Handbok för företagande i Sala

Page 1

Handbok för

FÖRETAGANDE kommun i Sala

flera dörrar in! Inget företagsärende är det andra likt. Därför har vi många dörrar in för dig som företagare. Oavsett vilken dörr du väljer gör vi allt för att ditt ärende ska få en professionell och smidig hantering.


Sala kommun Silverstaden Sala är en pittoresk småstad, vackert infattad i en omgivning som präglas av jordbruk och forna tiders bergshantering. Nära hälften av Sala kommuns cirka 22 000 invånare lever på landsbygden och i tätorterna runt Sala stad. Bondgårdar med ekologisk inriktning, lanthandlare och små gårdsbutiker som gör Sala till en levande och spännande landsbygdskommun. Sala kommun är till ytan Västmanlands största kommun. Sala präglas av småföretagaranda och är nu precis som i forna tider en genuin handelsstad.


Handbok för

FÖRETAGANDE a kommun i Sal

InnehålL: Sala kommun

4

Kommunens näringslivsplattform

5

Kommunens näringslivsarbete

6

vilka behov av stöd har ditt företag?

8

Medborgarkontoret

Företagarcentrum finns i Sala för dig!

Vill du etablera ditt företag i Sala?

4

5

6

Bygglov Alkoholservering och försäljning av öl i detaljhandeln Livsmedel Miljöfarlig verksamhet Upphandling Lediga lokaler och mark i Sala kommun Företagsregister I Sala kommun

8 8 9 10 11 11 11

vi lotsar dig rätt!

12

externa länkar

13 3


Sala kommun

medborgarkontoret I kommunhuset med ingång från Stora torget ligger Medborgarkontoret. Här finns även Turistbyrån som hjälper dig med information om evenemang, besöksmål, sevärdheter och övernattningsmöjligheter i Sala och Västmanland. Försäljning av Sala-souvenirer, STF-kort, fiskekort, cykelfolder, kulturarvskort. Mån-fre 8-17 | Stora torget, Sala | 0224-552 02 | medborgarkontoret@sala.se www.sala.se/medborgarkontoret

4


Kommunens näringslivsplattform:

Företagarcentrum finns I Sala för dig! Företagarcentrum har funnits i Sala sedan 2004 och är en organisation, skapad av näringslivet och Sala kommun. All utveckling och tillväxt startar som initiativ från individer med entreprenörsanda, antingen i företag, utvecklingsgrupper eller föreningar. Lokala utvecklingsgrupper och ideella organisationer är viktiga aktörer, de bör tillvaratas och värdesättas. En stark förankring är en förutsättning att lyckas i utvecklingssatsningar. Det är också viktigt att kommunen aktivt medverkar i utvecklingsprocesser. Vi lyssnar på dina behov, tar tag i olika frågor och ger handfasta råd till dig som är en befintlig Salaföretagare, funderar på att starta eget, eller om du vill etablera ditt företag i Sala kommun så kan Företagarcentrum göra det enklare och bättre för dig. Alla våra tjänster kan du läsa om under www.foretagarcentrum.se. Besök: Kungsgatan 11, Sala | 0224-677 800 | info@foretagarcentrum.se | www.foretagarcentrum.se

5


Kommunens näringslivsarbete

Vill du etablera ditt företag i Sala? Företagarcentrum kan erbjuda enkla kontaktvägar, service och praktisk hjälp vid företagets etablering i Sala – innan, under och efter själva etableringen. Vi servar med fakta och underlag. Vi skapar direktkontakter med beslutsfattare, vi kan underlätta uppstarstmöten med lokala aktörer, vi gör en sondering av tillgängliga lokaler, och allt annat som hör en etablering till. Hör av dig, så kan vi tillsammans forma den service ni behöver i ert etableringsarbete!

