Page 1

ЭДИЙН ЗАСАГ: ГҮРГЭМЖАВ Э. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МАРКЕТИНГ: Сурах бичиг /Ред. Авирмэд Э., Ариунцэцэг Г. –УБ.: МУИСийн хэвлэх үйлдвэр,2012.-280 х.-15000.00¥. 15 ширхэг. /СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 8ш, УТ2-т 3ш, ЭТХС-д 3ш/ Энэхүү сурах бичгийг бусад улс орнуудын их дээд сургуульд үздэг сурах бичгүүдийг ашиглан 2 дахь удаагаа бэлтгэн гаргаж байгаа бөгөөд номын төгсгөлд сургалтын жишээг оруулж өгсөн байна.

НЯМБАЯР Г. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙТАЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ГАРЫН АВЛАГА /Хян. Сэрээнэндорж Г., Ариунбаатар Д. – УБ.,2010.-258 х. -15000.00¥. 5 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, ЛНЗд 1ш, ЭЗБС-д 3ш/ Уг гарын авлагад хөдөлмөрийн аюлгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол улсын засгийн газрын тогтоол, Нийгэм хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын тушаал, шийдвэрүүдийг болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбогдох журам заавруудыг эмхтгэн оруулсан байна.

ОЮУНЧИМЭГ Т. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭДИЙН ЗАСАГ: Сурах бичиг. Байгаль хамгаалал экологи, байгаль орчны хяналт үнэлгээний мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зориулав /Ред. Мөнхсайхан Ц.-УБ.: Соёмбо принтинг ХХК,2011.-190 х. -20000.00¥. 10 ширхэг. -/СБФ-д 4ш, УТ2-т 3ш, ЭЗБС-д 3ш/ Энэхүү гарын авлагад Монгол улсын Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага болох БОАЖЯ болон холбогдох эрх бүхий субьектүүдээс боловсруулан гаргасан аргачлал, стандарт, дүрэм, журмуудыг системчлэн багцлан оруулжээ.

САЙНЖАРГАЛ Б., НАРАНЧИМЭГ Л. САНХҮҮ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА, БОДЛОГО ДАСГАЛЫН ХУРААМЖ /Ред. Сайнжаргал Б., Наранчимэг Л..-УБ.,2011.-182 х.-/МУИС. ЭЗС. НББТ/.-8000.00¥. 20 ширхэг. /СБФ-д 5ш, УТ2-т 3ш, ЭЗБС-д 12ш/ Оюутан сурагчдад санхүүгийн тайлан болон бусад мэдээлэлд шинжилгээ хийн, үнэлгээ дүгнэлт өгөх дадлага, чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор энэхүү сургалтын гарын авлагыг өнөөгийн мөрдөгдөж байгаа хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгад нийцүүлэн боловсруулсан байна. http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 1


САЙНЖАРГАЛ Б., НАРАНЧИМЭГ Л. САНХҮҮ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХИЧЭЭЛЭЭР ОЮУТНЫ БИЕ ДААН ГҮЙЦЭТГЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ ТООЦООЛЛУУД /Ред. САЙНЖАРГАЛ Б. -УБ., 2011.- 48 х. /МУИС. ЭЗС. НББТ/.-4000.00¥. 20 ширхэг. /СБФ-д 5ш, УТ2-т 3ш, ЭЗБС-д 12ш/ Энэхүү ном нь оюутнууд багшийн уншсан лекц, танхимын сургалтаар олж эзэмшсэн мэдлэгээ бататгах, байгууллагын санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг ашиглан эцсийн санхүүгийн тайланд холбогдох сэдэв, үзүүлэлтээр дэс дараалсан иж бүрэн шинжилгээ хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгөх дадлага, чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ /СТОУС/.-УБ.:2010.-15000.00¥. -/СБФ-д 2ш, УТ2-т 2ш, ЭЗБС-д 6ш/ А хэсэг. -2010.-792 х. Б хэсэг. -2010.-711 х. Энэхүү СТОУС 2010 нь үндсэн стандартууд болон стандартын дүгнэлтийн үндэслэл гэсэн 2 хэсэг ботиос бүрдсэн бөгөөд стандартын орчуулгад хэрэглэсэн нэр томъёо, утга агуулга нь стандартын өмнөх орчуулгуудтай харьцуулахад эрс сайжирч, илүү ойлгомжтой болсон байна.

