Page 1

003


004


To już dziesiąta edycja wydarzenia arena DESIGN, jedynego w Polsce miejsca spotkań projektantów, architektów oraz przedstawicieli biznesu, którzy design w strategii swojej firmy traktują jako narzędzie przewagi konkurencyjnej na rynku. Motywem przewodnim areny DESIGN 2018 są POKOLENIA/GENERATIONS. Trudno bowiem nie zauważyć, że kolejne pokolenia trzymają się czasem zupełnie odmiennych wartości, mają przed sobą różne perspektywy, inne są ich wizje przyszłości i poglądy na tzw. rzeczywistość. Z okazji jubileuszu 10. edycji wydarzenia rozpoczynamy dyskusję na temat współpracy Starszych i Młodszych: jak skorzystać z doświadczenia i dorobku Starszych, a jak wykorzystać wizję i kreatywność Młodszych. This is the tenth edition of arena DESIGN – Poland’s only meeting platform created for designers, architects and representatives of the business community who regard design as a tool of competitive advantage in their Companies’ market strategies. The leading theme of the 2018 arena DESIGN is POKOLENIA/GENERATIONS. It is difficult to ignore the fact that different generations often adhere to completely different values, having diverse perspectives, outlooks on the future, and views on the so-called reality. Celebrating the 10th edition of the event, we would like to open a discussion on the topic of cooperation between the Seniors and the Youth: how to benefit from the experience and achievements of the Seniors, and how to use the vision and creativity of the Youth? We will try to prove that the world of design and designing itself is for all people, regardless of their age.

1


Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marshal of the Wielkopolska province www.iw.org.pl

Szanowni Państwo,

Dear Sir or Madam,

Wielkopolska umiejętnie łączy to, co tradycyjne,

The Wielkopolska region (Greater Poland) suc-

zbudowane na doświadczeniu kilku pokoleń, z tym,

ceeds in combining what is traditional and built

co wizjonerskie, odważnie wybiegające w przy-

on the basis of the experience of several genera-

szłość, a co z upływem czasu wzbogaca tradycję.

tions with what is visionary and bravely reaching

Dziś widać, jak XIX-wieczny etos pracy i nacisk na

into the future, over time enriching the tradition.

innowacyjność w każdej możliwej dziedzinie zbu-

Today one can see how the nineteenth-century

dowały Wielkopolskę, rzeczywiście godną swej

work ethos and emphasis on innovation in all ar-

nazwy – WIELKĄ. Bo nowoczesną, dynamiczną,

eas whatsoever influenced upon creating Greater

kreatywną.

Poland, which is truly worthy of its name – Greater,

I takie są Międzynarodowe Targi Poznańskie –

as it is modern, dynamic and creative.

97 lat doświadczenia plus nowatorstwo XXI wie-

This is exactly what the Poznan International Fair

ku, czego przykładem jest właśnie arena DESIGN

is like, i.e. 97 years of experience topped with the

– unikalna impreza targowa, w której już 10. raz

nineteenth-century innovation. An example of

zaprezentują się wspólnie producenci i projektanci

that is arena DESIGN, a unique exhibition where

nowoczesnego wzornictwa w branży meblarskiej.

producers and designers of modern design in the

Arena DESIGN przez ten czas stała się cenioną

furniture industry will present themselves for the

marką w targowym świecie, którą z dumą wspiera

10th time. Over that time, due to the fact that are-

i chwali się Samorząd Województwa Wielkopol-

na DESIGN has contributed to building the brand

skiego, ponieważ ma ona swój udział w budowaniu

of the region as friendly to any innovation foster-

marki regionu, przyjaznego wszelkim innowacjom,

ing development, it has become a valued event in

które rzeczywiście służą rozwojowi. Samorząd,

the exhibition world, which is proudly supported

który docenia potencjał tkwiący w regionalnej

and praised by the Self-Government of Greater

gospodarce, a właściwie w ludziach kreujących

Poland. A government which recognizes the po-

jej kształt. Samorząd, który wspierał i wspierać

tential of the regional economy, particularly people

będzie wszystkich, którym zależy, by każdy – oby-

who create it. A government which has supported

watel Polski, Europy i świata – kto mówi: Wielko-

and will support all those, including citizens of Po-

polska, myślał: tradycja i wizjonerstwo.

land, Europe and the world, who by saying “Great-

Tego życzę Targom, organizatorom, uczestnikom

er Poland” mean “tradition and vision.”

i gościom areny DESIGN 2018 oraz nam samym,

This is what I wish the Fair, the organizers, partici-

Wielkopolanom.

pants and guests of arena DESIGN 2018 as well as ourselves, inhabitants of Greater Poland.

2


Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania Mayor of Poznań www.poznan.pl

Szanowni Państwo,

Dear Sir or Madam,

Znów spotykamy się na jednym z najważniejszych

We are again meeting at one of the most important

wydarzeń, których wspólnym mianownikiem jest

events concentrated around design. The anniver-

wzornictwo. Jubileuszowa arena DESIGN po raz

sary edition of arenaDESIGN once more invites

kolejny zaprasza nas do świata innowacyjnego

us to the world of innovative design, thus creating

projektowania, tworząc wyjątkową przestrzeń do

a unique space for collaboration between design-

współpracy między projektantami i producentami.

ers and manufacturers. It took the Poznan Interna-

Międzynarodowym Targom Poznańskim wystar-

tional Fair a decade to build a recognizable brand

czyła dekada, by zbudować rozpoznawalną markę

– a meeting venue for people who value the broad-

miejsca spotkań tych, dla których liczy się szeroko

ly-understood design. When organizing this event

rozumiany design. Organizując to wydarzenie po

for the first time in 2009, the originators decided

raz pierwszy w 2009 roku, pomysłodawcy kiero-

to address it to designers, producers, interior de-

wali je do producentów, architektów wnętrz, pro-

signers as well as to students of higher education

jektantów, ale też do studentów szkół wyższych

institutions with an artistic and technical profile.

o profilu artystycznym i technicznym. Przez lata

Over the years, arenaDESIGN has been developing

area DESIGN ewaluowała, ugruntowując swoją

and strengthening its position among other design

pozycję wśród wydarzeń poświęconych wzornic-

events. Year after year, the number of exhibitors

twu. Z roku na rok przybywało wystawców i zwie-

and visitors kept increasing and as time went by the

dzających, a powierzchnia wystawiennicza zwięk-

exhibition area became four times as big. Addition-

szyła się czterokrotnie. Znakiem firmowym areny

ally, arenaDESIGN became recognizable thanks to

DESIGN stały się też spotkania ze światowej kla-

its meetings with world-class designers. This year,

sy projektantami. Tegoroczny motyw przewodni

the main motive “POKOLENIA / GENERATIONS”

POKOLENIA / GENERATIONS koncentruje się na

focuses on intergenerational exchange. Design of

wymianie międzypokoleniowej. Dzisiejsze wzor-

today is based on tradition and experience as well

nictwo czerpie bowiem zarówno z tradycji i wy-

as innovative creativity.

pracowanego doświadczenia, jak i innowacyjnej kreatywności.

3


Przemysław Trawa Prezes Zarządu Chairman of the Board Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. www.mtp.pl

4

Szanowni Państwo,

Dear Sir or Madam,

Ogromnie cieszę się, że po raz kolejny mogę się

I am very happy to have the opportunity to meet

z Państwem spotkać podczas areny DESIGN 2018.

you at arena DESIGN 2018 again. In just a decade

W dekadę Międzynarodowe Targi Poznańskie zbu-

the Poznan International Fair managed to build the

dowały jej markę jako najważniejszego w Polsce

brand, which is the most important event in Poland

wydarzenia, które promuje innowacyjne wzornic-

promoting innovative design and which creates

two oraz tworzy przestrzeń do współpracy między

a space for designers and producers to cooperate.

projektantami i producentami.

The leading motive of this jubilee edition of arena

Motywem przewodnim jubileuszowej edycji areny

DESIGN is POKOLENIA / GENERATIONS. It is

DESIGN są POKOLENIA/ GENERATIONS. Trudno

hard not to notice that experience and knowledge

bowiem nie zauważyć, że doświadczenie i wiedza

of the elderly has had great influence upon the de-

starszych miała i nadal ma ogromny wpływ na

velopment of design worldwide. Nevertheless, it

rozwój desingu na świecie, ale również nie można

is not allowed to ignore the vision and creativity

zamykać się na wizję i kreatywność młodych. Bu-

of the young. When making the agenda of arena

dując program areny DESIGN 2018 wokół takiego

DESIGN 2018 around that slogan, we wanted to

hasła chcieliśmy wyraźnie podkreślić, że oba poko-

highlight that both the generations can learn from

lenia mogą się od siebie wzajemnie uczyć.

each other.

Nie sposób wymienić wszystkie atrakcje, które zo-

It is not possible to enumerate all the attractions

stały przygotowane z myślą o projektantach i po-

which have been arranged for designers and pro-

szukujących dobrego wzornictwa producentach.

ducers looking for good design. Therefore, I would

Dlatego zapraszam do lektury katalogu, który

like to encourage you to get familiar with the cata-

trzymają Państwo właśnie w dłoniach – niech bę-

log you are now holding in your hands; let it guide

dzie on dla Państwa przewodnikiem po tegorocz-

you through the exhibition this year.

nej ekspozycji.

I hope this jubilee edition of arena DESIGN will

Życzę, aby jubileuszowa arena DESIGN dostarczy-

provide you with positive experiences and be-

ła Państwu pozytywnych wrażeń, była miejscem

come a place where you can have lots of business

wielu spotkań biznesowych, a czas spędzony na

meetings. I hope the time that you will spend at the

Międzynarodowych Targach Poznańskich był nie-

Poznan International Fair will be an unforgettable

zapomnianym przeżyciem.

experience.


5


Miasto żyje designem

The City Lives For Design

2‒11.03.2018

2‒11.03.2018

Projekt MIASTO ŻYJE DESIGNEM, towarzyszący

THE CITY LIVES FOR DESIGN is a project ac-

arenie DESIGN, to wspólna inicjatywa Miasta Po-

companying arena DESIGN – a joint initiative

znań i Międzynarodowych Targów Poznańskich,

of the City of Poznań and Poznań International

skierowana do wystawców, gości targowych oraz

Fair (MTP), addressed to exhibitors, trade show

mieszkańców Poznania i okolic. Celem projektu

visitors, as well as residents of Poznań and neigh-

jest promocja miejsc, które na różnych płaszczy-

bouring areas. The project aims to promote places

znach, ale zawsze jak najlepiej, kojarzą się z desi-

associated with design – on different levels, but al-

gnem – są zaprojektowane przez cenionych ar-

ways in the best possible context; places designed

chitektów bądź oferują produkty i usługi znanych

by acclaimed architects or offering products from

marek. W tym roku znajdziemy wśród nich galerie,

renowned brands. This year, we are proud to col-

showroomy, restauracje, kawiarnie i miejsca uży-

laborate with art galleries, showrooms, restau-

teczności publicznej. W ofercie są także unikato-

rants, cafes, as we as public buildings and areas.

we wystawy i inspirujące warsztaty, przygotowane

Our offer also includes unique exhibitions and

przez instytucje kultury i uczelnie wyższe.

inspiring workshops prepared by cultural institu-

W tegorocznym projekcie udział biorą:

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PARTNER WSPIERAJĄCY

MARKI PARTNERSKIE

tions, schools and universities.

12CHAIR, Galeria Wnętrza, Garden City, Concor-

Participants of this year’s project include:

dia Design, School of Form, CK Zamek, Dekoma,

12CHAIR, Galeria Wnętrza, Garden City, Concor-

Ipnotic, Kinnarps, Ridex, NOTI, Młyńska 12, SARP,

dia Design, School of Form, CK Zamek, Dekoma,

Stary Browar, UAP, Fabryka Form, SPOT, Kartell,

Ipnotic, Kinnarps, Ridex, NOTI, Młyńska 12, SARP,

Swarzędz Home, MUS bar&view, Wnętrza i Ogro-

Stary Browar, UAP, Fabryka Form, SPOT, Kar-

dy oraz Posnania.

tell, Swarzędz Home, MUS bar&view, Wnętrza i Ogrody, and Posnania.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

12 CHAIRS, Młyńska 12

9.

CK ZAMEK, Św. Marcin 80/82

10.

Concordia Design, Zwierzyniecka 3

11.

Dekoma, ul. Ratajczaka 44

12.

Fabryka Form, Głogowska 40

13.

Galeria Curators’Lab, Nowowiejskiego 12

14.

Galeria DESIGN UAP, Wolnica 9

15.

Galeria Wnętrza, Wolnica 7/8

16.

Garden City, Głogowska 18

17.

RIDEX, Dąbrowskiego 345

Ipnotic Design Store, Zakręt 8

18.

SARP, Stary Rynek 56

KARTELL, Al. Marcinkowskiego 21

19.

School of Form, Głogowska 18

Kinnarps, ul. Abpa Baraniaka 6

20.

SHOWROOM Swarzędz, Wszystkich Świętych 4A

Młyńska 12/ Wino na Kieliszki, Młyńska 12

21.

SPOT, Dolna Wilda 87

MUS bar&view/ Bałtyk, Roosevelta 22

22.

STARY BROWAR, Półwiejska 42

NOTI, Głogowska 157

23.

UAP/ Centrum Aktywności Artystycznej, Al. Marcinkowskiego 29

POSNANIA, Pleszewska 1 24.

6

WNĘTRZA & OGRODY, Wielka 11


Design w produkcie

Design na talerzu

Design w przestrzeni

Design w sztuce

Spotkania z designem

7


8

fo r u m I forum


FORUM | FORUM Strefa najważniejszych wydarzeń projektu arena DESIGN. Miejsce spotkań z wybitnymi osobowościami świata designu i architektury, wykłady i dyskusje. To także miejsce uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie TOP DESIGN award. The space within the exhibition area where the most significant events of arena DESIGN take place. It is a meeting point for prominent designers and architects, the platform for lectures and discussions. FORUM is an arena for the announcement of results and a podium for TOP DESIGN awards ceremony.

9


www.ligne-roset.com

Wykład | Lecture 6.03.2018, godz. 12:00

EXHIBITION OF LIGNE ROSET “GENERATIONS”

Dawno, dawno temu w 1860 roku, w malutkim mia-

A long time ago, back in 1860, Antoine Roset, the

steczku na południu Francji Antoine Roset pradziadek

great-grandfather of the current owners, opened a fac-

dzisiejszych właścicieli założył fabrykę specjalizującą

tory specialized in handicraft made of wood in a small

się w rękodzielniczej pracy z drewnem. Artysta, ty-

town in the south of France. As an artist, a typical re-

powy przedstawiciel swojego czasu, głodny wiedzy

presentative of his time, eager and hungry for know-

i pełen zapału zapoczątkował opowieść o mistrzach

ledge, he started a long-lasting story about masters in

w swoim rzemiośle, która trwa do dziś.

their craft which continues until today.

Francuska, wielopokoleniowa marka rodzinna Li-

Ligne Roset, a French family brand whose tradition

gne Roset – od 150 lat jest niekwestionowanym

looks back many generations, has for 150 years

liderem współczesnego wzornictwa meblarskie-

been an unquestionable leader of the contempo-

go. Obecna w 70 krajach, kojarzona z francuskim

rary furniture design. Operating in 70 countries,

stylem, klasą i odwagą w myśleniu projektowym

associated with the French style, class and courage

współpracuje z talentami świata projektowego:

related to design-focused thinking, the brand co-

od reprezentantów młodego pokolenia po reno-

operates with world design talents, ranging from

mowane gwiazdy, których prace pokazujemy na

young designers to notable stars, whose works are

wystawie.

exhibited at the exhibition.

Idea firmy bazuje na kreatywnych poszukiwa-

The company concentrates on searching for creati-

niach oraz ciągłym doskonaleniu estetycznym,

vity and continuous aesthetic development so that

tak by wysoka jakość mebla zaspokajała współ-

high quality of a furniture item meets the needs of

czesną potrzebę komfortu. Ligne Roset stała się

what we understand as comfort. Ligne Roset has

paw. 5 | hall no. 5

symbolem eleganckiego stylu życia, znakiem luk-

become a symbol of elegant lifestyle and luxury.

strefa | zone FORUM

susu. Oferuje kompleksowy „le style de vie” z ko-

It offers a comprehensive le style de vie including

lekcją siedzisk, komód, sypialni, jadalni, dywanów,

seats, chests of drawers, items for bedrooms and

oświetlenia oraz elementów aranżacyjnych. Wie-

dining rooms, carpets, lighting and decorations.

le z tych obiektów jest częścią i legendą historii

Many of them are legendary parts of the design

wzornictwa.

history.

,,Odpowiadamy na potrzeby naszych odbiorców, pro-

“We answer the needs of our customers making items,

dukując obiekty w doskonałej równowadze pomiędzy

which offer a perfect balance between avant-garde

awangardą i klasycznym rozumieniem mebla”.

and classical understanding of what furniture is.”

PARTNERZY | PARTNERS

10

WYSTAWA LIGNE ROSET „GENERATIONS’’

fo r u m I forum

Michel Roset

Michel Roset

,,Jakakolwiek produkt Ligne Roset zawsze będzie

“Any product of Ligne Roset will always be more than

czymś więcej niż tylko konstrukcją z drewna i pianki”.

just a structure made of wood and foam.”

Na wystawie Generations Ligne Roset prezentuje-

At the exhibition of Ligne Roset Generations, we

my najbardziej uznanych projektantów Ligne Ro-

will present the most renowned designers of Ligne

set i ich dzieła, wśród wybranych:

Roset and their works, including:


Christian Werner

Christian Werner Prado

Christian Werner

Michel Ducaroy: Togo, 1973

gość specjalny arena DESIGN 2018:

Urodzony w 1925 r. w rodzinie związanej z projekto-

Everywhere, 2000 | Prado, 2014

waniem i wzornictwem Studiował w Ecole Nationale

Urodzony w 1959 roku w Berlinie, po ukończeniu stu-

des Beaux Arts w Lyonie. Dla prężnie rozwijającego się

diów wzornictwa przemysłowego w Berlinie i Ham-

rynku lat 60 i 70 stworzył wiele projektów na bazie

burgu rozpoczął pracę projektanta dla różnych firm

pianki i termoformowanego plastiku. Autor dzieła iko-

(Ligne Roset, Jab, Duravit, Rolf Benz), ale także jako

ny Togo dla Ligne Roset.

freelancer. Mistrz prostoty i balansu między proporcjami a wyrafinowanym detalem swoich prac.

Pierre Paulin: Pumpkin reedycja, 2008 Zaprojektowany do prywatnego apartamentu Claude& Georges Pompidou w Pałacu Elizejskim w 1971 roku. (1927-2009) francuski projektant mebli i wnętrz. Pierre Paulin zaczynał od ceramiki. Kontuzja ręki spowodowała, że wybrał studia projektowe w École Camondo (tę samą ukończył Philippe Starck). Interesował się dizajnem skandynawskim i japońskim, podziwiał Eamesów czy George’a Nelsona. Dokonał w meblarstwie rewolucji. Eksperymenty z lat 50., kiedy pracował dla firmy Thonet rozwinął w Artifort, czego

Ronan Bouroullec ur.1971 r w Quimper we Francji. Erwan Bouroullec ur.1976 r również w Quimper. Ronan Bouroullec ukończył w 1997 Ecole Nationale Superienne des Arts Decoratifs (ENSAD). Erwan Bouroullec ukończył Scole Nationale d`Arts w Cergy. Pracują razem w Saint-Denis w X Dzielnicy Paryża. Początkowo współpracowali z włoską firmą Cappelini. Ich projekty są realizowane przez francuską firmę Ligne Roset i szwajcarską VITRĘ. Zajmują się tworzeniem

Philippe Nigro:

mebli, ceramiki użytkowej i projektami tkanin. Prace

Confluences, 2009 | Passe-Passe, 2011

tych młodych projektantów prezentowane były już

Urodzony w 1975 roku w Nicei, absolwent Ecole Boul-

w Design Museum w Londynie, Museum of Contem-

le w Paryżu, pracuje jako samodzielny projektant i jako

porary Art w Los Angeles oraz w Boijmans Museum of

asystent Michele de Lucchi –twórcy Tolomeo, z któ-

Art. W Rotterdamie.

rym w 2006 r. zaprojektował nowe modele dla Artemide. Realizuje projekty dla: Ligne Roset, Poltrona Frau,

Noe Duchaufour:

Felicerossi, Danese, Alias, Nube. W 2010 roku zdobył

Lawrence: Ottoman, 2010 | Cupidon, 2016

pierwszą nagrodę w konkursie Future Classics, organizowanym przez polską markę Comforty. W 2014 roku Philippe Nigro otrzymał tytuł Projektanta Roku, przyznawany przez Maison d’Objet.

owocem był w roku 1960 Mushroom Chair a później

Urodzony 1975 r we Francji. Zdefiniował własny język projektowy jako naturalny, elastyczny, organiczny. Studiował w Mobilier des Arts Décoratifs’. Pracuje dla: Ligne Roset, Ceccotti, Zanotta. „przedmiot użytkowy powinien zaspokajać potrzebę bez kreowania następ-

w firmie Ligne Roset, która do dziś produkuje reedycje

R&E Bouroullec:

nej. Ale równocześnie powinien być nośnikiem emocji

jego projektów.

Facett, 2005 | Clouds, 2009 | Ploum, 2011

i wartości” – język prostoty Noe Duchaufour – Lawrence ciągle ewoluuje.

