Page 1

BARNLØSHED – NÅR PROBLEMET ER ÆGGELEDERNE


INDHOLD Barnløshed – når problemet er æggelederne .................................. 4 – Hvordan fungerer æggelederne? Hvad er årsagen til, at æggelederne ikke fungerer? ....................... 6 – Er æggelederne ødelagte? – Hvilke undersøgelser skal du have foretaget? – Kan man operere i forbindelse med kikkertundersøgelsen? Hvis I vil vide lidt mere om:............................................................ 12 – Underlivsbetændelse – Operationer i underlivet – Blindtarmsbetændelse – Endometriose Hvilke komplikationer er der ved aflukkede æggeledere? .............. 14 – Ufrivillig barnløshed – Væske i æggelederen – Graviditet uden for livmoderen – Hvordan behandles en graviditet udenfor livmoderen? – Observation – Kirurgisk behandling ved kikkertoperation – Åben operation – Hvor hurtigt bliver du rask? – Medicinsk behandling – Hvad er muligheden for at blive gravid igen? – Barnløshedsbehandling i tilfælde af ødelagte æggeledere Hvordan henvises I til reagensglasbehandling (IVF)? .................... 22 – Hvordan er resultaterne ved IVF-behandling? Pjecer .................................................................................... Bagside

Forfatter: Anette Lindhard Overlæge Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord, Region Sjælland


FORORD Der kan være flere forskellige grunde til ufrivillig barnløshed. Denne pjece kan besvare nogle af de spørgsmål, der opstår, når æggelederne er årsagen til, at det er vanskeligt for jer at opnå graviditet. Den forklarer, hvad der kan forårsage ødelagte æggeledere og beskriver de forskellige behandlingsformer, der er relevante i jeres situation.


BARNLØSHED – NÅR PROBLEMET ER ÆGGELEDERNE Æggelederen (tuba eller salpinx) har facon som en trompet med

ægløsningen. Herefter dannes moderkagen og det helt tidlige fos-

det smalleste sted ind mod livmoderens hjørne (Fig. 1). Her er

ter. Hvis det sker, er du gravid. I dette tilfælde vil man kunne måle

kanalen i æggelederne synåletynd, men ved udmundingen mod

graviditetshormonet i en urintest ca. 14 dage efter ægløsningen.

æggestokkene breder æggelederne sig ud som en trompet eller tragt med grove fimrehår yderst. Denne „tragt“ ligger tæt op ad æggestokken på hver side. Her hjælper fimrehårene med at indfange ægget efter ægløsningen, og leder ægget ind i æggelederen, hvor befrugtningen finder sted. Indvendigt er æggelederen dækket af en slimhinde med fine fimrehår. Musklerne i æggeled-

HVAD BETYDER DET, NÅR ÆGGELEDERNE IKKE FUNGERER ?

erens væg fører sammen med fimrehårene det befrugtede æg til livmoderen i løbet af nogle dage.

HVORDAN FUNGERER ÆGGELEDERNE? Æggelederen fungerer først og fremmest som transportorgan. Sædcellerne transporterer sig selv fra skeden via livmoderhalskanalen til livmoderhulen og derfra videre ud igennem æggelederen til det æg, der er frigjort ved ægløsningen (Fig. 1). Selve befrugtningen sker normalt i den yderste del af æggelederen. Når en af sædcellerne er trængt ind i ægget, og befrugtningen er gennemført, begynder de første celledelinger af det befrugtede æg (embryonet). Dette sker under den samtidige transport gennem æggelederen til livmoderen. Det tager 3-4 dage, inden det befrugtede æg når livmoderhulen. Hvis det befrugtede æg er normalt, vil det vokse fast i livmoderslimhinden ca. en uge efter

Hvis æggelederne ikke fungerer, som de skal, kan det være vanskeligt at blive gravid, fordi: 1. Ægget ikke fanges af æggelederen 2. Æg og sæd ikke kan mødes pga. forhindringer i passagen af sædcellerne. 3. Det befrugtede æg ikke kan blive transporteret til livmoderhulen p.gr.a. arvæv. I visse tilfælde kan ægget sætte sig fast i ægge lederen undervejs. Hvis det sker, bliver kvinden gravid udenfor livmoderen (ekstrauterin graviditet)


HVAD ER ÅRSAGEN TIL, AT ÆGGELEDERNE IKKE FUNGERER? Der kan være flere årsager til, at æggelederne er blevet mere eller

Alle disse tilstande kan medføre sammenvoksninger eller

mindre ødelagte og derfor ikke fungerer, som de skal.

ardannelse, som påvirker passagen gennem æggelederne og deres funktion.

