Page 1

Mini katalog


Hansgrohe. Original. Naπe podjetje obstaja æe veË kot sto let ter je predano tradiciji. V Hansgroheju to pomeni stalen razvoj s teænjo, da smo vedno en korak pred drugimi.

Vse oznake so zelene: Ekologija v Hansgroheju. Naj gre za solarno energiji ali za upravljanje z odpadki, rekuperacijo toplote ali recikliranje vode, Hansgrohe se je mnogo pred drugimi zavezal k pazljivi uporabi resursov, okolju prijazne izdelke in proizvodne procese.


Inovacije v tehnologiji tuπev in meπalnih baterij. Æe od nekdaj smo se strastno lotevali oblikovanja proizvodov izredne trajnosti, ki niso samo izjemno funkcionalni, ampak tudi vir zadovoljstva. Od Selecte, prvega prilagodljivega roËnega tuπa, prve meπalne baterije za kad z zaobljeno roËko do revolucije, ki so jo oznaËili tuπi Raindance, je imel Hansgrohe vedno prefinjen obËutek za inovacije.

Posebnost Hansgroheja. Naπi tuπi in meπalne baterije s πtevilnimi koristnimi funkcijami in detajli omogoËajo, da je njihova vsakdanja uporaba Ëimbolj enostavna in prijetna - z izdelki Hansgrohe lahko zato uæivate mnogo let.

AirPower. VeË zabave pod tuπem zaradi krepilne meπanice zraka in vode.

QuickClean. Enostavno ËiπËenje za popoln curek.

ComfortZone. Z vsemi funkcijami je lahko in enostavno upravljanje.

XXLPerformance. Velike glave tuπev za vrhunsko izkuπnjo tuπiranja.

EcoSmart. Meπalne baterije in tuπi, ki pomenijo prihranek vode in energije.


Stilna priporoËila Hansgroheja. Vaπ okus je edinstven tako kot Vaπa osebnost. Æelimo Vam omogoËiti raziskovanje Vaπega posebnega stila v kopalnici. V ta namen lahko izbirate med tremi celovitimi in zasebnimi stili - Elegance, Style in Classic - da bi zadovoljili svoj individualen okus, æivljenjski slog in da bi v kopalnici ustvarili svoj najljubπi ambient.

Style Prostor za Vas. Vi ste jasen, analitiËen tip. Nimate radi okraskov in dodatkov. Svojo moË Ërpate iz miru in se osredotoËite na osnovno. Vaπ slog je neposreden in minimalistiËen, ki puπËa dovolj prostora tudi za Vas.


Elegance Harmonija nasprotnosti. Strastno pristopate h kreativnim kombinacijam. Radi imate vznemirljive kontraste in sodobno zmes stilov. Æelite ustvariti toplo ozraËje dobrodoπlice, ki odraæa mnogostranskost Vaπe osebnosti.

Classic Vrednost osebnosti. Radi imate klasiËen stil v kulturi, kuhinji in ureditvi doma. Radi ste obdani z lepimi predmeti, ki Vas spominjajo na dragocene trenutke. S svojo intuicijo in osebnostjo ustvarjate harmoniËno vzduπje.


Meπalne baterije Prostor za Vaπ stil


Elegance

Style

Classic

Elegance

Style

Classic

Metris

Talis

Focus

Raindance

Croma 100

Crometta 85

Tuπ, ki je primeren za vsako meπalno baterijo. Vznemirljiv, spodbuden in popolnoma usklajen. Meπalne baterije in tuπi Hansgrohe s temi lastnostmi poudarjajo harmonijo v kopalnici in pod tuπem. Naj gre za linijo Elegance, Style ili Classic - svet stilov Hansgrohe odraæa standarde sodobne kopalnice: popoln spoj oblik in funkcij, ki so v skladu z Vaπim osebnim stilom in okusom.


ELEGANCE


®

Metris E Harmonija za kopalnico. Neæne linije, gladke oblike - linija meπalnih baterij Metris E prava je veza z vodo, elementom, ki prevladuje v kopalnici. Sklad vodnih curkov, ki jih nudi Metris E, vnaπa v Vaπo kopalnico naravno lepoto in eleganco.