ЦЭДЭНДАГВА Г., АМГААБАЗАР С. ОРЧИН ҮЕИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ /Хян. Ариунболд Ц.-УБ.: Арвай принт ХХК.,2011.-282 х. -11000.00¥. 10 ширхэг. -/СБФд 2ш, УТ2-т 2ш, ЭЗБС-д 4ш/ Энэхүү тайлбар тольд АНУ-ийн Lowa-ийн их сургуулийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хөтөлбөрийн дагуу William P., Albrecht J. нарын бичсэн Экономикс номд тулгуурлан эдийн засгийн онол хичээлээр үздэг сургалтын хөтөлбөрт заагдсан сэдвүүдийн түлхүүр нэр томъёог Монгол, англи, орос хэл дээр эмхтгэн боловсруулсан байна.

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ: АЛЕЙ М., ба бус. ГИДРОГЕОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ, ДАДЛАГЫН АЖЛУУД: Гарын авлага /АЛЕЙ М., БАТСҮХ Н., ЭНХБАЯР Д. Хян. Батсүх Н.-УБ.,2010.-130 х.-/ШУТИС. ГГТС/. 5000.00¥. 10 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 6ш, УТ2-т 3ш/ Уг ном нь 4 дэх удаагийн хэвлэл бөгөөд "C.HG267 Гидрогеологи" хичээлийн шинэчилсэн стандартад дүйцүүлж засварлан, зарим бодлого, лабораторын ажил нэмж, өмнөх хэвлэгдсэн номонд нь ажиглагдсан зарим ташаа зүйлийг засан хянаж гаргасан байна. http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 2


БАТСҮХ Н. ХАВСРАГА ГИДРОГЕОЛОГИ /Ред. Сийлэгмаа Б. –УБ.,2011.-221 х. -/ШУТИС. ГГТС/.-ISBN 978-99929-6699-8: -15000.00. 10 ширхэг. -/СЭШТФ-д 7 ш, УТ2-т 3ш/ Зохиогч энэхүү номондоо гидрогеологийн судалгааны арга зүй, хайгуулын, техноген, инженерийн хийгээд бүс нутгийн салбаруудын үндсэн ойлголт, бүтэц, арга аргачлалыг өргөн дэлгэр авч үзжээ.

БАТСҮХ Н. ХЭЭРИЙН ГИДРОГЕОЛОГИ /Ред. Буянхишиг Н.-2 дахь хэвлэл.-УБ.,2008.-147 х.-ISBN 99929-97-17-6: 10000.00¥. 10 ширхэг. -/СЭШТФ-д 7 ш, УТ2-т 3ш/ Гидрогеологийн хээрийн судалгааны бүрэлдэхүүн болох уст цэгийн бичиглэл, усны сорьц авалт, уст цэгийн туршилт, усзүйн хэмжилтийн талаар үндсэн аргачлалыг энэхүү бүтээлд товчхон тусгасан байна. БҮҮВЭЙБААТАР Р., АМГАЛАНЗУЛ Ж. СЭРГЭЭГДЭХ УРЧИМ ХҮЧ: Лаборатори, бие даалтын ажлын гарын авлага /Ред. Бүүвэйбаатар Р.-УБ.: МН Технологи ХХК.,2012.-81 х. – 4000.00¥. 40 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 36ш, УТ2-т 3ш/ Дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжлийн чиг хандлага, олон улсын хэмжээнд сэргээгдэх эрчим хүчний төрлүүдийг ашиглаж байгааг сүүлийн үеийн мэдээ материал дээр тулгуурлан ажлын байруудад тохирсон лабораторийн ажил хийх арга зүй, зааврыг зураг, схем оруулан энэхүү гарын авлагыг эмхтгэн боловсруулсан байна. ДОЛЖИНСҮРЭН Т.,ба бус. “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МАШИНЫ ОНОЛЫН ҮНДЭС” ХИЧЭЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ, ТООЦООНЫ АЖЛЫН АРГА ЗҮЙН ЭМХТГЭЛ /Должинсүрэн Т., Даваадорж Л., Бямбадорж Ч; Хян. Бямбадорж Ч.УБ.,2012.-101 х.-2000.00¥. 40 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 36ш, УТ2-т 3ш/ Лабораторын ажлыг гардан гүйцэтгэхэд зориулсан 14 ажлын байр дээр ажиллах аргачлалыг энэхүү эмхтгэлд оруулсны дээр технологийн ажиллагаанд нөлөөлөх гол хүчин зүйлийн үйлчлэлийн мөн чанарыг ойлгоход зориулсан 6 төрлийн тооцоо, шинжилгээний ажлын аргачлалыг багтаасан байна.

