1 t,l6 <: (!.t.~U~t\1}1 .. ~1::[1,

tt_e, ttl} 1t\l:t'lt&tt.£1 ~ flt\G~ 1t\LUli.L.t.::.t.M

<: ~~1L~t1::~11 t,l6 <:

"u .

r..v

~ flL~Ijr.fl~,~»"'»~flttl}'"~

..

...

..

I

..

.t.~U~t\!}1nJJ11t.t.t,l6

ttJt::ll::.t.ttL L~(ltt~;a ~L~l!~ :: .t.[1fW.t (<:<:B ~

I

I

I

...

t\L,C\LI1t\Jt11Lil •. 'f\UfU~1t~,~f1~

~

UtM 'A\ L~t'fl';!1a."fl11L l\ft11~~L~~\t1::ttll.fl»-

~.t..t.U~HU~t'LrG

~11Lil.t.L'f\U~f1~LM

~

t'Lt\~LG~::~n

1 ~1 11L~Ut'~l1~'<\t\Gt\

C! l •

0

~

ttl} 111_l\ t\ljt\~ '1\llt~.t. L 'f\Ufl~ 1,~ 11U ~L.Qo

L~t 1 ~~1 L I1 ~ ~~ t. •.t ~t\11G~1tL~t\!}1t'G~

yt~ 11~ t~1t,l6t\Lt' flL.t.t'L t\

~~1~ t\f-lL~11,VtL.t.LI1t'~l1lY.:U'~~nl~LU1

_tttljt\1} 1t' 11~ 1ft11

11 ~ Ut MG ~ 1t' GU11,V t\Lfl.fu ~ ::.t.[1L_Q.1::nLil

::~ "Jti1 L il .t.L 'f\U L ~t'L t\U Gfl.t'

t'G~G.t.1t'GU~Y~~I1

U~11,V~f1~t\~L~UM~ft11Lfl.t..t.llt\~1 ~

t'L\6

n

~

~»u. :'"

