Page 1

RETAILCOLLEGES van 16.00 tot 20.00 uur Start: donderdag 5 maart 2009, Zeist Start: dinsdag 3 november 2009, Utrecht

Retailmarketing Bent Ăş klaar voor de markt van morgen?

drs. Frank Quix, UvA en Q&A

Ron Cijs, Pluspoint

Locatie: Slot Zeist

prof. drs. ing. Henk Gianotten, Panteia Holding en EIM

Ondersteund door:

drs. Frits Spangenberg, ESOMAR en Motivaction

Michel van Tongeren, SVT Branding + Design Group

prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, Nyenrode Business Universiteit


5 maart 2009

12 maart 2009

College 1 | 16.00 uur

College 3 | 16.00 uur

RETAILING: ANDERS?

CONSUMENTENGEDRAG

drs. Frank Quix,

prof. drs. ing. Henk Gianotten,

Business Studies, Universiteit van Amsterdam

directielid, Panteia Holding

en managing director, Q&A

en directievoorzitter, EIM

Zowel de food- als de non-foodsector maken dynamische tijden

De huidige turbulente markt vraagt bij strategieformulering

door. Op dit moment zitten we midden in de eerste golven van

nadrukkelijk om marktoriëntatie; niet alleen op concurrenten,

de kredietcrisis en hebben nog geen idee waar we ditmaal uit

maar ook op consumenten en partners in de supply chain. De

gaan komen. De gevolgen van de vorige recessie waren voor de

gekozen strategie van een retailer hangt sterk af van de

detailhandel erg groot. Een ding is zeker: om als retailer het

marktstructuur, vraagkenmerken en het consumentengedrag.

hoofd boven water te houden zijn de managementaspecten van

Centraal begrip hierbij is de klantwaarde, welke zowel

het onderhouden en optimaliseren van retailformules van

functioneel, emotioneel als sociaal van karakter kan zijn.

essentieel belang. Tijdens dit college integreert Henk Gianotten consumentenFrank Quix bespreekt in dit openingscollege de laatste inzichten

gedrag, (retail)marketing en strategie. Hij presenteert u een

en trends op het gebied van retailmarketing. Hij stelt hierbij de

model waarin, afhankelijk van de gekozen strategie, het accent

vraag centraal hoe retailing in zijn werk gaat en hoe deze

wordt gelegd op het managen van cost economies, omzet

turbulente tijden om een andere aanpak vragen.

en risico’s.

College 2 | 18.15 uur

College 4 | 18.15 uur

TRADE MARKETING

VAN ONDERBUIK NAAR RATIO drs. Frits Spangenberg,

Ron Cijs,

president ESOMAR, oprichter en voormalig

directeur en retailstrateeg, Pluspoint

directeur Motivaction

Het retaillandschap is voorgoed veranderd: winkels groeien naar

Het fenomeen dat de ene zaak wel ’jouw zaak’ is en de andere

superstores, eigen merken drukken bekende merken van de

niet, blijft vaak moeilijk rationeel te omschrijven. Het laat zich

plank, drukbezette consumenten worden onvoorspelbaar. In het

in ieder geval niet uitsluitend verklaren door leeftijd, sexe, op-

boek ’The Trade Marketing Dimension’ beschrijft Ron Cijs de

leiding of bestedingspatroon. Er zit dus meer achter. Wanneer

veranderingen in de detailhandel op een brede, maar

de goede match is gevonden, kunnen wij spreken van een

persoonlijke manier. Hij verklaart waarom trade marketing de

succesformule, maar hoe komt een succesformule tot stand?

oplossing is en hoe het werkt.

Waarom slaat de ene actie wel aan en de andere niet?

Ron Cijs kijkt in dit college met u vanuit het gezichtspunt van

In dit college bekijkt Frits Spangenberg samen met u hoe u deze

retailer en fabrikant naar het retaillandschap.

moeilijk grijpbare grootheden, dé sleutel tot falen of succes, aan

Kanaalontwikkelingen staan hierbij centraal. Waar liggen de

kunt scherpen en systematischer in kaart kunt brengen. In zijn

winstgevende volumes van de toekomst? En wat moet ik

analyse geeft hij u tevens handvatten hoe ’de jeugd van

doen om deze te verzilveren?

tegenwoordig’ te bereiken is.

BEGELEIDENDE LITERATUUR

kijk ook eens op www.managementstudiecentrum.nl


19 maart 2009

Bent ú klaar voor de markt van morgen?

College 5 | 16.00 uur

Retailmarketing

RETAIL BRANDING Michel van Tongeren, director Branding and Strategy, SVT Branding + Design Group

De retailmarkt is volop in beweging! Het internet als retailkanaal, steeds veranderende e-commerce technieken, ‘greentailing’: de strijd om het marktaandeel woedt in alle

Merken bestaan bij de gratie van wat ze aan relevantie brengen

hevigheid! Retailers zoeken naar mogelijkheden om kosten te

bij de doelgroep. Als mensen zich kunnen identificeren met de

besparen en de consument, die zich steeds autonomer

unieke waarden zal het merk succesvol zijn. Het merk moet een

opstelt, te bereiken. De behoefte om onderscheidend te zijn is

directe afspiegeling zijn van de identiteit van de onderneming:

toegenomen. Allemaal factoren dus die uw strategische

’brand experience’ in zijn meest natuurlijke vorm. Een merk

keuzes als professioneel retailer sterk beïnvloeden.

heeft behoefte aan een herkomst en een toekomst. Het is uw taak om de weg die daar tussen ligt te effenen en het

In deze reeks van retailcolleges gaan zes toonaangevende

tegelijkertijd spannend en interessant te houden.

sprekers in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van retailmarketing. Voor, tijdens en na de colleges is er

Michel van Tongeren loopt met u langs de drie peilers waarop

bovendien volop gelegenheid om met andere deelnemers van

een merk is gebaseerd: identiteit, positie en ambitie. Tevens

gedachten te wisselen en nieuwe contacten te leggen.

behandelt hij hoe holistisch de ontwikkeling en het onderhoud van een winkelformule moet worden benaderd.