DE VIGTIGSTE ÅRSAGER ER:

Er der et eller flere positive svar på disse spørgsmål, bør der måske foretages en eller flere af nedenstående undersøgelser:

– Tidligere underlivsbetændelse(r) – Tidligere operationer i underlivet – Blindtarmsbetændelse – Endometriose

HVILKE UNDERSØGELSER KAN EVENTUELT FORETAGES? 1 Gynækologisk undersøgelse med podning for Klamydia 2 Sædanalyse 3 Røntgenundersøgelse af passagen gennem æggelederne

ER ÆGGELEDERNE ØDELAGTE?

4 Vaginal ultralydsundersøgelse og vandskanning

For at afklare, om æggelederne kan være årsag til jeres barn-

5 Kikkertundersøgelse med gennemskylning af æggelederne

løshed, vil kvinden blive udspurgt om følgende:

6 Transvaginal endoskopi (TVE)

• Tidligere underlivsbetændelse, som er den væsentligste

årsag til ødelagte æggeledere. Bakterien Klamydia er en

hyppig årsag til underlivsbetændelse.

1 Gynækologisk undersøgelse Lægen vil foretage en almindelig gynækologisk undersøgelse med podning fra livmoderhalsen for almindelige bakterier,

• Tidligere operation for sygdomme i underlivet, f.eks. cyster

Klamydia og eventuelt gonoré for at sikre, at der ikke er en

skjult, ubehandlet underlivsbetændelse. Nogle tager yder-

på æggestokkene eller endometriose?

• Tidligere graviditet uden for livmoderen, evt. operation

herfor?

ligere en blodprøve for at påvise Klamydiaantistoffer i blodet. Er blodprøven positiv, har du på et tidspunkt været smittet. Det er dog ikke absolut sikkert, at æggelederne fejler noget, selvom

• Tidligere operation for ikke gynækologiske sygdomme, som

prøven er positiv. Men det kan være en indikator for, om der

skal foretages en af de næste undersøgelser.

f.eks. blindtarmsbetændelse eller tarmsygdom?


7


2 Sædanalyse

sprænges ved undersøgelsen og på den måde give normal pas-

Der bør inden yderligere udredning foretages en sædanalyse.

sage igen. Der kan derfor være en øget chance for opnåelse

Den kan jeres egen læge henvise til. Hvis den er normal, fort-

af graviditet uden hjælp i et par måneder efter undersøgelsen.

sætter udredningen af kvinden. Hvis sædprøven er unormal, bør der henvises til en fertilitetsklinik og tages stilling til det

Hvis der er forandringer på røntgenbillederne, vil man i nogle

videre forløb. I dette tilfælde er det ikke altid nødvendigt at

tilfælde tilråde en kikkertundersøgelse. I andre tilfælde vil man

undersøge for passage gennem æggelederne.

tilråde reagensglasbehandling. Hvis æggelederne er normale, vil man oftest tilråde insemination.

3 Røntgenundersøgelse (HSG)

Se MSD´s pjece: „Kunstig befrugtning – når problemet er barn-

Hvis lægen har mistanke om, at æggelederne er årsag til barn-

løshed“.

løsheden, bør der foretages en undersøgelse af æggelederne. Denne kan foregå på en røntgenafdeling eller en privat rønt-

4 Vaginal ultralydsundersøgelse og vandskanning

genklinik. Undersøgelsen foretages på ca. 6. til 10. dagen i

Denne undersøgelse udføres af en speciallæge i gynækologi.

menstruationscyklus, og der skal være podet for Klamydia

Her kan man se livmoderhals, livmoderen, dennes slimhinde og

indenfor den sidste måned. Der sprøjtes en kontrastvæske op

æggestokkene. Man kan under normale omstændigheder ikke

gennem livmoderhalskanalen. Kontrasten passerer op i livmo-

se æggelederne. Hvis der derimod er svære forandringer som

deren, videre ud gennem æggelederne og ud i bughulen sam-

f.eks. væskefyldte æggeledere, kan disse ofte ses ved ultralyds-

tidigt med, at der tages røntgenbilleder. Herved kan man få et

undersøgelsen, specielt midt i din cyklus.

indtryk af, om der er passage gennem æggelederne, æggeled-

Livmoderslimhinden kan ligeledes vurderes. Svarer den til tids-

ernes kaliber, og om der er tegn på sammenvoksninger inde i

punktet i cyklus? Ser æggestokkene normale ud? Har liv-

bughulen. Undersøgelsen kan for nogle være ret ubehagelig

moderen en normal form, er der muskelknuder (fibromer)?

og give anledning til smerter – specielt hvis æggelederne er

Nogle gynækologer foretager en vandskanning, hvorved der

lukkede.

sprøjtes væske op igennem æggelederne samtidigt med ultra-

Lettere smertestillende medicin som f.eks. Panodil eller

lydsskanningen. Det kan give et indtryk af, om der er passage

Kodimagnyl kan hjælpe.

i æggelederne. Undersøgelsen kan ofte – i øvede hænder –

Det hænder, at undersøgelsen virker som en behandling.

erstatte en røntgenundersøgelse. Også her kan man komme

Hvis der er små sammenvoksninger i æggelederne, kan disse

ud for, at undersøgelsen øger chancen for spontan graviditet.


