Page 1

BARNLØSHED – BEHANDLING MED ASSISTERET BEFRUGTNING


INDHOLD

Forfattere:

Barnløshed – behandling med assisteret befrugtning..................... 4 – Hvad er assisteret befrugtning? – Normal befrugtning IUI-H insemination i livmoderen med mandens sæd ..................... 5 Hvem kan behandles med IUI-H?................................................... 7 – Hvem bør ikke behandles med IUI-H? Hvem udfører IUI-H-behandling? ............................................... – Hvor mange bliver gravide med IUI-H?

8

IUI-D insemination i livmoderen ................................................... 9 – Hvor stor er chancen for graviditet med IUI-D? IVF & ICSI reagensglasbefrugtning................................................ 11 – Hvem kan behandles med almindelig IVF? – Hvem kan behandles med mikroinsemination (ICSI)? – Hvor tilbydes IVF- & ICSI- behandling? Princippet bag IVF- & ICSI- behandlingen ..................................... 12 – Hormonbehandling – Aflevering af sædprøve – Befrugtning af æggene – Befrugtning af æggene med ICSI-metoden – Oplægning af befrugtede og delte æg (embryoner) – Hvordan skal man forholde sig i ugerne efter ægoplægningen? – Efterbehandling med det graviditetsbevarende hormon progesteron – Gravid eller ikke gravid? Bivirkninger ved IVF-behandlingen ............................................... 20 – Overstimulation – Langtidsrisici ved IVF-behandling Hvor mange bliver gravide og får et barn efter IVF-behandling? ... 21 – Børn født efter IVF- /ICSI- behandling – Nedfrysning af befrugtede æg – Ægdonation – Hvis behandlingen ikke lykkes Ordliste......................................................................................... 23 Bivirkninger................................................................................... 24 Egne noter................................................................................... 25 Pjecer ..................................................................................... Bagside

Anders Nyboe Andersen Professor, dr. med. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Peter Humaidan Professor, dr. med. Fertilitetsklinikken, Afd. D, Odense Universitets Hospital (OUH)


FORORD Efter at I har erkendt jeres problem med barnløshed, vil de fleste søge at afklare, hvad årsagen er. Dette lykkes normalt, men hos nogle forbliver det uklart, hvorfor graviditet ikke indtræder. Uanset hvad, vil I skulle overveje, om I ønsker at forsøge behandling eller ej. Denne pjece beskriver de forskellige behandlinger, der i dag kan tilbydes.

3


BARNLØSHED _ BEHANDLING MED ASSISTERET BEFRUGTNING • INSEMINATION • REAGENSGLASBEFRUGTNING (IVF og ICSI)

NORMAL BEFRUGTNING Den normale befrugtning efter samleje sker ved, at sædcellerne svømmer op gennem livmoderhalsen, videre gennem livmoderen og ud igennem æggelederne. Hvis der har været ægløs-

HVAD ER ASSISTERET BEFRUGTNING?

ning, møder sædcellerne et æg, der er opfanget af æggeled-

I henhold til „Loven om kunstig (assisteret) befrugtning“

ernes tragt. Derefter deler det befrugtede æg sig, og i løbet af

omfatter kunstig (assisteret) befrugtning enhver behandling,

nogle dage transporteres det ca. 10 cm gennem æggelederne

hvor graviditeten opstår på en anden måde end ved samleje.

og ind i livmoderen. Her kan ægget sætte sig fast og resultere

Assisteret befrugtning omfatter både insemination, og rea-

i en graviditet. For at denne komplicerede proces er mulig, skal

gensglasbefrugtning kaldet in vitro fertilisering (IVF), hvor

der dannes en moden ægblære (follikel) i æggestokkene. Under

selve befrugtningen af æggene sker i laboratoriet.

menstruationen indeholder æggestokkene flere små ægblærer, der hver indeholder et æg. Hypofysen frigør de overordnede

Behandling ved insemination sker ved, at sædcellerne føres ind

kønshormoner kaldet FSH* og LH**. Ved hjælp af et kom-

i selve livmoderen. Dette kaldes IUI – en forkortelse for intrau-

pliceret samspil mellem hypofysen og æggestokkene udvikler

terin insemination. Insemination kan enten foregå med anven-

en af disse ægblærer sig til en ca. 2 cm stor og moden ægblære.

delse af mandens sæd – såkaldt homolog insemination (IUI-H)

Når ægblæren er moden, frigør hypofysen det ægløsende

eller med anvendelse af donorsæd (IUI-D). Reagensglasbe-

hormon, som kaldes LH. På den måde fremkaldes æg-

frugtning kan foregå ved at der til hvert æg tilsættes mange

løsningen, hvor selve ægget frigøres omkring den 14. dag i

tusinde sædceller. Behandlingen kaldes i så fald IVF.

menstruationscyklus. Hvis I har haft samleje, kan dette æg

Såfremt der er tale om stærkt nedsat sædkvalitet, eller pro-

blive befrugtet og videreudviklet som beskrevet ovenfor.

blemer med at befrugte æggene ved almindelig IVF, behandler man med den såkaldte mikroinsemination, hvor en enkelt sædcelle føres direkte ind i ægget. Denne metode kaldes ICSI, som er en forkortelse af intracytoplasmatisk sædcelle injektion. *(FSH= follikelstimulerende hormon) **(LH= luteiniserende hormon )

4


IUI-H INSEMINATION I LIVMODEREN MED MANDENS SÆD Insemination med mandens sædceller er en ret enkel behandling, som øger chancen for, at en sædcelle møder og befrugter et æg.