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik # 31070, -000

EnoroËna meπalna baterija za bide # 31270, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad nadometna # 31470, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ nadometna # 31670, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad podometna # 31475, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ podometna # 31675, -000

Izlivna cev # 13414, -000


®

Talis E² Enostavnost in harmonija. Talis E² ima Ëudovite skladno zaobljene linije, elegantne robove in sijajne povrπine. Talis E² Vam bo v pomoË pri ustvarjanju elegantne in tople kopalnice, ki odseva dobrodoπlico in odraæa Vaπo osebnost.

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik # 31612, -000 brez odvodnega seta # 31614, -000

EnoroËna meπalna baterija za bide # 31622, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad nadometna # 31642, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ nadometna # 31662, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad podometna # 31645, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ podometna # 31666, -000

Izlivna cev # 13414, -000


Focus E² Sveæina in æivost. Focus E² se igra s kontrastom med mehkimi oblikami in jasnimi geometriËnimi linijami. Focus E² da vedeti, da dober okus ni vedno povezan z denarjem.

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik # 31730, -000 brez odvodnega seta # 31733, -000

EnoroËna meπalna baterija za bide # 31920, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad nadometna # 31940, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ nadometna # 31960, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad podometna # 31945, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ podometna # 31965, -000

Izlivna cev # 13414, -000


STYLE


®

Metris S Jasnost. V svetu, prepolnem ekstravagance, je postala kopalnica oaza miru in obstojnosti, mesto, kjer lahko zastanemo in razmiπljamo. S tanko roËko in geometriËnimi oblikami se Metris v celoti osredotoËi na tisto najnujnejπe.

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik # 31060, -000 brez odvodnega seta # 31068, -000

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik Visoka # 31022, -000

EnoroËna meπalna baterija za bide # 31261, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad nadometna # 31460, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ nadometna # 31660, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad podometna # 31465, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ podometna # 31665, -000

Izlivna cev # 14420, -000


®

Talis S² Kako poudariti stil? Ravne, elegantne linije predstavljajo stil in vrhunsko kakovost, medtem ko je spuπËena izlivna cev dokaz vitalnosti. Talis S² Vam omogoËa stilno urejeno in minimalistiËno kopalnico, ki Vam daje dovolj prostora za izkazovanje svoje osebnosti.

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik # 32040, -000 brez odvodnega seta # 32041, -000

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik z okretno izlivno cevjo in # 32070, -000

EnoroËna meπalna baterija za bide # 32240, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad nadometna # 32440, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ nadometna # 32640, -000

EnoroËna meπalna baterija za kuhinjski umivalnik # 32841, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad podometna # 32475, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ podometna # 32675, -000

Izlivna cev # 13414, -000


®

Focus S Ko razmiπljajo o tem, kje prihraniti, veËina ljudi razmiπlja o zmanjπanju stroπkov. Ko je Hansgrohe dizajniral linijo meπalnih baterij Focus S, je redukcija pomenila odstranjevanje nepotrebnih detajlov. Rezultat: linija meπalnih baterij, ki je Ëista in jasna kot voda, ki jo prinaπa.

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik # 31701, -000

EnoroËna meπalna baterija za bide # 31721, -000

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik z okretno izlivno cevjo in # 31710, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad nadometna # 31742, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ nadometna # 31762, -000

EnoroËna meπalna baterija za kuhinjski umivalnik # 31786, -000

EnoroËna meπalna baterija za kad podometna # 31743, -000

EnoroËna meπalna baterija za tuπ podometna # 31763, -000

Izlivna cev # 13414, -000


CLASSIC


®

Metris Classic Sodoben klasiËen stil. Metris Classic je navdahnjen s klasiËnimi oblikami iz preteklosti, ki jih povezuje s sodobnimi meπalnimi baterijami. RoËka in izlivna cev sta malce zaobljena, medtem ko kromirana povrπina poudarja vrhunsko kakovost meπalne baterije. Videz lahkotnosti in vitalnosti linije Metris Classic prispeva k luksuznemu obËutku.

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik # 31075, -000, -820 brez odvodnega seta # 31077, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik Visoka # 31078, -000, - 820

DvoroËna meπalna baterija za umivalnik (dve luknji) # 31073, -000

EnoroËna meπalna baterija za bide # 31275, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za kad nadometna # 31478, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za tuπ nadometna # 31672, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za kad podometna # 31485, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za tuπ podometna # 31676, -000, -820

Izlivna cev # 13413, -000, -820


®

Talis Classic KlasiËna lepota. Meπalne baterije za umivalnike linije Talis Classic neæno zaobljenih oblik in klasiËnih linij so dostojne svojega imena in v kopalnico vnaπajo klasiËno eleganco. Naj gre za izlivno cev prijetne in elegantne oblike ali pa za prostrano cev z odprtim izlivom - uæivajte v enkratnem ugodju vode in dizajna.

