Page 1

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2557

มาหาค�ำตอบว่า

เพราะอะไร...

ชาวไร่ถึงต้องตัดอ้อยสด

วิธีการ

ปรับปรุงดิน

เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย และยืดอายุการไว้ตอ

มารู้จัก

ฟาร์มยุคใหม่ กันสักหน่อย

Mitr Phol Modern Farm

วารสาร มิตรชาวไร่

01


คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล


วารสารมิตรชาวไร่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2557

คุยกับ บ.ก.

ส วัสดีปีใหม่ครับ พี่น้องชาวไร่ที่รักและเคารพ วารสารมิตรชาวไร่ในมือท่านฉบับนี้

ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ของเรา ด้วยความตัง้ ใจอย่างแรงกล้าของคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย ที่ดูแลด้านอ้อยมานานที่ ต้องการจะเห็นการพัฒนาด้านอ้อยอย่างยั่งยืน และต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่อ้อย อยูด่ ี กินดี มีความสุข ต้องการเห็นการท�ำไร่ออ้ ยอย่างยัง่ ยืน ส่งต่อไปสูร่ นุ่ ลูก รุน่ หลาน ต่อๆ ไป ท่าน จึงจุดประกายแนวคิด โครงการ Ironman และ Mitr Phol Modern Farm ซึ่งขณะนี้ได้น�ำไปสู่การ ปฎิบัติแล้ว และนี่คือ สิ่งที่เราต้องการให้ท่านได้อ่าน และติดตามการด�ำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ใน วารสารฉบับนี้ แล้วท่านจะทราบว่า การท�ำไร่อ้อยอย่างยั่งยืนไม่ยากเลย และท้ายที่สุด พี่น้อง ชาวไร่อ้อยเราทั้งหลาย ก็จะเป็นผู้มีรายได้สูงไม่น้อยกว่าอาชีพการเกษตรสาขาอื่นๆ

ที่ปรึกษา

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ อัมพร กาญจนก�ำเนิด วิโรจน์ ภู่สว่าง อธิพร ราหุลปาน วิชรัตน์ ปุปผาพันธุ์ อุยา อัศวะประภา นิวัตร พัฒนนุสินธุ เพิ่มศักดิ์ งามผ่องใส อภิวัฒน์ บุญทวี ทรงศักดิ์ เบญจพิพิธ ไพฑูรย์ ประภาถะโร ปฏิพัทธ์ นามเขต

ทวีป ทับซ้าย

บรรณาธิการ

สกล รักสัตย์

กองบรรณาธิการ

ส�ำนักวางแผนกลยุทธ์ด้านอ้อย ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านอ้อย ศูนย์นวัตกรรมและการวิจยั มิตรผล บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ำกัด บริษัท ไร่อีสาน จ�ำกัด

ออกแบบรูปเล่ม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทน�้ำตาลมิตรผล Copyright © 2014 Mitr Phol Group

เชื่อเถอะครับว่า ชาวไร่อ้อย คือ พี่น้องที่สำ� คัญที่สุดส�ำหรับเรา เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ครับ

โชดดีและร�ำ่ รวยตลอดปี 2557 ครับ บรรณาธิการ

Contents

คุยกับ ชาวไร่ 04 Mitr Phol Modern Farm 08 เทคนิคการปลูกอ้อยให้ยั่งยืน 10 สด สะอาดคุณภาพดี 12 ชาวไร่ ในดวงใจ 14 ความเคลื่อนไหว ราคาน�้ำตาล 16 ฝนฟ้า อากาศ 18 CSR กับชาวไร่ 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 GOSSIP ชาวไร่ 22

19

สารบัญ

12

08 10

16 15


คุ ย กั บ ชาวไร่

ผมและทีมงานได้มีโอกาสไปดูงานการผลิตอ้อยในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

ผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ เช่น บราซิล และออสเตรเลีย สิ่งที่เห็นเหมือนกัน คือ

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท�ำไร่อ้อย การน�ำเครื่องจักรมาใช้ในการท�ำไร่อ้อย ตัง้ แต่การเตรียมดินปลูกจนถึงการเก็บเกีย่ วทุกขัน้ ตอน มีการปรับปรุงบ�ำรุงดินให้อดุ มสมบูรณ์ อยู่เสมอ ปลูกอ้อยโดยไม่ท�ำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ทั้งยังเป็น การช่วย ลดต้นทุน ลดการใช้ปัจจัยการผลิตอ้อยที่ราคาแพงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า น�้ำมัน ค่าแรง ฯลฯ ท้ายที่สุดคือพวกเขาได้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นด้วย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย

04

วารสาร มิตรชาวไร่

ปัจจุบันประเทศไทยก็ได้มีการใช้เครื่องจักรในไร่อ้อยมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้รถ ตัดอ้อยมีให้เห็นในหลายพื้นที่แล้ว กลุม่ มิตรผลก็ได้นำ� หลักการการท�ำไร่ออ้ ยยุคใหม่ มาปฏิบตั ทิ ไี่ ร่ของกลุม่ มิตรผลทัง้ ในไร่ ด่านช้างและไร่อสี าน และแนะน�ำให้ชาวไร่รายใหญ่ท่มี ีความพร้อม ร่วมท�ำ ไร่อ้อยยุคใหม่ ซึ่งมี หลักปฏิบัติง่ายๆ 4 เรื่อง ได้แก่


1. การปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว

หมุนเวียนในช่วงพักดินก่อนปลูกอ้อย พืชตระกูลถั่วจะช่วย เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนในดิน ช่วยให้ชาวไร่อ้อยใช้ ปุ๋ยเคมีน้อยลง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวไร่อ้อย

2. ลดการไถพรวนดิน โดยการยกร่องปลูกอ้อยคล้าย

แปลงผัก แล้วท�ำการไถพรวนดินเฉพาะบนร่องอ้อยที่ยกขึ้นมา เท่านั้น จะไม่มกี ารไถพรวนบริเวณระหว่างร่อง เมื่อปลูกอ้อยจะ ชักร่องกว้าง 1.85 เมตร วิธกี ารนี้จะท�ำให้ใช้น้ำ� มันน้อยลง รถไถ ท�ำงานเสร็จเร็วขึ้น ได้งานมากขึ้น และปลูกอ้อยได้ทนั เวลา

3. ควบคุมการเหยียบย�ำ่ เฉพาะพืน้ ที่ เมือ่ ยกแปลงปลูก

อ้อยขึ้นมาแล้ว รถทุกชนิดจะวิ่งในร่องเท่านั้น จะไม่มกี ารเหยียบ ย�่ำบนแปลงปลูกอ้อย จะช่วยลดปัญหาการบดอัดดิน การเหยียบ ย�ำ่ ตออ้อยให้เสียหาย และท�ำให้ดนิ บนแปลงปลูกร่วนซุยอยูเ่ สมอ

“การท�ำไร่ออ้ ยยุคใหม่” น่าจะเป็นค�ำตอบของอุตสาหกรรม อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย ทัง้ ด้านการแก้ปญ ั หาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ปัญหาผลผลิตอ้อยตกต�ำ่ สร้างความยั่งยืน และมั่นคงแก่อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลของไทย โดยเฉพาะ ชาวไร่ออ้ ยของกลุม่ มิตรผลจะเป็นชาวไร่กลุม่ แรก ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ จากการท�ำไร่ออ้ ยยุคใหม่ และหวังว่าความรูแ้ ละประสบการณ์ตา่ งๆ ใน วารสารมิตรชาวไร่ จะช่วยให้พ่นี ้องชาวไร่อ้อยสามารถท�ำ การเพาะปลูกอ้อยได้อย่างยัง่ ยืน

4. ปล่อยให้เศษซากใบอ้อยคลุมดิน เพือ่ รักษาความชืน้

ในดิน และควบคุมวัชพืช ท�ำให้ลดปริมาณการใช้สารก�ำจัดวัชพืช ซึ่งการใช้รถตัดอ้อยจะช่วยแก้ปัญหาการเผาใบอ้อย ลดปัญหา โลกร้อน

วารสาร มิตรชาวไร่

05


พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคนคงทราบดีว่า การประกอบอาชีพทุกประเภท ต้องมีการปรับปรุ งและพัฒ นาเพื่อให้ ร องรับการเปลี่ย นแปลงที่เ กิ ด ขึ้น ตลอดเวลา อาชีพการท�ำไร่ออ้ ยก็เช่นกัน ต้องเผชิญกับต้นทุนการปลูกอ้อยที่ สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต จึงจ�ำเป็นต้อง มีการพัฒนาไปสูก่ ารท�ำไร่ออ้ ยและการจัดการทีท่ นั สมัย (Modern Farming) เพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ในทีส่ ดุ กลุม่ มิตรผลเองได้เริม่ การท�ำไร่ ตัวอย่างดังกล่าว โดยการสาธิตในการน�ำระบบเทคโนโลยีรวมทัง้ เครือ่ งจักร ทีท่ นั สมัยมาใช้ในการจัดการ และพร้อมทีจ่ ะถ่ายทอดทัง้ ความรูแ้ ละสนับสนุน พีน่ อ้ งชาวไร่ออ้ ยทีเ่ ป็นคูส่ ญ ั ญาในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในอาชีพ การท�ำไร่อ้อยในอนาคต

ในโอกาสปีใหม่ 2557 นี้ พวกเราชาวมิตรผลขอสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ประทานพรแก่พนี่ อ้ งชาวไร่ออ้ ยทุกคนและครอบครัว จงประสบแต่ ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นตลอดปีใหม่ด้วยครับ

