Page 1


Witold Waszczykowski Minister Spraw Zagranicznych RP Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland


Dear Sir or Madam, By handing you this publication, titled “A Good Year in Polish Foreign Policy,” we want to bring you the most important achievements of Polish foreign policy 2016. It was not an easy time. Poland, Europe and the world were faced with many challenges and threats. Armed conflicts, including the Russian-Ukrainian conflict and economic and political instability, terrorism, hybrid threats - these are phenomena which exerted a strong influence on the international environment of the Republic of Poland. Many dilemmas arose regarding the future of the European Union, the United Kingdom’s decision to leave the EU was a big shock. Despite such unfavorable circumstances, Poland’s diplomacy produced a number of significant achievements. As a result of the decisions made at the NATO Summit in Warsaw last July, Poland has become a safe country. NATO and the European Union have established closer cooperation in the area of security. 2016 was an intense year in terms of the number of talks with our key partners and my foreign visits, of which there were over 60. On Poland’s initiative, regional cooperation between Central European countries was revived, especially within the Visegrad Group but not only. The biggest regional initiative is the Three Seas Initiative. The voice of our region sounded loudly in the debate on the future of the European Union, which Poland wants to build around the four fundamental freedoms while maintaining the right balance between EU institutions and Member States. The Republic of Poland remains a country open to the world, ready to take on initiatives for the common good of the entire international community. We demonstrated this in launching our campaign for non-permanent membership in the UN Security Council and by actively developing cooperation with the countries of Asia, Africa and the Middle East. The World Youth Day celebrations in Krakow, which included the visit of the Holy Father Pope Francis, was an important religious and spiritual experience as well as a momentous international event. It helped strengthen the community linking people of different nationalities, cultures and continents. It was also – it is worth noting – a significant success, on the diplomatic as well as organizational level. It is difficult to fit foreign policy into strict time constraints. The future is often interwoven with the past. Therefore, one should treat the summary of 2016 not only as a retrospective, but also as an invitation to reflect on the actions that should be undertaken in the future.


Szanowni Państwo, Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację „Dobry rok w polskiej polityce zagranicznej”, pragniemy przybliżyć najważniejsze osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Był to czas niełatwy. Polska, Europa oraz świat znalazły się w obliczu wielu wyzwań i zagrożeń. Konflikty zbrojne, w tym rosyjsko- ukraiński, destabilizacja polityczna i ekonomiczna, terroryzm, zagrożenia hybrydowe – oto zjawiska, które wywierały silny wpływ na środowisko międzynarodowe Rzeczypospolitej. Pojawiło się wiele dylematów dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, potężnym wstrząsem była decyzja o opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię. Mimo tak niesprzyjających okoliczności polska dyplomacja odnotowała znaczące sukcesy. Dzięki decyzjom podjętym podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie Polskastała się krajem bezpiecznym. Ściślejsząwspółpracęwdziedzinie bezpieczeństwa nawiązały NATO i Unia Europejska. Rok 2016 był intensywny pod względem liczby rozmów z naszymi najważniejszymi partnerami i moich wizyt zagranicznych, których odbyłem ponad 60. Z inicjatywy Polski ożywieniu uległa współpraca regionalna pomiędzy państwami środkowoeuropejskimi, zwłaszcza w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale nie tylko. Największą inicjatywą regionalną jest inicjatywa Trójmorza. Głos naszego regionu donośniej zabrzmiał w debacie nad przyszłością Unii Europejskiej, którą Polska chciałaby budować w oparciu o cztery podstawowe wolności przy zachowaniu należnej równowagi między instytucjami wspólnotowymi i państwami członkowskimi. Rzeczpospolita pozostawała krajem otwartym na świat, gotowym do podejmowania inicjatyw na rzecz dobra wspólnego całej wspólnoty międzynarodowej. Daliśmy temu wyraz podejmując starania o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz aktywnie rozwijając współpracę z krajami Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu. Obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz wizyta Ojca Świętego Franciszka były nie tylko ważnym doświadczeniem duchowym i religijnym, ale również międzynarodowym. Przyczyniły się do wzmocnienia wspólnoty pomiędzy ludźmi różnych narodowości, kultur i kontynentów. Stanowiły także – co warto podkreślić niebagatelny sukces dyplomatyczny i organizacyjny. Politykę zagraniczną trudno podporządkować sztywnym cezurom czasowym. Przyszłość często przeplata się tu z przeszłością. Warto w związku z tym potraktować podsumowanie 2016 roku nie tylko jako retrospekcję, ale także zachętę do refleksji nad działaniami, które powinny być podjęte w przyszłości. 3


A Good Year in Polish Foreign Policy Security Policy

4

6

Relations with the United States

11

Cooperation with the United Kingdom

14

Polish-German Relations

17

Cooperation with France

20

Regional cooperation

23

Cooperation between Poland, Germany and France to revitalize the Weimar Triangle

28

Intergovernmental consultations

31

Eastern Policy

34

Initiatives aimed at solving the migration crisis and providing humanitarian aid

37

Relations with Asia

40

The Polish diaspora and Poles abroad

43

The campaign promoting Poland’s candidacy for non-permanent membership of the UN Security Council in 2018-2019

46

Participation of Foreign Minister Witold Waszczykowski in international conferences and his activities within international organizations

50

World Youth Day

54


Dobry rok w polskiej polityce zagranicznej Polityka bezpieczeństwa

6

Relacje ze Stanami Zjednoczonymi

11

Współpraca z Wielką Brytanią

14

Stosunki polsko-niemieckie

17

Współpraca z Francją

20

Współpraca regionalna

23

Współpraca Polski, Niemiec i Francji na rzecz rewitalizacji Trójkąta Weimarskiego

