Page 1

Óolqa Bejn il-Óbieb

A˙barijiet mill-missjoni tag˙na tal-Peru

No 14

Dan l-a˙˙ar, fil-missjoni tag˙na tal-Peru saru xi tibdiliet fil˙idmiet tal-membri tag˙na u na˙seb li intom il-benefatturi tie˙du gost tkunu tafu fejn qieg˙ed issa l-missjunarju tag˙kom. Fr. Pedro Arotaype sar kappillan tal-parroçça Beata Teresa ta’ Kalkutta ©ewwa Arequipa. B˙ala viçikappillan g˙andu lil Fr. Alex Busuttil, li fl-istess waqt hu responsabbli ta’ Ωona kbira fil-muntanji mag˙rufa b˙ala El Chachani. Mag˙hom hemm ukoll Fr. Emm. Parnis, li barra li jie˙u ˙sieb diversi r˙ula Ωg˙ar tal-madwar, huwa wkoll responsabbli taç–Çentru Animazzjoni Missjunarja li g˙adu kemm twaqqaf ©ewwa din il-missjoni. Fr. Kola Schembri sar kappillan tal-parroçça ta’ San Pietru gewwa Aplao. Mieg˙u hemm Fr. Teodulo Fuentes b˙ala viçi kappillan. Fr. Salomon Cruzado huwa l-kappillan il-©did talparroçça li g˙andna ©ewwa Lima, iddedikata lil Marija tar-Rimedju t-Tajjeb u lil San Pawl Appostlu. Mieg˙u se jkollu lil Fr. George Scerri b˙ala viçi-kappillan, li s’issa g˙adu l-Vigarju Ìenerali tal-Isqof Mario Busquets, taddjoçesi ta’ Camanà. Mag˙hom hemm Fr. Victor Livori li huwa d-Direttur Nazzjonali tal-Opri Missjunarji Pontifiçji. Fr. Marçell Portelli biddel il-parroçça tieg˙u u mar b˙ala kappillan tal-Parroçça tas-Salib Imqaddes f’La Tomilla, Arequipa Fr. Giovanni Cefai, barra li huwa s-Superjur Re©jonali, sar kappillan tal-parroçça ta’ San Pawl Appostlu, f’Buenos Aires, Arequipa. Fr. Victor Zammit re©a’ ©ie konfermat g˙al ˙ames snin o˙ra b˙ala kappillan tal-parroçça ta’ Acequia Alta, Arequipa, iddedikata lis-Salib Imqaddes. Fr. Mario Ramos qieg˙ed Lima responsabbli mid-Dar tal-Formazzjoni

Riflessjonijiet Spiritwali fuq il-˙ajja u l-˙idma ta’ Mons. Ì. De Piro

May 2013 / G˙add 480 Editur: Fr Norbert Bonavia MSSP M: 7926 5968 E: norbertbonavia@gmail.com

NEWS PAPER POST

Alla jg˙ix fina

PerswaΩjoni qawwija li kienet tmexxi lil De Piro f’˙ajtu kienet din: li Alla li nirreferu g˙alih li qieg˙ed hemm fuq jinsab ©o fina, jg˙ix f’qalbna u f’˙ajjitna u allura jitkellem mag˙na. F’wa˙da mill-prietki tieg˙u nsibu dan il-kliem: “Hu g˙all- ©id tag˙na li tista’ ssib lil Alla kullimkien; Hu ma g˙aΩel l-ebda belt jew santwarju biex ikun fih, imma tista’ ssibU f’kull rokna tal-belt, tal-pajjiΩ, fuq il-muntanji jew fil-wied. Hu jrid joqg˙od mal-g˙eΩieΩ tieg˙U.” Fi prietka o˙ra nsibu: “It-talb ine˙˙i d-distanza bejna u bejn Alla, u jg˙aqqadna m’Alla....dan jag˙tina l-qawwa, jimliena bil-kura©©, bil-fer˙ u bil-˙ajja. Hija grazzja kbira, anzi hija l-g˙ajn ta’ kull grazzja”. U aktar `l isfel ikompli jifta˙ dan is-su©©et b’dan il-kliem, “Ûomm dejjem lilek innifsek b˙ala t-tempju kif jixraqlu; u meta ma tistax tag˙mel il-meditazzjoni taqtax qalbek, imma id˙ol fik innifsek g˙al mument u hemm ing˙aqad ma’ Alla, kellmu, u ibqa’ itlob mieg˙U.