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล

06

วารสาร มิตรชาวไร่


คุณอัมพร กาญจนก�ำเนิด

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจน�้ำตาลประเทศไทย

วารสาร มิตรชาวไร่

07


mitr Phol Modern Farm

เรื่อง อธิพร ราหุลปาน, รังสิมันต์ สัมฤทธิ์

มารู้จัก ฟาร์มยุคใหม่ กันสักหน่อย จากสภาพปัญหาที่พบในการท�ำไร่อ้อย และมีแนวโน้มว่า จะเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ คือ “การขาดแคลนแรงงาน” ทุก ขั้นตอนในกระบวนการผลิตอ้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดและ ขึน้ อ้อย เพือ่ เป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงได้มกี ารน�ำ เอารถตัดอ้อยเข้ามาใช้งาน เบือ้ งต้นพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ ระดับหนึง่ แต่ปญ ั หาทีพ่ บตามมาอีกก็คอื ประสิทธิภาพการท�ำงาน ของรถตัดอ้อยของเรา ท�ำงานได้เพียง 150-200 ตัน/วัน หรือ ประมาณ 10,000–15,000 ตัน/คัน/ปี ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนใน การซื้อรถตัดอ้อย ที่มีราคาสูงถึงคันละ 11–12 ล้านบาท หากเป็น รถมือสอง ราคาจะประมาณ 5-7 ล้านบาท ปัจจุบนั ก็หาซือ้ ยากขึน้ เรื่อยๆ หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพรถตัดอ้อยกับประเทศผู้นำ� ในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลของโลก จะยิง่ เห็นความ แตกต่าง ในการใช้งานอย่างมาก ได้แก่

08

วารสาร มิตรชาวไร่

ประเทศออสเตรเลีย สามารถตัดอ้อยได้ 700 ตัน/วัน/คัน ประเทศ บราซิล สามารถตัดอ้อยได้ 450-600 ตัน/วัน/คัน สาเหตุหลักๆ ที่ เรายังใช้งานรถตัดอ้อยมีประสิทธิภาพต�ำ่ คือ การเตรียมแปลงทีไ่ ม่ เหมาะสมกับการใช้รถตัดอ้อย ทั้งความกว้างและความยาวของ ร่องอ้อย จ�ำนวนรถบรรทุกที่ไม่เพียงพอ คนขับรถตัดอ้อยยังมี ทักษะและความสามารถไม่พอ และปัจจัยอืน่ ๆ อีกหลายประการ เพื่อหาทางเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้รถตัดให้สูงขึ้น ในปี 2556 กลุ่มมิตรผลจึงได้ส่งผู้เกี่ยวข้องทั้งพนักงานและชาวไร่ ไปศึกษาการท�ำงานของรถตัดอ้อยที่ประเทศออสเตรเลียและ ประเทศบราซิล ซึง่ ถือว่าเป็นประเทศผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรมอ้อยและ น�้ำตาลของโลก โดยเฉพาะออสเตรเลียที่เรามีโรงงานน�้ำตาลใน เครือกลุม่ มิตรผลตัง้ อยู่ ท�ำให้เรารูว้ า่ นอกจากปัญหาเรือ่ งประสิทธิภาพ ของรถตัดอ้อยแล้ว ทั้งสองประเทศยังเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับ ผลผลิตตกต�ำ่ จึงได้มีการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้อาชีพการท�ำไร่อ้อย มีความยั่งยืน โดยมีหลักในการท�ำไร่อ้อยอย่างยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่


1. ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่เดิม คือ ต้องปลูกพืชบ�ำรุงดิน 2. 3. 4.

สลับหมุนเวียนด้วย

ลดผลกระทบจากการบดอัดของดินในแปลงอ้อย เนือ่ งจาก การใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ลดการไถพรวน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และคงความ อุดมสมบูรณ์ของดินไว้ ไม่เผาใบอ้อยก่อนและหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ ใช้ประโยชน์ใน การคลุมดิน และลดการท�ำลายความสมบูรณ์และโครงสร้าง ของดิน

นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ MITR PHOL MODERN FARM ที่ทุกท่านรู้จกั  

มารู้จักมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol Modern Farm) กันสักหน่อย มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม คืออะไร? ต้องท�ำอะไรบ้าง? มีอะไร ใหม่ ที่แตกต่างจากของเดิม? ท�ำท�ำไม? ท�ำแล้วได้อะไร? สารพัด ค�ำถามจากหลายท่านทีไ่ ด้ยนิ ชือ่ นี้ ทีมงานขอไขข้อสงสัยให้กระจ่าง ในวารสารมิตรชาวไร่ฉบับปฐมฤกษ์น้กี ันเลยนะครับ มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม เป็นการท�ำไร่ออ้ ยแบบสมัยใหม่ ค�ำ ว่า “สมัยใหม่” คือ การน�ำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในไร่ อ้อยในทุกขัน้ ตอน เพือ่ รองรับปัญหาด้านแรงงานในไร่ออ้ ยทีม่ แี นว โน้มจะขาดแคลนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การปรับระดับดินให้ราบ เรียบเป็นอันดับแรกทีท่ ำ� ด้วยเครือ่ งปรับระดับดิน (Land Plain) การ เตรียมดินแบบใหม่ท่ขี ึ้นแปลงปลูกอ้อย ไม่ได้ยกร่องปลูกเหมือน เดิม การใช้เครือ่ งปลูกอ้อยแบบใช้ทอ่ นพันธุ์ (Billet Planter) การใช้ เครือ่ งใส่ปยุ๋ (Fertilizer Rig) การใช้เครือ่ งพ่นยา (Spray Rig) การใช้ รถตัดอ้อย (Harvester) การใช้รถขนถ่ายอ้อยในไร่ (Bin) แต่ทงั้ หมด ที่กล่าวมานี้ ใช้ GPS ในการควบคุมพวงมาลัยรถทุกขั้นตอน... เริม่ อยากรูล้ กึ ๆ กันแล้วใช่มยั้ ครับว่า “ขับรถไถไม่ตอ้ ง จับพวงมาลัยได้อย่างไร?” สิ่งที่แตกต่างจากการท�ำไร่อ้อยแบบเดิมที่เห็นได้ชัดเจน ที่สุด คือ ระยะห่างระหว่างแถวอ้อย จะเป็นร่องกว้าง 1.85 เมตร เพื่อรองรับการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ การเหยียบย�ำ่ เฉพาะที่ใน ซึง่ จะเป็นการลดการไถพรวนไปพร้อมกัน ไร่ออ้ ย การปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยพืชปุย๋ สด (Green Manure) เช่น การปลูก พืชตระกูลถั่วช่วงบ�ำรุงดิน

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เป็นการท�ำไร่อ้อยแบบสมัยใหม่ ค�ำว่า “สมัยใหม่” คือ การน�ำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในไร่อ้อย ในทุกขั้นตอน เพื่อรองรับปัญหาด้านแรงงานในไร่อ้อย ที่มีแนวโน้มจะขาดแคลนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ การจัดรูปแปลงอ้อยให้เหมาะสม เพื่อรองรับการใช้รถตัดอ้อย โดยก�ำหนดให้ทุกแปลงต้องเว้นหัว แปลงประมาณ 6-8 เมตร เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ทีก่ ลับรถได้อย่างคล่องตัว ปลูกอ้อยในทิศทางเดียวกัน และความยาวแปลงควรมากกว่า 400 เมตร เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานของเครือ่ งจักรกล อย่างต่อเนื่อง ท�ำแล้วได้อะไร? ค�ำถามนี้ถามยาก แต่ตอบง่าย หากมอง ในมุมของพี่น้องชาวไร่อ้อย ถ้าท�ำตามแนวทางการส่งเสริมการ ท�ำไร่ออ้ ยสมัยใหม่ หรือทีเ่ ราเรียกว่า “มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม (Mitr Phol Modern Farm)” ชาวไร่อ้อยจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำ ไร่ออ้ ยใหม่ ทีเ่ ห็นชัด คือ การใช้เครือ่ งจักรกลเข้ามาแทนทีแ่ รงงาน คนในทุกขัน้ ตอน ชาวไร่ออ้ ยหมดปัญหาในการวิง่ หาแรงงานตัดอ้อย ไม่ต้องมัดจ�ำแรงงาน บริหารแต่เวลากับการใช้งานเครื่องจักรกล มากขึน้ เพราะท�ำงานเสร็จเร็วขึน้ ต้นทุนลดลงแน่นอนเพราะก�ำหนด ให้มีการไถพรวนบนแปลงปลูกเท่านั้น ไม่ไถปูพรมทั้งไร่เหมือน การยกร่องปลูกแบบเดิม ผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการ บ�ำรุงรักษาที่เน้นเฉพาะแปลงปลูกอ้อย น�ำมาสู่รายได้ท่เี พิ่มมาก ขึ้น และเกิดความยั่งยืนในการท�ำไร่อ้อย ส�ำหรับมุมของโรงงานน�ำ้ ตาล ก็จะได้ออ้ ยทีม่ คี ณ ุ ภาพดี สด สะอาด เป็นวัตถุดบิ เข้าหีบเพือ่ ผลิตน�ำ้ ตาล ได้ผลผลิตน�ำ้ ตาลทราย มากขึ้น น�ำ้ ตาลทรายที่ได้ก็จะมีคุณภาพดี ส่งผลต่อความยั่งยืน ของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทยโดยตรง และ ส่งผลดีกลับไปสู่ชาวไร่อ้อยในรูปแบบราคาอ้อยที่เพิ่มมากขึ้น รูจ้ กั “มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม (Mitr Phol Modern Farm)” กันแล้วนะครับ ฉบับหน้าจะน�ำผลงานที่ได้ปฏิบัติเป็นโครงการ น�ำร่องในไร่ของบริษทั มาให้ชมกัน รับรองว่าเห็นแล้วอยากท�ำตาม แน่นอนครับ “ชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะ !” วารสาร มิตรชาวไร่