5 Kikkertundersøgelse (laparoskopi)

udefra. Samtidigt ser man via et fiberskop op i livmoderen, om

Hvis der er fundet forandringer ved røntgenundersøgelsen eller

slimhinden er normal, og om der eventuelt er mindre muskel-

ultralydsskanningen, vil man af og til foreslå en kikkert-

knuder. Hvis lægen finder noget unormalt, kan I eventuelt af-

undersøgelse. Det afhænger dog blandt andet af din alder og

tale, at du opereres med det samme, hvis det er indiceret.

jeres ønsker. Hvis du er over 35 år, vil I måske hellere have

Hvis du har en meget bagoverbøjet livmoder, kan denne

foretaget en IVF*-behandling uden yderligere undersøgelser.

undersøgelse ikke altid gennemføres.

I bør tale med en gynækolog eller fertilitetslæge om dette. landets gynækologiske afdelinger.

KAN MAN OPERERE I FORBINDELSE MED KIKKERTUNDERSØGELSEN?

Undersøgelsen foregår i fuld bedøvelse enten ambulant i et

Hvis man ved kikkertundersøgelsen finder forandringer, for-

dagkirurgisk afsnit eller under en kort indlæggelse. Via et lille

søger man at behandle disse samtidig:

snit i navlen indføres en kikkert, hvis billede kan ses på en tv-

• Lette tilfælde af sammenvoksninger omkring æggelederne

skærm (Fig. 3). Man kan på den måde se direkte ind i bug-

hulen og vurdere livmoderen, æggestokkene og æggeled-

• Hvis æggelederne er aflukkede, kan man forsøge at åbne

Hvis I vælger kikkertundersøgelse, kan denne foretages på alle

og æggestokkene kan oftest fjernes.

erne. Det er let at se, hvis æggelederne er fortykkede eller

dem i håb om, at der derefter vil være passage. Men det

omgivet af arvæv. Passagen gennem æggelederne kan under-

kræver, at slimhinden i æggelederen skønnes at være intakt,

søges ved indsprøjtning af farvestof i livmoderhalskanalen

og samtidig at det er teknisk muligt. Chancen for spontan

under operationen. Man kan herved direkte iagttage, hvor-

graviditet er dog efterfølgende ikke særligt stor, da åbnin-

vidt farvestoffet passerer gennem æggelederne. Samtidigt ser

gen ofte lukker sig igen efter nogen tid.

man efter sammenvoksninger omkring æggelederne og æg-

• Man kan fjerne en syg æggeleder (salpingektomi).

gestokkene. Der bliver også set efter endometriose og muskel-

Dette sker naturligvis ikke uden en grundig forudgående

knuder på livmoderen.

samtale med jer om konsekvenserne. Æggelederne fjernes

En kikkertundersøgelse giver således flere oplysninger.

kun, hvis skaderne er så store, at det er helt umuligt at opnå graviditet på normal vis. I disse tilfælde vil man fjerne

6 Transvaginal endoskopi (TVE)

æggelederen/æggelederne for at undgå tilbagevendende

Nogle få steder i landet tilbyder man en kikkertundersøgelse

underlivsbetændelser og for at nedsætte risikoen for

af de indre kønsorganer gennem skeden i stedet for rønt-

graviditet uden for livmoderen ved reagensglasbefrugtning

genundersøgelse af æggelederne. Den foregår i lokalbedøvelse

(IVF), og sidst, men ikke mindst, for at øge chancen for

på en operationsgang eller et dagkirurgisk afsnit. Her kan man

graviditet ved IVF behandling. Der sker ingen skade på

se æggeledernes udmunding, æggestokkene samt livmoderen

æggestokkene.

*IVF = in vitro fertilisering


HVIS I VIL VIDE MERE OM: UNDERLIVSBETÆNDELSE

Symptomer på underlivsbetændelse

Alle kvinder kan få underlivsbetændelse på grund af bakterier,

Symptomerne på underlivsbetændelse varierer meget. Nogle

der som oftest er seksuelt overført. I sjældne tilfælde kan der

har næsten ingen symptomer, specielt ved en Klamydiainfek-

opstå en betændelse efter et operativt indgreb såsom en pro-

tion, andre får svære underlivssmerter med udflåd fra skeden,

vokeret abort. Ved underlivsbetændelse kan der ske skade på

kulderystelser og høj feber.

