Page 1

2

100 80 60

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

1


ÁÁËËÒÇ·ÔÒÂÇÒÅ·ÔÂÑáÂ˧‹ÒÅÂѹàÃÈÇà :

¹ÇÑ µ¡ÃÃÁ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร : เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา

อัตลักษณ์บัณฑิต 1.เก่งงาน

บั ณ ฑิ ต สามารถนำ � ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ ประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำ�ไปสู่การสร้าง นวัตกรรม มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ

ตัวบ่งชี้ 1. ความสามารถในการนำ�ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2. มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษา อังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. เก่งคน

1. 2. 3. 4.

มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว มีจิตสาธารณะ มีความสามารถทำ�งานเป็นทีม มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

3. เก่งคิด บัณฑิตเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรียนรู้ มีทัศนคติเชิงบวก บูรณาการเชื่อมโยงได้ อย่างมีเหตุผล เกิดผลสัมฤทธิ์ทางนวัตกรรม

1. 2. 3. 4.

มีีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ ทัศนคติเชิงบวก ผลงานนวัตกรรม

4. เก่งครองชีวิต บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

1. มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 2. มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข)

5. เก่งพิชิตปัญหา บัณฑิตสามารถนำ�ความรู้ และประสบการณ์มา แก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้

1. มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน

บัณฑิตเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตสาธารณะ สามารถทำ�งานเป็นทีม มีความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น

2 INNOVATIVE NU


ถนนสายโอกาส...กับการเข้าศึกษาต่อ

ณ ม.นเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความพร้อมและความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติและด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่เปิดสอน ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาตร์เทคโนโลยี และกลุ่ม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ดังนี้ 1. โครงการพิเศษต่างๆ เป็นโครงการรับสมัคร บุ ค คลผู้ ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี มี ค วามอั จ จริ ย ะในด้ า น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความโดดเด่นด้านกีฬา ผูน้ �ำ เชียร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนมาตรศาสตร์ และนักเรียนผู้มี คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 2. ระบบรับตรง (โควตา) เป็นโครงการท่สี นับสนุน ให้นักเรียนจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในเขตส่งเสริม การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการเข้ารับการ ศึกษาต่อในทุกสาขาวิชา โดยพิจารณาจำ�นวนรับนิสิต ตามการจัดกลุ่มของโรงเรียนเป็นกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้ โครงการพิเศษต่างๆ และระบบรับตรง (โควตา) จะพิ จ ารณาจากร้ อ ยละของ GPA รวมกั บ คะแนนทดสอบ วัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตามแต่ละสาขาวิชากำ�หนด โดยจะครอบคลุมเฉพาะโรงเรียนหรือ สถานศึกษาที่อยู่ ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ **ยกเว้นระบบรับตรง (โควตา) คณะแพทยศาสตร์ ท่ี่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ ในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย**

3. ระบบส่วนกลาง (Admissions) มีระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ดังนี

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ให้คา่ น้�ำ หนัก 20% 2. ผลการสอบแบบทดสอบทาง ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O – NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ค่าน้ำ�หนัก 30% 3. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัด ทั่วไป (GAT: General Aptitude Test) ให้ค่าน้ำ� หนัก 10–50% 4. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัด ทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test) ให้ค่าน้ำ�หนัก 0–40% 5. ผลการสอบสัมภาษณ์ และตรวจ ร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบัน จะทำ�การ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อหาข้อมูล ประกอบการพิจารณาความพร้อม และความ เหมาะสมเป็น ขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา โดยไม่คิดเป็นค่า น้ำ�หนักคะแนน

รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชา สามารถดูได้ ในหน้าต่างๆ ภายในเล่มนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่... งานรับเข้าศึกษาต่อ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 5596 8304-5 หรือ กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด โทรศัพท์ 0 5596 8670-2 โดยผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีนี้สามารถเข้าไปที่...

http://www.acad.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

3


โทรศัพท์ 055-962707

http://www.agi.nu.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร

1

ฑิต าศาสตรบัณ ย ท ิ ว ร ต ู ส หลัก ารเกษตร ยาศาสตร์ก ท ิ ว า ช ิ ว า ข า ส ดิน รทรัพยากร