09


เทคนิคการปลูกอ้อย ให้ยั่งยืน

เรื่อง จ�ำนาญ โคตรภูเวียง

การปรับปรุงดิน

เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย และยืดอายุการไว้ตอ ผู ้ เ ขีย นเคยได้ พูด คุย กับชาวไร่อ ้อ ยและได้ยินค�ำ ว่ า แปลงอ้อยของตนเอง “ดินตายแล้ว” ปลูกอ้อยก็ผลผลิตลดลง เรื่อยๆ แต่ก็มีชาวไร่บางรายบอกว่า เดี๋ยวนี้ไม่เผาใบอ้อยแล้ว ท�ำให้ “ดินเป็น” หรืออีกความหมายคือ “ดินมีชวี ติ แล้ว” ค�ำ ว่า “ดินเป็น หรือ ดินตาย” สื่อความหมายได้ชดั เจน เข้าใจ ง่าย และชาวไร่ทกุ คนคงเข้าใจได้เป็นอย่างดี แต่วนั นีเ้ ราจะมา เรียนรูใ้ นทางวิชาการสักนิดว่า “ดินเป็น” กับ “ดินตาย” ส่งผล กับอ้อยอย่างไร และจะมีวิธแี ก้ไขอย่างไร “ดินตาย” หรือ “ดินเสือ่ ม” มีลักษณะแน่นแข็ง ไม่ เก็บน�ำ้ ขาดแคลนธาตุอาหาร สัตว์และแมลงที่เป็นประโยชน์ อาศัยอยู่ไม่ได้ ดินแบบนี้ชาวไร่ต้องใส่ปุ๋ยมากขึ้นเรื่อยๆ หรือ ต้องให้นำ�้ บ่อยๆ ไม่เช่นนัน้ ผลผลิตอ้อยก็จะลดลง และไว้ตอได้ ไม่นาน ดินตายอาจเป็นมาตั้งแต่แรก แต่กม็ ีจำ� นวนไม่น้อยที่ เมื่อก่อนเคยเป็น “ดินเป็น” แต่เพราะการใช้ดนิ อย่างขาดการ 10

วารสาร มิตรชาวไร่

บ�ำรุงรักษา และปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเป็นเวลานาน จึงท�ำให้ดิน เปลี่ยนสภาพไป “ดินเป็น” มีลักษณะฟูนุ่ม อุ้มน�้ำได้ดี มีธาตุอาหารสูง มี สัตว์และแมลงที่เป็นประโยชน์ เช่น ไส้เดือนดิน “ดินเป็น” อาจเป็น ดินที่ดีอยู่แล้ว หรือเป็น “ดินตาย” มาก่อนแต่มกี ารปรับปรุงอย่างต่อ เนื่องจึงท�ำให้ดินมีสภาพดีขึ้น ในพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกอ้อยอย่างต่อเนือ่ งยาวนานเราจะพบ “ดินตาย” เพิ่มมากขึ้น การแก้ปัญหาให้ดนิ ดีขึ้นเราต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดใี น 3 อย่างคือ 1. ดีทางกายภาพ (ดินฟู ไม่แน่น ไม่แข็ง ไม่มีดินดาน หน้า ดินลึก และดินเก็บน�้ำได้ดี) 2. ดีทางเคมี (ดินไม่เค็ม ไม่เปรี้ยว ไม่ด่าง มีธาตุอาหารสูง มีอินทรียวัตถุสูง)


3. ดีทางชีวภาพ (มีสัตว์ และแมลงที่เป็นประโยชน์ รวม ถึงมีไส้เดือนดิน จุลินทรีย์ดิน เป็นต้น) ปัจจุบนั ชาวไร่คนุ้ เคยกับการใส่ปยุ๋ เคมีมากๆ เพือ่ เพิม่ ผลผลิต ซึง่ ถือเป็นการแก้ปญ ั หาเรือ่ งการเพิม่ ธาตุอาหารอย่างเดียวเท่านัน้ แต่หากคุณสมบัติดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพยังไม่ถูก ปรับปรุงแก้ไข ปุ๋ยเคมีที่ใส่เข้าไปก็จะไม่เกิดประสิทธิผล แต่กลับ จะท�ำให้ชาวไร่ต้องใส่ปุ๋ยมากขึ้น และเพิ่มต้นทุนมากขึ้นเรื่อยๆ

การปรับปรุงดินอย่างถูกต้องท�ำอย่างไร 1. ต้องปรับปรุงดินทางกายภาพก่อน โดยทุกครั้งที่ไถรื้อ ตออ้อยเพือ่ ปลูกใหม่ควรระเบิดดินดาน เพือ่ ให้ความชืน้ ในชัน้ ใต้ดิน ขึน้ มาสูด่ นิ บนได้สะดวก ดินดานมักเกิดในระดับลึกกว่าชัน้ ไถพรวน หรือลึกประมาณ 40-50 ซม. แปลงอ้อยที่มีดินดานจะสังเกตว่า อ้อยจะขาดน�ำ้ เร็วกว่าปกติ เนือ่ งจากชัน้ ดินดานจะปิดกัน้ ไม่ให้นำ�้ ใต้ดินขึ้นมาสู่รากอ้อย หรือแปลงอ้อยที่มีการชะล้างพังทลายของ หน้าดินสูงอันเนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ ป็นทีล่ าดชัน อย่างนีก้ ต็ อ้ งท�ำแนวคัน ดินเพื่อลดการชะล้างหน้าดิน และเมื่อปลูกอ้อยก็ต้องชักร่องอ้อย แบบขวางความลาดชัน 2. ปรับปรุงดินทางเคมี ดินที่เป็นกรดจัด หรือด่างจัด ต้อง ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง โดยดินกรดจัดให้ใส่ปูนขาว หรือปูน โดโลไมท์ ส่วนดินด่างจัดให้ใส่ยบิ ซั่มผง ก่อนการใช้วสั ดุปรับปรุง ดินดังกล่าวชาวไร่ควรปรึกษานักวิชาการเพื่อท�ำการวิเคราะห์ดนิ และแนะน�ำอัตราการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดินที่มีสภาพทาง เคมีไม่เหมาะสมจะท�ำให้เพิม่ ต้นทุนของชาวไร่เนือ่ งจากธาตุอาหาร ในดิน หรือธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีจะถูกดินตรึงไว้ ท�ำให้รากอ้อย ไม่สามารถดูดธาตุอาหารมาใช้ประโยชน์ได้ ชาวไร่จึงต้องใส่ปุ๋ย เคมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

3. เพิ่มอินทรียวัตถุ เพื่อท�ำให้ดินร่วนซุย ช่วยเก็บน�ำ้ ใน ดิน ปรับสภาพทางเคมีของดิน และเป็นแหล่งอาหารของพืชและ สัตว์ในดิน อินทรียวัตถุได้มาจากกระบวนการที่จุลินทรีย์เข้าย่อย สลายเศษซากพืชหรือสัตว์ให้เน่าเปื่อยผุพังจนกระทั่งเศษซาก เหล่านั้นปลดปล่อยสารอินทรีย์และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ออกมา แหล่งของอินทรียวัตถุในไร่ออ้ ยมีหลายชนิด เช่น พืชปุย๋ สด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษซากใบอ้อย กากหม้อกรอง กากชานอ้อย เป็นต้น แต่ปจั จุบนั มีพชื เศรษฐกิจทีน่ ยิ มน�ำมาปลูกเพือ่ เพิม่ อินทรีย วัตถุในดิน เพิ่มธาตุอาหาร และมีรายได้จากการขายเมล็ด นั่นก็ คือ “ถัว่ เหลือง” 4. เพิ่มธาตุอาหารอ้อย อ้อยต้องการธาตุอาหาร 17 ชนิด ในจ�ำนวนนี้ 3 ชนิด คือ ออกซิเจน ไฮโดรเจน และ คาร์บอน ได้ มาจากน�้ำและอากาศอยู่แล้ว ส่วนอีก 14 ชนิด มีอยู่ในดิน แต่ เนื่องจากการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับอ้อย เป็นพืชทีต่ ้องการใช้ธาตุอาหารมากดังนัน้ ธาตุอาหารทีม่ อี ยู่ในดิน จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือบางพื้นที่ซ่งึ ดินมีปัญหา เช่น ดินกรดจัด, ด่างจัด หรือดินเค็ม ลักษณะเหล่านีจ้ ะท�ำให้ธาตุอาหาร ในดินไม่อยูใ่ นรูปทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ อ้อย เราจึงต้องเพิม่ ธาตุอาหาร โดยการใส่ปยุ๋ เคมี หรือปุย๋ อินทรียเ์ พือ่ ช่วยให้ออ้ ยได้รบั ธาตุอาหาร อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยเคมีควรใส่อย่างพอดีและ เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ดนิ หรือตามที่นักวิชาการแนะน�ำ โดยยึดหลัก “ใส่ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี” หากชาวไร่อ้อยสามารถปรับปรุงบ�ำรุงดินได้ตามหลักการ ที่กล่าวข้างต้นและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าผลผลิตอ้อย และจ�ำนวนปีของการไว้ตอจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจาก “ดินเป็น” แล้วนั่นเอง ตามทีไ่ ด้เกริน่ ไว้ขา้ งต้นว่าปัจจุบนั มีการปลูกถัว่ เหลืองเพือ่ ปรับปรุงดินในไร่อ้อย และเพิ่มรายได้ในช่วงพักดิน ดังนั้นในฉบับ ต่อไป เราจะมาพูดคุยในรายละเอียดว่า

