Page 1

Про затвердження Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничометалургійного комплексу Наказ Міністерства промислової політики України від 15 червня 2004 року N 285 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 807/9406 Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства промислової політики України від 6 червня 2005 року N 200, від 7 жовтня 2009 року N 695 Відповідно до Положення про Міністерство промислової політики України, затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 року N 849, та з метою удосконалення організації технічного обслуговування устаткування НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу (додається). 2. Департаменту металургійної промисловості (В. К. Грановський) забезпечити разом з Юридичним управлінням (М. М. Давидчук) реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 3. Видання та розповсюдження Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу (за заявками підприємств) покласти на їх розробника - Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень (ДІП СЕД, директор В. Н. Майорченко). Департаменту металургійної промисловості (В. К. Грановський) та Державному інституту праці та соціально-економічних досліджень (ДІП СЕД, директор В. Н. Майорченко) організувати проведення семінарів для фахівців ремонтних служб підприємств гірничометалургійного комплексу України. 4. Департаменту металургійної промисловості (В. К. Грановський) і Державному інституту праці та соціально-економічних досліджень (ДІП СЕД, директор В. Н. Майорченко) забезпечити приведення у відповідність до вимог цього Положення всі діючі відомчі нормативні акти з технічного обслуговування устаткування. 5. Керівникам підприємств гірничо-металургійного комплексу незалежно від форм власності, що входять до сфери діяльності Мінпромполітики України, надалі керуватися


цим Положенням та забезпечити приведення у відповідність до нього своїх внутрішніх розпорядчих документів з питань технічного обслуговування устаткування. 6. Департаменту металургійної промисловості (В. К. Грановський) і Державному інституту праці та соціально-економічних досліджень (ДІП СЕД, директор В. Н. Майорченко) забезпечити доведення до підприємств Мінпромполітики України інформації про затвердження зазначеного Положення. 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Л. Неустроєв

ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови Державного комітету України з нагляду за охороною праці

В. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства промислової політики України від 15 червня 2004 р. N 285 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 807/9406

ПОЛОЖЕННЯ про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничометалургійного комплексу 1 Загальні положення 1.1. Це Положення визначає загальні вимоги, основні принципи, порядок проведення технічного обслуговування (далі - ТО) і перелік робіт, виконуваних під час ТО устаткування гірничо-видобувних, гірничо-збагачувальних, коксохімічних підприємств, підприємств з виробництва окатишів, феросплавів, вогнетривів, ломопереробних, агломераційних, плавильних, прокатних підрозділів, підрозділів виробництва труб, рейкових скріплень, метизних підприємств, балонних підрозділів, підприємств, що виготовляють сировину та напівфабрикати для перелічених підприємств і підрозділів підприємств (далі - підприємства гірничо-металургійного комплексу), і спрямоване на підтримання в технічно справному стані устаткування та забезпечення надійності, економічності, виконання вимог охорони праці і навколишнього природного середовища.


(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) 1.2 Це Положення розповсюджується на організацію робіт з ТО механічного, електротехнічного та енергетичного устаткування. 1.3 Вимоги цього Положення поширюються на підприємства гірничо-металургійного комплексу всіх форм власності. 1.4 Положення не поширюється на прилади й апаратуру газового і теплового контролю, зв'язку, сигналізації. Утримання, ТО і ремонт цього устаткування регламентується іншими нормативно-правовими актами. 1.5 Для підприємств гірничо-металургійного комплексу України організація, порядок і склад заходів щодо ТО устаткування регламентується такими нормативними документами: 1.5.1 Державні та галузеві стандарти системи технічного обслуговування та ремонту техніки та відповідні правила технічної експлуатації (далі - ПТЕ) підприємств гірничометалургійного комплексу, ПТЕ окремих видів устаткування. 1.5.2 Це Положення. 1.5.3 Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств, затверджене наказом Мінпромполітики України від 04.07.2003 N 281, зареєстроване в Мін'юсті України 22.08.2003 за N 733/8054, та інші нормативно-правові акти. 1.6 На підприємстві розробляються локальні акти з ТО устаткування (керівництва, інструкції, стандарти, положення тощо), які враховують специфіку виробництва та місцеві умови, з урахуванням вимог цього Положення. 1.7 Локальні акти підприємств з питань ТО устаткування повинні відповідати переліченим у пункті 1.5 цього Положення нормативно-правовим актам, у тому числі з питань охорони праці, та актам нормативно-технічного характеру. 1.8 Відповідальними за стан устаткування, організацію ТО устаткування та відповідність локальних актів підприємства з питань ТО вимогам нормативних актів, перелічених у пункті 1.5 цього Положення, є керівник або уповноважена ним особа і головні спеціалісти підприємства, а також керівники структурних підрозділів і фахівці в межах їх посадових обов'язків.

2 Нормативні посилання 2.1 Положення розроблено у відповідності до таких нормативно-правових та нормативнотехнічних актів з урахуванням прийнятих у встановленому порядку змін і доповнень: Закон України "Про охорону праці"; Закон України "Про пожежну безпеку"; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";


ДСТУ 2860-94 "Надійність техніки. Терміни та визначення"; ДСТУ 2391-94 "Система технологічної документації. Терміни та визначення"; ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення"; ДСТУ 3321-96 "Система конструкторської документації. Терміни та визначення"; ДСТУ 2389-94 "Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення"; ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения"; ГОСТ 23887-79 "Сборка. Термины и определения"; ГОСТ 27.004-85 "Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения"; ГОСТ 3.1109-82 "Единая система определения основных понятий".

технологической

документации.

Термины

и

2.2 У Положенні використовуються терміни в такому значенні: 2.2.1 Система технічного обслуговування устаткування - сукупність організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для підтримки в технічно справному стані устаткування при використанні за призначенням, перебуванні в резерві, очікуванні, зберіганні і транспортуванні. 2.2.2 Експлуатація виробу - стадія життєвого циклу продукції, на якій реалізовують, підтримують та відновлюють якість виробу. Експлуатація виробу охоплює, як правило, уведення в експлуатацію, використання за призначенням, зберігання в процесі експлуатації, транспортування в процесі експлуатації, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації, списання (передавання, утилізація, знищення). 2.2.3 Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану чи працездатності об'єкта при використанні його за призначенням, під час простою, зберігання та транспортування. 2.2.4 Безпека - властивість об'єкта забезпечувати відсутність ризику завдання шкоди здоров'ю людей, майну та навколишньому середовищу. 2.2.5 Надійність - властивість об'єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування. 2.2.6 Елемент технологічної системи - частина технологічної системи, яка умовно приймається неподільною на даній стадії її аналізу (машина, пристрій, інструмент тощо).


2.2.7 Устаткування - сукупний термін, який включає в себе машини, агрегати, механізми, вузли, а також апарати, колони, установки, технологічні лінії, електротехнічні та теплотехнічні об'єкти, мережі, технологічні та обв'язувальні трубопроводи й інші пристрої, які використовуються при виробництві продукції та виконують ті чи інші технологічні функції. 2.2.8 Машина - комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи, пов'язаної з процесом виробництва, транспортування, перетворення енергії або інформації. 2.2.9 Агрегат - складальна одиниця, що має здатність повної взаємозамінності, спроможність складання окремо від інших складових частин виробу чи виробу в цілому і здатність виконувати певну функцію у виробі чи самостійно. 2.2.10 Механізм - система кінематично взаємопов'язаних вузлів та деталей, призначена для перетворення виду руху або для передачі потужності. 2.2.11 Вузол - складальна одиниця, яка може збиратися окремо від інших складових частин виробу або виробу в цілому і виконувати певну функцію у виробах одного призначення тільки спільно з іншими складовими частинами. 2.2.12 Виріб - одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах). 2.2.13 Складова частина виробу - виріб, призначений для виконання певних технічних функцій у складі складнішого виробу. 2.2.14 Запасна частина - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи працездатності виробу. 2.2.15 Деталь - виріб, виготовлений з матеріалу однієї марки без застосування складальних операцій. 2.2.16 Швидкозношувальна частина - складова частина виробу (устаткування), строк служби якої менше міжремонтного періоду всього виробу (устаткування). 2.2.17 Технологічне оснащення - засоби технологічного спорядження, які доповнюють технологічне устаткування під час виконання певної частини технологічного процесу (різальний, контрольно-вимірювальний інструмент, штампи, пристрої, прес-форми, ливарні форми тощо). Технологічне оснащення включає оснащення загальнопромислового призначення і спеціальне оснащення (долота і шарошки верстатів бурових, графіторізи, прокатні валки, матриці, пуансони, молотки дробарок, стержні подрібнювальні тощо). 2.2.18 Пристрій - технологічне оснащення, призначене для установлення або спрямування предмета праці чи інструменту під час виконання технологічної операції. 2.2.19 Інструмент - технологічне оснащення, призначене для впливу на предмет праці з метою зміни його стану. Стан предмета праці визначають за допомогою міри та (чи) вимірювального приладу.


