Page 1

No 10

Riflessjonijiet Spiritwali fuq il-˙ajja u l-˙idma ta’ Mons. Ì. De Piro

F’wa˙da mill-prietki tieg˙u nsibu, “ Id-devozzjoni lejn Marija tikkonsisti filli wie˙ed jobdiha. Hija qaltilna, “Ag˙mlu dak li ibni jg˙idilkom”...F’Marja g˙andkom it-teΩor tal-qdusija, tal-grazzja u tal-glorja.” Dan it-tag˙rif insibuh fil-ktieb “Found among Sinners” miktub minn Fr Martin Cilia mssp

Jannar 2013 / G˙add 476 Editur: Fr Norbert Bonavia MSSP

NEWS PAPER POST

Il-Milied fil-Filippini

Ir-Rieda t’Alla

G˙al Mons. De Piro, dak li kien imexxih fil-˙ajja tieg˙u, kien li dejjem ried jag˙mel ir-rieda t’Alla. F’ittra li kiteb lil o˙tu meta kien jistudja Ruma, qalilha hekk, “Hemm ˙a©a wa˙da li nixtieq u naççetta b’qalbi kollha, li nkun kapaçi nag˙raf ir-rieda t’Alla u li nag˙milha b’qalbi kollha. Dan ikun biΩΩejjed g˙alija”. Hu kien konvint li mhux biΩΩejjed li wie˙ed jg˙id iva darba biss, u lanqas g˙al sena, imma jrid jg˙ixha tul ˙ajtu kollha. Mill kitba tieg˙u malajr tinduna li g˙alih il-kobor tal-bniedem ma jiddependix mill-poΩizzjoni li jista’ jokkupa, kemm fis-soçjeta’ u kemm fil-Knisja, g˙ax kollha jisparixxu f’minuta. Imma l-kobor tal-bniedem qieg˙ed f’dik is-sej˙a interna li fih to˙loq kapaçitajiet ta’ spiritwalita` profonda mibnija mhux fuq riΩultati imma fuq it-twettiq tar-rieda t’Alla Fid-djarju tieg˙u nsibu, “ Hemm bΩonn li nkunu lesti li nag˙mlu r-rieda t’Alla, b’qalb kbira, konvinti mill-motto tag˙na, ‘Nimxu warajk kull fejn tmur’.” Infatti din kienet it-talba tieg˙u ta’ kuljum,: “Wara t-tqarbin, il-grazzja li nitlob lil Alla hi li jg˙inni nag˙raf ir-rieda tieg˙u”. F’din il-˙a©a Marija kient dejjem l-eΩempju tieg˙u.

Vista Kanonika

Il-Knisja titlob mill-Isqfijiet ta’ kull djoçesi li jΩuru l-parroççi kollha tad-djoçesijiet tag˙hom kull tant Ωmien. Din tissejja˙ il-Vista Pastorali. L-istess titlob minn kull Superjur tar-Reli©juΩi, li jmur iΩur lil kull membru reli©juΩ fid-Djar kollha. Dan jista’ jsir ukoll minn xi delegat tieg˙u. Din il-vista tissejja˙ Vista Kanonika. Is-Superjur Ìenerali tas-Soçjeta’ tag˙na, Fr Mark Grima, li g˙adu kemm ©ie mag˙Ωul g˙al dan il-ministeru f’Lulju li g˙adda, beda din il-vista lil kull Dar tas-Soçjetà. Fit-3 ta’ Novembru feta˙ il-vista f’Malta b’quddiesa f’St. Agata, ir-Rabat. Wara li ltaqa’ ma’ kull membru, u anke dawk il-lajçi li huma qrib tag˙na, g˙alaq din il-˙idma f’Malta fit-8 ta’ Diçembru b’quddiesa konçelebrata fl-Oratorju tag˙na f’Birkirkara.

Óolqa Bejn il-Óbieb

Fondazzjoni Librerija

Kull seng˙a g˙andha l-g˙odda tag˙ha. Bla dubju ta’ xejn l-g˙odda li juΩa s-saçerdot huma l-kotba. Fil-librerija tag˙na wie˙ed di©a` jsib ˙afna kotba interessanti. Imma biex wie˙ed iΩomm lilu nnifsu a©©ornat irid jixtri kotba ©odda u dawn dejjem ˙er©in. Int tista’ tkun Fundatur tal-librerija tag˙na. Tag˙mel dan billi tag˙ti donazzjoni ta’ €117 darba biss. Din is-somma npo©©uha l-Bank u bl-img˙ax ta’ kull sena tg˙inna nixtru l-kotba. Ta’ dan nibag˙tulek tifkira.

