Page 1

""

~ '>

XUNTA DE GAlICJA.

C. E.I.P.ELADIA-MARIÑO.

coNseLLeAíADE EDUCACIóN

San Martiño do Porto 15622.Cabanas (A Coruña)

e OAoeNACION' UNiVeRSITARIA

Para alumnos/as-= de nava matriculación documentación:

.

hai que apol1:fir él seguinte

Solicitude de admisión debidamente cuberta,segundo modelo que se facilita no Centro.

.

Certificado do Padrón Municipal, expedidÓ¿)

.

Informe médico-sanitario(Segundo médico

do alumno debe con

infectocontaxiosa, o seu estado as recomendacións, se

deficiencias visuais e au~t!1~S , ,"'procede, sobr~ as medidas"

que tomar no caso do que

",

:v

alumno/a

padécese

a:tClU

"Tade ou limitación

distinta

das

reseñadas anterior,

segundo

. Centro.

.

onde figure o alumno/a a matricular.

.

Fotocopia da Tarxeta Sanitaria.

.

Tres fotografías de tamaño carné.

.

Cumprimentar a ficha, se é o caso, de transporte escolar. segundo modelo que se facilita no Centro.


4.288

DIARIO OFICIAL DE CALICIA

N° 55 . Luns~ 19 de marzo de 2007 ANEXO 11

XUNTA DE GAlICIA

11

DocUMENTO

CONSELLERiA DE EDUCACiÓN E ORDENACiÓN UNIVERSITARIA

PARA SOLICITUDE DE ADMISIÓN

OOCUMENTO

PROCEDEMENTO

SOLIC/TUDE

ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS EN CENTROSDOCENTES SOSTlDOS CON FONDOS PÚBLICOS DATOS DO/A ALUMNO/A

SOLICITANTE

(1)

PRJMEIROAPEUDO I SEGUNDOAPEUDO DATA

DE ""CEMENTO

I

loo.E

No caso de ser admitido/a no centro, fana uso do servizo de comedorescotar? (2)

SEXO(V"')

Opta a unha praza para alumnado con necesidadesespecifICasde apoio educativo? (3)

Si O Si

Non O

O

Non

O

DATOS DA NAI, PAI OU mORlA LEGAL _,RO

APEUOO

PRJMEIROAPEUOO

SEGUNDO APeUDO

NOME

SEGUNDOAPEUOO

NOME

ENDEREZO ENOERUO

FAMILIAR E OUTRA INFORMACiÓN

DE CONTACTO

(RÚA. NúMERO. ESCAlEIRA. PISO. LETRA. ""-)

CP

CONCEU..O

FAX

TELtFOHO

TEUFoNOF1XO

PROVINCIA

MOeIL

EXreNSION

CORREO ELECTR6Nco

ENDEREZOLABORAL (4)

?---~~-~~

I~~-

Icp

EXPÓN: que durante o presente ano académico cursa os estudos correspondentesao --u curso de (S) n_n no centro . -_u - -0 -'---n- -- _n__n _un_.

1 PRO~NCIA

h_nhh-nn--hn_--n_nnn

SOLICITA: que sexa admitido para o vindeirocurso escolar como alumno/a do

centro

. - - - - -- n -- h - n - n n _h U n ----- - -- h ---- - -- - ---- -- -- -- - -- n_-

no nivele curso que a continuaciónse detaRan:

O

rclclo

EDUCACiÓNINFANTIL

O EDUCACiÓN PRIMARIA

1° O

r

1° O rO

O

3" O Curso

3° O

O BACHARELATO 1° O r O Curso Modalidade: O Ciencias da naturezae da saúde

4° O

1° O

O EDUCACiÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)

O

rO

So O

6" O Curso

3"0

4° O Curso

Humanidadese ciencias sociais

O

Tecnoloxia

O

Artes

ACHEGA, para tal efecto, a seguinte documentaciónacompallando esta instancia:

O

Aquel alumnadoque non estivese matriculados en ningún centro no momento de facer a solicitude de admisión, presentaráunha certificación escolar.

O

Se é o caso, documentación

O

Folla2 da solicitudede admisión

xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado !XIn necesidades

,.

