Page 1

hÝb° tXct¼â¿ udJ\º³


DÉS·w 1 !¿° ttfdoI³

2

2 Nºdw]c¾ SnuKn±

5

3 IÉen%I³

8

4 teÉw, teÉw

9

5 DuZynKw u]nb eko

12

6 Nod !Xob te/®lI³

16

6.1

]pSoI»nb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

6.2

~nao®hm Sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

6.3

ao$oIm ]nbhw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

6.4

eognZnZI»SmWo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

7 õ±JÙn\n±QoI³

19

1


A[ynbw 1

!¿° ttfdoI³ "½uc, \oºjntc¹oêw Hç eoecaloàuen ? ¤botSbnbo \½tS adbnj KZy¿o² Hç !Xob ttfdo ISè"Spå¾m . ¤ ttfdobo² c¾n;I³ F?Xob c1 !ÒIº³ enbo%enÌÉ ainõnKyw F\o%¾nbo. !ÒIº;tS u]ç ]l¼o½nefyaoÈ; r×I±¿n·;tS u]cm Rn° u]ndphm u$g\o² te®"So ]lÆIboÈ. AeotSe® ]lbn¿ IncyaotÈÁnü t]nHP\nõo5nbw . uiUot IC InüuÄn³ tNÇn¿ !Êw "So hÅXo»m, huÐnghuaXw uPdo² u]nIntaè uXnÁouÃn!au^ . AXoco·t½. !Xob ttfdotb%lo»nWuÈn \ų ]lÆÁXm. 5ÓX ttfdo% Nod eoufgºtjnt·Æ¾m . AXm Nod±·q ]oSo%w, Nod±·q ]oSo·oÈ. AH ]ÕhncbntWè ]lÆÁeçt¾¹o², AXot\ In¼oc·nbnbo IçHÁe箾m . IeoI³·qan^ua AtX?Xo&â; ]7oXîn±·qan^ua AH a\ôodn=IÆ>. KZyw u]ntdbnWm AtX?XtÃâÁtX¹oêw ]Zyw u]ntdbnWm AXot h|õnew. AXo² D]aÆw Du/¸Æw A^ƾnboco%w. AH ®?e° eocnaNo.abanWm . ¨ucn en%an^w ASºob enNIº³, Xpe¾oÆtS FÕo° X\o® u]n!ÁHu]ntd, AXo²·rSo u]n!ÁH InWnw. Nod enNIº³, [pcna° In»o·j¼ hoªhanPh\ynhotbuÃntd, XdIpknbo Iºo\o²·qÁH InWnw. Nod NoÈl·eoI;tS 5hwKºjoêw, Nod ]^ºjotd udJ\—(]7oXînçtS t\Êo«jo I¾o½m) udJ\ºjoêw ¤ ttfdo 5Xy¸tÃSnc¾m . hÝbÁm ¤ KZyw I¾o½m AXou\nSm Hç u5aw eèu]nbo. AXot an¿cyw A^ƾm . °èZoehw cn^o Dlt·nkoà [ao»Xot ^danbo ¤ !Xob cpXobo² hÝb° !tl D]\ynhº³ F?Xoboå¾m . ¤ ekobo² ejtc ISèu]nboåÉ Yç·înçtS “tde² ” F¿p½otȹoêw, AXot Hç “u]n·m ” InWo%en° an^tant· hn¤fyw CeÍt¾Ám, AeXncoI F?Xo¿cn° eoNnco%Á BujnSm, eoåu]nIntX F?Hen° tt5eÊnbo Au]¸o%è. HÁnat¿ D]\ynhw ttZet¿%lo»nWm . Cºt\ HS©è: — “ttZew . h»oZn\Àh|è]w . AJ7w. A\Ðw. foueniw. h|ÒyÓ. NH!Ã. aÌgy° HÁot\ —Hcntj—Bcn[o%è¾m . Btc? ttZe¿ot\. FÐoÁm ? Ae±·q uetl ]WotbnèaoÈn¼o½m. !½o»n¿°, YjoI°, !2±u·n½m enWe°, ®\ohoÃn² IÅpgW±, ttõce°—Ceçw ttZeº³ XtÁ. ]u¸ Aeçw ttZe=w!!!–\¸^º;w NÞÌw–Iv®hod±ançw tNb±anÌw–\ocpf|cînçw h±Zn± —(ue¾; Rn° ]lÆÁoÈ; Atȹo²¿tÁ Au¥iw hÝbt u\tc IncWaoÈntX ]coõeo»oco%è .) 2


A[ynbw 1. !¿° ttfdoI³

3

ttZew õ2oepNoÆtS h®¼anWm ; uan¸nloÆtS !IbnWm , D]\og²Ãndotd teBbnWm , ueZnÐyaZy¿ot dicobnWm , tPw_o¾ÊnWm , ac®coºbnWm , !Xoce½anWm. ” CXot\ÃÊo \oº³ FÑ eoNnco%è? CXot YWKWº³ \oº³ a\ôoç¿o ‘u\nå ’ tNÇWw . Nod enNIº³, HtcnÊ enu·nâ"So , IXo\teSou]ntd , Kwõpcanbo ®kºo Aehn\o%ÁH I1uen? ae NodXm , uInkÃSIw u]ntd, A±ªeocnaºujnâ"So t]n½ot¿lo%ÁXm uIåuen? CXotd D]aI³ Hç ainIeo·ÈntX F?Hen° IkoÆuan? CeotS KZyta?Xp½nWm ainIeotbÁ Ùn\w hÄnZo·n° u]n!ÁXm . ¼¸ou»njo° ! F\otbnç]\ynh®¾m, IeoXtbÃÊo. AHw Hçeo[w ]nôn·n=ÁXnWm . “Hç t]n°epWƾm . Hç h|nXÔy®cjoƾm . Hç U_m³lpUm in±uÅnWob®¾m . Hç u]ndphm eohoê¾m. FÐnWXm ? IeoX. Bç ]lÆè? Rn°. AXo²·rSo \o±\jo%ÁuXn? h|nXÔya¿ , B\À[nc , haX|w , hvõn^w , uhnU, tdat\Um , AacuInfw, ]ÕXÔw , u_n_odo!cnWw . CtXnÁnWm ¨aotb h|±\an%ÁXm . CXm eS%w"± cnPcnPe±Å cnPneoÁoÈn¿Hw, D>co\m DÉHan!è. CXotȹo² \¸^w 5Info%IboÈ ; Cd}+oIm ttdÊm IKIboÈ; uanu½n±In± $n±½n=IboÈ; Rnt\?HIboÈ ; ]^n[o]± h|pIco%IboÈ; \oº³ enbo%IboÈ . IeoX ! in! +! IeoX !! ” IeoXtbÃÊo HÁÐctancloem enb\·n±·m CXo²\oè Io½obuÈn. AXnWm ¤ ttfdoÆtS YWw . enbo»n² ]otÁ B eogbt¿%lo»m B±·qw Hç hwfb=w D¾n=IboÈ. anbn¿ No^º;wtIn¾m !doenê ]oSo® IoS%Á \oº;tS hnioXyZnhu\nSm hab®ÉuÃn³ CtXnt· Hè enbo®u\n·o Hç “A5puhgy° ” F?Hen° ]lbWw . F\o Rn° HçZnicWw tInâ%ÁXm XdIpknbm \o²%Á cpXo·nWm . ¤ ucnKw A[oI=w 5nhwKoIîntcbnWm _n[o®InüÁXm ; NoduÃn³ CXm habw u]ncn¿ Nod ]^udJIîn±·qw ]oSo®InWnc¾m . CXm HçXcw enXuKnwobntWÁm ]lÆÁeç¾m. InSn»ol IB° tteZyce±I;tS Aõo5nbw Alo¼o½oÈ . uNnZo·Ww . ¤ ttfdoboêw Rn° NodtX?Xoboå¾m . CuÃnkt¿ Xoct¼â/ItjÃÊo Hç uenå]oSobt uen½±anucnâÉ 5hwKanWm Xntk uN±·qÁXm : “aiXoIuj, ainînuc, F\o·lobnw, \oºjo² A[oIu]çw CeotS eè \o²·qÁXm \oº³·q ae bntXnèw tNåen\oÈn¿HtIn¾ntWÁm . AXm uI½m ®gobçXm \oº³ . B±t·¹oêw tInâ·nw uen½m . BudnNo® ueWw ]u¸, D]ubnKo%en° B A[oIncw . Rn° ]lÆè , \oº³ uen½m cnP[p ]nXnjcnPneoè tInâ·WtaÁm . AXnWm Hç an±\w , \î%É . ]lbnuan FuÁnSm tt[cyhuaXw \oº³ Aºt\ tNåtaÁm ? ” CXm aXo . Xj±» eçè. ¤ !Xob h±·ôot Du¥fw u^nkmhm (f2o, _dw , ¥·m, Iç¿m) BWm. “Rn° bntXnç hwfb=aoÈntX F?Hw ” FÁm ]kb hºZnbw; “F?Hw Rn\oÈntX bntXnç hwfbw ” FÁm !Xob cpXo. enÒe¿o² , \o±Åecanbo BudnNo%IbntW¹o², c¾nau¿Xo\m BZyu¿Xot\·n³ !lt»nç _dw PnÒobouÈ? ¤ IncWw tIn¾nWm \½tS 5nhwKoIîn± ¤ cpXotb Aedw_o»oco%ÁXm . adbnjõng Ç\oe±hoÊoÆtS c¸W¿o° Ipko² , \n³·q\n³ Aõo?ªo5n]o® eçèt¾ÁXo\m CXod[oIw FtÐnç “FeoU°hn ”Wm


A[ynbw 1. !¿° ttfdoI³

4

\oº³·m ue¾Xm ? ¤ ttfdobo² Nod ]7oXîn± eoZyn±QoI³·m UouSe tNÓtInâ¿ u\nåI³ Rn° I¾oå¾m . CXotÂtbnt· ^dw bntXnèalobntX B ]»Ãneº³—\½tS eoZyn±QoI³(FÐnWm \oº³t·nç Noco? )—AtXnt· ]To® efan%w . ?uaW Ae± epâIjoêw ¤ hwõngWcpXo 5NcoÃo%w . AuÃnknWm chw. ]otÁ uI³·nw Nod hwõngWºjoºt\ . “aIu\ , ecn° Äjo²\oÁm Xnaho»XoÁm C^b[oIw IncWtaÐm \p? ” “A±n , õngbo² ac]So Rn° ¤ ]l¼n² a\ôodn%w Fºt\ \oº³ ? ” CtXnt· A\|bo»m A±Qw I1]oSo%uÄnuk·m aIÁm Iou½¾Xm Io½o·ko¼oå¾nboco%w .