Tinsewx il-Festa Pawlina, il-Óadd 27 ta’ dan, fl-Oratorju B’Kara, fis-6.30 p.m.nibdew b’quddiesa

 4 A˙na Lilkom 

Newspaper post

Hawn ©ewwa l-Filippini, sa minn tliet xhur qabel, in-nies jibdew bit-thejjija g˙all-festa tal-Milied. Allura jibda t-tiΩjin. I˙obbu juΩaw il-Parol. Dawn huma stilel ikkuluriti mag˙mula mill-madreperla u mΩejna bid-dawl. IlProvinçja ta` Pampanga hija famuΩa g˙al dawn il-lanterni tal-Milied. Drawwa antika hija li tara gruppi ta’ tfal u anke kbar iduru mat-toroq b`xi kitarra jew çekçieka, ikantaw l-g˙anjiet tal-Milied. In-nies tal-Filippini j˙obbu ˙afna l-kant u g˙andhom bosta innijiet tal-Milied. Il-Filippini huwa pajjiΩ kattoliku. G˙alhekk dan iΩ-Ωmien i©ib mieg˙u ukoll ˙afna ˙idma g˙alina l-missjunarji. Minn Ottubru sa nofs Diçembru nag˙mel diversi rtiri lil kulle©©i (fakultajiet) fl-universita` fejn na˙dem jien. Aktar ma’ joqrob il-Milied, aktar jiΩdiedu l-laqg˙at ta’ formazzjoni. L-istudenti n˙e©©uhom jibdew i©ibu li jistg˙u, ˙alli mbag˙ad inqassmuhom lil nies aktar foqra. Din is-sena l-isforz kien akbar peress li dan l-a˙˙ar g˙amel tifun kbir u ˙alla mijiet mejta u bla dar fin-na˙a tasSud tal-Filippini. Óa©a o˙ra sabi˙a hi li fl-Avvent in-nies tin©abar flimkien, fil-knejjes u fid-djar u jsir qari mill-iskrittura u talb madwar il-Girlanda tal-Avvent. F’dan iΩ-Ωmien ˙afna nies jersqu g˙all-qrar . Imbag˙ad disat ijiem qabel il-Milied jibda il-quddies imsejja˙ Misa de Gallo, il-quddies tas-serduq, fl-erbg˙a ta` filg˙odu. Din id-drawwa bdiet minn Ωmien l-Ispanjoli li waslu hawn eΩattament ˙ames mitt sena ilu. Fil-parroçça tag˙na ta’ Bataan, il-kappillan Fr Joe Cremona, peress li qieg˙ed wa˙du, ikun irid iqaddes mal-˙ames quddisiet filg˙axija u filg˙odu g˙ax in-nies tmur bi ˙©arha. Mat-tlieta ta` filg˙odu tibda tisma’ l-g˙ana tal-Milied fuq il-loudspeakers tal-knejjes u l-qniepen idoqqu, jistiednu lin-nies iqumu u ji©u l-knisja. Litteralment tara n-nies i˙affu ˙alli jsibu post g˙ax tibqa’ barra. Id-drawwa hija, li meta tmur l-ewwel quddiesa int tibqa tmur sa l-a˙˙ar wa˙da, dik tal-24 ta` Diçembru. Il-qofol jasal lejliet il-Milied, fil-quddiesa ta’ nofs il-lejl. Kul˙add jilbes l-a˙jar ilbies. Il-quddiesa tibda bi dramm qasir fuq l-istorja ta Betlehem, u kif jasal ir-rakkont tat-twelid, b’tarbija ta’ veru, in-nies jinfexxu f`çapçipa kbira. Meta tispiçça l-funzjoni jo˙or©u jixtru l-puto bumbong u bibingka. Dawn huma ˙elu tradizzjonali mag˙mul mir-ross ˙elu u kokonat. Imbag˙ad kul˙add g˙ad-dar ˙alli flimkien jiççelebraw drawwa o˙ra, inNoche Buena, li tfisser il-lejl it-tajjeb, uΩanza Spanjola li hija popolari anke fl-Amerika Latina. G˙alina l-missjunarji dan hu Ωmien ta’ ˙afna xog˙ol u mpenn. Pero` j©ib mieg˙u paçi u sliem, g˙aliex il-Messija issa wasal fostna. Sena mimlija barka lil kul˙add. Fr. Lonnie Borg mssp