11


Inga Sempe:

of a hand injury, he chose to study design at École Ca-

already been exhibited in the Design Museum in Lon-

Lunatique, 2006 | Moel, 2007 | Ruche, 2010

mondo (same as Philippe Starck). He found interest

don, Museum of Contemporary Art in Los Angeles and

Urodziła się w Paryżu w 1968 roku w rodzinie arty-

in Scandinavian and Japanese design, admired the

Boijmans Museum of Art in Rotterdam.

stów plastyków. Od najmłodszych lat Inga Sempé

Eameses and George Nelson, and revolutionized the

rysowała, malowała, rzeźbiła i konstruowała miniatu-

furniture industry. His experiments dating back to the

rowe modele, które wycinała z papieru i kleiła. Studia

1950s, when he used to work for the Thonet company,

we francuskiej szkole wzornictwa (École Nationale

saw their developments at Artifort and resulted in the

Supérieure de Création Industrielle) były naturalnym

creation of the Mushroom Chair in 1960, and later at

Born in 1975 in France, he defined his own language

wyborem. Projektowania uczyła się u światowej sławy

Ligne Roset which continues to manufacture new edi-

of design as neutral, flexible and organic. He studied at

designerów – Marca Newsona oraz Andrée Putman.

tions of his projects.

Mobilier des Arts Décoratifs’. He works for Ligne Ro-

Noe Duchaufour-Lawrence: Ottoman, 2010 | Cupidon, 2016

set, Ceccotti and Zanotta. “A utility item should meet

Współpracowała z nimi długo po ukończeniu studiów

the need without creating another one. At the same

w 1993 roku. W 2000 roku otworzyła własną pracow-

Michel Ducaroy: Togo, 1973

nię. Tworzy rzeczy zaskakujące i prowokacyjne. Pracu-

Born in 1925 to a family closely connected to design,

je dla: Ligne Roset, Cappellini, Edra, Vitra.

and values” – a language of simplicity of Noe Duchau-

he studied at Ecole Nationale des Beaux Arts in Lyon.

four is constantly evolving.

time, however, it should be a container of emotions

He made many projects based on foam and thermally

Marie Christine Dorner:

formable plastics for the rapidly developing industry

Phobos, 2015 | Cover, 2017

of the 1960s and 1970s. He is the author of the Togo

Inga Sempre:

icon for Ligne Roset.

Lunatique, 2006 | Moel, 2007 | Ruche, 2010

Studia w Camondo School w Paryżu ukończyła w 1984

Born in 1968 in Paris to a family of visual artists. From

roku i wyruszyła w podróż dookoła świata zakończoną

Philippe Nigro:

kiem jej inspiracji i drogi twórczej. W 1987 roku otwo-

Confluences, 2009 | Passe-Passe, 2011

rzyła studio w Paryżu. Projektuje wnętrza użytecz-

Born in 1975 in Nice, he graduated from Ecole Boulle

ności publicznej I prywatnej, a także obiekty i meble

to go on to study design at a French university (École

in Paris and works as a standalone designer and as-

dla Artelano and Fourniture we Francji czy Scarabat

Nationale Supérieure de Création Industrielle). She

sistant of Michele de Lucchi, the maker of Tolomeo,

w Hiszpani. Jej prace były pokazywane min. w Londy-

learnt to design from world-famous designers, Marc

together with whom he designed new models for Ar-

nie w Victoria and Albert Museum, w Paryżu Georges

Newson and Andrée Putman, and continued to coope-

temide. He makes projects for Ligne Roset, Poltrona

Pompidou Centre I w Cartier Foundation Nowy Jork.

rate with them long after graduating from her studies

Frau, Felicerossi, Danese, Alias, and Nube. In 2010 he

Jest wykładowcą w Royal College of Art w Londynie.

in 1993. In 2000 she opened her own company whe-

won his first award at the Future Classics competition

re she makes surprising and provocative items. She

organized by a Polish brand, Comforty. In 2014 Phi-

works for Ligne Roset, Cappellini, Edra and Vitra.

Christian Werner

lippe Nigro became the Designer of the Year, a title

the special guest of arena DESIGN 2018:

awarded by Maison d’Objet.

intings, sculptures and constructed miniature models made of paper glued together. It was a natural choice

Marie Christine Dorner:

Everywhere, 2000 | Prado, 2014

Phobos, 2015 | Cover, 2017

Born in 1959 in Berlin, after graduating from indu-

R&E Bouroullec:

strial design in Berlin and Hamburg, he started wor-

Facett, 2005 | Clouds, 2009 | Ploum, 2011

king as a designer for many companies (Ligne Roset,

Ronan Bouroullec, born in 1971 in Quimper, France.

Jab, Duravit, Rolf Benz) as well as a freelancer. A ma-

finished in Tokyo. She lived there for one year and that

Erwan Bouroullec, born in 1976 also in Quimper, Fran-

ster of simplicity and balance between appropriate

determines her inspiration and artistic work. In 1987

ce. Ronan Bouroullec graduated from Ecole Nationale

proportions and sophisticated detailing of his works.

she opened her study in Paris. She designs public and

Superienne des Arts Decoratifs (ENSAD) in 1997, whi-

private interiors as well as items and furniture for Ar-

le Erwan Bouroullec graduated from Scole Nationale

telano and Fourniture in France, as well as Scarabat in

d’Arts in Cergy. They work together in Saint-Denis, in

Spain. Her works have been exhibited in the Victoria

the 10th district of Paris. At the beginning they co-

and Albert Museum in London, in the Georges Pompi-

operated with an Italian company, Cappellini. Their

dou Center in Paris and in the Cartier Foundation in

projects are carried out by the French company Ligne

New York. She also gives lectures at the Royal College

Roset and the Swiss company VITRA. They make fur-

of Art in London.

Pierre Paulin: Pumpkin edition, 2008 Designed for a private apartment of Claude&Georges Pompidou at the Élysée Palace in 1971. Pierre Paulin (1927-2009), a French furniture and interior designer who started with ceramics. As a result

12

her early childhood Inga Sempre made drawings, pa-

w Tokio, gdzie mieszkała przez rok co jest wyznaczni-

fo r u m I forum

niture, ceramics and design textiles. Their works have

In 1984 she graduated from the Camondo School in Paris and set off for a round-the-world trip which she


> Inga Sempre Ruche

> R&E Bouroullec: Facett i Clouds

> Inga Sempre Moel2 i Cinetique

> Christian Werner Everywhere

> R&E Bouroullec Ploum

13


STUDIO JOB www.studiojob.be

Job Smeets i Nynke Tynagel założyli Studio Job

Soulmates Job Smeets and Nynke Tynagel founded

w 2000 roku. W ciągu piętnastu lat od ukończenia

Studio Job in 2000. Since they graduated from the

Dutch Design Academy w Eindhoven i założenia

Dutch Design Academy in Eindhoven and formed

pracowni stali się pionierami kultury współczesnej,

the studio, they have become contemporary cul-

którzy zmieniają powszechne postrzeganie sztuki

tural pioneers who are slowly revolutionizing com-

i designu. Studio Job często w swoich projektach

mon preconceptions about the distinct realms of

odwołuje się do estetycznych ideałów niemieckie-

art and design.

go kompozytora Richarda Wagnera. Projektanci

Studio Job’s work is in the true spirit of the Renais-

szukają ciekawych opowieści z przeszłości, którym

sance where techniques are interchanged and were

nadają nowe „życie”.

disciplines are disregarded towards creation of the

Prace Studia Job są utrzymane w prawdziwym du-

new, where ideas and imagery are appropriated

chu renesansu, stosowane techniki są różnorodne,

with ease regardless of geographic or conceptual

a granice lekceważone. Wszystko po to, by projek-

boundaries and repurposed into something new,

ty zmierzały w kierunku czegoś nowego, a jedno-

where culture, spirituality and aesthetics converge

cześnie by idee w nich wyrażone z łatwością były

in one cacophonous space, and where production

przyswajane przez odbiorców bez względu na gra-

and craftsmanship yield one-of-a-kind and never-

nice geograficzne. W swojej pracy projektanci kon-

before-seen objects and environments that bridge

centrują się na dostarczaniu jedynych w swoim ro-

art and design occupying and redefining the gray

dzaju i nigdy wcześniej nie widzianych produktów,

area in between.

które łączą sztukę z projektowaniem i redefiniują

The studio itself includes traditional craftsmen

obszar pomiędzy tymi dwoma światami.

and contemporary industrial professionals from

Prace Studia Job to projekty całkowicie uniwersal-

sculptors furniture makers and painters to special-

ne, ale jednocześnie ekspresyjne. Projektanci two-

ists in cast bronze, stained-glass, laser cutting and

rzą dzieła sztuki, czerpiąc przy tym z klasycznego,

3D printing all of whom work to realize Studio Job

popularnego oraz współczesnego designu oraz

designs in whatever final form may be required.

sztuk wizualnych. Symbolika i ikonografia, którą

The flexibility of application and realization frees

tworzy Studio Job jest heraldyczna i królewska,

the studio from the confines of any one particular

nawet w pop-kreskówkowych obrazach.

medium and allows for the artwork to speak for

7.03.2018, godz. 13:00

Studio Job współpracuje z rzeźbiarzami, produ-

itself on an aesthetic and conceptual level prior

paw. 5 | hall no. 5

centami mebli, malarzami, specjalistami od odle-

independent of its physicality. Personal in their ap-

strefa | zone FORUM

wów z brązu, witraży, cięcia laserowego i druku

proach and extravagant in the details, Studio Job

3D. Elastyczność zastosowania materiałów uwal-

heralds a new moment in the current conversation

nia studio od ograniczeń jednego konkretnego

about the definition (or lack thereof between the

medium. Studio Job rewolucjonizuje postrzeganie

disciplines.) Contrary to contemporary ambiva-

gatunku, pozwalając na bogactwo, ornamentykę

lence towards the decorative arts, Studio Job is

i zawiłość swoich projektów, a jednocześnie pro-

revolutionizing perceptions of the genre, allowing

jektanci pozostają przywiązani do wysokiego po-

for the opulence, ornamentation and intricacy of

ziomu kunsztu.

their designs while at the same they remain com-

Wykład | Lecture

mitted to a high level of craftsmanship. As maximilists in motto and motivation, Studio Job allows for fiction and story to lead and to generate new visual environments.

14

fo r u m I forum


LUCA MAZZA

Organizator | Organiser

www.slamp.it

Wykład | Lecture 7.03.2018, godz. 13:00 paw. 5 | hall no. 5 strefa | zone FORUM

Luca Mazza ma sztukę zakodowaną w DNA,

Luca Mazza was born with art and aesthetic

a wrażliwość estetyczna płynie w jego żyłach już

sensibilities running through his blood. His pas-

od wczesnego dzieciństwa. Jego pasje i klasyczne

sions and classical training have been expressed

wykształcenie wyrażały się już m.in. poprzez role

through theatre roles for Agrigento’s Centro

teatralne w Centro Studi Pirandelliani w Argigen-

Studi Pirandelliani, chamber music concerts cum

to, podczas koncertów muzyki kameralnej i w jaz-

jazz improvisation, an archive of illustrated his-

zowych improwizacjach, w trakcie długich godzin

torical events and re-elaborations of Greek lit-

spędzonych nad zgłębianiem ilustrowanych archi-

erature. He harnessed his creative vein, originally

wów historycznych oraz literatury greckiej. Spo-

expressed through varying disciplines, during his

sobem na okiełznanie twórczych zapędów, wyra-

Art Direction studies at Rome’s Accademia delle

żanych początkowo na wielu polach, okazały się

Arti e Nuove Tecnologie, where he perfected his

studia dla dyrektorów artystycznych w rzymskiej

style, the semantics and semiotics of his work. He

Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, gdzie

also won a scholarship, allowing him to specialize

doskonalił swój styl, semantykę oraz semiotykę

in Multimedia Design. His multi-faceted creativity

swoich twórczych działań. Zdobył również sty-

spans from visual communications and the crea-

pendium umożliwiające specjalizację w dziedzinie

tion of design objects to training recent design

projektowania multimedialnego. We wszelkich

grads; Luca Mazza’s vision is passionate, dynamic,

przejawach swojej wielowymiarowej twórczości –

optimistic, profound and sensitive, delving into the

od komunikacji wizualnej, poprzez tworzenie de-

classics while luring one’s eye toward technologi-

signerskich obiektów, aż po kształcenie młodych

cal innovations. He has been immersed in Slamp’s

adeptów wzornictwa – Luka Mazza wyraża pełną

values since 2006, when he became part of the

namiętności, dynamizmu, optymizmu i głębokiej

team as a Visual Designer. After having worked

wrażliwości wizję, zakorzenioną w sztuce kla-

on the brand’s stylistic evolution throughout the

sycznej, a jednocześnie skłaniającą do uważnego

years, he became the Creative Director in 2016,

spojrzenia na innowacje technologiczne. Luca żyje

and has been a member of Slamp’s Board of Direc-

wartościami marki Slamp od roku 2006, gdy dołą-

tors since January, 2017.

czył do zespołu jako Visual Designer. Po kilku latach pracy nad stylistyczną ewolucją marki w roku 2016 objął stanowisko Dyrektora Artystycznego, zaś od stycznia 2017 r. zasiada w zarządzie spółki Slamp.

15


MATEUSZ HALAWA

Organizator | Organiser

www.sof.edu.pl

Od 2015 kieruje zespołem humanistyki i nauk społecznych School of Form. Skończył socjologię

he is a PhD Candidate at the Department of An-

na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorantem

thropology at the New School for Social Research

na Wydziale Antropologii The New School for So-

in New York, where he worked with students at

cial Research w Nowym Jorku, gdzie pracował ze

Parsons School of Design, as well as with fellows at

studentami Parsons School of Design oraz z zespo-

the Graduate Institute for Design, Ethnography &

łem Graduate Institute for Design, Ethnography

Social Thought. Research assistant at the Institute

& Social Thought. Asystent w Instytucie Filozofii

of Philosophy and Sociology of the Polish Academy

i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje

of Sciences, where he focuses on ethnographic re-

się etnograficznymi badaniami i kulturową anali-

search and cultural analysis of economic life. Previ-

zą życia gospodarczego. Wcześniej był badaczem

ously – a qualitative researcher and strategic plan-

jakościowym i doradcą strategicznym w Millward

ner at Millward Brown. His work was supported by

Brown. Stypendysta Fulbrighta, Wenner-Gren Fo-

the Fulbright program, the Wenner-Gren Founda-

undation i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

tion and the Foundation for Polish Science.

Design i kultura meblowania: od etnografii do projektu

Własne mieszkanie to obiekt pożądania i najdroż-

One’s own apartment is an object of desire and the

szy w życiu zakup dla wielu ludzi. Przestrzeń, gdzie

most expensive purchase in many people’s lives. It

Design and furniture culture: from ethnography to design

prywatne aspiracje i zmiany pokoleniowe spotyka-

is a space where private aspirations and genera-

ją się z publiczną polityką, rynkiem nieruchomości

tional changes are confronted with public poli-

Wykład | Lecture 6.03.2018, godz. 11:00 paw. 5 | hall no. 5 strefa | zone FORUM

16

Graduate of sociology at the University of Warsaw,

fo r u m I forum

i uporczywym brakiem mieszkań. Jak wygląda kul-

cies, real estate market, and a persistent shortage

tura zamieszkiwania w Polsce z perspektywy mło-

of apartments. What is the culture of dwelling in

dego pokolenia mieszkańców miast? W jaki sposób

Poland from the perspective of the young genera-

to, jak kupowane są mieszkania, staje się ważne dla

tion of city dwellers? How does the approach to

projektowania wnętrz i mebli? W wykładzie poka-

purchasing apartments affect interior and furni-

żę kulturowy kontekst nowych mieszkań w Polsce

ture design? The lecture will present the cultural

na podstawie etnograficznych badań wśród kre-

context of new apartments in Poland, based on

dytobiorców hipotecznych. Na przykładzie badań

ethnographic research among mortgage borrow-

przeprowadzonych wspólnie z Kantar Millward

ers. Referring to studies conducted with Kantar

Brown dla VOX opowiem, jak tego rodzaju bada-

Millward Brown for VOX, it will be explained how

nia mogą stać się zaczątkiem briefu na nową ko-

such research can inspire a brief for a new furni-

lekcję mebli.

ture collection.


KATARZYNA MILLER

Organizator | Organiser

www.porozmawiajmy.vox.pl

O wnętrzu można myśleć na wiele sposobów.

There are many ways to think about the interior.

Z wieloznaczności tego pojęcia marka VOX uczy-

The VOX brand turned the ambiguity of this con-

niła atut i zaprosiła do rozmów o tym, co najważ-

cept into an asset, inviting us to talk about the most

niejsze: o wolności osobistej, szczęściu, relacjach

important ideas: personal freedom, happiness, re-

i wszystkim, co nas nurtuje. Spotkanie z Katarzy-

lationships, and everything that we may find in-

ną Miller, cenioną psycholożką, psychoterapeutką

triguing. The meeting with Katarzyna Miller – a re-

i autorką bestsellerowych poradników, będące

nowned psychologist, psychotherapist, and author

finałem półrocznej akcji marki VOX – „Porozma-

of best-selling guides – is the final event of VOX’s

wiajmy o wnętrzu” zostanie poświęcone tematowi

half year campaign entitled “Let’s talk about the in-

dialogu między pokoleniami. Jak wymieniać się do-

terior”. It will focus on intergenerational dialogue.

świadczeniami, wzajemnie wspierać i inspirować?

How to exchange experiences, how to support and

Jak się zrozumieć i porozumieć, mimo dzielących

inspire one another? How can we understand and

nas lat?

communicate with one another despite the age gap between us?

Porozmawiajmy o pokoleniach Let’s talks about generations Wykład | Lecture 7.03.2018, godz. 12:10 paw. 5 | hall no. 5 strefa | zone FORUM

17


DAGMARA JAKUBCZAK www.forelements.pl

Skąd się biorą trendy i komu są potrzebne ? Where do trends come from and who needs them? Wykład | Lecture 6.03.2018, godz. 13:15 paw. 5 | hall no. 5 strefa | zone FORUM

18

fo r u m I forum

Autorka strony FORelements.pl, poświęconej de-

The author of the FORelements.pl site devoted

signowi w bardzo szerokim ujęciu – od wzornictwa

to design in a very broad sense – from design, and

po sztukę, przez wnętrza, architekturę, modę, fo-

art, through interiors and architecture, to fashion

tografię. Pokazuje, jak przenikają się różne dziedzi-

and photography. She shows how different crea-

ny kreatywne, jak na siebie wpływają i wzajemnie

tive disciplines are intertwined with one another,

inspirują; jak żywa jest idea disegno, czym zainte-

how they influence and inspire one another. She

resowała się podczas studiowania historii sztuki.

also discusses the vibrant idea of disegno that she

Podróżuje po świecie, odwiedzając najważniejsze

found inspiring as a student of art history.

imprezy branżowe, niezwykłe miejsca, wyjątkowe

She often travels around the world, visiting the

wydarzenia i wystawy związane z obszarem swo-

most important trade shows, unusual places,

ich poszukiwań. Wyprawy te dokumentowane są

unique events and exhibitions related to the area

na YouTube’owym kanale „Akademia Dagmary”.

of her research. These journeys are documented

Prowadzi szkolenia i wykłady; o designie opowia-

on “Akademia Dagmary” (Dagmara’s Academy)

dała między innymi podczas konferencji TEDx.

YouTube channel. Trainer, lecturer, and speaker

Wielokrotnie prowadziła imprezy branżowe.

specialising in design, e.g. at TEDx events. Host of

Swoje doświadczenia wykorzystuje też we współ-

numerous trade events. She also uses her experi-

pracy z firmami w Polsce i za granicą, doradzając

ence collaborating with companies in Poland and

w dziedzinie trendów i kolekcjonerstwa.

abroad, as an advisor on trends and collectorship.


Maurizio Burrato

Organizator | Organiser

Członek Zespołu Projektowego Interprint GmbH Member of Design and Marketing Team Interprint GmbH

www.interprint.de

Pokolenia i design. Równowaga między buntem a współpracą. Generations and Design. The balance between rebellion and cooperation. Wykład | Lecture

Maurizio Burrato urodził się w 1966 w Pinerolo

Maurizio Burrato, born in 1966 in Pinerolo He

we Włoszech. Studiował Industrial Design w Isti-

studied Industrial Design at the “Istituto Tecnico

tuto Tecnico M. Buniva” w Pinerolo w prowincji

M. Buniva” in Pinerolo province of Torino. Since

Turyn. W latach 1994 – 2013 pracował jako R&D

1994 to 2013 he was working as R&D and sales

manager oraz manager sprzedaży w różnych fir-

manager in different companies for MFC and HPL/

mach z branży producentów MFC i HPL/CPL. Od

CPL market. Since 2013 he is a member of design

roku 2013 jest członkiem zespołu projektowego

and marketing team at Interprint.

firmy Interprint.

8.03.2018, godz. 12:30 paw. 5 | hall no. 5 strefa | zone FORUM

19


JAN CIEŚLA

Organizator | Organiser

www.mimowieku.pl

U siebie mimo wieku

To koncepcja projektowania mieszkań, która

„At home despite the age” is a dwelling design con-

At home despite the age

pozwala na aktywny i samodzielny tryb życia

cept, that allows for an active and independent

użytkownika mimo rosnących wraz z wiekiem

lifestyle despite the increasing with age unwell-

niedomagań. Pierwsze w Polsce WZORCOWE

ness. The first in Poland showroom APARTMENT

MIESZKANIE SENIORA, pokazujące jak można

FOR SENIORS presenting how to arrange a safe,

urządzić bezpieczne, komfortowe i łatwe w utrzy-

comfortable and easy-to-maintain apartment that

maniu mieszkanie, umożliwiające seniorom dłuż-

enables older people longer independent stay.

