Page 1

C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

TÍTULO

Díptico semana das letras

ASINATURA/S

Lingua e Literatura galegas

CENTRO EDUCATIVO

C.E.I.P. Chano Piñeiro

AUTORES

Marila Suárez Amarelo

TEMPORALIZACIÓN

Data de inicio

22 de abril 2015

Data de fin

11 de maio 2015

DESCRIPCIÓN DA UDI

NIVEL

5º EP

CURSO

2014 - 2'015

A tarefa desenvolverase en dúas semanas comenzando o 22 de abril de 2015 e finalizando o 11 de maio nas sesións de Lingua e Literatura Galegas (4 á semana) e as sesións destinadas á biblioteca e TIC (2 á semana) totalizando 12 sesións de traballo. http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/cazaver/836

XUSTIFICACIÓN DA UDI

Traballo desenvolvido dentro do GT Programación de tarefas complexas do PFPP 2014-2015 e no curso PLATEGA

Formando lectores competentes. 96 CONTEXTO

Alumnado de 5º de E.P. Con coñecemento de estructuras de traballo cooperativo Programa AC/CA e utilización de google docs e Drive •

Plans de equipo: autoavaliación, diario de sesións

Utilización de google docs e Drive

pág. — 1 —


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

2. CONCRECIÓN CURRICULAR LINGUA E LITERATURA GALEGAS

ÁREA CONTIDOS

B2.2. Comprensión de textos sinxelos procedentes dos medios de comunicación social (incluídas webs infantís e xuvenís) con especial incidencia na noticia e na entrevista para obter información xeral, localizando informacións destacadas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN •

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias para determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes.

CCC CCL CD

ESTÁNDAR LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CAA CSIEE CSC CCEC

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto sinxelo.

CD

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura.

CCL

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación.

CCL

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da información e da comunicación para a localización, selección, interpretación e organización da información.

B2.8. Realización de diferentes tipos de lectura: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal, de resolución de problemas.

B3.3. Composición de textos de información e de opinión sinxelos, característicos dos medios de comunicación social, sobre feitos e acontecementos significativos, con especial incidencia na noticia, na entrevista e no comentario breve sobre libros ou música, en situacións reais ou simuladas.

CAA

CAA CCEC CD

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais.

LGB3.1.1.Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas ou guións LGB3.1.2.Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os enunciadosLGB3.1.4Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe LGB3.2.3. Crea diferentes (narrativos, expositivos,

pág. — 2 —

tipos de textos descritivos ou


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás características de cada xénero. LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns elementos básicos cohesión, usando o rexistro adecuado •

B3.6. Uso das TIC, con certa autonomía, na busca de información, o tratamento dos textos e a realización de presentacións

B3.5. Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, tratamento dos textos e realización de presentacións.

CCL CD CAA

pág. — 3 —

e de

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía. LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, INDICADORES E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABALLAN NA UNIDADE CRITERIOS AVALIACIÓN

ESTÁNDARES

COMPETENCIAS CLAVE

CCL

CMCCT

CAA

CD

CSIEE

X

B2.1. Comprender, buscar, localizar e LGB2.1.1. Comprende a información relevante de seleccionar información explícita en textos procedentes dos medios de comunicación textos escritos de soportes variados social ou propios de situac ións cotiás (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias para determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes.

X

X

X

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto sinxelo.

X

X

X

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura.

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación.

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais.

X LGB3.1.1.Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas,eleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas ou guións LGB3.1.2.Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os enunciados LGB3.1.4Aplica, de maneira xeral, a lingüística: ortografía, acentuación, morfosintaxe

norma léxico,

LGB3.2.3.

textos

Crea

diferentes

tipos

pág. — 4 —

de

X

X X

X

CSC

CCEC

X

X

X X


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

CRITERIOS AVALIACIÓN

ESTÁNDARES

COMPETENCIAS CLAVE

CCL

CMCCT

CAA

CD

CSIEE

X

X

CSC

CCEC

(narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás características de cada xénero. LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, usando o rexistro adecuado •

B3.5. Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, tratamento dos textos e realización de presentacións.

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía. LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais

pág. — 5 —

X


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

3. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA. ACTIVIDADES E EXERCICIOS. METODOLOXÍA ACTIVIDADES

EXERCICIOS

ACTIVIDADE1:

Exercicio 1.1.