2.2.20 Змінне обладнання - вироби спеціального призначення, які передбачені конструкцією устаткування та призначені забезпечувати заданий процес виробництва і здійснювати вплив на предмет переробки, його переміщення, перетворення вихідної сировини в напівфабрикат або готову продукцію, зазнають несприятливого впливу технологічних факторів процесу виробництва та заміна яких провадиться відповідно до призначеного ресурсу. (пункт 2.2.20 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) 2.2.21 Технологічний транспорт - транспортні засоби переривчастої та безперервної дії, які є елементом технологічної системи і використовуються для переміщення сировини (матеріалу), що обробляється, або продуктів його переробки (напівфабрикатів, готової продукції) і відходів виробництва. 2.2.22 Арматура (валкова, запірна, пічна, прохідна, трубопровідна, електротехнічна тощо) - допоміжні стандартні пристрої і деталі, які не входять до складу технологічного устаткування, але забезпечують його нормальну роботу. 2.2.23 Наробіток; напрацювання - тривалість чи обсяг роботи об'єкта. Наробіток може бути як неперервною величиною (тривалість роботи в годинах, кілометрах пробігу тощо), так і цілочисельною величиною (кількість робочих циклів, запусків тощо). 2.2.24 Призначений ресурс - сумарний наробіток, при досягненні якого експлуатацію об'єкта належить припинити незалежно від його технічного стану. 2.2.25 Технічний огляд - захід, який виконується ручним чи автоматичним способом з метою спостереження за станом об'єкта. 2.2.26 Технічний стан об'єкта; технічний стан - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт. 2.2.27 Технічне діагностування; діагностування - визначення технічного стану об'єкта з означеною (заданою) точністю. 2.2.28 Усунення несправності - операції, які здійснюють після виявлення місця несправності для відновлення здатності об'єкта виконувати потрібну функцію. 2.2.29 Контроль (технічного стану) - перевірення відповідності значень параметрів об'єкта вимогам технічної документації та визначення на цій основі одного з заданих видів технічного стану в даний момент часу. 2.2.30 Ревізія - комплекс операцій технічного обслуговування з установлення ступеня зносу об'єкта устаткування або його окремих частин з метою визначення потреби проведення ремонту, перевірки працездатності, безпеки, надійності вузлів і деталей та підтримки справного стану об'єкта. 2.2.31 Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин.


2.2.32 Демонтаж - зняття виробу чи його складової частини з місця установки. При ТО демонтаж складових частин виконується із збереженням придатності для відкривання доступу до елемента устаткування, для якого необхідно здійснювати операції ТО. 2.2.33 Монтаж - установка виробу чи його складових частин на місці використання. 2.2.34 Наладка - підготовка технологічного устаткування та технологічного оснащення до виконання технологічної операції. 2.2.35 Футерування - облицювання внутрішніх або зовнішніх поверхонь устаткування (стін, склепінь, подин, дверей нагрівальних і коксових печей, металургійних печей та агрегатів, ковшів для перевезення рідкого металу, пічних вагонеток, коксовозних і коксогасильних вагонів, розмельного, подрібнювального, змішувального, пресового устаткування, хімічних апаратів, травильних блоків, котлів, димових труб тощо) для захисту від температурних, хімічних та механічних впливів вогнетривкими, хімічно стійкими, стійкими до спрацювання, теплоізоляційними матеріалами. 2.2.36 Торкретування - процес нанесення напіврідких або розм'якшених матеріалів та сумішей на поверхню устаткування або футерівки. 2.2.37 Складання - утворення з'єднань складових частин виробу. 2.2.38 Механічна передача - пристрій для передавання на відстань механічної енергії (як правило, обертального руху). 2.2.39 Технічне обслуговування та ремонт - сукупність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку чи повернення об'єкта в стан, у якому він здатний виконувати потрібну функцію. 2.2.40 Стратегія технічного обслуговування та ремонту - система принципів організації й проведення технічного обслуговування та ремонту. 2.2.41 Операція технічного обслуговування та ремонту - послідовність елементарних технологічних дій з технічного обслуговування та ремонту, які проводять із заданою метою. 2.2.42 Тривалість технічного обслуговування - частина тривалості технічного обслуговування та ремонту, протягом якої здійснюють технічне обслуговування об'єкта, ураховуючи тривалість затримок з технічних причин та тривалість затримок через незабезпеченість матеріальними ресурсами, притаманних технічному обслуговуванню. 2.2.43 Періодичність технічного обслуговування - інтервал часу або напрацювання від даного виду технічного обслуговування до наступного такого самого виду технічного обслуговування або технічного обслуговування більшої складності. 2.2.44 Цикл технічного обслуговування - найменший повторюваний інтервал часу чи напрацювання виробу, протягом якого виконуються у визначеній послідовності згідно з вимогами нормативно-технічної або експлуатаційної документації усі встановлені види періодичного технічного обслуговування.


2.2.45 Технічне обслуговування при використанні - технічне обслуговування при підготовці до використання за призначенням, використанні за призначенням, а також безпосередньо після його закінчення. 2.2.46 Номерне технічне обслуговування - технічне обслуговування, за якого визначеному обсягу робіт привласнюється певний порядковий номер. 2.2.47 Планове технічне обслуговування - технічне обслуговування, постановка на яке здійснюється згідно з вимогами нормативно-технічної або експлуатаційної документації. 2.2.48 Непланове технічне обслуговування - технічне обслуговування, постановка на яке здійснюється без попереднього призначення за технічним станом. 2.2.49 Періодичне технічне обслуговування - технічне обслуговування, яке виконується через установлені в експлуатаційній документації значення напрацювання або інтервали часу. 2.2.50 Сезонне технічне обслуговування - технічне обслуговування, яке виконується для підготовки виробу до використання в осінньо-зимових чи весняно-літніх умовах. 2.2.51 Регламентоване технічне обслуговування - технічне обслуговування, яке передбачене в нормативно-технічній або експлуатаційній документації і виконується з періодичністю і в обсязі, установленими в ній, незалежно від технічного стану виробу в момент початку технічного обслуговування. 2.2.52 Технічне обслуговування з періодичним контролем - технічне обслуговування, при якому контроль технічного стану виконується з установленими в нормативно-технічній документації періодичністю й обсягом, а обсяг інших операцій визначається технічним станом виробу в момент початку технічного обслуговування. 2.2.53 Технічне обслуговування з безперервним контролем - технічне обслуговування, яке передбачене в нормативно-технічній або експлуатаційній документації і виконується за результатами безперервного контролю технічного стану об'єктів. 2.2.54 Потоковий метод технічного обслуговування - метод виконання технічного обслуговування на спеціалізованих робочих місцях з визначеними технологічною послідовністю і ритмом. 2.2.55 Централізований метод технічного обслуговування - метод виконання технічного обслуговування персоналом і засобами одного підрозділу організації або підприємства. 2.2.56 Децентралізований метод технічного обслуговування - метод виконання технічного обслуговування персоналом і засобами декількох підрозділів організації або підприємства. 2.2.57 Метод технічного обслуговування експлуатаційним персоналом - метод виконання технічного обслуговування персоналом, що працює на даному виробі, при використанні його за призначенням. 2.2.58 Метод технічного обслуговування спеціалізованим персоналом - метод виконання технічного обслуговування персоналом, спеціалізованим на виконанні операцій технічного обслуговування.


2.2.59 Метод технічного обслуговування спеціалізованою організацією - метод виконання технічного обслуговування організацією, спеціалізованою на операціях технічного обслуговування. 2.2.60 Метод технічного обслуговування фірмовий - метод виконання технічного обслуговування підприємством-виробником. 2.2.61 Інструкція з технічного обслуговування - експлуатаційний документ, який містить єдині правила технічного обслуговування виробу і його складових частин.

3 Мета технічного обслуговування Метою ТО устаткування є підтримання технічно справного його стану, запобігання передчасному зносу устаткування та його складових частин, забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього природного середовища.