ารจัดกา - กลุ่มวิชาก ารักขาพืช - กลุ่มวิชาอ สตร์ ืชศา - กลุ่มวิชาพ

4

ั ฑิต บณ ิทยาศาสตร หลักสูตรว ละ ยาศาสตร์แ สาขาวิชาวิท าหารสัตว์ เทคโนโลยีอ

2

ฑิต าศาสตรบัณ ย ท ิ ว ร ต ู ส หลัก ารประมง ยาศาสตร์ก ท ิ ว า ช ิ ว า ข า ส

5

ฑิต

บัณ ิทยาศาสตร หลักสูตรว ิศาสตร์ สาขาวิชาภูม

3 6

ัณฑิต ยาศาสตรบ ท ิ ว ร ต ู ส ั ก หล ละ ยาศาสตร์แ ท ิ ว า ช ิ ว า ข า ส ารอาหาร เทคโนโลยีก

บัณฑิต ิทยาศาสตร ว ร ต ู ส ก ั ล ห ติ กรธรรมชา า ย พ ั ร ท า ช ิ สาขาว ล้อม และสิ่งแวด

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 1 PAT 2

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 20% ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25% ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%

อาชีพหลังจบการศึกษา Agriculturer

4 INNOVATIVE NU

เมือ่ จบการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ บริษทั เอกชนและ ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ การ ประมง วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ รวมทั้ง สามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปเนื่องจากในบางสาขาเป็นที่ต้องการของสังคม เช่น ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โทรศัพท์ 055-963102 , 055-963140 http://www.sci.nu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ ฑิต าศาสตรบัณ ย ท ิ ว ร ต ู ส หลัก ิตศาสตร์ สาขาวิชาคณ บัณฑิต ิทยาศาสตร หลักสูตรว วิทยา สาขาวิชาชีว บัณฑิต ิทยาศาสตร หลักสูตรว ิกส์ สาขาวิชาฟƒส ฑิต าศาสตรบัณ ย ท ิ ว ร ต ู ส หลัก พิวเตอร์ ยาการคอม ท ิ ว า ช ิ ว า ข า ส

บัณฑิต ิทยาศาสตร ว ร ต ู ส ก ั ล ห มี สาขาวิชาเค ฑิต าศาสตรบัณ ย ท ิ ว ร ต ู ส หลัก สนเทศ คโนโลยีสาร เท า ช ิ ว า ข า ส บัณฑิต ิทยาศาสตร ว ร ต ู ส ก ั ล ห ์ ิกส์ประยุกต สาขาวิชาฟƒส บัณฑิต ิทยาศาสตร หลักสูตรว ิติ สาขาวิชาสถ

2 4 6 8

1 3 5 7

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 1 PAT 2

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 30% ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20% ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30%

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 1 PAT 2

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 30% ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 15% ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%

อาชีพหลังจบการศึกษา Scientist

เมือ่ จบการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพด้านงานสอน การวิจยั นักวิทยาศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ ทัง้ ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การวางระบบสารสนเทศ ด้านการ พัฒนาซอฟแวร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสถิติ งานด้านการธนาคาร นักฟิสกิ ส์ งาน ด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน งานออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ รวมทัง้ สามารถศึกษาต่อในระดับ สูงขึน้ ต่อไป มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

5


โทรศัพท์ 055-964009 , 055-964010 http://www.eng.nu.aac.th/ http://www.facebook.com/eng.nu

์ คณะวิศวกรรมศาสตร ัณฑิต รมศาสตรบ ร ก ว ศ ิ ว ร หลักสูต ้อม รมสิ่งแวดล ร ก ว ศ ิ ว า ช ิ สาขาว

