Page 1

‫بسيار بهتري نسبت به ديگر نژادها برخوردارند‪.‬‬

‫پرورش بوقلمون‬ ‫اشتغال زا ‪ ،‬پردرآمد اما نیازمند توجه مسووالن‬

‫بوقلم��ون در زمان ش��اه عب��اس صفوي‬ ‫توس��ط تعدادي از تجار ارمني كه به ايتاليا رفته‬ ‫بودند ب��ه ايران وارد ش��د و از آن به بعد ارامنه‬ ‫مام��ور تكثير و پرورش آن گرديدند و اكنون نيز‬ ‫نگهداري س��نتي بوقلمون در نواحي خراس��ان‪،‬‬ ‫گي�لان‪ ،‬مازندران‪ ،‬آذربايجان غربي و ش��رقي‪،‬‬ ‫اصفهان و كرمان متداول است‪.‬‬ ‫بوقلمون‌هاي تجاري‬

‫صنعت بوقلم��ون تجاري از اهميت خاصي‬ ‫برخ��وردار اس��ت و نس��بت به اينكه گوش��ت‬ ‫اس��تحصالي در كدام مس��ير قرار گي��رد‪ ،‬زمان‬ ‫كش��تار مشخص و معين مي‌شود‪ .‬بوقلمون‌هاي‬ ‫نر گوش��تي در م��دت زمان ‪ 18‬هفت��ه به وزني‬ ‫معادل ‪ 16‬كيلوگرم و بوقلمون‌هاي ماده گوشتي‬ ‫در پايان ‪ 14‬هفتگي به ‪ 8‬كيلوگرم مي‌رسند‪.‬‬ ‫الش��ه گوشت بوقلمون از ‪ 60‬درصد گوشت‬ ‫سفيد و ‪ 40‬درصد گوشت قرمز تشكيل يافته است‪.‬‬ ‫مزه گوشت سفيد يا قرمز الشه به خاطر تركيبات‬ ‫و عوامل مختلف از يكديگر متمايز مي‌باشد ولي‬ ‫هر دو نوع بسيار لذيذ و خوشمزه است‪.‬‬ ‫گوشت بوقلمون‬

‫گوش��ت بوقلمون از نظر تركيب��ات داراي‬ ‫پروتئين��ي ب��اال‪ ،‬كمترين كلس��ترول‪ ،‬امالح و‬ ‫اسيد آمينه‌هاي ضروري مي‌باشد‪ ،‬لذا يك منبع‬ ‫‪38‬‬

