Page 1

НИЙГЭМ, УЛС ТӨР МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ /Хян. С.Магнайсүрэн.УБ.,2011.-236 х. 3000.00¥. 2 ширхэг. (СЭШТФ-д 1ш, ЛНЗ-д 1ш) Энэхүү номонд Монгол улсын үндсэн хууль, Их хурлын тухай хууль, Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, болон УИХ-ын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын тухай хуулиудыг эмхтгэн оруулсан байна. УИХ-ЫН НОМЫН САНГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ НОМЫН БҮРТГЭЛ: 1990-2010.МУ-д байнгын ажиллагаатай парламент үүсч хөгжсөний 20 жилийн ойд зориулав /Эмхт. Ц.Янжинцэрэн; Ред. М.Оюунтулга.-УБ.,2010.-112 х. 3000.00¥. 2 ширхэг. (СЭШТФ-д 1ш, ЛНЗ-д 1ш) УИХ-ын номын санд байгаа эдийн засгийн холбогдолтой ном бүтээлийг эмхтгэн ном зүйн бүртгэл болгон гаргасан байна. ТОО, БАЙГАЛЬ ЕРӨНХИЙ ГЕОЛОГИ, ГЕОМОРФОЛОГИ: Геологи, геоморфологийн мэргэжлийн бус ангийн оюутнуудын сургалтанд зориулав /Ред. С.Дашдаваа, Ч.Дашзэвэг.-УБ.: Соёмбо принтинг ХХК, 2011.-139 х. -ISBN 978-99929-867-6-8:-11000.0¥. 20 ширхэг. – (СЭШТФ-д 14ш, УТ2-т 3ш, ЭТХС-д 2ш, ОБ-д 1ш) Энэхүү номонд геологи, геоморфологийн шинжлэх ухааны үүсэл хөгжил, үндсэн ойлголт, дэлхийн геологийн үйл явц, эндоген болон экзоген хүчний нөлөөгөөр үүсэх рельефийн төрлүүдийн тухай багтаасан байна.

МЕКЕЙ А. ШУГАМАН АЛГЕБР БА ГЕОМЕТР: Сурах бичиг.-УБ.:Битпресс ХХК,2011.-326 х. -/МУИС/. -ISBN 978-99962-60-30-8: 12000.00¥. 20 ширхэг. (СЭШТФ-д 16ш, УТ2-т 3ш, ОБ-д 1ш) Энэхүү номын агуулга нь матрицын онол, тодорхойлогч, аналитик геометр, төгсгөлөг хэмжээст шугаман огтргуй, евклид ба унитар огторгуй, түүний шугаман хувиргалт, хэрэглээний асуудлаас тогтсон байна.

ХЭРЛЭНИЙ ХӨДӨӨ-АРАЛД ТАРЬСАН НЭН ХОВОР, ХОВОР, АШИГТ УРГАМАЛ /Х.Жамъяндорж, У.Лигаа, Х.Отгонбилэг, Н.Саарал; Ред. Ц.Шийрэвдамба –УБ.,2011.-623 х.-/ХААИС. ЭТХС/.-ISBN 97899962-61-73-2: 12000.00¥. 20 ширхэг. –(СЭШТФ-д 13 ш, УТ2-т 3ш, ЭТХС-д 3ш, ОБ-д 1ш) Энэхүү номонд ургамал тарималжуулах, нутагшуулах шинжлэх ухааны үндэслэл, нутагшсан сорт, хэлбэрийн морфологи, биологийн онцлог, анхдагч үрийн аж ахуйн судалгаа, нэн ховор, ховор, ашигт ургамал, таних онцлог, тэдгээрийн Монгол дахь тархац, ургахуйн орчин, тарих арга, усалгаа, хэрэглээ, ач холбогдлын талаар товч өгүүлсэн байна.

МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ НЭР ТОМЪЁО, ҮГ ХЭЛЛЭГИЙН ТОЛЬ БИЧИГ: Монгол-Орос-Англи. Төсөвт ажлын хүрээнд хийгдсэн бүтээл /Хян. Б.Болдсайхан, Чулуунбаатар Л, Молор-Эрдэнэ П.-УБ.:Мөнхийн үсэг ХХК,2011.589 х.-/БСШУЯ. Уламжлалт анагаахын шинжлэх ухаа, 1


технологийн үйлдвэрлэлийн корпораци/.-ISBN 978-99962-898-11: 34000.00¥. 5 ширхэг. –(СЭШТФ-д 5ш) Уг толь бичигт Монголын уламжлалт анагаах ухаанд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 5000 гаруй үндсэн нэр томъёо үг хэллэгийг олон талт утгаар нь орос англи хэлэнд дүйцүүлэн хөрвүүлж түүвэрлэн оруулсан байна.