DETTE OPNÅS VED AT: 1. Gennem livmoderhalsen føres sædcellerne højt op i livmoderen. Denne procedure øger antallet af sædceller, der når ud i ægge- lederne, hvor befrugtningen kan ske. 2. Kvindens ægmodning stimuleres med hormonbehandling, så der løsnes mere end et æg, og ofte løsnes der æg på begge sider. 3. Insemination udføres i de timer, hvor ægløsningen sker.

Ved at lægge sæden op i toppen af livmoderen forøges det antal sædceller, som når ud i den yderste del af æggelederne, hvor befrugtningen sker. Efter et almindeligt samleje skal sædcellerne selv bevæge sig op gennem livmoderhalsen, livmoderen og videre ud i æggelederne. Derfor når kun meget få ud af hver million sædceller ud i æggelederne. Ved en inseminationsbehandling kommer der 50 til 100 gange flere sædceller ud i æggelederne. Man kan godt udføre inseminationsbehandling i din egen cyklus, men erfaringen viser, at chancen for graviditet fordobles, hvis ægdannelsen også stimuleres ved hjælp af hormonbehandling. Med hormonbehandlingen dannes der typisk 2-3 æg per behandling i stedet for det ene æg, der normalt dannes i en menstruationscyklus.

5


HVEM KAN BEHANDLES MED IUI-H ? HVEM KAN BEHANDLES MED IUI-H? DET ER RIMELIGT AT FORSØGE INSEMINATION MED MANDENS SÆD HOS FØLGENDE PAR:

Insemination er en relativt enkel og billig behandling, der bør forsøges som den første behandling hos mange barnløse. Der udføres mere end 11.000 inseminationsbehandlinger med

• Par med uforklaret infertilitet, dvs. at kvinden har en normal menstruationscyklus, normal passage gennem æggelederne og manden tilsyneladende har en normal sædkvalitet. • Par, hvor manden har nedsat sædkvalitet i let til moderat grad. En sædoprensning bør give mindst 2 millioner godt bevægelige sædceller til rådighed til insemination. Er sædens kvalitet ringere, bør man afstå fra insemination, da chancerne for graviditet i så fald er for små.

mandens sæd i Danmark hvert år.

HVEM BØR IKKE BEHANDLES MED IUI-H? Følgende par bør ikke tilbydes behandling med IUI-H: • Par, hvor infertiliteten skyldes dårlige æggeledere. • Par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet, dvs. at

• Par, hvor kvinden har let endometriose.

der er mindre end 2 millioner normalt bevægelige sædceller

• Par, hvor kvinden ikke har en normal menstruationscyklus, men manglende ægløsning. Her er det væsentligste at frem- kalde ægløsning. Når insemination anvendes, skyldes det ude- lukkende, at det øger chancen for graviditet sammenlignet med samleje.

til rådighed til insemination.

• Par, hvor barnløsheden skyldes flere faktorer.

• Kvinder med svær endometriose • Par, hvor kvinden er barnløs pga. en sygdom i livmoderen,

f.eks. store muskelknuder.

7


HVEM UDFØRER IUI-H-BEHANDLING? Behandlingen udføres på en del gynækologiske afdelinger, hos

HVOR MANGE BLIVER GRAVIDE MED IUI-H?

en del praktiserende speciallæger i gynækologi og på offentlige

Chancen for at få barn efter hver behandling var 14% i

og private fertilitetsklinikker.

Danmark i 2010, hvis kvinden vel at mærke var under 40 år, og knap 5% hos kvinder på 40 år eller derover (se Dansk

Hvordan gennemføres behandlingen rent praktisk?

Fertilitets­selskabs hjemmeside: www.fertilitetsselskab.dk).

Ægdannelsen kan stimuleres ved hjælp af Clomifen-tabletter

Det er normalt rimeligt at forsøge med 3-4 behandlinger.

(Pergotime). Den normale dosering er 1 tablet 2 gange dagligt

Hvis problemet er, at kvinden ikke har normal ægløsning, er

fra 3. dag til 7. dag efter, at du har fået menstruation. Dag

resultaterne generelt gode. Hvis det ikke lykkes at opnå gra-

1 er den dag, hvor menstruationsblødningen rigtigt begynder.

viditet med simpel inseminationsbehandling vælger man typisk

Du vil herefter blive ultralydscannet på klinikken omkring 12.

at gå videre til IVF- eller ICSI-behandling.

cyklusdag. Når der findes en ægblære, der er 18 - 20 mm stor, tager du samme aften en ægløsnende sprøjte (Pregnyl eller Ovitrelle). Herefter sker ægløsningen ca. 40 timer senere. På det tidspunkt foretages inseminationen med din mands oprensede sædceller. Mange steder kombineres tabletbehandlingen med 3 dages hormonindsprøjtning med FSH (Puregon, Gonal-F, Menopur eller Fostimon) i maveskindet fra 8. -11. cyklusdag. Alternativt kan ægdannelsen stimuleres vha. daglige FSHindsprøjtninger (Puregon, Gonal-f , Menopur eller Fostimon). Disse indsprøjtninger kan du give dig selv i maveskindet.

