Page 1

Nr.1 • Decembrie 2010

echipa “Mentenanþã ºi Distribuþie Industrialã” vã ureazã

(pag. 4)

(pag. 16)

www.msdi.ro; contact@msdi.ro (pag. 26)


Director General: Ionuþ Scurtu Director Tehnic: Marius Ciuculete Director Vânzãri: Gabriel Vintilã

Colaboratori: Prof. ing. Alexandru Boroiu Prof. dr. ing. Constantin Ionescu student Cãtãlin Hristea Resurse umane: Mihaela Pascu Redactor: Gina Apostol Graficã ºi design: Gabriela Ploscã


Sisteme de mentenanþã a utilajelor

4

Uzura rulmenþilor

11

Rulmenþi cu role cilindrice seria EMA

13

Soluþia SKF la nevoile pieþei de reparaþii industriale

16

Inaugurare Centrul de Competenþã SKF

19

Bile de transfer

21

Roþi ºi role Wicke

24

Posibilitãþi nelimitate de asigurare modernã a asamblãrilor filetate

26

Durabilitate cu sisteme foarte eficiente

34

Investiþi în eficienþã economicã

37

Chem Trend - Istoria dezvoltãrii

39

Proiectul unui Router CNC

46

SPONSORI ASPAD / 28-29 BOSCH REXROTH ROMÂNIA / 34-36 CHEM TREND (German Top Trading) / 39 CONTITECH / 30 DIVERS UTIL SERVICE / 21-23 DYNAMIC MAINTENANCE GROUP / 8-10 DUCTIL / 45 HENKEL ROMÂNIA / 26-27 HENNLICH / coperta 3 IKOSAR / 33 KLINGSPOR / 20 MERIDIAN METAL / 41 PEMEF GRUP / 42 PROCONSIL GRUP / 43-44 ROLCENTER / 24-25 ROMOTION BELTING / 31-32 SFERA / 40 SKF ROMÂNIA / 16-17 SUPER PLUS / 37-38 TIMKEN ROMÂNIA / 13-15

alte produse industriale abrazive


Mentenanþã


Mentenanþã


Mentenanþã

În fig. 1.2 este prezentatã o clasificare a sistemelor de mentenanþã care þine cont de observaþiile anterioare, iar în fig. 1.3 este reprezentatã evoluþia parametrului de funcþionare al unei componente în relaþie directã cu procesul de degradare al acesteia, care debuteazã la momentul t1 ºi la momentul t2 atinge un nivel limitã (pragul de defectare) care separã acþiunile de mentenanþã de tip preventiv de cele de tip corectiv.

Adoptarea sistemelor de mentenanþã în funcþie de evoluþia proceselor de defectare

Unul din criteriile rapide de alegere între tipurile de mentenanþã de tip corectiv ºi de tip preventiv, este în funcþie de modul de defectare ºi de importanþa componentei din punct de vedere al securitãþii – fig. 1.4. Astfel, dacã defectãrile se produc brusc, accidental, nu existã elemente care sã permitã

DA

Defectarea afecteazã siguranþa autovehiculului ? DA NU

previziunea momentului defectãrii, astfel cã se adoptã sistemul de mentenanþã de tip corectiv. Dacã defecþiunea se produce ca urmare a unor procese continue de degradare (uzurã, coroziune) care pot fi descrise prin indicatori cantitativi, se poate realiza predicþia momentului începerii defectãrii ºi deci se pot programa intervenþiile tehnice înainte de acest moment.

Procesul de defectare este progresiv ?

DA

Mentenanþã condiþionalã

NU

Înlocuire preventivã sistematicã

DA

Procesul de defectare este progresiv ?

Mentenanþã condiþionalã

NU

Intensitatea defectãrii este constantã ? DA NU

Defectarea afecteazã siguranþa autovehiculului ? NU

DA

Mentenanþã condiþionalã

NU

Mentenanþã corectivã + cercet. pt. creºterea fiabilit.

Procesul de defectare este progresiv ?

DA

Procesul de defectare este progresiv ?

MSDI

NU

6

Înlocuire preventivã sistematicã sau mentenanþã corectivã

Mentenanþã condiþionalã Mentenanþã condiþionalã

Fig. 1.4. Arbore de decizie pentru sistemul de mentenanþã.


Mentenanþã


MSDI

Mentenanþã

8


MSDI

Mentenanþã

9


MSDI

Mentenanþã

10


Rulmenþi

UZURA RULMENÞILOR Autor: Constantin ONESCU, sef lucrari dr. ing., Universitatea din Pitesti, Catedra de Mecanica Aplicata Email: costi_onescu@yahoo.com

ulmenþii sunt organe de maºini compuse, utilizaþi pentru susþinerea pieselor în miºcare de rotaþie. Marea diversitate a utilajelor, echipamentelor ºi agregatelor industriale utilizeazã rulmenþi. Buna funcþionare a acestora depinde în mare mãsurã de capacitatea rulmentului de a funcþiona fãrã deteriorãri pe toata durata de viaþã pentru care a fost calculat. În practicã, rulmenþii se aleg astfel încât în condiþiile de exploatare sã funcþioneze un timp destul de mare înainte de a se d e t e r i o ra p r i n d i s t r u g e re a suprafeþelor de contact – cãile de

Factori de material

Factori care influenþeazã uzura rulmenþilor Apariþia, tipul ºi evoluþia fenomenelor de deteriorare în rulmenþi este determinatã de urmãtoarele grupe de factori, prezentate în schema de alãturi:

Din tabelul de mai sus putem enumera câtiva factori care contribuie la deteriorarea prematura, anormala a rulmentilor:

Factori constructivi Factori tehnologici Factori de montaj Factori de exploatare

rulare – însã niciodatã prin spargere. Experimental s-a constatat cã rulmenþii de aceeaºi tipodimensiune încercaþi în condiþii absolut identice, au durate de funcþionare diferite, ca urmare a diferenþelor dimensionale, macro ºi microgeometrice ale inelelor ºi corpurilor de rostogolire ºi a diferenþelor dintre caracteristicile mecanice ale materialului. Etapele importante, care au un impact major asupra duratei de viaþã a rulmenþilor sunt: montarea ºi ungerea iniþialã, alinierea, reungerea, monitorizarea condiþiei de funcþionare ºi demontarea.

Omogenitate Structurã Compoziþie Geometrie Dimensiuni Operaþii tehnologice Regim tehnologic Ajustaje Metode de montaj Sarcinã Ungere

tratament termic ale elementelor (ungere insuficienta sau în exces, rulmentului (zgarieturi, fisuri din socuri si vibratii, etansare necoresrectificare) punzatoare, mediu coroziv).

• Deficiente din proiectare (calcul • Statistic s-a constatat ca 16% din incorect, alegerea gresita a ajustajelor, caderile de rulmenti premature sunt • Defecte ascunse de material nerespectarea deformatiilor arborilor) cauzate de montarile deficitare si (porozitati, fisuri, incluziuni) 36% din cauza lipsei lubrifierii sau a • Defecte de prelucrare si • Exploatare necorespunzaroare unei lubrifieri neadecvate.

MSDI

R

Introducere

11


Rulmenþi

Diferite forme de uzurã pentru rulmenþi: Pentru toate industriile (elicoptere)

Cazul mecanicii avansate

Costul uzurii în Franþa: 45% din costurile de mentenanþã (12 miliarde de EURO, CETIM 1998)

Joc anormal 20% Efect Brinell fals 20% Blocaje 5%

Pitting-ul sau uzura prin obosealã super ficialã este un proces mecanic, cauzat de solicitãri mecanice sau mecanotermice ciclice, asociate miºcãrii de rostogolire, caracterizat prin apariþia ºi dezvoltarea unor microcratere specifice în prezenþa uleiului. Sub actiunea tensiunilor variabile si în prezenta unor discontinuitati de forma si structura ale materialelor în contact, în zona cea mai solicitata a contactului, de

obicei putin sub suprafata, se initiaza deformari, în final o microfisura care va avansa spre suprafata.