Wykład | Lecture 8.03.2018, godz. 11:45 paw. 5 | hall no. 5 strefa | zone FORUM

sze pozostanie niezależnym. “U siebie mimo wieku” jest prywatną, oddolną ini-

project initiated and steered by dr inż. arch. Ag-

cjatywą, której autorami są dr inż. arch. Agnieszka

nieszka Cieśla and dr inż. arch. Jan Cieśla. The

Cieśla i dr inż. arch. Jan Cieśla. Autorzy projektu

project leaders combined their designing skills

połączyli swoje umiejętności w zakresie projekto-

and fruitful collaboration with renowned manu-

wania z owocną współpracą ze znanymi producen-

facturers of building material and equipment. At

tami materiałów wykończeniowych i umeblowa-

the moment 17 companies are involved in the pro-

nia. Obecnie w projekcie uczestniczy siedemnaście

ject. Moreover, project is a partner of the Europe-

firm. Projekt jest partnerem Europejskiego Part-

an Innovation Partnership on Active and Healthy

nerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowe-

Ageing.

go Starzenia.

20

fo r u m I forum

“At home despite the age” is a private, bottom up


21


22

TOP DESIGN I TOP DESIGN


top design | top design Konkurs TOP DESIGN award od samego początku towarzyszy wydarzeniu arena DESIGN. Jego celem jest promocja innowacyjnego wzornictwa na najwyższym poziomie. Wyróżnienie prestiżowym znakiem TOP DESIGN award jest narzędziem komunikacyjnym i promocyjnym stanowiącym potwierdzenie wybitnej jakości wzorniczej produktu. W tym roku jury najlepsze produkty nagrodzi już po raz dziesiąty. The TOP DESIGN award has always been a part of arena DESIGN. Its aim is to promote top-quality innovative design. The TOP DESIGN award distinction is a great tool of communication and promotion, which acknowledges the product’s outstanding design features. This year will be the 10th time the judges have given the awards.

NOMINOWANE PRODUKTY NOMINATED PRODUCTS W pierwszym etapie konkursu TOP DESIGN award 2018 Jury, w składzie którego znaleźli się znamienici projektanci, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mediów branżowych dokonało oceny wszystkich zgłoszonych produktów. Mając na uwadze założenia konkursu Jury zdecydowało o nominowaniu do drugiego etapu 24 produktów, reprezentujących 9 grup tematycznych. Dnia 6.03.2018 niezależne Jury wybierze spośród nominowanych produktów laureatów, którym przyzna certyfikat, znak oraz statuetkę doskonałego wzornictwa. In the first stage of the TOP DESIGN award 2018 competition, the Jury of renowned designers, representatives of branch associations and industry media evaluated all products that have been entered. Having in mind the assumptions behind the competition, the Jury decided to qualify to a second stage 24 products representing 9 thematic groups. On 6.03.2018, an independent Jury will select winners from the nominated products and present them with certificate of quality, logo and design statuettes.

23


Bogumiła Jung przewodniczącA Jury | chairman of the jury projektantka | designer Prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych Prorektor ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu President of the Association of Industrial Designers Deputy Rector for Contacting External Stakeholders,

Jury Konkursu Top Design Award 2018 Top Design Award 2018 Jury

University of Arts in Poznań

Marek Adamczewski projektant | designer Kierownik Katedry Projektowania Produktu, ASP Gdańsk Właściciel Studia Projektowego MARAD DESIGN Chair of the Product Design Department at the Academy of Fine Arts in Gdańsk Owner of the MARAD DESIGN Office

24

TOP DESIGN I TOP DESIGN


fot. Kasia Bobula

Daria Burlińska

Dariusz Kuźma

Maria Jeglińska

projektantKA | designer

projektant | designer

projektantKA | designer

Właścicielka marki oświetleniowej DBWT.PL

Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa,

Projektantka aranżacji wystawy TOP DESIGN award

oraz pracowni wnętrz SZARA

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

na arenie DESIGN 2018

Owner of the DBWT.PL lighting brand

Dean of the Faculty of Architecture and Design

and the SZARA interior studio

at the University of Arts in Poznań

Właścicielka Biura Projektowania i Badań Designer of the TOP DESIGN award exhibition at arena DESIGN 2018 Owner of Design and Research Office

Mikołaj Wierszyłłowski PROJEKTANT I ARCHITEKT WNĘTRZ PRODUCT AND INTERIOR DESIGNER Właściciel biura projektowego

Małgorzata Szczepańska

PAWEŁ GROBELNY

Redaktor naczelna ELLE Decoration

Kurator wystaw, stypendysta Rządu Francuskiego

chief editor of ELLE Decoration

w Paryżu, RU-Residency Unlimited w Nowym Jorku

projektant | designer

WIERSZYŁŁOWSKI I PROJEKTANCI

oraz Casa de Velazquez w Madrycie

Owner of WIERSZYŁŁOWSKI I PROJEKTANCI

Curator of exhibitions, scholar of the French

Design Office

Government in Paris, RU-Residency Unlimited in New York and Casa de Velazquez in Madrid

25


PRZESTRZEŃ DOMOWA | HOUSEHOLD SPACE

Kolekcja 1620

The 1620 collection

Kolekcja 1620 ma nietypową, ażurową podsta-

The 1620 collection has an unusual, openwork

wę wykonaną z drewna litego. Połączenie trzech

base made of solid wood. The combination of

elementów konstrukcji nóg o okrągłym przekro-

three components in the construction of cir-

ju w jednym miejscu, tworzy charakterystyczne

cular cross-section legs in one place creates

wiązanie, a siedzisko i oparcie z giętej sklejki

a characteristic bond, while the seat and back-

sprawiają wrażenie miękko zawieszonych nad

rest made of the bent plywood appear softly

stelażem, i swoją formą eksponują detale kon-

suspended over the frame, and their form ex-

strukcyjne. Taka budowa elementów pozwala

hibits structural details. Such design of compo-

na wybarwianie osobno oparcia i siedziska oraz

nents allows to colour the backrest, seat and the

stelaża. Umożliwia to zestawianie kolorów i ma-

frame separately. Thus, we are able to choose

teriałów, a w połączeniu z elementami tapicero-

colours and materials which, in combination

wanymi otwiera drogę do dowolnego kreowanie

with upholstered components, open the way to

charakteru mebla.

any design of the furniture.

projektant | designer: Pawlak & Stawarski Fameg Sp. z o.o. Radomsko, Polska | Poland www.fameg.pl

26

TOP DESIGN I TOP DESIGN


PRZESTRZEŃ DOMOWA | HOUSEHOLD SPACE

Cheri

Cheri

Cheri to niezwykle wygodne krzesło o delikat-

“Cheri” chair was inspired by a longing for soft

nych kształtach. Siedzisko umieszczone zo-

shapes, the caress of form, and the tenderness

stało na metalowym stelażu, który występuje

of velour. Its super comfortable seat was placed

w trzech kolorach: szarym, czarnym (malowane

on a metal frame. The delicate powder coated

proszkowo) oraz złotym (galwanizacja). W ofer-

legs of this piece of furniture make it look subtle

cie ikershop.com siedzisko krzesła Cheri do-

and light. Cheri will look great in elegant, sub-

stępne jest w welurowej tkaninie. Do wyboru

dued interiors, also those drawing on the past

aż 11 kolorów. Jak podkreślają autorzy projek-

a little. It may also nd its place in a bedroom or

tu – niemieckie studio WertelOberfell, krzesło

a hotel room next to the dressing table or the

„Cheri” znakomicie wyglądać będzie w eleganc-

desk. This understated chair is offered with

projektant | designer:

kich, stonowanych wnętrzach, także tych nieco

three types of metal frames – a universal grey,

WertelOberfell studio

zapatrzonych w przeszłość.

classic black one and a super trendy gold one.

Iker Obtułowicz Spółka Jawna

Cheri’s upholstery can also be matched to the

Nowy Sącz, Polska | Poland

colours of the interior.

www.iker.com

27


PRZESTRZEŃ DOMOWA | HOUSEHOLD SPACE

Stół Lazur

Azure Table

Stół z blatem wykonanym z autorskiego kom-

A table topped with Migaloo rock composite –

pozytu Migaloo rock, wykonanego z bielonego

a unique surface created using white corc and

naturalnego korka oraz żywicy. Baza nośna wy-

turquoise resin. The base of the table is made of

konana z lekkiej sklejki liściastej. Dzięki zasto-

light plywood. Thanks to white corc and tinted

sowanym materiałom : białym korku oraz bar-

resin, a table top gives an impresion of depth in

wionej w masie żywicy warstwa wykończeniowa

the finish layer. Varnish-secured resin working

zachowuje niezwykłą głębię. Całość zabezpie-

tops are worm and pleasant to touch. Custom

czona jest lakierem bezbarwnym, blat jest cie-

sizes available.

pły i przyjazny w dotyku. Mozliwość produkcji wymiarów na zamówienie.

projektant | designer: Monika Błaszkowska Migaloo home Bojano, Polska | Poland www.migaloohome.pl

28

TOP DESIGN I TOP DESIGN


PRZESTRZEŃ DOMOWA | HOUSEHOLD SPACE

RM57

RM57

RM57 to nazwa towarowa tapicerowanego

RM57 is the trade name of an upholstered chair

krzesła wchodzącego w skład kolekcji mebli

from a collection of furniture designed by Pro-

VZÓR zaprojektowanych przez prof. Romana

fessor Roman Modzelewski, offered by VZÓR.

Modzelewskiego.

Designed in RM57 as a small lounge chair was

Zaprojektowany w 1957 r. jako fotelik kawowy

an expression of passion for abstract forms,

RM57 był wyrazem zamiłowania projektan-

key to art and design by Roman Modzelewski.

ta do form abstrakcyjnych. Dzięki oryginalnej

It stands out from the contemporary furniture

kompozycji, w której prymat wiedzie geometria

for its exploration of composition, with the pri-

form zbudowana z diagonalnych linii osiągnię-

macy of geometry of forms using simple diago-

to unikalne siedzisko, niemające odpowiednika

nal lines.

we współczesnym dziedzictwie projektowym.

The product implementation process assum-

Aktualna wersja oferowana przez Vzór posiada

ing the redesign of selected technical and con-

usadowienie siedziska na wysokości typowej dla

struction parameters improved the armchair’s

krzesła. Unikalne zestawienie kątów wewnętrz-

functional and aesthetic value and allowed to

nych płaszczyzn siedziska oraz wysokości stela-

adapt the product to the function of a side chair

ża pozwoliło zachować oryginalnie loungowy

and concurrently keep its original lounge chair

charakter mebla dzięki czemu możliwe jest jego

character.

stosowanie jako kompaktowego fotelika recepcyjnego idealnego do małych poczekalni.

projektant | designer: prof. Roman Modzelewski VZÓR Sp. z o.o. Warszawa, Polska | Poland www.vzor.com

29


kuchnia | KITCHEN

ASTER – bateria kuchenna z podłączeniem do filtra wody

ASTER – kitchen mixer with water filter connection

Bateria zlewozmywakowa Aster oprócz pod-

Aster kitchen mixer, except for having a con-

łączenia do ciepłej i zimnej wody posiada tak-

nection to hot and cold water, also has a con-

że przyłącze do urządzenia filtrującego. To

nection to a filtering device. This solution is

rozwiązanie idealne dla osób, które w kuchni

ideal for those who value comfort and speed

cenią sobie wygodę i szybkość działania. Mo-

in the kitchen. The brass ring at the end of the

siężny pierścień na końcu wylewki jest bardzo

spout is very intuitive – you just need to turn

intuicyjny – wystarczy go przekręcić, aby z kra-

it to get ready to drink, filtered water. Thanks

nu popłynęła woda przefiltrowana, gotowa do

to this, Aster mixers are not only convenient to

picia. Dzięki temu bateria Aster jest nie tylko

use, but also extremely safe. In contrast to pop-

wygodna w użyciu, ale też niezwykle bezpiecz-

ular, 2-knob faucets, it is very unlikely to make

na. Inaczej niż w przypadku popularnych baterii

a mistake while choosing the source of water. In

dwuuchwytowych, właściwie niemożliwa jest

addition, the filtered water has a separate flow

pomyłka przy wyborze źródła. Ponadto woda

channel (also in the aerator) and at no stage is

filtrowana ma osobny kanał przepływu (także

mixed with tap water, retaining its properties.

w aeratorze) i na żadnym etapie nie miesza się

Colors of mixers to choose from: black in com-

z wodociągową, zachowując swoje właściwości.

bination with copper and chrome with black.

Kolory baterii do wyboru: czerń w połączeniu z miedzią oraz chrom z czernią.

30

TOP DESIGN I TOP DESIGN

projektant | designer: Zespół Deante DEANTE ANTCZAK Sp. J. Łódź, Polska | Poland www.deante.pl


KUCHNIA | KITCHEN

Zlewozmywak CAPELLA PRECIOUS

CAPELLA PReCIOUS sink

Zlewozmywak Capella Precious to połączenie

Capella Precious sink matches dwo different

dwóch odmiennych materiałów: komora wyko-

materials: the bowl is made of elegant granite,

nana jest z ponadczasowo eleganckiego grani-

and the upper part of the sink is made of 8 mm

tu, a rama oraz ociekacz to starannie zdobione

tempered and laminated glass. What draws at-

i wykończone hartowane szkło. Jego modny,

tention is the fashionable patchwork pattern,

patchworkowy wzór z wyraźną nutą etno do-

with a distinct ethnic tang. Sinks are available in

stępny jest w trzech kolorach: lustrzano-platy-

three finishes: mirror-platinum, gold and copper

nowym, złotym oraz miedzianym z mieniącymi

with shimmering particles. Black bowls of sinks

się drobinkami. Delikatny połysk ma także czar-

are made of granite containing metallic particles

na komora zlewozmywaka, wykonana z granitu

and antiseptic silver component which protects

z dodatkiem anytybakteryjnych jonów srebra

the product against the growth of microorgan-

i metalicznych drobinek. Całości dopełniają ele-

isms. Capella sinks are produced in Poland. The

ganckie czarne lub polerowane detale: sito od-

pattern is manually printed on the underside of

pływu, korek automatyczny oraz przelew. Zle-

the glass sheet, and then covered with a sub-

wozmywaki Capella są w całości produkowane

stance containing noble metals.

w Polsce. Motyw graficzny jest drukowany ręcznie na spodniej stronie szkła, a następnie pokrywany pastą z dodatkiem szlachetnych metali.

projektant | designer: Michał Łój DEANTE ANTCZAK Sp. J. Łódź, Polska | Poland www.deante.pl

31


KUCHNIA | KITCHEN

ZESTAW KWC ERA

KWC ERA line

Zlewozmywak i bateria linii KWC ERA model

The sink and tap KWC ERA line is the perfection

Gravity to perfekcja detali i staranność wykona-

of details and precision of workmanship, which

nia, które sprawdzą się przez lata intensywnej

will prove themselves through many years in the

kuchennej eksploatacji.

kitchen.

Komora stalowa ERA wyposażona jest w nie-

The ERA sink is equipped with ghost overflow

widoczny przelew – rozwiązanie, gdzie otwór

system – a solution where the overflow hole is

przelewowy jest niewidoczny, co nadaje pro-

invisible, which gives the product a simple yet

duktowi prosty, a zarazem wyrafinowany cha-

sophisticated character. Sinks have a thin and

rakter. Zlewozmywaki posiadają cienką i precy-

precisely made edge, which is completely inte-

zyjnie wykonaną krawędź, która jest całkowicie

grated into the kitchen worktop.

zintegrowana z blatem kuchennym.

Design of the KWC ERA tap has been refined in

Wzornictwo baterii KWC ERA zostało dopraco-

the smallest details, and the smallest diameter

wane w najdrobniejszych detalach, a najmniej-

of the spout and the beautiful minimalism of the

sza średnica wylewki i piękny minimalizm for-

form. The constant spout of the Era tap rotates

my są tego najlepszym potwierdzeniem. Stała

within a radius of 150o to 360o, and the innova-

wylewka baterii Era obraca się w promieniu od

tive Neoperl aerator is responsible for the qual-

150o do 360o, a za jakość i precyzję strumienia

ity and precision of the water jet.

wody odpowiada innowacyjny perlator Neoperl.

The timeless, minimalist design of the Era line

Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo li-

and practical, reliable stainless steel is a propos-

nii Era i praktyczna, niezawodna stal szlachetna

al of kitchen appliances that will accompany the

to propozycja urządzeń kuchennych, które to-

family over the years.

warzyszyć będą domownikom przez lata.

projektant | designer: Zespół KWC FRANKE POLSKA Sp. z o.o. Sękocin Nowy, Polska | Poland www.franke.pl

32

TOP DESIGN I TOP DESIGN


KUCHNIA | KITCHEN

veki

veki

Oferta firmy Veki skierowana jest do osób, któ-

We organize drawers The drawer organization

re przywiązują wagę do dobrej organizacji i po-

systems that we offer include: 44 of different

rządku, cenią estetykę i lubią mieć wszystko

organizers for containers in vertical layout, in

poukładane. Naszym celem jest dostarczenie

3 different finishes (oak, walnut, or wenge)

odpowiednich rozwiązań do organizacji porząd-

3 types of horizontal trays for containers, in

ku w szufladach, szafkach i na półkach.

4 different finishes (nero, oak, walnut, or wenge)

Naszym klientom oferujemy systemy organiza-

26 containers of various sizes and capacities,

cji szuflad, na które składają się: 44 organizery

suitable for both trays and organizers 3 types

na pojemniki w układzie stojącym w 3 różnych

of label.

wykończeniach (dąb, orzech, wenge), 3 rodza-

Thanks to the organizers and trays, the contain-

je rynienek na pojemniki w układzie leżącym

ers can be arranged vertically or horizontally, in

w 4 różnych wykończeniach (nero, dąb, orzech,

one or two rows, by width or depth, in low and

wenge), 26 pojemników różnej wielkości i po-

high drawers. The systems are designed for any

jemności, pasujących zarówno do rynienek, jak

type of drawer and allow for any arrangement.

i organizerów, 3 rodzaje etykiet.

We also have modules for kitchen accessories,

Dzięki organizerom i rynienkom pojemniki mogą

and can make trays and organizers in different

zostać ułożone na stojąco i na leżąco, w jed-

finishes on request.

nym rzędzie albo w dwóch, na szerokość albo głębokość.

projektant | designer: Zbigniew Owsiak VEKI Sp. z o.o. Tczew, Polska | Poland www.veki.pl

33


łazienka | BATHROOM

GRZEJNIK MANHATTAN

MANHATTAN – CENTRAL HEATING RADIATOR

Grzejnik Manhattan to elegancki i funkcjonalny

Manhattan radiator is a stylish and functional

produkt. Zależało nam na stworzeniu grzejnika,

product. We cared deeply about creating a ra-

który w swej prostocie zmieni oblicze produk-

diator, which by its simplicity, would change the

tów grzewczych. Zaprojektowała go znana pol-

face of products in the heating trade. The radia-

ska projektantka Karolina Rybarczyk zainspi-

tor has been designed by Karolina Rybaczyk,

rowana odczuwaniem ciepła i ruchem ciepłego

polish well-known designer, who inspired by

powietrza. Stworzyła ona wstęgę otaczającą

warmth and air flow, significantly improved its

produkt, nadając grzejnikowi miękkości formy,

functionality, giving you at the same time an op-

a jednocześnie podniosła wyraźnie jego funk-

portunity to feel gentleness emanating from its

cjonalność. Dzięki temu grzejnik stał się relin-

form. Thanks to that, Manhattan turned out to

giem na ręcznik w łazience bądź uchwytem do

be a towel rail or hanger for your scarf in eve-

przewieszenia szala w przedpokoju. Grzejnik

ry bathroom, which contributed to receiving

Manhattan został uhonorowany nagrodą Dobry

Dobry Wzór 2017 and Must have 2017 awards.