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik # 14111, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za umivalnik Natural # 14127, -000, -820

DvoroËna meπalna baterija za umivalnik (dve luknji) # 14113, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za bide # 14120, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za kad nadometna # 14140, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za tuπ nadometna # 14161, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za kad podometna #14145, -000, -820

EnoroËna meπalna baterija za tuπ podometna # 14165, -000, -820

Izlivna cev # 14148, -000, -820


Termostati

Nadometni in podometni termostati. Termostati Hansgrohe nudijo vse. Visoko inovativna tehnologija ohiπja omogoËa zanesljivo zaπËito pred opeklinami in optimalno kompenzacijo pritiska. Danaπnja sofisticirana tehnologija zahteva vse manj prostora. ZahvaljujoË tehniËnim napredkom so nova ohiπja termostatov uËinkovita, hkrati pa kompaktna in dajejo veË prostora dizajnu. Nadometni termostati

Ecostat® E za tuπ # 13125, -000

Ecostat® E za kad # 13145, -000

Ecostat® S za tuπ # 13235, -000

Ecostat® S za kad # 13245, -000

Ecostat® 1001 SL za tuπ # 13261, -000, -800

Ecostat® 1001 SL za kad # 13241, -000, -800


Nove meπalne baterije Hansgrohe s premerom 38 mm so tanke in prefinjenega videza. Zdaj lahko izberete termostat, ki ustreza Vaπim æeljam in je popolnoma v skladu s sploπnim dizajnom Vaπe kopalnice: Ecostat E iz linije Elegance in Ecostat S iz linije Style.

Podometni termostati.

Ecostat® E # 15710, -000, -090, -880

Ecostat® S # 15711, -000, -880

Ecostat® E s ventilom za zatvaranje in preusmjeravanje # 15720, -000, -090, -880

Ecostat® S s ventilom za zatvaranje in preusmjeravanje # 15721, -000, -880

Ecostat® E Start/Stop # 15740, -000

Ecostat® S Start/Stop # 15740, -800


Tehnologija meπalnih baterij

Neæne linije in pametna tehnologija. Med sproπËujoËo kopeljo ali vroËim tuπiranjem termostati Hansgrohe prepreËujejo nenadne in neprijetne spremembe temperature. Izjemno hitra nastavitev fluktuacije pritiska in temperature varuje pred eventualnimi opeklinami in omogoËa maksimalen uæitek tuπiranja in kopanja. ZahvaljujoË funkciji Ecostop lahko pri tuπiranju prihranite do 50 odstotkov vode.

EcoSmart. VeËji prihranek - veËji uæitek. Meπalne baterije, ki v primerjavi s konvencionalnimi modeli prihranijo do 50 odstotkov vode in zmanjπujejo porabo energije. AirPower. ObËutite blaæenost vode. Z meπanjem vode in zraka nastane mehak in bogat curek.

QuickClean. Funkcija za prepreËevanje vodnega kamna. Enostavno ËiπËenje za popolnoma usmerjen curek.

ComfortZone. VeË uæitka v prostoru. Viπina in smer curka Vam omogoËata udobno pranje rok.


Tehnologija termostata

Vrhunska ergonomija in varno rokovanje. V Hansgroheju se po svojih najboljπih moËeh trudimo, da bi razvili in izdelali meπalne baterije, s katerimi boste lahko dolgo uæivali v svoji kopalnici. Vsi izdelki iz Hansgroheja morajo zadovoljiti najstroæje kriterije kakovosti in kontrole. Poleg tega so naπe proizvode testirali in certificirali πtevilni pristojni mednarodni organi.

ComfortZone. Enostavnejπe upravljanje. Z vsemi funkcijami termostata za kadi in tuπe Hansgrohe lahko upravljate enostavno in lahko. AirPower. ObËutite blaæenost vode. Vsi termostati za kadi Hansgrohe omogoËajo mehak in bogat curek vode zaradi meπanja vode in zraka. QuickClean. Funkcija za prepreËevanje vodnega kamna. Enostavno ËiπËenje termostata za kadi Hansgrohe za popolnoma usmerjen curek.


