Page 1

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา 1

Mahasarakham University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University www.alumni.msu.ac.th

รวมพล คน มมส

Content

ครั้งที่ 2

เรื่องจากปก “รวมพล คน มมส ครั้งที่ 2” เจาะใจศิษย์เก่า คนเก่ง กับ ดนัย บุญญานุเคราะห์ เครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการใช้เครื่อข่ายสังคม แวดวงศิษย์เก่า รอบรั้ว เหลืองเทา สาระน่ารู้คู่ฉบับ

4 6 8 9 11 14


2

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

Editor Talk Mahasarakham University

ผ่านไปได้สองเดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่สายไปใช่ไหมคะ

ที่สารศิษย์เก่าเหลืองเทา จะกล่าวคำว่า สวัสดีปีกระต่าย กั บ ทุ ก ๆ ท่ า นค่ ะ คอลั ม น์ ต่ า งๆ ก็ ยั ง อยู่ ค รบ อั ด แน่ น

ไปด้ ว ยเนื้ อ หาเช่ น เดิ ม ซึ่ ง หากท่ า นผู้ อ่ า นคิ ด เห็ น เป็ น

ประการใดสามารถเสนอแนะเรามาได้นะคะ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยเรื่ อ งจากปก ฉบั บ นี้ เราได้ น ำภาพ บรรยากาศแห่ ง สายใยรั ก พี่ น้ อ ง เพื่ อ นพ้ อ ง ชาวเรา

เหลือง เทา ในงาน “รวมพล คน มมส ครัง้ ที่ 2” ณ จังหวัด ระยอง ซึ่ ง ผ่ า นพ้ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ด้ ว ยรอยยิ้ ม

ด้ ว ยความรั ก ด้ ว ยความผู ก พั น ธ์ และเรายั ง ได้ พ าท่ า น

ไปพู ด คุ ย กั บ ประธานในการจั ด งานในครั้ ง นี้ และครั้ ง ที่

ผ่านมาด้วยค่ะ ศิษย์เก่า คนเก่งของเราฉบับนี้ จะพาไปรู้จักกับ ดนัย บุญญานุเคราะห์ ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่

การงาน และสร้างธุรกิจจากความฝันจนประสบความสำเร็จ ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ เ ล่ า มาเป็ น เพี ย งบางส่ ว นเท่ า นั้ น นะคะ

ยังมีคอลัมน์แวดวง ศิษย์เก่า และรอบรั้วเหลืองเทา ซึ่งมี เรื่ อ งราวดี ๆ ที่ น่ า สนใจรอท่ า นอยู่ อี ก มายภายในเล่ ม

เพื่อผู้อ่านทุกท่าน ต้องติดตามกันค่ะ จุฑามาศ ภิญโญศรี

คณะผู้จัดทำ ประธานที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู นางณัฐยา จอมพุทรา บรรณาธิการ : นางจุฑามาศ ภิญโญศรี กองบรรณาธิการ : นางสินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล นายวิชิต ชาวะหา นางนาถลดา ศิริสำ�ราญ

สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา วัตถุประสงค์ : เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการสร้ า ง ความสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า ตลอดจน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย แก่ศิษย์เก่า

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ในแวดวงศิษย์เก่า ชาวเหลืองเทา ได้ที่เว็บไซต์ งานบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.alumni.msu.ac.th/msualumni/


ก า ้ ว ให ม ่ ม ม ส ปรับภูมิทัศน์ สู่ สภาพแวดล้อมแห่งการ สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา 3

Mahasarakham University

เรียนรู้

Do you have a facebook ?

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมพูดคุย และรับทราบข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง facebook MSU สมัครเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ที่ http://www.facebook.com/pages/mahasarakham-university/140020726012507

อยากชวนคุณมาเปนเพื่อนกับเรา “ชาว MSU” http://www.web.msu.ac.th/facebook.php

Join us now!


เรื่องจากปก 4

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

Mahasarakham University

“รวมพลคน มมส ครั้งที่ 2” ณ ชายหาดชาตา ริมหาด แม่รำพึงจังหวัดระยอง ก็เสร็จสิ้นลงและบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ไปอย่าง ชื่นมื่นแล้วนะคะ บรรยากาศในวันงาน พี่น้อง เพื่อนพ้องเราชาว เหลืองเทา มมส มากันอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายชาว มมส

ก้อเริม่ ทยอยกันมารวมพลลงทะเบียนมากขึน้ เรือ่ ยๆ พอเย็นย่ำค่ำลงกิจกรรม ก็ได้เริ่มขึ้น การแสดงแสง สี เสียง จากวงดนตรีโชว์คาบาเร่ต์ การแสดงของ ศิษย์เก่าฯ (เดี่ยวแซกโซโฟน) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และการบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาว มมส ในครั้งนี้

นับเป็นภาพแห่งความประทับใจมิรลู้ มื เลยทีเดียวค่ะ ซึง่ ทางทีมงานได้รวบรวม ภาพประทับใจมาฝากท่านค่ะ และการจัดงาน “รวมพล คน มมส” จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มี ประธานในการจัดงาน ผู้ซึ่งคอยประสานงานในการดำเนินงาน การจัด กิจกรรม เพื่อให้พวกเราชาว มมส ได้มารวมตัวกัน วันนี้เราจะพาทุกท่านไป พูดคุยกับ พิจติ ร จันผกา ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประธาน การจัดงาน “รวมพลคน มมส ครั้งที่ 1” และ ณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประธานการจัดงาน “รวมพล คน มมส ครั้งที่ 2” ตามเรามาเลยค่ะ