Wzór 2017 oraz Must Have 2017.

projektant | designer: Karolina Rybarczyk INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY ŚCIERZYŃSCY SJ Kruszyn, Polska | Poland

34

TOP DESIGN I TOP DESIGN


łazienka | BATHROOM

Kolekcja CADENCE

CADENCE Collection

Kolekcja umywalek Cadence wyróżnia się desi-

The collection of Cadence washbasins stands

gnem, który charakteryzuje się czystością i pro-

out with its design, that is characterized with

stotą kształtów. Asymetryczne umiejscowienie

clear, simple shapes. Asymmetricaly located

korka nadaje produktom nieoczywisty i nowo-

plug gives unobvious and modern edge to the

czesny wymiar. Dzięki niezwykłym właściwo-

products. Thanks to exceptional features of the

ściom materiału Mineral Composite, umywalki

material – Mineral Composite, washbasins stay

pozostają w harmoniii zarówno z naturą, jak

in harmony both with nature and technology.

i technologią. Kolekcja jest przyjemna w dotyku,

The collection is pleasant to the touch, which

co daje nieporównywalny komfort użytkowania,

gives the unparalleled comfort of use and its su-

a perfekcyjne wykończenie uwydatnia precyzję

perior finish brings out the precision of design.

designu. Kolekcja Cadence składa się z trzech

The Cadence Collection includes three counter-

umywalek nablatowych.

top washbasins.

projektant | designer: Bartłomiej Pawlak, Łukasz Stawarski MARMITE Sp. z o.o. Zakrzewo, Polska | Poland www.marmite.eu

35


Przestrzeń BIUROWA | OFFICE space

biurko vogel

Vogel desk

Biurko Vogel to klasyczny model, w którym

Vogel desk model employs classical featuresIn

skośne szuflady komponują się z nogami, a ca-

this piece of furniture slanted drawers blend

łość zyskuje lekki wygląd. Proste linie i smukłe

with the legs making the whole structure look

proporcje stworzą w domu stylową atmosferę

lightweight. Straight lines and slender propor-

a staranne wykończenie z każdej strony pozwala

tions aim at creating stylish atmosphere at

ustawić biurko w dowolnej części pokoju. Vogel

home. Painstakingly neat finish, however, lets

to najlepiej wykorzystany kącik domowy, prak-

you place the desk in every corner of your liv-

tyczne biurko, które pomoże w pracy i nauce lub

ing space. Vogel is the best piece of furniture to

przysłuży się jako toaletka.

fill your little corner as efficient as possible. The

Minimalistyczna forma to wizytówka borcas.

desk which is itself practical in nature, can also

W biurku Vogel oznacza to tylko niezbędne ele-

be used as a dressing table. A purely minimalist

menty i nic poza tym. Szuflady posiadają prak-

form is the trademark of borcas. It means that

tyczne przegródki, które ułatwiają utrzymanie

in Vogel desk there is only place for absolutely

porządku.

vital elements and for nothing else. Drawers are also equipped with practical pigeon holes that make it easy to keep this space well ordered and tidy.

projektant | designer: Kinga Smardz-Gawłowska BORCAS Ostrów Wielkopolski, Polska | Poland www.borcas.eu

36

TOP DESIGN I TOP DESIGN


Przestrzeń BIUROWA | OFFICE space

HUSH Work

HUSH Work

HUSH Work to nowe podejście do pracy indy-

HUSH Work is a new approach to individual

widualnej. Dzięki temu rozwiązaniu możesz

work. With this solution, you can effectively cre-

w efektywny sposób wygospodarować w swo-

ate a place to concentrate in your space. HUSH

jej przestrzeni miejsce do pracy w skupieniu. Po-

Work takes up only as much space as two desks.

wierzchnia zajmuje jedynie tyle miejsca co dwa

Thanks to this, you can optimise open-plan envi-

biurka, dzięki temu bez zbędnych i kosztowa-

ronments and gain a comfortable place to work

nych prac remontowych, zyskujesz komforto-

without unnecessary and expensive renovation.

we miejsce do pracy optymalizując open space.

All necessary comforts are provided – lighting,

Komfort pracy jest zapewniony przez niezbęd-

sound insulation, electrification and the ability

ne funkcjonalności dostosowane do potrzeb jak:

to mount a speaker. An additional advantage is

oświetlenie, izolacja akustyczna, elektryfikacja

the mobility of the HUSH Work booth, provid-

oraz możliwość zamontowania głośnika. Dodat-

ing maximum flexibility

kową zaletą systemu jest jego mobilność.

projektant | designer: Mikomax Smart Office MIKOMAX Sp. z o.o. Sp. K. Łódź, Polska | Poland www.mikomaxsmartoffice.pl

37


Przestrzeń BIUROWA | OFFICE space

Tree Screen

Tree Screen

Tree screen to innowacyjna koncepcja popra-

The Tree Screen is an innovative concept that

wiająca akustyczne właściwości w miejscach

enhances acoustic comfort in places with high

o dużym natężaniu hałasu. Inspiracja wzoru

noise levels. The inspiration comes straight from

pochodzi z natury. Jako element małej archi-

nature. As an element of small architecture, it

tektury odgrywa rolę zarówno akustyczną jak

plays both acoustic and flexible roles in an of-

i estetyczną w pomieszczeniach biurowych czy-

fice, making the surroundings more pleasant

niąc otoczenie przyjemniejszym i przyjaznym

and user-friendly.

dla użytkownika.

projektant | designer: Redo Design MIKOMAX Sp. z o.o. Sp. K. Łódź, Polska | Poland www.mikomaxsmartoffice.pl

38

TOP DESIGN I TOP DESIGN


Przestrzeń BIUROWA | OFFICE space

System mebli akustycznych SoundRoom

SoundRoom system SoundRoom from NOTI is an original and innovative system of office furniture. It comprises

Oryginalny i innowacyjny system SoundRoom

a range of complementary solutions which

NOTI to kolekcja komplementarnych rozwiązań,

make it possible to compose a landscape of the

dająca możliwość przestrzennego i akustycz-

contemporary office with a focus on spatial and

nego komponowania pejzażu współczesne-

acoustic aspects. SoundRoom integrates an in-

go biura. W projekcie połączono innowacyjną

novative acoustic panel technology with the

technologię konstrukcyjną płyt akustycznych

sound-diffusing geometry drawing on solutions

z rozpraszającą dźwięk geometrią odwołują-

that are used in recording studios. The systemic

cą się do rozwiązań stosowanych w studiach

design consisting of a variety of mobile acoustic

nagraniowych. Systemowy projekt przegród

screens makes it possible to deliver an array of

pozwala na zagospodarowanie wielu funkcjo-

functionalities required for work, and to create

nalności potrzebnych do pracy oraz kreowania

an architectural context for furniture.

kontekstu architektonicznego dla umeblowania.

NOTI’s SoundRoom is designed for open office

Kolekcja przeznaczona jest do otwartych prze-

spaces which make use of ICT technologies and

strzeni o charakterze biurowym, w których

new systems for organizing work and rest. The

wykorzystywane są technologie informacyjno-

collection supports workers in the management

-komunikacyjne oraz nowe systemy organizacji

of their time.

pracy i wypoczynku.

projektant | designer: Tomek Rygalik NOTI Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne, Polska | Poland www.noti.pl

39


OGRÓD | GARDEN

Narzędzia pielęgnacyjne Pastel

Garden caretools Pastel

Narzędzia do pielęgnacji roślin ogrodowych

Care tools for garden and potted plants are dis-

i doniczkowych wyróżniają się harmonijnym

tinguished by their harmonious, beautiful and

i przyjaznym kształtem. Wpisują się w obecny

user-friendly shape, referring to hygge lifestyle.

trend hygge, co jest unikatowe w kategorii na-

The colours refer to nature: water and soil.

rzędzi ogrodowych. Kolory nawiązują do natury:

Thanks to using anthropometric data and ergo-

wody i ziemi. Produkty wpasowują się w kate-

nomic and oval cross-section of the handle they

gorię współczesnej miejskiej uprawy roślin, są

fit to users’ different hand shapes. The matt sur-

zaprojektowane dla użytkowników którzy dba-

face has a pleasant effect on the touch and en-

ją o swoje otoczenie i uprawa roślin jest częścią

sures very good adhesion. Products don’t have

ich stylu życia. Ergonomiczna owalna rączka

any nooks or difficult to reach spots for easy

poprawia komfort pracy. Są one łatwe w uży-

cleaning. The precise construction contributes

ciu dzięki zbalansowanemu środkowi ciężkości.

to mechanical stress resistance and enables for

Narzędzia z pozoru delikatne są wytrzymałe

the smallest possible use of raw materials and

dzięki wykorzystaniu kompozytu z włóknem

minimizing of injection moulds.

szklanym. Matowa faktura jest przyjemna w dotyku i umożliwia pewny chwyt. Brak zakamarków oraz szczelin docenią wszyscy ci, którzy po skończonej pracy będą je czyścić.

projektant | designer: KABO & PYDO design studio Cell-Fast Sp. z o.o. Stalowa Wola, Polska | Poland www.cellfast.com.pl

40

TOP DESIGN I TOP DESIGN


oŚwietlenie | Lighting

Lampa Sunray

Sunray lamp

Lampa Sunray to maximum światła w minima-

The Sunray lamp is the maximum amount of

listycznej formie. Impulsem do jej stworzenia

light in a minimalistic form. This lamp was cre-

była potrzeba wprowadzenia do naszych do-

ated to answer the need to provide our homes

mów światła o parametrach jak najbardziej

with light that was as close to natural sunlight as

zbliżonych do naturalnego. Dzięki zastosowa-

possible. By using a linear light source, we have

niu liniowego źródła światła uzyskaliśmy duże,

achieved a large, bright and evenly lit work-

jasne, równomiernie oświetlone miejsce pracy.

space. The highly-adjustable (height, angle of

Szeroki zakres regulacji (wysokość, kąt nachy-

the lamp bowl, rotation of the light housing

lenia klosza, obrót klosza wokół własnej osi,

around its axis, light intensity) lamp provides

zmiana natężenia jasności) daje nieograniczony

wide range of settings and helps to meet needs

wachlarz ustawień oraz łatwość dostosowania

of any user. We use durable materials – ano-

do indywidualnych potrzeb użytkownika. Stosu-

dized aluminium and steel – in order to create

jemy trwałe materiały – anodowane aluminium

solid and enduring products. The Lumeline laps

oraz stal, ponieważ tworzymy przedmioty solid-

are a marriage of functionality, modern design

projektant | designer: Robert Sarlej

ne i trwałe. Lampy marki Lumeline to efekt połą-

and discrete elegance.

LUMELINE

czenia funkcjonalności, nowoczesnego designu

Wólka Radzymińska, Polska | Poland

i dyskretnej estetyki.

www.lumeline.com

41


ELEMENTY WYPOSAŻENIA i WYKOŃCZENIA WNĘTRZ | Interior equipment and interior fittings

Kolekcja ściennych paneli akustycznych

Collection of acoustic wall panels

Kolekcja ściennych paneli akustycznych Fluffo

The collection of Fluffo acoustic wall panels is

to system składający się z 5 obiektów. Wszyst-

a system built of 5 elements/objects. All of them

kie zostały zaprojektowane tak, aby można

have been designed in a way allowing multiple

je było dowolnie ze sobą zestawiać, obracać

possibilities of assembly. The character and

i zamieniać miejscami. Charakter i oryginalność

uniqueness of the collection is emphasised by

kolekcji podkreślają ścięte krawędzie poszcze-

the bevelled edges of each of its elements. The

gólnych elementów panelu, uzyskane dzięki

form of the collection is simple, focused on col-

unikalnemy systemowi cięcia pianki poliureta-

our and detail, in line with the basic principles

nowej. Forma kolekcji jest prosta, skupiająca się

of the neo-plastic composition. The copper ele-

na kolorze i detalu, nawiązująca do podstawo-

ment within is the soul of the object, it naturally

wych zasad kompozycji neoplastycznej. Element

complements the geometrical character of the

miedziany jest duszą obiektu, naturalnie uzupeł-

shape. It emphasizes the multi-layered nature

nia geometryczny charakter kształtu. Podkreśla

of the composition, and its geological character

wielowarstwowość kompozycji, jej geologiczny

both metaphorically and physically.

charakter zarówno metaforycznie jak i fizycznie.

projektant | designer: Joanna Kabala FLUFFO FABRYKA MIĘKKICH ŚCIAN Warszawa, Polska | Poland www.fluffo.pl

42

TOP DESIGN I TOP DESIGN


MATERIAŁY I KOMPONENTY | materials and components

Flix

Flix

Flix reprezentuje trend tworzenia dekorów,

Flix represents the trend of creating decors that

które wyglądają jak rzemieślnicze, jednostko-

look like handicraft. Thick braided texture does

we rękodzieło. Plecionka o grubej fakturze nie

not associate with mass furniture production

kojarzy się w ogóle z przemysłową produkcją

at all. Flix looks good on the outside as well as

mebli. Prezentuje się świetnie jako wypełnienie

inside cabinets. Another advantage of Flix are

frontów i wnętrze szaf. Dodatkowym atutem

the colors – faded, desaturated and resembling

Flixa są kolory – wypłowiałe, zdesaturowane,

natural fibers.

przypominające naturalne włókna.

projektant | designer: Impress Surfaces Design Team IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o. Ełk, Polska | Poland www.impress.biz

43


MATERIAŁY I KOMPONENTY | materials and components

3I PEARL

3I PEARL

Metaliczne Uni Dekory ze specjalnym, wręcz

Metallic Uni Decors with a special, almost per-

doskonałym, efektem kolorystycznym. Kolory

fect, colour effect. RGB colours are associated

RGB są kojarzone z ekranami lub wyświetlacza-

with television screens or displays, we have

mi telewizyjnymi, my postanowiliśmy pokazać

decided to show their uniqueness on furniture

ich wyjątkowość na dekorach meblowych.

decors.

Po dwuletnim okresie rozwoju firma Interprint

After two years of the product development,

i firmy Merck i Arcolor wspólnie opracowały

Interprint as well as Arcolor and Merck compa-

specjalną koncepcję drukowania dekorów. Red

nies have jointly devised a special concept for

Green Blue – te kolory, obecne na rynku, my

printing decors. Red Green Blue – these col-

ulepszyliśmy o dodatkowy aspekt zwiększo-

ours, already existing on the market, have been

nej odporności na światło, silniejszego efektu

improved with additional aspects: increased re-

blasku oraz personalizowanego przez klienta

sistance to light, stronger glow effect and finish-

wykończenia. Perłowy papier po nałożeniu wy-

es that are personalized by the customer. Pearl

branej struktury, może tworzyć zupełnie różne,

paper, after application of a selected surface fin-

unikatowe efekty np. wygląd błyszczącej blachy,

ish, may form a totally different, unique effects,

powierzchnię metaliczną ze strukturą drewno-

e.g. appearance of a shiny sheet metal, a metal

podobną i inne.

surface with a wood-like structure or other.

projektant | designer: Interprint Product Management INTERPRINT POLSKA Sp. z o.o. Ozorków, Polska | Poland www.interprint.com

44

TOP DESIGN I TOP DESIGN


MATERIAŁY I KOMPONENTY | materials and components

Aurora

Aurora

Inspirowana metalowymi trendami, walcowana

Inspired by metal trends, a cold-rolled steel

na zimno stalowa płyta ze śladami procesu ob-

plate with traces of the surface treatment pro-

róbki na powierzchni, to dekor Aurora. Zasto-

cess... – it is Aurora decor. The colour transitions

sowane tu przejścia kolorystyczne o chłodnej

of a cool tonality that have been used here re-

tonacji przypominają zorzę polarną.

semble the Northern Lights.

Folia finish jest przeznaczona do aplikacji na

The finish foil is applied on the wood-based pan-

płytach drewnopochodnych stosowanych do

els which are used in production of furniture

produkcji mebli i drzwi. Najnowsza technologia

and doors. The latest coating technology means

lakierowania sprawia, że na powierzchni folii

that the pores on the surface of the film are not

pory są nie tylko widoczne, ale również dosko-

only visible, but also perfectly noticeable to the

nale wyczuwalne w dotyku. Rynek oferuje obec-

touch. Presently, the market offers paper that

nie papiery wyglądające jak blacha, nam udało

looks like a sheet metal, and we have managed

się osiągnąć efekt podpalanej od spodu blachy,

to achieve the effect of a sheet metal burning

mieniącej się wieloma kolorami.

from underneath, sparkling with many colours.

projektant | designer: Zespół projektowy Interprint INTERPRINT POLSKA Sp. z o.o. Ozorków, Polska | Poland www.interprint.com

45


MATERIAŁY I KOMPONENTY | materials and components

Barcelona Dekor imitujący naturalny marmur

Barcelona Decor imitating natural marble

Zdumiewająco odmienny od klasycznie postrze-

Amazingly different from the classically per-

ganego marmuru. Ukazuje piękno natury w całej

ceived marble. It shows the beauty of nature in

jej okazałości. W myśl zasady „less is more” pre-

all its glory. According to the “less is more” prin-

zentujemy go w tak pożądanym teraz wykończe-

ciple, we present it in such a desired a matte fin-

niu matowym, co podkreśla jego nowoczesność

ish, which emphasises its modernity and mass

i masowe zastosowanie.

application.

Barcelona doda niepowtarzalnego wyglądu każ-

Barcelona will add a unique look to any room

demu pomieszczeniu, w którym zawsze będzie

where it will always play the first fiddle. The

grać pierwsze skrzypce. Dekor dostępny jest

decor can be successfully used in spaces that

w kolekcji digital VISIONS i może być z powo-

are not friendly to natural marble because of its

dzeniem stosowany w przestrzeniach, które nie

delicacy. The decor in the mirror reflection ver-

są przyjazne naturalnemu marmurowi ze wzglę-

sion, whose size of the unique pattern reaches

du na jego delikatność. W wersji lustrzanego

5,5 m2, can also be used as a touch in offices

odbicia, którego wielkość niepowtarzalnego

or hotel receptions. Barcelona is our hit of the

wzoru sięga 5,5 m2 może również być zastoso-

year! It arouses emotions similar to experienc-

wany jako akcent w biurze czy hotelowej recep-

ing an amazing piece of art. It is distinguished by

cji. Barcelona to nasz tegoroczny hit! Wzbudza

a great reproduction of nature, obtained thanks

emocje podobne to przeżywania zdumiewające-

to digital printing.

go dzieła sztuki.

projektant | designer: Schattdecor Design Schattdecor AG Thansau, Niemcy | Germany www.schattdecor.com

46

TOP DESIGN I TOP DESIGN


MATERIAŁY I KOMPONENTY | materials and components

Seria zestawów kołowych LINEA

SERIES OF LINEA CASTORS

Seria zestawów kołowych LINEA, to wielokrot-

Series of LINEA castors are award-winning

nie nagradzane produkty. Odznaczające się naj-

products. They are characterized by the high-

wyższą klasą jakości i ekskluzywnym wzornic-

est class of quality and exclusive design. They

twem. Dostępne są we wszystkich wariantach

are available in all colors. That is suitable so-

kolorystycznych. Stanowią odpowiednie rozwią-

lution for every application, for example for

zanie do każdego zastosowania np.: do mebli do-

home furniture, office and professional use in

mowych oraz przeznaczonych do użytku zbioro-

institutional facilities, as well for medical de-

wego, biurowego i profesjonalnego w obiektach

vices and equipment. The LINEA series are fully

instytucjonalnych, a także do urządzeń i apara-

customized products. By using a laser engraver

tury medycznej. Seria LINEA to w pełni persona-

or a colored print, we can apply a logo and other

lizowane produkty. Techniką laserowego grawe-

graphics, which can be embedded on any part

ru lub kolorowym nadrukiem, możemy nanieść

of castor. The LINEA products family includes

logo oraz inną grafikę, która może być osadzona

wheels with identical design and colors with

na dowolnej części. Rodzina produktów LINEA,

diameters of 50 mm, 65 mm, 75 mm, 100 mm,

obejmuje koła o identycznym designie i kolo-

125 mm and 150 mm, thanks to this designers

rystyce o średnicach 50 mm, 65 mm, 75 mm,

gain wide possibilities in use of wheels with the

100 mm, 125 mm oraz 150 mm, dzięki temu pro-

same look for devices with different overall di-

jektanci zyskują szerokie możliwości w zastoso-

mensions, weights and mobility requirements.

waniu kół o tym samym wyglądzie do urządzeń o różnych gabarytach, ciężarach i wymaganiach dotyczących mobilności.

projektant | designer: Winfried Venne z pracowni G&V Design TENTE Sp. z o.o. Czerwonak k. Poznania, Polska | Poland www.tente.pl

47


MATERIAŁY I KOMPONENTY | materials and components

SILVERTEX®

SILVERTEX®

SILVERTEX ® jest jednym z najbardziej popu-

SILVERTEX ® is one of the most popular and

larnych i wszechstronnych w zastosowaniu

versatile patterns at SPRADLING that includes

wzorów w kolekcji SPRADLING, zawierającym

a wide range of 43 colours that spark your im-

43 różne kolory, które pobudzają wyobraźnię.

agination.

SILVERTEX® posiada bogatą teksturę opraco-

SILVERTEX® has a rich texture developed with

waną za pomocą unikalnej technologii wytłacza-

Spradling’s unique embossing technology that

nia firmy SPRADLING, która wiernie odzwier-

replicates the look of a fine, woven linen.

ciedla wygląd najlepszej jakościowo wełnianej

A subtle texture, indistinguishable from real

tkaniny.

fabric, with one exception. . . Superior Perfor-

Subtelna faktura, niemożliwa do rozróżnienia

mance regarding Abrasion, Stain Resistance and

od faktycznej tkaniny, z jednym tylko wyjąt-

Antibacterial Protection.

kiem… wyjątkową odpornością na ścieranie,

Whether indoor or outdoor applications – the

odpornością na zaplamienie oraz ochroną an-

high performance upholstery coated fabric SIL-

tybakteryjną.