A[ynbw 2

Nºdw]c¾ SnuKn± Uob± h± , \oº;tS hnioXyudJIt\ÃÊo (]ud IncWº³tIn1w) F\o% ]u¾ \È Aõo5nbaoÈ . Iko¼ d·¿o² B aÌgy° F?Xob SnuKn±IeotbÃÊoÆÉ D]\ynhw RnÌw enbo®. F\o% ]oSo»o½oÈ. Au¥i¿oÁm çNo»Xm Au¥i¿oÁm ]lbnta¹o², F\o·m çNo·n¿Xm F\o%w ]là"uS? \oºtjÈnw "So HçõnKK uN±Ám FtÁ HÊÍ \o±¿o SnuKn± IeoX uIaantWè enZo%IbntW¹o², ®JZn¸oWyw eoNnco»m, NodZo·o² Xcu·tSnèaotÈÁm RnÌw ]u¸, hÅXou»·nw . ]u¸, B hnioXyZnh° ]l¼Xm GXnbnêw Ieoàu]nbo. C^tbnèw ]lbn\oÈ. Rº;tS Nºdw]c¾bo² Hç Ieoƾm . enh\nIeobnWm. eªoÆw ]To/w CtÈÁ±Qw. Au¥i¿ot u]ç Rn° ]lÆIboÈ. ]lbn¼n²¿tÁ AeInfoI;¾n!w. Au¥it¿ Rn° tecw “ao$± ” Fè eojo·nw. “ao$± ” Fè ]l¼n² A_ªanbo. IeoXtb?HÁ Hç Uh° an$±antc hÝb° u\co½loÆw. “FÐo\nWm, ui, \ÅtjÃÊo»Xm? ” FÁm Aetcnt· uNnZo%w. hÝbÁm Aºt\ ]Êo%Á h|õne®u¾n, ui? AH u]nIt½. ¤ ao$tcÃÊo NodH ]lbt½ (ao$± ®go¼nêw fco ) . Cu¥iw SnuKn± 5Ùn\·nc\nWm. “CXnuWn ¤f|cn, SnuKn± 5Ùn\w? FÁn² SnuKn± 5Ùn\t¿ tInâº<cÅ XtÁ In·t½! ” FÁm FtÁt·n¾m BZyanbo ]lbo»Xm ¤ [pÀ¿ot IeoXbnWm. “Nºdw]c¾ SnuKn± ” FÁnWm Cu¥i¿ot\ Cu¥i¿ot uÝioXînçw SnuKnlot eoucn[oI;w eojo®eçÁXm. Hç Zoehw cneotd Au¥iw ]nl/lK Ibloeè Xnt\?Xob Hç IeoXÆtS ]I±Ãm Ft ttIefw Xè . IeoXÆm XdenNItanèw D¾nboçÁoÈ. SnuKnlo\m Xd%loÃm CÈu]nêw! (Au¥iw uI³·¾!) “FÑ eogbt¿ÃÊobnWm \oº;tS IeoX? ” Fè Rn° uNnZo®. B eoZ|n° Hç SnuKn±»oco Noco®. “eogbuan? eogbtanèaoÈ. AtXnt· ¨³Umu^g\nWm. eogbw! SnuKnloÁm eogb®u¾n? ” Rn° AloÆIboÈ. hXyanboåw AloÆIboÈ. AHtIn¾m Æ2oenZoItjuÃntd, Dt¾èw CtÈèw Rn° ]l¼oÈ. “u\Xou\Xo ” Rn° ]kb 5Ùn\¿oêÉ Hç Nocoubnâ"So Xdbn½o . B Nºdw]c¾ SnuKn± AeotSboçè 5ÓX IeoX ®?e° FtÁt·n¾m enboÃo®. ®?e°! “Ft ubnKw! ” FuÁn±¿q Rn° ]coX]o®. (Cºt\ FtÐÈnw IwÃnâI³ ¤ «çºob PpeoXInd¿m \oº;tS hÝb° AÌõeo® Ikoà

5


A[ynbw 2. Nºdw]c¾ SnuKn±

6

FÁm \oºjlo¼n², hÝb° Noco%ÁXot\%lo»m \oº³ AWXtÃâw . IC\pcnWm hÝbÁm A[oIw ubnPotÃÁm \oº³ ]lÆw . A·Y u]nIt½ . AH al%en\nWuÈn Rn° [ao%ÁXm . ) ttd° tt_ ttd\nbo Rn\H ®?e° enbo®Xp±¿uÃn³ , \½tS ao$± AXm BZyw®X² Dlt· enbo%en° FuÁnSnefytÃå . AH enbo® uI³·qen° Au¥i¿oÁm Hç chw uXnÁpå¾nboco·Ww . Bç I1! hÝb° F?HÁH"So enbo®uI³·qÁ NodcouÈ ? “õoÁçNo±io udnIx. ” F\o·ntW¹o² , CtXnt· F\otbnç 5nefyw Ft ®Äo²\oÁm Btc¹oêw enbo%taÁm õpgWotÃâ¿obn² Rn° u]ndpôot\ eojo®eçKw . Atȹo² Fôm . ]o. ho. G . ·ntc (aÌgy° ±KPnXobo²týXuÈ?–Un±eo° u\n%I.) Nºdw]c¾ SnuKnlot #Xo Dlt· enbo%en° [ao»uÃnknWm Hç eªo®å u\co½Xm. Rn° BZyw AXm (!Xob 5Ùn\·n±·m t]ç¿m Cwanb ) #£Kn[na½o² enbo® u\n·o ; uNçÁoÈ . FtÐ?Xobnêw eÕoÃn½n!taè uI½oçÁXo\n² , B a½o² Hç enb\ \S¿o; \p©ÁoÈ. IojoÃnå ]coufn[o®; B=ÁoÈ . !l¿oÃnt½âK. ..... !l¿oÃn½ot L½ta¿obuÃnuk%w uIn]wtIn1 IC Idºob [pÀ¿m Ft IÇo²\oè ISdnõ X½oÃlo»oco%è. F\o·m hId=w ]coinhanWm ; Ae±B± an^aÈ, he±Bçw IeoXtb?Xo \ÁnbouÃn!ÁXo² Rn° A¼bÆÉe\nWm; FtÁuÃntd [o·ncoÆw A[oI5hwKoÆw Nºdw]c¾bodoÈ ; FtÁnt· B ainIeo FtÁ fInco®. ASo tIn1u]ntbè eoNnco® Rn° c1 «eSm £tc enºo Aa±Ám XSeotÁnçºo\oè . (Ft ¤f|cn! SnuKnlo\m Cºt\ uZ|gy®t¾¹o² B fnÐo\ouIX\¿otd !½oI³ ejçIboÈ .) Hâ·w Au¥iw XtÁ IeoX enbo®. tejo»ÃnSot AçjÃnâu]ntdÆÉ eÈn¿ Hç cpXobodnWm Au¥iw enbo»Xm . ¤ cpXoÆm “KZy]Zy ”taÁnüu]nêw u]cm . SnuKn± Aºt\bnüu]nêw F?HI . Au¥i¿ot IeoXI;tS Cwupi X±ÃaIjnWm KZy¿oêÉtXÁnWm Rn° uI½oåÉXm . ]u¸ , Nºdw]c¾ SnuKnlot uZ|gyt¿ õbÁm AH ]l¼oÈ. GXnbnêw 5ÓX KZy]Zyt¿ \oº;tStbÈnw AÌenZu¿nâ"So Rn° Xntk uN±·qè. XdenNIaotÈÁm BudnNo·uW! t]t½Ám XS¼m epkçXm!

“Ft ¨au\ , Ft eoj% tIåu]nbo. in! FÐnWoXm ? CtXÐnWm ? Hç 5Infw ! BcoXot\ CeotS tIn1eè? ¨au\ , Rn° tNcXocobnbo Na¼m Hç tNlob akeoÈot\ !Sbnbo ]oSo»m \¸^º;tS CSbo² Hç Zo\nÐhÕncw tNÓtInÉt½ubn? uXnWo·ncn , \p FeotSbnWm H?·otÁXocnbo u]n!ÁXm? Rn° \otÂ"tS ect½ubn ? Ft ®lobo² eoj·oÈn¿Xm \p AloÆIbotÈuÁn? Fcoubco·m D/u]ncn¿HtIn¾m Rn° XdbW anÊoe® ; FÁoåw tXnSobotd !cº° u]nboÈuÈn ! ! in, tejo»w ! tejo»w ! tejo»w !! ” F\oÆw ejtcƾm . ]u¸ AH ®?e° F?Hen° \oº³ FuÁnSm BÇn]o·çXm. “focho an doJ, an doJ, an doJ ! ” F\o·m eÈntXtbnt· uXnèè. Hç


A[ynbw 2. Nºdw]c¾ SnuKn±

7

tNc\ncº "So t]t½èÉ Befy¿oÁm ¤ Nºdw]c¾bo² IoåIboÈ. AXoÁm Dkë± õPnlo² u]nIWw. AHtIn¾nWm Rn° CeotS \o±¿qÁXm . IeoX \oº;w enbo®euÈn. \oº³·m FÐm ]oBn·nWm a\ôodnbXm ? u\ç ]l¼n² aXo! uXnWo·nc° Iv®ho² 5hoUÂnWm ; uXnWo Iv®hodnWm ; H?·m t]nHP\nõo5nbanWm; FtÁnèw eynJyn\o%en° [aou·¾. B eoZytbnt· F\o%w !ultb Alobnw . ]otÁtbnç uNnZyw: ¤ eoj·ot Incyw XtÁ Fâ%I . \Å;tS eoj% tIåu]nbn² \ÅtjÐnü tNåI? !ke·o² u]nbo uXnWo·nct\ eojo%IbnuWn? AuXn , “FÁn² C\o Cè cn^o ]WoÆtaâu·¾ ” Fè IçXo , Iuhd \p·o F?uÁÊm ao¾ntX IoSèl©Iubn? ¤ SnuKn±}]Ùn\·n±·m FÑ]Êo ? Cetc Fºt\ \Án%w ? Hâ·w uIôm \oº;tS BcytteZyt Aât· FKtaÁnWm uXnèÁXm . F\o·m ]¾m Hç NoÈl IeoXÆtS Cj·®¾nboçè . ejtc Idfdnbot½n设nboçÁoÈ . eb\nS° ]\ou]ntd CSÍ eçw, eÁu]ntd u]n!w ; !l® Zoehu¿Æm enbo² Hç IbmÃq _n·o\o²·qw. C^ub D>. B »Ju·â anÊobXm ¤ SnuKn± 5Ùn\·nc\nWm .