8


IUI-D INSEMINATION I LIVMODEREN Man kan blive tilbudt insemination med sæd fra en ano-

Det er normal praksis at anvende din egen cyklus i de 3 første

nym sæddonor, hvis manden har stærkt nedsat sædkvalitet.

behandlinger. Er du stadig ikke blevet gravid, kan det være en

Det blev endvidere per 1. januar 2007 tilladt at behandle

idé, at du får stimuleret din ægdannelse f.eks. med Pergotime

enlige samt lesbiske par med sæd fra anonym sæddonor.

tabletter som beskrevet oven for.

Mange par vælger umiddelbart denne behandling, fordi den er effektiv og ret simpel. Andre par med stærkt nedsat sæd-

HVOR STOR ER CHANCEN FOR GRAVIDITET MED IUI-D?

kvalitet hos manden forsøger først med ICSI (mikroinsemina-

For kvinder under 40 år var chancen for fødsel af et barn 16%

tion), og hvis denne behandling ikke lykkes, kan parret vælge

per behandling og 6% for kvinder på 40 år eller derover i 2010

insemination med donorsæd. Der melder sig altid en række

(Se Dansk Fertilitetsselskabs hjemmeside: www.fertilitetssel­

følelsesmæssige spørgsmål hos et par, der skal behandles med

skab.dk). For kvinder under 40 år er det rimeligt at forsøge op

sæd fra en anonym sæddonor. Det er omtalt i MSD´s pjece:

til 6 behandlinger, og herunder vil 2 ud af 3 opnå graviditet.

„Barnløshed – når problemet er sædkvaliteten“.

Bliver du ikke gravid efter 6 behandlinger, vil I normalt blive

Behandling med donorsæd foregår normalt så enkelt som

en anonym sæddonor.

anbefalet IVF-behandling, hvor æggene befrugtes med sæd fra muligt, dvs. at du behandles i din egen cyklus i de første forsøg. Der udføres ultralydscanning fra ca. 12. dag i cyklus. Når lægen

Reservation af sæd til endnu et barn

finder en moden ægblære på 16-18 mm, gives en ægløsende

De fleste par, som opnår graviditet med donorsæd ønsker at

indsprøjtning (Pregnyl eller Ovitrelle ) typisk om aftenen ved

reservere sæd for egen regning fra denne donor. Således kan

10-tiden, hvorefter kvinden møder på fertilitetsklinikken ca. 40

et eventuelt senere barn få den samme biologiske far. Tal med

timer senere, hvor der insemineres med oprenset donorsæd i

fertilitetsklinikken, der har behandlet jer, om I ønsker det.

livmoderen.


IVF & ICSI REAGENSGLASBEFRUGTNING IVF-behandling lykkedes første gang i 1978, hvor det første „reagensglasbarn“ fødtes. Siden hen er metoden blevet rutine,

HVEM KAN BEHANDLES MED MIKROINSEMINATION (ICSI)?

og i Danmark fødes der årligt godt 3000 børn efter reagensglasteknik. Omkring 5% af alle danske børn fødes i dag efter denne behandling. Princippet i behandlingen er at stimulere ægdannelsen, så der modnes flere æg. Herefter tages æggene ud af æggestokkene. Det foregår gennem skeden ved hjælp af ultralyd. Æggene befrugtes i laboratoriet og et eller flere befrugtede og delte æg lægges op i livmoderen. Knapt hver fjerde behandling giver en levedygtig graviditet og efterfølgende fødsel af et eller flere børn.

DET ER RIMELIGT AT FORSØGE ICSI BEHANDLING HVIS: • Barnløsheden skyldes, at manden har en meget nedsat sæd- kvalitet. • I tidligere har forsøgt almindelig IVF-behandling, hvor æggene ikke blev befrugtet. • En af følgende særlige situationer gør sig gældende, f.eks hvor manden har nedfrossen sæd af dårlig kvalitet, danner antistoffer mod sine egne sædceller, har sædudtømmelse i urinblæren, eller har aflukkede sædveje så man derfor må hente sæden ud direkte fra testiklerne.

HVEM KAN BEHANDLES MED ALMINDELIG IVF? DET ER RIMELIGT AT FORSØGE IVF-BEHANDLING, HVIS:

HVOR TILBYDES IVF- OG ICSI-BEHANDLING? IVF-behandling tilbydes både på offentlige og private fertilitets-

• Barnløsheden skyldes beskadigede æggeledere.

klinikker. På offentlige klinikker er der en række krav til hvem, der

• Du har været gravid uden for livmoderen og ikke er blevet gravid inden for det første år derefter.

må behandles.

• I er barnløse af uforklarlige grunde og har forsøgt inseminations- behandling (IUI-H) mindst 3 gange. • I har forsøgt insemination med sæd fra en sæddonor 6 gange uden at opnå graviditet. • Kvinden har forstyrrelser i ægløsningen, f.eks. PCOS*, og har for- søgt flere behandlinger med stimulation af ægmodningen og insemination uden graviditet.