Ca proces predominant, uzura prin oboseala poate fi observata în rulmenti (fig. 1): initial, suprafetele sunt foarte bine finisate, în conditii normale de Fig.1 Pitting pe rolele de rulment. Suprafaþa are un functionare exista aspect cu granulaþie mare, doar o deformatie sub formã de ciupituri sau elastica. micro-cratere.

Uzura abrazivã este cauzatã de particule sau asperitãþi dure, forþate sã se miºte faþã de un solid mai moale ºi este un proces mecanic cu forme specifice, dependente calitativ ºi cantitativ de forma ºi calitatea suprafeþelor în contact, de proprietãþile mecanice ale straturilor superficiale. Cele douã straturi superficiale ale corpurilor în contact pot fi ierarhizate în unul moale ºi unul comparativ mai dur. Aceastã formã de uzurã constã în zgârierea ºi detaºarea de particule din stratul mai moale, de cãtre proeminenþele stratului mai dur. Procesul poate fi iniþiat pe ambele suprafeþe chiar dacã, statistic, proprietãþile lor mecanice sunt foarte apropiate. Procesul este iniþiat ºi dacã în contact pãtrund particule mai dure, care prin antrenare, aºchiazã suprafeþele, diferenþiat, funcþie de proprietãþile lor mecanice (fig.3).

MSDI

Fretting-ul

12

este un proces de compozitele, chiar ºi metalele nobile tribocoroziune produs în contactul depuse ca acoperiri de protecþie. Inelul rulmentului din fig. 2 are un cu miºcare relativã vibrafretting sever, cauzat de torie de micã amplitudine, alegerea incorectã a în prezenþa unor agenþi a j u s t a j u l u i agresivi chimic. inel–carcasã ºi a vibraFretting-ul reduce duraþiilor puternice la care bilitatea contactului, prin a fost supus, posibil ºi fisurarea ºi corodarea într-un mediu mai suprafeþelor în contact. agresiv chimic (pãProcesul, cu ambele trunderea apei ºi a aspecte (coroziune ºi altor contaminanþi obosealã), este accelerat care pot reacþiona cu de unele reacþii chimice, carcasa sau/ºi oþelul de Fig.2 Inel de la un rulment dar se produce ºi în vid sau cu bile cu fretting de rulment). gaze inerte, ºi caractecoroziune ºi o fisurã rizeazã materialele metatransversalã ce a fost cauzatã de fretting. lice cât ºi masele plastice,

Fig.3 Uzurã de abraziune cauzatã de impuritãþi pe calea de rulare a unui rulment cu bile x50.

Bibliografie 1. Denape J., Introducere în tribologie, ENIT Tarbes, 2008-2009. 2. Minodora R., Tribologie, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, Suport de curs, 20082009. 3. Barascu E., Popa N., Organe de masini, Îndrumar de laborator, Editura Universitatii din Pitesti, 2004. 4. www.skf.com


MSDI

Rulmenþi

13


MSDI

Rulmenþi

14


MSDI

Rulmenþi

15


Soluþia SKF la nevoile pieþei de reparaþii industriale C

a rãspuns la cerinþele variate ale beneficiarilor din diverse ramuri industriale, cu necesitãþi de reparaþii ºi întreþinere a utilajelor foarte diverse, SKF a dezvoltat cea mai vastã reþea de distribuþie de pe piaþa rulmenþilor. Pentru mai mult de douã milioane de clienþi raspanditi pe intreg mapamondul asiguram zilnic mai mult de

MSDI

Reþeaua de Distribuitori SKF în România acoperã întregul teritoriu astfel ca indiferent de locaþia în care se aflã, clienþii au acces uºor la gama de produse SKF. Fiecare Distribuitor Autorizat de SKF în Romania posedã informaþii referitoare la peste 35.000 de produse SKF care pot fi livrate direct, din stocul central pentru Europa ºi din stocurile fabricilor. Depozitul Central SKF EDC (European Distribution Center) este astfel proiectat încât sã poatã satisface peste 97% din cererile de livrare a produselor direct de pe raft. Acest lucru însemnã un singur lucru pentru clienþi: economii realizate pe baza unui sistem facil de achiziþie a produselor, a unui mod simplu de

16

reîmprospãtare a stocurilor ºi pe baza rapiditatii si preciziei logistice. Livrãrile din Depozitul Central se fac ritmic cãtre reþeaua de Distribuitori cu o

50.000 de repere distincte. Valoarea afacerii noastre depinde în mare mãsurã de abilitatea continuã de a fi un furnizor de valoare pentru clienþii noºtri. Distribuitorii Autorizaþi SKF reprezintã veriga de legãturã cu utilizatorii industriali care au nevoie ºi depind de produsele ºi serviciile pe care le oferim.

frecvenþã bi-sãptãmânalã, asigurând astfel unul dintre avantajele competitive ale unui Distribuitor SKF: disponibilitatea produselor. Produsul potrivit, la locul potrivit, exact atunci când este necesar.

electronicã în sisteme pentru miºcare liniarã ºi in soluþii cu actuatoare mai eficiente; ºi o gamã completã de servicii, de la asistenþa pentru proiectare ºi logisticã la sistemele avansate de siguranþã ºi monitorizare a

Rulmenþi? Bineînþeles. Î nsã Distribuitorii Autorizaþi de SKF pot oferi mult mai mult clienþilor.

stãrii de funcþionare a utilajelor dinamice. Aceste soluþii integrate revoluþioneazã modul în care co m p a n i i l e î º i g e s t i o n e a z ã º i optimizeazã activele.

Fiind întotdeauna primii care acceptã provocãrile domeniului în care activãm, SKF îºi consolideazã poziþia de supremaþie cu cinci platforme. Acestea includ rulmenþi, lagare cu rulmenþi ºi, desigur, etanºãri, dar se extind ºi în alte domenii care cuprind: produse pentru transmisia puterii prin curele, lanþuri sau cuplaje, componente esentiale pentru fiabilitatea utilajelor dinamice; lubrifianþi ºi sisteme de lubrifiere, critice în prelungirea duratei de viaþã si în reducerea uzurilor; mecatronicã, specialitate care integreazã cunoºtinþele de mecanicã ºi


Rulmenþi

Distribuitorii detin stocuri proprii, consistente si diverse, acoperind toata gama de produse destinate mentenantei mecanice si exploatarii utilajelor dinamice, comercializate de Grupul SKF în România: � rulmenti industriali, auto si de precizie; � accesorii pentru montarea / demontarea rulmenþilor; � corpuri de lagar pentru rulmenti; � lagare de alunecare tip articulatie sferica / bucsa material antifrictiune; � produse pentru transmisia puterii : curele si fulii, lanturi si roti, cuplaje, bucse conice si alte accesorii pentru montare; � vaseline uzuale ºi speciale, dispozitive de lubrifiere; � etansari pentru utilaje rotative, mansoane

de uzura si etansari hidraulice; � instalatii de ungere centralizata cu ulei sau vaselina si filtre de ulei; � scule si dispozitive pentru montare / demontare rulmenti; � sisteme de monitorizare a condiþiei mecanice ºi a siguranþei în funcþionare a utilajelor rotative (incluzând ºi aparatura portabilã de vibrodiagnozã ºi sisteme de monitorizare, protecþie ºi diagnozã în timp real on-line); � sisteme profesionale de aliniere de înaltã precizie cu laser a echipamentelor industriale (alinieri de arbori-cuplaje, roþi de curea, alinieri geometrice º.a.);

În plus, Distribuitorul Autorizat SKF prezintã increderea ca sunteti furnizat cu produse autentice SKF. Noul ambalaj al produselor noastre încorporeazã cele mai