A[ynbw 3

IÉen%I³ “Hdy¦PhanÐcNH±õqPw ” FÁ en·ot A±Qw ]lÆen°, Xoc·nbo FeotStb¹oêw u]n!Á hab¿m, \oºtj \oc¿ouî² XSà\o±¿o Hcn³ Befytýn² \oº³ FÐnWm ]lÆI ? eo¤hiî\naºjo² HÁnboco%taÁm ]lÆw. AuÈ? FÁn² AXm fcobÈ . CXm IW% ]nT!ÒIºjo² InWtÃâÁ Hç en·nWm. ¤ en% “ulnw_hm ” FÁ Cwupi en·ot Kp±enWanüu]nêw! FÐo\nWm, tSIm$m_q% \o±ÅnXn·uj, \oº³ !½oItj Cºu\ u¼nio%ÁXm? “ulnw_hm ” Fè XtÁ ]ToÃo»n² FÐnWm Xcu·Sm? AXm ]coNbaoÈn¿ !Xob en·nWm. fco , \oº;tS “Hdy¦PhanÐcNH±õqPw ” ]kb en·nuWn? AXot A±Qw uI³·qÁ an^bo² a\ôodn!èu¾n? AXoÁm eÈ A±Q=®u¾n? “CZw NH±_n*Ianb è]w ®Zn «ç·pâI tSIm$qInuc! ” FÁm Rº³ \oºujnSm Aõy±Qo®tInÉt½ubn? Hdy¦PhanÐcNH±õqPw u]nêw! Hdy¦P aBn¹½bnWm! u¼nioI³!

8


A[ynbw 4

teÉw , teÉw CÁm ]l¼XÈ Ae± \ntj ]lÆI FÁm hÝb° Iko¼ d·¿o² Btc%lo»nboçè ]l¼Xm? ¨, fco! ]nLnXy KuegIîntcÃÊo. CeçtS ¤ t]t½èÉ Aõo5nbw anʲ tIn¾m udnI¿o² FtÐÈnw XIcncI;¾n!è! hÝbÁm Hco·² ]Êob A]ISw uI³·uWn? ]lbnw . \nêtInÈw ®ÄnWm . I±·SIanhw. XoÇXo ¨±ÅboÈ. ]u¸ Hç f\obnGbntWuÁn±Åƾm . hÝbt PpeoX¿otd hId A\owhwõeº;w D¾nbXm f\obnGIjodnWm. hÝb° P\o»H XtÁ f\obnGbnWm . uaÃSo f\obnG cn^o hÝb° (atÊnèw enbo%en° InWn¿Xo\n²) Hç Cwupgm tteZyanhoI enbo%Ibnboçè . AXo² edob ]cp¸n_oçZº;w Ùn\º;tant·ÆÉ Hç X\o teÉ·nc° uUn+±—KuegI°—“teÉ ”t¿%lo»m Hç]\ynhw F?Xpå¾nboçè. teÉtaè ]l¼n² teÉw XtÁ. en½± . “[nXnenZv Nau»nçZIw . ” hÝb° _*[ªubnâ"So B D]\ynhw enbo® . FtÐÈnw hwKXoIjnWm \½tS teÉ·nc° teÉt¿ÃÊo D]\yho»Xm ! AHetc h|+¿o²uÃnêw BudnNo·n¿ F^ eoecº³! Hcn;tS BÆôm Abn³ Iko%Á ]»teÉt¿bnWm B[bo%ÁtXèw , A\²Ãanb teÉw!SotIn¾m A+nÆõ "So AIÊntaèw Au¥iw ejtc Æ2oI;w IW%I;tant· InWo® Ùn]o®. Hâ·w Au¥iw ]l¼XneoXm : “teÉw C^ !So·ntaÁoÈ. hZn teÉw !So%en° hn[o%Á B³ Aºt\ tNuǾXnWm. ¤botS tXu· Auaco·botd 146 ebõ 5nbw tNÁ Hç aÌgyu\nSm Abn;tS Zp±LPpeoX¿ot IncWtatÐÁm Hç ]^louÃn±½± uNnZo»uÃn³, Abn³ ]l¼Xm cnÃI² CSeoSntX ]»teÉw !So%Á Xt fpdanWm FÁnboçè . teÉw ufn[\tb ?atÃâKè, c2¿otd A?%Itj \p·w tNåè; fcpc¿o² ISÁ eog]Zn±ªºtj ¢±_dºjn%è; Dl·t¿ ?atÃâKè; Xdu»nlot\ XüÃo%è ; ucna"]ºtj I?Io ?¿obn%è. AHtIn¾m õbaoÈntX IkoÆuÁSu¿njw ]»teÉw !So%I : BucnKy¿oud%w Zp±LnÆôoud%w DÉ cnPan±\w AXnWm ! ” A©uÁ, hÝb° CXm enbo»Xm \nêtInÈw ®ÄnuW! AÁm hÝbÁm ÖpIujÆw KuegIînucÆw _* eof|nhanboçè . ¤ D]\ynhw enbo® anhoI uaf/lK e»uXnâ"So \½tS uUn+± hnboÃot “hPg° ” AÌhco%en° hÝb° Xp±»tÃâ¿o . ]ouÊ Zoehw ®X² udnI¿otd aoI» teÉw!Sobînco² Hcnjn!en° hÝb° Dl®. !l® Iko¼uÃn³, “FÐoè ]ouÊ Zoehan%è? CuÃn³¿tÁ HSºo&uS ? ‘Iõhy fp~w ’ FÁuÈ? ¤ NoIoe% eÈ tNd=®u¾n ? IoWcw tXn½oÆw IbcaÈntX ueul eÈ Hç·=w CXoè tNuǾHu¾n ? B tXu· Auaco··nct\uÃntd 146 tInÈw Ppeo»oçÁm udnI¿ot 9


A[ynbw 4. teÉw, teÉw

10

_*an\=w, Aâ¿ AeInfoI;tS fn]=w Huc hab¿m hÄnZo%ÁXm NoÈl·ncyanuWn? ” FtÁnt· hÝb° BudnNo®HSºo . AÁm cn^oXtÁ NoIoe Bcwõo%enÌw \oLbo®. GIuZfw Hç ]l tIn=Á Hç ]n^¿o² \oltb teÉ=w Hç unõw hÝb° ¨±U± tNÓ . cn^o ]KaWo·m NoIoeÆw HSºo . Aè cn^oƾnb AÌõeºtjnèw Rn° eoÒco%IboÈ. Dlºp½otÈèan^w «ç·oÃlu¼·nw. !d±»bnbuÃn³ “146 tInÈw Ppeo»o½otȹo² FÐnWm? ” Fè"So F\o·m uXnÁo . ]u¸ Rn° eo½oÈ. ]ouÊ Zoehw an^ Hè «ç%Ian^w tNÓ . ]ouÊt¿ tInÈan!uÄnuk%w, hn[ncW aow\w HÁnw XpbXoetc ak t]ÇnXoçÁn² eÊn¿ ]nl/lt¿ IoWÊot ASo¿½m ap\anh¿o²¿tÁ tejo% I1HSºo. AXot\%lo® ep½oêÉe± ]coinhanbo ¨ucnè ]lÆenÌw HSºo . CXodoS% hÝbt eIbnbo teÉ¿ot YWKWºtj 5fwho®tIn1É udJ\º;w õngWº;w A\e[o Iko¼oçè. Fèan^aÈ, !Êynæ± ueZnÐohanPw u]ntdÆw, tNc!Á¿m õêwtXnS² hwLt¿uÃntdÆw, Nºdw]c¾bo² Hç “teÉw!SoôanPw ” Ùn]oXanbo¿pçIÆw tNÓ. hÝb\nboçè AXot Ùn]IÌw, Aªy¸Ìw, u\Xn=w. ?uaW AXo² AwKº³ e±ªo®. (udnI¿o² GH Ioc·\nWm ]oÐn©en° B;Itj Io½n¿Xm?) teÉw uZi¿o\m BucnKyt¿ an^aÈ, BZneo\m IªoubÆw 5Zn\w tNåtaÁm hÝb° ANoucW I1]oSo® . AuXnâ"So Rº;tS teÉw!SoôanP¿oè aX]canb Hç Onb eèuN±Áq. hÝb° Hç !ucnioX\nbo, Xd ®7\w tNÓ. IngnbeÖw [co®. “hn¿ Pd5hnZm ” FÁm Hç !Xob u]çw h|pIco®. Nod fogyîn± _*an\nXoucIw tIn¾m hÝbt\%lo»m “Nºdw]c¾h|nao ” Fèan^w ]lÆw. teÉw!SoôanP¿ot u]çw t]çaÆw IB]¸¿otd \odn=u]ntd, ak·ndt¿ PduZngw u]ntd, GÊ¿otd teÉw u]ntd, ?LoI¿otd aàu]ntd, Bdot ueâI³ u]ntd, ejçIÆw, !wotÃâIÆw, ]c%IÆw tNÓ. hÝb°—AYen, hn¿ Pd5hnZm—NoIoeÆw HSºo. A\e[ou]± aco®. ]ÕainubnKº;w uIhcoubnK=w HKuN±Á PnXIºujnâ"Sob Nod± Ppeo®. AeçtS IÇo² \oÁm hÝb° h±½o^o·eI³ F?Xoenºo, A»SoÃo®, fogyîntct·n1 eoXcWw tNÇo®. teÉw!SoôanP¿oÌ \KcwuXncw fnJÆw, D]fnJI;w, 5e±¿IhwLº;w D¾nbo. hanPweIbnbo “\bKnln ” FtÁncowupiencoIÆw, “PduZeX ” FÁ u]co² Hç adbnj anhoIÆw 5hoªpIco·tÃå. FeotStbnç en±goIubnK®u¾n , AeotS hn¿ Pd5hnZot eIbnbo Hç ]»teÉ5hwK=w Hko®"Sn¿XntWÁ \odbnbo. Rº³·m FXocnjoI;w D¾nInXoçÁoÈ. (udnI¿o² GH \È Ùn]\¿o\nWm FXocnjoIjoÈn¿Xm?) ad_nlotd “Á_odo Sp B| ”In± Rº;tS 5Ùn\t¿ 5Xoug[o®; Xao³\n½otd “Noco«]m]ocaWob «enao NInbw In]m]p Iod]m! ”In± Rºtj FXo±¿q; I=gn/In± Rºtj fInco®; ln%gn/udd·n± Rºtj ASo%en° e½w"½o; _odn¿oaZyttdh°hqIn± RºtjÃÊo u]ndphm ¼5u¾nSm ®JZneo² BednXo ]là. ISÃ, I±Ár², _Ènco, B\À!cw ®Xdnb PoÈIjotd PdZv±õo¸yw Rº;tS 5Ùn\w uiHenbo e±ªo»oco%è FÁ IncW¿ouî² Nod± a¼nhm Iv®hodo² RºtjÃÊo uNnZyº³ uNnZoÃo®. Rº³ uhneobelgybo² \oè h|Incyanbo ]Ww eçKt¾è InWo® Nod± Ke±užoud% enulndIjb®. Hç u]ndphm C°tà+± Hç Zoehw hn¿ Pd5hnZot B[a¿o² Hç"½w I®u$_o³anucnâ"So F¿o, Rº;tS encoIÆuSÆw anhoIÆuSÆw eoÊko»dnentX t]nSo!c1IoS%Á ]Ðpcnboc¿o²Nod|n\w ]kb d·º³ tI½otbâÃo® “\oº³·q InWo®Xcnw! ” FÁ A±Q¿o² Rºtj Hç u\n½=w u\n·o u$g\oud% Xoco®.