ัณฑิต รมศาสตรบ

ิศวกร หลักสูตรว า วกรรมโยธ สาขาวิชาวิศ

1 3 5 7 8

บัณฑิต รรมศาสตร ก ว ศ ิ ว ร ต ู หลักส าหการ กรรมอุตส ว ศ ิ ว า ช ิ ว า สาข ฑิต

รบัณ กรรมศาสต ว ศ ิ ว ร ต ู ส หลัก ดุ วกรรมวัส สาขาวิชาวิศ

2 4 6

ฑิต

รบัณ กรรมศาสต ว ศ ิ ว ร ต ู ส หลัก ี วกรรมเคม สาขาวิชาวิศ

ตรบัณฑิต วกรรมศาส ศ ิ ว ร ต ู ส ั ก หล ื่องกล วกรรมเคร สาขาวิชาวิศ

ฑิต ศาสตรบัณ ม ร ร ก ว ศ ิ ว หลักสูตร ้า วกรรมไฟฟ สาขาวิชาวิศ ฑิต ศาสตรบัณ ม ร ร ก ว ศ ิ ว หลักสูตร เตอร์ รมคอมพิว ร ก ว ศ ิ ว า ช ิ สาขาว

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 2 PAT 3

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 20% ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 25% ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 35%

อาชีพหลังจบการศึกษา เมือ่ จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทัง้ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล ผูช้ ว่ ยนักวิจยั ในสถาบันวิจยั ต่างๆ และธุรกิจส่วนตัวทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม เครือ่ งกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี เป็นต้น 6 INNOVATIVE NU


สตร์

โทรศัพท์ 055-964302 , 055-962464 http://www.arch.nu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศา

1

ิต

าสตรบัณฑ

มศ ถาปัตยกรร หลักสูตรส

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตย์ 50%

อาชีพหลังจบการศึกษา

2

ตรบัณฑิต ปกรรมศาส ล ิ ศ ร ต ู ส ั ก หล ัณฑ์ กแบบผลิตภ อ อ า ช ิ ว า ข า ส ัณฑ์ และบรรจุภ

1.สถาปนิก

2.ช่างเขียนแบบ

รบัณฑิต กรรมศาสต ป ล ิ ศ ร ต ู ส กรรม หลัก บบสื่อนวัต แ ก อ อ ร า ก สาขาวิชา

3

ฑิต

บัณ รรมศาสตร ก ป ล ิ ศ ร ู ต หลักส ป์ แบบทัศนศิล ก อ อ า ช ิ ว า สาข

4

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) ทุกสาขาวิชา หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม 50%

อาชีพหลังจบการศึกษา

PPD IMD VISA

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ /บรรจุภณ ั ฑ์ นักออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบและตัดต่อภาพยนต์ นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ นักวิชาการศิลปกรรม ผู้กำ�กับศิลป์ภัณฑารักษ์ ประติมากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

7


โทรศัพท์ 055-966089

http://www.dent.nu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร

1

ัตร ระกาศนียบ หลักสูตรป แพทย์ ผู้ช่วยทันต

ระดบั ประกาศนียบัตร

1

ร์บัณฑิต

แพทยศาสต

ต หลักสูตรทัน

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (อยู่หอ 6 ปี) ใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี (12 ภาคการศึกษา) องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 1 PAT 2

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 30% ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40%

อาชี พหลังจบ อาชีพหลั งจบการศึ กษา เมือ่ จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ ทันตแพทย์วชิ าชีพในสถานพยาบาลสุขภาพ ทุกระดับ ทันตแพทย์ประจำ�สถานประกอบการอื่นๆ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ในสาขาทันตแพทยศาสตร์และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบธุรกิจหรือเป็นที่ ปรึกษาทีอ่ าศัยความรูด้ า้ นทันตกรรม 8 INNOVATIVE NU


โทรศัพท์ 055-967957 , 055-967971 http://www.med.nu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์

1

ฑิต

ยศาสตรบัณ

ท หลักสูตรแพ

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 1 PAT 2 กสพท

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 20% ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30% วิชาเฉพาะทางการแพทย์ 20%

อาชีพหลังจบการศึกษา เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน เปิดคลินิก ส่วนตัว หรือเป็นอาจารย์ประจำ�ในระดับมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 055-966710 http://www.nurse.nu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

1

ิต

าสตรบัณฑ

ยาบาลศ หลักสูตรพ

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อยู่หอ 4 ปี) องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 2

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 30% ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

อาชีพหลังจบการศึกษา เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์ วิทยากรภาค รัฐ/เอกชน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ประกอบอาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ กับภาครัฐ/เอกชน หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