http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 3


ЦЭСЭНДОРЖ Ч. МАШИН ЗАСВАРЫН ТЕХНОЛОГИ: Лаборатор, дадлагын хичээл.-УБ.,2012.-163 х. -10000.00¥. 30 ширхэг. /СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 26ш, УТ2-т 3ш/ Энэхүү лаборатори, дадлагын хичээл удирдах зааврыг "машин засварын технологи" хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу боловсруулж эмхтгэсэн болно. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ АВААДОРЖ Д. ба бус. ХӨРС СУДЛАЛЫН ДАДЛАГА БА ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ /Аваадорж Д., Одгэрэл Б., Баттулга О.-Нэмж зассан 3 хэвлэл.-УБ.: Бит пресс ХХК.,2012.-232 х.10000.00¥. 20 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 16ш, УТ2-т 3ш/ Энэхүү номонд хөрсийг бүрдүүлэгч эх материал болох чулууллаг, эрдсийн ангилалын талаархи товч ойлголт ба хөрсний морфологи, физик, механик шинж, чийг тодорхойлох аргууд, хөрсний химийн зарим шинж чанарын үзүүлэлтийн лаборатори болон дадлагын ажлын арга, зааврыг багтаажээ.. БАЯНЖАРГАЛ Ч. НҮҮДЛИЙН МАЛ АЖ АХУЙ ГЭЖ … /Ред. Энхтүвшин Б. -УБ.,2010.-56 х.-ISBN 978-99962-880-3-6: /Нүүдлийн соёл иргэншил судлах олон улсын төв/.- 3000.00¥. 10 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 6ш, УТ2-т 3ш/ Уншигч та энэ номноос таны судалгааны ажлын шинжлэх ухааны түвшинг өндөржүүлэхэд чухал нөлөө бүхий арга зүйн үнэтэй санааг олж авах бөгөөд Монголын нүүдлийн сонгодог мал аж ахуй болон өртөө гэж юу болох тухай ойлголтыг шинжлэх ухааны ихээхэн тодорхой үндэстэйгээр, онолын хувьд цоо шинээр томъёолсон нь анхаарал татаж байгаа юм. БЭЛЧЭЭР, ТЭЖЭЭЛ СУДЛАЛ ӨНӨӨ ҮЕД: Онол үйлдвэрлэлийн бага хурлын илтгэлүүд. МУ-ын гавъяат багш, доктор, профессор. Х.Гэндарамын хөдөлмөрийн алдарт зориулав /Хян. Тогтохбаяр Н., Баасанжалбуу Б. -УБ., 2012. 135 х. -5000.00¥. 5 ширхэг. Бэлэг хандиваар ирсэн. /СЭШТФд 2ш, УТ2-т 3ш/ Тус сургуульд 50 гаруй жил ажилласан МУ-ын гавъяат багш, доктор, профессор, Х.Гэндарам багшийн амьдрал, бүтээлүүдийн товчоон болон хөдөлмөрийн алдарт зориулсан онол үйлдвэрлэлийн бага хурлын илтгэлүүдийг энэхүү номонд эмхтгэн оруулсан байна. http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 4


МАЛ М А АМЬТНЫ Ы АЖ Ж АХУ УЙН ТЕХНОЛ ЛОГИ МЕНЕЖМЕ М ЕНТИЙН СУУРЬ Ь МЭДЛЭГ: Тэр ргүүн дэ эвтэр. үхрийн фермер Сүүний С рийн аж ж ахуйн н технологи, менежмен нт /Орч. Угтлага У Д Хян. Сзхээ Д; С Б.-У УБ.:Эрдэн нэзул ХХК.,2011 Х .-291 х. –ISBN 978-99962 9 2-875-3-4 4. -/Монголын Сорилты Мянганы М ын Сан.. Монгол л Фермер колл леж/.12 2000.00¥ ¥. 20 шир рхэг. -/СЭ ЭШТФ-д 1ш, СБФ-д д 12 ш, УТ2-т У 3ш, ЭТХС--д 3ш/ Энэхүүү сурах бичигт б хө өдөө аж аххуйн үйлдв вэрлэл, ма ал амьтн ныг үржүүл үлэхэд яаж аши я иг шимийг нь дээшлүүлж д ж, амжил лтанд хүрэх х үйл лдвэрлэж буй б бүтээгдэх хүүний ча анар, ажл лын техн ник хэрэгссэл, аж ахуй а эрхл лэлтийн эдийн э з засгийн үззүүлэлт, малын эрүүл мэнд, мал сүрггийг хамга аалах тал лаар тодо орхой т тусгасан байна.