A[ynbw 4. teÉw, teÉw

11

]u¸ CtXnt·t·n¾m Rº;tS 5Ùn\¿oÌ f2o "SobuXÆ>. hn¿ Pd5hnZot h|Ðw u]co² hanPw ^t¾Á eynuP\ 25 ,000 I. u_¹odnbo! FÈncnPyºjoêw "So Nºdw]c¾h|nao·m Bboc·W·nbo fogyînç¾nbo·koà. h|naot·Xocnbo Hc¸cwu]nêw ao1Áet Xd ASo®t]njo%en° XÇnlnb Hç Zp±LInb\nb teÉw!Sobt\¹oêw CÈn¿ uZfuan, !rnauan uIcj¿o² CÈntXbnbo . ]K an\nÕol \ol%en° aXobnb teÉw h|naoÆw fogyînçw"So !So®Xp±¿q. ¤ habt¿nt· hÝbt a\ôn¸o FÑtNåIbnboçè Fè \oº³ uNnZo%w. hÝbt a\ôn¸o·m Hç !ê·=®¾nboçÁoÈ . Hç edob uUn+±—u]tcâ¿ Hç KuegI°—X\o teÉbnb Hç hnÝm —A\e[o ]cp¸I³ ]nônboåÉ Hç tIu¹a°—Au¥iauÈ ]»teÉw cn=w ]Iêw , Knd® IW·nbo DÉoud% tNêKÁXm; BucnKy¿oÌw Zp±LnÆôoÌw ejtc ]ÊobXntWè ]l¼Xm? B ÙoXo% hn¿ Pd5hnZm Btc u]So·Ww ? Aºt\ tInÈw °è Ikoà. Noºanhw. f\obnG XtÁ . ¤ udJ\ncwõ¿o² ]lbtý tteZyanhoIÆtS Hç d·w"So hÝbt ttIbotd¿ou»±Áq. AXoêw teÉt¿ÃÊo Hç D]\ynh®¾m . F?Xob B³ C¿eWÆw edob Hç uUn+± XtÁ ; u]tcâ¿ Hç KuegI° XtÁ ; X\o teÉbnb Hç hnÝm XtÁ; A\e[o ]cp¸I³ ]nônb Hç Kwõpc° XtÁ ; ]u¸ , AZyt¿ BjÈ. Au¥i¿ot D]\ynhw Cºt\ Aehn\o®: “uatd?Xob Æ2oIjo²\oèw , IW%Ijo²\oèw , ]cyue¸Wºjo²\oèw tXjoÆÁXm , aÌgy±·q¾n!Á hId ucnKº;w AaoXanb teÉw!SotIn¾m D¾nbo¿pçÁebntWÁnWm . Iwo® Ppeo%en\nefyanb teÉw an^ua !So·n>. teÉw Bincch¿ot I½o!l»m AXot u]ngIf2o CÈnXn·o¿p±·qè . AXohnc=w ¨·n\=w AaoXanb Pd]n\¿ot A\ow^dºjnWm . AH c2¿ouÂÆw I½o !lÍè . CXo\otS eSu· BWo·botd 148 ebônb Hç InÃoco?ªu\nSm ]^louÃn±½±an± Abn;tS Zp±LPpeoX¿ot IncWw Au\|go»uÃn³ Abn³ ]l¼Xm, ‘Rn° Zo\w5Xo Hç DÉwIÇotdnH©Á teÉw an^ua !So·nc>. AHtIn¾nWm Rn° Cºt\ BÃphmuÝn½w DW·ta¿påw Ppeo»oco%ÁXm ’ FÁnboçè. ” Fºot\bnWm , Aº¿înuc , tIn»Åanuc, ¤ KuegIîntc CXoèufgw \ų eof|ho%I ? Ae± ]lÆÁH eof|ho%Á ]Xoem hÝb° \o±¿o·j¼oco%è. hn¿ Pd5hnZm CuÃn³ icoIYtIn1an^w Indu¸]w tNåIbnWm. Cºt\ÆÉ udnI¿o² Fºt\ Ikoà"âw ? B u_¹oêÉ NoÈl·nfm AeotS¿tÁ DÉH õnKyw !


A[ynbw 5

DuZynKw u]nb eko Rn° Hç hwÙn\¿otd Hç aÔoÆtS tt5eÊm ho?½lobnboçè . aÔotb X²·ndw \®·m £¹otlïo Fè eojo·nw. (Au¥i¿ot hn¸n² u]cm uetlbnWm ; ]u¸, AXm ]lbn° ]nSoÈuÈn) aÔo ¦ÄXm ebôm Iko¼ Hç ainZp±LInb\nboçè . XSo» uZiw , Ic¿ \olw , «IÃm OnbÆÉ ICI³ , ]Áoucnau¿nâ"Sob tNeoI³ , Câºob t\Êo, uaÃotd tXu· BWo·u]ntdÆÉ °·m , \nSI·nucnâ ISwenºo te®tI½obXntWè uXnÁo%Á õb¹c apf , InÃocoÆtS «1I³ , BIÃntS, “Au·ndw I1u]nbndHaXo «SdtÃn½Ìw tR½oep?w . ” Rn\nIt½ _o .G . ]cp¸ ]nônb Hç h|XÔNoÐIÌanboçè. B apfte» "uÕnd·c GS¿o² A»t tt5eÊm ho?½lobnbo IbÊw Io½o ]Xo\ÖZoehw IkoÆÁXoÌ ®ÄnWm Rn° ClºouÃnuI¾oeÁXm. Ke±tÅ1uZynK=w RnÌw XÅoêÉ AIndoIanb ¤ ue±]nSoÌ uiHenbo¿p±Á hwKXobo² !Ê·nc° Rnu\n aÔoubn Fè Xp±»tÃâu¿¾H enb\·ncnWm . Rn° !Xob uPndobo² 5uefo» Zoehw aÔo% Io½ob °è \oueZ\]^º³·m ac]So AbuÆ1Á õncw B uñ° FtÁ G²Ão®. ejtc #Xy\owubnâw ¤f|ceoNncu¿nâw "So aÔo XÁ BÇItj Aüu]nêw tXÊo·ntX Rn° AeÆm B=wu]ntd ac]SoI;w Ab®. ¤ ac]SoI³ Io½obe± ]¿m Zoeh¿o\I¿m Aetbnt· aÔo%XtÁ aS·obbÍIbnü¾nbXm . tlïoKnç AtXnt· enbo® ; FtÁ eojo·n° fo]nbotb Ab®; Rn° tNè. aÔo uIn]wtIn¾m eolÍè . ICI³ «eÁ u£n½oºmu]ñu]ntd Bboco&è. Ft ¤f|cn! C^ uZ|gyw Rn° Hç aÔo%w AaÔo%w eè I¾o½oÈ . ¤ ebôoÁI¿m I¾o½oÈ . tlïo FtÁ fInco®; Rn° tlïoubÆw fInco®. ( BZyw fInco%Á BjuÈ , hn±, BudnNou·¾Xm? ) Au¥iw uaf/l¿m ]¿m 5nefyw CSo®. Rn° t]t½èÉ Buef¿o² HcoSo CSo»Xm uafÆtS "±¿ uInWodnbouÃnbo. AXm I¾oå"So B ain]n]oÍ Noco eÁoÈ. ]otÁÆw Rº³ ejtc u\cw iÌanÌw õpauh\Ìw tNÒHu]ntd ]càcw fInco®. Hâ·w aÔo Ft ac]SoItjÈnw «ç½o Ft ®Ju¿tÆlo¼m, FtÁ Uoêoôm tNÒoco%è Fè ]là. B ISdnõ«ç³ !\ot¼â¿m ]¿m !Xocb2oubnSm (Horse Power) "So Auºnåw Flo¼Xoèufgw Rn° !lu¿Æm NnSo BZyw I¾ çnw e¾obo² IblouÃn=IÆw tNÓ. CXnWm IY . F\o lo·n±UqI³ "So Hè ]coufn[o® \oº³ eo[o ]làtIn=eo°. Ft ac]SoI³ AeÆtS Nco^ºujnâ"So Rn° uInSXo ®ÄntI ha±Ão%è . Inå!jw Xnë·ot GÊ=w Inâ]oSo» °dbo² ‘u]?an°tNÉ ’ FtÁnç !rna®¾m . ]u¸ , AeotSÆÉ \oenhoI³ ®?e° aÔoÆtS I¸o·ncnWu^ (C12


