Page 1

ERENOĞLU DANIŞMANLIK YAT I R I M KREDİ HİBE DANIŞMANLIĞI

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRME MERKEZİ

www.erenoglu.com.tr


ERENOĞLU PROFİLİ ERENOĞLU firması 1994 Ankara’da kurulmuştur.

yılında

Bilgi, deneyim ve kaliteyi en üst düzeyde kullanarak Danışmanlık, Mühendi̇ sli̇ k ve Dış Ti̇ caret Hi̇ zmetleri sunmakta olan ERENOĞLU, gerek ulusal gerekse uluslararası müşterilerine ülke ve dünya standartlarında hizmet vermektedir.

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

2

Bilgiyi, üretime, eğitime ve de ticari değere dönüştüren firmamızın önem verdiği çalışma alanlarından Yatırım - Kredi - Hibe Danışmanlığı Hizmetlerini kısaca tanıtmak istiyoruz.

ERENOĞLU HİZMET TAAHHÜTLERİ •

HER TÜRLÜ HİZMET TALEPLERİNİZE ANINDA CEVAP VERMEYİ

YATIRIMLARINIZDA UYGULANABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ESAS ALMAYI

KÂRLI VE REEL SONUÇLARI OLAN PROJELER HAZIRLAMAYI

KREDİ VE HİBE EKSİKSİZ YAPMAYI

KAZANDIRMADAN KAZANMAMAYI

YATIRIMLARINIZA DEĞER KATMAYI

HEP SİZİN YANINIZDA OLMAYI

BAŞVURULARINIZI

TAAHHÜT EDİYORUZ

www.erenoglu.com.tr


HİZMETLERİMİZ

II. KREDİ DANIŞMANLIĞI III. HİBE DANIŞMANLIĞI

www.erenoglu.com.tr

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI

3


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D an ışman lığı

4

Ülkelerin ihtiyaç duyduğu doğru ve verimli yatırımlar, bu ülkelerin istikrarlı ve sürdürülebilir bir biçimde ekonomik büyümelerini ve de kalkınmalarını sağlamada kilit bir rol oynamaktadır. Bu itibarla yatırımlara başlamadan önce profesyonel destek alarak etüt ve fizibilite çalışmalarının mutlaka yapılması gerekmektedir. ERENOĞLU, Türkiye ekonomisinin doğru ve etkin yatırımlara duyduğu ihtiyacın bilincinde olarak yatırımların daha verimli ve sürdürülebilir gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen sektörlerde Yatırım Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

SEKTÖRLER •

TARIM

TURİZM

ALTERNATİF ENERJİ

ÇEVRE

SANAYİ

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI TARIM

Tarım ve Hayvancılık’ın ülkemizde kırsal alanda kendi hayatını idame ettirmek amacıyla yapılan bir faaliyet olmaktan çıkarılarak, kârlı bir ticari işletme statüsüne dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarım ve hayvancılık yatırımları mutlaka projelendirilmelidir. Projeye dayalı yatırımlar için sektörün mevcut durumuna yönelik bir ön etüt yapılmalıdır. Tarım sektöründe yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin yatırımlarının verimli bir işletme olabilmesi için mutlaka yatırım öncesi profesyonel danışmanlık hizmetleri almaları gerekmektedir. ERENOĞLU, broşürde belirtilen üretim konuları için çeşitli Yatırım Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

www.erenoglu.com.tr

5

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

Ülkemizin vazgeçilmez sektörlerinden olan tarım sektörü, en çok istihdam yaratan ve içinde birçok alt sektörü barındıran köklü bir sektördür. Bu sektörde verimlilik, kalite ve pazar en önemli üç unsurdur.


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI TARIM

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

6

A. Bitkisel Üretim 1. Örtü altı tarımı (seracılık) 2. Meyve bahçesi tesisi 3. Bağ tesisi 4. Açıkta süs bitkileri üretimi 5. Mantar üretimi 6. Tarla sebzeciliği B. Hayvancılık 1. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği o Damızlık sığır yetiştiriciliği o Damızlık düve yetiştiriciliği o Büyükbaş besicilik 2. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği o Koyun-Keçi yetiştiriciliği o Küçükbaş besicilik 3. Kanatlı sektörü o Yumurta tavukçuluğu o Et tavukçuluğu 4. Arıcılık 5. Diğerleri

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI TARIM C. Su Ürünleri 1. Yetiştiricilik 2. Avcılık D. Tarımsal Sulama 1. Basınçlı sulama sistemleri