VERTEX® combine technical characteristics and

Stosowana zarówno we wnętrzach jak i na ze-

is the perfect all-rounder.

wnątrz – najwyższej jakości powlekana tkanina tapicerska SILVERTEX® łączy w sobie parametry techniczne wraz z wszechstronnym zastosowaniem.

projektant | designer: Spradling Group SPRADLING GROUP Lüneburg, Niemcy | Deutschland www.spradling.eu

48

TOP DESIGN I TOP DESIGN


dziecko | child

Zestaw (małego) Szefa Kuchni

(Little) Chef Set

To dla dzieci radość odkrywania nowych umie-

Brings children the joy of discovering new skills

jętności i smakowania ich efektów. Do zabawy

and tasting their effects. It is worthwhile involv-

warto włączyć także pozostałych członków ro-

ing also other family members in the game, be-

dziny, bo wspólne gotowanie (i jedzenie) to do-

cause cooking (and eating) together is pure fun!.

piero jest frajda! Zestaw zawiera wszystko co,

The set includes everything that one may need:

potrzebne: od składników dania, przez czapkę

starting from the dish ingredients, chef’s tradi-

i fartuch po książkę z przepisami. Z pewnością

tional hat and apron, and ending with a recipe

zachwyci dzieciaki – został stworzony specjalnie

book. That will surely delight all kids! The Cook-

dla nich. I to widać, chociażby w Książce kuchar-

book, for instance, contains no unnecessary

skiej, pozbawionej zbędnych tekstów, które za-

text as it has been replaced by understandable

stąpiły przykuwające uwagę, zrozumiałe grafiki.

graphic images. What is most important – dish

Co ważne dla małych Szefów kuchni – przygo-

preparation is extremely easy. And the effects?

towanie dania jest niezwykle proste. A efekty?

Yummy! “The way to anyone’s heart is through

Mniam! „Przez żołądek do serca” – to przysło-

their stomach” – these words of wisdom per-

wie doskonale definiuje tę edukacyjną „zabaw-

fectly define this educational “toy”, owing to

kę”. Dzięki niej trafiamy przez gotowanie do ser-

which we get to the child’s (and the entire fam-

ca dziecka. I całej rodziny.

ily’s) heart through cooking.

projektant | designer: Maciej Nawrocki, Paweł Kozakowski GOODAGENCY Poznań, Polska | Poland www.goodagency.pl

49


VIVA light 2018 Pomiędzy kontrastami In between contrasts

Partnerzy | Partners:

Slamp, Emandes, Melogranoblu, Quasar, Ligne Roset, Secto Design, Nyta, Barrisol, Next, Original BTC, Villeroy & Boch Lighting, Fontini, Font Barcelona, Tal, Lithoss Partnerzy ekspozycji exhibition Partners:

Hurst & Lech by Barrisol, Osram, Freifrau, Janua Organizatorzy | Organizers:

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Emandes Kurator | curator:

Małgorzata Ratajczak www.vivalight.pl

50

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


Pomiędzy kontrastami Pomiędzy czernią a bielą, światłem a ciemno-

dzięki otwartości na tego typu projekty. Reali-

ścią, sztuką a designem, obrazem a obiektem,

zacja jest całkowicie eksperymentalna. Będą

delikatnością a siłą, konwencją a prowokacją,

to pierwsze fotografie artysty drukowane w tej

dystansem a zaangażowaniem. Wieloznaczne

technologii podświetleń jedno i dwupłaszczy-

kontrasty są myślą przewodnią tegorocznej

znowych,a także na panelu akustycznym.

wystawy VIVA light. Ekspozycja zestawia design

Nie mniejszą atrakcją wystawy będą najnowsze

oświetleniowy ze sztuką, czarno-białe fotogra-

realizacje Studia Job zaprojektowane dla Slamp,

fie łamiącego konwenanse artysty, Szymona

którzy do historycznego arcydzieła marki, na

Brodziaka z ekstrawaganckimi pełnymi kolo-

formę lampy wyprodukowanej po raz pierwszy

rów i alegorii realizacjami Studia Job. Zaprojek-

w latach dziewięćdziesiątych nanieśli swoją po-

towana jest na planie kwadratu i konsekwentnie

etycką ikoniczną semantykę.

utrzymana w czarno – białej kolorystyce stano-

Studio Job stanowi duet projektantów, Job

wi czyste tło do prezentacji artystów i designe-

Smeets i Nynke Tynagel. Można ich określić,

rów. Styl galeryjny podkreślą plakaty i fotografie

jako pionierów kultury współczesnej, którzy

zawieszone na ścianach, które będą towarzyszy-

zmieniają powszechne postrzeganie sztuki i de-

ły odpowiednio dobranym kolekcjom lamp.

signu. Poruszają się w duchu renesansu, a swój

Centralnym punktem wystawy będą wielkofor-

styl definiują jako „New Gothic” Zaprojekto-

matowe podświetlane płaszczyzny z nadruko-

wane przez nich przedmioty, to przełamujące

wanymi fotografiami Brodziaka, które właśnie

stereotypy nowe opowieści. Projektanci two-

powstają dzięki współpracy z firmą Normalu

rzą dzieła sztuki, czerpiąc przy tym z klasyczne-

Barrisol i pod patronatem VIVA light.

go, popularnego oraz współczesnego designu

Szymon Brodziak, to uznany na świecie fotograf

oraz sztuk wizualnych. W projektach zmierza-

z Poznania. To pierwszy Polak i najmłodszy ar-

ją w kierunku czegoś nowego, a jednocześnie

tysta, którego prace zostały wystawione w Mu-

starają się, by ich idee były przyswajane przez

zeum Fotografii – Fundacji Helmuta Newtona

odbiorców bez względu na granice geograficz-

w Berlinie. Za swoje zdjęcia otrzymał wiele pre-

ne. W swojej pracy projektanci koncentrują się

stiżowych nagród w kraju i zagranicą m.in. Prix

na dostarczaniu jedynych w swoim rodzaju i ni-

de la Photographie Paris 2016 czy Fashion TV

gdy wcześniej nie widzianych produktów, któ-

Photographers Awards 2013. Z wykształcenia

re łączą sztukę z projektowaniem i redefiniują

jest ekonomistą, ale z pasji fotografem. Od kilku

obszar pomiędzy tymi dwoma światami. Job

lat konsekwentnie rozwija sieć autorskich gale-

Smeets będzie gościem areny DESIGN i razem

rii fotografii – Brodziak Gallery, które znajdują

z dyrektorem artystycznym Slamp, Luca Mazza

się w przeszklonych kontenerach w Poznaniu

opowiedzą o przebiegu procesu projektowego

i Warszawie. Jego motto brzmi: „Jesteś tym,

Na wystawie zaprezentujemy oświetlenie na-

co widzisz.” Tworzy prowokacyjne obrazy peł-

stępujących marek: Slamp, Emandes, Melogra-

ne dramaturgii, obok których nikt nie przejdzie

noblu, Quasar, Ligne Roset, Secto Design, Next,

obojętnie.

Nyta, Barrisol, Original BTC, Villeroy & Boch

Marka Barrisol została stworzona w 1975 roku

Lighting oraz marki Fontini, Tal, Lithoss. Partne-

i cały czas dba o innowacyjność, między innymi

rem wystawy jest firma Hurst & Lech by Barri-

Partnerzy | Partners:

sol, Osram, Freifrau, Janua.

51


In between contrasts

52

Between black and white, light and darkness,

The brand Barrisol was established in 1975 and

arts and design, a picture and an object, deli-

still continues to focus on innovation thanks to,

cacy and strength, convention and provocation,

among other things, its openness onto such pro-

distance and involvement; multiple contrasts

jects. The project is purely experimental. These

are the leading motive of this year’s VIVA light.

will be the first photographs of the artist printed

Its exposition is where design is paired with art,

in the technique of single and double-layer illu-

black-and-white photographs taken by Szy-

minations, as well as on an acoustic panel.

mon Brodziak, an artist who violates conven-

Another attraction of the exhibition will be the

tions, are paired with extravagant and full of

latest productions by the Job Studio designed

colors and allegories projects by the Job Stu-

for Slamp, whose authors geared the historic

dio. Designed on a square and maintained in

masterpiece form of a lamp dating back to the

black and white colors, the exposition is a pure

1990s with their poetic iconic semantics.

background to the presentations of artists and

The Job Studio is a designer duo composed of

designers. A gallery-like styling is emphasized

Job Smeets and Nynke Tynagel. They can be

by posters and photographs hung on the walls,

described as pioneers of the contemporary cul-

which will complement appropriately selected

ture who are transforming the common under-

collections of lamps.

standing of arts and design. They move within

Large-size illuminated layers featured with pho-

Renaissance, however define their style as “New

tographs by Brodziak will constitute the central

Gothic”. The items they have designed write

point of the exhibition. The photographs are be-

new stories, which are breaking stereotypes.

ing taken thanks to cooperation with Normalu

The designers create works of art based on clas-

Barrisol, under the patronization of VIVA light.

sical, popular and contemporary design and vis-

Szymon Brodziak is a world-renown photogra-

ual arts. Their designs aim at something new, yet

pher from Poznan. He is the first Pole and the

try to ensure that their ideas can be absorbed

youngest artist whose works have been exhib-

regardless of geographical boundaries. In their

ited in the Museum of Photography – Helmut

work, the designers focus on delivering unique

Newton’s Foundation in Berlin. His photo-

and before-unseen products that combine arts

graphs have been presented with many exclu-

with design and redefine the area between the

sive awards at home and abroad, including Prix

two worlds. Job Smeets will be a guest of DE-

de la Photographie Paris 2016 and Fashion TV

SIGN arena and together with Luca Mazza, the

Photographers Awards 2013. He is an econo-

artistic director of Slamp, will talk about the de-

mist by education, but his passion is photogra-

sign process.

phy. For a few years he has been consistently

The exhibition will feature lighting by the

developing a network of original photography

following lighting brands: Slamp, Emandes,

galleries – the Brodziak Gallery, which are lo-

Melogranoblu, Quasar, Ligne Roset, Secto De-

cated in glass containers in Poznan and Warsaw.

sign, Next, Nyta, Barrisol, Original BTC, Villeroy

His motto says: “You are what you see”. He cre-

& Boch Lighting and Fontini, Tal, Lithoss. The ex-

ates provocative pictures full of drama, which

hibition is partnered by Hurst & Lech by Barri-

you cannot stay indifferent to.

sol, Osram, Freifrau, Janua.

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


> SLAMP Charlotte, projekt | design: Doriana and Massimiliano Fuksas, www.slamp.com

> Secto Design Petite 4600, projekt | design: Seppo Koho, www.sectodesign.fi

> next Cosmo, projekt | design: Constantin Wortmann, www.next.design

> Nyta “Pretty wide”, “Pretty long”, “Pretty small” projekt | design: jjoo design, NYTA, www.nyta.eu

53


> slamp The Lighting Archives of Studio Job projekt | design: Studio Job, www.slamp.com

> Lithoss, www.lithoss.be

> OriGINAL BTC Fin, projekt | design: Original BTC, eu.originalbtc.com

54

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


> LIGNE ROSET Bloom, projekt | design: Hiroshi Kawano, www.ligne-roset.com

> NEXT Blubb min black-white projekt | design: Constantin Wortmann, www.next.design

> Fontini Casa Decor, www.fontini.com

> Emandes Candle, projekt | design: Małgorzata Ratajczak i Sebastian Szlabs, www.emandes.com

55


> FREIFRAU, www.freifrau.eu, JANUA, www.janua-moebel.com, IMM Messefotos > FONT BARCELONA, www.fontbarcelona.com

> QUASAR Drop, projekt | design: Jan Pauwels, www.quasar.nl

> Emandes Atomic Lighting Tubes projekt | design: Małgorzata Ratajczak i Sebastian Szlabs, producent: www.emandes.com

56

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


> SECTO DESIGN Teelo, projekt | design: Seppo Koho, www.sectodesign.fi

> BARRISOl® LOVEGROVE®, Manta, projekt | design: Ross Lovegrove, www.barrisol.com

> LITHOSS Squares 4T

> slamp Cordoba, projekt | design: Daniel Libeskind, www.slamp.com

57


www.szymonbrodziak.com

Szymon Brodziak (ur. 1979) – uznany na świecie fotograf z Poznania; najmłodszy artysta, którego prace zostały wystawione w Muzeum Fotografii – Fundacji Helmuta Newtona w Berlinie. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w kraju i zagranicą m.in. Prix de la Photographie Paris 2016 czy FashionTV Photographers Awards 2013. Z wykształcenia ekonomista – z pasji fotograf. Od kilku lat konsekwentnie rozwija sieć autorskich galerii fotografii – Brodziak Gallery, które znajdują się w przeszklonych kontenerach w Poznaniu i Warszawie. Jego motto brzmi: „ Jesteś tym, co widzisz.” Szymon Brodziak (born 1979) – an internationallyacclaimed photographer from Poznan; the youngest artist whose works have been exhibited in the Museum of Photography – Helmut Newton’s Foundation in Berlin. Granted with many exclusive awards at home and abroad, including Prix de la Photographie Paris 2016 and Fashion TV Photographers Awards 2013. He is an economist by education, but his passion is photography. For a few years he has been consistently developing a network of original photography galleries – the Brodziak Gallery, which are located in glass containers in Poznan and Warsaw. His motto says: “You are what you see”.

58

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


STUDIO JOB for SLAMP www.studiojobgallery.com

Studio Job na formę lampy marki SLAMP wyprodukowanej po raz pierwszy w latach dziewięćdziesiątych nanieśli swoją poetycką ikoniczną semantykę. Na wystawie VIVA light będzie zaprezentowana całą kolekcja 7 lamp Studio Job were put on the form of a lamp of SLAMP dating back to the 1990s with their poetic iconic semantics. The entire collection of 7 lamps will be presented at the VIVA light exhibition

59


DOBROTEKA

DOBROTEKA

DOBROTEKA w bieżącym roku ponownie pre-

In current year DOBROTEKA presents out-

zentuje efekty trzech z wielu działań jakie reali-

come tree, of many projects completed in 2017

zowała w 2017 roku – plener rzeźbiarski, warsz-

– open-air sculpture workshop, furniture work-

taty meblarskie i rozwój kolekcji DO_M.

shop, and development of DO_M brand.

Marka DO_M powstała z potrzeby wykorzysta-

DO_M brand was created because we wanted to

nia potencjału polskich projektantów i polskich

use the potencial of polish designers and manu-

producentów od lat współpracujących z Dobro-

facturers. This brand is answear for people who

teką. Zastanawialiśmy się jakie powinny być na-

likes to create interiors in their own way. We

prawdę dobre meble dla osób, które lubią zmie-

prepared for them simple solutions with good

niać wystrój swoich mieszkań, urządzać je po

prices.

swojemu. Postawiliśmy na funkcjonalne proste rozwiązania za rozsądną cenę.

DOBROTEKA Dobrodzień, Polska ♩ Poland www.dobroteka.pl

60

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


SPOTKANIE w kontekście międzypokoleniowym

MEETING with an intergenerational context

Zaskakujące efekty 17. PE-P.

A surprising result of 17. PE-P.

Wulkan pomysłów kreatywnych studentów

A flurry of creative ideas from UAP students

UAP zrealizowanych we współpracy z produ-

realized in cooperation with manufacturers –

centami – partnerami PE-P. Przełomowe roz-

the PE-P partners. Groundbreaking functional

wiązania funkcjonalne do mieszkań i biur oraz

solutions for flats and offices, as well as new

nowe wzory cyfrowe.

digital designs.

Otwarcie wystawy połączone z prezentacją

Grand opening of the exhibition combined

projektów: wtorek 6.03.2018. godz.15.00

with the presentation of the projects: Tuesday

Partnerzy 17. edycji PE-P:

6.03.2018. at 15:00.

STOLKAR / SWISS KRONO / SCHATTDECOR

Partners of the 17. Edition of PE-P:

/ REHAU

STOLKAR / SWISS KRONO / SCHATTDECOR

Partnerzy wystawy:

/ REHAU

RIDEX / MELIŃSKI MINUTH / FRANKE

Partners of the exhibition: RIDEX / MELIŃSKI

Patronat medialny:

MINUTH / FRANKE

BIZNES meble

Media partner: BIZNES meble.pl

Organizator: Uniwersytet Artystyczny w Po-

Organized by: University of Fine Arts in Poznań

znaniu Pracownia Programów Edukacyjnych

Studio of Educational Programs and Coop-

i Współpracy z Przemysłem / prof. Katarzyna

eration with Industry / professor Katarzyna

Laskowska, asystent Joanna Lisiecka

Laskowska, assistant Joanna Lisiecka www.uap.edu.pl facebook.com/pracownia.PEP

61


Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Association of Industrial Designers

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysło-

The Association of Industrial Designers has ex-

wych istnieje od 1963 roku.

isted since 1963. It includes approx. 100 mem-

Skupia ok. 100 członków-profesjonalistów

bers, professional designers from various parts

w dziedzinie projektowania, z różnych ośrod-

of Poland. The Association has been a member

ków w Polsce. SPFP należy do BEDA – Bureau

of BEDA since 2005.

of European Design Associations (od 2005 r.)

Its aims are: affiliation of designers to promote

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności

and disseminate the role of design in environ-

zrzeszanie projektantów wzornictwa dla pro-

ments representing research and development,

mowania i upowszechniania roli projektowania

management, manufacturing, marketing and

form przemysłowych w środowiskach repre-

consumer representatives; attention to the high

zentujących działalność badawczo-rozwojo-

level of creativity and ethic among designers; to

wą, zarządzanie, wytwórczość, marketing oraz

ensure fair participation of this field in the de-

przedstawicieli konsumentów; dbałość o wyso-

velopment of material culture in the country

ki poziom twórczy i etyczny projektantów form

based on market economy; articulating opinions

przemysłowych, celem zapewnienia właściwe-

on matters of professional practice and regula-

go udziału tej dziedziny w kształtowaniu kultury

tions related to the profession protection.

materialnej kraju w warunkach gospodarki ryn-

“SPFP – PIN IT – Generations” is the title of

kowej; opiniowanie i wypowiadanie się w spra-

the exhibition in 2018. It presents 6 decades

wach dotyczących praktyki zawodowej oraz

of activity of Polish designers – represented by

uregulowań prawnych związanych z ochroną

works of the 6 designers, from various design

zawodu.

areas: cars, electronic equipment, furniture,

Wystawa w roku 2018 jest zatytułowana: SPFP

lighting, toys.

pin-it! GENERATIONS. Prezentuje 6 dekad aktywności polskich projektantów – reprezentowanych poprzez prace 6-ciu designerów, z różnych obszarów wzornictwa: samochody, rtv, meble, oświetlenie, zabawki.

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych Warszawa, Polska | Poland www.spfp.org.pl

62

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


Wystawa start-DESIGN!-Up

start-DESIGN!-Up exhibition

Po raz pierwszy podczas arena DESIGN zapre-

For the first time at arena DESIGN. The exhibi-

zentowane zostaną ciekawe start-upy z Polski,

tion will showcase interesting Polish start-ups

w których design jest elementem budowania

where design is one of the key factors determi-

przewagi konkurencyjnej i jednym z ważniej-

ning market success. The presentation of start-

szych czynników wpływających na rynkowy

-ups at the Poznań International Fair will prove

sukces.

that design has become an element of building

Interaktywna wystawa najciekawszych, wy-

competitive advantage.

selekcjonowanych przez redakcję Take Me To

An interactive exhibition of Poland’s most exci-

Design oraz Design/Biznes przedsięwzięć biz-

ting business-and-design projects, selected by

nesowo-designerskich w Polsce z udziałem ich

editors of Take Me To Design and Design/Busi-

twórców:

ness. Presentation of Polish start-ups featuring their creators. Projects on display:

Musicon (muzyczny wynalazek),

Photon (robot uczący grywalizacji),

• Musicon

Skriware (drukarka 3D, uczy programowa-

• Photon

(musical invention),

(robot developing gamification

skills),

• Skriware

(3D printer teaching coding and in

notyfikator, „przyjaciel rodziny”),

dustrial design),

• Anima

Plaster miodu – honeycomb (szablon do pre-

Smart Notificator (world’s first notifi-

cyzyjnego docinania, obróbki materiałów),

cator, „friend of the family”),

• Plaster

EcoLife (domowa stacja AirQuality).

DYSKUSJA PANELOWA: „Pokolenie designu, czyli jak wzornictwo pomaga start-upom” O projektowaniu innowacyjnych pomysłów, opartych na designie, wsparciu takich przed-

paw. 5 | hall no. 5 strefa | zone FORUM

nia i projektowania przedmiotów), Anima Smart Notificator (pierwszy na świecie

Dyskusja Panelowa | Panel Discussion

miodu – honeycomb (stencil designed

for precise material cutting and processing), • EcoLife

(home AirQuality station).

PANEL DISCUSSION: „Design generation, or how design supperts start-ups”

sięwzięć oraz budowaniu sukcesu biznesowego

Developing innovative ideas based on design,

dzięki dobremu projektowi. Uczestnicy dysku-

supporting such projects and building dusiness

sji: Piotr Sawczuk (Take Me To Design), Marcin

success supported by good design. Participants

Joka (Photon), Kamil Laszuk (Musicon), Beata

of the discussion: Piotr Sawczuk (Take Me To

Paszke-Sobolewska (Torqway), Adrian Czapla

Design), Marcin Joka (Photon), Kamil Laszuk

(specjalista ds. edukacji, DPS Software Sp. z o.o.)

(Musicon), Beata Paszke-Sobolewska (Torqway),

i prof. Marek Adamczewski (projektant, nauczy-

Adrian Czapla (specjalista ds. edukacji, DPS

ciel akademicki ASP Gdańsk).

Software Sp. z o.o.) and Prof. Marek Adamczewski (designer, Academy of Fine Arts in Gdańsk).

63


STOWARZYSZENIE loveOriginal Wystawa “?WE loveOriginal”

loveOriginal ASSOCIATION “?WE loveOriginal” Exhibition

Inicjatywa założenia stowarzyszenia #loveOriginal

The idea to establish the #loveOriginal association in

w polsce powstała z potrzeby serca i szacunku do

poland was born out of the heart’s need and out of re-

myśli ludzkiej, do dzieła, do projektowania, do wyra-

spect for human thought, for creation, for design, for

żania emocji w przedmiotach powstałych dzięki pra-

expressing emotions in objects developed as a result

cy umysłu, dzięki naszym przeżyciom, odczuciom oraz

of intellectual work, thanks to our experiences, feel-

doświadczeniu.

ings and know-how.

