__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

16

Oikea lannoitusmäärä on avain alkutuotannon ympäristövastuullisuuteen Ympäristövastuullisuudesta on alettu puhua yhä enemmän viime vuosina myös ruokasektorilla. Ruokaketjussa vastuullisuuden koetaan liittyvän vahvasti tekijän toimintaan.

Y

mpäristövastuullisuuden käsitteen sisältö on monelle epäselvä, ja se vaihtelee käyttöyhteyksistä ja näkökulmasta riippuen. Alkutuotannon ympäristövastuun käsitteelle ei juuri löydy kirjallisuudessa määritelmiä, toisin kuin elintarviketeollisuuden ja kaupan ympäristövastuulle. MTT:n ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa tunnistettiin keskeiset ympäristövastuullisuuden keinot, joilla ruokaketjun toimijat voivat merkittävästi vähentää toimintansa ja koko ruokaketjun ympäristökuormitusta.

Ympäristövastuulliset toimenpiteet tiloilla Tehokas tuotanto Energiankulutuksen vähentäminen tuotantoon suhteutettuna Tuotoksen parantaminen uusien lajikkeiden ja rotujen avulla

Lannoitus tavoitesadon ja maaperän kasvukunnon mukaan

Hävikin määrän vähentäminen ja jätteiden kierrätys

Täsmäviljely isoilla lohkoilla

Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen

Kemiallisen torjunnan käyttö vain todettuun tarpeeseen (IPM)

Viljelymaan kasvukunnosta huolehtiminen Kuivatuksesta huolehtiminen ojituksien avulla

Maan kasvukunnosta ja oikeasta pH:sta huolehtiminen

Maan tiivistymisen välttäminen

Nurmien ja muiden syväjuuristen kasvien käyttö

Toimenpiteet tärkeysjärjestykseen Alkutuotannon asianFossiilisten polttoaineiden korvaaminen Ravinteiden kierrätys suunnittelulla ja tilojen tuntijat nostivat esiin, että vastuullisuus liittyy uusiutuvalla energialla (esim. lannan yhteistyön avulla vahvasti tekijän toiminbiokaasutus) taan. Se on asenne, joka näkyy eri tavoin tekijän toiminnassa. Näin ollen vastuullisuutta lähdettiin hahmottamaan erityisesTurvemaiden Lantavarastojen Laskeutusaltaiden Kasvipeitteisyys ti erilaisten ympäristövastuullisten tai ekologiraivaamisen kattaminen hyödyntäminen erityisesti kaltevilla sesti kestävien keinojen välttäminen lohkoilla kautta. Hankkeessa laadittiin 17 kohdan lista asioista, joita ympäristövastuullisesti toimivien alkutuottajien tulisi toteuttaa. Koska maatalouden tukijärjestelmän piirissä ovat Alkutuotannon ympäristövastuulliset toimenpiteet voidaan hahmottaa teemoittain. lähes kaikki alkutuottajat, pyrittiin vastuullisiksi toiminnoiksi nostamaan toiminnot, jotka ylittävät pääsääntöisesti myös tukijärjestelmän edellyttämät ympäristövelvoitteet. sen avulla, maan tiivistymisen vähentämiLista lähetettiin arvioitavaksi noin 2 nen esimerkiksi viljelykiertoja ja hoitotöitä 000:lle ruokaketjun toimijalle, joista suurin suunnittelemalla, sekä lannoitusmäärän osa oli alkutuottajia. Vastauksia saatiin 310 mitoittaminen ja maan kasvukunnosta alkutuottajalta, noin 16 prosenttia tavoitehuolehtiminen. Kokonaisvastauksissa tärtuista tilallisista. Vastaajia pyydettiin arvioikeimmäksi keinoksi nousi lannoitusmäärän LMTT:n ja Helsingin yliopiston yhteislainsäädännöllisiä velvoitteita tai muita maan tärkeimmäksi kokemansa toimenpimitoittaminen maan kasvukunnon ja satohankkeessa päämääränä oli päästä syväledistämiskeinoja. Näitä ovat esimerkiksi teet asteikolla 1–4. tason mukaan. le ympäristövastuullisuuden käsitteeseen maan kasvukunnosta huolehtiminen pitäEsille nostetut ympäristövastuulliset toija sisältöön suomalaisessa ruokaketjussa. mällä maan pH optimaalisella tasolla, raKotieläintiloilla menpiteet ovat ensimmäinen askel ympärisvinteiden kierrätys, hävikin vähentäminen, Toimija- ja sidosryhmälähtöisen näkökulhyvinvointi ykkönen tövastuullisuuden sisällön määrittämisessä täsmäviljely sekä se, ettei turvemaita raivata man lisäksi perehdyttiin taustaksi myös Kotieläintilojen vastauksista tärkeimmäksi alkutuotannossa. Hankkeesta ilmestyy kesäpelloksi. oikeudelliseen näkökulmaan, sillä ympäympäristövastuulliseksi keinoksi nousi tuokuun alussa tutkimusraportti (Riipi et al.) Osaan keinoista liittyy puolestaan talouristövastuulla ymmärrettiin tässä sellainen tantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydesYmpäristövastuullisuus ruokaketjussa. dellisia ohjauskeinoja, jotka kannustavat ympäristövaikutuksia vähentävä toiminta, tä huolehtiminen. Vain sitä kautta saadaan tekemään ympäristövastuullisia toimenpijoka ylittää lainsäädännön asettamat vaaparempi tuotostaso. Toiseksi tärkeimmäksi teitä. Tärkein taloudellinen ohjauskeino on timukset keinoksi nousi lannoitusmäärän mitoittami- Inkeri Riipi, Taija Sinkko, Juha-Matti Katajajuuri ja Sirpa Kurppa, MTT, Inga-Liisa maatalouden ympäristötuki. Muita ovat Tutkimuksessa nousseista keskeisistä ymnen tavoitellun satotason ja kasvukunnon Paavola, Helsingin yliopisto ja Ari Ekroos, muun muassa viljelykelpoisista olosuhteista päristövastuullisista toimenpiteistä on lainmukaan. Kolmanneksi tärkeimpänä pidetAalto-yliopisto huolehtiminen kuivatuksen avulla (avussäädännössä on huomioitu lähinnä lannan tiin maan kasvukunnosta huolehtimista pilevitystä ja kasvinsuojelua koskevat asiat tus tai laina ojitukseen), laskeutusaltaiden tämällä maan pH optimaalisella tasolla. Osaan toimenpiteistä, jotka tutkimukhyödyntäminen (tuki perustamiselle ja hoiKasvintuotantotilojen tärkeimmät keinot Lisätietoja: inkeri.riipi@mtt.fi sessa nousivat esiin keskeisinä ympäristödolle) ja uusiutuvan energian käyttö (invesolivat puolestaan seuraavat: viljelykelpoiPuh. 029 5317674 vastuullisuuden kannalta, ei liity mitään tointituki). sista olosuhteista huolehtiminen kuivatuk-

Kierrätys

Suorat päästöjen vähennyskeinot

Taustalla lainsäädännön vaatimukset ja vapaaehtoiset sitoumukset

Profile for Natural Resources Institute Finland (Luke)

Maaseudun tiede 2 2014  

Ruoan tuottaminen kuormittaa ympäristöä. Tasapainoa maatalouden ja ympäristön välille haetaan ympäristöystävällisen maatalouden tutkimusalue...

Maaseudun tiede 2 2014  

Ruoan tuottaminen kuormittaa ympäristöä. Tasapainoa maatalouden ja ympäristön välille haetaan ympäristöystävällisen maatalouden tutkimusalue...

Profile for mttelo

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded