Page 1

НИЙГЭМ УЛС ТӨР: ГАНЦЭЦЭГ Ц., БАТЗОРИГ Ш. БИЧИГ ХЭРЭГ ЗҮЙ: Нарийн бичгийн үндсэн мэргэжлийн ангийн сурагчдад болон оффисын ажилчдад зориулав.-УБ.,2012.-299 х.-35000.00¥. 2 ширхэг. -/СЭШТФ-д 2ш/ Энэхүү номонд албан хэрэг хөтлөлт, нарийн бичгийн даргын үүрэг, ажлын зохион байгуулалт, компьютерийн түргэн бичлэг сурах арга болон компьютерийн хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй бичсэн байна. ISO / IEC 17025 СТАНДАРТАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ. –УБ.,2011.-199 х. -30000.00¥. 1 ширхэг. /УТ2-т 1ш/ UNIDO-гоос эрхлэн гаргасан энэхүү арга зүйн заавар, зөвлөмжийг Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй сорилтын лабораторуудын үйл ажиллагаанд тулгарч буй бэрхшээлүүдийг даван туулахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор орчуулан гаргасан байна. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР /Эрдэнэбаатар Ч., Ганбат Ч., Лхагвасүрэн Б. ба бус; Ред. Энхжаргал Х., Жаргалсайхан Ч. -УБ., 2011. -207 х. зурагтай. -10000.00¥. 20 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 16ш, УТ2-т 3ш/ Энэ замын хөдөлгөөний дүрмийн тайлбарыг боловсруулахдаа 2004 онд шинэчлэн батлагдсан дүрмийн заалтуудад тайлбар өгч замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, ойлгоход хялбар дөхөм болгох үүднээс зарим заалтуудыг зураг, бүдүүвчээр тайлбарлаж шаардлагатай хууль тогтоомж, заавар дүрэм, стандартыг тусгаж өгсөн байна. МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ГИШҮҮД: Монгол улсын судар бичгийн хүрээлэнгийн 90 жил, ШУА-ийн 50 жилийн ойд зориулав /Эмхт. Чимэдлхам М., Амарзаяа Б., Энхжаргал Ц. Хариуцлагатай ред. Б.Энхтүвшин.-УБ.: ЭКСПРЕСС ХҮ.,2011.-310 х. –/ШУА. ЭШний Төв номын сан/.- ISBN 978-99962-859-6-7: 50000.00¥. 10 ширхэг. -/СЭШТФ-д 4ш, ЭЗБС-д ш, ЭТХС-д 2ш, МЭБС-д 2ш/ Энэхүү бүтээлд 1961 оны 5 сарын 22-ны өдөр ШУА-ийн анхдугаар чуулган хуралдаж, анхны гишүүдийг сонгон баталсан үеэс эхлэн өнөөг хүртэлх хугацаанд Монгол улсын ШУА-ийн гишүүдээр сонгогдсон нийт академичдийн товч мэдээллийг оруулсан байна. http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 1


