Issuu on Google+

“ Asat e amwel i f t e ac hot he r t opr of e s s i onal s uc c e s s ”

Ni c hol sCol l egeCheer l ea di nga ndDa nc e 20142015S pons orBook l et


Wha ti sNi c hol sCol l egeCheer i nga l l a bout ?

I fy ouha v eal otofs c hool s pi r i ta nda r ef eel i ngal i t t l ec ompet i t i v ey ou s houl dc ons i derj oi ni ngt heNi c hol sCol l egec heer l ea di ngt ea m. Dur i ng f oot ba l l s ea s onourt ea mc heer sa ta l lv ehomef oot ba l l ga mes . Wea l s o a t t endt heNCAc heerc a mpev er ys ummer , c ompet ea tl oc a l c ompet i t i ons , a ndgot oDa y t ona , F l or i dai nApr i l t oc ompet ei nana t i ona l c ompet i t i on. T hi sy ea rwewer el uc k yenought ot ea m upwi t ht hea l l s t a rgy mI nt egr i t y i nOx f or dMa . T heownerofI nt er gr i t y , J enT s ouma k a sha st a k ent he c oa c hi ngpos t i t ona ndi sr ea dyt ol ea dourt ea mt os uc c us s . Dur i ngour20122013s ea s onwe: pl a c ed1s ta tt heE a s tCoa s tCl a s s i cCompet i t i on r ec i ev edabi dt oNa t i ona l sbya t t endi ngt t heNCAc heer c a mpa tBos t onUni v er s i t y c ompet eda taNa t i ona l Col l egi a t el ev el c ompet i t i on a l ongs i dema nyot herc ol l eget ea ms

OurMi s s i oni st ogetgi r l st oe x pr es st hems el v esi napos i t i v ewa ywhi l et ea c hi ngt hem t i mema na gementa ndt ea m wor kwhi l edoi ngs omet hi ngt heyl ov e!


Wha ti st heNi c hol sCol l egeDa nc et ea ma l l a bout ?

T heda nc et ea mi sa r s ty ea rpr ogr a ma tNi c hol sCol l egewher es t udent s c a nex pr es st hems el v esa ndj oi nt obec omepa r tofat ea m. Dur i ngt he f oot ba l l s ea s ont heda nc et ea m per f or msa ta l lv ehomega mesa nd pr epa r esf orourr ec i t a l i nt hes pr i ng. Cons i der i ngt her ec i t a l wents owel l t hi sy ea r , i nt hef ut ur ewea r epl a nni ngona ddi ngar ec i t a l f orf a l l s emes t er a swel l . Bot hr ec i t a l swi l l beputoni nf r ontoft hes c hool f orac ul t ur a l c r edi t t os howourf el l owc l a s s ma t eswha twea r ea l l a bout . Asat ea m wes t r i v et owor kt oget hert oa c hi ev egoa l sa ndc r ea t ea pos i t i v ea t mos pher e. I fy ouha v ea ni nt er es ti nda nc i ngt hi si st hec l ub t oj oi n!


Rec entGr a dua t es Ka t i eBet t a no E l i z a bet hDwor k i n Chr i s t i naGr a ha m Ni c ol eCha mpney Ca i t l i nPel oqui n

Admi ni s t r a t i v eAs s i s t a nta tRober tHa l f Di r ec t ora tCi c c oneF a mi l t yF i t nes sCent er Ma na gera tE nt er pr i s eRent ACa r S t a ffa c c ount a nta tAl ex a nderAr ons onF i nni ngCPAF i r m J uni orAc c ount a nta tL a dda wn, I nc .