‫شماره ‪ - 114‬مرداد ‪88‬‬

‫توصیه مهم در مورد تغذيه‬

‫مهندس پانته‌آ قرباني‬

‫مناس��ب پروتئين براي افراد مسن‪ ،‬كودكان در‬ ‫حال رشد و مبتاليان به امراض قلبي و عروقي‬ ‫است‪ .‬س��اير آحاد جامعه نيز مي‌توانند از گوشت‬ ‫بوقلمون به عنوان منبع پروتئين مناسب استفاده‬ ‫نمايند‪ .‬گوشت بوقلمون از نظر ميزان كلسترول‬ ‫در درجه دوم اهميت بعد از ماهي قرار مي‌گيرد‪،‬‬ ‫لذا كس��اني كه ميزان كلس��ترول و چربي خون‬ ‫باال دارند ب��ه راحتي مي‌توانن��د از آن بهره‌مند‬ ‫گردند‪ .‬موارد مطرح ش��ده خود گواه توجه ساير‬ ‫كشورها به گوشت بوقلمون به عنوان يك منبع‬ ‫پروتئين مناسب تلقي مي‌شود‪.‬‬ ‫تخ��م بوقلمون به رنگ قه��وه‌اي مايل به‬ ‫زرد ب��ا لكه‌هاي قه��وه‌اي و بزرگتر از تخم‌مرغ‬ ‫مي‌باشد‪ .‬دوره‌ي انكوباسيون تخم (تبديل تخم‬ ‫به جوجه) در بوقلمون ‪ 28‬روز اس��ت‪ .‬وزن يك‬ ‫بوقلمون گوشتي ظرف مدت ‪ 1‬هفته به دو برابر‬ ‫مي‌رسد و در سن ‪ 4‬هفتگي ‪ 40‬بار سنگين‌تر از‬ ‫روز اول است‪ .‬هر جوجه بوقلمون نر گوشتي ‪40‬‬ ‫كيلوگ��رم غذا مي‌خورد تا ب��ه وزن ‪ 16‬كيلوگرم‬ ‫برس��د‪ .‬ام��روزه به كارگي��ري روش‌هاي مدرن‬ ‫پرورش بوقلمون گوش��تي‪ ،‬زم��ان بهره‌دهي و‬ ‫ضريب تبدي��ل غذايي را در آنه��ا كاهش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬بوقلمون‌هاي ماده را معموال تا سن ‪14‬‬ ‫هفتگي و رس��يدن ب��ه وزن ‪ 8‬كيلوگرم پرورش‬ ‫مي‌دهن��د در حالي كه بوقلمون‌هاي نر تا س��ن‬ ‫‪ 18‬هفتگي و رس��يدن به وزن ‪ 16‬كيلوگرم نگه‬ ‫داشته مي‌شوند‪.‬‬ ‫پرورش بوقلمون‬

‫نگهداري بوقلمون در سنين جوجگي‪ ،‬يكي‬ ‫از مشكل‌ترين مراحل پرورش بوقلمون است‪.‬‬ ‫بوقلمون‌ه��اي جوان ني��ز در مقابل عوامل‬ ‫بيماري‌زا كامال حساس��ند‪ ،‬از اين رو بايد توجه‬ ‫فراواني به آنها داشت‪.‬‬ ‫ام��روزه در اغل��ب كش��ورها‪ ،‬بوقلم��ون را‬ ‫ب��ه صورت تج��اري و به تعداد زي��اد نگهداري‬ ‫مي‌كنند و تعداد محدودي از شركت‌هاي اصالح‬ ‫نژادي جنبه‌ه��اي تجارتي مخصوص به خود را‬ ‫ارايه مي‌دهند كه از ضريب تبديل و قدرت رشد‬

‫يكي از مهمتري��ن توصيه‌هايي كه بايد به‬ ‫پرورش‌دهندگان بوقلمون بش��ود انتخاب غذاي‬ ‫مناس��ب مي‌باش��د‪ .‬براي پ��رورش بوقلمون دو‬ ‫برنامه‌ي غذايي اساسي بايد در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫يكي غذاي آردي و ديگري غذاي دانه‌اي كه به‬ ‫آن يك مكمل پروتئيني اضافه شده باشد‪.‬‬ ‫نيازه��اي تغذي��ه‌اي بوقلمون بر حس��ب‬ ‫سن متغير اس��ت‪ .‬همچنان كه بر سن بوقلمون‬ ‫افزوده مي‌ش��ود نيازهاي پروتئيني‪ ،‬ويتاميني و‬ ‫مواد معدني بدن اين حيوان كاهش مي‌يابد و بر‬ ‫نيازهاي آن به مواد انرژي‌زا افزوده مي‌شود‪.‬‬ ‫مواد غيرقابل حل‌شدني مانند سنگ‌ريزه بايد‬ ‫در سنين ‪ 8‬تا ‪ 10‬هفتگي به غذاي بوقلمون افزوده‬ ‫ش��ود‪ .‬وقتي كه بوقلمون‌ها با غذاهاي دانه‌اي و يا‬ ‫در چراگاه و گردشگاه تغذيه مي‌كنند‪ ،‬بايد حتما به‬ ‫غذاي آنها س��نگ‌ريزه افزوده شود تا بتوانند از آن‬ ‫براي خرد كردن مواد دانه‌اي و فيبري غذا استفاده‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫يكي از ساده‌ترين و عملي‌ترين توصيه‌هاي‬ ‫غذاي��ي ب��راي تهيه‌ي فرم��ول غذاي��ي براي‬ ‫بوقلمون‌داني‪ ،‬با ‪ 28‬درصد پروتئين براي جوجه‬ ‫بوقلمون‌ه��ا (پيش‌دان��ه)‪ 21 ،‬درص��د پروتئين‬ ‫براي بوقلمون‌هاي در حال رش��د (رش��د دانه)‬ ‫و ‪ 16‬درص��د پروتئين ب��راي بوقلمون‌هاي بالغ‬ ‫مي‌باشد‪.‬‬ ‫جوجه‌كشي بوقلمون‬