Założycielami stowarzyszenia #loveOriginal jest 16

#loveOriginal association was founded by 16 people,

osób, miłośników designu, związanych z szeroko poję-

design lovers associated with the broadly understood

tym zawodem projektanta, artysty, twórcy, designera,

profession of the designer, artist, creator; enthusiasts

pasjonatów myśli ludzkiej oraz autorskich produktów.

of human thought and original products.

Naszym celem są: działania edukacyjne promujące

Our objectives include: educational activities pro-

wartość pracy twórczej, budo wanie świadomości

moting the value of creative work, building product

produktu, traktujące inspirację jako poszerzenie wi-

awareness, treating inspiration as extension of vision,

dzenia, a kopię jako naruszenie własności, doradztwo

and copying – as property infringement, advice for de-

dla projektantów w kwestii ochrony praw autorskich,

signers in the area of copyright protection, promoting

promowanie oryginałów, stworzenie i promowanie

original ideas, creating and promoting a quality label of

znaku jakości Stowarzyszenia #loveOriginal.

#loveOriginal Association.

Nie zgadzamy się na: świadome produkowanie oraz

We disagree with: deliberate production and sale of

sprzedaż cudzych wzorów, świadome umieszczanie

other people’s designs, deliberate use of such substi-

tego rodzaju zamienników przez niektóre biura archi-

tutes by some architectural and design studios in their

tektoniczne oraz projektowe w swoich realizacjach,

completed projects, deliberate purchase of furniture /

świadome kupowanie mebli / lamp czyli tzw. „obiek-

lamps marked as “inspired by”.

tów inspirowanych”.

As regards legal action related to such practices, we

Postępowanie prawne z tego rodzaju procederem po-

will leave it to manufacturers of original products.

zostawimy producentom oryginałów. About ? We loveOriginal exhibition

64

O WYSTAWIE ? WE loveOriginal

T h e ex h i b i t i o n i s i n i t i a t e d a n d c u ra t e d b y

Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Stowarzy-

#loveOriginal Association; co-organized by the

szenie #loveOriginal. Współorganizatorami są Mię-

Poznań International Fait and #loveOriginal Associa-

dzynarodowe Targi Poznańskie i Stowarzyszenie

tion. Patronage: Patent Office of the Republic of Po-

#loveOriginal. Mecenasem wystawy jest Urząd Paten-

land. The exhibition is organizing for the first time in

towy RP. Wystawa organizowana jest po raz pierwszy

Poland to celebrate the 10th edition of arena DESIGN

w Polsce, przy okazji jubileuszowej 10. edycji areny

and the 100th anniversary of establishing the Patent

DESIGN oraz z okazji 100 lecia Urzędu Patentowe-

Office of the Republic of Poland. The exhibition aims

go RP w Polsce. Celem wystawy jest przedstawienie

to present and promote the icons of design, and to

i zbliżenie ikon designu, nadanie im personalnego zna-

give them a personal meaning of their authors’ iden-

czenia tożsamości autorskiej, skupienie się na budo-

tity. We want to focus on building the awareness of

waniu świadomości drogi projektowej i produkcyjnej

design and production processes – from the concept

czyli od pomysłu do produktu.

to the product.

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


Mecenat ‫ ׀‬Patron

Współorganizator ‫ ׀‬Co-organiser

Kurator wystawy ‫ ׀‬Curator

Partnerzy ‫ ׀‬Partners

Partner medialny ‫ ׀‬Media partner

65


Suszek Design

Suszek Design

Potrzeby ludzi na przestrzeni wieków ewoluują

The needs of people over the centuries have

czerpiąc wciąż na nowo z tradycji. Dziś chcemy

been evolving, drawing from tradition again

żyć podobnie jak dawniej, blisko natury, otaczać

and again. Today, we want to live like in the past,

się rzeczami ekologicznymi, chcemy odżywiać

close to nature, surround ourselves with ecolog-

się zdrowo, a odpoczywać najchętniej na łonie

ical things, we want to eat healthy, and rest most

natury. Naturalne meble projektu Jacka Wojcie-

willingly in the bosom of nature. The natural fur-

cha Suszka posiadają proste, oczywiste funkcje

niture of the design by Jacek Wojciech Suszek

i charakteryzują się oryginalną i nowoczesną

has simple, obvious functions and is character-

formą. Powstały z inspiracji życiem dawnych

ized by an original and modern form. They were

Warmiaków. Nawiązują również do współcze-

inspired by the life of the former Warmians.

snej architektury Warmii.

They also refer to the contemporary architec-

Tkanina warmińska czy mazurska przetrwała

ture of Warmia.

dzięki takim ludziom jak Anna Bałdyga.

Warmian or Masurian fabric survived thanks to

Wzornictwo dawnych mieszkańców naszego re-

people like Anna Bałdyga.

gionu do dziś jest żywe i pożądane.

The design of the former inhabitants of our region is still alive and desirable today.

Suszek Design Sp. z o.o. Olsztyn, Polska | Poland www.suszek.pl

66

W YSTAW Y I EX HIBIT IONs


67


68

W YSTAWcY I EX HIBITors


WYSTAWCY | EXHIBITORS Prezentacja osiągnięć młodych projektantów, architektów i architektów wnętrz, pracowni projektowych, a także instytucji wspierających rozwój designu. Presentation of achievements of young designers, architects and interior designers, design offices, as well as institutions supporting the development of design.

69


ABET

ABET

Abet Laminati to największy w Europie i je-

Abet Laminati is the biggest in Europe and one

den z czołowych na świecie producent lamina-

of the leading world’s manufacturers of decora-

tów dekoracyjnych hpl wykorzystywanych do

tive laminates used in production of furniture

produkcji mebli, okładzin ściennych, drzwi we

and doors as well as wall cladding in private and

wnętrzach prywatnych i publicznych. Jednak

public spaces. However, production capacity is

nie tylko potencjał produkcyjny stanowi o sile

not the only strength of Abet. One of the fea-

firmy – to co wyróżnia Abet na tle konkuren-

tures that makes the company stand out from

tów to bez wątpienia innowacyjność w zakresie

the crowd is the innovative approach to design

wzornictwa oferowanych laminatów.

of its laminates portfolio.

Od początku swojego istnienia firma przykła-

Since the very beginning of its existence the

dała olbrzymią wagę do współpracy w dziedzi-

company attributed a great importance to co-

nie wzornictwa z architektami i projektantami.

operation with the architects and designers all

Abet Laminati może pochwalić się współpracą

over the world. Abet Laminati is proud to count

m.in. z takimi projektantami jak Giorgetto Giu-

among its collaborators such distinguished rep-

giaro, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini,

resentatives of the designers world as Giorgetto

Mario Bellini, Enzo Mari, Joe Colombo, Franco-

Giugiaro, Ettore Sottsas, Alessandro Mendini,

is Burkhardt, Paola Navone, Karim Rashid, Kon-

Mario Bellini, Enzo Mari, Joe Colombo, Fran-

stantin Grcic, Ugo Nespolo, Giulio Iacchetti oraz

cois Burkhardt, Paola Navone, Karim Rashid,

współpracą z włoskimi grupami projektowymi

Konstantin Grcic, Ugo Nespolo, Giulio Iachetti

Memphis” i „Alchimia”. Dzięki tej współpracy

or designers groups “Memphis” and “Alchimia”.

Abet miał swój ogromny wkład w rozwój desi-

This co-operation allowed Abet Laminati to con-

gnu i stał się narzędziem promocji marki „Made

tribute greatly to development of industrial de-

in Italy” na całym świecie co znalazło swój wyraz

sign and promotion of the name “Made in Italy”

przez dwukrotne przyznanie nagrody Compas-

in every part of the globe. For its achievements

so d’Oro ADI przez Stowarzyszenie Włoskich

in this field the company has been twice recog-

Przemysłowców.

nized with the award Compasso d’Oro ADI presented by the Association of the Italian Industry.

ABET Sp. z o.o. Warszawa, Polska | Poland www.abetlaminati.pl

70

W YSTAWcY I EX HIBITors


BEJOT

BEJOT

Social Swing, Cave, Quadra SHA to kolekcje

Social Swing, Cave, Quadra SHA are collections

zaprojektowane zgodnie z filozofią Biophilic

designed in accordance with the Biophilic De-

Design. Zainspirowane naturą przenoszą świat

sign philosophy. Inspired by nature and trans-

zewnętrzny do wnętrz biurowych i publicznych.

fers the outside world into office and public

W swoich zamierzeniach mają kreować strefy

spaces. The their intention they are to create

stymulujące interakcje i dyskusje między współ-

zones stimulating interactions and discussions

pracownikami, przestrzeń przyjazną użytkow-

between workers, a user friendly space which

nikom, funkcjonalną, a zarazem przytulną. To

will be functional and at the same time cozy.

właśnie w tym miejscu w atmosferze swobodnej

This is where you may come up with the most

dyskusji powstawać mogą najbardziej inspirują-

inspiring and surprising ideas in an atmosphere

ce idee i zaskakujące pomysły.

of a free discussion.

Bejot Sp. z o.o. Brodnica, Polska | Poland www.bejot.eu

71


Briso design

Briso design

Briso design to firma zajmująca się projektowa-

Briso design – the company that designs, pro-

niem, wykonywaniem oraz sprzedażą designer-

duces and sells unique decorative items.

skich przedmiotów użytkowych.

Our current offer includes clothes hangers, key

W naszej aktualnej ofercie znajdują się wieszaki

hangers, clocks, bookends, wine racks, steel

na ubrania, wieszaki na klucze, zegary, podpórki

frames, legs for tables and metal furnitures.

do książek oraz stojaki i wieszaki na wino. A tak-

We use advanced CNC technology and powder

że nogi, stelaże do stołów oraz meble wykonane

coating painting to ensure high quality surface

z metalu.

and unique look of our products.

Korzystamy z najnowocześniejszych obrabiarek

Briso Design products combine an art and use-

sterowanych komputerowo, powłoka lakierni-

ful solutions for each interior.

cza nanoszona technika malowania proszkowe-

Thanks to wide colour range they will fit into

go gwarantuje dużą odporność na zużycie oraz

any space.

wyjątkowy wygląd. Oferowane prze Briso Design produkty łączą ze sobą funkcje dekoracyjną z użytkową, a szeroka kolorystyka pozwoli je dopasować do każdego wnętrza.

Briso Design Krobia, Polska | Poland www.briso-design.pl

72

W YSTAWcY I EX HIBITors


Chairconcept

Chairconcept

Jesteśmy zespołem menedżerów i specjalistów,

We pride ourselves on our team, a group of

z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze ryn-

managers and specialists with many years of

ku meblowego, a w szczególności tzw. rynku

experience in furniture business, especially in

kontraktowego. Od 2005 roku oferujemy kom-

contract market. Since 2005 we offer compre-

pleksowe rozwiązania dla hoteli, restauracji,

hensive solutions for hotels, restaurants, pubs,

pubów, biur, urzędów, centrów konferencyj-

offices and conference centres. We deliver

nych. Dostarczamy wyposażenie i rozwiązania

high quality equipment and versatile solutions

dostosowane do specjalnych potrzeb klienta. Je-

tailored to our customers’ specific needs. Our

steśmy gotowi elastycznie przystosowywać pro-

team is ready to adapt designs, materials and

jekty, materiały i rozmiary produktów tak, aby

sizes for all products, so that they can suit indi-

odpowiadały indywidualnym (a także zróżnico-

vidual tastes and styles preferred by investors,

wanym pod kątem stylistycznym) gustom inwe-

architects and designers – we make sure that

storów, architektów i projektantów. Wszystko

all of our products are in accordance with the

to w zgodzie z budżetem, jakością i terminem

budget, quality and chosen date of delivery.

dostawy.

Chairconcept.com Sp. z o.o. Toruń, Polska | Poland www.chairconcept.com

73


EGGER

EGGER

EGGER zapewnia pełny asortyment produk-

EGGER manufactures a full-range of products

tów dla przemysłu meblarskiego oraz do zabu-

for furniture and interior design: various kinds

dowy wnętrz: różnego rodzaju płyty wiórowe,

of chipboards, MDF boards, HDF boards, light-

płyty MDF i HDF, płyty komórkowe oraz płyty

weight boards or melamine faced boards. The

melaminowane. Firma oferuje także produk-

company also offers building products: wide

ty budowlane: szeroki asortyment płyt OSB.

range of OSB board. The offer also includes high

Oferta zawiera także wysokiej jakości pod-

quality laminate floorings. The company puts

łogi laminowane. Firma kładzie duży nacisk

a lot of emphasis on driving forward the techno-

na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań

logical innovations in order to consistently im-

technologicznych, które pomagają w udosko-

prove its products. Launched at the beginning of

nalaniu produktów. Wprowadzona na początku

2017, EGGER Decorative Materials Collection

2017 roku Kolekcja Materiałów Dekoracyjnych

2017–2019 is a comprehensive assortment of

2017–2019 marki EGGER to kompleksowy

decors, surface structures and state-of-the-

asortyment dekorów, struktur powierzchni

art technology, as well as an expanded range

i najnowszych technologii, poszerzony o wybór

of products and intelligent services. With the

produktów i inteligentne usługi. Dzięki nowej

new offer, we support furniture manufacturers,

ofercie wspieramy producentów mebli, archi-

architects and store owners during the process

tektów oraz właścicieli obiektów handlowych

of designing commercial interiors by providing

przy projektowaniu wnętrz komercyjnych po-

inspiration, assistance in identifying needs and

przez dostarczanie inspiracji, pomoc w identy-

ultimately implementing projects.

fikacji potrzeb oraz ostateczną implementację projektów.

EGGER Polska Sp. z o.o. Poznań, Polska | Poland www.egger.com

74

W YSTAWcY I EX HIBITors


finsa

finsa

FINSA znana jest dziś na rynku meblarskim

FINSA is known today on the furniture and

i wykończeniowym jako producent produktów

finishing market as a producer of special MDF

specjalnych MDF, jaki i melaminowanych i for-

products, as well as melamine and veneered

niowanych. Od 1999 oferujemy nasze produk-

panels. Since 1999, we have been offering our

ty poprzez biuro i magazyn w Polsce. W ramach

products through an office and warehouse in

targów Arena Design staramy się pokazać TEN-

Poland. Taking part in Arena Design exhibition,

DENCJE, kierunki rozwoju kolorystyki płyt me-

we plan to show our vision of actual TRENDS,

laminowanych i paneli połogowych. Łączymy

trends in the development of colors of melamine

niespotykane dekory z ciekawymi strukturami

panels and laminated flooring. We combine un-

jak na przyład kolekcja NUDE łącząca unikolory

conventional decors with interesting structures

i wzory fantazyjne ze strukurą imitującą skórę.

such as the collection of NUDE combining uniolors and fancy patterns with a structure imitating the skin.

FINSA Polska Sp. z o.o. Gdańsk, Polska | Poland www.finsa.com

75


FLEKS

FLEKS

fleks to innowacyjny koncept na rynku pol-

fleks is an innovative concept in the Polish and

skim i światowym. Hasło Uwolnij proporcje za-

international furniture market. Taglined Set pro-

chęca, by wyjść poza utarte schematy. Projekt

portions free, it encourages thinking outside the

stworzony we współpracy z Tomaszem Augu-

box. The collection was developed in collabora-

styniakiem zakłada produkcję mebli skrzynio-

tion with award-winning Polish designer Tomasz

wych na wymiar – konfigurowanych online. No-

Augustyniak. It features custom-made pieces,

woczesne wzornictwo, połączenie naturalnego

configured online to the exact needs of the cus-

drewna i sklejki z płytami laminowanymi plus

tomer. Modern design, a combination of birch

dowolność wymiarów to rozwiązanie idealne

wood, plywood and laminated board, as well as

zarówno dla klientów indywidualnych, jak i in-

flexible sizing make this furniture the perfect so-

stytucjonalnych.

lution for individual customers, companies and institutions.

fleks Rzeszów, Polska | Poland www.fleks.com

76

W YSTAWcY I EX HIBITors


FLüGGER

FLüGGER

Flügger to duńska marka kompletnego asorty-

Flügger is a Danish brand with high quality and

mentu wysokiej jakości i przyjaznych środowi-

environmentally friendly assortment of deco-

sku produktów dekoracyjnych do wykończenia

rative products for surface finishing. Flügger

powierzchni. W sieci własnych sklepów oferuje

shops offer the extensive range of products in-

farby do ścian, sufitów, na elewację, produkty

clude paint, wood stain, filler, adhesive, wall cov-

dedykowane do ochrony drewna, masy szpa-

erings, brushes, tools, cleaning products as well

chlowe, narzędzia malarskie, a także szeroki

as a wide selection of wallpapers. All those prod-

wybór tapet, o unikalnym i ponadczasowych

ucts have a unique and timeless design. Flügger

wzornictwie. Zapewnia profesjonalną obsługę

provide professional service and consulting to

oraz fachowe doradztwo zarówno klientom in-

individual and professional customers.

dywidualnym jak i profesjonalnym.

FLüGGER Sp. z o.o. Gdańsk, Polska | Poland www.flugger.pl

77


GM Orfin

GM Orfin

GM Orfin jest importerem i wyłącznym dys-

GM ORFIN is an importer and exclusive dis-

trybutorem materiałów wykończeniowych, ta-

tributor of finishing materials on Polish mar-

kich jak sklejka elastyczna Superform i kamień

ket, such us flexible plywood SUPERFORM and

elastyczny Stoneform. Superform ma szeroki

flexible stone STONEFORM. Superform is used

zakres zastosowań począwszy od przemysłu

in various applications, starting from furniture

meblarskiego, producentów jachtów i łodzi,

industry, yacht and boat manufacturers but

a skończywszy na producentach zabawek.

also in toys production. It can be freely shaped,

Może być dowolnie formowany, umożliwiając

creating unlimited possibilities of applications,

nieograniczone możliwości zastosowań, dlatego

therefore is also known and used by interior

jest znany i używany przez architektów wnętrz.

designers. Stoneform is a flexible slate veneer

Stoneform jest elastyczną okleiną łupkową

made of thin layer of stone, integrated with

składającą się z cienkiej warstwy naturalnego

fiberglass base.It is widely used in the same ap-

kamienia na podłożu włókna szklanego. Ma sze-

plications as SUPERFORM but due to high dec-

rokie zastosowanie w tych samych obszarach

orative parameters is mostly used in exclusive

co Superform, natomiast z uwagi na wysokie

interiors (flats, houses) and due to extremely

parametry dekoracyjne jest używany w eksklu-

low weight can be found in boats, yachts, air-

zywnych wnętrzach. Z powodu bardzo niskiej

crafts. Is easily bonded to any type of surfaces

wagi możemy go znaleźć w jachtach, łodziach

(metal, MDF, concrete, plywood, gypsum boards

czy samolotach. Może być aplikowany na metal,

etc) GM ORFIN is promoting unique materials

MDF, beton, sklejkę, płyty gipsowo-kartonowe.

on the Polish market that offer new possibili-

GM Orfin zajmuje się promocją unikalnych ma-

ties of application & high quality for demanding

teriałów na polskim rynku, które oferują nowe

customers.

możliwości zastosowań i wysoką jakość dla wymagających klientów.

GM ORFIN Grzegorz Orfin Kobierzyce, Polska | Poland www.sklejkaelastyczna.pl

78

W YSTAWcY I EX HIBITors


Heat Concept

Heat Concept

Heat Concept – grzejniki z pasją! Ideą marki

Heat Concept – radiators with passion! The con-

jest dostarczanie rzeczy pięknych i trwałych,

cept of the brand is to deliver the quality of sus-

wytwarzanych w oparciu o autorskie projekty.

tainable and beautiful things produced on the

Wyróżnia nas nieszablonowe wzornictwo i ele-

basis of original designs. We are distinguished

gancja, a nasze produkty to coś więcej niż ciepło

by exceptional style and elegance and our prod-

czy wygoda użytkowania. To również możliwość

ucts are something more than the warmth or

spełnienia marzenia o pięknych wnętrzach z in-

convenience of use. It is also the opportunity to

dywidualną duszą i sercem domowego ogniska.

fulfill the dream of beautiful interiors with the

Zespół Heat Concept tworzą ludzie z pasją, pra-

individual soul and heart of a home-made fire-

gnący przekuć stal w integralną cześć domowe-

place. Heat Concept team is made up of people

go zacisza.

with passion who want to turn steel into an integral part of home comfort.

Heat Concept Poznań, Polska | Poland www.heatconcept.eu

79


IKER Iker od od początku swojego istnienia produkuje wysokiej klasy meble, przeznaczone do wnętrz mieszkalnych i publicznych, które sprzedawane są klientom z ponad 30 państw. Aby zwiększyć dostępność naszych produktów kilka lat temu utworzony został sklep internetowy ikershop.com, w którym w łatwy sposób można zakupić nowoczesne meble z asortymentu Iker.

IKER IKER has been producing top quality upholstered furniture from start revolt. The furniture is designed to fit in both living and public spaces. Furniture along with all the accessories is sold to customers in 30 countries. To increase the availability of our products we created the online store ikershop.com. Now our clinets from all over the world can easly buy Iker brand furniture.

