Page 16

16

Luontohoivayrittäjä on edelläkävijä Green Care- eli Luontohoiva -käsitteen alle kuuluu erilaisia luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia sosiaali- ja terveysalan palveluita. Osa toiminnasta on jo vakiintunutta, mutta luontolähtöisyys tarjoaa myös aivan uudenlaisia ratkaisuja sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon tarpeisiin. Ratsastusterapia ja puutarhaterapia ovat jo tuttuja luontohoivan toimintoja, mutta minkälaisia haasteita kohtaavat alan muut edelläkävijät? Yrittäjä, joka lähtee tarjoamaan uutta palvelua uudelle asiakaskunnalle kohtaa ensimmäisen haasteensa asiakkaiden tavoittamisessa. Varsinkin maaseudulla pitkä etäisyydet rajoittavat osaltaan liiketoiminnan kehittämistä. Ratkaisuja löytyy kuitenkin monenlaisia. Osa hoivayrityksistä tarjoaa intervallihoidon palveluita niille asiakkaille, jotka ovat tilapäisen hoidon tarpeessa, esimerkiksi omaishoitajan loman ajan. Lastensuojelun tukipalveluita voi ajoittaa koulujen loma-aikoihin. Paikalliset tarpeet kokeiluun Erilaisten toimijoiden kokoaminen saman pöydän ääreen on synnyttänyt monesti innostuksen virtausta ja luovuutta, joka on avannut uusia näköaloja sosiaali- ja terveys-

palveluiden toteuttamiseen. Green Care -käsitteen voima syntyykin sen monialaisuudesta ja laajuudesta. Toimijoille ei anneta vain yhtä mahdollista toteutuksen tapaa, vaan vapaus miettiä, miten paikalliset voimavarat saataisiin kussakin tapauksessa parhaiten kohtaamaan toisensa. Puheiden tasolta tekemiseen päästään tehokkaimmin käsiksi kokeiluhankkeiden kautta. Uuden kokeilun ja testaamisen voi aloittaa pienestä. Kokeilu tuottaa konkreettista tietoa siitä, miten toimintamalli toimii kyseisessä tilanteessa. Auttavia käsipareja tarvitaan Monissa eläin- ja luontoavusteisen toiminnan muodoissa haasteena on toiminnan toteuttamista turvaavien käsiparien löytäminen. Hoitolaitoksissa henkilöstömitoitukset ovat niukat jo ennestään. Yleisesti apuna ja tukena käytetään työelämään tutustumassa olevia harjoittelijoi-

ta tai palvelustaan suorittavia siviilipalvelusmiehiä. Muitakin ratkaisuja voi löytyä. Turussa toimii Avustajakeskus, joka välittää vapaaehtoisia työtekijöitä pientä korvausta vastaan. Ulkomailla, esimerkiksi Saksassa, on yleinen käytäntö viettää välivuotta opiskeluista tai työelämästä hakeutumalla vapaaehtoistyöhön muun muassa hoitolaitoksiin. Viime aikoina on myös alettu kouluttaa hoiva-avustajia, jotka lyhyen työllisyyspoliittisen koulutuksen kautta pätevöityvät nimenomaan vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin. Opiskelijoiden tekemiä opinnäytetöitä on käytetty apuna myös kokeilujen dokumentointiin. Vaikutukset tiedoksi päättäjille Toiminnan vaikuttavuutta voidaan seurata tuloksellisuusmittarien avulla. Esimerkiksi aktiivisen osallistumisen lisääntyminen voi olla yksi mittareista. Dokumentoin-

ti valokuvaamalla tai videoimalla voi niin ikään olla keino kokemusten tallentamiseen myöhempää arviointia ja päätöksentekoa varten. Vaikuttavinta näyttöä on kuitenkin aina omakohtainen kokemus. Siksi päättäjiä kannattaa pyytää henkilökohtaisesti paikan päälle seuraamaan toiminnan toteutusta. Asiakkaiden ilon ja innostuksen näkeminen on usein vakuuttavinta ja vahvinta näyttöä luontolähtöisen toiminnan onnistumisesta ja tuloksellisuudesta. Anja Yli-Viikari, MTT Lisätietoa: anja.yli-viikari@mtt.fi Puh. 029 531 7929

Asiakkaalle helpointa on ostaa palvelua, joka on pystytty jo viemään valmiin tuotepaketin muotoon.