4 Зміст системи технічного обслуговування 4.1 Система ТО устаткування містить у собі сукупність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на підтримання в технічно справному стані устаткування, забезпечення надійності його роботи, виконання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища. 4.2 ТО не є поточним чи капітальним ремонтом або поліпшенням основних фондів. 4.3 Упровадження системи ТО устаткування включає: 4.3.1 Розробку та впровадження стратегії організації і проведення ТО. (пункт 4.3.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) 4.3.2 Дотримання вимог правил і норм ТО та експлуатації устаткування, організацію контролю за їх дотриманням. 4.3.3 Організацію систематичного спостереження та контролю технічного стану, параметрів і часу роботи устаткування та його складових частин. 4.3.4 Планування і проведення періодичних технічних оглядів устаткування. 4.3.5 Визначення складу та строків проведення робіт ТО з урахуванням оброблених даних діагностичних і контрольно-вимірювальних приладів, систематичних спостережень за станом і умовами експлуатації устаткування. 4.3.6 Розробку й удосконалення норм ТО устаткування. 4.3.7 Організацію виробничої бази для підготовки та проведення ТО, забезпечення її кваліфікованою робочою силою, технічною та нормативною документацією, необхідними діагностичними приладами, інструментами і матеріалами, а також організацію їх обліку та зберігання.


4.3.8 Організацію матеріально-технічного забезпечення матеріалами, запасними (у тому числі швидкозношувальними) частинами та змінним обладнанням, необхідними для підтримання устаткування у технічно справному стані та забезпечення здатності його до використання за призначенням. 4.3.9 Організацію раціонального документообігу. 4.3.10 Удосконалення організації та нормування праці робітників, які займаються ТО, нормування витрат матеріальних ресурсів. 4.3.11 Організацію обліку й аналізу витрат на ТО устаткування (витрат на оплату праці робітників за виконання робіт, зазначених у додатку 1 до цього Положення, та відрахувань на соціальні заходи; вартості матеріалів, запасних частин та деталей, використаних при проведенні ТО; витрат на налагодження, заміну та відновлення (реставрацію) змінного обладнання; вартості послуг допоміжних і інших виробництв, підрядних організацій, які виконують ТО).

5 Стратегія, види та методи проведення технічного обслуговування 5.1 Стратегія проведення ТО визначає види і методи ТО, які застосовуються на підприємстві для різних видів устаткування для досягнення в повному обсязі мети ТО при мінімальних витратах людських і матеріально-технічних ресурсів. 5.2 Стратегія проведення ТО розробляється підприємством з урахуванням вимог ПТЕ, нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього природного середовища. 5.3 Згідно з обраною стратегією проведення ТО та наявністю діагностичного устаткування можливо проведення таких видів ТО: планове, непланове, періодичне, номерне, регламентоване, сезонне, ТО з періодичним контролем, ТО з безперервним контролем. 5.4 Проведення ТО устаткування або його складової частини за часом може збігатися з проведенням ремонту цього устаткування та/або його складових частин. (Положення доповнено новим пунктом 5.4 згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, у зв'язку з цим пункти 5.4, 5.5 вважати відповідно пунктами 5.5, 5.6) 5.5 Згідно з обраною стратегією можуть бути використані такі методи проведення ТО: потоковий, децентралізований, централізований, фірмовий, метод проведення ТО експлуатаційним персоналом, метод проведення ТО спеціалізованим персоналом, метод проведення ТО організацією, яка експлуатує устаткування, метод проведення ТО спеціалізованою організацією. 5.6 Стратегія проведення ТО повинна постійно вдосконалюватися шляхом розробки та реалізації заходів щодо поліпшення способів, технології та якості проведення ТО. (пункт 5.6 в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)

6 Організація та проведення технічного обслуговування устаткування


6.1 ТО устаткування передбачає: перевірку технічного стану, виконання робіт щодо підтримки технічно справного стану та належного зовнішнього вигляду, усунення виявлених несправностей. 6.2 Перелік операцій, які належать до ТО устаткування підприємств гірничометалургійного комплексу, зазначено в додатку 1 до цього Положення. Детальніші переліки робіт, які належать до ТО устаткування, розробляються у нормативно-технічних актах для підгалузей гірничо-металургійного комплексу. У разі їх відсутності відповідні переліки розробляються підприємством з урахуванням даного Положення, специфіки підприємства та затверджуються наказом по підприємству. 6.3 Види та методи ТО, тривалість та періодичність ТО (для методів ТО, що передбачають періодичність) устаткування затверджуються керівником підприємства або уповноваженими ним особами згідно з обраною стратегією проведення ТО. (пункт 6.3 в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) 6.4 ТО проводиться згідно з ПТЕ, картами ТО, керівництвами (інструкціями) з ТО. Керівництва (інструкції) з ТО розробляються підприємствами і затверджуються керівництвом підприємства в разі їх відсутності. (пункт 6.4 в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) 6.5 При розробленні керівництв (інструкцій) з ТО в обов'язковому порядку враховуються вимоги експлуатаційної документації, типових ПТЕ за видами устаткування, нормативноправових актів з охорони праці та навколишнього природного середовища та інструкцій заводів - виробників устаткування. (пункт 6.5 в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) 6.6 Усе устаткування виробничих цехів має бути закріплене за певними бригадами (окремими робітниками бригади) ремонтного, чергового й експлуатаційного персоналу цеху. При цьому відповідальними за його працездатність протягом зміни також є експлуатаційний і черговий персонал. 6.7 ТО устаткування виконується черговим, ремонтним і експлуатаційним персоналом виробничих цехів, персоналом спеціалізованих підрозділів підприємства та спеціалізованих підприємств згідно з ПТЕ, керівництвами (інструкціями), графіками проведення ТО, картами ТО і відомостями обсягів робіт на ТО. Відомості обсягів робіт в обов'язковому порядку складаються тільки при залученні спеціалізованих підрядних організацій. 6.8 Стан устаткування цеху протягом зміни експлуатаційний і черговий персонал повинен фіксувати в журналах приймання та здавання змін, а також у вахтових журналах машиністів вантажопідйомних машин. У журналах мають бути зафіксовані:


- результати оглядів закріпленого устаткування згідно із затвердженим графіком ТО; стан устаткування протягом зміни, дефекти і несправності, що порушують його працездатність або безпеку умов праці; - заходи, які були проведені для усунення дефектів і несправностей; - випадки порушення ПТЕ устаткування та технології виробництва. Дані журналів використовуються для визначення переліку й обсягу робіт з усунення несправностей у цій зміні, а також при найближчій зупинці устаткування на планове ТО або ремонт. 6.9 Експлуатаційний, черговий і ремонтний персонал протягом зміни зобов'язаний: 6.9.1 Робити технічні огляди устаткування на закріплених ділянках згідно з графіками, затвердженими головними спеціалістами підприємства. 6.9.2 Вести систематичне спостереження за роботою устаткування (знімати показання контрольно-вимірювальних приладів, контролювати ступінь нагрівання вузлів і достатність надходження до них мастильних матеріалів, стан футерівки тощо), робити регулярні записи в журналі приймання та здавання змін. 6.9.3 Проводити (відповідно до вимог документів, перелічених у пункті 6.4 цього Положення, у разі зносу, пошкодження) заміну швидкозношувальних частин і змінного обладнання, перелік якого зазначено в додатку 2 до цього Положення. До змінного обладнання належать також складові частини обладнання, яке зазначено в додатку 2 до цього Положення. (пункт 6.9.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) 6.9.4 Виконувати вогневі та електрозварювальні роботи для підтримання працездатності елементів устаткування. Вогневі й електрозварювальні роботи виконуються згідно з діючими нормативними актами лише особами, які мають право виконання таких робіт. 6.9.5 Усувати дрібні несправності й неполадки в роботі устаткування, проводити ревізію деталей і вузлів з метою запобігання виходу їх з ладу, запобігання втратам мастильних матеріалів, пари, газу, сировини, матеріалів, продуктів переробки, викидів шкідливих речовин у повітря, використовуючи для цього міжзмінні зупинки, внутрішньозмінні технологічні паузи, а в разі потреби спеціально зупиняючи для цього устаткування згідно з діючими правилами його зупинки. 6.9.6 Виконувати регулювання пристроїв, механізмів, схем і систем мащення вузлів устаткування мастильними матеріалами певного сорту в установленому режимі і забезпечувати подачу їх централізованими системами густого і рідкого мащення. 6.9.7 Перевіряти кріплення контрвантажів, кришок підшипників, редукторів, корпусів механізмів, важелів, пасів, ланцюгів, зубчастих та фрикційних коліс, інших елементів відкритих передач та інших деталей і вузлів машин, послаблення кріплення яких може викликати аварійну зупинку агрегату; у разі потреби заміняти кріпильні вироби та підсилювати з'єднання деталей або вузлів машин (болтові, шпонкові, шпилькові, гвинтові, заклепкові, клейові, зварні, паяні, на шурупах, на цвяхах тощо).