Caza do Tesouro: Semana das Letras

Busca e tratamento da información Exercicio 1.2 Guión, borrador e revisión do tdíptico Exercicio 1.3. Elaboración do díptico Exercicio 1.3. Proposta e programación de actividades Autoavaliación

METODOLOXÍA ESCENARIOS

AGRUPAMENTOS

Aula TIC

Exercicicio 1.1. Busca e tratamento da Ordenadores información para responder ás preguntas: Lectura Caderno compartida

Lectura e resposta ás preguntas: 2 sesións

Guión, borrador revisión do díptico: 4 sesións

Exercicico 1.2. Guión, borrador, revisión do díptico: Folio xiratorio

Elaboración do díptico: 3 sesións

Planificación, revisión actividades: 3 sesións

Autoavaliación: 1 sesión

Aula

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

Exercicio 1.3. Elaboración do díptico: 1-2-4 Exercucui 1.4. Proposta e programación de actividades: Lápis ao centro pág. — 6 —

e

proposta

de


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

Autoavaliación: Plan de equipo MODELOS DE ENSINANZA

PROCESOS COGNITIVOS

pág. — 7 —


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

4. AVALIACIÓN ASPECTOS A VALORAR

ESTÁNDARES/ INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Re

R

LGB2.1.1.

4

3

2

Analiza informacións relacionadas coa área en diferentes fontes e soportes, (físicos e utilizando as TIC)

Selecciona e analiza con Selecciona e organiza criterio informacións en informacións relacionadas diferentes fontes e coa área en diferentes soportes, (físicos e fontes, tanto en soportes utilizando as TIC) físicos como utilizando as Extrae conclusións e as Extrae conclusións TIC. comunica de forma orixinal e clara Elabora esquemas e

1

Busca información xeito rudimentario.

de

Suliña as palabras máis importantes.

resumos

Resposta preguntas

as LGB3.1.1.

Caderno ou portfolio

Guión do díptico

Planifica o texto a elaborar, introducindo modificacións en cada revisión, en base aos conceptos e contidos traballados. Procura a revisión continua dos borradores antes de realizar o texto final. Aporta ideas novas e estrutura as informacións facilitando a comprensión da mesma. Utiliza os signos de puntuación, regras de ortografía e sintaxe, cohesión e riqueza de vocabulario para facilitar a comprensión do texto e enfatizar a información

Orixinalidade

LGB3.1.2.

Díptico

Elabora o texto seguindo o modelo, utilizando unha linguaxe pág. — 8 —

Planifica o texto a elaborar, a partir do esquema do texto, Introducindo modificacións en cada revisión, estruturando as informacións e xerando ideas novas. Utiliza os signos de puntuación apropiadamente para dar maior énfase a información e facilitar a súa comprensión.

:Planifica o texto a elaborar de forma sinxela e seguindo o esquema da noticia. Utiliza os borradores de forma elemental

Planifica o texto de forma rudimentaria e con axuda.

Presenta dificultades para engadir contido aos puntos recollidos no esquema de planificación. Estrutura as informacións introduce seguindo e cohesiona as Non modificacións ideas segundo o modelo dado Realiza erros gramaticais que non sempre corrixe Utiliza os signos de unha vez revisado o texto puntuación máis elementais. Aplica as regras de ortografía e sintaxe unha vez Aplica as regras de revisado o texto ortografía e sintaxe e realiza as correccións precisas unha vez revisado o texto. Elabora o texto seguindo Elabora diferentes tipos Elabora o texto seguindo o modelo, utilizando de textos seguindo o o modelo, utilizando unha


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

ASPECTOS A VALORAR

ESTÁNDARES/ INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Creatividade

LGB3.1.4

Claridade

LGB3.2.3.

Proposta `ñanificación actividades

Información en base ás consignas dadas

Dìptico

e de

4

3

axeitada e rica para a transmitir información, e tendo en conta aos interlocutores da mesma.

unha linguaxe axeitada para a transmitir información, e tendo en conta aos interlocutores da mesma

Escribe textos coherentes e empregando elementos de cohesión, utilizando o rexistro adecuado cun vocabulario axeitado e rico de forma creativa e tomando como referencia ao interlocutor

LGB3.5.1.

LGB3.5.2.

Díptico

Busca de información en distintas fontes . Selecciona os lugares de busca,, localiza e organiza a información que obtén e a reelabora seguindo estratexias de aprendizaxe de forma autónoma .