Sant’Agata, Rabat, Malta, Tel: 2145 4503  /  Stella Maris, Ûebbu©, Gozo, Tel: 2155 1159


No 1

Intervista ma’...

Óolqa Bejn il-Óbieb

Fr Karm Debattista mssp Fil-bosta ministeri li g˙andu, huwa responsabbli wkoll miç-ÇAMYouths Fr. Karm, kif u meta beda ÇAMYouths? Kien fis-snin disg˙in, meta gruppi mill-kulle©© tag˙na, SPMC, ˙assew li g˙andhom jibqg˙u jiltaqg˙u u jinbnew flimkien wara l-˙ames snin li jqattg˙u fil-kulle©©. Kull grupp ifforma g˙alih sens ta’ komunità u g˙al ra©unijiet simili, xi gruppi o˙ra ng˙aqdu mag˙hom. Xi brothers minn tag˙na ˙adu f’idejhom dawn il-gruppi u baqg˙u jsegwuhom. BiΩ-Ωmien beda ji©i ffurmat l-istil li bih baqa’ jimxi ÇAMYouths (ÇY) u bil-mod il-mod ˙a s-sura li g˙andu llum: dak li jiffurmaw gruppi li jsiru komunità li tibqa’ tiltaqa’ regolarment u tikber flimkien fl-ispiritwalità, fis-sens ta’ missjoni u fl-g˙aqda. X’inhuma l-g˙anijiet tal-grupp? L-iskop ta’ ÇY hija l-formazzjoni ta’ komunitajiet Insara, mag˙mula minn min jixtieq jikber biex jag˙ti servizz f’kull sfera tal-˙ajja: familja, professjoni, politika, edukazzjoni... u jil˙aq il-bΩonnijiet ta’ dawk li huma anqas mill-o˙rajn. Dan jitlob mixja twila ta’ formazzjoni. G˙alhekk kull komunità hi mitluba takkompanja lillmembri fil-˙ajja tag˙hom huma u jikbru. Il-˙ajja ta’ kull komunità hi kkaratterizzata u tg˙ix fuq tliet prinçipji: ˙biberija, spritiwalità u missjoni. Bi ˙biberija nifhmu komunjoni ta’ m˙abba, minn nies li jirrispettaw lil xulxin u jfittxu l-©id ta’ xulxin. Dan isir billi fil-komunitajiet il-membri jaqsmu dak li jg˙addu

Din inlaqqg is-sena sejrin mill-me ˙ukom ma’ nu mbri t mru minister ag˙na f’divers i i tag˙ho m.

minnu u flimkien ifittxu kif ˙ajjithom issib aktar skop billi jirçievu u jag˙tu. Bi spiritwalità qed nifhmu t-twemmin u l-valuri li l-komunità t˙addan. Dawn huma l-valuri u l-prinçipji fundamentali tal-Van©elju mg˙ixa fil-˙ajja ta’ kuljum. Hekk il-membri jibnu relazzjoni mal-Óallieq fejn fiha jiskopru l-identità u s-sej˙a tan-Nisrani. Din l-ispiritwalità tiΩviluppa mill-kariΩma tal-MSSP u mibnija fuq San Pawl. B’missjoni nifhmu servizz. Ebda komunità ma tikber billi ting˙alaq fiha nfisha imma billi taqsam dak li skopriet ma’ o˙rajn. Komunità tidher effettiva mill-mod kif hi ting˙ata lill-o˙rajn. Dan isir kemm mill-individwi personali, kif ukoll mill-grupp kollu b˙ala komunità. F’dan ir-rigward hemm g˙aΩla fundamentali ma’ min ta˙dem mieg˙u u dan hu fuq l-istess prinçipji li ÌuΩeppi De Piro ta lis-Soçjetà li hu waqqaf: il-fqar u l-aktar fil-bΩonn. Imma din il-missjoni tie˙u aktar sens meta tkun ˙ier©a minn grupp ta’ nies li jiffurmaw komunità li tikber spiritwalment.