*PCOS = Polycystisk Ovarie Syndrom

FØLGENDE SKAL VÆRE OPFYLDT: • Du (kvinden) må kun behandles indtil du fylder 40 år • Der må ikke være fælles børn i hjemmet


PRINCIPPET I IVF- OG ICSI-BEHANDLINGEN BEHANDLINGEN MED IVF SÅVEL SOM ICSI BESTÅR AF EN RÆKKE TRIN: 1. Hormonbehandling, som stimulerer æggestokken, så der udvikles flere modne æg på én gang 2. Udtagning af æggene, som derefter anbringes i et varmeskab i laboratoriet

gives i mindst 2 uger og hæmmer dannelsen af de overordnede kønshormoner FSH og LH. På den måde „nulstilles“ dit eget system. Der kan anvendes flere forskellige typer medicin til nedreguleringen. Du kan bruge en næsespray (f.eks. Synarela) 3 gange dagligt, en daglig indsprøjtning (f.eks. Suprefact) eller

3. Befrugtning af æggene i laboratoriet

en enkelt indsprøjtning med et såkaldt depotpræparat (f.eks.

4. Dyrkning af æggene i 2, 3 eller 5 dage

Zoladex). De forskellige præparater er lige gode men gives

5. Oplægning af 1 eller 2 befrugtede og delte æg (embryoner) i livmoderen

forskelligt. Vores råd til jer er at bruge det præparat, som klinik-

6. Efterbehandling med det graviditetsbevarende hormon proges- teron i form af stikpiller til skeden i 14 dage 7. Graviditetsprøve og kontrol af eventuel graviditet

ken normalt anvender. I kort behandling gives ingen nedregulering, og hormonstimuleringen påbegyndes direkte på 2.-3. menstruationsdag.

HORMONBEHANDLING

Stimulationsbehandling med FSH

Man kan godt forsøge IVF behandling uden brug af hormoner,

Efter ca. 14 dages nedregulering („lang behandling“) eller fra

men chancerne for at få et barn er kun omkring 5% per forsøg,

2.-3. menstruationsdag („kort behandling“) begynder stimu-

mens chancerne ved en IVF-behandling med hormonbehand-

lationsbehandlingen med det overordnede kønshormon FSH.

ling er knapt 25%, hvis du er under 40 år. Derfor anvendes

Dette gives som daglige indsprøjtninger med et af følgende

hormonbehandling verden over. Hormonbehandlingen gives

præparater: Puregon, Gonal-f, Menopur eller Fostimon.

hyppigst enten efter den såkaldte „lange behandling“ eller den

Disse indsprøjtninger kan du give dig selv i maveskindet.

såkaldte „korte behandling“. De består i følgende:

Inden for de senere år er Elonva kommet på markedet. Det særlige er, at virkningstiden er en hel uge efter en enkelt ind-

Forbehandling (nedregulering til lang behandling)

sprøjtning. Elonva gives i den korte protokol på 2. eller 3. men-

I den „lange behandling“ påbegyndes den såkaldte nedre-

struationsdag. Hos en del patienter opnås tilstrækkelig stimula-

gulering fra omkring den 21. dag i menstruationscyklus, dvs.

tion alene med denne ene indsprøjtning, mens der hos andre

3 uger efter menstruationens begyndelse. Denne behandling

må suppleres et par dage med daglige indsprøjtninger.


Din krop danner selv FSH, som er magen til det FSH, der

Hver ægblære indeholder et æg. Man kan ikke se æggene på

behandles med. Hormonbehandlingen er med andre ord en

skærmen, fordi de er under 1/10 mm store. I kan ikke regne

„overdosering“ med et hormon, som du i forvejen selv danner.

med, at der kommer æg ud af alle ægblærerne, men normalt

I den „korte behandling“, hvor din egen hormondannelse ikke

fås et æg fra ca. 70% af ægblærerne. Umiddelbart inden

er „nedreguleret“, gives fra 5. eller 6. behandlingsdag tillige

ægudtagningen får du en indsprøjtning med beroligende og

et stof, der hæmmer ægløsningen (Orgalutran eller Cetrotide).

smertestillende medicin. Desuden anvendes lokalbedøvelse i toppen af skeden. Selve ægudtagningen tager normalt 10

Hvordan bestemmer man den optimale dosis af FSH? Normalt

minutter. Det er forskelligt, hvordan det føles. Nogle mærker

stimuleres æggestokkene med 150 - 225 enheder FSH om

næsten intet, mens andre føler ubehag eller endog smerte.

dagen. Nogle kvinder danner imidlertid rigtig mange æg på

Der kan i så fald gives mere smertestillende medicin. Væsken

denne dosis, andre kun enkelte. Det er selvsagt mest vanskeligt

fra ægblærerne sendes ud i laboratoriet, hvor en laborant

at bestemme den optimale dosis i første behandlingscyklus.

finder æggene under et mikroskop. Æggene anbringes bagefter

Følgende kan anvendes til at optimere den dosis du får:

i et varmeskab.

Alderen – jo ældre, jo større doser behøves. Din ægreserve målt enten ved antallet af små ægblærer der er synlige på ultralyd

AFLEVERING AF SÆDPRØVEN

eller ved hjælp af AMH* måling i en blodprøve. Jo flere æg-

Den dag, hvor æggene skal tages ud, afleverer manden en

blærer og jo højere AMH, desto lavere FSH dosis bør der gives.

sædprøve. Sædprøven laves normalt hjemme. Enkelte klinikker

Din FSH værdi kan også være vejledende. Hvis FSH i en blod-

ønsker imidlertid, at den laves hos dem i et særligt indrettet

prøve er over 10 gives normalt en højere hormondosis.

rum, hvor manden uforstyrret kan lave sædprøven. Hvis sædprøven laves hjemme, bør glasset med sæden lægges i en in-

Ægudtagningen

derlomme, så den holdes varm, indtil den afleveres.