Luontohoivassa on mahdollisuuksia

Keski-Suomessa tehdyssä Green Care- selvityksessä alueen sosiaalijohtajat korostivat ostopäätöstensä perusteena palveluiden selkeää kuvaamista ja palveluprosessien auki kirjoittamista. Selkeän tuotekuvauksen pohjalta voidaan lähteä keskustelemaan siitä, miten tuotepakettia kussakin kohteessa halutaan soveltaa ja suunnata. Palvelun tarjoajan kannattaa tutustua kilpaileviin tuotteisiin. Minkälaisia ominaisuuksia kilpaileviin tuotteisiin liittyy? Jää-

- Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry on toimintakyvyltään heikentyneiden vanhusten ja vammaisten hoitoon suunnattu palvelukoti Hämeenlinnassa. Puutarhaprojektia lähdettiin miettimään muutaman levottomasti käyttäytyvän asiakkaan tarpeista käsin. Kesälampaista saadut myönteiset kokemukset innoittivat miettimään pienen kanatarhan hankintaa seuraavaksi kesäksi.

Miten luontohoivasta tulee yritystoimintaa? kö palvelutarjontaan aukkokohtia, joihin muut toimijat eivät vielä ole kyenneet vastaamaan? Miltä osin omaa osaamista kannattaa vahvistaa ja hakea kilpailuetuja suhteessa muihin tarjoajiin? Maaseudun pienyrityksille tuotteistamisen ja palvelunmuotoilun haasteet voivat olla vaikeita. Apua ja tukea omien palvelutuotteiden hiomiseen on alueellisissa hankkeissa löytynyt muun muassa koulutuksen ja neuvonnan kautta. Täydennyskoulu-

tuksen tarjonta on nykyisin laajaa, ja alan asiantuntijoiden tukea voi löytää vaikkapa oman työn ohella suoritettavien lyhytkestoisten koulutusten kautta. Yritysneuvonnan kautta löytyy myös tietoa tuotekehittämisen rahoitusmahdollisuuksista. Luontolähtöisten palveluiden kehittämisen haasteita ja niiden voittamista seurattiin MTT:n vetämässä Voimaa-hankkeessa. Anja Yli-Viikari, MTT Anja Yli-Viikari/MTT

- Jyrskynvirran Tila Sonkajärvellä tarjoaa eläinavusteisen toiminnan palveluita. Tilalla käy vierailijoita hoiva- ja asumispalveluyksiköistä, mutta tarpeen vaatiessa eläimet lähtevät myös vierailulle palvelukoteihin. - Kaarinassa toimii Maarit Haapasaaren Hali-Koira yritys, joka tarjoaa koira-avusteisen työskentelyn palveluita. Hoitolaitoksen tarpeista on kiinni, käytetäänkö vierailuaika asiakkaiden virkistäytymiseen vai kuntouttavien harjoitteiden tekemiseen. - Forssassa löydettiin idea Green Care -autosta, jonka avulla kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat laajentavat toimintaansa työpajan seinien ulkopuolelle. Hoitolaitoksessa on käyty auttamassa vanhusten ulkoiluttamisesta. Siirtolapuutarhan asukkaat ottivat mielellään apua puutarhatöiden hoitamiseen, samoin kuin forssalaiset omaishoitajat. - Meri-Lapin palveluyksiköissä Iissä ja Simossa on panostettu erityisesti asiakkaiden ulkoilumahdollisuuksien ja luontoelämysten lisäämiseen. Asukkaissa on nähty huomattavia myönteisiä muutoksia ulkoilun lisääntymisen myötä. Yhteistyömalleja alueen paikallisten yrittäjien kanssa on löytynyt, esimerkiksi viikoittainen ”heppakerho”.

Kaarinassa toimiva Hali-Koira tarjoaa koira-avusteista hoivatyöskentelyä esimerkiksi palvelukodeille.

Profile for Natural Resources Institute Finland (Luke)

Maaseudun tiede 1 2014  

Maatalousyrittäjän arjessa olisi joskus hyötyä kristallipallosta. Tulevaisuudennäkymien ennakointi on MTT:n Vihreän talouden mahdollisuudet...

Maaseudun tiede 1 2014  

Maatalousyrittäjän arjessa olisi joskus hyötyä kristallipallosta. Tulevaisuudennäkymien ennakointi on MTT:n Vihreän talouden mahdollisuudet...

Profile for mttelo