A[ynbw 5. DuZynKw u]nb eko

13

tXnt· Bcloà?). u]?an°tNÉbo² Hç X]ndnÃpôm Ùn]o® Io½WtaÁm Au]¸o®tIn1É Aeoât¿ ]vcînçtS icPobnboçè BZyu¿Xm. ¤ icPo·m, B 5uZf¿m Hç X]ndnÃpôot Befyw ejtcbotÈèw, eoZynõynh5NcWw, han[n\]co]nd\w, ®XdnbebodnWm Aeoât¿ \oenhoI³ A[oIw a\ôoçu¿¾tXèw, A·ncy¿o² Ke±tžm Aetc hinbo%ÁXntWèw aew Æ2oÆ2anÆw ¤wnÐu¿nâ"SoÆw eoeco»m Hç ac]So AbuÆWtaÁm aÔo FtÁnSm I²Ão»oçè. ¤ I+\5Incw ejtc ejtc BudnNo»m Rn° XÇnln·o Ab» ac]So CXnboçè : “u]?an°tNÉ·nçtS X]ndnÃpôm icPoÍÉ ac]So:— \oº;tS icPo Io½o . C^ eªoJ\yXÆw [o·nc=w \ol¼ Hç icPo ¤ BÃpôo² CHetc eÁo½oÈ. eªo \oº³·oÈ; dÃÆw CÈntX u]nbuÈn, FÁnWm Ft eyh\w. \oº³·m CeotS Hç X]ndnÃpôm ueWw CuÈ? FÐo\nüu]nêw AeotS Hç X]ndnÃpôm ? GXm ®?ªnÐ\nWm u]?an°tNÉÍ I¿bÆn° u]n!ÁXm? Ab»n²¿tÁ B F?K enboÃn°an^w A¸cÇn\w AeotS F^u]±·q¾m? B 5uZfK"So ISèu]nuI¾oeçÁ C°grl°hm IecI³·m BcnWm D¿cenZo¿uatÊâ%I? X]ndnÃpôm! \oº³·q uetltbnèw ueu¾ ? Hç Hl®J=w \oba\o±ÅnWhõÆw ttiu·nSXoÆw "Sobnbnudn? \oº³·eotS ue1ÁXm HtcnÁnÐcw Pboêw aPouÏeuInSXoÆw u]ndphm u$gÌw Hç FdotaÂlo À;anWm. X]ndnÃpôot u]± C\ouado² ao¾çXm . ” CXnWm Rn\b» ac]So. CXo² FÐnWm ui, Hç tXÊm? ¤ ac]So uiHenbo Aâ¿ Xoct¼â/Ind¿m tlïoKnçte u]?an°tNÉÆtS ]Ô1 aboeoÌÉotdeotStb¹oêw I1u]ntb¹o² teSote®IjÆtaè u]?an°tNÉbo²\oè Nod enulndI³IrSo aÔo% Io½obu^. tNÉ·nçtS uXn\yenh¿oÌ Rn\nuWn D¿cenZo ? AeotS Hç X]ndnÃpôot BefyIXbotÈÁm CXoêw Æ2oÆ2anÆw ¤wnÐu¿nâ"SoÆw CuÃnkt¿ tt5eeho?t½lo F?Xt½! Aºot\buÈ aoâ% u\nu·¾Xm? AXºot\. c¾nat¿ icPo Hç PdeoXcW]ªXo \SÃo²eçKen° !ul ]Ww ISw uNnZo®tIn1É Dkë± ®\ohoÃndoÊoÆtS ]couZeoXanboçè. Xoct¼â/uXncw Dkë± ®\ohoÃndoÊobo²\oè CçÎc uenåI³ tlUobnbo tlïoKnçeoÌ Io½nc¾u^. ]u¸, PdeoXcW]ªXo CuÃn³ \SÃo² eçKen° XcaotÈèw, AXm AeucnS^ ]»bnbo Hlè]l¼m Aetc ®goÃo·çtXèw, Hçeo[w enbo»n² A±Qw a\ôodnIn¿ hºZnb¿o² A©ao©w tXnSn¿ cpXobo² Hç ac]SobnWm tInâu·¾tXèanboçè aÔoÆtS I+\. F^ubn u\ct¿ ZVnudnN\Æw AÖ hoKcew (Aè hoKceedobnboçè 5[n\ uPndo) tNden·obXoèufgw Rn° Cºt\ F?Xo Ab® : “Dkë± ®\ohoÃn² uN±anÁm: \oº;tS icPobo² 5Òneo·tý PdeoXcW]ªXotbôw_áou»Su¿njw AeKnVanb BudnN\, GXZ|ogbIanbo Ke±tÅ1 \S¿obXot ^dw 5Xp¸o»oco·týoçÁXnub·n=Áu]ntdÆÉ [\hvIcyw Ct·nÈt¿ _UmPe®uJ\ Io½obo½otÈèÉXm A\oug[yanbocou·, ¤ hinbw XXmIndw edob uXnXo² tNÇtÃâen° Ahn[yanÖp±uÁ·ntaèÉXntWÁm AÌan\o%ÁXo² edob tXet¾è ]lÆen° Rn° Hco·êw Hç·atȹoêw, 5uXyIhwKXoIjo² hnan\y \oba¿oÌ ]Icw 5uXyI5anWºtj NoduÃn³ 5?¿o·nàZanbo h|pIcou·¾XntWèÉ X¿|t¿ !c¾co»m, Nod ®\ohoÃndo½oI;tS Incyw


A[ynbw 5. DuZynKw u]nb eko

14

hnan\yeo[obo²\otÁnkoen·o \o±¿qÁXm \ynbanboco%uan FèÉ hwKXo Ke±tžot [ªÆm eogbpõeo»oco%ÁXo\n² Aºot\ Hkoen·o \o±¿qÁXot\ , \oº;tS ®\ohoÃndoÊotbôw_áo»oSu¿njw hnÀIco%Á eÓXItjÆw Æ2oItjÆw Ke±tžot\ Hç tauÅnlob²°dw Alobo%ÁH \o°danbo¿pçen\nWm CSÆÉtXÁnudnNou·¾XotÈè Rn° \oº³·m Dl/Xçè. ]u¸, C·ncy¿o² ®°]l¼ louÃn±½m ¤ F?K Io½obufgw \n+t¿å aWo&loÌÉo² AbuƾXntWè"So Rn° D]uZfo%è. Ft hinbw F^ ueWuan A^ CXoꮾnboco%taè Rn° ]lub¾XoÈuÈn. ” CXnboçè hÝb° XÇnln·ob ac]So. CXo² BZyt¿ enNIw Rn° Hç ep±Ão² F?XobXntW¹oêw A©ao©w tXnSná FÁ YWw AXo² ®k®\o²·qèt¾ÁnWm Ft Aõo5nbw. FÁot½ÐnWm ? FÑ IncWw tInu¾n, aÔo·m AH ]oSo»oÈ. ¤ uN½Itjtbnt· aÔoancnbo \oLbo%èeuÈn ! Cºt\tbnç eIXocoeoÈn¿ e±\w! \oº³ °Ánat¿ ac]SoÆtS IY"So uI³·Ww (ejtc \p1u]nubn FÁlo¼oÈ ). FuÐn Nod IncWº³ uiHenbo IÕn>± UoÏo+m u_n±UoÌ Xº;tS 5hoUÂot\ Xoct¼â%enÌÉ A[oIncw Ke±tÅ1 l¦tNÓ. Xº³·q Xoct¼âÃ[oIncw ep1w Io½Wtaè UoÏo+m u_n±Um Hç icPoÆw Ab®. IÕn>± UoÏo+m u_n±Um ae UoÏo+m u_n±UqItjuÃntdbÈ. AXotd taıan± ®?e° tlïoKnç AeXnc!çg\ntWè eof|ho»m B Ah¿ot\ Bcn[o%Á e¹foucnaWoIjnWm. IÕn>± UoÏo+otd uenåI³tIn¾nWm B I?uelo FÈn Xoct¼â/Ijoêw Pbo%ÁXm. ]u¸, UoÏo+m u_n±Uot ¤ Au]¸ h|pIco%en° aÔo% tt[cy®¾nboÈ . AHtIn1 icPo·ncyt¿ÃÊo GÊ=w dxenbo an^w à±fo®tIn1w , Xp±»tÃâ¿o bntXnèw ]lbntXÆw, ]u¸ Aetc GÊ=w choÃo%IÆw AÌ\boÃo%IÆw tNåÁ cpXoboêw Hç ac]So XÇnln%en° aÔo FuÁnSnÇn]o®. Rn° F?Xo ; Rn° F?XobXot\ÃÊo Rn°XtÁ Aºot\ ]lbn° ]nSotȹoêw enÒe¿o² hnul , F^ uZ|gy®Ée\nbn²·rSo B F?t¿?Xob B;tSu\tc ®goÆen° B±·qw uXnèIboÈ . Cºot\ uÝiw HÉoK;·Á Htc?¿m Rn° AHetcubn AXo² ]oÁpuSn F?Xp½oÈ . IÕn>± UoÏo+m u_n±Uotd FÈn taıançw ¦ÄH ebôoÁ/lKÉ ?ªîncnWm . Aetc Rn° 5hnZoÃo%en° [ao»Xoêw A[oIw Bçw 5hnZoÃo%en° [ao»oå¾nboco%IboÈ . Atȹo² Rnt\Ðo\nWm ¤ ®J=ctbnt· F?HÁXm ? F?KXtÁ CeotSƾuÈn. \oº³ enbo®u\n·o Aõo5nbw ]lÆeo° . “IÕn>± UoÏo+m u_n±Um taıan±·m : 5obtý IncWeînuc, \oº;tS icPo Io½o . Ft DÊ _â·;w uÝioXînçanb \oº³ FÐnWm bntXnç icPoÆw AbÆn¿Xm? \oº³ Ft u\tc Hâ·w ®goàuen? Fèw aew eognZo»m, t\âep±Ão½m, Iv®hodo² enZ5XoenZº³ \S%ÁXo\oSbo²&So CSÆotS IC\p± en±¿q Rn° Indw Iko%Ibnboçè . AuÃnknWm hvin±¥a½W=w uÝi»õK=w tta^p»cõod=anb \oº;tS icPo Io½obXm ; in , FtÐncenNyanb B\Àw ! B F?K Io½ob Zoehw F\ot·nç »Zo\anboçè . ]otÁ Hç Incyw . AeotS ak t]åèu¾n? +. Ceoât¿ akÆtS Incyw ]l¼ndÊaoÈ. cnÃI², A\[ynbaoÈntX t]åè ! AeotSÆw Aºot\¿tÁ akbntW¹o² \oº³ A[oIw !l¿olºo \S·çuX ! \oº³·n±·qw !½o5nbaÈ; AXnudnNo·Ww. u_n±Uot Incytant· AeotS \o²·t½ , ‘fcpcanZyw Jê [±Åhn[\w ’ . «açt¾¹oud No^®>. Xn° NK ap° ]oSo»ot½ÑIncyw ? \oº³ ua² uXÍen° FÑ !kÄnWm D]ubnKo%ÁXm ? [n\|ÐcttXdanWm


A[ynbw 5. DuZynKw u]nb eko

15

\ÈXm. Ft tt5eÊmth?½loÆtS cnPyanb ad_nlo² HÁnÐcw [n\|Ðcw Ioåw . IÕn>± Iko¼n²ÃotÁ F\o·m ad_nulnSnWm A[oIw Cww . Rn° AeotS Hco·² u]nboå¾m . \È cnPyw; B;I³ an^w Hçei·ncnWm . u_n±UqIncyº³ u\n·o·ko¼n² Zo\w5Xo \oº³ õ2oeogbIanb eÈ !ÒI=w enbo·Ww. GtX¹oêw Hç fnÖotb eç¿o õnKeXw enbo»m A±Qw ]lbo»n² ejtc YW®¾nboco%w. F\o·m F\oÆw F?XWtaè¾m . ]u¸ , 5obeubn[oIînuc, uPndo¿oc·m 5Xo_áanbo \o²·qèeuÈn. F¹oêw Rn° \oº;tS A?pXZnh\ntWèÉ Incyw \oº³ eoêco·çuX ! \oº³·que¾o FÈn Incyº;w Rn° tNåw . CSÆotS »Jeoecw F?Heo°—Cºot\ aSobîncnbnudn? ” Rn° Ab» ac]So CXnWm . CH I¾o½nWm aÔo A[oIw u¸nõo»Xm . CXo² FÐnWm A[oIw u¸nõo%enÌÉXm ? GH ITo\,Zbu¿nâ"Sob u_n±UnWm CXm enbo»dobnXoco%I ? ]u¸ AtXnt· ]l¼ot½ÐnWm , Ft DuZynKw KabnÕInc–A^buÈ ]lub2?