พิจิตร จันผกา พิจิตร จันผกา

ศิ ษ ย์ เ ก่ า ภาควิ ช าเคมี รุ่ น ที่ 2 คณะวิ ท ยาศาสตร์ ตำแหน่งหน้าที่การงาน Production Shift Manager บริษัท Tokuyama Siam silica Co.th Q : อยากให้เล่าถึงการจัดงานในครั้งแรก A : เริม่ แรกเลย คือ หลังจากทีเ่ รียนจบจากมหาวิทยาลัย มหาสารคามแล้ว ผมก็ได้มาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง พอทำงานมาเรื่อยๆ จนผ่าน ไป 10 ปี ก็เลยมีความคิดว่า อยากจะรวมกลุ่ม เพราะ เราคิ ด ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ก็ เ ลยทดลอง

ส่ง e-mail หาเพื่อนๆ ด้วยกันก่อน ตอนแรกกะว่า

จะรวมให้ได้สักประมาณ 10-20 คน ซึ่งพอมาร่วมงาน กันจริงๆ มากกว่า 100 คน ในครัง้ แรก ซึง่ ก็ถอื ว่าประสบ ความสำเร็จในระดับที่พอใจ กับการรวมตัวครั้งแรก ครับ Q : วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งแรก A : เราอยากจะให้พี่ๆ น้อง ๆ เราชาว มมส มาพบ

มากัน เจอกัน ถามข่าวคราวความเป็นอยู่ อยากให้เป็น เหมือนครอบครัว ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นการสื่อสาร ด้านการงานให้ระหว่างกันด้วยครับ Q : ครั้งต่อไปจะจัดงานลักษณะไหนครับ A : ตอนนี้ในเบื้องต้นเราได้คุยกันเล่นๆ บ้างแล้วว่า อยากจะให้มีการจัด แรลลี่ แล้วไปรวมกันที่ มมส หรือ ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร ต้องคอยดูสถาณการณ์ต่อไป อีกครั้งหนึ่งครับ


สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา 5 Mahasarakham University

รวมพล คน มมส ครั้งที่ 2

,

, ณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร ณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นแรก ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานจัดงาน “รวมพล คน มมส ครั้งที่ 2” สถานที่ทำงาน : ทำงานอยู่ที่ Fujisu Q: อยากให้เล่าถึงการจัดงานรวมพลฯ ในครั้งนี้ A : งานนี้เป็นงานที่จัดเป็นครั้งที่ 2 เป็นการรวมตัวของ ศิษย์เก่า เป็นการพบปะพูดคุย เราอยากจัดให้เป็นเวที ที่ ใ ห้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ทุ ก ๆ คนมารวมตั ว กั น แลกเปลี่ ย น

ความคิดเห็นกัน โดยงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. เป็นต้นไป ช่วงเย็นประมาณ 6 โมงก็จะเริ่ม พิธีการ และการแนะนำตัว และให้ตัวแทนแต่ละรุ่น แต่ละสาขา เล่าสู่กันฟังว่าใครเป็นใคร ทำอะไรที่ไหน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล เก็บข้อมูลระหว่างเพื่อนๆ

พี่ๆ น้องๆ ซึ่งหากต่อไปในอนาคต เราอาจจะได้เกื้อกูล กันได้ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องงาน และกิจกรรมที่อยาก ให้ออกมาพูดคุยชี้แจงว่า เราจะจัดงานกันต่อไปอย่างไร การรวมตัวจะออกมาในรูปแบบไหนครับ

Q : อยากให้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน A: หลังจากเราจบมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มาแล้วเราออกมาทำงาน ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหน แต่ถ้า เราสร้างเครือข่ายตรงนี้ขึ้นมา คำว่า “รุ่นพี่ รุ่นน้อง” สายใย ความผูกพันธ์ มิตรภาพ ก็จะเกิดขึ้นมา ทำให้ เรามีญาติ พีน่ อ้ ง เพิม่ เข้ามา และถือเป็นการสร้างสังคม เราชาว มมส ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี นี่คือเรื่องที่หนึ่ง และเรื่องที่สองก็คือ พอรุ่นน้องของราจบมา ก็ยังไม่ แน่ใจว่าจะไปทางไหน แต่ถ้ามีเวทีอย่างงานครั้งนี้ ก็จะ เป็น “ตลาดงาน” ที่เราจะส่งข่าวคราวให้กับรุ่นน้อง ๆ ได้ได้อีกทางครับ

เป็นไงบ้างคะ ได้ชมบรรยากาศในการจัดงาน และได้พูดคุยกับ ประธานจัดงาน “รวมพล คน มมส ครั้งที่ 1 และ 2” ทำให้รู้สึกได้ถึง สายใยรัก สายใยแห่งความผูกพันธ์ ของเราชาว มมส คะ


6

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

Mahasarakham University

เจาะใจศิษย์เก่า

คนเก่ง กับ

ดนั ย บุญญานุเคราะห์ ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และสร้างธุรกิจจากความฝัน เรื่อง : จุฑามาศ ภิญโญศรี

“ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ” ดิฉันได้ฟังเพลงนี้แล้วชวนให้นึกถึงศิษย์เก่าคนเก่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของเราคนหนึ่ง ผู้ซึ่ง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และสร้างธุรกิจจาก

ความฝันจนกลายเป็นความจริง ดิฉันจะพาทุก ท่านไป เจาะใจศิษย์เก่าคนเก่งของเรา ดนั ย บุ ญ ญานุ เ คราะห์

วั น นี้ จ ะมาบอกเล่ า ความรู้ สึ ก ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย และ

มีข้อคิดดีๆ มาฝากทุกท่านค่ะ Q : อยากให้เล่าประวัติส่วนตัวค่ะ A : ชื่อ-สกุล ดนัย บุญญานุเคราะห์ ชื่อเล่น เอด

ศิษย์เก่าสาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เข้าศึกษาในปี 2535 จบการศึกษาปี 2539 ครับ

ตำแหน่งการงานในปัจจุบนั Sales Assistant Manager บริษัท MATSUI (ASIA) Co.,Ltd. และ เจ้าของกิจการ ขายเครื่องประดับเพชรและอัญมณี“DANAIGEM’s” Q : ความภาคภูมิ ใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม A : ผมได้ ตั้ ง ใจเลื อ กสอบเอ็ น ทรานซ์ เข้ า มาเรี ย น

ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ในความรู้สึก ของผมเห็นว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีความ เป็ น เอกลั ก ษณ์ และสะท้ อ นความเป็ น ท้ อ งถิ่ น สู ง มาก

ซึง่ ทำให้ผมรูส้ กึ ใกล้ชดิ และเป็นส่วนหนึง่ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นแล้ว ผมเห็นว่าสถาบันแห่งนี้ เป็นสถานที่


สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา 7 บ่มเพาะวิชาความรูใ้ ห้กบั ศิษย์รนุ่ แล้วรุน่ เล่าอย่างมีคณ ุ ภาพ ในขณะเดี ย วกั น ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ในระหว่ า งเรี ย น

ก็ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น เป็นประสบการณ์เฉพาะที่ เกิดขึ้นจากเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยในเมืองต่างจังหวัดเล็กๆ

แต่กระนัน้ เมืองเล็กๆ แห่งนีก้ ม็ สี ถานทีท่ ผ่ี มให้ความเคารพ สูงสุดจากอดีตถึงปัจจุบนั ซึง่ ก็คอื พระธาตุนาดูน สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง โดยเป็นที่มาของตราสัญญลักษณ์ประจำ มหาวิทยาลัย Q : อยากให้เล่าถึงตอนที่จบการศึกษาสู่การทำงาน A : ผมเริ่มทำงานจากการเป็นเซลส์ในบริษัทเอกชน กว่า 10 ปี ที่ได้ใช้ชีวิตในสายงานของการขายเครื่องจักร อุตสาหกรรม ในการทำงานจริงนัน้ ไม่ได้สนุกสนานเหมือน สมั ย เรี ย นหนั ง สื อ แต่ ผ มอยากจะบอกว่ า วิ ช าความรู้

ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นมานั้ น เปรี ย บเสมื อ นอาวุ ธ ที่ ท ำให้

ผมฝ่ า ฟั น นมาจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ หลายอย่ า งที่ เรี ย นรู้

ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย สามารถนำมาปรั บ ใช้ ไ ด้ ใ น ชี วิ ต

การทำงานจริ ง แม้ วิ ช าความรู้ ที่ เรี ย นมาจะไม่ ต รงกั บ

สายงานนัก แต่สามารถบูรณาการได้ ที่สำคัญการเรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย จากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สามารถทำให้เราเรียนรู้ ที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริง มากกว่า แค่ จ ากในตำราเรี ย น ความอดทน ความมุ่ ง มั่ น การมี

ความตัง้ ใจจริงการมีธรรมมะ มีสติ จะทำให้ทกุ อย่างสำเร็จ ดังความมุ่งหวังครับ

Q : จากความมุ่งมั่นในวันนั้นทำให้มีวันนี ้ A : จากความตั้งใจ อดทน มุ่งมั่น ตลอดระยะเวลา 10 ปีทผ่ี า่ นมา ปัจจุบนั ผมได้รบั ความไว้วางใจจากบริษทั MATSUI (ASIA) Co.,Ltd. ให้ดำรงตำแหน่ง Sales Assistant Manager ในขณะเดียวกันผมก็มีความฝันที่ เกิ ด จากความชอบส่ ว นตั ว ในเครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี

ซึ่ ง เมื่ อ ประมาณ 6-7 ปี ที่ ผ่ า นมา ผมเริ่ ม ออกแบบ

เครือ่ งประดับ เพือ่ ใช้งานเอง และเพือ่ มอบให้เป็นของขวัญ ให้ เ พื่ อ นๆ ให้ ค นที่ รั ก ภายหลั ง มี เ พื่ อ นๆ ขอให้ ช่ ว ย ออกแบบให้ จึงทำให้เริ่มมีคนสนใจในงานการออกแบบ ของผม จนกลายเป็นธุรกิจเครือ่ งประดับเพชร และอัญมณี ในแบรนด์ของผมเอง “DANAIGEM’s ซึง่ เป็นความสำเร็จ และความภาคภูมใิ จของผม ผมอาจจะโชคดีทไ่ี ด้มโี อกาส ทำในสิ่งที่ผมรัก ควบคู่ไปกับการทำงานประจำ โดยไม่ กระทบกัน และผมก็ได้เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งลูกจ้าง และ นายจ้าง ในเวลาเดียวกันครับ