Tehnologija montiranja

Kaj Vam je najpomembnejπe? Odvisno od Vaπih nagnjen v zvezi z dizajnom, naËinom montiranja in enostavnostjo rokovanja lahko izbirate med πtevilnimi razliËnimi meπalnimi baterijami. Nadometne se montirajo direktno na zid. Tukaj lahko izbirate med manualnimi enoroËnimi meπalnimi baterijami in udobnimi termostatskimi meπalnimi baterijami. V primeru podometne montaæe se telo termostata vgradi v zid.

Enostavnost rokovanja

Nadometna meπalna baterija - za 1 tuπ

Nadometni termostat - za 1 tuπ

Podometni termostat - za 2 tuπa

Moænosti za tuπ

Raindance RoËni tuπ

Raindance Set tuπev

Raindance BoËni tuπi

Raindance Tuπ panel


Glede na to, da sta edina vidna dela roËka za rokovanje in diskretna stenska ploπËica, je doseæen uËinek minimalistiËnega dizajna - kar je znatno poveËalo moænost gibanja. Ne glede na to, za katero druæino tuπev ste se odloËili, ima Hansgrohe reπitev za vse - od enostavne nadometne meπalne baterije do tuπa z elektronskim daljinskim upravljanjem.

Podometni termostat - za 3 tuπa

Raindance Showerpipe

Podometni termostat - za 3 tuπa, elektronski

Raindance Nadglavni tuπ

Raindance Rainfall

RainBrain - elektronski sistem za upravljanje do pet razliËnih tuπev.

Raindance Rainmaker


Tuπi Shower Fun XXL


Raindance® VeËje je enostavno boljπe. Raindance je oznaËil ponovni izum tuπiranja. Ta inovativna tehnologija tuπev je vse popularnejπa. Tako privlaËna je zaradi velike povrπine, s katere se spuπËa pravi slap vode za tuπiranje. Vaπe telo je popolnoma oblito z vodo, pri Ëemer pa ni poveËane porabe vode. Shower Fun XXL - roËni tuπi in nadglavni tuπi s premerom od 100 do 600 mm. Powered by AIR, briljantna tehnologija tuπev Hansgrohe. Voda se obogati z zrakom in spuπËa v obliki mehkih, bogatih kapljic, ki Vaπ tuπ spremenijo v pravi slap. Topli poletni deæ lahko enostavno spremenite v moËan masaæni curek. ZahvaljujoË tehnologiji AIR je voda uËinkoviteje razporejena, kar pomeni, da ta veliki tuπ porablja enako koliËino vode kot konvencionalni modeli. Ustrezen stil za vsakogar. Da bi zadovoljili Vaπ osebni okus, ponujamo Raindance tuπe v treh razliËnih stilih: „E” iz linije Elegance, „S” iz linije Style in „C” iz linije Classic. Vsak izmed teh treh stilnih svetov ima dovrπeno usklajene meπalne baterije in dodatke.

600

100

120

150

180

240

300

350


Tehnologija tuπeva Inovativna tehnologija tuπev Hansgrohe. V Hansgroheju uporabljamo vrhunsko strokovnost naπega raziskovalnega oddelka in izkuπnje, ki so nastajale desetletja. Dan za dnem prouËujemo vodo, kapljico za kapljico, in to poËnemo æe veË kot 100 let. Rezultati so oËitni v inovacijah, kot so AirPower, ki omogoËa tuπiranje z vodo, obogateno z zrakom, uæitek blagega deæja ali moËnega masaænega curka. Druga inovacija je QuickClean: zaradi silikonskih πob lahko eventualni vodni kamen enostavno obriπete - to zagotavlja dolgotrajen uæitek pod tuπem. EcoSmart. VeËji prihranki - veËji uæitek. Tuπi, ki zaradi svoje inovativne tehnologije pomenijo prihranek vode in energije. AirPower. VeË zabave pod tuπem. VeË zabave pod tuπem zaradi krepilne meπanice zraka in vode. QuickClean. Trajna funkcija za prepreËevanje vodnega kamna. Tehnologija, ki je skozi leta dokazala svojo vrednost. ComfortZone. Enostavno rokovanje. Tuπi, ki so enostavni za uporabo in s katerimi je uæitek rokovati. XXLPerformance. Velikost je pomembna. Veliki tuπi za vrhunsko izkuπnjo tuπiranja.