Gama de servicii industriale pe care SKF Romania ºi Distribuitorii Autorizaþi o pot oferi include: � s o l u þ i i te h n i ce p e nt r u modernizarea lãgãruirii utilajelor rotative ºi pentru transmisia eficientã a puterii; � asistenþã tehnicã în implementarea soluþiilor SKF; � training ºi cursuri de specialitate î n d o m e n i u l mentenanþei mecanice pentru utilaje rotative (mentenanta l a g a r e l o r, a n a l i z a cauzelor defectarii, strategii si sisteme de mentenanta, s.a.); ADRESA:

� alinieri arbori-cuplaje ºi roþi de curea, alinieri geometrice cu aparate profesionale de aliniere cu laser; � echilibrãri dinamice în câmp (utilajul în stare montatã); � vibrodiagnozã utilaje rotative; � servicii complete de mentenanþã predictivã. In echipa cu reteaua sa de distributie certificata SKF are acum mai multe modalitãþi ca niciodatã pentru a oferi asistenþã utilizatorilor finali în rezolvarea problemelor t e h n i c e, p e n t r u a p r e l u n g i intervalele de service, pentru a optimiza eficienþa activelor ºi a contribui la garantarea în continuare a succesului ºi profitabilitãþii acestora.

Str. Mihaileni 22-24, Sector 1, Cod 013242, Bucuresti TELEFON: 021 66 71 370, 031 425 11 61, 031425 11 62; FAX: 021 66 71 398 www.skf.ro romania@skf.com

MSDI

Angajaþii Distribuitorilor au urmat o perioadã de pregãtire în cadrul Reprezentanþei SKF din România pe probleme legate de ac tivitatea de distribuþie a produselor SKF ºi menþin o legãturã permanentã cu Reprezentanþa în ceea ce priveºte problemele comerciale ºi de informare tehnicã-documentare în domeniu.

recente mãsuri de prevenire a falsurilor, pentru a proteja utilizatorii finali împotriva acestei ameninþãri globale în continuã creºtere.

17


Rulmenþi

Investi?ie în speciali?tii de mâine

SKF România a inaugurat la Universitatea Politehnicã Bucure?ti

CENTRU DE COMPETENÞÃ SKF

MSDI

L

18

a începutul lunii noiembrie, SKF România, reprezentan?a din ?arã a concernului suedez, lider mondial în produc?ia de rulmen?i industriali, a deschis oficial la Catedra de Organe de ma?ini ?i Tribologie din cadrul Facultã?ii de Inginerie Mecanicã ?i Mecatronicã a Universitatã?ii Politehnice Bucure?ti “Centru de Competen?ã SKF”. SKF România a decis sã se implice activ în dezvoltarea competenþelor inginerilor de mâine, în vederea formãrii unei forþe de muncã de elitã, cu abilitãþile necesare pentru a dezvolta ºi susþine un mediu de afaceri performant.


Rulmenþi

INTERVIU

Tudor Prisecaru, decanul Facultãþii de Mecanicã ºi Mecatronicã:

“Ideea de colaborare între SKF România ºi Catedra de Organe de Maºini ºi Tribologie dateazã din anii '80” De ce aþi ales colaborarea cu SKF România sau de ce nu, de ce SKF România a ales instituþia dumneavoastrã? - Rãspunsul e mai lung un pic. Ideea de colaborare între SKF România ºi Catedra de Organe de Maºini ºi Tribologie dateazã din anii 1980. Din câte imi amintesc încã din 1981 s-a înfiinþat un laborator pus la punct de SKF, însã condiþiile de atunci nu permiteau o dezvoltare extraordinar de mare. Standul respectiv fusese pus la punct de cãtre SKF pe baza unei colaborãri destul de intense cu fabricile de rulmenþi din România. Noi produceam de fapt atunci rulmenþi care, din câte ºtiu, erau produºi sub francizã, iar artizanii tehnici ai acestora se gãseau la catedra de tribologie. Colaborarea, prin anii 1985 s-a terminat. Acum, foarte mulþi dintre absolvenþii noºtri au fost angajaþi la SKF România.

Ce simþiþi, ca decan, când vã vedeþi studenþii ajunºi în posturi cheie la companii puternice? - Un sentiment de mândrie profesionala, prin faptul ca

Ce aºteptãri aveþi de la aceastã colaborare?

nu ne-am pierdut vremea degeaba. Nu putem intrevedea alt gând în momentul de fata. Când vezi ca absoventii tai ajung bine situati în domeniu în care s-au pregatit, e cel mai important lucru. Investitia de timp si efortul nu au fost degeaba. Câþi studenþi aveþi în momentul de faþã înscriºi la Faculatea de Mecanicã? - Noi, în momentul de fata la cursurile de licenta avem 900 de studenti, la cele de masterat avem cam 450, iar la stududiile de doctorat circa 100 de studenti. Un sfat tinerilor absolvenþi care vor sã reuºeascã în plan profesional? -Dacã pânã în momentul în care au terminat facultatea, nu au realizat importanþa muncii prestate, atunci sfatul meu este sã urmeze cursurile de master. În cazul în care ºiau dat seama din timp de importanþa muncii lor, sfatul meu este sã continue cu tenacitate. La ora actualã, profilul României le permite o integrare foarte bunã în activitate. Poate nu cu satisfacþii încã de la început, dar ca orice lucru în viaþa asta, rezultatele vin pe parcurs. Câºtigurile imediate, nu sunt de bun augur!

MSDI

- Aºteptãrile sunt similare cu celelalte colaborãri pe care le avem. O colaborare similarã avem cu Bosch, mai avem o colaborare cu Brucker, în cadrul catedrei de mecanicã de precizie. Noi sperãm în primul rând sã dezvoltãm din punct de vedere calitativ absolventul de masterat, pentru cã la nivel de licenþã lucrurile stau doar la nivel de pregãtire de bazã, iar învãþãmântul într-un astfel de laborator este deasupra unei pregãtiri de bazã. Mai dorim sã dezvoltãm ºi niºte teze de doctorat cu un caracter destul de profund ancorat în practicã, în realitatea industrialã, care sã creeze specialiºti care sã continue activitatea celor care au fost prezenþi la acest eveniment.

19


Abrazive

KLINGSPOR România SRL Tehnologie Abrazivã

Bucureºti, sector 3; str. Drumul între Tarlale 42 Tel.: 021.205.54.90; Fax: 021.256.15.97 email: office@klingspor.ro; www.klingspor.ro

Reprezentanþa în România a producãtorului KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH & Co. KG Germania, unul dintre producãtorii de top la nivel mondial în domeniul produselor abrazive. Activând pe piaþa localã încã din anul 2001, KLINGSPOR România SRL a reuºit sã se impunã printr-o gamã variatã de produse, stoc permanent ºi livrare rapidã (24 de ore pentru produsele de stoc). De asemenea, KLINGSPOR România SRL se diferentiaza de concurenta prin consultanta tehnica, asigurata de catre reprezentantii de vânzari zonali atât clientilor existenti, cât si celor potentiali.

Produsele abrazive KLINGSPOR se adreseazã urmãtoarelor domenii de utilizare:

Gama de produse abrazive KLINGSPOR cuprinde:

� role ºi benzi abrazive pe suport hârtie ºi pânzã � coli abrazive, discuri cu fixare automatã (velcro) ºi discuri cu prindere rapidã � perii lamelare cu tijã ºi cu flanºã

MSDI

� Oþel inoxidabil � Lemn � Metal � Sticlã, piatrã, mase plastice � Lac, vopsea, chit 20

� discuri lamelare frontale � discuri abrazive pentru debitare ºi polizare � discuri diamantate � role ºi coli din pânzã neþesutã (tip Scotch-Brite) � freze cu carburi tip biax


S.C. Divers Util Service S.R.L. Pitesti, Str. Fratii Golesti, Bl. S8, Sc. B, Parter Tel./Fax.: (+4)0248-22.22.37 Mobil : 0733.087.922 E-mail: info@rulmentipitesti.ro Site: www.rulmentipitesti.ro

MSDI

Bile de transfer

21


Bile de transfer DESIGN SI CONSTRUCTIE

Bilele de transfer Alwayse sunt sisteme de Carcasa de protectie poate contine si m a n i p u l a r e m u l t i - d i r e c t i o n a l e a garnituri de etansare pentru a pastra materialelor , fabricate din materiale de curata bila de sarcina in timpul miscarii de inalta calitate in fabrica ALWAYSE din rotatie . Designul lor unic ajuta foarte mult Birmingham , UK .Sunt formate dintr-o l a r e d u c e r e a f r e c a r i i s i p e r m i t e carcasa de protectie si sustinere in care se incarcaturilor grele sa fie mutate cu un afla o bila de sarcina ,situata pe mai multe efort minim . bile de sprijin . MATERIALE Tip

METODE DE FIXARE

13

Bilele de transfer ALWAYSE se pot fixa in diferite metode. O gamã largã de accesorii permit utilizarea lor cu diverse materiale.

14

Bile de sprijin Carbon Steel 60-66RC Nylon 66

Bilã de sarcinã

Carcasa

Carbon Steel60-66RC

Carbon SteelBright Zinc Plated

Carbon Chrome 60-66RC

Carbon Steel Bright Zinc Plated

15

Stainless Stee l AISI 420 52-58RC

Stainless Steel AISI 420 52-58RC

Stainless Steel AISI 304 Self Colour

16

Stainless Steel AISI 420 52-58RC

Stainless Steel AISI 420 52-58RC

Carbon Steel Bright Zinc Plated

Bilele de transfer ALWAYSE sunt fabricate din materiale diferite , in functie de domeniul de utilizare .

22

TEMPERATURA DE LUCRU Se recomanda utilizarea lor in intervalul de temperatura -30 ° C +70 ° C continuu, sau 100 ° C intermitent. Se pot monta etansari speciale in functie de conditiile extreme de lucru .Pentru mediile de lucru unde temperatura ajunge la +150 ... + 200 ° C se pot utiliza bile de transfer Type 15 .

VITEZA DE TRANSFER Viteza maxima de transfer recomandata este de 1 metru per secunda pentru bilele de otel si 0,25 metri per secunda pentru cele de nylon . ETANSARI Acestea ajuta impotriva patrunderii murdariei sau a resturilor de materiale . Ele pot fi omise la cerere . METODE DE MONTARE Sagetile rosii indica miscarea ideala a obiectului transportat . CALCULUL CANTITATII Greutatea unui articol care va fi transportat pe bilele de transfer se imparte la 3 . Rezultatul obtinut ne va indica sarcina maxima pe care o poate suporta o singura bila de transfer .

MSDI

MSDI

LUBRIFIERE Fiecare unitate este prelubrifiata pe parcursul procesului de fabricaþie ºi în mod normal, nu necesitã o lubrifiere suplimentarã. In anumite cazuri se pot instala sisteme de ungere in unitatile de transfer .

CURATARE In cazul incarcarii cu murdarie se pot utiliza solutii de curatat . Pentru spalare se pot folositi solventi pe baza de parafina , iar pentru degripare se poate utiliza solutii speciale cum ar fi Loctite 8201. Cele mai multe modele de bile de transfer au orificii de evacuare a murdariei incorporate in carcasa de protectie ,iar in cazul in care acestea nu exista se pot adauga la cererea clientului .

24


Bile de transfer

THESE UNITS REPRESENT ONLY A SMALL SELECTION FROM THE ALWAYSE RANGE OF OVER 146 DIFFERENT BALL UNIT DESIGNS. CONTACT YOUR LOCAL DEALER FOR MORE INFORMATION ON THE FULL RANGE.

MSDI

BILE DE TRANSFER

23


MSDI

Roþi ºi role industriale

24


MSDI

Roþi ºi role industriale

25


Produse chimice tehnice

Loctite 243 & 270 pentru aplicaþii generale

MSDI

H

26

enkel a perfecþionat formula celebrilor asiguratori de filete Loctite 243 ºi 270, pentru a satisface astfel cerinþele industriale din ce în ce mai exigente. Noua generaþie de adezivi universali oferã caracteristici de performanþã unice ºi deschide calea spre aplicaþii complet noi.

Posibilitãþi nelimitate de asigurare modernã a asamblãrilor filetate De zeci de ani, marca Loctite reprezinta garantia pentru

asigurarea fiabila a racordurilor filetate. Prin asiguratorii de filete Loctite 243 si Loctite 270, Henkel introduce acum o noua generatie de produse de uz general destinata atelierelor de reparatii. Noile produse sunt utilizate pentru asigurarea permanenta a suruburilor, piulitelor si bolturilor. Acesti asiguratori de filete se

întaresc când sunt izolati ermetic între suprafete metalice aflate în contact strâns si previn slabirea cauzata de vibratii, precum si scurgerile. Produsele se utilizeaza, între altele, pentru bolturi de volante, bolturi de coroane dintate, bolturi de arbori cotiti, bolturi pentru capace si busoane de golire a uleiului. Noii adezivi Loctite sunt specificati de producatorii de autovehicule si asigura acelasi


Produse chimice tehnice

potential de per formante îmbunatatite, în trei sensuri. Comparativ cu predecesorii lor, asiguratorul de rezistenþã medie Loctite 243 ºi cel de mare rezistenþã Loctite 270 se disting printr-o toleranþã mult superioarã la ulei. Aceasta permite aplicarea celor douã produse pe piese care încã prezintã contaminare rezidualã de la uleiurile anticorozive, uleiurile de tãiere sau lichidele de lubrifiere. În plus, aceste produse conferã o caracteristicã de întãrire foarte fermã unei game largi de suprafeþe metalice. Datoritã formulei de adezivitate îmbunãtãþitã, noii asiguratori de filete se întãresc pe suprafeþe active cum ar fi fierul, cuprul, alama ºi oþelul, ºi sunt de asemenea adecvaþi pentru

materiale pasive, inclusiv oþel inoxidabil, suprafeþe galvanizate ºi acoperiri anorganice/organice fãrã conþinut de crom. Spectrul unic de performanþe este completat de rezistenþa la temperaturi înalte, ceea ce permite utilizarea la temperaturi continue de pânã la 180° C. Desigur, aceste îmbunatatiri includ calitatea dovedita a asiguratorilor de filete Loctite. Performantele ambelor produse ramân la cel mai înalt nivel în ceea ce priveste aspectul, fluorescenta, vâscozitatea, dozarea si rezistenta la forfecare. Atelierele de reparatii c a re a u u t i l i z at d e j a a m b i i asiguratori de filete Loctite se pot baza si în viitor pe fiabilitatea consacrata a acestora.

Henkel: Competenþã în sporturile cu motor Henkel este amplu implicatã, la nivel mondial, în sporturile cu motor unde trebuie asigurate performanþe fiabile, în condiþii extreme. Henkel, cu marca sa Loctite, este unul din partenerii oficiali ai seriilor Supercupei Porsche Mobil 1. Loctite susþine piloþii de curse în atingerea per for manþelor optime pr in tehnologiile avansate din domeniul adezivilor ºi etanºanþilor. În plus, în 2010, Henkel – cu mãrcile sale Loctite ºi Teroson - este unul din furnizorii oficiali ai Raliului Dakar pentru al ºaselea an consecutiv. În fiecare searã, echipa de service care însoþeºte competiþia asigurã reparaþii rapide ºi sigure, astfel încât echipele de raliu sã poatã reveni la linia de start a doua zi.