28

Konsultacje międzyrządowe

31

Polityka Wschodnia

34

Inicjatywy na rzecz rozwiązania kryzysu migracyjnego i pomoc humanitarna

37

Relacje z Azją

40

Polonia i Polacy za granicą

43

Kampania promująca kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019

46

Udział ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w konferencjach międzynarodowych oraz aktywność w organizacjach międzynarodowych

50

Światowe Dni Młodzieży

54 5


Polityka bezpieczeństwa „Ten rok upłynął pod znakiem wysiłków na rzecz podniesienia bezpieczeństwa Polski, ponieważ chociaż weszliśmy do NATO już dawno temu, w 1999 roku, to jednak byliśmy w NATO, w którym funkcjonowały dwa statusy bezpieczeństwa - ten lepszy, wyższy dla Europy Zachodniej i trochę gorszy dla Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzje Sojuszu o rozlokowaniu sił zbrojnych na terenie Polski i pozostałych krajów flanki wschodniej podwyższają bezpieczeństwo Polski” minister Witold Waszczykowski w Porannej Rozmowie RMF FM, Warszawa, 15 listopada 2016 r.

Security Policy “This year was marked by efforts to increase Poland’s security, because even though we joined NATO a long time ago, in 1999, we were part of a NATO Alliance that was based on two separate security statuses – one that was better, higher for Western Europe and the other that was slightly worse for Central and Eastern Europe. The decision made by the Alliance to deploy military forces to the territory of Poland and other Eastern Flank countries increases Poland’s security” Minister Waszczykowski on the Morning Edition of RMF FM, Warsaw, November 15, 2016.

6


Minister Witold Waszczykowski podczas szczytu NATO w Warszawie, 8 lipca 2016 r., fot. K. Siemion-Bielska/MSZ Minister Witold Waszczykowski during the NATO Summit in Warsaw, July 8, 2016. Photo: K. Siemion-Bielska/MFA

Minister Witold Waszczykowski na spotkaniu prezydentรณw Polski i Stanรณw Zjednoczonych, 8 lipca 2016 r., fot. Departament Stanu USA Minister Witold Waszczykowski at a meeting between the Presidents of Poland and the United States in Warsaw, July 8, 2016. Photo: U.S. Department of State

7


Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, Warszawa, 31 maja 2016 r., fot. K. Siemion-Bielska/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and NATO Secretary General Jens Stoltenberg, Warsaw, May 31, 2016. Photo: K. Siemion-Bielska/MFA

8


Minister Witold Waszczykowski podczas uroczystości inaugurującej budowę umiejscowionej w Redzikowie bazy pocisków przechwytujących, która ma być częścią amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, 13 maja 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Minister Witold Waszczykowski at a ceremony inaugurating the construction of the missile interceptor base in Redzikowo, which is due to be part of the U.S. missile defence system, May 13, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Prezydent Andrzej Duda, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas szczytu NATO w Warszawie, 8 lipca 2016 r., fot. A. Hrechorowicz/KPRP President Andrzej Duda, U.S. President Barack Obama and NATO Secretary General Jens Stoltenberg during the NATO Summit in Warsaw, July 8, 2016. Photo: A. Hrechorowicz/KPRP

9


Premier Beata Szydło spotkała się z przebywającym z wizytą w Polsce sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, 31 maja 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM Prime Minister Beata Szydlo meets NATO Secretary General Jens Stoltenberg during his visit to Warsaw, May 31, 2016. Photo: P. Tracz/ KPRM

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odsłonili w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli logo szczytu NATO w Warszawie, 1 grudnia 2015 r., fot. K. Sobiecka/MSZ Foreign Minister Witold Waszczykowski and NATO Secretary General Jens Stoltenberg at NATO Headquarters in Brussels unveiling the logo of the NATO Summit in Warsaw, December 1, 2015. Photo: K. Sobiecka/MFA

Szczyt NATO w Warszawie, 8 lipca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ NATO Summit in Warsaw, July 8, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

10


Relacje ze Stanami Zjednoczonymi „Amerykanie traktują nas jako wiarygodnego sojusznika i zapewniają, że wywiążą się z postanowień szczytu NATO. Moi rozmówcy mają świadomośćproblemóww Europie. Potwierdzili, żepróbapoprawienia stosunków z Rosją nie może odbywać się kosztem państw Unii Europejskiej i NATO, w tym kosztem Polski” minister Witold Waszczykowski podczas konferencji prasowej, Nowy Jork, 10 stycznia 2017 r.

Relations with the United States “The Americans treat us as a reliable Ally and assure us that they will honour their commitments made at the NATO Summit. My interlocutors are aware of the problems in Europe. They confirmed that the attempt to improve relations with Russia cannot come at the expense of EU and NATO member states, including at Poland’s expense” Minister Witold Waszczykowski at a press conference, New York, January 10, 2017.