ffurmaw il-familji tag˙hom ukoll, u hemm dawk li g˙adhom fil-bidu taΩ-Ωg˙oΩija u fil-bidu ta’ din il-mixja. X’inhuma l-attivitajiet speçjali li tag˙mlu matul is-sena? Is-sena tag˙na timxi ma’ dik skolastika. Nibdew is-sena g˙al Settembru fejn isir ÇAMKamp, live-in tal-gruppi kollha flimkien b’tema partikolari li tiΩviluppa f’dawn it-tlett ijiem li ng˙ixu flimkien. ÇAMKamp hu esperjenza unika tal-ener©ija taΩ-Ωg˙aΩag˙ li jiffurmaw programm li fih l-esperjenza ta’ flimkien issir festa kontinwa. Mument ie˙or importanti hu Jum il-Missjoni. Issir dejjem Ewkaristija u kull sena tittie˙ed tema g˙aliha. Fiha wkoll il-komunità jew komunitajiet ©odda li jkunu ffurmaw matul dik is-sena jag˙mlu l-weg˙diet formali li jing˙aqdu ma’ ÇY u li j˙addnu l-ispirtu tieg˙u. Attivitajiet o˙ra simili jsiru skont il-litur©ija tal-Knisja, allura fil-Milied u fit-tlett ijiem tal-G˙id niççelebraw dan iΩ-Ωmien sabi˙ tal-Knisja flimkien. Óamis ix-Xirka hi l-©urnata li fiha niççelebraw dak li a˙na, g˙ax fit-twaqqif tal-Ewkaristija naraw l-iskop s˙i˙ tal-g˙an tag˙na u l-festa tal-komunjoni tag˙na. Ma’ dan insemmg˙u wkoll li ssir Ewkaristija kull nhar ta’ Sibt g˙aΩ-Ωg˙aΩag˙. Attività o˙ra importanti hi dik li ng˙atat

l-isem ta’ Fusion: ©urnata ta’ formazzjoni spiritwali g˙all-membri kollha. IΩ-Ωg˙aΩag˙ jie˙du ˙sieb li jo˙or©u rivista fuq l-internet kull tliet xhur b’impenn s˙i˙, bl-isem ta’ Kurrenti. Il-formazzjoni tal-membri hi l-akbar ˙idma li ting˙ata ˙afna attenzjoni. Dan isir billi jsiru laqg˙at u seminars g˙all-mexxejja ta’ ÇY li a˙na nsej˙ulhom Guides. Dawn huma maqsuma fi tliet gruppi u jsiru laqg˙at speçifiçi g˙alihom ukoll. B˙ala ˙idma volontarja u missjunarja ÇY jipprepara Ωg˙aΩag˙ biex jag˙mlu esperjenzi diversi fis-sajf. F’dawn l-a˙˙ar snin kull sena tajna s-servizz tag˙na f’Napli u TuneΩ mas-sorijiet ta’ Madre TereΩa, kif ukoll fid-Dar ta’ San ÌuΩepp. Imma barra minn dan ˙afna membri individwali g˙amlu esperjenzi diversi, kemm f’pajjiΩna kif ukoll barra.

Kemm-il darba jiltaqg˙u ? Fl-g˙aΩla ta’ kull komunità individwali, il-membri jsibu l-a˙jar mod u l-frekwenza ta’ kif kull komunità tkun effettiva fil-mixja tag˙ha f’ÇY. Hemm komunitajiet li jiltaqg˙u kull ©img˙a u o˙rajn kull ˙mistax. Hemm differenza bejn komunitajiet li ilhom jiffurmaw ru˙hom flimkien g˙al diversi snin u issa kibru anke fl-età u

Soçjetà Missjunarja tà San Pawl -Sant’Agata, Rabat, Malta, Tel: 2145 4503  /  Stella Maris, Ûebbu©, Gozo, Tel: 2155 1159

 3 A˙na Lilkom 

Ahna Lilkom Jannar 2013  

Ahna Lilkom Jannar 2013

Ahna Lilkom Jannar 2013  

Ahna Lilkom Jannar 2013

Advertisement