HENKEL ROMANIA S.R.L. Adresã sediu: Bucureºti, Str. Ioniþã Vornicul nr. 1-7, Sector 2 Tel. 021.203.26.00; Fax. 021.203.26.55, 021.203.26.75 www.henkel.ro

MSDI

De peste 130 de ani Henkel face parte din viaþa oamenilor; in fiecare zi, peste 50.000 de angajaþi din întreaga lume se strãduiesc sã facã viaþa oamenilor mai uºoarã, mai bunã ºi mai confortabilã. În calitatea sa de companie inclusã în Fortune Global 500, Henkel oferã mãrci ºi tehnologii puternice în trei domenii de competenþã: Produse de îngrijire a locuinþei, de îngrijire personalã ºi tehnologii de adezivi.

27


MSDI

Produse chimice tehnice

28


Produse chimice tehnice

Scule profesionale ?i consumabile structurate pe urmãtoarele capitole:

Descriere produse

MSDI

Produsele LOCTITE-TEROSON au aplica?ii în urmãtoarele domenii:

29


Curele de transmisie

www.contitech.de/acw

Materiale noi Potenþiale pentru viitor Descoperirea de materiale inovatoare ºi utilizarea þintitã a cunoºtinþelor dobândite de-a lungul zecilor de ani - astfel contribuim la crearea unui viitor trainic. Prin utilizarea de materii prime regenerabile asigurãm calitatea vieþii pe aceastã planetã. Dezvoltãm produse inovatoare pe baza materialelor de viitor - cauciuc ºi materiale plastice. Noile versiuni de curele de transmisie sunt compuse din materii prime regenerative ºi funcþioneazã fiabil acolo unde este nevoie de acþionare, conducere ºi miºcare - de la cafetiere pânã la ascensorul din cea mai înaltã clãdire a lumii, turnul Burj Tower. Când am putea sã ne dedicãm provocãrilor dvs. ºi sã creãm valoare adãugatã pentru dvs.?

ContiTech. Get more with elastic technology.

MSDI

Curelele de transmisie ContiTech sunt disponibile în România prin:

30

Romotion Belting SRL Strada Polonã nr. 2 RO – 300 523 Timiºoara Telefon 0256 270 725 www.romotion-belting.ro

ContiTech România SRL Strada Otto Rudolf nr. 2 RO - 300 522 Timiºoara Telefon 0256 301 947 www.contitech.ro


Curele de transmisie

SC ROMOTION BELTING SRL este o societate comercialã cu sediul în Timiºoara, înfiinþatã în anul 2007 ºi care este specializatã în

distribuþie de curele de transmisie ºi fulii

ROMOTION BELTING este unic distribuitor autorizat în Romania al companiei ContiTech Power Transmission Group, divizie a concernului german Continental AG ºi unul din liderii mondiali ai producãtorilor de curele de transmisie. În depozitul nostru din Timiºoara se gasesc mai mult de 10.000 de tipuri ºi dimensiuni de curele de transmisie. Clientela noastrã o reprezintã în cea mai mare parte distribuitorii de produse ale tehnicii de acþionare.

Misiunea noastrã este sã oferim clienþilor noºtrii produse de cea mai înaltã calitate într-un termen cât mai scurt - 24 de ore de la lansarea comenzii pentru marfa de pe stoc. În acelaºi timp sprijinim colaboratorii noºtri prin oferirea de programe de ºcolarizare, cataloage, software pentru dimensionarea curelelor ºi suport tehnic. Dacã sunteþi interesat într-o colaborare vã rugãm sã ne contactaþi la numerele de telefon de mai jos, precum ºi pe site-ul nostru www.romotion-belting.ro

Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Mobil:

+40 (0) 256 27 07 25 +40 (0) 256 27 07 29 +40 (0) 256 27 07 30 +40 (0) 256 27 07 26 +40 (0) 726 28 66 46

Site:

www.romotion-belting.ro

MSDI

E-mail:christian.knobloch@romotion-belting.ro E-mail:office@romotion-belting.ro

31


Curele de transmisie

CONTI-V

R

STANDARD Ultraflex, Multiflex

Curele trapezoidale cu înfãºurare Domenii de utilizare: Curele trapezoidale cu înfãºurare CONTI-V R STANDARD sunt utilizate pentru aplicaþii pretenþioase din domeniile construcþiei de maºini de la mecanicã finã la utilaje grele. Proprietãþi: � conductibilitate electricã conform ISO 1813 � rezistenþã moderatã la ulei ºi absolutã la medii tropicale � domenii de temperaturã ale aplicaþiei de la -55o C pânã la +70oC � rezistenþã la medii cu praf Variante: Curelele trapezoidale cu înfãºurare CONTI-V R STANDARD sunt disponibile în douã versiuni: ca ºi curele de transmisie înguste CONTI -V R STANDARD Ultraflex conform DIN 7753 respectiv ca ºi curele de transmisie clasice CONTI-V R STANDARD Multiflex conform DIN 2215.

Indice de putere

400

300 200 100 0

V-STANDARD Multiflex

V-STANDARD Ultraflex

V-ADVANCE FO-Z

V-ADVANCE FO-POWER

Element de rezistenþã din poliester Cauciuc natural Texturã de înfãºurare

Ultraflex

Multiflex

o

Profil

MSDI

SPZ SPA SPB SPC 19

32

CONTI-V STANDARD Ultraflex Domeniu lungime L, în mm

512-3550 647-4500 1250-8000 2000-12500 1400-4475

o

Profil

CONTI-V STANDARD Ultraflex Domeniu lungime L, în mm

8/10/Z 13/A 17/B 20/22/C 25/32/D 40/E

549-1269 470-2520 590-5030 655-8810 948-8048 1150-9200 1461-9061 2080-13540 5080-11280


Curele de transmisie

Înfiinþatã în anul 1993, firma ºi-a câºtigat un loc pe acest segment de piaþã datoritã principiilor promovate de la început:

� Calitate � Flexibilitate � Diversitate � Promptitudine

Portofoliul important de clienþi (peste 800), faptul cã în timp aceºtia au rãmas clienþi fideli ai produselor noastre, precum ºi adãugarea de noi nume pe lista de portofoliu confirmã calitatea ºi succesul produselor firmei.

sunt atuurile principale ce au asigurat succesul firmei.

Contact: Timiºeºti (52)-Neamþ, Cod postal 617470, ROMÂNIA Tel./Fax : +40 233 787041

MSDI

� Benzi transportoare � Curele late de transmisie � Covoare din cauciuc � Garnituri

33


Hidraulicã ºi pneumaticã

Durabilitate cu sisteme foarte eficiente Soluþiile pneumatice REXROTH reduc costurile energetice cu pânã la 55%, asigurând cea mai mare încredere ãsurile interconectate inteligent sunt aplicate pentru a realiza o economie considerabilã de energie. Rexroth a dezvoltat o strategie pentru