Når der ved hjælp af hormonbehandlingen er fremkommet et passende antal ægblærer med en størrelse på 15-19 mm,

BEFRUGTNING AF ÆGGENE

fremkaldes den endelige ægmodning ved at give en ægløsende

Nogle timer efter ægudtagningen tilsættes 50-150.000

sprøjte (Pregnyl eller Ovitrelle). Den gives normalt ved 22-tiden

op­rensede sædceller til hvert æg, og inden for de næste 18

om aftenen. Ægudtagningen foregår ca. 36 timer senere.

timer sker befrugtningen i varmeskabet. Det er kun 60-70%

Æggene tages ud med en nål vejledt af ultralyd. Nålen føres

af æggene, der bliver befrugtet. Hos nogle par befrugtes

op i æggestokkene gennem toppen af skeden. På ultralydscan-

alle æggene, hos andre par kun enkelte. Ind imellem er der

neren kan man se æggestokkene med de modne ægblærer.

desværre ingen af æggene, der bliver befrugtet.

*AMH = Anti Müllerisk hormon. Et hormon som dannes i ægblærerne.


* **

Alternativ FSH

*Aspiration: ægudhentning **Transferering: ægtilbagelægning


Æggene videredyrkes nu i et varmeskab. De skal gerne begynde at dele sig, og efter 2 døgn i varmeskabet har de ideelt delt sig til 4 celler, men 2 celler kan udmærket give graviditet. Efter 3 dage er de ideelt delt til 6-8 celler.

BEFRUGTNING AF ÆGGENE MED ICSI-METODEN ICSI-behandling (mikroinsemination) foregår på samme måde som almindelig IVF-behandling, bortset fra befrugtningen af æggene. Du skal altså gennemgå nøjagtig den samme behandling som ved IVF-behandling. Ved ICSI befrugtes æggene ved, at der føres en enkelt sædcelle ind i ægget ved hjælp af en ekstremt tynd glasnål. Det foregår under mikroskop og kræver et særligt udstyr. Knap halvdelen af æggene bliver befrugtet og deler sig. Metoden er ganske tidskrævende.


OPLÆGNING AF BEFRUGTEDE OG DELTE ÆG (EMBRYONER)

bedste kvalitet (4 celler og helt regelmæssige på 2. dag), du er

Ægoplægningen (transfereringen) sker normalt 2 eller 3 dage

ling (DFS Guidelines for e-SET) Når der bliver lagt flere æg op,

yngre end 35 år og det drejer sig om første eller anden behand-

efter ægudhentning og i visse tilfælde efter 5 dage (blastocyst

øges risikoen for tvillinger eller trillinger. Mange barnløse par

transferering). Kunsten er at vælge det eller de bedste æg, så-

anser tvillingegraviditeter for et gode, og det kan det også

fremt der er flere at vælge imellem. De bedste æg er som regel

være, hvis graviditeten forløber godt og begge børn er store

helt regelmæssige og har delt sig til 4 celler efter 2 dage, til

og raske ved fødslen. Problemet er imidlertid, at risikoen for

7-8 celler efter 3 dage og til over 120 celler efter 5 dage. Selve

en for tidlig fødsel og de dermed forbundne komplikationer er

oplægningen er normalt ganske enkel, og tager kun et øjeblik.

øget ved tvillingegraviditet. Nedenstående opgørelse baseres

I laboratoriet er æggene blevet suget op i et lille plastikrør, og

på en sammenligning af mere end 3.000 danske tvillinger og

ved en almindelig gynækologisk undersøgelse indføres røret

mere end 5.000 enkeltfødte, som alle er født efter IVF og ICSI.

gennem livmoderhalsen op i selve livmoderen. Derefter skylles røret igennem med en smule væske, som bringer æggene ud i

KONSEKVENS:

livmoderhulen. Jo flere æg, der lægges op, desto større chance

for graviditet. Risikoen for tvillinger eller trillinger er imidlertid også øget. I Danmark tillades det normalt kun at oplægge 2 æg, men loven åbner mulighed for at lægge 3 æg op i ganske

Døde

særlige tilfælde.

Neonatal indlæggelse

Din alder, antallet af tidligere IVF behandlinger og æggenes

Indlæggelsesdage

kvalitet bør indgå i overvejelserne om, hvorvidt der bør oplæg-

Talepædagog

ges 1 eller 2 æg. Jo ældre du er, jo flere gange I har forsøgt IVF-

Støtte- eller talepædagog

10%

6%

behandling uden graviditet, og jo mere uregelmæssige æggene

Mentalt handicap

0,9%

0,8%

er, desto mindre er chancen for graviditet. Dansk fertilitetsselskab anbefaler, at der kun oplægges et æg, såfremt disse er af

IVF Tvillinger

IVF Enkeltfødte

For tidlig fødsel

44%

7%

Fødselsvægt < 2500 g

52%

6%

13/1.000

7/1.000

56%

25%

20

11

6%

3%

Pinborg A. IVF/ICSI twin pregnancies: risk and prevention. Human Reproduction Update, 2005,11,575-593.


HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG I UGERNE EFTER ÆGOPLÆGNINGEN? Vores råd er, at du skal leve så normalt som muligt. Der er intet, der tyder på, at f.eks. sengeleje eller aflastning øger chancen for graviditet. Er du blevet overstimuleret og har gener fra underlivet, bør du tage det noget med ro. Du kan ikke gå på arbejde den dag, hvor der er taget æg ud – bl.a. fordi der er givet sløvende medicin før ægudtagningen. Denne medicin er først rigtigt ude af kroppen dagen efter.

EFTERBEHANDLING MED DET GRAVIDITETSBEVARENDE HORMON PROGESTERON Efter ægoplægning bliver du behandlet med progesteron kapsler i skeden 3 gange dagligt eller med creme i skeden 1 eller 2 gange om dagen. Kapslerne skal tages fra oplægningen og 14 dage frem, indtil det er afklaret, om graviditet er opnået. Kapslerne kan give anledning til en del udflåd fra skeden.

GRAVID ELLER IKKE GRAVID? 2 uger efter ægoplægningen skal der altid tages en graviditetsprøve. Hvis graviditetsprøven er positiv og der ikke er blødning, aftales normalt ultralydscanning ca. 3 uger senere. På det tidspunkt skal man kunne se et levende foster, der er mindst 7 mm langt.


BIVIRKNINGER VED IVF-BEHANDLINGEN IVF-behandling kan være psykisk belastende (læs MSD´s pjece:

Behandlingskrævende overstimulation indtræder mere og

„Når barnløsheden bliver et problem“). Det er derfor vigtigt,

mere sjældent, fordi hormondosis er blevet reduceret gennem

at I er forberedt på dette. Nedreguleringen kan give hovedpine

de senere år. Det er imidlertid en alvorlig komplikation, der i

og hedeture, ganske som kvinder i overgangsårene oplever

ekstreme tilfælde kan være livstruende. Hvis man er en patient,

det. Stimulationsbehandlingen med FSH kan give ømhed

som efter stimulering har en stor risiko for svær overstimulering

det sted, hvor medicinen bliver sprøjtet ind. Hensigten med

kan denne helt undgås hvis man undlader at give den ægløs-

behandlingen med FSH er at stimulere dannelsen af ægblær-

nende sprøjte (Pregnyl eller Ovitrelle). Alternativt kan man,

er i æggestokkene. Det er derfor almindeligt med ømhed og

hvis man er behandlet efter den korte protokol (Antagonist) i

tyngde i underlivet i forbindelse med udtagningen af æggene

stedet for at give Pregnyl eller Ovitrelle, foretage ægmodning

og i efterforløbet. Omkring 1-2 % udvikler imidlertid det, der

med en Agonist (Suprefact). Nyere undersøgelser har vist at

kaldes overstimulation, som i mange tilfælde kan afhjælpes på

risikoen for overstimulering med denne behandling minimeres,

den enkelte klinik, men i visse tilfælde kan kræve indlæggelse

og samtidigt giver det gode chancer for graviditet.

på hospitalet.

LANGTIDSRISICI VED IVF-BEHANDLING OVERSTIMULATION

I starten af 1990’erne rejstes der mistanke om, at hormon-

Overstimulation viser sig ved almen utilpashed, kvalme, diarré,

behandling kunne give kvinder en øget risiko for at udvikle

vægtøgning, mavesmerter, oppustethed i underlivet og i svære

kræft i æggestokkene.

tilfælde vejrtrækningsbesvær. Overstimulation kan inddeles

Der er senere fremkommet talrige videnskabelige under-

i tidlig og sen. Den tidlige ses indenfor 9 dage efter ægud-

søgelser, der viser, at dette ikke er tilfældet.

hentning, og er oftest kortvarig og forbigående, mens den sene

Derimod ved vi i dag, at barnløse kvinder har en øget risiko for

ses efter 10 dage og oftest kun i forbindelse med graviditet.

at udvikle kræft i æggestokkene (uafhængigt af behandling),

Alle overstimulationssymptomer går normalt over efter 1-3

mens hver fødsel og ammeperiode mindsker denne risiko.

uger. Behandlingen er i svære tilfælde indlæggelse, væskebehandling, smertestillende medicin og udtømning af væske fra bughulen.


HVOR MANGE BLIVER GRAVIDE OG FÅR ET BARN EFTER IVF-BEHANDLING? Chancen for at få et eller flere børn er knapt 25% for hver

oplægninger i alt. I praksis opnår 60% af alle par at få et barn

behandling, hvis du er under 40 år. Det er med andre ord 1 ud

efter IVF- eller ICSI-behandling på en af de offentlige klinikker.

af 4 behandlinger, der lykkes. I tabellen kan I se resultaterne

Dette inkluderer behandling med optøede æg.

af alle behandlinger med IVF og ICSI, der blev udført i Danmark i 2010 (Se Dansk Fertilitetsselskabs hjemmeside: www.

