Page 1

Ro reglement for ro-afdelingen

i

Munkebo sejl- og roklub

Side 1 af 6


1.

Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter alle bestemmelser, som bestyrelsen måtte træffe angående ordenens opretholdelse.

2.

Bestyrelsen kan udarbejde supplerende informationsmateriale om roning, bådhåndtering og vedligeholdelse som styrmændene/de ansvarlige i hver båd er pligtig til at holde sig orienterede med.

3.

Ethvert nyt medlem skal gennemgå instruktion i bestemte både valgt af en instruktør. De nye medlemmer har ikke adgang til andre både, før de er frigivet af instruktøren. Undtaget herfra er tidligere medlemmer fra andre klubber, der dog må dokumentere deres rettigheder med et flyttebevis fra den tidligere klub. Ingen roer kan frigives uden at kunne dokumentere evnen til at svømme minimum 300 meter, ved en tro-love erklæring og ved prøve i svømmehallen.

4.

Medlemmerne er inddelt i følgende kategorier med deraf følgende rettigheder. i. Passiv ii. Kanin iii. Ordinære roere iv. Styrmænd v. Instruktør vi. Langtursstyrmænd vii. Kaproere viii. Kajak Begynder ix. Kajak Frigivet

5.

Styrmandsrettighederne (og øvrige rettigheder) tildeles af bestyrelsen og rochefen i forening og navne på disse skal opslås ved roprotokollen.

6.

Motionsbåde må kun benyttes med reglementeret mandskab. Kaproningsbåde må kun benyttes efter særlig tilladelse fra rochefen eller dennes stedfortræder.

Side 2 af 6


7.

Sculler må kun benyttes af roere med scullerret. Ønsker en roer at få scullerret, skal roeren gennemgå instruktion og aflægge prøve for en af bestyrelsen udpeget person.

8.

I alle både med flere roere skal der være mindst en med styrmandsrettigheder, det er dennes ansvar at sørge for reglementeret og forsvarlig sejlads, samt håndteringen af båden på land.

9.

Før enhver tur indfører styrmanden, eller den ansvarlige i båden, følgende i roprotokollen: bådens navn, roernes navne, afgangstid, det planlagte mål for turen og forventet tid for hjemkomst. Sidstnævnte berigtiges efter turens afslutning.

10.

Det er styrmanden eller den ansvarlige i båden der har ansvaret for: i. at kontrollere, at det anvendte materiel er i forsvarlig stand, ii. at roerne er kvalificerede til turen, iii. at indføre e.v.t. skader protokollen.

11.

Styrmanden eller den ansvarlige i båden har i øvrigt ansvaret efter søfartsloven.

12.

Efter enhver rotur skal båd og årer spules og tørres af. Vognene som bådene ligger i skal spules. Årer og ror m.m. skal lægges på plads.

13.

Kun det til de enkelte både bestemte materiel, såsom årer, ror, sæder, bundbrædder m.m. må benyttes. Ombytning må ikke finde sted.

14.

Dagligt rofarvand er fastsat til henholdsvis Munkebo-KølstrupKerteminde.

Side 3 af 6


15.

Ved enhver tur udenfor dagligt rofarvand roes der efter D.F.f.R.’s langtursreglement.

16.

En langtur skal forud anmeldes til rochefen og godkendes af bestyrelsen.

17.

I tilfælde af lavvande (broen står på grund) eller stærk blæst er der roforbud.

18.

Ved enhver tur skal der medbringes 1 stk. redningsvest pr. person. Undtaget er roning i outrigger. Udenfor perioden 1/10 til 1/5 må ikke roes i outriggede og scullerbåde uden særlig tilladelse hertil.

19.

Roning efter mørkets frembrud er ikke tilladt.

20.

D.F.f.R.’s vejledning i vinterroning gælder fra standernedtagning til standerhejsning.

21.

Medlemmerne har pligt til at vedligeholde klubbens materiale.

22.

Efter sæsonens afslutning sammentælles hver enkelt roers samlede roede antal km. Herefter kan der tildeles sølv- og guldåre (kun en gang): i. sølvåre- 500km. ii. guldåre- 1000km.

23.

Ved overtrædelse af reglementet kan bestyrelsen idømme karantæne, eksklusion eller lignende.

24.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen fastsætte regler om reservering af både.

Side 4 af 6


For at højne sikkerheden i klubben omkring udlån af vores materiel og for at man ikke skal være i tvivl om den potentielle fare ved kajakroning (specielt i vinterhalvåret), er der udarbejdet nogle simple regler og anbefalinger for lån af klubbens udstyr samt deltagelse i arrangementer.

Frigivelsesregler Kajak 25.

Minimum 50km roning, i klubbens daglige rovand (Skal defineres)

26.

Gennemgået kæntringsøvelse

27.

Udvise grundlæggende kendskab til vind, vejr- og bølge/strømforhold i dagligt rovand.

Ved brug af klubbens kajakker uden ledsagelse af instruktør skal roeren endvidere kunne fremvise gyldigt EPP2 bevis, alternativt kunne vise og beherske pkt. 28-29 på uroligt vand, svarende til vind på 4-8 m/sek 28.

Teknik - Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro - Roteknik: alm. Roteknik, lavt støttetag, styretag, sideforflytning - Tømning af vandfyldt kajak på lavt vand - Svømme med kajak - Selvredning med entring efter kæntring - Kammeratredning, med roeren ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer) - Bugsering af anden kajak

Side 5 af 6


29.

Teori - Kendskab til nedenstående temaer med henblik på tur langs kysten i Danmark. - Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr) - Vejvalg og grundlæggende navigation - Vind og vejr, bølger mm. - Risikomomenter ved havkajakroning. - Førstehjælp og kuldeskader - Færdselsregler på vandet - Søsportens Sikkerhedsråd’s relevante foldere

30.

Lokale regler - Alle som roer i klub kajak, skal bære vest under sejlads, skal være lukket. - Kajakkerne må bruges fra sol op til sol ned. - Ved brug mere end to booking perioder, skal bådudvalget spørges. - Booking af kajak foregår på bookingsiden - Medlemmer af munkebo sejl- og roklub opfordres til at bruge egen vest og spraydæk. - Hvis der konstateres fejl og mangler på kajakkerne skal der gives besked til bådudvalget.

Uddarbejdet 2005

Side 6 af 6

Profile for Claus Asmussen

Ro Reglement MSR  

Ro Reglement MSR

Ro Reglement MSR  

Ro Reglement MSR

Profile for msr2009
Advertisement