Mahasarakham University

Q : ข้อคิดดีๆ จากพี่ถึงน้องๆ A : การเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดครับ ไม่มีคำว่าจบ

เรายั ง สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก วั น ทุ ก นาที จากสิ่ ง ที่ อ ยู่

รอบๆ ตั ว ทุ ก อย่ า งสามารถกลายเป็ น ครู ข องเราได้ เพียงแค่เราสนใจทีจ่ ะเรียนรู้ เก็บเกีย่ วประสบการณ์รอบๆ ตัวเรา การทำงานบริษัทเอกชน และมีธุรกิจเป็นของตัว เอง แน่นอนว่าบนเส้นทางธุรกิจคือการแข่งขัน และ ความไม่แน่นอน แต่ผมอยากจะบอกว่าเราควรจะอยู่บน เส้ น ทางการแข่ ง ขั น และความไม่ แ น่ น อนด้ ว ยใจที่ ม ี “ธรรมมะ” ซึ่งในธรรมมะนั้นไม่ได้มีการขีดเส้นแบ่งบอก อายุของการเรียนรู้ ไม่วา่ จะเด็กหรือผูใ้ หญ่ สามารถเรียนรู้ ได้เสมอ โดยวิธีการง่ายๆ คือพยายามใช้ชีวิตด้วยการมี สติในทุกการกระทำ ไม่ว่าจะกับงาน การเรียน หรือกับ การใช้ชีวิตส่วนตัว หากน้องๆ สามารถบูรณาการทุก อย่ า งเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น อย่ า งกลมกลื น เป็ น ธรรมชาติ แ ล้ ว ชีวิตของเราก็ถือได้ว่าตั้งอยู่บนสติและความไม่ประมาท จะทำการใดก็จะประสบความสำเร็จแล้วครับ เป็นอย่างไรบ้างคะ ศิษย์เก่าคนเก่งของเรา

จากความมุ่งมั่น จากความตั้งใจ จากการมีสติประกอบ กั บ ความมี ธ รรมมะในจิ ต ใจ ทำให้ ส ามารถประสบ

ความสำเร็จในหน้าที่การงาน และสามารถทำความฝัน

ให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลผลิต

แห่ ง ความความภาคภู มิ ใจของ มหาวิ ท ยาลั ย

มหาสารคามค่ะ


8

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

Mahasarakham University

เครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กับ การใช้เครือข่ายสังคม (Social Network) เรื่อง : วิชิต ชาวะหา

เครื อ ข่ า ยสั ง คม (Social Network) เป็ น รู ปแบบ

การให้บริการผ่านเว็บไซต์ ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างต่อบุคคลไปจนถึง บุคคลต่อกลุ่มบุคคล รวมทั้งการเชื่อมโยงบริการทางอินเทอร์เน็ต

ทีผ่ ใู้ ช้คนุ้ เคยเข้าไว้ดว้ ยกัน จนกลายเป็นชุมชนทีท่ ำให้ผใู้ ช้สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล ตัวตน และทุกๆ สิ่งที่สนใจ จนกลายเป็น เครือข่ายในการสื่อสารในสังคมออนไลน์ อีกทั้งพฤติกรรม

การใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มในการใช้อินเทอร์เน็ตที่มี

รูปแบบเป็นเครือข่ายสังคม (Social Network) มากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ ระบบอินเทอร์เนต ทำให้สามารถ เข้าถึงบริการ Social Network ทีม่ อี ยูม่ ากมายได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น สำหรับในบทความนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึง เว็บไซต์ www.Facebook.com เป็นหลัก จากสถิติการใช้งาน Facebook ทั่วโลก ที่สำรวจโดย เว็บไซต์ Checkfacebook.com เท่ากับ Global Audience: 624,682,160 user โดยผู้ใช้งานที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อั น ดั บ แรก เรี ย งตามลำดั บ ได้ แ ก่ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า อินโดนีเซีย อังกฤษ ตุรกี ฟิลิปปินส์ อินเดีย แมกซิโก ฝรั่งเศส อิตาลี และประเทศแคนาดา ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย จำนวนมีข้อมูลผู้ใช้กว่า 8 ล้าน user (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2554)

กรณีตัวอย่าง : การใช้ Facebook Group “จามรี 5 มมส 1”

งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเครือข่ายสังคม (Social Network) ยอดนิยมอย่าง Facebook ซึง่ มีสว่ นสำคัญ ในการติดต่อประสานงานกันระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ในการจัดงาน “รวมพล คน มมส ครั้งที่ 2”

ที่จังหวัดระยองที่ผ่านมา และใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังกิจกรรมการให้บริการศิษย์เก่า โดยจัดงานสัมมนาที่จะเกิด ขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 นี้ ที่จังหวัดระยอง ผ่าน

ช่องทาง Facebook Group มมส 1 จามรี 5 (msu2553

@groups.facebook.com) Social Network จึ ง เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก ร สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการ ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