11


Minister Witold Waszczykowski oraz sekretarz stanu USA John Kerry podczas spotkania ministrรณw spraw zagranicznych NATO w Brukseli, 6 grudnia 2016 r., fot. K. Garsztka/MSZ Minister Witold Waszczykowski and U.S. Secretary of State John Kerry during the meeting of NATO Foreign Ministers in Brussels, December 6, 2016. Photo: K. Garsztka/MFA

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanรณw Zjednoczonych Barackiem Obamฤ… podczas szczytu NATO w Warszawie, 8 lipca 2016 r., fot. A. Hrechorowicz/KPRP Meeting between President Andrzej Duda and U.S. President Barack Obama during the NATO Summit in Warsaw, July 8, 2016. Photo: A. Hrechorowicz/ KPRP

12


Minister Witold Waszczykowski oraz sekretarz stanu John Kerry podczas szczytu NATO w Warszawie, 8 lipca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ

Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego oraz sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego w Waszyngtonie, 17 lutego 2016 r., fot. M. Stefanski/MSZ

Minister Witold Waszczykowski and Secretary of State John Kerry during the NATO Summit in Warsaw, July 8, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Meeting between Minister Witold Waszczykowski and U.S. Secretary of State John Kerry in Washington, DC, February 17, 2016. Photo: M. Stefanski/MFA

Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego i byłym sekretarzem stanu USA Henrym Kissingerem, Nowy Jork, 10 stycznia 2017 r., fot. MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and former National Security Advisor and U.S. Secretary of State Henry Kissinger, New York, January 10, 2017. Photo: MFA

13


Współpraca z Wielką Brytanią „W dalszym ciągu ważnym partnerem w Europie jest dla nas Wielka Brytania. Mimo że zapowiedziała Brexit, przez kilka lat Wielka Brytania jest i będzie równoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym jest dla nas ważnym partnerem do rozmów również na temat funkcjonowania Unii Europejskiej” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Cooperation with the United Kingdom “The United Kingdom continues to be an important partner for Europe. Although it has decided in favour of Brexit, the United Kingdom is and for several years still will be a member of the European Union. Therefore, it is an important partner also with regards to the functioning of the European Union” Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Poland’s foreign policy highlights over the past year, Warsaw, November 17, 2016.

14


Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, Londyn, 5 września 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and the British Foreign Secretary Boris Johnson, London, September 5, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Philipem Hammondem podczas szczytu NATO w Warszawie, 9 lipca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and the British Foreign Secretary Philip Hammond during the NATO Summit in Warsaw, July 9, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Premier Beata Szydło wraz z ministrami wzięła udział w polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych w Londynie, 28 listopada 2016 r., fot P. Tracz/KPRM Prime Minister Beata Szydło with ministers taking part in the Polish-British intergovernmental consultations in London, November 28, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

15


Konsultacje polsko- brytyjskie w formacie tzw. Kwadrygi, Edynburg, 20 stycznia 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Polish-British consultations held within the so-called Quadriga format, Edinburgh, January 20, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, Warszawa, 3 września 2016 r., fot. K. Siemion-Bielska/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and British Foreign Secretary Boris Johnson, Warsaw, September 3, 2016. Photo: K. Siemion-Bielska/MFA

16


Stosunki polsko-niemieckie „Miniony rok był jednym z najbardziej intensywnych w naszych relacjach. Obchodziliśmy 25-lecie Traktatu Polsko-Niemieckiego i 25lecie Trójkąta Weimarskiego. Nie zliczę, ile było kontaktów napoziomieprezydentów, kilka razyodwiedziłanasteżkanclerz Angela Merkel, miałem kilkanaście spotkań z moim partnerem niemieckim, ministrem Steinmeierem” minister Witold Waszczykowski w Porannej Rozmowie RMF FM, Warszawa, 2 stycznia 2017 r.

Polish-German Relations “Last year was one of the most intense in our relations. We celebrated the 25th anniversary of the Polish-German Treaty and the 25th anniversary of the Weimar Triangle. There were a countless number of meetings on the presidential level, Chancellor Angela Merkel visited us several times, I had several meetings with my German partner, Minister Steinmeier” Minister Witold Waszczykowski on the Morning Edition of RMF FM, Warsaw, January 2, 2017.

17


Prezydent Andrzej Duda oraz kanclerz Angela Merkel w Berlinie, 16 czerwca 2016 r., fot. A. Hrechorowicz/KPRP

Prezentacja I tomu polsko-niemieckiego podrฤ™cznika do historii, Berlin, 22 czerwca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ

President Andrzej Duda and Chancellor Angela Merkel in Berlin, 16 June ,2016. Photo: A. Hrechorowicz/KPRP

Presentation of the first volume of the Polish-German history manual, Berlin, June 22, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Spotkanie ministrรณw spraw zagranicznych Polski i Niemiec Witolda Waszczykowskiego i Franka-Waltera Steinmeiera, Warszawa, 21 stycznia 2016 r. fot. M. Jasiulewicz/MSZ Meeting between the Foreign Ministers of Poland and Germany, Witold Waszczykowski and Frank-Walter Steinmeier, Warsaw, January 21, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

18


Wizyta pary prezydenckiej w Niemczech, 16 czerwca 2016 r., fot. A. Hrechorowicz/KPRP

14. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie, 22 czerwca 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM

Visit by the presidential couple to Germany, June 16, 2016. Photo: A. Hrechorowicz/KPRP

14th Polish-German intergovernmental consultations in Berlin, June 22, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

Ministrowie Witold Waszczykowski i Frank-Walter Steinmeier wspólnie oglądają mecz Polska-Niemcy, Paryż, 16 czerwca 2016 r., fot. PAP/EPA Ministers Witold Waszczykowski and Frank-Walter Steinmeier watching the Poland-Germany football match together, Paris, June 16, 2016. Photo: PAP/EPA

19


Współpraca z Francją „Bardzo ważnym partnerem w ramach Unii Europejskiej jest dla nas Francja. Jest to ważny partner zarówno w dziedzinie współpracy gospodarczej, jak i politycznej i bezpieczeństwa. Premier Beata Szydło w jedną z pierwszych podróży zagranicznych na Zachód udała się właśnie do Paryża” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Cooperation with France “France is a very important partner for us within the European Union. It is an important partner both in the field of economic cooperation, as well as political and security cooperation. One of Prime Minister Beata Szydło’s first foreign visits in the West was to Paris” Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Poland’s foreign policy in 2016, Warsaw, November 17, 2016.