• • • •

ท�ำไมต้องเป็นถั่วเหลือง และประโยชน์ท่ไี ด้จากการปลูก ถั่วเหลือง ขั้นตอน / วิธีการปลูกถั่วเหลือง การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง รายได้จากการปลูกถั่วเหลือง

แล้บพบกันฉบับหน้านะคะ

วารสาร มิตรชาวไร่

11


สด สะอาด คุณภาพดี

เรื่อง ไพฑูรย์ ประภาฑะโร (ผู้อ�ำนวยการด้านอ้อย โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)

ชาวไร่ถึงต้องตัดอ้อยสด คงเกิดค�ำถามขึ้นในใจชาวไร่อ้อยหลายๆ คน ว่า ท�ำไมโรงงานถึงต้องให้ชาวไร่ตดั อ้อยสะอาด ยอดสั้น เข้า หีบ หรือคงมีคำ� ถามว่าถ้าตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสัน้ แล้ว เราจะดีขึ้นอย่างไร ในโอกาสนี้จึงขอท�ำความเข้าใจและ เรียนให้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้ทราบถึงสิ่งที่พี่น้องชาวไร่อ้อย จะได้รบั หรือประโยชน์ของการตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสัน้ เข้าหีบว่ามีข้อดีอย่างไร

ประโยชน์ของการตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสั้น เข้าหีบว่ามีข้อดีอย่างไร

ประการแรก การตัดอ้อยสด ไม่เป็นการท�ำลายดินที่ใช้ปลูก

ประการที่สอง

ประการที่สาม การตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสั้นเข้าหีบ ยังไม่

อ้อย ท�ำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินคงอยู่ แมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติ ที่มีอยู่ไม่ถูกท�ำลาย จุลินทรีย์ในดิน ไส้เดือน ไม่ตายไปกับความร้อนที่ เราเผาอ้อย ท�ำให้ระบบนิเวศน์ต่างๆ เดินต่อไปได้อย่างสมดุล เราก็จะมี ดินที่ดีไว้ใช้ในการปลูกอ้อยได้นานๆ

เมื่อตัดอ้อยสด ใบอ้อยที่เราสางออกมายัง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีให้กบั ดิน หากเราไถสับใบอ้อยคลุกลงในดิน จุลินทรีย์ ในดินก็จะย่อยสลายใบอ้อยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่จะเป็นประโยชน์กับทั้ง จุลินทรีย์ดนิ และอ้อยที่เราปลูก ดินอุดมสมบูรณ์ข้นึ อ้อยให้ผลผลิตต่อไร่ ที่สูงขึ้นตามมา เป็นการท�ำลายน�ำ้ ตาลที่อยู่ในล�ำอ้อยด้วย โดยน�้ำตาลที่อ้อยสร้างขึ้นนั้น หากโดนความร้อนจากการทีเ่ ราเผาอ้อย น�ำ้ ตาลก็จะสูญเสียไปกับความ ร้อน เมื่อน�ำอ้อยเข้าสู่โรงงาน ก็จะท�ำน�้ำตาลต่อตันอ้อยได้ลดลง อีกทั้ง หากมีกาบใบยอดอ้อย ดิน ทรายเข้ามาด้วยแล้ว ยิ่งท�ำให้เครื่องจักร สึกหรอ สูญเสียน�้ำตาลที่ควรได้ตดิ ไปกับสิ่งเจือปนและยอดอ้อยที่ปะปน เข้ามา หากตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสั้นเข้าหีบจะช่วยลดการสูญเสียใน ส่วนนี้ได้มาก ทางโรงงานก็จะสามารถผลิตน�้ำตาลต่อตันอ้อยได้สูงขึ้น ก็ จะมีนำ�้ ตาลทีไ่ ปขายมากขึน้ ส่งผลให้ราคาอ้อยของพีน่ อ้ งชาวไร่สงู ขึน้ ไป ด้วย ตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ของพระราชบัญญัติอ้อย และน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ.2527 ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน 12

วารสาร มิตรชาวไร่


ประการทีส่ ี่ เป็นการเก็บความชืน้ ในดิน ควบคุม

วัชพืช ท�ำให้อ้อยตอเจริญเติบโตได้ดี ใบอ้อยที่เราสางไว้ หรือไถกลบลงไปในดิน นอกจากจะท�ำให้ดินมีความอุดม สมบูรณ์แล้ว ยังช่วยเก็บความชืน้ ในดินไว้ได้อกี ด้วย พร้อม คุมวัชพืชไม่ให้งอก ท�ำให้ตออ้อยได้รบั ความชืน้ ทีเ่ พียงพอ ต่อการงอก และการเจริญเติบโตได้ดีเพื่อรอฝน หรือหาก มีน�้ำชลประทานให้กับอ้อยที่จะท�ำให้ความชื้นที่เราให้น�้ำ ชลประทานกับอ้อยอยูไ่ ด้นาน เป็นการลดความถีใ่ นการให้ ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อกี ทางหนึ่ง นอกจากสี่ปัจจัยที่กล่าวมา การตัดอ้อยสด สะอาด ยอด สัน้ ยังส่งผลดีอกี มากมาย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม ไม่ไปเพิม่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทที่ ำ� ให้โลกเราร้อนขึน้ เครือ่ งจักร สามารถหีบอ้อยได้สะดวก ลดเวลาหยุดซ่อมบ�ำรุง การส่งอ้อยของ พี่น้องชาวไร่รวดเร็วและสะดวกขึ้น ได้รับเงินคืนค่าอ้อยสด จากที่ หักค่าอ้อยไฟไหม้ไว้ อ้อยไม่สูญเสียน�ำหนักเร็ว ฯลฯ

“พวกเรามาร่วมใจ ตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสั้น กันเถอะ”

วารสาร มิตรชาวไร่

13


ช า ว ไร่ ในดวงใจ

เรียบเรียง/สัมภาษณ์ พรทิพย์ เงินลาด

ถ่ายภาพ สราวุธ พงษ์สวัสดิ์

คุณสุวรรณ กาฬภักดี "เกษตรสุวรรณ เคยคิดจะเลิกท�ำไร่อ้อย แต่ปัจจุบันกลับส่งอ้อยได้ 65,000 ตัน" “เกษตรสุวรรณ” ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ท�ำให้คดิ อยากจะเลิกอาชีพการท�ำไร่ออ้ ย ถ้าจะพูดถึง ชาวไร่รายใหญ่ ๆ ที่ส่งอ้อยให้กับโรงงานน�้ำตาลมิตร ผลของเราด้วยดีมาโดยตลอด คงไม่มใี ครที่จะไม่เคย ได้ยินชื่อ “เกษตรสุวรรณ” เพราะถือว่าเป็นชาวไร่ท่ี ท�ำการส่งอ้อยให้กบั มิตรผลเรา อยูเ่ คียงคูม่ ากับมิตรผล ตัง้ แต่สมัยทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลยังอยูท่ ี่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จนกระทัง่ ย้ายมาตัง้ ที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี จวบจนทุกวันนี้ คุณสุวรรณ กาฬภักดี หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า “พีน่ ำ�้ ” โควต้า 1304 เจ้าของฉายา เกษตรสุวรรณ เล่าให้เราฟังว่า “ได้สง่ อ้อยให้กบั โรงงาน น�ำ้ ตาลมิตรผล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตัง้ แต่ปี 2531/32 โดยส่งผ่านโควต้า ของพีช่ าย (นายพูน กาฬภักดี) ตอนนัน้ ผมมีทอี่ ยู่ 30 ไร่ ได้ออ้ ยประมาณ 400 ตัน ส่งอยู่ประมาณ 1 ปี มิตรผลจึงได้ย้ายมาตั้งที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในปี 2532/33 จึงขอเปิดเป็นโควต้าตนเองด้วยสัญญา การส่งอ้อย 1,000 ตัน ตอนนัน้ มีคนงานตัดอ้อยอยู่ 15-17 คน เครือ่ งมือ ก็มอี ยูแ่ ค่ไม่กชี่ นิ้ มีรถอีขบุ (รถไถขนาดเล็กต่อพ่วง) เอาไว้รบั ส่งคนงาน 1 คัน รถสิบล้อ 1 คัน และที่ดินของตนเอง 30 ไร่ ต่อมาก็ได้เช่าที่เพิ่ม อีก 18 ไร่ หลังจากนั้นในปี 2533/34 จึงขอซื้อที่เช่าอยู่ 18 ไร่ ต่อจาก เจ้าของ โดยขอผ่อนจ่าย 2 ปี ในราคาไร่ละ 8,000 บาท” ด้วยพัฒนาการในเรื่องการท�ำไร่อ้อยของพี่น�้ำ จึงได้มีการยก ระดับการท�ำไร่อ้อยให้มีปริมาณที่สูงขึ้นโดยได้เพิ่มสัญญาการส่งอ้อย มากขึ้นทุกปี จากปีแรกสัญญาตันอยู่ที่ 1,000 ตัน ก็เพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าปีละ 1,000 ตัน จนปัจจุบัน ปี 2556/57 พี่น้�ำ มีสัญญาการส่งอ้อย ถึง 65,000 ตัน พร้อมๆ กับเพิ่มคนงานและพื้นที่การปลูกอ้อยทั้งของ