MSDI

M

34

creºterea susþinutã a fiabilitãþii pe toatã durata de viaþã a maºinii. În aplicaþiile pneumatice, factorii principali includ evitarea volumelor moarte, o presiune optimã ºi micºorarea risipei de energie. Acestea fac maºinile ºi sistemele mai eficiente ºi astfel mai durabile. Programele de calcul inginereºti moderne ºi uºor de utilizat ajutã la configurarea modulelor pneumatice. Prin introducerea în program a unor parametrii primari, precum diametrul cilindrului, performanþe ºi dimensiunile de instalare, inginerii pot alege corect componentele pentru aplicaþia lor. Consumul excesiv de aer cauzat de supradimensionare poate fi astfel prevenit. Designul compact al maºinii ºi dimensionarea corectã pot reduce

volumul de aer. Inginerii pot utiliza noul program Rexroth de dimensionare a consumului de aer pentru a calcula direct costurile de energie bazate pe performanþele compresorului, pe orele de funcþionare ºi pe parametrii tehnici ai unei anumite aplicaþii, hotãrând astfel asupra unei soluþii alternative. Proiectarea unui sistem compatibil cu aplicaþia reprezintã unul dintre cei mai importanþi factori pentru creºterea eficienþei energetice pneumatice. Rexroth foloseºte de asemenea unelte noi pentru reducerea complexitãþii construcþiei. Cu toate acestea, diversitatea gamei de p ro d u s e p n e u m a t i ce r ã m â n e neatinsã. Un alt aspect al asigurãrii creºterii masive a eficienþei sistemelor pneumatice este reducerea lungimii tuburilor. Evitând volumele moarte ºi pierderile de presiune, cauzate de lungimile mari ale tuburilor, se poate reduce semnificativ consumul de aer. Datoritã dimensiunilor compacte ºi masei mici, distribuitoarele inovative ale seriei LS04 pot fi montate direct lângã actuatori. Rexroth a prezentat bateria sa de distribuitoare CL03 la târgul DrinkTec de la Munchen in septembrie 2009. Aceastã baterie de distribuitoare corespunde clasei de protecþie IP69K ºi a fost special proiectatã pentru industr ia alimentarã ca sistem descentralizat în zonele cu acces limitat pentru curãþare. Aceasta reduce semnificativ lungimile tuburilor. Întradevãr, tuburile sunt aproape eliminate

la unitãþile integrate cilindru/distribuitor. Deoarece fiecare aplicaþie are propria sa caracteristicã, procesele de eficientizare energeticã au nevoie de valve pneumatice extrem de precise ºi inteligente. Regulatoarele proporþionale de presiune Rexroth din seria ED sunt proiectate special pentru controlul poziþiei. Fiecare este alcãtuit dintr-un actuator direct care include o valvã proporþionalã, un senzor de presiune cât ºi electronica de control integratã. În curba de presiune, miºcarea unui actuator este împãrþitã în mai multe faze: start, cursã, stop, ºi cursa de întoarcere. Fazele de start ºi stop solicitã în mod normal multã energie, în timp ce cursa ºi cursa de întoarcere folosesc o considerabil mai micã presiune, ceea ce economiseºte energie.


MSDI

Hidraulicã ºi pneumaticã

35


Hidraulicã ºi pneumaticã

Cea mai largã gamã de tehnologii

MSDI

Bosch Rexroth oferã fabricanþilor de maºini mai multã tehnologie decât oricare alt furnizor

36

Birou Bucureºti Str. Horia Mãcelariu, nr. 30-34, sect. 1, 013937 Bucureºti Tel: 021/4057585 E-mail: alexandru.vava@boschrexroth.ro

Birou Brãila ªos. Buzãului, nr. 9, corp C1, 810295 Brãila, jud. Brãila Tel.: 0239/680103 E-mail: cristian.turturica@boschrexroth.ro


Lubrifianþi

Investiþi în eficienþã economicã Lubrifianþii speciali deînaltã calitate contribuie la succesul economic, sau: Cum poate face diferenþa o investiþie micã

Sã priveºti lubrifianþii ca pe o investiþie în eficienþa economicã, ºi nu doar ca pe o marfã oarecare poate fi de folos în multe feluri. Bineînþeles cã preþul lubrifiantului este un factor important, dar este mai important sã priveºti în ansamblu calculul cost-beneficiu pentru o aplicaþie datã. Dacã sunt utilizaþi lubrifianþii sintetici de înaltã performanþã, aleºi special pentru aplicaþie, costul total de operare al echipamentului scade. Astfel de lubrifianþi reduc costurile deºi preþul de cumpãrare este mai mare decât cel pentru lubrifianþii standard, deoarece preþul nu este decât vârful aisbergului. Costul real, ºi deci potenþialul pentru economii de costuri pot fi detectate doar la o a doua privire. Termenul "Rentabilitatea lubrifiantului" exprimã profitabilitatea ºi amortizarea lubrifianþilor speciali sintetici ºi relevã partea scufundatã a aisbergului, cum ar fi: costurile de oprire a producþiei, costurile cu mentenanþã, energie, piese de schimb, depozitare, ºi desigur, consumul de lubrifianþi. Uleiurile speciale sintetice îºi dovedesc eficienþa

când vine vorba, de exemplu, de lubrifierea reductoarelor. Dacã în cazul uleiurilor minerale intervalul de schimb este de 5.000 de ore de funcþionare, uleiurile speciale sintetice pentru reductoare, pe baza de poliglicoli, cum ar fi Klübersynth seria GH 6, pot fi utilizate pânã la 25.000 ore de funcþionare sau mai mult, nu doar datoritã unei rezistenþe îmbunãtãþitã la îmbãtrânire, ci ºi pentru cã au o capacitate de preluare a încãrcãrilor mai mare ºi valori reduse ale frecãrii. Potenþialul de economii de costuri în cazul uleiurilor sintetice este ºi mai impresionant dacã întreþinerea ºi eficienþa reductoarelor sunt incluse în analiza cost-beneficiu. Când vine vorba de lubrifianþi pentru rulmenþi, unsorile speciale Klüber asigurã de asemeni intervale extinse de mentenanþã. Potenþialul de economii poate fi ilustrat printr-un exemplu din sectorul energiei eoliene. În cazul în care rulmenþii pentru generatorul unei turbine trebuie sã fie înlocuiþi dupã 5 ani, din cauza unei performanþe scãzute a l u b r i f i a n þ i l o r, c o s t u r i l e r e z u l t a t e s u n t considerabile.

MSDI

Cele mai recente evoluþii în domeniul lubrifianþilor pot contribui la operarea echipamentelor ºi a fabricii dvs. în condiþii de eficienþã maximã. Fie cã e vorba de ghidaje, rulmenþi, compresoare sau reductoare, o atenþie sporitã acordatã lubrifianþilor dã întotdeauna rezultate.

37


Lubrifianþi

Rentabilitatea lubrifiantului

Cost achiziþie

Lubrifianþii de înaltã performanþã prezintã avantaje economice, oferind: � funcþionarea fiabilã a componentelor, utilajelor ºi fabricii � intervale extinse de mentenanþã � creºterea performanþei � eficienþã energeticã sporitã � consum redus de lubrifianþi � procese care conservã resursele � o cantitate mai micã de lubrifiant uzat � costuri scazute de inventar

Consum lubrifiant Costuri de eliminare a deºeurilor Timpi morþi Costuri de curãþare Consum energie Depozitare

Mentenanþã

Preþul lubrifiantului este doar vârful aisbergului.Costurile reale, ºi astfel potenþialul pentru economii, nu sunt vizibile la prima vedere.

