Page 1

В с е у к р а ї н с ь к а

Виходить з 2006 року

г а л у з е в а

№8 25 червня 2012 року

матеріали

виставки

Переваги при зварюванні сталі порошковими дротами

Протикорозійний захист – актуально, як ніколи

нює ще й зниження ризику появи дефектів сплаву, поліпшення проплавлення, зменшення розбризкування і кількості пор. Порівняно з покритими Закінчення на с. 7

www.metaltech.com.ua У НОМЕРІ:

Користувачі зварювальними матеріалами часто констатують зростання продуктивності, що його дає порошковий дріт малого діаметра порівняно з покритими електродами за однакових механічних властивостей і зварювально-технологічних характеристик зварного з’єднання. Це дуже важливо, особливо під час зварювання у складних просторових положеннях, та й якість таких зварних швів набагато вища. Економічну ефективність використання порошкового дроту допов-

г а з е т а

У Львові успішно завершилася XI Міжнародна конференція-виставка «Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів «Корозія–2012». «Захист металевих конструкцій від корозії – це один із пріоритетних напрямів діяльності Фмі нан України. дослідження з цієї проблеми в інституті були започатковані видатним вітчизняним науковцем, колишнім директором інституту, що нині має його ім’я, – г.В. Карпенком й успішно розвиваються його учнями і послідовниками понині», – відзначив у привітальному зверненні до учасників конференціївиставки директор інституту акад. нан України В.В. Панасюк. Нові наукові й технічні досягнення в галузі протикорозійного захисту покликані забезпечити ефективні ресурсоощадні технології, підвищити довговічність, надійність, техногенну, екологічну безпеку машин та інженерних споруд, подальший прогрес у розвитку різних галузей промисловості. Ці завдання, а також необхідність «піднести на якісно новий рівень проблему корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів – ось основна місія міжнародної конференції-виставки «Корозія–2012», – відзначив у вступному слові голова Української асоціації корозіоністів член-кореспондент нанУ В.і. Похмурський.

Проведені учасниками конференції теоретико-експериментальні дослідження з проблем корозії мають важливе теоретичне і практичне значення. Роботи фахівців інституту, що є складовими комплексної роботи «Наукові основи та технічні засоби електрохімічних методів систем контролю екологічної безпеки і корозійної активності техногенних середовищ», відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки. Головні питання, порушені на конференції, – це фундаментальні аспекти корозії та корозійно-механічного руйнування й проблеми водневої та газової корозії. Тут прозвучали нові тенденції у розробленні корозієтривких матеріалів і у створенні за їхньою допомогою газотермічних, гальванічних та інших захисних покриттів. Учасники оприлюднили сучасні напрями розвитку інгібіторного, біоцидного й електрохімічного захисту, поділились методами досліджень і корозійного контролю, презентували шляхи впровадження новітніх методів протикорозійного захисту обладнання нафтогазової промисловості, енергетичного та хімічного обладнання тощо. У роботі XІ конференції-виставки «Корозія2012» взяло участь понад 100 фахівців, серед яких – представники наукових установ, комерційних фірм та промислових підприємств Німеччини, Австралії, Росії, України, Польщі, Казахстану, Азербайджану, Литви, Білорусі й інших країн, що засвідчує її актуальність і високий міжнародний авторитет. Своєю чергою, редакція видання «Метали. Технології & Обладнання», будучи інформаційним партнером Xі міжнародної конференціївиставки «Корозія–2012» й розвиваючи тему протикорозійного захисту металоконструкцій, публікуватиме на сторінках нашого видання найактуальніші доповіді, що прозвучали на виставці-конференції та запрошує долучитися до їх обговорення спеціалістів, які займаються розробленням і впровадженням технологій протикорозійного захисту на вітчизняних підприємствах.

«НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ» Читайте матеріали про готові до впровадження розробки фахівців, презентовані на XІ Міжнародній конференціївиставці «Корозія–2012»...  с.

2, 7

«Центри колективного користування сучасним науковим обладнанням НАН України». Інтерв’ю із відповідальним за експлуатацію обладнання та роботу з користувачами «Центру електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, старшим науковим співробітником, кандидатом технічних наук С. А. Корнієм.  с.

3

Інші матеріали, рекламні пропозиції вітчизняних виробників і постачальників металообробного обладнання, інструменту, матеріалів і запчастин  с.

4–5

Наука-вИрОБНИЦтву

Засади створення корозієстійких електродугових покриттів із порошкових дротів Нині виробничники дедалі ширше застосовують методи газотермічного напилення покриттів. Серед них найдешевшим, високопродуктивним і технологічно найпростішим є електродугове напилення (ЕДН) покриттів. Застосування таких електродних матеріалів, як порошкові дроти (ПД), для ЕДН дає змогу одержувати електродугові покриття із високою твердістю 1000–

1300 HV та високою абразивною зносостійкістю, а також розширити сферу їх використання. Проте внаслідок високої хімічної гетерогенності електродугових покриттів із ПД навіть із вмістом Cr>13% mass. їх корозійна стійкість у нейтральних середовищах є незадовільною. Тому мета науковців – розробити підходи до створення порошкових дротів для ЕДН-покриттів не тіль-

ки з високою абразивною зносо-, а й з високою корозійною стійкістю. Такі покриття можуть бути альтернативою екологічно небезпечного процесу – гальванічного хромування. Пропонуємо вашій увазі матеріали однієї із доповідей на XІ Міжнародній конференції-виставці «Корозія–2012», що відбулася у Львові 4-6 червня 2012 року. Покриття з використанням ПД напиляли за робочої напруги 32 V, сили струму 130–150 А і тиску повітря 0,6 МРа. Перед напиленням поверхню зразків у вигляді труб діаметром 40 mm піддавали абразивно-струминній обробці корундом до шорсткості поверхні Rz=40–45 для забезпечення необхідної сили зчеплення покриття з основою. Вихідна товщина покриття становила 1,5 mm, після шліфування – 1 m. Для напи-

лення покриттів використовували порошкові електродні дроти діаметром 1,8 mm у вигляді трубчастої оболонки, виготовленої з низьковуглецевої сталі 0,8 кп завтовшки 0,4 mm, заповненої порошковою шихтою. Для забезпечення корозійної стійкості всі ПД містили Cr>13% mass. Характеристики корозійних процесів досліджували, використовуючи потенціостати ПИ-50-1 та ІPC-Pro у потенціодинамічному режимі. Для потенціостата ІPC-Pro використовували програму ІPC 2000, яка обслуговує програмно-апаратний комплекс «Потенціостат ІPC-Pro + ПК ІВМ РС». Швидкість корозії визначали, екстраполюючи лінійні ділянки поляризаційних кривих на потенціал корозії або за ділянками, що відповідали пасивному стану. Продовження на с. 2

cmyk


cmyk

2

№8 25 червня 2012 р.

метали. технології & обладнання

Наука-вИрОБНИЦтву Засновник ТОВ «Галмедіа» Видавець ТзОВ «Редакція газети «Електротема» –––––––––––– Головний редактор Михайло Заліско Поштова адреса: 79054, м. Львів, а/с 5911 Адреса редакції: вул. Садова, 2а, м. Львів, Україна Тел./факс: (032) 232–05–35 e-mail: redakcia@ metaltech.com.ua www.metaltech.com.ua Передплатний індекс:

©

37233

ТОВ «Галмедіа», 2012

Видання «Метали. Технології & Обладнання» є учасником медіа-групи «ПромІнфо»

www.prominfo.com.ua Погляди авторів публікацій не завжди збігаються з думкою редакції. Редакція залишає за собою право не листуватися з читачами. Рукописи не рецензуємо і не повертаємо. За достовірність поданої у матеріалах інформації відповідають автори матеріалів. За зміст і достовірність інформації у рекламних та інших повідомленнях і за якість рекламованого товару відповідіє рекламодавець. Передрук дозволено з письмової згоди редакції. Віддруковано в СП «Полі» м. Львів, вул. ак. Лазаренка, 6б Друк офсетний Тираж 8 100 примірників Замовлення №______

Рис. 1. Типова структура покриттів з ПД

a

Засади створення корозієстійких електродугових покриттів із порошкових дротів Продовження. Поч. на с. 1

