Page 1

M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.: 04 505 03 00, fax: 04 519 13 72 MIZARSTVO, Industrijska ul. 13, 4226 Žiri, Slovenija, tel.: 04 505 02 00, fax: 04 510 44 55

Povzetek postopka oddaje vloge za nepovratna sredstva Eko sklada (24SUB-OB14) (zamenjava stavbnega pohištva- namen E) 1. Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.1.2003. 2. Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo Uw ≤1,2 W/m2K. 3. Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže. 4. Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100€/m2, za največ 30m2 okenskih površin. 5. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 125€/m2, za največ 30m2 okenskih površin – za območja s povečanim onesnaženim zrakom.

Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del, v nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do subvencije. 1. Pred pričetkom del (pred zamenjavo oken) je potrebno na Eko sklad poslati: -

-

Izpolnjeno vlogo 24SUB-OB14 (namen E), ki jo najdete na spletni strani M SORE www.m-sora.si, ali na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali pa nas pokličite na tel. 04/50 50 220 in vlogo vam bomo poslali po pošti. Originalen, veljaven predračun, ki mora biti ožigosan in podpisan s strani proizvajalca. Na predračunu mora biti navedeno število oken, dimenzije ter tipi oken in način vgradnje (RAL montaža). Slike oken, ki bodo v naložbi zamenjana (na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu). Na eni sliki mora biti vidna hišna številka.

2. Po zaključku naložbe je potrebno na Eko sklad poslati: -

Originalni račun (ožigosan in podpisan) Slike zamenjanih oken (na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu)

-

Slike ustrezno pripravljenih okenskih odprtin (ustrezna obdelava špalet pred vgradnjo oken). Slike posnete med vgradnjo stavbnega pohištva tako, da je razvidna montaža po smernicah RAL (vsi trije sloji).

-

-

Potrdila o plačilu celotnega računa Izjavo o zaključku naložbe

www.m-sora.si / mizarstvo@m-sora.si

reg. št. vložka 1/08358/00 pri Okrožnem sodišču Kranj; matična št. 2235102, osnovni kapital: 134.640.000,00 SIT; identifikacijska št. : SI55289070

Kratka%20navodila%20izpolnjevanja%20vloge%202014  

http://www.m-sora.si/si/files/default/novice/eko%20sklad%202014/kratka%20navodila%20izpolnjevanja%20vloge%202014.pdf

Advertisement