Bogastvo izbora. Classic

Elegance

Style


Tipi curkov

Rain AIR

Balance AIR

Whirl AIR


RoËni tuπi


Bogastvo izbora. Raindance je udejanjanje bogatega nebeπkega tuπiranja pod deæjem, tuπi pa so dostopni v treh razliËnih velikostih - 100, 120 in 150 mm. Nudimo tri razliËna stilna sveta za zadovoljitev Vaπega osebnega okusa. Lahko izbirate med roËnimi tuπi E iz linije Elegance, S iz linije Style ali C iz linije Classic. Z ustrezno cevjo za tuπ lahko uæivate v pravi zabavi pod tuπem.

Elegance

XXL 150

Raindance® E 150 AIR 3jet RoËni tuπ z opcijami Rain AIR, Whirl AIR in Balance AIR # 28518, -000

XXL 120

Raindance® E 120 AIR 3jet RoËni tuπ z opcijami Rain AIR, Whirl AIR in Balance AIR # 28507, -000

XXL 100

Raindance® E 150 AIR 3jet RoËni tuπ z opcijami Rain AIR, Whirl AIR in Balance AIR # 28502, -000

Style

XXL 150

XXL 120

XXL 100

Raindance® S 150 AIR 3jet

® Raindance S 120 AIR 3jet

® Raindance S 150 AIR 3jet

RoËni tuπ z opcijami Rain

RoËni tuπ z opcijami Rain

RoËni tuπ z opcijami Rain

AIR, Whirl AIR in Balance

AIR, Whirl AIR in Balance

AIR, Whirl AIR in Balance

AIR # 28519, -000, -880

AIR # 28514, -000, -880

AIR # 28504, -000, -880

Classic

XXL 100

Raindance® Classic 100 AIR 3jet RoËni tuπ z opcijami Rain AIR, Whirl AIR in Balance AIR # 28548, -000, -880


Inovativni sustavi tuπeva

XXL 150

Set Raindance  Allrounder z roËnim tuπem Raindance E 150 AIR 3jet # 28110, -000

XXL 150

Tuπ panel Raindance  z roËnim tuπem Raindance E 150 AIR 3jet Podometni # 27100, -000

XXL 150

Set Rainbow z roËnim tuπem Raindance S 150 AIR 3jet # 27876, -000

XXL 150

Tuπ panel Raindance  z roËnim tuπem Raindance S 150 AIR 3jet Nadometni # 27005, -000

XXL 240

Raindance Connect Showerpipe   RoËka tuπa 460 mm Ø 240 mm # 27164, -000 RoËka tuπa 350 mm Ø 240 mm # 27421, -000 Raindance Connect Showerpipe® EcoSmart 9.5 l/min. RoËka tuπa 460 mm Ø 180 mm # 27166, -000

XXL 150

Set Raindance S 150 AIR 3jet /Unica‘S 90 cm # 27893, -000 150 cm # 27638, -000 Raindance S 150 AIR 3jet EcoSmart/Unica‘S Set 90 cm # 27658, -000


Setovi tuπeva

XXL 100

Set Raindance® E 100 AIR 3jet Unica®’D 90 cm # 27881, -000 65 cm # 27883, -000 Stenska palica Unica’D

XXL 120

Set Raindance® E 120 AIR 3jet Unica®’D 90 cm # 27885, -000 65 cm # 27887, -000 (ni prikazano)

90 cm # 27930, -000, -090, -880 65 cm # 27933, -000,  -090, -880

XXL 100

Set Raindance®S 100 AIR 3jet Unica®’S Puro 90 cm # 27880, -000 65 cm # 27882, -000

XXL 120

Set Raindance® S 120  AIR 3jet Unica®’S Puro 90 cm # 27884, -000 65 cm # 27886, -000 (na sliki) Stenska palica Unica®’S Puro 90 cm # 28631, -000 65 cm # 28632, -000

XXL 150

Set Raindance® E 150 AIR 3jet Raindance® Unica® 90 cm # 27874, -000 150 cm # 27888, -000 (ni prikazano) Stenska palica Raindance®  Unica 90 cm # 27590, -000

XXL 150

Set Raindance®S 150  AIR 3jet /Raindance® Unica®‘S  90 cm # 27893, -000 150 cm # 27638, -000