BØRN FØDT EFTER IVF- / ICSI-BEHANDLING

fertili­tetsselskab.dk). I tabellen ses behandlingsresultaterne for

Børn født efter IVF- eller ICSI-behandling adskiller sig generelt

kvinder, der er henholdsvis under og over 40 år. Tabellen viser

ikke fra alle andre børn. Der er dog nok en let øget risiko for

kun graviditetschancen efter behandling med „friske æg“.

misdannelser og kromosomfejl, hvilket antages at skyldes fejl

< 40 år

>40 år

hos parret, snarere end selve behandlingen. De væsentligste forhold er dog, at 16% af børnene fødes som tvillinger, og at

Påbegyndte behandlinger

9.936

2298

Ægudtagninger

9560

2161

kvinderne ofte er „ældre“ førstegangsfødende og derfor kan

Ægoplægninger

8.165

1.802

have forskellige sygdomme. Efter ICSI synes børnene at kunne

Graviditeter

2684

289

arve nogle af de gener, der har betinget, at faderen har ned-

Graviditeter pr. ægoplægning (%)

33,0

16

sat sædkvalitet. Drengebørn født efter ICSI vil med andre ord

27

13

risikere at komme til at stå i samme situation som deres far. I

Graviditeter pr. påbegyndt behandling (%)

Danmark findes i dag et landsdækkende tilbud til alle gravide Som det ses, resulterede 27% af alle påbegyndte behandlinger

om såvel den såkaldte nakkefoldsscreening og en egentlig mis-

i graviditet hos kvinder under 40 år. Nogle aborterer imidlertid,

dannelsesskanning i 18.-22. uge. Det er vores råd, at I følger

hvorfor chancen for at få et barn er omkring 25% per behand-

dette program.

ling. Hos kvinder på 40 år eller derover er fødselschancen per forsøg kun omkring 10%. Chancen for graviditet er den samme i 1., 2., 3. og 4. behandling. Herefter aftager graviditets- chancen noget i 5. og 6. behandling. Jo ældre kvinden er, desto lavere graviditetschance. I det offentlige tilbydes der 3


NEDFRYSNING AF BEFRUGTEDE ÆG OG UBEFRUGTEDE ÆG

Sådanne kvinder har imidlertid en mulighed for at opnå graviditet

I Danmark kan man enten nedfryse æg, som er befrugtede,

hvorefter dette æg befrugtes med deres egen mands sæd og op-

hvilket er det mest almindelige eller nedfryse ubefrugtede æg

sættes i livmoderen. Der er en række regler omkring ægdonation

Som omtalt ovenfor oplægges der færre befrugtede æg end

og det er generelt vanskeligt at skaffe æg i Danmark, fordi der

ved ægdonation, dvs. at de modtager æg fra en anden kvinde,

tidligere. Konsekvensen heraf er, at der efter halvdelen af alle

er færre, der ønsker at afgive æg, end antallet af par, som har

behandlinger er flere gode æg til rådighed til nedfrysning. Hvis

behov for at modtage dem. Derfor vælger mange danske par

et par f.eks. er så heldige at have 8 befrugtede og delte æg, vil

at søge til udlandet for at få ægdonation, hvor både udbuddet

man da kunne oplægge et af disse direkte ved behandlingen

af æg er meget større samtidigt med, at behandlingsresultaterne

og måske kunne nedfryse 3 portioner som hver indeholder 2-3

også er gode.

æg. Dette muliggør, at parret efterfølgende får yderligere 3 graviditetschancer, når disse æg optøs. Halvdelen af alle behand-

HVIS BEHANDLINGEN IKKE LYKKES

linger giver et overskud af æg, der kan nedfryses. De optøede æg

For hver behandling er der en vis chance for en vellykket gra-

oplægges normalt i din egen cyklus, og er derfor en meget en-

viditet. Det kan være svært at beslutte, hvornår det er bedst at

kel og lidet belastende behandling. Chancerne for graviditet var

stoppe yderligere behandlingsforsøg. Det er næsten altid rimeligt

17% og for fødsel 15% per optøning i Danmark i 2010 (se Dansk

at forsøge op til 3 velgennemførte behandlinger. Omvendt er der

Fertilitetsselskabs hjemmeside: www.fertilitetsselskab.dk). Det er

nogle par, der først opnår graviditet efter 4 til 5 behandlinger.

i Danmark tilladt at opbevare nedfrosne æg i 5 år.

Rådfør jer med de læger, der har behandlet jer, og få en diskussion om, hvorvidt det er rimeligt at fortsætte med flere behand-

ÆGDONATION

linger. Nogle par påbegynder IVF-behandling offentligt, mens

Nogle kvinder har ikke selv æg i æggestokkene. Det kan der være

andre starter på en privat fertilitetsklinik. Selvom man har været i

flere grunde til; nogle har en kromosomfejl (f.eks. ved Turners

privat behandling, tilbyder det offentlige 3 gennem­førte behand-

syndrom), nogle har mistet deres æg efter kemoterapi, andre går

linger. Hvor mange behandlinger et par magter at gennemføre –

alt for tidligt i overgangsårene og nogle er i slutningen af 30-erne

fysisk som psykisk – er meget individuelt, og det er selvsagt kun

eller starten af 40-erne og har derfor kun få gode æg tilbage.

parret selv, der kan tage stilling hertil.