9


โทรศัพท์ 055-963601 , 055-963637 , 055-963700 , 055-963702 http://www.pha.nu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์

1

ัณฑิต สัชศาสตรบ หลักสูตรเภ รม ิบาลเภสัชกร ร บ า ช ิ ว า ข า ส

2

ัณฑิต ยาศาสตรบ ท ิ ว ร ต ู ส ั ก อาง หล ร์เครื่องสำ� ต ส า ศ า ย ท ิ ว สาขาวิชา

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (6 ปี) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง (4 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

อาชีพหลังจบการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เมื่อสำ�เร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเภสัชกรในโรงพยาบาลของรัฐหรือ เอกชน สถานปฏิบตั กิ ารเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาและสถานบริการสาธารณสุขอืน่ ๆ) ปฏิบตั งิ าน ในตำ�แหน่งนักวิจัยโรงงานผลิตยา สถาบันวิจัยต่างๆ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสำ�อาง เมื่อสำ�เร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักวิจัยในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตรตำ�รับ ฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต ผู้แทนจำ�หน่ายในอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง ผู้ประสานงานการขึ้นทะเบียนเครื่องสำ�อาง 10 INNOVATIVE NU


โทรศัพท์ 055-964706 http://www.medsci.nu.ac.th http://www.facebook.com/medscinu

ย์ ท พ แ ร า ก ์ ร ต ส า ศ า ย ิ ท คณะว ฑิต าศาสตรบัณ ย ท ิ ว ร ต ู ส หลัก ชีววิทยา สาขาวิชาจุล

1 2 3 4

บัณฑิต ิทยาศาสตร หลักสูตรว พทย์ าสตร์การแ ศ า ย ท ิ ว า ช ิ ว สาขา บัณฑิต บโท) ิทยาศาสตร หลักสูตรว ทย์ (ตรีคว พ แ ร า ก ์ ร ต ยาศาส สาขาวิชาวิท บัณฑิต ีควบโท) ิทยาศาสตร หลักสูตรว มเลกุล (ตร าโ ย ท ิ ว ว ี ะช เคมีแล สาขาวิชาชีว

5

บัณฑิต ิทยาศาสตร หลักสูตรว วิภาค ธิวิทยากาย า ย พ า ช ิ ว า ข สา

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

อาชีพหลังจบการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นักจุลชีววิทยานักวิทยาศาสตร์การแพทย์ครู/อาจารย์นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท) อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ Microbiologist

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีควบโท) อาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐ และเอกชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นักเซลล์วิทยานักศัลยพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 11


โทรศัพท์ 055-966262 , 055-966299 http://www.ahs.nu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์ บัณฑิต ิทยาศาสตร หลักสูตรว ทย์ คนิคการแพ สาขาวิชาเท

1 4

์บัณฑิต ิทยาศาสตร หลักสูตรว ยภาพบำ�บัด สาขาวิชากา

บัณฑิต ิทยาศาสตร หลักสูตรว และ คโนโลยีหัวใจ สาขาวิชาเท ทรวงอก ร์บัณฑิต มาตรศาสต น ศ ั ท ร ต ู ส ก ั หล

2 5

3

ฑิต

์บัณ ิทยาศาสตร หลักสูตรว สีเทคนิค สาขาวิชารัง

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตร ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

อาชี พหลังจบ อาชีพหลั งจบการศึ กษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักรังสีการแพทย์นักกายภาพบำ�บัด หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต นักทัศนมาตร ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือประกอบอาชีพส่วนตัว (ร้านตรวจวัดสายตาประกอบแว่น) เป็นผู้ปฏิบัติการตรวจวัดสายตา วินิจฉัยความผิดปกติและแก้ไขฟื้นฟูการมองเห็น และการดูแลสายตา

12 INNOVATIVE NU


โทรศัพท์ 055-968652 http://www.health.nu.ac.th http://www.facebook.com/phnaresuan