Ta kontakt med: Jan-Olof Friman

Kommunchef 0224-551 10 jan-olof.friman@sala.se

eller

Annica Åkerblom

Näringslivschef 0224-677 804 annica.akerblom@foretagarcentrum.se

6


Översikt på hur många ni når med att etablera er i Sala

KARTSYMBOLER

Tåg Flygplats

Hamn

flygplats Avstånd

Västerås Borlänge Gävle Arlanda Örebro

44 km 91 km 94 km 99 km 145 km

Till/Från Avstånd

Västerås Avesta Enköping Uppsala Köping Strängnäs Eskilstuna Borlänge Gävle Sandviken Falun

38 km 41 km 45 km 62 km 76 km 79 km 82 km 100 km 108 km 109 km 118 km

Till/Från Avstånd

Stockholm Södertälje Örebro Katrineholm Kumla Norrtälje Nynäshamn Karlskoga Söderhamn Norrköping

118 km 128 km 131 km 139 km 150 km 162 km 174 km 176 km 181 km 189 km

7


Vilka behov av stöd har ditt företag?

BYGGLOV Går du i byggtankar? Boka en byggrådgivning! Kommunen erbjuder nu dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt att via hemsidan enkelt boka en byggrådgivning. Vid byggrådgivningen får du träffa en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant du kan behöva känna till innan du kommit för långt i din planering. Det kan exempelvis röra sig om frågor som om det behövs bygglov, om vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler. Du kan även rådgöra med vår handläggare kring lämpliga utformningar och konstruktioner av ditt bygge. Som tidigare kan du naturligtvis ringa till kommunens bygglovhandläggare, eller söka kontakt via medborgarkontoret. www.sala.se/boka-byggradgivning

Alkoholservering och försäljning av öl i detaljhandeln Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. www.sala.se/kontakta-alkoholtillstand www.sala.se/alkoholtillstand

8


Livsmedel Den mat vi äter ska inte bara smaka gott det är också viktigt att den är säker. När man hanterar livsmedel är det viktigt att komma ihåg att det finns skadliga mikroorganismer, kemiska föroreningar och andra risker. Då är det ytterst viktigt att ha kunskaper om hygien samt de regler som omfattar säker livsmedelshantering. För livsmedelsföretagare Generellt kan man säga att företag, privatpersoner m fl som hanterar och säljer livsmedel kallas livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och är skyldig att se till att anläggningen godkänns eller registreras. Om verksamheten är placerad i Sala eller Heby kommun ska detta göras hos bygg- och miljöförvaltningen i Sala-Heby. www.sala.se/kontakta-miljoenheten

Starta eller ta över en livsmedelsanläggning Företagare som vill starta eller överta en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen i Sala-Heby innan verksamheten ska starta. Registrering En anmälan om registrering skall lämnas till bygg- och miljöförvaltningen senast två veckor innan verksamheten startar. Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och vid ägarbyte skall en ny anmälan om registrering lämnas. Godkännande av livsmedelsanläggning Vi hjälper dig med vilka ansökningsblanketter som krävs för att din anläggning ska bli godkänd. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för ansökningsblankett och information. www.sala.se/livsmedel www.sala.se/livsmedel-foretag

9


Vilka behov av stöd har ditt företag?

Miljöfarlig verksamhet Miljöbalken syftar till att främja hållbar utveckling. Den reglerar utsläpp till luft, vatten och mark samt import och export av kemiska ämnen. Den gäller såväl enskild person som näringsverksamhet. Om du undrar vad som gäller i ditt fall är du alltid välkommen att kontakta miljöenheten. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga Energianläggningar, mekaniska verkstäder, avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, jordbruk, billackeringar m fl. För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamhet krävs en anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken. Om en verksamhet är tillståndspliktig skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Anmälan till bygg- och miljöförvaltningen görs om verksamheten är anmälningspliktig. Förändring i befintlig verksamhet kan också vara av sådan karaktär att den räknas som en tillståndspliktig eller anmälningspliktig åtgärd. Vi kan hjälpa dig med att ta reda på vilka tillstånd som behövs för din anläggning och var de ska skickas. Anmälan kan göras på en särskild blankett och ska vara inne senast sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändring beräknas ske. Utifall att inget tillstånd har sökts eller anmälan gjorts kan en miljösanktionsavgift tas ut enligt förordning om miljösanktionsavgifter. Detta kan ske även om överträdelsen inte har skett avsiktligt eller av vårdslöshet. www.sala.se/kontakta-miljoenheten www.sala.se/miljofarlig-verksamhet