ЧИМЭДДОРЖ М. ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАРЧМУУД: Жам ёсны зүй зохицолт нийгмийг бүтээх нь /Ред. Индра Б..-УБ.: Адмон ХХК,2011.-166 х.-ISBN 978-99962-0-574-3: 10000.00¥. 10 ширхэг. /СЭШТФ-д 7ш, ЭЗБС-д 3 ш/ Зохиогч тус эмхтгэлдээ тусгасан санал, оролдлого, эрмэлзэл нь ардчиллын үйл явцыг гүнзгийрүүлэх, хувьсгалт эв хамтын нийгмээс жам ёсны зүй зохицолт нийгмийг бүтээхэд саад болж буй сэтгэлгээг өөрчилөх, арга барилын зохисгүй байдлыг нь залруулахад чиглэсэн зарчмуудыг харуулсан байна. ЭДИЙН ЗАСАГ ЖАМЪЯНСҮРЭН С. БИЗНЕСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ: Сурах бичиг /Хян. Амгаа С., Жамъянсүрэн С.-2 дахь хэвлэл.-УБ.: Хаан принтинг ХХК.,2012.-363 х.- 25000.00¥. 30 ширхэг. /СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 6ш, УТ2-т 3ш, ЭЗБС-д 20 ш/ Эдийн засгийн ухааныг судлахаар зорьж буй их, дээд сургуулийн оюутан залуус, төр засгийн ажилтнууд, бизнес эрхлэгчид та бүхэнд эдийн засгийн хуулиудыг танин мэдэж, задлан шинжилгээ хийж бүтээлчээр ашиглахад тань тус нэмэр болох үүднээс энэхүү сурах бичгийг гаргасан байна. СТАТИСТИКИЙН ОНОЛ: Бодлого, тест /Эмхт. Золзаяа Г. – УБ.,2011.-118 х.-/ХААИС. ЭЗБС/.-5000.00¥. 5 ширхэг. Бэлэг хандиваар ирсэн. -/СБФ-д 3ш, УТ2-т 2ш/ Уг хураамжид 10 бүлэг сэдвийн бодлогыг түүвэрлэн бодож, бодлого бодох аргыг тайлбарлан оруулсан байна. Мөн бие дааж бодох бодлого болон тестийн асуултаас гадна статистикийн онолын шинжлэх ухаанд хэрэглэгддэг гол томъёонуудыг тусгаж өгсөн байна. КАСНОКА Б. МИНИЙ АМЬДРАЛЫН ГАРАА= MY START UP LIFE: Цахиурын хөндийгөөр аялсан (тун) залуухан захирал юу сурав.-УБ.,2011.-222 х.-5000.00¥. 5 ширхэг. Бэлэг хандиваар ирсэн. -/СЭШТФ-д 3 ш, ЭЗБС-д 2ш/ Энэхүү зохиол нь өдгөө 19 настай бизнесч, зохиолч, оюутан, блог хөтлөгч, ажил хэрэгч тэрбээр өөрийн бодит амьдралаа өгүүлсэн хүүрнэлд түшиглэсэн бөгөөд зарим үйл явдал нь чухамдаа түүнд учирсан хэд хэдэн тохиолдлыг хамтатган өгүүлсэн байна http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 2


МОНГОЛ УЛСЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН 2010: 2011 оны 2 дугаар сар.-УБ.,2011.-212 х.-13000.00¥. 3 ширхэг. Бэлэг хандиваар ирсэн. /УТ2-т 1ш/ Энэхүү тайлангын зорилго нь Монгол улсын дэлхийд өрсөлдөх чадварыг тусгайлан сонгосон 14 оронтой харьцуулахад орших бөгөөд Монголын эдийн засгийн давуу тал ба сул тал, онцлох гол шинжийг тусган харуулж, тус улсын өрсөлдөх чадварын тодорхойлолтыг боловсруулжээ. ХУДАЛДАХ УРЛАГ: Худалдааны үндсэн мэргэжлийн ангийн сурагчдад зориулав /Онгоодой Ч., Сарантуяа Ц., Нарантуяа Д. ба бус.-УБ.: Онжи-агат ХХК.,2012.-359 х.-ISBN 99962-1478-3: 35000.00¥. 2 ширхэг. -/УТ2-т 2ш/ Энэхүү номонд хүнсний тухай, өргөн хэрэглээний барааны тухай, худалдааны зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмж, менежмент, үйлчилгээний соёл, худалдааны эрх зүйн мэдлэгийн хичээлүүдийн хөтөлбөр, стандартын дагуу хялбарчилан оруулсан байна. ТОО, БАЙГАЛЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ: Гарын авлага /Хян. Адъяасүрэн Ц., Хандармаа Д., Сарантуяа М. ба бус. –УБ.:Соёмбо принтинг ХХК.,2009.-212 х.-/БОАЖЯ. БОМ-ий Эко Ази ДС./11000.00¥. 1 ширхэг. -/УТ2-т 1ш/ Монгол улсад байгаль орчны аудитын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор 2009 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан 3 удаагийн сургалтын үр дүн, түүнчлэн "Эко Ази" дээд сургуулиас урьд өмнө бэлтгэсэн сурах бичиг, гарын авлага зэргийг ашиглан энэхүү гарын авлагыг боловсруулсан байна.

МАНИБАЗАР Н. МОНГОЛ ОРНЫ ГУУРСТ УРГАМЛЫН ЗҮЙЛ ЖАГИЙН ЛАТИН-МОНГОЛ НЭР ТОМЪЁОНЫ ТОЛЬ: II дэвтэр /Хян. Гэрэлмаа Г., Даваасүрэн Т.-УБ.,2010.-244 х./Монгол Улсын төрийн хэлний зөвлөл/.-ISBN 978-99929-2996-16: 8000.00¥. 10 ширхэг. СЭШТФ-д 5ш, УТ2-т 3ш, ЭТХС-д 2ш/ Энэхүү номонд Монголд ургадаг, таригддаг гуурст ургамлын 133 овгийн 728 төрөл, 3098 зүйл, дэд зүйлийн латин-монгол томъёог нэрийн нэр томъёог орос, англи овог, төрлийн хэлхээстэйгээр толилуулжээ http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 3