A[ynbw 6

Nod !Xob te/®lI³ u]ndpuôn, ti²¿m UoÃn±½qtaøInucn XS¼otȹo² AâKXtÁ 5hoªpIco%en° u]n!Á “ainõ¸yõn¸yw ” FÁ ]nNIr׿o² \oÁm Nod õnKº³ .

6.1

]pSoI»nb

Nod ]nNIr׺jo² Nnb XÇnln%enÌÉ eo[o eoeco®Inüè. ]u¸, ¤ eo[o5Incw Nnb XÇnln·oKSºobn² uInÃÆm AcbWeodbnbo Nnb eo²·qÁ \½tS B|In±·m ¨ucn uInÃbo²\oèw c1 tt]bod[oIw BZnb®¾n=IboÈ. AeçtS CuÃnkt¿ uXnH5Incw Hç uInÃbo²\oÁm AÖtt] BZnb®¾n·Wta¹o² Hç 5uXyIcpXobo²¿tÁ Nnb D¾n·Ww. CXm h±ep»É IS·n±·m »]coNoXantW¹oêw, !HXnbo B|I³ HS©en° Du¥fo%Áe± !kºouÃn!è. ]nNINoÐnaWoboudn, Bcyõ¸y]nNIeo[oboudn, Jn\nIo¿n_oudn HèwXtÁ ¤ hºZnbw eoeco·týo½oÈ. ]kb Nnb·S·n± tInÁnêw !Xobe±·m ¤ cihyw ]làtInâ%IÆaoÈ. AHtIn¾m A¿cw !Ha·nçtS hvIcyt¿ Du¥fo®an^anWm ]pSoI»nbÆtS \o±ÅnWeo[o CeotS eoeco·tÃâÁXm. Hç uInà NnbÆm:– XojÍÁ teÉw uInà 1; B½o°]n², ]Ieo°]n², FçaÃn² CeÆtS aoOmNlo² \ndoc½o teÉw uN±¿q !c·o °Áoc½obn·ob ]n² uS_o³ â® 1 ; ]Õhnc Spâ® 2 ; A\e[o5nefyw D]ubnKo®w DW·oÆw ¼¸o» Nnb»¾o Spâ® 2; tIn%w°SoÆÉ So°]n½ 1 ; edob C\na² Sw£± 2; \p¾ Spâ® 1; AcoÃu·ncoI 1; AXot IÄoed Iplob uZngw ]coicoÃn° ?¿otI½ fpd·gWw 1 ; uInà 1; uhnh± 1; (uInÃÍw uhnhloèw ]Icw Hç unôm Sw£lnbnêw aXo) \o±ÅnW?aw: Nnb»¾o So°]n½bodoå aptX Xoj» teÉtanko»m °SotIn¾m õ¼anbo AS®te%I. A\Ðcw Nnb !SoÃn° eÁ B;I;tS uaf/lK\oÁm ]kt¿ndo, A÷gWº³ (aodo½lo UoÃn±½qtaø"SoÆt¾¹o² FÈo°IgWº³) ®XdnbeÆw, AXouî² tI½o\o²·qÁ tNlob Nnb¿SnIº;w HtcnÊ eÄo» HSÆdoÁm B \o±õnKyent aSoboudÍ ÙdanÊw tNåI . AXoèufgw Abn³·m Befy®É ]dincº³ htt8 tNÇnw. AuÃnuk%w Nnb»¾obotd eogw ®?e° teÉ¿oud% hw?ao®Iko¼oå¾nboco%w. DSt\ tNÁm ®°]l¼ Aco÷c¾obo²

16


A[ynbw 6. Nod !Xob te/®lI³

17

B ?¿otI½ HWo·gWao½m AXoëtS ]n½bo²\oÁm NnbteÉw C\na² Sw£lotdnko·Ww. AXou\nâ ]nêw ]ÕhncÆw uN±¿q «çºobH c1 aoÌt½¹oêw B \p¾ â® Sw£lodo½m act·n¿° !ltÃâeo%Á fpw u]ntd fp®¾n%I. ]oÁpSm auÊ C\na² Sw£c]ubnKo»m AÕnc5nefyw Nnb BÊobXoèufgw uInÃboudn, unôm Sw£loudn Hko®, ]dincw ®?e° õ¸o®Xp±Áq a®u\n·o P]o%Á eoZ|nt ®ÄntI uaf/l¿m “Vow ” FÁ fpu¿nâ"So \ou¸]o%I.

6.2

~nao®hm Sp

CXo\m Fth°hmNnb Fèw ]lbnw. \ndnwBnhm NnbtÃnSobo²\oè teÉwuN±¿q !c·o eÊo»m ]okot¼â%Á, IÞchu¿nâw FB®eubnâw "Sob ain Inj"St¿bnWm “Fth°hm ” Fè eojo®eçÁXm . ]cuaf|c° ]1 eo?ºobHw , ]n±FXo I?¿o² Iblo ]oSo"SobXo\n² ebÊotd¿ntX F¿oubSK Xºo\oÁHanb hn[\w ¤ “Fth°hn ”tWè foe!cnW¿o² eoeco» õnKt¿, CÐybotd “]ocnaoWn³ In]m]p Iod]m! ”(Aºt\bnWm Xaokm do]obotd?HI)InçtS uPnbo¾m õpaicPo uiHenbo doÊ® 5¦eot enG·nd¿m CÐynKe±tžm \p·w tNÒXntWè Hç P\\Xoƾm . Incy¿ot enÒew ]S»et\ncn³ I1. CXot\nç ta»w tan¿¿o² BZyw eoeco» Nnbtb·n³ CXoè tNd=w A[|n\=w «ç©ta¹oêw (B â® tIn1É acWbSo%XtÁ tInâ·nw Hç tt] ) CXoè eod PnÒobn·ntaèÉXnWm . “]ocnaoWn; ”tS FÈn G±ÃnâI³·qw hn[ncWbnbo eod tInÕw "âXdnWm . ]u¸ , (Incyw ]lbWauÈn) ?¿o !l»[oI®¾nboco%tatÁnç ta»aoÈntXÆaÈ. ]otÁtbnç eyXynhw ~nao®hm Sp tInâ%ÁXoÁm ®Äm Hç aÔw tNnuÈWtaèÉXnWm . B{otd \nb±tN·° ®°eoeco» eo[¿oêÉ uafHS·² \S¿obXoÌ ufgw hn¸n² h|naoubn !½oônaoubn Nnb!Sobt ®°efK inPcnbo c1 ttIÆw uaf/l¿m ¥Áo ®uÁn½m Nn¼m Xntk ]lÆÁ aÔw f|nhw eoSntX D»co·Ww . “JSn CUmdohnÄn±]rcoDçj·ok¹mNSmWole uZnttfÆ]manu_n¾Incn/ÐouIu_PmettSchettSahndettS ttXçettS ¨antÃnSo]·ettS FÈnaoç·m hn± FÁn ueWw hn± tfn;u¹n hn± . A5w h|pSmhm dìPoud_otta¼±]n·m JSnuhaobnÃnbhwJSnufaobnuIhco i²enbodttS FÈnaoç·m hn± FÁnueWw hn± tfn;u¹n hn± tfn;u¹n! ! ” Hèw uet¾ÁnWm ac]Sotb¹o², Nnb tInâ¿XoÌ ufg=w ¤ aÔw Be±¿o·nw . Cºot\ ~nao®hm Sp .

6.3

ao$oIm ]nbhw

CXm ao$oIm IeoXtb?Xobpdo%Á ÆeIeoI³·m ao$ohohdico ]oSo%enÌw , AH ]oSo® Iko¼e±·q e±ªo%enÌw _*IW·nbo ]eÁ Hç ubnKanWm . ejtc·ndw hn¸n² ainIeo SnuKnlot te/Inc\nboçÁ Hç ao$oIm ]nNI\nWm ¤ ubnKw I1]oSo»Xm. CXot \o±ÅnWeo[o D]uZfo%en° Rº³ B uZi¿ot ep½ot ]So·² A\e[o Zoehw (@X¿ot Xp@X PnÒobn%en\nbo ) !ç®j!Ignbw an^w !So® hXynriw AÌ~o® IoSu·¾oeÁoå¾m . CXm HÁnat¿ 5nefyw 5hoªtÃâKIbnWm . ]^n[o]± AÌaXo XÁnêw XÁotȹoêw X±Pa tNÓ 5hoªtÃâKen° ]nSoÈ.


A[ynbw 6. Nod !Xob te/®lI³

18

Hcn³·m Iko%enÌÉ ]nbh¿o\nefyanb hn[u\n]IcWº³:– aàHÉoI³ ©®hm 12; !tÈB ©®hm 8 ; BÊotd h|±Pdw ©®hm 6 ; aç¨aobotd Dleo²\oèÉ teÉw ©®hm 4 ; !HuaL¿o²\oÁnZyw ep?Á akteÉw ©®hm 2 ; \cw "uа ©®hm 1 ; ®È0, tNw]\p±Ãr, t]n°tNÄIw, Cebo² ¨ucnÁouÂÆw Zjº³ 24; IÔco , tN¥¥aw, te®I±Ãrcw Ce ¨ucnèw DcÃoIL·w 1 ; !kobÅo 1 ; AÅo%keo 1 ; IteÉo·oBw 1 . \o±ÅnW?aw :– CXot \o±ÅnW?aanWm aineogaw. Intlnko¼ Ic¿en=Zoehw cn^obo² 5ÓX hnan\ºtjÈnw tI½otbâ¿m Hç Db±Á !Áouî² Iblo \¸^º;tS tejo»¿o² "eoX;ItjÈnw "½o !kobÅobodo½c® IteÉo·oB¿odn·o aptX ®°]lbtý teɺtjÈnw Hko® abo²ÃpdotIn¾m Cj·ou»±·qI. ]oÁpâ IÔcoÆw !¥a=w I±Ãrc=w uetl Ac® uN±·Ww. Hâ·w "uа uat+nSouN±¿m ad±Áq IoSè !So%I. ¤ AcÆêw, Cj·êw, !So·êw \S%uÄntknt· c¾m ao$ou·na\I³ IeoÆtS CSKw edKw \oÁm, 5uXyIo® IncWtanèaoÈntX, eognZnZIu¿nâ"So IcàtIn¾oco·Ww. XZ\Ðcw !Áouî²\oÁm Xntk ClºoeÁm uaÃSo ao$ou·na\Itjt·n¾m !dçÁHetc XdÆm t\Èo·teÉ®]ubnKo® [nc \SKI. [nc Iko¼Xoèufgw B eoZ|n° hwhnco%ÁtXnt· ao$oImIeoXbnboco%w. CtX^ubn uKn]yanb Hç ubnKantWè ¼NoÃo»Xm enb\·n± alèIkoàte¹o² Hè"So ¨±ÅtÃâ¿ot·n=è.

