Page 1

VENTANAS

NORMAS BÁSICAS DA BIBLIOTECA ESCOLAR: - Respetar o material existente. - Colocar o material no seu lugar cando se remata o seu uso. - Falar con «voz de biblioteca» (baixiña) - Solicitar a axuda necesaria ó profesorado que esté nese momento nela ou ós alumnos/as colaboradores.

ENTRADA

pantalla dual para proxeccións

ORDENADORES

PANTALLA

AS MES

MANUALIDADES

TAPIZ

EP 6-9 CASTELÁN

EP 9-12 CASTELÁN

INGLÉS

3 ordenadores e pantalla TFT

ATLAS

ALUMNADO COLABORADOR: Contamos cun grupo de alumnos/as de 3º ciclo de EP que colaboran nos recreos cas seguintes funcións: - Manter o material da BE en orde. - Colocar no seu lugar aqueles libros que sexan devoltos. - Axudar ós usuarios a localizar algún material, a rexistrar o préstamo ou a devolución,... - Calquera outra función que se considere oportuna.

EP 9-12 CASTELÁN

Libros 9-12 Castelán

Libros 9-12 Galego

EP 6-9 GALEGO

MESA DE REXISTRO

PRÉSTAMOS: ALUMNADO: * Tempo máximo: 15 días, renovables. Se se perde ou estraga algún libro, o responsable terá que traer outro igual ou abonar o seu custe. * Non se prestan diccionarios, nin enciclopedias. PROFESORADO: Material para aula: de consulta ou de lectura para o alumnado. * Tempo máximo: o necesario. En calquera caso, os préstamos deberán rexistrarse nos cadernos correspondentes, á disposición tanto dos alumnos/as como do profesorado.

EP 9-12 CASTELÁN

EP 9-12 GALEGO

Zona para os mais pequenos: 3-6 anos e 6-9 anos

EP 9-12 GALEGO

EI

CONSULTA

QUE TEMOS NA BIBLIOTECA? -Libros clasificados por idades e por cores. - 3 ordenadores con conexión a internet ó servicio dos usuarios. - Pantalla TFT para poder visionar películas, presentacións,... - Pantalla dual con canón de proxección.

PLANO:

DICCIONARIOS

HORARIO: - Cada grupo-clase ten asignada unha hora semanal para acudir co seu titor/a. - Tódolos recreos: de 12:00 a 12:30, para préstamos ou devolucións. - O alumnado de cada ciclo de EP, conta cun recreo semanal fixo, no que poden permanecer na Biblioteca:Luns: 1º ciclo. Mércores: 2º . Venres: 3º . - Despois do comedor, o alumnado de Ed. Infantil, está na Biblioteca ata que os veñen buscar ou van ás actividades da tarde.


BIBLIOTECA ESCOLAR GUÍA DE USO

http://libroucho.blogspot.com

Enlaces relacionados: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/ http://www.edu.xunta.es/portal/ http://centros.edu.xunta.es/ceipeladiamarino/ Para poñervos en contacto con nós: ceip.eladia.marino@edu.xunta.es http://libroucho.blogspot.com/

CEIP ELADIA MARIÑO CABANAS

GUÍA DE USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR  

Normas de funcionamento

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you