Page 1

ära

växel

ära /æːra/ (noun) cześć, honor, zaszczyt: härmed har jag äran att… niniejszym mam zaszczyt…; berömmelse chwała: till hans ära na jego cześć; (verb transitive) czcić, szanować; (adjective) ärade szanowany: ärade kollega! szanowny kolego! glitter /glitːer/ (noun) blask; daggens lśnienie; vattenytans migotanie; julgrans świecidelko, błyskotka, cacko: glittrande ögon świecące się oczy; (verb intransitive) błyszczeć, połyskiwać: julgran glitter med

olika färger choinka świeci się różnymi kolorami hög /ˈhøː.g/ (noun) en hög stos, kupa, sterta: samla på hög zbierać, gromadzić ta ett exempel ur högen przytoczyć dowolny przykład hela högen jak jeden mąż; (adjective) wysoki: det är hög tid najwyższy czas; głośny, gromki; naćpany kalla /'ka,la/ (verb transitive) benämna nazywać: kalla ngn för lögnare nazywać kogoś kłamcą kalla saken vid dess rätta man nazywać rzeczy po imieniu; till ett ämbete powoływać: plikten kallas obowiązek wzywa

kallas till ordningen przywołać do porządku lätt /lɛtː/ (adjective) allmän lekki; ej svår łatwy; enkel prosty; (idiom): känna sig lätt om hjärtat czuć się lekko na sercu;: lätt som en plätt lekki jak piórko; (verb transitive) odciążac, ulżyć, uśmierzać, łagodzić; (idiom):

lätta sig hjärta zrzucić ciężar z serca omständighet /omstændɪgˈhet/ (noun) okoliczność; fall wypadek; händelse wydarzenie; villkor warunek;:

rätta sig efter omständigheterna przystosować się do warunków pod żadnym warunkiem under inga omständigheter plats /plaʦ/ (noun) miejsce: det vore på sin plats om… byłoby na miejscu, gdyby…; ort miejscowość; sittplats miejsce siedzące; i tävling lokata; utrymme przestrzeń; anställning stanowisko, posada; (verb intransitive) pasować: hon platsar inte hos oss ona nie pasuje do naszego towarzystwa; (idiom): sätta ngn

på plats utrzeć komuś nosa sinne /sinːe/ (noun) zmysł; (idiom): vara vid sina sinnens fulla bruk być przy zdrowych zmysłach; duch, umysł, usposobienie; ha ngt ont i sinnet knuć coś złego; (proverb): lägga ngt på sinnet wziąć sobie coś do

serca slag /slɑːg/ (noun) sort rodzaj, gatunek, typ: ett slags swojego rodzaju; uderzenie, cios, klaps: med ett slag za jednym zamachem; udar, porażenie: du skrämmer slag på mig! śmiertelnie żeś mnie przestraszył! växel /væːxel/ (noun) bank weksel; växelpengar drobne pieniądze: jag har ingen växel på mig nie mam przy sobie drobnych; växel tillbaka reszta: kan ni ge växel tillbaka på en tia? może mi pan wydać resztę z 10 [koron]?; på bil bieg: köra på tvåans jechać na dwójce; (idiom): dra växlar på framtiden dzielić skórę na

niedźwiedziu

Słownik szwedzko-polski  

Słownik zawierający 10 haseł w języku szwedzkim. Wybrałam słowa, które są dosyć proste w wymowie oraz takie, które mają wiele znaczeń, bądź...