Il-˙olma qed issir realtà

Óolqa Bejn il-Óbieb

Dan it-tag˙rif insibuh fil-ktieb, “Found among Sinners” miktub minn Fr Martin Çilia mssp

Lourdes

Be˙siebek tmur Lourdes din is-sena, jew taf lil xi ˙add li jixtieq imur? Ejja mag˙na mill-5 sal-11 ta’ Lulju u jkollok sehem fil-missjoni tas-Soçjetà tag˙na. Çempel 7926 5968 g˙al aktar dettalji.

 4 A˙na Lilkom 

Newspaper post

Nhar il-Óadd, 28 ta’ April, kienet ©urnata ta’ fer˙ g˙as-Soçjetà tag˙na. Dakinhar, ©ewwa l-Katidral ta’ l-Imdina, Mons. Arcisqof Pawlu Cremona O.P., ordna lil Bro. Clinton Farrugia mssp, fl-ordni tad-djakonat. B˙ala djaknu, Bro Clinton ser ikollu d-dmir li jkun ta’ servizz g˙allkomunita` nisranija. Huwa jΩomm b˙ala mudell tieg˙u lil Ìesù, li ©ie fiddinja mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u li permezz ta’ l-g˙ixien tieg˙u fostna, tana l-akbar eΩempju ta’ kif nkunu qaddejja ta’ xulxin. G˙aldaqstant id-djaknu huwa mpenjat f’˙idma ta’ karità ma’ dawk l-aktar fil-bΩonn. Barraminnhekk id-djaknu jg˙in fiç-çelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija billi jxandar l-Evan©elju u jipprietkah, iqarben, jg˙ammed, jassisti g˙aΩ-Ωwie© u jbierku, kif ukoll jmexxi l-funerali. Bro. Clinton twieled u trabba fil-Fgura. Wara li spiçça l-edukazzjoni sekondarja fil-Kulle©© Missjunarju ta’ San Pawl, hu studja B.A. filFilosofija fl-Università ta’ Malta. Kien f’dan l-istess perjodu li beda wkoll il-formazzjoni religjuΩa tieg˙u mas-Soçjetà missjunarja tag˙na. Wara n-novizzjat f’Dar Sant’Agata hu kompla l-formazzjoni tieg˙u fid-dar talFormazzjoni, f’Santa Venera. Il-formazzjoni tieg˙u kienet mΩewqa b’diversi esperjenzi pastorali u missjunarji. L-g˙an ta’ dawn l-esperjenzi jkunu biex ikomplu jg˙inu lil persuna biex timmatura fis-sej˙a tag˙ha. Barra esperjenza ta’ ftit xhur fil-Pakistan, fl-2005 ˙adem g˙al sena fil-missjoni tag˙na tal-Perú, filwaqt li s-sena ta’ wara ta’ wara kien involut fil-˙idma li s-Soçjetà g˙andha filqasam ta’ l-evan©elizzazzjoni permezza tal-media. Fl-a˙˙ar faΩi tal-formazzjoni tieg˙u, çioe dik ta’ l-istudji fitteolo©ija, Bro Clinton ing˙aqad ma’ studenti o˙ra li qeg˙din fid-Dar Internazzjonali tal-Formazzjoni ©ewwa Manila, fil-Filippini. Barra l-istudji tieg˙u, Bro. Clinton kien involut fil-parroçça tag˙na kif ukoll filformazzjoni spiritwali u umana ta’ grupp ta’ Ωg˙aΩag˙ f’Universita statali. Matul dawn ix-xhur huwa ser ikun involut fid-dar tal-Formazzjoni u fil-˙idma vokazzjonali. Lejn l-a˙˙ar ta’ din is-sena g˙andu jkompli l-istudju tieg˙u barra minn Malta. Il-mixja formattiva hija twila, imma mimlija wkoll b’diversi esperjenzi li fihom Alla iberek bil-kbir lil dak li, b’˙afna fer˙ u entuΩjaΩmu, ikun lest li joffri ˙ajtu u l-ener©iji tieg˙u g˙as-servizz tieg˙U u ta’ ˙utu. A˙na minn qalbna nirringrazzjawkom talli b’tant ©eneroΩita u anke sagrificcju, intom tkomplu tkunu parteçipi fil-missjoni li l-Mulej jafdalna f’idejna. L-Editur Sant’Agata, Rabat, Malta, Tel: 2145 4503  /  Stella Maris, Ûebbu©, Gozo, Tel: 2155 1159