Для мікроелектрохімічних вимірювань як мікроелектрод порівняння використовували капіляри зі скляних трубок із внутрішнім діаметром 0,5–1,0 μm, які заповнювали розчином електроліту. За допомогою двокоординатного столика мікроскоп переміщували разом із капіляром по всій поверхні шліфа з точністю 1 μm. При цьому капіляр і досліджувана ділянка мікрошліфа були в полі зору мікроскопа. Електродний потенціал вимірювали безперервно з моменту занурення його у розчин до закінчення дослідження. Використовували спеціальний розчин 0,0092% H2SO4+,14% H2O2+ 0,00001% K2Cr2O7 (МЕХ), в якому вуглецеві сталі розчиняються в активному стані. Опір цього електроліту в капілярах 1–3 μm становив 630 МOhm. Структура покриттів. Електродугові покриття з ПД мають типову ламелярну будову (рис. 1). Ламелі покриттів відрізняються за довжиною і товщиною і, як правило, відокремлені оксидними плівками різної товщини та хімічної природи. Однак у структурі покриттів часто трапляються ділянки, в межах яких ламелі зварені між собою. Крім того, у міжламелярних просторах спостерігаються включення крупних оксидів Al2O3, Cr2О3 і Fe2O3 (рис. 1), а також пори. Через швидкоплинність процесів, що відбуваються під час нанесення електродугових покриттів із ПД, шихтові матеріали, які забезпечують покриття елементами легування, не встигають цілком розчинитись у розплаві оболонки, щоб утворити гомогенний розплав. Для оцінювання мікрогетерогенності (МГ) по-

Рис. 2. Схема визначення локального вмісту елементів легування у матричній фазі покриття

b

Рис. 3. Вплив вмісту компонентів (а) та діаметра частинок (b) шихти ПД на коефіцієнт мікрогетерогенності KМГ покриттів

a

c

b

d

Рис. 4. Мікроелектрохімічна гетерогенність покриттів у середовищі МЕХ: a – сталь Х18Н10Т, DЕ = 41 mV; b – покриття із ПД140Х17Н4, DЕ = 78 mV; c – покриття із ПД 140Х15Н4Ю, DЕ = 73 mV; d – покриття із ПД 140Х14Н2Т2Ю2, DЕ = 51 mV

криттів використали коефіцієнт KМГ, який визначали за формулою: (1) де n – кількість прямокутних ділянок площею 35·10-4 mm2, на яких визначається спектральний вміст кожного наявного у покритті елемента. Коефіцієнт KМГ характеризує відхилення вмісту кожного з елементів легування в межах окремої ламелі Сі від його середнього вмісту ссер у покритті. Загалом коефіцієнт KМГ свідчить про повноту сплавлення шихти й оболонки. Якщо шихта й оболонка сплавляються повністю з утворенням гомогенного розплаву, то утворене з нього покриття також буде гомогенним. При цьому коефіцієнт KМГ прямує до нуля. Коли ж шихта й оболонка не сплавляються, KМГ прямує до одиниці. На практиці для експериментального визначення коефіцієнта KМГ порівнюють інтегральний вміст конкретного елемента легування Ссер. на ділянці площею 10 mm2 із його локальним вмістом Сі на прямокутних ділянках площею 35·10–4 mm2, які за величиною співмірні зі середньою площею ламелей (рис. 2). KМГ покриття визначають, як мінімум, на п’яти ділянках, розташованих на віддалі 5 mm одна від одної, за шириною плями пучка напилення, яка становить 25–30 mm. Значення KМГ із цих ділянок усереднюють. Встановлено, що МГ покриттів зростає з підвищенням температури плавлення шихтових матеріалів. Наприклад, при додаванні до шихти ПД порошків молібдену (Тпл=2900°С) або вольфраму (Тпл=3400°С) вони не встигають розчинитися у розплаві сталевої оболонки і тому з’являються у структурі покриттів у вільному стані, посилюючи таким чином його МГ. Температура плавлення феросплавів на їх основі близька до температури розплаву (2200– 2400°С), що утворюється при напиленні покриттів із ПД, тому вони розчиняються в розплаві сталевої оболонки і, як наслідок, Мo і W з’являються у структурі покриттів у вигляді твердого розчину. При цьому МГ покриттів зменшується. Mg та Al найбільше впливають на величину KМГ. У зоні плавлення ПД Mg випаровується й утворює тугоплавкі дисперсні оксиди MgO (Тпл=2900°С), які осаджуються на частинках інших шихтових матеріалів і таким чином блокують сплавляння розплаву шихти і сталевої оболонки. Краплини, які утворюються під час диспергування струменем повітря такого гетерогенного розплаву, істотно різняться за хімічним складом і, як наслідок, утворюється покриття зі значною МГ. На основі отриманих даних щодо локального вмісту аналізованих елементів у межах окремих ламелей покриття з ПД Х12Ю2Mg2 (табл. 1) і замірів їх інтегрального вмісту Ссер. визначили коефіцієнти МГ за формулою (1) для Cr та Al: KМГ (Cr)=0,59; KМГ (Al)=0,56. Покриттям із ПД, шихта яких містить Mg, властива дуже висока МГ. Причому шихтові матеріали сплавляються із розплавом сталевої оболонки не цілком. У структурі покриття переважають ламелі ферохромбору, слаболегованого Al та ламелі, утворені зі сталевої оболонки, слаболеговані Al та Cr. Порошок Al у шихті ПД також посилює МГ покриттів з ПД, тому що частинки Al покриті природною

тугоплавкою оксидною плівкою Al2O3 (Тпл=2200°С). Проте алюміній менше впливає на МГ покриттів, ніж магній. Уже при вмісті у шихті ПД 2 mass.% Mg KМГ покриття може становити понад 0,6 (рис. 3 а). Водночас за наявності в шихті ПД порошку Al дисперсністю 40 μm до 40 mass.% (це відповідає 6 mass.% у ПД) KМГ покриття дещо перевищує 0,2. Зі зменшенням діаметра частинок Al у шихті ПД кількість оксидної фази на їхній поверхні збільшується і, як наслідок, МГ покриття зростає (рис. 3 b, білі стовпчики). І навпаки, використання менших за розмірами частинок феросплавів (або карбідів чи боридів) знижує МГ покриттів, що зумовлено швидшим та повнішим їх розчиненням у розплаві сталевої оболонки (рис. 3 b, чорні стовпчики). Для кращого плавлення шихтових матеріалів ПД їх необхідно формувати із компонентів, що утворюють між собою евтектику. Це сприяє швидкому та повнішому сплавленню шихти й оболонки (рис. 3 а). На основі отриманих даних щодо локального вмісту аналізованих елементів у межах окремих ламелей покриття з ПД Х13Ю6Р3Ni4 (табл. 2) та замірювань їхнього інтегрального вмісту Ссер за формулою визначили коефіцієнти МГ для Cr, Al та Ni: KМГ (Cr)=0,08; KМГ (Al)=0,06; KМГ (Ni)= 0,06. Таким чином, при додаванні до шихти ПД на основі тугоплавких боридів Cr (ФХБ-2 – Cr – 45% mass., В – 22% mass. d = 20–150 μm) Al (ПА-40, d ≤ 40 μm) порошку самофлюсу (евтектичний сплав ПГСР-3, d ≤ 40 μm) МГ покриттів суттєво знижується, а коефіцієнт KМГ зменшується до 0,06. Таку саму закономірність одержали на покриттях із шихтою на основі високовуглецевого ферохрому (ФХ800: Cr – 70% mass., С – 8% mass. d = 20–150 μm, див. табл. 3). Так, покриття з шихтою на основі лише ферохрому 140х14 має високу хімічну мікрогетерогенність. Середнє арифметичне відхилення вмісту Cr у ламелях покриття становить 15% (Кмг=0,15). Додаток 4% mass. Al у шихту ПД140Х14Ю4 незначно підвищує середнє арифметичне відхилення вмісту Cr у ламелях (Кмг=0,18), проте суттєво збільшує середнє квадратичне відхилення (Кмг2=0,4). Це означає, що в деяких ламелях концентрація хрому дуже відрізняється (40%) від середньої, що несприятливо для корозійної стійкості покриттів. Додавання самофлюсувального сплаву ПГСР-3 на основі Ni до шихти ПД, особливо разом із феротитаном у ПД140Х14Н2Т2Ю2, суттєво знижує хімічну мікрогетерогенність покриття – при цьому забезпечується як незначне середнє арифметичне відхилення концентрації Cr (5%) від середнього 14% mass. у покритті, так і середнє квадратичне (7% mass.). Це підтверджує також і мікроелектрохімічна гетерогенність, визначена за методом рухомої краплі (рис. 4). Мікроелектрохімічна гетерогенність гомогенної аустенітної сталі Х18Н10Т не перевищує 40 mV на довжині відрізка 7 mm шліфованої поверхні. Мікроелектрохімічна гетерогенність поверхні шліфованих покриттів із ПД є більшою, ніж для поверхні сталі Х18Н10Т. Це пов’язано із тим, що у структурі покриття важко забезпечити однаковий вміст хрому та інших легувальних елементів у кожній ламелі, крім цього, у структурі покриття є також 4–6% mass. оксидів, які є катодними включеннями і посилюють мікроелектрохімічну гетерогенність (табл. 4).