æggelederne, især hvis den ikke behandles. Skaden kan om-

Ved den i dag sjældne gonoré er de klassiske symptomer svien

fatte alt lige fra æggelederens slimhinde til hele æggelederens

ved vandladning, men også symptomer på underlivsbetænd-

væg. I bedste fald er kun lidt af slimhinden ødelagt og om-

else, som ovenfor beskrevet.

dannet til arvæv. Det medfører, at fimrehårene i slimhinden er ødelagte med nedsat mulighed for at transportere det be-

Følger efter underlivsbetændelse

frugtede æg. I værste fald har hele æggelederen og dens væg

Jo flere underlivsbetændelser man har haft, desto større risiko

taget skade, og tragten, der skal opfange ægget, er aflukket.

er der for varig skade på æggelederne. Den første underlivs-

Bevægeligheden af hele æggelederen kan som følge af dette

betændelse medfører ca. 10% risiko for barnløshed. Har der

være nedsat.

været tre eller flere underlivsbetændelser, vil næsten halvdelen

Underlivsbetændelse med Klamydia er hyppigst hos yng-

af kvinderne få ødelagt en eller begge æggeledere.

re kvinder. Hvert år findes der ca. 10.000 nye tilfælde i Danmark. Klamydia smitter udelukkende ved seksuel over-

OPERATIONER I UNDERLIVET

førsel og findes i kvindens skede, livmoderhals og i urinrøret.

Operationer i underlivet kan forårsage forandringer i æggele-

Ca. 75% af alle kvinder med ødelagte æggeledere har engang

derne med sammenvoksninger eller arvæv, så æggelederne

haft en Klamydiainfektion. Infektionen kan give alle svær-

bliver aflukkede og ikke har mulighed for at opfange ægget,

hedsgrader af forandringer i æggelederne. Er skaden sket, for-

når det løsnes. Typiske operationer kan være for cyster på æg-

svinder den ikke igen af sig selv. Klamydia findes i urinrøret

gestokkene, endometriose eller graviditet uden for livmoderen.

hos mænd, som sjældent har symptomer herpå. Derfor smittes

Det er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor meget arvæv hun

partneren på trods af, at manden ikke har symptomer. Man

danner efter en operation. I dag opereres oftest med kikkert

kan også blive smittet med gonoré, men det er efterhånden

(laparoskopi), og her er arvævsdannelsen formentligt mindre

sjældent.

end ved åben kirurgi.


BLINDTARMSBETÆNDELSE

Endometrioseforeningen er en patientforening, som har

En blindtarmsbetændelse kan overføre betændelse til naboor-

udgivet flere pjecer. Disse ligger muligvis i venteværelset hos

ganet, som er den højre æggeleder. Specielt hvis blindtar-

gynækologen eller på fertilitetsklinikken. Her kan I finde flere

men er sprængt med efterfølgende bughindebetændelse, kan

oplysninger.

begge æggeledere tage skade. Det medfører tendens til de samme forandringer som beskrevet med underlivsbetændelse i det akutte forløb (se side 12).

ENDOMETRIOSE Endometriose er væv, der opfører sig som den slimhinde, der findes på indersiden af livmoderen. Endometriosevæv kan findes på æggestokkene, æggelederne, mellem skeden og tarmen samt flere andre steder i bughulen. Dette kan give anledning til ardannelse og dermed aflukkede æggeledere. Endometriosen viser sig oftest som små blærer, der kan udvikle sig til godartede blodfyldte cyster i æggestokkene. Symptomerne kan vise sig som svære smerter før og under menstruationen, smerter ved samleje eller ved afføring. Medicinsk behandling af endometriosen afhjælper sjældent problemet med lukkede æggeledere. Kvinden skal ofte have foretaget reagensglasbefrugtning (IVF), hvis hun vil være gravid. Den endelige afklaring af, om kvinden har endometriose og eventuelt aflukkede æggeledere stilles altid ved en kikkertundersøgelse, hvor der tages en vævsprøve af områder med mistanke om endometriose.


HVILKE KOMPLIKATIONER ER DER VED AFLUKKEDE ÆGGELEDERE? UFRIVILLIG BARNLØSHED

livssmerter – også ved samleje. Måske er der en tendens til

Den væsentligste komplikation til aflukkede æggeledere er

meget vandigt udflåd på forskellige tidspunkter i cyklus, men

manglende evne til at blive gravid på almindelig måde ved

typisk omkring ægløsningstidspunktet. En eventuel graviditet

samleje. Det er sandsynligt, at I skal have hjælp til at få børn

kan sætte sig fast i den ødelagte æggeleder som en graviditet

med reagensglasbefrugtning (IVF). Den behandling giver til

uden for livmoderen (se side 16).

gengæld gode resultater, hvis det kun drejer sig om dårlige æggeledere. Det kan I læse mere om i MSD´s pjece: „Barnløshed – behandling med kunstig befrugtning“.