Escribe textos coherentes e empregando elementos de cohesión, utilizando o rexistro adecuado cun vocabulario axeitado e rico

1

modelo. linguaxe axeitada e rica Utiliza unha linguaxe para a transmitir apropiada coa axuda do información, e tendo en modelo, dos iguais ou da conta aos interlocutores mestra. da mesma. Escribe textos simples Escribe textos coherentes e empregando elementos empregando conectores básicos de cohesión, básicos, utilizando o rexistro Amosa dificultades para adecuado cun vocabulario modificar o rexistro sen básico e sinxelo axuda.

Amosa interese polo Utiliza distintas uso de enciclopedias e científicas para outras fontes, así como información páxinas web para buscar información e organiza a busca

Emprega os procesadores de Emprega os procesadores textos con autonomía e tomando de textos con autonomía decisións propias para reforzar Realiza presentacións as ideas recollidas nos textos. elementais utilizando as Realiza presentacións utilizando TIC as TIC empezando a diferenciar entre información e plasticidade segundo o interlocutor

pág. — 9 —

2

fontes Utiliza distintos medios buscar para buscar información

. Emprega os procesadores de textos con certa autonomía seguindo as pautas e modelos (fontes, espazos, interliñados, marxes, etc) Realiza presentacións elementais

Emprega os procesadores de textos de forma rudimentariaColabora na elaboración de presentacións utilizando as TIC


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

Autoavaliación: A avaliación realizarase par os membros do equipo en base á seguinte rúbrica: 4 Preguntas

3

As respostas as preguntas están redactadas de forma persoal, establecendo inferencias entre elas, cunha ortografía e sintaxe correctas e cohesionadas, e establecendo conclusións propias.

2 Responden as preguntas de forma correcta .

As respostas as preguntas están redactadas de forma persoal, A reseña biográfica é unha establecendo inferencias entre elas, enumeración de datos redactados en cunha ortografía e sintaxe correctas e oracións simples. cohesionadas. A reseña bibliográfica é correcta A reseña biográfica recolle os aspectos máis relevantes e A reseña biográfica recolle aspectos siñificativos da figura de X. Filgueira relevantes e siñificativos da figura de X. Filgueira Valverde. Valverde. A reseña bibliográfica recolle títulos A reseña bibliográfica adecúase ao que están relacionados co contorno solicitado.

1

Responden só as resposta pechada .

preguntas

de

A reseña biográfica é unha mera recollida de datos. A reseña bibliográfica non recolle todas as tipoloxías textuais

próximo e os intereses do alumnado. Díptico

O díptico recolle todos os apartados solicitados dunha forma clara, O díptico recolle todos os apartados ordeada, creativa e persoal. solicitados dunha forma clara, A información de cada un dos ordeada, creativa e persoal. apartados está elaborada tendo en Utiliza imaxes conta a quen está dirixida. Utiliza imaxes, e recursos gráficos A autoría e as fontes utilizadas aparecen claramente. para realzar certas informacións. A autoría e as fontes aparecen claramente.

Gran Pregunta

O díptico recolle todos os apartados O díptico recolle todos os apartados solicitados solicitados de forma escueta e con escasa coherencia Utiliza imaxes. Precisan axuda para elaborar a A autoría aparece claramente; información de cada un dos apartados noméase algunha das fontes utilizadas Aparece a autoría pero non así as fontes utilizadas

utilizadas

O programa elaborado é realista e Elaboran un programa de actividades Precisan axuda para elaborar axeitado aos diferentes niveis e etapas diferenciadas. programa de actividades. O programa elaborado recolle educativas do centro. actividades relacionadas con Recolle actividades relacionadas con diferentes aspectos da celebración da diferentes aspectos da celebración da semana das letras: Día das Letras semana das letras: Día das Letras Galegas, X. Filgueira Valverde, pág. — 10 —

o


C.E.I.P. CHANO PIÑEIRO (Gondomar)

Galegas, X. Filgueira Literatura Galega

Valverde, Literatura Galega

As actividades programadas amosan As actividades programadas amosan diversidade: exposicións, traballos diversidade: exposicións, traballos plásticos, dramatizacións e lecturas plásticos, dramatizacións e lecturas expresivas, etc. expresivas, etc. Autoavaliación

Plan de equipo

pág. — 11 —

Díptico semana das letras  

Programacion dunha Unidade didáctica integrada para o Día das Letras Galegas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you