UL11 ttl} 1~t' G ~ 1t'G~t~~~~ ::~ "nl!l~V ~

G~Z ~ t\~t'G?1L~Ut' ~t' G?1t'G~ULH~1t'G~ n

ll.~tL~t'M,tt\tL~~1

'

~~~11L~'A;lM"I1Gll.l1ll.

L~!iUL.t.[1~llo~t'~1~t'lt1~JJt',l6t'~11l~t\~

t'~t' 11~ 1ft11X\\L~ 1LI111~ U

11111) (tt~t'GIJ1t\Lt\~tLll.t'~llL11'<\) t\~tLll.

Hit ~L~L.t.'f\1 f1~11L'f\G~1\611

t\_t\t\Gt\G~1~t' .t.ltrGt'Lt~t\(!11Lil.t.L'f\Ut\~ 1

t'G? 1

llLlt~nl~LU 1UU ll~t\~~t\1} 111L~U n

tL~G~1t\~ 1Yf1~11Lltt~, G~1UUt'~~nl ~LU1

0

ttl} 111~1r;:l'rttLli.Gl,t t\ljt\1} 1~~1LI1 G~1L~~

t\lj u U1;llll, ~1 L~fl.~t' .(\ 11LI1 'Ali u (! "Jtll.(t

(b 'A\ M~t'\61111~M~t' GUt' ~11\!1g.t'fl11LF-11~

t\~.t.L~tL~t'Mt'G~1t\L

t' L~ U ::~ 11t\G\!1n~t\~UUt,l6t\Lt'llL.t.[1~t'G~

G~1M~t'GU

t',l)~t'tli.L.t.ll.(t~tt\ t'_l6t'~111~tt~~

~t,ltt\Lt' IlL .t.[1 ~y ~t\'1\LYt'~ \1'1\t' U

ll~U t M~Uil G ,tU' ~ L ~(l M~ft11t\(}1t'lt&t\~t' ~

UG1ll'f\Ut\1}1t'~ll~t\~L~(iuL.t.[1 11L~f1t\Gl&

t'LUtt::.t.[1t'~f1~t\~1GMt'~'f\tt,t. t'L~UL~L~

:: ~ ~ lj~M~ft11 t'f\ ~ft~ t\LUt\L~::H)At\~ 1

t\~t'lt1~Gl,t .t.tth.(lll~ t\~~ tL~G ~1t\l} 1

11~ If\ t\Gtt(b 'A\t,l6G~m~ 1~\Yt'L~UL~L~LJt1

llGU

t~ 11G.t. 1L~~L~t\11[1 ~ t\~t'~\1'1\t' U\611

LG1Yf1 ~t'~tL~G~1tt~ m~t'lt1~t'~'f\tl.t.tj

fl.~UilGU::~~LUltt'Lt\ tt::.t.[111~rG

t'f\~t\~'1\t\~~t'~U~t'G~Utj.

G.t.111 Lt\UtM

~U\\t'fl\!1g.t'fl11LF-1111Ljf::~LI1

11.t..t.LUW" ,.l1t't\'f\t' r ::W

t\llt\GI1'<\11lCI.fULll.fuL'f\ ')t .. ~ n

L ~ Ut' LrGIJL~Ilt~fl..t.llt~L~ 111'1\t'

M~ft''"l:'~~~

r..t..t.LUtt\

~

a tL.t.lj U'U

Q £ - <:

ug [1~

t\~11G?1~11t\G~ 1~~t~ 11 fl.~lllt\L~t\1}1~~

\!GMY

t\G"'1

.

• nn ( tt_e,U U~U~t' ~,t'I1,V~~ LJt111Lt't'G~ULil.t.LI1 ~

Lll~~ L~::.t.[1U~11t\1}1a~~1L'f\11i~~1::~11

t\~ttrmL~ 1::.t.M1J~Uf111Llt

(b 'A tbt'L t\ ttil.

Lll.tL~L~U U~~ U~1111,VIl~U .t.Lill~ ::L.t.M 1

t'G?'

n

t,l6tt\rGL~ :: .t.[1G~1

t'LrGttl} 1 ~ UI1Gli.t\tjf1JJ[1~t'f'l"I1G~tj1G~1

tlt~L~Il~~t'LUt\L tt!Jt~UM~11~L~(!tnlr ~t\1}1 ~lt)lt'G~Lli.L.t.t\1}1G~1::L.t.M1nHG~

UG1.t.L 'AUG ~'f\11.t.U,l\11,Vtll~ 1tL.t.t' G?1ttl}1


~1~tHl

~.nv1~ l!l ~1 uw1:: ~ ~1 n11~fin!lu -lriil-l~.r

1lflfll11'1h-l'llil-lvU i,Jm flU tli~ ~iluuihwl

tfmt1tl,!11Ri'l-l1fln111 ;ru.u tl-liif'l'uu n

(1u1RW1::~~1~1-l~) 11 "n,;'mum1" m~::

m ;,~ ilu~ W1::lflm~fi-lfl1fl mvtl1::i1 1f !1~

!"I • ·" t .. .I ~uu 4 'Ylfl ~~fl::""tJvflf'I'U!Jnm-lunvfi~U-l ' w '

~ivnm:: ~ ~1V1UR~1 um::~ ~lv1U!J niiriil-l~il w

~-ll~nt.'f w1n~~11~1vni1 fl~~11Wmfi d~ n-v:: ~mf1 fltl m111~ ihtl1:: nu tJtlil utr 11

1111~w 5 'Y1niif'l'ii~iiifl~~~fl::ii1rlfltl1::~1