Однак у напилених покриттях із ПД 140Х14Н2Т2Ю2 та ПД100X15Н2Р3Ю2 така гетерогенність дає змогу забезпечити задовільні мікроелектрохімічні характеристики та достатню корозійну стійкість у 3%-му розчині NaCl, хоча густина струмів корозії таких покриттів суттєво вища, ніж для основи із суцільної сталі Х18Н10Т. Це зумовлено більшою площею взаємодії із корозивним середовищем поверхні поруватого покриття. Так, протягом 124 h у цьому середовищі слідів корозії на шліфованій поверхні на покриттях із ПД140Х14Н2Т2Ю2 та ПД100X14Н2Р3Ю2 не виявлено. Тому можна стверджувати, що такі покриття можна використовувати для захисту від корозії в 3%-му водному розчині NaCl. Таким чином, для створення зносо- та корозієстійких покриттів першою і необхідною умовою є наявність у складі шихти ПД вуглеце- або боровмісних феросплавів (ферохромбору, високовуглецевого ферохрому), які забезпечують у складі покриття не менше 14% Cr. При цьому покриття має бути гомогенним, тобто коефіцієнт KМГ не має перевищувати 0,06. Діаметр частинок порошків феросплавів не більше 150 μm. У корозієстійких покриттях небажаною є значна кількість фериту, легованого Cr. Додавання у шихту ПД легувальних елементів, що підвищують стабільність фериту у структурі покриття, таких як Cr, Al, Ti та P, суттєво збільшує вміст феритної фази у структурі покриття. Так, додавання 2% mass. Al при вмісті Cr>13% mass у ПД сприяє утворенню у структурі покриття 20% фериту. Це призводить до зниження твердості покриттів, підвищення хімічної гетерогенності внаслідок появи у фериті хромовмісних карбідів (FeCr)23С6, що зменшує вміст хрому у твердому розчині і, як наслідок, погіршує корозійні характеристики покриттів. Тому хоча Al у шихті ПД суттєво підвищує адгезійну міцність покриттів, його вміст у ПД слід обмежувати 2% mass. Другою необхідною умовою для формування корозіє- та зносостійких покриттів є наявність обмеженої кількості легувальних елементів, окрім Cr, що стабілізують ферит. При напиленні у структурі покриттів утворюється 4…6% мас. оксидів (табл. 5). У хромовмісних покриттях ПД 140х14 утворюються переважно оксиди хрому. Як свідчить термодинамічний аналіз, алюміній і титан мають негативніший ізобарно-ізотермічний потенціал взаємодії із киснем повітря. Тому при плавленні ПД 100Х14Т2Ю2 титан найшвидше взаємодіятиме із киснем та утворюватиме оксиди Ti; оксиди хрому відновлюватимуться до вільного Cr унаслідок проходження алюмотермічної реакції: 2Al+Cr2O3=Al2O3+2Cr Тож додавання алюмінію у шихту ПД зменшує кількість оксидів хрому, а додавання 2% mass. Al разом із 2% mass. Ti унеможливлює утворення оксидів хрому при напиленні покриття і, як наслідок, їх стає більше у твердому розчині. Третьою необхідною умовою є наявність у шихті ПД до 2% Ti, що унеможливлює утворення оксидів хрому та зменшення кількості Сr у твердому розчині покриття. Закінчення на с. 4


метали. технології & обладнання№8 25 червня 2012 р.

Обладнання

Центри колективного користування сучасним науковим обладнанням НАН України

Восени минулого року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбувся Міжнародний форум «Комплексне забезпечення лабораторій», у межах якого під егідою НАН України було організовано ІІІ Науковопрактична конференцію «Новітні розробки наукового обладнання провідних приладобудівних компаній. Розвиток центрів колективного користування приладами НАН України», присвячену новітнім технологічним рішенням для досліджень у різних сферах науки. За останні роки в НАН України на базі її провідних установ створено понад 80 центрів колективного користування науковими приладами, що дало змогу суттєво підвищити рівень наукових досліджень та скоротити витрати робочого часу для їх проведення. Один із таких осередків – Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП) «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» НАН України, який створено у вересні 2007 року на базі відділу фізико-хімічних методів зміцнення та захисту металів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України з метою раціонального використання сучасного високовартісного наукового обладнання виробництва фірм «Carl Zeiss» (Німеччина) та «Oxford Instruments» (Англія). Розмовляємо із відповідальним за експлуатацію обладнання та роботу з користувачами ЦККНП «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу», старшим науковим співробітником, кандидатом технічних наук С. А. Корнієм. – Сергію Андрійовичу, яке призначення і яка користь від організованого в інституті центру колективного користування науковими приладами? – Центр колективного користування науковими приладами Фізико-механічного інституту НАН України «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» призначений для проведення наукових досліджень у галузі матеріалознавства, корозії металів та електрохімії, зокрема, вивчення топографіі поверхні, хімічного складу й мікроструктури металевих, керамічних, композиційних і полімерних матеріалів і покриттів. Створено його на базі відділу фізико-хімічних методів зміцнення матеріалів інституту з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання науковими установами та організаціями НАН Украї-

ни, які мають потребу в дослідженнях на сучасному науковому обладнанні. Особливо важливо раціонально використовувати таке обладнання, бо вартість його доволі висока, а отже, не кожна установа може дозволити собі його купити. – Сергію Андрійовичу, які головні завдання Центру електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу? – Головними завданнями центру є: • надання вченим НАН України, а також інших наукових установ можливості проведення досліджень на сучасному електронному мікроскопі «EVO-40XVP» із системою рентгеноспектрального мікроаналізу «INCA Energy»; • надання наукових консультацій, пов’язаних із підготовкою зразків для досліджень за допомогою обладнання Центру та використанням сучасних методик для вивчення поверхні металів, зокрема методів електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу; • підготовка спеціалістів, а також стажування студентів і наукових працівників НАН України на обладнанні Центру; • технічне забезпечення роботи обладнання Центру. – Яке обладнання і наукові прилади пропонує до використання ЦККНП для потреб наукових установ і вчених НАН України? – Наш «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» пропонує для колективного використання сканувальний електронний мікроскоп «EVO 40XVP» зі системою рентгеноспектрального мікроаналізу «INCA Energy», який містить: 1) базовий блок «EVO 40XVP» із можливістю дослідження поверхні зразків у режимах високого вакууму, низького вакууму та наднизького вакууму, особливістю якого є: • повністю безоливна система відкачування вакууму на базі форвакуумної та