ORDLISTE Embryon

Befrugtet æg, der er begyndt at dele sig

Endometrium

Slimhinder i livmoderen

Follikel

Ægblære

FSH

Follikel stimulerende hormon

ICSI

Intracytoplasmatisk sædcelle injektion (mikroinsemination), dvs. at ægget befrugtes ved at infører en enkelt sædcelle direkte i ægget

IUI

Intrauterin insemination, dvs. insemination med sædceller i livmoderen

IUI-D

Intrauterin insemination med sæd fra anonym sæddonor

IUI-H

Intrauterin insemination med homolog sæd, dvs. insemination i livmoderen med mandens sæd

IVF

In vitro fertilisering, dvs. befrugtning uden for kroppen

LH

Luteiniserende hormon (ægløsende hormon)

Oocyt

Æg

Ovarium

Æggestok

Salpings

Æggeleder

Uterus

Livmoder

23


BIVIRKNINGER: Al medicin kan give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Risikoen for bivirkninger inddeles i kategorier som herunder. Tal med lægen hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her. Produkt

Formulering

Meget almindelige bivirkninger

Almindelig bivirkninger

(Påvirker flere end 1 ud af 10 patienter)

(Påvirker 1 til 10 patienter ud af 100)

Cetrotide

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Milde og forbigående reaktioner kan opstå på injektionsstedet, såsom rødmen, kløe og hævelse. Let til moderat ovarie-hyperstimulations-syndrom (OHSS). Mavepine, spænding, kvalme, opkastning og diaré kan være tegn på OHSS. Underret lægen hvis disse symptomer opstår.

Elonva

Injektionsvæske, opløsning

Ovarielt overstimulationssyndrom (OHSS), hovedpine, kvalme, træthed, smerter i underlivet og utilpashed samt brystgener (inklusiv ømhed).

Fostimon

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hovedpine, oppustethed, forstoppelse, ovariehyperstimulationssyndrom og smerte på injektionsstedet.

Gonal-F

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Menopur

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Mavesmerter, hovedpine, kvalme, opsvulming af bughulen (maven føles oppustet), bækkensmerter, overstimulering af æggestokkene, smerter og reaktioner omkring injektionsstedet (rødme, blå mærker, hævelse og/eller kløe).

Orgalutran

Injektionsvæske, opløsning

Hudreaktioner på injektionsstedet (især rødmen, med eller uden hævelse).

Ovitrelle

Injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte

Mavesmerter, kvalme og opkastning, hovedpine, inflammation og andre reaktioner ved injektionsstedet, svimmelhed.

Pergoveris

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Ovariecyster, hovedpine, lokale reaktioner på injektionsstedet (smerte, rødme, kløe, blå mærker, hævelse og / eller irritation).

Pregnyl

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Smerter i maven, diaré og almen utilpashed (uønsket overstimulation af æggestokkene). Blå mærker, smerter, rødme, hævelser og kløe på injektionsstedet.

Puregon

Injektionsvæske, opløsning

Synarela

Næsespray, opløsning

Zoladex

Implantat

Væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster), hovedpine, lokale reaktioner på injektionsstedet, f.eks. smerte, rødme, blåt mærke, hævelse og/eller irritation.

Smerter i nederste del af maven i kombination med kvalme eller opkastning kan være symptomer på ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS). Mavesmerter, utilpashed, opkastning, diarré, mavekramper og oppustet mave.

Smerter i bækkenet, i underlivet eller i brystet, kvalme, opkastning, diarre, mavekramper, oppustethed, (døsighed).

Hovedpine, reaktioner på injektionsstedet (såsom blå mærker, smerter, rødmen, hævelse og kløe), ovarieoverstimulationssyndrom, bækkensmerter, mavesmerter og/eller opsvulmethed. Vægtændring, humørsvingninger, søvnløshed, hovedpine, væskeansamlinger, meget uren hud (akne), muskelsmerter, nedsat lyst til sex, mindre bryster, tørhed i skeden, hedeture. Knogleskørhed. Depression som kan være eller blive alvorlig.

Rødmen, hedeture, nedsat sexlyst, reaktioner på injektionsstedet (for eksempel rødme smerte, hævelse, blå mærker), øget sveden. Tørhed i skeden, øget bryststørrelse.

Unormalt blodtryk, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden hududslæt, knoglesmerter afkalkning af knoglerne og øget risiko for knoglebrud. Humørsvingninger inklusiv depression, hovedpine, ledsmerter, hårtab og vægtforøgelse.

For yderligere information om ovenstående produkter, læs venligst indlægssedlen. Indlægssedler kan findes på www.indlaegsseddel.dk.


NOTER

25


NOTER


NOTER


LÆS OGSÅ MSD´s PJECER: Når barnløsheden bliver et problem Barnløshed – når problemet er sædkvaliteten Barnløshed – når problemet er manglende ægløsning Barnløshed – når problemet er æggelederne Kunstig befrugtning – hvad sker der i laboratoriet?

Sponsoreret af

Lautrupbjerg 4 . 2750 . Ballerup . +45 44 82 40 00

*9784* December 2011

WOMN-1017186-0001

Tegninger: Lotte Clevin

Barnløshed - Behandling med assisteret befrugtning  

Efter at I har erkendt jeres problem med barnløshed, vil de fleste søge at afklare, hvad årsagen er. Dette lykkes normalt, men hos nogle for...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you