2012 2012 2012 2013 2013

Howha sc heer l ea di nghel peduss uc c eedi npr of es s i ona l dev el opment , c l a s s es , a ndwor k ? “ T hes k i l l sl ea r neds uc ha sl ea der s hi p, c ompa ni ons hi pwi t ht ea mma t es , a ndt hea bi l i t yt ot a k ec ons t r uc t i v ec r i t i s i mt a ughtmec on denc ea nd t hea bi l i t yt obec omes uc c es f ul i nt hebus i nes swor l d. I c ur r ent l ywor ka s aJ uni orAc c ount a nta tL a dda wn, I nc . Myj obr equi r esmet obea bl et o a da ptt oc ha ngesqui c k l y , c heer i ngha sav er ys i mi l a renv i r oment . Ca i t l i nPel oqui n “ Cheer i ngt hr oughoutc ol l egeha shel pedmes uc c eedi nmyc a r eeri n numer ouswa y s , butmor es pec ic a l l yi tha st a ughtmet het r uev a l ueof t ea m wor ka nddedi c a t i on. I c ur r ent l ywor ka tt heAl ex a nderAr ons on F i nni ngCPAF i r ma saS t a ffAc c ount a nti nt hea udi t i ngdepa r t ment . Wor k i ngi nt hea udi t i ngdepa r t mentr equi r esmet oi nt er a c twi t hma ny peopl eonada i l yba s i s . Cheer i ngha shel pedmedev el opet he c ommunc a t i ons k i l l st ha ta r enes s es a r yf ort hi sj ob. ” Ni c ol eCha mpney “ Bes i dess c hool a ndwor k , c heer l ea di ngwa sa l wa y smynumberone pr i or i t y . Bei ngac a pt i a nont heNi c hol sCol l egec heer i ngt ea m mys eni or y ea rt a ughtmes k i l l st ha ta sabus i nes spr of es s i ona l I ha v ea ppl i edt omy ev er yda yl i f e. I a mc ur r ent l ywor k i nga sa nAdmi ni s t r a t i v eAs s i s t a nta t Rober tHa l f . I us et hel ea der s hi ps k i l l sa ndt ea mwor kt ha tI ha v el ea r ned f r om bei ngac a pt a i na tmyj obev er y da y . Pr of es s i ona l i s mi si mpor t a nt whet heri ti sdea l i ngwi t hac l i ent , c owor k er , orama na ger . -Ka t i eBet t a no


Howha sc heer l ea di nghel pedusa sc ur r ents t udent ss uc c eed i npr of es s i ona l dev el opment , c l a s s es , a ndwor k ? “ Cheer i ngha shel pedmedev el opmyl ea der s hi ps k i l l sa swel l a smyc ommuni c a t i ons k i l l s . Youmus tbeapos i t i v emot i v a t ort o a c hi ev et her es ul t sy ouwa nt , wi t hc heera nds c hool . Asac r i mi na l j us t i c e ma j ora ndac a pt i a noft hec heer l ea r l ea di ngt ea mI t a k eonma ny r es pons i bi l i t i es . Cheer l ea di ngha sma dei tea s i erf ormet or ea c tont he s potf ora nyc r i s i swhet heri tha st odowi t hc l a s swor kormyj oba sa da y c a r et ea c her . ”T a y l orPons2015

“ Cheer i ngha shel pedmebec omeal ea deri nt hec l a s s r oom, i tha s a l s ot a ughtmec ommuni c a t i ons k i l l s , howt ot a k ec ons t r uc t i v ec r i t i s i s m, a nddet er mi na t i on. Dur i ngmyi nt er ns hi pov erwi nt erbr ea ka tt he Pl y mout hCount yCour tHous eI us edt hel i s t eni nga ndl ea der s hi p s k i l l sc heer l ea di ngha st a ughtmei nor derpr es entmy s el fi napr of es s i ona l ma nner . Bydoi ngs oI gotoffer edas ec ondi nt er ns hi pa tt hePl y mout h Count r yCour tHous e. ”Ni c hol eCor wi n2015

“ Cheer l ea di ngha snotonl yt a ughtmev a l ua bl el i f el es s onsl i k e l ea der s hi ps k i l l s , a ndt ea m wor ki tha sa l s ot a ughtmehowt oa ppl y my s el fi nt hec l a s s r oom. I nor dert obeaf ul l t i mes t udenta ndj uggl ea n ex t r a c ur r i c ul a ra c t i v i t yI r ea l l yha v et of oc usont i mema na gement . I ha v e r ea l i z edt ha ti nor dert oc ompl et emywor kont i mea nda t t endev er y pr a c t i c eI ha v et os etas c hedul e. Asapa r tt i meda yc a r et ea c heri nc ha r ge oft ent woy ea rol dsI ha v et ok eept oas ets c hedul ei nor dert omeeta l l oft hei rneeds . ”-E r i k aRot hber g2015