6.9.8 Стежити за безперервним надходженням холодоагентів та мастила для охолодження та змащування механізмів, перевіряти справність деталей і вузлів магістралей води та інших холодоагентів, стиснутого повітря і мащення. 6.9.9 Перевіряти, чи немає витоку мастила із зубчастих муфт, редукторів, картерів та інших ємкостей, перевіряти ступінь нагрівання вузлів машин, наявність мастила у ваннах картерних систем, характер шуму в редукторах, зубчастих передачах і підшипниках, уживати заходів щодо усунення виявлених несправностей. 6.9.10 Оглядати сталеві канати, перевіряти і регулювати натяг ланцюгів, транспортерних стрічок, у разі потреби здійснювати заклеювання, клепання або заміну стрічок, з'єднання або заміну ланцюгів. 6.9.11 Стежити за наявністю, справністю і кріпленням огорож, а в разі потреби проводити роботи з їх відновлення. 6.10 При прийманні-здаванні зміни оглядати устаткування повинні: чергові слюсарі та електрики, мастильники, сантехніки (на закріпленій ділянці), машиністи (оператори, апаратники), їхні помічники й експлуатаційний персонал на закріпленому за ними устаткуванні. 6.11 При технічних оглядах під час приймання змін необхідно: - перевіряти деталі та вузли, механізми, у роботі яких під час попередньої зміни виявлені дефекти й несправності; - перевіряти надійність кріплення вузлів і деталей, ослаблення яких при подальшій роботі може викликати відмову в роботі або зупинку устаткування; - перевіряти справність мастильних пристроїв та їх герметичність; - перевіряти герметичність ущільнень насосного устаткування, трубопроводів тощо; - контролювати технічний стан устаткування за характером шуму та вібрації; - перевіряти справність захисних огорож; - у разі потреби усувати несправності й неполадки, виявлені в процесі перевірки роботи устаткування; - перевіряти наявність інструмента і пристосувань, запасних частин; - перевіряти чистоту устаткування і робочого місця. 6.12 Ремонтний персонал виробничих цехів при проведенні ТО спільно з експлуатаційним і черговим персоналом зобов'язаний: - здійснювати профілактичні технічні огляди закріпленого за ним устаткування згідно з установленими графіками, технологічними регламентами тощо; - виконувати регулювальні та налагоджувальні роботи, брати участь у проведенні випробувань машин і механізмів, перевіряти справність захисних блокувань;


- усувати виявлені при огляді дефекти і несправності, що порушують нормальну роботу устаткування або здатні викликати його зупинку. 6.13 Експлуатаційний, черговий і ремонтний персонал перед здаванням зміни, під час технічних оглядів і проведення профілактики повинен проводити очищення устаткування, а також прибирання робочих місць. 6.14 Посадові особи ремонтної служби структурного підрозділу повинні періодично перевіряти технічний стан устаткування згідно з графіком, затвердженим головними спеціалістами підприємства. 6.15 Технічний огляд устаткування провадиться за графіками, які складаються відповідними посадовими особами структурних підрозділів підприємства щороку за місяць до початку планованого року. ТО устаткування методами, що передбачають періодичність, провадиться за типовими графіками або за графіками, що складаються відповідними посадовими особами підприємства. Ці графіки погоджуються з начальником структурного підрозділу і затверджуються головними спеціалістами підприємства. (пункт 6.15 в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) 6.16 Результати оглядів і всі зміни в стані устаткування повинні бути зафіксовані в агрегатних журналах відповідного устаткування. 6.17 При прийманні змін і в процесі ТО устаткування персонал повинен дотримуватись діючої биркової системи, яка визначена НАОП-1.2.10-2.01-79 - ОСТ 14.55-79 "Биркова система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування". 6.18 Проводити періодичне діагностування технічного стану устаткування, завданнями якого є: контроль технічного стану; пошук місця та визначення причин відмови (несправності); прогнозування технічного стану. 6.19 Технічне діагностування устаткування повинно містити в собі: - моніторинг та документування змін технічного стану устаткування, виявлення причин, що їх викликали; - проведення діагностики технічного стану методами неруйнівного контролю; - визначення обсягів ремонтних робіт і робіт з ТО за результатами діагностичного контролю. 6.20 Зупинки та пуски устаткування для технічного діагностування повинні бути мотивованими і фіксуватися у відповідних документах.

7 Документація з планування технічного обслуговування 7.1 Основними документами з організації та планування ТО є:


- річний графік ТО устаткування (припускається у скороченому до необхідного обсягу, може бути відсутнім); (позиція перша пункту 7.1 розділу 7 в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) - місячний графік ТО устаткування, складений з урахуванням технічного стану устаткування (припускається використання типових графіків); (позиція друга пункту 7.1 розділу 7 в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) - графіки проведення технічних оглядів устаткування; - норми періодичності технічних оглядів і випробувань устаткування, для якого проведення технічних оглядів і випробувань передбачене ПТЕ, нормативно-правовими актами з охорони праці та іншими нормативними документами; - технічна документація, яка забезпечує інженерну підготовку ТО - технологічні карти, технічні умови, схеми, креслення, - у необхідному обсязі; - керівництва (інструкції) з ТО окремих видів устаткування - у необхідному обсязі; - керівництва з експлуатації устаткування (припускаються у скороченому до необхідного обсягу); (позиція сьома пункту 7.1 розділу 7 в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) - журнали приймання та здавання змін експлуатаційним персоналом; - затверджений керівництвом підприємства перелік професій експлуатаційного персоналу та видів робіт, що виконуються ними з ТО; - відомість обсягів робіт. Складається в обов'язковому порядку, якщо для проведення ТО залучається підрядна організація; - кошторисна документація. Складається в обов'язковому порядку, якщо для проведення ТО залучається підрядна організація. 7.2 Склад та зміст документації щодо організації ТО та забезпечення запасними частинами і матеріалами розробляються службами за належністю та затверджується керівництвом підприємства.

8 Охорона праці 8.1 При проведенні ТО устаткування необхідно керуватися діючими нормативноправовими актами з охорони праці та навколишнього природного середовища. 8.2 Виконання операцій ТО, які належать до робіт підвищеної небезпеки, та на об'єктах і устаткуванні підвищеної небезпеки проводиться після отримання дозволу Державного комітету з нагляду за охороною праці або його територіальних органів з дотриманням


Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1631. 8.3 Під час проведення ТО устаткування технологічному персоналу забороняється проведення операцій, які можуть призвести до змін умов безпечного проведення робіт з ТО. 8.4 Допуск персоналу підрядних організацій до виконання робіт з ТО проводиться згідно з вимогами діючих керівництв (інструкцій).