7

2. Kuyu açılması vs.

þ Mahalli̇ nde Yatırım Etüdü þ Mi̇ mari̇ Projeler ve Keşi̇ f Özetleri þ Fi̇ zi̇ bi̇ li̇ te Raporu

www.erenoglu.com.tr

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

ERENOĞLU’NUN SUNDUĞU HİZMETLER


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI TURİZM

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

8

Turizm, ülkemizin döviz getiren en önemli sektörlerinden birisidir. Aynı zamanda büyük bir istihdam kapasitesi vardır. Son yıllarda turizm çeşitliliği önem kazanmakta ve Türkiye ekonomisi içindeki payı giderek artmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ile Bakanlar kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri” içinde veya dışında öncelikle geliştirilmesi öngörülen ve ayrıca yeri, mevkii ve sınırları turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerlerde “Turizm Yatırımı” yapılmasını tüm yatırımcıların dikkat ve bilgilerine sunuyoruz. Çok çeşitli alt sektörleri ile birlikte karmaşık bir yapı gösteren sektörde, ERENOĞLU broşürde belirtilen turizm tesisleri için çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI TURİZM • • • • • • •

Asli Konaklama Tesisleri Rekreasyon Tesisleri Kongre ve Sergi Merkezleri Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri Kırsal Turizm Tesisleri Özel Tesisler Diğer Tesisler

9

þ Mahalli̇ nde Yatırım Etüdü þ Mi̇ mari̇ Projeler ve Keşi̇ f Özetleri þ Fizibilite Raporu þ Turizm Yatırım Belgesi þ Turizm Teşvik Belgesi þ Turizm İşletme Belgesi

www.erenoglu.com.tr

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

ERENOĞLU’NUN SUNDUĞU HİZMETLER


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI ALTERNATİF ENERJİ

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

10

Ülke ekonomisinin hızlı büyümesi enerji ihtiyacını artırmış ve enerji sektöründe çok dinamik ve alternatifli bir yapının oluşmasına neden olmuştur. Rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji üretimi ve kullanımı enerji maliyetlerinde çok yüksek oranda iyileştirme getirmiştir. Bu alternatif enerjilerin üretimi ve satışı çok kârlı hale gelmiştir. Dünya’daki alternatif enerjiye yönelik ileri teknolojiler ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır. Alternatif enerji yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterliliğe sahip müşavirlik firmalarından teknik destek almaları gerektiği kanaatindeyiz. ERENOĞLU, son yılların yıldız sektörleri arasında yerini alan Alternatif Enerji Sektöründe broşürde belirtilen konularda kuruluş ve işletme alanlarında Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI ALTERNATİF ENERJİ • Rüzgâr Enerjisi Üretim Tesisi • Güneş Enerjisi Üretim Tesisi • Jeotermal Enerji Üretim Tesisi

ERENOĞLU’NUN SUNDUĞU HİZMETLER

11

þ Mahalli̇ nde Yatırım Etüdü þ Fi̇ zi̇ bi̇ li̇ te Raporu

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

þ Kuruluş ve İşletme İzi̇ nleri̇ ni̇ n Alınması

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇEVRE

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

12

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle çevre bilinci giderek artmış, gerek kamu gerekse özel sektör tarafından çevre yatırımlarına olan ilgi çok büyük bir hızla gelişmiştir. Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile çevreye duyarlı olan tesislerin belirlenen yörelerde ve bölgelerde yapılması ve işletilmesi ülkemiz mevzuatı ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler uyarınca bir zorunluluk olduğu kadar, kamu ve özel sektör açısından kârlı bir yatırım alanı haline gelmiştir. ERENOĞLU, çevre sektöründe broşürde belirtilen konularda kuruluş ve işletme alanlarında Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇEVRE • Geri Dönüşüm Tesisleri • Bertaraf Tesisleri • Katı ve Sıvı Atık Tesisleri

ERENOĞLU’NUN SUNDUĞU HİZMETLER

13

þ Yatırım Ön Etüdü þ Fi̇ zi̇ bi̇ li̇ te Raporu

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

þ Kuruluş ve İşletme İzi̇ nleri̇ ni̇ n Alınması

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI SANAYİ

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

14

Ekonomimizin lokomotifi olan sanayi sektörü, küreselleşen dünya ekonomisinin hızla büyümesi nedeniyle global rekabet gücü kazanmak için güçlü ve dinamik bir özel sektör haline gelmiştir. Ancak ülkemizdeki ve Dünya’daki tüketicilerin tüketim bilinci de aynı oranda yükselmiştir. Tüketicilerin Dünya’daki gelişmeleri takip ederek hijyen, sağlık ve çevre bilinci ile satın almalar gerçekleştirdiği de bir gerçektir. Sanayi sektöründe yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin yatırıma başlamadan önce bölgesel, ülkesel ve küresel sektör ve pazar analizleri yaptırarak, girecekleri alanların mevcut durumlarını mutlaka önceden bilmeleri gerekmektedir. ERENOĞLU broşürde belirtilen sanayi dallarında Yatırım Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. A. TARIMSAL SANAYİ