ร์ คณะสาธารณสุขศาสต สตรบัณฑิต

ารณสุขศา ลักสูตรสาธ

1 3 ห

ิต

บัณฑ ิทยาศาสตร ว ร ต ู ส ก ั ล ห สิ่งแวดล้อม สาขาอนามัย

ฑิต าศาสตรบัณ ย ท ิ ว ร ต ู ส ลอดภัย หลัก ัยและความป ม า น อ ว ี ช า สาขาวิชาอ

2 4

์บัณฑิต

ยประยุกต พทย์แผนไท แ ร า ก ร ต ู ส ลัก

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

อาชีพหลังจบการศึกษา Public Health

อาชีพหลังจบ

เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในตำ�แหน่งนักวิชาการสาธารณสุขใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่มีความต้องการบุคลากรในตำ�แหน่ง นักสาธารณสุข นักส่งเสริมสุขภาพและนักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นอกจากนั้นสามารถ สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และ สามารถประกอบกิจการ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 13


1

ฑิต

ิศาสตรบัณ

หลักสูตรนิต

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง(โควต้า) หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 80%

อาชีพหลังจบการศึกษา

เมื่อสำ�เร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพทางกฎหมายในหน่วย งานราชการและเอกชนต่างๆ อาทิเช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตำ�รวจ ปลัดอำ�เภอ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ และนักวิจัย นักกฎหมายประจำ�องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น

คณะสังคมศาสตร์ ฑิต ปศาสตรบัณ หลักสตู รศิล ์ ะวัติศาสตร สาขาวิชาปร ฑิต ปศาสตรบัณ หลักสูตรศิล สังคม สาขาพัฒนา

1 3

2 4

ฑิต

ศาสตรบัณ

หลักสูตรรัฐ

ฑิต

บัณ ิทยาศาสตร หลักสูตรว วิทยา สาขาวิชาจิต

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 80%

อาชีพหลั งจบการศึ กษา อาชี พหลังจบ Development worker

14 INNOVATIVE NU

เมือ่ จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานด้านการปกครอง หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในอาชีพ นักวิชาการ นักวิจัย นักจิตวิทยา นักวิจัยนักเขียน ผู้ปฏิบัติงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม งานในวงการสื่อมวลชน และสามารถ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น

โทรศัพท์ 055-962166 http://www.social.nu.ac.th/political http://www.facebook.com/RutthasatMornor

โทรศัพท์ 055-962147 , 055-962249 http://www.law.nu.ac.th

คณะนิติศาสตร์


โทรศัพท์ 055-962050 http://www.human.nu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ ฑิต

ปศาสตรบัณ หลักสูตรศิล ษาไทย สาขาวิชาภา

1 4 7 9

ฑิต ปศาสตรบัณ ล ิ ศ ร ต ู ส ก ั ล ห ษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภา

ฑิต ปศาสตรบัณ ล ิ ศ ร ต ู ส ก ั หล ษาเกาหลี สาขาวิชาภา

ฑิต ปศาสตรบัณ หลักสูตรศิล กฤษ สาขาวิชาอัง

2 5 8 10

สตรบัณฑิต

ปศา หลักสูตรศิล ษาจีน สาขาวิชาภา

ฑิต ปศาสตรบัณ หลักสูตรศิล ์ไทย างคศาสตร ย ิ ร ุ ด า ช ิ ว า ข สา

ฑิต ปศาสตรบัณ หลักสูตรศิล ร์ตะวันตก ิยางคศาสต ร ุ ด า ช ิ ว า ข า ส

ฑิต ปศาสตรบัณ ล ิ ศ ร ต ู ส ั ก หล ษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภา ฑิต ปศาสตรบัณ ล ิ ศ ร ต ู ส ก ั หล ่าศึกษา สาขาวิชาพม

3 6

ฑิต ปศาสตรบัณ หลักสูตรศิล ฏศิลป์ไทย สาขาวิชานา

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง(โควต้า) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 80%

อาชี พหลังจบ อาชีพหลั งจบการศึ กษา เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักแปล นักเขียน นักวิจารณ์ ล่าม มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาค พื้นดิน พนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่สถานฑูต นักดนตรี นักร้อง นักแสดง ศิลปิน ผู้เผยแพร่ วัฒนธรรมในต่างประเทศ อาชีพส่วนตัวและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นต้น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 15