พี่น�้ำกับรถไถและสาลี่ลากอ้อย

ตนเองและของลูกไร่ รวมถึงเครื่องมือการเกษตรต่างๆ พี่นำ�้ ได้บอกกับเราว่า “ปัจจุบัน ผมมีรถตัดอ้อย 2 คัน รถกล่อง 10 คัน รถพ่วง 6 พ่วง รถไถ 2 เพลา 3 คัน รถหกล้อรับส่ง คนงาน 4 คัน รถคีบ 4 คัน รถไถคูโบต้า 24 แรง 3 คัน รวมทัง้ เครือ่ งปลูกอ้อยและเครือ่ งบ�ำรุงรักษาอ้อยชนิดต่างๆ ด้วยครับ” อย่างไรก็ตาม ชีวิตของคนเราในบางช่วงเวลาย่อมมี ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ เกิดขึน้ บ้าง พีน่ ำ�้ ก็เช่นเดียวกัน ด้วย เหตุและปัจจัยในหลายๆ ด้าน ท�ำให้พนี่ ำ�้ เคยคิดทีจ่ ะเลิกอาชีพ การท�ำไร่ออ้ ย พีน่ ำ�้ ได้ยอ้ นร�ำลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงนัน้ ให้เรา ฟังว่า “ย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี มีหลายๆ เรื่องเหมือน กันทีท่ ำ� ให้ผมคิดจะหยุดการท�ำไร่ออ้ ยเลยทีเดียว ทัง้ เรือ่ งของ ไฟลุกลามเข้ามาในไร่เยอะมาก ท�ำให้ตัดไม่ทนั ขนส่งไม่ทนั ปริมาณอ้อยก็ลดลง ก�ำไรแทบไม่เหลือ บางแปลงก็ขาดทุน เกือบหมดตัว ท�ำให้เครียดมาก พอเครียดเราก็เกิดความท้อ และเหนือ่ ยใจ มีความรูส้ กึ ว่าอยากจะเลิกท�ำไร่ และอีกสาเหตุ หนึ่งคือ ช่วงนั้นสุขภาพตัวเองไม่แข็งค่อยแข็งแรง ก็ยิ่งท�ำให้ เหนื่อยมากขึ้น ช่วงนั้นก็คิดและตัดสินใจอยู่นานเกือบ 2 ปี” พี่นำ�้ กล่าว รถตัดอ้อยคันแรก และรถกล่องบรรทุกอ้อยของพี่น้�ำ

14

วารสาร มิตรชาวไร่


หลั ง จากที่ คิ ด ทบทวนและปรึ ก ษากั บ ภรรยา (คุณระเบียบ กาฬภักดี) มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี สุดท้ายพี่น�้ำจึงได้ตดั สินใจท�ำไร่อ้อยต่อ สิ่ง ที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่น�้ำตัดสินใจท�ำไร่อ้อย ต่อนั้น พี่น�้ำบอกกับเราว่า “ก็ได้คุยกับภรรยา ว่าเราจะท�ำยังไงต่อดี จะท�ำต่อหรือไม่ทำ� ดี ภรรยา ก็ให้กำ� ลังใจว่า ให้ทำ� ไร่ออ้ ยต่อไปเถอะ ตอนนัน้ ลูกๆ ก็ยังเรียนไม่จบ อยากจะประคับประคอง ต่อไปอีกซักหน่อยเพื่อให้ลูกเรียนจบ (พี่นำ�้ มีลูก 2 คน คนโตผู้หญิง คนเล็กผู้ชาย) หลังจากที่ ลูกสาวเรียนจบก็กลับมาช่วยพ่อกับแม่ท�ำไร่ (ช่วยท�ำงานด้านบัญชีและการเงิน) ก็เลยท�ำให้ รู้สึกว่า มีกำ� ลังใจขึ้น พร้อมๆ กับลูกชายก็เรียน

คุณสุวรรณ (พี่น�้ำ) กับ คุณระเบียบ (พี่ม๊อก) ภรรยา

งานบวชลูกชาย (ลูกสาว ภรรยา ลูกชาย พี่น�้ำ ลูกเขย)

จบและตัดสินใจกลับมาช่วยท�ำไร่อ้อยอีกคน คราวนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมากๆ เพราะ มีลูกๆ มาช่วยงานแล้ว ตอนนั้นก�ำลังใจมาเต็ม 100 เลยครับ แล้วเราก็ได้ซอื้ รถตัด มา 1 คัน พอซือ้ รถตัดมาแล้วช่วยได้มากเลยครับ ท�ำให้เก็บเกี่ยวอ้อยได้เร็วขึน้ มาก ช่วยลดความเสียหายทีเ่ กิดจากอ้อยไฟไหม้ลงเยอะเลย ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆ ที่ซ้อื รถ ตัดมา” ส่วนผูใ้ ห้กำ� ลังใจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อีกคนก็คอื ภรรยา คุณระเบียบ กาฬภักดี หรือ “เจ๊มอ๊ ก” ซึง่ ได้อยูเ่ คียงข้างและคอยเป็นก�ำลังใจให้พนี่ ำ�้ สูส้ มู้ าโดยตลอดเช่นเดียวกัน “ตอนที่พี่น้�ำก�ำลังตัดสินใจว่าจะเลิกหรือไม่เลิกท�ำไร่อ้อยดี ก็บอกกับพีน่ ำ�้ ว่า เราท�ำ มาแล้ว เรามีเครือ่ งมือ อุปกรณ์อะไรหมดแล้ว ถ้าหากถอยหลังเราจะไม่เหลืออะไร เลย แต่ถา้ หากเรามานะท�ำต่อ เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทเี่ ราท�ำมาทัง้ หมดก็จะไม่หาย ไป ถ้าเกิดเราถอยหลัง ของทีเ่ รามีอยูม่ นั ก็จะหมด ไม่เหลืออะไร ตอนนัน้ ภาระหนีส้ นิ ก็มีเยอะด้วย ถ้าเราหยุด ก็ตอ้ งเอาทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูไ่ ปขายเพือ่ ใช้หนี้ เราต้องสู้ต่อ”

นอกจากภรรยาและลูกๆ แล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่คอยผลักดันและเป็น ก�ำลังใจให้พนี่ ำ�้ ท�ำไร่ออ้ ยมาจนถึง ทุกวันนี้ คือ ก�ำลังใจ และการให้ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ญาติ และ ผู้บริหารด้านอ้อย โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ที่ไม่เคย ครอบครัวพี่น�้ำ ลูกชาย พี่ม๊อก และลูกสาว ทอดทิ้งพี่น�้ำและครอบครัว ให้การช่วยเหลือในทุกๆ เรือ่ งทีต่ ดิ ขัด ท�ำให้พนี่ ำ�้ มีแรงฮึดสูอ้ กี ครัง้ พีน่ ำ�้ ยึดถือ หลักความดี ความซือ่ สัตย์ในการท�ำงาน เป็นชาวไร่ อ้อยที่ส่งอ้อยให้กบั มิตรผลเพียงโรงงานเดียว ถือได้ ว่าพี่น้ำ� และมิตรผล ได้ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ด้วย กันมาอย่างแท้จริง

แสดงความยินดี ในวันรับปริญญา พีเ่ อ (ลูกสาวคนโต)

หากท่านใดทีก่ ำ� ลังเกิดความท้อใจกับปัญหา หรืออุปสรรคที่ก�ำลังประสบพบเจออยู่ขณะนี้ ขอให้ พี่นำ�้ คุณสุวรรณ กาฬภักดี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ ดี ซึ่งจะท�ำให้ทา่ นผูอ้ า่ นมีกำ� ลังใจต่อสูก้ บั ปัญหาต่อ ไป และหวังว่าประสบการณ์ในการด�ำเนินชีวติ รวม ทั้งการท�ำไร่อ้อยของพี่น�้ำที่ได้เล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ “ผมวางแผนไว้ว่าจะท�ำไร่อ้อยอีกสัก 2-3 ปี ก็จะให้ลกู ๆ ท�ำต่อเองทัง้ หมด ส่วนผมกับภรรยาจะ คอยให้กำ� ลังใจและค�ำปรึกษาแก่ลูกๆ ต่อไปครับ”

“ครอบครัวเรามีคติในการใช้ชีวิตและท�ำงาน อยู่ว่า ต้องขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ถ้าเรามีความมานะ อดทน ความส�ำเร็จ จะรอเราอยู่ในวันข้างหน้า” แก่พนักงานด้าน ใช้สถานที่บ้านพี่น�้ำ อบรมและเสวนาเรื่องการบริหารจัดการรถตัดอ้อยให้ อ้อย โรงงานน�้ำตาลมิตรผล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554

*คุณสุวรรณ กาฬภักดี เคยออกรายการ ข่าวค�่ำ อสมท. ช่วง 9 เศรษฐกิจ วารสาร มิตรชาวไร่