6.4

eognZnZI»SmWo

eognZnZIX|w ASºob IeoX F?XWta¹o² BZyÐw IC\ptcn?Iot·n¾ocou·¾Xm AXynefyanWu^. ]u¸, IeoX F?Hen° uXnèuÄntknt· IC\pç¾nI¿· eyh\w FÈne±·qw FÈn·ndKw D¾nboco%en° CSboÈn¿Xo\n², Zo\w5Xo Uh°IW·nbo e±ªo®tIn¾oco%Á \½tS eognZnZIîn±·que¾obnWm ¤ NSmWoubnKw Rº;tS ]nNIfoucnaWo I1]oSo»oco%ÁXm. Cç]¿o\nê eco eognZnZIIeoXÍ ue1Á hnan\º³: tNlob «IÁ DÉo FBw 50; !ç®jIm ln¿² HÁm; «·m ln¿² Ac; ]»®jIm, Iò®jIm, InÐnco®jIm ¨ucnèw DcÃoIL·w 1 ; teÉw CSºko 1 . BZyw «%w !ç®j!w NX® teÉ¿odo½m ]n^¿ot enb ®·nêw °So ASobo² Xp I¿o»m teÉw \ndotdnÁn!ÁHetc !c·o úSnlouÃnInXoco%en° I\do²¿tÁ te%I. A\Ðcw DÉo \uÁ tNcXnbcoà ]»–Iò–InÐnco®j!IujnSm "½ou»±¿c® !ultbbnbo õ¸o%I . AH Iko¼ DSt\bnWm I\do²\oè «%®j!I;tS Ignbtaâ¿m úSnÊntX, IBS»m, CSÆm eocao·ntX !So®Xp±u·¾Xm. IeoXtb?HenÌÉ ISdnõw u]\Æw IC\p± ep?enÌÉ ]n^=w ®°"½o XÇnln·o te®tInÉWw. ]oÁpSm Ae Xocà\S%en° hab®¾n=IboÈ.


A[ynbw 7

õ±JÙn\n±QoI³ AI¿oco%w e\oXÆm Hç eojo uXnÁo. Ae³ !lu¿·olºo. P\\\obÔW¿ot AXynefyIXtbÃÊo Ae³ 5hwKo®; ÖpI³·m FÈnIndKw , FÈnboSKw , FÈn hwKXoIjoêw !çgîntcuÃntd u]ncn, Ae±%ÉXot\·n³ !l»[oIw XtÁ h|nXÔyw ueWtaÁm Ae³ 5Jyn]\w tNÓ . P\\\obÔWt¿ 5nubnKoIan%en° , Öph|nXuÔy±tb h^dpIcoÃn° , Ae³ ]d ]d ÎX\an±\ºtjÃÊoÆw KuegWº³ \S¿o. Aetb AXH habK P\º³·q hÅn\o®. Indaºot\ Ikoà. Ae;tS u]coeotS ]lÆÁH ]ÐobÈ . IncWw B u]çÉ ueul ÖpI³ AuX Aõo5nb·ncoIjntW¹o², Aetc Du¥fo»nWm Rnt\?HÁtXè IçXo FtÂu\tc Ae± Idfdnbo ®goÆw ; õoÁnõo5nb·ncoIjntW¹o² , Xº;tS u]cou\nSm B Aõo5nbt¿ HÁoÃoSoÃo»XoÁm AXoêw Idfdnbo ®goÆw . AHtIn¾m Rn° Aetj ‘hvõnKyeXo ’tbèan^w eojo·nw. B u]± hn±QI=anWm ; Aetjnç hvõnKyeXo XtÁbnWm . Ae;tS 5hwKº³ uI³Ãn° B;I³ \n\nõnKK\oèw Bboc·W·nbo F¿ou»±Áq Fè ]lÆÁXm h|Ðw louÃn±½çtS AXofubn2obÈ . tecw ]»Ãcan±QanWm. “Ineyw »uKbw ; IY cnLepbw ; I±¿n= HÕKjenb Zoey°; tNn;ÁuXn õ2oabh|c¿o;– dn\Àdto·o\otbÑ ueWw ? ” Fè ainIeo eÉu¿n³ uNnZo»Hu]ntd, “hlT ‘Iu3n³ ’; ]lÆÁuXn Öp ; fpw »epWnI|Wu\n]aw Xn°; ebõ ]t¿nÄXo\o/l¿n;– Wn³¿oc% "Sn\o\otbÑueWw ? ” FÁm RnÌw uNnZo·nw . hvõnKyeXoÆtS 5hwKw uI³Ãn° Xo·o¿oc·o&Sob P\nedoÆtS Hç edob fXan\w B\À]ncefyw tIn¾m aXoalÁ !çgînçw, _n·o A¼btIn¾m ICISo HSºob aiojI;anboçèteè Rn\o\o FâK]lub¾XoÈuÈn ? 19


A[ynbw 7. õ±JÙn\n±QoI³

20

Aºt\bocot· , Hç Zoehw , Hç 5hwKuejbo², hvõnKyeXo Cºt\ ]là: —“ÖpIujnSm hÅXw uNnZo·ntX , AeçtS çNoÆw , Aõodng=w , AÌcnKÙoXoÆw AlobntX, IW% te·ntX , ]Xo¾èw ]XoÁnêw ebõÉuÃn³ , AetcÃoSo»m , BPpe\nÐw a\tôcoà IkoÆen°ue¾o, Xdu»nloÈn¿ I?XI;tS"tS tI½obou½%Á hºZnbw \o±u¿1Á Indw AXo?ao»oco%è . (iob± ! iob±!—]o .Fôm. ) Ft Aõo5nb¿o² uado² eoeni_á¿oud±tÃâen° Du¥fo%Á e\oXI³ õ±JÙn\n±QoIjo²\oè icPoI³ BefytÃuS¾Hw , 5nYaoI thd¸° Io½obeçtS CSbo²\oÁm , ‘C°S±eyr ’ Iko¼Xoèufgw , Xº³·q ]eÁ ecîntc h|pIcou·¾HanWm . ” (iÒuLng=w Noubaw ) ¤ 5hwK¿oèufgw Zoehw ]Xo\Ö Iko¼uÃnuk%w , \½tS hvõnKyeXoÆtS uaf/l¿m , \n\nÙdºjo²\oèw eÁ F?KI³, ainuaçu]ntd , !Áo®"So . FÈnw AeoenioXbnb hvõnKyeXoÆtS h|bwec¿oè InMm¸o®tIn1É õ±JÙn\n±QoI;tS Au]¸nicPoIjnboçè Fè ]lub¾XoÈuÈn? GXnÌw icPoI;tS ]I±/I³ Xntk uN±%è. Hç uUn+± Cºt\ F?Xo : BucnKyeXo, õeXoÆtS uZi¿o²\oè !ltý cWoI³ I®ekobnbo Ft Xdu»nlo² F¿ob DSt\ AeotS ]ud anʺ;w eÁoco%è. Rn° \È 5nSp»É Hç uUn+lnWm ; AucnK¤VKn^\nb Hç tNc÷ncÌanWm. ]u¸, õeXotb·¾H®X² ¨Ãulg° Iko%uÄn³ Ft ttI eol®HSºoboco%è. c1°è ucnKoI³ ¤ GIIncW¿n² ‘tInjn;n ’bouÃnbo . õeXo FtÁ õ±¿nenbo h|pIco»otȹo² F\oÆw A\e[ou]± ‘tInjn;n ’bouÃn!en° CSƾm. AH an^aÈ, aeÉeçtS t\¼K !k²te»m in±½q ]coufn[o%Á habºjo² Ft h|Ðw t\¼oSoÃot fpw Ft tNeoIjo² “xw–xw ” Fè ®kºou·³·qÁXoÁn², Ae±t·nt· ,Zb¿oÁm FuÐn Xcu·ât¾è Rn° f¹o®u]n!è . CXoè!lua, õeXotb%lo®É NoÐuiHenbo Ft Banfbw , ]I|nfbw , b#¿m, 8pi ®Xdnb Au\Iw BÐcnebeº³ edob XIcnlodnboco%è. HèIo² õeXoÆtS õ±J]Zw; Atȹo² Zp±LIndu¿% \p1\oÁm Hâ·w acW¿o² ]coWaou»·n=Á u?nWoIm Uotà;obÆw FIyr½m C°uhn²obÆw—CebotdnÁnWm Rn° õneoboud·m Xoct¼âu·¾oecoI . FÁm , BPpe\nÐw õeXoÆtS , ... . ... .(Fw ._o ._o.Fôm .) Hç e·p² Xntk uN±·qw5Incw F?Xo: 1936 tabmanhw 15–Ì teÉobnG ]I² AÖaWou·n, AXoÁâu¿n , [paXo ... ..bnb \oº³ . . ...Kl³hm Àjoudn, ]cohc¿oudn, te»m tNÒ 5hwK¿o² , õneobo² ÖpI³ õ±¿n·întc h|pIco%ÁXm õ±JÙn\n±QoI;tS icPoI³ 5Incanbocou·WtauÁn , B A±Qw eçÁ ae en%Iujn, ]l¼oco%Ibnêw , \oº³ AeoenioXbntWÁm F\o·m D¿aeof|nh®ÉXoÁnêw , uaÃSo hºZnb¿oêÉ õ±Jh|pIcW¿oÁm \oº³ Hç·antWÁm uaÃSo en%IjoëtS [|\o%ÁXo\nêw , ¤ icPo F?HÁ Rn° AeoenioX\nbXo\nêw , ¤ icPo% IncWanbo¿p±Áoco%è. icPo·nc\nb Rn° C·ko¼ 1936 G5o²anhw 1–Ì ®Ã¿Öebõ XoI»oco%Á Hç !çg\ntWèw (ioÛ, A~n1W° ) CtX?HÁ habK Rn° Dkë±UoÏoSm uIn±½o² Hç e·pdntWèw 5Xoanhw hoeodnÆw ?oao\dnÆw