O

especificas

de apoio educativo (3)

Foila 3 da solicitude de admisión

No supostode que NON SEXA ADMITIDO/A no centro mencionado anteriormente,SOLICITA ser admitido/a, por orde de prioridade,nos seguintes: arde

Centro

Curso

Nivel I Modalidade

1° 2° 3° 4° So 6" Sinatura doIa solicitante:

Lexislacíónaplicable: arde do 17 de marzo de 2007 poIa que se regula o procedementD paraa admisión do alumnadOno segundo ciclo da educación infantil,primaria, educaciónsecundariaObligatoriae bacharelatoen centros docentes sos!ldos

'

con fondos públicos,

,

Directorla1/titular do

0""""""""""""""'0"0""""000"'0.'.'.0.0

En -_u O_n Un -- u n'.0""0.0.0"00"00"'0'.00

__nOn_'

o __n.. de n_nnnnnn-

"0'00"""""0"""""""00"0""""00"""""""""0""0"

de 20 -_-__h


"

""

'<

INFORME MÉDICO SANITARIO

/a

Don/Dona, Licenciado

en

,

en

'~'~~'i~;~~...

e ...

con residencia Cirurxía, """""""""""""""""

, inscrito co nO

,

no

Colexio Oficial de Médicos de..................................... t

INFORMA QUE: ... """"""""""'"

..........

................ """""""'"

.....

""""""""""""" """""""'"

.........

""""""""""""" ,

,

"""""""""

"""""""""""""'"

"""""""'"

,..,

"""""""""""""

""""""'"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""'"

................... "'"

...................

.. ,

............................

E para que conste, a efectos de ingreso nese Centro de Educación Infantil e Primaria, certifico en

, a...

CEIP.ELADIA MARIÑO-CABANAS

.de

.de200......


<,

XUNTADEGALICtA

,

C. E.I.P.ELADIA-MARIÑO San Martiño do Porto 15622.Cabanas (A Corona) tfno e fax:981 431848

CONSELlERÍA OE eOUCACIONE OROENACION UNIVERSITARIA

ELECCiÓN DO ENSINO DE RElIXIÓN OU ACTIVIDADES ALTERNATIVAS De acordo co establecido na arde de 4 de outubro de 1995 da Consellería de Educación e O.U.(DOG do 8 de Novembro):

("

O/Dona

pai,nai

ou titor/a do alumno/a

,opto

por elixir para o meu fillo/a: O Actividades de estudio alternativas ó ensino' de Relixión. .O Ensino de Relixión. Esta elección será válida mentres o alumno/a permaneza no Centro, ou mentres non sexa modificada antes do inicio de cada curso escolar. E para que así conste, asino o presente documento en """""" ,

Asdo.

,a

;;

.de

de 200.....

"-.

..........


¡::

XUNTADE"GAlICIA

C. E.I.P.ELADIA-MARIÑO San Martiño do Porto 15622.Cabanas (A Coruña) tfno e fax:981 431848

CONSeLLEAÍA De eDUCACIÓN e OAoeNActON U~IVERSITAR.A

ELECCiÓN DE LlNGUA ESTRANXEIRA.

f

O alumno/a

, de

de Educación Primaria, escolle como lingua estranxeira: D Lingua Inglesa D Lingua Francesa E para que así conste, asino o presente documento en ,a

de

de 200.....

Asdo. O PAI/NAI OU TITOR...........................................................

curso


"

,

'~

-.

XUNTADEGALICIA

C.E.I.P.ELADIA~MARIÑO SanMartiño do Porto 15622.Cabanas (A Corona) tfno e fax:981 431848

OONSeu..eAfA De EOUCAClóN EaORDENACIÓN UNIVERSITARIA -

TRANSPORTE ESCOLAR

o vindeirdCurso2006-07o alumno/a

f;

~

solicita como parada de transporte escolar: Ruta1 :

Ruta 2:

e Cardeita.

e Areal. e ATorre.

e Concello.

e Igrexa e APena e Casilla

e Pedreiras.

e Salto de Baixo

e Pena do Pico.

e Cruce de Fonfría.

e o Val

e Feal. e Anidos.

e Santa Cruz. e Relousada. e Barreiras.

e Teloi. e Peón. e Opel '. E para que así conste, asino o presente documento en

,a

Asdo

""" oo

oo de

de 200.....

""""'oo....

~-........

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA  

Impresos a cubrir para formalizar a matrícula no centro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you