Nadglavni tuπi


Vse, kar je dobro, prihaja od zgoraj. Boæanski deæ pod tuπem, ki se Vam zliva direktno na glavo in ramena. Paleta nadglavnih tuπev Raindance AIR ogrne vse Vaπe telo v prijetno toplo vodno ogrinjalo. Naj ste se odloËili za izjemno tanek dizajn S iz linije Style ali zapleteni videz C iz linije Classic -tuπi Hansgrohe, ki Vam omogoËajo ugodje deæja, pretvarjajo vsako tuπiranje v enkratno doæivetje. Dostopni so s premeri od 180 do 300 mm. Raindance AIR Royale, ki je izdelan iz Ëiste kovine, ki je v rokah strokovnjakov dosegla svojo dovrπenost, resniËno omogoËa kraljevski uæitek vode. To je tuπ posebnega razreda - spektakularnega premera 350 mm.

XXL 350

Raindance ®AIR Royale Nadglavni tuπ Ø 350 mm # 28420, -000 vklj. termostat Highflow na bazi iBox universal # 27070, -000

XXL 300

Raindance® AIR 300 mm Nadglavni tuπ z roËko tuπa 383 mm Ø 300 mm # 27493, -000 s prikljuËkom za strop 100 mm krom Ø 300 mm # 27494, -000

XXL 240

Raindance® AIR 240 mm Nadglavni tuπ z roËko tuπa 383 mm Ø 240 mm # 27474, -000 s prikljuËkom za strop 100 mm krom Ø240mm # 27477, -000

XXL 180

Raindance® AIR 180 mm Nadglavni tuπ s prikljuËkom za strop 100 mm krom Ø 180 mm # 27478, -000 z roËko tuπa 383 mm Ø 180 mm # 27468, -000


Izkusite naravno moË vode. Raindance Rainfall Rainfall je poseban doæivljaj u toliko pogleda. Kao prvi horizontalni kiπni panel privlaËi pozornost svojim inovativnim izgledom. Montiran u zid, mlaz vode ima velik domet. Doæivite posve novi ugoaj tuπiranja in uæivajte u prostoru koji Vam omoguÊava slobodno kretanje - sa sva tri tipa mlaza. Nadglavni tuπ promjera 240 mm s funkcijom AIR dopuπta Vam da iskusite bogati mlaz kiπe pod tuπem, funkcija Whirl snaæno Vas masira s nekoliko mlazova dok jedinstveni πiroki mlazovi stvaraju dojam da se nalazite pod raskoπnim slapom.

XXL 350

Raindance® Rainmaker AIR 600 mm vklj. podometni termostat Highflow na bazi iBox universal z razsvetljavo # 28404, -000 brez razsvetljave # 28403, -000 (ni prikazano)

XXL 240 ® Raindance  Rainfall 520 x 280 mm Nadglavni tuπ z opcijami Rain AIR, Whirl in Rainflow # 28411, -000

XXL 600

Raindance® Rainmaker AIR 680x460 mm z razsvetljavo # 28418, -000 brez razsvetljave # 28417, -000 (ni prikazano)


Showerpipes

Cijev za tuπs

Cijev za tuπs Thermostat, EHM, UP


Shower Fun XXL zabava tuπiranja za vsako kopalnico. Glede na to, da se uæitek poveËuje z velikostjo tuπa, je z velikimi nadglavnimi tuπi uveden nov trend v svetu kopalnic. ZahvaljujoË Hansgrohe Showerpipes lahko nadglavne tuπe montirate v vsako kopalnico. To ni bilo nikoli enostavneje: Hansgrohe Showerpipes povezujejo vse zasebne elemente in sicer nadglavni tuπ, roËni tuπ, cev za tuπ in meπalno baterijo v harmoniËen in vizualno privlaËen izdelek, ki se lahko in hitro montira. Hansgrohe Showerpipe zato omogoËajo, da s Shower Fun vsaka kopalnica enostavno postane zabavnejπi prostor.