‫جوجه بوقلمون را مي‌توان مانند جوجه‌مرغ‬ ‫به وسيله‌ي جوجه‌كش��ي طبيعي يا جوجه‌كشي‬ ‫مصنوعي تهيه كرد‪ .‬در پرورش صنعتي بوقلمون‬ ‫معم��وال از جوجه‌كش��ي مصنوع��ي اس��تفاده‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫تخم‌ه��ا باي��د داراي اندازه‌ مناس��ب براي‬ ‫جوجه‌كشي باشند‪ .‬حرارت نامناسب‪ ،‬نگهداري‬ ‫طوالني و باالخره دس��تكاري و تكان ش��ديد‬ ‫تخم باعث نابودي جنين داخل تخم مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫مدت جوجه‌درآوري در بوقلمون ‪ 28‬روز است‪.‬‬ ‫معموال جوجه‌ها از روز ‪ 27‬شروع به نوك زدن‬ ‫ودرآم��دناز تخ��ممي‌كنن��د‪.‬‬ ‫تش��كيالت جوجه‌كش��ي باي��د از س��طح‬ ‫بهداش��تي باالي��ي برخوردار باش��د‪ .‬ضدعفوني‬ ‫دس��تگاه و تخم‌ه��ا باي��د قبل و بع��د از هر بار‬ ‫جوجه‌كشي انجام شود‪.‬‬ ‫حرارت الزم ب��راي جوجه‌كش��ي ‪37-38‬‬