20


Spotkanie ministrรณw spraw zagranicznych Polski i Francji Witolda Waszczykowskiego i Jeana-Marka Ayrault w Warszawie, 13 czerwca 2016 r., fot. S. Indra/MSZ Meeting between the Foreign Ministers of Poland and France, Witold Waszczykowski and JeanMarc Ayrault in Warsaw, June 13, 2016. Photo: S. Indra/MFA

Spotkanie ministrรณw spraw zagranicznych Polski i Francji Witolda Waszczykowskiego i Jeana-Marka Ayrault w Warszawie, 13 czerwca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Meeting between the Foreign Ministers of Poland and France, Witold Waszczykowski and JeanMark Ayrault in Warsaw, June 13, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

21


Spotkanie premier Beaty Szydło z prezydentem Francji François Hollandem, Paryż, 3 lutego 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM Meeting between Prime Minister Beata Szydło and French President François Hollande, Paris, February 3, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

Spotkanie premier Beaty Szydło z ministrem spraw zagranicznych Francji Jeanem-Markiem Ayrault, Warszawa, 13 czerwca 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM Meeting between Prime Minister Beata Szydło and French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault, Warsaw, June 13, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Francji Witolda Waszczykowskiego i Jeana-Marka Ayrault w Warszawie, 13 czerwca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/ MSZ Meeting between the Foreign Ministers of Poland and France, Witold Waszczykowski and Jean-Marc Ayrault in Warsaw, June 13, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

22


Współpraca regionalna „Nasza pozycja w UE była wzmacniania przez dużą aktywność regionalną. Sprawujemy przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Doprowadziliśmy do stworzenia lub odtworzenia nowych formuł współpracy regionalnej – pracujemy w ramach tzw. Dziewiątki Bukaresztańskiej. Stworzyliśmy nową strukturę trójkąta flanki wschodniej - Polska, Rumunia, Turcja. W dalszym ciągu promujemy koncepcję współpracy karpackiej. Największa inicjatywa regionalna to inicjatywa Trójmorza, która obejmuje państwa od Bałtyku, przez Morze Czarne aż po Adriatyk” minister Witold Waszczykowski o polskiej polityce zagranicznej podczas wystąpienia w Kancelarii Premiera, Warszawa, 15 listopada 2016 r.

Regional cooperation “Our position in the EU was strengthening by our extensive activity in the region. We currently hold the presidency of the Visegrad Group. We helped create or revitalize new regional cooperation formats – we work within the so-called Bucharest Nine Format. We have created a new triangular structure with the Eastern Flank – consisting of Poland, Romania, Turkey. We continue to promote the concept of Carpathian cooperation. The largest regional initiative is the Three Seas Initiative, which connects states from the Baltic Sea to the Black Sea and the Adriatic” Minister Witold Waszczykowski during his speech at the Chancellery of the Prime Minister, Warsaw, November 15, 2016. 23


Spotkanie ministrรณw spraw zagranicznych paล„stw Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa, 29 listopada 2016 r., fot. K. Siemion - Bielska/MSZ Meeting of Visegrad Group Foreign Ministers, Warsaw, November 29, 2016. Photo: K. Siemion-Bielska/MFA

24


Spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, Bałkanów Zachodnich, Europy Południowej oraz Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini, Warszawa, 29 listopada 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Meeting of the representatives of countries belonging to the Visegrad Group, the Western Balkans, Southern Europe and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini, Warsaw, November 29, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z kanclerz Angelą Merkel, Warszawa, 26 sierpnia 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM Meeting of Visegrad Group heads of governments with Chancellor Angela Merkel, Warsaw, August 26, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

25


Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Węgier oraz przedstawicieli MSZ Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Austrii. W spotkaniu uczestniczył także minister ds. europejskich Wielkiej Brytanii David Lidington, Warszawa, 27 czerwca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Meeting of the Foreign Ministers of Poland, Romania, Bulgaria, Greece, Hungary and foreign ministry representatives from Spain, Slovakia, Slovenia and Austria. The meeting was also attended by the UK’s Minister for Europe David Lidington, Warsaw, June 27, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

26


Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Rumunii i Turcji, Warszawa, 9 czerwca 2016 r., fot. K. Siemion-Bielska/MSZ Meeting of the Foreign Ministers of Poland, Romania and Turkey, Warsaw, June 9, 2016. Photo: K. Siemion-Bielska/MFA

Wspólna rozmowa z komisarzem UE ds. polityki sąsiedztwa Johannesem Hahnem, szefem brytyjskiej dyplomacji Borisem Johnsonem i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawłem Klimkinem, Kijów, 14 września 2016 r., fot. S. Indra/MSZ Joint meeting with the EU Commissioner for Neighbourhood Policy Johannes Hahn, the head of British diplomacy Boris Johnson and the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Pavlo Klimkin, Kiev, September 14, 2016. Photo: S. Indra/MFA