турбомолекулярної помпи високої продуктивності. Швидкість відкачування камери на стандартному зразку – 3 хвилини; • електронно-оптична колона для вольфрамового катода; • наявність кількох детекторів, зокрема детектора вторинних електронів (дослідження топографії поверхні); 4-сегментного детектора відбитих електронів із кріпленням на полюсному наконечнику (вивчення хімічного контрасту і різних фаз) та детектора вторинних електронів для низького вакууму (дослідження непровідних зразків – полімери, біологічні об’єкти); • інфрачервона відеокамера для спостереженням за розташуванням зразка у камері мікроскопа під час проведення досліджень; • велика робоча камера для розміщення зразків розміром 365х220 мм; • розміщення зразків на столику, який рухається по 5-ти осях із точністю переміщення і повторюваністю позиції 1,5 мкм; 2) енергодисперсійний рентгенівський спектрометр «INCA ENERGY 350», основною частиною якого є кремнієво-літієвий детектор для реєстрації рентгенівських фотонів площею 10 мм2, що забезпечує роздільну здатність 133 еВ, чутливість визначення домішок 0,01%, локальність аналізу від 1 мкм на стандартних зразках та до 0,1 мкм на плівках. Окрім цього, встановлене програмне забезпечення Inca Energy дає змогу здійснювати якісний хімічний аналіз у діапазоні від берилію до плутонію, а кількісний – від бору до плутонію. – Очевидно, графік роботи Центру є доволі напруженим. Як ви плануєте проведення дослідницько-експериментальних робіт? – При плануванні роботи Центру ми розподіляємо час так: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години

надається для потреб ФМІ НАН України, 3 години – безкоштовно для замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволено надавати для використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України на договірних засадах згідно з чинним законодавством. Використання часу роботи наукового обладнання реєструють у робочих журналах. – А яким чином складають графік роботи центру для наукових досліджень? – Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні Центру, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня повинні подати у письмовому вигляді до Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України заявки на кількість годин, терміни та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання Центру. Бюро, за поданням директора ФМІ НАН України, затверджує загальний розподіл робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру між замовниками. Директор ФМІ НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, визначає графік роботи Центру, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб учених НАН України у використанні наукових приладів Центру. Детальнішу інформацію про послуги, що їх надає «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу», можна отримати на сайті http://www.ipm.lviv.ua/cem/ чи надіславши запит на е-mail: kornii@ipm.lviv.ua.

cmyk


cmyk№8 25 червня 2012 р.

Найдешевша реклама у нашій газеті! На прайсових сторінках ви можете розмістити за найнижчими у регіоні цінами:

 Прайс-рядки

 Комерційне оголошення

(назва товару чи послуги до 35 знаків разом із пробілами, ціна у гривнях, контактний телефон)

про продаж чи купівлю потрібних вам матеріалів, інструментів і обладнання (до 120 знаків) Наприклад, вартість такого комерційного оголошення за один вихід – лише 60,25 грн Терміново КУПЛЮ металізатор ручний електродуговий ЭМ-14М (новий), ціна за домовленістю. Тел.: +38 (050) 505-26-83

• вартість стандартного рядка – 6 грн за одну публікацію; • вартість виділеного шрифтом чи рядка у рамці – 9 грн за одну публікацію.

метали. технології & обладнання

УВАГА!!! УКЛАВШИ УГОДУ, ОТРИМУЄТЕ 30% ЗНИЖКУ НА ПУБЛІКАЦІЮ ВАШОЇ РЕКЛАМИ НА ПРАЙСОВИХ СТОРІНКАХ газети до кінця 2012 року Наприклад, вартість такої публікації (5 рядків), які друкуватимуться в усіх номерах газети до кінця 2012 року, – лише 300 грн Куплю цинковий дріт 2 мм................................. за дом. (050) 505-26-83 Куплю дріб ДЧК1,0-1,8.......................................... за дом. (050) 505-26-83 Куплю ЗІП до мет. ЭМ-14М................................ за дом. (050) 505-26-83 Продам е/двиг. 0,25 кВт, 1470 об./хв......... за дом. (032) 232-05-35 Продам е/двиг. 018 кВт, 5000 об./хв.......... за дом. (032) 232-05-35

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

Засади створення корозієстійких електродугових покриттів із порошкових дротів Таблиця 3. Гетерогенність покриттів із ПД

Закінчення. Поч. на с. 1

Таблиця 1. Локальний вміст Сr і Al у межах деяких ламелей у покритті з ПД Х12Ю2Mg2 Аналізований елемент

Вміст елемента, mass,% Номер ламелі на аналізованій ділянці 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середнє значення mass, %

Cr

26,0 2,5 3.8 10,3 6,6 22,8 8,4 14,2 2,8 18,6

11,6

Al

1,5 3,6 0,65 0,75 0,94 0,85 0,98 0,84 3,43 1,22

1,48

Таблиця 2. Локальний вміст Cr, Al та Ni в межах окремих ламелей у покритті ПД Х13Ю6Р3Ni4 Аналізований елемент

Вміст елемента, mass,% Номер ламелі на аналізованій ділянці 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середнє арифметичне Середнє квадратичне відхилення концентрації відхилення концентрації Cr у ламелях покриття, Cr у ламелях покриття, Кмг Кмг2 140Х14 0,15 0,22 140Х14Ю4 0,18 0,40 140Х17Н2 0,08 0,08 140Х14Н2Т2Ю2 0,05 0,07 100X14Н2Р3Ю2 0,05 0,08 70Х18Р3 0,10 0,12 Марка ПД

Середнє значення mass,%

Cr

12,2 13,0 15,0 12,0 13,0 16,0 13,9 13,1 15,9 16,8

14,1

Al

4,8

5,0

5,0

5,1

4.9

4,4

6.3

4,7

3,4

5,1

4,9

Ni

7,0

6,7

5.9

6,5

7,0

6,7

6,2

6,7

5,4

5,0

6,3

Таблиця 4. Електрохімічні параметри покриттів на сталі Х18Н10Т у 3% розчині NaCl Покриття з ПД, товщина покриття 1 mm 140Х17Н4 140Х14Н2Т2Ю 100X15Н4Р3Ю2 Основа Х18Н10Т

Ест, mV -440 -425 -420 -350

i кор., mА/сm2 На Cт 3 0,012 0,0015 0,005 0,0004

Таблиця 5. Склад оксидної фази у покриттях Марка ПД ПД 140Х14 ПД 140Х14Ю2 ПД 100Х14Т2Ю2

Склад оксидів у покритті 4–6% mass. Cr2O3(68 mass.% Cr)+Fe2O3 4–6% mass. Al2O3 +Fe2O3 +Cr2O3 4–6% mass. Al2O3+TiO2

ВИСНОВКИ 1. Доведено, що для створення зносо- та корозієстійких покриттів першою і необхідною умовою є наявність у складі шихти ПД вуглецевмісних або боромісних феросплавів (форохромбору, високовуглецевого ферохрому), які забезпечують у складі покриття не менше 14% Cr. При цьому покриття має бути гомогенним, а коефіцієнт KМГ – не перевищувати 0,06. Діаметр порошків феросплавів не має бути більшим 150 μm. 2. Необхідною умовою для формування корозіє- та зносостійких покриттів також є обмеження кількості легувальних елементів, крім Cr, що стабілізують ферит, при цьому вміст фериту у структурі покриття не має перевищувати 20% mass. 3. Для підвищення корозійної стійкості покриттів у шихту ПД слід додавати порошок Al та феросплави на основі Ti (не менше ніж 2% Ti), що унеможливлює утворення оксидів хрому та зменшення кількості Cr у твердому розчині покриття. Михайло СТУДЕНТ, Тарас СТУПНИЦЬКИЙ, Наталія ЧЕРВІНСЬКА


метали. технологї & обладнання№8 25 червня 2012 р.

прайс-рядки реклама НАЙМЕНУВАННЯ

ЦІНА

ТЕЛЕФОН

прайс-рядки реклама КОД

НАЙМЕНУВАННЯ

ЦІНА

прайс-рядки реклама

ТЕЛЕФОН

КОД

НАЙМЕНУВАННЯ

ЦІНА

0101 Кольорові та чорні метали, сплави, феросплави

труба, кутник

за дом. (032) 245-16-37

8

за дом. (032) 245-16-37

8

за дом. (062) 345-02-57

12

за дом. (062) 345-02-57

12

Молотки КДУ-2 Прес-маслянки в асортименті Трактор Т-150; Т-156 та запчастини Трактори К-700; К-701; К-702 та комплектуючі Шпоночний матеріал, ст.45

Феросплави: ФМн70-95, ФХ, Чавун ливарний (ЛЗ-Л6)

за дом. (068) 415-65-15

19

Лист 09Г2С, Ст.3, нерж.