15


คว าม เคลื่ อ น ไ ห ว ราคาน�้ำตาล

เรื่อง กรรณิการ์ ว่องกุศลกิจ

ทิศทางตลาดน�้ำตาลทราย ทั้งในและต่างประเทศ

ในช่วงปีที่ผ่านมา ราคาน�้ำตาลทรายตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก สาเหตุหลักจากภาวะน�้ำตาล เกินดุลในตลาดเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ท�ำให้ทั่วโลกมีปริมาณน�้ำตาลมากกว่าที่ผู้บริโภคต้องการ หลาย ประเทศแม้ราคาปรับลดลงและมีการบริโภคน�ำ้ ตาลเพิม่ มากขึน้ ก็ยงั มีนำ�้ ตาลเกินกว่าทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศน�ำเข้าต่างๆ ก็มีการซื้อเพื่อเก็บเป็นสต็อคมาแล้วซักระยะหนึ่ง ท�ำให้ แรงซื้อจากนี้น่าจะยังเบาบาง โดยในปีการผลิต 2556/57 หลายประเทศผู้ผลิต หลักยังคงมีผลผลิตในระดับสูง ทั้งทางบราซิล อินเดีย และจีน ซึง่ มีผลผลิตใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมาหรือเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ท�ำให้ทั่วโลกน่าจะยังมีน�้ำตาลเกินดุลอีกเป็น ปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยหลักอินเดียจะส่งออกเป็นน�้ำตาลทรายขาว แต่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายที่จะจ่ายเงินสนับสนุนน�้ำตาล ทรายดิบส่งออกให้ โรงงานในอินเดีย เพื่อให้ผู้ผลิตหัน มาส่งออกน�้ำตาลทรายดิบมากขึ้น ในขณะที่ไทยมีการ ส่งออกทัง้ น�ำ้ ตาลทรายดิบและน�ำ้ ตาลทรายขาว โดยใน ช่วงที่ผ่านมามีการเพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำตาลทรายขาว เพิม่ ขึน้ ท�ำให้คาดว่าไทยน่าจะมีการส่งออกเป็นน�ำ้ ตาล ทรายขาวเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 16

วารสาร มิตรชาวไร่

ผลผลิตอ้อยและน�้ำตาลในไทยยังขยายตัวอีกในปี 2556/2557 Thai Cane and Sugar Production 2002/03-2013-14


จากภาวะน�ำ้ ตาลเกินดุลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับสภาพ เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในสหรัฐฯ ท�ำให้นักลงทุนลดการลงทุนในสินค้า โภคภัณฑ์ต่างๆ และหันไปลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น ท�ำให้คาด ว่าในช่วงไตรมาสหนึง่ ปี 2557 ราคาน�ำ้ ตาลน่าจะยังปรับตัวในระดับ ประมาณ 16-18 เซนต์ต่อปอนด์ ในส่วนของค่าเงินบาท น่าจะยัง อ่อนค่าเนือ่ งจากความไม่ชดั เจนของสถานะการณ์ในประเทศไทย ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในสหรัฐฯ โดยคาดว่าค่า เงินบาทในช่วงไตรมาส 1 น่าจะปรับตัวอยู่ท่รี ะดับประมาณ 3133 บาท/เหรียญสหรัฐฯ

การผลิต บริโภคและดุลน�้ำตาลโลก

กราฟแสดงปริมาณน�้ำตาลเกินดุลเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ความเคลื่อนไหวราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดโลกปี 2556

ในส่วนของประเทศไทยในฤดูหบี 2556/57 พืน้ ทีอ่ อ้ ยยังคง ขยายตัวประมาณ 4-5% ประกอบกับสภาพอากาศที่ดีขึ้น ท�ำให้ คาดว่าปีน้ไี ทยน่าจะมีอ้อยถึงประมาณ 107-110 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปีทแี่ ล้ว 7-10% และไทยน่าจะมีผลผลิตน�ำ้ ตาลถึง 11 ล้านตัน จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การบริโภคในประเทศน่าจะอยู่ใน ระดับเดิมทีป่ ระมาณ 2.5 ล้านตัน ท�ำให้ในปีนี้ ไทยน่าจะมีนำ�้ ตาล ส่งออกถึงกว่า 8 ล้านตัน มากกว่าปี 2555/56 ถึง 15.6% โดยในไตรมาส 1 ของปี 2557 ตลาดโลกน่าจะมีนำ�้ ตาล ออกจากไทยเป็นหลัก ในขณะทีอ่ นิ เดียก็มผี ลผลิตมากเช่นกัน และ ถ้าราคาน�ำ้ ตาลตลาดโลกปรับตัวขึน้ ใกล้กบั ราคาน�ำ้ ตาลในประเทศ อินเดีย เราน่าจะเห็นน�ำ้ ตาลส่งออกจากอินเดียในช่วงเวลาเดียวกัน มาแข่งขันกับน�้ำตาลจากไทย

วารสาร มิตรชาวไร่

17


ฝนฟ ้ า อากาศ

เรื่อง ซาราวานาน, วรวีรุกรณ์

สภาพอากาศระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 สามเดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น? พี่น้องชาวไร่จะรับมืออย่างไร?

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนมี้ ฝี นน้อย กว่าปกติเล็กน้อย (มีปริมาณ 1,321 มม ปกติ 1,386 มม) แต่มากกว่าปีก่อน (1,204 มม) ภาพรวมฝนและอุณหภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ปีนี้มฝี นมากกว่าปกติ (มี ปริมาณ 1,311 มม ปกติ 1,209 มม) ไม่แตก ต่างจาก ปีก่อน (1,314 มม) ภาพรวมฝนและอุณหภูมิภาคกลาง

ดังนั้นทั้งสองพื้นที่ไม่มีความผิดปกติ ของฝนแต่อย่างใด ในส่วนของอุณหภูมทิ งั้ สอง พืน้ ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ กว่าปกติ แต่ตำ�่ กว่าปีกอ่ น ประมาณ 1 OC 18

วารสาร มิตรชาวไร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในช่วงเดือนธันวาคม 56 ถึงมกราคม 57 อากาศหนาวเย็นแต่จะเริม่ อุน่ ขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนปริมาณน�ำ้ ฝนคาดการณ์ มีฝนค่อนข้างน้อย อุณหภูมเิ ฉลี่ยส่วนใหญ่ใกล้เคียงปกติ ดังนั้น พี่น้องชาวไร่อ้อย ที่จะท�ำการปลูกอ้อยในช่วงดังกล่าวจึงควรมีแหล่งน�้ำส�ำรอง เช่นเดียวกับอ้อยตอ ควรตัดสดและสับคลุกใบลงดินในขั้นตอนของการบ�ำรุงตอ เพื่อรักษาความชื้น ท�ำ ให้ตออ้อยงอกได้ดขี นึ้ โดยเฉพาะเกษตรกรทีจ่ ะตัดอ้อยในเดือนกุมภาพันธุเ์ ป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย อุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากสภาวะโลกร้อนท�ำให้เกิดความแปรปรวน ของลม ฟ้า ส่งผลให้พี่น้องชาวไร่มโี อกาสได้รบั ความเสียหาย จากปัญหาภัยแล้ง และปริมาณฝนต�่ำกว่าปกติ โดยประเทศไทยจะมีอุณหภูมสิ ูงขึ้นทั้งกลางวันและ กลางคืน มีชว่ งเวลาทีอ่ ากาศร้อนยาวนานขึน้ จากการวิเคราะห์ไปจนถึงปี พ.ศ. 2583 ปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ รายปีโดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มสูงขึ้น 15-25% ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 อุณหภูมิผิวหน้าน�ำ้ ทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก ยังอยูใ่ นภาวะปกติ ท�ำให้คาดการณ์วา่ สถานการณ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ยังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่เกิดทั้งเอลนีโญ (ภาวะร้อน) และลานีญา (ภาวะเย็น) ไป จนถึงประมาณต้นปี พ.ศ. 2557 ส่วนในช่วงกลางปีมโี อกาสเกิดปรากฏการณ์โลกร้อน (เอลนีโญ) มากขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะทีโ่ อกาสทีส่ ภาวะอากาศปกตินนั้ ลดลง จนกระทัง่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 มีความเป็นไปได้ท่จี ะเกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญสูงที่สุด ทั้งนี้ในส่วนของปรากฏการณ์ลานีญา มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากในช่วง 2 ปีท่จี ะถึงนี้

จากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบ กับประเทศไทย โดยสาเหตุหลักๆ ที่จะท�ำให้ สภาวะอากาศในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น มาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแบบปกติเท่านั้น


เรื่อง สราวุธ พงษ์สวัสดิ์ /พรทิพย์ เงินลาด

CSR

กับชาวไร่

กลุ่มมิตรผล จัดโครงการน�ำร่อง

“ปลูกถั่วเหลืองในไร่อ้อยช่วงบ�ำรุงดิน” ตามแนวทางการปลูกอ้อยยุคใหม่

กลุ่มมิตรผล ร่วมกับ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด บริษัท

สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด และสมาคมผูผ้ ลิตน�ำ้ มันถัว่ เหลือง และร�ำข้าว จัดตัง้ ชมรมผูส้ ง่ เสริมการปลูกถัว่ เหลืองในประเทศไทย ได้จดั โครงการน�ำร่องส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยปลูกถัว่ เหลือง ในช่วงบ�ำรุงดิน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ผืนดิน และเพิ่ม ผลผลิตอ้อยอย่างยัง่ ยืนตามแนวทางการปลูกอ้อยยุคใหม่ รวมทัง้ ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้กบั เกษตรกรและลดการน�ำเข้าถัว่ เหลือง จากต่างประเทศ โดยได้จัดสาธิตการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง ณ ไร่ หนองกระทุม่ 2 ของ บริษทั ไร่ดา่ นช้าง จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 18 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา ส�ำหรับเป้าหมายการปลูก ถัว่ เหลืองในช่วงบ�ำรุงดิน ปี 2557/58 ของไร่บริษทั ฯ มีจำ� นวน 2,950 ไร่ หากชาวไร่ออ้ ยท่านใด สนใจ สามารถเข้าไปขอความรู้เพิ่มเติมและดูแปลงตัวอย่างได้ท่ี