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ ГАНТӨМӨР Ш. ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ: Их дээд сургуулийн сурах бичиг, жишээ бодлого/ Хян. Б.Пүрэвсүрэн.-УБ.: Соёмбопринтинг ХХК,2011.-600 х. –ISBN 99929-4-603-2: 20000.00¥. 5 ширхэг. (СБФ-д 3ш, УТ2-т 2ш) Энэ сурах бичигт цахилгаан дамжуулах шугамын теханик даацын тооцоо, бүрээстэй дамжуулагчтай агаарын шугам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ашиглалт, засварын талаар бичсэн байна. ГАНТӨМӨР Ш. ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДЭД СТАНЦ: I дэвтэр. Их дээд сургуулийн сурах бичиг, жишээ бодлого /Хян. Содбаяр Я. –УБ.: Соёмбопринтинг ХХК,2011.-600 х.-/ШУТИС. ЭХИС/.-ISBN 99929-4604-0: 20000.00¥. 10 ширхэг. –(СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 5ш, УТ2-т 3ш, ОБ-д 1ш) Энэхүү сурах бичигт бүх шатны сургуулийн цахилгааны мэргэжлийн оюутны зайлшгүй судлах салбар болох цахилгаан станц, дэд станцын цахилгаан хэсгийн талаар оруулсан байна. ГАНТУЛГА Д. ЦАХИЛГААН МОНТАЖ: Сурах бичиг /Хян. Ө.Дашлхүндэв, Р.Бүүвэйбаатар.-УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК,2011.-261 х.-/ХААИС. ИС/.ISBN 978-99962-1-375-5: 15000.00¥. 20 ширхэг. –(СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 15ш, УТ2-т 3ш, ОБ-д 1ш) Энэхүү сурах бичигт цахилгаан техникийн материалууд, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт, ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаар эмхтгэн оруулсан байна. МАШИНЫ ЭД АНГИ: Механик дамжуулгын төсөл зохиох /Чимэд-Очир Г., Гөлгөө А., Намнан Т. ба бус;Ред. /Авдай Ч.,ЧимэдОчир Г.-Нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл.-УБ.,2011.-416 х. – 10000.00¥. 10 ширхэг. -/СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 6ш, УТ2-т 3ш/ Энэ сурах бичигт машины эд анги хичээлээр оюутнуудад бие даан гүйцэтгэдэг курсын төслийг хийхэд мэдвэл зохих онолын үндэслэл, тооцооны дэс дараалал, шаардагдах лавлах материалууд, курсын төслийн даалгавар, мөн оюутнууд санаа авахад нь тус дэм болохоор хэд хэдэн төслийг жишээ болгон оруулсан байна. МОНГОЛ

УЛСЫН 2

ОРЧИН

ҮЕИЙН

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН


САЛБАРУУДЫН ТЕХНОЛОГИ /Ред. Б.Энхтүвшин.-УБ.: ХҮСТ ХГ,2011.-683 х. –/ШУТИС/.-ISBN 978-99962-51-56-6: 20000.00¥. 5 ш. –(СБФ-д 3ш, УТ2-2ш) Технологийг техникгүйгээр, техникийг технологигүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Уг номонд монголын орчин үеийн шинжлэх ухаан технологи, үйлдвэрлэлийн салбаруудын технологи,технологийн дэвшил, үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн материалын чухал хэлбэрүүд болон үйлдвэрлэлийн үндсэн салбаруудын технологийг дэлгэрэнгүй эмхтгэн оруулсан байна. ПҮРЭВЖАВ Л., БАТБАЯР Д. ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МЕХАНИК 1:Сурах бичиг.-УБ.:Интерпресс ХХК, 2011.-568 х.-/МУШУТИС. МС/.-ISBN 978-99929-2-118-2: 30000.00¥. 20 ширхэг. –(СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 15 ш, УТ2-т 3ш, ОБ-д 1ш) Энэхүү сурах бичигт техникийн механикийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох онолын механик, машин механизмын онолын сэдвийг товч байдлаар багтааснаас гадна сэдэв бүрт жишээ бодлого оруулсан байна. ЦЭРЭНДОРЖ З., ЭРДЭНЭТӨГС Ц. АЯНГА ХАМГААЛАЛТ, ГАЗАРДУУЛГА: Өндөр хүчдэлийн техник-3; Сурах бичиг /Бэхбат Г. -УБ.: Мөнхийн үсэг групп ХХК,2010.-304 х. -/МУШУТИС. ТИС/.-17000.00¥. 25 ширхэг. – (СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 20 ш) Аянга буух үед газрын хөрсөн дотор явагдах физик процессууд, эдгээрийн улмаас газардуулгын эсэргүүцэл хэрхэн яаж өөрчлөгддөг болохыг энэхүү номонд дэлгэрэнгүй харуулсан байна. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ГАЛБААБАДРАА Л. УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААН, ЭЛДЭВ АРГА ЗАСЛУУД: Уламжлалт анагаах ухааны цуврал-6.-УБ.:Адмон ХХК.,2011.-238х.ISBN 978-99962-0-400-5:-16700.00¥. 9 ширхэг.-(СЭШТФ-д 1ш, СБФ-д 5ш, УТ2-т 3ш) Энэхүү ном нь "Таван хошуу малын хануур, зүү төөнүүрт суралцагчдын гарын авлага" номын үргэлжлэл бөгөөд зөгийн бал, жимс ногоог хоол хүнсэнд хэрхэн хэрэглэх эмчилгээний ач тус ямар болох мөн гахай, тахиаг эмчилдэг Дорно дахины хануур, зүү төөнүүрийн талаар багтаасан байна. ДАНЗАН Г. ГЕЛЬМИНТОЛОГИ ШИМЭГЧ ХОРХОЙН СУДЛАЛ: Сурах бичиг /Ред. Г.Данзан, М.Батчимэг.-УБ.:”XPRESS” ХҮ.,2011.-488 х./БСШУЯ. МУБИС.БУС. Амьтан судлал, экологийн тэнхим/.22000.00¥. 10 ширхэг. –(СЭШТФ-д 6ш, УТ2-т 3ш, ОБ-д 1ш) Анх удаа монгол хэл дээр хэвлэгдэн гарч буй энэхүү анхан шатны сурах бичигт хөрш зэргэлдээ Оросорны гельментологи, Монгол улсын гельментологийн шинжлэх ухааны тус тусын хөгжлийн түүхэн үе шатны баримтууд, гельментологийн нэршлийн ёс зүй, гельментологийн монгол нэр, гельментологийн судалгааны үндсэн аргуудыг бичсэн байна. 3

ièíý íîì  

Øèíý íîìûí ìýäýýëýë 2012-2.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you