за дом. (068) 415-65-15

19

Прес-маслянки в асортименті Шпоночний матеріал

0203 Будівельне та деревообробне обладнання,

Вентилятори промислові

за дом. (057) 751-61-01

5

32500 (044) 285-08-55

18

Верстат для порізки гран. та марм. плит до 2,8 м КН-02М

0204 Електротехнічне і світлотехнічне обладнання Автоматичні вимикачі,ИЄК, “Schneider” за дом. (032) 245-89-63

1

Двигуни кранові MTF, MTKF, MTН, АМ,

13 13

0103 Металеві вироби (метизи) 25 18

ТзОВ «ЛЬВІВЛИТВО» м. Львів, вул. Зелена, 251 тел.: (032) 2256918, 2435750, email: lvivlt@i.ua Люкзливоприймач чавунний ........................................................ Люк каналізаційний Л, В; люк телефонний ..................................... Круги чавунні в ас. ......................................................................... Гідранти пожежні ........................................................................... Щітки для підмітальних машин ...................................................... Труби чавунні каналізаційні, фасонні частини ................................ Зливоприймальна решітка, чавунна, 130х500.................................

Абразивний інструмент в асортим. Відрізні і зачисні круги фірми SWATY Пасти полірувальні в ас. Сегменти шліфувальні 6С Шліфпорошки і мікропорошки в ас. Пасти полірувальні в ас.

0400 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ

за дом. (044) 227-78-50

22

0401 Кабельно-провідникова продукція

Електродвигуни від 0,37 до 10000 кВт за дом. (044) 537-29-92

11

Елементи систем грозозахисту за дом. Контактори КМИ,КТИ ИЄК за дом. Лазерне обладнання для гравіювання 30 000 $ Металеві кабельні лотки, кабельрости “BAKS за дом. Муфти кабельні 0.4 Кv,10 Кv “Термофіт” за дом. Полоса оцинкована 40х4; 30х3; 25х4 за дом. Пристрої захисту,відключення ИЄК, “Schneider” за дом. Пускачі ПМ12 за дом.

(032) 245-89-63 (032) 245-89-63 (044) 464-99-06

1 1 23

(032) 245-89-63 (032) 245-89-63 (032) 245-89-63

1 1 1

(032) 245-89-63 (044) 537-29-92

1 11

Насос “LOWARA “,”PEDROLLO”, “WILO”,”GRUNFOS”, ”CALPEDA”, “DAB” за дом. (044) 227-78-50 Насос К, КМ, ВК, ГНОМ, ЕЦВ, НВР, Д, Х, ВВН, РВН, СМ, НД, імпортні.. за дом. (044) 227-78-50

22 22

7

0208 Зварювальне обладнання, комплектуючі,

7

витратні матеріали

Електроди Э46; Э50А

за дом. (061) 213-30-45

7

Електроди АНО-36, АНО-21 Електроди для наплавлення Електроди для наплавлення Електроди Э42А, Э46, Э50А Флюс зварюв. АН-348-АМ, АН-348-А, кг

Затвори “БАТЕРФЛЯЙ” вода, газ,

Тр. ст. електрозв. г/к d10,12,16х1,5мм. за дом. 098-980-96-89 Труби товстостінні

25

Фланці глухі Ду15-1000 ст. 12Х18Н10Т, 20 за дом. (056) 371-31-80

за дом. за дом. за дом. за дом. 4,95

239-29-15 4 239-29-16, 23929-15 4 239-29-15 4 239-29-17 4 098-980-96-89 25

0209 Лабораторне обладнання, контрольно-

22

за дом. (068) 715-65-17(15) 19

Ареометри для молока, кислот, спирту, ін за дом. (044) 58-111-42 Гігрометри ВІТ-1, ВІТ-2, ВІТ-3 за дом. (044) 58-111-42 Лабораторний посуд, склянний за дом. (044) 58-111-42 Манометри загальнотехн., для ацетилену, кисню за дом. (044) 58-111-42 Манометри, термометри, термоманометри за дом. (044) 58-111-42 Напороміри ДН 05 за дом. (044) 58-111-42 Прилади КВПіА: термометри, манометри за дом. (044) 58-111-42 Ручний дефектоскоп ЕМАД2-01 32 000 $ (044) 464-99-06 Термометри спиртові, ртутні, біметалеві за дом. (044) 58-111-42

17 17 17 17 23 17

25

Фланці плоскі Ду 15-1000 ст. 20, 10Х17Н13М2Т

за дом. (056) 371-31-80

14

0109 Попит Купуємо труби безшовні

за дом. (068) 415-65-15(17) 19

Віброкалібратор VSC4N зі змін. ситами (ядро горіха та ін.) 49500 (044) 285-08-55 Градирні за дом. (057) 751-61-01 Ємність 1,2м3 циліндрична із техн. нерж. за дом. 098-980-96-89 Роторний калібратор NRS-4 зі змін.барабан.

18 5 25

(горіх, фундук)

36000 (044) 285-08-55

18

Сушильна камера СКО-022 500кг, 70 град. 23500 (044) 285-08-55

18

0217 Підйомно-транспортне, складське обладнання, спецтехніка, судноремонт, комплектуючі та запчастини

Купуємо/беремо під реалізацію: феросплави, чугун, кокс

за дом. (062) 345-02-57

12

Листи ст. 4-6ХВ2С, 5ХНМ

за дом. (056) 788-10-54

9

Листи ст.3, 09Г2С, 20, 20К, 35, 45, 20Х, 40Х, 30ХГСА, У8А, 65Г, 9ХС, ХВГ, Х12М(Ф) за дом. (056) 788-20-72

9

Двигуни ЯМЗ-236; ЯМЗ-238; ЯМЗ-240; ЯМЗ-8401 та комплект. за дом. (044) 204-49-61 код фірма

0200 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 0201 Металообробне обладнання та верстати Станки різьбонарізні, б/у Станки термопластавтомати, б/у Станки токарні, б/у

за дом. (067) 410-17-79 за дом. (0412) 46-31-78 за дом. (0412) 46-31-78

3 3 3

Станки фрезерні, б/у

за дом. (067) 410-17-79

3

Станки шліфувальні, б/у

за дом. (0412) 46-31-78

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10

ТЕЛЕФОН

Авіокон Проект............................................................................. (032) 245-89-63 Буршич.......................................................................... (044) 222-96-77, 570-24-05 ВІСТ......................................................................... (0412) 46-31-78, (067) 410-17-79 Галелектросервіс................................... 032) 239-29-15, 239-29-16, 239-29-17 Градвент.......................................................................................... (057) 751-61-01 Дамакс............................................................................................. (0382) 55-17-24 Запоріжелектрод...................................................... (061) 213-30-45;213-60-90 Ільвес................................................................................................ (032) 245-16-37 Інтерсталь.............................. (056) 371-70-45, (056) 788-10-54, (056) 788 20-72 Інтро-Сервіс............................ (044) 204-49-61, (044) 233-98-99, (044) 463-89-39 ЛБЮ-ТЕХ............................................................................................. (044) 537-29-92 Ливарне забезпечення..... (062) 345-02-57, (062) 386-80-75, (067) 620-87-52

(0382) 55-17-24 (0382) 55-17-24 (0382) 55-17-24 (0382) 55-17-24 (0382) 55-17-24

6 6 6 6 6

0601 Електроізоляційні матеріали, обладнання Клей на всі види пластмас за дом. Склотканина за дом. Теплоізоляція (в листах) Стіродур за дом. Теплоізоляція труб K-FLX d6-160 mm за дом. Фольга алюмінієва технічна 0,05; 0,1; 0,15 за дом.

(044) 222-96-77 (044) 222-96-77 (044) 570-24-05 (044) 222-96-77

2 2 2 2

(044) 570-24-05

2

0700 ГУМОВО-ТЕХНІЧНІ ВИРОБИ, АЗБЕСТОВА ПРОДУКЦІЯ 0701 Гумово-технічні вироби, азбестова продукція Профілі з силіконової гуми Трубки МБС, ТКР, ТКСП, ТЛВ, ТЛМ з силікон. гуми Ущільнювачі тепло-морозостійкі

за дом. (044) 537-29-92

11

за дом. (044) 537-29-92 за дом. (044) 537-29-92

11 11

0800 ЗІЗ ТА СПЕЦОДЯГ 0801 ЗІЗ та спецодяг Євроспецодяг + лого Окуляри захисні в ас. Паси запобіжні Респіратори У2К, РПГ, РУ, пелюсток Спецодяг, спецвзуття

за дом. за дом. за дом. за дом. за дом.