Raindance® Showerpipe Podometni model Model s termostatom z roËnim tuπem Raindance z 100 AIR 3jet Ø 240 mm # 27145, -000

Raindance® Showerpipe Model s termostatom z roËnim tuπem Raindance z 100 AIR 3jet Ø 240 mm # 27160, -000

Raindance®Showerpipe Model z enoroËno meπalno baterijo z roËnim tuπem Raindance z 100 AIR 3jet Ø 240 mm # 27193, -000


Nadogradnja Vaπe kadi. Novi Raindance Showerpipe za kad omogoËa dodajanje velikega nadglavnega tuπa v Vaπo kad. Za to je potrebno samo nekaj hitrih in enostavnih korakov, s katerimi svoj stari tuπ zamenjate z novim. Odvisno od razporeda v kopalnici lahko Showerpipe montirate na πirπem ali na oæjem delu kadi. RoËka za tuπ je dostopna v dveh razliËnih velikostih, s Ëimer je olajπano idealno pozicioniranje nadglavnega tuπa - za veË zabave v vsaki kadi s Shower Fun XXL.

Raindance®Showerpipe za kad Model s termostatom z roËnim tuπem Raindance z 100 AIR 3jet Ø 240 mm # 27147, -000

Raindance®Showerpipe Connect s paliËastim roËnim tuπem 2jets Ø 240 mm # 27164, -000


Croma 100


Naπ tuπ. Croma 100. Veliki in lepi - takπni bi morali biti danaπnji tuπi. Croma 100 ponuja πe veË kot to. VeËje dimenzije - velika glava tuπa s premerom 100 mm omogoËa bogat slap, ki Vas obliva. VeË funkcionalnosti - izbirate lahko med razliËnimi modeli curkov za svoj tip tuπiranja. VeË dizajna - s svojim jasnim zunaj Ëasovnim videzom se popolnoma ujema z vsako kopalnico. Novi model: Croma Classic 100 - je idealno usklajen z meπalnimi baterijami iz linije Talis Classic.

Croma®100 Multi RoËni tuπ s curkom Rain, Mono in Massage # 28536, -000

Croma®100 Vario RoËni tuπ z prilagodljivim curkom vario # 28535, -000

Croma®Classic 100 Multi RoËni tuπ s curkom Rain, Mono in Massage # 28539, -000, -820

Croma®160 Nadglavni tuπ s curkom Rain # 27450, -000 RoËka tuπa # 27412, -000

Croma®100 Multi Nadglavni tuπ s curkom Normal, Mono in Massage # 27443, -000

Croma®Classic 100 Multi Nadglavni tuπ s curkom Normal, Mono- in Massage # 27440, -000, -820

Croma®100 Multi / Unica’C Set 90 cm # 27774, -000 65 cm # 27775, -000

Croma®100 Vario / Unica’C Set 90 cm # 27771, -000 65 cm # 27772, -000

Croma®Classic 100 / Unica Classic Set 90 cm # 27768, -000 65 cm # 27769, -000


Slap iz viπine - vse veË ljudi si æeli doæiveti ta naraven uæitek tuπiranja. S sistemom tuπev, kot je Unica Reno Lift, se roËni tuπ Croma 100 v trenutku spremeni v veliki nadglavni tuπ, medtem ko Vas tanki elegantni tuπ s panela Croma 100 razvaja s krepilnimi boËnimi tuπi. Croma 100 Showerpipe omogoËa veË zabave s Shower Fun XXL: s termostatom in velikim nadglavnim tuπem je dokaz blagostanja in prefinjenega dizajna. S svojim sveæim in prefinjenim videzom se ujema z vsako kopalnico.

Croma®100 Showerpipe Model s termostatom # 27169, -000

Croma®100 Showerpipe EnoroËni model # 27154, -000

Croma®100 Showerpipe Reno # 27105, -000

Tuπ panel Croma®100 z enoroËno meπalno baterijo # 27139, -000


Crometta 85


Crometta 85. Izkuπnja tuπiranja visoke kakovosti. Nova Crometta 85 ima vse, kar mora imeti dober tuπ: vrhunske funkcije, atraktivne modele curkov in neobhodno kakovost, ki jo lahko priËakujete samo od originalnega tuπa Hansgrohe. Stenska palica Unica’ Crometta je po obliki in funkciji usklajena s Crometta 85, ki skupaj omogoËata neomejen uæitek tuπiranja. ZahvaljujoË svojemu diskretnemu dizajnu so proizvodi za tuπe Crometta 85 popolnoma v skladu z vsako kopalnico ter so idealna reπitev pri renoviranju kopalnic ali javnih prostorov. Dovrπeno jih dopolnjuje linija meπalnih baterij Focus.