Kortom, profiteer van de kennis van zowel onze topsprekers als uw vakgenoten en kom voor even terug in de

College 6 | 18.15 uur

schoolbanken!

INSTORE MARKETING prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, hoogleraar Retailing & Marketing Channels, Nyenrode Business Universiteit en directeur, Adfontes Marketing De overweldigende meerderheid van alle aankoopbeslissingen wordt in de winkel zelf genomen. Instore marketing en formulebeleid gaan hand in hand. Assortimenten spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe kiezen consumenten uit assortimenten en wat betekent dat voor retailers? Hoe kunnen retailers het instore consumentengedrag beïnvloeden? En welke rol speelt communicatie daarbij? In dit slotcollege kijkt Kitty Koelemeijer met u naar het instore gedrag van consumenten en de gevolgen daarvan voor retailmarketing. Met behulp van recente inzichten uit zowel literatuur als praktijk maakt zij duidelijk hoe u als retailer effectief kunt inspelen op het instore gedrag van consumenten.

BESTEMD VOOR directie en management van retail- en detailhandelorganisaties in de food en non-food branche directie en management van reclame-, promotie- en marktonderzoekbureaus franchisegevers en hoofden formulebeleid formule-, marketing-, product-, brand-, category- en accountmanagers consultants op het gebied van retailmarketing


DATA

SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD!

De retailcolleges vinden wekelijks

De geselecteerde boeken vormen tijdens de

plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur op:

colleges een inspiratie- en kennisbron voor onze

Voorjaar: donderdag 5, 12 en 19 maart 2009

sprekers. Indien u de boeken aan wilt schaffen,

Najaar: dinsdag 3, 10 en 17 november 2009

kunt u dit op het reserveringsformulier aangeven. De boeken worden tijdens de colleges uitgereikt. Naast de boeken uit de

LOCATIE

retailcolleges hebben wij

Slot Zeist is goed bereikbaar en beschikt over voldoende (voor deelnemers gratis)

speciaal voor u het boek ‘10

parkeergelegenheid. Bij de definitieve bevestiging van uw deelname ontvangt u

retailparadoxen’ geselecteerd

van ons een routebeschrijving.

en opgenomen in uw boekenset.

KOSTEN De deelnamekosten voor de retailcolleges bedragen h 1.295,- (excl. BTW) per persoon, inclusief documentatiemap, broodbuffet en consumpties. Neemt u een collega mee? Dan ontvangt deze 10% korting op de deelnamekosten. De prijs van de boekenset bedraagt h 273,- (incl. 6% BTW). De boeken worden tijdens de

ORGANISATIE Deze retailcolleges worden georganiseerd door het Management Studiecentrum en

colleges uitgereikt.

ondersteund door:

Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? Maak dan gebruik van onze schappelijke annuleringsvoorwaarden. Tot twee weken voor aanvang van de retailcolleges kunt u geheel kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega.

COLLEGE GEMIST? Dan kunt u (onder voorbehoud) het gemiste college in de volgende reeks inhalen.

MEER WETEN? CERTIFICAAT

Management Studiecentrum

Na afloop van de colleges krijgt u een deelnamecertificaat toegestuurd.

drs. Annemarie Neeleman, programmamanager Debbie Ouwerkerk, programma-assistent

HOE KUNT U ZICH AANMELDEN?

Telefoon: 010 460 30 41

Via onze website: www.managementstudiecentrum.nl

Fax: 010 590 19 30

Door het invullen van onderstaand reserveringsformulier

info@managementstudiecentrum.nl

en dit te faxen naar: 010 590 19 30

www.managementstudiecentrum.nl

Telefonisch: 010 460 30 41

RESERVERINGSFORMULIER

Retailmarketing Ja, reserveer een plaats voor mij (en mijn collega’s)

Voorjaar: maart 2009

Voor- + achternaam (1) Functie

dhr.

mw.

Boekenset:

ja

nee

dhr.

mw.

Boekenset:

ja

nee

dhr.

mw.

Dit formulier kunt u faxen naar:

Boekenset:

ja

nee

Management Studiecentrum Faxnummer 010 590 19 30

Voor- + achternaam (2) Functie Voor- + achternaam (3) Functie Organisatie RTMvj09-MC06

Adres Postcode/Plaats Telefoon E-mailadres

Najaar: november 2009

Fax Intern ordernr.

GRAAG HOUDEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN ONZE PROGRAMMA’S EN DIE VAN ONZE PARTNERS. MOCHT U DIT NIET OP PRIJS STELLEN, NEEMT U DAN CONTACT MET ONS OP.

Retailmarketing  

Laat u in 3 middagen effectief bijpraten over de retailing, retailmarketing, trade marketing, branding, en veel, veel meer!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you