ได้เพราะมีต้นทุนต่ำ เป็นเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบใหม่ แต่ ก็มีข้อจำกัด หากข้อความหรือข้อมูลที่สื่อเป็นไปในทางลบ ย่อมหมายถึงภาพลักษณ์ในด้านลบแก่องค์กรที่สื่อสารไปยัง บุคคลต่างๆ อย่างรวดเร็ว เช่นกัน ดังนั้น Social Network จึง เป็นช่องทางหนึ่ง ที่องค์กรสามารถศึกษา และหาช่องทาง

ในการมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรตนเองได้ในอนาคต

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสหนึ่งในการทางดำเนินงานขององค์กร ต่อไป


1 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส มอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 4 เครื่อง อ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผนคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย

มหาสารคาม พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารคณะ

รับมอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 4 เครื่อง จากศิษย์เก่า ซึ่งนำโดยนายภาณุพงษ์ เสริฐกวี ประธานรุ่น (เกียร์ #6) สาขาวิศวกรรมการผลิต เป็นตัวแทนมอบพร้อมกล่าว

ความรู้สึกในโอกาสที่ได้กลับมาเยี่ยมคณะ และในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2554 ณ ห้องประชุม EN-204

3

ศิษย์เก่า มมส ได้รบั รางวัลการนำเสนอผลงาน

ด้วยวาจา (ดีเด่น) จากการนำเสนองานวิจัย นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยี สื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำ เสนอผลงานด้วยวาจา (ดีเด่น) จากการนำเสนองานวิจัย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการประชาสั ม พั น ธ์ สำนั ก

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ห้องสมุดแห่งการ สร้างสรรค์ (CREATIVE LIBRARY)” จัดโดย สำนักหอสมุด กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา 9 Mahasarakham University

แวดวง..ศิษย์เก่า

2

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานวันคืนสู่เหย้า ชาวศิลปกรรม

คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ได้ จั ด งานคื น สู่ เ หย้ า

ชาวศิลปกรรม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ภายในงาน มีกิจกรรมอย่างมากมาย เช่น งานเสวนาประสาพี่น้อง งานประชุมปรึกษาหารือการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพิธี

ไหว้ครูบาอาจารย์ กิจกรรมนันทนาการระหว่างศิษย์ ปัจจุบันและศิษย์เก่า ตลอดจนงานเลี้ยงรื่นเริง ทั้งนี้ มี ศิษย์เก่ามาร่วมงานประมาณ 200 คน

4

ศิษย์เก่า มมส ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย – กัมพูชา งานบริการศิษย์เก่า มมส ได้ร่วมเดินทางไปกับ มหาวิทยาลัย เพือ่ บริจาคสิง่ ของให้แก่ผปู้ ระสบภัยชายแดน ไทย-กั ม พู ช า อำเภอกั น ทรลั ก ษณ์ จั ง หวั ด ศรี ษ ะเกษ และที่นั่นได้พบกับศิษย์เก่า มมส เราหลายคนที่ได้มา ร่วมปันนำใจช่วยผู้ประสบภัยเช่นกัน


10

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

5

6

Mahasarakham University

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายสมนึก ไชยสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ศิษย์เก่ารัฐประ ศาสนศาสตร (รป.บ.) สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่บริหารงานจน อบต.วังแสง ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

8

ฉันทลักษณ์ บุตรมารศรี ศิษย์เก่า บริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์

เข้ า รั บ ตำแหน่ ง หั ว หน้ า สำนั ก งาน เลขานุ ก ารคณะวิ ท ยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานบริการ ศิษย์เก่า ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ส่งข่าวคราว

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายธำรงค์ ทาทอง ซึ่ ง ได้ รั บ รางวั ล จากงาน

“เซเว่ น บุ๊ ค อวอร์ ด ” ครั้ ง ที่ 7 ประจำปี 2553 ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ รางวัลชนะเลิศ หมวด นวนิยายขนาดสัน้ เรือ่ ง กลิน่ หอมแห่งท้องทุง่ และ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 หมวดรวมเรื่ อ งสั้ น

เรื่อง ยุคสมัยของเรา

7

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นางสาวธยาวดี ชัยแจ้ง ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี รุ่น 7 คณะการ บัญชีและการจัดการ ในการเปิดร้านใหม่ “โมบาย เสต็ ก ” ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ข้ า งโรงแรมตั ก ศิ ล า จั ง หวั ด

มหาสารคาม และหากเป็นศิษย์เก่า มมส จะได้ลด ค่าอาหาร 5% ด้วยค่ะ

ถึงเพื่อนเก่า ลงสารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา

หากท่านคิดถึงเพื่อนเก่า อยากบอกกล่าว เล่าสู่กันฟัง สามารถส่งรายละเอียดมายังงานบริการศิษย์เก่า

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เราจะนำข่าวของท่านมาเผยแพร่ ผ่านทางสารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา

ให้เพื่อนๆ ทั้งหลายที่อยู่ห่างไกลได้รับรู้โดยทั่วกัน ส่วนใครชอบขยับจับปากกา ขีดเขียนเป็นงานอดิเรก ส่งเรื่องของท่าน มาแบ่งปันให้เพื่อนฝูงได้อ่านกันบ้าง ทางเรายังต้องการนักเขียนอิสระอีกเพียบค่ะ อย่าลืมนะคะ