MSDI

Ing. Mag. (FH) Florian Held Director Dep Vânzãri Austria Klüber Lubrication Austria Ges.m.b.H. florian.held@at.klueber.com

38

Var. românã: Ciprian Popescu Area Sales Manager - Muntenia Super Plus srl - partener autorizat pt. România al Kluber Lubrication Munchen KG ciprian.popescu@superplus.ro


Lubrifianþi

Istoria dezvoltãrii

În 1962 paleta de produse a fost extinsã cu solu?ii antiaderente pentru produse turnate sub presiune, care în ziua de azi sunt distribuite sub denumirea de Safety-Lube. Pentru opera?iunile de turnare sub presiune sunt disponibili agen?i antiaderen?i de înaltã clasã pentru procedeele de turnare prin presiune ?i SqueezeCasting, lubrifian?i pentru pistoane, lubrifian?i aditivi, agen?i de rãcire, lichide neinflamabile pentru aplica?ii hidraulice precum ?i echipamente speciale de pulverizare. Prin înfiin?area reprezentan?ei generale europene la începutul anilor 70, cu unitã?i de produc?ie ?i laboratoare în Kopenhagen, Danemarca, Chem-Trend ?i-a dezvoltat prezen?a în Europa ca o întreprindere globalã. Din 1980 Chem-Trend distribuie ?i dezvoltã produsele liniei de produc?ie Mono-Coat, un agent antiaderent foarte performant, permanent, destinat industriei maselor plastice ?i a cauciucului. Aceste produse permit

d e f o r m ã r i multiple ale pieselor ?i nu lasã reziduuri în matri?e sau pe s u p r a fe ?e l e componentelor m a t r i ?e l o r d e mase plastice ?i cauciuc. În 1993 ChemTrend Power-Lube a prezentat un p ro c e d e u p r i n care a aplicat în camera de umplere a ma?inii de turnat sub presiune lubrifian?i de formã granularã sau de pulbere pentru pistoane. Acesta este rãspunsul la cererile crescute pentru produse ?i metode de aplicare ecologice, ca alternativã sigurã pentru lubrifierea conven?ionalã cu produse pe bazã de ulei. În 1997 Chem-Trend a preluat de la Air –Products seria de agen?i de antiaderen?ã pentru poliuretan, cu denumirea Pura. Astfel, ChemTrend a dobândit nu numai o linie bunã de produse pentru pia?a poliuretanului, dar ?i o unitate de produc?ie, laboratoare ?i birouri în Norderstedt, Germania. Aceastã loca?ie a preluat în 1999 rolul de?inut anterior de Kopenhagen, d e ce nt ra l ã p e nt r u Eu ro p a , aprovizionând azi întregul spa?iu european. Activitã?ile de vânzare ?i service ale întreprinderii sunt sus?inute de cãtre unitã?i de produc?ie moderne ?i globale, precum ?i de echipe remarcabile de cercetare ?i dezvoltare. Eforturile C h e m -Tr e n d d i n d o m e n i u l protec?iei muncii ?i a mediului, al serviciilor pentru clien?i ?i al execu?iei produselor de calitate au contribuit la câ?tigarea de cãtre Chem-Trend a nivelului de evaluare

German Top Trading SRL Importator autorizat Opel ºi Chevrolet

Ford Q1 în SUA. Unitatea de produc?ie de bazã este certificate ?i conform ISO 9001:2000, pentru uzina noastrã din Brazilia am obtinut certificatul ISO 9002. Unitã?ile noastre de produc?ie din Europa sunt certificate conform DIN EN ISO 9001:2000 ?i DIN EN ISO 14001:2004. Chem-trend de?ine în Europa agen?ii de vânzãri în Germania, Anglia, Fran?a, Italia, Polonia ?i Scandinavia. În România suntem prezen?i prin intermediul companiei German Trading C o m p a n y , w w w. c h e m t re n d. ro. Legarea într- o re?ea informaticã a tuturor filialelor faciliteazã schimbul rapid de e x p e r i e n ?ã ? i d e informa?ii. În afarã de acestea intreprinderea noastrã de?ine societã?i fiice respectiv participa?ii cu echipamente de produc?ie ?i de laborator în Brazilia, Mexic, China ?i Coreea, precum ?i agen?ii de distribu?ie în Singapore, Australia ?i Noua Zeelandã. Aceste puncte de sprijin, precum ?i o re?ea globalã de reprezentante asigurã firmei Chem-Trend în întreaga lume prezenta pe pia?ã ?i garanteazã clientului o consultan?ã rapidã ?i fundamentatã, disponibilitatea la f a ?a l o c u l u i a p r o d u s e l o r antiaderentã ?i auxiliare calitativ valoroase. Aceastã acoperire a pie?ei, în combina?ie cu un knowhow cuprinzãtor, garanteazã clien?ilor no?tri faptul cã ei pot conta ?i pe viitor pe sprijinul nostru deplin ?i pe o creºtere împreunã cu noi. �

Adresa: Bulevardul Theodor Pallady, nr. 42B Sector 3, Bucuresti, Romania Tel: (021) 345 61 31, (021) 345 61 41 Fax: (021) 345 08 12

MSDI

Firma Chem-Trend a fost înfiin?atã în 1960 în Howell, Michigan, USA. Primul produs realizat a fost un agent de antiaderenþã destinat industriei de formare a spumei poliuretanice, care se afla într-o dezvoltare economicã alertã. În câ?iva ani Chem-Trend s-a dezvoltat într-o asemenea mãsurã, încât a devenit cel mai mare producãtor mondial de materiale antiaderente speciale pentru industria de prelucrare a pieselor turnate sub presiune, a formãrii spumei poliuretanice, a injec?iei de mase plastice ?i de cauciuc.

39


MSDI

Sudare ยบi tรฃiere

40


Produse chimice tehnice

EURO-LOCK® TEHNICAL SPRAYS

Meridian Metal S.R.L. importã ºi distribuie produse chimice-tehnice “Euro-Lock” Germania, pentru mentenanþã, reparaþii ºi întreþinere industrialã. Produsele chimice-tehnice sunt “Made in Germany”, producatorul fiind prezent pe 5 continente cu produse de calitate. Aceste produse se adreseazã tuturor industriilor prezente pe piaþa romaneascã. Calitatea produselor este cel putin echivalenta cu a celorlalti producãtori ºi/sau distribuitori cunoscuþi pe piaþa româneascã, dar se diferenþiazã de acestea prin preþuri mai mici, mai uºor suportabile perioadei de crizã economicã. Paleta largã de produse, calitatea lor ºi preþurile accesibile ajutã clienþii noºtri sã-ºi reducã costurile ºi sã-ºi optimizeze aprovizionarea, reducând numarul furnizorilor

care nu au o paletã atât de largã de produse. Portofoliul de produse cuprinde aproximativ 350 de produse. Produsele respectã legislaþia europeanã în domeniu, sunt etichetate ºi însoþite de Fiºe Tehnice ºi Fiºe de Securitate în limba românã, conform legislaþiei în vigoare. Punem la dispoziþia clienþilor aproximativ 2200 de pagini de literaturã tehnicã în limba românã ºi avem serviciu tehnic dedicat clienþilor pentru a identifica produsul corect oricãrei aplicaþii ºi/sau echivalarea produselor concurente.

Pe site-ul www. sprayuritehnice.ro clientul are acces facil la cataloagele cu produse.

� Adezivi Epoxy Bicomponent � Adezivi Cianoacrilati � Adezivi Anaerobi � Spray-uri Tehnice � Paste de Temperatura � Vaseline Speciale

Puncte forte: Calitate Promtitudine Loialitate faþã de clienþi Dinamism Competitivitate

� Produse Lichide Tehnice � Produse de Curatare si Ingrijire a Mainilor � Poliuretan si MS Polimer � Accesorii

Meridian Metal srl Tel/Fax : 0354-401055 Mobil : 0741-179484 e-mail : office@sprayuritehnice.ro tehnic@sprayuritehnice.ro web : www.sprayuritehnice.ro

MSDI

� Fluide Speciale

41


Burghie, tarozi J40/11021/08072004 CUI: RO16582380 Bucuresti.

MSDI

Sector 6, Bucureºti, România Telefon: 0744268634 Fax/Fix: 0040214201316 email: pemefgrupind@yahoo.com

42


Produse industriale

Tel/Fax: 0232719300 Mobil: 0744394914 E-mail: proconsil.grup@gmail.com office@proconsilgrup.ro

MSDI

Adresa: Strada Ceferiºtilor Nr. 5, Bl B7, Ap. 4, Paºcani, Iaºi, România

43


Produse industriale

statii de betoane si accesorii

MSDI

Silozuri

44

Dotari pt. silozuri in conformitate cu normele C.E. si anume: � descarcatoare din cisterna; � vane specializate cu manson de cauciuc; sesizori de nivel MIN si MAX; � sistem de urmarire continua a nivelului de silozuri; supape de siguranta pt. pulberi; � filtre de praf cu autocuratare; dispozitive de fluidizare curgere; � automatizare completa si control.