10


Upphandling Sala kommun upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 250 miljoner kronor. All upphandling sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Sala kommuns upphandlingspolicy. Aktuella upphandlingar Kommunens aktuella upphandlingar annonseras i Anbudsjournalen. Här hittar Du hittar du även övriga offentliga upphandlingar inom Sala kommun som är publicerade av kommunala bolag, landsting och statliga myndigheter. www.sala.se/kontakta-ekonomikontoret www.sala.se/upphandling

Lediga lokaler, mark och företagsregister i Sala kommun – finns på nätet Register för lediga lokaler, mark och företagsinformation är upplagda för att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommun, fastighetsaktörer och företag men också ge besökare en möjlighet att öka sin kunskap om vilka resurser som finns på hemmaplan. Registren uppdateras kontinuerligt. Kostar det något? Nej, varken sökning, nyregistrering eller uppdatering. Lediga lokaler och mark:

www.vakant.nu/sala

Företagsregistret:

www.forreg.nu/sala

Industrimark I Sala kommun finns ledig kommunal industrimark. www.sala.se/industrimark

11


Vi lotsar dig rätt! Flera dörrar in! Inget företagsärende är det andra likt. Därför har vi många dörrar in för dig som företagare. Oavsett vilken dörr du väljer gör vi allt för att ditt ärende ska få en professionell och smidig hantering.

medborgarkontoret Öppettider: Mån-fre 8-17

Stora torget, Sala 0224-552 02

medborgarkontoret@sala.se www.sala.se/medborgarkontoret

Jan-Olof Friman

Kommunchef 0224-551 10 jan-olof.friman@sala.se

Annica Åkerblom

Näringslivschef 0224-677 804 annica.akerblom@foretagarcentrum.se

12


Externa Länkar: ABB Industrigymnasium www.abbindustrigymnasium.se Almi www.almi.se Bolagsverket www.bolagsverket.se Coompanion www.coompanion.se Enterprise Europe Network www.eiv.u.se Exportrådet www.swedishtrade.se Företagarna www.foretagarna.se Företagsamheten www.foretagsamheten.se Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Leader Nedre Dalälven www.leader-nedredalalven.org LRF Mälardalen www.lrf.se/malardalen LRF Konsult www.lrfkonsult.se Länsförsäkringar www.lansforsakringar.se Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se Sala Sparbank www.salasparbank.se

SAMI – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation www.sami.se Satsa på Sala! www.satsapasala.se SHE www.sheab.se Svensk Handel www.svenskhandel.se Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Företagsklimatet i Sverige www.foretagsklimat.se Tillväxtverket www.tillvaxtverket.se Ung Företagsamhet www.ungforetagsamhet.se Upphandlingar www.opic.com/sv Verksamt – För dig som driver eller vill starta företag www.verksamt.se Västerås Science Park www.vasterassciencepark.se VKL Västmanlands Kommuner och Landsting www.vkl.se Winnet Sala www.sala.winnet.se Ösby Naturbruksgymnasium www.osby.sala.se

13


Noteringar:


text: Sala kommun layout: Printum Reklambyr책, www.printum.se bilder: Lee Sandberg, Carl-Henrik Rapp, istockphoto Tryckeri: lasertryck, danmark


SALA KOMMUN Box 304, 733 25 Sala 0224�550 00 | kommun.info@sala.se | www.sala.se