Hvordan stilles diagnosen? Den stilles som tidligere beskrevet ved ultralyd og ellers ved kikkertoperation.

VÆSKE I ÆGGELEDEREN

Hvordan behandles ødelagte æggeledere?

Slimhinden i æggelederne producerer væske i løbet af den

A Ingen behandling:

naturlige cyklus. Hvis æggelederen er helt aflukket, kan væsken

Det er ikke nødvendigt at foretage sig noget, hvis I ikke skal

ikke komme ud i bughulen og ophobes i stedet for i ægge-

have børn, og kvinden ikke har gener i øvrigt.

lederen. En aflukket æggeleder kan ses som en poseformet sæk ved røntgenundersøgelsen eller ved ultralydsundersøgelsen. Hvis der ses væskeansamling i den ene eller begge æggeledere, kaldes det hydrosalpinges – hydro betyder vand. I disse tilfælde har du kun en meget lille chance for at blive gravid på almindelig vis. Det er tillige vist, at chancen for graviditet ved IVF ligeledes er nedsat.

B Åbning af æggelederne: Hvis skaderne er små, og slimhinden i æggelederen er pæn, kan operation med åbning af æggelederen foretages, hvorved passagen genskabes. Efterfølgende er chancen for graviditet under 20%, hvis begge æggeledere er beskadigede. Chancen afhænger dog af omfanget af skaderne, dette kan gynækologen fortælle dig nærmere om efter operationen. Der

Symptomer

vil trods operation fortsat være en vis risiko for graviditet uden

Ofte er der ingen symptomer på væskefyldte æggeledere, og

for livmoderen. Det er derfor meget vigtigt, at du bliver ultra-

tilstanden opdages først ved undersøgelserne i forbindelse

lydsskannet tidligt i graviditeten, hvilket vil sige to uger efter

med barnløshed. Der kan dog være tilbagevendende under-

udebleven menstruation. Se afsnittet om graviditet uden for livmoderen.


C Fjernelse af æggelederne:

inden en ny IVF-behandling. Det sker sommetider, at man ikke

Hvis du har gener, og/eller æggelederen ved operation findes så

har set den væskefyldte æggeleder inden IVF-behandlingen, men

ødelagt, at der er væske i den, vil I som oftest blive tilrådet fjer-

først i forbindelse med hormonstimulationen.

nelse af æggelederen (salpingektomi). En del undersøgelser har (IVF) er væsentligt mindre, hvis du har væskefyldte æggeledere,

GRAVIDITET UDEN FOR LIVMODEREN (EKSTRAUTERIN GRAVIDITET)

men øges, hvis den væskefyldte æggeleder fjernes.

Ødelagte æggeledere kan resultere i en graviditet uden for liv-

Ved kikkertoperationen fjernes æggelederen/æggelederne, mens

moderen. Sædcellen har da været i stand til at nå ud og befrugte

æggestokkene lades urørte. I sjældne tilfælde, hvor det ikke er

ægget, men det befrugtede æg er ikke blevet transporteret hele

muligt at fjerne æggelederen, må man nøjes med at udskære et

vejen ind til livmoderen. Det sætter sig i stedet fast i æggelederen

”vindue” i æggelederen, så væsken kan få afløb.

(Fig. 5). Skaden på æggelederen kan dermed forværres yderligere,

Det er naturligvis en vanskelig beslutning for de fleste kvinder,

afhængigt af graviditetens størrelse, lokalisation og efterfølgende

om æggelederne skal fjernes, da man i så fald i princippet er

behandling.

vist, at chancen for at opnå graviditet ved reagensglasbehandling

steriliseret. Chancen for at blive gravid uden hjælp vil herefter være helt væk. Det betyder, at du udelukkende kan få børn ved

Symptomer på graviditet uden for livmoderen

hjælp af IVF-behandling. Fjernelse af æggelederen skal derfor kun

Symptomerne er vekslende fra slet ingen til svære smerter og akut

foretages efter nøje drøftelse mellem dig og din mand og den

ildebefindende samt besvimelse. Her beskrives nogle eksempler:

opererende læge. Det er derfor vigtigt, at I inden operationen aftaler med kirurgen, hvad han/hun må foretage sig. Operationen

• I visse tilfælde kommer menstruationen til forventet tid, men

kan foretages på alle landets gynækologiske afdelinger. I kan selv

måske er den lidt svagere eller på anden måde anderledes end

undersøge, hvor ventetiden er kortest. Efter operationen skal der

sædvanlig. Derfor tror kvinden ikke, at hun er gravid.