СОДОВ Ц. БА БУС. ЭКОЛОГИ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ /Содов Ц., Оюунчимэг Д., Саранзаяа С; Ред. Батсүх Н. – УБ.: Софекс ХХК.,2012.-116 х. –/Орхон Их Сургууль, Маргад Дээд Сургууль/.-ISBN 978-99962-871-7-6: 9800.00¥. 20 ширхэг. -/СЭШТФ-д 12ш, УТ2-т 3ш, ЭТХС-д 5ш/ Аливаа үндэстэн угсаатны үүсэл, төлөвшил, цаашдын оршихуй нь тухайн газар орны байгаль газарзүйтэй хоблоотой байдаг. Энэхүү номонд байгаль хамгаалах эрхзүйн үндэс, хүн төрлөхтнөөс байгальд үзүүлэх нөлөө, хүчин зүйлс, байгаль орчноос хүний аж амьдралд үзүүлэх гамшигт нөлөө зэрэг экологи, байгаль хамгаалалын талаар тодорхой харуулсан байна.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ БУЯНХИШИГ Д. МОНГОЛ ТЭМЭЭ. –УБ.,2011.-338 х. 10000.00¥. 20 ширхэг. /СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 12ш, УТ2-т 3ш, МЭБС-д 3ш, ОБ-д 1ш/ Уг номонд тэмээний гарал үүсэл, тоо, тархалт, сүргийн бүтэц, тэмээний биологи, физиологи, өсөлт, хөгжилт, ашиг шим,үржил, нөхөн үржихүй, арчилгаа маллагаа, уналга эдэлгээнд ашиглах болон монгол тэмээний гайхамшгийн талаар эмхтгэн оруулсан байна.

ДАШБАЛ С., БАЛЖИННЯМ Ц. АРЬС ШИР, ҮСЛЭГ БОЛОВСРУУЛАХ ХИМИ ТЕХНОЛОГИ /Ред. Балжинням Ц. –УБ.: Содпресс ХХК.,2011.-364 х.-/ШУТИС. ХҮСХХ/.-ISBN 978-99929-55-77-5: 15000.00¥. 20 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 13 ш, УТ2-т 3 ш/ Энэ номонд арьс шир, үслэг түүхий эдийн бүтэц, түүнийг бэлтгэх, боловсруулах технологи, үйлдвэрлэлээс гарах уураг агуулсан хаягдлыг ашиглах, технологийн бохир усыг цэвэрлэж эргүүлэн хэрэглэх, хими технологийг боловсронгуй болгож цэвэршүүлэх, арьс ширэн бүтээгдэхүүнийг экспортлох шаардлагын хэмжээнд хүргэхэд чиглүүлэхийг зорьсон байна БЯМБАЖАВ Н. ТАРИАЛАНЧДЫН ГАРЫН АВЛАГА: Фермийн эрхлэгч, оюутан, сурагчдад зориулав /Ред. Алтан Н., Санжаа Ж., Хулан Д.-УБ.: Жиком пресс ХХК.,2011.-376 х. -/Монгол фермер/.14000.00¥. 10 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 6ш, УТ2-т 3ш/ Манай улсад газар тариалан 1950-иад оны сүүлээс атар газар эзэмших томоохон ажил өрнөснөөр газар тариалан хөгжих боломж бүрдсэн билээ. Энэхүү номонд газар тариалангийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй үзүүлсэн байна. http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 4


ДЭМБЭРЭЛ Ш. МОНГОЛ ХУРГАНЫ ӨСӨЛТ, ТЭЖЭЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ОНЦЛОГ, ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭС /Ред. Баяр Э., Хандсүрэн Б.-УБ.: ХААИС-ийн хэвлэх үйлдвэр,2011.-149 х.- 8000.00¥. 5 ширхэг. Бэлэг хандиваар ирсэн. /Т2-т 3ш, МЭБС-д 2ш/ Эрдэмтэн судлаач, оюутан, мэргэжилтнүүдэд зориулан шинжилгээ, судалгааны үр дүнг арга зүйн танилцуулгатайгаар бичсэн нэг сэдэвт эл бүтээлийг хэвлэлийн тойм, судалгааны дүн, дүгнэлт, зөвлөмж гэсэн бүлгүүдээр хуваан бичсэн байна.