รอบรั้ว เหลืองเทา นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Ï คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” นิสิตสาขาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรม ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป จำนวน 12 คน นำโดยอาจารย์ วรวิ ท ย์ จั ท รเดช อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการ เข้ า รั บ รางวั ล ชนะเลิศ ในการประกวด โครงงาน “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ซึ่งจัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ภายใต้ชื่อโครงงานที่ส่งเข้าประกวด ว่า “กล้าใหม่ ต้นอ้อ-ต่อยอดภูมิปญญา” โดยใช้เวลาในการ พัฒนาโครงการ 4 เดือน และมีการคัดเลือกเข้ารอบเป็นระยะๆ จากจำนวนทีมที่ส่งเข้าร่วมประกวดระดับอุดมศึกษา 377 ทีม ซึ่ง โครงการได้ต่อยอดภูมิปัญญาของชาวบ้าน หมู่บ้านร่องคำหมี จ.กาฬสินธุ์ ที่สานฝาบ้านด้วยต้นอ้อขายเป็นอาชีพเสริมหลังฤดู ทำนา ทีมนิสิตได้เข้าไปพัฒนาโดยการออกแบบลวดลายใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท และประสานกับบริษัทเครื่องเรือนในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้ เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง โดยรางวัลจาก การประกวดครั้งนี้จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 800,000 บาท

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา 11 Mahasarakham University

นิสิต มมส เข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวด “ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador 2010 นางสาวพั ช ริ น ภรณ์ โพธิ์ พิ ทู ล และนางสาว พิชญาภรณ์ โพธิ์พิทูล พี่น้องฝาแฝด “ละมุน-ละไม” นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน ในนาม ทีม “ดวงดาวแห่งความดี” โดยมี อ.ศศิ นพเกตุ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมในโครงการประกวด ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador 2010 โดยนิสิต ทั้ง 2 คน สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายใน 12 ทีม ตั ว แทนทุ ก ภาคของประเทศไทย เพื่ อ เข้ า “บ้ า นความดี ” ระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม 2554 พร้อมรับโจทย์ภารกิจ ส่งต่อความดี เปลี่ยนประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลก โดยยึด หลักแนวคิด “ความดี ยิ่งพูด ยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง” และปฏิบัติ ภารกิจ “ส่งต่อความดี” Pay it Forward ตามโจทย์เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเฟ้นหาทูตความดีแห่งประเทศไทย

นิสติ ปริญญาโทวิทยาลัยดุรยิ างคศิลปŠ คว้ารางวัลดนตรีประกอบยอดเยีย่ ม จากงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับนายเผด็จ บุญล้น นิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีการดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ร่วมทีม นายปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์ ได้คว้า รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score) จากเรื่อง ซามูไร อโยธยา ในงานพิธีประกาศมอบรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 20 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “ไทย ฟิล์มส์ : เดอะ ลีดเดอร์ ออฟ ครีเอทีฟ อีโคนอมี” ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จากงานนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศในครั้งนี้


12

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

Mahasarakham University

มมส ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน” มมส ร่วมช่วยผู้ประสบภัยญี่ปุ่น “ในโครงการ มมส ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัยสินามิ”

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ ชั ย สมั ป ปิ โ ต อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร  ได้จัดทำเสื้อ

“มมส ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัยสึนามิ” โดยเสื้อยืด Let’s pray for Japan Mahasarakham University  มอบให้ผู้มีจิตศรัทธา

ที่บริจาคเงินจำนวน 119 บาทขึ้นไป จะได้รับเสื้อ คนละ 1 ตัว  โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับบริจาคและรวบรวมเงินทั้งหมด จำนวน 160,666 บาท นำไปส่งมอบให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี สีช่อง 3

กองส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ได้ จั ด ให้ มี

การประชุ ม ชี้ แจงแนวทางการดำเนิ น งานและพิ ธี ล งนาม

ความร่วมมือ (MOU) “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ ชั ย สมั ป ปิ โ ต อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามความร่วมมือกับคณบดี หรือผู้แทนของคณะและผู้นำชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด  และสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจของ มหาวิ ท ยาลั ย และนโยบายของชาติ ที่ มุ้ ง เน้ น ให้ ส ถาบั น อุดมศึกษาทำงานตามภารกิจของตนเองโดยเชื่อมโยงชุมชน ท้องถิ่นในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมที่เป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน

นิสิต มมส คว้ารางวัลพิราบน้อย

มาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัด งานประกาศผลรางวั ล พิ ร าบน้ อ ยและรางวั ล สารคดี เชิ ง ข่ า ว

ริต้า ปาติยะเสวี ขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 26 สถาบัน ส่งผล งานเข้ า ประกวด ในครั้ ง นี้ นิ สิ ต สาขาการสื่ อ สารมวลชน (เอก วารสารศาสตร์) คณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 3 รางวัลใหญ่

มาครองอย่างภาคภูมิ คือ รางวัลข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น เรื่อง “โวย มรภ.สารคามรุกป่าหนองโนฯ” จากหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มมส ทั้งนี้ ยังสามารถรักษาแชมป์สารคดีเชิงข่าวได้เป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ สารคดีเชิงข่าวดีเด่นได้แก่ เรื่อง “พืชเศรษฐกิจภัยความมั่นคงทาง อาหาร” จากหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มมส และสารคดีเชิงข่าว

“เมื่อสนามเด็กเล่น.. เป็นสนามม้า” ของหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มมส อีกเช่นกัน ทั้ง 3 รางวัลข่าว และสารคดีนี้ มีอาจารย์มัทนา เจริญวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

ในครั้งนี้

ข อ เ ชิ ญ ช ว น . . . รั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม ไ ด้ ที่

Http://www.facebook.com/pages/Mahasarakham-University/140020726012507


สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา 13 Mahasarakham University

ธรรมะมาแล้ว...

มาค้นหาความสุขกันเถอะโยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักศึกษาทั่วไป ขอเชิญร่วมรับฟังธรรมบรรยาย

“ดำเนินชิวิตอย่างมีความสุข ด้วยอุดมธรรมนำอุดมศึกษา” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (เวลา 13.30-16.30 น.)

ณ ห้องประชุม D-415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4571 (ภายใน 1356, 1266)

ข่าวรับสมัคร

1

าม ค าร าส ห ม ย ั าล ย ท ิ าว ห ม ณ าน ง ิ ต ั บ ิ ¯ ป ื อ ่ เพ

ตำแหน่ง อาจารย์ 7 อัตรา าสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศ ต วุฒิปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิ าชีพ (หลักสูตร 6 อัตรา) มีใบประกอบวิช 2554 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถาม 316 รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4375-4

3

2

ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษา ตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสต ร์ วุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาเกาห ลี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนาย น 2554 ณ สำนักงานเลขานกุ าร คณะมนุษ ยศาสตรและสงั คมศาสตร์ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยา ลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึก ษา กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 20 05, 2098

ตำแหน่ง พนักงานการศึกษา 1 อัตรา สังกัดสำนักวิทยบริการ วุฒิปริญญาตรีทางสารสนเทศศาสตร์ หรือ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานเลขานุการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2005, 2098


14

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

Mahasarakham University

สาระน่ารู้คู่ฉบับ

10 วิธีการบริหารตนเอง เพื่อสร้างความสุขในการทíางาน “การทำงานอย่ า งมี ค วามสุ ข ส่ ง ผลให้ ง านที่ อ อกมาดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” คุ ณ ผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นเห็ น ด้ ว ยกั บ ดิ ©ั น ไหมคะ เพราะหากจิตใจเราเป็นสุขแล้ว เราก็จะสามรถทำงานที่ ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา©บับนี้ จึงนำเสนอวิธีการจัดการ ความสุขง่ายๆ ด้วยตัวคุณเองมาฝากค่ะ เรื่อง : จุฑามาศ ภิญโญศรี

1. การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี การทำางานย่อมมีปัญหา

เป็นธรรมดา อย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์จะทำาให้เครียด มากขึ้น ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุ เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา อย่างเหมาะสม เพราะเมือ่ แก้ปญ ั หาได้กจ็ ะสบายใจหายเครียด ได้ค่ะ

2. การบริ ห ารเวลาอย่ า งเหมาะสม จะช่วยให้

การทำางานมีประสิทธิภาพ มีเวลาเหลือสำาหรับการพักผ่อน และครอบครัว ทำาให้เครียดน้อยลง ควรทบทวนดูว่า ใช้เวลา แต่ละวันไปกับเรื่องใดบ้าง เพื่อการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม

3. การปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ส่วนหนึ่งมาจาก

ความคิดของคนเรานั่นเอง ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนความคิด ในแง่มุมใหม่จะช่วยให้เครียดน้อยลง ถ้ารู้สึกว่าตัวเองคิดมาก หาทางออกไม่ ไ ด้ ค วรหยุ ด คิ ด สั ก พั ก คิ ด ให้ ยื ด หยุ่ น มากขึ้ น กว่ า เดิ ม คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลคิ ด อย่ า งที่ ค นอื่ น คิ ด และคิ ด ถึ ง คนอื่นบ้างค่ะ

4. การพักผ่อนหย่อนใจ หลังเลิกงานแล้วควร

ได้พักผ่อนหย่อนใจบ้าง เพื่อผ่อนคลายจิตใจทำาให้พร้อมที่ จะกลับไปทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ มี อ ยู่ ม ากมาย ควรเลื อ กตรงข้ า มกั บ งานประจำ า เช่ น งานประจำานั่งโต๊ะทั้งวัน ยามว่างควรทำากิจกรรมกลางแจ้ง เคลื่อนไหวร่างกาย หรืองานประจำาเป็นผู้ให้บริการ ยามว่าง ควรให้ผู้อื่นบริการเราบ้างนะคะ

5. การรู้ จั ก ยื น ยั น สิ ท ธิ ข องตน ความเครียด

อาจเกิดจากการยอมอ่อนข้อ เกรงใจผู้อื่นมากเกินไป รู้จัก ยืนยันสิทธิของตนเองบ้าง จะทำาให้เป็นตัวของตัวเองและเกรงใจ ต่อผู้อื่น สิทธิที่ควรรักษาคือสิทธิที่จะปฏิเสธอย่างมีเหตุผล

6. การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจ จิตเป็นนาย กายเป็น

บ่ า ว จิ ต ใจที่ เข้ ม แข็ ง จะช่ ว ยให้ เ อาชนะความเครี ย ดได้ การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจโดยสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตั ว เอง เข้ า ใจชี วิ ต ว่ า ไม่ มี อ ะไรแน่ น อน ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ อดี ต หรื อ กั ง วลกั บ อนาคตมากเกิ น ไป อย่ า ลื ม สร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นกำาลังใจ ที่สำาคัญในการต่อสู้กับอุปสรรคค่ะ 7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การที่ ผู้ ร่ ว มงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ร่ ว มมื อ กั น ในการ ทำางานจะทำาให้เกิดความอบอุ่น มีกำาลังใจและสนุกสนานกับ งานมากกว่าการทำางานโดยลำาพังซึ่งสามารถทำาได้โดยเอา ใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอนั่นเองค่ะ 8. การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม การเก็บอารมณ์ ที่ไม่ดีเอาไว้และการแสดงอารมณ์ทีไม่เหมาะสม ทำาให้เกิด ความเครี ย ด ควรฝึ ก ควบคุ ม อารมณ์ คิ ด ก่ อ นทำ า ทำ า อย่ า ง เหมาะสมจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังค่ะ 9. การออกกí า ลั ง กาย เมื่ อ รู้ สึ ก เครี ย ดจากการ ทำางาน การออกกำาลังกายจนเหนื่อยและเหงื่อออกจะช่วย คลายเครียดได้ หลังเลิกงานหรือในวันหยุดควรออกกำาลังกาย หรื อ เล่ น กี ฬ ากั บ กลุ่ ม เพื่ อ น จะทำให้ รู้ สึ ก สนุ ก สนานและ เพลิดเพลินยิ่งขึ้นค่ะ 10. การพูดอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ในการทำางาน สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เป็นประโยคที่ควรพูด ติดปาก แสดงถึงการมีมรรยาทและเป็นเสน่ห์แก่ผู้พูด หมั่น พูดชมเชยไต่ถามทุกข์สุข ให้กำาลังใจ ประสานความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้งในการทำางาน และจะช่วยตัดปัญหาลด ความเครียด


ใบสมัคร

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา 15 Mahasarakham University

สมาชิกสารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกสาร “ศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา” เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอสมัครสมาชิก สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา (.........) สมาชิกใหม่ (.........) ต่ออายุสมาชิก ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล……………………………………………….....................………….......………..อายุ...................…………............. จบการศึกษา คณะ..............………….………….…………..............................ปีการศึกษา........................................... โทรศัพท์......................………….......................e-mail………………………………….………….………….………….……..…… ที่อยู่ในการจัดส่ง เลขที่.....................................หมู่บ้าน....................................ซอย.............………….………….………......................... ถนน................………….......................แขวง/ตำบล.....................................เขต/อำเภอ......…………...................... จังหวัด..............………….………….…………......................รหัสไปรษณีย์.......................................... ประเภทและอัตราค่าสมาชิก (ค่าจัดส่ง ฟรี) (......) 1 ปี จำนวน 12 ฉบับ เป็นเงิน 150 บาท (......) 3 ปี จำนวน 36 ฉบับ เป็นเงิน 300 บาท (......) 5 ปี จำนวน 60 ฉบับ เป็นเงิน 650 บาท วิธีการชำระเงิน 1. (.....) ชำระด้วยตนเอง เงินสด ณ งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นธนาคารทหารไทย สาขาย่ 2. (.....) ชำระผ่านธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 517-2-05873-6 ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-05873-6 และสำเนาเอกสารการชำระผ่านทางธนาคาร แนบใบสมัครส่งมาที่ งานบริการศิษยเกา (สมัครสมาชิกสารศิษยเการั้วเหลืองเทา) กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ลงชื่อผู้สมัคร ......................………………………………. (..........................................................) วันที่สมัคร.....................................................

เว็บไซต์บริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ า นสามารถเข้ า รั บ ชมข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ ท าง http://www.alumni.msu.ac.th/msualumni/


16

สารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

คุณรูไหม.... การใหไดทั้งบุญ

Mahasarakham University

และนำไปลดหยอนภาษีไดถึง 2 เทา ท่านสามารถสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาได้โดย บริจาคเงินเข้ากองทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตยากจน ทุนการศึกษาแก่นิสิตด้อยโอกาสทางสายตา ทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเพื่อชุมชน ทุนสนับสนุนกิจกรรม โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหรือสนับสนุน กิจกรรมโครงการอื่นๆ ตามความประสงค์ได้ที่ กองคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4311, 0-4374-4446-7 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 517-2-03343-2 และส่งหลักฐานการโอนเงินมายังที่อยู่ข้างต้น ทั้งนี้เพื่อมหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และหนังสือขอบคุณ โดยท่านสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ ลดหย่อนภาษีต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333, 0-4375-4315 ขอเชิญฟงทุกข่าวสารสาระน่ารู้ และความบันเทิงของชาว มมส ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม MSU Radio ทางคล�น FM.102.25 MHz. หรือที่เว็ปไซต์ www.msuradiolive.com สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนมีพลังปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ และพลังกายที่แข็งแรง

สาร “ศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา”

เอกสารเพือ่ เปนสือ่ กลางในการสร้างความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าตลอดจนเปนการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยแก่ศิษย์เก่า ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4315 E-mail : alumni_msu@msu.ac.th

ใช้ในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชำระฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 1/2533 ปณฝ.โนนศรีสวัสดิ์

งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4315 ที่ ศธ 0530.1(10)/ว.

สารศิษยืเก่ารั้ว เหลือง เทา  

สารศิษยืเก่ารั้ว เหลือง เทา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554

Advertisement