gå mindst et par måneder, inden en IVF-behandling kan begynde,

Blødningen kan komme og gå helt uregelmæssigt eller blot

da såret i livmoderen skal heles først.

være i form af pletblødning. Nogle kvinder henvender sig til

Hvis væskeindholdet i æggelederen ikke er så stort eller er svært

læge med smerter i underlivet og bliver meget overraskede

at bedømme ved ultralydsundersøgelsen, kan man i stedet for

over, at graviditetsprøven er positiv.

kikkertoperation vælge at gennemføre den første IVF-behandling. Bliver du ikke gravid, og/eller ses der i løbet af behandlingen

• Den ekstrauterine graviditet kan i nogle tilfælde vokse sig tem-

væske i æggelederen, kan fertilitetslægen henvise til operation

melig stor, især hvis den er placeret i den brede ende af ægge-


lederen. Her kan graviditeten nå helt frem til 9.–11. uge, inden

andet end en tyk slimhinde i livmoderen. Lidt længere henne

det går galt. På et eller andet tidspunkt er der – fordi gra-

i graviditeten kan man ved ultralydsundersøgelse ikke se en

viditeten vokser – ikke mere plads i æggelederen, og blodfor-

graviditet i livmoderen, som man normalt skal kunne på dette

syningen bliver for dårlig. Graviditeten går da til grunde og

tidspunkt. Af og til kan man se en graviditet i æggelederen

kan eventuelt aborteres ud i bughulen, eller der kan gå hul

og/eller lidt blod i maven. Sommetider kan man fra 6. uge og

på æggelederen. Det kan medføre voldsomme smerter, even-

fremefter tydeligt se en levende graviditet i en af ægge-

tuelt skuldersmerter, kraftig blødning både gennem skeden,

lederne.

men især inde i maven. I værste fald kan kvinden blive yderst

dårlig og besvime på grund af blodtryksfald og blødning, som

4. Lidt afhængigt af symptomer, blodprøvesvar og ultralydsfund

kan være livstruende. Det sker heldigvis sjældent.

kan den endelige diagnose stilles ved kikkertoperation.

Opererer man for tidligt, sker det, at man ikke kan lokalisere

graviditeten. Dette er dog sjældent.

Hvordan stilles diagnosen graviditet udenfor livmoderen? Det kan nogle gange være vanskeligt. Alle kvinder i den fødedygtige alder (18-45 år) bør ved underlivs-

5. Det kan derfor blive nødvendigt at væbne sig med tål-

smerter have foretaget:

modighed og følge blodprøvesvarene, symptomerne og af-

vente det spontane forløb (se side 20). Nogle gange går

1. En uringraviditetstest. Er den positiv, tages som regel en blod-

graviditeten til grunde, graviditetshormonet i blodet falder,

prøve, der viser, hvor meget graviditetshormon, der er i blo-

og man ender med aldrig med sikkerhed at have set

det på det givne tidspunkt. Ved gentagelse af blodprøven et

graviditeten hverken på ultralyd eller ved operation. Det er

par dage senere kan man se, om værdien stiger, som den skal.

ganske belastende for nogle at vente og således være i en

Ved graviditet udenfor livmoderen stiger hormonet ofte ikke,

uafklaret situation. Der gives af gynækologen eller sygeplejer-

som det forventes.

sken altid i de tilfælde „smerte- og blødningsvarsel“. Det vil

sige, at kvinden skal henvende sig ved tiltagende smerter og/

eller blødning til den nærmeste gynækologiske afdeling med

det samme. Kvinden skal heller ikke tage til udlandet, med

3. Ultralydsskanning af livmoderen og æggestokkene ved en

mindre hun har let adgang til hospital og forstår sproget det

gynækolog. Normalt kan man ikke se æggelederne på ultra-

pågældende sted.

lyd. I den helt tidlige graviditet kan man som regel ikke se

2. Gynækologisk undersøgelse.


Fig 5: Graviditet uden for livmoderen i den ene æggeleder

HVORDAN BEHANDLES EN GRAVIDITET UDENFOR LIVMODEREN?

2. KIRURGISK BEHANDLING VED KIKKERTOPERATION

Der er flere behandlingsmuligheder for en graviditet udenfor liv-

Hvis du bløder og/eller har smerter, er det nødvendigt at stille

moderen. Valget afhænger af, om det er første gang, og om det

diagnosen ved hjælp af en kikkertoperation. Det kan også ske,

er akut eller stille og roligt.

at blodprøveværdierne stiger vedvarende, og din graviditet er så fremskreden, at man kan se den på ultralyd. Man vælger da

1. OBSERVATION

operation, inden der opstår komplikationer i form af kraftig blød-

Hvis du næsten ingen symptomer har, og graviditetshormonet

ning. Når man ved operation ser graviditeten i æggelederen, kan

(hCG) i blodet ikke er særligt højt, kan man vælge at se forløbet

der foretages to slags indgreb:

an uden nogen form for behandling.