‫خ��ود را تلف مي‌كند و يا در مقابل پرندگان ديگر‬ ‫بهداشت و بهسازي‬ ‫درجه س��انتي‌گراد مي‌باشد و رطوبت نسبي بايد‬ ‫از آنه��ا دفاع نمي‌كند‪ .‬همچني��ن اگر روي تخم‬ ‫جلوگيري و پيش��گيري از بيماري مستلزم‬ ‫در ح��دود ‪ 60‬درصد در ‪ 24‬روز اول و ‪ 70‬درصد‬ ‫خوابيده باش��د‪ ،‬ممكن اس��ت چند روز بدون غذا‬ ‫رعايت اصول بهس��ازي و بهداشت است‪ .‬از اين‬ ‫در ‪ 4‬روز آخر باشد‪ .‬عمل چرخاندن و تهويه نيز‬ ‫بخوابد و اگ��ر او را به زور جهت خوردن خوراك‬ ‫رو بايد النه و همچنين وس��ايل را قبل از ورود‬ ‫بايد به صورت مطلوب انجام شود‪.‬‬ ‫از روي تخم بلند كنند‪ ،‬ممكن اس��ت پس از سير‬ ‫و پايان هر دوره به خوبي شس��ت و ضدعفوني‬ ‫نوررساني‪:‬‬ ‫ش��دن فراموش كند كه بايد دوباره روي تخم‌ها‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫در دو هفت��ه اول زندگ��ي‪ ،‬ن��ور باي��د به قدر‬ ‫بخواب��د و از اي��ن جهت ممكن اس��ت با اندك‬ ‫نكاتي جالب در خصوص بوقلمون‬ ‫كفايت در آشيانه وجود داشته باشد تا جوجه‌‌ها غذا‬ ‫غفلت‪ ،‬تخم‌ها خراب شوند‪( .‬البته در محيط‌هاي‬ ‫جوج��ه بوقلمون‌ها برعك��س جوجه‌مرغ‌ها‬ ‫و آب را ببينند و دچار عدم تغذيه نش��وند‪ 10 .‬الي‬ ‫روستايي و غيرصنعتي)‬ ‫‪ 15‬ش��مع چراغ بايد شبانه‌روز روشن‬ ‫جوجه بوقلمون‌ نيز بس��يار‬ ‫باش��د‪ .‬بدين معني ك��ه المپ‌هاي‬ ‫كم‌هوش و بي‌اس��تعداد است‬ ‫‪ 200‬وات��ي با فواصل��ي حدود ‪ 3‬متر‬ ‫پرورش بوقلمون با سابقه حدود ‪ 4‬قرن تولید گوشت‬ ‫و از اين رو يكي از اش��كاالت‬ ‫مستقر ش��وند‪ .‬يك چراغ ‪ 7/5‬تا ‪15‬‬ ‫در ایران می تواند موجبات اشتغال پایدار را در مزارع‬ ‫اوليه‌ي پرورش بوقلمون عدم‬ ‫واتي بايد در داخل و زير هر دس��تگاه‬ ‫کشور ایجاد کند‪ ،‬اگر‪...‬‬ ‫فرا گرفت��ن طرز غذا خوردن و‬ ‫مادر قرار داده ش��ود‪ .‬پس از دو هفته‬ ‫آشاميدن است‪.‬‬ ‫اول در آشيانه‌هاي پنجره‌دار‪ ،‬شب‌ها‬ ‫باي��د در روزهاي اول نهايت دق��ت و توجه و‬ ‫خ��وردن و آش��اميدن را ب��ه خ��ودي خ��ود ياد‬ ‫المپ‌هاي نيم ش��معي كافي خواهد بود‪ .‬نورهاي‬ ‫حوصله را نمود تا جوجه‌ها طرز خوردن و آشاميدن‬ ‫نمي‌گيرند‪ .‬از اين رو بايد به آنها آموخت‪ .‬آموختن‬ ‫ضعيف در اين سن از ترس و اضطراب جلوگيري‬ ‫را فراگيرن��د وگرن��ه در ط��ي روزهاي اول ش��اهد‬ ‫طرز آشاميدن و خوردن يكي از اشكاالت پرورش‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫تلفات بسيار بااليي خواهيم بود‪ .‬در پرورش جوجه‬ ‫بوقلمون اس��ت‪ .