โทรศัพท์ 055-962095 , 055-962098

http://www.bec.nu.ac.th

ิจ คณะบริหารธฐุรศกาส ตร์และการสื่อสาร เศรษ ฑิต ารธุรกิจบัณ ห ิ ร บ ร ต ู ส ั ก หล กิจ รจัดการธุร า ก า ช ิ ว า ข า ส

1 4 7

ชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญ

ฑิต ารธุรกิจบัณ ห ิ ร บ ร ต ู ส ั ก หล ิจ ิวเตอร์ธุรก สาขาคอมพ ัณฑิต ทศศาสตรบ เ ิ น ร ต ู ส ก ั ล ห ันธ์ รประชาสัมพ สาขาวิชากา ฑิต ปศาสตรบัณ หลักสูตรศิล รท่องเที่ยว สาขาวิชากา

2 5 8

ัณฑิต ทศศาสตรบ เ ิ น ร ต ู ส ก ั ล ห สื่อสาร เทศเพื่อการ น ส ร า ส า ช ิ สาขาว

3 6 9

ัณฑิต

ษฐศาสตรบ

ร หลักสูตรเศ

ัณฑิต ทศศาสตรบ เ ิ น ร ต ู ส ก ั ล ห ลชน รสื่อสารมว สาขาวิชากา ัณฑิต ิหารธุรกิจบ ร บ ร ต ู ส ก ั ล ห คาร และการธนา น ิ เง ร า ก า ช ิ สาขาว

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 80%

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลั กสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว / หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 70% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% เกณฑ์ การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 60% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20% เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาการตั ด สิ น ผลการสอบคั ด เลื อ กระบบรั บ ตรง(โควต้ า ) หลักสูตร บัญชีบัณฑิต / หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 55% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25% 16 INNOVATIVE NU


อาชี พหลังจบ อาชีพหลั งจบการศึ กษา สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประกอบวิชาชีพในด้านการออกแบบมัลติมีเดีย ด้านการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออนไลน์ เช่น นักข่าว นักวิทยุ โทรทัศน์ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ด้านออกแบบและวิเคราะห์สารสนเทศในเชิงสื่อสาร มวลชนและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการผลิตผลงานเองและการรับจ้างผลิตผลงานอิสระ (Freelance) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สามารถทำ�งานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร, บริษัทหลักทรัพย์, บริษัท ประกันภัย, สามารถสอบเพื่อรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ และจัดการ, ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหลักทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด, การเงิน, การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล, วางแผนในองค์กร ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทำ�งานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจนำ�เที่ยวขนาดเล็ก มัคคุเทศก์ งานสาย การบิน โรงแรม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ทดสอบระบบและโปรแกรม, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ, ผู้บริหาร โครงการพัฒนาระบบ, ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์, เจ้าหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจ, นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ, นักวิจัยและวางแผนในหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชน, นักวิจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคม สาขาวิชาการบัญชี ผู้สำ�เร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระ ราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และ การเข้าทำ�งานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานบัญชี, สมุห์บัญชี, ผู้ตรวจสอบ ภายใน, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, ผู้ทำ�บัญชีอิสระ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, งานด้านการโฆษณา, งานด้านสื่อวิทยุ โทรทัศน์, ภาพยนตร์, หนังสือพิมพ์ นิตยสาร, งานด้านการสื่อสารการตลาด, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์, นักการสื่อสารใน องค์กร สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ทำ�งานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, สถานีวิทยุ/โทรทัศน์, บริษัทผลิตหนังสือ นิตยสาร, บริษัทผลิตภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 17


โทรศัพท์ 055-962411

http://www.edu.nu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ หล ักสูตร 5 ป„ ฑิต

ารศึกษาบัณ หลักสูตรก มี สาขาวิชาเค

1 4 7

ฑิต ารศึกษาบัณ หลักสูตรก วิทยา สาขาวิชาชีว ฑิต ารศึกษาบัณ หลักสูตรก มพิวเตอร์ สาขาวิชาคอ

2 5

กึ ษาบัณฑิต

ารศ หลักสูตรก ิกส์ สาขาวิชาฟƒส ฑิต ารศึกษาบัณ ก ร ต ู ส ก ั ล ห ษาไทย สาขาวิชาภา

ฑิต ารศึกษาบัณ หลักสูตรก ิตศาสตร์ สาขาวิชาคณ ฑิต ารศึกษาบัณ หลักสูตรก ษาอังกฤษ สาขาวิชาภา