'

'

Yif'l'muu~~1i:l~t11~1tl1::~11rlfltl 1 Yif'l' lfl '

(~fllUW1::~~1~1-l~) i1 "n1lfl1U~~il-l" 1111 5 il-l~ 5 ff W1 ::~~1~1-l~Cl~lvnflH ~ -l~ ilu 1flfli1u~~ fl:: ~~~Nu-l ~-l ~n nfl11 ~-l '

Uil!J 1 H'l!ltruu-lvURl1!Jriuufhtlu1i-l 5 ff flu ~1 ti1~~u (~1m'll!l1) ~~flu-l 'l.ll1

~~fl::~~fl-l ~ilu 5 ~~tltJ!Jl:~uu~~tlu 1 ,f-ld tl1d1) ~til~ !Jnth1111~~ ~1.t-l~~ti~~~ui1u

n~w11::~uuut\u 5 ~ 1itu'Y11-lLRVf'!lRm

v·n::~~l~i!

tlH 1 ~Lfl:: ifl~UURfl~n~iJu~-lm ~-lR ~t11~~fl::~ffil il~ 4 Yif'l' fll1lf'l'lfl~~1~nii~tl

~-lm~flmfl1111~~~1 um~fl-l

nfltl~-l~ ~,nll-l~il!JU1lfln1Wl~~UU~~imu unflm~fi-ll~-ll11~u ~~ uu~iiv1nuL 'Y1!J1lfl

~1 il mw ~ -lm ~ -lR ~~ fl:: ~" il nu~ ~v -l~'h

~

lllW~-l~ ~~fl::11'1!~ ~ ~ -l~'l.lu-lvu\lt\uil

-vi -l 1 .'11v

~ilu~~tJl1-lm flul1-lm~ilu m::~ ~1~u.lui1u w

Rfl~Yit\Bil~UU11-lfl 'Yll-lLR!Jf'l'lRm

Wl uriu-l~li ~-l~~ilu w1:: 11~ ~~~1vtm-l~lll

iia-l1flt.'f~fll11lu~1flil Lfluuu ~-l11l~ilu

~«milu~~u-lrin1~-lnfll1~-lu~d ~1~Yivu nut 'Yl!Jifl~,f-l~ nfl~l!J nu~ ilu vfllflntJlfl

1l'l!~~'l.lu-lL'Y1m~fl::a -llfl'llu-lvu

u fl:: ~ ff m ilu h

' ntJl fltl1:: ~1Yi f'! fl:: 1'u fl n

~ -liif'ld tmnu 11~ ilu Yif'!~~ffu 11n1 nm til w U

"' !"I 1 ~ UilU~ uUR 111 tlfl:: 1Ufln

' '

..J

'11-l~

..

'Yl!JtJ

L.'f nu~ 'l.llW1:: R~111.'1-ln fll1111~~ ~1 ' ' R'1u vflflUU n flHJu~ ilu i ~~flu -l '

w

u-liiifl~

11-lflflBnmJH~~-l~ -lW -lf'l'l1fll1~U~n v:: nfl11~-lUu!J flu n~flU~-l'l.IVLfl!JWfl~-l~~!J w ~1V 1u~~u-lLfl~!in11n '11i1iiifl~th::~fllfl ~1!Jn "n~flu" ~-lil11l~~!J1~nL'l.lllU~~~UfiU w w1::~ ~1dv1~1i ~1uw1:: ~ ~1w1 (u 18131713

riuU'f1'Y11rf'l'n) 1uqfl~ln~m6~ilu

~~ :: 1flfli1utliiiifl~vfllflntJl fltl1:: ~1~rlu

fl.f-l~n n ii~ fluJwil111Hnl!J~ ilun1H

1111~~ui1u~u~-th,f-l~1lfl~ilui~~~1nil 5 ff

~l-l~UUilUl-l~l-l1'1 iinu~iJU~l ii~'llltlilU

flu ~1 ~ilv1 ~~flil-l 'l.ll1 ~~il-l i~ilv1

~'l.ll~ii!J1 w~~~-l~UUfftll-l1 ff1Ulfl~u-l

~UClun-v::tlu 1 ~u~tl1~~u~1ilivh ~~uu ~fi!J1ntJL'Y1!J~~n-v:: wflil ~1~ilv1 ~1u w Rfl~~l~l~il!J1 tJHUUtJ 5 ff ~-l~UU ~1 ' tl1~~ ~~flil-l 'l.ll1 Ufl-l rllU!llUU1::1'~f'l'lRm~u~~f -l~~fi-l l1n-v::wu~ivnw1::~~1 ~1-l~il "n,;'fliU~~Nu-l" (Yellow m-

~ilu~~ ~Nu-l ;nnJu111niinfl11 ~-l1u~ ~il-l

I

I

W-lfll1fll1~UUilV 1 ff1UlU~U-lffil~f-l t.'ftl1u wu1u ~fl~ 11l!J~ ~fl'l.lu-l~ ~-ll ~~1u

'

~ ~VU~u ~1~Ul'UUYi'llil-lW1:: ~ ~l!J -l~~

~fl!J ~ -li1111~ im-lL'Y1Vit-ln fl11111 ~~ ~1'1i'HflU

1uJuilL.'111l~ilu-ltllfYu (fm~mflu) t.'f

,f-ldn~w11::~u~'l.ll~ivn

th ~ tl1:: ~ fll il'I!Uil ~~ -l Ltl~ -l'l!l1 ~ iJ Cl-l