IKER Obtułowicz Sp.j. Nowy Sącz, Polska | Poland www.iker.com.pl

80

W YSTAWcY I EX HIBITors


Impress decor

Impress decor

Pod nazwą impress kryje się globalna grupa

Behind the name impress lies a global group

przedsiębiorstw, zajmująca się projektowaniem

of companies, which develop and manufacture

i produkcją papierów i folii dekoracyjnych dla

decorative paper and finish foil for the furni-

meblarstwa, branży podłóg laminowanych i wy-

ture and flooring industry, as well as interior

posażenia wnętrz. Opieramy się na trendach,

design. Our decors are based on trends, which

nieustannie monitorowanych przez wewnętrz-

are identified across the globe by our wonderful

ną siatkę znakomicie współpracujących łowców

network of internal scouts. As a market leader,

trendów. Jako lider w branży impress zachwyca

impress strives to exceed our customers expec-

wiele renomowanych przedsiębiorstw na całym

tations by providing exceptional trend forecast-

świecie najnowszymi rozwiązaniami w zakresie

ing for today and into the future.

wzornictwa.

Impress decor Polska Sp. z o.o. Ełk, Polska | Poland www.impress.biz

81


INTERPRINT

INTERPRINT

Grupa INTERPRINT jest wiodącą drukarnią pa-

The INTERPRINT Group is the world’s leading

pieru dekoracyjnego i folii finish na świecie. De-

printing house of decorative paper and finish

kory Interprint są wykorzystywane w przemyśle

foil. Interprint decorative elements are used in

meblowym w produkcji płyt i paneli, które znaj-

the furniture industry in manufacture of boards

dują zastosowanie w dekoracji salonów, łazie-

and panels which are used as decorative ma-

nek, kuchni, podłóg laminowanych oraz wnętrz

terials in living rooms, bathrooms, kitchens,

pociągów, statków, samolotów lub przyczep

laminated floors and interiors of trains, ships,

kempingowych.

aircraft and caravans.

Główna siedziba znajduje się w miejscowo-

The main office of the company is located in

ści Arnsberg (Niemcy), gdzie firma powstała

Arnsberg (Germany), where the company was

w 1969 roku. INTERPRINT posiada rozbudowa-

established in 1969. INTERPRINT has an ex-

ną sieć zakładów produkcyjnych i biur sprzeda-

tended network of production plants and sales

ży na całym świecie. Oddział INTERPRINT Pol-

offices all over the world. The INTERPRINT Pol-

ska Sp. z o.o. powstał w Ozorkowie koło Łodzi

ska Sp. z o.o. branch was established in Ozorków

w 1998 roku.

near Łódź in 1998.

INTERPRINT to firma świadoma nieustannie

INTERPRINT is a company which is aware of

zachodzących zmian w trendach i stylach, któ-

on-going changes in trends and styles, which

ra podejmuje wyzwanie przekształcania tych

undertakes the challenge of transforming

zmian na konkretne i cieszące się powodzeniem

those changes into concrete, popular decorative

produkty dekoracyjne.

products.

INTERPRINT POLSKA Sp. z o.o. Ozorków, Polska | Poland www.interprint.pl

82

W YSTAWcY I EX HIBITors


KINGIN

KINGIN

Jesteście zmęczeni otoczeniem z asfaltu, betonu

Are you tired of the surrounding asphalt, con-

i szkła? Ciepłe drewno będzie namiastką natury.

crete and glass? A warm tree will be your piece

Oferujemy designerskie meble z pięknego i so-

of nature. We offer designer furniture from no-

lidnego drewna dębowego. Najwyższa jakość

ble and solid oak. The highest quality of KINGIN

materiałów wyrobów KINGIN oraz staranność

products and careful manufacturing make our

wykonania czyni je produktami klasy Premium.

furniture a Premium class product.

Studio KINGIN Aleksander Szabanow Toruń, Polska | Poland www.kingin.pl

83


Lechler

Lechler

Lechler to włoski producent farb i lakierów,

Lechler as an Italian paint and coatings produc-

który od ponad 150 lat promuje kulturę koloru.

er has been promoting the culture of colour for

Nowy projekt Lechler Color Design łączy rozwój

over 150 years. The new concept Lechler Color

technologii oraz nowe rozwiązania chemiczne

Design combines chemistry developments with

z ewolucją języka koloru. To obszerne narzędzie

evolutions in language of colour. This is a com-

dające techniczne wskazówki oraz inspiracje do

prehensive tool that gives technical tips and

wykończenia powierzchni lakierniczej, stwo-

inspiration to finish the surface of the paint, cre-

rzone z myślą o producentach i projektantach

ated for the producers and designers working in

pracujących w sektorach takich jak: przemysł,

sectors such as: Industry, Habitat and Interior

meblarstwo i aranżacja wnętrz, motoryzacja,

Design, Automotive, Yachting and Decorative.

żeglarstwo oraz dekoracje.

LECHLER S.p.A. Como, Włochy | Italy www.lechler.eu

84

W YSTAWcY I EX HIBITors


Little Form Studio

Little Form Studio

Uwolnij wnętrze!

Release your interiors!

Little Form Studio oferuje artykuły meblowe

Little Form Studio offers pieces of furniture of

mniejszego formatu, takie jak: nogi do kanap,

a smaller format, including: legs for sofas, beds,

łóżek, foteli, szaf i innych mebli, a także małe

armchairs, wardrobes and other pieces, as well

stoliki pomocnicze, gałki, wieszaki. Wszystkie

as small side tables, knobs, or hangers. All our

produkty wyróżniają się dobrej jakości staran-

products are high quality, carefully manufac-

nym wykonaniem oraz ponadczasowym wzor-

tured items with universal design.

nictwem.

We want to make the world a free and colourful

Chcemy razem z Wami tworzyć świat koloru

place. A place without borders. We want to free

i wolności. Bez granic. Chcemy uwalniać myśli

our minds and make the world better and pret-

i sprawiać aby świat był ładniejszy. Aby to osią-

tier. We can do it with small changes.

gnąć wystarczą małe zmiany.

Little Form Studio Agata Sikorska Warszawa, Polska | Poland www.littleformstudio.com

85


Lumeline

Lumeline

Lumeline to młoda, polska marka stawiająca na

Lumeline is a young Polish brand that focuses on

funkcjonalność oraz jakość wykonania.

functionality and quality.

Pierwsze lampy powstały na własny użytek.

Our first lamps were created for personal use.

Impulsem do ich stworzenia była potrzeba

The main factor in their creation was the need

oświetlenia stanowiska pracy, gdzie prioryte-

to provide workplaces with high-quality light us-

tem jest jakość światła oraz ergonomia. Precy-

ing ergonomic enclosures. The precision of our

zję wykonania zawdzięczamy połączeniu tra-

workmanship stems from a marriage of tradi-

dycyjnego rzemiosła z nowoczesnym parkiem

tional craftsmanship with a modern tool shop.

maszynowym.

Our products are made from durable materials.

Nasze produkty są wykonane z trwałych ma-

Designed and produced in Poland.

teriałów, zaprojektowane i produkowane w Polsce

LUMELINE Wólka Radzymińska, Polska | Poland www.lumeline.com

86

W YSTAWcY I EX HIBITors


MODULTOP

MODULTOP

MODULTOP to światowej renomy innowator

MODULTOP is a world-renowed innovator –

– twórca i producent nowoczesnych moduło-

creator and manufacturer of modern modular

wych wysp kuchennych. Jego nowe produkt to

kitchen islands. Its latest project is an exclusive

ekskluzywna linia blatów ceramiczno-szklanych.

line of ceramic and glass countertops. Modultop

Blaty te charakteryzuje nowoczesny design,

stands out by its modern design, highest qual-

wykorzystanie najwyższej jakości wysoce od-

ity and highly resistant materials like Laminam

pornych materiałów jak spieki kwarcowe firmy

quartz sinters in combination with ultra-pure

Laminam w połączeniu z ultra-czystym szkłem.

glass. Wide range of avaliable material treat-

Różnorodność obróbki wykonywanej przy uży-

ment is performed on higly advanced CNC ma-

ciu zaawansowanych maszyn CNC nadaje sub-

chines and gives a delicate and perfect contour

telny, perfekcyjnie wykonany obrys dowolnego

to any shape. The variety of material selection

kształtu. Różnorodność wyboru materiałów za-

is designed to satisfy the most sophisticated

dowoli najbardziej wyszukane gusta.

tastes.

MODULTOP Płock, Polska | Poland www.modultop.pl

87


Peka

Peka

Firma Peka zaspokaja potrzeby firm z branży

Peka distribute such brands as: Peka-Metall,

meblarskiej dostarczając najwyższej jakości,

Kesseböhmer, Wesco, Agoform, Hawa, Schü-

profesjonalne wyposażenie do szafek kuchen-

co. Comprehensive delivery for the companies

nych, łazienkowych i garderobianych. Naszym

operating in furniture business is our main

klientom i partnerom zapewniamy najlepsze

goal. We supply elegant, high quality solutions

rozwiązania i systemy, które ułatwiają pracę

for brilliantly organized kitchens, wardrobes

i funkcjonowanie w nowoczesnym mieszkaniu,

and bathrooms. Our solutions help end users

a w szczególności: przechowywanie żywności,

to make best use of all available space and to

naczyń kuchennych i drobnego sprzętu AGD.

streamline work processes.

Dzięki nam wnętrza domów i mieszkań stają się bardziej przyjazne i wygodne dla domowników. Podczas tegorocznych targów firma prezentuje akcesoria w kolorze antracytowym.

peka Sp. z o.o. Swarzędz, Polska | Poland www.peka.pl

88

W YSTAWcY I EX HIBITors


PLN Design

PLN Design

PLN Design i GOOD INSIDE razem! Ideą

PLN Design and GOOD INSIDE together! The

PLN Design (portalu internetowego) jest pro-

idea of PLN Design (internet portal) is to pro-

mowanie polskiego designu a GOOD INSIDE

mote Polish design and GOOD INSIDE (show-

(showroom z designem) udowadnia, że każdy

room with design) proves that everyone can

może mieć polski produkt w swoim mieszkaniu.

have a Polish product in their apartment. At

Na arena Design przygotowali specjalną eks-

arena Design they prepared a special exhibition

pozycję składającą się z najlepszego polskiego

consisting of the best Polish design. At the stand

wzornictwa. Na stoisku będzie można zobaczyć

you will be able to see, among others Phormy,

m.in. Phormy, REC.ON, Hadaki oraz autorski

REC.ON, Hadaki and the original GOOD INSIDE

projekt stolików GOOD INSIDE. Połączenie

table project. The combination of PLN Design

PLN Design i GOOD INSIDE to zapowiedź dłu-

and GOOD INSIDE is a preview of long-term

gofalowej współpracy, której celem jest promo-

cooperation aimed at promoting Polish design.

wanie polskiego wzornictwa.

PLN Design x GOOD INSIDE Łódź, Polska | Poland www.plndesign.pl www.good-inside.com

89


PROFILC

PROFILC

PROFILC to firma rodzinna powstała z zami-

PROFILC is a family company founded from pas-

łowania do filcu. Od lat dostarczamy na polski

sion for felt. Since years, we have been supply-

rynek wysokiej jakości tkaniny filcowe oraz go-

ing high quality felt fabrics and ready products

towe produkty tworzone z pasją i według wizji

created with love and according to the vision of

naszych klientów. Nie boimy się wyzwań, a swo-

our clients to the Polish market. We are ready

je produkty stale doskonalimy wykorzystując

for challenges, and we constantly improve our

najnowsze, precyzyjne maszyny dające nieogra-

products using the latest, precise machines that

niczone pole do tworzenia indywidualnych pro-

give unlimited field to create individual projects.

jektów. W postaci nowej marki CABS DESIGN

In the form of the new CABS DESIGN brand, we

prezentujemy zestawienie innowacyjnej tech-

present a combination of innovative technolo-

nologii opatentowanego dźwiękochłonnego

gy of the patented NITONA® sound-absorbing

oraz doskonałego wzor-

material and excellent design, aimed at creat-

nictwa, mające na celu tworzenie niepowtarzal-

ing unique and pleasing acoustically interiors.

nych i przyjemnych akustycznie wnętrz. Dzięki

Thanks to cooperation with a team of creative

współpracy z zespołem kreatywnych projek-

designers, we are constantly expanding the

tantów wciąż powiększamy portfolio oferowa-

portfolio of offered solutions, combining func-

nych rozwiązań łącząc funkcjonalność i wysoką

tionality and high acoustic efficiency with mod-

efektywność akustyczną z nowoczesnym desi-

ern design. We know everything about felt and

gnem. O filcu wiemy wszystko i swoją wiedzą

we share our know-how with our customers. In

chętnie dzielimy się z klientami, w naszej ofercie

our offer, apart from the NITONA® and CABS

materiału

NITONA®

i CABS DE-

DESIGN series, we offer a wide range of 100%

SIGN posiadamy szeroką gamę w 100% wełnia-

woolen natural felt, their rich colors and high

nych filców naturalnych ich bogata kolorystyka

quality makes it is often used in the fashion and

i wysoka jakość sprawiają, że są często wyko-

furniture craft and other fields of design.

oprócz serii produktów

NITONA®

rzystywanych w branży modowej, meblarskiej i innych dziedzinach wzornictwa.

PROFILC Anna Jelonek Kalety, Polska | Poland www.profilc.com.pl

90

W YSTAWcY I EX HIBITors


Profim

Profim

Profim to jeden z czołowych producentów sie-

Profim is one of the leading office seating man-

dzisk biurowych w Europie, oferujący fotele

ufacturers in Europe offering swivel armchairs

i krzesła obrotowe, krzesła konferencyjne oraz

and chairs, visitor chairs and soft seating furni-

meble soft seating. Dzisiejsza pozycja Profim

ture. The company has been consistently evolv-

jest efektem wieloletniej systematycznej pracy

ing for the last 27 years and improving their

i ciągłego rozwoju, gdzie od 27 lat tworzone są

products in terms of ergonomics, quality and de-

produkty odpowiadające najwyższym standar-

sign. Dozens of original collections released by

dom pod względem ergonomii, jakości i wzornic-

Profim have been created in cooperation with

twa. Portfolio firmy to dziesiątki oryginalnych

an international group of renowned designers.

kolekcji zaprojektowanych przez międzynarodową grupę cenionych projektantów.

PROFIM Sp. z o.o. Turek, Polska | Poland www.profim.pl

91


REHAU

REHAU

Od momentu utworzenia firmy, celem REHAU

REHAU has always sought to create new formu-

jest odkrywanie, poprzez indywidualne recep-

lations that expand the application of polymer

tury tworzyw sztucznych, nowych obszarów

materials. Our approach: to replace convention-

zastosowania oraz zastępowanie tradycyjnych

al materials with more capable polymers.

materiałów wydajniejszymi polimerami – także

At more than 170 locations on five continents,

w branży meblowej.

about 20,000 employees in 54 countries con-

Dzisiaj na sukces i rozwój firmy REHAU pracu-

tribute to our firm’s growth and success. This

je na całym świecie około 20 000 osób w ponad

is why even today we devote our efforts to sig-

170 oddziałach na pięciu kontynentach. Obsza-

nificant topics of the future such as mobility and

rem naszych zainteresowań są przyszłościowe

future living, energy efficiency and renewable

tematy, takie jak Future Living, mobilność, efek-

energy.

tywność energetyczna czy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

REHAU Sp. z o.o. Przeźmierowo, Polska | Poland www.rehau.pl

92

W YSTAWcY I EX HIBITors


Ridex

Ridex

Ridex Dekoracja jest Firmą istniejącą od 1991

Ridex Dekoracja was established in 1991. We

roku. Specjalizujemy się w kompleksowej de-

specialise in comprehensive decoration of inte-

koracji wnętrz tkaninami. Zmieniamy wnętrza,

riors using fabrics. We modify interiors, create

stwarzamy w nich klimat zgodny z Państwa

an atmosphere according to your wishes, sug-

życzeniem, podpowiadamy rozwiązania i pro-

gest solutions and prepare design. Our company

jektujemy. Nasza firma jest ukierunkowana na

is oriented towards three different activities:

3 różne działania: dział obsługi hoteli, dział

hotel service department, wholesale depart-

sprzedaży hurtowej oraz dział detaliczny. Każ-

ment and retail department. Each year we pre-

dego roku przygotowujemy własne kolekcje,

pare our own collections, which include top

w których znajdują się najwyższej jakości tka-

quality tapestry and upholstery, differing from

niny dekoracyjne i obiciowe, inne niż ogólnie

what you can find one the Polish market. Using

dostępne na polskim rynku. Dzięki nim można

these, you can create modern as well as stylised

tworzyć zarówno nowoczesne jak i stylizowane

interiors. We offer specialist advice on window

wnętrza. Oferujemy specjalistyczne doradztwo

decoration design and swing – sheer curtains,

w zakresie projektów i szycia dekoracji okien-

curtains, roller blinds, as well as decorations for

nych – firan, zasłon, rolet, jak również dekoru-

beds, chairs and tables. Our studio realises even

jemy łóżka, krzesła, stoły. Na Państwa życzenie

the most sophisticated „decorative visions”, ac-

w naszej pracowni realizujemy nawet najbar-

cording to your wishes.

dziej wyszukane „wizje dekoracji”.

Ridex Sp. z o.o. Sp. K. Poznań, Polska | Poland www.ridex.pl

93


ROOMZOOM design Inspirowani współczesnością i naturalnymi materiałami proponujemy meble, które sprawiają, że na twarzach pojawia się uśmiech. Flirtujemy z formą, nie unikamy wyzwań, a wszystko po to, żeby nasi klienci każdego dnia czerpali przyjemność z obcowania z meblami ROOMZOOM. Ważne jest dla nas, by nasze meble były widoczne we wnętrzu, a swoich właścicieli codziennie uwodziły swym urokiem.

ROOMZOOM design Inspired by modernity and natural materials, we offer furniture that makes a smile on your face. We flirt with form, we do not avoid challenges, and all this, to enjoy our clients with the ROOMZOOM furniture each day. It is important for us that our furniture be visible in the interior, and their owners be seduce with their charm every day.

ROOMZOOM design Katowice, Polska | Poland www.roomzoom.pl

94

W YSTAWcY I EX HIBITors


Schattdecor

Schattdecor

Firma Schattdecor Sp. z o.o. – producent za-

Schattdecor Sp z o.o. – a producer of printed

drukowanych papierów dekoracyjnych oraz

decorative papers and finish foil (Smartfoil), has

folii preimpregnat (Smartfoil) działa na ryn-

been active in Poland in Tarnowo Podgórne and

ku polskim w Tarnowie Podgórnym oraz

in Głuchołazy.

w Głuchołazach.

The company’s products in Poland – printed

Produkty firmy – zadrukowane wzorami drew-

with wooden, stone-like and abstract patterns,

no – i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi,

are widely used in the wood industry for facing

znajdują zastosowanie w przemyśle uszlachet-

chipboard as well as in the surface embellish-

niania powierzchni płyt drewnopochodnych,

ment of furniture industry, laminate flooring in-

wykorzystywanych w przemyśle meblarskim,

dustry and in the production of doors, melamine

w produkcji paneli podłogowych, paneli ścien-

edging and other decorative interior fittings.

nych, drzwi, obrzeży i innych elementów wypo-

For few years Schattdecor offers digital print-

sażenia wnętrz.

ing decors.

W ofercie firmy znajdują się również wzory

Through its creative work Schattdecor trans-

cyfrowe zebrane w ramach kolekcji digital VI-

forms the world around you bringing colour and

SIONS.

innovative design to your life and workplace.

Poprzez kreatywną pracę, Schattdecor kształtuje otoczenie, wprowadzając do mieszkań i miejsc pracy koloryt i wzornictwo.

SCHATTDECOR Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne, Polska | Poland Głuchołazy, Polska | Poland www.schattdecor.com

95


SPRADLING

SPRADLING

SPRADLING jest wiodącym i globalnym part-

SPRADLING is your leading manufacturer and

nerem w zakresie tkanin powlekanych. Zespoły

worldwide partner for Coated Fabrics. Their

do spraw rozwoju oraz projektowania są cał-

research and design teams are committed to

kowicie oddane ciągłym innowacjom poprzez

continuous innovation by offering performance

oferowanie wyjątkowo wytrzymałych, urzeka-

driven, aesthetically appealing coated fabrics

jących tkanin powlekanych, które wyróżniają

that lead the industry with on trend colours and

się trendowymi kolorami i wzorami. Niezależnie

textures. Whether for contract, healthcare, resi-

czy stosowane na rynku kontraktowym, w służ-

dential, marine, public seating or outdoor appli-

bie zdrowia, mieszkaniach prywatnych, mary-

cations – SPRADLING stylish solutions are for

nistyce, obiektach użyteczności publicznej czy

your sophisticated creations.

też na zewnątrz – stylowe rozwiązania firmy SPRADLING mają zastosowanie w najbardziej wyrafinowanych projektach.

SPRADLING© EUROPE Lueneburg, Niemcy | Deutschland www.spradling.eu

96

W YSTAWcY I EX HIBITors


Sztukatorstwo Tadeusz Hudak i syn

Sztukatorstwo Tadeusz Hudak i syn

Od 1986 roku z powodzeniem realizujemy na-

Since 1986, we have been successfully imple-

wet najbardziej odważne projekty naszych in-

menting even the most daring projects of our

westorów zarówno wewnątrz budynków, jak

investors both inside buildings, as well as on

i na elewacjach.

their facades.