Óolqa Bejn il-Óbieb

Qeg˙din ma’ num inlaqqg˙ukom ru m tag˙na ill-membri minister f’diversi i tag˙ho m

Intervista ma’... Fr Alex Busuttil mssp Jiena d˙alt il-Form 1 tal-SPMC fl-1969 u spiççajt il-Form 5 fl-1974. Fl-1984 ©ejt ordnat saçerdot. Wara l-ordinazzjoni mort l-Oratorju ta’ B’Kara u fl1986 il-Pakistan. Fl-1995 ©ejt il-Peru. Prinçipalment ix-xog˙ol tieg˙i dejjem kien ta’ evan©elizzazzjoni bi preferenza g˙an-nies foqra. Min˙abba f’hekk nirringrazzja `l-Bambin li dejjem kelli l-opportunita` li na˙dem mal-foqra. Dawn l-a˙˙ar tnax-il sena ˙dimt ma’ nies li prinçipalment jinΩlu minn fuq il-muntanji, jokkupaw biçça art Ωg˙ira u bil-mod il-mod jibdew jissetiljaw madwar il-belt ta’ Arequipa. Fil-bidu n-nies ikunu foqra ˙afna g˙aliex fl-ir˙ula fuq il-muntanji ma’ jkollhomx opportunitajiet, la biex jistudjaw u lanqas biex jippreparaw ru˙hom g˙ax-xog˙ol. Fuq il-muntanji hemm nies li twieldu jie˙du ˙sieb l-annimali, g˙exu jie˙du ˙sieb l-annimali, u mietu jie˙du ˙sieb l-annimali. Dan ifisser li meta jitilqu l-ir˙ula ta’ fuq il-muntanji, ftit isibu x’jag˙mlu fil-belt ta’ Arequipa u fil-bidu jkollhom ibatu ˙afna. Barra minn hekk l-artijiet li jokkupaw madwar il-belt ikun jonqoshom minn kollox. Óafna drabi ma jkunx hemm dawl, ilma, trasport, skejjel,

Soçjetà Missjunarja tà San Pawl -Sant’Agata, Rabat, Malta, Tel: 2145 4503  /  Stella Maris, Ûebbu©, Gozo, Tel: 2155 1159

servizzi tas-sa˙˙a u affarijiet o˙ra baΩiçi. F’sitwazzjoni b˙al din ix-xog˙ol tieg˙i u ta’ s˙abi tal-mssp fil-Peru hu li nag˙mlu sforzi kbar biex ng˙inu lil dawn in-nies jg˙ixu ˙ajja aktar xierqa ta’ bnedmin. Nibdew billi nie˙du ˙sieb, nedukaw u nitimg˙u lit-tfal u l-anzjani. Noffru opportunitajiet lill-©enituri biex jitg˙allmu xi seng˙a biex ikunu jistg˙u ja˙dmu u jaqilg˙u l-˙obΩna ta’ kuljum. Barra minn hekk nipprovdu s-servizzi tassa˙˙a permezz ta’ bini ta’ kliniçi u ©ranet ta’ attenzjoni tas-sa˙˙a. Óa©a o˙ra importanti hija li ninvestu ˙afna fil-valuri tal-familja. Jekk nixtiequ ng˙inu bis-serjeta` n-nies ta’ madwarna rridu niffurmaw familji b’valuri sodi u nie˙du kull opportunita’ g˙al relazzjonijiet a˙jar bejn il-©enituri u t-tfal, nutrizzjoni a˙jar, uΩu a˙jar talmezzi ekonomiçi tal-familja u aspetti o˙ra importanti g˙al familji b’sa˙˙ithom u kuntenti. Naturalment b˙ala missjunarji dan kollu nag˙mluh ispirati mill-valuri talEvan©elji. In-nies hawnhekk huma reli©juΩi ˙afna u g˙alhekk hemm tama kbira li flimkien nistg˙u nag˙mlu ˙afna affarijiet sbie˙ u tajbin g˙al futur a˙jar u l-binja tas-Saltna t’Alla f’nofsna.

 3 A˙na Lilkom 

Ahna Lilkom Mejju 2013  

Publication

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you