Cur r entT ea m Member s Cheer l ea di ng F r es hmenAs hl eyPene Mor ga nGr ea ney E l i z a bet hGa r gone Na t a l i eS a l c edo Ni c ol eL a Br a k E r i nS heeha n Kr i s t i eS ul l i v a n Ant oi net t eL owr e S ophomor es Pa i geL aa mme T a y l orDegr a y Ra c hel DeMa r c o Cor aL i nc ol n S t a c i eConv er s e S a r a hWa r d Rebec c aS c adi J uni or s E r i k aRot hber g T a y l orPons Ni c hol eCor wi n Ka t i eGor ma n S ha nnonHea f ey

Da nc e

F r es hmenAma ndaHa l ey Ka r i naUs ma nov a L i nds eyBa k er Gi naPet r uz z i S ophomor es T a y l orGi l l es pi e T a y l orS a pi a Ka t i eT upa j Ma ndyRa c i c ot J uni or s Ha nna hMobi l i a S a r a hS t a r t


Da y t onaBea c hF l or i da

Na t i ona l s2013 E v er yy ea rt her ei saNa t i ona l Cheer l ea di nga ndDa nc eCompet i t i onhel d i nDa y t ona , F l or i da . L a s ty ea rdur i ngt he20122013s ea s ont heNi c hol sCheer l ea di ngt ea m c ompet eda tt heNa t i ona l c ompet i t i oni nApr i l . T hi sc ompet i t i oni sna t i ona l l yt el ev i s edonCBSS por t sNet wor k . T her ea r et ea msf r om a l l ov ert hec ount r yt ha ta t t endt hi sc ompet i t i on.


Pr ev i ousS pons or s

S i ngerPot i t eAs s oc i a t esI nc . Chi enT , DuongD. M. D, Key esE l ec t r i c , DeGr a y Cons t r uc t i on, Pa nel es sWi ndowCl ea ni ng, T r ueL a nds c a pi ng, Ma i ns t r eet Renov a t i onsBui l di nga ndRemodel i ng, T hePa r t yPl a nner , L a k ePi z z a , L a w Offic eofAl a nS c ot tHer ma n, YummyChi nes e, Pet e’ sT i r e&Oi l , Kev i n O’ ConnorRema xAc c l a i m, Doc k s i deDonut s , Kev i nT . Ba gna l l , D. D. S , T he T obi nF a mi l yofS c hool , N&JDonut s , Nobs c otS uppl yCo, Mur r a y ’ sT owi ng& E qui pt mentS er v i c es , S out hS or eDr yDoc kMa r i ne, F / VL epr ec ha un, Ci t yof Ha r t f or dMa y or , Al F r es c aRi s t or a nt e, L / GCons ul t a nt s , E s s exS i gn&Pa i nt i ng, Cent r a l Aut o&T r a ns por t , 3DCons ul t i ng, L L CMa na gementS ea r c hI nc , Ma r s h el dYa c htCl ub, Ma r i l y nL eBl a nc , S &FConc r et eCont r a c t or s , Dov er T r uc k i ng, I nc . L opezt heF l or i s t , J ohns on&As s oc i a t esRea l E s t a t e, Rol l i es Va r i et y , T heKel l yF a mi l y , A&CCommuni c a t i onCor p, Da v e&Ma ndy Pel oqui n, S i nni ’ sPub, S heaS k a t i ngRi nk , AVCOL a nds c a pi nga ndI r r i ga t i on, Pr y orI ns ur a nc e, Put na m Vi s i onCent er , Dudl eyPa t r ol menAs s oc i a t i on, S ha desofT a n, T heOpt i c a l Hous e, T heHea f eyF a mi l y . Ma s sMus c l eMa k er , S ha mr oc kPes tCont r ol , Ki l l i ngl yBr ook l y nMi dgetF oot ba l lNichols College Cheerleading and Dance