Fjernelse af æggelederen

Det giver sjældent anledning til yderligere komplikationer. Men

Er æggelederen ødelagt, er graviditeten stor, eller bløder det

det kan være psykisk belastende, at behandlingen trækker ud.

kraftigt, kan det blive nødvendigt at fjerne hele æggelederen. Dette anbefales tillige ofte af lægen, hvis den anden æggeleder

3. ÅBEN OPERATION

ser normal ud. Efterfølgende er det ikke nødvendigt at måle

• Hvis det er meget akut – dvs. hvis kvinden bløder en del,

graviditetshormonet. Hvis det er anden gang, kvinden ope-

og blodtrykket falder, kan det være nødvendigt at springe

reres for en graviditet udenfor livmoderen, vil gynækologen

kikkertoperationen over og med det samme foretage et

næsten altid på forhånd foreslå fjernelse af æggelederen, idet

bikinisnit gennem huden på maven lige ved hårgrænsen.

sandsynligheden for, at æggelederen kommer til at virke igen

Det er heldigvis efterhånden sjældent. Man vil da oftest

efter hensigten, er betydeligt nedsat. I værste fald kan der

fjerne hele æggelederen.

komme en ny graviditet det samme sted. • I tilfælde af tidligere operationer kan det på grund af samÅbning af æggelederen

menvoksninger være vanskeligt at få overblik med kikkerten.

Hvis graviditeten er lille, hvis æggelederen på den modsatte

Gynækologen vil inden en planlagt operation nævne for

side er unormal, eller æggelederen om muligt ønskes bevaret

dig, at kikkertoperationen muligvis ændres til en åben

af kvinden, kan man skære en lille slids i æggelederen dér, hvor

operation, mens du er bedøvet.

graviditeten sidder. Derefter er det muligt at spule den meget lille graviditet ud af æggelederen med vand. Vævet sendes

• Det kan være, at kvinden er meget kraftig. Dette kan van-

til mikroskopi for at fastslå, om der var tale om en graviditet.

skeliggøre at nå ind i bughulen med kikkerten og de øvrige

Slidsen i æggelederen vokser sammen af sig selv. Efterfølgende

instrumenter.

skal der tages blodprøver for at sikre, at graviditetshormonet falder til nul. To dage efter vil koncentrationen af hormonet typisk være halvdelen af værdien på operationsdagen. Hos ca. 10% har man ikke fået alt graviditetsvævet med ud, da noget af den minimale moderkage kan sidde fast inde i æggelederen. Det kan derfor blive nødvendigt at supplere med medicinsk behandling.


4. MEDICINSK BEHANDLING AF EKSTRAUTERIN GRAVIDITET

BARNLØSHEDSBEHANDLING I TILFÆLDE AF ØDELAGTE ÆGGELEDERE

Hvis der kun er mindre blødning og/eller få smerter, kan man

Hvis der ikke er opnået graviditet inden for et halvt år efter

vælge at behandle den ekstrauterine graviditet medicinsk med

operationen eller efter en ekstrauterin graviditet, hvor der ikke

en slags cellegift kaldet Methotrexat . Graviditetshormonet

er foretaget operation, er der følgende muligheder:

®

(hCG) må ikke være alt for højt. Methotrexat anvendes nor®

malt til behandling af blodkræft, hudsygdommen psoriasis samt

1. Reagensglasbehandling (IVF)

visse former for gigt. Til behandling af ekstrauterin graviditet

Oprindeligt blev IVF-behandlingen udviklet netop for at hjælpe

anvendes en langt mindre dosis, som medfører, at graviditeten

de par, hvor kvinden har aflukkede æggeledere. Således er det

går til grunde. Inden den medicinske behandling iværksættes,

første IVF-barn i verden, Louise Brown et eksempel herpå.

skal der tages blodprøver, der kontrollerer om levertal, nyre-

Æggene tages ud af æggestokkene gennem skeden. De be-

tal, saltbalancen i blodet, de røde og hvide blodlegemer samt

frugtes i laboratoriet med mandens sæd, og 2 dage senere

blodpladeprocenten er normale. Når tabletterne er indtaget,

lægges et eller to befrugtede æg op i livmoderen via livmoder-

skal blodprøverne gentages efter et skema. Denne behandling

halskanalen. Hele processen foregår således uden, at æggeled-

gives under nøje opfølgning fra gynækologisk afdeling, indtil

erne behøves. I dag er der mange andre grunde til at foretage

graviditetshormonet er nul. Dette tager gerne lidt over 1 uge.