3 6

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตรศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 50% PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 30%

18 INNOVATIVE NU


เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 1 PAT 5

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 40% ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20% ความถนัดทางวิชาชีพครู 20%

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (โควต้า) หลักสูตรศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์) องค์ประกอบ GPA 5 ภาคเรียน GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% ความถนัดทั่วไป 30% ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20% ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 20% ความถนัดทางวิชาชีพครู 10%

อาชี พหลังจบ อาชีพหลั งจบการศึ กษา เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพรับราชการครู หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 19


โทรศัพท์ 055-968575 , 055-968585 http://www.nuic.ac.th

วิทยาล ัยนานา ชาติ หลกั สูตรนานาชาติ

1

ั ฑิต ณ ิหารธุรกิจบ ย์ หลักสูตรบร ัพยากรมนุษ ร ท ร า ก ด ั จ ร สาขาวิชากา านาชาติ) น (หลักสูตร

3

2

ฑิต ารธุรกิจบัณ ห ิ ร บ ร ต ู ส ี่ยว ั ก หล ธุรกิจท่องเท ร า ก ด ั จ ร า ก สาขาวิชา านาชาติ) (หลักสูตรน

ัณฑิต ิหารธุรกิจบ ร บ ร ต ู ส ก ั ล ห ะหว่าง การธุรกิจร ด ั จ ร า ก า ช ิ สาขาว าติ) สูตรนานาช ก ั ล ห ( ศ ท ประเ

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง(โควต้า) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำ�หนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 70% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%

อาชีพหลังจบการศึกษา

Human Resources Manager

20 INNOVATIVE NU

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการในธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออก ธุรกิจโลจิสติกส์ ผู้วางแผนการตลาด ผู้บริหาร งานท่องเที่ยวและการบริการ ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ มุคคุเทศน์ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน เป็นต้น


มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 21


22 INNOVATIVE NU


Your opportunity in

NU

อยากเป็นคน

“มีโอกาส”

1. การได้ใช้ห้องปฏิบัติการที่ดีและทันสมัย พร้อมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งชาวไทยและ ต่างประเทศในทุกสาขาวิชา 2. สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา (NULC) ที่เปิดให้นิสิตเข้าใช้บริการตลอดสัปดาห์ เพื่อฝึกทักษะ ต่างๆด้านภาษา กับเจ้าของภาษาหรือนักเรียนแลกเปลี่ยน 3. เครือข่ายพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนหลายองค์กรที่ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อวัตถุประสงค์ ในด้านการฝึกประสบการณ์ ด้านวิทยากร ด้านแหล่งงบประมาณสนับสนุนในด้านกิจกรรม/ทุนการศึกษา ด้านสถานที่ทำ�งาน เป็นต้น 4. ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Hybridization ที่สามารถเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน อาเซียนเป็นเวลากว่า 4 สัปดาห์ 5. สาธารณูปโภคที่ครบครันและได้รับบริการจากมหาวิทยาลัย เช่น รถไฟฟ้าบริการฟรี หอพักนิสิต น่าอยู่ หอสมุดขนาดใหญ่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้านสะดวกซื้อ ภายในมน. โภชนาคารสะอาดน่ารับ ประทาน ถูกสุขลักษณะ อาคารเรียน/ส่วนหน่วยงานสนุบสนุนที่ทันสมัยทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น 6. กิจกรรมประกวด การแข่งขันในหลากหลายเวทีทั้งใน มน. และแนวทางการสนับสนุนไปยังระดับที่ สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 23


ARESUAN

NIVERSITY

ขอข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1000-4 ต่อ 8304-5 โทรสาร 0-5596-8321 www.nu.ac.th จัดทำ�โดย กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด (MSD) http://www.facebook.com/msd.nu website : http://www.msd.nu.ac.th Tel. 0-5596-8670-3 พิมพ์ที่ บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำ�กัด

24 INNOVATIVE NU

110/212 ถ.พระองค์ดำ� อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5522-5037

คู่มือแนะนำหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you