MSDI

Sudare ยบi tรฃiere

45


cercetare.dezvoltare.hobby

Proiectul unui

ROUTER CNC Hristea Cãtãlin, student IMST - Bucureºti

ABSTRACT

n ultimi 10 ani, tehnologia CNC a cunoscut o dezvoltare rapidã, m i j l o a ce l e a c t u a l e p e r m i þ â n d realizarea acestor maºini de cãtre amatori. Existã informaþii pe internet ºi comunitãþi ale constructorilor de maºini c u co m a n d ã n u m e r i c ã (www.cnczone.com). Proiectul prezentat în aceast articol este de deficultate medie, obiectivul urmãrit fiind realizarea unei maºini CNC cu costuri reduse ºi performanþe comparabile cu produsele comerciale similare. Proiec tul a constituit o provocare datoritã

Î

problemelor legate de gestionarea unui numãr mare de probleme pornind de la cele economice ºi de proiectare pânã la cele de execuþie. Acest router este proiectat în vederea prelucrãrii lemnului, maselor plastice ºi aliajelor neferose moi. Printre aplicaþiile acestei maºini aº putea a m i nt i : g rava re a , re a l i z a re a d e prototipuri, modele pentru turnare, matriþe, electrozi din cupru pentru electroeroziune, etc. Principalele constrangeri ale proiectului sunt: buget limitat, accesibiliate la prelucrãri mecanice, lipsa de instrumente de masurã ºi diverse unelte ºi scule.

Fig. 1

MSDI

CERINÞE DE PROIECTARE

46

Scopul acestui proiect a constat în realizarea unei maºini având cursele pe axele x ºi y între 300mm si 500mm, iar pe axa z între 150mm ºi 200mm. O maºinã CNC mai mare ar fi fost utilã însã ar fi ridicat anumite probleme greu de rezolvat cu mijloacele disponibile. Precizia absolutã estimatã a acestei maºini este de 0,05mm pe toate cele trei axe iar repetabilitate de ± 0,01mm. Viteze de deplasare rapida de peste 10m/min. Rigiditate ºi fiabilitatea mare care sã permitã utilizarea maºinii în regim de producþie uºoarã. Posibilitatea de montare a "motoarelor de frezare" de pânã la 2 kw.

CRITERII DE PROIECTARE

Etapa premergãtoare proiectãrii propriu-zise a constat în studiul unui numãr mare de soluþii constructive atât comerciale cât ?i personale. Fãrã a cãdea în capcana clonãrii unuia dintre acestea am încercat sã dezvolt un design propriu pe baza bugetului ?i componetelor disponibile în special pe pia?a româneascã. Proiectarea 3D s-a realizat în programul Catia V5, iar desenele de execu?ie în Autocad 2010. Prima etapã a fost stabilirea materialelor din care voi realiza ma?ina. Au fost analizate urmãtorele variante: aluminiu, o?el, polimer concrete. O structurã de o?el sudatã are avantajul unui cost redus, dar prezintã necesitate detensionãrii ?i prelucrarea

Fig. 2 suprafetelor de a?ezare. Aceste operaþii pot fi executate doar în ateliere specializate cu costuri ridicate. O alternativã la aceastã variantã este folosirea rã?inilor epoxidice amestecate cu pulbere metalicã pentru realizarea suprafe?elor de a?ezare prin copierea unei suprafeþe de referinþã. Aceastã tehnologie necesitã experimente suplimentare care pot constitui baza unui alt proiect. Acelea?i probleme au aparut ?i atunci când am analizat varianta unei structuri din "polimer concrete" (compozit pe bazã de granit ºi/sau guarþ cu liant bazat pe rãºini epoxidice). Chiar dacã literatura de specialiate oferã recomandãri pentru tipul ?i procentajul materialelor, gãsirea unei solu?ii optime necesitã experimente cu aceste materiale.


cercetare.dezvoltare.hobby Fig. 4

Fig. 3

MSDI

Fig. 5

47


cercetare.dezvoltare.hobby Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8

MSDI

Fig. 9

48


Informaþii rapide pentru probleme urgente

Adresã sediu: Bucureºti, str. Ioniþã Vornicul nr 1-7, sector 2 Telefon: 021.203.26.00; Fax: 021.203.26.55 www.henkel.ro

Produse chimice - tehnice

Telefon: 021.233.3011, 021.233.3012 Fax: 021.233.3013 www.aspad.ro

Roþi ºi role industriale

Oradea, str. Valea Nucului, nr. 3 Tel.: 0359/458058 Fax: 0359/458059 contact@rolcenter.ro

www.rolcenter.ro

Sudare ºi tãiere

1, Aleea Industriilor, 120 068 Buzãu, România Phone: +40 238 725 945; Fax: +40 238 716 861 Web: www.ductil.ro/www.saf-fro.ro

Alte produse industriale

RO-310106 Arad, str. Patria, nr. 17 Tel./Fax: +4 0257211119 Fax: +4 0257 21 10 21 E-mail: office@hennlich.ro www.hennlich.com

Curele de transmisie

Str. Polona, Nr. 2, Loc. Timiºoara, Jud. Timiº Tel.: +40 (0) 256 27 07 25, 256 27 07 29 Fax: +40 (0) 256 27 07 26 office@romotion-belting.ro

MSDI

Produse chimice - tehnice

49


Informaþii rapide pentru probleme urgente

Hidraulicã ºi pneumaticã

Materiale tehnice

Birou Bucureºti Str. Horia Mãcelariu, nr. 30-34, sect. 1, 013937 Bucureºti Tel: 021/4057585 E-mail: alexandru.vava@boschrexroth.ro Str. Luceafãrului nr. 16, cartier Mândreºti; 620043 - Focºani, jud. Vrancea Tel.: 0237 258 890&892 Fax: 0237 214 308 E-mail: ceproinv@ceproinv.ro

Bile de transfer

Mentenanþã

Adresã: str. Fraþii Goleºti, bl. S8, sc. B, parter, jud. Argeº Telefon: (+4) - 0248-22.22.37 Fax: (+4) - 0248-22.22.37 E-mail: info@rulmentipitesti.ro

Adresã: Prelungirea Craiovei, nr 54, Pitesti, Arges, Romania. Telefon: (+4) 0722. 628. 597 Fax: (+4) 0348. 814. 253 E-mail: dan.chisca@mechanics.ro

MSDI

Rulmenþi

50

Adresã: Str. Mihãileni 22-24, sector 1, Cod 013242, Bucureºti Telefon: 021 66 71 370, 031 425 11 61 Fax: 021 66 71 398 www.skf.ro romania@skf.com

Etanºãri

Str. Mr. Coravu Ion, Nr. 9-15, Bl. C5, Sect. 2, Bucureþti Telefon: (+4) 0212.505.128 Fax: (+4) 0212.569.832 E-mail: office@amerotrading.ro


Director General: Ionuþ Scurtu Director Tehnic: Marius Ciuculete Director Vânzãri: Gabriel Vintilã

Colaboratori: Prof. ing. Alexandru Boroiu Prof. dr. ing. Constantin Ionescu student Cãtãlin Hristea Resurse umane: Mihaela Pascu Redactor: Gina Apostol Graficã ºi design: Gabriela Ploscã


Nr.1 • Decembrie 2010

echipa “Mentenanþã ºi Distribuþie Industrialã” vã ureazã

(pag. 4)

(pag. 16)

www.msdi.ro; contact@msdi.ro (pag. 26)

/MSDI-Decembrie2010-3  
/MSDI-Decembrie2010-3  

http://www.msdi.ro/uploads/archive/MSDI-Decembrie2010-3.pdf

Advertisement