НИ ИНЖ Б. ЦЭЦЭРЛ ЛЭГЖҮҮЛ ЛЭЛТ, ЦЭЦГИЙН Н АЖ АХ ХУЙН ДА АДЛАГА /Хян. Чулуунба аатар Ж.Ж 2 дахь д хэв влэл.УБ Б.:Арилда ал ХХК., 2012.-107 7 х. -/ХАА АИС/.-ISB BN 978-99 99621-3 362-5: -80 000.00¥. 30 ширхэ эг. -/СЭШ ШТФ-д 1ш ш, СБФ-д 10ш, УТ Т2-т 3ш, ЭТХС-д Э 5 5ш/ Орчин үеийн хо от суури ин, төвл лөрсөн га азрыг но огоон ба айгууламж жгүйгээр р төсөөлө өх аргагүүй.Ийм уч чраас энээхүү с сурах бичигт ноггоон бай йгууламж жийн ажлы ыг эхнээс нь шин нжлэх уххааны ү үндэслэл тэй зөв в зохион байгуул лах үндссэн ойлго олтыг аль а боло охоор байна. т түлхүү т тусгасан ОД ДГЭРЭЛ Б., БУЯ ЯНБААТА АР А. ХӨРС Х СУ УДЛАЛ /Ред. Чо ойжамц А.-УБ.: А ХА ААИС-ийн н хэвлэх үйлдвэр.,2011.-22 27 х./ХААИС/.-8 8000.00¥. 20 ширххэг. /СЭШ ШТФ-д 1ш ш, СБФ-д 16ш, УТ Т2-т 3ш/ Энэхүү номонд хөрс х судла алын шин нжлэх уха ааны хөгж жлийн тү үүх, хөрс үүсэх үй йл явц, морфолог м ги шинж, хими, физик, ф би иологийн шинж ш чан нар, монго ол орны хөрсний х о онцлог, түүүний ан нгилил, ши инж чанар рын талаа ар тусгассан байна а.

СЭМ МБЭЭЖА АВ Б. АРДЫГ А ТЭЖЭЭХ ХҮЙН АЛТАН А Ү ҮРЭЛ МАЛ ЛЫН ТУХ ХАЙ НЭРТ Т ШАШТ ТИР: IY дэ эвтэр /Ре ед. Бямба аа Б.УБ.: “BCI” ХГ Г.,2011.-68 87 х. -250 000.00¥. 30 ширхэ эг. -/СЭШ ШТФ-д 1ш, СБФ-д 11 1ш, УТ2-тт 3ш, ЭТХ ХС-д 5ш, МЭБС-д 10ш/ Энэхүү бүтээлд б м малчин ар рдын амь ьдрал ахууй, уламж жлалт м малл лах арга ухаан, у ма алчны хөд дөлмөр, малын м зан заншил, мал логи, экологийн онцлог, Монгол л улсын хөдөлмө өрийн биол баат таруудын н туршла ага зэрэгг өргөн хүрээтэй й асуудлууудыг хөнд дсөн байна а. http://library.m msua.edu.mn n

http://IIssuu.com/m msua.lib-new wbook/ 5


ЧУТНАЙ Б. МОНГОЛЫН ЦААЧИД, ЦАА БУГА /Орч. Пүрэвжав Д; Ред. Энхтүвшин Б., Минжигдорж Б. –УБ.,2011.99 х.-ISBN 978-99929-71-38-Х: 5000.00¥. 10 ширхэг. /СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 6ш, УТ2-т 3ш/ Энэ номонд цаа бугын аж ахуй, цаа бугын бие цогцос галбир, өсөлт хөгжил, ашиг шим, нөхөн үржихүй, бэлчээр, маллагаа, цусан эвэр бэлтгэх арга технологи,уналга эдэлгээнд сургах болон цаачдын амьдрал, зан үйлийн талаар дэлгэрэнгүй харуулсан байна. ШАРХҮҮ Г. МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ПАРАЗИТ СУДЛАЛ, МАЛЫН ИНВАЗ ӨВЧНҮҮД: Товч сурах бичиг /Ред. Нямдаваа Г. –УБ.: Согоо нуур ХХК., 2011.-239 х. – 6000.00¥. 20 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 11ш, УТ2-т 3ш, МЭБС-д 5ш/ Энэ сурах бичигт манай орны эдийн засагт нэлээд хохирол учруулдаг мал, амьтны инваз өвчнийг хамарсан онол, практикийн ач холбогдолтой мал эмнэлгийн паразит судлалын үндсэн материалыг оруулсан байна.

http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 6

øèíý íîì 2012-5  

øèíý íîìûí ìýäýýëýë

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you