Page 1

IZJAVA O LASTNOSTIH DOP-MS-7.2 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: dvokrilno okno brez pokončnika 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode: tip UDOBJE 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo: vgradnja v privatne in javne zgradbe 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca: M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija 5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: sistem 3 6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja standard 14351-1:2006 je testiranje izvedel: inštitut IFT Rosenheim v okviru sistema 3 in izdal poročilo o preskusih 7. Navedena lastnost: Bistvene značilnosti Odpornost proti obremenitvam z vetrom Vodotesnost Prepustnost zraka Toplotna prehodnost stekla Toplotna prehodnost okna

Lastnost

Harmonizirane tehnične specifikacije

Razred C2/B3

EN 12210

Razred 7A

EN 12208

Razred 4

EN 12207

2

EN 673

2

EN 10077-1

1,1 W/m K 1,3 W/m K

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1. in 2., so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu M SORE d.d.: Žiri, 1.7.2013

dr. Aleš Ugovšek, Vodja projektov

Dop udobje dvokrilno%20okno%20brez%20pokon%c4%8dnika  

http://www.m-sora.si/si/files/default/attachments/windows/Declaration%20of%20Conformity/Izjave%20o%20lastnostih%202013/DOP_UDOBJE_Dvokrilno%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you