Minister Witold Waszczykowski na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych tzw. Formatu Bukaresztańskiego, Bukareszt, 8 listopada 2016 r., fot. Kancelaria Prezydenta Rumunii/Administrația Prezidențială Minister Witold Waszczykowski at a meeting of Foreign Ministers within the so-called Bucharest Format, Bucharest, November 6, 2016. Photo: the Chancellery of the President of Romania/ Administrația Prezidențială

27


Współpraca Polski, Niemiec i Francji na rzecz rewitalizacji Trójkąta Weimarskiego „W wyniku współpracy z Niemcami i Francją również udało się w jubileuszowym roku odbudować i zintensyfikować współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Latem tego roku świętowaliśmy dwudziestopięciolecie Trójkąta w Weimarze i poza współpracą na poziomie ministrów spraw zagranicznych, Trójkąt działa również w wymiarze sektorowym. Odbywają się liczne spotkania ministrów innych resortów: finansów, europejskich, rolnictwa. Jedną z inicjatyw Trójkąta był nasz wspólny wyjazd do Kijowa” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Cooperation between Poland, Germany and France to revitalize the Weimar Triangle “As a result of cooperation with Germany and France we also managed to rebuild and deepen cooperation within the Weimar Triangle during this jubilee anniversary year. This summer we celebrated the twentyfifth anniversary of the Weimar Triangle and beyond the cooperation at the level of foreign ministers, the Triangle also functions within various sectors. Numerous meetings are being held by the heads of other ministries: of finance, European affairs, agriculture. One of the initiatives of the Triangle was our joint trip to Kiev”

28

Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Polish foreign policy in 2016, Warsaw, November 17, 2016.


Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego w Weimarze, 28 sierpnia 2016 r., fot. PAP/ Paweł Supernak Meeting of Weimar Triangle Foreign Ministers in Weimar, August 28, 2016. Photo: PAP/ Paweł Supernak

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego w Weimarze, 28 sierpnia 2016 r., fot. PAP/ Paweł Supernak Meeting of Weimar Triangle Foreign Ministers in Weimar, August 28, 2016. Photo: PAP/ Paweł Supernak

29


Minister Witold Waszczykowski wspólnie z ministrami Frankiem-Walterem Steinmeierem i Jeanem-Markiem Ayrault uroczyście otworzyli Naradę Ambasadorów Niemieckich w Berlinie, 29 sierpnia 2016 r., fot. PAP/Paweł Supernak Minister Witold Waszczykowski officially opens the Council of German Ambassadors in Berlin, together with ministers Frank-Walter Steinmeier and Jean-Marc Ayrault, August 29, 2016. Photo: PAP/Paweł Supernak

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego w Kijowie, 14 września 2016 r., fot. S. Indra/MSZ Meeting of Weimar Triangle Foreign Ministers in Kiev, September 14, 2016. Photo: S. Indra/MFA

30


Konsultacje międzyrządowe „Po raz pierwszy odbyliśmy konsultacje międzyrządowe z Wielką Brytanią, konsultacje międzyrządowe z Izraelem, z Niemcami, z Czechami. To był bardzo udany rok w dyplomacji” minister Witold Waszczykowski w programie „Kwadrans Polityczny” TVP 1, Warszawa, 5 stycznia 2017 r.

Intergovernmental consultations “For the first time ever, we held intergovernmental consultations with the United Kingdom, intergovernmental consultations with Israel, Germany and the Czech Republic. It was a very successful year in diplomacy” Minister Witold Waszczykowski on the “Kwadrans Polityczny” programme on TVP 1, Warsaw, January 5, 2017.

31


14. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, Berlin, 22 czerwca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ 14th Polish-German intergovernmental consultations in Berlin, June 22, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe w Londynie, 28 listopada 2016 r., fot P. Tracz/KPRM Polish-British intergovernmental consultations in London, November 28, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

32


4. polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, Warszawa, 8 kwietnia 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM 4th Polish-Czech Intergovernmental Consultations, Warsaw, April 8, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

Trzecia sesja polsko-izraelskich konsultacji międzyrządowych, Jerozolima, 22 listopada 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM The third session of Polish-Israeli intergovernmental consultations, Jerusalem, November 22, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

33


Polityka wschodnia „Prowadziliśmy też rozważną politykę wschodnią. (…) W dalszym ciągu wspieramy suwerenność, niepodległość i integrację terytorialną Ukrainy. Odtworzyliśmyrelacjez Białorusią. Jestemtutajumiarkowanie optymistyczny. Są pewne już porozumienia np. dotyczące oświaty, co będzie istotnie wpływało na nasz status, Polaków mieszkających na Białorusi. Utrzymujemy mimo wszystko robocze kontakty z Rosją” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Eastern Policy “We conducted a prudent Eastern Policy. (...) We continue to support the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine. We reopened relations with Belarus. Here I am moderately optimistic. We have already reached certain agreements, for example with regard to education, which will significantly affect our status, that of Poles living in Belarus. In spite of everything, we maintain a working relationship with Russia” Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Polish foreign policy in 2016, Warsaw, November 17, 2016.