‬براي اينكه جوج��ه بوقلمون را‬ ‫آبخوري‬ ‫بوقلمون‌ها بايد دقت نمود كه قسمت پرورش تا حد‬ ‫به خوردن ترغيب كنند‪ ،‬از جو خرده‌ش��ده‪ ،‬شير‪،‬‬ ‫آب آش��اميدني جوج��ه بوقلمون‌ه��ا را‬ ‫امكان داراي گوشه يا زاويه نباشد چون ممكن است‬ ‫تخم‌مرغ پخته و خرد‌شده و يا غذاي سبز استفاده‬ ‫مي‌توان ه��م با آبخوري‌هاي شيش��ه‌اي و هم‬ ‫جوج ‌ه بوقلمون‌ها در يك گوشه روي هم جمع شوند‬ ‫مي‌كنند‪ .‬برخ��ي از توليدكنندگان تعدادي جوجه‬ ‫با آبخوري‌ه��اي اتوماتيك تامين ك��رد‪ .‬از روز‬ ‫و شاهد تلفات ناشي از خفگي در آنها باشيم‪.‬‬ ‫بوقلم��ون مس��ن را بي��ن جوج��ه بوقلمون‌هاي‬ ‫اول تا س��ه هفتگي يا عرضه ب��ه بازار براي هر‬ ‫ضريب تبديل غذايي‬ ‫يك‌روزه ره��ا مي‌‌كنند تا توس��ط آنها خوردن و‬ ‫يكصد قطع��ه بوقلمون دو آبخوري چش��مه‌اي‬ ‫ضريب تبديل غذايي بوقلمون‌ها نس��بت به‬ ‫آشاميدن را فرا گيرند (كه البته اين روش به خاطر‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 20‬ليتري الزم اس��ت‪ .‬ب��راي هر يكصد‬ ‫سن پرورش متفاوت بوده و در نژادهاي صنعتي‬ ‫ريسك باالي ابتال به بيماري در جوجه‌ها امروزه‬ ‫قطعه بوقلمون جوان بايد ‪ 10‬سانتي‌متر آبخوري‬ ‫مدرن معموال ‪ 2/5‬الي ‪ 3/5‬اس��ت‪ .‬و با افزايش‬ ‫منسوخ ش��ده است و فقط در ش��رايط روستايي‬ ‫اتوماتي��ك در نظر گرفت‪ .‬تغيي��ر كيفي و كمي‬ ‫سن نگهداري اين ميزان افزايش يافته و به ازاي‬ ‫گاهي از آن استفاده مي‌كنند)‪.‬‬ ‫آبخوري و دانخوري بايد بس��يار تدريجي باشد‪،‬‬ ‫هر نفر ‪ 2/5‬ال��ي ‪ 3/5‬كيلوگرم غذاي مصرفي‪،‬‬ ‫به طور كلي بوقلمون‌ها نسبت به مرغ‌ها بسيار‬ ‫به طوري كه بوقلم��ون را از خوردن آب و دان‬ ‫‪ 1‬كيلوگ��رم وزن زنده به دس��ت مي‌آيد‪ .‬امروزه‬ ‫ن هستند به نحوي كه در نگهداري بوقلمون‬ ‫كود ‌‬ ‫دور نسازد‪.‬‬ ‫موسسات اصال ‌ح نژادي توانسته‌اند اين مقدار را‬ ‫به طور طبيعي ‪ ،‬اي��ن پرنده همانند مرغ مادر به‬ ‫تهويه و رطوبت‬ ‫با روش‌هاي اصالحي بهبود بخشند‪.‬‬ ‫خوب��ي از آنها مراقبت نمي‌كند‪ .‬اغلب جوجه‌هاي‬ ‫ب��راي رش��د معمول��ي جوج��ه بوقلم��ون‬ ‫ه��واي تازه و تميز ضرورت دارد‪ .‬با اس��تفاده از‬ ‫پنجره‌هاي تهوي��ه‌اي و همچنين هواكش‌هاي‬ ‫برق��ي مي‌ت��وان تهويه را كنترل ك��رد كه البته‬ ‫تهويه نبايد سبب سرد شدن سالن گردد‪.‬‬ ‫هنگام ورود به س��الن مي‌توان وضعيت تهويه‬ ‫را به خوبي تش��خيص داد‪ ،‬زيرا وجود هر گونه بوي‬ ‫نامناس��ب دليل عدم و نقص تهويه اس��ت‪ .‬تهويه‬ ‫نامناسب از طرفي موجب كم كردن رطوبت مي‌شود‪.‬‬ ‫وجود رطوبت در داخل سالن نيز يكي از نشانه‌هاي‬ ‫نقص تهويه اس��ت‪ .‬سالن نگهداري جوجه‌ها نبايد‬ ‫خشك باشد چرا كه اگر خشكي هوا بيش از حد الزم‬ ‫باشد رش��د پرها كم شده و وضعيت پرها نامناسب‬ ‫مي‌گردد‪.‬‬ ‫شماره ‪ - 114‬مرداد ‪88‬‬

‫‪39‬‬

پرورش بوقلمو  
پرورش بوقلمو