Tarımsal sanayi; bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede ERENOĞLU, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili tesislerin yatırımlarına ait bilgileri bu sektörde yer alan ve/veya almak isteyen oyunculara sunmaktadır.

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI SANAYİ

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

YATIRIM KONULARI • Kesimhaneler • Kırmızı et işleme ve paketleme tesisi • Beyaz et işleme ve paketleme tesisi • Süt ve süt ürünleri işleme ve paketleme tesisi 15 • Yumurta tasnif, paketleme ve depolama tesisi • Bal işleme ve paketleme tesisi • Su ürünleri işleme, paketleme ve depolama tesisi • Mısır kurutma tesisi • Baklagil işleme, paketleme ve depolama tesisi • Hububat işleme ve depolama tesisi (çelik silo) • Zeytin salamura ve paketleme tesisi • Zeytinyağı üretim tesisi • Yaş meyve-sebze boylama, işleme, paketleme ve depolama tesisleri • Fındık işleme ve paketleme tesisi • Salça üretim tesisi • Reçel-pekmez üretim tesisi • Sirke üretim tesisi • Şarap üretim tesisi • Salamura ve turşu üretim tesisi • Fıstık işleme tesisi • Bitkisel yağ üretim tesisi • Tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme tesisleri • Yem üretim tesisi • Çeltik işleme ve paketleme tesisi • Çay işleme tesisi • Patates işleme tesisi • Çırçır ve prese tesisi • Soğuk hava deposu

www.erenoglu.com.tr


I. YATIRIM DANIŞMANLIĞI SANAYİ B. İMALAT SANAYİ

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

16

İmalat Sanayi ve özellikle KOBİ’ler tüm ekonomilerin temel unsurudur. İstihdam, üretim ve kârlılık açısından özgün bir öneme sahiptir. ERENOĞLU bu bilinçle imalat sanayi işletmeleri ve KOBİ’lere katkı sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Hizmet Sunulan Sektörler Gıda ve İçki

Taşıt Araçları

Dokuma ve Giyim

Madeni Eşya

Orman Ürünleri

Makine İmalat

Kâğıt

Elektrikli Makineler

Deri ve Kösele

Elektronik

Lastik ve Plastik

Çimento

Kimya

Pişmiş Kil ve Çim. Ger.

Cam

İnşaat

Demir Çelik

Seramik

ERENOĞLU’NUN SUNDUĞU HİZMETLER þ Mahalli̇ nde Yatırım Etüdü þ Mi̇ mari̇ Projeler ve Keşi̇ f Özetleri þ Fi̇ zi̇ bi̇ li̇ te Raporu

www.erenoglu.com.tr


YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMET TANIMLARI MAHALLİNDE YATIRIM ETÜDÜ VE RAPORLAMA Yatırıma başlamadan önce yapılması kesinlikle tavsiye edilen Mahallinde Yatırım Etüdü, konusunda uzman mühendislerimiz tarafından yatırım yerine bizzat gidilerek mahallinde yatırımın tüm boyutlarıyla incelenip değerlendirildiği bir etüt çalışmasıdır. Bu çalışma sonrasında kapasite, yatırım tutarı, yatırımın finansmanı, yıllık işletme gelir gider ile nakit akışı gibi konuları ihtiva eden bir etüt raporu düzenlenerek yatırımcıya sunulmaktadır.