34


Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, Kijów, 14 września 2016 r., fot. S. Indra/MSZ

Konferencja prasowa po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Witolda Waszczykowskiego Pawło Klimkina, Kijów, 14 września 2016 r., fot. S. Indra/MSZ

Meeting between Minister Witold Waszczykowski and the President of Ukraine Petro Poroshenko, Kiev, September 14, 2016. Photo: S. Indra/MFA

Press conference following a meeting of the Foreign Ministers of Poland and Ukraine, Witold Waszczykowski and Pavlo Klimkin, Kiev, September 14, 2016. Photo: S. Indra/MFA

Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy podczas wizyty ukraińskiej pary prezydenckiej w Warszawie, 2 grudnia 2016 r., fot. K. Sitkowski/KPRP

Spotkanie premier Beaty Szydło z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, Warszawa, 2 grudnia 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM

Meeting of the Polish and Ukrainian presidents during the visit by the Ukrainian Presidential Couple to Warsaw, December 2, 2016. Photo: K. Sitkowski/KPRP

Meeting between Prime Minister Beata Szydło and the President of Ukraine Petro Poroshenko, Warsaw, December 2, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

35


Spotkanie szefów dyplomacji Polski Witolda Waszczykowskiego i Białorusi Uładzimira Makieja, Warszawa, 10 października 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Meeting of the Foreign Ministers of Poland, Witold Waszczykowski, and Belarus, Vladimir Makey, Warsaw, October 10, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Wiceminister Marek Ziółkowski spotkał się w Moskwie z pierwszym zastępcą ministra spraw zagranicznych Rosji Władimirem Titowem, 12 lipca 2016 r., fot. P. Moenke/ MSZ Deputy Minister Marek Ziółkowski’s meeting in Moscow with First Deputy Foreign Minister of Russia Vladimir Titov, July 12, 2016. Photo: P. Moenke/MFA

Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, Mińsk, 23 marca 2016 r., fot. S. Indra/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and the President of Belarus Alexander Lukashenko, Minsk, March 23, 2016. Photo: S. Indra/MFA

36


Inicjatywy na rzecz rozwiązania kryzysu migracyjnego i pomoc humanitarna „W tym roku pakiet pomocy humanitarnej realizowany przez MSZ wzrósł do 40 mln zł. Głównie jest to pomoc kierowana na Bliski Wschód. Ale również w tym roku rząd podjął decyzję o stworzeniu pakietu humanitarnego dla Bliskiego Wschodu” minister Witold Waszczykowski o polskiej polityce zagranicznej podczas wystąpienia w Kancelarii Premiera, Warszawa, 15 listopada 2016 r.

„W ramach współpracy wyszehradzkiej wypracowaliśmy koncepcję tak zwanej elastycznej solidarności, którą proponujemy zamiast przymusowej relokacji uchodźców” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Initiatives aimed at solving the migration crisis and providing humanitarian aid “This year, a humanitarian assistance package implemented by the Ministry of Foreign Affairs has increased to 40 million PLN. This is mainly aid to the Middle East. But also this year the government has decided to create a humanitarian package for the Middle East” Minister Witold Waszczykowski during his speech at the Chancellery of the Prime Minister, Warsaw, November 15, 2016.

“As part of cooperation within the Visegrad framework we developed a concept of so-called flexible solidarity, which we propose instead of the forced relocation of refugees” Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Polish foreign policy in 2016, Warsaw, November 17, 2016.

37


Wiceminister Joanna Wronecka podczas wizyty w Jordanii, 23 grudnia 2015 r., fot. S. Indra/MSZ Deputy Minister Joanna Wronecka during a visit to Jordan, December 23, 2015. Photo: S. Indra/MFA

Wizyta ministra Witolda Waszczykowskiego w Jordanii była okazją do przekazania pomocy humanitarnej dla uchodźców m.in. z Syrii, 25 lipca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Minister Witold Waszczykowski’s visit to Jordan was an opportunity to provide humanitarian assistance to refugees, including those from Syria, July 25, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Premier Beata Szydło na Światowym Szczycie Humanitarnym w Turcji, 23 maja 2016 r., fot. P. Tracz/ KPRM Prime Minister Beata Szydło at the World Humanitarian Summit in Turkey, May 23, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

38


Minister Witold Waszczykowski podczas wizyty w Jordanii, 25 lipca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Minister Witold Waszczykowski during a visit to Jordan, July 25, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Wiceminister Joanna Wronecka podczas wizyty w Libanie, 20-21 paĹşdziernika 2016 r., fot. MSZ Deputy Minister Joanna Wronecka during a visit to Lebanon, October 20-21, 2016. Photo: MFA

39


Relacje z Azją „Poza Europą otwieramy się również na inne kontynenty. Mamy bardzo obiecujące relacje z Chinami. W tym roku mieliśmy również kontakty na bardzo wysokim szczeblu. Otwieramy kontakty z Chinami również poprzez transport, nowe linie, nowe połączenia lotnicze, nowy konsulat. Ważnym partnerem w Azji pozostaje dla nas Republika Korei, z którą jesteśmy znowu połączeni linią lotniczą. W dalszym ciągu partnerem ważnym dla nas jest Japonia” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Relations with Asia “Apart from Europe, we are also opening up to other continents. We have a very promising relationship with China. This year we also had contacts at a very high level. We are also establishing contacts with China in the transport sector, new links, new flight connections, a new consulate. The Republic of Korea, with whom we once again have direct flight connections, remains an important partner for us in Asia. Japan is still an important partner” Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Polish foreign policy in 2016, Warsaw, November 17, 2016.

