Page 1

IZJAVA O LASTNOSTIH DOP-MS-9.1 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: enokrilno okno 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode: tip UDOBJE+ 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo: vgradnja v privatne in javne zgradbe 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca: M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija 5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: sistem 3 6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja standard 14351-1:2006 je testiranje izvedel: inštitut IFT Rosenheim v okviru sistema 3 in izdal poročilo o preskusih 7. Navedena lastnost: Bistvene značilnosti Odpornost proti obremenitvam z vetrom Neprepustnost za vodo Prepustnost zraka Mehanska trajnost Odpornost proti navpični obremenitvi Odpornost proti statični torzijski obremenitvi

Razred C2/B3 8A 4 2 1 4

Harmonizirane tehnične specifikacije EN 12210 EN12208 EN 12207 EN 12400 EN13115 EN 13115

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1. in 2., so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu M SORE d.d.: Žiri, 1.7.2013

dr. Aleš Ugovšek, Vodja projektov

Dop udobjeplus enokrilno%20okno  
Dop udobjeplus enokrilno%20okno  

http://www.m-sora.si/si/files/default/projekti%20in%20certifikati/Izjave%20o%20lastnostih%202013/udobje/DOP_UDOBJEplus_Enokrilno%20okno.pdf

Advertisement