A[ynbw 7. õ±JÙn\n±QoI³

21

DÉ 5nSp»tIn¾m F\o% fcnfco ecem 300I. bntWèÉ C°IwSnOm ¨^phctS aXoÃot\ Rn° \oug[o·ntX , B hwJy%É uXnH5Incw BZnb\o!Xo tInâKeçèt¾èw , XlenåõnKw Iko»Xo² , F\o% Io½ob IS=w uInSXot»d=w ®?e° tInâK Xp±¿Xoèufgw Io½ob ¨icoeod, IÅpg°IW%5Incw 13I . 8W. 9tt]. an^antW¹oêw, Ft 5nSp»tIn1É ecem GH ÖpÆtSÆw õ±J]Zeo·m FtÁ A±i\n·o¿p±%èt¾èw , Rn° CXo\n² \oºtj Alobo®tIn=è. \oº³ FtÁ õ±¿nenbo h|pIco%Á]¸w uInSXoÆÉ Hç Zoehw I¸oIjo²\oè ^phnbo IoåÁ ]W¿o² ]I² hab¿m uInSXobo²e®¾nub·n=Á \ynbanb tNd=I³ Iko»m _n·o hwJy ep½o²¿nah®É Zoehw cn^o ]KaWo·IKw, uIôoè !luau]nbo Xnahou·¾oeÁn² Xoco»m ep½otd¿o Hç aWo&± IkoÆÁXodoSÍw, \oº;tS ttIefw XètInÉntaèw , ®°]l¼ tNd=I;tS fcobnb Hç IW%w AuXnâ"tS G+o®tInÉntaèw , IÅpg° ^p»³tÃtS aeeko% Io½n=Á FÈn ec=I³%w ¤ \o_á\ _n[Ian!ÁXntWèw, \Åjo² Hcn³ aco%Iubn, eoeni_áw ue±tÃâKIubn tNåÁHetc , Rn°, ISn¸w , u5audJ\w ®Xdnbe ekobnbo ae bntXnç ÖpÆuSÆw u\tc F\o%ÉuXn D¾n!en\oSÆÉuXn Bb AÌcnKt¿ tejotÃâKÁXtÈèw , Aºt\tbnç enan\w \oº³ Cuºnåw Xuc¾Xnboco%taèw "So Rn° \oºtj CXo\n² Alobo®tIn=è. FÁn² an±P\o² eoeco»oco%Á \oº;tS BucnKynZoYWºtjÃÊo eof|Òcnb ]ud hn¸oI;w ]là Rn° uI³%IÆw HÁnw J7oIbo² ]lbtý õ±Jh|pIcWt¿ÃÊoÆÉ \oº;tS Aõo5nbw AloÆIÆw tNÒH®X² F\o%É AÌcnKw uiHenbo uIõIjotdnèw [ª ue¾Hu]ntd ]XobntXboco%èteèw, AH\oao¿w Ft ejtc eod]oSo» GXnÌw I¸oI³·m KWyanb \ww CuÃn³¿tÁ eèIko¼oco%èteèw IndnÐc¿o² ¤ \ww FtÁÆw _n[o%en\oSÆt¾èw, C·ncy¿o² \oº³·m eÈ _nªyXÆ®t¾Ám hoeo²\oba¿o² HucSKw InWn¿Xo² Rn° eyh\o%èteèw , ]u¸ , \obahw_áanb D¿cenZoX|aotȹoêw, CH \oº;tS Ip±¿o·m Hç DSenboco%taèw \oºtj AlobouÆ1Á «aXdÆw F\o%¾m . \oº³ FtÁ h|pIcoÆn¿]¸w ¤ I¿b%en° F?K"do D³tÃtSÆÉ tNd= 1I. 1W. 2tt]. F\o·m A\nefyanb \wanboco%taè \oºtj ¨±ÅtÃâKè. FÁm, eoeniw Iko%ÁHetcubn, atÊnç Öpbo² AÌc2\n!ÁHetcubn, \oº;tS h|Ðw , . .. ..(_o.F. _o .F² ) ... C\o IeoIdoII;tS eojbn½º³·nWm Rn° 5n[n\yw tInâ%en° u]n!ÁXm. BZyw AcuºcÁXm Hç KZyIeoÆtS u5audJ\anWm . u\n%eo°. “]nlt·½oꮾm \pçlem ; NåI·Éo%®¾m "em ; ]oBn·oꮾm an¿cyw ; Ico¹nloꮾm IaoÁ²; h±Ãfocôoꮾm anWoIyaWo; eo8eIeoXboꮾm \È ecoI³; è¸\nb "»boꮾm hvay\nb Fdo; FÁoꮾm \p. Hç t]n°epW Hç IcnwYdoÆtS hu5adnj\t¿ 5Xp¸o%IbnWm ; «t½coÆÁ Hç açÃlÄm h|±\pbanb fpXfpIcà±ft¿ InMm¸o»m Fcot]ncot·n=Á an±eoSt¿ \pd\õôoè HlèInåIbnWm ; Hç rnau^n® lo·n±Uotd hwKpXw hv®Um u_nOot huÅj\w In¿m ¸aboÈntX e½w «eIbnWm ; Hç

1 . BucnKyw 2 . hvfpdw 3 . hvÀcyw 4 . bve\w 5 . eªo 6 . XlenSo¿w


A[ynbw 7. õ±JÙn\n±QoI³

22

]nY¼o°HÉo I®¿nbo¿pçen° AçWIocW5uef\¿oè u\n·u\ne RnèIoS%IbnWm;—¤ theIjo² BZyu¿tXnt· Rn\nWm, c¾nau¿tXnt· \pbnWm. AXot 5Xyrg]e\° XudnSobuÃnjnWm Ft 5Xynfn®!jw eoco¼Xm ; AXot IocWIÀjº³ «w_o»uÃnjnWm Ft \ocnfnXaôm HkoàanlobXm ; AXot IjuInaj"P\¿ndnWm GInÐanb Ft ,Zb¿otd \obpXbo²\oè antÊndo !ltýXm ; AXot tInâ¹nÊSo»uÃnjnWm Ft A\yYnf¹nf¦º³ ]nlouÃnbXm; ‘AH ’ \ot 5hwKw—AtX , B Zoeyenenc—Bboçè . ¨au\ ! Ft Au]¸bn!Á ¤ akKÉo \ot #]bn!Á B ®K»oÃobo²¿tÁ u]nbo ep?IbouÈ ? ¤ ioacWo\o]nXw B NÞInÐt¿ Adobo%IbouÈ? ¤ IuÈlm B anÄkt¿ Xnuk eçKIbouÈ ? in, epWn²–Adobo»n²–eç¿obn²–¨ao h|±\w ; Rn° uZe° ; uInkou·nSm ®\ohoÃndoÊo AacneXo ; ¤ Ihnd howinh\w; ]oBn·m Poud_o ; aBn¹½ le dì; Ft ]nNI° \j°; h±Fw B\Àw, ]can\Àw . i , i, epWotȹo²–Ado¼otȹo²–eç¿obotȹo²–¨ao \cIw ; Rn° \cI#ao ; In»o%c·ob ]n² Id±ÃoÈn¿ InuInjw; ]\o\pcm ]p\nlo; ]I² cn^o ; cn^o ]I²; cnanbWw cneWnb\w; IÔco NnWIw ; FÈnw A_ªw , A]ISw , ABpaw, u\n®th°hm , !Xoce½w. FÁm, AÌ"danb ac]Soƾn!taÁlobo»n² an^w u]ç ]lÆen° Xp±»tÃâ¿oboco%Á \ot NcttWIfcW° . ” KZyIeoÆm eªo IâI½obntWÁm Aehn\t¿ enNIw tXjobo%è¾uÈn. ... eognZnZIînçw tectXboçÁoÈ. AeçtS CSbo²\oè eÁ AcÎlo²Nod|n\w icPoIjo²\oè Xntk uN±·qÁ ‘¨a\%½ ’eodn]anWm hvõnKyeXo Xoct¼â¿b»oco%ÁXm. enÒe¿o² AH ®?e° enbo®Xp±·qen° F\o% hn[o»o½oÈ; ]!Xo enbo%uÄnukÍw IBpçtIn¾m Rn° Aá\nbouÃnboco%è. CSu¿ ttIbo² Dcan² ]oSo®tIn1 an^ua \oºjoH enbo%en° HSºn>; Atȹo² IC\p± epü hÝbt t]bmPm egjn=w . eognZnZI° Cºt\ uanºo : “JoÁ\ntat ®Áodnbm Iª– J\yX en ]oj±¿qé; InEXotÈnèaáInc¿n² : IEoko , in ! ua ey±Qanbm ; ¨au\ , \otÁ·nao%w®uÄ– bp a½odntW° I¾pg°1 ; BbXo°ufgapbeÙÍ– ¾nb InTo\yw õpIcw! FÐoÁninc?taÐoè teÉ?– taÐoè Ineu]nêw , in? FÐoè an\ ?taÐoè Ppe° _âcu5aw u]ncubn ? B»c·oè \ot ttIbo²¿n° h»couX, Rn° Inüè. B eoIªanw u5aw Xp±¿oâ– 1 Condition–ÙoXo


A[ynbw 7. õ±JÙn\n±QoI³

23

ap eognZnZIX|t¿. \pbH XÁn² \nê\nju¿– ·pboe° ]otÁM'\nw! ” adbnjhnioXy¿ot Zb\pbÙoXoubn±¿m, AXot\ ¤ Hç eognZnZI\o²\otÁ¹oêw c¸o%en\nbo, 5ÓX uZiw ttIad±¿oboco%Á ‘\nê\njt¿ J'o ’ Abn³·m tInâu¿Íen° ]o.Fôm . hvõnKyeXoubnSõy±Qo%è. AH hvõnKyeXoÆtS uhneobÊm BZ±fº³·m eoçª=aÈuÈn! uIcj¿otd FÈn ¨a\I³·qw Aºot\ tNbmenÌÉ ZbƾnboçtÁ¹o² ¤ BõnhînçtS eognZ¿ot tt]±odyw hnioXy¿o²\otÁnkoÆIÆw tNåw. ao$o·m IeoI;tS icPoI;w !tl eÁoå¾m . HÁoXn: “\o±Áouagºjnbm en\o² cn·CI³ eojºue, NuÞnZbw 5Xp¸o® encnÁo[obocÄue, !¿°tNÄ\p±Ãreo° «ew hwªnÐNo¿\nbm Hç e1 ]l%é "coç³t»1u]ndue.

sanjayan - thiranjedutha lekhanangal  
sanjayan - thiranjedutha lekhanangal  

sanjayan thiranjedutha lekhanangal