ไร่บริษทั ฯ ส่วนการปลูกถัว่ เหลืองในเดือน มี.ค. 57–มิ.ย. 57 เป็นการ ปลูกเพื่อเอาไว้ทำ� พันธุ์ และตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 57–30 พ.ย. 57 เป็นการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ส�ำหรับโครงการดังกล่าวฯ ยัง ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ เหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่ รวมทัง้ ส่งนักวิชาการมาอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการปลูก การบ�ำรุงรักษา และการป้องกันโรคพืช โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการนี้ส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และ เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รบั ผลผลิตที่ดีท้งั ปริมาณ และคุณภาพ

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า

“กลุ่มมิตรผล ไม่เพียงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ อยู่ดีกินดีให้กับชาวไร่อ้อยเท่านั้น แต่เรายังมุ่งให้ความรู้ด้านการ จัดการอย่างเป็นระบบตามแนวทางการปลูกอ้อยยุคใหม่ หรือ Modern Farm ที่เน้นการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในนั้น คือการปลูกถัว่ เหลืองในช่วงบ�ำรุงดิน ส�ำหรับแปลงอ้อยทีร่ อื้ ตอหลัง การเก็บเกีย่ วอ้อย และนอกจากชาวไร่ออ้ ยจะมีรายได้เสริมจากการ ปลูกถัว่ เหลืองแล้ว ยังไม่ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยในการรือ้ แปลงปลูกถัว่ เหลือง หลังเก็บเกีย่ วอีกด้วย เพราะสามารถไถกลบเตรียมปลูกอ้อยชุดใหม่ ได้ทนั ที ซึง่ ถัว่ เหลืองจะช่วยเพิม่ ธาตุไนโตรเจนในดินให้กบั อ้อย ท�ำ ให้ได้ผลผลิตอ้อยเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง รวมทั้งช่วย ตัดวงจรของโรคและแมลง ถือเป็นการท�ำไร่ออ้ ยด้วยชีววิธที จ่ี ะก่อ ให้เกิดความยั่งยืนในภาคเกษตรต่อไป" "ทุกฝ่ายรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสน�ำเสนอโครงการดีๆ และมีประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เศรษฐกิจและ ภาคอุตสาหกรรมของไทย เราขอเชิญชวนเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยให้ หันมาศึกษาถึงประโยชน์ของการปลูกถั่วเหลืองในช่วงบ�ำรุงดิน เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้กับทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน"

ที่มา : News Release_ โครงการปลูกถั่วเหลืองในไร่อ้อย ช่วงบ�ำรุงดิน ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด

วารสาร มิตรชาวไร่

19


ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ในฤดูหีบอ้อย 2556/57 ซึ่งเป็นปีแห่งคุณภาพอ้อย ทางโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์มีนโยบายควบคุมคุณภาพอ้อยอย่างเคร่งครัด โดย ในปีนี้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานควบคุมคุณภาพอ้อยและคณะท�ำงานตรวจสอบคุณภาพในไร่ ในลาน และกระบวนการผลิต เหมือนทุก ปี โดยคณะท�ำงานประกอบด้วยผู้แทนจากด้านโรงงาน ด้านอ้อย ชาวไร่และ สอน. โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ ให้ ชาวไร่เข้าใจถึงผลกระทบของการน�ำสิ่งที่ไม่ใช่อ้อยเข้าสู่โรงงาน และชาวไร่จะสูญเสียรายได้

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง ในปีการผลิต 2556/57 โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูหลวง ได้ให้แลกบิลขาว เพือ่ เป็นการ บริการกับชาวไร่ที่น�ำส่งอ้อยกับโรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง ที่ต้องการใช้เงิน เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยระหว่างรอเงินค่าอ้อยในแต่ละงวด โดยการน�ำใบน�ำ้ หนักอ้อย ทีร่ บั จากห้องชัง่ (ใบสีขาว) มาขึน้ เงินค่าอ้อยทุกวันจันทร์-เสาร์ ทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาล มิตรภูหลวง และทุกวันจันทร์ – ศุกร์ จะมีเจ้าหน้าที่บริการไร่ และเจ้าหน้าที่ บัญชี ออกไปคอยให้บริการเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับแลกบิลขาวตามเขต ส่งเสริม หรือสถานีขนถ่ายอ้อย โดยเงินส่วนต่างค่าอ้อยแต่ละงวดหลังจาก แลกบิลขาว จะจ่ายทุกวันที่ 22 และ 7 ของทุกเดือน การรับแลกบิลขาวเป็น ทางเลือกเพือ่ เชิญชวนและจูงใจให้เกษตรชาวไร่ออ้ ยทีป่ ลูกเพือ่ ขายลานเงินสด มาสมัครเป็นสมาชิกคูส่ ญ ั ญาชาวไร่ออ้ ยกับโรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว ได้จัดรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยน�ำส่งอ้อยสด สะอาด สวยงาม เข้าหีบ โดยรถบรรทุกอ้อยสวยงามจะได้รบั คิวตกเสริม และเงินรางวัล เริ่มตั้งแต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

20

วารสาร มิตรชาวไร่

ประเภท (รถ)

รายละเอียดคิว

รถ 4 ล้อเล็ก

อ้อยสวยงาม 3 เที่ยว ได้ควิ ตกเสริม 1 เที่ยว

รถ 6 ล้อ

อ้อยสวยงาม 2 เที่ยว ได้ควิ ตกเสริม 1 เที่ยว

รถ 10 ล้อ

อ้อยสวยงาม 1 เที่ยว ได้ควิ ตกเสริม 1 เที่ยว


โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง เมื่อวันที่ 16-23 ธันวาคม 2556 โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง ได้จดั กิ จ กรรมรณรงค์ ใ ห้ กั บ ชาวไร่ อ้อย เกี่ยวกับมาตรการควบคุม ความปลอดภัยสถานีขนถ่ายอ้อย ที่ ส ถานี ข นถ่ า ยอ้ อ ยรายเล็ ก จ�ำนวน 44 สถานี เพื่อความ ปลอดภัยในการท�ำงาน

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง ในปี ฤดูการหีบอ้อยปีการผลิต 2556/57 ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยอีสาน กลางและกรมต�ำรวจทางหลวง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ก�ำหนด มาตรการควบคุมความสูงรถบรรทุก อ้อย ให้มีความสูงไม่เกิน 4.50 เมตร ทีเ่ ขตส่งเสริม

โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ในเดือน มกราคม 2557 – เมษายน 2557 โรงงาน น�ำ้ ตาลมิตรผลได้จดั โครงการป้องกันและก�ำจัดศัตรู อ้อยโดยชีววิธี โดยแจกแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า ในทุกวันที่ 7 และ 22 ของเดือน ตรงกับวันรับเช็ค ค่าอ้อย โดยแจกวันละ 2 ล้านตัว ให้กบั ชาวไร่คนละ ไม่เกิน 200,000 ด้านอ้อย โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล จัดโปรโมชั่นดีๆ เพื่อส่งเสริมอ้อยพื้นที่ขยายเปลี่ยน พื้นที่ปลูกพืชอื่นมาเป็นอ้อยในปี 2557/58 โดย ใน พืน้ ทีข่ ยายใหม่ชว่ ยค่าไถ และราดวีแนสฟรี 5 - 10 คิว ต่อไร่ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงงานก�ำหนด

โรงงานน�้ำตาลสิงห์บุรี ในเดือนธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 โรงงานน�ำ้ ตาล สิงห์บุรีจัดโครงการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ เพื่อป้องกันและ ก�ำจัดหนอนกอในไร่อ้อยโดยชีววิธี โดยชาวไร่มารับได้ที่เขตส่ง เสริมที่ 3/2 สวนส�ำราญ, เขตส่งเสริมที่ 5/2 กาบบัว, เขตส่ง เสริมที่ 6/1 หัวเขา, และเขตส่งเสริมที่ 6/2 วังคอไห โดยแจก ชาวไร่รายละ 20,000 ตัว (ปล่อยได้ประมาณ 10 ไร่) ด้านอ้อย โรงงานน�้ำตาลสิงห์บุรี ขอเชิญชวนให้เกษตรกรชาวนาหันมา ปลูกอ้อยแบบระเบิดดาน เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยปลายฝน ในปีการผลิต 2557/58 ดังนี้ พื้นที่ขยายใหม่จะมีเงินส่งเสริมให้ กู้ยืม มีผู้รับเหมาปลูกและดูแลรักษาอ้อยไว้บริการ เงื่อนไขเป็น ไปตามที่บริษัทก�ำหนด วารสาร มิตรชาวไร่

21


GOSSIP

ชาวไร่

มิตรผลด่านช้าง

ยาดงยาดีอะไรไม่ม๊.ี .. มิตรผลเค้าดูแลดี ก็ต้องเต็มที่กันหน่อย ^-^

“ป๋าไม่ต้อง ผมท�ำเอง” พี่เบ๊นซ์กบั พี่เบียร์ลูกชายหัวแก้ว

หัวแหวนของ เฮียมนตรี คนแรงดี โควต้า 5107 นี่แหละทายาท เศรษฐีรุ่นใหม่ ชาวไร่รนุ่ ต่อไปของมิตรผลเรา ก�ำลังขะมักเขม้นท�ำงาน ในไร่ แหม...ขยันจริ๊งงงง... หายากนะเนี่ย เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการท�ำไร่ อ้อยแบบนี้ น่าประทับใจสุดๆ

เขามียาดี!!! เปิดหีบปีน้ี พี่จุ๊บ คุณปานชัย ค�ำดี

รถตัดเป็นยังไงบ้าง ...ไอ้ลูกชาย...