(044) 468-89-72 (044) 451-89-62 (044) 451-41-96 (044) 451-89-32 (044) 451-41-96

21 21 21 21 21

0900 ПОСЛУГИ 0901 Послуги

0210 Обладнання для харчової промисловості

14

за дом. за дом. за дом. за дом. за дом.

0600 ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ

17 17 17

та сфери послуг за дом. 098-980-96-89

Електроізоляційні матеріали Емальпровід ПЕТ-155 Емальпровід ПЕТД 2-200 Кабельно-провідникова продукція Лак МЛ-92,ГФ-95

вимірювальні прилади та технології

Фланці комірцеві нерж., ст.12Х18Н9ТD25-100 мм

24

1

за дом. (061) 213-60-90

за дом. (044) 227-78-50

за дом. 0577380422

22

за дом. (061) 213-30-45

14

24 24 24 24

за дом. (044) 227-78-50

0206 Компресорне та насосне обладнання

16 16

0577380422 0577380422 0577380422 0577380422

за дом. (032) 245-89-63

Електроди Т-590; СОРМАЙТ

Відводи d 57-530 ст. 12Х18Н10Т,

за дом. за дом. за дом. за дом.

АИР, ВАО, АИМ, імпортні..

Електроди АНО,МР,УОНИ

0104 Труби, трубопровідна арматура

за дом. 056-370-84-23 за дом. 056-370-84-23

0301 Промисловий інструмент

Електродвигуни АИР, АИММ, ВАО, АМС,

нержавіючі

10 16

Дріт оцинкований Ду-8; Ду-10 кранові MTF, MTKF

за дом. (056) 371-31-80

за дом. (044) 204-49-61 за дом. 067-631-78-45

0300 ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

енергозберігаючі технології та матеріали

за дом. 098-980-96-89 за дом. (044) 285-08-55

16 16 10

до промислового обладнання, підшипники

Круг спецсталь

Лист 50-180мм ст. 45. У8 порізка, за дом. (061) 289-76-82 Поковки ст. 5ХВ2С, ХВГ, 9ХС в наявн. за дом. (061) 289-76-82

за дом. 067-631-78-45 за дом. 056-370-84-23 за дом. (044) 204-49-61

0220 Запчастини та комплектуючі

0102 Металопрокат

10Х17Н13М2Т

10

запчастини

Мідь М1, М2-лист, круг, дріт, труба

Гайка d8х1,0, 8х1,25 мм. Дин.платформи 2D та 3D для трен.

10

0219 Обладнання для сільського господарства,

Алюміній АМц, АМг, Д16-лист, круг,

переробний (ПЛ1,2)

КОД

Навантажувачі: ТО-18; ТО-25; ТО-30; L-34 за дом. (044) 204-49-61 Т-130; Т-170; ДЗ-98; ДЭТ-250; ДЗ-143 та комплектуючі за дом. (044) 204-49-61

0100 МЕТАЛИ

ФС25-65, МнС17

ТЕЛЕФОН

Проектування та виготовлення ливарних форм, штампів, пристроїв за дом. (067) 305-27-00 Виготов. пресформ для виробництва гумовотехн. виробів та обгумовування метал. виробів (валів, втулок, сайлентблоків)

за дом. (032)291-38-01

20

15

Виготов. пресформ для всіх видів пластмас, скла (гутнього і пресованого)

за дом. (032) 233-12-36

15

за дом. (032) 233-12-36

15

Виготов. форм для литва алюмінію, термовидувних машин та інше Виготовлення табличок

1 грн (044) 464-99-06

23

Лазерне гравіювання

2 грн (044) 464-99-06

23

Лазерне гравіювання шильдиків

1 грн (044) 464-99-06

23

Формуван.виробів на термопластавтоматах з форм власного виробництва, а також з форм замовника за дом. (032) 291-38-01

15

код фірма 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ТЕЛЕФОН

МЕДІУМ- плюс...........................................(061) 289-76-82, 289-38-89, 289-38-84. Металлінсайт................................................................................ (056) 371-31-80 Полімер-Електрон.......................................................(032)291-38-01, 233-12-36 Савенко............................................................................................. 056-370-84-23 Склоприлад (Віктер Плюс)....................................................... (044) 58-111-42 СКТБ ІПМіц НАН України.............................................................. (044) 285-08-55 Сократ ПП........................................................................................ (068) 415-65-15 Технос................................................................... (03849) 2-25-46, (067) 305-27-00 Торнадо................................... (044) 451-41-96, 451-89-32, 451-89-62, 468-89-72 Турфан-Трейд.................................................... (044) 227-78-50, (044) 503-64-18 УкрАвіаЗаказ................................................................(044) 464-99-06,464-99-12 Шліф, ТзОВ............................................................................................. 0577380422 Юрандо ТзОВ.................................................................................. (032) 262-22-93

cmyk


cmyk№8 25 червня 2012 р.

метали. технології & обладнання

Інструмент У собівартості готового виробу витрати на металорізальний інструмент незначні (5–10%), але втрати при його низькій якості досить вагомі. На сьогодні дедалі частіше, що не може не тішити, успішними стають намагання вітчизняних підприємств-виробників вийти на світовий ринок, збільшивши обсяги виробництва та залучивши передові технології й обладнання провідних світових фірм. Така тенденція сприяє розвитку вітчизняного ринку професійного металообробного інструменту. Збільшення попиту з боку машинобудівних заводів і металообробних підприємств на якісний і порівняно недорогий інструмент призводить до того, що зарубіжні виробники металорізального інструменту тісно співпрацюють із вітчизняними постачальниками – і таких тандемів останнім часом більшає. Навести усі підприємства, що називають себе виробниками металорізального інструменту, в одній публікації неможливо – в галузі все ще немає єдиного інформаційного поля. За радянської влади власне інструментальне виробництво було на кожному великому машинобудівному заводі: що-що, а різці випускали точно. Багато таких виробництв збереглося донині вже у вигляді окремих підприємств. Назвемо лише найбільші, орієнтовані на масове виробництво, засновані ще в радянські часи. З 1993 року на інструментальному ринку України працює компанія «Промінструмент». Вона орієнтована на експорт, є торговельним підрозділом холдингової компанії «Мегапром» і офіційним дилером на території України ВАТ «Вінницький інструментальний завод», ВАТ «Львівський інструментальний завод», ВАТ «Алмазінструмент» (м. Львів), ТзОВ «Луганський інструментальний завод», ПП «Запорізький завод свердел – ДСС». Слід тут згадати також ВАТ «Харківський інструментальний завод» і ВАТ «Чернігівський інструментальний завод». Інші інструментальні виробництва на сьогодні виглядають менш масштабно. Окрім того, зароджуються нові компанії, впроваджуються нові технології, наприклад, в Україні з’явилося виробництво прецизійного та високоякісного абразивного інструменту. Серед виробників останнього слід відзначити такі підприємства, як ВАТ «Запорізький абразивний комбінат» – один із найбільших виробників абразивів у Східній Європі (карбіду бору, нітриду бору гексагонального, графітоподібного тощо), ТОВ «Завод алмазного інструменту» (м. Полтава) – виробник алмазних паст і суспензій, паст із порошку карбіду титану, алмазних шліфувальних і відрізних кругів, свердел, правильних олівців, різців, пластин із нітриду бору, інструменту з натуральних алмазів тощо. Серйозну конкуренцію імпортному становить на ринку абразивного інструменту вітчизняний його виробник – запорізьке ТзОВ «Керамзит». Окремо слід згадати ПНВП «МІКРОТЕХ», яке виробляє у Харкові (згідно з європейською системою якості ISO 9001:2008) у надсучасному лабораторно-виробничому комплексі «МІКРОТЕХ®-Руставелі» понад 3000 видів промислового інструменту й устаткування «МІКРОТЕХ®». Мікрометри, штангенциркулі, нутроміри і кутоміри виробництва харківського «МІКРОТЕХ®» занесені до державних реєстрів України та Росії, визнані Держстандартом України кращими вітчизняними промисловими товарами. У 1995 р. на ринку з’явилося ТОВ «Укрмаш-Інстумент». З моменту створення (на базі управління «Харківінструментпідшипник») воно працює тільки з безпосередніми виробниками інструменту як в Україні, так і в країнах СНД, є дилером таких відомих українських інструментальних заводів, як Харківський, Луганський та Чернігівський, Іршавський та Запорізький абразивні заводи, Полтавський завод алмазного інструменту, а також низки російських виробників металорізального інструменту. Уваги заслуговують і постачальники металообробного інструменту – такі,

Металообробний інструмент – тенденції розвитку ринку в Україні Стан інструментального ринку є своєрідним барометром економічної ситуації у металообробній галузі загалом. Інструмент купують великими партіями: він – витратний матеріал, потрібний про запас, а отже, відображає перспективи машинобудівного комплексу.