Specjalizujemy się w architektonicznym wystro-

We specialize in the architectural design of

ju domów, sklepów, kamienic, pałaców, obiek-

houses, shops, tenement houses, palaces, reli-

tów sakralnych oraz obiektów użyteczności

gious buildings, and public utility facilities. We

publicznej. Wykonujemy ozdoby i elementy ar-

manufacture decorations and architectural ele-

chitektoniczne z gipsu oraz betonu, w zależności

ments out of gypsum or concrete, depending on

od preferencji inwestora.

the preferences of the investor.

Sztukatorstwo Tadeusz Hudak i syn Poznań, Polska | Poland www.sztukatorstwo-hudak.pl

97


TALUKKO

TALUKKO

TALUKKO to nowa marka łącząca 30 letnie do-

TALUKKO is a combination of 30 years of expe-

świadczenie produkcyjne ze świeżym spojrze-

rience of family furniture factory with modern

niem na polski design. Nasze meble to wysoka

and fresh look at polish design. Our brand focus

jakość materiałów, dopracowane detale oraz

on top quality workmanship, as well as refined

oryginalna konstrukcja. Nasza oferta obejmuje

details and original form. Our offer includes

niezwykle funkcjonalne oraz praktyczne komo-

extremely functional and practical sideboards

dy oraz szafki RTV. TALUKKO to siła tradycji

and TV consoles. TALUKKO is the strength

i doświadczenia ujęta w nowoczesnej i użytko-

of tradition and experience in a modern and

wej formie.

functional form.

Talukko Sp. z o.o. Poznań, Polska | Poland www.talukko.com

98

W YSTAWcY I EX HIBITors


TAR

tar

Marka TAR powstała w 2015 roku wraz z reedy-

TAR was created in 2015 when Reflex lamp

cją lamp Reflex, zaprojektowanych w 1981 roku

series was brought back to production. Reflex

przez Tomasza A. Rudkiewicza. Dziś lampy Re-

lamps were originally designed in 1981 by To-

flex są w centrum naszej kolekcji, ale obok tych

masz A. Rudkiewicz. Today the evergreen Reflex

klasycznych, ponadczasowych wzorów, oferta

is at he core of our offer, however TAR also in-

TAR to przede wszystkim nowoczesny design.

cludes modern, innovative lighting and we are

Nasza produkcja oparta jest na wykwalifiko-

continuously working on new designs.

wanym ręcznym rzemiośle połączonym z no-

Our lamp production involves modern technolo-

woczesnymi technologiami. Lampy wykonane

gies combined with qualified handcraftsmanship

są z wysokiej jakości materiałów, powstają we

both from Poland and Europe.

współpracy z lokalnymi podwykonawcami z Polski i Europy.

TAR Warszawa, Polska | Poland www.tar-design.pl

99


Tavolini

Tavolini

Tavolini to młoda polska firma projektująca

Tavolini is a young Polish company designing

i sprzedająca pod własną marką nowoczesne

and selling modern coffee and dining tables un-

stoliki kawowe i stoły. Produkty przez nas ofe-

der its own brand. The products we offer are

rowane są minimalistyczne i pięknie wykonane.

minimalist and beautifully made. The tables are

Stoliki dostępne są w bogatej ofercie rozmia-

available in a wide range of sizes, shapes and

rów, kształtów oraz kompozycji kolorystycznych

color combinations of countertops. The Tavo-

blatów. Firma Tavolini przedstawia Państwu po-

lini company presents you with a combination

łączenie stali nierdzewnej z blatami wykonany-

of stainless steel and countertops made of Ital-

mi z włoskich spieków kwarcowych marki LA-

ian quartz sinters ( ceramic ) by LAMINAM.

MINAM.

TAVOLINI Karolina Hardy Janinów, Polska | Poland www.tavolini.pl

100 W YSTAWcY I EX HIBITors


TENTE

TENTE

Koła TENTE dodają ostatni szlif doskonałemu

TENTE castors provide the finishing touch to

wzornictwu mebli. TENTE oferuje specjalnie

the perfect design of your furniture. TENTE

zaprojektowane kółka do różnych zastosowań.

offers specially designed castors for different

Nowoczesne lub klasyczne, eleganckie i prak-

applications: modern or classic, elegant and

tyczne. Do Twoich mebli dostępne są koła stałe

utilitarian. Swivel and fixed castors in various

i skrętne w rozmaitych rozmiarach i kolorach,

sizes and colours with different load capacities

a także o różnych nośnościach i przystosowane

and for different kinds of flooring are available

do wielu rodzajów podłoża. Zachwyciliśmy pro-

for your furniture. This has impressed interna-

fesjonalistów w dziedzinie wzornictwa z całego

tional design professionals. We are a specialists

świata. Jesteśmy specjalistami od mobilności!

in mobility!

TENTE Sp. z o.o. Czerwonak, Polska | Poland www.tente.pl

101


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Patent Office of the Republic of Poland

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wy-

Patent Office of the Republic of Poland fulfills

pełnia szeroki zakres zadań dotyczących ochro-

a wide spectrum of tasks in the field of industrial

ny własności przemysłowej.

property protection.

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

Main tasks of the Patent Office involve in par-

• udzielanie ochrony prawnej na przedmioty

ticular:

własności przemysłowej;

• granting exclusive rights of protection for

• rozstrzyganie spraw w postępowaniu

industrial property;

spornym;

• deciding on the matters in dispute

• prowadzenie publicznie dostępnych

concerning the subjects of industrial

rejestrów zawierających informacje na

property (litigation procedure);

temat stanu prawnego przedmiotów

• keeping publicly accessible registers with

własności przemysłowej.

information on legal status of industrial property.

Na stoisku dostępna będzie informacja na temat DesignEuropa Awards 2018 organizo-

At the booth there will be information about the

wanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Wła-

DesignEuropa Awards 2018 organized by the

sności Intelektualnej (EUIPO). Konkurs ma na

European Union Office for Intellectual Proper-

celu wyróżnienie wyjątkowych wzorów przemy-

ty (EUIPO). The DesignEuropa Awards honour

słowych, projektantów i przedsiębiorstw, które

outstanding design, designers and businesses

wprowadziły na rynek wzornictwo chronione

that have brought their designs to the mar-

oznaczeniem zarejestrowanego wzoru wspól-

ketplace with the protection of the Registered

notowego.

Community Design.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, Polska | Poland www.uprp.pl

102

W YSTAWcY I EX HIBITors


103


VOCA design

VOCA design

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowocze-

In order to meet the needs of modern furniture

snego wzornictwa w meblarstwie, w 2016 roku

design, a unique design and manufacturing com-

powstała wyjątkowa firma projektowo-produk-

pany VOCA design was set up by enthusiastic

cyjna VOCA design, którą tworzą pasjonaci pro-

designers and extraordinary carpenters in 2016.

jektanci oraz wyjątkowej klasy artyści stolarze.

We are just like the material we work with on

Jesteśmy jak materiał z którym pracujemy na co

daily basis – we adjust to the needs and expec-

dzień – elastyczni – dopasowujemy się do po-

tations of our clients. Our furniture is magical. It

trzeb i oczekiwań naszych Klientów. W naszych

stirs the sight and touch, yet it is very functional.

meblach ukryta jest magia, która pobudza zmy-

Apart from various authorship projects, we pro-

sły wzroku, dotyku i użytkowania. Poza autor-

vide counselling services, offer custom designs

skim realizacjami świadczymy usługi w zakresie

and custom furniture regarding both prototypes

doradztwa, projektowania na zamówienie oraz

and serial-production.

wykonawstwa mebli, zarówno prototypów jak i seryjnych.

voca design Sp. z o.o. sp. k. Wrocław, Polska | Poland www.vocadesign.pl www.vocaart.com

104

W YSTAWcY I EX HIBITors


VZÓR

VZÓR

Celem VZÓR jest stworzenie kolekcji bazującej

VZOR aims at creating a collection based on

na najlepszych historycznych i ponadczasowych

the timeless icons of Polish mid-century furni-

projektach mebli polskich pochodzących głów-

ture which in the future shall include designs of

nie z lat 50 i 60-tych XX w. W dalszych planach

prominent contemporary creators.

marki jest rozszerzenie kolekcji o twórczość

The brand concept represents a coherent mod-

znaczących współczesnych projektantów.

el of industrialization of the Polish valuable and

Koncepcja marki reprezentuje kompleksowy

timeless historic designs that have not been

model wdrażania do produkcji seryjnej warto-

marketed due to political and socio-economic

ściowych i ponadczasowych historycznych wzo-

reasons.

rów, które nie trafiły na rynek i nie stały się pro-

The brand debuted with the collection of fur-

duktem ze względu na okoliczności społeczne,

niture designed by prof. Roman Modzelewski,

gospodarcze i polityczne.

introducing into the market among others the

Marka zadebiutowała kolekcją mebli projektu

iconic RM58 lounge chair which original piece is

prof. Romana Modzelewskiego wprowadzając

in the permanent collection of Victoria & Albert

na rynek m.in. ikoniczny fotel RM58, którego je-

Museum in London.

den z nielicznych oryginałów znajduje się w sta-

VZÓR Sp. z o.o.

łej kolekcji światowego designu Victoria i Albert

Warszawa, Polska | Poland

Muzeum w Londynie.

www.vzor.com

105


WIM

WIM

Współczesne łazienki to nie tylko wielkie płyt-

Modern bathroom is not only large tiles and

ki czy oryginalna armatura. To proste, funkcjo-

modern fittings. It’s a simple functional un-

nalne, czytelne przestrzenie. Żeby je uzyskać

cluttered space. To obtain it, architects often

architekci często rezygnują z mebli tworząc

instead the furniture create in-wall shelves

półki wnękowe, okładają płytkami blaty czy też

cover countertops with tiles or design shower

projektują brodziki z zachowaniem jednego po-

base maintaining a level with the floor. Hence

ziomu z posadzką. Stąd pomysł na WIM Platte

the idea of a WIM Platte System. The boards

System. Płyty są wodoodporne, lekkie, łatwe

are waterproof, lightweight, and easy to han-

w obróbce. Służą do wykonywania szybkiego

dle. They are used to perform rapid installation

montażu bez użycia stelaża, jako blat pod umy-

without the use of a frame, as a construction of

walkę, obudowa wanny. Brodzik nie wyróżnia

wash-basin mounting top or bathtub casings.

się od reszty podłogi. Daje poczucie większej

Shower base doesn’t stand out from the rest of

przestrzeni oraz zwiększa nasze bezpieczeń-

the floor. It gives a sense of space and increases

stwo (zapobiega potknięciom oraz upadkom).

our security (prevents slipping and falling). Our

Proponowane przez nas rozwiązania są nowo-

solutions are modern with a functional design.

czesne, designerskie i funkcjonalne.

wim Sp. z o.o. Piotrków Tryb., Polska | Poland www.wim-chb.pl

106

W YSTAWcY I EX HIBITors


WOMEB

WOMEB

Zaczęliśmy od projektowania mebli na zamówie-

We started our business with production of

nie, by w 2015 roku zrealizować marzenie o au-

custom-made furniture almost 20 years ago. In

torskiej kolekcji. Projektujemy minimalistycznie,

2015 we launched our own first colletion. Our

do realizacji niebanalnego projektu wystarcza

work is inspired by minimalism. We pursue good

nam naturalne drewno sosnowe i płyta meblo-

looking but simple furniture design that people

wa. Hołdujemy zasadzie, że atrakcyjne wzor-

can use no matter where they live, in small or big

nictwo nie jest zarezerwowane dla nielicznych,

place. To fit our customer’s budget, we use basic

a mebel musi być piękny i użyteczny. Nasze me-

materials: pine wood and melamine board. Our

ble sprawdzają się w mieszkaniach, domach, biu-

funiture is simply looking good and well fits in

rach, kawiarniach i innych lokalach użytkowych.

living spaces, offices and cafes.

WOMEB Rzeszów, Polska | Poland www.grupawomeb.pl

107


ZEROMUR

ZEROMUR

ZEROMUR to producent systemu wysokich

ZEROMUR is a producer of a high flush door

drzwi zlicowanych ze ścianą w konstrukcji alu-

system with a wall in aluminum construc-

miniowej, która umożliwia wykończenie skrzy-

tion that allows finishing the wing with almost

dła niemalże każdym materiałem min. szkło,

any material, i.a.: glass, acrylic, veneer. SEC-

akryl, fornir. SEKRET DRZWI to aluminiowa

OND DOOR is an aluminum frame and sash in

ościeżnica i skrzydło w konstrukcji drewnianej,

a wooden construction, prepared for finishing

przygotowane do wykończenia farbą /tapetą lub

with paint / wallpaper or in acrylic coating. The

w powłoce akrylowej. Linię wyróżnia atrakcyjna

line is distinguished by an attractive price and

cena oraz szybka realizacja zamówienia (sklep

fast order fulfillment (online shop).

Online).

GLASS DOORS can be made of different types

DRZWI SZKLANE można wykonać z różnych

and colors of glass. The innovative hinge strip

rodzajów i kolorów szkła. Innowacyjny zawias

gives slenderness to the entire system. It is this

listwowy nadaje smukłości całemu systemowi.

year’s hit!

To tegoroczny hit!

ZEROMUR Szczecin, Polska | Poland www.zeromur.pl www.sekretdrzwi.pl

108

W YSTAWcY I EX HIBITors


109


110

ed u kacja I EDUCAT ION


EDUKACJA | EDUCATION Prezentacja dorobku uczelni wyższych o profilu artystycznym i technicznym. Strefę tę wypełniają stoiska uczelni wyższych oraz wystawy prac studentów, reprezentujących kierunki wzornictwo przemysłowe, architektura i architektura wnętrz. Presents the achievements of fine arts and technology universities. This space is a venue for stands and showcases of works by industrial design and architecture students.

111


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w Warszawie Wydział Architektury Wnętrz

Architektura wnętrz jest dyscypliną integrującą elementy sztuki, humanistyki, nauki i techniki. Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zawsze brał ten fakt pod uwagę podczas tworzenia programów oraz przy opracowywaniu organizacji studiów. Absolwent podejmować prace artystyczno – badawcze, popularyzatorskie i organizacyjne, upowszechniające wartości kulturowe. Jest wszechstronnie przygotowany do pracy twórczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze całej Unii Europejskiej

ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW The Faculty of Interior Design Interior design is a discipline integrating various elements of arts, humanities, science and technology. This fact has always been taken into consideration at the stage of developing educational programmes at the Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Our graduates undertake art, research, promotion and organization-related jobs, disseminating rich cultural values. They are comprehensively prepared for creative work both in Poland and throughout the European Union.

www.waw.asp.waw.pl

112 ed u kacja I EDUCAT ION


AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE

AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE

Wizja kształcenia, rozumienie przestrzeni, uni-

The vision of education, understanding of space,

katowa interdyscyplinarność uczelni i synteza

unique interdisciplinary character of the uni-

sztuk, budują nowoczesny kierunek na Wydzia-

versity and the synthesis of arts, build a mod-

le Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczeci-

ern direction at the Faculty of Visual Arts at

nie. Strukturę Wydziału tworzą cztery katedry:

the Academy of Art in Szczecin. The Faculty’s

architektury wnętrz i form użytkowych, grafiki

structure consists of four departments: interior

artystycznej, grafiki interdyscyplinarnej oraz

architecture and utility forms, artistic graphics,

grafiki projektowej. Na Wydziale Sztuk Wizu-

interdisciplinary graphics and graphic design.

alnych prowadzimy studia I i II stopnia na kie-

At the Faculty of Visual Arts, we run 1st and

runkach Architektura Wnętrz i Grafika.

2nd degree studies in Interior Architecture and Graphic Design.

Grzegorz Hasik – VERTICAL

Mateusz Warzecha „ZS” – moduły geometryczne

mobilny mebel wielofunkcyjny, dyplom licencjacki 2016.

Projekt mebli modułowych przeznaczonych do przestrzeni użyteczności publicznej inspirowany

Promotor: prof. dr hab. Marek Owsian, Pracownia

geometrią budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, dyplom licencjacki 2017.

Projektowania Mebla, Wydział Sztuk Wizualnych

Promotor: dr Katarzyna Utecht, Pracownia Projektowania Mebla, Wydział Sztuk Wizualnych

www.akademiasztuki.eu

113


POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Politechnika Koszalińska obchodzi w roku 2018 Jubileusz 50-lecia. Instytut Wzornictwa natomiast powstał 20 lat temu jako jeden z pierwszych kierunków projektowych na uczelni technicznej, wzorowany na modelu uczelni zachodnich i skandynawskich. Oferta dydaktyczna dotyczy kierunków Architektury Wnętrz i Wzornictwa I i II stopnia studiów stacjonarnych, obejmując między innymi pracowni projektowania produktu, komunikacji wizualnej, mebla, ubioru i biżuterii oraz publikacji. IWPK stawia na współpracę z przedsiębiorcami w w/w zakresie.

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin University of Technology celebrates in year 2018 – the 50 years Jubilee. Design Institute was formed 20 years ago as one of the first design courses in Technical University, modelled after the Western and Scandinavian universities. Didactic offer applies to the directions of the interior architecture and design in bachelor and master degree studies, including, among others, Product Design workshops, Visual Communication, Furniture Design, Clothing and Jewelry, and Publication Design.

www.wzornictwo.tu.koszalin.pl

114

ed u kacja I EDUCAT ION


SCHOOL OF FORM Poznań

SCHOOL OF FORM PoznaN

School of Form (katedra wzornictwa Uniwersy-

The School of Form (the design faculty of the

tetu SWPS) oferuje trwające 4 lata studia sta-

SWPS University) offers 4-year full-time and

cjonarne i niestacjonarne na specjalnościach:

part-time courses in the following specialties:

communication design, domestic design, fa-

communication design, domestic design, fash-

shion design i industrial design. Nad unikalnym

ion design and industrial design. Combining

programem nauczania, który łączy w sobie edu-

elements of education in design and humani-

kację projektową i humanistyczną, pracował

ties, the unique curriculum was developed by

zespół ekspertów pod przewodnictwem Lide-

a team of experts under the guidance of Lidewij

wij Edelkoort, mentorki School of Form. W roku

Edelkoort, the mentor of the School of Form. In

akademickim 2018/19 szkoła planuje urucho-

the 2018/19 academic year, the School plans

mienie studiów inżynierskich na kierunku ar-

to launch engineering studies in the field of

chitektura. Start rekrutacji przewidziany jest

architecture. The recruitment is scheduled for

na kwiecień 2018 roku.

April 2018.

www.sof.edu.pl

115


UNIWERSYTET aRTYSTYCZNY W POZNANIU

UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ

„(…) Czy Marsjanie wiedzą, co to okna, uśmiech,

“(….) Do Martians know what a window, a smile,

uścisk dłoni, czy wiedzą, co to szklanka wody? A ci,

a handshake or a bottle of water is? And those who

co są dalej czy wiedzą, co to słońce?”

are even further, do they know what the Sun is?”

F. Ponge, Szklanka Wody

F. Ponge, A glass of water

Podczas Arena Design Wydział Architektury

During this year’s edition of Arena Design the

i Wzornictwa UAP zaprezentuje wystawę mó-

Faculty of Architecutere and Design of the UAP

wiącą o podstawowych potrzebach każdego

presents an exhibtion that reflects on basic hu-

człowieka. W perspektywie katastrofy utraty

man needs. As we are facing the catastrophe of

sensu, to właśnie świadomość uniwersalnych

meaninglessness, it is the consciousness of uni-

potrzeb wydaje się warunkiem koniecznym do

versal needs that seams to be a prerequisite for

POROZUMIENIA się z innym. Wyzwaniu temu

understanding others. Design, a language of sig-

sprostać może design, język sygnałów, który ma

nal, can meet this challenge as it has the ability

możliwość opisania świata według popularnego

to describe the world according to the popular

modelu FAQ.

FAQ model.

www.uap.edu.pl www.wzornictwo.uap.edu.pl

116

ed u kacja I EDUCAT ION


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Meblarstwa

Katedra Meblarstwa Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest wiodącą jednostką naukową zapewniającą wiedzę i edukację w szerokim zakresie zagadnień związanych z projektowaniem mebli i meblarstwem. Stanowi wyjątkowe połączenie umiejętności projektowych i inżynierskich, z naciskiem na ergonomię, konstrukcję i technologię mebli.

POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Faculty Of Wood Technology Department Of Furniture Design

Department of Furniture Design of the Faculty of Wood Technology of Poznan University of Life Sciences is a leading scientific unit providing knowledge and education in wide range of subjects connected with furniture design and furniture industry. It represents an unique combination of design and engineering skills, with the focus on ergonomics, construction and technology of furniture.

www.up.poznan.pl

117


organizator

partner strategiczny

patronat honorowy

patronat MEDIALNY

118


119


Wydawca | Publisher

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, tel. +48 61 869 20 00

Redakcja katalogu oraz nadzór projektowy

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Catalogue editon & supervision

Poznań International Fair

RedakCJA | EditoRS

Małgorzata Czubak, Karolina Barszcz, Karolina Sondej

Projekt katalogu, DTP | Design, DTP

www.studioflow.pl

Druk | Printing and bound by

Drukarnia Beltrani, Kraków, www.drukarniabeltrani.pl

wydrukowano na papierze | Printed on paper

Olin Regular Absolute White, Antalis Poland Spółka z o.o. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5

Stan danych na dzień 16 lutego 2018

Wydawca katalogu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności

As of 16th February 2018

za treści informacyjne i reklamowe podane do druku przez uczestników oraz firmy zewnętrzne. The catalogue Publisher is not responsible for information and advertising content submitted for printing by participants and third parties.

120


121


www.arenadesign.pl

122

arenadesign 2018  
arenadesign 2018  
Advertisement