Директор департаменту металургійної промисловості

В. К. Грановський

Додаток 1 до пунктів 4.3.11, 6.2 Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу

Перелік операцій технічного обслуговування Балансування статичне та динамічне деталей та вузлів, що обертаються Баластування місцеве основи шляхів спеціального технологічного транспорту: вагонів вуглезавантажувальних, коксогасильних, коксовозних установок сухого гасіння коксу, коксовиштовхувачів, дверезнімних машин, чавуновозів, сталевозів, зливковозів, шлаковозів (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Відновлення деталей: Напайка зносостійких пластин на елементи устаткування Наплавлення деталей матеріалами

устаткування та технологічного оснащення зносостійкими

Наплавлення жаростійке керамічне елементів устаткування і вогнетривкої кладки Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин, апаратів, кабельних ліній та іншого електроустаткування


Відновлення порушених контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Відновлення маркування електричних та енергетичних комунікацій Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування Відновлення вогнетривкого футерування і кладки: Відновлення вогнетривкого футерування, кладки, ізоляції кладки нагрівальних печей, коксових печей, металургійних печей і агрегатів, електродугових та індукційних плавильних печей, газових ванних регенеративних печей, випалювальних печей, сушильного устаткування, нагрівальних пристроїв, котельного устаткування, елементів опалювальних систем, пічних вагонів (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Забивання прогарів, раковин, тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці Заповнення (засипання, заливка, ущільнення) конструктивних і технологічних порожнин і пустот (швів, стиків, зазорів, каналів, місць входу клапанів, пробок тощо) у вогнетривкому футеруванні і кладці Торкретування внутрішньої поверхні вогнетривкої кладки Ущільнення дзеркал регенераторів Відновлення покриттів устаткування, трубопроводів і трубопровідної арматури: (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Відновлення фарбування (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Відновлення покриттів вологоізоляційних Відновлення покриттів кислотозахисних Відновлення покриттів антикорозійних (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Відновлення покриттів теплоізоляційних


(позиція додатка 1 в редакції наказів Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, від 07.10.2009 р. N 695) Відновлення покриттів антифрикційних і антиабразивних Відновлення протипожежних (вогнезахисних) покриттів (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Відновлення спряжуваних і робочих поверхонь і деталей устаткування без застосування верстатних робіт (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Полірування Притирання Шабрування Шліфування Відновлення транспортерних стрічок Виконання операцій технічного обслуговування, підприємства-виробника з експлуатації устаткування

передбачених

інструкціями

(позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Демонтаж (розбирання) складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування, для якого необхідно провести операції ТО, з наступним монтажем (збиранням) (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків Дозаправлення (досипання) заповнювачів у фільтри Доливання (дозаправлення) технологічних і робочих рідин (мастил, лугу, електроліту, води, антифризу, гідравлічної рідини, амортизаційної рідини, гальмівної рідини) для підтримки устаткування у роботоздатному стані (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Доливання кабельної мастики у кабельні муфти та лійки


Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях, відновлення дефектних зварних швів Забивання свищів, прогарів, пробоїн накладанням бандажів, хомутів, карбуванням, приварюванням металевих латок, вставок Заміна трубопровідної арматури з ручним приводом і такої, що не має приводу, діаметром умовного проходу до 250 мм (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна буферів стаціонарних і пересувних роторних вагоноперекидачів (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна швидкозношувальних частин Заміна вібраторів стаціонарних і пересувних роторних вагоноперекидачів (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна гідравлічних насосів технологічного транспорту

і

розподільників

приводів

виконавчих

механізмів

(позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна підвісної освітлювальної арматури з електролампами (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна і підтягування кріпильних деталей (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна кабелів електрозварювального устаткування Заміна канатів, ланцюгів, тросів, канатних та ланцюгових стропів (крім канатів канатних доріг) (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна контрольно-вимірювальних приладів (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695)


Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування Заміна манжетів, сальників (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна мастил і мастильних матеріалів Заміна матеріалів, що витрачаються Заміна наконечників і клемників електропроводок Заміна насосів шахтних бурових верстатів Заміна віконних шибок кабін машиністів, операторів Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування Заміна арматури пневматичних гальмових систем технологічного транспорту (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна пластин пластинчастих конвеєрів (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна плит (броней) завантажувальних частин агломашин (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування Заміна привідних пасів, текстропів Заміна ретурбентів (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Заміна рукавів, шлангів систем мащення, гідравлічних і пневматичних систем, автогенного устаткування (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна секцій ланок пристроїв транспортування рулонів металевого листа


(додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна змінного устаткування згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до цього Положення Заміна зчіпних пристроїв вагонеток шахтних, зчіпних пристроїв електровозів рудникових (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна гальмових стрічок, колодок, накладок та інших фрикційних елементів гальмових пристроїв (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна транспортерних стрічок, ланцюгів скребкових і пластинчастих конвеєрів та елеваторів (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Заміна уніфікованих редукторів, уніфікованих мотор-редукторів і уніфікованих електродвигунів технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного устаткування (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна ущільнень і прокладок на рознімних з'єднаннях трубопроводів, трубопровідної арматури, на кришках, люках (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна нерозбірних фільтрів, їх фільтруючих елементів, заповнювачів фільтрів (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна фільтротканини фільтр-пресів (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна футерівки каркасів вагранок чавунним необробленим литвом (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695)


Заміна футерівки (розбирання і футерування) вогнетривкими виробами: Заміна футерівки, кладки і ізоляції кладки елементів нагрівальних та металургійних печей і агрегатів, плавильних електродугових і індукційних печей та їх елементів, ванних регенеративних печей, міксерів і нагрівальних колодязів (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна футерівки вогнетривкими виробами головок і дверей коксових печей Заміна футерівки вогнетривкими виробами димових каналів і клапанів, фурменних приладів печей та їх елементів, льоток і фідерів печей (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна футерівки вогнетривкими виробами виливниць та їх кришок, додаткових надставок і стопорів до виливниць Заміна футерівки вогнетривкими виробами нерухомих та рухомих жолобів, носків жолобів, тічок, лотків, піджелобків Заміна футерівки вогнетривкими виробами носків ковшів розливальних, для рідких феросплавів, зливних міксерних Заміна футерівки вогнетривкими виробами горловин приймальних конвертерів та міксерів, шоломів конвертерів Заміна футерівки вогнетривкими виробами чаш шлакових, ковшів для перевезення рідкого металу, ковшів дозувальних і роздавальних, ковшів проміжних на УБРС, поверхні пічних вагонів та інших елементів технологічного рухомого складу Заміна футерівки робочих, оглядових і завалювальних вікон печей та їх елементів (порогів, рам, коробок, заслінок тощо) (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна футерівки стопорів шлакових, електричних гармат забивання льоток (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Заміна футерівки хімічно стійкими матеріалами внутрішніх поверхонь травильних баків, травильних ванн, відстійників, резервуарів Заміна футерівки плитами кам'яного лиття лійок, тічок, жолобів, пристроїв позапічної обробки коксу, коксових рамп (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695)


Заміна футерівки жаростійкими коксовозних вагонів УСГК

матеріалами

кузовів

коксогасильних

вагонів

і

Заміна футерівки деталей змінного обладнання, наведеного у додатку 2 до цього Положення, зносостійкими твердосплавними пластинами Заміна елементів тролеїв мереж контактних тягових Вимірювання технічних параметрів: Вимірювання биття деталей, що обертаються Вимірювання вібрації устаткування Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування Вимірювання розширення кладки опалювальних простінків печей і інших нагрівальних пристроїв Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки Визначення величини шкідливих викидів котлів і печей (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Визначення крутних моментів на вузлах устаткування Випробування устаткування: Випробування високовольтні електротехнічного устаткування і електричних мереж Випробування гідравлічні устаткування, трубопроводів з арматурою Випробування пневматичні устаткування, трубопроводів з арматурою Випробування ретурбентів на герметичність Випробування газополуменевої апаратури Контроль і випробування електричних машин згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) і Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС) Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС


Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС Контроль і випробування електровимірювальних приладів, пристроїв захисту, блокування, сигналізації, зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС Контроль стану та справності устаткування: Контроль затяжки (моменту затяжки) різьбових з'єднань устаткування Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування, систем сигналізації, захисту та блокування Контроль справності систем термостатування, охолодження, вентиляції Контроль справності автоматизованих систем керування технологічними процесами Контроль справності систем, що забезпечують дотримання екологічних вимог Контроль справності (контроль стану) елементів устаткування, трубопроводів, їх опор і підвісок, трубопровідної арматури

технологічних

(позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Контроль кріплень рейкових шляхів спеціального технологічного транспорту (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці Позицію виключено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Контроль стану покриттів теплоізоляційних, антикорозійних, вологоізоляційних, кислотозахисних, антифрикційних, антиабразивних, протипожежних (вогнезахисних) устаткування та трубопроводів (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву Контроль технічних параметрів, що підлягають перевірці та регулюванню


Контроль рівня робочих і технологічних рідин, речовин, реагентів, що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані Контроль характеристик зносу устаткування: Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування Контроль герметичності устаткування Контроль цілісності (відсутності пошкоджень, відколів, розривів, тріщин) елементів устаткування (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Випробування дії елементів релейного захисту, систем керування і регулювання електро-, пневмо- і гідроприводами устаткування Опосвідчення і експертиза устаткування, трубопроводів і вимірювальної апаратури (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування Відбирання проб з метою одержання характеристик навколишнього середовища Очищення об'єктів від технологічних відходів, продуктів зносу та корозії, осадів: Очищення бункерів, резервуарів, баків, ємкостей, відстійників, шламонакопичувачів Очищення повітроводів, пилопроводів, газопроводів Очищення деталей і вузлів від нагару Очищення елементів устаткування, апаратів і пристроїв від бруду, відкладень, осаду, накипу Очищення вогнетривкої футерівки Очищення фільтрів Продування устаткування і технологічних трубопроводів (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Промивання устаткування і технологічних трубопроводів (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695)


