Page 1

Velkommen på mountainbike i Svinkløv Klitplantage Skov- og Naturstyrelsen, Thy har i samarbejde med Cycling Nord og Feriecenter Slettestrand anlagt en 19 km lang MTB-rute i Svinkløv Klitplantage. Banen er ensrettet (se pilene på kortet), og du kan støde til ruten alle steder, hvor den krydser en asfaltvej eller en grusvej. Husk at følge pilenes retning. Ruten er flere steder meget smal, så det er vigtigt at respektere ensretningen. Nogle steder på ruten er der opsat små piktogrammer med “Pas på bilvej forude”. De angiver, at ruten snart krydser en stor grusvej eller en asfaltvej. Vær særlig opmærksom her. Hvis du vil starte fra Slettestrand, er der fra den store P-plads vist vej til ruten med små piktogrammer.

På mountainbike i Svinkløv Klitplantage

Vis hensyn når du cykler i skoven • • • •

Undgå at køre på de markerede vandrestier Vis hensyn til andre skovgæster Kør kun på skovveje og MTB-ruten. Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og vær sikker på, at de har opdaget dig.

Det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan pludselig møde nogen, hvor du mindst venter det.

Når du bruger ruten skal du huske • Der kan være fodgængere og hunde på MTB-ruten, og de må gerne være der. • Al færdsel og cykling sker på eget ansvar.

Cykelløb

Stejle nedkørsler: De steder, hvor ruten er markeret med sort, er stejle nedkørsler (se kortet). Hvis du ikke ønsker så krævende en rute, er der markeret forløb som fører udenom de stejle nedkørsler. Færdsel på MTB-ruten foregår på eget ansvar, og der kan være uforudsete forhindringer.

Cykling i skoven – hvor og hvordan I skovene må du cykle på alle skovveje og stier. Derimod må du ikke cykle i skovbunden og nedad skrænterne eller på stendiger og gravhøje. Cykling på disse steder ødelægger skoven og dens fortidsminder. Reglerne for cykling er bestemt i naturbeskyttelsesloven.

For at få godkendt et arrangement, skal du medsende et kort over ruten samt en beskrivelse af, hvordan andre skovgæsters sikkerhed varetages, f.eks. ved at vagtposter placeres ved passage af trafikerede skovveje. God tur! Med venlig hilsen Skov- og Naturstyrelsen, Thy Søholtvej 6 7700 Thisted Tlf. 97 97 70 88 e-mail: thy@sns.dk www.skovognatur.dk/thy

Ifølge færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav, hvor udsynet ofte er ringe, og underlaget løst og glat. Den almindelige højrevigepligt gælder også ved kørsel i skoven.

Skov- og Naturstyrelsen

hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af natur og kulturværdier. Besøg os på www.skovognatur.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Page Leroy-Cruce  Tegninger: Bettina Reimer  Tryk: Rosendahls/Fihl Jensen  Oplag: 10.000  Udgivet: 2010

Hvis du ønsker at arrangere cykelløb, skal du først søge tilladelse hos Skov- og Naturstyrelsen, Thy. Så kan vi sikre os, at arrangementet ikke er i konflikt med andre aktiviteter i skoven.

Læs om: • Mountainbike-ruterne i Svinkløv Klitplantage • Hvad en MTB-cyklist skal være opmærksom på i skoven.

Skov- og Naturstyrelsen THY


ti Pr æste n s S

Svinkløv Badehotel Slett eåve j Mindesten

mæ rk

rifo lies dal Maries Hus Tornmarken

dlinie

Æblehaven

kke Bu

ve Bran

Knæhøj

v ej

Knæ kkede Brandlinie

at

Hans’s Brandl

SVINKLØV KLITPLANTAGE

Sommerhusområde

øm

Bjerr egård svej

er

n is t

vej kløv S vin

v ke

v ej

ær

M

Skovhaven

i

an Pl

r gå

ds

Skovløberbolig

vej

Øs

Slettegård

j ve tør

Fæfold

tre

re

Vestr e Bj er

G. Hv arrev e

vej

Karusseengen

Radarmast

nda len

vejen

Hundegabet

ej

Tele fo

s hu ge n Sla

inie

S

n

K ridt

Hulvej

vej løv

j e ve

Æbleha

ej

Minist er vej

ink Sv

Stenbjerg Sø

Svinkløv Camping

ej Slette åv

Kirkev ej

Sø m

sti ke r æ

sv

teå

Ka p

Svinklovene

Ma rie

Fald et

ti Sømæ rkes

Slet

Hjortdal Kirke

Hjortdal

Signaturforklaring

j

Bjerregård

Sommerhusområde

Offentlig vej

Bebygget område

Oldtidshøje

Skovvej, motorkørsel ikke tilladt

Have

Udsigtspunkt

Skovvej, motorkørsel tilladt

Omkringliggende arealer

Sti

Vækstgrænse

Skov, privatejet

Bålplads

Dige

Eng, privatejet

Camping

Bred Å

Hede, privatejet

Løvskov

Strand

Nåleskov

Overdrev / mark, privatejet

Eng

Mose, privatejet

Hede

Statsejet ejendom

Overdrev / Mark

Privat ejendom

Afmærket MTB-rute

Mose

Skrænter

Stejle medkørsler

Parkering

Primitiv overnatning Lejrplads Hundeskov

SNS Nordjylland - Svinkloev  

Når du bruger ruten skal du huske Vis hensyn når du cykler i skoven Cykling i skoven – hvor og hvordan • Undgåatkørepådemarkeredevandrestier...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you