...ไม่มปี ัญหาครับพ่อ... แค่ นี้พวกผมจัดการเองได้

โควต้า 9109 ของเราสงสัยจะมียาดี เต็มที่กับการส่ง อ้อยตั้งแต่วนั แรกของการเปิดหีบปี 2556/57 โดยการ ส่งรถอ้อยเข้าโรงงานในวันเปิดหีบถึง 9 คันด้วยกัน และ ได้รบั รางวัลเป็นสร้อยคอทองค�ำหนัก 1 สลึง กลับบ้าน เป็นก�ำลังใจอีก สงสัยจริงๆ พีจ่ บุ๊ มียาดีอะไรถึงได้เต็มที่ กับการท�ำงานขนาดนี้ค๊ะ พี่จุ๊บ

Excellent !!! พี่แมน คุณสมพร สว่างศรี โควต้า 4280 ได้รบั รางวัลในงานวันโยน อ้อย ประจ�ำปี 2556/57 เป็นเครื่องวัด Brix จ�ำนวน 1 เครื่อง พอรับปุ๊บ ก็ได้ทำ� งานปั๊บ แถมไม่ท�ำให้พี่แมนผิดหวังซะด้วย เพราะอ้อยของพี่แมนมีค่า CCS. สูงเป็นอันดับ 1 ของ เขตฯ 4 คือ 14.69 CCS. ว้าววววววว...งานนีพ้ แี่ มนถึงกับปลืม้ เจ้าเครือ่ งวัด Brix เครือ่ งนี้ เอามากๆ เลยจ้า

มิตรภูเขียว ก่อนตัดต้องสางกาบใบและเกลี่ย กองใบออกให้พ้นกองอ้อย

โรงงานน�้ำตาลส

ิงห์บุรี

ตัดเสร็จ จัดเรียงเป็นกอง อ้อยยาวจนเสี่ยอ้วน ดูตัวเล็กไปเลย

ขนาดจะคีบอ้อย ยังต้องมีคน ตามประกบ รถคีบอีกที เพื่อสางใบ

เป็นระเบียบสะอาดเอี่ยมแบบนี้ รับสติกเกอร์ การันตีคุณภาพอ้อยหน้ายิ้มกันไปเลยค่ะ

ชาวไร่คนน่ารัก สังกัดเขตส่งเสริมอ้อยที่ 5 คุณธีรพล ว่องประเสริฐ หรือ “เฮียว่อง”

ถึงแม้แปลงอ้อยของเฮียจะอยูไ่ กล ถนนหนทางขนอ้อยจะคดเคีย้ วไปบ้าง แต่สงิ่ ที่ เฮียว่อง ไม่เคยละเลย คือ คุณภาพอ้อย ตาม Concept “สด สะอาด ส่งตรงถึง มิตรภูเขียว” ฟังแล้วก็เป็นปลืม้ แทนผูบ้ ริโภค เฮียมีเคล็ดลับอะไรท�ำให้ได้ออ้ ยสด สะอาด มีคณ ุ ภาพ เฮียบอกว่า “เพราะรักอาชีพในการท�ำไร่ออ้ ย” 22

วารสาร มิตรชาวไร่

“เสีย่ ใจดี” เมือ่ เห็นไร่ออ้ ยของเสีย่ อ้วน คุณสมพงษ์

พ่วงศรีรกั ษา โควต้า 42056 ถึงกับตกใจ!!! โอ้ แม่เจ้า...ท�ำไมถึงได้ลำ� ใหญ่ขนาดนี้ เพราะจาก การทดลองใช้ระบบน�ำ้ หยดเป็นปีแรก อ้อยก็งาม อย่างทีท่ กุ คนเห็น งานนีเ้ สีย่ อ้วนใจดี ไม่ยอมเก็บ เคล็ดลับไว้คนเดียว ได้เป่าประกาศและแนะน�ำ เพือ่ นๆ ชาวไร่ออ้ ยให้หนั มาใช้ระบบน�ำ้ หยด พร้อม กับลงมือสาธิตการติดตัง้ ให้กบั เพือ่ นๆ ชาวไร่ออ้ ย ด้วย แหมม....ทั้งเก่ง ทั้งใจดี เลยนะครับ


มิตรผลภูเวยี ง คุณประสาท เหล่าเสนา

คุณสนองคุณประทุม

คุณสุดใจค�ำตระเพชร

คุณเวียงใจ แผ่นสุวรรณ

ค่าแรงงานแสนแพง มีนอ้ ยและหายาก ปัญหาเหล่านีก้ ำ� ลังจะหมดไป ก็ชาวไร่ออ้ ยมิตรภูเวียงเรียงแถว ถอยรถตัดอ้อยคันใหม่

ป้ายแดง ฉลองหีบอ้อยปี 56/57 เช่น เสี่ยประสาท เหล่าเสนา (3/2), เสี่ยสนอง คุณประทุม (5/2), เสี่ยสมชาย เสรคร, (2/1)เสี่ยสุดใจ ค�ำตระเพชร (3/2) ,เจ๊เวียงใจ แผ่นสุวรรณ (3/1)…..ว๊าววว

ถึงจะเหนือ่ ยแค่ไหนก็ไม่หวัน่

เกษตรกรชาวไร่รุ่นใหม่ หมอหนุ่ย นายสืบพงษ์ วงษ์เพชร ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เขต 3/2 ปลูกอ้อยรองรับพืน้ ทีร่ ถตัด มากกว่า 700 ไร่ แถมปีหน้าลั่น ขอจองรถตัดอ้อยอีก 1 คัน !!!

แม่หลอด แก้วดินเหนียว

เขต 1/2 อินเทรนด์เกาะกระแส ปลู ก อ้ อ ยด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ (GPS) แหมๆ แกบอกว่า... โลกไปไกล คนอย่างป้า ต้องตาม ให้ทนั !!!

มิตรภูหลวง ตั ด อ้ อ ยแค่ ห างปลาทู

พนักงานโรงงานมิตรภูหลวง รณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อย สด ยอดสั้น ไม่มีกาบใบ โดย สือ่ สารกับชาวไร่อย่างต่อเนือ่ ง แต่ติดที่ตรงค�ำว่าให้ตัดอ้อย “ยอดสัน้ ” แค่ไหนคือสัน้ ละทีน?ี้ ความเห็นจากฝ่ายนักวิชาการ บอกว่าจุดตัดยอดที่ให้ได้น้�ำอ้อยคุณภาพทุกหยด คือ จุดหัก ธรรมชาติของต้นอ้อย โรงงานฯ กับชาวไร่จงึ ต้องมาตกลงกัน ถ้าอย่างนัน้ เราเจอกันครึง่ ทางโดยให้ตดั อ้อยระดับ “หางปลาทู” มาถึงฤดูหบี อ้อย หางปลาทูมาเพียบ ทัง้ ปลาทูหางยาว ปลาทู หางสั้น จึงเข้าไปถามไถ่ ไหนว่าตกลงกันว่าตัดอ้อยยอดสั้น ระดับ “หางปลาทู” ก็ได้คำ� ตอบมาต่างๆนาๆ เช่น “ปลาทู ของแม่มนั ตัวโตจ้า” “ปลาทูแม่เป็นปลาทูน�้ำลึกจ้า” หรือจะ เป็นแบบสั้นได้ใจความ “ปลาทูพ่อมันไว้หางยาว” แหม่ แสบ จริงๆ พี่น้องชาวไร่ของเรา - -!

พ่อทูร ชัยด�ำ โควตา 50173 สังกัด

มิตรกาฬสินธุ์

เขตส่งเสริมที่ 5/1 ชาวไร่ดีเด่นแห่ง โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ผู้น�ำ ต้นแบบ แนวคิดนักพัฒนา การท�ำไร่ อ้อยอย่างยัง่ ยืน รักษาสิง่ แวดล้อม ไม่ เผาใบอ้อย บ�ำรุงดิน จัดการแปลงด้วย เครื่องจักร และเก็บเกี่ยวอ้อยด้วย รถตัด

คุณอธิปติ กุญชรณรงค์ โควตา

71879 สังกัดเขตส่งเสริมที่ 6 ชาวไร่ นักคิดรุ่นใหม่ หนุม่ โสด หัวไวใจกล้า บริหารไร่ออ้ ยแบบมืออาชีพ ผันตัวเอง จากชาวไร่รายกลาง 2,000 ตัน เป็น ชาวไร่รายใหญ่ 16,000 ตัน ภายใน ระยะเวลา 3 ปี วารสาร มิตรชาวไร่

23


Creating value for better life

วารสาร มิตรชาวไร่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2557  
วารสาร มิตรชาวไร่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2557  
Advertisement