17

Yapılması planlanan yapıların boyutları ve iç tasarımlarının belirlenmesi, inşaatlarla ilgili olarak mimari ve statik projeler ile sıhhi ve elektrik tesisatı projelerinin hazırlanması ve de bu projeler dikkate alınarak her bir ünite için ayrı ayrı metraj ve keşif özetlerinin çıkartılması hizmetlerini kapsar. FİZİBİLİTE RAPORU Bir projenin gerçekleştirilme olasılığı her şeyden önce tutarlı ve gerçeğe en uygun bilgi ve değerlerin fizibilite raporunda gösterilmesine bağlıdır. Fizibilite raporu, makro koşulları, teknik ve finansal analizleri içeren detaylı ve kapsamlı bir ekonomik analizdir. Bir fizibilite raporu (yapılabilirlik çalışması), proje önerisi ya da önerilerinin kendi içlerinde düzenlenmesi ve ekonomik açıdan arzu edilebilirlik derecesi (kârı veya faydası) değerlendirilerek yatırım önerisinin kabul veya reddedilmesine yardımcı olur. Bu nedenle bir fizibilite raporu, kaynakların en uygun kullanımını sağlayan doğru yatırım alanlarının seçilmesinde ve de yatırımın finansmanında kredi kuruluşları için vazgeçilmez temel bir anahtardır.

www.erenoglu.com.tr

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

MİMARİ PROJELER VE KEŞİF ÖZETLERİ


II. KREDİ DANIŞMANLIĞI

E r en oğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

18

Yatırımın finansmanında özkaynak haricindeki en etkin ikinci bileşen kredidir. Yatırımcıların talepleri doğrultusunda yatırım ve işletme sermayesi için birçok kredi kuruluşu birbirinden farklı koşullarda kredi sağlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı kredi koşullarının yatırım türüne göre mukayese edilerek kredi kullanma maliyetlerinin etüt ve analizinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışma profesyonel destek alınarak yapılması gereken teknik bir çalışmadır. Yatırımcılar tüm sektörlerde kredi kullanmadan önce kredi özkaynak ilişkisi çerçevesinde etüt ve analiz çalışmalarını yaptırmaları gerekmektedir. ERENOĞLU, broşürde belirtilen kredi kuruluşları nezdinde söz konusu çalışmaları yapmaktadır.

www.erenoglu.com.tr


II. KREDİ DANIŞMANLIĞI KREDİ KURULUŞLARI YURTDIŞI

T.C. ZİRAAT BANKASI

AVRUPA KALKINMA BANKASI

DENİZBANK

ASYA KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE HALK BANKASI

İSLAM KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

DÜNYA BANKASI

VAKIFBANK

ALMANYA KALKINMA BANKASI (KWF)

DİĞER KREDİ KURULUŞLARI

DİĞER KREDİ KURULUŞLARI

ERENOĞLU’NUN SUNDUĞU HİZMETLER þ Yatırım ve İşletme Kredi Etüdü ve En Uygun Kredi Kaynaklarının Saptanması þ Yatırım ve İşletme Kredisi İçin Gerekli Bilgi ve Belgelerin Toplanması þ Yatırım ve İşletme Kredisi İçin Gerekli Fiziki ve Mali Projelendirmenin Yapılması þ Yatırım ve İşletme Kredisi Başvuru Dosyasının Hazırlanması þ Yatırım ve İşletme Kredisi Başvuru Dosyasının Takip ve Sonuçlandırılması

www.erenoglu.com.tr

19

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

YURTİÇİ


III. HİBE DANIŞMANLIĞI Yatırım finansmanında en uygun ve ucuz kaynak türü hibelerdir. Mahalli idareler, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel işletmeler için uygulanan birbirinden farklı birçok amaç taşıyan hibe programları vardır. Bu programlar başvuru ve uygulama açısından da büyük farklılık göstermektedir.

E r eno ğ lu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

20

Ülkemizde son yıllarda uygulanan ve finansmanı ulusal/uluslararası fonlardan karşılanan bu hibe programlarından yatırımcılar yeterince faydalanamamaktadır. Hibe programlarına başvuru rehberleri Avrupa Birliği ve Dünya Bankası hibe standartlarında olması nedeniyle, başvuracak kişi ve kuruluşlar başvuru kriterlerine uygun projeler hazırlayamamakta ve programlardan yeterince yararlanamamaktadırlar. Hibe projeleri ve başvuru dosyaları, uzmanlık ve teknik yeterlilik gerektirdiğinden yatırımcıların mutlaka profesyonel danışmanlık hizmeti almaları gerekmektedir. Ayrıca onaylanan hibe projelerinin uygulanmasına yönelik teknik destek almayı da sürdürmelidirler. ERENOĞLU, konusunda uzman ekibiyle ülkemizde uygulanan tüm hibe programlarının başvurularında büyük bir başarı sağlayarak çok çeşitli projeleri hayata geçirmektedir.