40


Minister Witold Waszczykowski podczas wizyty w terminalu przeładunkowym linii kolejowej łączącej Chiny z Polską, Chengdu, 24 kwietnia 2016 r., fot. J. Mróz/MSZ Minister Waszczykowski at a trans-shipment terminal railway line linking China with Poland, Chengdu, April 24, 2016. Photo: J. Mróz/MFA

Minister Witold Waszczykowski podczas uroczystej recepcji z okazji 27. rocznicy polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej, Seul, 19 października 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Minister Witold Waszczykowski during an official reception marking the 27th anniversary of PolishKorean economic cooperation, Seoul, October 19, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

41


Wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping z Małżonką Peng Liyuan w Warszawie, 20 czerwca 2016 r., fot. A. Hrechorowicz/KPRP

Spotkanie premier Beaty Szydło z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, 20 czerwca 2016 r., Warszawa, fot. P. Tracz/KPRM

Visit by President of the Republic of China Xi Jinping and the First Lady Peng Liyuan to Warsaw, June 20, 2016. Photo: A. Hrechorowicz/KPRP

Meeting between Prime Minister Beata Szydło and the President of China Xi Jinping, June 20, 2016. Warsaw. Photo: P. Tracz/KPRM

Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi, Pekin, 26 kwietnia 2016 r., fot. J. Mróz/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and the Foreign Minister of China Wang Yi, Beijing, April 26, 2016. Photo: J. Mróz/MFA

42


Polonia i Polacy za granicą „Ważną częścią polityki zagranicznej są nasze relacje z Polonią. Zabiegamy o możliwość uczenia się języka polskiego przez Polonię, przez polskie dzieci. Doprowadziliśmy do nowelizacji Karty Polaka, która pozwala Polakom na łatwiejszy powrót do kraju. Ewakuowaliśmy grupę Polaków z Mariupola, którzy zagrożeni byli konfliktem rosyjskoukraińskim. Spotkania z Polonią stały się już stałym elementem wyjazdów zarówno prezydenta, premier, jak również moich” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

The Polish diaspora and Poles abroad “Our relations with Polish communities abroad are an important part of our foreign policy. We have stepped up efforts to make sure that Polish children within Polish communities abroad are able to learn the Polish language. We have secured an amendment to the Polish Charter, making it easier for Poles to return to Poland. We evacuated a group of Poles from Mariupol, who were threatened by the RussianUkrainian conflict. Meetings with the Polish community have become a regular part of trips undertaken by the president, prime minister, as well as myself” Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Polish foreign policy in 2016, Warsaw, November 17, 2016.

43


Minister Waszczykowski na spotkaniu z Polakami w Grodnie, 23 marca 2016 r., fot. S. Indra/MSZ Minister Waszczykowski at a meeting with Poles in Grodno, March 23, 2016. Photo: S. Indra/MFA

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z PoloniÄ… w Monachium, 12 lutego 2016 r., fot. A. Hrechorowicz/KPRP President Andrzej Duda meets members of the Polish community in Munich, February 12, 2016. Photo: A. Hrechorowicz/KPRP

44


Spotkanie premier Szydło z Polakami mieszkającymi w USA, 23 kwietnia 2016 r., fot. P. Tracz/KPRM Prime Minister Szydło meets with Poles living in the United States, April 23, 2016. Photo: P. Tracz/KPRM

Wiceminister Jan Dziedziczak wita repatriantów z Kazachstanu, Warszawa, 20 grudnia 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Deputy Minister Jan Dziedziczak welcomes repatriates from Kazakhstan, Warsaw, December 20, 2016, Photo: M. Jasiulewicz/MFA

45


Kampania promująca kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019 „Polska chce się pokazać w świecie, udowodnić, że nie jesteśmy tylko konsumentem bezpieczeństwa, ale jesteśmy również krajem, który przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa, do wzrostu stabilności na świecie, poprzez naszą aktywną dyplomację” minister Witold Waszczykowski podczas inauguracji kampanii na rzecz członkostwa Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019, Warszawa, 16 września 2016 r.

The campaign promoting Poland’s candidacy for non-permanent membership of the UN Security Council in 2018-2019 “Poland wants to show itself to the world, to prove that we are not only a consumer of security, but that we are also a country that contributes to greater security, helping increase stability in the world through our active diplomacy” Minister Witold Waszczykowski during the inauguration of the campaign promoting Poland’s candidacy for a non-permanent seat on the UN Security Council in 2018-2019, Warsaw, September 16, 2016.

46


Minister Witold Waszczykowski towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas debaty generalnej 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, 20 września 2016 r., fot. M. Kassangana-Jakubowska/MSZ Minister Witold Waszczykowski accompanied President Andrzej Duda during the general debate of the 71st session of the UN General Assembly on September 20, 2016. Photo: M. Kassangana-Jakubowska/MFA

Inauguracja kampanii na rzecz członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019, Warszawa, 16 września 2016 r., fot. K. Siemion-Bielska/ MSZ Launch of Poland’s campaign to secure a seat on the UN Security Council in 2018-2019, Warsaw, September 16, 2016. Photo: K. Siemion-Bielska/MFA

47


Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem, Nowy Jork, 9 stycznia 2017 r., fot. I. Kaplan/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and the UN Secretary General António Guterres, New York, January 9, 2017. Photo: I. Kaplan/ MFA

Minister Witold Waszczykowski podczas otwartej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej zapobieganiu konfliktom i utrzymywaniu pokoju, Nowy Jork, 10 stycznia 2017 r., fot. I. Kaplan/MSZ Minister Witold Waszczykowski during the open debate of the United Nations Security Council dedicated to conflict prevention and peacekeeping, New York, January 10, 2017. Photo: I. Kaplan/MFA

48


Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z ministrem spraw zagranicznych St. Kitts and Nevis Markiem Brantleyem, Santo Domingo, 26 paĹşdziernika 2016 r., fot. P. Majkut/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and the Foreign Minister of St. Kitts and Nevis Mark Brantley, Santo Domingo, October 26, 2016. Photo: P. Majkut/MFA

Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z ministrem spraw zagranicznych Belize Wilfredem Elringtonem, Santo Domingo, 26 paĹşdziernika 2016 r., fot. P. Majkut/MSZ Meeting between Minister Witold Waszczykowski and the Foreign Minister of Belize Wilfred Elrington, Santo Domingo, October 26, 2016. Photo: P. Majkut/MFA

49


Udział ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w konferencjach międzynarodowych oraz aktywność w organizacjach międzynarodowych „Uczestniczyłem w licznych konferencjach międzynarodowych, konferencjach poświęconych problematyce międzynarodowej o charakterze eksperckim, bądź naukowym. Brałem udział w ważnych wydarzeniach, konferencjach takich jak Davos, konferencja bezpieczeństwa w Monachium, Brussels Forum, GlobSec w Bratysławie, czy realizowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Atlantic Council, Wrocław Global Forum” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

„Bardzo liczne wizyty miały miejsce w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. (…) Chociaż takie wizyty trwają jeden lub półtora dnia, również na miejscu odbywa się czasem kilkanaście spotkań z przedstawicielami innych państw” minister Witold Waszczykowski na konferencji prasowej podsumowującej rok polskiej polityki zagranicznej, Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Participation of Foreign Minister Witold Waszczykowski in international conferences and his activities within international organizations “I participated in numerous international conferences, conferences covering international issues attended by experts and academics. I attended important events like the Davos conferences, the Munich Security Conference, the Brussels Forum, GlobSec in Bratislava, as well as the Wroclaw Global Forum organized by the Polish Institute of International Affairs and the Atlantic Council” Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Polish foreign policy in 2016, Warsaw, November 17, 2016.

“Numerous visits were made to international organizations and institutions. (...) Although such visits last between one and one and a half days, sometimes dozens of meetings with representatives of other countries also take place on-site”

50

Minister Witold Waszczykowski at a press conference summing up Polish foreign policy in 2016, Warsaw, November 17, 2016.


Minister Witold Waszczykowski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, 13 lutego 2016 r., fot. PAP/EPA Minister Witold Waszczykowski at the Munich Security Conference, February 13, 2016. Photo: PAP/EPA

51


Minister Witold Waszczykowski podczas panelu “Russia, Ukraine and the Future of Europe” na Brussels Forum w Brukseli, 18 marca 2016 r., fot. Łukasz Kobus/ Kobus Art/MSZ

Minister Witold Waszczykowski w Bratysławie na konferencji GLOBSEC 2016, 15 kwietnia 2016 r., fot. MSZ

Minister Witold Waszczykowski during the “Russia, Ukraine and the Future of Europe” panel at the Brussels Forum in Brussels, March 18, 2016. Photo: Łukasz Kobus/Kobus Art/MFA

Minister Witold Waszczykowski at the GLOBSEC 2016 conference in Bratislava, April 15, 2016. Photo: MFA

Minister Witold Waszczykowski podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, 19 stycznia 2017 r., fot. World Economic Forum Minister Witold Waszczykowski at the World Economic Forum in Davos, January 19, 2017. Photo: World Economic Forum

52


Spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, Bałkanów Zachodnich, Europy Południowej oraz Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini, Warszawa, 29 listopada 2016 r., fot. K. Siemion-Bielska/MSZ Meeting of the representatives of the Visegrad Group countries, the Western Balkans, Southern Europe and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini, Warsaw, November 29, 2016. Photo: K. Siemion-Bielska/MFA

Minister Witold Waszczykowski oraz minister FrankWalter Steinmeier podczas otwarcia Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego OBWE, Warszawa, 19 września 2016 r., fot. K. SiemionBielska/MSZ Minister Witold Waszczykowski and Minister FrankWalter Steinmeier at the opening of the OSCE Human Dimension Implementation Meeting, Warsaw, September 19, 2016. Photo: K. Siemion-Bielska/MFA

53


Światowe Dni Młodzieży „Światowe Dni Młodzieży, a wcześniej Szczyt NATO, potwierdzają, że Polska nie tylko nie jest zmarginalizowana, wręcz przeciwnie, jest w centrum uwagi światowej. (…) Papież Franciszek mówił, że Polska jest wspaniałym krajem, ma wielką historię, wielki dorobek, wkład w pojednanie międzynarodowe, w tym pojednanie polsko-niemieckie” minister Witold Waszczykowski w programie „Dziś Wieczorem” TVP Info, 2 sierpnia 2016 r.

World Youth Day “World Youth Day, and before that the NATO summit, not only confirmed that Poland is not marginalized, it showed that, on the contrary, it is the center of world attention. (...) Pope Francis said that Poland is a great country that has a great history, with huge achievements and contributions to international peace, including Polish-German reconciliation“ Minister Witold Waszczykowski on the “Dziś Wieczorem” evening programme on TVP Info, August 2, 2016.

54


Minister Witold Waszczykowski podczas mszy świętej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, Jasna Góra, 28 lipca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Minister Witold Waszczykowski during Mass on the occasion of the 1050th anniversary of the Baptism of Poland, Jasna Góra, July 28, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

55


Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, 31 lipca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ, World Youth Day 2016 in Krakow, July 31, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

Pożegnanie papieża Franciszka po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, 31 lipca 2016 r., fot. M. Jasiulewicz/MSZ Farewell to Pope Francis following World Youth Day in Krakow, July 31, 2016. Photo: M. Jasiulewicz/MFA

56


Dobry rok w polskiej polityce zagranicznej A Good Year in Polish Foreign Policy  
Dobry rok w polskiej polityce zagranicznej A Good Year in Polish Foreign Policy