наприклад, як ТОВ «Досс Інструмент Україна» (м. Кіровоград), що спеціалізується на постачанні металорізального інструменту торгових марок «RUKO», «WILL», «EDESS» (Німеччина), «MATADOR» (США), ТОВ «Практика Україна» (м. Дніпропетровськ) – ексклюзивний постачальник на український ринок стрічкових полотен виробництва фірми «Honsberg» (Німеччина), дискових відрізних фрез по металу «Julia» (Італія), а також пуансонів для формування отворів тертям і безстружкових мітчиків «ZECHA» (Німеччина), ТОВ «Станкоінструментімпорт» (м. Київ) – постачальник металорізального обладнання та інструменту; представник фірми «Walter» (Німеччина) та інших європейських виробників. Стосовно цін, то зважаючи на постійне подорожчання металу, вони, певна річ, зростають (лише за останній рік вартість інструменту з СНД зросла на 25–30%). Проте темпи підвищення цін різні. Скажімо, західноєвропейський інструмент подорожчав незначно, оскільки його ціна залежить зазвичай лише від інфляції євро. Деякі європейські фірми, прагнучи вийти на український ринок, навпаки, зменшують вартість своїх виробів, пропонуючи вітчизняним посередникам акційні ціни і пропозиції. До чого призведе цей процес через кілька років? А до того, що інструмент середньої якості зрівняється за ціною з високоякісним. Чому тоді віддасть перевагу покупець, здогадатися неважко. Якщо говорити про провідних світових виробників металорізального інструменту, то, за оцінками деяких вітчизняних аналітиків, на перші місця (на сьогодні) претендують компанії зі Швеції («Sandvik Coromant»), Німеччини («Kennametal-Widia») й Ізраїлю (концерн «IMC Group»). Наступають на п’яти європейським, як, до речі і в секторі металообробного обладнання, азіатські виробники. Особливо в цьому процесі успішні тайванські фірми. Важливим є й заокеанський сегмент українського ринку. Американські виробники на сьогодні досить експансивно поводяться на ринках Росії і України. По правді кажучи, їхній інструмент популярний серед вітчизняних споживачів (наприклад, широко вживаний в Україні кінцевий інструмент американської компанії «SGS»). Успішно конкурують зі світовими лідерами з Європи, Азії і Америки виробники металообробного інструменту й обладнання з країн Східної Європи (Польщі, Чехії, Словаччини тощо). Польща, наприклад, стала солідним експортером інструментів на ринки не лише СНД, а й країн Західної Європи і Азії.

Польський інструмент використовують такі провідні автомобільні концерни, як «Toyota motors», «Mazda» тощо. На українському ринку найміцніші позиції у виробів наших сусідів з країн СНД. Широко представлений інструмент російського і білоруського виробництва. Поки що (завдяки ціні) він витримує конкуренцію із західноєвропейськими і польськими аналогами. А надто, що на сьогодні, альтернативи російському інструменту як за номенклатурою, так і за співвідношенням «ціна/якість» в Україні фактично немає. Точніше сказати, поки що немає – виробники Росії технологічно відстають від Заходу (хоча і використовують західні інвестиції й технології) і це відставання з часом неминуче позначиться на їхніх ринкових позиціях. Віднедавна українським ринком зацікавилися виробники високоякісного інструменту з Індії, Ірану та Пакистану. Індійські підприємства, наприклад, представляють продукцію, виробництво якої у середині минулого століття було організоване за допомогою радянських (у тому числі українських) фахівців. Індійський інструмент за ціною та якістю майже не поступається російському або білоруському, стаючи для виробників цих країн серйозним конкурентом. Польські продуценти пропонують високоякісний інструмент за конкурентоспроможними цінами, який не відрізняється від західних аналогів. У основі цього новоявленого «технічного дива» лежить економічна ситуація в Польщі. Усвідомивши, що їм наразі далеко до розвинених країн, поляки послідовно законодавчо впроваджували привабливі для зарубіжних інвесторів умови і, як результат, багато великих західних концернів, зацікавлених отримувати високі прибутки за мінімальних витрат (тобто економлячи на зарплаті, яка в Польщі трохи нижча), розмістили у Польщі свої виробництва. Така схема роботи, до речі, могла б стати зразком і для України. Але, схоже, час втрачено, і такого розвитку подій і потоку інвестицій, на жаль, в Україну наразі не буде. І на завершення – про виробників найдешевшого, низькоякісного і переважно несертифікованого інструменту, який надходить до нас із тих самих країн, що й якісний інструмент. Мало не на 90% заповнюють наш ринок китайські, тайванські, індійські та навіть польські металообробні інструменти зі сумнівною якістю. Як не прикро це констатувати, але дуже багато українських підприємств використовують зараз напівлегально ввезений в Україну інструмент, маючи з його експлуатацією серйозні проблеми. Вітчизняні постачальники українського ринку інструменту продовжують пере-

бувати на стадії формування. У країні створюють мережу великих торговельних компаній (трейдерів) з власними складами, на яких вони концентрують достатній запас товару. Доки така мережа сформована не буде, частину інструменту необхідно замовляти завчасно. Щоправда, термін доставки замовлення в Україні – не більше тижня, а за сприятливих обставин (наявності інструменту на складі постачальника) невеликі за обсягом замовлення можна отримати і наступного дня. Окрім того, організація ефективної мережі трейдерів ускладнюється також відсутністю єдиного реєстру виробів та їх продуцентів, а також великою номенклатурою інструменту. Формування асортименту потребує великої роботи з вивчення попиту, що змінюється іноді швидше, ніж постачальник встигає реагувати на зміни і відповідно оптимізувати товарний запас. Легше працювати на ринку інструментів компаніям, що займаються абразивним інструментом, оскільки вони мають справу лише зі сотнями найменувань (з яких поширеними є 50–70%). Багато українських постачальників інструменту вже встигли добре себе зарекомендувати. Наприклад, у Харкові давно і успішно працюють ПНВП «Мікротех», НВО «Імперія металів», ТОВ «НВО НІКА СЕРВІС», ТОВ «Альфтек»; у Дніпропетровську провідні позиції посідають ТОВ «Агро-спектр», ТОВ «Південно-західне», ЗАТ «ДІТЦ «Контакт», представництво компанії «Seco Tools» в Україні, потужна група компаній сформувалася у Київському регіоні – холдинг «Промінструмент», ТОВ «Станкоінструментімпорт», представництво «SANDVIK Coromant» в Україні й інші. Особливої конкурентної боротьби на ринку за вітчизняного виробника у машинобудуванні не спостерігаємо. Причиною, очевидно, є те, що український ринок інструменту ще не перенасичений операторами, а отже, немає серйозних конфліктів інтересів. Провідні вітчизняні підприємствапостачальники вважають за краще працювати з тими компаніями, що роблять свій вибір на підставі технологічних випробувань, виявляючи і плюси, і мінуси в запропонованій їм продукції. Такий інструмент обов’язково проходить виробничі випробування і лише після цього його пропонують замовникові. Як результат – задоволені і замовник, і постачальник, а отже, останній має шанс отримати й наступне замовлення від цього клієнта. Особливих проблем із якісним товаром у постачальників не виникає. Лише на придбання імпортного інструменту великі українські підприємства витрачали у докризові роки до $1 млн на рік, середні – по $150–200 тис. Це давало змогу більшості трейдерів швидко розвиватися, нарощувати свій сегмент на ринку, пропонувати споживачам нові послуги. Одночасно з’являлися й можливості для зниження цін, скорочення термінів і умов поставок, впроваджувалися різноманітні інтерактивні пропозиції, що полегшували замовникові вибір інструменту, відкривалися демонстраційні центри тощо. Світова економічна криза трохи загальмувала рух уперед і світових, і вітчизняних виробників і постачальників металообробного інструменту. Підприємства з достатнім ринковим «стажем» і рекламним іміджем звернули увагу на якість пропонованих товарів, розширили сферу послуг та сервісного обслуговування – як гарантійного, так і в період експлуатації їхньої продукції, чим привернули до себе серйозних підприємств-виробників у машинобудівній галузі. За словами одного з українських топменеджерів у галузі постачання якісного металообробного інструменту, як комерційні структури українські інструментальні трейдери все ж об’єктивно працюють на «національну ідею». Вони справедливо вважають, що їхня діяльність – це зовсім не засіб заробляння грошей для іноземних компаній, а спосіб вкласти кошти в рідну економіку, так би мовити – робота на перспективу.