IVF­-behandlinger. Læs MSD´s pjece: „Barnløshed – behandling

Det giver sjældent anledning til større besvær. Æggelederen

med kunstig befrugtning“.

heler efterfølgende, men måske med større eller mindre passagehindring. Efter behandling med Methotrexat® skal der gå

2. Inseminationsbehandling

tre måneder inden ny graviditet.

Da inseminationsbehandling forudsætter, at æggelederne fungerer normalt, er det sjældent, at denne behandling an-

HVAD ER MULIGHEDEN FOR AT BLIVE GRAVID IGEN?

vendes, hvis æggelederne er syge. Hvis det er sandsynligt, at

Hvis begge æggeledere er fjernet, kan du naturligvis ikke opnå

den ene æggeleder er velfungerende, kan man dog forsøge

graviditet ved samleje. Hvis æggelederen er bevaret, kan 4-5

et par inseminationsbehandlinger, specielt hvis du tidligere har

ud af 10 par opnå en senere normal graviditet i livmoderen.

været gravid på naturlig vis. Behandlingen er grundigt beskre-

Fem til seks ud af 10 par opnår således ikke at blive gravide.

vet i MSD´s pjece: „Barnløshed – når problemet er manglende

Der er desværre en vis risiko for en fornyet graviditet uden for

ægløsning“.

livmoderen i den samme æggeleder, hvis den er bevaret. 3. Adoption I kan finde pjecer hos gynækologen, på fertilitetsklinikken eller på biblioteket. Eller I kan søge på internettet.


21


HVORDAN HENVISES I TIL REAGENSGLASBEHANDLING (IVF)? Her gælder de samme regler som for inseminationsbehandling. deling kan henvise jer til IVF-behandling på en fertilitetsklinik,

ANTALLET AF IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I 2010*

< 40 år

>40 år

hvis I ønsker det og i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Påbegyndte behandlinger

9.936

2298

Betingelserne varierer med den aktuelle lovgivning, men er

Ægudtagninger

9560

2161

som oftest følgende:

Ægoplægninger

8.165

1.802

Graviditeter

2684

289

• Det skal være medicinsk forsvarligt at behandle

Graviditeter pr. ægoplægning (%)

33,0

16

• Tilbud om hjælp til at få i alt et fælles barn (offentlig klinik)

Graviditeter pr. påbegyndt behandling (%)

27

13

Egen læge, praktiserende gynækolog eller gynækologisk af-

• Kvinden er mellem 18 og 40 år (offentlig klinik) • Kvinden må behandles op til 45 års alderen på en privat- klinik • Enlige over 18 år må gerne behandles

Tabellen viser behandlingsresultaterne for kvinder, der er henholdsvis under og over 40 år. Tabellen viser kun graviditetschancen efter behandling med „friske æg“. *Ref.: Dansk Fertilitetsselskabs årsrapport 2009/2010.

• Lesbiske par må gerne behandles (men gennemgår som regel først inseminationsbehandling)

HVORDAN ER RESULTATERNE VED IVF-BEHANDLING? Kvindens alder er den vigtigste parameter. Jo yngre kvinden

Chancen for at opnå graviditet er lige stor ved hver behand-

er, desto lettere er det at hjælpe jer. Efter tre forsøg med

ling, i hvert fald op til fjerde forsøg, hvis der bliver lagt et

IVF-behandling vil ca. 60% have fået et barn. Omvendt har

eller to gode befrugtede æg op i livmoderen. Herefter aftager

40% dermed ikke været så heldige at blive gravide. I tabellen

graviditetschancen noget i 5. og 6. behandling. Chancen for at

kan I se antallet af IVF-behandlinger i Danmark i 2010 samt

opnå graviditet er lige så god, hvis du har fået fjernet ægge-

resultaterne deraf. Som det ses, resulterede 27% af alle på-

lederne, se ovenfor.

begyndte behandlinger hos kvinder under 40 år i graviditet. Nogle aborterer imidlertid desværre, hvorfor chancen for at få et barn er omkring 25% per behandling. Hos kvinder over 40 år er fødselschancen per forsøg nede på omkring 10%.


LÆS OGSÅ MSD´s PJECER: Når barnløsheden bliver et problem Barnløshed – behandling med kunstig befrugtning Barnløshed – når problemet er sædkvaliteten Barnløshed – når problemet er manglende ægløsning Kunstig befrugtning – hvad sker der i laboratoriet?

Sponsoreret af

Lautrupbjerg 4 . 2750 . Ballerup . +45 44 82 40 00

*9786*

December 2011

WOMN-1017186-0003

Tegninger: Lotte Clevin

Barnløshed - når problemet er æggelederne  

Der kan være flere forskellige grunde til ufrivillig barnløshed. Denne pjece kan besvare nogle af de spørgsmål, der opstår, når æggelederne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you