Пропарювання устаткування і технологічних трубопроводів (позиція додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Протирання устаткування і технологічних трубопроводів (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Видалення пилу, бруду, мастила, шлаку, окалини, просипу сировини і продуктів переробки, технологічного сміття із робочої зони Наладка устаткування (додаток 1 доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Переточування валків Перевірка контрольно-вимірювальних приладів Підтримання у справному стані огорож, перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу Проведення технічних оглядів устаткування Перевірка режимів роботи устаткування Ревізія устаткування, трубопровідної арматури, систем керування (позиція додатка 1 у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням Регулювання натягу пасів, ланцюгів, конвеєрних стрічок Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки Позицію виключено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695)

Директор Департаменту металургійної промисловості

В. К. Грановський


Додаток 2 до пункту 6.9.3 Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу

ПЕРЕЛІК ЗМІННОГО ОБЛАДНАННЯ Агломераційне та випалювальне виробництво Борти палет машин агломераційних і випалювальних Броні перекидних стволів машин агломераційних Броні завитків нагнітачів Датчики протікання технологічних рідких продуктів Диски основні та покривні роторів ексгаустерів Диски покривні міксерів Зірочки роторів однороторних дробарок агломерату (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Колосники палет машин агломераційних і випалювальних Палети Живильники завиткові печей випалювальних Грати лінійного охолоджувача (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики палет машин агломераційних і випалювальних Ролики візків спікальних Ротори ексгаустерів Візки спікальні та випалювальні


Труби Вентурі мокрого очищення Шибери завантажувальних і розвантажувальних пристроїв сировини і напівфабрикатів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695)

Коксохімічне виробництво Блок імпелера флотомашини (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Бункери вагонів вуглезавантажувальних Вібратори для обвалювання шихти розвантаження залізничних вагонів

вуглезавантажувальних

вагонів,

силосів,

Лійки телескопічні регулювання висоти навантаження бункерів Головки штанг виштовхувальних печей коксових Горловини приймальні та кришки стояків коксових батарей Ємкості накопичення представницьких проб шихти, вугілля, коксу Затвори башт, горловин і кришок стояків коксових батарей Затвори коксосортування Затвори рамп коксових Каретки механізму чищення дверей машин коксових Ковші для розбурювання коксових печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Коксонапрямна ванна (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Колеса ходові та колісні пари машин коксових Копіри управління затворами рамп коксових Позицію виключено


(згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Кришки люків планірних печей коксових Кришки стояків коксових батарей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Лопаті імпелерів Люки планірні печей коксових Відбірники проб шихти, вугілля, коксу Патрубки печей і стояків печей коксових Піногони кислих смолок сатураторів Перегородки розрівнювання шихти трамбувально-завантажувальних машин Пластини кристалізаторів Плити коксових рамп (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Плити рамні полотен фільтрів (Перелік в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Піддони фасувальні машин трамбувально-завантажувальних Рами та кришки завантажувальних люків (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Розсікачі вагонів коксогасильних Ретурбент смолоперероблюючого цеху (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Розсікачі опалювальних систем печей коксових Свічки скидання газів установок сухого гасіння коксу


Сегменти вакуум-фільтрів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Секції внутрішньої насадки апаратів масообмінних Сопла пневмообвалювання бункерів і силосів башт вугільних Струни електрофільтрів Тарілки зливні апаратів мийних Пристрої струменеформувальні грануляторів Шибери бункерів вагонів вуглезавантажувальних Штанги виштовхувальні Штанги машин дверезнімальних Штанги планірні печей коксових Ящики смоляні газозбірників

Доменне виробництво Амбразури повітряні Амбразури шлакові Балки пічні водоохолоджувані печей доменних Позицію виключено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Позицію виключено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Броні скіпів доменних печей Лійки малих конусів апаратів засипних Вантажі вимірників рівня шихти Позицію вилучено


(згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Затвори автоматичні на скіпах коксової дрібноти печей доменних Діжки повітряні Діжки шлакової льотки Ковші чавуновозні Кришки чавуновозних ковшів Молоток Костіна (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Пояси контактні засипних апаратів доменних печей Розподільники шихти Сегменти горловин холодильників, вивантажувальної частини, завантажувальної частини та конусної частини печі Сопла повітряних фурм

Феросплавне виробництво Головки електродотримачів печей феросплавних Дно шлаковень Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Кожухи льотки Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Кільця шлаковень феросплавних печей Струмопроводи феросплавних печей Позицію вилучено


(згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Щоки контактні феросплавних печей

Сталеплавильне виробництво Балки підп'ятові, п'ятові водоохолоджувані передніх стінок мартенівських печей Головки затравки для витягання зливків з кристалізаторів установок безперервного розливання сталі Горловини шоломової частини конвертера Гребки водоохолоджувані Грязевловлювачі Днища конвертерів Затравки на електрошлакових і вакуумних електродугових печах Кристалізатори печей вакуумно-дугових, електрошлакових Кристалізатори установок безперервного розливання сталі Льотки бункерів для засипки порогів Мундштуки машин завалочних Надставки під мульди на стелажах Пластини металеві для перекриття сифонних проводок Підвіски склепіння мартенівських печей Піддони мідні печей вакуумно-дугових і електрошлакових Підставки під чаші Пороги хибні мартенівських печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Пристрої навісні для перевезення виливниць, надставок, піддонів, центрових (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Пробниці


Ролики вторинного охолодження установок безперервного розливання сталі Ролики кристалізаторів установок безперервного розливання сталі Секції "0" для установок безперервного розливання сталі Стержні механізму регулювання струменя металу (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Пристрій захисту струменя рідкого металу аргоном Хоботи завалочних машин Шоломи конвертерів Штанги виміру температури рідкої сталі (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Електродотримачі

Прокатне виробництво Балки підвісні кришок нагрівальних колодязів Балки підвісні методичних нагрівальних печей Балки рухливі крокуючих транспортерів розвантажувальних пакетувальних пристроїв (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Барабани моталок, розмотувачів Броні льоткові колодязів нагрівальних Броні подові стендів печей ковпакових Броні посаду печей нагрівальних Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Буфери пружинні Валки опорні прокатних станів


Вилки приймальних столів знімачів рулонів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Диски розмотувачів Затвори шиберні димоходів нагрівальних колодязів Кільця горловин кришок нагрівальних колодязів Конуси моталок і розмотувачів Корзини ванн травильних Кришки нагрівальних колодязів Лапи для підриву пачок Лінійки копірні станів прокатних Лінійки маніпуляторів станів прокатних Люльки кантувачів металу і столів підйомно-поворотних Напрямні апарати ковпакових печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Носи важелів безударної видачі слябів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Подина печі з висувним подом (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Призми відгиначів кінців рулонів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Рейтери нагрівальних печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Ролики маніпуляторів


Ролики згинальні окалинозламувачів (позиція Переліку у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Ролики вимірювальні установок вимірювання натягу і швидкості штаби (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Ролики преспроводок Ролики привідні правильно-тягнучих машин (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Ролики рольгангів печей нагрівальних, агрегатів закалочних, травильних, агрегатів різання Ролики станинні прокатних станів Ролики формувальні загортальних машин (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Сегменти барабанів моталок Сегменти барабанів розмотувачів Сідла опорні Скоби для кантування рулонів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Сопла ежекторів ковпакових печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Стакани запобіжні Стакани шлакові Столи провідкові летючих ножиць Візки штовхачів прокатних станів Позицію вилучено


(згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Упори укладальників листів Шпинделі кромкокоталок обрізі (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Штирі барабана намотування обрізі (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Щоки моталок

Калібрувальне виробництво Камери пальникові методичних нагрівальних печей Прокладки розподільні бугелів газових печей Різцеві головки токарно-обдиральних верстатів і ліній Грати бугелів Сухарі чавунні правильно-відрізних автоматів Екрани захисні газових печей

Ковальсько-пресове устаткування основного виробництва Балки виливані термічних печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Броні заслінок Грати піддонів