www.erenoglu.com.tr


III. HİBE DANIŞMANLIĞI HİBE VEREN KURULUŞLAR • GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

o Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Programı (KKYDP)

o GAP Hibe Programı o DAP Hibe Programı

• TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME 21 KURUMU o Kırsal Kalkınma Hibe Programı (IPARD)

o Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları • TÜBİTAK o Avrupa Birliği Çerçeve Hibe Programları • KOSGEB o Hibe Programları

ERENOĞLU’NUN SUNDUĞU HİZMETLER þ þ þ þ þ þ þ

Hangi Hibelerin Uygun Olduğunun Belirlenmesi Hibe Başvurusu için Gerekli Bilgi ve Belgelerin Derlenmesi Hibe Başvurusu için Gerekli Teknik Çalışmaların Yapılması Hibe Başvuru Projesinin Hazırlanması Hibe Başvurusunun Sonuçlandırılması Hibe Projesinin Uygulanması Hibe Projesinin İzleme ve Değerlendirilmesi

www.erenoglu.com.tr

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

• KALKINMA BAKANLIĞI


DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

E r en o ğlu Y at ırı m- Kredi -Hi be D anışman lığı

22

1.

İZİN VE BELGE DANIŞMANLIĞI • Yatırım Teşvik Belgesi • Yabancı Personel Çalışma İzni • Doğrudan Yabancı Sermaye İşlemleri

2.

DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI • Canlı Hayvan İthalatı • İthalat İzinleri ve Kontrol Belgeleri • Sektör ve Pazar Etüdü • Distribütör ve Acente Bulma

3.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI • Eğitim İhtiyaç Analizi • Eğitim Uygulama ve İzleme • Değerlendirme ve Raporlama

4.

PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI • Fikirden Proje Üretimi • Projelerin Yatırıma Dönüştürülmesi

5.

KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME DANIŞMALIĞI • Reorganizasyon (Yeniden Yapılandırma) • Verimlilik ve Kalite Geliştirme

6.

YÖNETİM PLANLAMA DANIŞMANLIĞI • Verimlilik Analizi • Yeniden Yapılandırma ve Kurumsallaştırma • İş ve Stratejik Plan Hazırlama

7.

ÖZELLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI • Hazine Arazilerinin Özelleştirmesi • TİGEM İşletmelerinin Özelleştirmesi • Diğer İşletmelerin Özelleştirmesi

www.erenoglu.com.tr


ÇEVİRİ VE DİL HİZMETLERİMİZ

2.

3.

4.

5.

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETLERİ • Yazılı Çeviri • Sözlü (Ardıl) Çeviri • Çeviri Tasdik • Yerelleştirme Hizmetleri KONTROL VE REDAKSİYON / EDİT HİZMETLERİ • Kontrol Hizmetleri: - Genel Kontrol - Teknik Kontrol • Redaksiyon/Edit Hizmetleri: - Baskı ve Yayıma Hazırlama DEŞİFRE HİZMETLERİ • Her tür organizasyonda tutulan ses kayıtlarının orijinal konuşmaya ve içeriğe sadık kalarak yazılı formata dönüştürme hizmetidir. TEKNİK DİL DESTEĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ • Dil hizmetlerinde kurumsal kapasite oluşturma çalışmalarına teknik destek • Uluslararası yazışma teknikleri kazandırma • Tercüme ve dokümantasyon yönetim eğitimi • Konu uzmanlığı gerektiren uluslararası ilişkilerde danışman-tercüman sağlama hizmetleridir. KONUŞMA ODAKLI DİL DESTEĞİ • İş hayatına yönelik pratik, temel ve etkin dil destek hizmetleri • Günlük konuşmalara yönelik pratik, temel ve etkin dil destek hizmetleri • Uzmanlık alanlarına yönelik kilit terimlerde dil destek hizmetleri

www.erenoglu.com.tr

23

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

1.


ERENOĞLU DANIŞMANLIK YAT I R I M YAT I R I M YAT I R I M KREDİKREDİKREDİKREDİ HİBEHİBEHİBEHİBEHİBE

ERENO Ğ LU

DANIŞMANLIK, TERCÜMANLIK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak Çankaya Konakları B-Blok No: 9/2 TR-06550 Çankaya / ANKARA Tel : (+90 312) 441 91 00 (pbx) Faks : (+90 312) 441 91 05 e-mail : erenoglu@erenoglu.com.tr danismanlik@erenoglu.com.tr Web : www.erenoglu.com.tr

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRME MERKEZİ Detaylı Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçiniz

Yatirim kredi hibe brosur  
Advertisement