Page 1

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EC DECLARATION OF CONFORMITY

M SORA d.d. Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija

Proizvajalec (ime, naslov) Manufacturer (name, address)

Industrijska ulica 13, 4226 Žiri, Slovenija

Kraj proizvodnje (naslov) Place of manufacturer (address)

s polno odgovornostjo izjavlja, da We declare under our sole responsibility that

proizvod (tip, model) product (type, model)

Drsno nagibna stena

partija, tip, serija, serijska številka

tip NATURA

lot, batch, serial number

ustreza zahtevam naslednjih predpisov:

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list

is in conformity with the provisions of the following regulations

Directive 89/106/EGS

in izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:

SIST EN 14531–1:2006

RS, št.52/00)

and complies with the requirements of the following standards

Prvo preskušanje je izvedel sledeči pristojni organ: The ITT tests were made by notified body

Ift Rosenheim, Theodor Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland (št. 11233288/68_PF3_N_thw_K_2)

Kraj in datum:

Ime in priimek, funkcija:

Podpis pooblaščene osebe:

Place and date:

Name, surname, position:

Signature of authorized person:

Ţiri, 1.6.2011

Barbara Šubic, Vodja projektov


M SORA d.d. Trg svobode 2 4226 Ţiri Slovenija 10 EN 14351-1:2006

Drsno nagibna stena tip NATURA, z nagibnim in/ali pomičnim odpiranjem

Okno namenjeno za vgradnjo v privatne in javne zgradbe

Odpornost proti obremenitvam z vetrom

Razred C2/B3

(SIST EN 12210)

Vodotesnost (SIST EN 12208) Toplotna prehodnost stekla

Razred 7A

1,1

(SIST EN 673) 2 [W/m K]

Toplotna prehodnost okna

1,3

(SIST EN 10077-1) 2 [W/m K]

Zvočna izoliranost

24(-1;-2)

(SIST EN 14351-1) Rw (C; Ctr) dB

Prepustnost zraka (SIST EN 12207)

Razred 4

ES-izjava,%20CE_Natura_Drsno%20nagibna%20stena  

http://msora2012.enyo.av-studio.net/si/files/default/attachments/windows/Declaration%20of%20Conformity/si/ES-izjava,%20CE_Natura_Drsno%20nag...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you