Трубопрокатне та трубозварювальне виробництво (назва розділу в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Бленди та двері установок промивання та установок нанесення покриття лінії праймування (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Бленди камер установки знежирювання і промивання труб Бленди прохідні установки зовнішнього окалиноочищення Брехшпинделі Броні (плити) камер дробометів Вкладиші дефектоскопів установок ультразвукового контролю труб (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Лійки станів трубозварювальних Вставки в дорнові замки Вштовхувачі зливків прошивних станів Виштовхувачі зливків прошивних станів Головки калібруючі (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Головки ущільнення кінців труб Головки центратора для зварювання труб (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Диски опорні Диски упорів преса гідравлічного випробування труб (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Дробометні установки зовнішнього та внутрішнього очищення труб


(Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Заштовхувач ланцюговий станів зовнішнього зварювання Індуктори мідні Катоди плазмотронів Клин настроювання положення установки хроматування (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Клини зливколамачів Кільця дорнові Кронштейн бандажного тонного ролика екструдерного агрегату (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Лом-хоботи кантувальних машин Лопатки дробометів Мундштуки станів внутрішнього зварювання Надставки вштовхувачів прошивних станів Надставки штока екструдерного агрегату (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Напрямна головка гідромеханічного експандера стана зварювання труб у середовищі CO 2 (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Напрямні дорна Ножі напрямні всіх типів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Оправка внутрішня з роликами стана зварювання труб у середовищі CO 2 (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Відбійники упора (болванки нагрівальних печей) Охолоджувачі (холодильники) темперуючих апаратів зон нагріву екструдерних агрегатів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Планки (пластини) контактні прошивних станів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Планки притискні прошивного стана зовнішнього зварювання труб (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Підвіски нагрівальних печей Призми гідропритискачів Призми опорні Призми упорні (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Провідки шпиндельні Рами для перевезення стоп-коліс і бандажів


Різьбові надставки притискного гідроциліндра збирального преса (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролик верхній притискний стикозварювальної машини (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролик копіювального пристрою трубопідрізних верстатів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролик важеля плазмотрона установки плазмового різання труб (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики бандажні тонні екструдерних агрегатів Ролики зацентрівників заготовок Ролики кантувальні станів зовнішнього зварювання Ролики кантувальні трубопрокатного та трубозварювального станів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики магнітні трубозварювальних станів Ролики напрямні калібруючих головок (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики напрямні калибрувальних головок Ролики напрямні кромкодоформувального стана (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики заокруглювальної секції калібруючих головок (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики оправок кромкодоформувальних станів


(позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики прижимні машин догибочних Ролики прикатувальні та напрямні екструдерних агрегатів Ролики зварювальних клітей станів зварювання труб Ролики трайбапаратів Ролики центрувальних пристроїв кромкостругальних верстатів Сектор затискання труб трубопідрізних верстатів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Змінні шестерні зварювальної головки трубозварювального стана (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Сопла установки знежирювання і промивання труб Стакани упорно-регулювального механізму виробництва труб з заготовок Візки для термічної обробки труб Штовхачі верхні та нижні колесопрокатного і кольцебандажного виробництва Штовхачі прокатних кантувальних машин і зштовхувачі труб Вузол верхніх і нижніх опорних роликів кромкостругальних верстатів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Вузол обертання заднього упору стикозварювальної машини (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Вузол упорного ролика стикозварювальної машини (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Вузол упорного ролика зачисного пристрою (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Фланці, втулки, шайби замкові, манжетотримачі випробувальних головок гідравлічних пресів випробування труб (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Хоботи машин завантаження і вивантаження кільцевих печей Центрувачі Ланцюг ланцюгового заштовхувача кромкодоформувального стана (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Шайба мотальна з розпіркою установки намотування штаби агрегату поздовжнього різання (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Шайби магнітні листоукладальників трубоелектрозварювальних агрегатів Шайби ножові мотальних установок поздовжнього різання штаби Шибери пільгерстанів Шина масивна косорозташованих роликів установки для нанесення покриттів на труби (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Шнек (черв'як) екструдерного агрегату (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Штанга прошивного стана зовнішнього зварювання труб (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Електрод зварювальний у складі стана зварювання труб малого діаметра (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Труболиварне виробництво Втулки кристалізаторів Кристалізатори при напівбезперервному способі виробництва труб Патрони для стержнів Піддони при карусельному і відцентровому способах виробництва труб Розтруби при карусельному і напівбезперервному способах виробництва труб (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики кристалізаторів при напівбезперервному способі виробництва труб Стержні металеві при напівбезперервному способі виробництва труб Чаші при напівбезперервному способі виробництва труб

Метвиробне виробництво Барабани рознімні машин канатних Барабани станів волочильних Бердо для виробництва металевих сіток (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Гільзи, штоки, втулки напрямні пресів обмазувальних (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України України від 06.06.2005 р. N 200) Деформатори пресові Каретки канатних машин Котушки та шпулі для дроту (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Котушки розмотувачів


Кільця станів мокрого волочіння Механізми обтискні та витяжні для обтискання сталок Мильниці волочильних станів Підвіски для транспортування напівфабрикатів і готових виробів Реформувальні головки Рихтувальні пристрої Ролики ланцюгів волочильних станів Збирачі прядей в машинах канатних Столи провідкові клітей робочих Фігурки розмотувальні Шпулі зарядних котушок канатних машин Якорі печей відпалу

Вогнетривке виробництво Позицію виключено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні притискні, проміжні, розпірні прес-форм Броні столів пресів Позицію виключено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Днища живильників Ланки шнеків пресів стрічкових Клини кріплення броней (плит) дробарок і млинів (косинці) (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Кільця ущільнювальні та листи стирання завантажувальних кареток і столів пресів Конуси гарячих головок печей, холодильників і барабанів сушильних


(позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію виключено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Кришки оглядові тонельних, кільцевих, періодичних і газокамерних печей (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Кюбелі для сипучих матеріалів Мундштуки пресів стрічкових Плити проміжні (тумби) Рукава та змінні рухомі каретки механічних пресів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Труби шнекових живильників печей нагрівальних обертових (трубошнеки) (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Пристрої пересипні барабанів сушильних і холодильників Позицію виключено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)

Ливарне устаткування допоміжних цехів Броні (плити) підмодельні (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні (плити) підопокові (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні (плити) пресуючі (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Лійки для дрібноти Гідрозатискачі Дуги Ковші для розливання металу (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Ківшики валів головок піскометів Пульверизатори Грати землерозпушувальні Ролики фарбомішалок Ролики мішалки рамної Стержні ливарні Центри глухі та обертові (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Шаблони для набивки футеровки

Ковальсько-пресове устаткування допоміжних цехів Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Плити жаротривкі осаджувальні

Змінне обладнання, загальне для різноманітних виробництв Арматура привалкова прокатних і трубопрокатних станів (проводки, пропуски, обвідні апарати) (позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Арматура проводкова дискових і кромкокришильних ножиць (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Арматура робочого вікна печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Баби кульові та копрові Балки бугелів Балки і бруси охолоджувані нагрівальних методичних і термічних печей (позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Балки рейкоп'ятові Бандажі бігунів помельних і змішувальних, валкових дробарок і пресів вальцевих, коксодробарок (позиція в редакції наказів Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, від 07.10.2009 р. N 695) Бандажі коксодробарок розсіву коксу (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Барабани кабельні Барабани нижні маятникових пилок Барабани (ротори) класифікаторів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Батареї акумуляторні Барабани центрифуг (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Болти кріплення броні з гайками Бронесита Броні (бронеплити, облицювання) бігунів помельних і змішувальних Броні грохотів коксу


(Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Броні (плити) дробарок (рухомі та нерухомі) (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні (плити) настилів робочих майданчиків (позиція в редакції наказів Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, від 07.10.2009 р. N 695) Броні (плити) підпуансонні Броні (плити) порогові (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні (плити) розкочувального стола (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні (плити) шлаковиків печей (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні (плити, облицювання) млинів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні (плити) барабанів, змішувачів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні вентиляторів млинових, парогвинтових Броні жолобів, тічок, бункерів, лотків (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Броні класифікаторів Броні обрамування заслінок Броні відбійних щитів вагоноперекидачів Броні парогвинтових нагрівачів Броні живильників Броні пресів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Броні холодильників станів прокатних (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Бруси подові, труби глісажні, труби подові методичних нагрівальних печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Бугелі Бункери подачі сировини та напівфабрикатів Бутари млинів Валики магнітних сепараторів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Вали з лопатями і пір'ями глиномішалок, змішувачів, шнеків Ванни вакуум-фільтрів, ванни та кришки ванн для покриттів, мастил та кислот (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Гвинти змінні стрічкових пресів