ЗАЛУУ СУДЛААЧДЫН ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХОЁРДУГААР БАГА ХУРЛЫН ИЛТГЭЛҮҮДИЙН ЭМХТГЭЛ: Мал эмнэлэг, биотехнологи /Эмхт. Дэмбэрэл Ш.-УБ.: ХААИС-ийн хэвлэх үйлдвэр,2012.168 х. - /Нармандах сан/.-8000.00¥. 5 ширхэг. Бэлэг хандиваар ирсэн. -/УТ2-т 2ш, ЛНЗ-д 1ш, МЭБС-д 2ш/ Энэ номонд "Нармандах сан"-гаас зарласан залуу судлаачдын эрдмийн шилдэг бүтээл шалгаруулах II удаагийн эрдмийн хуралд ирүүлсэн бүтээлүүдийг эмхтгэн гаргасан байна.

НАДМИД Н., ДОРЖБАТ Ё. ЯМААНЫ АЖ АХУЙН ДАДЛАГА: Зоо-инженер технологи, МАА-н үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлээр бакалаврын зэрэг эзэмших оюутнуудын сургалтанд зориулав /Ред. Гэндарам Х.УБ.:Мөнхийн үсэг ХХК.,2011.-102 х. –/ХААИС. БНМС.МААТийн тэнхим/.-ISBN 978-99962-914-1-8: 4000.00¥. 20 ширхэг. /СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 15 ш, УТ2-т 3ш/ Энэ номонд ямааны бие цогцос, галбир, нас, ноолуур, ноосны морфологи, гистологи бүтэц, физик шинж чанарыг тодорхойлох, ноолуур бэлтгэх стандарт, ноолуур, ноосны ямааны анги, хувьсын ангилалт, им, бүртгэл, сүргийн эргэлт, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, бэлчээрийн даац, тэжээлийн хэрэгцээг тооцох аргуудыг багтаасан байна. МОНГОЛЫН ЯМАА СУДЛАЛ 80 ЖИЛД /Эмхт. Ё.Загдсүрэн.-УБ.: Сэлэнгэпресс ХХК,2011.-368 х.-/ХААИС. МААЭШХ/.-20000.00¥. 10 ширхэг. –(СБФ-д 4ш, УТ2-т 3ш, МЭБС-д 2ш,ОБ-д 1ш) Энэхүү номонд ямаан сүрэг, үүлдэр, омог, үржил, удамзүй, үржлийн биологи, биотехнологи, ямааны арьс, ноолуур, ямааны ашиг шимийн талаар эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс эмхтгэн оруулсан байна. http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 5


МЯГМАРЖАВ Б. УМАРД АФРИКИЙН НҮҮДЛИЙН МАЛ АЖ АХУЙ-ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД: Б.7.-УБ.: Ном хур ХХК,2011.-162 х. -15000.00¥. 10 ширхэг. СБФ-д 5ш, УТ2-т 3ш, ЭТХС-д 2ш/ Умард Африкийн нүүдэлчдийн тухай энэхүү номонд Африк, Араб, Дорнод, Төв Азийн нүүдэлчдийн нийтлэг онцлог шинжүүдийг олон түвшинд харьцуулан үзжээ. НИНЖ Б. ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТ, ЦЭЦГИЙН АЖ АХУЙН ҮНДСҮҮД: Их, дээд сургууль, коллежийн ногоон байгууламжийн чиглэлээр суралцагчдад зориулав /Хян. Чулуунбаатар Ж.- Нэмж зассан 2 дахь хэвлэл.-УБ.: Арилдал ХҮ.,2011.-100 х. –/ХААИС/.-ISBN 978-99962-1-3618: 8000.00¥. 20 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 15ш,УТ2-т 3ш/ Орчин үеийн хот суурин, төвлөрсөн газрыг ногоон байгууламжгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Ийм учраас энэхүү сурах бичигт ногоон байгууламжийн ажлыг эхнээс нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зөв зохион байгуулах үндсэн ойлголтыг аль болохоор түлхүү тусгасан байна.

ТА БҮХНИЙ АНХААРАЛД http://Issuu.com/msua.lib-newbook/

ХАА-н Төв номын сангаас сар бүр гардаг шинэ номын мэдээллийг доорх хаягаар буюу http://library.msua.edu.mn. болон http://lssuu.com/msua.libnewbook/ хаягаар орж сонирхоно уу.

http://library.msua.edu.mn

http://Issuu.com/msua.lib-newbook/ 6

Øèíý íîìûí ìýäýýëýë 2012-04  

øèíý íîìûí ìýäýý