Crometta 85 Multi RoËni tuπ z normalnim, mehkim in masaænim curkom # 28563, -000

®

Crometta®85 Vario RoËni tuπ z normalnim in masaænim curkom # 28562, -000

Crometta®85 Green RoËni tuπ, ki predstavlja prihranek vode Normalen curek 6 l/min # 28561, -000

Crometta®85 Multi / Unica®’Crometta®Set 90 cm # 27766, -000 65 cm # 27767, -000

Crometta®85 Vario / Unica®’Crometta®Set 90 cm # 27762, -000 65 cm # 27763, -000

Crometta®85 Green 1jet/ Unica®’Crometta®Set 6 l/min 90 cm # 27651, -000 65 cm # 27652, -000


Tehnologija za manjπo porabo vode. ZahvaljujoË tehnologiji EcoSmart lahko uporabite manj vode ob istoËasnem uæitku tuπiranja. Sofisticirano limitiranje pretoka, posebne πobe in dodajanje zraka vpliva na zmanjπanje porabe vode do 60 odstotkov. Tako prihranite vodo, hkrati pa tudi energijo, saj je potrebno segreti manj vode. V vseh meπalnih baterijah Hansgrohe EcoSmart meπa vodo z zrakom, kar prispeva k manjπi porabi vode (tudi do 50 odstotkov oziroma do maksimalnih 7,2 l/min).


Raindance®S 150 AIR 3jet EcoSmart 9.5 l/min RoËni tuπ z opcijami Rain AIR, Whirl AIR in Balance AIR # 28550, -000

XXL 240

Croma®100 Multi EcoSmart 9.5 l/min RoËni tuπ s curkom Rain, Mono in Massage # 28538, -000

Crometta®85 Green RoËni tuπ za manjπo porabo vode Normalen curek 6 l/min # 28561, -000

XXL 160 ®

Raindance AIR EcoSmart 9.5 l/min. Nadglavni tuπ z roËko tuπa 383 mm Ø 240 mm # 27461, -000

XXL 180

Raindance® Showerpipe EcoSmart 9.5 l/min Model s termostatom in roËnim tuπem Raindance S 100 AIR 3jet # 27165, -000

Croma® 160 EcoSmart 9.5 l/min. s curkom Rain # 28450, -000

XXL 160

Croma®100 Showerpipe EcoSmart 9.5 l/min Model s termostatom z roËnim tuπem Croma 100 AIR 3jet # 27159, -000

Crometta®85 Green Nadglavni tuπ z manjπo porabo vode z normalnim curkom 6 l/min # 28423, -000

XXL 180

Crometta®85 Green 1jet/ Unica®‘ Crometta®Set 90 cm # 27651, -000 65 cm # 27652, -000


iBox 速 universal

osnovni set iBox universal # 01800180


Hansgrohe iBox universal -zdaj πe veË moænosti. Kompatibilna z vsemi linijami meπalnih baterij Axor in Hansgrohe. Zadnja verzija iBox universala je opremljena s prilagodljivim prstanom za veËjo fleksibilnost. Zdaj je πe veË moænosti za Vaπo kopalnico: Raindance Rainfall in Raindance Showerpipe se montirata z uporabo iBox universal. Uæivajte v luksuzu podometnega montiranja: veË prostora za gibanje tako v kadi kot tudi pod tuπem ter moænost odlaganja izbora meπalne baterije vse do zadnje faze montiranja. ZakljuËne sete izberite po svojem osebnem okusu: Elegance, Style ali Classic - zagotovo boste naπli ustrezne meπalne baterije . Izkusite prednosti te revolucije v podometni varianti montiranja.

Kombinacije za iBox® universal Raindance Rainfall

mobilni iControl

iControl

EnoroËna meπalna baterija za kad Raindance Showerpipe za podometno montiranje

Termostat Ecostat S

Termostat Ecostat S z vgrajenim zapiralnim ventilom

Termostat Ecostat S Start/Stop

Tuπ panel Raindance

Mini%20katalog%20 %20armature%20hansgrohe  

http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/files/default/gradbeni-center/katalogi/mini%20katalog%20-%20armature%20hansgrohe.pdf

Mini%20katalog%20 %20armature%20hansgrohe  

http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/files/default/gradbeni-center/katalogi/mini%20katalog%20-%20armature%20hansgrohe.pdf

Advertisement