метали. технології & обладнання№8 25 червня 2012 р.

Матеріали

Переваги при зварюванні сталі порошковими дротами Закінчення. Поч. на с. 1

електродами порошковий дріт забезпечує продуктивність зварювання, порівнянну зі зварюванням у захисних газах дротом суцільного перерізу. Час, витрачений на початок і закінчення горіння електрода й на його заміну, істотно скорочується, тобто шов однакової довжини порошковим дротом зварюють за коротший час. Однією із основних технологічних відмінностей порошкового дроту є наявність тонкої металевої оболонки, крізь яку проходить електричний струм. Порівняно з дротом суцільного перерізу такого ж діаметра, струмопровідна частина поперечного перерізу порошкового дроту менша, унаслідок чого щільність струму в електроді зростає. У результаті збільшується і виділення тепла на вильоті, і швидкість плавлення дроту. Для компенсації більшої швидкості плавлення при однаковій силі струму зварювання пришвидшують подавання дроту, що й підвищує продуктивність зварювання порошковим дротом. На відміну від зварювання покритими електродами і дротом суцільного перерізу, при зварюванні порошковим дротом у складних просторових положеннях зварювальник не мусить переривати дугу чи змінювати режим зварювання, аби запобігти стіканню зварювальної ванни. Обмежувальним чинником у цьому випадку є кількість розплавленого металу зварювальної ванни, що може забезпечити якісне формування шва без стікання ванни при зварюванні, наприклад, вертикальних чи стельових швів. У цьому випадку температура й текучість металу зварювальної ванни та властивості шлаку відіграють визначальну роль. Аби зрозуміти, чому порошковий дріт спочатку забезпечує вищу швидкість зварювання в положеннях, що різняться від нижнього, порівняно зі суцільним дротом, слід дещо пояснити. При заданій силі зварювального струму і напрузі дуги виділяється фіксована кількість тепла, яка розподіляється між витратним матеріалом (дротом), основним (зварюваним) металом і тепловими втратами (випромінюванням, теплопередачею в довкілля). Якщо одна з цих складових збільшується, то, вочевидь, решта зменшуватиметься. Розглянемо відмінності процесу зварювання стикового вертикального шва способом «знизувгору» суцільним і порошковим дротом діаметром 1,2 мм. Експериментально встановлено, що

при силі зварювального струму 180 А (з використанням суміші газів Аг+С02) можна досягти продуктивності наплавлення 2,2 кг/год для дроту суцільного перерізу (напруга дуги 21 В) і 3,0 кг/год для порошкового дроту (напруга дуги 24 В). Нехтуючи втратами теплоти дуги на розсіювання у довкілля, які вважають постійними, фахівці ІЕЗ ім. Є.О. Патона експериментально довели, що втрати теплової енергії на 1 кг наплавленого металу зменшуються при збільшенні продуктивності плавлення. Інакше кажучи, зварювальна ванна при використанні порошкового дроту є холоднішою, що полегшує зварювальникові керування формуванням шва, до того ж вищою, порівняно зі суцільним дротом, є швидкість розплавлення електрода. При згаданих параметрах режиму зварювання зварювальна ванна з використанням дроту суцільного перерізу може стати некерованою (стікати), оскільки акумулює дуже велику кількість теплоти. Спроба підвищити продуктивність плавлення, збільшуючи силу зварювального струму (швидкість подавання дроту) і напруги дуги призвела б до патьоків і підрізів. Порошковий дріт, забезпечуючи вищу продуктивність наплавлення, гарантує ще й резерв для збільшення сили зварювального струму, оскільки температура металу зварювальної ванни є нижчою. Забезпечуючи нижчу температуру зварювальної ванни, порошковий дріт для зварювання в усіх просторових положеннях має ще й шлакову систему, яка спеціально підібрана так, щоб підтримувати зварювальну ванну на вертикальній, горизонтальній площині або стельовому положенні, поліпшувати керованість процесу формування шва і давати змогу надалі збільшувати силу зварювального струму. Наприклад, рутиловий порошковий дріт з шлаком, що швидко твердне, дає змогу зварювати вертикальні шви способом «знизу-вгору» при силі струму до 240 А й досягати продуктивності наплавлення 3,5 кг/ год і вище. Зварювання стиків порошковими дротами є найпродуктивнішим процесом дугового зварювання після зварювання під флюсом. Порошковий дріт стає вигіднішим для використання завдяки не лише високій продуктивності, а й здешевленню зварювальних робіт у таких операціях, як зачищення швів і зони термічного впливу після зварювання, травлення для усунення кольорів мінливості тощо, якими зазвичай необґрунтовано нехтують.

У виробничих умовах економічної ефективності досягають завдяки: • підвищенню продуктивності зварювання на 25–50% у нижньому (РА, РВ) і горизонтальному (РС) положеннях; • майже двократному підвищенню продуктивності зварювання в інших просторових положеннях; • оптимізації витрат при зварюванні тонкого металу з використанням дроту діаметром 0,9 мм. Порошковий дріт використовують у широкому діапазоні режимів зварювання, завдяки чому параметр режиму значно легше налаштувати. Ненавмисна зміна налаштувань параметрів режиму зварювання оператором не позначається на якості шва завдяки кращим загальним експлуатаційним якостям порошкового дроту. Окрім цього, при використанні порошкового дроту замість суцільного суттєво зменшуються витрати на усунення дефектів. При силі зварювального струму у межах 100–135 А й напрузі 22,5–23 В з використанням суміші газів Аг+18%С02 зварювання порошковим дротом діаметром від 0,9 до 1,2 мм гарантовано забезпечує струминне перенесення металу. В цьому випадку спостерігають якісне проплавлення зварюваних крайок з формуванням шва з гладкою поверхнею і майже повну відсутність бризок. При зварюванні порошковим дротом стовп дуги ширший, ніж при зварюванні дротом суцільного перерізу, тому забезпечується добре проплавлення шва, а ризик непроварювань є мінімальним, навіть якщо пальник відхиляється від заданої траєкторії. Використання переважно порошкового дроту при зварюванні в нижньому положенні визначає ще й ситуація, при якій швидкість є переважальним чинником над продуктивністю. У цьому випадку порошковому дротові віддають перевагу над суцільним, оскільки швидкість зварювання таких специфічних швів, як, наприклад, горизонтальні таврові, можна істотно збільшити. Виробничники, широко використовуючи порошковий дріт із металевим осердям для зварювання з використанням роботизованих зварювальних комплексів на базі промислових роботів «Рапасопіс» серії «G2» і «TAWERS», переконалися, що після налаштування (оптимізації) параметрів режиму зварювання швидкість процесу суттєво зростає, а якість швів покращується.

cmyk


cmyk№8 25 червня 2012 р.

метали. технології & обладнання

MTO_8  

#8_2012_jyl

Advertisement