Лійки навантажувальні, розвантажувальні, льотникові Пальники печей, нагрівальних колодязів, включаючи сопла та горловини (позиція в редакції наказів Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, від 07.10.2009 р. N 695) Деки вакуум-фільтрів Деки дозаторів флотореагентів Диски живильників Дозатори Жолоби, лотки транспортування сипучих, рідких матеріалів, шлаку, відходів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Жолоби, лотки транспортування напівфабрикатів і готових виробів, робочих тіл (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Заслінки вікон печей (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Затвори барабанні бункерів Затвори шиберні гарячого дуття, димових лежаків Затвори шиберні сталерозливальних ковшів Зуби грейферів Зуби ковшів екскаваторів гідравлічних, гусеничних тощо Зуби коронок для сколювачів футеровки й охолодей в ковшах для розливання чавуну Виливниці, пробки виливниць, надставки додаткові до виливниць, кришки виливниць, центрові виливниць Касети прокатних станів, касети вертикальних валків прокатних станів Котки бігунів, глином'ялок Кесони газові


(позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ковші для рідких феросплавів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ковші дозувальні, роздавальні (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ковші лебідок скреперних, елеваторів, екскаваторів ковшових, крокуючих, роторних, навантажувачів, шахтних машин тощо Ковші проміжні для розливання сталі у виливниці Ковші установок безперервного розливання сталі, ковші при напівбезперервному та відцентровому способах труболиварного виробництва (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ковші шлакові Коліна фурмених приладів Колеса робочі землесосів (позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Колеса робочі насосів піскових, ґрунтових, шламових (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Колосники грохотів, млинів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Колосники дробарок Колосники печей випалювальних і сушильних, обертових тощо Ковпаки ковпакових печей (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Кільця конвекторні Кільця сводові феросплавних та електросталеплавильних печей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Кільця ущільнювальні електродних затискачів печей феросплавних та електропечей (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Контейнери (контейнерні коробки, реторти, корзини), короби для сировини та напівфабрикатів, технологічних відходів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Корзини дезінтеграторів і центрифуг (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Корпуси внутрішні насосів піскових, шламових, ґрунтових і землесосів технологічних (позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Кришки завалочних вікон Кришки сталерозливальних ковшів Крюки, скоби, кліщі для захвату та транспортування виробів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Лійки розвантажувальні дешламаторів Стрічки напрямні вакуум-фільтрів стрічкових (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Лінійки напрямні станів прокатних


(позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Листи пісочних затворів колодязів нагрівальних Лопаті, лопатки (крилатки) мішалок, змішувачів, бігунів, холодильників, обертових печей, сушильних барабанів, шнеків

стрічкових

пресів,

(позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Люльки підвісні елеваторів Люнети металообробних верстатів Мульди Муфелі Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Приробки стрічкових пресів Накінечники полюсні магнітних сепараторів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Напрямні моталок і проводки машин ув'язувальних, кантувальних пристроїв (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Насадки зливні гідроциклонів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Насоси прохідницькі шламові Насоси травильних ванн Ножі чищення фільтр-пресів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Носки зливних жолобів розливальних ковшів


Носки змінні електрогармат Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Відвали глиномішалок, бігунів помельних та змішувальних (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Патрубки вихідні бункерів Патрубки виливниць Патрубки тунельних, кільцевих, періодичних і газокамерних печей Живильники завиткові млинів Плити облицювальні вибухової ями (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Піддони для виливниць, кокілей (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Піддони для напівфабрикатів і готових виробів Підігрівники штампів Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Проложки Рами завалювальних вікон (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Регулятори хвостів згущувальних воронок сепараторів


(Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Ґрати завантажувальні та розвантажувальні Грати колосникові всіх типів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ґрати піддонів Ролики жолобчасті Ролики копіювальні Ролики напрямні Ролики опорні (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Ролики відбійні (очищувальні) дробосортувальних установок переробки шлаку (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Ролики живильників пластинчастих Ролики подавальні Ролики притискні Ролики рольгангів машин правильних і правильно-полірувальних, промаслювальних і мийних Ролики тягнучі машин правильних Ролики фрикційні Ротори (робочі колеса) димососів, газодувок, вентиляторів гарячого дуття, вентиляторів газоходів хлораторів (позиція в редакції наказів Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, від 07.10.2009 р. N 695) Ротори змішувачів роторних (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695)


Ротори шламових насосів Рукава рукавних фільтрів Сегменти зубчастих валків дробарок валкових Сектори перегородок млинів трубних Сектори живильників тарілчастих Секції склепінні печей нагрівальних електричних Сітки Сита Скіпи Сковзали (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Скребки скребкових транспортерів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Скоби для травильних ванн Змінні опорні вузли для прокатних валків на підшипниках рідинного тертя прошивних, прокатних, калібрувальних, правильних і трубопрокатних станів Змінні опорні вузли для прокатних валків на підшипниках кочення прошивних, прокатних, калібрувальних, правильних і трубопрокатних станів Совки завантажування металобрухту в конвертер Сопла гідромоніторів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Спіралі класифікаторів Стопори сталерозливальних ковшів, стопори шлакові (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Стропи


Струни електрофільтрів (електроди осаджувальні) Візки для відкочування ковшів і виливниць Візки кабельні Візки струмознімачів Термозонди доменних печей Термопари Тічки навантажувальні, розвантажувальні Тиглі Траки гусениць бурових перевантажувачів, скреперів

верстатів,

тракторів,

бульдозерів,

екскаваторів,

(позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Форсунки Фурми повітряного, кисневого, азотного, аргонового дуття (позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Фурми пальників нагрівальних і плавильних печей (позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Фурми шлакові льоток Чани контактні Чаші шлакові Шлаковні для рідкого шлаку Шнеки барабанних змішувачів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Шнеки бігунів, живильників, пресів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Шнеки центрифуг (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Штанги вштовхувателів та виштовхувателів заготовок Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Електроди машин стикозварювальних

Підйомно-транспортне устаткування Барабани шлюзових живильників, барабани приводні, натяжні, відхильні стрічкових конвеєрів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Боковини (лінійки) конвеєрів Грейфери грейферних і магнітогрейферних кранів Захвати пратценкранів Керни кліщів стриперних кранів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Кліщі кранів (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Коліна пневмотранспортера глини (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)


Колеса і колісні пари кранів-перевантажувачів і їх вантажних візків (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Колеса і колісні пари мостових кранів (позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Колісні пари спеціального рухомого складу: трансферкарів, заправних і завалочних машин, торкретмашин, чавуновозів, сталевозів, шлаковозів, порталів рудогрейферних перевантажувачів (позиція в редакції наказів Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, від 07.10.2009 р. N 695) Крюки кранів Магнітні шайби кранів Позицію вилучено (згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Полотна пластин живильників Струмоприймачі (струмознімачі) мостових кранів (Перелік доповнено позицією згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200) Труби, лотки, жолоби конвеєрів вібраційних Щелепи грейферів кранів для сипучих матеріалів і шлаків (позиція в редакції наказу Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200)

Технологічний автотранспорт Захвати вилочні автонавантажувачів Скати (автопокришки) (позиція в редакції наказів Міністерства промислової політики України від 06.06.2005 р. N 200, від 07.10.2009 р. N 695) Тяги реактивні, тяги рульові, тяги стабілізаторів поперечної стійкості


(позиція у редакції наказу Міністерства промислової політики України від 07.10.2009 р. N 695) Підсилювачі гідравлічні Циліндри гальмівні

Технологічний залізничний транспорт Блоки комплектних пристроїв з магнітними підсилювачами станцій управління електроприводами екскаваторів Борти поздовжні Швидкодіючі вимикачі та контролери електровозів Клини автоматичних зчепів Колодки гальмівні Контактори Зчепи автоматичні Струмоприймачі (струмознімачі) електровозів Тріангелі

Термічне виробництво Лійки правильних машин

Цех порошкової металургії Кожухи (внутрішні, середні та зовнішні) Форсунки для розпилення металів

Цех випробувань Броні печей Диски чавунні

Директор Департаменту металургійної промисловості

В. К. Грановський

040  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you