n1lfli6~1uriu-l~flfll11~il~ 5 u-l~ flil

~ivni1 "~mvh" rn -l~t.Jii~ -l~ivn ''01wf' w

peror) tlu!J 1

w1::~ ~1~ 6~1uM6i tl !11n1lfli6~1n ~ L'ih111nuvfltl1::~flf'1'1 trf~~fl1111~~~1 ~ivn

th::~tJtl1::flll~R1!J-ll11~R 11tl,f-l~\4L~ ::L'Yl!J ilfll11'Y11-lLR!Jf'llRfl{'l.lu-lilU ifl~

1,ili1M::~fllfi~Mmivnfi1-l1 ii'th1n~i1 u~~IJ~'lllfJU~UDU~tlmRiJilU~'l.IWn::R,an; iith~11Wluli.t -lnfl11111~~~1~uii111n ut\ fiu111filli 'uvt~nm1~-l ~Yivu~~u-M-lf'l'l1fln -vu~~-lvlnR~!J~u-l~Ufl-l111 ;,u~'li'l«~tJ

~~vflnm,."11~iil'f1'Y11i~ml'lln~l!JLtl~ fl!J fl-l u~~~fiifl~

4

'I!Uilflu ~ffu if-lm ~-lR ~~fl::

~fi1 ~ -ltlil11l~~fi~ n~1tn1~i1u~tl1:: ~1Yif'l' ~~ililUvf]lflntJlfl 1u 4 'l!ufld~-ln1ntJ ~ -lR ~~ 'Y1 u,f-l~ 11fl~1 il'Yi'-l~ 11fl ni1 t~ ~ ilu ~~fittl~1umwtl1::itutl,-::m mu~. 1~ty ~'llu w1 ::11'1!1'-l «mu~~n~ 'Yl; ~~ :: 1'il~1uf'l'lfl~ ~·1 ~fil~iluifl~v1-lU -lfl-lClij

t1111~i111 ~~fl::ifnLtlil~fll11f'l'lfl~~lfll-l1

tlitl11n~ilii~'Yli~fl'l!u::L1 rT -l ~~ uut\ ~ffuuUl-l~iitJ1~-l~iJuifl~vH ~~ :: tJtlu rlU'Y11-lLR!Jf'l'lRfl{11ln~ il.'f1!Jtl-lUfl ~!J ' i1n~1tn1~11lvum::i-luv;,uu~ 'YlUtJtlu ' th~tynf1uil~ffDJu~ ilu~ ~ n1 tt1t1u-l IJ~~Ufllv thln~·hti-l~~fitl l!JRl1!l11'1!1-l'

tu111

(~'li'l~flR111iin) U!J11~1V:1-lflfl~

tl1::'J (thw'ftJ~-l~ilflilfl) ~ilu~~~u h~:: 1,tl~'hffil

1WftJflB!J'IiuLfltlfll

lfi!J

~~l~U 1 ~u~lURtllU~~1£nllUJuL1iiJ chuwrhL.'f '!u1fl~t\milu1'wi'l!J'l.IB-l~u (~~ uu~iiv1~tJL 'Yl!J~ il'!u£1U'Y1~-!u1flmiulfl) ;,:: ~ ilvu1 tl~iuilflL~~tl1:: f,]11n1~~ w-lUlU

l~flu!J~,;mHnlflUu-lnutlfln ~lin 1

n~ilvutr1~u-liili1 '\ffu" H~~U'l~·nn « ~vriuu 1u~iiu-lL 'Y1!J'I!l1~U1111'Y1~ 'Yl!J UH ~ 1fll~UUfll-l'J11n~ilvutr1~U-lffu L~~ ~ililu

fl1;JflWh~1uihwhtuii~nlf m:: tJl-luUH w

nu L'Y1!J\fu1~flU~U~'l.ll~il!JUl~ il"fnlfl

~~ililun~flu i1fl111d "ii~flu" 'llu-l~un

fll-l'J11L.'fii ~« Cl ~ -l~ iluuuH'Y1111 u1 fl~1u

" n,;'t1iu\l1~~u" ( 1VLiu!J1) ~1vn ) ~ ~~1

;iuihwl~~11 !J~ ~utr1tt -l 1 flB!Jl1 1\u

~1-l~il '' n m6 ~~flil-l " ~ivnw1::~~1

~ 'Y1Wlfn~.'11!JBnuciH~~-l

lllW!JU~~~fl::~~'llli1U1UlUU~u-l ~~tllllW

'

cu-~ii~t:l)

121


'1~

I

0

11'U11~Leln~T7 "l.lel~~ ~~el~';l'\.U'llYHlltJ"ll11~1 LL~~ \J

1tJ11 nl.fl~ ~

tJ

L

....

~1~

u1m1 m1fi\~ofl11 ';llm'l ...._, ... el Leln 11

1i11~

L~~ LL~~n1 ~1tJ"ll11-~1

nrnhm/1. m/l 'liwnn JdDu: nnn I

1 1JJJi'11J1J I

11lfl77:Ji wn 11 ?JiJJJil ;"JiJD v1Jn7tt1J:1n n1I non t J

1m. 122

222· 8143

fiv

59

lfJL

1

1i


เนื ้ อที่ โฆษณาเดิม


ปกหลัง (เนื ้ อที่ โฆษณา)